You are on page 1of 106

Aleksander amek

AUTORYZOWANY

WYWIAD Z

BOGIEM
Wydanie I

wersja elektroniczna bezpatna


oficjalna strona ksiki:
www.aleksanderlamek.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.
All rights reserved. Copyright by Aleksander amek

Zasady rozpowszechniania ksiki Autor zezwala na rozpowszechnianie tej ksiki w Internecie w wersji elektronicznej jako pliku PDF w niezmienionej postaci. Internauci mog t ksik dowolnie kopiowa w tej postaci, przesya j do innych osb, umieszcza na stronach WWW oraz na pytach CD i innych, pod warunkiem nie czerpania korzyci finansowych z tytuu rozpowszechniania tej ksiki. Zabronione jest publikowanie jej w inny sposb, w tym w szczeglnoci w innej postaci elektronicznej (np. jako html) oraz w drukowanej, z wyjtkiem wydrukowania ksiki na wasne potrzeby. Wersja papierowa z dedykacj autora Osoby zainteresowane zakupem papierowej wersji ksiki z indywidualn dedykacj autora mog to zrobi poprzez oficjaln stron ksiki www.aleksanderlamek.pl. Partnerzy:

Tato DZIENNIKARZ Czy moemy zacz Panie Boe? BG Zanim zaczniemy mj synu, chciaem ci o co prosi. DZIENNIKARZ Tak Boe? BG Prosz, aby nie zwraca si do mnie Boe. DZIENNIKARZ A jak mam w takim razie si do Ciebie zwraca? BG Tato. DZIENNIKARZ Tato? BG Troch trudno to przekn. Prawda?

DZIENNIKARZ agodnie mwic. BG To moesz zamiast Tato mwi do mnie Mamo. Jak ci si to podoba? DZIENNIKARZ To dosy dziwna propozycja. BG Mylisz, e Bg ma pe? Pe posiadaj jedynie istoty w wiecie fizycznym. W wiecie duchowym pci nie ma. To co, wolisz do mnie mwi Tato, czy Mamo? DZIENNIKARZ Nie wiem. Trudny wybr. BG A jednak sprbuj. Gdy zwracacie si do mnie uywajc sw takich jak Bg czy Ojciec, to przed oczami staje wam obraz gronej postaci, ktrej naley si ba. Tymczasem w rzeczywistoci jestem najbardziej kochajcym rodzicem, jaki istnieje we wszechwiecie. Wasza ludzka mio do waszych dzieci nie moe si rwna z moj mioci do was. Dlatego od dzisiaj za kadym razem podczas tego wywiadu, podczas modlitwy, czy te, gdy bdziesz dzikowa za miniony dzie, zwracaj si

do mnie Tato lub Mamo, a zobaczysz, jak zmieni si twoje wyobraenie o mnie. DZIENNIKARZ Postaram si ... Tato. Czy mog teraz przej do pierwszego pytania? BG Oczywicie mj synu. Boe dzieci DZIENNIKARZ Jest to pytanie, ktre nurtuje ludzko chyba od pocztku stworzenia: dlaczego nas stworzye? BG Z tego samego powodu, dla ktrego wy decydujecie si na posiadanie dzieci. DZIENNIKARZ To znaczy? BG Aby nie by sam. Czy naprawd nigdy nie zastanawialicie si nad tym, e Bg te potrzebuje towarzystwa? Jaki sens ma egzystencja, nawet Boska, jeli jest si jedyn istot we wszechwiecie?

DZIENNIKARZ Przyznam szczerze, e nigdy tak o tym nie mylaem. BG Wiem o tym. I dlatego umkna ci najbardziej oczywista odpowied na to pytanie. Ja rwnie pragn dzieli radoci i smutki moich dzieci, widze jak si rozwijaj i wzrastaj. Dusze DZIENNIKARZ I dlatego stworzye nas ludzi? BG I dlatego stworzyem was dusze. DZIENNIKARZ To jaka jest w takim razie rnica midzy czowiekiem a dusz? BG Taka jak dla was rnica midzy waszym ciaem a ubraniem. Ludzkie ciao, to tylko powoka, ktr wykorzystuje dusza, aby zaistnie w wiecie fizycznym. DZIENNIKARZ A ile w taki razie dusz stworzye?

BG Nieskoczenie wiele. Sta mnie na to. (miech) DZIENNIKARZ Czyli nie interesuje Ci Tato model z dwjk dzieci? (miech) BG Ani troch. Kada dusza daje mi nieopisan wrcz rado, powd do dumy oraz moliwo dzielenia si moj mioci. Wic niby dlaczego miabym stworzy ograniczon liczb dusz, skoro jako Bg nie musz si ogranicza? DZIENNIKARZ Fakt. To w takim razie chciaem si spyta, jak nas stworzye? BG Moj wol. Aby to jednak mg zrozumie, musisz najpierw odpowiedzie sobie na pytanie: kim jest Bg? Bg DZIENNIKARZ Planowaem Ci zada to pytanie. BG Wiem. Jestem mylc i czujc energi, tak samo jak wszystkie dusze.

DZIENNIKARZ Zastanawiam si jakie to uczucie by tak energi? BG Wyobra sobie, e stracie czucie w swoim ciele. Twoje ciao przestaje dla twojego umysu istnie. Istniej tylko twoje myli, emocje i uczucia. Tak wanie istnieje Bg. DZIENNIKARZ Ale skoro nie masz ciaa, to jak moesz cokolwiek robi poza myleniem i przeywaniem uczu? Stwrcza myl BG Mog, poniewa moje myli tworz wszystko, cokolwiek pomyl. Wy ludzie najpierw co mylicie, a nastpnie wykonujecie to w wiecie fizycznym. Jeli pomylicie, e chcecie gdzie i, to tworzycie okrelone myli, ktre powoduj, e minie waszego ciaa wykonuj odpowiednie ruchy tym ciaem, abycie mogli i w zaplanowanym kierunku. Jednak ja, gdy sobie pomyl, e chc i w jakie miejsce, to po prostu si tam od razu zjawiam. Gdy zdecydowaem si na stworzenie swoich dzieci-dusz, po prostu pomylaem o tym, a one powstay. DZIENNIKARZ Nadal trudno mi poj, jak myl moe co stworzy sama z siebie.

BG Jest to prostsze ni mylisz. Co wicej, wasi naukowcy ju to udowodnili. Czy wiesz, z czego jest zbudowany wasz wszechwiat? DZIENNIKARZ Z atomw? BG Tak, ale nie tylko. Wszechwiat skada si te z fal. Jak by moe pamitasz z lekcji fizyki, atom skada si z jdra zawierajcego protony i neutrony oraz krcych wok niego elektronw. Dla uatwienia mona atom przyrwna do waszego Ukadu Soneczny, w ktrym jdro atomu to Soce, a planety to elektrony. Zwr uwag, e w Ukadzie Sonecznym jest ogromna pusta przestrze, w ktrej nie ma planet i Soca. Tak samo jest z atomem. Wikszo objtoci atomu to pusta przestrze. Jakie to uczucie zda sobie spraw, e w wikszoci skadasz si z prni? DZIENNIKARZ Dziwne. BG Na szczcie czego takiego jak prnia nie ma. Kade miejsce we wszechwiecie przenikaj fale. Ponadto wasi fizycy wykazali, e zarwno fale jak i czsteczki maj natur dualn. DZIENNIKARZ Dualn?

BG Dualno oznacza, e fale mog przejawia waciwoci czsteczek, a czsteczki waciwoci fali. Mwic najprociej fale i atomy bezporednio na siebie wpywaj. I teraz najwaniejsza rzecz. Wasze myli to te fale o okrelonej dugoci i energii. A fale na siebie oddziauj wywoujc okrelone interakcje. DZIENNIKARZ Jakie interakcje? BG Wyobra sobie, e obserwujesz tafl jeziora, nad ktrym wieje wiatr i powoduje powstawanie fal, ktre biegn do brzegu. W pewnym momencie wrzucasz do wody kamie, ktry wywouje rozchodzenie si nowych fal we wszystkich kierunkach od miejsca, gdzie trafi kamie. Te fale to odpowiednik myli, ktre wysyane s we wszystkich kierunkach. Fale od kamienia docieraj do fal powstaych przez dziaanie wiatru. W zalenoci od kierunku fal bd one mogy na siebie oddziaywa na dwa sposoby. Jeli fale biegn w przeciwnych kierunkach, to bd wzajemnie si znosi. Gdyby obydwie fale byy tej samej wielkoci, to znios si one zupenie i tafla jeziora wygadzi si. Jeli jedna fala bdzie wiksza, to zostanie ona zmniejszona poprzez sabsz fal o wielko tej mniejszej fali. Jeli jednak fale bd poda w tym samym kierunku, wtedy zcz swoje siy w jedn wiksz fal. Oczywicie jeli fale bd si ze sob krzyowa pod innymi ktami, to wtedy opisane wyej dwa zjawiska bd wystpowa z rn si. To chyba jest zrozumiae?

10

DZIENNIKARZ Raczej tak. BG Dokadnie tak samo jest we wszechwiecie i to zarwno tym fizycznym, jak i duchowym. Rnica polega na tym, e w wiecie duchowym fale maj znacznie wiksz energi oraz nie ma tam atomw i dlatego efekt fal mylowych pojawia si od razu. W wiecie materialnym od momentu wygenerowania myli, do momentu, a zmaterializuje si ona, upywa pewien czas. To powoduje, e wikszo ludzi nie dostrzega zwizku midzy swoimi mylami, a tym, co dzieje si z nimi i ich otoczeniem. DZIENNIKARZ Czyli racj maj ci, ktrzy twierdz, e sposb mylenia wpywa na nasze ycie? BG Oczywicie. Niestety wikszo z was nie potrafi panowa nad swoimi mylami i w rezultacie wasze myli s ze sob sprzeczne. Mylicie np. o bogactwie, a rwnoczenie cigle mylicie o swojej biedzie. Macie przeciwstawne myli, ktre jak fale biegnce w przeciwnych kierunkach, wzajemnie si znosz. DZIENNIKARZ Czyli co z tego, e myl duo o tym, jak by bogatym, skoro cigle te myl o tym, e brakuje mi pienidzy?

11

BG Dokadnie. Musicie by konsekwentni w swoich mylach. DZIENNIKARZ Ale dlaczego przychodzi nam to z takim trudem? BG Poniewa nikt was nie nauczy tej umiejtnoci. A mona j opanowa tak samo, jak umiejtnoci pisania czy czytania. DZIENNIKARZ W jaki sposb? BG Najpierw musicie wyrobi w sobie nawyk zwracania uwagi na swoje myli. Starajcie si jak najczciej w cigu dnia uwiadamia sobie, wok czego w danym momencie kr wasze myli. Szczegln uwag zwrcie na myli o tym, czego nie chcecie. A wic np. zamartwianie si o stan swojego zdrowia, czy o brak pienidzy. I za kadym razem, gdy przyapiecie si na jakie negatywnej myli, to od razu pomylcie sobie kilka myli pozytywnych, ktre przeciwstawicie myli negatywnej. DZIENNIKARZ To naprawd jest takie proste?

12

BG Wymaga to wyrobienia w sobie odpowiedniego nawyku, ale kade z was moe to osign. Jednak kontrolowanie myli to dopiero jedna trzecia zadania. Pokarmem dla myli s wasze emocje i uczucia. DZIENNIKARZ Dlaczego? BG Uczucia i emocje s energi. Jeli myl jest pozbawiona energii, to jej sia oddziaywania jest niedua. Jeli jednak wasze myli zawieraj odpowiedni porcj energii, to ich sia ronie wielokrotnie. Trzecim skadnikiem materializacji myli jest wiara w to, e myli faktycznie oddziauj na wasz rzeczywisto. DZIENNIKARZ Z tym to chyba bdzie najtrudniej. Jak wzbudzi w sobie t wiar? BG Poprzez dowiadczenie. Za kadym razem, gdy zauwaycie, e wasze myli doprowadziy do konkretnego efektu w wiecie fizycznym, utwierdzajcie si w przekonaniu, e myli stanowi si sprawcz.

13

Ludzie i wiat fizyczny DZIENNIKARZ Kolejne pytanie. Po co stworzye materialny, czyli fizyczny wiat i nas ludzi? BG Po to, aby moje ukochane dusze mogy si rozwija, uczy si i przeywa najrniejsze przygody. DZIENNIKARZ Czy dusze nie mog tego robi w zawiatach? BG W wiecie duchowym, jak ju to wyjaniaem, kada myl duszy od razu si spenia. Jeli dusza myli sobie, e opanowaa jak umiejtno, to faktycznie tak si od razu dzieje. Dokadnie tak samo jest ze wszystkim, czego dusza chce. Od razu pojawia si efekt kocowy. W rezultacie kada dusza od razu osiga wszystko, czego tylko zapragnie. Nie ma tutaj miejsca na nauk, proces poznawania i dowiadczania. DZIENNIKARZ A na Ziemii jest to moliwe?

14

BG W wiecie fizycznym dusze maj wiele ogranicze, ktre powoduj, e musz krok po kroku zdobywa wiedz, uczy si, czsto na bdach. DZIENNIKARZ Ale z powodu tych bdw czsto cierpimy. BG Zgadza si, ale robicie to na swoj wasn prob. DZIENNIKARZ Jak to? BG Wy ludzie oskaracie mnie o to, e sprowadzam na was nieszczcia. Niektrzy z was nawet twierdz, e mnie nie ma, bo jak Bg mgby dopuci do tych wszystkich nieszcz, ktre spadaj na was i ca ludzko? DZIENNIKARZ Dokadnie. Wojny, gd, przestpstwa, choroby. BG A jednak powtrz raz jeszcze. To wy to wszystko sprowadzacie na siebie. Jako wasz umiowany rodzic daem wam cakowicie woln wol. A to, e

15

wykorzystujecie j do tego, aby mie wojny, gd, czy choroby, to jest to ju wasza sprawa. Ja w to nie ingeruj. DZIENNIKARZ Ale dlaczego? Gdy my widzimy, e nasze dzieci robi co zego, lub moe sta im si krzywda, to podejmujemy wszelkie moliwe dziaania, aby temu zapobiec. Gdy np. nasze dziecko wbiega pod pdzcy samochd, to staramy si je uratowa, a nie stoimy bezczynnie uznajc, e miao wolny wybr. Nie obra si Tato, ale wydaje mi si, e pod tym wzgldem, my ludzie, jestemy bardziej kochajcymi rodzicami ni Ty. BG Twoje rozumowanie wynika z bdnego zaoenia, e dusza i ludzkie ciao to to samo. Jak ju ci to wyjaniaem, moimi dziemi s dusze, a nie ludzkie powoki. Gdyby jutro doszo do nuklearnej zakady i caa ludzko zginaby, to adne z moich dzieci nie ucierpiaoby, gdy duszy nie mona skrzywdzi, uszkodzi lub zabi. Tak postanowiem, gdy je stwarzaem. Jak wic widzisz, w rzeczywistoci jestem najbardziej kochajcym Tat we wszechwiecie - moim dzieciom nie moe sta si adna krzywda. Jest to niemoliwe. Dlatego nie ingeruj bezporednio w wasz wiat, nawet jeli miaby on ulec cakowitej zagadzie. Oczywicie nie bd zachwycony faktem, e zniszczylicie co, co stworzyem, by wam suyo. Ale tragedii nie bdzie. Stworz wam nowy wiat.

16

Religie i dowiadczanie Boga DZIENNIKARZ Dobre i to. Mam teraz kolejne bardzo wane pytanie. Ktra z ziemskich religii jest t prawdziw, czyli bdc twoim prawdziwym kocioem? BG Oczywicie nie ma takiej religii. Nie mona stworzy religii, ktra byaby moj religi. DZIENNIKARZ Dlaczego? BG Poniewa mona mnie pozna tylko poprzez dowiadczenie mnie. Nie da si mnie w peni opisa ludzkim jzykiem. DZIENNIKARZ Ale jak w takim razie moemy Ciebie dowiadczy? BG Starajcie si odkry Boga w sobie i w caym stworzeniu. DZIENNIKARZ Ale jak?

17

BG Poprzez wewntrzn cisz. Wasz ziemski umys podsuwa wam kadego dnia tysice myli. Robi tak, gdy stanowi to podstaw jego egzystencji. Rzecz w tym, e gdy umys sprawuje nad wami kontrol, wtedy nie ma w waszej gowie miejsca na poszukiwanie Boga. Wasz umys pragnie, aby istnia tylko on sam. Dlatego jeli chcecie zagbi si w sobie, musicie wyciszy swj umys. Nie jest to proste, gdy umys ze wszystkich si stara si wami rzdzi. Gdy chocia na chwil przestajecie myle i w waszej gowie zapada cisza, umys wpada w panik, gdy wtedy czuje si tak, jakby przestawa istnie. Dlatego ze wszystkich si stara si on zapobiec brakowi myli. Jeli jednak chcecie pozna Boga, to musicie nauczy si kontrolowa swoje myli i je wycisza. Gdy z powodu braku myli wasz umys znika, wtedy zyskujecie wgld w gb siebie i w swoj prawdziw natur. DZIENNIKARZ atwiej to powiedzie, ni zrobi. BG Praktyka czyni mistrza. A wracajc jeszcze do tematu religii. S one sztucznym tworem, stworzonym przez niedoskonae ludzkie umysy. DZIENNIKARZ Czy to znaczy, e religie s czym zym?

18

BG Nie. S one po prostu niedoskona prb opisania tego, co doskonae. Religie niejednego czowiek zbliyy do mnie. Ale te niejednego ode mnie oddaliy. Musisz mie wiadomo, e na wiecie istnieje tyle religii, co ludzi. DZIENNIKARZ Jak to? BG Nie ma dwch ludzi na waszej planecie, ktrzy wyznawaliby dokadnie t sam religi. Spjrz na swj kraj. Zdecydowana wikszo Polakw uznaje si za katolikw, a jednak blisko 60 procent z was jest za kar mierci, ktrej Koci Katolicki zdecydowanie si sprzeciwia. Tak samo jest z innymi nakazami waszych religii. Akceptujecie tylko te z nich, ktre wam odpowiadaj. Gdyby kademu czowiekowi zada 1000 szczegowych pyta na temat jego wiary, to okazaoby si, e nie znajd si dwie osoby o dokadnie takich samych wierzeniach. DZIENNIKARZ Czyli nie ma jedynej susznej religii? BG Nie ma, bo gdyby bya, to tylko jeden czowiek byby zbawiony, a caa reszta nie. Zreszt mona to jeszcze udowodni w inny sposb. Gdybym

19

chcia, abycie wszyscy wyznawali t sam religi, to przecie kade z was rodzioby si jako wyznawca mojej religii, a tak przecie nie jest. DZIENNIKARZ No wanie. Dlaczego jedni ludzie rodz si jako katolicy, inni jako muzumanie, a jeszcze inni jako hindusi? BG Abycie mogli dowiadcza rnych aspektw ycia na Ziemii. A to, e toczycie wojny midzy swoimi religiami i nienawidzicie wyznawcw innych wyzna, to jest ju wasz wybr. DZIENNIKARZ A co z religi wrd dzieci? BG Uwaacie, e dzieci powinny uczy si o Bogu na lekcjach religii, ale to bd. Przekazywaniem wiedzy o mnie oraz wiary we mnie powinni zajmowa si rodzice. Jednak wol to zwali na innych. DZIENNIKARZ Dlaczego? BG Poniewa sami traktuj wiar po macoszemu i nie widz powodu, dla ktrego mieliby samodzielnie wpaja wiar swoim dzieciom.

20

DZIENNIKARZ Ale przecie lekcje religii chyba s w stanie nauczy dzieci wiary? BG Najwidoczniej dawno synu nie bye na takiej lekcji. Na lekcjach uczy si teorii o religii. To nie wystarczy, aby poczu wiar w sobie. Ksidz czy katecheta majcy na lekcji 30 dzieci nie jest w stanie im tego wpoi. Do tego jest potrzebne indywidualne podejcie do kadego dziecka. Wiar tak moe im wpoi kto, kto jest dla nich autorytetem, a tym kim s rodzice. Co wicej, wiara wymaga cigego praktykowania w codziennym yciu. A to rodzice maj codziennie styczno ze swoimi dziemi, nie ksia. Dlatego jeli chcecie, aby wasze dzieci wierzyy gboko w Boga, to sami musicie je tego nauczy. Nikt tego za was nie zrobi. DZIENNIKARZ A jaki jest Twj stosunek do lubw kocielnych? Czy prawd jest to, e jeli kto zawrze taki lub, to ma on trwa do koca ziemskiego ycia, bo taka jest Twoja wola? BG Jak sama nazwa wskazuje, lub taki jest udzielany przez koci, a nie przeze mnie. Ja nigdy nie nakaniaem was do brania lubw, a ju tym bardziej do wytrwania w nich do koca ycia. DZIENNIKARZ Ale dlaczego?

21

BG Dlatego, e nie wiem, czemu miaoby to suy. Jeli ludzie si kochaj i chc ze sob by, to niech bd ze sob. Jeli jednak ich mio wyganie, lub znajd si inne powody i nie chc ju by ze sob, to dlaczego ja miabym chcie utrzymywa takie chore zwizki? DZIENNIKARZ Ale przecie ludzie przysigaj przed Bogiem kocha si do mierci. BG Ci ktrzy wymylili t przysig chyba nigdy nie byli zakochani. Zakochujecie si, po jakim czasie odkochujecie si, znowu si zakochujecie i tak w kko. DZIENNIKARZ Ale w kocu zakochujemy si w partnerze, z ktrym chcemy spdzi cae ycie. BG Tylko, e to nie oznacza, e tak faktycznie bdzie. Czy wiesz, e w Twoim kraju rozwodzi si jedna trzecia maestw, a np. w Wielkiej Brytanii robi to poowa maestw w cigu 2 pierwszych lat po lubie? DZIENNIKARZ Dlaczego tak si dzieje?

22

Bezwarunkowa mio BG Bo taka jest wasza ludzka natura. O ile dusze maj nieskoczon mio i obdarzaj ni wszystkie istoty, to wasza ludzka mio jest bardzo ograniczona i warunkowa. Jest to jedno z ogranicze waszego ziemskiego ycia. Dziki niemu moecie dowiadcza rzeczy, ktrych sama dusza nie jest w stanie dowiadczy. DZIENNIKARZ Jakich rzeczy? BG Na przykad zawodw miosnych. Oczywicie nie oznacza to, e nie moecie prbowa przeama tego ograniczenia. Kade z was jest w stanie nauczy si bezwarunkowej mioci do wszystkich. DZIENNIKARZ W jaki sposb? BG Wystarczy, e signiecie w gb siebie do swojej duszy, ktra to potrafi. DZIENNIKARZ To nie jest takie proste.

23

BG To dlatego, e postrzegacie siebie jako oddzielne istoty. O ile swoich rodzicw, rodzestwo, dzieci i partnerw traktujecie jako ukochane osoby, to trudno jest wam zaakceptowa fakt, e inni ludzie s waszymi brami i siostrami. DZIENNIKARZ A s? BG Oczywicie. Oni te s wcielonymi duszami, moimi dziemi. Tak wic wy wszyscy przebywajcy na Ziemii jestecie swoim rodzonym rodzestwem. Jeli to zaakceptujecie i zaczniecie w stosunku do innych ludzi postpowa tak, jakby byli wasz najblisz rodzin, to wasza planeta zmieni si w prawdziwy raj na Ziemii. DZIENNIKARZ Chciabym, aby tak si stao. BG To zacznij co robi w tym kierunku. DZIENNIKARZ Ale co?

24

BG Zacznij na kadego czowieka patrze, jakby by twoim najukochaszym bratem lub siostr. Niech za tym id nastpnie konkretne czyny. Zacznij traktowa ich tak, jak swoje rodzestwo. DZIENNIKARZ To chyba nie jest takie proste. BG Jest tylko jeden sposb, aby si o tym przekona. DZIENNIKARZ Dobrze. Ale wracajc jeszcze do tematu lubw. Rozumiem, e w takim razie jeste przeciwny lubom kocielnym? BG Nie jestem im przeciwny. Po prostu widz, e zawieracie je z nieodpowiednich powodw i pniej przeywacie rozczarowania. DZIENNIKARZ Jakie to s te nieodpowiednie powody? BG Strach, e ukochana osoba moe was kiedy opuci. Gdy decydujecie si z kim spdzi reszt ycia, to podejmujecie okrelone zobowizania, e

25

chcecie mie dzieci, kupi mieszkanie lub dom, itd. I obawiacie si, e jeli kiedy partner was opuci, to wasze ycie legnie w gruzach. I dlatego pragniecie si zabezpieczy lubem, wierzc, e zatrzyma on partnera przy was. DZIENNIKARZ Tylko, e ta metoda nie dziaa. BG Wanie. lub moe by naprawd wspaniaym przeyciem, rwnie duchowym, ale pod warunkiem, e zdecydujecie si na niego z mioci, a nie ze strachu. To czy bdziecie y w lubie, czy bez, czy bdziecie si rozwodzi, czy nie, to jest to wycznie wasza wola. Dla mnie nie ma to adnego znaczenia. Tolerancja DZIENNIKARZ A co z homoseksualistami? Religie na caym wiecie s przeciwne im i ich zwizkom. Czy Bg akceptuje gejw i lesbijki? BG Lepiej odwrci to pytanie: dlaczego miabym ich nie akceptowa?

26

DZIENNIKARZ Wielu twierdzi, e skoro stworzye mczyzn i kobiety, to powinni oni tworzy zwizki wycznie z osobami odmiennej pci. BG Ale dlaczego mieliby tak czyni? Na pocztku naszego wywiadu powiedziaem Ci, e w wiecie duchowym nie ma pci. Tam kady kocha kadego. Jeli zatem dusze, ktre si kochaj i ktre pragn obdarzy si mioci rwnie na Ziemii, wciel si w ciaa osb tej samej pci, to co w tym zego, e bd razem? DZIENNIKARZ Wynika z tego, e nic. BG Dokadnie. Wiesz jaki jest gwny powd obecnoci homoseksualistw na Ziemii? DZIENNIKARZ Jak atwo zgadn, nie wiem. BG Aby nauczy was tolerancji, ktra obok braku przebaczania, naley do waszych najwikszych bolczek.

27

DZIENNIKARZ Widzc, z jak wielk niechci "normalnych" spotykaj si geje i lesbijki na co dzie, przed nami chyba jeszcze duga droga w nauce tolerancji. BG Nie da si temu zaprzeczy. Uwaacie, e tylko ludzie tacy jak wy sami, maj takie same prawa. Ale jeli kto ma inn narodowo, wyznanie, kolor skry czy orientacj seksualn, to uznajecie, e jest kim gorszym od was i tym samym moecie go ponia, odmawia mu jego praw, a nawet zabi. DZIENNIKARZ Chyba nasze postpowanie na Ziemii nie za bardzo Ci si podoba. BG Dlaczego miaoby mi si nie podoba? Ja przecie nic na tym nie trac. To wy zamienilicie Ziemi w wiat peen cierpienia i braku tolerancji. I to wy wycznie ponosicie konsekwencje swoich czynw. Reinkarnacja DZIENNIKARZ Nastpne nurtujce nas pytanie. Czy reinkarnacja istnieje?

28

BG Przyjmijmy, e nie. Jakie s tego konsekwencje? DZIENNIKARZ Takie, e mamy tylko jedno ycie. BG Wanie. Na pierwszy rzut oka ma to sens. Rodzicie si, dorastacie, yjecie tak lub inaczej, umieracie i idziecie do nieba lub pieka. Gdzie tu miejsce na powtrne wcielenia? DZIENNIKARZ Czyli reinkarnacji nie ma? BG Taka odpowied jest najprostsza. Jeli jednak zaczniecie si bardziej zastanawia nad swoim yciem i jego sensem, zaczniecie zadawa pytania, ktre podwaaj sens jednorazowego ycia. DZIENNIKARZ Na przykad? BG Na przykad dlaczego ludzie rodz si w rnych warunkach? Dlaczego jedni rodz si w rodzinach bogatych, a inni w biednych, dlaczego jedni w

29

rodzinach religijnych, a inni u ateistw, dlaczego jedni rodz si w krajach ogarnitych wojn, a inni w krajach dobrobytu, dlaczego jedni rodz si w rodzinach patologicznych, a inni w rodzinach penych ciepa i mioci? Jak sdzisz, dlaczego? DZIENNIKARZ Podobno dlatego, e taka jest Twoja wola. BG Ale dlaczego tak mam wol? DZIENNIKARZ Nieodgadnione s cieki Boe. Tak si powszechnie uwaa. BG Czyby? W takim razie zastanwmy si jakie s konsekwencje tego, e ludzie rodz si w rnych warunkach. Jeden czowiek rodzi si w kochajcej i zamonej rodzinie. Zostaje wychowany na przyzwoitego obywatela, ktry pomaga innym, jest gboko wierzcy. Tak wic po mierci trafia do nieba. Drugi czowiek rodzi si w biednej, patologicznej rodzinie i ju w dziecistwie zaczyna kra. Wyrasta na przestpc, ktry trudni si zabijaniem ludzi na zlecenie. Na sowo Bg tylko drwico prycha. Ten czowiek po mierci trafia do pieka. Jakimi kryteriami kierowaem si, kiedy jedn dusz kierowaem do kochajcej rodziny, a drug do patologicznej? Dlaczego nie zapewniem im obydwm takich

30

samych szans na pocztku? Dlaczego jedn z dusz faworyzowaem, a drug w praktyce skazaem swoj decyzj na wieczne mki w piekle? Musz by naprawd okrutnym Bogiem, skoro robi co takiego. Przecie nawet wy ludzie tak nie postpujecie. Jeli macie kilkoro dzieci, to staracie si im wszystkim zapewni tak samo dobry start yciowy. Czy nie tak? DZIENNIKARZ Zgadza si. BG A wic co mnie popycha do tego, aby cz dusz traktowa dobrze, a cz le? Odpowied na to pytanie jest chyba oczywista - musi by jaki sprawiedliwy czynnik, ktry powoduje, e dusze wcielaj si w ludzi w tak rnych warunkach. DZIENNIKARZ I jest nim reinkarnacja? BG Nie inaczej. Gdybycie faktycznie mieli tylko jedno ycie, to bdc sprawiedliwym i kochajcym Bogiem, a takim jestem, powinienem was wszystkich umieci dokadnie w tych samych warunkach na Ziemii. To jednak nie wszystko. Koncepcja jednego ycia zakada, e kade z was ma tylko jedn szans. Jeli j zmarnuje, to wicej szans ju nie dostanie. Czy tak postpuje kochajcy rodzic? Oczywicie, e nie. Jeli widzi, e dziecko

31

ponioso porak na jakim polu, to stara mu si pomc, zachcajc do kolejnych prb. I ja robi to samo. Kada dusza przechodzi przez liczne reinkarnacje, po to, aby mc w peni wykorzysta szans, jak ode mnie dostaa. Zdaj sobie spraw, e wasz brak wiary w reinkarnacj wynika w duym stopniu z faktu, e przeczy ona jednej z najwaniejszych zasad wyznawanej przez znaczn cz ludzkoci. Pieko DZIENNIKARZ O jakiej zasadzie mwisz? BG e dusze zych ludzi po mierci pjd na wieczne mki do pieka. DZIENNIKARZ A tak nie jest? BG Nie jest, gdy pieka nie ma. DZIENNIKARZ Jak to?

32

BG Czy naprawd sdzisz, e mgbym jakie moje dzieci skaza na wieczne mki? Jaki rodzic by tak postpi? Nawet jeli wasze dziecko zrobi co zego, czy przestajecie je kocha i pragniecie, aby po wsze czasy cierpiao nieopisane mki? DZIENNIKARZ Oczywicie, e nie. BG To dlaczego sdzicie, e ja tego chc? Macie mnie chyba naprawd za jakiego potwora. DZIENNIKARZ Ale jeli pieka nie ma, to czy oznacza to, e wszyscy id do nieba? BG To chyba logiczne. DZIENNIKARZ Nawet tacy ludzie jak Adolf Hitler? BG Oczywicie. Zaskoczony?

33

DZIENNIKARZ Raczej zszokowany. Twierdzisz, e po tym, co Hitler zrobi, czeka go nagroda w postaci nieba? BG To nie jest wcale nagroda. Taka jest natura reinkarnacji. W czasie wciele wiele duszy spada na samo dno, tak jak w przypadku Hitlera. Jednak w kolejnych wcieleniach maj szans naprawienia tego, co zrobiy. DZIENNIKARZ I naprawiaj to? BG Wczeniej czy pniej tak. Kada dusza wciela si tyle razy, ile potrzebuje, aby moga znowu zjednoczy si ze mn. Moe to trwa bardzo dugo, ale ostateczny wynik jest zawsze ten sam - niebo. Jak wic widzisz, nie moecie przegra. Kada dusza bez wyjtku ostatecznie trafia do nieba. Happy End czeka wszystkich. Jak w ogle moglicie pomyle, e ojciec, ktry was stworzy, nie przyjmie was wszystkich z powrotem do siebie? DZIENNIKARZ Sam nie wiem.

34

Wybaczanie BG Ale ja wiem. Waszym wielkim problemem jest brak wybaczania. Nie potraficie wybaczy innym i dlatego wolicie wierzy, e ci, ktrzy skrzywdzili was lub innych, bd za to pokutowa po wsze czasy w piekle. DZIENNIKARZ To jak moemy nauczy si wybacza? BG Mia was tego nauczy Jezus ... DZIENNIKARZ Ale nauka chyba posza w las. BG Niestety. Uwaacie si za jego wyznawcw, ale nie stosujecie jego nauk. Gdybycie nauczyli si wybacza, wasz wiat wygldaby duo, duo lepiej. DZIENNIKARZ No dobrze, ale chyba nie jest jeszcze za pno, abymy nauczyli si wybacza?

35

BG Na nauk nigdy nie jest za pno mj synu. Jeli chcecie nauczy si wybacza innym, to powinnicie zaakceptowa kilka faktw. Pierwszym z nich jest to, e wy rwnie w przeszych wcielenia popenialicie wiele niegodziwoci, sprawiajcych cierpienia innym ludziom. Kady z was mia okazj by i morderc i policjantem i ksidzem i prostytutk. DZIENNIKARZ Trudno w to uwierzy. BG Trudno. Ale tak funkcjonuje reinkarnacja. Kade wcielenie pozwala wam zdobywa nowe dowiadczenia. Dowiadczenia ze wszystkich moliwych stron. Dlatego zanim postawicie krzyyk na kim, kto was skrzywdzi, pomylcie, e wy bylicie kiedy tacy jak on. A jeli trudno wam uwierzy, e Hitler moe liczy na moje przebaczenie, to odpowiedzcie sobie na pytanie: Skoro Jezus wybaczy swoim oprawcom, a papie swojemu niedoszemu zabjcy, to czy ja nie jestem w stanie wybaczy Hitlerowi?

36

Nie ma przypadkw BG Kolejny fakt, na ktry powinnicie zwrci uwag, to to, e w waszym yciu nie ma przypadkw. Jeli spotykaj was jakie nieszczcia, to sami je na siebie sprowadzilicie. DZIENNIKARZ Ale w jaki sposb? BG S na to dwa sposoby. Pierwszy ma zwizek z planami waszej duszy. Przed kadym wcieleniem okrela ona plan swojego pobytu na Ziemii. W jakiej rodzinie si urodzi, jakich ludzi spotka w swoim yciu, jakie bd wane wydarzenia w jej yciu, tak pozytywne, jak i negatywne. Tak wic to, e zostaniecie napadnici i reszt ycia spdzicie na wzku inwalidzkim moe by celem waszej duszy, ktra w ten sposb chce dowiadczy ycia jako osoba niepenosprawna. DZIENNIKARZ A drugi sposb? BG Potraficie kreowa swoj rzeczywisto poprzez swoje myli. Mwilimy o tym na pocztku naszego wywiadu.

37

DZIENNIKARZ Czyli jeli bdziemy myle pozytywnie, to bd nas spotyka w yciu pozytywne wydarzenia, a jeli bdziemy myle negatywnie, to negatywne? BG Zgadza si. A poniewa kady z was moe poprzez trening nauczy si panowa nad swoimi mylami, dlatego w ten sposb moe kreowa swoj rzeczywisto. Grzechy DZIENNIKARZ Mam jeszcze jedno pytanie dotyczce faktu, e pieka nie ma. W jaki zatem sposb jestemy karani za nasze grzechy? BG Nie jestecie, a to dlatego, e grzechw nie ma. Jest tylko akcja i reakcja na ni. Jeli dotkniecie gorcego piekarnika, to poparzycie si. Nie jest to jednak kara, ale prosta konsekwencja waszej nieuwagi. Jeli skoczycie z 30 pitra i zabijecie si, to te nie bdzie to kara za wasz lekkomylno, a tylko konsekwencja waszego czynu. Cokolwiek robicie w swoim yciu, bdzie to miao swoje konsekwencje w jego dalszej czci lub w kolejnych wcieleniach, wedug prostej zasady akcji i reakcji.

38

DZIENNIKARZ Ale w takim razie przydayby nam si jakie wskazwki, jak mamy postpowa. BG Nie czy drugiemu, co tobie niemie. Jeli bdziecie si do niej cile stosowa, to wasze ycie znacznie na tym zyska. DZIENNIKARZ Mam jeszcze jedno pytanie dotyczce reinkarnacji. Czy moemy reinkarnowa jako zwierzta, jak w to wierz niektrzy? BG Jeli reinkarnowalicie ju jako ludzie, wtedy kolejne reinkarnacje nie mog si odbywa w postacie zwierzt. DZIENNIKARZ Dlaczego? BG Ze wzgldu na poziom waszego rozwoju. Gdyby wcieli si np. w szczura, to jak mgby odrabia kolejne lekcje, bdce konsekwencj twoich czynw jako czowieka? Tak si nie da.

39

DZIENNIKARZ Czyli rozumiem, e jeli wcielam si w czowieka, to bd to robi tak dugo, a osign owiecenie i wrc do Ciebie. BG Nigdzie nie jest powiedziane, e do koca bdziesz si wciela akurat w czowieka. DZIENNIKARZ To jeli nie w czowieka, to w co? Inne cywilizacje BG Naprawd sdzisz, e w caym wszechwiecie ludzie s jedynymi inteligentnymi istotami? DZIENNIKARZ A s inni? Jako dotychczas nie udao nam si odkry innych cywilizacji. BG A po c stwarzabym tak wielki wszechwiat z miliardami galaktyk? Przecie nie po to tylko, aby na jednej planecie stworzy ycie, ktre moe przyjmowa dusze?

40

DZIENNIKARZ Skoro tak twierdzisz. BG Postaw si w mojej sytuacji. Jeste Bogiem wszechmogcym i stwarzasz materialny wiat, w ktry dusze mog si wciela. Niby po co miabym ogranicza si do stworzenia rozumnego ycia tylko na jednej planecie, jeli mog je stworzy na milionach planet? DZIENNIKARZ Fakt. Ale jeli istniej inne cywilizacje, to jak one wygldaj? Czy s podobni do ludzi? BG Sam sobie odpowiedz na to pytanie. Wyobra sobie, e jeste Bogiem i stworzye inteligentn ras na planecie Ziemia. Nastpnie przenosisz si na planet, gdzie w ogle nie ma atmosfery, a temperatura w cigu dnia przekracza 1000 stopni Celsjusza. Jak wygldaaby rasa, ktr tam by stworzy? DZIENNIKARZ No c. Na pewno nie oddychaaby tlenem i musiaaby mie jaki stalowy pancerz, ktry chroniby j przed gorcem.

41

BG Dobrze. I co jeszcze? DZIENNIKARZ Nie wiem. BG Ile mieliby oczu? DZIENNIKARZ Moe 6? BG A jak by si rozmnaali? DZIENNIKARZ Czy ja wiem? Moe przez pczkowanie. Albo nie. Te przez zapadnianie komrki, tylko, e do zapodnienia potrzebowaliby a 10 komrek zapadniajcych rnych osobnikw. BG Widz, e zaprojektowae prawdziw orgi. (miech) DZIENNIKARZ Ja tylko ...

42

BG Bardzo dobrze. Wanie w taki sposb tworz kolejne cywilizacje. DZIENNIKARZ To chyba musi by nieza zabawa? BG eby wiedzia. Ale najlepsza zabawa jest wtedy, gdy dusze zaczynaj wciela si na danym wiecie. DZIENNIKARZ Dlaczego? BG Dlatego, e wtedy dopiero robi si naprawd ciekawie. Wemy chociaby wasz Ziemi. Nie tak sobie wyobraaem wasze ycie. DZIENNIKARZ A jak? BG Mielicie y w pokoju. DZIENNIKARZ No tak. Ale skoro nie idzie nam zbyt dobrze, to przecie mgby nam jednak troch pomc.

43

Boa pomoc BG Troch pomc? Ja wam pomagam na okrgo. Wprawdzie nie ingeruj bezporednio w wasze ycie, ale cigle wysyam do was moich posacw. Mylisz, e Budda, Mahomet, Jezus i inni, to wzili si u was z kosmosu? DZIENNIKARZ Niekoniecznie. BG Cigle wysyam do was moich posacw, ale wy tylko udajecie, e ich suchacie. W rzeczywistoci wykorzystujecie ich nauki do swoich wasnych celw, ktre nie maj nic wsplnego ze mn. Ale to nie bdzie trwa wiecznie. DZIENNIKARZ Dlaczego? BG Zasady akcji i reakcji nie da si oszuka. Chyba tylko lepy nie widzi, e wasza cywilizacja chyli si ku upadkowi. DZIENNIKARZ Czyli to prawda, e pod koniec 2012 roku nastpi koniec wiata?

44

BG Koniec wiata na pewno nie nastpi, co najwyej koniec Ziemii. Kiedy to si stanie? To zaley tylko od was. Kres waszej cywilizacji moe nastpi za rok, za 10 lat, za 50. DZIENNIKARZ Ale nastpi? BG Symptomy upadku waszej cywilizacji s a nadto widoczne: zmiany klimatyczne, ktre wywouj coraz liczniejsze kataklizmy, rozprzestrzenianie si broni atomowej, gd, wojny, terroryzm, chciwo, ktra wanie pchna was w oglnowiatowy kryzys finansowy. A mimo tych wszystkich oczywistych sygnaw, wikszo z was yje spokojnie wierzc, e to nic takiego. DZIENNIKARZ A jeli co zaczniemy robi? Czy jest szansa na ocalenie nas? BG Szansa istnieje zawsze, ale musicie si obudzi i zaakceptowa fakt, e nikt za was nie naprawi waszego wiata, ani ja, ani pozaziemskie cywilizacje.

45

DZIENNIKARZ Ale skoro istniej inne cywilizacje we wszechwiecie, to dlaczego ich nie odkrylimy i dlaczego nie nawizay z nami kontaktu? BG Poniewa naruszyoby to proces ewolucji waszej planety. Kiedy nadejdzie odpowiedni czas, uda wam si nawiza kontakt z innymi cywilizacjami. Nauczycie si te wtedy dostrzega inne wymiary. Inne wymiary DZIENNIKARZ Czyli to prawda, e istniej inne wymiary? BG Oczywicie. Kania si tutaj fizyka. DZIENNIKARZ Jak to? BG Kady wszechwiat, a wic i inne wymiary, skadaj si z fal. Mwilimy ju o nich. Wiesz jak wygldaj fale?

46

DZIENNIKARZ Nie jestem pewien. BG Chyba uczye si na matematyce o sinusoidach? DZIENNIKARZ Tak. BG Fale maj ksztat sinusoidy. Kada fala ma okrelon dugo. Dugo fali to odcinek czcy pocztek i koniec jednego penego cyklu fali. Kady wymiar ma przypisan okrelon dugo podstawowej fali. Dla waszego wszechwiata jest to 7,23 cm. Inne wymiary maj po prostu inn dugo fali podstawowej. Jak by moe pamitasz z lekcji fizyki, im fala jest krtsza, tym ma wysz czstotliwo oraz wiksz energi. Wysze wymiary, czyli bardziej duchowe, maj fale o mniejszej dugoci, a wic o wyszej czstotliwoci i wikszej energii. Na odpowiednio wysokim poziomie znajduj si wymiary, w ktrych znajduj si dusze. I to tam trafiaj wasze dusze po mierci ziemskiego ciaa. DZIENNIKARZ Czy dobrze domylam si, e na najwyszym poziomie, o najwyszej czstotliwoci i energii znajdujesz si Ty?

47

BG I tak i nie. Faktycznie najwyszy wymiar jest moj czyst wiadomoci, jednak kada fala, niezalenie od czstotliwoci jest mn, gdy inaczej by nie moe. DZIENNIKARZ Dlaczego? BG Taka jest natura fal. Pamitasz przykad z jeziorem? Fale przenikaj si nawzajem i oddziauj na siebie. Dlatego jestem wszdzie i wszystkim. DZIENNIKARZ Czy my ludzie jestemy w stanie podczas ziemskiego ycia przenosi si do innych wymiarw? BG Oczywicie. Jest to kwestia zmiany czstotliwoci waszego ciaa. Gdy dostroicie j do poziomu innego wymiaru, to wtedy znikacie z waszego wymiaru, a pojawiacie si w nowym wymiarze. DZIENNIKARZ Jak to moliwe?

48

BG To prostsze ni mylisz. Wemy jako przykad telewizor. Odbiera on fale, ktre s nonikiem sygnau telewizyjnego zawierajcego obraz i dwik. Stacja nadawcza nadaje sygnay, czyli fale rnych stacji. Fala kadej stacji ma inn dugo, czyli inn czstotliwo. Gdy zmieniasz pilotem kana w telewizorze, to w tym momencie telewizor przestraja si na okrelon dugo fali. Tak wic, gdy dostraja si do fali Polsatu, to na ekranie pojawia si Polsat. Gdy dostraja si do TVNu, to pojawia si TVN, a Polsat znika z ekranu. Zwr jednak uwag, e fale Polsatu wcale nie gin. One nadal istniej i przenikaj przestrze. Tylko, e telewizor ich nie jest w stanie wywietli, gdy nie jest do nich dostrojony. I dokadnie w ten sam sposb dziaaj inne wymiary. Jeli dostroisz si do fali innego wymiaru, to wtedy znikniesz z ziemskiego wymiaru. Nikt nie bdzie ci w stanie tutaj zobaczy ani usysze. Z kolei zobaczy i usyszy ci ten, kto bdzie w drugim wymiarze. Jednak tak naprawd to ty nadal istniejesz w tym samym miejscu, tylko ... DZIENNIKARZ ... w innym wymiarze. BG Istotom z wyszych wymiarw duo atwiej jest przenika do niszych wymiarw, ni odwrotnie.

49

DZIENNIKARZ Dlaczego? BG Przez prost analogi: kto, kto potrafi przyrzdzi wyszukane dania, bez problemu przygotuje i jajecznic. Jeli jednak kto potrafi zrobi tylko jajecznic, to wykonanie wyszukanego dania bdzie dla niego bardzo trudne. Co nie znaczy, e niemoliwe. Co wicej, istoty z wyszych wymiarw s w stanie obserwowa nisze wymiary, bez materializowania si w nich. DZIENNIKARZ W jaki sposb? BG Dostosowuj swoje zmysy do fal niszych wymiarw, pozostawiajc jednak swoj podstawow fal w swoim wymiarze. Tak np. robi anioy i dusze, ktre maj wam pomaga w czasie waszego ziemskiego ycia. Wy nie moecie ich dostrzec, ale one doskonale widz was. DZIENNIKARZ Podobno niektrzy ludzie potrafi widzie anioy i inne istoty.

50

BG To prawda. Istoty wysze mog dostroi si do indywidualnych czstotliwoci dowolnego czowieka i mu si ukaza. Lub te odwrotnie, niektrzy ludzie potrafi dostroi swoje zmysy do wyszych wymiarw i widzie istoty stamtd pochodzce. Role DZIENNIKARZ Omawialimy wczeniej temat grzechu. A co z grzechem pierworodnym? Go te nie popeniamy? BG Widz, e jednak trudno ci oswoi si z myl, e nie popeniacie w ogle grzechw. To moe przekona ci nastpujce porwnanie. Wasze ziemskie ycie mona przyrwna do filmu. Tak jak aktor wciela si w gran rol, tak samo wasza dusza wciela si w rol, ktr gra tu na Ziemii. Grajc rol zego czowieka, np. mordercy, dusza taka czyni wiele zego innym ludziom na Ziemii. Ale nie jest w stanie zrobi nic zego prawdziwym istotom, jakimi s dusze. Tak samo jak aktor w filmie moe by zym charakterem i zabija wiele niewinnych ludzi, ale to tylko film, tak jak wasze ziemskie ycie.

51

DZIENNIKARZ To porwnanie nawet do mnie przemawia. Po zakoczeniu zdj aktor, ktry gra oprycha, staje si znowu przyzwoitym czowiekiem. BG Gdy gra oprycha, te by przyzwoitym czowiekiem, tylko w tym filmie wygldao to na co zego. DZIENNIKARZ A co z konsekwencjami? Tumaczye mi, e nasze postpowanie w danym wcieleniu ma wpyw na nasze przysze wcielenia. Czy jest jaka analogia z aktorem grajcym w filmach? BG Jeli aktor zagra dobrze w dobrym filmie, to jego kariera bdzie si rozwija i bdzie dostawa coraz lepsze role. Jeli jednak widzowie go nie polubi, a filmy z jego udziaem zrobi klap, to bdzie otrzymywa coraz gorsze role. Naprawd zachcam ci do tego, aby patrze na ycie, jak na film. Szczeglnie gdy da ci ono w ko. Uwiadom sobie, e wszyscy ludzie graj tylko swoje role. I raz wcielaj si w role charakterw pozytywnych, a innym razem negatywnych. DZIENNIKARZ Tak sobie myl, e zwrot "film mu si urwa" nabiera teraz nowego znaczenia.

52

BG Wiesz dlaczego wymylilicie grzech pierworodny? DZIENNIKARZ Dlaczego? Bogowie BG Abycie uwierzyli, e jestecie kim gorszym ode mnie. e jestecie tylko zwykymi ludmi, ktrzy maj si lka Boga wszechmogcego. A tymczasem prawda jest taka, e wy rwnie jestecie Bogami. DZIENNIKARZ Czy to nie przesada? BG Czyby? Zastanw si. Dziecko czowieka jest czowiekiem. W takim razie dziecko Boga jest ... DZIENNIKARZ Bogiem.

53

BG Jestecie Bogami, ktrzy zostali na pewien czas zamknici w ludzkich ciaach i zapomnielicie o swojej boskoci. Ale powtarzam. Jestecie mi rwni. DZIENNIKARZ A mi zaparo dech z wraenia. BG Nie dziwi mnie to. W kocu dowiedzenie si, e jest si Bogiem, moe by troch szokujce. DZIENNIKARZ Troch ... BG A wiesz co w tym jest najpikniejsze? DZIENNIKARZ Co? BG To, e wszyscy inni ludzie te s Bogami. Bo innej moliwoci po prostu nie ma. Ja jestem wami, a wy mn. Pamitaj, e wszystko jest fal, a fale na siebie oddziauj, przenikaj si i cz.

54

DZIENNIKARZ Myl, e trzeba troch czasu, abym si z t myl oswoi. Chciabym jeszcze ostatni raz wrci do kwestii grzechu. Co ze spowiedzi praktykowan w chrzecijastwie? Skoro grzechw nie ma, to czy spowied taka ma w ogle sens? BG Spowied nie ma nic wsplnego ze mn. Zakada ona, e aby Bg odpuci ludziom grzechy, to musz oni skorzysta z porednictwa cile okrelonych ludzi. DZIENNIKARZ Czyli ksiy. BG Tylko niby czemu akurat ksiy, a nie np. piekarzy albo hydraulikw? Skoro wszyscy ludzie s moimi dziemi, to dlaczego jedni mog w moim imieniu odpuszcza grzechy, a inni nie? I w kocu najwaniejsze pytanie: Dlaczego musicie korzysta z porednictwa ludzi zwracajc si do mnie? Dlaczego nie moecie bezporednio prosi mnie o wybaczanie grzechw? DZIENNIKARZ Te sobie zadaj te pytania.

55

BG I susznie. Spowied zostaa wymylona po to, aby ludzi zwiza z kocioami. Jeli kto naprawd czuje si winny, bo uwaa, e zrobi co zego, to powinien szczerze za to aowa, naprawi to oraz zrobi wszystko, co w jego mocy, aby ponownie tego nie popeni. DZIENNIKARZ I to wszystko? BG Raczej a. Ludziom tak bardzo spodobaa si spowied, gdy wystarczy, e powiedz ksidzu swoje grzechy, zmwi kilka zdrowasiek i czuj si rozgrzeszeni. A poniewa ksiy obowizuje tajemnica spowiedzi, wic o ich grzeszkach nikt si nie dowie. Trzeba naprawd duej odwagi, aby publicznie przed ludmi przyzna si do tego, e zrobio si co zego, szczerze tego aowa, naprawi swoj win i nie robi tego wicej. DZIENNIKARZ I wtedy nam wybaczysz? BG Ja wam nie wybacz, bo nie mam czego. Ale wy wtedy wybaczycie samym sobie.

56

DZIENNIKARZ Mwie, e gdy spada na nas jakie nieszczcie, to wynika to albo z naszych myli, albo z ustale duszy przed wcieleniem. To w takim razie jak mamy postpowa, gdy naszym zdaniem, innym wyrzdza si zo? Gdy np. ssiad znca si nad swoj on. Czy powinnimy uzna, e tak wybray ich dusze przed wcieleniem i nie wtrca si? Czy te moe wanie powinnimy zareagowa, gdy taki jest cel naszej duszy? BG Tego nie wiecie i dziki temu macie wolny wybr. Gdybycie zawsze wiedzieli jak naley postpi w danej sytuacji, to wtedy jaki sens miaoby wasze ycie na Ziemii? Po prostu bylibycie tylko wykonawcami z gry zaplanowanego scenariusza. Ale poniewa tego nie wiecie, dlatego musicie sami podejmowa decyzje. Raz bd one lepsze, raz gorsze. Ale to wanie dziki nim moecie uczy si i rozwija. DZIENNIKARZ No dobrze. Ale wracajc do przykadu z maltretowan kobiet. Twoje sowa ani troch nie pomagaj mi w podjciu susznej decyzji. BG Nie ma jednej susznej decyzji. Ale dam ci pewn podpowied. Fakt, e dowiedziae si o tym, e ssiad bije on, nie jest przypadkiem. W yciu nie ma przypadkw. A to oznacza, e zostae celowo poinformowany o tym fakcie, po to, aby mg ...

57

DZIENNIKARZ Abym mg ... BG To ju musisz sam wykombinowa. Pamitaj, e masz wolny wybr. DZIENNIKARZ Ale jeli faktycznie kada docierajca do mnie informacja o jakim negatywnym wydarzeniu nie jest przypadkiem, to liczba wydarze, w ktre powinienem si zaangaowa jest przeogromna. BG Zgadza si. Ale masz przecie do pomocy innych. DZIENNIKARZ Jakich innych? BG Ponad 6 miliardw innych ludzkich istot na tej planecie. DZIENNIKARZ Tylko jak ich namwi do wsppracy?

58

BG Dobre pytanie. A jednak jeli chcecie uczyni swj wiat lepszym, to nie macie wyboru. DZIENNIKARZ Chciaem jeszcze upewni si co do jednej rzeczy. Jeli ogldam program informacyjny, w ktrym wikszo wiadomoci ma negatywny charakter, to czy musz zaj si nimi wszystkimi? BG Oczywicie zajcie si nimi wszystkimi przekracza moliwoci jednej osoby i wanie dlatego potrzebujesz innych ludzi do pomocy. Kiedy dotrze do ciebie informacja o czym, co uwaasz, e nie powinno mie miejsca, zastanw si, co moesz zrobi, aby to zmieni. Pamitaj. Zawsze co mona zrobi. Za kadym razem gdy w wiadomociach syszycie o wojnach, plagach i ludzkich nieszczciach, to jest to dla was sygna, e naley co z tym zrobi. Ale wy co najwyej przeczacie telewizor na inny kana. Jezus DZIENNIKARZ Mam nastpne pytanie, tym razem dotyczce Jezusa.

59

BG Co chcesz wiedzie o swoim bracie? DZIENNIKARZ Nasze religie gosz, e Jezus to kto wyjtkowy. Syn Boy. Jednak z tego co mwisz wynika, e jako jego bracia jestemy mu rwni. Czy tak jest? BG Oczywicie. Jezus to bardziej rozwinita dusza, ale te dusza. Wasz starszy brat i to rodzony. Najwiksz wad waszej Biblii jest to, e nie zawiera ona opisu najwaniejszego okresu ycia Jezusa. DZIENNIKARZ To znaczy? BG Okresu jego dorastania i penego odkrywania swojej boskoci. Zwr uwag, e w Nowym Testamencie jest tylko opisany okres jego ycia do 12 roku, a nastpnie nastpuje przeskok do momentu, gdy mia ju 30 lat. Te brakujce 18 lat byo okresem, gdy Jezus szuka swoje drogi do mnie. I wy rwnie moecie to uczyni. Gdybycie dokadnie poznali, jak krok po kroku on tego dokona, byoby wam atwiej. DZIENNIKARZ A co z jego niepokalanym poczciem?

60

BG Wszyscy bez wyjtku zostalicie sprowadzeni na Ziemi w sposb niepokalany, bo zgodny z moj wol. DZIENNIKARZ Chodzio mi o to, e Maryja pocza Jezusa bez, no wiesz, seksu. BG Chyba sam w to nie wierzysz? A niby czemu miaoby to suy? Po co miabym robi tyle zachodu, aby komrka jajowa, z ktrej powstanie ciao Jezusa zostaa zapodniona w jaki magiczny sposb? DZIENNIKARZ Nie wiem. Seks BG I dobrze, e nie wiesz, bo taki powd nie istnieje. Wymylilicie niepokalane poczcie, aby napitnowa seks jako co zego. DZIENNIKARZ Czyli seks jest dobry?

61

BG Seks w swej naturze nie jest ani dobry ani zy. Po prostu jest. To od was zaley jak go wykorzystacie. Seks stanowi najwspanialsze dopenienie mioci dwojga ludzi. Jednak niekontrolowany moe wywoa w was najnisze instynkty. Wszystko zaley od was. DZIENNIKARZ Czyli powinnimy skoczy z myleniem o seksie, jako czym niegodnym czowieka? BG Oczywicie. To przecie dziki seksowi dochodzi do powstania jednego z najwikszych cudw w boym stworzeniu - dusza wstpuje w wiat fizyczny. DZIENNIKARZ A co w takim razie z zapodnieniem in vitro? Czy ono jest sprzeczne z wol Bo, tak jak to gosi Koci? BG To twierdzenie przeczy samo sobie. Z jednej strony Koci twierdzi, e seks to co nieczystego, pokalanego, a nastpnie krytykuje zapodnienie z probwki, twierdzc, e jest ono sprzeczne z boskim sposobem powstawania nowego ycia poprzez seks.

62

DZIENNIKARZ To nie ma wikszego sensu. BG Zgadza si. Posiadanie dzieci to jedna z najwspanialszych przygd, jaka moe was spotka na Ziemii. Wiec dlaczego miabym krytykowa metod, dziki ktrej ta przygoda moe si zici? DZIENNIKARZ A co z prezerwatywami? BG Jak atwo si domyli, nie mam nic przeciwko nim, ani adnym innym rodkom antykoncepcyjnym. Dziki nim moecie cieszy si seksem bez strachu przez niechcian ci. DZIENNIKARZ To jak ju jestemy przy temacie niechcianej ciy, to jakie jest Twoje stanowisko do aborcji? BG A jak sdzisz? DZIENNIKARZ Nie wiem.

63

BG Odpowiedz sobie na pytanie czym tak naprawd jest aborcja? Jest ona pozbawieniem duszy moliwoci ycia w tym wiecie. Czy to dobrze czy to le? Sam oce. DZIENNIKARZ Trudno to zrobi. BG Ale to jest wanie odpowied na twoje pytanie synu. Sam musisz oceni, czy aborcja to co zego, czy nie. Jeli ocenisz, e aborcja to co zego, to bdzie ona dla ciebie czym zym. Jeli ocenisz, e nie jest czym zym, to tym nie bdzie. DZIENNIKARZ Ale sam powiedziae, e poprzez aborcj dusza zostaje pozbawiona moliwoci ycia w tym wiecie. BG Ale powiedziaem te, e istnieje reinkarnacja i jeli duszy nie uda si na trwae reinkarnowa tym razem, to zrobi to nastpnym. Kto wie, moe dowiadczenie aborcji byo celem tej duszy w tym yciu. DZIENNIKARZ To jakie pocieszenie.

64

BG A moe nie byo. Samobjstwo DZIENNIKARZ I wracamy do punktu wyjcia. A co z samobjcami? Czy samobjstwo to co zego, czy nie? BG Samobjcy musz liczy si z pewnymi nieprzyjemnymi konsekwencjami zwizanymi ze swoim czynem. DZIENNIKARZ Czy to znaczy, e popenianie samobjstwa to jednak co zego? BG Samobjstwo oznacza, e dana dusza nie sprostaa zadaniom, przed jakimi stawia j ycie na Ziemii. Konsekwencj tego jest to, e taka dusza bdzie musiaa w kolejnych wcieleniach jeszcze raz przej prb, ktrej nie podoaa popeniajc samobjstwo, a ponadto bdzie te musiaa przerobi dowiadczenia zwizane z samym samobjstwem. DZIENNIKARZ W jaki sposb?

65

BG Moe bdzie miaa dziecko, ktre te bdzie prbowao popeni samobjstwo, a moe bdzie psychologiem, ktry bdzie stara si pomaga niedoszym samobjcom. DZIENNIKARZ Czyli mona powiedzie, e jednak odradzasz popenianie samobjstwa? BG Samobjcy pragn unikn cierpienia, niezalenie jakiej jest ono natury. Ale to cierpienie wrci do nich w kolejnych wcieleniach. DZIENNIKARZ Z pod deszczu pod rynn. BG Mona tak to uj. Doskonale zdaj sobie spraw z tego, e ycie na Ziemii potrafi da wam bardzo w ko, i e wielu ludzi traci ochot na jego kontynuowanie, ale wierzcie mi. Nigdy, ale to nigdy nie ma sytuacji bez wyjcia. Nawet najwikszy gaz, ktry stanie na waszej drodze, jestecie w stanie odsun, a wiesz dlaczego? DZIENNIKARZ Nie.

66

BG Poniewa sami te gazy dla siebie przygotowalicie. Kady problem, przed ktrym stajecie w ziemskim yciu, jest do rozwizania, gdy inaczej taki problem nie miaby racji bytu i nie pojawiby si w waszym yciu. DZIENNIKARZ Ok. A co z eutanazj? Czy naley j traktowa tak samo jak samobjstwo? BG Rnica midzy samobjstwem a eutanazj jest chyba oczywista. Eutanazja dotyczy ludzi, ktrzy wiedz, e ich czas na Ziemii dobiega koca. Ponadto ich fizycznego cierpienia nie mona ukoi. DZIENNIKARZ A zatem eutanazja nie niesie za sob takich negatywnych konsekwencji, jak w przypadku samobjcw? BG Nie. Natomiast oczywicie kade wasze dziaanie w tym yciu, a wic i eutanazja, ma konsekwencje w kolejnych ywotach. Musz zaznaczy, e macie w ogle bardzo dziwne podejcie do eutanazji. DZIENNIKARZ To znaczy?

67

Cierpienie BG Gdy wasz kot lub pies bardzo cierpi z powodu nieuleczalnej choroby, to upienie go jest dla was aktem humanitarnym. Ale gdy to dotyczy ludzi, to nazywacie to morderstwem, mimo, e cierpica osoba dobrowolnie chce si jej podda. Rwnoczenie wikszo z was nie widzi nic zego w zabijaniu niektrych przestpcw, mimo, e nie chc oni umiera. DZIENNIKARZ Rzeczywicie nie jest to zbyt logiczne. Wydaje mi si, e brak akceptacji dla eutanazji wynika z naszej wiary w to, e nasze cierpienie jest mie Bogu. BG Niestety masz racj synu. Ubzduralicie sobie, e za wasze cierpienia na Ziemii wynagrodz was w niebie. Musicie mnie mie za prawdziwego psychopat, jeli w co takiego wierzycie. Ktry rodzic nagradza swoje dziecko za to, e cierpi? DZIENNIKARZ aden. BG Zgadza si. I ja tutaj nie jestem wyjtkiem.

68

DZIENNIKARZ To skd u nas wiara w pozytywn rol cierpienia? BG W ten sposb chcecie uly swoim cierpieniom. Gdy cierpicie i uwaacie, e za to po mierci zostaniecie wynagrodzeni, to takie cierpienie staje si dla was atwiejsze do zniesienia. Tylko, e ja wcale was za to wynagradza nie zamierzam. DZIENNIKARZ To po co w takim razie cierpimy? BG Cierpienie jest oznak, e co wanego dzieje si z waszym yciem. Moe przerabiacie dowiadczenia zwizane z waszymi przeszymi lub przyszymi wcieleniami. A moe wasza dusza chce w ten sposb zwrci wam uwag na co i skoni was do dziaa. DZIENNIKARZ Jakich dziaa? BG Dziaa, ktre dusza zaplanowaa dla was w tym yciu. Poniewa daem wam woln wol, wic wcale nie musicie tych planw si trzyma. I gdy

69

zbaczanie ze cieki wyznaczonej wam przez dusz, stara si ona was skierowa we waciwym kierunku. I w tym celu wykorzystuje m.in. cierpienie. DZIENNIKARZ I to dziaa? BG Raz lepiej, raz gorzej. S wrd was tacy, ktrzy nie potrafi y bez cierpienia. Lubuj si w roli ofiar. S te tacy, ktrzy pod wpywem cierpienia zatracaj wiar we mnie. No bo przecie Bg nie pozwoliby mi na to. Nawet mj syn Jezus w chwili najwikszego cierpienia zwtpi we mnie. DZIENNIKARZ Ojcze czemu mnie opuci. BG Dokadnie. Na pocieszenie powiem ci, e ja nigdy was nie opuszczam. Jestem przy was i w was zawsze. W kadej chwili waszego ycia. W kadym waszym oddechu. Jeli uwierzycie w to, to wasze ycie stanie si atwiejsze. I wierz mi, gdy cierpicie, gdy cay wiat wali wam si na gow, to oznacza to, e ja, wasza dusza i wiele innych duchowych istot stara si wam przekaza co bardzo wanego. Wystarczy nas tylko usysze.

70

Znaki DZIENNIKARZ Ale jak? BG Cigle wysyamy wam rne znaki. DZIENNIKARZ Ja adnych znakw nigdy nie dostawaem. BG Kadego dnia przesyamy wam znaki, ale wy traktujecie je w najlepszym wypadku jako zbiegi okolicznoci. DZIENNIKARZ To jak te znaki wygldaj? BG Mog przyj najprzerniejsz posta. Czasami s to myli, ktre pojawiaj si w twojej gowie. Innym razie s to sowa wypowiadane przez innych ludzi. Znakami mog te by przedmioty oraz wydarzenia. DZIENNIKARZ Co zrobi, abymy mogli te znaki odczytywa?

71

BG Zacznijcie zwraca na nie baczniejsz uwag oraz uwierzcie, e naprawd istniej. DZIENNIKARZ Skoro cierpienie nie jest Ci mie, to jak wyglda sprawa z bied? Uczono nas, e Bg woli ludzi biednych od bogatych. e bogaty szybciej przejdzie przez ucho igielne, ni dostanie si do nieba. BG Dla mnie to nie ma znaczenia. Jak sdzisz, kto jest bliszy Bogu? Biedak, ktry cae ycie trudni si okradaniem innych, czy bogacz, ktry powici cae swoje ycie i majtek, aby nie innym pomoc? DZIENNIKARZ Odpowied nasuwa si sama. BG Gdy cierpicie bied, to wmawiacie sobie, e to ja chc abycie byli biedni, i e w niebie wynagrodz wam niedostatki ycia na Ziemii. Pienidz, jak wszystko, moe by wykorzystany w dobrym lub zym celu. Stworzyem wasz wiat tak, aby kademu starczyo, aby nikt nie musia y w ndzy, czy umiera z godu. To e setki milionw ludzi yj w ndzy, a miliony co roku umieraj z godu, wynika z waszej chciwoci oraz faktu, e innych ludzi traktujecie jak obcych, a nie jak swoich braci i siostry.

72

mier DZIENNIKARZ Mwilimy o samobjcach i eutanazji. Zastanawiam si, dlaczego temat mierci wzbudza w nas ludziach tak wiele emocji? BG mier traktujecie jako co strasznego. Tymczasem powinnicie j witowa jako kolejny etap podry. Co by si stao, gdyby na pogrzebach zamiast smuci si i mie grobowe miny, ludzie opowiadali sobie dowcipy oraz witowali to, e droga im osoba przesza do lepszego wiata? DZIENNIKARZ Trudno mi sobie co takiego wyobrazi. BG Nie dziwi si. Nie tylko, e brak wam wiary w ycie po mierci, ale rwnie w zbyt duym stopniu uzaleniacie swoje szczcie od innych. Jeeli stracicie blisk osob, to tracicie rwnie swoje szczcie, co jest oczywistym nieporozumieniem. DZIENNIKARZ Dlaczego?

73

BG Dlatego, e nikt z zewntrz nie potrafi da wam szczcia. DZIENNIKARZ To chyba przesada. Jeli zakochuj si w kim, to dziki tej osobie czuj si szczliwy. BG Ale to TY czujesz si szczliwy. Tylko ty moesz w sobie wzbudzi uczucie szczcia, tak samo jak tylko ty moesz w sobie spowodowa np. strach. Owszem inni ludzie mog stanowi katalizatory emocji i uczu, ktre w was powstaj, ale to wycznie wy tworzycie je w sobie. DZIENNIKARZ Chyba si troch pogubiem. BG Nie dziwi mnie to. Wemy taki oto przykad. Kolega z pracy chce ci zrobi psikusa i przestraszy ci mwic, e wanie ukradli twj samochd z parkingu. To od ciebie zaley, czy faktycznie si przestraszysz, czy te nie dasz si ponie emocjom. Jednak wy przez cae ycie dajecie si ponosi emocjom. DZIENNIKARZ Czy to co zego?

74

BG Nie zego, ale utrudnia wam znacznie ycie, bo stajecie si zakadnikami zewntrznych czynnikw, ktre jak sdzicie, maj decydujcy wpyw na to, jak si czujecie. DZIENNIKARZ No dobrze. Zastanawiam si, czy nasza obawa przed mierci nie ma zwizku z instynktem samozachowawczym? BG To s dwie rne rzeczy. Dziki instynktowi samozachowawczemu nie wchodzicie pod koa nadjedajcego samochodu, nie skaczecie z balkonu, itd. Gdyby nie on, aden gatunek by nie przetrwa. Ale obawa przed mierci jest czym irracjonalnym. Jeeli wierzycie w Boga i ycie po mierci, to nie powinnicie si jej ba. DZIENNIKARZ A jednak wikszo z nas si jej boi. Czy to oznacza, e nasza wiara jest saba? BG Nie inaczej. A niestety strach przed mierci oddziauje na cae wasze ycie.

75

DZIENNIKARZ W jaki sposb? BG Gdy boicie si mierci, staracie si kurczowo trzyma ycia. A wtedy waszym najwaniejszym celem staje si przetrwa za wszelk cen. Aby osign ten cel jestecie gotowi pozbawia ycia innych ludzi w myl zasady, e przeyje najsilniejszy. Jeli jednak uwierzycie, e mier waszego ziemskiego ciaa jest tylko kolejnym etapem waszej podry, to wtedy nie bdziecie a tak bardzo si przywizywa do swojego ciaa. I zamiast y w strachu, e kto moe was pozbawia waszego ycia, zaczniecie si nim znacznie bardziej cieszy. Strach przed mierci powoduje rwnie, e mier jest dla was tematem tabu. Wikszo z was w ogle o niej nie mwi, a przecie jest to jeden z najwaniejszych momentw waszego ycia. DZIENNIKARZ Nie da si ukry. BG Ale tak jest. mier to moment gdy rezygnujecie ze swojego fizycznego ciaa i wracacie do mnie.

76

DZIENNIKARZ To w takim razie chciaem spyta si, co dzieje si z ludmi w chwili mierci? BG Wasza cielesna powoka umiera, a wasza dusza wraca w wysze wymiary. DZIENNIKARZ Tak po prostu? BG Gdy opuszczacie ziemski wymiar przed oczami przewija wam si cae wasze ycie, kady jego szczeg. Nie tylko, e je dokadnie widzicie, ale te czujecie. Co wicej, dotyczy to nie tylko was samych, ale te wszystkich ludzi, ktrych spotkalicie w swoim yciu i na ktrych mielicie wpyw. Dokadnie zdajecie sobie wtedy spraw z tego, jak pomoglicie albo skrzywdzilicie innych ludzi. W chwili ziemskiej mierci zdobywacie ca wiedz, jak zyskalicie w tym wcieleniu. DZIENNIKARZA To musi by cakiem ciekawe. BG W rzeczy samej. A gdy ju wrcicie do wiata duchowego, to zaczynacie znowu odczuwa najpotniejsz energi we wszechwiecie.

77

DZIENNIKARZA To znaczy? Mio BG Mio. To ona jest najwysz energi niesion przez fale. Z niej skadam si ja i cae stworzenie. Podczas pobytu na Ziemii potraficie zazna tylko jej namiastki. Co wicej, w wiecie fizycznym mio, jak kady kij, ma dwa koce. Gdy jestecie zakochani po uszy, to dosownie czujecie si jak w sidmym niebie. Ale gdy kto wam zamie serce, wtedy cierpicie straszne mki. To od mioci lub jej braku zaley, czy macie niebo czy pieko. Jednak dotyczy to tylko waszego wiata fizycznego. Tu u mnie istnieje tylko niebo. DZIENNIKARZ Wspominae ju o tym, e dusze nie maj zawodw miosnych. BG To tylko w wiecie fizycznym mio jest zmienna. Na Ziemii moecie si odkochiwa i ama sobie serca. W wiecie duchowym nie jest to moliwe. DZIENNIKARZ Dlaczego?

78

BG Bo w wiecie czystej energii mio jest wszdzie. DZIENNIKARZ Skoro mier to tylko kolejny etap naszej podry, po ktrej trafiamy w miejsce przepenione mioci, to nie powinnimy si smuci, gdy kto z naszych bliskich odejdzie? BG Jeli cierpicie z powodu mierci bliskich, to warto abycie zadali sobie pytanie: Czy zmara osoba, bdc ju po tamtej stronie, chciaaby, abycie smucili si z powodu jej odejcia? Odpowied na to pytanie oczywicie brzmi nie. Owszem, chciaaby ona, abymy o niej pamitali i dobrze j wspominali, ale bdzie ona z caych si pragn, abymy byli szczliwi na Ziemii i nie smucili si z powodu jej mierci. DZIENNIKARZ Nie jest atwo zacz myle w ten sposb. BG W takim razie powiem ci co jeszcze. Za kadym razem gdy pomylicie o jakie osobie, ktrej ju nie ma na Ziemii, to automatycznie jej dusza zjawia si przy was.

79

DZIENNIKARZ Jak to moliwe? BG Wracamy tutaj do wakowanego ju tematu przenikania si fal. Wasze myli w postaci fal przenikaj do wyszych wiatw i docieraj do dusz. Dziki temu dusza, o ktrej mylicie, momentalnie zjawia si przy was. DZIENNIKARZ A co jeli w tym samym czasie dwie osoby pomyl o tej samej duszy? BG Dla duszy nie stanowi to adnego problemu, gdy moe by ona rwnoczenie w dowolnej liczbie miejsc. DZIENNIKARZ Jak to moliwe? BG W wiecie duchowym nie ma ani materii, ani czasu. Tam wszystko dzieje si w tym samym czasie i miejscu. Dodam, e nie tylko dusze waszych bliskich zjawiaj si przy was, gdy o nich mylicie. Dotyczy to dowolnej duszy, ktra przebywa w wiecie duchowym. Jeli np. mylicie o Jezusie, to te momentalnie zjawi si on przy was.

80

DZIENNIKARZ Przypominaj mi si przypadki osb, ktre przeyy mier kliniczn. Opisyway one, e w jej trakcie wychodziy z ciaa i momentalnie przenosiy si do osb, o ktrych mylay. BG Dokadnie tak jest. Wanie w taki sposb porusza si dusza. Myli o jakim miejscu lub osobie i od razu si tam zjawia. Cuda DZIENNIKARZ Czy bdc ludmi moemy czyni cuda, tak jak robi to Jezus? BG Oczywicie. DZIENNIKARZ Ale jak? BG Poprzez rozwijanie swojej wiary. Wiara posiada ogromn energi. Gdy mylicie o czym z wielk wiar, wtedy fale przesyajce te myli maj bardzo du energi, ktra powoduje, e materializuj si one w waszym fizycznym wiecie bez opnie. Dobrym przykadem zastosowania wiary

81

jest opisana w Biblii scena, gdy Jezus i wity Piotr chodz po powierzchni jeziora. Jezus majc odpowiednio du wiar, bez problemu porusza si po tafli jeziora. Gdy zobaczy to wity Piotr, jego wiara zwikszya si do tego stopnia, e by w stanie rwnie zacz chodzi po wodzie. Gdy jednak w pewnym momencie zwtpi, momentalnie "czar" prys, energia jego myli zmniejszya si wielokrotnie, a on zacz ton. Podobnie byo z leczeniem przez Jezusa chorych. Pyta si ich, czy wierz, e zostan uleczeni. Jeli naprawd w to wierzyli, to byli uleczani. I to wcale nie Jezus ich leczy, ale oni sami. Jezus tylko pomg im uwierzy. Zdrowie DZIENNIKARZ Czyli kady z nas moe si wyleczy z chorb, jeli tylko zyska odpowiedni wiar? BG Jak najbardziej. Niestety wy wolicie wierzy, e nie macie wpywu na swj organizm. Gdy si zepsuje, to idziecie do lekarza, ktry przepisuje wam lekarstwo. Nie zdajecie sobie sprawy z tego, e wikszo lekarstw dziaa dlatego, e wierzycie, i wam pomog. Tak jak Jezus by katalizatorem wiary w wyzdrowienie, tak lekarstwa s takim katalizatorem dla was.

82

DZIENNIKARZ Tylko, e za wizyty u lekarza i za lekarstwa musimy paci. Gdy tymczasem moglibymy ten same efekt uzyska za darmo, poprzez wzbudzanie u siebie odpowiedniej wiary. BG Zgadza si. Duo bardziej cenicie to, za co musicie paci, ni to, co macie za darmo. DZIENNIKARZ Chyba jednak dosy trudno uwierzy, e moemy sami poprzez wiar wyleczy si z chorb. BG Nie bdzie to takie trudne, jeli uwiadomicie sobie dwa fakty. Pierwsi ludzie na Ziemii yli po kilkaset lat, co nawet zostao opisane w Biblii. yli wtedy w harmonii ze wiatem i ze mn. Jednak stopniowo zaczli zapomina, e s dziemi boymi i oddala si ode mnie. A to zaczo przynosi konsekwencje w postaci coraz gorszego funkcjonowania ich cia. W rezultacie okres ludzkiego ycia skrci si do kilkudziesiciu lat. Gdy tak si stao, przyjlicie, e kilkadziesit lat to maksymalny wiek, jaki jest w stanie przey wasze ciao. Gdybycie uwierzyli, e wasze ciaa mog y praktycznie wiecznie, tak by si stao. Jednak wy od urodzenia jestecie uczeni, e umrzecie przed osigniciem 100 lat. Drugim wanym faktem jest to, e wasz organizm jest w stanie zwalczy kad nkajc go

83

chorob. To tylko kwestia zaprogramowania go na to. Wasi naukowcy i lekarze ju udowodnili, e wasze podejcie do ycia ma wpyw na choroby. Osoba, u ktrej wykryto raka, a ktra nie poddaa si, ma duo wiksze szanse na wyjcie z tej choroby, ni ta, ktr ta choroba dobija psychicznie. Nawet takie choroby, jak AIDS moecie uleczy wykorzystujc swj organizm. DZIENNIKARZ W jaki sposb? BG Jak wiesz, AIDS jest chorob mierteln dlatego, e ludzki system immunologiczny nie wykrywa wirusa HIV jako szkodnika i nie podejmuje z nim walki. Za to HIV niszczy system immunologiczny. Caa sztuka polega na tym, aby wasz system immunologiczny otrzyma rozkaz niszczenia komrek wirusa HIV. DZIENNIKARZ Ale jak tego dokona? BG Dziki wierze. Gdy uwierzycie w to, e wasz organizm jest w stanie pokona HIV, to system immunologiczny wykona to jako rozkaz. DZIENNIKARZ Czyli wiara czyni cuda.

84

BG Amen. Przyszo DZIENNIKARZ Mam nastpne pytanie. Wiele osb, szczeglnie kobiet, lubi chodzi do wrek. Czy ma sens odkrywanie przyszoci? BG Po co chcecie zna swoj przyszo? Nie lepiej samemu decydowa, jak bdzie ona wyglda? DZIENNIKARZ Ale w jaki sposb? BG Poprzez dziaanie tu i teraz. To co robisz w kadej chwili ma wpyw na to, co wydarzy si w przyszoci. Jeli w tej chwili przeprowadzasz ze mn wywiad, to jakie bdzie tego nastpstwo za np. 5 minut? DZIENNIKARZ Nie wiem.

85

BG Takie, e nadal bdziesz tutaj ze mn. Gdyby w tym momencie nie siedzia tu ze mn, to za pi minut bawiby si ze swoim psem, a moe by by na meczu albo w sklepie. Problemem was ludzi jest to, e zamiast skupi si na czasie obecnym, skupiacie si na przeszoci lub przyszoci. Cigle rozpamitujecie ze przeycia ze swojego dotychczasowego ycia, albo martwicie si tym, co nadejdzie. A tak wcale by nie musi. Wystarczy przyjrze si dzieciom. One potrafi cakowicie odda si temu, co robi w danej chwili. Nie interesuje ich, to co byo, ani to co bdzie. yj tu i teraz i s naprawd szczliwe. DZIENNIKARZ A czy faktycznie niektre osoby mog przewidywa przyszo? BG Kady moe. Czy nigdy nie miae przeczucia, e co si wydarzy i faktycznie to si pniej sprawdzao? DZIENNIKARZ Miaem. Ale jak udaje nam si odczytywa przyszo? BG W wiecie duchowym czasu nie ma, a wic wszystkie wydarzenia maj miejsce poza czasem. A to oznacza, e nie trzeba wybiega w przyszo, aby pozna jakie zdarzenia, gdy dziej si one wszystkie teraz.

86

Jasnowidz potrafi wyj poza ramy fizycznego czasu i zyska wgld do wszystkich wydarze. DZIENNIKARZ A czy jasnowidz moe si myli? BG Oczywicie. Moe le odczyta informacje z zawiatw. Nie mniej wane jest te to, e przekazanie komu informacji o czekajcej go przyszoci samo w sobie jest nowym wydarzeniem, ktre ma wpyw na jego ycie. Tak wic jeli jasnowidz powie ci, e poznasz bogatego ksicia, to wpynie to na twoje dalsze postpowanie. Moe zaczniesz go intensywnie szuka, a moe wprost przeciwnie. Uznasz, e skoro jest ci on pisany, to nie musisz nic robi i czekasz, a sam zapuka do twoich drzwi. DZIENNIKARZ Czy w takim razie korzystanie z pomocy jasnowidzw w ogle ma sens? BG Jasnowidze i wrki mog wam doradza jak lepiej uoy swoje ycie, ale to wy jestecie panami swojego ycia.

87

Czas DZIENNIKARZ Zaciekawio mnie to, co mwie o czasie. e nie ma go po tamtej stronie. To w takim razie jak tam upywa czas? BG Nie upywa. Czas jest wytworem waszego fizycznego wiata. DZIENNIKARZ Troch trudno mi to zrozumie. To jak chronologizujecie wydarzenia? BG Nie robimy tego, gdy u nas wszystko zdarza si w tym samym czasie. Wiem, e trudno jest wam to poj, gdy wasza egzystencja opiera si na upywie czasu. Rodzicie si, dorastacie, starzejecie, umieracie. A jednak czasami wy rwnie potraficie wydosta si z ptli czasu. DZIENNIKARZ W jaki sposb? BG Gdy zaginacie czas i biegnie on wolniej ni zwykle. Dowiadczyo tego kade z was. Gdy jestecie cakowicie pochonici czym, wtedy czas dla

88

was przestaje istnie. Najatwiej jest to osign dzieciom, ktre potrafi cakowicie skupi si na tym, co robi. DZIENNIKARZ No tak, ale rzeczywisty czas w tym czasie biegnie normalnie. BG Tak, ale waszemu umysowi i waszym mylom udao si z niego wydosta. Wasze fizyczne ciao jest uzalenione od czasu, ale wasz umys ju nie. Tak samo jak wasza dusza. 10 przykaza DZIENNIKARZ Chciabym teraz poruszy kwesti 10 przykaza boych. BG Tylko, e wcale nie s one boe. DZIENNIKARZ Jak to? BG To nie ja wam je daem.

89

DZIENNIKARZ A kto? BG Sami je napisalicie na potrzeby swoich religii. DZIENNIKARZ Trudno mi w to uwierzy. BG W takim razie przyjrzyjmy si tym 10 przykazaniom. Pamitasz je? DZIENNIKARZ Tak. BG To po kolei. Przykazanie pierwsze? DZIENNIKARZ Nie bdziesz mia bogw cudzych przede mn. BG Jest mi zupenie obojtne, czy podczas swojego pobytu na Ziemii bdziecie modli si do innych bogw czy nie. Przecie gdy wrcicie do

90

wiata duchowego, to i tak wszyscy bdziecie wiedzie, e jestem jedynym Bogiem, ktry was stworzy. To chyba oczywiste. DZIENNIKARZ No c. Mona tak na to spojrze. BG Wasze drugie przykazanie to ... DZIENNIKARZ Nie bdziesz bra imienia Pana Boga swego na daremno. BG A niby dlaczego? Czy stanie mi si jaka krzywda, gdy np. pod wpywem zaskoczenia zawoacie "O Boe"? Mae dzieci lubi sobie powtarza pod nosem sowa mama lub tata. I czy je za to karcicie? Ale skd. Cieszycie si, e wasze dziecko tak czsto wymawia wasze imi. DZIENNIKARZ Czyli mamy sobie odpuci to przykazanie? BG Jak najbardziej.

91

DZIENNIKARZ A co z przykazaniem trzecim: Pamitaj, aby dzie wity wici? BG A ktry to jest dzie wity? DZIENNIKARZ Niedziela oraz wita kocielne. BG To przykazanie nie ma sensu z dwch powodw. Po pierwsze, dlaczego akurat niedziela? DZIENNIKARZ No bo sam sidmego dnia odpoczywae po stworzeniu wiata. BG Chyba zdajesz sobie spraw, e to tylko przenonia. W wiecie duchowym nie ma czasu, a wic nie ma i dni. Ponadto to, e tydzie ma akurat 7 dni nie wynika z mojej woli. Sami tak sobie przyjlicie. Rwnie dobrze tydzie mgby mie 3 lub 10 dni. I co wtedy? Ktre dni bycie wicili? Jednak jest drugi, duo waniejszy powd, dla ktrego to przykazanie nie ma sensu.

92

DZIENNIKARZ Jaki? BG Powinnicie wici kady dzie. Bo kady wasz dzie pobytu na Ziemii jest cudem. Tymczasem wy uwaacie, e przez 6 dni w tygodniu moecie zapomnie o Bogu, a przypominacie sobie o mnie dopiero 7 dnia. Przecie ja jestem przy was kadego dnia, kadej godziny i minuty. Wic dlaczego przez 6 dni udajecie, e mnie nie ma? DZIENNIKARZ Z lenistwa? BG Szczera odpowied. To trzy najwaniejsze przykazania mamy ju z gowy. Idmy dalej. DZIENNIKARZ Czwarte. Czcij ojca swego i matk swoj. To przykazanie ma chyba sens? BG Ma. Jest tak oczywiste, e nie miao sensu umieszcza go na licie 10 przykaza. Dzieci powinny szanowa swoich rodzicw, dziki ktrym przyszy na wiat.

93

DZIENNIKARZ A jednak obecnie dzieci, gdy dorastaj, to coraz czciej zapominaj o swoich rodzicach. BG Zgadza si. Ale to nie jest wina dzieci. DZIENNIKARZ A czyja? BG Rodzicw. Jeeli rodzice wychowali swoje dzieci w duchu mioci i wizi rodzinnych, to dzieci do koca swoich dni bd ich szanowa i o nich si troszczy. Jednak wspczeni rodzice coraz czciej trac kontakt ze swoimi dziemi, gdy te jeszcze s mae. DZIENNIKARZ Dlaczego tak si dzieje? BG Bo albo s zbyt zajci prac zawodow, albo wol zajmowa si sob, np. ogldajc telewizj. Aby zaj czym dzieci, kupuj im np. gry wideo. Ale jak dziecko wychowane na takich grach ma mie gbokie wizi ze swoimi rodzicami?

94

DZIENNIKARZ Czyli jeli chcemy, aby wasne dzieci nas szanoway, to musimy powici im odpowiednio duo czasu? BG Tak. Samo nic si nie zrobi. I adne przykazanie tego nie zmieni. DZIENNIKARZ Przykazanie pite to nie zabijaj. Co z nim jest nie tak? BG To, e go nie przestrzegacie. Mimo, e znacie je od tysicy lat, to do chwili obecnej jest ono dla was teori. DZIENNIKARZ Ale chyba jednak poczynilimy pewne postpy. Np. w Unii Europejskiej kara mierci jest zakazana. BG Co nie zmienia faktu, e np. w twoim kraju wikszo spoeczestwa jest za kar mierci. Jednak przykazanie nie zabijaj nie odnosi si wycznie do bezporedniego zadawania mierci. Oznacza ono rwnie denie do wyeliminowania umiercania ludzi wszdzie tam, gdzie si ono odbywa.

95

DZIENNIKARZ No tak, ale trudno abymy byli w stanie przekona takie kraje jak Chiny do zniesienia kary mierci. BG Ale mi nie chodzi o to. DZIENNIKARZ A o co? BG Co roku miliony mieszkacw waszej planety umieraj z godu, mimo, e na waszej planecie jest wystarczajco ywnoci dla kadego. Powtrz raz jeszcze. Co wam po przykazaniu, ktre jest dla was pustym sloganem? DZIENNIKARZ Ale nam si oberwao. BG No nie przesadzaj. DZIENNIKARZ Szste: Nie cudzo.

96

BG To przykazanie wyroso z przekonania, e powinnicie trwa w monogamicznych zwizkach. DZIENNIKARZ A czy nie powinno tak by? BG Gdy stwarzaem ludzko, wcale nie zakadaem, e zwizek mog stworzy tylko dwie osoby. Zreszt zobacz sam. Muzumanin moe mie kilka on, jeli jest w stanie je utrzyma. S rwnie na waszej planecie kultury, w ktrych jeli mczyzny nie sta na utrzymanie ony, to wtedy kilku mczyzn ma jedn on. Macie wolny wybr i tylko od was zaley, ilu osobowe zwizki stworzycie. Chcecie stworzy zwizek monogamiczny. Prosz bardzo. Chcecie stworzy zwizek poligamiczny. Prosz bardzo. DZIENNIKARZ To idmy do nastpnego przykazania. Siedem. Nie kradnij. Co masz do zarzucenia temu przykazaniu? BG Kradzie oznacza, e zabierasz komu innemu co bez jego zgody. Jednak gdyby kady czowiek na Ziemii pozwala innym uywa jego wasnoci, to wtedy to przykazanie nie miaoby sensu.

97

DZIENNIKARZ Ale to o czym mwisz, to utopia. Przecie nawet w komunimie nie udao si zupenie wyeliminowa wasnoci osobistej. BG Uwierz mi, e utopi jest wasz obecny wiat, w ktrym kady wierzy w to, e jest oddzieln istot i w zwizku z tym chce posiada jak najwicej na wasno kosztem innych. Tymczasem jestecie duszami, ktre s wszystkie swoimi siostrami i brami. I dlatego powinnicie wszystkich mieszkacw traktowa jako swoj najblisz rodzin. A przecie rodzinie udostpniacie swoje rzeczy bez problemu. Z telewizora, samochodu, pienidzy moe korzysta caa rodzina. DZIENNIKARZ No tak. Ale gdybymy t zasad stosowali do wszystkich ludzi na Ziemii, to przecie dochodzioby do wielu naduy. Wielu ludzi wykorzystywaoby nasz szczodro i w rezultacie moglibymy straci wszystko, w tym i rodki do ycia. BG Nie, jeli faktycznie bdziecie nawzajem traktowa si jak rodzina. Przecie w rodzinie wszyscy mog korzysta np. z telewizora. Czy czsto zdarza si, e jaki czonek rodziny zabiera telewizor z domu i sprzedaje go bez wiedzy innych np. w komisie?

98

DZIENNIKARZ Raczej nie. BG No wanie. Dostp do materialnych dbr rodziny jest poczony z wizi uczuciow i emocjonaln, jak jestecie z ni zwizani. A to powoduje, e staracie si nie krzywdzi swojej rodziny. A nawet gdyby okazao si w pojedynczych przypadkach, e kto jednak pozbawi ci caego majtku, to przecie wtedy wszyscy ludzie, traktujc ci jak rodzin, przyjd ci z pomoc i naprawi wyrzdzon krzywd. Wierz mi. Nie ma to jak rodzina. Wielka Ziemska Rodzina. DZIENNIKARZ Ok. Osiem. Nie mw faszywego wiadectwa przeciw bliniemu swemu. BG Nie bij sabszych, nie pluj na chodnik, nie kam, itd. Takich przykaza mona by wymyli tysice. Po co zaraz tworzy z nich 10 najwaniejszych przykaza? W zupenoci wystarczy, jeli bdziecie swoje dzieci uczy uczciwoci i praworzdnoci oraz stosowa zasad: Nie czy drugiemu, co tobie niemie. DZIENNIKARZ 9. Nie podaj ony bliniego swego.

99

BG No c. Jeli jest zgrabn blondynk ... DZIENNIKARZ artujesz. Prawda? BG Skoro tak twierdzisz. Nie podaj ony bliniego swego. A co jeli zakochasz si w jego onie? Nie dlatego, e tak planowae, tylko po prostu tak wyszo? I co jeli ta ona jest nieszczliwa w zwizku ze swoim mem? Czy w takiej sytuacji to grzech pragn jej? DZIENNIKARZ Nie wiem. BG Powyszy przykad pokazuje, e to przykazanie jest wieloznaczne. Moe zreszt dotyczy czegokolwiek: dzieci, samochodu, kosiarki do trawy. Stworzylicie to przykazanie, aby zagwarantowa sobie wierno maonkw, e was nie opuszcz. Ale o tym ju mwilimy wczeniej. DZIENNIKARZ 10. Ani adnej rzeczy, ktra jego jest.

100

BG Do tego przykazania odnosz si te same uwagi, co w przykazaniu nie kradnij. Gdy zaczniecie wszystkich ludzi traktowa jak rodzin, wtedy zniknie podzia na rzeczy nasze i rzeczy innych ludzi. DZIENNIKARZ Nasz wywiad zblia si ju do koca. Ale chciaem zada jeszcze jedno pytanie. BG Sucham. Wiara DZIENNIKARZ Omawialimy rne kwestie zwizane z wiar i duchowoci. Wiele z nich moe stanowi dla ludzi prawdziwy szok. Jak ci ludzie maj w to wszystko uwierzy? BG Istniej na to trzy sposoby. Pierwszym z nich jest logika. Podczas naszego wywiadu staraem si na twoje pytania odpowiada wykorzystujc wasz ziemsk logik. Jeli uznacie, e co ma logiczny sens, wtedy z reguy to akceptujecie. To rozwizanie ma jednak pewn wad.

101

DZIENNIKARZ Jak? BG Nie wszystko da si wytumaczy zgodnie z ziemsk logik i wtedy musz stosowa pewne uproszczenia. Niemniej to nie stanowi wikszego problemu, gdy w miar rozwoju duchowego zaczniecie akceptowa rwnie rzeczy, ktre s poza ziemsk logik. DZIENNIKARZ W jaki sposb? BG Dziki wierze. To drugi sposb. Jest on trudniejszy od logiki, ale daje wiksze pole do dziaania, poniewa nie ma ogranicze logicznego mylenia. Jeli chcecie, to jestecie w stanie uwierzy we wszystko. I o to chodzi. DZIENNIKARZ A jaki jest trzeci sposb? BG Trzeci sposb polega na wykorzystaniu dowiadczenia. Kiedy czego dowiadczacie, np. mojej obecnoci, wtedy staje si to dla was czym

102

oczywistym i przyjmujecie to jako pewnik. Aby mc dowiadcza, trzeba ju jednak regularnie poda ciek duchowego rozwoju. Ale jest to dla was do osignicia. Dla kadego z was. DZIENNIKARZ Niestety goni nas czas, ziemski czas. Na dzisiaj to ju wszystko. Ale przyznam si, e mam jeszcze wiele innych pyta. BG Wiem. DZIENNIKARZA Czy w takim razie bd mg liczy na kolejny wywiad? BG Znasz mj synu powiedzenie: procie, a bdzie wam dane. DZIENNIKARZ Trzymam Ci za sowo Tato. BG Mam jeszcze ma prob do ciebie na koniec. DZIENNIKARZ Tak?

103

BG Gdy ju opracujesz ten wywiad, to przelij mi go do autoryzacji. DZIENNIKARZ Nie ufasz mi Tato? BG Oczywicie, e ci ufam. Ale wiesz synu, diabe nie pi. (miech) KONIEC Wywiad zosta spisany w grudniu 2008 roku. Jeli masz pytania do Boga, ktre nie znalazy si w tej ksice, to wylij je na e-mail: kontaktzautorem@op.pl, a postaram si umieci je w kolejnej czci ksiki. Jeli chciaby/chciaaby podyskutowa o tej ksice z innymi osobami, to moesz to zrobi w portalu spoecznociowym o rozwoju duchowym, ktry prowadz pod adresem rozwojduchowy.socjum.pl. Jeli spodobaa Ci si ta ksika, to moesz j rozesa do swoich znajomych. Moesz informacje o niej umieci na swojej stronie/blogu lub na forach dyskusyjnych. Moesz rwnie umieci t ksik na swojej stronie internetowej w niezmienionej postaci jako plik PDF. Na mojej stronie www.aleksanderlamek.pl moesz zapisa si na newsletter, dziki ktremu, gdy tylko ukae si kolejna cz Autoryzowanego Wywiadu z Bogiem, to zostaniesz o tym poinformowany/a e-mailem.

104

Wersja papierowa ksiki z dedykacj autora Jeli uznasz, e warto byoby mie t ksik w domu na pce, chciaby da j osobie, ktra nie ma dostpu do Internetu/komputera, albo pragnby podarowa j komu jako prezent, to zapraszam do zakupu jej wersji papierowej z moj indywidualn, odrczn dedykacj. Sam okrelisz, jak ma brzmie taka dedykacja. Dziki temu bdzie to niezapomniany prezent. Szczegowe zasady zamawiania papierowej wersji ksiki znajdziesz na mojej stronie www.aleksanderlamek.pl. O autorze Aleksander amek od ponad 10 lat zajmuje si tematyk ludzkiego samorozwoju. Jest ekspertem od terapii miechem prowadzcym zajcia z tej terapii w Centrum Onkologii w Warszawie. Jest autorem ksiek z zakresu rozwoju osobistego, w tym m.in. Niemiao. Jak z ni skutecznie walczy oraz Terapia miechem. Jak rozwija poczucie humoru. Oficjalna strona autora:

www.aleksanderlamek.pl

105