People’s Audit กับตํารวจแมจัน

โดย
พันตํารวจโท ธาตรี กุลวํฒน
รองผูกํากับการสืบสวนสอบสวนสถานีตํารวจภูธรดอยหลวง
ดาบตํารวจศุภชัย ราชเมืองแกว
ผูบังคับหมูง านปองกันปราบปรามสถานีตํารวจภูธรแมจัน

สมาชิกตํารวจบาน หรือ สตบ.
„ สตบ.เปนแนวคิดของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

อันสืบเนื่องจากการที่ระยะเวลาหวงนั้นประมาณป
2542 เปนตนมา ตํารวจไมสามารถจะเพิ่มกําลังพล
เพื่อใหเพียงพอตอการดูแลรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินใหกบั ประชาชนได

สมาชิกตํารวจบาน หรือ สตบ.
„ จึงตองแสวงหาความรวมมือจากประชาชนดวย

การทําใหประชาชนสวนหนึ่งในชุมชน
กลายเปนผูที่บุคคลทั่วไปสามารถชวยเหลือ
ตัวเองได และผูอื่นสามารถพึ่งพิงได

สมาชิกตํารวจบาน หรือ สตบ.
„ พวกเรา จึงกําหนดหลักสูตรการฝกอบรมใน

ชวงเวลาสั้น ๆ โดยมุงเนนใหประชาชนในพื้นที่
สามารถดูแลปกปองตัวเอง และผูอื่นได รูสิทธิ
หนาที่ของพลเมืองดี

สมาชิกตํารวจบาน หรือ สตบ.
„ พวกเราจึงฝกฝนใหพวกเขาเหลานั้นมีวิชา

ปองกันตัว ความรูเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องตน
การทดสอบรางกายและจิตใจ วิชายุทธวิธี
ตํารวจเบื้องตนเกี่ยวกับการตัง้ ดาน ตรวจคน
การจราจร เปนตน

คุณสมบัติของ สตบ.
„ 1. เพศชาย

หรือ เพศหญิง
„ 2. อายุ ไมตา่ํ กวา 20 ป
„ 3. มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่อําเภอแมจัน
„ 4. มีความสมัครใจ เสียสละที่จะดูแลปกปองชุมชนของตัวเอง
„ 5. มีสุขภาพรางกายแข็งแรง

วิธีการคัดเลือก
„1. คัดเลือกจากผูสมัครใจหมูบ
 า นละ

10 คน
„2. ตรวจสอบประวัติของผูทส
ี่ มัครใจโดย
คณะกรรมการที่ตงั้ ขึ้น

วิธีการฝกอบรม
„ ใชเวลาในการฝกอบรมประมาณ

3 – 5 วัน
„ อบรมความรูภาคทฤษฎี ไดแก ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
ทั่วไป ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร อาวุธศึกษา การปฐมพยาบาล
เบื้องตน การแจงขาว
„ อบรมความรูภาคปฏิบัติ ไดแก ยุทธวิธีตาํ รวจ พลศึกษา การ
ปองกันตัว การตัง้ ดานตรวจ การควบคุมการจราจร

ใบขับขี่คนบนดอย
„

เราทําไปเพราะเจตนาที่จะใหคนบนพื้นที่สูงไดรับการ
บริการ หรือดูแลอยางที่พวกเขาควรจะเปน หรือไดรบั
จริง ๆ เพราะคนบนพื้นที่สูงมีความจําเปนอยูเสมอที่
จะตองขับขี่รถจักรยานยนตมาจับจายซื้อสิ่งของจําเปนที่
อําเภอแมจัน หรือใกลเคียง ซึ่งแนนอนวาตํารวจจราจร
สามารถจับกุมไดทุกครั้งแมนพวกเขาจะปฏิบตั ิตามกฎ
จราจรอยางไรก็ตาม เพราะพวกเขาไมมีใบอนุญาตขับขี่

ทําไมพวกเขาไมมีใบขับขี่
„
„

เงื่อนไขการมีใบอนุญาตขับขี่ของกรมการขนสงทางบก
1.อายุ 18 ปบริบูรณ

„ 2.เปนบุคคลสัญชาติไทย

บัตรประจําตัวประชาชน)

„

3.สุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคตองหาม (มีใบรับรองแพทย)

(มี

ทําอยางไรไมใหพวกเขาโดนจับกุม

ตองทําใหพวกเขา ไดรับการรับรอง
อยางใดอยางหนึ่งที่สามารถใชแทน
ใบอนุญาตขับขี่ได

มอบวุฒิบัตรขนาดเทาใบขับขี่แทนใบขับขี่
พวกเราตกลงกับตํารวจจราจร สภ.แมจัน วาพวกเราจะ
ฝกอบรมให พวกเขาไดรับรูเรียนรูเกี่ยวกับกฎหมาย
จราจรทางบก และ วิธีการขับขีร่ ถจักรยานยนตที่ถูกตอง
และพวกเราจะมอบวุฒิบตั รขนาดเทาใบอนุญาตขับขี่และ
ใหพวกเขาใชแทนใบขับขี่ไดในพื้นที่ของ สภ.แมจัน
เทานั้น

ผลทีไ่ ดรับ

คนบนพื้นที่สูง
๑. ปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด
๒. ขับขีร่ ถจักรยานยนตเปดโคมไฟหนาถูกตอง
๓. ผูขับขี่รถจักรยานยนตสวมหมวดกันน็อค
๔. พวกเขาไมเคยถูกจับกุมเรื่องใบอนุญาตขับขี่
อีกเลย

พวกเราหาแนวรวม ดวยเครื่องมือทีเ่ ปนคน
„ พวกเราคิดเสมอวา พวกเราเพียงไมกี่คน และไม

แนวาวันใดวันหนึ่งพวกเราซึง่ เปนขาราชการ
ตํารวจก็คงจะตองแยกยายกันไป

„ พวกเราตองหาตัวแทนที่สามารถมาทํางาน

ทดแทนพวกเราได พวกเราจึงขอพี่บี๋ (ดร.ถวิล
วดี บุรีกลุ ) ทําการฝกอบรมใหกบั ตํารวจแมจนั
และชาวบานในพืน้ ที่อําเภอแมจันอีก ๔๐ คน
เพื่อเปนแนวรวม เปนเครื่องมือทีจ่ ะทดแทน
เครื่องมืออยางพวกเรา ให PATH อยู
ตลอดไป

โครงการตํารวจยิ้มจึงเกิดขึ้น
„ ครั้งนี้เปนการฝกอบรมการยกระดับการบริการสาธารณะโดยการ

มีสวนรวมของประชาชน เพือ่ ใหตาํ รวจแมจนั เขาใจ เขาถึง
ประชาชน โดยมีจติ สํานึกอยูเสมอวาประชาชนเปนผูรวมชะตา
กรรมของพวกเขา เพราะพวกเขาก็คือประชาชน และตํารวจคน
แรกของโลกก็คอื ประชาชน ทุก ๆ คนไดแบงหนาที่กันแลว
ตํารวจมีหนาที่ในการพิทักษและรับใชประชาชน คนอืน่ ก็มี
หนาที่อยางอืน่ ในสังคม วัตถุประสงคกค็ อื ภาษิตไทยที่วา เอาใจ
เขามาใสใจเรา


„ เรื่องนี้ถือเปนโอกาสที่พวกเราในฐานะของตํารวจไดรบ
โอกาสจากโครงการเพื่อการพัฒนาแหงสหประชาชาติให
ทุนมากอนหนึ่งเพื่อดําเนินการ โดยความใสใจของ
สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลา ก็พีพ่บี นัี๋ นน่ ั แหละ
ครับที่ใหโอกาสพวกเราบรรเลงเองตั้งแตตนจนจบ ซึ่งก็
ผานพนไปดวยดี และมีเสียงตอบรับในทางที่ดี ทั้งตํารวจ
และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งพวกเราคิดวาในอนาคต
ขางหนาเราคงจะขยายผลในการดําเนินการตอไป เพื่อให
บรรลุเจตนารมณของ PATH

ผลการทํางานนั้นมีผลสําเร็จ
„ 1.

ประชาชนที่สมัครใจเขามาเปนอาสาสมัครสมาชิก
ตํารวจบานไดทํางานในดานบริการประชาชนใหกับ
ชุมชนของตนเองในดานการปองกันปญหาอาชญากรรม
โดยไมคดิ คาตอบแทนและไมไดเรียกรองคาตอบแทนจาก
ทางราชการ

ผลการทํางานนั้นมีผลสําเร็จ
„

2. สมาชิกตํารวจบาน มีความตัง้ ใจที่ทํางานเพื่อชุมชน
ของตนเองเปนทีพ่ ึงพอใจของประชาชนในหมูบา นชุมชน
มีกิจกรรมของตนเองโดยมีประชาชนในชุมชนใหการ
ชวยเหลือในกิจกรรม ตางๆ

ผลการทํางานนั้นมีผลสําเร็จ
„

3. ตํารวจไดรับความไวเนื้อเชื่อใจในการทํางาน
เห็นความสําคัญของอาสาสมัครสมาชิกตํารวจบาน
และในหมูบานชุมชนใกลเคียงที่ขอความชวยเหลือ
ตลอดจนในสวนของทางราชการดวย

ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร
„

„

1. ประชาชนรูจักการรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมของตนเองเพิ่ม
มากขึ้น ชวยเหลือกันดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนใน
ชุมชนมากขึ้น
2. กอใหเกิดสังคมเอื้ออาทร ระหวางตํารวจกับประชาชน (กรณี
ใบขับขี่บุคคลบนพื้นที่สูง

ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร
„

„

3. ทัศนคติของประชาชนตอตํารวจ ที่เคยมองตํารวจในทางที่ไมดี
กลับมามองตํารวจในทางที่ดีและสรางสรรคมากยิ่งขึ้น
4. ประชาชนกลับมาอยูในโลกของความเปนจริงที่วา ตํารวจคือ
ประชาชนคนหนึ่ง ไมใชผูวิเศษอยางที่หลายคนเขาใจ

อะไรที่ทําใหภาคภูมิใจ
„

1.พวกเรารูสึกภูมิใจในโครงการการใหบริการสาธารณะโดยประชาชนมี
สวนรวมที่ไดทําและไดเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและประชาชน
ตางยอมรับในโครงการนี้เปนอยางดีตลอดจนประชาชนที่ไดอาสาเขา
มารวมโครงการนี้และรวมทํางานดวยและจะทํางานตรงนี้ตอไปใหดี
ยิ่งขึ้นตามความตองการของประชาชน

อะไรที่ทําใหภาคภูมิใจ
„

„

2. ตํารวจมีจิตสํานึกที่ดีในการใหบริการตอประชาชน ในลักษณะ
เอาใจเขามาใสใจเรา ทํางานดวยความภาคภูมิใจ และมีเกียรติยศศักดิ์ศรี
3. พวกเราเห็นการทํางานแบบถอยทีถอยอาศัยระหวางประชาชน
กับตํารวจ ปรึกษาหารือและทํางานรวมกันในชุมชน เพื่อใหเกิดความ
ผาสุกในชุมชนของตนเอง อันเปนยอดปรารถนาของทุกฝาย

ปจจัยแหงความสําเร็จ
„
„

1. สถาบันพระปกเกลา
ดวยทางสถาบันพระปกเกลา เปนผูริเริ่มในการใหความรู
จัดรูปแบบคามรูอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งไดใหเครื่องมือตาง ๆ ในการ
ทํางาน หรือแมกระทั่งในบางโอกาสยังสนับสนุนดานวิทยากรและ
งบประมาณใหดําเนินการ ติดอาวุธทางความรูใหกับตํารวจขยายผลเปน
เครื่องมือในการดําเนินกิจการตอไปอีกดวย

„
„

2. ผูบังคับบัญชา
ในสวนของงานตํารวจ มีสายการบังคับบัญชาที่มากมาย
ผูบังคับบัญชามีความสําคัญอยางยิ่งในการชี้เปนชี้ตายนางเรื่อง หากพวก
เราไมไดรับความเมตตาจากผูกํากับการของสถานีตํารวจภูธรแมจันแลว
พวกเราคงไมสามารถดําเนินการในสวนของ People’s Audit ได
เลยแมแตนอย แตผูบังคับบัญชาของพวกเราใหโอกาส และเห็น
ความสําคัญของการดําเนินงานที่เกี่ยวกับประชาชน จึงไดอนุญาตให
พวกเราไดดําเนินการในเรื่องนี้

„
„

3. เพื่อนรวมงาน
เพื่อนของพวกเราในทุกสายงานใหความรวมมือกับพวกเราเปน
อยางดี ไมวาจะเปนเรื่องที่ เปนพี่เลี้ยงใหกับสมาชิกตํารวจบาน ในพื้นที่
ที่พวกเขารับผิดชอบ หรือแมแตโครงการใบแทนใบอนุญาตขับขี่ของ
บุคคลพื้นที่สูง หากไมไดรับความรวมมือจากเจาหนาที่ตํารวจจราจรแลว
ก็คงไมสามารถดําเนินการไดแมแตนอย

„
„

4. ประชาชน
ประชาชนใหความรวมมือในการดูแลชุมชนของตนเอง ใหขาวสาร
ที่สําคัญ ใหขอคิดที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการพิจารณาตัดสินใจ
วางแผนงานรองรับในชุมชนนั้น ๆ ประชาชนเองมีแนวคิดในการ
ปกครองดูแลตนเอง ดวยการตั้งกฏเกณฑทางสั
ทางสังคมควบคุมพวกเดียว
กันเองไมใหกอความวุนวายในทางที่ไมดี

SEX 1 ทีเปนอยางนอย
„
„
„
„
„
„
„

S
E
X
T
T
T
T

skill
Education
Experience
Team
Training
Time
Try Try Try and Try again

จบครับ
„

พันตํารวจโทธาตรี กุลวัฒน

ขอไดรับความขอบคุณ

ดาบตํารวจศุภชัย ราชเมืองแกว

ดาบตํารวจอุดม ใจลังกา

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful