November

No
Nov
o e
em
emb
mbe
mb
err 201
2010
00
01

75
7
5

สรางประสบการณนักธุรกิจแอมเวย
(The ABO Experience)
นิวทริไลท ผูสนับสนุนหลักการประชุม
วิชาการโภชนาการแหงชาติ ครัง้ ที่ 4
Click Corner

74
84

ตารางการประชุมของบริษัท
และการฝกอบรมผลิตภัณฑ

48
2
3
4
5
68
69
70
12
16
28
DON’T
MISS

สลับสี...สรางสรรคความเปนตัวคุณ ดวยเฉดสีใหมจากอารทิสทรี
อาย แอนด ชีค คัลเลอร และไบรทเทนนิง่ เพรซด พาวเดอร รีฟล ล
สาร
แนวคิดธุรกิจแอมเวย
ABOC CORNER
การประกาศเกียรติคุณ
นักธุรกิจแอมเวย
CSR Club
I’m not rubbish
We will ROC you
รายการสงเสริมการขายพิเศษ
ฉลองครบรอบ 25 ป แอมเวยประเทศไทย
รายการสงเสริมการขาย เดือนพฤศจิกายน 25533
รูปแบบการจําหนายสินคาโปรโมชั่น 2 รูปแบบ

Health

Promotion

Cover
Column Story

ISSN 1685-2710 ปที่ 10 ฉบับที่ 123 พฤศจิกายน 2553 / November 2010

Beauty

หนา 48

Home

64
65
67
Seminar / Workshop

Corporate

สวัสดีคะนักธุรกิจแอมเวยทุกทาน อะชีฟฉบับนี้ชวนคุณ
มาสัมผัสประสบการณการทําสปาผิวกายดวยสวนผสมจาก
พฤกษชาติ กับชุดผลิตภัณฑอารทิสทรี เอสเซนเชียลส
ไฮเดรทติง้ โบทานิคอล สปา คอลเล็คชัน่ และสรรคสรางสีสนั
ประกายสวยใหดวงตาและพวงแกมในแบบฉบับของคุณเอง
ดวยเฉดสีใหมจากอารทสิ ทรี อาย แอนด ชีค คัลเลอร และ
ไบรทเทนนิ่ง เพรซด พาวเดอร รีฟิลล พรอมเติมสวยดวย
สีสันแหงเมคอัพที่หลากหลายกับผูหญิง 6 แบบ 6 สไตลท่ี
ใชคุณ! เชิญอัพเดทเทรนดแฟชั่นในแตละซีซั่นไดเลยคะ
พบกับโปรโมชั่นแจกชุดผลิตภัณฑในครัวเรือน รวมมูลคา
2,020 บาท (เอพี) จากไอคุก หรือเลือกผอนสบายๆ 0%
นาน 10 เดือนกับบัตรเครดิตที่รวมรายการ และโปรโมชั่น
จากจี แอนด เอช บอดี้ ซีรสี  และซาทินคิ พิเศษกับโปรโมชัน่
รับฟรี! กลองบรรจุอาหารจาก ดิช ดรอปส และ แอล.โอ.ซี.
นอกจากนี้ ยังมีสินคาอีกมากมายใหคุณเลือกช็อปจาก
เพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก
ขอเชิญชวนทุกทานรวมเฉลิมฉลองแอมเวยประเทศไทย
ครบรอบ 25 ป ในป 2555 ดวยรายการสงเสริมการขายพิเศษ
มารวมสรางความประทับใจในความทรงจํา และตื่นตาตื่นใจใน
การเฉลิมฉลองกับเราทั้งครอบครัว พรอมเงินรายไดพิเศษ
ทวีคณ
ู เตรียมนับถอยหลังสูก ารสัมมนารับเชิญสองผูส ถาปนา
2554 ณ มหานครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา หามพลาด! กิจกรรม
ครั้งยิ่งใหญแหงป งานสรางประสบการณนักธุรกิจแอมเวย
วันที่ 26 ธันวาคมนี…
้ โอกาสแหงการคนพบความสําเร็จอยูใ กล
แคเอือ้ ม แลวพบกันในฉบับสงทายปเกาตอนรับปใหม สวัสดีคะ
บรรณาธิการ

สารบัญ

57
58

34
36
38
44
46
52
54

Fat Away
มาดูแลสุขภาพ
ดวงตากันเถิด
ดูแลสุขภาพอยางไร...ใหหางไกลภูมิแพ
สนทนาประสาชาง
ผลิตภัณฑอารทิสทรี เอสเซนเชียลส
ไฮเดรทติ้ง โบทานิคอล สปา คอลเล็คชั่น
Discover The Real You ผูหญิง 6 แบบ
6 สไตล แบบไหนที่ใชคุณ?
Beauty Corner

เชิญชิม สูตรเมนูเด็ดสไตลคุณ by iCook
เหล็กกับการเจริญเติบโตของพืช
(ตอนจบ)

Amway Events

EDITOR’S
TALK NOVEMBER 2010

Beauty
Corner
หนา 54

60
62

ทองโลกกวางกับแอมเวย
พิธีประกาศเกียรติคุณ
นักธุรกิจแอมเวยระดัดบเพชร
บเพชร

ปฏิทินแอมเวย
นิตยสาร

นิตยสารรายเดือนที่จัดพิมพขึ้นสําหรับนักธุรกิจแอมเวย

โดยบริษทั แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด 52/183 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 Amway Call Center 0-2725-8000
โทรสารเฉพาะกิจการสํานักงาน 0-2374-2918 โทรศัพทสายกลางสําหรับการสั่งซื้อสินคา 0-2725-8000 กด 3
โทรสารสําหรับการสั่งซื้อสินคา 0-2374-1061, 0-2374-1066 บรรณาธิการบริหาร : ชุมพฤนท ยุระยง บรรณาธิการ : ชลลดา ตันติยะกุล
กองบรรณาธิการ : สุมา วงษพันธุ, ธนัชพร คุณรังษี, ลักษณา เจนอนันตพร, สดใส พิมลเสถียร, ดลภัคว อองระเบียบ
ออกแบบ
พิมพที่ บริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน)

รุน ตอรุน รวมแรงรวมใจ
นี่คือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอนาคตมาโดยตลอด
เรามีเกียรติประวัตอิ นั งดงาม เราสามารถมองยอนกลับไปดูอดีตทีผ่ า นมา
ของเรา และตระหนักไดวาเราสามารถมาถึง ณ จุดที่เราอยูในปจจุบันได
อยางไร...ทวานีม่ ใิ ชธรุ กิจทีม่ องยอนหลัง ธุรกิจของเรามองไปขางหนาเสมอ
ผูคนในชวงตนอายุ 20 เปนวัยแหงการใฝหาความรู สรางครอบครัว
และเสาะแสวงหาหนทางใหมๆ ทีแ่ ตกตางจากเดิม เพือ่ หาตําแหนงแหงหน
ใหกับชีวิตของตน และนี่ก็คือธุรกิจที่พวกเขาสามารถใชเพื่อสรางชีวิต...
เพื่อสรางอนาคตของตนได
เมือ่ คนเหลานีเ้ ลือกทีจ่ ะสรางอนาคตดวยแอมเวย พวกเขาจะไดพบกับผูท ่ี
เคยมีประสบการณซึ่งตางก็เคยตัดสินใจแบบเดียวกับพวกเขาไมกี่ปกอน
หนานี้ ผูคนที่มีประสบการณมาแลวเหลานี้ประสบความสําเร็จกันมา
ตามลําดับ และยังคงใหความสําคัญกับการชวยเหลือผูอื่นใหกาวไปสู
ความสําเร็จที่สูงยิ่งขึ้นเชนเดียวกับที่ตนเคยไดรับ...หรือสูงยิ่งกวา
ขณะเดียวกัน คนรุน นีท้ ไ่ี ดสรางธุรกิจแอมเวยของตนอยางมัน่ คงแลวก็ได
ชักชวนคนรุน ตอไป ตลอดจนผูค นทีเ่ ปดใจยอมรับโอกาสใหมๆ ในชีวติ
รวมทัง้ บรรดานักคิดอิสระใหเขามาชวยกันสรางสรรคแนวความคิดใหมๆ
ทีท่ าํ ใหธรุ กิจของเราเติบโตยิง่ ขึน้ และทําใหเกิดหนทางใหมที่ไรขอบเขต
เราเรียกวาเปนธุรกิจที่ทั้งสองฝายตางไดประโยชน และนี่คือลักษณะของ
ธุรกิจแอมเวย...ธุรกิจที่ทุกคนจับมือสูเสนชัยไปดวยกัน
ในโลกธุรกิจทัว่ ไปนัน้ คุณตองแขงขันกับโลกใบนี้ แขงขันกับผูค นรอบขาง
เพื่อที่จะอยูเหนือกวาคนอื่น คุณจึงจะสามารถประสบความสําเร็จได
และบอยครั้งที่ความสําเร็จของคนๆ หนึ่งตองแลกมาดวยความสูญเสีย
ของคนอีกคนหนึ่ง นี่คือฉากชีวิตแหงชัยชนะและความปราชัยของผูคน
แตในธุรกิจของเรา บรรดาผูนําที่ทรงคุณคาของเราเกือบทั้งหมดกาว
มาสูจ ดุ ทีพ่ วกเขายืนอยูใ นวันนีไ้ ดกเ็ พราะพวกเขาไดพยายามอยางเต็มกําลัง
ที่จะชวยเหลือผูอื่นใหประสบความสําเร็จเชนเดียวกับที่พวกเขาไดรับ
ไมวาคุณจะเปนผูหนึ่งที่กําลังอานบทความนี้ดวยสายตาของคนหนุมสาว
ในชวงอายุยส่ี บิ เศษทีก่ าํ ลังมองหาหนทางใหมๆ เพือ่ สรางอนาคตของตน
หรือคุณอาจเปนหนึง่ ในผูค นทีเ่ ขามาอยูใ นธุรกิจแอมเวยนานพอสมควรแลว
และสนใจที่จะชักชวนคนรุนใหมใหเขามารวมอุดมการณเดียวกับคุณ
เพือ่ ชวยกันสรางสรรคมมุ มองใหมๆ ใหกบั ชีวติ ไมวา คุณจะเปนใครก็ตาม
เราขอบคุณที่พวกคุณทุกคนสละเวลาฟงซึ่งกันและกัน
เราหวังวาจะไดทําธุรกิจรวมกับคุณทุกคน รุนแลวรุนเลา จากรุนหนึ่งสู
อีกรุนหนึ่ง

2

November 2010

Generations, Working
Together
That is a business that has always been about the
future.
We have a wonderful history. We can look at that history and we
can understand how we got to where we are today…but this is not
a business that looks backward. This is a business that is always
looking forward.
People in their early 20s are seeking educations, starting families,
and exploring new and different venues to f ind their place in life.
This is a business they can use to build their life around, to build
their future around.
When people look to Amway for their future, they meet experienced
people who made a similar decision a few years earlier. Those
people have developed some success, yet they continue to focus
on helping others achieve that same level of success - or even
more.
At the same time, the generation already entrenched in their
business draws upon the younger generation and other-minded
people and free thinkers for fresh ideas that often lead to growth
and reveal untapped resources.
It is a win/win situation. That is what this business is about –
winning together. Success in the Amway business is about
helping somebody else succeed.
In the traditional business world, it is you against the world and it
is up to you to compete with everybody else, to get ahead of them
somehow, so that you can achieve success. Often, it feels like the
success has come at the expense of someone else. That is a
win/lose scenario.
In our business, the most incredible leaders have gotten where
they are because they have done the best job at helping other
people become successful leaders as well.
Whether you are reading this with the eyes of someone in their
20s looking for a different way to make the most of your future,
or you are part of the generation that has been with Amway for
several years and you are interested in inviting a new generation
into your fold to catch a fresh perspective on life, we want to
thank you for taking the time to listen to each other.
We look forward to building the Amway business together with all
of you, from generation to generation.

แนวคิดธุรกิจแอมเวย

คุมบังเหียนชีวิต
การผัดวันประกันพรุง คือลักษณะนิสัยที่มักจะเลื่อนสิ่งที่ตองทําออกไปเรื่อยๆ ซึ่งเมื่อทําเปนประจํา บุคคลอื่นยอมสังเกตไดแนนอน
เมื่อเปนเชนนี้ ชื่อเสียงดานการผัดวันประกันพรุงของคนๆ นั้นยอมแพรหลายไปกอนชื่อเสียงเรียงนามของเขาเองดวยซํ้า ในที่สุดก็จะ
กลายเปนบุคคลที่ไมมีใครไวเนื้อเชื่อใจอีกตอไป ไมวาในดานสังคมหรือในการทําธุรกิจก็ตาม
เราเชื่อวาวิธีที่ดีที่สุดที่จะหลีกหางจากนิสัยนี้ก็คือ อยาคิดวาเปนเรื่องไมรายแรงหรือคิดวานานๆ จะเกิดขึ้นสักครั้ง แตเปนนิสัยที่อาจ
เปนสวนหนึ่งของชีวิตเราได
อยางไรก็ตาม แมคุณจะทําเปนนิสัยแลว เรายังมีทางออกที่ดีใหคุณ ขอเพียงอยาพยายามแกไขพรอมกันหลายเรื่อง โดยควรจะเริ่มที่
เรื่องใดเรื่องหนึ่งจนสําเร็จ แลวจึงแก ไขในจุดอื่นตอไป ซึ่งในแตละครั้งควรปฏิบัติตามขอแนะนําตอไปนี้
• เลือกแกปญหาที่ยากที่สุดเปนอันดับแรก หากสําเร็จก็จะทําใหคุณสามารถแก ไขอุปสรรคอื่นๆ ไดดวยดี
• จัดอันดับกอนหลัง และใหความสนใจในเรื่องๆ เดียวอยางเต็มที่ แลวคุณจะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น
• มีกําหนดเวลาใหตัวเองและอยาเก็บไวเปนความลับ เพราะหากคนอื่นรูเปาหมายของคุณ อาจทําใหเกิดความกระตือรือรนมากขึ้น
เปนพิเศษในการทํางานใหลุลวงก็เปนได
เมื่อใดที่คุณเอาชนะนิสัยผัดวันประกันพรุงสําเร็จ คุณจะควบคุมวิถีชีวิตของตนเองได จนนําไปสูความสําเร็จในชีวิตที่ยั่งยืนอยางแทจริง

November 2010

3

ABOC CORNER

สูอยางชาญฉลาด

สวัสดีเพือ่ นนักธุรกิจแอมเวยทกุ ทาน ระฆังยกแรกไดเริม่ ขึน้ แลว ปนน้ี บั เปนอีก
ปหนึ่งของพวกเราที่มีเปาหมายจะกาวไปสูระดับขั้นความสําเร็จที่สูงขึ้น ขอให
ทุกทานมีกําลังใจที่เขมแข็งในการตอสูฟันฝากับอุปสรรคทั้งปวง และสามารถ
เอาชนะคูตอสูที่สําคัญที่สุด นั่นคือ “ตัวเอง” ใหไดตลอดทั้ง 12 ยก เพื่อไปสู
เปาหมายทีต่ ง้ั ไว นัน่ หมายความวา ถาเราชก 12 ยกผานตลอด เราจะไดชวี ติ ใหม
และอนาคตที่สดใสกวาเดิม
ฉะนั้น หากเราเปนผูนํา เราตองลุกขึ้นตอสูทําเปนแบบอยางและทําเปนทุกอยาง เพื่อนําพาองคกรไปสูเปาหมาย
นอกจากจะมีหัวใจนักสูแลว เราตองสูอยางชาญฉลาดดวย (Work Hard and Work Smart) ธุรกิจแอมเวยเปนธุรกิจ
ของการเลียนแบบ ไมใชการคนหา ในแตละองคกรก็มีผูนําที่ประสบความสําเร็จใหเราเลียนแบบอยูแลว เพียงเชื่อมั่น
และทําตามผูสําเร็จเหลานั้นคือ คิดเหมือน พูดเหมือน และทําเหมือนคนสําเร็จ เราก็จะประสบความสําเร็จได ขอให
ทุกทานประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว
ดวยความปรารถนาดี
คปอ.
นักธุรกิจแอมเวยทานใดตองการเสนอความคิดเห็นในเชิงสรางสรรคมายัง คปอ. กรุณาสงจดหมายมาที่ฝายธุรกิจสัมพันธ สํานักงานใหญ แอมเวยประเทศไทย หรือเขียน
ลงแบบฟอรมเสนอความคิดเห็นที่มีอยู ณ แผนกบริการธุรกิจ ณ แอมเวย ช็อป ทุกแหง โดยวงเล็บมุมซองวา “ติดตอคณะกรรมการดานการสื่อสาร คปอ.”
ขอขอบคุณที่กรุณาแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาธุรกิจแอมเวยของเรา

4

November 2010

จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลก

ใบสั่งซื้อ

การประกาศเกียรติคณ

นักธุรกิจแอมเวย
ธุรกิจแอมเวยตง้ั อยูบ นรากฐานอันมัน่ คงของแผนธุรกิจที่
ยุตธิ รรมตอนักธุรกิจแอมเวยผมู คี วามมานะพยายามในการ
ทาํ ธุรกิจ แอมเวยมกี ารประกาศเกียรติคณ
ุ แกนกั ธุรกิจแอมเวย
อยางเหมาะสม เพื่อเปนการยกยองเชิดชูความสาํ เร็จของ
นักธุรกิจแอมเวยในระดับตางๆ ผูป ระสบความสําเร็จจะไดรบั
ทัง้ เกียรติรางวัลและเงินรางวัลในระดับขัน้ ความสาํ เร็จตอไปนี้
1. นักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มเงิน

ผูขายตรงจะยื่นใบสั่งซื้อที่เปนลายลักษณอักษร
ใหแกผูบริโภค ณ เวลาที่ขายสินคา ซึ่งจะระบุ
ชือ่ บริษทั และผูข ายตรง โดยชือ่ ทีร่ ะบุจะเปนชือ่ เต็ม
ที่อยูถาวร หมายเลขโทรศัพทของบริษัทหรือ
ของผูขายตรง รวมทั้งเงื่อนไขการขายที่ชัดเจน
และเขาใจงาย

2. นักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มทอง

จากคูม อื จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลก ขอ 2.5 หนา 7

7. นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลิน

คําอธิบายจากแอมเวย:

8. นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลินสองผูสถาปนา

นักธุรกิจแอมเวยควรมอบใบสั่งซื้อที่เปนลายลักษณอักษร
แกลูกคาเมื่อแนะนําและเสนอขายสินคา โดยในใบสั่งซื้อจะ
ตองระบุชื่อบริษัทและชื่อนักธุรกิจแอมเวยอยางสมบูรณ
พรอมรายละเอียดที่อยู หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได
สะดวกของบริษัทหรือของนักธุรกิจแอมเวย รวมถึงการ
แสดงเงื่อนไขการจําหนายที่ชัดเจนและเขาใจงาย เพื่อให
ลูกคาทราบเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจสั่งซื้อสินคา

9. นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกต

3. นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัม
4. นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมสองผูสถาปนา
5. นักธุรกิจแอมเวยระดับทับทิม
6. นักธุรกิจแอมเวยระดับทับทิมสองผูสถาปนา

10. นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกตสองผูสถาปนา
11. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร
12. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรสองผูสถาปนา
13. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร
14. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหารสองผูส ถาปนา
15. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคู

จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลกนี้ เปนมาตรฐานของการ
ดําเนินธุรกิจขายตรงทีไ่ ดกาํ หนดขึน้ โดยสมาพันธการขายตรง
โลกรวมกับสมาคมการขายตรงทั่วโลก มีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อปกปองคุมครองและสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภค
อีกทั้งเพื่อสงเสริมการแขงขันอยางยุติธรรมในขอบเขตของ
ธุรกิจการคาเสรี และจรรโลงธุรกิจขายตรงใหเปนธุรกิจที่มี
จรรยาบรรณอยางแทจริง อยางไรก็ตาม นักธุรกิจแอมเวย
ยังตองยึดถือจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจ
แอมเวยตอไปดังเดิม รวมทั้งพึงปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ทั้งนี้เพื่อยกระดับ
ภาพลักษณของธุรกิจขายตรงในสายตาของสาธารณชน
ทั่วไป
รักเหลือ เผื่อแผ แบงปน เคารพมั่นในกฎจรรยาบรรณ
ตลอดไป

16. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคูสองผูสถาปนา
17. นักธุรกิจแอมเวยระดับตรีเพชร
18. นักธุรกิจแอมเวยระดับตรีเพชรสองผูสถาปนา
19. นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎ
20. นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎสองผูสถาปนา
21. นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎทูต
22. นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎทูตสองผูสถาปนา

หากตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับขั้น
ความสําเร็จตางๆ กรุณาศึกษาไดจากคูมือแผนธุรกิจและ
ระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจแอมเวย หรือเว็บไซตแอมเวย
www.amwayshopping.com หรือ Amway Call Center
0-2725-8000
หมายเหตุ: ชือ่ นักธุรกิจแอมเวยทร่ี ะบุในวงเล็บในหนาประกาศเกียรติคณ
ุ ตัง้ แต
ระดับมรกตถึงระดับเข็มเงิน คือ ผูสปอนเซอร หรือผูแนะนําเขาสูธุรกิจ

November 2010

5

6

บุญธิดา ผูวานิชย

สุชาดา - ผศ.ยุทธ แมนพิมพ

กรุงเทพฯ
นักเทคนิคการแพทย
(น.ต.หญิง วิมลลักษณ สงาแสงกรภัทร ร.อ.ศิริพงษ ฉัตรดิษฐลักษณ)

อุบลราชธานี
ขาราชการบํานาญ/อาจารยมหาวิทยาลัย
(วัฒนา เหมือนจันทร)

ดิฉันเริ่มตนธุรกิจแอมเวยดวยความเกรงใจและมีภาพลบกับ
แอมเวย แตดวยความรักของผูสปอนเซอรจึงเปดใจรับฟงขอมูล
โดยไมนําความคิดเดิมมาตัดสิน ทําใหพบโอกาสที่ยิ่งใหญ ใน
การเปลี่ยนแปลงชีวิต นับวันยิ่งศรัทธาและภาคภูมิใจกับคุณคา
ที่ซอนอยูในธุรกิจแอมเวยอีกมากมาย แม ไมเคยมีประสบการณ
ในการทําธุรกิจมากอน แตเมื่อตั้งใจเรียนรู เปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาตัวเอง คิดบวก มีเปาหมาย ชวยเหลือและแบงปน
ทํางานเปนทีม เขารวมประชุมสมํ่าเสมอ และยืนหยัดอดทน
ดิฉันมั่นใจวาทุกคนสามารถสําเร็จได ในธุรกิจแอมเวยคะ

เราประสบความสําเร็จในอาชีพรับราชการครูและอาจารย
มหาวิทยาลัย ไดรับทั้งความสุข การยอมรับ และรายไดตาม
ความเหมาะสมแหงอาชีพอันทรงเกียรติน้ี แตเมือ่ มองไปขางหนา
เรายังกังวลถึงรายได ในปจจุบนั กับโลกทีก่ าํ ลังเปลีย่ นแปลงเร็วขึน้
เรากังวลถึงอนาคตของลูกและความฝนสวนตัวทีต่ อ งการวิถชี วี ติ
ที่มีอสิ รภาพ ไดเดินทางรอบโลก มีรายไดและมีเวลาดูแลคุณพอ
คุณแมรวมทัง้ ญาติผใู หญในวัยชรา เมือ่ รูว า ธุรกิจแอมเวยสามารถ
ใหเราไดอยางแนนอน จึงตั้งใจทําธุรกิจหลังเลิกงานเพื่อไปสาธิต
สินคา เสนอแผนการตลาด ชวยเหลือผูคนในกลุม และเรียนรู
อยางสมํา่ เสมอ ในวันนีเ้ ราเคารพอาชีพทัง้ สองอยาง และเมือ่ มอง
ไปในอนาคต เรารูสึกอบอุนใจ ปลอดภัยและมั่นใจ ขอขอบคุณ
อัพไลนและธุรกิจแอมเวย

November 2010

พัชรินทร - ชาญชัย ชูศักดิ์

วาสนา – อําไพ สัจจาพันธ

จันทบุรี
ธุรกิจแอมเวย/ธุรกิจแอมเวย
(พิชิต - สุนิพร ปญญาพันธ)

สตูล
ธุรกิจแอมเวย/รับราชการ
(ภัทรวรรณ พัฒโน - ภูวเนตร ชะโณวรรณะ)

เราเริ่มตนธุรกิจแอมเวยจากการใชสินคา เมื่อใชดีจึง
บอกตอ เรียนรู มีเปาหมายชัดเจนและลงมือทํา 3S+1M
อยางสมํ่าเสมอ เราทํางานดวยความขยันและอดทนตอ
ปญหาที่เกิดขึ้น พรอมเชื่อวาดาวนไลนทุกคนในองคกร
สามารถประสบความสําเร็จได เมื่อดาวน ไลนประสบ
ความสําเร็จ เราก็จะสําเร็จไปพรอมกัน สิ่งที่เราไดรับ
ในวันนี้คือ รางวัล รายได การทองเที่ยว อิสรภาพ
ครอบครัวทีอ่ บอุน และความหวัง ขอขอบคุณ คุณพิชติ คุณสุนิพร ปญญาพันธ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร
ที่มอบโอกาสนี้ ให อีกทั้งคอยชวยเหลือ ใหแนวคิดและ
กําลังใจตลอดมา เราสองคนทําได ทุกคนก็ทําไดเชนกัน

เราเคยไดยินวาผลิตภัณฑของแอมเวยดีแตราคาแพง จึงคิด
วาไมเหมาะกับเรา แตดวยความพยายามและความจริงใจ
ของเพื่อนที่พยายามใหเราเห็นโอกาสผานการสาธิต
ผลิตภัณฑลา งจาน จึงมัน่ ใจวาแอมเวยเปนสิง่ ทีเ่ ราตองการ
เพราะคุณภาพดีและคุม คาจึงเปดใจฟงแผนธุรกิจอยางตัง้ ใจ
ธุรกิจแอมเวยเปนงานที่ดี ยุติธรรม ไมเอาเปรียบกัน และ
สามารถมีรายไดอยางไมจาํ กัด เราจึงเปนผูเ ลือกและกําหนด
ความสําเร็จดวยการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ แนะนําสินคา
และเลาโอกาสทางธุรกิจอยางมีความสุข สิ่งสําคัญคือตองมี
เปาหมายชัดเจนเพื่อนําชีวิตสูความสําเร็จ

ทิษฏิ – วิรัลพัชร รุงกิจทรัพย
ประจวบคีรีขันธ
ธุรกิจแอมเวย/รับราชการ
(ทรงพล - ดาหวัน คงบําเพ็ญ)
ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนในความสําเร็จของเรา ทั้งอัพไลน
ดาวน ไลน และไซด ไลนทกุ ทาน โดยเฉพาะนองชาย คุณอภิชาติ
นอยแท ที่เปดโอกาสทางธุรกิจใหกับเรา แอมเวยไมได ให
เพียงคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ เทานัน้ แตยงั สามารถเปลีย่ นวิถชี วี ติ
ของเราดวย

November 2010

7

ภัทรี โพธิ์ประสาท

เบญญาภา กรุดธูป นพ.เทวราช สุมงั เกษตร

นครราชสีมา
นักศึกษา
(จริยา - สุเมธา
โพธิ์ประสาท)

พิจิตร
พยาบาล/แพทย
(นพ.ธีรพันธ ใจบุญ พญ.วิภาดา แสงทอง)

“การตัดสินใจ” เปนคุณสมบัติของผูนํา วันนี้เราขอตัดสินใจเลือก
แอมเวยเปนเครื่องมือเพื่อประสบความสําเร็จในชีวิต เพราะไดรับ
ทัง้ อิสรภาพดานการเงินและเวลา รวมถึงมีชวี ติ ทีเ่ ลือกได เคล็ดลับคือ
การลงมือทํางานพืน้ ฐานอยางตอเนือ่ งตลอดเวลา 3-5 ป เมือ่ สําเร็จ
แลวเราจะไดใชชีวิตที่เหลืออยางมีความสุขตลอดไป ขอขอบคุณริช
เดอโวส และเจย แวน แอนเดล ทีส่ รางโอกาสใหเราดําเนินธุรกิจแอมเวย

ทัศนีย
เลิศศรัทธาธรรม ชาญณรงค
เนาวรัตนนวกุล
กรุงเทพฯ
ธุรกิจสวนตัว/
ธุรกิจสวนตัว
(ณรงศักดิ์ รัตนผล)

ขอขอบคุณแอมเวยประเทศไทย ที่ทําใหเราพบโอกาสอันยิ่งใหญ
ในวันนี้ ขอขอบคุณอัพไลนผูเปดโอกาส คอยใหกําลังใจ และเปน
แรงบันดาลใจ ทําใหแมวนั ทีท่ อ ใจ เราก็สามารถลุกขึน้ สู ใหมไดเสมอ
อัพไลนเปรียบดังครูผูสอน เรียนรูกับอัพไลน แต ใชสไตลของเรา
รักผูค นใหมากและเปนผู ใหตลอดเวลา ทําแอมเวย โดยยึดความสุข
เปนหลัก แลวเราจะพบความสําเร็จที่แทจริง

อดุล ชุมมา จารุณี เหนือพันธ
สมุทรปราการ
ธุรกิจแอมเวย/
รับราชการ
(เธียรชัย ผารุธรรม เกษร ศิรินาม)

ขอขอบคุณคุณพอคุณแม และผูที่เลี้ยงเราที่สอนใหอดทนและตั้งใจ
กับชีวิต ขอขอบคุณผูเปดโอกาสที่ทําใหเราไดพบโอกาสที่ดีในชีวิต
และรูวาทุกวิกฤตจะมีโอกาสซอนอยูเสมอ ขอขอบคุณ นพ.ชนันต
คุณชยางกูร - พญ.บํารุงรัตน กลิ่นกําธรกุล นักธุรกิจแอมเวย
ระดับเพชรบริหารสองผูสถาปนา ที่เปนแบบอยางในการใชชีวิต
และดําเนินธุรกิจดวยทัศนคติที่ดี ขอขอบคุณอัพไลน ไซด ไลน
และดาวนไลนทุกคนที่ทําใหรูวามิตรภาพที่ดีมีอยูจริง

8

November 2010

ขอบคุณแอมเวย ในความเปนหุน สวน ขอบคุณอัพไลนผเู ปดโอกาส
และถายทอดวิธีการสูความสําเร็จ ขอบคุณทุกคนที่มีผลตอความ
สําเร็จ ขอบคุณตัวเองทีไ่ มไดฝากความฝนไวกบั ผูอ น่ื เมือ่ ตัง้ เปาหมาย
และไมทิ้งเปาหมาย ตลอดจนยอมแลกเพื่อความสําเร็จที่ยิ่งใหญ
ทุกคนสําเร็จไดแนนอน

พรรณทิพย
เสรีพงศากร
ภูเก็ต
คาขาย
(ธวัชชัย แสงศรีรตั นกุล)

ดิฉันเริ่มทําธุรกิจแอมเวยเพียงตองการมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้น แตเมื่อ
อยูใ นบรรยากาศของธุรกิจนี้ ทําใหรวู า แอมเวยเปนธุรกิจทีส่ วยงาม
และมั่นคง ชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นถาไดแบงปนสิ่งดีๆ ใหกับคน
ทีเ่ รารัก เพือ่ ใหเขามีวถิ ชี วี ติ ทีด่ กี วาเดิม ขอบคุณอัพไลน คุณณัฐนันท
ฉิมสุข - คุณอัมรินทร เภาสมบัติ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร ทีม่ อบ
ทั้งความรัก ความรู แบบอยางของความสําเร็จ และกําลังใจที่ดี
ทําใหดิฉันมีเปาหมายที่ชัดเจนบวกกับการลงมือทําจึงสําเร็จได

ธนิดา - จ.ส.อ.วรกฤต
สหัสเตชากร
พิษณุโลก
ธุรกิจแอมเวย/รับราชการ
(ชุติกาญจน - ศรีวงศ
วงศชัย)

ขอขอบคุณสองผูส ถาปนาและแอมเวยประเทศไทย ขอบคุณอัพไลน
ผูเปดโอกาสทองทางธุรกิจที่ดีที่สุดในโลก ขอบคุณดาวน ไลนและ
ไซดไลนสําหรับทุกกําลังใจที่มอบให เราเขามาสูธุรกิจแอมเวย
เนือ่ งจากวิกฤตของชีวติ แมจะรูส กึ วาธุรกิจนีท้ าํ ยาก แตเมือ่ อัพไลน
ใหแนวทางในการดําเนินธุรกิจ จึงเขาประชุมอยางตอเนือ่ ง เปดโอกาส
ใหผูคนอยางจริงใจ รวมกันตั้งเปาหมายกับองคกร ลงมือสราง
ความสําเร็จเปนทีม ที่สําคัญคือการตัดสินใจสําเร็จ เพราะเราเชื่อ
วาเราทําได ทุกคนก็ทําไดเชนเดียวกัน

เริงฤดี สุนทรมณี
ปทุมธานี
(ยงยุทธ - ปนัดดา รัตโนภาส)

ถิติยารัตน - กฤติเดช
จิรโชติธนพัต
ศรีสะเกษ
(ชนิดา เปลงเสียง)

เกียวงอ - สุทธิชัย
หฤทัยวิจิตรโชค
อุตรดิตถ
(พิสุทธิ์ หฤทัยวิจิตรโชค ดวงดาว วิวัฒนภาสวร)

ภัทรา เพชรอาวุธ
อมรรัตน - ชัยยงค ลือวิรยิ ะพันธุ
สุราษฎรธานี
กรุงเทพฯ
(สมมาศ - ปรีชา อินทรรักษา)
(วิชาญ นฤพันธาวาทย สิริพรรณ บริพนธ)

พราวพิมล - ธีรวัฒน ศรีไชยวงค สุภาวดี - ไชยยศ โสภี
กรุงเทพฯ
เชียงราย
(รัชชาพงษ - มนัสนันท ตอมคํา) (ณัฐฐา - กมล กาญจนเลขา)

อรุณ สงทอง - วันชัย สงาพล
ภูเก็ต
(สุชาติ - พรทิพย นิลพงษ)

รุงนภา - ฐิติศักดิ์ โพธิ์ทอง
ลพบุรี
(ณัฏฐชานันท ธีระนิธิ)

ชนิดาภา แสงออน นัฐธี เมนนิ่ม
ชลบุรี
(วรรณนภา - ยรรยง
เพิ่มญาณวรรธนะ)

กันต กองกันภัย
กรุงเทพฯ
(ศิรัส บาลี)

ธันฐภัทร ดวงจันทร
นครศรีธรรมราช
(พัทธนันท - เมธาสิทธิ์ ปลองคง)

อรวรรณ - เอนกพงศ
คูณทรัพยสิน
กรุงเทพฯ
(ธนวิทย คูณทรัพยสิน)

เอมอร - ดนตรี ดีมาก
กาฬสินธุ
(ธนากร คําเคน)

เจิดสุข วุตตาอภัย อัจฉรา หาญสกุล - อุทยั วุฒิ โชคดี จีราพร - วรเชษฐ ธรรมเจริญ
ชลบุรี
จตุพล ดุสฎีกาญจน
ปตตานี
(ประภาส สิทธิคุณ กรุงเทพฯ
(ชนิดา ธรรมเจริญ)
สุรีรัตน หาญสกุล)
(ณัฐดนัย - รุงทิพย แปนวิเศษ)

สังเวียน ชมภูพื้น สมัย เชื้อสระคู
กรุงเทพฯ
(เศารเณศรา ทองลบ สุธี เอี่ยมวิจิตต)

สุพิณญา เจียมจํารัสโรจน มนูญศักดิ์ หวังสมบูรณเลิศ
ประจวบคีรีขันธ
(โสภาสินี เอี่ยมสอาด)

หทัยรัตน อุดรไสว
นนทบุรี
(ภัทรกร นอมมนัส)

สุวิท วิริยะการุณย
ชณิตา เหรียญขํา นิรมล บํารุงรักษ ชลไผท - สุโชติ สิงคิรัตน
ภูมิชัย เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สุพรรณบุรี
วาที่ ร.ต.นิธศิ บุณยประสาท
ธรรมรัตน นิลเทศ
ระยอง
สมุทรปราการ
(จุติ - ประพีรพร รัตนศิริ)
สงขลา
ชลบุรี
(รริดา วงศสมัคร)
(นรวิชญ สิงหเสนี)
(ภญ.ทิพวรรณ - รศ.นพ.เจริญเกียรติ ฤกษเกลีย้ ง)
(สุภาพร อินอาษา - คมกฤษณ ศรีพงศ)

November 2010

9

กรุงเทพฯ
เจตนา - ธนวรรณ ไพรอนันต
(มนชัย ทองแดง - ลักขณา ศิวายพราหมณ)
สายสุนี - สุริยะ พดดวง
(ผองใส องคศิริวิทยา)
อารีย - เอกชัย ใชคลองกิจ
(อัญชัน - ศราวุธ เพ็งพันธ)
อาภาลักษณ โภคบุตร
(ศศินันท พุกสุริยวงษ - กิจจา ไทยแชม)
พรเทพ ประภากิตติกุล
(กัณฑการิษฐ อยูออมสิน)
กรณ - กุลวดี แมนสุมิตรชัย
(ศุภกิจ - อธิตา จันทเสนานนท)
วรนุช สุทธชยานนท
(ปุณญดา เตชาอัครภัทร)
ศิริรักษ - มนัสชัย คําวิจิตร
(สมเกียรติ ตันติพานิชพันธ มนันญา วิบูลเจริญ)

กาญจนบุรี
ณัฐรมณ ศรีสะอาดมงคล
(ทรัพยมณี - ทีปพิพัฒน กุลฤดีชนะพงศ)

กาฬสินธุ
พรพรรณ - สรรเสริญ ไพศาลกิจรุงเรือง
(ปญญชลี คํานอย)

กรุงเทพฯ
ปุณยนุช ชินบุตร
(ธนัญญา กะมุทะ)
ปภาดา - วรยุทธ คงเพชราทิพย
(ศศิณี รัตนนราพร)
ธันยสิตา อภิวิริยชัยกุล
(วิรัลพัชร - ณัฐพัชร จิราวัฒนฉันทัช)
มนัสนันท ทิพปภาสวัสดิ์
(จันทรธิมา มั่งกูล)
วีระวัฒน ชีวศุภกร
(ณัฐพล มะนะสุทธิ์)
ณัชพล เกิดลาภผลภิญโญ
(ณัฐศิษฏ ศิริวรรณกิจ ธนวัน ทรัพยอําไพกุล)
ร.อ.วรุตม สุวัณณาคาร
(กรณ - กุลวดี แมนสุมิตรชัย)
รชตะ สาสะเน - ปวริศา ชลกําเหนิด
(นราธิป เทพานนท - โสภาวดี อุตตโมบล)
พุฒิภัทร ลดาสุวรรณกุล
(วโรดม ปญญาทิพย)
พิณรัช มะลิแดง
(สุนทรี จารุธนกิจพานิช)
อนวัทย เกียรติเฟองฟู
(ธนชาติ พิมพสวัสดิ์)
วรรณภัสสร กัลปนันทกูลย
(อนวัทย เกียรติเฟองฟู)
พชรดนัย ชาวนาฝาย
(ธรณธันย ศิริศักดิพร)
กัลยกร ใยสุน
(ธมลวรรณ รักกอน)
ปทพร เรืองบุญ
(วิทยา สกุณี)

กาญจนบุรี

ฉะเชิงเทรา
วนันธร กิจพิศุทธิ์
(อิษฎา ลัภพงศสมบัติ)

ชลบุรี
รัชนี อาทิตยตั้ง - ชวินทร พาภักดี
(จุฬารัตน - สุชาติ ทองสุกดี)

เชียงใหม
อุบลรัตน ธีรวณิชนันท
(รศิกา กองกิจ)

นครปฐม
อิสรีย กนกธัญรัชต
(สุวภัทร - มหัทธน กนกธัญรัชต)
ศุภกร ตั้งเมธากุล
(สมประสงค เกียรติวัฒนชัย)

นนทบุรี
บุญเยี่ยม - อุดม ไชยวารี
(อัมพรพิศ - ธงชัย บุญเฉลียว)

ปทุมธานี
นฤมล ทองธรรม - สิทธิพล สนั่นเสียง
(ทิพวรรณ ไทยฤทธิ์)

ประจวบคีรีขันธ
ปวริศา - สมพร นาสมใจ
(นฤมล - เอกลักษณ เทียมทัด)

ขอนแกน
ธนัญญาดา คําหนองไผ
(ดนวัต - ชวนพิศ ทองสุข)

จันทบุรี
ภูวดล ขันโท - เย็น นอยตาล
(สาโรจน แพทยรังษี - จันจิรา ทับเจริญ)

10

November 2010

นฤมล บุรโชติ
(รุงตะวัน ศิวะวัชร - เทียนชัย ไชยารัศมี)
มาลินี บุรโชติ
(นฤมล บุรโชติ)
สุรภิญ ชนะพิศ
(มาลินี บุรโชติ)

พัทลุง
บุญเลิศ - อุไรวรรณ ฉวนกลิ่น
(ชัชชัย ศรีภักดี)

พิษณุโลก
วรัญญา - จ.ส.ต.ณัฐนันท ขานไข
(สุมาลี โสดจําปา)

เพชรบูรณ
สํารวย แกวใส
(เดชา ศรสําแดง - อัญชลี พลแกว)

ยะลา
ทิพวรรณ ไทยฤทธิ์
(ธิดา ประคองชีพ - ภุชงค วัชรปยานันทน)

สกลนคร
นิวาส - ทวี เสนาชัย
(ดารา สุรชนม)

เชียงราย
พัฒนา - พีรพงษ วงศชารี
(จิราภา - เดชาพงษ จําปาทอง)

ตรัง
พิริยะ - รุงวิลาวัลย สัมพันธรัตน
(ดวงแข - ธนวันต บุญเชิด)

สงขลา
สรอัฑฒ ยีสา - ปนัดดา ทองมณี
(ชนพัฒน - พัทธฤทัย ยีสา)
กันตสินี นิธิกุลปญจศรี
(พันธวัช แดงพรหม)
อัญชุลี - จ.อ.ชัยวุฒิ แกวชวย
(รุจิรา - จําแลง แกวลวน)
อินธกานต ศิริชีวกุล
(ลัดดา วองกิตติศักดิ์)

สมุทรสาคร
พรกมล - ด.ต.เอกชัย อังกิตานนท
(กุสุมา อินทรียงค)

สุโขทัย
เจริญกฤต จันทะสุวรรณ - ฐิติรัตน มั่นเลิศ
(สิริรัตน ศรีสุขเจริญพร - อิทธิกร ศรีอุทิศ)

สุพรรณบุรี
สมคิด คงเจริญ
(ยุคนธ เมืองชาง - สุวิทย ทองพนัง)

อยุธยา
ศักดิ์ชาย สมงาม
(ชัยณรงค ผสมทรัพย)

อุตรดิตถ
สมพร - กาน จันคําเรือง
(เฌอฟา - บํารุง จันโสดา)

รอยเอ็ด
พรพิมล สินประสงค
(นฤมล - ประวัติ ไมยะปน)

ระยอง
สุปราณี นิตยใหม - สืบศักดิ์ เจริญจันทร
(อุดม นานอก - กัลยา โพธิ์ชัยเลิศ)

ฉะเชิงเทรา

นครปฐม

ลพบุรี

อริชา - ชาตรี หวังมาน
(อามีนะห - กอเซ็ม หวังมาน)

วรลักษณ - กมล ศรีมณฑา
(อิสรีย กนกธัญรัชต)

อรชา - พ.อ.มานพ พยัฆศิริ
(วิไลพร สุริยันต)

ชลบุรี
พัชชาพลอย แตกิจบุญญพัฒนา
(วรวิทย ผองชมภู)
ศรัณยธร ศรีนอย - ธนภัทรพงศ หมายดี
(ประภาพร - จอหน ทอมพสัน)
วันเพ็ญ ภูมุตตะ
(บังอร ทรัพยแสง - นุกูล ภูมุตตะ)
ณฐภัทร เกตุแกว
(จันทรสุดา ศิลป)
มยุรี โพธิ์ใต - วิจิตร ผานอน
(นวลจันทร อุนคํา)
อรุณรัช - อชิต ปนัดเศรณี
(ชนิดาภา แสงออน - นัฐธี เมนนิ่ม)
วาที่ ร.ต.ภูวดล กมลมงคลสุข ริดตา อินทรอําคา
(ประภาพรรณ วงศสุวรรณ สุวิจักขณ กําชัยสิทธิพล)
ณรงค อนันตกูล
(ปญญา - สุพัฒตรา อนันตกูล)
จํารัส บุญชื่น
(สิริกร ถมยา)

ชุมพร

ตรองดี - ประเสริฐ คํารัตน
(ณัฐธยาน - วศุพัชย ถิรเรืองสิทธิ์)
วาสนา แสงแกว
กําแพงเพชร
(สุชิน - สะอาด หลอเพชร)
ปญญา อินเกิด
สุชิน - สะอาด หลอเพชร
(ฉัฐธยาน นันทธนาสรณ - วีระ ชุตปิ ญ ญาภรณ) (อาภรณ คงมี - พงษศักดิ์ เมฆนิติ)
ชุติมา - ทวิช แกวชาติ
(จุฑาทิพ - ชัยยศ จันทรสมบูรณ)

พะเยา

นครราชสีมา
สมพร - บําเพ็ญ งิมสันเทียะ
(จํานงค - สมพงษ เกื้อกระโทก)

นนทบุรี
พิชญา มานะธัญญา
(กัมปนาท มานะธัญญา แคทลียา พิรุณเกียรติ)
พงษพันธ เลาสุวรรณ
(จิตรกร พันธทอง - ปทมา ถุงทอง)

ปทุมธานี
ศิริพร คงที่ - สุเมตต แมทิพย
(ลดาวัลย - ธนิต ชาติลีฬหา)

ประจวบคีรีขันธ
ยุพิน - ชลอ กือเย็น
(เมธา ตั้งถาวรการ)

พัทลุง
กษมณฑ เพ็งหนู
(เอนกพงศ - ระพีพรรณ อารียทาน)

เพชรบูรณ
จงรักษ - มาโนช ไทยขํา
(บุญธรรม - เทียม ศรีสวรรค)
บังอร - ศุภชัย เที่ยงมาก
(ฐานิตา - ภูมเดชา แกวแกมทอง)
รัตนชัย สารภูมี
(จุฑารัตน ขาวลาํ เลิศ)

สกลนคร
สุครีพ - สุภาภรณ กุลแกว
(กองแกว - อุดมทรัพย รวมรักษ)

สมุทรปราการ
นวรัตน วงษอินตา
(ชลิต บรรเจิดศิรกิ ลุ )
จิรโรจน - กัญญนันทน กวินวราเสฎฐ
(กัลยกร - ณรงค จันทโพธิ์)

สมุทรสาคร
วิไลวรรณ เตือนศรี
(พรกมล - เอกชัย อังกิตานนท)
สมนึก - สุภาพร วงษจริต
(สันติ - อนุวรรณ งามชมจันทร)

สิงหบุรี
พรณพัฒน - ถวัล เพ็ชรรักษ
(สมหมาย ภูมิคง)

สุราษฎรธานี
มณฑา - วิโรจน โชติกศุภเศรณี (2)
(รชต สัตตบรรณศุข - ชิสา ฮอแสงชัย)

หนองคาย
ประครอง - เชียว ชัยศิริ
(ทนงศักดิ์ ชัยศิริ)

อุตรดิตถ
เสาวภา - ศรีนวล บุตรที
(สมพร - กาน จันคําเรือง)

กัลยาณี สุขสนิท
กินรี - เกียรติศักดิ์ ปานเขียว
จุฑามาศ รวมเมฆ - สิทธิศาลย โสภณทิพยาภรณ
เฉลิมสุข - สําราญ ศรีเพ็ง
ณัตธี ชื่นชม
ทรงยศ - กมลรัตน กาญจนกิจภูษา

ทัศวรรณ ทัศมี
ธนากร ชวยอักษร - สัตยาภรณ เอียดเกลี้ยง
นิพาภรณ - สุเมธ คะลีลวน
พนม - อภิชาติ บุตรวัฒน
พินวดี นนธิบุตร
พิสมัย เคามูล

มาลี พรมพิทักษ
ยงยุทธ - ฐาปนี รอดทุกข
วรพรรณ บุญอํารุง
วรรณชนก ทิศกระโทก
วรรณี หิรัญพจน
ศศิธร สรรคชา

อรทัย แซจง
อรรยา นอยมณี
อรวรรณ บุญจันทร
ไอยอร กฤษฎิ์สุภารัตน

กษิภณ - จิราภรณ พุมปรีดา
กุญชา ประโสติยัง - โชคชัย รัตนอํานวยศิริ
กุลศติ - ประสิทธิ์ นิ่มเมือง
ไกรศร กฤติยาพิมลพร
จุฑามาศ รวมเมฆ - สิทธิศาลย โสภณทิพยาภรณ
ฉวีวรรณ เวลาเกิด
ชมพลอย เศรษฐอนุกูล
ชิดชนก - เลิศศักดิ์ ลพประเสริฐ
ณรงคศักดิ์ กิตติวัฒนโชติ
ณัฐพงษ เทียนแกว
ถวิล โกยม
ทัศนีย จีระเดชาธรรม

ธมล ใจคํา - เสถียร สาดทอง
ธัญณิชา รามจันทร
ธีรชัย วัฒนสกุลเอก
ธีรวัฒน - เพชร วรรณสิงห
นงนุช - เทเวช โกรัมย
นพดล คมนาคม
นฤมล จินดาไตรรัตน
นะฆทาน - บัวชุม ถาวรวงศ
นันทนา สิวานนท
นิลวรรณ สุรดินทรกูร
บดินทร พลซื่อ
บําเพ็ญ ฉายศรี

ปนัดดา - อนันต เมฆแยม
แปลกสุธรรม - จรวย รอดทุกข
พรทิพย เกียรติวณิชพันธุ
พวงแกว จันทรีศรี
พัชรีภรณ เสนาะพิน - โสภณ จุมพลพงษ
พัทธีรา เพชรหิรัญพงศ
ยศวัฒน อริยชัยสิริกุล - ดา บุญทา
ไล สุขรุงเรือง
วันเพ็ญ ดําเลิศ
วาสินี นนฤาชา
วิมล พระกาย - มยุรี เหมวันต
วิริยา เครือเทศน

วิเชียร ธีรวัฒนคุณ
ศรัณย ชุมจินดา
ศิริขวัญ จันทรหอม
ศิวพร คุมกองสุวรรณ - สรศักดิ์ เทียนทอง
สมจิตต - สิงหา เวลาเกิด
สมจิตร - รัฐการ บุญนวม
สมพร เกิดแกว - วาทินี ปราสาททอง
สราง - สมพร มาตนุมัติ
สําราญ - วันชัย จันทรโชติ
อภิเชษฐ อาการส
อัปสร คลังสุวรรณ
อุไร - ไกรราศ นามโคตร

กิ่งกาญจน พรั่งเกิด
ไชยา ศรีพรหม
ดอกฟา พรหมชาติ
ธัญณิชา รามจันทร
นิภัทร วีระศิลป
ประจวบ - ชํานาญ หนูวารี

ประดิษฐ - หนึ่งฤทัย เดชประไพ
ปยะชาติ แนบเนียน
พ.จ.อ.พนม - นํ้าใจ มวงเขียว
ภัททิยา ศุภพันธ
มานะชัย เหลืองจารุธร
มาโนช - นงลักษณ ปรีชาวงค

ลาวัณย - กาพย ธงภักดิ์
สุขสันต อินจงลาน
วราพร กลิ่นขจร - ธนชาติ สุตธรรม
อารีย ยศศักดิ์
วันฤดี - กัมพล ถึงสุคติ
อารีย ศรีชลธาร
ศุภวรรณ โฆษะ - ปยะวัฒน สวัสดิผล
สามารถ ไชยลา - กนิษฐา งามพันธเวชชะกุล
สําเริง สุริยาวงศ

“ไมมีตะเกียงวิเศษอันไหนที่คุณจะถูเพื่อเนรมิตความสําเร็จใหได ไมวาในธุรกิจแอมเวยหรือธุรกิจใดก็ตาม ดังนั้น คุณควร
สรางทัศนคติและขอปฏิบตั ทิ ส่ี ามารถนําไปใชไดจริงซึง่ จะทําใหคณ
ุ ประสบความสําเร็จได ถาคุณปรารถนาประสบความสําเร็จ
ในฐานะนักธุรกิจแอมเวย คุณตอง…
• ไมกลัวความลมเหลว ความลมเหลวมิใชการรวงลงมา แตคือการยืนอยูกับที่
หลังจากที่คุณรวงลงมาแลว
• รับผิดชอบการกระทําของตนเองทั้งหมด ในฐานะที่คุณเปนนักธุรกิจแอมเวย
คุณทราบดีวา ไมมใี ครตําหนิหากคุณลมเหลว และไมมีใครสรรเสริญเมือ่ คุณประสบ
ความสําเร็จนอกจากตัวคุณเอง
• ทําสิ่งที่สําคัญ คุณควรพุงพละกําลังและอุทิศพลังของตนไปในการทําสิ่งที่คุณ
ทําไดดีที่สุด และมอบหมายงานที่นอกเหนือจากนั้นใหคนอื่นทําแทน
• ยอมรับคําวิจารณ คุณควรรับพิจารณาวิธีการใหมๆ เพื่อแกปญหาเกาๆ
• ตั้งอยูบนความสําเร็จ คุณควรมีความเชื่อมั่นที่ดีตอความสามารถที่จะบรรลุซึ่ง
ความสําเร็จของคุณเอง จงพรอมที่จะทําใหดีที่สุดแม ในยามที่คุณตองเผชิญกับ
สิ่งที่เลวรายที่สุด
จากหนังสือ “เสนทางสูความสําเร็จ” โดย ริช เดอโวส และเจย แวน แอนเดล

November 2010

11

รายการสงเสริมการขาย

พิเศษฉลองครบรอบ

25 ป แอมเวยประเทศไทย

บริษัทขอเชิญชวนนักธุรกิจแอมเวยทุกทานรวมเฉลิมฉลองแอมเวยประเทศไทย ครบรอบ 25 ป ในป 2555
ดวยรายการสงเสริมการขายพิเศษ เพื่อใหทานไดเดินทางไปรวมเฉลิมฉลองกับเราทั้งครอบครัว
พรอมเงินรายไดพิเศษทวีคูณ
1. นักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มเงินไดคะแนนการสัมมนาเพิ่มขึ้นอีก 20% ฟรี! เริ่ม ก.ย. - ธ.ค. 53
ระเบียบและเงื่อนไขในการมีคุณสมบัติ
1. เริ่มรายการตั้งแตเดือนกันยายน – ธันวาคม 2553
2. จะตองดํารงคุณสมบัติเปนนักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มเงิน
3. ตองเปนผูที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติอยางถูกตอง
4. รายการสงเสริมการขายนี้เปนรายการที่จัดขึ้นเปนพิเศษ มิไดเปนสวนหนึ่งของแผนธุรกิจแอมเวยแตอยางใด
การพิจารณารางวัลขึ้นอยูกับดุลพินิจของบริษัท

ไดคะแนนการสั
มมนาเพิ่มขึ้นอีก 20% ของเดือนที่มีคุณสมบัติเข็มเงิน
ะะแ
2. นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไปสามารถซื้อทัวรใหบุตรธิดาและบิดามารดาได
ระเบียบและเงื่อนไขในการมีคุณสมบัติ
1. จะตองไดรับเชิญเขารวมการสัมมนาระดับผูนําที่ลาสเวกัสและลอสแองเจลิส
2. บุตรธิดาจะตองมีอายุตั้งแต 5 - 17 ป
3. บิดาและ/หรือมารดาจะตองมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถเดินทางไกลได
4. สําหรับคาใชจายในการเดินทางบริษัทจะแจงใหทานทราบอีกครั้ง

สามมาร
สามารถพาบุ
ตรธิดา บิดาและ/หรือมารดา รวมการเดินทางได
3. ซื้อทัวรเสริมเพื่อไปเยี่ยมชมแอมเวยสํานักงานใหญ ณ เมืองเอดา รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนเวลา 3 วัน 2 คืน
ระเบียบและเงื่อนไขในการมีคุณสมบัติ
1. จะตองไดรับเชิญเขารวมการสัมมนาระดับผูนําที่ลาสเวกัสและลอสแองเจลิส
2. ทัวรเสริมนีส้ งวนสิทธิเ์ ฉพาะทานทีไ่ ดเดินทางไปลาสเวกัสและลอสแองเจลิสเทานัน้ จํากัดจํานวน 200 ทาน
จองกอนมีสทิ ธิก์ อ น สําหรับคาใชจายในการเดินทางบริษัทจะแจงใหทานทราบอีกครั้ง

ซื้อทัวรรเสริมเพื่อไปเยี่ยมชมแอมเวยสํานักงานใหญ ณ เมืองเอดา รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา

4. เงินรายไดพิเศษทวีคูณ (Matching Fund) เริ่ม ก.ย. 53 – ก.พ. 55
เพือ่ ชวยใหนกั ธุรกิจแอมเวยสามารถมีรายไดเพิม่ เพือ่ การซือ้ ทัวรใหกบั พอแมและลูกไดเดินทางดวยกันไปฉลอง 25 ป
กับแอมเวยประเทศไทย ณ เมืองลาสเวกัสและลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการสมทบรายไดเพิม่ เทาตัวจาก
รายไดแชมเปย นโบนัส (วิธีการคํานวณเงินรายไดพิเศษทวีคูณ ติดตามไดในหนา 14)
ระเบียบและเงื่อนไขในการมีคุณสมบัติ
1. เริ่มรายการตั้งแตเดือนกันยายน 2553 – กุมภาพันธ 2555
2. จะตองไดรับเชิญเขารวมการสัมมนาระดับผูนําที่ลาสเวกัสและลอสแองเจลิส
3. มียอดรวมของคะแนนการสัมมนาระดับผูนําในชวงเดือนกันยายน 2553 – กุมภาพันธ 2555 มากกวาในชวงมีนาคม
2552 – สิงหาคม 2553 ไมนอยกวา 20% และตองไมนอยกวา 51,000 คะแนน ทั้งนี้ไมนับรวมคะแนนพิเศษ
การสัมมนาระดับผูนําที่เกิดจากรายการสงเสริมการขายใดๆ
4. ตองเปนผูที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติอยางถูกตอง
5. รายการสงเสริมการขายนีเ้ ปนรายการทีจ่ ดั ขึน้ เปนพิเศษ มิไดเปนสวนหนึง่ ของแผนธุรกิจแอมเวยแตอยางใด การพิจารณา
รางวัลขึ้นอยูกับดุลพินิจของบริษัท
6. บริษัทจะทําการจายเงินรางวัลในเดือนเมษายน 2555

รายไดเพิ่มเทาตัวของเงินรางวัลแชมเปยนโบนัสรายการที่ 1 และรายการที่ 2
รายได

รว มเปปนสว นหนึง่ึ กับั ประวัตศิ าสตรครัง้ สําคัญทีค่ ณ
ุ จะไมมวี นั ลืม แลวพบกันทีล่ าสเวกัสและลอสแองเจลิสนะคะ
12

November 2010

รายการสงเสริมการขาย
ปคุณสมบัติ 2553/54 และ 2554/55 เพิ่มเติม
บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด มีความยินดีที่จะประกาศใหนักธุรกิจแอมเวยทุกทานทราบเกี่ยวกับ
รายการสงเสริมการขายเพิม่ เติม โดยรายการดังกลาวจะเริม่ ตัง้ แตวนั ที่ 1 กันยายน 2553 และสิน้ สุดลงในวันที่
29 กุมภาพันธ 2555 รายการสงเสริมการขายนี้จัดขึ้นเปนพิเศษ โดยมิไดเปนสวนหนึ่งของแผนธุรกิจแอมเวย
แตอยางใด การพิจารณารางวัลขึ้นอยูกับดุลพินิจของบริษัท
ดังนัน้ จึงขอใหนกั ธุรกิจแอมเวยทกุ ทานไดศกึ ษาและทําความเขาใจรายการสงเสริมการขาย ซึง่ มีรายละเอียด
แตละรายการดังตอไปนี้

รายการแชมเปยนโบนัส (Champion Bonus)
1. รายการที่ 1 เริ่ม ก.ย. 53 – ส.ค. 54
ระเบียบและเงื่อนไขในการมีคุณสมบัติ
1. เริ่มรายการตั้งแตเดือนกันยายน 2553 – สิงหาคม 2554
2. จะตองดํารงคุณสมบัติเปนนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมเมื่อสิ้นสุดปคุณสมบัติ 2553/54
3. มียอดรวมของคะแนนการสัมมนาระดับผูนําในชวงเดือนกันยายน 2553 – สิงหาคม 2554 มากกวาในชวงเวลาเดียวกัน
ของป 2552/53 ไมนอ ยกวา 5% และตองไมนอ ยกวา 60,000 คะแนน ทัง้ นีไ้ มนบั รวมคะแนนพิเศษการสัมมนาระดับผูน าํ
ทีเ่ กิดจากรายการสงเสริมการขายใดๆ
4. ในกรณีทม่ี ยี อดรวมของคะแนนการสัมมนาระดับผูน าํ ในชวงเดือนกันยายน 2552 – สิงหาคม 2553 นอยกวา 34,000 คะแนน
คะแนนฐานจะเทากับ 34,000 คะแนน
5. ตองเปนผูที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติอยางถูกตอง
6. รายการสงเสริมการขายนีเ้ ปนรายการทีจ่ ดั ขึน้ เปนพิเศษ มิไดเปนสวนหนึง่ ของแผนธุรกิจแอมเวยแตอยางใด การพิจารณารางวัล
ขึ้นอยูกับดุลพินิจของบริษัท
7. บริษัทจะทําการจายเงินรางวัลในเดือนตุลาคม 2554

1. เงินนรรางวัล 1 บาท ตอทุก 1 คะแนนทีเ่ พิม่ ขึน้ ในอัตราการเติบโตเทากับหรือมากกวา 5% แตนอ ยกวา 10%
นรางวัล 1.50 บาท ตอทุก 1 คะแนนทีเ่ พิม่ ขึน้ ในอัตราการเติบโตเทากับหรือมากกวา 10% แตนอ ยกวา 20%
2. เงินร
3. เงินรรางวัล 2 บาท ตอทุก 1 คะแนนทีเ่ พิม่ ขึน้ ในอัตราการเติบโตเทากับหรือมากกวา 20%
2. รายการที่ 2 เริ่ม ก.ย. 54 – ก.พ. 55
ระเบียบและเงื่อนไขในการมีคุณสมบัติ
1. เริ่มรายการตั้งแตเดือนกันยายน 2554 – กุมภาพันธ 2555
2. จะตองดํารงคุณสมบัติเปนนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมเมื่อสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ 2555
3. มียอดรวมของคะแนนการสัมมนาระดับผูนําในชวงเดือนกันยายน 2554 – กุมภาพันธ 2555 มากกวาในชวงมีนาคม –
สิงหาคม 2554 ไมนอยกวา 5% และตองไมนอยกวา 30,000 คะแนน ทั้งนี้ไมนับรวมคะแนนพิเศษการสัมมนา
ระดับผูนําที่เกิดจากรายการสงเสริมการขายใดๆ
4. ในกรณีทม่ี ยี อดรวมของคะแนนการสัมมนาระดับผูน าํ ในชวงเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2554 นอยกวา 17,000 คะแนน
คะแนนฐานจะเทากับ 17,000 คะแนน
5. ตองเปนผูที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติอยางถูกตอง
6. รายการสงเสริมการขายนี้เปนรายการที่จัดขึ้นเปนพิเศษ มิไดเปนสวนหนึ่งของแผนธุรกิจแอมเวยแตอยางใด การพิจารณา
รางวัลขึ้นอยูกับดุลพินิจของบริษัท
7. บริษัทจะทําการจายเงินรางวัลในเดือนเมษายน 2555

1. เงินนรรางวัล 1 บาท ตอทุก 1 คะแนนทีเ่ พิม่ ขึน้ ในอัตราการเติบโตเทากับหรือมากกวา 5% แตนอ ยกวา 10%
นรางวัล 1.50 บาท ตอทุก 1 คะแนนทีเ่ พิม่ ขึน้ ในอัตราการเติบโตเทากับหรือมากกวา 10% แตนอ ยกวา 20%
2. เงินร
3. เงินรรางวัล 2 บาท ตอทุก 1 คะแนนทีเ่ พิม่ ขึน้ ในอัตราการเติบโตเทากับหรือมากกวา 20%

คุณพรอมแลวหรือยังกับรายไดที่ไรขีดจํากัด แอมเวย…โอกาสทางธุรกิจที่เปนจริงของคุณ
November 2010

13

วิธีการคํานวณ
รายการสงเสริมการขายพิเศษฉลองครบรอบ 25 ป แอมเวยประเทศไทย
และรายการสงเสริมการขายปคุณสมบัติ 2553/54 และ 2554/55 เพิ่มเติม
มีนาคม – สิงหาคม 2552

กันยายน 2552 – สิงหาคม 2553 กันยายน 2553 – สิงหาคม 2554 กันยายน 2554 – กุมภาพันธ 2555

กันยายน 2552 – สิงหาคม 2553

แชมเปยนโบนัส รายการที่ 1
กันยายน 2553 – สิงหาคม 2554
• ไมนอยกวา 5% และตองไมนอยกวา 60,000 คะแนน
• คะแนนฐานจะเทากับ 34,000 คะแนน

แชมเปยนโบนัส รายการที่ 2
กันยายน 2554 – กุมภาพันธ 2555

มีนาคม – สิงหาคม 2554

• ไมนอยกวา 5% และตองไมนอยกวา
30,000 คะแนน
• คะแนนฐานจะเทากับ 17,000 คะแนน
เงินรายไดพิเศษทวีคูณ
กันยายน 2553 – กุมภาพันธ 2555

มีนาคม 2552 – สิงหาคม 2553

• ไมนอยกวา 20% และตองไมนอยกวา 51,000 คะแนน
• ไดรับการเชิญเขารวมการสัมมนาระดับผูนําที่ลาสเวกัส/ลอสแองเจลิส

1. การคํานวณแชมปเปยนโบนัส (รายการที่ 1)
ชวงที่ 1 (12 เดือนแรก)
ก.ย. 53 – ส.ค. 54

ก.ย. 52 – ส.ค. 53
คะแนนที่ได 34,000 คะแนน

คะแนนที่ได 130,000 คะแนน
ไมนบั รวมคะแนนรายการสงเสริมการขายใดๆ

เติบโต 96,000 คะแนน = 282% (เกิน 20%)

แชมเปยนโบนัสคะแนนละ 2 บาท = 96,000 X 2 = 192,000 บาท
2. การคํานวณแชมปเปยนโบนัส (รายการที่ 2)
มี.ค. - ส.ค. 54
คะแนนที่ได 65,000 คะแนน

ชวงที่ 2 (6 เดือนสุดทาย)
ก.ย. 54 - ก.พ. 55
คะแนนที่ได 78,000 คะแนน
ไมนบั รวมคะแนนรายการสงเสริมการขายใดๆ

เติบโต 13,000 คะแนน = 20%

แชมเปยนโบนัสคะแนนละ 2 บาท = 13,000 X 2 = 26,000 บาท
14

November 2010

3. การคํานวณเงินรายไดพิเศษทวีคูณ
มี.ค. 52

ส.ค. 53

ก.ย. 53

18 เดือน
คะแนนที่ได 51,000 คะแนน

ก.พ. 55

18 เดือน
คะแนนที่ได 208,000 คะแนน

เติบโต 157,000 คะแนน = 307% (เกิน 20%)

12 เดือนแรก
แชมเปยนโบนัส = 192,000 บาท

6 เดือนสุดทาย
แชมเปยนโบนัส = 26,000 บาท

218,000

สมทบ รายได เพิ่มเทาตัว
จากรายได แชมเปยนโบนัส

สมทบ…อีกเทาตัว
218,000

4. การคํานวณในการทําคะแนนเพื่อเขารวมการสัมมนา
ก.ย. 53

ธ.ค. 53
4 เดือน

14 เดือน
ม.ค. 54

170,000 พีวี/เดือน

ก.พ. 55
150,000 พีวี/เดือน

• ไดคะแนนฟรี 20% (ก.ย. – ธ.ค.) = 7,140
• ไดคะแนน Q12/Q18 = 5,000/20,000
• ไดคะแนนคืนสินคานอยกวา 0.2% = 10,000

กุยหลิน = 120,840 คะแนน ลาสเวกัสและลอสแองเจลิส = 183,090 คะแนน

November 2010

15

อาหารหลากหลาย…ดวยไอคุก
ซื้อชุดกระทะทรงโคง ไอคุก มูลคา 12,800 บาท (เอพี)
นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับฟรี!
ชุดผลิตภัณฑในครัวเรือน 10 ชิน้
มูลคา 2,020 บาท (เอพี) หรือ 2,495 บาท (ซีพ)ี
หรือเลือกรับสิทธิ์ผอนสบายๆ 0% นาน 10 เดือน
กับบัตรเครดิตที่รวมรายการ (โดยไมไดรับ
ชุดผลิตภัณฑในครัวเรือน)

ชุดผลิตภัณฑในครัวเรือน 10 ชิ้น ประกอบดวย
1. ครีมทําความสะอาดโลหะ แอล.โอ.ซี. พลัส เมทัล คลีนเนอร
2. ครีมขจัดคราบ แอล.โอ.ซี. พลัส สครับ ไบรท
3. แอล.โอ.ซี. พลัส คิทเชน คลีนเนอร ผลิตภัณฑทําความสะอาดครัว
4. ผลิตภัณฑทําความสะอาดอเนกประสงค แอล.โอ.ซี.
5. เอสเอ 8 พรีวอช ผลิตภัณฑขจัดคราบสกปรกกอนการซักชนิดสเปรย
6. ผลิตภัณฑลางจาน ดิช ดรอปส
7. เสนใยทําความสะอาด ดิช ดรอปส สครับ บัดส
8. ผงซักฟอก เอสเอ 8 พรีเมี่ยม ดวยเทคโนโลยีไบโอเควส ขนาด 750 กรัม
9. ขวดพรอมฝาฟลิปทอป
10. ขวดพรอมหัวฉีดสเปรย

ตั้งแต 16 พ.ย. – 15 ธ.ค. 53 หรือจนกวาสินคาจะหมด

รายการสินคา
ชุดกระทะทรงโคง ไอคุก

16

November 2010

รหัสสินคา

พีว/ี PV บีว/ี BV ราคาสมาชิก/AP ราคาขายปลีก/CP

102726

5120

12800

12,800

16,000

บัตรเครดิตที่รวมรายการ

แบงจาย 0% นาน 3 เดือน หรือตามที่ระบุ

บัตรแอมเวยเครดิตการด
ผานโครงการ Smart Pay แบงจาย 0% นาน 3 เดือน

บัตรเครดิตกสิกรไทย
-

บัตรกรุงศรี เฟรสชอยส คารด

แบงจาย 0% นาน 3 เดือนแรก และ 0.99% เดือนที่เหลือ
(ผอนขั้นตํ่า 15 เดือนขึ้นไป นานสูงสุด 36 เดือน)
รับฟรี! หมอหุงขาว
ขนาด 1.8 ลิตร พรอมซึง้ นึง่
มูลคา 1,190 บาท
เมื่อมียอดผอนชําระขั้นตํ่า
12,000 บาทขึ้นไป

บัตรเครดิตไทยพาณิชย
-

รับฟรี! บัตรกํานัลคารฟรู 
มูลคา 200 บาท
เมื่อมียอดผอนชําระขั้นตํ่า
12,000 บาทขึ้นไป
รับฟรี! บัตรกํานัลคารฟรู 
มูลคา 200 บาท
เมื่อมียอดผอนชําระขั้นตํ่า
12,000 บาทขึ้นไป
รับฟรี! กระเปา Trendy Bag
มูลคา 690 บาท
(มี 2 สี ใหสะสม/สงวนสิทธิ์ในการ
เลือกสี กรณีสีใดสีหนึ่งหมดกอน)

เมื่อมียอดผอนชําระขั้นตํ่า
12,000 บาทขึ้นไป

รับฟรี! กระเปาสะพาย
Nautica Smart Bag
มูลคา 1,990 บาท
เมื่อมียอดผอนชําระขั้นตํ่า
12,000 บาทขึ้นไป
รับฟรี! G2000 Shopping Bag
มูลคา 980 บาท
เมื่อมียอดผอนชําระขั้นตํ่า
12,000 บาทขึ้นไป

บัตรเครดิตซิตี้แบงค
-

บัตรเครดิตกรุงศรี
บัตรเซ็นทรัล เครดิต คารด
บัตรเครดิต โรบินสัน วีซา คารด

แบงจาย 0% นาน 10 เดือน
รับฟรี! ของสมนาคุณจากบัตรเครดิตที่รวมรายการ

-

บัตรเครดิตเทสโก วีซา
-

หมายเหตุ
1. โปรแกรมนี้ ไมสามารถใชรวมกับรายการ
เปลี่ยนแปลงยอดการใชจายปกติเปน
Citibank Paylite ทางโทรศัพท ได
2. เฉพาะแอมเวย ช็อป สาขาที่รวมรายการ (สํานักงานใหญ ชิดลม สุขุมวิท 83
ดอนเมือง ธนบุรี สามพราน สมุทรปราการ พระราม 2 นนทบุรี ชลบุรี ระยอง
เชียงใหม นครราชสีมา หาดใหญ ภูเก็ต ขอนแกน พิษณุโลก)

รับฟรี! Magazine Rack
มูลคา 1,290 บาท
ขนาด ก.16 x ย.16 x ส.29 นิ้ว
เมื่อมียอดผอนชําระขั้นตํ่า
12,000 บาทขึ้นไป
รับฟรี! ลําโพงตุกตาหมีคู
มูลคา 690 บาท
เมื่อมียอดผอนชําระขั้นตํ่า
12,000 บาทขึ้นไป
หมายเหตุ: บัตรเครดิตจะจัดสงของสมนาคุณทาง
ไปรษณียภายใน 30 วันหลังจบรายการ

หมายเหตุ 1. รายการผอนชําระไมสามารถทํารายการทางอินเทอรเน็ตได ตองทํารายการดวยตนเองที่แอมเวย ช็อป เทานั้น
2. ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด และไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดได
3. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของสมนาคุณ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4. รับของสมนาคุณ 1 รายการ/1 ใบเสร็จรับเงิน ตามเงื่อนไขของแตละรายการไดที่แอมเวย ช็อป ที่ซื้อสินคา

Amway - KBank Personal Loan for Better Life สินเชือ่ บุคคลเพิม่ พูนสุขแอมเวย-กสิกรไทย เพือ่ ซือ้ ผลิตภัณฑแอมเวย
1. ดอกเบี้ยพิเศษ 13% ตอป ลดตนลดดอก (เทียบเทา 0.59% คงที่ตอเดือน ตลอดสัญญากู)
2. เลือกระยะเวลาผอนได 12, 24 หรือสูงสุด 36 เดือน
3. วงเงินมากขึ้น (คิดรวมรายไดจากแอมเวย และรายไดประจํา)
4. สมัครไดที่แอมเวย ช็อป ทั่วประเทศ และธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
November 2010

17

ฟรี! สบูประทินผิว จี แอนด เอช
จากจี แอนด เอช บอดี้ ซีรีส และซาทินิค

ซื้อโลชั่นถนอมผิว จี แอนด เอช สบูเหลว จี แอนด เอช
สเปรยระงับเหงื่อและกลิ่นกาย บอดี้ ซีรีส และซาทินิค
เจนเทิล เดลี่ แฮร เคล็นเซอร อยางละ 1 ขวด
รวมมูลคา 1,204 บาท (เอพี)
นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับฟรี!
สบูประทินผิว จี แอนด เอช 1 กลอง
ราคา 276 บาท (เอพี) หรือ 345 บาท (ซีพี)
• 10 - 12 พ.ย. 53
จองสั่งซื้อลวงหนา
• 13 - 15 พ.ย. 53
ซื้อและชําระเงิน
• 16 พ.ย. - 15 ธ.ค. 53 จําหนายทัว่ ไป หรือจนกวาสินคาจะหมด

รายการสินคา

18

รหัสสินคา

พีว/ี PV บีว/ี BV ราคาสมาชิก/AP ราคาขายปลีก/CP

โลชั่นถนอมผิว จี แอนด เอช

E-9761-A

139

348

348

435

สบูเหลว จี แอนด เอช

10-0099-A

130

324

324

405

สเปรยระงับเหงื่อและกลิ่นกาย บอดี้ ซีรีส

E-2177-A

93

232

232

290

ซาทินิค เจนเทิล เดลี่ แฮร เคล็นเซอร

E-5000-E

120

300

300

375

November 2010

กลองบรรจุอาหาร Super Lock
จาก แอล.โอ.ซี. และ ดิช ดรอปส
ซื้อผลิตภัณฑทําความสะอาดอเนกประสงค
แอล.โอ.ซี. 1 ขวด ผลิตภัณฑลา งจาน ดิช ดรอปส
2 ขวด และเสนใยทําความสะอาด ดิช ดรอปส
สครับ บัดส 1 กลอง รวมมูลคา 960 บาท (เอพี)
นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับฟรี!
กลองบรรจุอาหาร Super Lock จํานวน 3 ใบ
(3 ขนาด) มูลคา 280 บาท

Tips : อัตราสวนผสมผลิตภัณฑลางจาน ดิช ดรอปส ตอนํ้าที่แนะนํา
คือ 1:5 แตถาภาชนะมีความมันและคราบอาหารมากกวาปกติ
สามารถใชอัตราสวนตั้งแต 1:1 ถึง 1:4 ได
คุณสมบัติพิเศษของกลองบรรจุอาหาร Super Lock
1. เทคโนโลยีล็อก 2 ชั้น ปองกันอากาศจากภายนอกเขาสูภายใน
2. ตัวกลองและฝาผสมสาร Microban สามารถปองกันแบคทีเรียและเชื้อราได
3. ตัวกลองและฝาใชวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติทนทาน ไมแตกหักงาย สามารถเก็บของแหง
ผักและผลไม ใหสดไดนานกวากลองธรรมดาทั่วไป
4. สามารถใชอุนอาหารในไมโครเวฟได โดยหามนําฝาภาชนะเขาไมโครเวฟ
5. กลองมี 3 ขนาด ดังนี้ ขนาดบรรจุ 450 มล. (16 oz.) 850 มล. (30 oz.)
และ 1,450 มล. (55 oz.)
หมายเหตุ: กรุณาศึกษารายละเอียดของกลองบรรจุอาหารจากฉลากสินคาที่บรรจุ
ภายในกลอง และหามนํากลองบรรจุอาหารสัมผัสแสงแดดโดยตรง
• 10 - 12 พ.ย. 53
จองสั่งซื้อลวงหนา
• 13 - 15 พ.ย. 53
ซื้อและชําระเงิน
• 16 พ.ย. - 15 ธ.ค. 53 จําหนายทัว่ ไป หรือจนกวาสินคาจะหมด

รายการสินคา

รหัสสินคา

พีว/ี PV บีว/ี BV ราคาสมาชิก/AP ราคาขายปลีก/CP

ผลิตภัณฑทําความสะอาดอเนกประสงค แอล.โอ.ซี.

E-0001TH

91

228

228

285

ผลิตภัณฑลางจาน ดิช ดรอปส

E-8153TH

122

304

304

380

เสนใยทําความสะอาด ดิช ดรอปส สครับ บัดส

E-6407-A

50

124

124

155

November 2010

19

ดูแลผลผลิตดวยแอ็ปซา-80
และนิวทริแพลนท เอจี

ซื้อสารเสริมประสิทธิภาพ แอ็ปซา-80 ขนาด 1 ลิตร
จํานวน 3 ขวด และนิวทริแพลนท เอจี* ขนาด 1 ลิตร
จํานวน 2 ขวด รวมมูลคา 3,292 บาท (เอพี)
นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับฟรี!
ยาสีฟนั กลิสเทอร มัลติ-แอ็คชัน่ ฟลูออไรด จํานวน 2 หลอด และผงซักฟอก เอสเอ 8 พรีเมีย่ ม ดวยเทคโนโลยีไบโอเควส
ขนาด 750 กรัม จํานวน 1 กลอง รวมมูลคา 780 บาท (เอพี) หรือ 975 บาท (ซีพี)

ซื้อสารเสริมประสิทธิภาพ แอ็ปซา-80
ขนาด 9.5 ลิตร จํานวน 1 แกลลอน
นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับฟรี!
กระติกนา้ํ รับเบอรเมด 1 ใบ มูลคา 680 บาท
(มีใหเลือก 2 สี ไดแก สีนํ้าเงินและสีแดง/บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีกระติกนํ้า กรณีสีใดสีหนึ่งหมดกอน)

• ตั้งแตวันนี้ - 15 ธ.ค. 53 หรือจนกวาสินคาจะหมด

รายการสินคา

รหัสสินคา

พีว/ี PV บีว/ี BV ราคาสมาชิก/AP ราคาขายปลีก/CP

สารเสริมประสิทธิภาพ แอ็ปซา-80 ขนาด 9.5 ลิตร

E-9268TH

1333

3332

3,332

4,165

สารเสริมประสิทธิภาพ แอ็ปซา-80 ขนาด 1 ลิตร

E-3417TH

165

412

412

515

219499

411

1028

1,028

1,285

นิวทริแพลนท เอจี ขนาด 1 ลิตร

* นิวทริแพลนท เอจี จัดเปนปุยเคมี ตามพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ดังนั้น นักธุรกิจแอมเวยสามารถซื้อเพื่อการใชเอง
โดย “ไม” สามารถนําไปเสนอขายตอได ยกเวนมีใบอนุญาตจําหนายปุย หากฝาฝนจะไดรับโทษตามกฏหมาย

20

November 2010

รายการสงเสริมการขายสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก
ตั้งแต 16 พ.ย. - 15 ธ.ค. 53

1 ใบ
216055

216056

216054

216057

239234

239235

209047

ดัชมิลล อรอยดี มีประโยชน

เคี้ยวเพลินกับฟลาวเวอรฟูด

ซือ้ โยเกิรต พรอมดืม่ ปราศจากไขมัน ดัชมิลล ไลท รหัสใดก็ได ครบ 4 แพ็ค (4 กลอง/แพ็ค)
ฟรี! กระเปา Festive Bag 1 ใบ มูลคา 70 บาท

ซื้องาแผนผสมนํ้าผึ้ง ทานตะวันแผน หรือเมล็ดทาน
ตะวันอบนํา้ ผึง้ รหัสเดียวกัน ครบ 2 แพ็ค (5 ซอง/แพ็ค)
ฟรี! เมล็ดแตงโมอบ 1 แพ็ค (4 ซอง/แพ็ค) มูลคา 70 บาท

(มีใหเลือก 2 สี คือ สีสมและสีฟา/ขนาด กวาง 5.5 x ยาว 12.5 x สูง 8 นิ้ว/สามารถบรรจุดัชมิลลได 4 แพ็ค)

1 ใบ

216128

216125
239253

238448

238447

216126

238606

ไฮนซ อรอย เขมขน

สดชื่น คลายรอน กับมาลี

ซือ้ ซอสมะเขือเทศ 1 ขวด พรอมซอสหอยนางรม
สูตรมืออาชีพ หรือซอสพริกศรีราชา อีก 1 ขวด
ฟรี! ไฮนซ สเต็กซอส ขนาด 284 กรัม 1 ขวด
มูลคา 89 บาท

ซื้อนํ้าผลไม 100% มาลี รหัสใดก็ได ครบ 3 กลอง
ฟรี! แกว Wonderful 1 ใบ มูลคา 65 บาท
(ขนาดแกว 22 ออนซ/สูง 7 นิว้ /มีใหเลือก 4 สี คือ สีแดง สีเหลือง สีสม และสีมว ง)

1 ชุด

237416
237466

237408

237407

237467

ชาเขียวญี่ปุนตองโออิชิ
ซื้อนํ้าชาเขียวโออิชิ รหัสใดก็ได ครบ 4 กลอง
ฟรี! นํา้ ชาเขียวโออิชิ รสนํา้ ผึง้ ผสมมะนาว 1 กลอง
มูลคา 33 บาท (เอพี) หรือ 35 บาท (ซีพ)ี

237415

เพิ่มรสชาติอาหารดวยงวนสูน
ซื้อพริกไทยดําเกล็ด 1 ขวด พรอมพริกไทยขาวปน
หรือเกลือบริโภคผสมไอโอดีน อีก 1 ขวด
ฟรี! ซอสผงปรุงรสลาบ-นํ้าตก ขนาด 50 กรัม และซอสผงผัด
พริกไทยดํา ขนาด 10 กรัม อยางละ 1 ซอง มูลคา 30 บาท

238608
214765

237417

238607

237296

214767
219449

219450

ชาคุณภาพ ชาทไวนิงส

ราเม็งกึ่งสําเร็จรูป โอโตกิและซัมยัง

ซื้อชาทไวนิงส รหัสใดก็ได ครบ 2 กลอง
ฟรี! ขวดแกว Twinings of London 1 ใบ มลค
มูลคา 140 บาท

ซื้อผลิตภัณฑโอโตกิ และ/หรือ ซัมยัง รหัสใดก็ได ครบ 2 ชิ้น
ฟรี! แกว I love Korea 1 ใบ มูลคา 39 บาท

(ขนาดขวด สูง 5 นิ้ว/เสนผาศูนยกลาง 3.8 นิ้ว)

(ขนาดแกว สูง 9.5 ซม./เสนผาศูนยกลาง 7.5 ซม.)

หมายเหตุ 1. ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด/ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของสมนาคุณ กรณีของชิ้นใดชิ้นหนึ่งหมดกอน/ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ
2. กรุณาดูรายละเอียดและราคาสินคาไดในเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก ฉบับสิงหาคม 2553 - มกราคม 2554
November 2010

21

รายการสงเสริมการขายสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก
ตั้งแต 16 พ.ย. - 15 ธ.ค. 53

1แพ็ค
239310

239311

ถุงขยะ Cyberplast 3 แถม 1
237289

238590

ซือ้ ถุงขยะมวนทานตะวัน รหัสใดก็ได ครบ 3 แพ็ค (รหัสเดียวกัน)
ฟรี! อีก 1 แพ็ค (รหัสเดียวกัน)

238467

207974

208221

238616
238468
237534

โกแก มันทุกเม็ด
ซื้อถั่วลิสงโกแก รหัสใดก็ได ครบ 3 ชิ้น
ฟรี! ถั่วโกแก รสกะทิ ขนาด 125 กรัม
1 กระปอง มูลคา 27 บาท

ปารคเกอร
ซื้อปากกาปารคเกอร รหัสใดก็ได (รวมสินคาใหมอีก 6 รหัส) ครบ 2,000 บาท (เอพี)
ฟรี! กระเปา Parker Travelling Bag 1 ใบ มูลคา 400 บาท (ขนาดกระเปา กวาง 7.5 x ยาว 11.7 x สูง 7.5 นิว้ )

หมายเหตุ 1. ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด/ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของสมนาคุณ กรณีของชิ้นใดชิ้นหนึ่งหมดกอน/ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ
2. กรุณาดูรายละเอียดและราคาสินคาไดในเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก ฉบับสิงหาคม 2553 - มกราคม 2554

สินคาใหม! สําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก
เริ่มจําหนายตั้งแต 16 พ.ย. 53 – 15 ม.ค. 54 หรือจนกวาสินคาจะหมด

ปารคเกอร ปากการะดับพรีเมี่ยม
ปากกาปารคเกอร ดีไซนสวย หรู คลาสสิก เหมาะสําหรับเปนของขวัญสุดประทับใจในชวงเทศกาลปใหม

Sonnet 07 Stainless Steel

Satin Black Stainless Steel

Premium Dark Grey

ปากกาลูกลื่นระบบหมุน ใหความคลองตัว
ในการใชงาน ตัวดามทําจากสเตนเลสแท
พรอมแหนบทอง เคลือบดวยทอง 23K
มีใหเลือก 2 ขนาด

ตัวดามทําจาก Stainless Steel เคลือบ
แลคเกอรดําดาน ดูทันสมัย สวนปลอกทํา
จากสเตนเลสขัด มีลวดลายสวยงาม

ตัวดามผลิตจาก Chromium เคลือบสีดํา
มีความคงทน พรอมลวดลายตาราง
สี่เหลี่ยมรูปแบบใหม
239362

239358
239360
239363
239359

Sonnet 07 Stainless Steel GT BP
ขนาดจับกระชับมือ
รหัสสินคา 239358
P291 B727
ราคาสมาชิก (เอพี) 2,182 บาท
ราคาขายปลีก (ซีพี) 2,400 บาท
Sonnet 07 Slim Stainless Steel GT BP
รูปรางเพรียวเหมาะในการพกพา
รหัสสินคา 239359
P291 B727
ราคาสมาชิก (เอพี) 2,182 บาท
ราคาขายปลีก (ซีพี) 2,400 บาท
22

November 2010

239361

Vector Satin Black Stainless Steel RB
ปากกา Roller Ball ใหลายเสนสวยงาม
รหัสสินคา 239360
P103 B258
ราคาสมาชิก (เอพี) 773 บาท
ราคาขายปลีก (ซีพี) 850 บาท
Jotter Satin Black Stainless Steel BP
ปากกาลูกลืน่ แบบกด ใชงานงาย
รหัสสินคา 239361
P91 B227
ราคาสมาชิก (เอพี) 682 บาท
ราคาขายปลีก (ซีพี) 750 บาท

Im Premium Dark Grey RB
เปนปากกา Roller Ball ใหลายเสนสวยงาม
รหัสสินคา 239362
P133 B333
ราคาสมาชิก (เอพี) 1,000 บาท
ราคาขายปลีก (ซีพี) 1,100 บาท
Im Premium Dark Grey BP
ปากกาลูกลื่น แบบกด ใชงานงาย
รหัสสินคา 239363
P97 B242
ราคาสมาชิก (เอพี) 727 บาท
ราคาขายปลีก (ซีพี) 800 บาท

สินคาใหม! สําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก
เริ่มจําหนายตั้งแต 16 พ.ย. 53 – 15 ม.ค. 54 หรือจนกวาสินคาจะหมด

รอตริง ปากกามีดีไซน
239357R (สีแดง)

ดวยดามจับเปนลอนคลื่นยาง ชวยใหจับปากกาไดแนน
สบายนิ้ว คลิปและปุมกดเปนสเตนเลสแท ไสปากกาผลิต
จากนํ้าหมึกคุณภาพสูง กันนํ้า แหงเร็ว เขียนลื่น และ
สามารถเปลี่ยนไสปากกาได มีใหเลือก 5 สี
พิเศษ! เฉพาะชวงนี้ ซื้อ 1 ดาม ฟรี! อีก 1 ดาม
P12 B30
ราคาสมาชิก (เอพี) 118 บาท
ราคาขายปลีก (ซีพี) 130 บาท

239357Y (สีเหลือง)
239357BU (สีนํ้าเงิน)

239357B (สีดํา)
239357W (สีขาว)

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีของสมนาคุณ

สินคาใหม! สําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก เริ่มจําหนายตั้งแต 29 ต.ค. 53 เปนตนไป

ผาออมเด็กสําเร็จรูป เบบี้เลิฟ
ดวยแผนซึมซับซุปเปอรดรายเลเยอร ดูดซับความเปยกชื้นไดรวดเร็ว ปองกันการไหลยอนกลับ และสามารถระบายความอับชื้นออกจาก
ผาออม จึงปองกันไมใหเกิดผื่นผาออม ชวยใหผิวของลูกนอยแหงสบาย

239369M

239369L

239369XL

239368M

239368L

239368XL

เบบี้เลิฟ เพลยแพนส

เบบี้เลิฟ อีซี่เทป

สวมงาย ถอดคลอง ดวยขอบเอวยางยืดและนุมกระชับทุกสวน
ปองกันการรั่วซึมไดทุกการเคลื่อนไหว

สามารถติดซํ้าไดหลายครั้งตามตองการ เพื่อความกระชับใน
การสวมใส

P29 B73
ราคาสมาชิก (เอพี) 477 บาท
ราคาขายปลีก (ซีพี) 510 บาท

P19 B47
ราคาสมาชิก (เอพี) 304 บาท
ราคาขายปลีก (ซีพี) 325 บาท

เครื่องดื่มยูนิฟ All You Need
นํา้ ผักผลไมทใ่ี หคณ
ุ ประโยชนและความอรอยในขวดเดียว
บรรจุในขวด PET พกพาสะดวก พรอมดืม่ ไดทกุ ทีท่ กุ เวลา

นํ้าผักผลไมรวม 100%
รหัสสินคา 239366

นํ้าผักผลไมรวมผสมผักใบเขียว 100%
รหัสสินคา 239367
ปริมาตรสุทธิ 300 มล./ขวด บรรจุ 4 ขวด/แพ็ค
P7 B17
ราคาสมาชิก (เอพี) 87 บาท
ราคาขายปลีก (ซีพี) 96 บาท

November 2010

23

สินคาใหม! สําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก
เริ่มจําหนายตั้งแต 16 พ.ย. 53 – 15 ม.ค. 54 หรือจนกวาสินคาจะหมด

ชุดตะกราของขวัญปใหม ดอยคํา
ดอยคํา ผลิตภัณฑ โครงการหลวง ไดเลือกสรรผลิตภัณฑคุณภาพมาจัดทําเปนชุดของขวัญ
เพื่อมอบความสุขใหกับลูกคาคนพิเศษ บรรจุในชุดตะกราที่ออกแบบมาอยางสวยงาม

ชุดตะกราของขวัญ ประกอบดวย
นํ้าเสาวรส 50% ขนาด 750 มล. 1 กลอง
สตรอเบอรรี่อบแหง ขนาด 100 กรัม 1 ซอง
เครื่องดื่มขิงผงสําเร็จรูป ขนาด 9 กรัม 1 กลอง (12 ซอง/กลอง)
ผลิตภัณฑทาขนมปง มัลเบอรรี่ ขนาด 220 กรัม 1 ขวด
ลิ้นจี่ในนํ้าเชื่อม ขนาด 20 ออนซ 1 กระปอง

รหัสสินคา 238561
P31 B78
ราคาสมาชิก (เอพี) 486 บาท
ราคาขายปลีก (ซีพี) 510 บาท

หมายเหตุ: ตะกราผักตบชวาบุดานในดวยผาทอมือลายดอกแกว จากกลุมแมบานเกษตรกร อ.เตางอย จ.สกลนคร

ชุดตะกราของขวัญปใหม ดอยตุง
ชุดของขวัญนี้เปนผลิตภัณฑของธุรกิจเพื่อสังคมไทย โดยโครงการพัฒนาดอยตุงฯ มูลนิธแิ มฟา หลวง ในพระบรมราชูปถัมภ
เพื่อเปนการสรางงาน สรางรายไดที่มั่นคง และเปลี่ยนวิถีชีวิตชาวบานในโครงการฯ ที่อยูอยางยากไร ขาดโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและมีอนาคต

ชุดตะกราของขวัญ ประกอบดวยคุกกี้แมคคาเดเมีย นัท ขนาด 120 กรัม 2 กลอง (รสธรรมชาติและรสกาแฟ)
แมคคาเดเมีย นัท ดอยตุง ขนาด 50 กรัม 2 ถุง (รสธรรมชาติและรสเกลือ)
นํ้าผึ้งดอยตุง ขนาด 300 กรัม 1 ขวด
กระเปาทอมือจากโครงการหัตถกรรมดอยตุง 1 ใบ
(คละลาย/ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกลาย)

รหัสสินคา 238562
P23 B58
ราคาสมาชิก (เอพี) 699 บาท
ราคาขายปลีก (ซีพี) 720 บาท

24

November 2010

สินคาใหม! สําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก
เริ่มจําหนายตั้งแต 16 พ.ย. 53 – 15 ม.ค. 54 หรือจนกวาสินคาจะหมด

ชุดของขวัญสุขภาพดี ฟอรแคร
ปใหมนี้ มอบของขวัญ มอบสุขภาพที่ดีใหกับคนที่คุณรัก ดวยกลองของขวัญ Happy Healthy New Year จากฟอรแคร
ที่บรรจุผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพในกลองพลาสติกสวยงาม

ชุดของขวัญประกอบดวย
• เครื่องดื่มธัญญาหาร
นํ้าจมูกขาวหอมมะลิผสมจมูกขาวสาลี
และขาวโอต ขนาด 280 มล. 4 ขวด
- สูตรตนตํารับ
- สูตรไมเติมนํ้าตาล
- รสดารคช็อกโกแลต
- รสงาขาวนํ้าขิง
• กะทิธัญพืช ขนาด 200 มล. 2 กลอง
หมายเหตุ: ขนาดกลองพลาสติก
กวาง 23 x ยาว 30 x สูง 8 ซม.

รหัสสินคา 239365
P7 B17
ราคาสมาชิก (เอพี) 199 บาท
ราคาขายปลีก (ซีพี) 209 บาท

ชุดของขวัญโอเชียนกลาส
มอบความสุขที่สดใสในชวงเทศกาลปใหม มอบชุดเครื่องแกวโอเชียนกลาส

ชุดเหยือกพรอมแกว

ชุดแกววิคตอเรีย

(ประกอบดวยเหยือก 1 ใบ ความจุ 1,265 มล.
และแกว 4 ใบ ความจุ 290 มล./ใบ)
รหัสสินคา 239352
P40 B101
ราคาสมาชิก (เอพี) 304 บาท
ราคาขายปลีก (ซีพี) 350 บาท

(ประกอบดวยแกว 4 ใบ ความจุ 435 มล./ใบ)
รหัสสินคา 239353
P28 B71
ราคาสมาชิก (เอพี) 213 บาท
ราคาขายปลีก (ซีพี) 245 บาท

• การสั่งซื้อแบบรับสินคาดวยตนเองทางโทรศัพทหรืออินเทอรเน็ตในวันปดยอด สามารถแจงรับเองไดเฉพาะที่สํานักงานใหญหรือสั่งซื้อแบบจัดสงสินคาเทานั้น
• รายการสงเสริมการขายตั้งแตหนา 16 - 25 เปนรายการที่จัดขึ้นเปนพิเศษ มิไดเปนสวนหนึ่งของแผนธุรกิจของแอมเวยแตอยางใด
November 2010

25

หนังสือแน
หนงสอแนะนา
แนะนํนํา

และพบรายการหนังสือเพิม่ เติมไดทแ่ี ค็ตตาล็อกของแตละสํานักพิมพ
ที่แอมเวย ช็อป ทุกสาขา หรือ www.amwayshopping.com

นานมีบุคส
ชุดผจญภัยขามมิติโลกคณิตศาสตร

ชุด 100 สุดยอดไอเดีย
รวบรวมไอเดียทางดานธุรกิจ การตลาด การประชาสัมพันธ และการขาย
แบบกระชับและตรงประเด็น สามารถนําไปใชไดอยางไมสิ้นสุด

รวมผจญภัยไปในดินแดน
มหัศจรรยกับโทมะและ
เพื่อนๆ พรอมสนุกกับ
คณิตศาสตร ใกลตัว

เลมละ 157 บาท (เอพี)
เลมละ 122 บาท (เอพี)

ชุด Why?

เพือ่ นักอานทีอ่ ยากใชภาษาอังกฤษใหเปนในทุกสถานการณและเตรียมพบกับ
Chris UNSEEN THE SHOW ครัง้ ที่ 2 กับเดีย่ วไมโครโฟนในเดือน พ.ย. นี้

ขายแลว 22 ลานเลม

สารานุกรมฉบับการตูน
มีเนื้อหาเขมขนและ
สนุกสนานนาติดตาม
ใหนองๆ เติบโตและ
ฉลาดขึน้ พรอมภาพการตนู
แสนสนุก สีสันสดใส

เลมละ 133 บาท (เอพี)

หนังสือ 1 เลมพรอม DVD 1 แผน
ชุดละ 319 บาท (เอพี)

เลมละ 149 บาท (เอพี)

ชุดสุดยอดตํารายุทธพิชัย สําหรับนักธุรกิจยุคใหม

ชุดเอาชีวิตรอดจากโลกรอน
เผชิญหนากับหายนะ
ครัง้ ยิง่ ใหญของโลกไปกับ
จีโนและผองเพื่อน แลว
พวกเขาจะเอาชีวิตรอด
จากภัยพิบัติตางๆ ได
อยางไร

ชุดภาษาอังกฤษยอดฮิต กับ Christopher Wright

รอยเรียงกลยุทธทางธุรกิจโดยนําหลักการจากตําราพิชัยยุทธซุนวู
มาประยุกต ใหนําไปปฏิบัติไดจริง

เลมละ 131 บาท (เอพี)
128 บาท (เอพี)

ชุดเบนโน

เลมละ 153 บาท (เอพี)

นิทานสรางสรรคที่เลาถึงธรรมชาติที่อยูในตัวเด็กๆ ไวอยางนารัก
เบนโนเปนตัวแทนของเด็กทุกคนที่จะมาเรียกรอยยิ้มจากผูอาน

หนังสือนิทานและกิจกรรมพัฒนาทักษะ Toy Story 3
วูดดี้และเหลาของเลนแสนนารัก ทั้งหนาเกาและหนาใหม ชวนนองๆ
มาสนุกกับการฝกทักษะภาษาอังกฤษ อาทิ การอาน การเขียน การ
ระบายสี และคณิตศาสตร พรอมเลนเกมลับสมองใหจใุ จ สะสมใหครบ
ทั้งนิทานและกิจกรรมพัฒนาทักษะรวม 5 เลม
เลมละ 77 บาท (เอพี)

ชุด Inspire
หนังสือที่จะทําใหคุณคนพบความสุข จากผลงานของ Spencer
Johnson ที่มียอดขายกวา 24 ลานเลมทั่วโลก
51 บาท (เอพี)

เลมละ 38 บาท (เอพี)

43 บาท (เอพี)

นิทานเจาหญิง ชุด Ballroom
สัมผัสชวงเวลาแสนหวานของเหลาเจาหญิงแสนสวยทัง้ 4 ในโลกแหงจินตนาการ

133 บาท (เอพี)

140 บาท (เอพี)

167 บาท (เอพี)

เงื่อนไขการจัดสงหนังสือ • คาจัดสงชุดละ 35 บาท • สั่งซื้อไดที่แอมเวย ช็อป ทุกสาขา
• บริษทั มอบคะแนนบีวเี ทากับเศษหนึง่ สวนสามของราคาเอพี และพีวเี ทากับบีวหี ารดวย 2.50

26

November 2010

เลมละ 72 บาท
(เอพี)
เงือ่ นไขการจัดสงหนังสือเนชัน่ บุค สและเนชัน่ เอ็กมอนท • เมือ่ ซือ้ ครบ 500 บาท (เอพี) ขึน้ ไปตอสํานักพิมพ
จัดสงฟรีทว่ั ประเทศ • ซือ้ หนังสือตํา่ กวา 500 บาท (เอพี) คิดคาจัดสงทางไปรษณีย 35 บาท • สัง่ ซือ้ ไดที่
แอมเวย ช็อป ทุกสาขา • บริษทั มอบคะแนนบีวเี ทากับเศษหนึง่ สวนสีข่ องราคาเอพี และพีวเี ทากับบีวหี ารดวย 2.50

รูปแบบการจําหนายสินคาโปรโมชัน่ 2 รูปแบบ
แอมเวยมุงสงเสริมการทําธุรกิจของทานใหประสบความสําเร็จและตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารจัดการ
สินคาโปรโมชั่นใหทั่วถึงมากที่สุด ดังนั้น จึงไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการจําหนายสินคาโปรโมชั่นใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
เปน 2 รูปแบบ โดยบริษัทจะระบุแจงที่โปรโมชั่นแตละรายการแยกใหเห็นชัดเจนดวยสัญลักษณดังนี้

1.

โปรโมชั่นทั่วไป
นักธุรกิจแอมเวย/สมาชิกสามารถสัง่ ซือ้ ไดตามวันทีท่ ร่ี ะบุในรายการโปรโมชัน่ โดยสามารถสัง่ ซือ้ ชําระเงิน และรับสินคาไดทนั ที

2.

โโปรโมชัน่ แบบจองการสัง่ ซือ้
มมีการกําหนดชวงเวลาในการดําเนินการตามตาราง ดังนี้

ชวง วันที่ของเดือน
1

10 - 12

2

13

3

13 - 15

ชวง
การจําหนายโปรโมชั่น
ลวงหนา (Pre-launch)

การจองสั่งซื้อโปรโมชั่น
ลวงหนา (Pre-sale)
สรุปยอดสั่งจอง

ชําระเงิน

กลุมผูรับสิทธิ์

นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัม • จํากัดจํานวนสั่งซื้อ (1 ชุด/รหัส)
และสูงขึ้นไป
• ชําระเงินและรับสินคาไดทันที
• สามารถโอนสิทธิ์ได
Artistry & Nutrilite Top 2000 • จํากัดจํานวนสั่งซื้อ (1 ชุด/รหัส)
Sales of the Year
• สั่งซื้อไดเฉพาะอารทิสทรี
และนิวทริไลทเทานั้น
• ชําระเงินและรับสินคาไดทันที
นักธุรกิจแอมเวย/สมาชิก
• ยังไมตองชําระเงิน และยังไมไดรับสินคา

นักธุรกิจแอมเวย/สมาชิก

หากทานจองสัง่ ซือ้ แลวมิไดชาํ ระเงิน
ตามจํานวนโปรโมชั่นที่จองไว
ภายในเวลาที่กําหนด ทานจะ
ถูกระงับสิทธิใ์ นการจองการสัง่ ซือ้
ในเดือนถัดไป

4

16

เริ่มจําหนายทั่วไป
(Launch)

ขอมูลสําคัญ

นักธุรกิจแอมเวย/สมาชิก

• หากสินคา/ของพรีเมี่ยมมีนอยกวา
ความตองการจะใชวิธีการสุมรายชื่อ
(Random) ตามขั้นตอนของบริษัท
• หากสินคา/ของพรีเมี่ยมมีมากกวา
ความตองการ นธอ./สมาชิกทุกทาน
สามารถซื้อและรับสินคาไดทันที
สามารถชําระเงินผานชองทางตางๆ
ตามปกติ

กรณีมีสต็อคเหลือ จะเปดจําหนายทั่วไป
เริ่มตั้งแตวันที่ 16 ของเดือน จนถึงวันที่
15 ของเดือนถัดไป หรือจนกวาสินคา
จะหมด

รายละเอียดเพิ่มเติม
การจําหนายโปรโมชั่นลวงหนา (Pre-launch)
(ทุกวันที่ 10 - 12 ของเดือน)
นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัม สามารถโอนสิทธิใ์ หกับนักธุรกิจภายในองคกรแพลตินัมของทานไดผานชองทางตางๆ ดังนี้
• แอมเวย ช็อป ทุกแหง โดยกรอกขอมูลใน “แบบฟอรมขอโอนสิทธิ์รายการโปรโมชั่น”
• www.amwayshopping.com ตั้งแตเวลา 1.00-23.00 น. โดย log-in เขาสูขอมูลสวนตัว > คลิก “โอนสิทธิ์โปรโมชั่น” ที่กลอง
ขอมูลสวนตัว (ดานซายมือ)
• Amway Call Center 0-2725-8000 กด 2 ตั้งแตเวลา 9.00-20.00 น.
28

November 2010

การจองสั่งซื้อโปรโมชั่นลวงหนา (Pre-sale)
(ทุกวันที่ 10 - 12 ของเดือน)
• นักธุรกิจแอมเวย/สมาชิก สามารถจองสั่งซื้อโปรโมชั่นไดทุกชองทาง ดังนี้
- แอมเวย ช็อป ตามเวลาทําการของแตละแอมเวย ช็อป
- www.amwayshopping.com ตั้งแต 1.00-23.00 น. โดย log-in เขาสู
ขอมูลสวนตัว > ตึกผลิตภัณฑ คลิก “จองโปรโมชัน่ ” ซึง่ อยูด า นขางปุม สัง่ ซือ้
- Amway Call Center 0-2725-8000 กด 2 ตั้งแตเวลา 9.00-20.00 น.
• ในแตละโปรโมชั่น นธอ./สมาชิก สามารถจองการสั่งซื้อไดมากกวา 1 ครั้ง
และจองผานแอมเวย ช็อป ใดก็ได โดยตองเลือกรับสินคาทั้งหมดที่
แอมเวย ช็อป เพียงแหงเดียวเทานั้น

สรุปยอดสั่งจอง
(ทุกวันที่ 13 ของเดือน)
กรณีสต็อคสินคาและ/หรือของพรีเมีย่ มมีนอ ยกวาความตองการ บริษทั จะใชวธิ กี ารสุม รายชือ่ (Random) โดยจะจํากัดสิทธิข์ น้ั ตํา่ เพือ่ กระจาย
ใหทั่วถึงกับความตองการมากที่สุด ตัวอยางเชน มี นธอ./สมาชิก 10 ราย สนใจรายการโปรโมชั่นรวมทั้งสิ้น 100 ชุด แตมีจํานวนสต็อค
โปรโมชั่นอยูเพียง 70 ชุด บริษัทจะดําเนินการดังนี้

รายซื่อ นาย A นาย B นาย C นาย D นาย E นาย F นาย G นาย H นาย I นาย J รวม 10 คน
(จํานวน (จอง (จอง (จอง (จอง (จอง (จอง (จอง (จอง (จอง (จอง
Pre-sale) 1 ชุด) 2 ชุด) 3 ชุด) 5 ชุด) 7 ชุด) 10 ชุด) 12 ชุด) 15 ชุด) 20 ชุด) 25 ชุด)
รอบที่ 1
1
2
3
5
7
7
7
7
7
7
รอบที่ 2
3
3
3
3
3
รอบที่ 3
4 ทานนีร้ ะบบจะสุมเลือก 2 ทาน
ทานละ 1 ชุด
รวมจํานวน 1
2
3
5
7
10
10
10
10
10
โปรโมชั่น
หรือ หรือ หรือ หรือ
ที่ได (ชุด)
11
11
11
11
• ในรอบแรก ระบบจะกําหนดสิทธิ์การไดรับจํานวนรายการโปรโมชั่น
ใหทว่ั ถึงมากทีส่ ดุ เทากับ 7 ชุด/รหัส ดังนัน้ นาย A-E จะไดรบั โปรโมชัน่
ตามจํานวนที่ตัวเองตองการ เนื่องจากจองไมเกิน 7 ชุด และนาย F-J
ก็ไดโปรโมชัน่ ทานละ 7 ชุดกอนในรอบแรก รวมโปรโมชัน่ ทีจ่ องไปทัง้ สิน้
53 ชุด เหลือจํานวน 17 ชุด
• จากนั้น เนื่องจากยังมีสต็อคโปรโมชั่นเหลืออยู ระบบจะสุมรายชื่อรอบ
ถัดไปสําหรับนาย F-J ซึ่งระบบคํานวณปริมาณโปรโมชั่นไดสูงสุดอีก
ทานละ 3 ชุด ดังนัน้ นาย F-J ไดรบั โปรโมชัน่ อีกทานละ 3 ชุด รวมเปน
ทานละ 10 ชุด รวมเปนโปรโมชั่นในรอบนี้ทั้งสิ้น 15 ชุด มีสินคา/ของ
พรีเมี่ยมเหลือจํานวน 2 ชุด
• และเนื่องจากยังมีสต็อคโปรโมชั่นคงเหลืออีก 2 ชุด แตมี นธอ./สมาชิก
4 ทานคือนาย G-J ตองการโปรโมชัน่ มากกวา 10 ชุด ดังนัน้ ระบบจะสุม
รายชื่อเพียง 2 ทาน ใน 4 ทาน เพื่อรับโปรโมชั่นอีกทานละ 1 ชุด
* ในเวลาประมาณ 10.00 น. ผูท ไ่ี ดรบั สิทธิ์ในรายการโปรโมชัน่ จะไดรบั การแจง
จากบริษทั ผานขอความบนโทรศัพทมอื ถือ (SMS) และ/หรือตรวจสอบ
รายชือ่ ผูไ ดรบั สิทธิจ์ ากบอรดประกาศ ณ แอมเวย ช็อป ทีท่ า นเลือกรับ
สินคา หรือเลือกตรวจสอบรายชือ่ ทัง้ หมดไดผา น www.amwayshopping.com >
ตึกนักธุรกิจแอมเวย > ดาวนโหลดขอมูลทั่วไป หรือ Amway Call Center
0-2725-8000
หมายเหตุ: เพื่อสิทธิประโยชนของทานในเรื่องตางๆ หากทานเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท
กรุณากรอกแบบฟอรมแจงเปลี่ยนหมายเลขไดที่แอมเวย ช็อป ทุกแหง

• กรณีที่แอมเวย ช็อป มีสินคาไมเพียงพอตามจํานวนสิทธิ์ของ นธอ./
สมาชิกที่แจงรับ ณ แอมเวย ช็อป นั้นๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคาง
จายใหกับบางทาน โดยบริษัทจะจัดสินคาใหตามลําดับกอนหลังสําหรับ
ผูชําระเงินแตละชองทาง

คงเหลือ

(Pre-sale เพื่อสุมรอบถัดไป
100 ชุด)
รวม 53 ชุด
17
รวม 15 ชุด
2
รวม 2 ชุด
0
-

-

การซื้อและการชําระเงินผานชองทางตางๆ
(ทุกวันที่ 13 - 15 ของทุกเดือน)
• นธอ./สมาชิก สามารถชําระเงินผานชองทางตางๆ ของบริษัทไดตามปกติ
• แอมเวย ช็อป ทุกแหงจะเปดใหบริการ ยกเวนตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ
กรุณาติดตามประกาศแจงเลื่อนวันจองโปรโมชั่นและชําระเงินอีกครั้ง
ในนิตยสารอะชีฟ บอรดประกาศ ณ แอมเวย ช็อป และ
www.amwayshopping.com ในแตละเดือน
• ทานตองชําระเงินใหครบตามจํานวนสินคาทีท่ า นจองการสัง่ ซือ้ มิฉะนัน้
จะถูกตัดสิทธิใ์ นการจองการสัง่ ซือ้ เดือนถัดไป หากทานไดรบั สิทธิโ์ ปรโมชัน่
แตไมไดรบั ขอความผาน SMS อันเนือ่ งมาจากความผิดพลาดของสัญญาณ
มือถือหรือเหตุอน่ื ใดก็ตาม ขอใหทา นแจงผาน Amway Call Center ทัง้ นี้
ทานสามารถตรวจสอบสิทธิ์ตามรายการโปรโมชั่นของทานอีกครั้งผาน
ทางบอรดประกาศและ/หรือเว็บไซต
หมายเหตุ: สําหรับวันแรกของการซือ้ และการชําระเงินทุกชองทางเริม่ ตัง้ แตเวลา 10.30 น. เปนตนไป

การจําหนายทั่วไป (Launch)
เริ่มตั้งแตวันที่ 16 ของเดือน
• กรณีมสี นิ คาเหลือจากการจองสัง่ ซือ้ จะเปดจําหนายทัว่ ไป กรุณาติดตาม
วันเริม่ จําหนายโปรโมชัน่ ตามบอรดประกาศ ณ แอมเวย ช็อป อีกครัง้
• ทัง้ นี้ แตละชองทางการสัง่ ซือ้ จะมีสต็อคจํากัด กรุณาสัง่ ซือ้ ทางชองทางอืน่
กรณีชอ งทางใดชองทางหนึง่ หมดกอน
หมายเหตุ
• หากชวงระหวางวันที่ 10-16 ของทุกเดือน ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ จะมีประกาศเลือ่ นวันจอง
การสัง่ ซือ้ และชําระเงินอีกครัง้ กรุณาติดตามการประกาศในนิตยสารอะชีฟ หรือบอรดประกาศ
และ www.amwayshopping.com ในแตละเดือน
• การคืนสินคาจากรายการสงเสริมการขาย กรุณานําสินคาและของสมนาคุณมาคืนพรอมใบเสร็จ
รับเงิน ทัง้ นี้ แอมเวยจะรับคืนสินคาภายใตเงือ่ นไขการรับประกันความพอใจ

ตองการขอมูลเพิม่ เติม กรุณาติดตอ Amway Call Center 0-2725-8000
November 2010

29

สิทธิพิเศษสําหรับนักธุรกิจแอมเวย์ใหม่
นักธุรกิจแอมเวยใหม
ที่สมัครตั้งแตวันที่ 2 ส.ค. 52 – 30 ธ.ค. 54

นักธุรกิจแอมเวยใหม
ที่สมัครตั้งแตวันที่ 16 ส.ค. - 16 ธ.ค. 53

ฟรี!

เพียงซื้อ ผลิตภัณฑอารทิสทรี ไทม ดีไฟแอนซ สกิน

ยาสีฟันกลิสเทอร มัลติ-แอ็คชั่น ฟลูออไรด์
ขนาด 200 กรัม 1 หลอด มูลคา 196 บาท (เอพี)
เมือ่ ซือ้ ผลิตภัณฑใดๆ* 2,500 บีวขี น้ึ ไป/ใบเสร็จ

รีฟนิ ชิ ชิง่ โลชัน่ 1 ชิน้ มูลคา 1,564 บาท (เอพี)

รับฟรี!

ยาสีฟนกลิ
ันกลิสเทอร มัลติ-แอ็คชั่น ฟลูออไรด
1 ชิน้ มูลค
ลคา 196 บาท (เอ
(เอพี) หรือ 245 บาท (ซีพ)ี

* ยกเวนผลิตภัณฑนวิ ทริไลท แนชเชอรัล บี นิวทริไลท ไบโอซี พลัส
และสินคาบริการ เชน ประกันภัยรถยนต
หมายเหตุ
1. รับสิทธิเ์ ดือนละ 1 ครัง้ สูงสุด 12 ครัง้ ตลอดอายุการสมัครปแรก
2. ชุดผลิตภัณฑดาํ เนินธุรกิจ โปรโมชัน่ ทุกรายการ และการซือ้ สินคา
แบบอัตโนมัติ (SOP) สามารถเขารวมรายการนี้ ได

พิเศษ นักธุรกิจแอมเวยที่สมัครตั้งแตวันที่
2 ส.ค. 52 - 30 มิ.ย. 53
• สามารถใชสิทธิ์ไดทั้งโปรโมชั่นเดิม** (แลกซื้อนิวทริไลท
นิวทริ-โปรตีน ลด 30% หรืออารทสิ ทรี สกิน รีฟนิ ชิ ชิง่
โลชัน่ ลด 20%)
• และโปรโมชั่นรับฟรี! ยาสีฟันกลิสเทอร มัลติ-แอ็คชั่น
ฟลูออไรด ขนาด 200 กรัม 1 หลอด**
** 1 สิทธิ์/1 ใบเสร็จของโปรโมชั่นนั้นๆ

จําหนายทั่วไปตั้งแต 16 พ.ย. – 15 ธ.ค. 53
หรือจนกวาสินคาจะหมด
หมายเหตุ: สามารถรวมกับรายการสงเสริมการขาย ฟรี! ยาสีฟน กลิสเทอร
มัลติ-แอ็คชั่น ฟลูออไรด ขนาด 200 กรัม 1 หลอด มูลคา 196 บาท
(เอพี) เมือ่ ซือ้ ผลิตภัณฑ ใดๆ* 2,500 บีวขี น้ึ ไป/ใบเสร็จ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ Amway Call Center 0-2725-8000
30

November 2010

โปรโมชั่น สําหรับนักธุรกิจแอมเวยใหม
ซื้อชุดผลิตภัณฑดําเนินธุรกิจ ชุดใดก็ได จํานวน 1 ชุด
นักธุรกิจแอมเวยใหม รับสิทธิแ์ ลกซือ้ ถุงผาดี ไซนเกจากแอมเวยในราคาใบละ 60 บาท (ไมจาํ กัดจํานวนการซือ้ )

แลกซือ้
60 บาท

ลายผลิตภัณฑนิวทริไลท

ลายผลิตภัณฑในครัวเรือน
ลายผลิตภัณฑอารทิสทรี

ลายผลิตภัณฑทะนุถนอมความงาม

ถุงผาแอมเวย

งผา ยาว 26 ซม. สูง 32 ซม. และความกวางขางกระเปา 15 ซม.
•• ขนาดถุ
มีใหเลือก 4 ลาย ไดแก ลายผลิตภัณฑนิวทริไลท ลายผลิตภัณฑอารทิสทรี ลายผลิตภัณฑทะนุถนอมความงาม
และลายผลิตภัณฑในครัวเรือน

ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนกวาสินคาจะหมด

AmPlus Triple Point คะแนนเพื่อสมาชิกคนสําคัญ
รับทันที! คะแนน

เพิ่มเปน

3 เทา สูงสุด 750 คะแนน*

เมื่อสมาชิกแอมเวยซื้อผลิตภัณฑในครัวเรือนใดๆ ครบทุก 1,000 บาท (เอพี) ภายใน
ใบเสร็จเดียวกัน** รับคะแนนแอมพลัสเพิม่ เปน 3 เทาทันที ตัง้ แต 16 พ.ย. - 15 ธ.ค. 53
* ยอดซื้อหลังจากสะสมคะแนนครบ 750 คะแนน จะถูกคํานวณคะแนนตามปกติ (20 บาท รับ 1 คะแนน)
** เศษของยอดซือ้ ผลิตภัณฑ ในครัวเรือนที่ ไมถงึ 1,000 บาท (เอพี) จะถูกคํานวณคะแนนตามปกติ (20 บาท รับ 1 คะแนน)
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ ในครัวเรือนใดๆ หมายถึง กลุม ผลิตภัณฑซกั รีด เอสเอ 8 กลุม ผลิตภัณฑทาํ ความสะอาดพืน้ ผิว แอล.โอ.ซี. กลุม ผลิตภัณฑ
ลางจาน ดิช ดรอปส และอุปกรณผลิตภัณฑ ในครัวเรือน ผลิตภัณฑถนอมรักษารถยนต คาร วอช ซิลิโคน เกลซ และผลิตภัณฑสเปรย
ปรับอากาศชนิดเขมขน กรีน เมโดวส

November 2010

31

สําหรับ 1 พ.ย. 53 - 31 ม.ค. 54
สิทธิพเิ ศษสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก
Dining

สวนลดพิเศษสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก
เพียงตัดคูปองเหลานี้ แลวนําไปรับสิทธิต์ ามรานคาทีร่ ะบุ
รานดีบุก

รานแมคลองซีฟูด
ลด 10% เฉพาะคาอาหาร (เมื่อชําระดวยเงินสด)
ที่อยู 52/3 ถ.วิเศษ ต.ราไวย อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
โทร. 089-287-2242
หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ..............................................
เงื่อนไข • ตั้งแต 1 พ.ย. 53 – 31 ม.ค. 54 • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลี่ยน
เปนบริการโปรแกรมอื่นได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้กับพนักงานทุกครั้งกอนใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา • กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนา

ลด 10% เฉพาะคาอาหาร
(เมื่อทานครบ 3,000 บาทขึ้นไป และชําระดวยเงินสด)
ในเดือนเกิด รับสวนลด 10% เฉพาะคาอาหาร
(เมื่อชําระดวยเงินสด) พรอมฟรี! เคกและขนม
ที่อยู 69 ถ.ดีบุก ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076-258-148
หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ..............................................
เงื่อนไข • ตั้งแต 1 พ.ย. 53 – 31 ม.ค. 54 • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลี่ยน
เปนบริการโปรแกรมอื่นได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้กับพนักงานทุกครั้งกอนใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา • กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนา

รานไมหมอนซีฟูด & คาราโอเกะ

รานทะเลทองซีฟูด

ลด 5% เฉพาะคาอาหาร (เมื่อชําระดวยบัตรเครดิต)
ลด 10% เฉพาะคาอาหาร (เมื่อชําระดวยเงินสด)

ลด 5% เฉพาะคาอาหาร (เมื่อชําระดวยบัตรเครดิต)
ลด 10% เฉพาะคาอาหาร (เมื่อชําระดวยเงินสด)

ทีอ่ ยู 9 ซ.3 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076-211-208

ที่อยู 37/243 ม.3 ต.เกาะแกว อ.เมือง จ.ภูเก็ต
โทร. 076-377-737

หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ..............................................

หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ..............................................

เงื่อนไข • ตั้งแต 1 พ.ย. 53 – 31 ม.ค. 54 • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลี่ยน
เปนบริการโปรแกรมอื่นได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้กับพนักงานทุกครั้งกอนใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา • กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนา

เงื่อนไข • ตั้งแต 1 พ.ย. 53 – 31 ม.ค. 54 • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลี่ยน
เปนบริการโปรแกรมอื่นได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้กับพนักงานทุกครั้งกอนใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา • กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนา

รานแหลมพรหมเทพ

รานพรานทะเล ซีฟูด

ลด 10% เฉพาะคาอาหาร (เมื่อชําระดวยเงินสด)
ในเดือนเกิด ฟรี! เครื่องดื่มพั้นซ 1 แกว
ที่อยู 94/6 ม.6 ถ.วิเศษ ต.ราไวย อ.เมือง จ.ภูเก็ต
83130
โทร. 076-288-656
หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ..............................................
เงื่อนไข • ตั้งแต 1 พ.ย. 53 - 31 ม.ค. 54 • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลี่ยน
เปนบริการโปรแกรมอื่นได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้กับพนักงานทุกครั้งกอนใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา • กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนา

รานภูเก็ตวิว
ลด 5% เฉพาะคาอาหาร (เมื่อชําระดวยบัตรเครดิต)
ลด 10% เฉพาะคาอาหาร (เมื่อชําระดวยเงินสด)
ทีอ่ ยู 87/12 ถ.คอซิมบี้ ต.รัชดา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-946-9651

ลด 5% เฉพาะคาอาหาร (เมื่อชําระดวยบัตรเครดิต)
ลด 10% เฉพาะคาอาหาร (เมื่อชําระดวยเงินสด)
ในเดือนเกิด ฟรี! ของขวัญวันเกิด 1 ชิ้น
(กรณีมาจัดเลี้ยงตั้งแต 10 คนขึ้นไป)
ที่อยู 22/1 ม.3 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076-374-406
หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ..............................................
เงือ่ นไข • ตัง้ แต 1 พ.ย. 53 – 31 ม.ค. 54 • คูปองนีไ้ มสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลีย่ นเปนบริการโปรแกรม
อืน่ ได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนีก้ บั พนักงานทุกครัง้ กอนใชบริการ • ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขโดยไมตอ ง
แจงลวงหนา • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของขวัญวันเกิดโดยไมตองแจงลวงหนา • กรุณาสํารองทีน่ ง่ั ลวงหนา

รานนายยาวหลักฐาน
ลด 10% เฉพาะคาอาหาร (เมื่อชําระดวยเงินสด)
ในเดือนเกิด รับสวนลด 15% เฉพาะคาอาหาร
ที่อยู 22/19 ม.3 ซ.ปาหลาย ถ.เจาฟา (ตะวันออก)
ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076-282-282, 084-060-4293

หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ..............................................

หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ..............................................

เงื่อนไข • ตั้งแต 1 พ.ย. 53 – 31 ม.ค. 54 • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลี่ยน
เปนบริการโปรแกรมอื่นได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้กับพนักงานทุกครั้งกอนใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา • กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนา

เงื่อนไข • ตั้งแต 1 พ.ย. 53 - 31 ม.ค. 54 • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลี่ยน
เปนบริการโปรแกรมอื่นได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้กับพนักงานทุกครั้งกอนใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา • กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนา

รานบานคลังจินดา

รานดูซ

ลด 10% เฉพาะคาอาหาร (เมื่อชําระดวยบัตรเตรดิต)
ลด 15% เฉพาะคาอาหาร (เมื่อชําระดวยเงินสด)
ในเดือนเกิด ฟรี! ไวน 1 แกว และอาหารพิเศษ 1 จาน

เงินสด)

สําหรับเจาของวันเกิด
ทีอ่ ยู 158 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076-221-777, 089-475-9999, dine@baanklung.com
หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ..............................................

มิกเซอร (เมื่อชําระดวยเงินสด)
ที่อยู 6/1 ถ.แมหลวน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
โทร. 076-234-495
หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ..............................................

เงื่อนไข • ตั้งแต 1 พ.ย. 53 – 31 ม.ค. 54 • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลี่ยน
เปนบริการโปรแกรมอื่นได • สํารองที่นั่งลวงหนา โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้กับพนักงานทุกครั้งกอนใช
บริการ • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา • กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนา

เงื่อนไข • ตั้งแต 1 พ.ย. 53 – 31 ม.ค. 54 • โทรแจงลวงหนา 1 วัน • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปน
เงินสด และไมสามารถเปลี่ยนเปนบริการโปรแกรมอื่นได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้กับพนักงานทุกครั้ง
กอนใชบริการ • ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขโดยไมตอ งแจงลวงหนา • กรุณาสํารองทีน่ ง่ั ลวงหนา

32

November 2010

ลด 10% เฉพาะคาอาหารและมิกเซอร (เมื่อชําระดวย
ในเดือนเกิด รับสวนลด 15% เฉพาะคาอาหารและ

Dining
รานไชโย ซีฟูด
ลด 10% เฉพาะคาอาหาร (เมื่อชําระดวยเงินสด)
ที่อยู 25/2 หมู 6 ซ.เมืองทองบอแร ต.วิชิต อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076-393-142

รานนีโอ สุกี้

หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ..............................................

หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ..............................................

เงื่อนไข • ตั้งแต 1 พ.ย. 53 – 31 ม.ค. 54 • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลี่ยน
เปนบริการโปรแกรมอื่นได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้กับพนักงานทุกครั้งกอนใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา • กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนา

ลด 5% เฉพาะคาอาหาร
โทร. 0-2683-5400

เงือ่ นไข • ตัง้ แต 1 พ.ย. 53 – 31 ม.ค. 54 • ขอสงวนสิทธิก์ ารใชคปู อง 1 ใบตอการใชบริการ 1 ครัง้ • คูปองนีไ้ มสามารถ
แลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลีย่ นเปนบริการโปรแกรมอืน่ ได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนีก้ บั พนักงาน
ทุกครั้งกอนใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา

Hotel & Resort
โรงแรมออล ซีซั่น ในหาน ภูเก็ต
ลด 10% สําหรับหองพักสแตนดดารดและซูพีเรีย
ลด 10% เฉพาะคาอาหาร (ยกเวนไวน)
ลด 20% สําหรับสปา (ยกเวนบิวตี้)
ในเดือนเกิด ฟรี! เคก 1ปอนด
(กรุณาจองลวงหนา 7 วัน)
ที่อยู 14/53 ม.1 หนาหาดในหาน ต.ราไวย อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83130
โทร. 076-289-327-33
หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ..............................................
เงื่อนไข • ตั้งแต 1 พ.ย. 53 – 31 ม.ค. 54 • กรุณาสํารองหองพักลวงหนาอยางนอย 14 วัน กอนวันเดินทาง
• คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลี่ยนเปนการบริการโปรแกรมอื่นได
• โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้กับพนักงานทุกครั้งกอนการใชบริการ
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา

โรงแรม เดอะ ภูรินทร รีสอรท
1. หองพัก Deluxe ราคาพิเศษ 2,600 บาท/หอง/คืน
พรอมอาหารเชา 2 ทาน (ระหวาง 1 พ.ย. 19 ธ.ค. 53 และ 21 – 31 ม.ค. 54)
2. หองพัก Deluxe ราคาพิเศษ 3,500 บาท/หอง/คืน
พรอมอาหารเชา 2 ทาน (ตั้งแต 20 ธ.ค. 53 20 ม.ค. 54)
ลด 15% เฉพาะคาอาหาร ณ Phurita Restaurant
ทีอ่ ยู 10/2 ซ.ปฎัก 18 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100
โทร. 076-398-327-9
หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ..............................................
เงือ่ นไข • ตัง้ แต 1 พ.ย. 53 – 31 ม.ค. 54 • สอบถามหองวางเพือ่ สํารองหองพักลวงหนา โทร. 0-2574-6754 • ราคานี้
ไมรวมงานกาลาดินเนอรตอ ทาน สําหรับวันขึน้ ปใหม (31 ธ.ค. 53) ราคา 4,000 บาท • คูปองนีไ้ มสามารถแลก
หรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลีย่ นเปนการบริการโปรแกรมอืน่ ได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนีก้ บั พนักงาน
ทุกครัง้ กอนการใชบริการ • ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขโดยไมตอ งแจงลวงหนา • กรุณาสํารองทีพ่ กั ลวงหนา

โรงแรมปาตอง คอทเทจ รีสอรท

โรงแรมซิโนเฮาส ภูเก็ต
ลด 20% สําหรับหองพัก พรอมอาหารเชา
ที่อยู 1 ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076-232-494-5

หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ..............................................
เงือ่ นไข • ตัง้ แต 1 พ.ย. 53 – 31 ม.ค. 54 • สํารองหองพักลวงหนา และแจงการใชสทิ ธิก์ อ นการใชบริการอยางนอย
3 วัน • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลี่ยนเปนการบริการโปรแกรมอื่นได
• โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้กับพนักงานทุกครั้งกอนการใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
โดยไมตองแจงลวงหนา

1. หองพัก Deluxe Building ราคาพิเศษ 1,750 บาท/หอง/คืน
พรอมอาหารเชา 2 ทาน (ตัง้ แต 1 พ.ย. - 19 ธ.ค.53)
2. หองพัก Deluxe Building ราคาพิเศษ 2,300 บาท/หอง/คืน
พรอมอาหารเชา 2 ทาน (ตัง้ แต 20 ธ.ค. 53 - 20 ม.ค. 54)
3. หองพัก Deluxe Building ราคาพิเศษ 1,850 บาท/หอง/คืน
พรอมอาหารเชา 2 ทาน (ตั้งแต 21 - 31 ม.ค. 54)
ในเดือนเกิด ฟรี! Upgrade to Deluxe Courtyard เมื่อพัก
ตั้งแต 3 คืนขึ้นไป
ทีอ่ ยู 205/14 ถ.นาใน ต.ปาตอง อ.กระทู จ.ภูเก็ต 83150
โทร. 076-345-823-5
หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ..............................................
เงื่อนไข • ตั้งแต 1 พ.ย. 53 – 31 ม.ค. 54 • สอบถามหองวางเพื่อสํารองหองพักลวงหนา โทร. 0-2574-6754 • ราคานี้ไมรวมงานกาลา
ดินเนอรตอ ทาน สําหรับวันคริสตมาสอีฟ (24 ธ.ค. 53) ราคา 1,100 บาท และวันขึน้ ปใหม (31 ธ.ค. 53) ราคา 2,600 บาท • คูปองนี้
ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลีย่ นเปนการบริการโปรแกรมอืน่ ได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนีก้ บั พนักงาน
ทุกครั้งกอนการใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา • กรุณาสํารองที่พักลวงหนา

โรงแรมภูวารี รีสอรท
โรงแรมเดวา ภูเก็ต
ลด 30% สําหรับหองพัก
ในเดือนเกิด ฟรี! อาหารเชา/บริการรถรับ-สงจาก
โรงแรมไปสนามบิน/บริการรถรับ-สงจากโรงแรมไป
ตัวเมืองภูเก็ต และจากโรงแรมไปหาดปาตอง
ที่อยู 65 ม.1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
โทร. 076-372-300
หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ..............................................
เงือ่ นไข • ตัง้ แต 1 พ.ย. 53 – 31 ม.ค. 54 (ยกเวนระหวางวันที่ 21 ธ.ค. 53 - 10 ม.ค. 54) • คูปองนีไ้ มสามารถ
แลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลีย่ นเปนการบริการโปรแกรมอืน่ ได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้
กับพนักงานทุกครั้งกอนการใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา
• กรุณาสํารองที่พักลวงหนา

โรงแรม เดอะ บริษา บีช รีสอรท แอนด สปา

1. หองพัก Srivijaya plunge Pool Villa ราคาพิเศษ 3,000 บาท/
หอง/คืน พรอมอาหารเชา 2 ทาน (เฉพาะระหวาง 1 พ.ย. 19 ธ.ค. 53 และ 21 - 31 ม.ค. 54)
2. หองพัก Srivijaya plunge Pool Villa ราคาพิเศษ 4,100 บาท/หอง/คืน
พรอมอาหารเชา 2 ทาน (ตัง้ แต 20 ธ.ค. 53 - 20 ม.ค. 54)
ลด 15% เฉพาะคาอาหาร ณ Pannarai Restaurant และ Rabienglom
Restaurant
ทีอ่ ยู 7/4 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ลําแกน อ.ทายเมือง จ.พังงา 82210
โทร. 076-428-600
หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ..............................................
เงือ่ นไข • ตัง้ แต 1 พ.ย. 53 – 31 ม.ค. 54 • สอบถามหองวางเพือ่ สํารองหองพักลวงหนา โทร. 0-2574-6754 • ราคานีไ้ ม
รวมงานกาลาดินเนอรตอ ทาน สําหรับวันคริสตมาสอีฟ (24 ธ.ค. 53) ราคา 4,000 บาท และวันขึน้ ปใหม (31 ธ.ค. 53) ราคา 6,000 บาท
• คูปองนีไ้ มสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลีย่ นเปนการบริการโปรแกรมอืน่ ได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้
กับพนักงานทุกครัง้ กอนการใชบริการ • ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขโดยไมตอ งแจงลวงหนา • กรุณาสํารองทีพ่ กั ลวงหนา

1. หองพัก Deluxe ราคาพิเศษ 3,300 บาท/หอง/คืน
พรอมอาหารเชา 2 ทาน (ตัง้ แตวนั ที่ 1 พ.ย. - 19 ธ.ค. 53)
2. หองพัก Deluxe ราคาพิเศษ 4,000 บาท/หอง/คืน
พรอมอาหารเชา 2 ทาน (ตัง้ แตวนั ที่ 20 ธ.ค. 53 - 31 ม.ค. 54)
ลด
15% เมือ่ ใชบริการที่ Chomvaree Restaurant, Café’ de
Blue และ Baker’ de Blue
ในเดือนเกิด ฟรี! Upgrade to Superior Deluxe เมื่อพัก
ตั้งแต 3 คืนขึ้นไป
ทีอ่ ยู 20/45-49 ถ.ศิรริ าชย ต.ปาตอง อ.กะทู จ.ภูเก็ต 83150
โทร. 076-294-099
หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ..............................................
เงือ่ นไข • ตัง้ แต 1 พ.ย. 53 – 31 ม.ค. 54 • สอบถามหองวางเพือ่ สํารองหองพักลวงหนา โทร. 0-2574-6754 • ราคานีไ้ มรวมกาลา
ดินเนอรตอ ทาน สําหรับวันคริสตมาสอีฟ (24 ธ.ค. 53) ราคา 1,300 บาท และวันขึน้ ปใหม (31 ธ.ค. 53) ราคา 3,000 บาท
• คูปองนีไ้ มสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลีย่ นเปนการบริการโปรแกรมอืน่ ได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนีก้ บั
พนักงานทุกครัง้ กอนการใชบริการ • ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขโดยไมตอ งแจงลวงหนา • กรุณาสํารองทีพ่ กั ลวงหนา

วรบุรี ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา
ลด 45% สําหรับหองพัก Superior จากปกติ 7,100 บาท
(ตั้งแต 1 พ.ย. - 25 ธ.ค. 53)
ลด 15% สําหรับหองพัก Superior จากปกติ 7,100 บาท
(ตั้งแต 26 ธ.ค. 53 - 31 ม.ค.54)
ลด 20% สําหรับคาอาหาร
ลด 20% สําหรับสปา
ที่อยู 198,200 ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100
โทร. 0-2256-0890-2 ตอ 703-705
www.woraburi.com
หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ..............................................
เงือ่ นไข • ตัง้ แต 1 พ.ย. 53 – 31 ม.ค. 54 • กรุณาสํารองหองพักลวงหนา 7 วัน • คูปองนีไ้ มสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด
และไมสามารถเปลี่ยนเปนการบริการโปรแกรมอื่นได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้กับพนักงานทุกครั้งกอนการใชบริการ
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา • บริการรถไปสงหาดปาตองและเครื่องดื่มตอนรับฟรี

November 2010

33

FAT AWAY

Let’s diet 9 กฎเหล็กลดนํ้าหนัก
นนี้ถาพูด
่แลว เชื่อวาคงไดนําไปใชประโยชนกันบางนะคะ ทุกวั
ที

ฉบั
2

ะชี
ในอ
ภาพ
เมน

ะนํ
ราแน


ที
จาก

หลั
สวัสดีผูอานทุกทานคะ
สํานักตางคิดคนสูตร
ะใครๆ ก็ตองการดูดีและมีสุขภาพดีกันทั้งนั้น กูรูหลาย
เพรา

สนใ
วาม

ห
คนใ
งที


เรื

งเป

ก็

้าหนักคือ
หนัลดน
ถึงการ
สิ่งสําคัญที่สุดที่ชวยใหประสบความสําเร็จในการลดนํ
แต
ไป

กังก็


ผลบ

ห็

งไม


ผลบ

เห็
มาย
มาก


ออกกฎ และพิมพตําราก
ําเสนอกฎงายๆ 9 ขอ ใหทุกทานลองปฏิบัติคะ
วินัยของผูที่ตองการลดนํ้าหนักนั่นเอง Fat Away จึงขอน

กฎขอ 1 ทานอาหารใหครบทุกมื้อ
การอดอาหารทําใหรางกายปรับตัวเขาสูระบบ
สงวนพลังงาน โดยการลดอัตราการเผาผลาญลง
โดยอัตโนมัติ ทําใหรางกายสะสมไขมันมากขึ้น
ทันทีหลังจากทีไ่ ดรบั อาหารอีกครัง้ นอกจากนัน้
การอดอาหารจะทําใหมื้อหลังจากนั้นกลายเปน
มื้อใหญและไมสามารถควบคุมได ผูที่ตองการ
ลดนํ้าหนักไมควรทิ้งชวงการรับประทานระหวาง
มือ้ นานเกินไป เพราะจะทาํ ใหอตั ราการเผาผลาญ
ลดลงไดเชนกัน และไมจําเปนตองรับประทาน
อาหารครบทัง้ 5 หมู ในทุกมือ้ แตตอ งครบ 5 หมู
ในทุกวัน

กฎขอ 2 เนนอาหารที่มีใยอาหารมาก
ใยอาหารเปนสวนของพืชที่รางกายยอยไมได
จึงไมใหพลังงานใดๆ กับรางกาย แตมปี ระโยชน
มากมายดังนี้
• รางกายไมมเี อนไซมทใ่ี ชในการยอยใยอาหาร
การคงอยูเพื่อรอการกําจัดจึงเปนประโยชน
ทําใหอิ่มทองนานขึ้น ไมหิวบอย
• ใยอาหารชนิดละลายนา้ํ จับกับอาหารประเภท
ไขมันทําใหการดูดซึมไขมันลดลง ทําให
โคเลสเตอรอลในเลือดลดลงอีกดวย
• ใยอาหารทําใหการยอยและดูดซึมอาหารใช
เวลานานขึน้ ทําใหระดับนํา้ ตาลในเลอื ดสูงขึน้
อยางชาๆ ซึ่งเปนประโยชนในการควบคุม
ระดับนํ้าตาลในผูปวยเบาหวาน
• ใยอาาหารชนิดละลายนา้ํ เกิดการละลายเปนเจล
จับกับกรดนํา้ ดีในระบบยอ ยอาหาร กระตนุ ให
ตับตตองสรางกรดนํ้าดีจากโคเลสเตอรอล
เพิ่มขึ้น มีผลทางออมคือทําใหระดับ
โคเ สเตอรอลลดลง
โคเล

กฎขอ 3 เลือกอาหารที่ใหพลังงานตํ่า
ทุกครั้งที่ทานอาหาร ควรเลือกอาหารที่ใหพลังงานตํ่า
เชน เปลีย่ นจากอาหารทอดเปนตมหรือนึง่ แทน เปลีย่ น
นํ้าอัดลมหรือนํ้าผลไมเปนผลไมสด หลีกเลี่ยงอาหาร
ries))
ที่ใหพลังงานแตไมมีสารอาหาร (Empty Caloories
ดเจนน
และอาหารที่มีไขมันเปนองคประกอบอยางชัดเจน

ต

เชน เนื้อสัตวที่ติดมัน หนังสัตว เป

กฎขอ 4 ดื่มนํ้าสะอาดตลอดทั้งวัน
นํา้ จําเปนสําหรับกระบวนการเคมีตา งๆ ในรางกาย รวม
ถึงกระบวนการ
เผาผลาญอาหารดวย หากรางกายไดรบั นํา้ ไมเพียงพอ อั
ตราการเผาผลาญ
จะลดลง นํ้าอัดลมหรือนํ้าผลไมจะทําใหเราไดรับพลัง
งานโดยไมจําเปน
จึงควรดื่มนํ้าบริสุทธิ์ซึ่งใหประโยชนมากกวา

กฎขอ 5 เคี้ยวอาหารใหชาลง
สมองคนเราตองการเวลาอยางนอย 15 นาทีในการรับรูว า รางกาย
ไดรับอาหารแลว หากเราเปนคนรับประทานเร็ว ทองจะอิ่มกอนที่
สมองจะรับรู แนวโนมทีเ่ ราจะรับประทานมากกวาทีร่ า งกายตองการ
จึงเปนไปไดมาก ดังนัน้ จึงควรเคีย้ วอาหารใหไดอยางนอย 20 ครัง้
กอนกลืนทุกคํา และตองใชเวลาในการรับประทานอาหารมื้อเล็กๆ
อยางนอย 15 นาทีเสมอ การเคีย้ วอาหารนานๆ นอกจากจะถวงเวลา
ใหสมองแลว ยังมีผลทางจิตวิทยาใหเรามีความสุขกับรสชาติอาหาร
ในทุุกคํา และชวยใหระบบยอยอาหารทํางานงายขึ้นอีกดวย
ใน

ผานไปแลว 5 ขอ คงไมยากเกินไปใชไหมคะ โปรดติดตามกฎขอ 6 - 9 ในฉบับตอไปคะ
34

November 2010

Let’s exercise เชือกยางออกกําลังกาย
อะชีฟฉบับนีข้ อเสนอทาออกกาํ ลังกายดว ยเชือกยางทีช่ ว ยกระชบั ตนขา
 หาเรือ่ งตนขาใหญ เชิญ
ซึง่ เรียกวาทา Side Leg Raises ใครทีม่ ปี ญ
ทางนี้เลยนะคะ

Side Leg Raises

1

2

3

ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3

เหยียบเชือกยางดวยเทาทั้ง 2 ขาง

จากนั้นกางเทาทั้ง 2 ขางออก หาง
ประมาณระดับหัวไหล พรอมจับเชือก
ยางดวยมือทั้ง 2 ขาง ขนาบขางลําตัว
โดยใหมืออยูสูงระดับเดียวกับสะโพก

ยกขาซายออกไปดานขางจนสุด แลวคางไว จากนั้น
วางเทาซายลงมาที่ตําแหนงเดิม และทําเชนนี้กับ
ขาขวาสลับกันไป

Tips
ยใหทราบปรมิ าณ
การบันทึกรายการอาหารทีเ่ รารับประทานในแตละวัน เปนเทคนิคสําคัญทีไ่ มควรมองขาม เพราะจะชบวเป
อาหารที่เราทานวามากนอยเพียงใด ซึ่งจะชวยปรับลดการทานอาหารในแตละมื้อใหสอดคลองกั าหมายในการ
ลดนํ้าหนักไดคะ
November 2010

35

มาดูแลสุขภาพ
ดวงตากันเถิด
ในชีวติ ประจําวัน เราใชดวงตาทํางานอยางหนักวันละหลายชัว่ โมง ไมวา จะเปนการอานหรือเขียนหนังสือ
ดูโทรทัศน หรือแมแตการทํากิจกรรมกลางแจงโดยไมสวมแวนตากันแดด และเปนที่ทราบกันดีวา
การนั่งหนาจอคอมพิวเตอรเปนเวลานาน เปนสาเหตุสําคัญอันดับตนๆ ที่ทํารายดวงตา โดยเฉพาะ
ในปจจุบันที่กระแสโลกดิจิตอลกําลังมาแรง เชน Social Network ก็ยิ่งยากที่จะหลีกเลี่ยงการใช
คอมพิวเตอรหรืออุปกรณสื่อสารตางๆ ในแตละวัน จึงขอเสนอ 3 เคล็ดลับงายๆ ในการดูแลรักษา
สุขภาพดวงตาสําหรับทุกทานที่ใชคอมพิวเตอรเปนประจํามาฝากกันคะ
1. ปรับจอภาพใหหางจากสายตาประมาณ 1 ชวงแขน และอยูในระดับที่ไมตํ่าหรือสูงเกินไป
2. ปรับแสงหนาจอคอมพิวเตอร ใหรูสึกสบายตา แสงที่สวางมากเกินไปจะสงผลเสียตอดวงตา เชน ทําใหตาแหง และมีอาการแสบตา
เปนตน นอกจากนี้ สามารถลดแสงจากหนาจอดวยการติดแผนกรองรังสีเพื่อลดการกระจายแสงไดอีกดวย
3. ละสายตาจากคอมพิวเตอรเพื่อหยุดพักสายตาทุก 30 นาที โดยมองไปไกลๆ หรือหลับตาประมาณ 5 นาที
ยิ่งกวานั้น การไดรับสารอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพดวงตาอยางเพียงพอ ก็เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งตอการดูแลสุขภาพดวงตา
เรามาทําความรูจักกับสารอาหารเพื่อสุขภาพดวงตากันคะ

อาหาร

สารออกฤทธิ์

ผลตอดวงตา

สารสกัดจากผลบิลเบอรรี

แอนโธไซยาโนไซด

• เพิ่มสมรรถภาพการมองเห็นในที่มืด
• ลดระยะเวลาในการปรับแสงจากสวางไปสูที่มืด
• ชวยในการมองเห็นภาพใหคมชัดขึ้น
• เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซมภายในจอประสาทตา
• ปกปองโครงสรางของผนังหลอดเลือดฝอย
• แสดงฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ชวยปองกันตอกระจก 1, 4, 6, 9, 10, 11

สารสกัดจาก
ดอกดาวเรือง

ลูทีน/ซีแซนทีน

สารสกัดจากผักโขม
หรือผักปวยเลง

โคลีน อิโนซิทอล
ฟลาโวนอยด
แคโรทีนอยด เชน ลูทีน

• ดูดกลืนแสงสีนา้ํ เงินและแสงอัลตราไวโอเล็ตจากรังสีดวงอาทิตย
ที่เปนอันตรายตอดวงตามนุษย
• มีคุณสมบัติเปนสารตานออกซิเดชั่น ชวยปกปองดวงตาจาก
อนุมูลอิสระที่เกิดจากรังสียูวี มลภาวะ และความเครียด ที่อาจ
ทําลายจอประสาทตา 2, 3, 7, 12

สารสกัดจากผลแบล็คเคอรเรนต

วิตามินซี แอนโธไซยานิน • ชวยการทํางานของสารแคโรทีนอยด ในการปกปองการทํางาน
แอนโธไซยาโนไซด
ของดวงตา
โปรแอนโธไซยานิดิน
• เสริมประสิทธิภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดฝอยในดวงตา 5

อาหารที่เปนแหลง
ของวิตามินเอ

แคสซิส โพลีแซคคาไรด

• ปองกันการแพเกสรของตนสนญี่ปุน

วิตามินเอ

• ปองกันอาการตาบอดในเวลากลางคืน
• ปองกันการตาบอดจากการขาดวิตามินเอ
• เปนองคประกอบของเนื้อเยื่อ ชวยการคงรูปของดวงตา 8, 13, 14

เพียงคุณเริ่มดูแลสุขภาพดวงตาตั้งแตวันนี้ สุขภาพดวงตาที่ดีก็จะอยูกับคุณตลอดไป
36

November 2010

เอกสารอางอิง
1. Bagchi D, Roy S, Patel V, He G, Khanna S, Ojha N, Phillips C, Ghosh S, Bagchi M, Sen CK. Safety and whole-body antioxidant potential of a novel
anthocyanin-rich formulation of edible berries. Mol Cell Biochem. 2006;281:197-209.
2. Bahrami H, Melia M, Dagnelie G. Lutein supplementation in retinitis pigmentosa: PC-based vision assessment in a randomized double-masked placebocontrolled clinical trial. BMC Ophthalmol. 2006;6:23.
3. Bone RA, Landrum JT, Guerra LH, Ruiz CA. Lutein and zeaxanthin dietary supplements raise macular pigment density and serum concentrations of these
carotenoids in humans. J Nutr. 2003;133:992-8.
4. Canter P, Ernst E. Anthocyanosides of Vaccinium myrtillus (Bilberry) for Night Vision—A Systematic Review of Placebo-Controlled Trials1. Survey of
Ophthalmology. 2009; 49:38-50.
5. Dejima K, Ohshima A, Yanai T, Yamamoto R, Takata R, Yoshikawa T. Effects of polysaccharide derived from black currant on relieving clinical symptoms of
Japanese cedar pollinosis: a randomized double-blind, placebo-controlled trial. Biosci Biotechnol Biochem. 2007;71:3019-25.
6. Ka..hko..nen MP, Hopia AI, Heinonen M. Berry phenolics and their antioxidant activity. J Agric Food Chem. 2001;49:4076-82.
7. Kopsell DA, Lefsrud MG, Kopsell DE, Wenzel AJ, Gerweck C, Curran-Celentano J. Spinach cultigen variation for tissue carotenoid concentrations influences
human serum carotenoid levels and macular pigment optical density following a 12-week dietary intervention. J Agric Food Chem. 2006;54:7998-8005.
8. Maeda T, Maeda A, Ohguro H. Retinal degeneration diseases and the retinoid cycle. Nippon Ganka Gakkai Zasshi. 2009;113:83-94.
9. Mares-Perlman J, Brady W, Klein B, Klein R, Haus G, Palta M, Ritter I, Shoff S. Diet and nuclear lens opacities. Am J Epidemiol. 1995;141:322-324.
10. Milbury PE, Graf B, Curran-Celentano JM, Blumberg JB. Bilberry (Vaccinium myrtillus) anthocyanins modulate heme oxygenase-1 and glutathione S-trans
ferase-pi expression in ARPE-19 cells. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2007 ;48:2343-9.
11. Nyman NA, Kumpulainen JT. Determination of anthocyanidins in berries and red wine by high-performance liquid chromatography. J Agric Food Chem. 2001;
49:4183-7.
12. Richer S, Stiles W, Statkute L, Pulido J, Frankowski J, Rudy D, Pei K, Tsipursky M, Nyland J. Double-masked, placebo-controlled, randomized trial of lutein
and antioxidant supplementation in the intervention of atrophic age-related macular degeneration: the Veterans LAST study (Lutein Antioxidant Supplementation
Trial). Optometry. 2004;75:216-30.
13. Velasco Cruz AA, Attie-Castro FA, Fernandes SL, Cortes JF, de Tarso P Pierre-Filho P, Rocha EM, Marchini JS. Adult blindness secondary to vitamin A deficiency
associated with an eating disorder. Nutrition. 2005;21:630-3.
14. Yeum KJ, Taylor A, Tang G, Russell RM. Measurement of carotenoids, retinoids, and tocopherols in human lenses. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1995;36:2756-61.

เกมทาประลองสายตา
สายตาของคุณดีแคไหน…ลองสังเกตความแตกตางของ 2 ภาพนี้ วามีจดุ ใดทีไ่ มเหมือนกันบาง บอกใบ
ใหนิดหนึ่งวามี 5 จุดคะ

November 2010

37

ดูแลสุขภาพอยางไร…
ใหหางไกลภูมิแพ

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ (Allergic Rhinitis)
พบไดบอยในประชากรทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย และเกิดไดกับทุกเพศทุกวัย โรคนี้เปนโรคที่เกี่ยวของกับการทํางานที่ผิดปกติของ
ระบบภูมิคุมกันของรางกายโดยเกิดขึ้นบริเวณเยื่อบุจมูก ตัวการสําคัญที่เปนตัวกระตุนใหเกิดอาการแพนั้น เรียกวา สารกอภูมิแพ
(Allergens) เชน ไรฝุน ละอองเกสรดอกไม ฝุนละออง เปนตน

อุบัติการณของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ
มีอุบัติการณการเกิดประมาณรอยละ 10 - 25 ของประชากรทั่วโลก ในประเทศไทยมีจํานวนผูปวยมากขึ้นทุกๆ ป โดยเฉพาะใน
สังคมเมือง ซึง่ มีปริมาณมลพิษทางอากาศเพิม่ สูงขึน้ ทัง้ ฝุน ละอองและสารระคายตางๆ โรคจมูกอักเสบจากภูมแิ พมกั พบในเด็กมากกวา
ผูใ หญ โดยมักพบในเด็กชายมากกวาเด็กหญิง และจะเริม่ แสดงอาการใหเห็นชัดเมือ่ เขาสูใ นวัยเรียนหรือวัยรุน สวนในวัยผูใ หญ มักพบ
โรคนี้ในเพศหญิงมากวาเพศชาย 1-3

ลักษณะอาการของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ
มีอาการคัดจมูกและจามติดๆ กันหลายครั้ง ผูปวยจะมีนํ้ามูกใส และสวนใหญจะมีอาการตอนเชาหรือกลางวัน บางรายจะมีอาการ
เหลานี้เปนนาทีหรืออาจตอเนื่องเปนชั่วโมง หลังจากนั้นอาการดังกลาวจะหายได 4

สาเหตุของการเกิดโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ
ปจจัยที่เปนสาเหตุหลัก ไดแก พันธุกรรม มักพบความผิดปกติของยีน (Gene) ที่เกี่ยวของกับการตอบสนองของระบบภูมิคุมกันของ
รางกาย ซึ่งความผิดปกตินี้สามารถถายทอดไปสูรุนตอไปได 5 นอกจากนี้ ปจจัยที่เปนสาเหตุโดยตรงคือ สารกอภูมิแพ (Allergens)
สวนปจจัยเสริม เชน อาการเครียด วิตกกังวล หรืออาจมีโรคติดเชื้อซึ่งจะทําใหมีอาการแพรุนแรงมากขึ้น

การดูแลตนเองเบื้องตนเมื่อปวยเปนโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ
การดูแลรักษาตัวเองทีด่ ที ส่ี ดุ คือ พยายามหลีกเลีย่ งการสัมผัสหรือสูดดมสารกอภูมแิ พ เมือ่ เกิดการแพจะมีการคัดจมูก นํา้ มูกไหลไมหยุด
การรักษาดวยยาจึงเปนทางเลือกที่ใชทั้งในรูปของการรับประทานหรือในรูปของยาพน

38

November 2010

นอกจากนี้ ยังพบวามีผลิตภัณฑจากธรรมชาติที่มีประโยชนตอโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ ไดแก

อบเชย หรือ ซินนามอน (Cinnamon)
มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลากหลาย แตที่สําคัญและเกี่ยวของกับการแพคือ การศึกษา
ของนาไกและคณะรายงานวา สารสกัดนํา้ จากอบเชยจีนลดการเคลือ่ นทีข่ องเม็ดเลือดขาว
ทีม่ าจับรวมกลุม กันเมือ่ เกิดภาวะการแพ ขน้ึ ซึง่ จะชวยใหมาสเซลลหลัง่ ฮีสตามีนนอยลง
และบรรเทาอาการแพที่เกิดขึ้นในที่สุด 6 อยางไรก็ตาม อบเชยมีฤทธิ์ในการลดระดับ
นํ้าตาลกลูโคสในเลือดกับผูปวยเบาหวาน 7 หากผูปวยเบาหวานรับประทานยาควบคุม
ระดับนํ้าตาลในเลือดรวมกับอบเชย อาจทําใหระดับนํ้าตาลกลูโคสในเลือดลดลงอยาง
รวดเร็ว และอาจเกิดภาวะนํ้าตาลกลูโคสในเลือดตํ่า (Hypoglycemia)

พิเคา เพรโต (Pica”o Preto) หรือ
Spanish Needles
มีขอ มูลยืนยันใน ค.ศ. 2006 ถึงฤทธิข์ องสารสกัดนํา้ จากพิเคา เพรโต ในการ
ตานการแพ ในสัตวทดลอง ซึง่ เมือ่ สัตวทดลองไดรบั สารสกัดดังกลาวในขนาด
100-500 มิลลิกรัมตอนํ้าหนักตัวทุกวัน และเมื่อใหสารกอภูมิแพเพื่อ
กระตุนการหลั่งฮีสตามีน พบวากลุมที่ไดรับสารสกัดนํ้าของพิเคา เพรโต
มีระดับของโปรตีน IgE และการหลัง่ ฮีสตามีนลดนอยลงเมือ่ เปรียบเทียบกับ
สัตวทดลองที่ไมไดรับสารสกัด ทางผู วิจัยไดเสนอวา มีสารเคมีบางชนิดที่
เปนองคประกอบในสารสกัดนํ้าพิเคา เพรโต ชวยลดการหลั่งฮีสตามีนได
โดยขัดขวางการทําปฏิกิริยาของโปรตีน IgE กับตัวรับที่อยูบนมาสเซลล 8

อะเซโรลา (Acerola)
เปนแหลงที่ดีของวิตามินซี ซึ่งวิตามินซีสามารถชวยยับยั้งการหลั่งฮีสตามีนได
เชนกัน มีการศึกษาทางคลินิกในผูปวยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพแบบ
Perennial Allergic Rhinitis โดยการพนสารละลายวิตามินซีเขาสูจมูกโดยตรง
พบวาจากผูปวยจํานวน 27 คน ที่ไดรับการรักษาดังกลาว ผูปวยมีอาการดีขึ้น
การหลัง่ นํา้ มูกและอาการบวมของโพรงจมูกลดลงถึงรอยละ 74 ภายหลังการรักษา
2 อาทิตย 9 นับเปนขอมูลทางการแพทยที่สําคัญในการรักษาโรคจมูกอักเสบ
จากภูมิแพ บุคกา (Bucca) และคณะไดแนะนําวา ผูปวยโรคจมูกอักเสบจาก
ภูมิแพควรไดรับวิตามินซีอยางนอย 2 กรัมตอวัน 10

เอกสารอางอิง
1. International Consensus Report on the diagnosis and management of rhinitis. International Rhinitis Management Working Group Allergy. 1994;49(19 Suppl):1-34.
2. Strachan D, Sibbald B, et al., Worldwide variations in prevalence of symptoms of allergic rhinoconjunctivitis in children: the International Study of Asthma and
Allergies in Childhood (ISAAC). Pediatr Allergy Immunol. 1997;8(4):161-76
3. W™..uthrich B, Schindler C, Leuenberger P, Ackermann-Liebrich U. Prevalence of atopy and pollinosis in the adult population of Switzerland (SAPALDIA study).
Swiss Study on Air Pollution and Lung Diseases in Adults. Int Arch Allergy Immunol. 1995 ;106(2):149-56.
4. Eapen RJ, Ebert CS Jr, Pillsbury HC 3rd. Allergic rhinitis--history and presentation. Otolaryngol Clin North Am. 2008;41(2):325-30.
5. Cardaba B, Llanes E, Chacartegui M, Sastre B, Loópez E, Mollaá R, del Pozo V, Florido F, Quiralte J, Palomino P, Lahoz C. Modulation of allergic response by
gene-environment interaction: olive pollen allergy. J Investig Allergol Clin Immunol. 2007;17 Suppl 1:31-5.
6. Nagai H, Shimazawa T, Matsuura N, Koda A. Immunopharmacological studies of the aqueous extract of Cinnamomum cassia (CCAq). I. Anti-allergic action.
Jpn J Pharmacol. 1982;32(5):813-22.
7. Chase CK, McQueen CE. Cinnamon in diabetes mellitus. Am J Health Syst Pharm. 2007 May 15;64(10):1033-5
8. Horiuchi M, Seyama Y. Antiinflammatory and antiallergic activity of Bidens pilosa L. var Radiata Scherff. J. Health Sci. 2006;(52(6):711-717.
9. Podoshin L, Gertner R, Fradis M.Treatment of perennial allergic rhinitis with ascorbic acid solution. Ear Nose Throat. J. 1991;70:54-55.
10. Bucca C, Rolla G, Oliva A, Farina JC. Effect of vitamin C on histamine bronchial responsiveness of patients with allergic rhinitis. Ann Allergy. 1990;65:311-314.

November 2010

39

รูปแบบใหมของระบบการแจงเตือน
บริษัทแอมเวยมีความยินดีที่จะเรียนใหทุกทานทราบถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหมของรายงานการแสดงชื่อลูกคา
ที่ครบกําหนดการเปลี่ยนอุปกรณของเครื่องกรองนํ้า/เครื่องกรองอากาศ โดยในอะชีฟฉบับนี้ ขอนําเสนอรายงาน
การแสดงชือ่ ลูกคาทีค่ รบกําหนดการเปลีย่ นไสกรองคารบอนและหลอดยูวขี องเครือ่ งกรองนํา้ eSpring รูปแบบใหม
ซึ่งจะชวยใหนักธุรกิจแอมเวยสามารถบันทึกวันที่เปลี่ยนชุดไสกรองคารบอนและหลอดยูวีไดตามความเปนจริง
โดยระบบจะแสดงวันที่ครบกําหนดในรอบถัดไป โดยคํานวณตามวันที่ที่ทานกรอกเขาในระบบครั้งลาสุด
บางครัง้ ทานอาจจะพบวาระยะเวลาในการเปลีย่ นไสกรองคารบอนและหลอดยูวอี าจจะเกิดขึน้ กอนกําหนด 1 ป เชน 9 เดือน หรือ 10 เดือน
โดยขึ้นอยูกับพฤติกรรมการใชนํ้าของแตละครัวเรือน ดังนั้น การแจงเตือนรูปแบบใหมจะชวยสนับสนุนการทํางานของนักธุรกิจแอมเวย
ใหสามารถตรวจสอบไดวา ในแตละเดือนทานมีลูกคาทานใดบางที่ครบกําหนดในการเปลี่ยนอุปกรณ ซึ่งทานสามารถเขาไปใชระบบดวย
วิธีการงายๆ ดังตอไปนี้

1
2
3
4

เปดเว็บไซต www.amwayshopping.com จากนั้นคลิกไปที่ตึก นักธุรกิจแอมเวย
เลือกคลิกไปที่ บริการขอมูล นธอ.
ใส รหัสสมาชิก/นักธุรกิจแอมเวย และ รหัสลับอินเทอรเน็ต
เลือก แบบไมชําระคาบริการ จากนั้นเลือก รายชื่อลูกคา ATS/WTS/eSpring

5
6

7
5
6
7

40

เลือกเดือนที่ครบกําหนดเปลี่ยนอุปกรณ
เลือกสินคา
กด ดูผลลัพธ

November 2010

เปลีย่ นอุปกรณเครือ่ งกรองนํา้

8

9

10
8

หากลูกคาของทานมีการเปลีย่ นไสกรองคารบอนและหลอดยูวกี อ นกําหนด 1 ป ทานสามารถเขามาบันทึกวันทีเ่ ปลีย่ นอุปกรณ
ใหเปนไปตามความเปนจริง โดยคลิกที่ ระบุวันที่เปลี่ยนอุปกรณ

9

ระบบจะแสดง วันที่ครบกําหนด หมายถึง วันที่ที่ลูกคาของทานถึงเวลาเปลี่ยนไสกรองคารบอนและหลอดยูวี ซึ่งวันที่ดังกลาว
คิดคํานวณมาจากวันที่เปลี่ยนไสกรองคารบอนและหลอดยูวีลาสุด (ชองที่ 8 ) โดยจะบวกเพิ่ม 1 ป ทุกๆ ป

10

หากลูกคาของทานยังไมไดสงใบรับประกันกลับมายังบริษัท ระบบจะแสดงวา ยังไมไดสง ซึ่งทานสามารถติดตามลูกคารายนี้
ใหสงใบรับประกันเขามา

11

หลังจากคลิกที่ วันทีเ่ ปลีย่ นไสกรองคารบอนและหลอดยูวลี า สุด (ชองที่ 8 ) ระบบจะแสดงหนาจอ ระบุวนั ทีเ่ ปลีย่ นไสกรอง
ขึน้ มา ทานสามารถใส วันทีเ่ ปลีย่ นไสกรองคารบอนและหลอดยูวี ไดตามความเปนจริง จากนัน้ ระบบจะคํานวณรอบในการเปลีย่ น
ไสกรองคารบอนและหลอดยูวถี ดั ไป

11
ขอดีของระบบแสดงผลการเปลี่ยนอุปกรณแบบใหม
1. ขอมูลการเปลี่ยนอุปกรณของลูกคาที่ทานจดไว ในสมุดอาจจะสูญหายได แตหากใชระบบนี้ ขอมูลดังกลาวจะถูกเก็บไว
ในระบบคอมพิวเตอรซึ่งปลอดภัยตอการสูญหาย
2. ทานสามารถดูขอมูลการแสดงวันที่ครบรอบการเปลี่ยนอุปกรณ ไดอยางสะดวกสบาย
3. ทานจะไมพลาดการเปลี่ยนอุปกรณของลูกคาและตัวทานเองอีกตอไป

November 2010

41

สธ. เตือน อยาหลงเชื่อนํ้าแรนาโนโฆษณาเวอร
อย. เผยพบการโฆษณาอวดอางสรรพคุณเกินจริงของนํ้าแรนาโน อางชวยปองกัน บําบัด บรรเทาหรือรักษาโรค ซึ่งในความเปนจริง
ยังไมมกี ารวิจยั ยืนยันแตอยางใด อีกทัง้ อาจเปนอันตรายตอสุขภาพหากไมผา นการรับรองมาตรฐานจาก อย. สธ. เตือนผูป ระกอบการ
ที่เอาเปรียบผูบริโภค หากตรวจพบจะดําเนินคดีใหถึงที่สุด
นายชวรัตน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข เปดเผยตอสื่อมวลชนวา ขณะนี้ทั่วโลกมีการนํานาโนเทคโนโลยีมา
ใช ในอุตสาหกรรมอาหารมากขึ้น เพื่อเพิ่มคุณสมบัติใหผลิตภัณฑ ถนอมอาหาร และยังเปนการสรางแรงจูงใจผูบริโภค แตสิ่งที่ตอง
พึงระวังคือสารที่นํามาผานกระบวนการนาโนเทคโนโลยีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ เชน นํ้าแรบางชนิด มีการแอบอางสรรพคุณวา
สามารถฆาเชื้อโรคภายในรางกายได ทั้งที่ไมไดผานการรับรองความปลอดภัยจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัด
เปนการโฆษณาเกินจริง และอาหารบางชนิดไมไดผานกระบวนการนาโนเทคโนโลยี แตเปนเพียงการนําเกลือมาผสมเทานั้น และ
บางชนิดแมจะผานกระบวนการนาโนเทคโนโลยีแตไมปลอดภัย เนื่องจากตรวจพบวามีการนําสารจําพวกเงินมาผานกระบวนการ
นาโนเทคโนโลยี และผสมลงไปในนํ้าดื่มทั้งที่สารซิลเวอรไมจัดอยูในกลุมอาหาร ดังนั้น ประเทศไทยจําเปนตองมีมาตรฐานกํากับ
ดูแลผลิตภัณฑอาหารที่ใชนาโนเทคโนโลยีที่ชัดเจน เพื่อชวยใหผูบริโภคไมหลงเชื่อคํากลาวอางดังกลาว ทั้งนี้ นํ้าแรธรรมชาติเปน
อาหารกําหนดคุณภาพและมาตรฐานที่ตองจดทะเบียนผลิตภัณฑเพื่อขอรับเลขสารบบอาหาร และสถานที่ผลิตที่เขาขายเปนโรงงาน
ตองไดรับใบอนุญาตผลิตอาหาร โดยนํ้าแรธรรมชาติหมายความถึงนํ้าแรธรรมชาติที่ไดจากแหลงนํ้าใตดินที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ
และมีแรธาตุตางๆ อยูตามคุณสมบัติสําหรับแหลงนํ้านั้นๆ และตองมีคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑและสถานที่ตามหลักเกณฑวิธีการ
ที่ดีในการผลิตตามที่ อย. กําหนด โดยหากเปนนํ้าแรที่เกิดจากการผานกรรมวิธีเพื่อใหมีแรธาตุ จะไมเปนนํ้าแรตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุข
นายชวรัตน ชาญวีรกูล กลาวตอไปวา รูส กึ หวงใยผูบ ริโภคเปนอยางยิง่ จึงไดสง่ั การให อย. ตรวจสอบขอเท็จจริงแลว แตขณะนีย้ งั ไมมี
ขอมูลการกระทําผิดในลักษณะดังกลาว ทัง้ นี้ มีมาตรการในการพิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย ดังนี้ กรณีพบวาสถานทีผ่ ลิตเขาขาย
เปนโรงงานและผลิตโดยไมไดรับอนุญาต มีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 30,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ กรณีไมไดรับ
อนุญาตเลขสารบบอาหารหรือสถานที่ผลิตอาหารไมเปนไปตามหลักเกณฑจีเอ็มพี กฎหมายมีโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท กรณี
นํ้าแรธรรมชาติมีคุณภาพไมเปนไปตามมาตรฐานที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนด มีโทษปรับไมเกิน 50,000 บาท กรณี
พบวาอาหารนัน้ อาจเปนอันตรายตอสุขภาพจะมีความผิดฐานผลิตอาหารไมบริสทุ ธิ์ มีโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท
หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ กรณีแสดงฉลากผลิตภัณฑไมถกู ตองหรือมีลกั ษณะโออวดเกินความจริง มีโทษปรับไมเกิน 30,000 บาท กรณีโฆษณา
สรรพคุณอาหารโดยไมไดรับอนุญาต มีโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท และฐานโฆษณาโดยหลอกลวงใหหลงเชื่อโดยไมสมควร มีโทษ
จําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 30,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ พรอมแจงระงับโฆษณาตอไป
นายชวรัตน ชาญวีรกูล กลาวในตอนทายวา สําหรับกรณีน้ี อย. จะมีการตรวจสอบเกีย่ วกับการโฆษณาผลิตภัณฑอาหารวามีการโฆษณา
ประโยชน คุณภาพทางสื่อตางๆ โดยถูกตองหรือไม หากพบการกระทําผิดจะดําเนินการตามกฎหมายและสั่งใหระงับการโฆษณา
รวมทัง้ ตรวจสอบสถานทีผ่ ลิตอาหารใหเปนไปตามหลักเกณฑวธิ กี ารทีด่ ใี นการผลิต เก็บตัวอยางตรวจวิเคราะหมาตรฐานความปลอดภัย
นอกจากนี้ จะมีการเผยแพรใหความรูต อ ผูบ ริโภคเพือ่ ใหทราบขอมูลทีถ่ กู ตอง โดยไมหลงเชือ่ การโฆษณาจูงใจทีไ่ มเหมาะสมโดยเฉพาะ
ทําใหเขาใจวาผลิตภัณฑอาหารทีผ่ ลิตหรือนําเขา มีประโยชน สรรพคุณในการปองกัน บําบัด บรรเทาหรือรักษาโรค หรืออาการของโรค
เนื่องจากยังไมมีผลการศึกษาวิจัยที่สมบูรณใหเชื่อถือและยืนยันสรรพคุณขางตน แตควรดูแลรางกายโดยการรับประทานอาหารให
หลากหลายครบ 5 หมู โดยเฉพาะผัก ผลไม ออกกําลังกาย และพักผอนใหเพียงพอ จึงจะมีสุขภาพดี
กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค วันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ขาวแจก 53 / ปงบประมาณ 2551
ที่มา www.fda.moph.go.th

42

November 2010

สัมผัสเดียวเพือ่ การทํางานระบบอัตโนมัติ มัน่ ใจไรกงั วล
1 ใน 4 คุณสมบัตทิ ย่ี อดเยีย่ มของเครือ่ งกรองอากาศแอทโมสเฟียร ควบคุมและปกปอง
คุณภาพอากาศไดงายดาย แมคุณไมอยูบาน
INTELLI-SENSE
เทคโนโลยี INTELLI-SENSE ใหคณ
ุ ตัง้ คาระบบการทํางานแบบอัตโนมัตเิ พียงสัมผัสเดียว ตรวจวัด
ปริมาณฝุน ดวยตัวเซ็นเซอรฝนุ ทีป่ รับระดับความแรงลมใหสมดุลกับปริมาณสิง่ ปนเปอ นในอากาศ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลง จึงชวยควบคุมคุณภาพอากาศภายในบานคุณไดอยางมั่นใจไรกังวล แม ในขณะที่
คุณไมอยูบาน
อีกหนึ่งทางเลือกที่ลงตัวของระบบการทํางานในเครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟยรที่ใหไดมากกวา
อากาศสะอาดและความสะดวกสบาย ยังมาพรอมกับระบบการทํางานแบบอัตโนมัติที่ทํางาน
อยางตอเนื่อง ใหคุณหมดกังวลในการตั้งคาการทํางานของเครื่อง มั่นใจไดวาอากาศภายในบาน
คุณจะสะอาดอยูตลอดเวลาในทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป ดวยการควบคุมการทํางานของเครื่อง
ทั้งหมดดวยระบบอัตโนมัติ เมื่อสิ่งปนเปอนผานที่กรองตัวเซ็นเซอรฝุนที่ติดตั้งอยูที่ชองดานใน
บริเวณที่จับดานซายมือของเครื่องกรองอากาศ จากนั้นตัวเซ็นเซอรฝุนที่อยูดานในตัวเครื่องจะ
ทําหนาที่ตรวจจับและจะสงขอมูลของอากาศภายในหองวาสะอาดหรือสกปรกมากนอยเพียงใด
ในเวลานั้น โดยจะปรากฏเปนสัญญาณไฟบนหนาจอแผงสัญญาณเซ็นเซอรฝุน และระดับความ
แรงลมจะถูกเปลีย่ นโดยอัตโนมัติ เพือ่ ใหสมั พันธกบั การลดปริมาณสิง่ ปนเปอ นในอากาศในเวลานัน้

รูถึงสภาพความสกปรกของอากาศไดโดยการมองเพียงครั้งเดียว
เมือ่ เปดเครือ่ งกรองอากาศแอทโมสเฟยร แผงสัญญาณเซ็นเซอรฝนุ จะทํางานและแสดงผลวาสภาพ
อากาศในหองสะอาดหรือสกปรกเพียงใดในเวลานั้น หากอากาศสกปรกมากจะปรากฏสัญญาณ
ไฟสีแดงทัง้ 5 แถบ และเมือ่ อากาศผานการกรองจากเครือ่ งกรองอากาศแลว การแสดงผลจะเปลีย่ น
เปนแถบสีแดง 4 แถบ จากนัน้ เปนสีสม 3 แถบ สีสม 2 แถบ และในทีส่ ดุ เมือ่ อากาศสะอาดดีแลว
จะเปลีย่ นเปนสีเขียว 1 แถบ ซึง่ ตัวเซ็นเซอรฝนุ จะเปนตัวควบคุมการทํางานของระดับความแรงลม
ที่ตองปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา เพื่อใหสอดคลองกับความสกปรกของสิ่งปนเปอนที่อยูในอากาศ

ไฟแสดงผล
สีแดงทั้ง 5 แถบ

สภาพอากาศภายในหอง
อากาศสกปรกมาก

สีแดง 4 แถบ

อากาศสะอาดขึ้นมาระดับหนึ่ง

สีสม 3 แถบ

อากาศสะอาดขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง

สีสม 2 แถบ

อากาศสะอาดมากขึ้นอีกระดับหนึ่ง

สีเขียว 1 แถบ

สิ่งสกปรกในอากาศถูกขจัดหมด

November 2010

43

สนทนาประสาชาง

คําถาม? ทีพ
่ บเปนประจําของ
Q: หองขนาดเทาใดเหมาะสมที่สุดในการกรองอากาศของเครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร ?
A: ตามข
อมูลของสมาคมผูผลิตเครื่องใช ไฟฟาภายในบาน (The Association of Home Appliance Manufactures-AHAM)
เครื่องกรองอากาศสามารถทํางานในหองที่มีขนาดกวางถึง 390 ตารางฟุต (หองขนาดประมาณ 20 x 19.5 ฟุต) หรือ
36 ตารางเมตร (หองขนาดประมาณ 6 x 6 เมตร) ซึ่งสอดคลองกับเกณฑการรับรองอัตราการทําความสะอาดอากาศตอนาที
(Clean Air Delivery Rate-CADR) ซึง่ กําหนดเกณฑ ในการลดปริมาณฝุน ละอองปนเปอ นในอากาศภายในหองขนาด 390 ตารางฟุต
ไดรอยละ 80

Q: เราสามารถใช
เครือ่ งกรองอากาศแอทโมสเฟียรในสถานทีเ่ พือ่ การคา เชน บาร หรือรานอาหาร
อยางมีประสิทธิภาพไดหรือไม ?
A: เครืโดยเครือ่ งกรองอากาศแอทโมสเฟ
ยรผลิตขึน้ เพือ่ ใชภายในบาน และสถานทีเ่ พือ่ ทําการคาขนาดเล็ก เชน สํานักงานหรือรานคาปลีก
อ่ งกรองอากาศแอทโมสเฟยรออกแบบมาสําหรับหองที่มีขนาดกวางถึง 390 ตารางฟุต หรือ 36 ตารางเมตร ตามมาตรฐาน
ความสูงของเพดานที่ 8 ฟุต หรือ 2.4 เมตร ซึง่ ไมไดผลิตขึน้ เพือ่ ใช ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือบาร เนือ่ งจากสถานทีข่ นาดใหญเหลานี้
มีการปนเปอ นอยูต ลอดเวลาและมีสง่ิ ปนเปอ นในอากาศเปนจํานวนมาก การใชเครือ่ งทีไ่ มตรงกับวัตถุประสงคถอื เปนการใชผลิตภัณฑ
ในทางที่ผิด อาจสงผลใหเครื่องไมสามารถใชงานไดเต็มที่ และทําใหอายุการใชงานของแผนกรองสั้นลงดวย

Q: เมืเพราะเหตุ
ใดจึงตองเปลีย่ นทิศทางการไหลเวียนอากาศของเครือ่ งกรองอากาศแอทโมสเฟียร
่อเปรียบเทียบกับเครื่องกรองอากาศรุนเดิม ?
A: สาเหตุ
ของการเปลีย่ นแปลงเกีย่ วของกับการออกแบบทางอุตสาหกรรมหรือรูปลักษณของผลิตภัณฑ ขนาดโดยรวม และการออกแบบ
ระบบทํางาน โดยหลักการสําคัญเกีย่ วกับประสิทธิภาพในการทําความสะอาดอากาศภายในหองของเครือ่ งกรองอากาศแอทโมสเฟยร
ยังคงเดิม รวมถึงการไหลเวียนของอากาศอยางทัว่ ถึง ในเทคโนโลยีการกรอง CLARUS เครือ่ งกรองอากาศแอทโมสเฟยรจะหมุนเวียน
อากาศเขาสูด า นหนาดวยความเร็วตํา่ และปลอยอากาศออกจากดานหลังเครือ่ งดวยความเร็วสูง พรอมเสียงทีเ่ งียบกวาเดิม ในขณะที่
ยังคงรักษาสภาพอากาศภายในหอง (การหมุนเวียนของอากาศ) ไดอยางดีเยีย่ ม ซึง่ เปนปจจัยทีส่ าํ คัญมากสําหรับประสิทธิภาพ
ในการทําความสะอาดอากาศภายในหอง

44

November 2010

เครือ่ งกรองอากาศแอทโมสเฟียร
Q: เราสามารถทําความสะอาดเครื่องกรองอากาศไดอยางไร ?
A: เช็ทําดความสะอาดอเนกประสงค
พืน้ ผิวดานนอกดวยผาชุบนํา้ หมาดๆ และผาแหง หากเครือ่ งสกปรกมากควรใชนา้ํ ยาทําความสะอาดสูตรออน เชน ผลิตภัณฑ
แอล.โอ.ซี. และไมควรใชสารทําความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกรอน หรือผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของ
แอมโมเนีย แอลกอฮอล หรือทินเนอรผสมสี เพราะนํา้ ยาทําความสะอาดเหลานีอ้ าจทําใหเกิดความเสียหายตอพืน้ ผิวของเครือ่ งได

Q: เราควรเปลี
ย่ นแผนกรองคารบอนหรือแผนกรองฝุน และควรทําความสะอาดแผนกรองหยาบ
บอยแคไหน ?
A: ควรทํ
าความสะอาดแผนกรองหยาบตามกําหนดระหวาง 2 - 12 เดือน ขึน้ อยูก บั ชัว่ โมงการใชเครือ่ ง/วัน และระดับความแรงลม
แนะนําใหทําความสะอาดชิ้นสวน “ที่กรองตัวเซ็นเซอร” ดวยทุกครั้ง
Q: เครือ่ งกรองอากาศใชพลังงานมากหรือนอยเพียงใด ?
A: เครืจากรั่อฐงกรองอากาศแอทโมสเฟ
ยร ไดรับการรับรอง ENERGY STAR
บาลสหรัฐอเมริกา โดยผานเกณฑมาตรฐานในการใชพลังงาน
ของสํานักงานพิทักษสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา (The United
State Environmental Protection Agency-U.S. EPA) ซึ่งกําหนด
เกณฑมาตรฐานเพื่อชวยใหผูซื้อเครื่องใชไฟฟาภายในบานทั้งขนาด
ใหญและขนาดเล็ก สามารถแยกแยะผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพ
ในการใชพลังงานสูงสุดในทองตลาด ผูบริโภคจึงมั่นใจไดวา
เครือ่ งใชไฟฟาดังกลาวเปนผลิตภัณฑทม่ี ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ ชวยลด
คาใชจายรายเดือนตลอดอายุการใชงานของผลิตภัณฑ

ตารางแสดงคาการใชพลังงานที่ความเร็วแตละ
ระดับของเครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟยร

ความเร็ว

วัตต

ปด
1
2
3
4
5 หรือ เทอรโบ

0.8
3.2
7.4
15
29
51

หมายเหตุ: ขณะปดเครื่องโดยเสียบปลั๊กทิ้งไว
จะสิ้นเปลืองพลังงานเพียง 0.8 วัตต

November 2010

45

สปาดวยตัวคุณเอง
กับอารทิสทรี เอสเซนเชียลส ไฮเดรทติ้ง
โบทานิคอล สปา คอลเล็คชั่น
29 ต.ค. นี้

* สินคามีจํานวนจํากัด

อารทิสทรี เอสเซนเชียลส
ไฮเดรทติ้ง โบทานิคอล สปา คอลเล็คชั่น
ปรับสภาพและฟืน้ บํารุงผิวพรรณ ดวยสวนผสมจากพฤกษชาติ
สัมผัสประสบการณการทําสปาผิวกายในรูปแบบใหมอนั หรูหราอยางเพลิดเพลิน ทีค่ ณ
ุ สามารถ
ทําไดดว ยตัวเองทีบ่ า น กับชุดผลิตภัณฑ อารทสิ ทรี เอสเซนเชียลส ไฮเดรทติง้ โบทานิคอล สปา
คอลเล็คชั่น ซึ่งบรรจุในกระเปาพลาสติกสวยเกที่ผลิตขึ้นเฉพาะสําหรับคอลเล็คชั่นนี้เทานั้น
“อารทสิ ทรี เอสเซนเชียลส ไฮเดรทติง้ โบทานิคอล สปา คอลเล็คชัน่ ” ชุดเซ็ตสปาเพือ่ การบํารุงผิวพิเศษประจํา
สัปดาห ซึง่ อุดมไปดวยสวนผสมของผลอินเดียน ฟก จากนิวทริไลท และอารทสิ ทรี เอสเซนเชียลส เดเสิรท ไฮเดรชัน่
คอมเพล็กซ ที่ชวยบํารุงผิวที่แหงกรานใหแลดูชุมชื้น อีกทั้งคงความชุมชื่นในผิวใหอยูในระดับสมดุลนานตลอดวัน
พรอมปรับสภาพผิวใหมีสัมผัสเนียนนุม แลดูเปลงปลั่งสดใสอยางเปนธรรมชาติ พิเศษดวยกลิ่นหอมออนละมุน
ของดอกไมผสานกับผลไมสีแดงและซิตรัส ชวยผอนคลายผิวและกระตุนใหคุณรูสึกสดชื่น กระปรี้กระเปราทั้ง
รางกายและจิตใจ ภายในชุดประกอบดวย

อารทิสทรี เอสเซนเชียลส
คอนดิชันนิ่ง บอดี้ วอช
เจลทําความสะอาดที่ชวยชําระลาง
สิง่ สกปรก รวมถึงคราบไคลออกจาก
ผิวกายอยางออนโยน ไมทําใหผิว
แหงตึง รูสึกไดถึงความสะอาด
พรอมกลิ่นหอมสดชื่นหลังการใช

อารทิสทรี เอสเซนเชียลส
สมูธติ้ง บอดี้ สครับ
สครับที่ทําความสะอาดผิว
อยางลํ้าลึก ชวยขจัดเซลลผิวที่
ตายแลวออกอยางออนโยนแตมี
ประสิทธิภาพ สัมผัสไดถึงผิวที่
เนียนนุมและเรียบลื่น เผยผิว
ใหเปลงปลั่งอยางสุขภาพดี

อารทสิ ทรี เอสเซนเชียลส
ไฮเดรทติ้ง บอดี้ บัทเทอร
ครีมเนื้อเขมขน อุดมดวย
มอยสเจอไรเซอร ชวยคืน
ความชุมชื้นใหผิวทันทีหลัง
การใช ผอนคลายผิวให
รูสึกสดชื่นดวยกลิ่นหอม
ออนๆ ของพฤกษชาติ

รหัสสินคา 11-0743
P792 B1980
ราคาสมาชิก (เอพี) 1,980 บาท
ราคาขายปลีก (ซีพ)ี 2,475 บาท
เริ่มวางจําหนายจํานวนจํากัด โดยคุณสามารถมอบเปนของขวัญใหกับเพื่อนหรือคนพิเศษ สําหรับเทศกาลแหงความสุขที่ใกลเขามานี้
จําหนายลวงหนาสําหรับ Artistry Top 2000 Sales of The Year 2010 (จํากัดการสัง่ ซือ้ 1 ชุด/รหัสประจําตัว) ตัง้ แต 26 - 28 ตุลาคม 2553
จําหนายทั่วประเทศ 29 ตุลาคม 2553
November 2010

47

$A3Ċ <Eĉ-8 !*ĉ5))=2H-čL= :ĉ  9! /:)5"=HL )ĉD3)?5! 9!5:+č2< +=D
Ċ:G> /:)Ċ5 :+59!H)ĉ)= 2L= !M< 2@=$L 3ĊA <)9
D+=* 3:5*AĉD2)5>HĊ+92++ čD2==L @2:):+D-?5 EĉEĊ)D&?L52?L5> /:):)=L2:/J#+:+!:HĊE""H+Ċ
=; 9 
/! @+ĉ/)29)$92#+82" :+čG3)ĉG! :+EĉEĊ)2=2!9 "!G"3!Ċ:Ċ/*5:+č2< +=5:*E5!č=  9-D-5+č!<+='-Ā -č
2A+$2)G3)ĉHL= Ċ+"9 :+#+9"#+@G3Ċ*= L<
>!M 5= 9M *9D#đ!)<+ĉ5$</D&+:8)=2/ĉ !#+8 5"
5/<:)<!D5E-85=D&?5L G3ĊHĊ): 
>L$--9& č /:):)E3ĉ2=29!2;3+9"/:E-8E Ċ)&" 9" /:)3-: 3-:*
5D2==L!9 2)9*D&?L5G3Ċ @HĊ2!@ E-8
E2-@ G!2H-č
59/D555 ):HĊ5*ĉ:H+Ċ D č

2E+=LH!čų2=
:/<)D)5+č

48

November 2010

)<2< ų2=D"<)D)5+č

D)< ų2=5<)D)5+č 

<H/!čų2=!M;:-5<)D)5+č

D5K /<<ų2=)ĉ/5ĉ5!5)!M;:-<)D)5+č

'Ā/9L!ų2=!M;:-5ĉ5!<)D)5+č

5< -<#2čų2=)ĉ/D
Ċ)<)D)5+č

2H#+9-ų2=;5<)D)5+č

):+č<!< ų2=!M;D<!5ĉ5!<)D)5+č

D+!'5D+2čų2=D
=*/D
Ċ)<)D)5+č

ĸacdĪcce
+: :2):< ŮD5&=ůcce ":
+: :
:*#-= Ů=&=ů db` ":
D5K)D&+2ų2='ą:<)D)5+č

D5D!ų2=D
=*/5ĉ5!<)D)5+č

November 2010

49

/5+č)F -/čų2=2Ċ)F5-čF+2

F+2/AĊų2=)&A5)!M;:-

)K5 =Lų2=)&A5))ĉ/<)D)5+č

ĸagdĪdce
+: :2):< ŮD5&=ů dce":
+: :
:*#-= Ů=&=ů ede ": 

92 :!=Lų2=!M;:3):*D3@Ģ9/5*ĉ:
5D2=5:E ĉ:: 2=+<
5$-<(9č 
59!D!?L5):: +8"/! :+&<)&č 

-9"& "++@=L::
E-8=L:E Ċ)E""%@Ą! 
!<+='Ā--č
+392a`ųdacgųĩ
ĸa`gĪbfh
+: :2):< ŮD5&=ůecf":
+: :
:*#-= Ů=&=ůfg`":

5:+č<2+=D-KD3K!/ĉ:$AĊ3<:/D5D=*)= /:)!<*))5"G!$</=LE-A
:/ +8ĉ:G2
5*ĉ:2@
(:&=>HĊ+92++ čE-8 < Ċ!$-<(9čG3)ĉD&?L55" /:)Ċ5 :+
5
+8E2!<*)!=ME-8!=DL #đ!=)L :
55:+č2< +=H"+čD!!<L D&+č&:/D5+č+='-Ā -č
E#ąH6H-č59 E
K=+L /)dD2=&:2D-#+8 :*)@ >L HĊ+"9 :+ < Ċ!
>!M 
D&?L5GĊE ĊH
#ď3:D+?L52=$</E-AH)ĉ2)L;D2)5

D!?M5E#ą!@ĉ)-?L!@G*H3)!M;3!9 D":D -=L*ĉ:*E-8 -) -?!D
Ċ: 9"$</3!Ċ:HĊ5*ĉ:
D#đ! ++):<29)$92HĊ9!=3-9 :+GĊ>$</=LE-AD+=*"D!=*! +8ĉ:G25= 9M
*9ĉ/*5;&+:+<M/+5*G3ĊE-AD-?5!-&+Ċ5)A9" /:))9!2ĉ/!D <!G3Ċ$</ @2/*
+8ĉ:G2HĊ5*ĉ:*:/!:!

+3922<! Ċ:aaų``ggųĬ
ĸcbhĪhb`
+: :2):< ŮD5&=ů hb` ":
+: :
:*#-= Ů=&=ů aŲ`be ":

&<D01ŧE#+5D! #+82 č
!:& &:=L8)5"G3ĊD)?L5?M55:+č<2+=
H"+čD!!<LD&+č&:/D5+č+='Ā--čĊ/*+A#E""2@D Č=LG3Ċ @
#+9"GĊ:!HĊ>c+A#E""

2;3+9"ĩĺļıĻļĺŁļŗŘb```ĻʼnŔōśŗŎŜŐōŁōʼnŚb`a`
2:):+?M5HĊ ĉ5!G +bfųbh@-: )beecŮ; 9 :+29L?M5a@ŵ+392#+8;9/ů 
;3!ĉ:*9L/H#9MEĉbi@-: )beec 
<:)
Ċ5)A-D&<L)D<)HĊG!

Ű5:+č<2+=H"+čD!!<LD&+č&:/D5+č+='Ā--čGĊG2ĉ+ĉ/) 9" 
-9"& "++@E#ąE
K$2)+5&?M!+392a`ųdcfiųĩĸifĪbd`
+: :2):< ŮD5&=ůdh`":+: :
:*#-= Ů=&=ůf``":

52

November 2010

November 2010

53

BEAUTY CORNER

54

November 2010

November 2010

55

PRODUCT OF THE MONTH

นํ้าผึ้ง…ความหวานที่อุดมดวยคุณคา
มี ใครเคยทราบไหมวา นํา้ ผึง้ ทีเ่ ราชอบลิม้ ชิมรสกันนัน้ มีคณ
ุ ประโยชนมากมายซอนอยู วากันวาเริม่ แรกนํา้ ผึง้
มิไดมีไวสําหรับรับประทานแตถูกใชในฐานะยาสารพัดประโยชน เพราะผูคนเชื่อกันวานํ้าผึ้งคือยาอายุวัฒนะ
นอกจากนั้น ยังมีชาวบานหลายครัวเรือนใชนํ้าผึ้งในการถนอมอาหารสด แพทยชาวอียิปต โบราณก็เลือกใช
นํ้าผึ้งสมานแผลและฆาเชื้อโรคในการผาตัด นักกีฬากรีกบํารุงรางกายโดยการดื่มนํ้าผึ้งเพราะชวยแกอาการ
ออนเพลียและคืนความสดชื่นใหแกรางกาย ดวยสรรพคุณมากมายจึงทําใหนํ้าผึ้งเปนยาธรรมชาติที่ยังไมมี
ยาสมัยใหมเทียบเทาได
มนุษยรูจักและเรียนรูถึงคุณคาของนํ้าผึ้งมานานหลายศตวรรษจากงานวิจัยและคนควาตางๆ ซึ่งเปนเครื่อง
ยืนยันไดวานํ้าผึ้งเปนสวนผสมเพื่อความงาม พรอมดวยสรรพคุณอันหลากหลาย ทั้งความสามารถในการ
กักเก็บความชุมชื้นของผิวและปองกันไมใหผิวระคายเคือง จึงเปนสวนประกอบที่เหมาะสําหรับคนที่มีผิว
บอบบางหรือผิวเด็กเล็กที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ
ปจจุบันคนสวนใหญมักมองขามการดูแลผิวกายและคิดกันไปวาใชอะไรก็ได ซึ่งความคิดนี้จะเปนสาเหตุให
เกิดอาการระคายผิว แนนอนวาการดูแลผิวกายนั้นไมใชแคเรื่องความสวยงามภายนอกเทานั้น แตคือการ
บํารุงลึกถึงผิวชั้นใน เมื่อสุขภาพผิวดี สุขภาพโดยรวมของเรายอมดีไปดวย อยาลืมวารางกายของเรานั้น
ปกคลุมดวยผิวเกือบทัง้ หมด เราจึงขอแนะนําผลิตภัณฑดๆี ทีม่ สี ว นผสมของคุณคาจากนํา้ ผึง้ แทจากธรรมชาติ
อยางผลิตภัณฑกลุมบอดี้ ซีรีส จี แอนด เอช เพื่อดูแลและปกปองผิวของคุณ

สบูประทินผิว จี แอนด เอช

สบูเหลว จี แอนด เอช

โลชัน่ ถนอมผิว จี แอนด เอช

สบูเ นือ้ ใสสีนา้ํ ผึง้ ทีบ่ รรจุประสิทธิภาพ
ของกลีเซอรีนบริสุทธิ์และนํ้าผึ้งแท
จากธรรมชาติ สูตรออนโยนตอ
ทุกสภาพผิว ทําความสะอาดได
อยางหมดจดลํา้ ลึก ใหความชุม ชืน้
กับผิวพรรณ พรอมกลิ่นหอมจาก
พฤกษาธรรมชาติ ปราศจาก
สารกันเสีย

สบูเหลวเนื้อใสสีนํ้าผึ้ง สูตรออนละมุนที่
สามารถใชทาํ ความสะอาดไดทง้ั รางกาย
ตั้งแตผสมในอางอาบนํ้า เปนสบูเหลว
ลางมือ และเปนแชมพูสระผมในขวดเดียว
ผสานคุณคาพิเศษของกลีเซอรีนบริสทุ ธิ์
และนํา้ ผึง้ แทจากธรรมชาติ ทัง้ ยังมีคณ
ุ คา
ของโปรตีนจากขาวสาลีที่ชวยบํารุงผิว
และเสนผมใหมีสุขภาพดีดวยคา pH ที่
สมดุลและผสมกลิ่นหอมสดชื่นของ
ธรรมชาติ

โลชั่นเนื้อบางเบาที่มีสวนผสมของ
กลีเซอรีนบริสุทธและนํ้าผึ้งแทจาก
ธรรมชาติ ชวยบํารุงและคงความ
ชุม ชืน้ ตอผิว เพือ่ ผิวพรรณอันออนนุม
และชุมชื้น สามารถใช ไดทุกวัน
เหมาะสําหรับทุกสภาพผิว

รหัส 10-0099-A
รหัส E-2181TH

รหัส E-9761-A

สามารถติดตามโปรโมชั่น ฟรี! สบูประทินผิว จี แอนด เอช จากจี แอนด เอช บอดี้ ซีรีส และซาทินิค ไดในหนา 18
56

November 2010

สูตรเมนูเด็ดสไตลคณ
ุ by
ทานเคยกังวลกับเมนูอาหารจําพวก “ปลา” หรือไม เชน ตองเผชิญกับกลิ่นคาวปลา ตองเตรียมวัตถุดิบหลายอยาง
หรืออาจไมแนใจวาจะปรุงอาหารใหอรอยถูกปากไดหรือไมนั้น อะชีฟฉบับนี้ขอเสนอสูตรเมนูเด็ดชื่อวา “ปลาทับทิมผัด
พริกไทยดํา” จากคุณชูศรี ถาวรสวัสดิ์ ทีน่ าํ เสนอวิธกี ารประกอบอาหารจานอรอยแบบไมซบั ซอนดวยกระทะทรงโคง ไอคุก

ปลาทับทิมผัดพริกไทยดํา
สวนผสม

นํ้าหนัก

เนือ้ ปลาทับทิมหัน่ เปนชิน้
500 กรัม
พริกหยวกแดงและเขียว อยางละ 1 ผล
(ขนาดกลาง)
หอมหัวใหญ
1 ผล
กระเทียมสับ
2 ชอนโตะ
นํ้ามันหอย
2 ชอนโตะ
นํ้าตาล
1 ชอนโตะ
พริกไทยดํา
1 ชอนโตะ
นํ้ามันพืช
1 ถวย

¨Ò¡ã¨
คุณชูศรี ถาวรสวัสดิ์
นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัม
àËμØ¼Å·Õ´è ©Ô ¹
Ñ àÅ×Í¡·íÒàÁ¹Ù¹éÕ à¾ÃÒТѹ
é μ͹¡Ò÷íÒäÁ‹«ºÑ «ŒÍ¹
¨Ö§·íÒä´Œ§Ò‹  àËÁÒÐÊíÒËÃѺ¼ÙŒ ·ÕÁè àÕ ÇÅÒ¨íҡѴ㹡ÒûÃСͺÍÒËÒÃ
ÍÕ¡·Ñ§é ÃѺ»Ãзҹ§‹Ò ʋǹ»ÅҷѺ·ÔÁ¡çËÒ«×Í
é ä´ŒμÒÁ·ŒÍ§μÅÒ´
áÅÐÂѧÁդس¤‹Ò·Ò§âÀª¹Ò¡ÒÃÊÙ§ àËÁÒÐÊíÒËÃѺ¼ÙŒ·ÕèÃÑ¡ÊØ¢ÀÒ¾
ʋǹ¡Ãззç⤌§ äͤ،¡ ·Õè㪌㹡ÒûÃСͺÍÒËÒà ·íÒ¨Ò¡
ÇÑÊ´Ø·ÕèÁդسÀÒ¾´ÕÁÕÁÒμðҹ ÊÒÁÒöÃÑ¡ÉÒÍسËÀÙÁÔ㹡ÒÃ
»ÃСͺÍÒËÒÃ䴌໚¹Í‹ҧ´Õ àÁ×è͹íÒÁÒ»ÃСͺÍÒËÒè֧
·íÒãËŒÍÒËÒÃäÁ‹μÔ´¡ÃзР¼Ñ´§‹ÒÂáÅÐÊдǡ ÁÕ¢¹Ò´¾ÍàËÁÒÐ
äÁ‹ãËÞ‹áÅÐäÁ‹àÅ硨¹à¡Ô¹ä» ·íÒãËŒÊдǡμ‹Í¡ÒÃ㪌áÅÐ
¡ÒèѴà¡çº´ŒÇ¤‹Ð

ขั้นตอนการทํา

1

2

เจียวกระเทียมกับนํ้ามัน ใใสหอมใหญลงไปผัด
ใหเหลืองในกระทะ
พอสุก
ทรงโคง ไอคุก

อุปกรณเครื่องครัวที่ใช
ชุดกระทะทรงโคง ไอคุก

3

4

5

ใใสพริกหยวกลงไปผัดเพือ่ นําเนื้อปลาทับทิมที่ทอด พรอมเสิรฟ
กรอบแลวมาผัด ปรุงรส
ใหมกี ลิน่ หอม
ดวยนํ้ามันหอย นํ้าตาล
และพริกไทยดํา ชิมรส
ตามชอบ

ชุดกระทะทรงโคง ไอคุก
ชวยใหทานประกอบอาหารจานอรอยได
อยางงายดาย ชวยคงรสชาติและคุณคา
ทางโภชนาการ เหมาะกับการปรุงอาหาร
หลากหลายรูปแบบ เชน ผัด ทอด ตม นึง่
หรือตุน สะดวก คุมคา เหมาะกับทุก
ครอบครัว
November 2010

57

เหล็กกับการเจริญเติบโตของพืช (ตอนจบ)
รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา อาจารยพเิ ศษ ภาควิชาปฐพีวทิ ยา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร www.dryongyuth.com

ในอะชีฟฉบับที่แลว เราไดเรียนรูเกี่ยวกับธาตุเหล็กซึ่งเปนจุลธาตุที่สําคัญในดิน รวมถึงปจจัยที่ทําใหเกิดความเปน
ประโยชนของเหล็กในดิน สวนในฉบับนี้จะเสนอรายละเอียดอื่นๆ ของเหล็กกับการเจริญเติบโตของพืช ดังนี้
บทบาทของเหล็ก
เมแทบอลิซึม (Metabolism) คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและฟสิกสซึ่งเกิดขึ้นในเซลลมีชีวิต กระบวนการเหลานี้เกือบทั้งหมด
ใชเอนไซมเพื่อเรงปฏิกิริยาชีวเคมี เมแทบอลิซึมแบงเปน 2 แบบ คือ สวนที่เปนปฏิกิริยาตางๆ ในกระบวนการสังเคราะหสาร (Anabolism) เชน การสังเคราะห โปรตีนจากกรดอะมิโนชนิดตางๆ และสวนที่เปนกระบวนการแยกสลายสารให โมเลกุลเล็กลง (Anabolism)
เชน การยอยแปงเปนนํ้าตาลกลูโคส โดยเหล็กมีบทบาทในเมแทบอลิซึมของพืช 4 ดาน ไดแก
1) เปนองคประกอบของโปรตีน หนาที่ของโปรตีนเหลานี้แตกตางกัน เชน ไซโตโครม (Cytochrome) มีบทบาทเกี่ยวของกับการ
เคลือ่ นยายอิเล็กตรอนในกระบวนการหายใจและการสังเคราะหแสง สวนเล็กฮีโมโกลบิน (Leghaemoglobin) ทําหนาทีอ่ ยูใ นปมรากถัว่
ซึ่งมีการตรึงไนโตรเจน โดยชวยควบคุมมิใหออกซิเจนเขาไปยับยั้งเอนไซมหลักของกระบวนการดังกลาว
2) สังเคราะหฮอร โมนพืช 3 ชนิด คือ จิบเบอเรลลิน (Gibberellins) เอทิลนี (Ethylene) และกรดจาสโมนิก (Jasmonic Acid) สําหรับ
ความสําคัญของฮอร โมนชนิดตางๆ ตอการเจริญเติบโตของพืชจะอธิบายในโอกาสตอไป
3) ไอออนของเหล็กกระตุนการทํางานของเอนไซมบางชนิด ไดแก เอนไซมที่คอยทําลายอนุมูลอิสระที่เกิดในเซลล และเอนไซมที่
เกี่ยวของกับเมแทบอลิซึมของไขมัน
4) เปนองคประกอบอยูในโครงสรางของเอนไซมบางชนิด เอนไซมเหลานีม้ บี ทบาทในการควบคุมอนุมลู อิสระภายในเซลล สังเคราะห
หนวยยอยที่จะไปประกอบเปนลิกนิน ซึ่งเสริมใหผนังเซลลแข็งแรง นอกจากนี้ ยังมีเอนไซมบางชนิดที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยาย
อิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะหแสงดวย
ในกระบวนการสังเคราะหแสง พืชใชคลอโรฟลล โปรตีน เอนไซมหลายชนิดและสารอินทรียห ลายอยางเปนระบบ เพือ่ เปลีย่ นพลังงานแสง
มาเปนพลังงานทางเคมี ซึ่งอยูในรูปของนํ้าตาลและแปงที่สังเคราะห ได (ขอใหยอนกลับไปทบทวนเรื่องภาพรวมบทบาทธาตุอาหารพืช
และเรื่องแมกนีเซียม) สวนการหายใจเปนกระบวนการเปลี่ยนจากพลังงานที่สะสมในนํ้าตาลมาเปนพลังงานในรูป ATP ซึ่งพรอมที่จะใช
ในเมแทบอลิซึม เหล็กจึงมีบทบาทเดนและทํางานรวมกับอีกหลายธาตุเพื่อควบคุมระบบพลังงานในเซลลพืช

ความเขมขนของเหล็กในพืช
ความเขมขนของเหล็กที่จัดวาเพียงพอสําหรับพืชทั่วไปอยูระหวาง 70-100 มก.Fe/กก. ดังนั้น การบํารุงดินเพื่อใหเหล็กมีประโยชนสูง
ทําใหพืชไดรับธาตุนี้ในระดับที่เพียงพอและสมดุลกับธาตุอาหารอื่นๆ จึงมีความสําคัญมาก

ตารางแสดงความเขมขนของเหล็กในพืชบางชนิด
พืช
หอม
ถั่วเหลือง
ฝาย
ทานตะวัน

อวัยวะ
ตนและใบ
ใบ
ใบ
ใบ

ความเขมขน (มก.ธาตุ/กก.)
ขาดแคลน
เพียงพอ
24
42-45
< 47
34-50

124
70-77
78-100

อาการขาดเหล็ก
ใบของพืชที่ขาดเหล็กจะมีขนาดเล็กลงและหยุดการพัฒนาคลอโรพลาสต (อวัยวะเซลล ใน
เซลล ใบซึ่งทําหนาที่สังเคราะหแสง) หยุดการสังเคราะห โปรตีนและคลอโรฟลล ประกอบกับ
เหล็กเปนธาตุที่ไมเคลื่อนยายในทอลําเลียงอาหาร (โฟลเอ็ม) ดังนั้น เมื่อดินขาดเหล็กและ
รากสงมาเลีย้ งใบออนไดนอ ย ใบแกกไ็ มสามารถสงเหล็กทีม่ อี ยูไ ปเพิม่ เติมได อาการขาดเหล็ก
ในระยะแรกจึงปรากฏชัดเจนที่ใบออนสุด 2-3 ใบ ในขณะที่ใบดานลางยังคงเขียว แตเมื่อมี
ความขาดแคลนอยางตอเนื่อง อาการอาจลุกลามมาสูใบถัดลงมาได
อาการขาดธาตุเหล็กของใบสม
58

November 2010

เรือ่ งนารูเ กีย่ วกับพันธขุ า วในประเทศไทย
จัดเปนพืชไรชนิดหนึ่งซึ่งมีความสําคัญกับเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีการสงออกขาวเปน
อันดับหนึ่งของโลก ขาวที่ใชปลูกในประเทศไทยมีทั้งขาวเจาและขาวเหนียว แตขาวที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด
เปนขาวเจาพันธุตางๆ โดยพันธุขาวที่ใชปลูกในประเทศไทยแบงตามลักษณะการปลูกไดเปน 2 แบบ ดังนี้

1. ขาวนาป (พันธุขาวไวตอชวงแสง) เปนพันธุขาวที่ปลูกไดเฉพาะในฤดูฝนหรือที่
เกษตรกรเรียกวาขาวนาป ซึง่ ขาวพันธนุ ม้ี กี ารออกดอกตรงตามฤดูกาลเพราะตองการ
ชวงแสงจําเพาะเพื่อการออกดอก เชน พันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 (ในภาคอีสาน)
จะออกดอกประมาณวันที่ 20 ตุลาคม ซึง่ ไมวา จะปลูกขาวพันธนุ เ้ี มือ่ ใดก็จะออกดอก
ในชวงเดือนตุลาคมเทานั้น
2. ขาวนาปรัง (พันธุขาวไมไวตอชวงแสง) เปนพันธุขาวที่มีอายุการเก็บเกี่ยว
คอนขางแนนอน เมื่อมีอายุครบถึงระยะเวลาออกดอก ขาวพันธุนี้จะออกดอกได
โดยไมจําเปนตองอาศัยชวงแสงเปนตัวกําหนด ทําใหขาวชนิดนี้สามารถปลูกได
ตลอดป แตเกษตรกรมักจะเรียกวาขาวนาปรัง แมวาจะปลูกไดทั้งในฤดูนาปที่อาศัย
นํ้าฝน และในชวงฤดูแลงที่ตองอาศัยนํ้าชลประทาน พันธุขาวที่เกษตรกรใชปลูกใน
ขณะนี้มีทั้งขาวพันธุพื้นเมือง คือ ขาวเจาและขาวเหนียว ที่ปลูกเพื่อใชบริโภคใน
ครัวเรือน และพันธุขาวดีของทางราชการที่ไดรับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร
และสงเสริมใหเกษตรกรปลูกทุกวันนี้
ในปจจุบนั เกษตรกรสวนใหญใชผลิตภัณฑปยุ เคมีชนิดนํา้ ฉีดพนทางใบ เพือ่ เพิม่ ผลผลิตใหขา วควบคูไ ปกับการใหปยุ ทางดิน เพราะขาว
เปนพืชไรปลูกหมุนเวียนในที่ดินเดิมซํ้าๆ เปนระยะเวลายาวนาน ทําใหธาตุอาหารที่จําเปนตอกระบวนการเจริญเติบโต การสรางดอก
และการสรางเมล็ดลดลง หากไมเพิ่มธาตุอาหารใหกับขาวโดยตรงขาวจะใหผลผลิตนอยกวาปกติ
หมายเหตุ: แหลงขอมูลเรื่องขาวจาก www.brrd.in.th/rkb

ผลิตภัณฑปยุ เคมี ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมนิวทริแพลนท เอจี มีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมทีพ่ ชื ตองการอยางครบถวน
ประกอบดวยธาตุอาหาร กํามะถัน เหล็ก โมลิบดีนมั โบรอน ทองแดง แมงกานีส สังกะสี จัดเปนผลิตภัณฑปยุ คีเลตซึง่ ผานกระบวนการผลิต
สารเชิงซอนทางชีวภาพ เพื่อใหไดปุยเคมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่สมบูรณแบบนิวทริแพลนท เอจี เกษตรกรสามารถใช
ปุย เคมีนวิ ทริแพลนท เอจี รวมกับสารเสริมประสิทธิภาพ แอ็ปซา-80 ฉีดพนใหกบั ขาวเพือ่ ใหขา วสมบูรณและใหผลผลิตสูงสุดกับเกษตรกร

การใชผลิตภัณฑแอ็ปซา-80 และนิวทริแพลนท เอจี กับนาขาว
ชวงกอนปลูกหรือ
หลังปลูก 15 วัน
อายุขาว 30 วัน
อายุขาว 50 วัน
ระยะกอนออกรวง

เปนระยะเวลาในการกําจัดวัชพืชในนาขาว ในการฉีดพนสารกําจัดวัชพืช ควรผสมแอ็ปซา-80
ในอัตรา 60 ซีซี/นํ้า 200 ลิตร
ระยะการบํารุงตนขาว ควรใชแอ็ปซา-80 ในอัตรา 40 ซีซี/นํ้า 200 ลิตร และใชนิวทริแพลนท เอจี
ในอัตรา 200 ซีซี/นํ้า 200 ลิตร ควบคูกัน
ระยะบํารุง เรงใหออกดอก ควรใชแอ็ปซา-80 ในอัตรา 40 ซีซ/ี นํา้ 200 ลิตร และใชนวิ ทริแพลนท เอจี
ในอัตรา 200 ซีซี/นํ้า 200 ลิตร ควบคูกัน
ระยะเรงใหขา วออกรวง ควรใชแอ็ปซา-80 ในอัตรา 40 ซีซ/ี นํา้ 200 ลิตร และใชนวิ ทริแพลนท เอจี
ในอัตรา 300 ซีซี/นํ้า 200 ลิตร ควบคูกัน

หมายเหตุ: การฉีดพนสารกําจัดแมลงและกําจัดโรคพืชทุกครั้งควรผสมแอ็ปซา-80 ในอัตรา 40 ซีซี/นํ้า 200 ลิตร

ขาวดี! ขอเชิญนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิกรวมแบงปนเรือ่ งราวความประทับใจจากประสบการณจริงในการใช แอ็ปซา-80 และนิวทริแพลนท
เอจี ใหกับเพื่อนๆ ไดเรียนรูเรื่องราวดีๆ ของผลิตภัณฑ แอ็ปซา-80 และนิวทริแพลนท เอจี โดยมีกติกาการรวมสนุกงายๆ ดังนี้
• เขียนเลาเรือ่ งราวความประทับใจผลิตภัณฑแอ็ปซา-80 และนิวทริแพลนท เอจี วาทานใชผลิตภัณฑกบั พืชชนิดไหน ใชอยางไร ไดผลอยางไร
และประทับใจประสิทธิภาพของผลิตภัณฑอยางไรบาง
• ผูที่เขียนเลาเรื่องราวเขามาตองมีประสบการณการใชผลิตภัณฑจริง พรอมระบุชื่อ-นามสกุล และ
รหัสนักธุรกิจแอมเวย/สมาชิกใหชัดเจน
• หากเรื่องราวของทานไดตีพิมพลงในนิตยสารอะชีฟ ทานจะไดรับคูปองเงินสดมูลคา 2,000 บาท
เพื่อใชซื้อสินคาที่แอมเวย ช็อป (สามารถตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขการใชคูปองเงินสด
ไดที่ดานหลังของคูปอง)
เริ่มสงเรื่องราวความประทับใจของทานไดแลว ตั้งแตบัดนี้ - 31 ตุลาคม 2554
November 2010

59

ทองโลกกวางกับแอมเวย

มหานครนิวยอรก (New York City) ตัง้ อยูบ นชายฝง มหาสมุทรแอตแลนติก
เปนเมืองใหญของรัฐนิวยอรกที่เปนสัญลักษณของเสรีภาพและความเจริญ
รุงเรือง มีประชากรหนาแนนที่สุดในโลก ทุกมุมเมืองจะเต็มไปดวยภาพชีวิตที่
หลากหลาย ซึ่งเกิดจากการเปนเบาหลอมทางศิลปะ ภาษา วัฒนธรรม และ
ประเพณีที่เขามาพรอมกับการอพยพของผูคนที่เกิดขึ้นตั้งแตศตวรรษที่ 15
โดยชาวอเมริกนั สวนใหญเชือ่ วาบรรพบุรษุ ของเขาไดใชเมืองนิวยอรกเปนประตู
เขาสูทวีปใหมแหงนี้
ความโดดเดนสวยงามของผังเมืองรูปตารางหมากรุก มีถนนหนทางที่เปนระเบียบ เพียบพรอม
ดวยระบบสาธารณูปโภค สวนสาธารณะ อาคารบานเรือนที่เรียงรายสูงเสียดฟา และเต็มไป
ดวยเสียงดนตรีอันบงบอกถึงความบันเทิงสนุกสนานและมีชีวิตชีวา คือความภาคภูมิใจของ
ชาวเมืองที่เรียกตนเองวา “นิวยอรกเกอร” ดินแดนแหงนี้จึงไดรับสมญานามวา “มหานคร
แหงชีวิตที่ไมมีวันหลับใหล (The City that never sleeps where it all happens)” และดวย
เหตุที่ชื่อเมืองนิวยอรกมีชื่อเหมือนชื่อรัฐนิวยอรก จึงทําใหไดรับการตั้งชื่อเลนวา “นิวยอรก
นิวยอรก” โดยมีสัญลักษณประจําเมืองเปนผลแอปเปลใหญ (Big Apple)
ยอนอดีตไปเมือ่ หลายพันปกอ น บนเกาะแมนฮัตตันแหงนีค้ อื ถิน่ ทีอ่ ยูอ าศัยของชาวอินเดียนแดง
เผาเลนาเป (Lenape) ซึ่งประกอบอาชีพเปนเกษตรกรและชาวประมงอยางเงียบสงบ ตอมา
ในป 1614 ก็ไดเริ่มมีชาวดัทชเขามาตั้งสถานีการคาขนสัตวและตั้งชื่อเกาะแหงนี้วา
“นิวเนเธอรแลนด” และเรียกชือ่ ทาเรือทางตอนใต ใกลปากแมนา้ํ ฮัดสันวา “นิวอัมสเตอรดมั ”
จนถึงป 1626 Mr.Peter Minuit ซึ่งเปนผูปกครองอาณานิคมของชาวดัทช ไดเจรจาขอซื้อเกาะ
ทั้งหมดจากชาวอินเดียนแดง ดวยการจายเปนลูกปดที่ทําจากแกวดวยมูลคา 21 ดอลลาร
แตเมื่อถึงป 1664 กองทัพของอังกฤษก็ไดบุกเขายึดครองนิวเนเธอรแลนด และไดเปลี่ยนชื่อ
ดินแดนทั้งหมดเปน “นิวยอรก” เพื่อเปนเกียรติใหกับดยุคแหงยอรคและอัลบานี่ ซึ่งหมายถึง
กษัตริยเจมสที่ 2 แหงอังกฤษ ซึ่งครองราชย ในยุคลาอาณานิคม

เมืองนิวยอรกไดเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว มีการพัฒนาทาเรือเพื่อรองรับผูอพยพรุนใหม
ที่เดินทางมาจากทวีปยุโรปอีกจํานวนมาก ในป 1754 อังกฤษไดกอตั้งมหาวิทยาลัย
โคลัมเบียและคิงสคอลเลจขึน้ บนเกาะแมนฮัตตัน ตอมาวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776
ยอรช วอชิงตัน ไดเปนผูนํากองกําลังกลุมอาณานิคมจาก 13 รัฐ รวมทําสงครามเพื่อ
เปนอิสรภาพจากอังกฤษ โดยไดรับการสนับสนุนจากพระเจาหลุยสที่ 16 ของฝรั่งเศส
และประสบความสําเร็จในป 1783 หลังจากนัน้ กลุม อาณานิคมจึงไดประกาศใหนวิ ยอรก
เปนเมืองหลวงแหงแรก และเลือก “ยอรช วอชิงตัน” เปนประธานาธิบดีคนแรกของ
สหรัฐอเมริกา สวนชาวฝรัง่ เศสไดรว มฉลองชัยชนะดวยการมอบของขวัญเปนอนุสาวรีย
เทพีเสรีภาพขนาดใหญยืนเดนอยูบนเกาะเล็กๆ ที่ปากแมนํ้าฮัดสัน
ปจจุบัน มหานครนิวยอรกคือนครแหงชีวิตที่เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การคา
การทองเที่ยว และกิจกรรมนานาชาติที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งของโลก มีการประเมิน
ราคาที่ดินที่แพงที่สุดในโลก มีสวนสาธารณะมากถึง 1,700 แหง เต็มไปดวยอาคาร
สูงระฟามากที่สุดในโลก ซึ่งนักทองเที่ยวจากทั่วโลกไดเดินทางไปเยี่ยมชมทิวทัศนบน
ตึกสูงถึงปละ 40 ลานคน อีกทั้งมีระบบการขนสงมวลชนที่ทันสมัยสมบูรณแบบที่สุด
ในโลก อาทิ รถไฟใตดินความเร็วสูงที่มีมากถึง 468 สถานี และเปดใหบริการตลอด
24 ชั่วโมงเปนแหงเดียวในโลก สะพานแขวนยาวที่สุดในอเมริกาเหนือ อุโมงครถยนต
ทันสมัยทีส่ ดุ เปนแหงแรกของโลก สนามบินนานาชาติขนาดใหญถงึ 3 แหง รถแท็กซีเ่ หลือง
(Yellow Cabs) มากกวา 12,000 คัน นอกจากนี้ ยังมีโรงละครบรอดเวย จัตุรัส
ไทมสแควร ถนนสําหรับนักช็อป ฟฟท อเวนิว หางสรรพสินคาเมซี่ที่ใหญโตที่สุดใน
สหรัฐอเมริกา อนุสาวรียเทพีเสรีภาพ พิพิธภัณฑ หอศิลปที่แสดงผลงานแบบนิวยอรก
สคูล และยังเปนที่ตั้งของสํานักงานใหญองคการสหประชาชาติอีกดวย

มหานครนิวยอรกจึงเปนเมืองมหัศจรรยอีกแหงหนึ่งของสหรัฐอเมริกา
ที่รอคอยใหทุกทานรวมทองโลกกวางกับแอมเวย เพื่อเก็บเกี่ยว
ประสบการณแสนประทับใจมิรูลืม

พิธปี ระกาศเกียรติคณ

นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรใหม
โกมล - ชลิตา จําเนียรสุข
วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2553
ณ ฮอลล 2 ศูนยการแสดงสินคาและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
จากความมานะอดทน เพียรพยายาม และไมยอมแพ ทําใหคุณโกมล
และคุณชลิตา จําเนียรสุข ไดสําเร็จเปนนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร
และในวันนี้ผูคนจํานวนมากมายตางมารวมรับฟงประสบการณ
ความสําเร็จของทั้ง 2 ทาน จนหองประชุมแนนขนัดไปดวยผูที่
ปรารถนาความสําเร็จ บรรยากาศภายในงานจึงเต็มไปดวย
ความตื่นเตนและความประทับใจอยางยิ่ง
เพชรใหมไดบอกเลาเสนทางการทําธุรกิจ อุปสรรคตางๆ ที่สามารถ
ผานพนมาได ตลอดจนเคล็ดลับที่นาสนใจมากมาย โดยถายทอด
ออกมาจากความรูสึกของทั้งสองทาน เพื่อใหทุกคนประสบความ
สําเร็จดวยเชนกัน ปดทายดวยการตั้งเปาหมายไปสูความสําเร็จที่
สูงขึ้นตอไป

แอมเวยเอ็กซ โป 2010
จ.เชียงใหม
ผานไปแลวกับงานแอมเวยเอ็กซ โป 2010 จ.เชียงใหม ทีจ่ ดั ขึน้ อยางยิง่ ใหญ
เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ผานมา ณ หองบานลานตอง โรงแรมโลตัส
ปางสวนแกว ภายใตแนวคิด แอมเวย...หวงใย...แบงปน ซึง่ ไดรบั ความสนใจ
จากนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจผลิตภัณฑแอมเวย ในพื้นที่และ
จังหวัดใกลเคียงรวมกวา 2,955 คน
ผลิตภัณฑมากมายกวา 500 รายการ ไดนํามาจัดแสดงในงาน อาทิ บูธ
กลุม ผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ กลุม ผลิตภัณฑสาํ หรับเรือนราง กลุม ผลิตภัณฑ
สําหรับบาน และเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก พรอมกิจกรรม
บนเวทีเพือ่ ใหสาระความรู นอกจากนี้ ยังจัดใหมบี ธู สําหรับสมาชิกแอมเวย
โดยเฉพาะ พรอมกิจกรรมสุดพิเศษมากมายโดยไมมคี า ใชจา ย อาทิ บริการ
ตรวจสภาพผิว ตรวจสภาพผม ตรวจวัดองคประกอบของรางกาย กิจกรรม
เวิรคช็อปสุดพิเศษ 20 Minutes Make Up Workshop by ARTISTRY ซึ่ง
ไดรับการตอบรับจากสมาชิกจํานวนมาก
ยิ่งกวานั้น การประชุมระดับภูมิภาค 2010 ยังไดรับเกียรติจากคุณเชวง
คุณชยางกูร - คุณกัญญนลิน ปยนันทวารินทร นักธุรกิจแอมเวยระดับ
เพชรคู และคุณวรัชยา - คุณบัญชา ถัว่ ทอง นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกต
รวมแบงปนประสบการณแหงความสําเร็จในธุรกิจแอมเวย พรอมใหแนวทาง
การทําธุรกิจที่หลากหลาย แอมเวยจึงเปนโอกาสทางธุรกิจที่เปดกวาง
สําหรับทุกคนอยางแทจริง

November 2010

63

หามพลาด!
กิจกรรมครั้งยิ่งใหญแหงป
สรางประสบการณนักธุรกิจแอมเวย (The ABO Experience)
วันอาทิตยท่ี 26 ธันวาคม 2553
ณ โรงภาพยนตรสยามพาวาลัย สยามพารากอน ชั้น 5
โอกาสแหงการคนพบความสําเร็จในตัวคุณ อยูใกลแคเอื้อม

• พบเคล็ดลับความสําเร็จที่จะทําใหคุณมีรายไดและอาชีพที่มั่นคงจากแขกรับเชิญคนพิเศษ พรอมดวย
นักธุรกิจแอมเวยระดับสูง
รอบ 1 เวลา 13.00 - 15.00 น.
รอบ 2 เวลา 16.00 - 18.00 น.
• สัมผัสผลิตภัณฑคุณภาพระดับเวิลดคลาสจากแอมเวย
• รวมกิจกรรมสนุกสนานและรับของที่ระลึกมากมาย
• รับฟรี! การฝกอบรม* 1 คอรส เฉพาะนักธุรกิจแอมเวยใหมทส่ี มัครภายในวันที่ 27 ธ.ค. 52 - 26 ธ.ค. 53
และมียอดการสั่งซื้อสินคา 1,000 บาท ภายในวันที่ 28 ธ.ค. 53 ณ แอมเวย ช็อป ทุกสาขา
* การฝกอบรมมี 3 ประเภท ไดแก
1) การฝกอบรม APLS (แตงหนาสีสันขั้นพื้นฐาน หรือ
ผลิตภัณฑถนอมผิวอารทิสทรี)
2) การฝกอบรมเริม่ ตนธุรกิจนิวทริไลท (1 หรือ 2)
3) การฝกอบรมการสือ่ สารและบุคลิกภาพเพือ่ ความสําเร็จ
64

November 2010

หมายเหตุ
• จําหนายบัตรสําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และ
สูงขึน้ ไป วันที่ 2 - 3 ธ.ค. 53
• จําหนายบัตรสําหรับนักธุรกิจแอมเวยทว่ั ไป วันที่ 4 ธ.ค. 53
• บัตรราคา 100 บาท และสงวนสิทธิ์การซื้อบัตร 1 รหัส
ตอบัตร 2 ใบ

นิวทริไลท ผูส นับสนุนหลัก
การประชุมวิชาการโภชนาการแหงชาติ ครัง้ ที่ 4
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปนองค
ประธานในพิธีเปด “การประชุมวิชาการโภชนาการแหงชาติ ครั้งที่ 4
(4th Thailand Congress of Nutrition: TCN 2010)” จัดโดยสมาคม
โภชนาการแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี การประชุมวิชาการครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ รวบรวม
แนวคิดและประสบการณ ในการขับเคลื่อนงานอาหารและโภชนาการของ
ประเทศไทยไปสูคุณภาพชีวิตที่ดี และใหเกิดความมั่นคงดานโภชนาการ
ของประชาชน โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 - 15 กันยายน ที่ผานมา ณ
ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “30 ป ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดาร” โดยมีนักโภชนาการและผูเกี่ยวของดานอาหารและโภชนาการจากภาครัฐและเอกชน รวมประชุมกวา 1,000 คน
หลังจากทรงปาฐกถาเสร็จ ไดเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงาน พรอมกันนี้ นางวาณีรัตน แกววิเชียร รองผูอํานวยการ
ฝายการตลาด บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะตัวแทน “นิวทริไลท” ผูนําผลิตภัณฑเสริมอาหารชั้นนําระดับโลก
จากแอมเวย ผูสนับสนุนหลักการจัดงาน รวมรับเสด็จและทูลเกลาถวายกระเชาผลิตภัณฑเสริมอาหารนิวทริไลทและคูมือโภชนาการ
นอกจากนี้ นิวทริไลทยังรวมสนับสนุนการประชุมชวง Luncheon
Symposium ในวันแรก โดยไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทย ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร (ขวา) นายกสมาคมโภชนาการแหง
ประเทศไทย และประธานกรรมการจัดงานประชุมวิชาการโภชนาการ
แหงชาติประจําป 2553 เปนประธานในการบรรยายพิเศษหัวขอ
“ไฟโตนิวเทรียนททเ่ี กีย่ วของกับการปองกันโรคมะเร็ง” โดยนักวิชาการ
ระดับโลก ดร.โทมัส เจ. สลากา (ที่ 2 จากขวา) ผูอํานวยการศูนยการ
ศึกษาเรื่องสุขภาพสวนภูมิภาคเอดินเบิรก ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ
มหาวิทยาลัยเท็กซัส เมืองซานแอนโตนิโอ สหรัฐอเมริกา และรักษาการ
รองผูอ าํ นวยการศูนยวจิ ยั และบําบัดโรคมะเร็ง ใหเกียรติบรรยาย โดยมี
รศ.ดร. วินยั ดะหลนั (ที่ 2 จากซาย) ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตร
ฮาลาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูด าํ เนินรายการ และนางรัตนา
ชาญนรา (ซาย) ผูอํานวยการฝายการตลาด บริษัท แอมเวย
(ประเทศไทย) จํากัด รวมถายภาพ

ภายในงาน นิวทริไลทยงั ไดรว มออกบูธ เพือ่ นําเสนอความเปนสถาบันสุขภาพนิวทริไลททผ่ี สมผสาน
ความเปนธรรมชาติและวิทยาศาสตร พรอมทั้งนําเสนอเรื่องสารอาหาร “ไฟโตนิวเทรียนท”
ที่พบในผักผลไมหลากสี พรอมทั้งจัดแสดงผลิตภัณฑเสริมอาหารนิวทริไลท ใหบริการตรวจ
มวลกระดูก และตรวจเปอรเซ็นต ไขมันในรางกายและรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ บริการ
เครื่องดื่มอะเซโลรา เชอรรี และแอคทีฟ 8 พรอมกิจกรรมรวมสนุกและรับของรางวัลมากมาย

แอมเวยเดินหนาพัฒนาหองสมุดใหนอ งแหงที่ 23
มอบทุน 400,000 บาท แกโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

นายปรีชา ประกอบกิจ ประธานกรรมการมูลนิธิแอมเวยเพื่อสังคมไทย (ที่ 4 จากขวา) และคณะกรรมการ พรอมดวยนายกิจธวัช
ฤทธีราวี ผูจัดการทั่วไป บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด รวมมอบเงินสนับสนุนการพัฒนาหองสมุด มูลคา 400,000 บาท
แกโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา ณ สํานักงานใหญแอมเวย โดยมีพลตํารวจตรีณรงค มณีนพ
รองผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ที่ 4 จากซาย) เปนผูรับมอบ ซึ่งแอมเวยไดดําเนินการพัฒนาหองสมุดมาอยางตอเนื่อง
เปนแหงที่ 23 แลว เพื่อเปนการสานตอกิจกรรมหองสมุด หนึ่งในโครงการ “One by One: เปดโลกกวางทางปญญา”

“ยิง่ อาน ยิง่ ลุน ”

กลับมาอีกครัง้ ! กับกิจกรรมดีๆ มอบใหกบั นักธุรกิจแอมเวยทเ่ี ปนแฟนพันธแุ ท
ของอะชีฟ ไดรวมลุนรับของที่ระลึกกับคําถามจากในเลม สําหรับ 100 ทานแรก
ที่สงไปรษณียบัตรเขามารวมสนุกตอบคําถามงายๆ 2 ขอ แลวสงมายัง
บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด ฝายสือ่ สารองคกร (ยิง่ อาน ยิง่ ลุน พ.ย. 53)
52/183 ถ.รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพฯ 10240

รับฟรี! ของทีร่ ะลึกจากอะชีฟ
• นาิกาตั้งโตะแอมเวย ดีไซนเก สําหรับ 10 ทานแรก
• สายหอยโทรศัพทรูปผลิตภัณฑแอมเวยนารัก สําหรับ 70 ทาน
• แผนฟลม ซับความมันบนใบหนา อารทสิ ทรี ขนาด 20 แผน/แพ็ค
สําหรับ 20 ทาน

คําถาม
1. ผลิตภัณฑจากธรรมชาติที่มีประโยชนตอโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ มีอยางนอย 3 ชนิด ไดแกอะไรบาง
2. มหานครนิวยอรก ไดรับสมญานามวาอะไร

กติกา
1. เขียนคําตอบลงบนดานหลังของไปรษณียบัตรใหชัดเจน เชน
1. คําตอบ คือ................
2. คําตอบ คือ................
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของที่ระลึก 1 รหัส ตอ 1 รางวัล สําหรับผูที่ยังคงสถานภาพเปนนักธุรกิจแอมเวยเทานั้น
3. กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุล หมายเลขประจําตัวนักธุรกิจแอมเวยและหมายเลขโทรศัพทใหครบถวนชัดเจน
ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสงของที่ระลึกใหทานทางไปรษณียตามชื่อและที่อยูที่ทานแจงไวกับทางบริษัท
4. หมดเขตรับไปรษณียบัตรภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 (บริษทั จะพิจารณาจากวันทีป่ ระทับตราบนไปรษณียบัตรเปนสําคัญ)
5. ประกาศรายชื่อผูโชคดีใน www.amwayshopping.com วันที่ 7 ธันวาคม 2553
66

November 2010

CLICK CORNER

พบโฉมใหมของเว็บไซต
เพื่อสุขภาพและความงาม
www.nutrilite.co.th
และ www.artistry.co.th
เว็บไซตนิวทริไลทและอารทิสทรีปรับโฉมใหมใหทันสมัย พรอมขอมูลสุขภาพและความงามที่หลากหลาย โดยอัพเดททุกสัปดาห

www.nutrilite.co.th
เว็บไซตเพือ่ สุขภาพของคนรักสุขภาพ พบกับหลากหลายขอมูล
สุขภาพที่นาสนใจที่คุณไมควรพลาด

• Multiple Flash Banner
หลากหลายขอมูลผลิตภัณฑ ใหมและกิจกรรมที่นาสนใจ
สลับสับเปลี่ยนใหคุณเลือกอานอยางจุใจ

• Health Corner
มุมสุขภาพทีใ่ หคณ
ุ ไดอพั เดทเทรนดสขุ ภาพและโภชนาการ
ทุกสัปดาห

• Health Check Program
โปรแกรมทดสอบสุขภาพเบือ้ งตน ไดแก โปรแกรมตรวจวัด
คาดัชนีมวลกาย หรือ Body Mass Index (BMI) และ
โปรแกรม Optimal Health ที่ใหสารอาหารที่เหมาะสมกับ
เพศและอายุของคุณ เพื่อการมีสุขภาพสมบูรณสูงสุด

• Facebook Widget และปกหมุดแบงปน
รวมแชรขอมูลที่นาสนใจใหกับเพื่อนๆ ของคุณไดงายขึ้น
สะดวกขึ้นในสังคมออนไลน

• Nutrilite Online Club
สนุกกับกิจกรรมสาระและบันเทิง พรอมลุนรับรางวัล
มากมายไดทุกเดือน

www.artistry.co.th
พบกับโฉมใหมของหนาเว็บไซตทท่ี นั สมัย สวยงาม สนับสนุน
การแชรขอมูลดีๆ ใน Social Network พรอมรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑอารทิสทรี และเรื่องราวเกี่ยวกับความ
สวยงามที่นาสนใจ พรอมเมนูใหมบนหนาเว็บไซตที่คุณจะ
ตองติดตาม

• Beauty Review
ติดตามการวิเคราะหผลิตภัณฑอารทสิ ทรี และการนําเสนอ
เทคนิคดีๆ ในการแตงแตมสีสันบนใบหนาในหลากหลาย
สไตล

• Beauty Tips
รวมแบงปนเกร็ดความงามงายๆ ในแบบของคุณ

• Beauty Corner
บทความที่อัพเดทความเคลื่อนไหวของแบรนดอารทิสทรี
และสาระดีๆ เกี่ยวกับความสวยงามที่คุณไมควรพลาด

• Facebook Widget และปกหมุดแบงปน
รวมแชรขอมูลที่นาสนใจใหกับเพื่อนๆ ของคุณไดงายขึ้น
สะดวกขึ้นในสังคมออนไลน

• Artistry i-Friend Club
สนุกกับกิจกรรมที่หลากหลายและรวมลุนรับของรางวัล
จากอารทิสทรี

พบโฉมใหมของเราไดที่ www.nutrilite.co.th และ www.artistry.co.th เร็วๆ นี้

ขาวฝากจากเว็บไซตอารทิสทรี www.artistry.co.th
เนื่องจากเว็บไซตอารทิสทรี จะพัฒนาหนาเว็บไซต ใหมและปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมใหทันสมัยเพื่อสนับสนุน Social Network
หรือสังคมออนไลนมากขึ้น เว็บไซตอารทิสทรีจึงขอแจงงดการสะสมคะแนนใน Artistry i-Friend Club ตั้งแตวันที่ 30
ธันวาคม 2553 เปนตนไป ทุกคะแนนสะสมของสมาชิก Artistry i-Friend Club สามารถนํามาแลกของรางวัลได โดยมี
รายละเอียดดังนี้
• ติดตามรายละเอียดการแลกของรางวัลได ในเดือนธันวาคม 2553
• เปดแลกของรางวัลได ในเดือนมกราคม 2554 ทาง www.artistry.co.th
November 2010

67

ทุนของ “พี่” สรางฝนให “นอง”
ฉบับนี้ ขอแนะนําใหรูจักกับหนึ่งในนักเรียนทุนแอมเวย ผูมีความมุงมั่นและ
ตั้งใจศึกษาเลาเรียนสมกับทุนที่ไดรับ ซึ่งเธอไดรับชีวิตและอนาคตที่ดีขึ้น
จากการบริจาคเงินสมทบกองทุนการศึกษาแอมเวยของทุกทาน
นางสาวพิณทิพย พินชัย นักศึกษาชัน้ ปท่ี 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
เลาใหฟง วา “ดิฉนั รูส กึ ดีใจมากทีไ่ ดรบั ทุนการศึกษาของมูลนิธแิ อมเวยเพือ่ สังคมไทย
ตั้งแตไดรับทุนการศึกษา ดิฉันและครอบครัวมีความเปนอยูที่ดีขึ้น คุณพอคุณแมไม
ตองทํางานหนักเพื่อหาเงินมาเปนคาเลาเรียนใหดิฉัน”
“ดิฉันไดรับทุนการศึกษาแอมเวยตั้งแตอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยนํามาใชเปน
คาเทอม คาหนังสือ และคาใชจายตางๆ เกี่ยวกับการเรียน คุณพอคุณแมจึงไมตอง
ทํางานหนักและไมทะเลาะกันเรื่องปญหาการเงิน ดิฉันมีความสุขมากคะ อันดับแรก
ขอขอบพระคุณมูลนิธิแอมเวยที่ทําใหดิฉันไดศึกษาตอในมหาวิทยาลัยตามที่ตั้งใจไว
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่คัดเลือกใหดิฉันไดรับทุน ขอขอบพระคุณพีๆ่ มูลนิธิ
แอมเวยเพื่อสังคมไทยทุกคนที่ใหคําปรึกษาในเรื่องการเรียน และใหความชวยเหลือ
เรื่องตางๆ สุดทายนี้ ขอขอบพระคุณพี่ผูใหญใจดีที่มอบทุนการศึกษาใหดิฉัน ขอให
ทุกทานมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงตลอดไปคะ”

ดิฉันเชื่อวาสิ่งที่สามารถติดตัวคนเราไปไดตลอดชีวิตคือ “ปญญา”
การที่ดิฉันไดมีสวนรวมมอบโอกาสทางการศึกษาใหกับนองๆ
นักเรียนทุนการศึกษาแอมเวย ซึ่งเปนเด็กที่มีความสามารถแต
ขาดโอกาสนั้น นับเปนการสรางกุศลอันยิ่งใหญที่สามารถสงตอไป
ยังผูคนอีกมากมายในอนาคต ที่สําคัญดวยระบบการจัดการ
กองทุนการศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพของมูลนิธแิ อมเวยเพือ่ สังคมไทย
ดิฉนั จึงยิง่ มัน่ ใจวาเงินทุกบาททุกสตางคทไ่ี ดสนับสนุนไปนัน้ นองๆ
ทุกคนจะไดรับโอกาสที่พิเศษสุดในชีวิตของเขาอยางแนนอน

ธนมนต ศิรเิ กษม
นักธุรกิจแอมเวยระดับทับทิม

68

November 2010

เปดหนาสิ่งแวดลอมกับ Mr. Recycle

อยาพลาด!
แลกรับของทีร่ ะลึกโครงการ “ฉันมิใชขยะ…นะจะ”
* กระบะไมเปนอุปกรณตกแตง
ไมใชผลิตภัณฑทส่ี ามารถแลกคืนได

รวมสงคืนบรรจุภัณฑพลาสติกแอมเวยที่มีสัญลักษณรีไซเคิล ณ แอมเวย
ช็อป ทั่วประเทศ พรอมรับบัตรสะสมคะแนน เพื่อแลกของที่ระลึกตอบแทน
นํา้ ใจในการรักษ์สง่ิ แวดลอม และลุน เปนเจาของเครือ่ งกรองนํา้ eSpring ฟรี!
ตั้งแต 4 พ.ย. - 4 ธ.ค. 53

ตอที่ 1 คืนขวดสะสมคะแนน แลกรับของทีร่ ะลึก ดังนี้

คะแนน
50
100
200
300
400

500

ตอที่ 2 ลุน รับเครือ่ งกรองนํา้ eSpring 1 เครือ่ ง ฟรี!
สงบัตรสะสมที่มีคะแนนตั้งแต 1,000 คะแนนขึ้นไป
ลงกลองรับบัตรสะสมคะแนนที่แอมเวย ช็อป ทุกสาขา
ลุนรับเครื่องกรองนํ้า eSpring 1 เครื่อง โดยบัตรสะสม
คะแนนตองเปนรหัสเดียวกันเทานั้น (ทุก 1,000
คะแนน คิดเปน 1 สิทธิ์)

ของทีร่ ะลึก

จํานวน

สําลีอารทิสทรี
ขนาดพกพา (40 ชิ้น)
ผงซักฟอก เอสเอ 8
ขนาดทดลอง (30 กรัม)
แผนฟลมซับความมันบนใบหนา
อารทิสทรี ขนาดพิเศษ (20 แผน)
กาแฟสําเร็จรูปชนิดเกล็ดแอมฟ
ขนาดพิเศษ (50 กรัม)
ผลิตภัณฑทําความสะอาด
อเนกประสงค แอล.โอ.ซี.
ขนาดปกติ (1 ลิตร)
ผลิตภัณฑลางจาน ดิช ดรอปส
ขนาดปกติ (1 ลิตร)

1 กลอง
1 ซอง
1 กลอง
1 กระปอง
1 ขวด

1 ขวด

ฟร

ประกาศผลพรอมมอบรางวัลในงาน Amway Expo 2011
เงื่อนไขการแลกของที่ระลึก
• กรุณาแสดงบัตรประจําตัวประชาชนพรอมบัตรสะสมแตมของทาน • ในกรณีทม่ี บี ตั รสะสมคะแนนหลายใบ สามารถรวมบัตรสะสมคะแนนเพือ่ แลกของทีร่ ะลึกได • ขอสงวนสิทธิ์
แลกของทีร่ ะลึกเฉพาะวันที่ 4 พ.ย. - 4 ธ.ค. 53 หรือจนกวาของทีร่ ะลึกจะหมด • กรุณาแลกของทีร่ ะลึก ณ จุดแลกของทีร่ ะลึก ในเวลาทําการของแอมเวย ช็อป ทุกสาขา
• ของทีร่ ะลึกมีจาํ นวนจํากัด ปดรับการแลกของทีร่ ะลึกกอนเวลา ในกรณีทข่ี องทีร่ ะลึกหมดกอนวัน-เวลาทีก่ าํ หนด • ของทีร่ ะลึกเมือ่ แลกแลวไมสามารถเปลีย่ นหรือคืนได
• คะแนนสะสมของโครงการในปที่ผานมา ไมสามารถนํามารวมรับสิทธิ์แลกของที่ระลึกได • ของที่ระลึกไมครอบคลุมสิทธิ์การรับประกันความพอใจของแอมเวย

โครงการนีเ้ ปนหนึง่ ประกายความคิดทีน่ าํ เราไปสูก ารรวมมือกันรักษาสิง่ แวดลอม โดยจะไมมสี ง่ิ ใดมาทําใหจติ สํานึก
แหงการรักษาสิ่งแวดลอมของเราเปลี่ยนแปลงไปได ดังนั้น หากทานจะนําบรรจุภัณฑมาแลกคืนเพื่อชวยกันลด
ปริมาณขยะในชวงเวลาที่ไมอยูในโครงการ บริษัทมีความยินดีที่จะรับคืนผลิตภัณฑดังกลาว แตตองขออภัยที่จะ
สงวนสิทธิ์ไมสามารถแลกของที่ระลึกใดๆ ไดคะ
November 2010

69

We will ROC you

ทําธุรกิจบน Social Network
อยางไรใหถกู ตอง (ตอนที่ 1)
ในปจจุบนั นักธุรกิจแอมเวยจาํ นวนมากใชชอ งทางของสือ่ สังคมออนไลน
เชน Facebook Twitter My Space และ Youtube เพื่อสื่อสารกับผูอื่น
ซึ่งนอกจากจะชวยประหยัดคาใชจายแลว ยังสะดวก รวดเร็ว และชวย
ประหยัดเวลาไดเปนอยางมากอีกดวย ทั้งนี้ เพื่อเปนการสนับสนุนให
นักธุรกิจแอมเวย ใชสื่อสังคมออนไลนอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม
ขัดตอจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของแอมเวย เรามีขอแนะนําที่เปน
ประโยชนตอทาน ดังนี้
1. การตั้งคาความเปนสวนตัว ทานควรตัง้ คาความเปนสวนตัวกับสือ่ สังคมของทานเพือ่ ควบคุมผูท จ่ี ะสามารถเขามาเห็นรูปภาพ
ขอมูลสวนตัว ขอมูลที่ถูกปรับปรุง และผูที่จะติดตามเรื่องราวของทานผานสื่อสังคมออนไลน โดยขอแนะนําใหทานตั้งคาความเปน
สวนตัวเฉพาะเพือ่ นสนิทและเพือ่ นรวมงานของทานเทานัน้ ทีส่ ามารถเห็นขอมูลทีท่ า นเขียนหรือโพสตบนกระดานขอความ แตสาํ หรับ
สื่อสังคมออนไลนบางประเภท เชน Twitter ซึ่งนํามาใชเพื่อแบงปนขอมูลที่ไมมากนัก เมื่อทานเขารวมในชองทางนี้ กรุณากระทํา
ตามจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเชิญชวนในที่สาธารณะ เพื่อปกปองชื่อเสียงของบริษัทและตัวทานเอง
2. การใชภาพแบรนดและโลโกแอมเวย บริษทั ไมอนุญาตใหแสดงภาพแบรนด โลโกแอมเวย หรือโลโกและภาพผลิตภัณฑของแอมเวย
ในสื่อสังคมออนไลน โดยขอแนะนําให ใชรูปภาพของตัวทานเอง เพื่อแสดงความเปนมืออาชีพของทานใหผูอื่นไดเห็นและเกิดความ
นาเชื่อถือ
3. การตัง้ ชือ่ หนาเว็บของทาน บริษทั ไมอนุญาตให ใชเครือ่ งหมายการคาหรือชือ่ ทางการคาในสือ่ สังคมออนไลน ขอแนะนําใหทา น
ใชชื่อเต็มของตัวทานเอง เนื่องจากผูอานมักตองการจดจําชื่อจริงของทานมากกวานามแฝง
4. ความโปรงใส ถูกตอง และซือ่ สัตย ควรยึดถือการใหขอมูลที่ถูกตอง แมนยํา และควรหลีกเลี่ยงขอมูลที่อาจกอใหเกิดความ
เขาใจที่บิดเบือน
5. สือ่ วิดโี อ สื่อวิดีโอที่ไมไดผลิตโดยบริษัท ตองผานการตรวจสอบและไดรับอนุญาตจากบริษัทกอนนําไปใชในสื่อสังคมออนไลน
สําหรับอะชีฟฉบับหนา เราจะมาใหขอ มูลเกีย่ วกับการใชสอ่ื สังคมออนไลน ในการแนะนําผลิตภัณฑและธุรกิจโดยไมผดิ
กฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบตั ขิ องการเปนนักธุรกิจแอมเวย อานบทความจากคอลัมน We will ROC you ยอนหลังไดท่ี
www.amwayshopping.com/ffe/เรือ่ งเลาจากหุน สวน/จรรยาบรรณนารู
กฎจรรยาบรรณของแอมเวยถอื เปนสิง่ สําคัญทีส่ ดุ ของการเปนนักธุรกิจแอมเวย ดังนัน้ ทานควรศึกษาและใหความสําคัญกับกฎจรรยาบรรณ เพราะการปฏิบตั ติ ามกฎจะชวย
ใหธรุ กิจของทานเจริญเติบโตไดอยางมัน่ คง ยัง่ ยืน และมีเสถียรภาพ อีกทัง้ ทานยังสามารถสงมอบธุรกิจทีม่ อี นาคตนีใ้ หกบั ลูกหลานของทานใหสมกับวิสยั ทัศนของเราทีว่ า
“แอมเวย...เพือ่ คุณ เพือ่ ชีวติ ทีม่ คี ณ
ุ คา” นอกจากนี้ ยังเปนการดํารงไวซง่ึ ความยุตธิ รรมและบรรยากาศในการดําเนินธุรกิจทีส่ อดประสานเปนอันหนึง่ อันเดียวกันอีกดวย

ชื่อ-สกุล .........................................................................................................................................................................................................................
ABO.No .................................................................................................. โทรศัพท ............................................................................................
1. ทานใหความสนใจไมโครไซต www.amwayshopping.com/ffe มากนอยเพียงใด
อานทุกฉบับ
อานบางฉบับ
อานเฉพาะเรือ่ งทีส่ นใจ
2. ทานพึงพอใจตอเนือ้ หาโดยรวมของ www.amwayshopping.com/ffe มากนอยเพียงใด
ชอบมาก
ชอบ
ไมมีความเห็น
ควรปรับปรุงเล็กนอย
ตองปรับปรุง
3. ความนาสนใจในเรื่องรูปแบบและดีไซนของ www.amwayshopping.com/ffe มีมาก
นอยเพียงใด
นาสนใจมาก
นาสนใจ
ไมมีความเห็น
ควรปรับปรุงเล็กนอย
ตองปรับปรุง
4. ทานใหความสนใจในเนื้อหาประเภทใดมากที่สุด
มินิเธียเตอร
เกียรติรางวัล
เรื่องเลาจากหุนสวน
หองสมุด
เกม
ติดตอเรา
5. การเขาชม www.amwayshopping.com/ffe ชวยใหทานเขาใจในการดําเนินธุรกิจ
มากขึ้นหรือไม
มีผลมาก
มีผลบางครั้ง
ไมมีผล
6. ขอเสนอแนะอื่นๆ.............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

ความคิดเห็นของทานมีคาสําหรับเรา
เพียงทานแสดงความคิดเห็นลงบนแบบฟอรม จากนั้นตัดและติดลงบน
ไปรษณียบัตร สงกลับมายัง แผนกบริหารงานธุรกิจ ชั้น 2 บริษัท
แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด 52/183 ถ.รามคําแหง หัวหมาก
บางกะป กทม. 10240

พิเศษ! สําหรับ 100 ทานแรก
ทีส่ ง เขามาภายในวันที่ 30 พ.ย. 53
รับฟรี! CD Box 1 ชิ้น
เงื่อนไข
1. จํากัดสิทธิ์ของที่ระลึก 1 ชิ้น/รหัส
2. บริษัทจะสงของที่ระลึกตามที่อยูที่ทานใหไวกับบริษัท
3. สามารถติดตามรายชื่อผูไดรับของที่ระลึกไดในวันที่
20 ธ.ค. 53 ที่ www.amwayshopping.com/ffe/
เรื่องเลาจากหุนสวน/จรรยาบรรณนารู
4. คําตัดสินของบริษัทถือเปนที่สิ้นสุด

การสปอนเซอรสากล ตอนที่ 10
จากบทความตอนทีแ่ ลว เราพูดถึงการไหลของเงินสวนลดพิเศษระดับผูน าํ สากล ซึง่ ผูท ไ่ี ดรบั เงินสวนลดดังกลาว
จะตองเปนนักธุรกิจแอมเวยระดับ 21% ที่มียอดธุรกิจที่ใชในการคํานวณคุณสมบัติระดับ 21% ซึ่งเงินที่ไดรับ
จะเปนจํานวนเทาใดและขึ้นอยูกับปจจัยอะไรบางนั้น ลองมาดูกัน

ตารางแสดงจํานวนสายงานการสปอนเซอรที่จะไดรับสวนลดพิเศษและจํานวนเงินที่จะไดรับ

จํานวนสายงานการสปอนเซอรสากล
ที่ ไหลผานมาทีต่ วั ทาน

ยอดธุรกิจทีใ่ ชในการคํานวณ
คุณสมบัตริ ะดับ 21%

จํานวนเงินสวนลดพิเศษที่
ผูส ปอนเซอรสากลจะไดรบั

1 สายงานหรือมากกวา

21%

เต็มจํานวน

2 สายงานหรือมากกวา

นอยกวา 21%

บางสวน

1 สายงานหรือนอยกวา

นอยกวา 21%

ไมไดรับ

คําอธิบาย
จากตารางขางตนจะเห็นวา ปจจัยการไดรับหรือไมไดรับสวนลดพิเศษ และจะไดรับเปนจํานวนเทาใดนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยหลัก
2 ประการ คือ
1. จํานวนสายงานการสปอนเซอรสากลที่สงผานเงินสวนลดพิเศษ
2. ยอดธุรกิจมียอดที่ใชในการคํานวณ 21% หรือไม

ในตอนตอไปเราจะพิจารณาถึงเรื่องการไดรับเงินสวนลดพิเศษเต็มจํานวนวาจะตองทําอยางไร รวมถึง
เงินสวนลดพิเศษบางสวนที่จะไดรับนั้นเปนจํานวนเทาใด
อานบทความการสปอนเซอรสากลยอนหลังไดท่ี www.amwayshopping.com/ffe/เรือ่ งเลาจากหุน สวน/แผนธุรกิจ สวนลด และโบนัส
November 2010

71

ประกาศ! ชวงเวลาการรับสื่อ
ไอลูป นิวสเล็ตเทอร นิตยสารอะชีฟ และวารสารแอมนิวส
บริษทั ขอเรียนแจงใหทราบถึงกําหนดชวงเวลาการรับสือ่ ไอลูป นิวสเล็ตเทอร นิตยสารอะชีฟ และวารสารแอมนิวส
เพือ่ ใหองคกรธุรกิจสามารถวางแผนการทํางาน บริหารจัดการการสัง่ ซือ้ สินคา และเอือ้ ประโยชนตอ การดําเนิน
ธุรกิจของนักธุรกิจแอมเวยทกุ ทาน โดยจะเริม่ ชวงเวลาการรับสือ่ ดังกลาวขางตน ตัง้ แตฉบับพฤศจิกายน 2553
เปนตนไป ดังตารางขางลางนี้
สือ่
ไอลูป นิวสเล็ตเทอร

กลุม ผูร บั สือ่

ชวงเวลาการรับสือ่

นักธุรกิจแอมเวย
ระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป

ทุกวันที่ 8 ของเดือน
(กอนชือ่ ฉบับ)

นักธุรกิจแอมเวย

นิตยสารอะชีฟ
มี 2 ชองทาง คือ
1. รับเองทีแ่ อมเวย ช็อป

ตัง้ แตวนั ที่ 19 - 25 ของเดือน*
(กอนชือ่ ฉบับ)
ประมาณสัปดาหสดุ ทายของเดือน**
(กอนชือ่ ฉบับ)

2. รับทางไปรษณีย

สมาชิกแอมเวย

วารสารแอมนิวส

ประมาณสัปดาหสดุ ทายของเดือน**
(กอนชือ่ ฉบับ)

* นิตยสารอะชีฟจะทยอยจัดสงตามระยะทางทีแ่ อมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และตางจังหวัด ตัง้ แตวนั ที่ 19 แตไมเกินวันที่ 25 ของเดือน
กอนชือ่ ฉบับ (สงครบทุกช็อป)
** ชวงเวลาในการรับสื่ออะชีฟ/แอมนิวส ทางไปรษณียจะขึ้นอยูกับระยะทางใกล-ไกลในการจัดสง ตามที่อยูที่แจงไวกับบริษัท

นอกจากนี้ นักธุรกิจแอมเวยยังสามารถติดตามขอมูลขาวสารของบริษัทไดสะดวกรวดเร็วผานชองทางเว็บไซต
www.amwayshopping.com ดังนี้
นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป
สามารถดาวน โหลด ไอลูป นิวสเล็ตเทอร ไดทกุ วันที่ 8 ของเดือน (กอนชือ่ ฉบับ)
นิตยสารอะชีฟ ไดทุกวันที่ 19 ของเดือน (กอนชือ่ ฉบับ) และวารสารแอมนิวส
ไดทุกวันที่ 25 ของเดือน (กอนชือ่ ฉบับ) โดยทําตามขั้นตอนดังนี้
เลือกตึก ABO > ทําการ log-in โดยใสหมายเลขประจําตัวนักธุรกิจแอมเวยและ
รหัสลับอินเทอรเน็ต > เลือกหัวขอ “สื่อประจํา” เลือก ไอลูป นิวสเล็ตเทอร /
นิตยสารอะชีฟ / วารสารแอมนิวส

นักธุรกิจแอมเวย
สามารถดาวน โหลด นิตยสารอะชีฟ ไดทุกวันที่ 19 ของเดือน (กอนชือ่ ฉบับ) และ
วารสารแอมนิวส ไดทกุ วันที่ 25 ของเดือน (กอนชือ่ ฉบับ) โดยทําตามขัน้ ตอนดังนี้
เลือกตึก ABO > ทําการ log-in โดยใสหมายเลขประจําตัวนักธุรกิจแอมเวยและรหัสลับ
อินเทอรเน็ต > เลือกหัวขอ “สื่อประจํา” เลือก นิตยสารอะชีฟ / วารสารแอมนิวส

สมาชิกแอมเวย
สามารถดาวน โหลดวารสารแอมนิวส ไดทุกวันที่ 25 ของเดือน (กอนชือ่ ฉบับ) โดย
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้
เลือกตึก ABO > ทําการ log-in โดยใสหมายเลขประจําตัวสมาชิกแอมเวยและรหัสลับ
อินเทอรเน็ต > เลือกหัวขอ “สื่อประจํา” เลือก วารสารแอมนิวส

กรุณาแจงนักธุรกิจแอมเวยในองคกรใหทราบโดยทั่วกัน
72

November 2010

กลับมาอีกครั้งตามคําเรียกรอง!
ยาสีฟันกลิสเทอร มัลติ-แอ็คชั่น ฟลูออไรด ขนาดทดลอง 5 กรัม
ผลิตภัณฑที่จะชวยใหนักธุรกิจแอมเวยขยายตลาดธุรกิจไดงายขึ้น
โดยสามารถแจกเพื่อเปนตัวอยางใหกับผูที่ยังไมเคยทดลองใช
ยาสีฟน กลิสเทอรไดทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ ดวยประสิทธิภาพ
ของไซโลเดนท* (Sylodent) และคุณสมบัตอิ น่ื ๆ ที่มีเชนเดียวกับ
ยาสีฟนกลิสเทอร มัลติ-แอ็คชั่น ฟลูออไรด ขนาด 200 กรัม
• 1 แพ็ค บรรจุขนาด 5 หลอด (ปริมาณสุทธิ 5 กรัม/หลอด)
• 1 หลอดใชได 4 – 5 ครั้ง

รหัสสินคา 219501
ราคาขายปลีก /ราคาสมาชิก 35 บาท

จําหนายตั้งแตวันที่ 13 พ.ย. 53 เปนตนไป
* ไซโลเดนท คือ เครือ่ งหมายการคาทีแ่ อ็คเซส บิสเนส กรุป แอลแอลซี ไดรบั อนุญาตให ใชอยางถูกตองตามกฎหมาย

ไดอารี่แพลนเนอร และออรกาไนเซอร (รีฟิลล) แอมเวย 2011
ไมควรพลาด! ไดอารีแ่ พลนเนอร และออรกาไนเซอร (รีฟลิ ล) แอมเวย 2011 สือ่ เฉพาะกิจทีจ่ ะชวยใหคณ
ุ วางแผน
ธุรกิจแอมเวย ไดงา ยและสะดวกขึน้ ดวยตารางนัดหมายลูกคา ขอมูลปฏิทนิ การเปด–ปดแอมเวย ช็อป ตลอดป ทีอ่ ยู
และหมายเลขโทรศัพทของแอมเวย ช็อป ทั่วประเทศ ตลอดจนหมายเลขบัญชีธนาคารของแอมเวย ช็อป ทุกแหง
รีบเปนเจาของกอนใครไดแลววันนี้! เพื่อคุณจะไมพลาดนัดสําคัญตางๆ ตลอดป 2011...ปแหงความสําเร็จของคุณ

ไดอารี่แพลนเนอร 2011
รหัส 212610
ราคา 15 บาท

ออรกาไนเซอร 2011 (รีฟลล)
รหัส 212611
ราคา 95 บาท

ปกออรกาไนเซอรแอมเวย
รหัส 217678
ราคา 300 บาท
November 2010

73

ตารางการประชุม

SEMINAR / WORKSHOP

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2553
กรุงเทพฯ

เดือน วัน วันที่

เวลา

จังหวัด

พ.ย. อา.
ส.

7
20

13.00 - 20.00 น.
13.30 - 16.30 น.

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

ธ.ค.

พ.

15

17.00 - 21.00 น.

กรุงเทพฯ

พฤ.

16

17.00 - 21.00 น.

กรุงเทพฯ

เวลา

จังหวัด

ภาคกลาง / ภาคตะวันออก

เดือน วัน วันที่
พ.ย. อา.
จ.
พ.
พฤ.
ธ.ค. พ.
พฤ.
อ.
พ.

14
22
24
25
8
9
14
15

พฤ.

16

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

14
21
22
23
24
15
16

ศ.

17

เวลา

ภาคเหนือ

จ.
อ.
พ.
พ.
พฤ.
ศ.
ธ.ค. จ.
อ.
พ.
พฤ.

22
23
24
24
25
26
13
14
15
16

ภาคใต
74

จ.
อ.
พ.
พฤ.
จ.
อ.
พ.
ธ.ค. พ.
พฤ.
ศ.
ส.

1
2
3
4
22
23
24
15
16
17
18

จังหวัด

เวลา

จังหวัด

13.30 - 16.30 น. เชียงใหม
19.00 - 21.30 น. เพชรบูรณ
13.30 - 16.30 น. พิษณุโลก
19.00 - 21.30 น. พิษณุโลก
19.00 - 21.30 น. กําแพงเพชร
19.00 - 21.30 น.
สุโขทัย
19.00 - 21.30 น. เชียงใหม
19.00 - 21.30 น.
ลําปาง
19.00 - 21.30 น.
แพร
19.00 - 21.30 น. เชียงราย

เดือน วัน วันที่
พ.ย.

สถานที่

สถานที่

13.00 - 18.30 น. ขอนแกน
หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน
13.00 - 17.00 น.
สุรินทร
หองรัตนบุรี 2 โรงแรมทองธารินทร
13.30 - 16.30 น. อุบลราชธานี
หองบอลรูม ซี โรงแรมลายทอง
13.30 - 16.30 น. นครราชสีมา
หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส
13.30 - 16.30 น. อุดรธานี หองธนานนท โรงแรมเซ็นทาราแอนดคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร
19.00 - 21.30 น. นครพนม
หองเสารทอง โรงแรมนครพนม ริเวอรวิว
19.00 - 21.30 น. อุดรธานี
หองแกรนดบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา
แอนดคอนเวนชั่นเซ็นเตอร
19.00 - 21.30 น. ขอนแกน
หองศรีจันทร 2 โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส

เดือน วัน วันที่
พ.ย.

การประชุม

หมายเหตุ

การประชุม

หมายเหตุ

13.00 - 17.00 น. จันทบุรี
หองจุลมณี โรงแรม เค.พี. แกรนด
การประชุมพิเศษธุรกิจแอมเวย
สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ
13.30 - 16.30 น.
ระยอง
หองเสม็ด 1 ชั้น 9 โรงแรมคามิโอ เฮาส
การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป
19.00 - 21.30 น. ปราจีนบุรี
หองคอนเวนชั่น โรงแรมทวาราวดี รีสอรท
การประชุมธุรกิจแอมเวย
สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ
19.00 - 21.30 น.
ลพบุรี
หองเจาพระยาวิชาเยนทร โรงแรมลพบุรีอินน รีสอรท
การประชุมธุรกิจแอมเวย
สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ
19.00 - 21.30 น.
ระยอง
หองศรีสุนทร โรงแรมสตาร
การประชุมธุรกิจแอมเวย
สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ
19.00 - 21.30 น.
ชลบุรี
หองชล - ระยอง โรงแรมแอมบาสซาเดอรซติ ้ี จอมเทียน
การประชุมธุรกิจแอมเวย
สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ
19.00 - 21.30 น. ประจวบคีรีขันธ
หองโยธิน โรงแรมหาดทอง
การประชุมธุรกิจแอมเวย
สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ
19.00 - 21.30 น. เพชรบุรี
หองแกรนดสีมา โรงแรมฮอลิเดยอินนรีสอรท
การประชุมธุรกิจแอมเวย
สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ
รีเจนทบีช ชะอํา
หองคอนเวนชั่น โรงแรมราชศุภมิตร
การประชุมธุรกิจแอมเวย
สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ
19.00 - 21.30 น. กาญจนบุรี

เดือน วัน วันที่
พ.ย. อา.
อา.
จ.
อ.
พ.
ธ.ค. พ.
พฤ.

สถานที่

อารีนา ฮอลล ศูนยการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี การประชุมสรางธุรกิจกับหุนสวนที่คุณวางใจ
สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ
หองฟนิกซ 1 - 6 ฮอลล 8
การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป
ศูนยการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย
พิธีมอบเข็มเกียรติคุณนักธุรกิจแอมเวย
สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ
(ระดับเข็มเงิน - ระดับเข็มมรกต)
หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย
พิธีมอบเข็มเกียรติคุณนักธุรกิจแอมเวย
สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ
(ระดับเข็มเงิน - ระดับเข็มมรกต)

เวลา

จังหวัด

สถานที่
หองบานพันตน โรงแรมโลตัสปางสวนแกว
หองศรีเทพ โรงแรมโฆษิตฮิลล
หองวังพิกุล 1 - 2 โรงแรมอมรินทร ลากูน
หองคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทร ลากูน
หองลิไท โรงแรมเพชร โฮเต็ล
หองสวรรคโลก โรงแรมไพลิน
หองปาสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแกว
หองเวียงแกว โรงแรมลําปางเวียงทอง
หองสักทอง 1 - 3 โรงแรมแมยมพาเลส
หองราชาวดี 1 - 2 โรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก

สถานที่

การประชุม

หมายเหตุ

การประชุมสรางธุรกิจกับหุนสวนที่คุณวางใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ
การประชุมพิเศษธุรกิจแอมเวย
สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ
การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป
การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป
การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป
การประชุมธุรกิจแอมเวย
สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ
การประชุมธุรกิจแอมเวย
สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ
การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

การประชุม

หมายเหตุ

การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป
การประชุมธุรกิจแอมเวย
สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ
การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป
การประชุมธุรกิจแอมเวย
สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ
การประชุมธุรกิจแอมเวย
สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ
สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ
การประชุมธุรกิจแอมเวย
การประชุมธุรกิจแอมเวย
สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ
การประชุมธุรกิจแอมเวย
สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ
การประชุมธุรกิจแอมเวย
สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ
การประชุมธุรกิจแอมเวย
สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

การประชุม

หมายเหตุ

19.00 - 21.30 น.
ระนอง
หองรังสรรค โรงแรมทินิดี
การประชุมธุรกิจแอมเวย
สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ
หองศรีวิชัย โรงแรมวังใต
การประชุมธุรกิจแอมเวย
สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ
19.00 - 21.30 น. สุราษฎรธานี
19.00 - 21.30 น.
กระบี่
หองนพรัตน โรงแรมมาริไทม ปารค แอนด สปารีสอรท
การประชุมธุรกิจแอมเวย
สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ
19.00 - 21.30 น.
ภูเก็ต
หองแกรนด บอลรูม 1 โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้
การประชุมธุรกิจแอมเวย
สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ
13.30 - 16.30 น.
สงขลา
หองจุติ โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ
การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป
13.30 - 16.30 น. สุราษฎรธานี
หองศรีวิชัย เอ โรงแรมวังใต
การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป
13.30 - 16.30 น.
ภูเก็ต
หองรายา โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้
การประชุมผูน ําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป
19.00 - 21.30 น. นครศรีธรรมราช
หองแกรนดบงกชรัตน โรงแรมทวินโลตัส
การประชุมธุรกิจแอมเวย
สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ
19.00 - 21.30 น.
ตรัง
หองธนารมย 3 โรงแรมธรรมรินทรธนา
การประชุมธุรกิจแอมเวย
สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ
19.00 - 21.30 น.
สงขลา
หองตะกั่วปา โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ
การประชุมธุรกิจแอมเวย
สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ
13.00 - 16.00 น.
ยะลา
หองวลัย โรงแรมยะลารามา
การประชุมพิเศษธุรกิจแอมเวย
สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

November 2010

ตารางฝกอบรมนักธุรกิจแอมเวย

หลักสูตร คิดใหญ ไมคิดเล็ก (Think Big)
วิทยากร รศ.วิกรณ รักษปวงชน
รหัสจองฝกอบรม
19-0506

อาจารยประจํามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยากรและที่ปรึกษา Train and Media Training Institute

เดือน วัน วันที่
เวลา
พ.ย. อ. 2 13.00 - 17.00 น.

จังหวัด
กรุงเทพฯ

สถานที่
หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

สิ่งที่คุณจะไดเรียนรู
1. การเพิ่มขนาดของการคิด
2. การมีวิสัยทัศนและความมุงมั่นในเปาหมาย
3. การพูดเชิงบวก
4. ไมมีคําวาทําไมไดและลงมือทําเดี๋ยวนี้

เปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ทุกระดับ
2 ต.ค. 53

อุปกรณที่บริษัทเตรียมไวให
• เอกสารประกอบการอบรม
• สมุดบันทึก
• ปากกา 1 ดาม

คาฝกอบรม
• 300 บาท/ทาน
(ไมรวมอาหารกลางวัน)

หลักสูตร กิจกรรมสรางผูนําและทีมงานเพื่อความสําเร็จ
วิทยากร รศ.วิกรณ รักษปวงชน
รหัสจองฝกอบรม
19-0501

เดือน วัน วันที่
เวลา
พ.ย. อา. 7 13.00 - 17.00 น.

จังหวัด
สงขลา

สถานที่
หองจุติ เอ โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ

สิ่งที่คุณจะไดเรียนรู
1. ศิลปะการใชกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความเปนผูนําในเบื้องตน
2. กิจกรรมเพื่อชวยเสริมสรางความสัมพันธของทีมงาน
3. เทคนิคการนําเกมในการประชุมตางๆ
4. วิธีการอธิบายความหมายของแตละกิจกรรม

เปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ทุกระดับ
7 ต.ค. 53

อุปกรณที่บริษัทเตรียมไวให
• เอกสารประกอบการอบรม
• สมุดบันทึก
• ปากกา 1 ดาม

คาฝกอบรม
• 300 บาท/ทาน
(ไมรวมอาหารกลางวัน)

หลักสูตร การสรางทีมแหงความสําเร็จ
วิทยากร อ.อิทธินันท สันทัด และทีมงาน
รหัสจองฝกอบรม
19-0502

วิทยากรและที่ปรึกษา สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (TMA)
วิทยากรและที่ปรึกษาดานพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคกร สถาบันฝกอบรม D4

เดือน วัน วันที่
เวลา
พ.ย. พฤ. 18 9.00 - 17.00 น.

จังหวัด
กรุงเทพฯ

สถานที่
หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

สิ่งที่คุณจะไดเรียนรู
1. การกําหนดเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน โดยสมาชิกทุกคนมีโอกาสไดมีสวนรวม
2. ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอทีม เพราะเราเปนหุนสวนทางธุรกิจที่จะนําพา
ทีมงานไปสูความสําเร็จได
3. การสรางเครือขายในการทํางาน (Network Building) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ
การประสานงาน
4. พัฒนากระบวนการคิดเชิงสรางสรรคในการแกไขปญหาเฉพาะหนาของสมาชิกทีมงาน
5. วิธกี ารมองปญหา อุปสรรค และความขัดแยงทีเ่ กิดขึน้ วาเปนโอกาสทีจ่ ะพัฒนางาน
และพัฒนาความสัมพันธอันดีระหวางทีมงานดวยกัน

เปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ทุกระดับ
18 ต.ค. 53

อุปกรณที่บริษัทเตรียมไวให
• เอกสารประกอบการอบรม
• สมุดบันทึก
• ปากกา 1 ดาม

คาฝกอบรม
• 600 บาท/ทาน
(ไมรวมอาหารกลางวัน)

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ
วิทยากร รศ.ดร.ศักดา ปนเหนงเพ็ชร
รหัสจองฝกอบรม
19-0503

อาจารยประจําภาควิชาวาทวิทยา คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิทยากรพิเศษของสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอหน โรเบิรต เพาเวอรส

เดือน วัน วันที่
เวลา
พ.ย. พฤ. 25 9.00 - 17.00 น.

จังหวัด
กรุงเทพฯ

สถานที่
หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

สิ่งที่คุณจะไดเรียนรู
1. การฝกปฏิบัติการพูดในที่ชุมชน
2. การฝกปฏิบตั กิ ารใชภาษากายทีเ่ หมาะสมในงานธุรกิจและเสริมสรางสัมพันธภาพ
3. การฝกบุคลิกภาพและการแสดงออกที่เหมาะสม

เปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ทุกระดับ
25 ต.ค. 53

อุปกรณที่บริษัทเตรียมไวให
• เอกสารประกอบการอบรม
• กระเปาใสเอกสาร
• DVD การฝกปฏิบัติจริงของ
แตละทาน (สงมอบภายหลัง)

คาฝกอบรม
• 1,250 บาท/ทาน
(รวมอาหารกลางวัน)

หมายเหตุ 1. สงวนสิทธิ์การเขาฝกอบรมเฉพาะนักธุรกิจแอมเวยเทานั้น 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูเขาอบรม 2 ทาน / 1 รหัส
November 2010

75

พิเศษ หลักสูตร การเสริมสรางบุคลิกภาพ
ทานจะไดเรียนรู ฝกปฏิบัติ และทราบเทคนิคการเสริมสรางบุคลิกภาพภายในเวลา 4 ชั่วโมง ในราคา
เพียง 150 บาท โดย อ.ศิวไิ ล แสงพุฒ วิทยากรจากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอหน โรเบิรต เพาเวอรส
รหัสจองฝกอบรม
19-0448

เดือน วัน วันที่
เวลา
พ.ย. ส. 6 13.00 - 17.00 น.

จังหวัด
สงขลา

สถานที่
หองจุติ โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ

เปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ทุกระดับ
23 มิ.ย. 53

หมายเหตุ 1. สงวนสิทธิ์การเขาฝกอบรมเฉพาะนักธุรกิจแอมเวยเทานั้น 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูเขาอบรม 2 ทาน / 1 รหัส

ความประทับใจจากการเขาอบรม

ศิริพรรณ - วสันต
ฐิติกุลวาณิช
นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร

ประทับใจการบรรยายของ รศ.วิกรณ
รักษปวงชน ที่อธิบายไดชัดเจน เขาใจงาย
และสามารถนําไปถายทอดไดดี บรรยากาศ
การฝกอบรมจึงเต็มไปดวยความสนุกสนาน
อยากให รศ.วิกรณ ไดบรรยายในหลักสูตร
อืน่ ๆ อีก นักธุรกิจแอมเวยทอ่ี ยูต า งจังหวัด
อาจมีโอกาสเขารวมการฝกอบรมนอยจึง
ควรจัดบอยขึ้น โดยเนนเนื้อหาที่สามารถ
นําไปใชกับงานและธุรกิจแอมเวยได
ขอขอบคุณพนักงานที่ดูแลงานดานนี้ที่
เชิญวิทยากรที่มีความสามารถมาให
การฝกอบรม

นับเปนการฝกอบรมที่ใหประโยชนกับ
ผูเ ขารวมทุกทานไดอยางดี ดิฉนั ไดเขารวม
การฝกอบรมหลักสูตร “คิดใหญ ไมคิด
เล็ก” และ “กิจกรรมสรางผูนําและทีม
งานเพื่อความสําเร็จ” ซึ่งเปนเนื้อหาที่
นาสนใจมาก สามารถประยุกต ใชกับ
ทีมงานและชีวิตประจําวันไดอยางดี
อยากใหมีการจัดฝกอบรมบอยขึ้นและ
มาจัดที่ตางจังหวัดมากขึ้น เพื่อธุรกิจ
ธนาภา - สิรวิชญ
ของเราจะไดเจริญกาวหนาพรอมกับ
คันทะวงค
การพั
ฒนาตัวเองอยางตอเนื่องคะ
นักธุรกิจแอมเวยระดับทับทิม

ขอปฏิบัติในการฝกอบรม
กรุุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม
การสํารองที่นั่งการฝกอบรม
1. กรุณายืนยันการสํารองทีน่ ง่ั โดยชําระเงินคาฝกอบรมภายในวันเดียวกัน
กอนเวลา 18.00 น. มิฉะนั้น สิทธิ์การสํารองที่นั่งของทานจําเปนตอง
ถูกยกเลิกในวันรุงขึ้นเพื่อเปดโอกาสใหผูอื่น
2. หากในการฝกอบรมใดมีที่นั่งเหลือในรอบแพลตินัม นธอ.ทั่วไปสามารถ
โทร.สํารองที่นั่งและติดตอชําระเงินคาฝกอบรมภายในวันเดียวกันกอน
เวลา 18.00 น. ตามชองทางทีบ่ ริษทั กําหนด โดยไมมกี ารจําหนายบัตร
ที่เหลือหนาหองฝกอบรม

3. ในกรณีทม่ี ผี สู าํ รองทีน่ ง่ั เขารวมฝกอบรมนอยมาก บริษทั อาจยกเลิกการ
ฝกอบรมนัน้ และแจงใหผสู าํ รองทีน่ ง่ั ทัง้ หมดทราบกอนวันฝกอบรม 7 วัน
4. ในกรณีทบ่ี ริษทั ยกเลิกการฝกอบรม ทานสามารถนําใบเสร็จรับเงินคาอบรม
พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูจองอบรม (หรือหนังสือมอบฉันทะ กรณี
ใหผูอื่นมารับแทน) มาติดตอขอรับเงินคืนที่แอมเวย ช็อป สาขาใดก็ได
ภายในวันที่บริษัทกําหนด หากพนกําหนดนี้แลว บริษัทจะโอนเงินคา
อบรมนี้เขาบัญชีของผูจองอบรมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ชองทางการชําระคาฝกอบรม

1. ชํําระเปปนเงินิ สด ณ แอมเวย ช็อ็ ป ทั่วั ประเทศ
2. ชําระดวยบัตรแอมเวยเดบิตการด
3. ชําระผานบัตรเงินสดทันใจ (ATM) ของธนาคารกสิกรไทย ธนาคารยูโอบี
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารทหารไทย
4. ชําระทางโทรศัพทผานบริการ Kbank e-phone ของธนาคารกสิกรไทย
และธนาคารยูโอบี
5. ชําระเงินผานเคานเตอรธนาคารดวยใบนําฝากพิเศษ (ขอรับแบบฟอรม
ใบนําฝากพิเศษไดที่แอมเวย ช็อป ทุกสาขา หรือดาวน โหลดแบบฟอรม
ไดที่ www.amwayshopping.com)

6. ชําระดวยบัตรเครดิต/วีซา/มาสเตอรการด
7. ชําระผานบริการ K-mBanking (สําหรับมือถือทุกระบบ)
8. ชําระผาน ATM SIM (สําหรับมือถือระบบ Dtac เทานั้น)
ในการชําระเงินผานบริการธนาคารตางๆ ทานจะตองโทร.สํารองทีน่ ง่ั กอน
การชําระเงิน และสามารถติดตอขอรับใบเสร็จรับเงินทีแ่ ผนกบริการธุรกิจ
สํานักงานใหญ กรณีทต่ี อ งการรับใบเสร็จรับเงินทีแ่ อมเวย ช็อป สาขาอืน่ ๆ
ทานสามารถแจงความจํานงไดที่ Amway Call Center 0-2725-8000
ในวันและเวลาทําการ และติดตอรับใบเสร็จรับเงินทีแ่ อมเวย ช็อป สาขานัน้
หลังจากการแจงประมาณ 7 วันทําการ

การเขาฝกอบรม
1. ผูเ ขา รว มฝก อบรมจะตอ งเปนนักธุรกิจแอมเวยเทานัน้ (กรณีผสู มัครรวม
แตยงั ไมไดเพิม่ ชือ่ ตามระเบียบของบริษทั ไมสามารถเขารวมฝกอบรมได)
2. ตองแสดงบัตรประจําตัวนักธุรกิจแอมเวยและใบเสร็จรับเงินคาฝกอบรม
เปนหลักฐานในการลงทะเบียน
3. ไมอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงรอบการเขาฝกอบรมโดยมิไดแจงใหบริษัท
ทราบกอนวันฝกอบรม

76

November 2010

4.
5.
6.
7.

นักธุรกิจแอมเวยจะตองลงทะเบียนดวยตนเองเทานั้น
กรุณางดการบันทึกภาพและเสียงทุกชนิด ในระหวางการฝกอบรม
กรุณามาลงทะเบียนและรับเอกสารกอนเริ่มการฝกอบรม 15 นาที
หามนําเด็กและผูไมมีสวนเกี่ยวของเขารวมการฝกอบรม

ตารางการฝกอบรมผลิตภัณฑ

ความออนเยาว
ไมยากอยางที่คิด
การมีชีวิตที่ยืนยาวและความออนเยาวเปนสิ่งที่มนุษย
ทุกคนปรารถนา แตทา นทราบหรือไมวา มีแนวทางใดบาง
ที่จะทําใหเรายังคงความออนเยาวที่ถูกตองตามหลัก
วิชาการ พบกับเนื้อหาที่เขมขนเพื่อการดํารงความ
ออนเยาว ดวยวิธีการตางๆ ที่เหมาะสมกับแตละบุคคล จากคณาจารยเฉพาะทางดานเวชศาสตรชะลอวัยและ
ฟื้นฟูสุขภาพ โดย ศ.ดร.ธัมทิวัตถ นรารัตนวันชัย คณบดีคณะเวชศาสตรชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และ นพ.กฤษดา ศิรามพุช อายุรแพทยดานอายุรวัฒน
รหัสจอง 13-0799
เดือน วัน วันที่

เวลา

9.30 - 12.00 น.
ส. 4

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 17.00 น.

ธ.ค.
9.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
อา. 5
13.00 - 17.00 น.

รายการ

จังหวัด

ทฤษฎีการแกและการจัดการ
สารแอนตี้ออกซิแดนท และซูเปอรแอนตี้ออกซิแดนท
รับประทานอาหารกลางวัน
เราจะรับมือกับความแกชราไดอยางไร
จะเลือกอาหารและสารอาหารเพือ่ ตอตานความชราไดอยางไร
วิถีชีวิตแหงความออนเยาว
การออกกําลังสมองเพื่อการชะลอวัย
การควบคุมนํ้าหนักและการชะลอวัย
รับประทานอาหารกลางวัน
การจัโปรแกรมเพื่อตานความชราสําหรับแตละบุคคล
สารอาหารเสริมเพื่อความจําเพาะของปญหาสุขภาพ
สอบ

กรุงเทพฯ

สถานที่

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน
สําหรับ นธอ. สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป
ระดับแพลตินัม (กรณีมที เ่ี หลือ)

หองฝกอบรม
ชั้น 2
9 -10 พ.ย. 53
สํานักงานใหญ
แอมเวย

11 พ.ย. 53

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม

สิ่งที่ทานจะไดรับ

1. คาฝกอบรมทานละ 1,000 บาท
พิเศษ! สําหรับผูจองกอนวันที่ 23 พ.ย. 53 สามารถจองได
ในราคา 800 บาท
2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 2 ทานตอ 1 สายงาน
3. รับผูเขาอบรม 180 คน

1. คูมือฝกอบรม โดยคณาจารยผูสอน
2. อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารวาง 2 มื้อ ตลอด 2 วัน
3. ประกาศนียบัตร มอบแดผูเขาฝกอบรมที่มีชั่วโมง
การเรียนไมตํ่ากวารอยละ 80
4. สัมฤทธิบัตรหลังสอบผานเกณฑกําหนดรอยละ 80

November 2010

77

หลักสูตรการอบรมนิวทริไลท
แผนกฝกอบรมผลิตภัณฑไดจดั แผนหลักสูตรการเรียนรูน วิ ทริไลทอยางเปนลําดับขัน้ โดยแบงเปน 3 หลักสูตรหลัก ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรขอมูลพื้นฐาน เหมาะสําหรับผูตองการเริ่มตนเรียนรูความรูพื้นฐานทางดานรางกายมนุษย สรีรวิทยา กายวิภาค
โภชนาการ และเรื่องราวแบรนดนิวทริไลทพื้นฐาน เหมาะสมสําหรับผูเริ่มตน ที่ไมมีความรูพื้นฐานในหัวขอขางตน แบงเปน 2
หลักสูตร คือ เริ่มตนธุรกิจนิวทริไลท 1 และเริ่มตนธุรกิจนิวทริไลท 2
หลักสูตรขอมูลเฉพาะทาง* เปนการเรียนรูขอมูลลงลึกดานการดูแลสุขภาพในแตละสวนของรางกาย เหมาะสําหรับผูที่
ผานหลักสูตรขอมูลพื้นฐานแลว และ/หรือ มีความรูพื้นฐานและประสงคที่จะเพิ่มเติมความรูเฉพาะดานมากขึ้น แบงเปน
4 หลักสูตร ไดแก โภชนาการเพื่อสุขภาพผูหญิงและกระดูก สุขภาพหัวใจและหลอดเลือด โภชนาการเพื่อการควบคุมและการลด
นํ้าหนัก และโภชนาการเพื่อตานอนุมูลอิสระ

หลักสูตรขอมูลพิเศษ* จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรูในดานโภชนาการเชิงลึกมากขึ้น ซึ่งในแตละชวงเวลาจะมีวิทยากรใหมๆ
เขารวมบรรยายเพิ่มเติม ทําใหไดเนื้อหาหลากหลายและทันสมัย เหมาะสมสําหรับผูผานหลักสูตรขอมูลพื้นฐานและขอมูล
เฉพาะทางมาแลว
* หลักสูตรเหลานี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

สําหรับนักธุรกิจแอมเวยทป่ี ระสงคเขาลงเรียนหลักสูตรตางๆ ของนิวทริไลทนน้ั แผนกฝกอบรม
ผลิตภัณฑขอแนะนําใหเขาฝกอบรมตามลําดับขัน้ เพือ่ ประสิทธิภาพสูงสุดของการเรียนรูด งั นี้

เริ่มตนธุรกิจนิวทริไลท 1
ในปจจุบนั กระแสความสนใจเรือ่ งสุขภาพเปนสิง่ ทีเ่ ราปฏิเสธไมได และการทีเ่ รามีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรงนัน้ ก็เปนสวนสําคัญ
ทีท่ าํ ใหเราใชชวี ติ ไดอยางมีความสุข ซึง่ ปจจัยหนึง่ ทีท่ าํ ใหเรามีรา งกายทีแ่ ข็งแรง คือการทีเ่ ราตองรูจ กั รางกายของเราเอง
และมีความรูเกี่ยวกับโภชนาการที่ทําใหรางกายแข็งแรงดวย ในการอบรมหลักสูตรนี้ทานจะไดเรียนรูพื้นฐานระบบ
กายวิภาคและสรีรวิทยาของรางกาย รวมถึงภาพรวมของโภชนาการพื้นฐานที่ทําใหรางกายดํารงอยูได
รหัสจองฝกอบรม
13-0749
13-0750
13-0751
13-0752
13-0753
13-0777
13-0778
13-0779

เดือน วัน วันที่
พ.ย.
พ.ย.
พ.ย.
พ.ย.
พ.ย.
ธ.ค.
ธ.ค.
ธ.ค.

พ.
ส.
จ.
ส.
อา.
พฤ.
ส.
พ.

3
6
8
13
14
2
4
8

เวลา

จังหวัด

18.00 - 21.00 น.
กรุงเทพฯ
13.00 - 16.00 น. ประจวบคีรีขันธ
18.00 - 21.00 น.
เชียงใหม
13.00 - 16.00 น.
ภูเก็ต
13.00 - 16.00 น. นครศรีธรรมราช
18.00 - 21.00 น.
กรุงเทพฯ
13.00 - 16.00 น.
นครปฐม
18.00 - 21.00 น.
ขอนแกน

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม
1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท
2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

สถานที่
หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย
หองโยธิน โรงแรมหาดทอง
หองบานพันตน โรงแรมโลตัสปางสวนแกว
หองแววราไวย โรงแรมเมโทรโพล
หองอรพินธ โรงแรมทวินโลตัส
หองฝกอบรมชั น 2 สํานักงานใหญแอมเวย
หองสายนที โรงแรมริเวอร
หองศรีจันทร 1 โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน
สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)
13 - 14 ต.ค. 53

15 ต.ค. 53

18 - 19 ต.ค. 53

20 ต.ค. 53

15 - 16 พ.ย. 53

17 พ.ย. 53

สิ่งที่ทานจะไดรับ
1. คูมือฝกอบรมการเริ่มตนธุรกิจนิวทริไลท 1
2. เอกสารประกอบการบรรยาย
3. ความรูพื้นฐานระบบกายวิภาคและสรีรวิทยาเบื้องตนของระบบยอยอาหาร

4. ความรูโภชนาการพื้นฐานเพื่อการดํารงชีวิต
5. ความรูแบรนดนิวทริไลท

เริ่มตนธุรกิจนิวทริไลท 2
สารอาหารเพือ่ การดํารงชีวติ สําหรับมนุษยมหี ลากหลาย ซึง่ สามารถจัดกลุม ได 3 กลุม คือ แมคโครนิวเทรียนท ไมโครนิวเทรียนท
และไฟโตนิวเทรียนท ดังนั้น ผูที่ตองการใหรางกายแข็งแรงจึงจําเปนที่ตองเรียนรูหลักสูตรนี้ โดยจะไดรับความรูที่ลงลึก
ถึงสารอาหารประเภทโปรตีน วิตามิน และเกลือแรชนิดตางๆ รวมถึงสารไฟโตนิวเทรียนททม่ี ปี ระโยชนตอ รางกาย
รหัสจองฝกอบรม
13-0754
13-0755
13-0756
13-0757
13-0780
13-0781
13-0782

เดือน วัน วันที่
พ.ย.
พ.ย.
พ.ย.
พ.ย.
ธ.ค.
ธ.ค.
ธ.ค.

อา.
อ.
ส.
อา.
จ.
พฤ.
พ.

21
23
27
28
6
9
22

เวลา

จังหวัด

13.00 - 16.00 น.
กรุงเทพฯ
18.00 - 21.00 น.
เชียงใหม
13.00 - 16.00 น.
ภูเก็ต
13.00 - 16.00 น. ประจวบคีรีขันธ
13.00 - 16.00 น. นครศรีธรรมราช
18.00 - 21.00 น.
กรุงเทพฯ
18.00 - 21.00 น.
สงขลา

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม
1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท
2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

สถานที่
หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย
หองบานพันตน โรงแรมโลตัสปางสวนแกว
หองแววราไวย โรงแรมเมโทรโพล
หองโยธิน โรงแรมหาดทอง
หองอรพินธ โรงแรมทวินโลตัส
หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย
หองจุติ โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ

สิ่งที่ทานจะไดรับ
1. คูมือฝกอบรมการเริ่มตนธุรกิจนิวทริไลท 2
2. เอกสารประกอบการบรรยาย
3. ความรูเกี่ยวกับสารอาหารโปรตีน วิตามิน และเกลือแร

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน
สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)
27 - 28 ต.ค. 53

29 ต.ค. 53

8 - 9 พ.ย. 53

10 พ.ย. 53

18 - 19 พ.ย. 53

20 พ.ย. 53

24 - 25 พ.ย. 53

26 พ.ย. 53

4. ความรูเกี่ยวกับสารไฟโตนิวเทรียนท
5. ความรูเกี่ยวกับแบรนดนิวทริไลท

กรุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม

78

November 2010

โภชนาการเพื่อสุขภาพผูหญิงและกระดูก
จากสภาวะปจจุบันที่มีสภาพสังคมเรงรีบ ภาวะการไดรับโภชนาการที่ไมสมดุลจึงเปนประเด็นสําคัญของสุขภาพผูหญิง
นอกจากนี้ ปญหาของอาหารในปจจุบนั รวมถึงสภาพการใชชวี ติ ยังเปนอีกสวนหนึง่ ทีม่ ผี ลกับสุขภาพกระดูก เพือ่ เปนการสราง
ความรูท ถ่ี กู ตองในการดูแลสุขภาพของผูห ญิงและกระดูก ขอเชิญนักธุรกิจแอมเวยเขารวมการฝกอบรมจากวิทยากรของบริษทั
รหัสจองฝกอบรม
13-0768
13-0769
13-0770
13-0771
13-0772
13-0792
13-0793
13-0794

เดือน วัน วันที่
พ.ย.
พ.ย.
พ.ย.
พ.ย.
พ.ย.
ธ.ค.
ธ.ค.
ธ.ค.

ส.
ศ.
อ.
ส.
จ.
ศ.
ส.
จ.

6
12
16
20
22
3
18
20

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน
สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)

เวลา

จังหวัด

สถานที่

13.00 - 16.00 น.
18.00 - 21.00 น.
18.00 - 21.00 น.
13.00 - 16.00 น.
18.00 - 21.00 น.
18.00 - 21.00 น.
10.30 - 13.30 น.
18.00 - 21.00 น.

ราชบุรี
อุตรดิตถ
นครราชสีมา
สงขลา
กรุงเทพฯ
เชียงราย
ปตตานี
กรุงเทพฯ

หองราชาวดี โรงแรมโกลเดนทซิต ี
หองกินรี โรงแรมสีหราช
หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิตปรนิ เซส โคราช
หองจุติ เอ โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ
หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย
หองดอยตุง 2 โรงแรมดุสิตไอสแลนด รีสอรท
หองศรีนัครี โรงแรมเซานเทิรนวิว
หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม
1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

20 - 21 ต.ค. 53

22 ต.ค. 53

28 - 29 ต.ค. 53

30 ต.ค. 53

16 - 17 พ.ย. 53

18 พ.ย. 53

24 - 25 พ.ย. 53

26 พ.ย. 53

สิ่งที่ทานจะไดรับ
1. เอกสารประกอบการบรรยาย 2. ความรูในการดูแลตัวเองในกลุมผูหญิงและกระดูก

สุขภาพหัวใจและหลอดเลือด (Heart & Health)
โรคหัวใจเปนสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับตนๆ ของคนไทยและประชากรในประเทศที่พัฒนาแลว มีสาเหตุ
หลักมาจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไมถูกตอง ไมออกกําลังกายเลย การเรียนรูเกี่ยวกับสาเหตุของโรคนี้
และการเสริมสรางพฤติกรรมการบริโภคที่ดี ตลอดจนขอมูลเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชนตอระบบการทํางาน
ของหัวใจจากวิทยากรของบริษัท จะชวยใหคุณดูแลสุขภาพของหัวใจไดอยางถูกตอง
รหัสจองฝกอบรม
13-0758
13-0759
13-0760
13-0761
13-0762
13-0763
13-0783
13-0784
13-0785
13-0786
13-0787

เดือน วัน วันที่
พ.ย.
พ.ย.
พ.ย.
พ.ย.
พ.ย.
พ.ย.
ธ.ค.
ธ.ค.
ธ.ค.
ธ.ค.
ธ.ค.

อา.
พ.
พ.
ส.
ส.
ส.
ส.
จ.
ส.
ส.
อา.

7
10
17
20
27
27
4
13
18
18
19

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน
สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)

เวลา

จังหวัด

สถานที่

13.00 - 16.00 น.
18.00 - 21.00 น.
18.00 - 21.00 น.
13.00 - 16.00 น.
13.00 - 16.00 น.
10.30 - 13.30 น.
13.00 - 16.00 น.
18.00 - 21.00 น.
13.00 - 16.00 น.
13.00 - 16.00 น.
13.00 - 16.00 น.

นาน
เพชรบุรี
กรุงเทพฯ
มุกดาหาร
ชัยนาท
ปตตานี
นครสวรรค
กรุงเทพฯ
เลย
ราชบุรี
ลําปาง

หองมรกต โรงแรมเทวราช
หองนพรัตน โรงแรมรอยัลไดมอนด
หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย
หองชางนาว โรงแรมมุกดาหารแกรนด
หองโบตั น โรงแรมชัยนาทธานี
หองศรีนัครี โรงแรมเซานเทิรนวิว
หองดุสิตารมเยศ 2 โรงแรมพิมาน
หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย
หองพุทธรักษา โรงแรมเลยพาเลส
หองราชาวดี โรงแรมโกลเดนทซิตี้
หองเบญจรงค โรงแรมเวียงลคอร

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม
1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท
2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

19 - 20 ต.ค. 53

21 ต.ค. 53

26 - 27 ต.ค. 53
28 - 29 ต.ค. 53

28 ต.ค. 53
30 ต.ค. 53

9 - 10 พ.ย. 53

11 พ.ย. 53

11 - 12 พ.ย. 53
22 - 23 พ.ย. 53

13 พ.ย. 53
24 พ.ย. 53

25 - 26 พ.ย. 53

27 พ.ย. 53

สิ่งที่ทานจะไดรับ
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. เรียนรูเรื่องอุบัติการณการเกิดโรคหัวใจ และพยาธิสภาพของโรคหัวใจและหลอดเลือด
3. เรียนรูเรื่องโภชนาการที่เหมาะสมตอการปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสม

โภชนาการเพือ่ ตานอนุมลู อิสระ (The Power of Antioxidant)
อนุมลู อิสระ ตนเหตุของริว้ รอย ความแกชรา หรือแมแตโรคเรือ้ รังตางๆ ยังเปนสิง่ ทีค่ ณ
ุ ไมอาจหลีกเลีย่ งได เพราะทุกๆ วันเราตองเผชิญกับอนุมลู อิสระจากมลภาวะแสงแดด
อาหาร หรือแมแตอากาศทีเ่ ราหายใจก็สามารถกอใหเกิดอนุมลู อิสระ รวมเรียนรูก ารปกปองตนเองจากอนุมลู อิสระซึง่ เปนตนเหตุของปญหาสุขภาพดวยสารตานอนุมลู อิสระ
(Antioxidant) เกราะปกปองทีค่ ณ
ุ มองไมเห็น พรอมทัง้ เรียนรูโภชนาการเพือ่ ตานอนุมลู อิสระทีเ่ ขาใจงาย และนําไปประยุกต ใช ได ในชีวติ ประจําวันเพือ่ ใหคณ
ุ มีสขุ ภาพดีทกุ วัน
รหัสจองฝกอบรม
13-0764
13-0765
13-0766
13-0767
13-0788
13-0789
13-0790
13-0791

เดือน วัน วันที่
พ.ย.
พ.ย.
พ.ย.
พ.ย.
ธ.ค.
ธ.ค.
ธ.ค.
ธ.ค.

ส.
ศ.
อา.
พ.
ส.
จ.
ส.
ศ.

6
12
21
24
4
6
18
24

เวลา

จังหวัด

13.00 - 16.00 น.
18.00 - 21.00 น.
13.00 - 16.00 น.
18.00 - 21.00 น.
13.00 - 16.00 น.
13.00 - 16.00 น.
13.00 - 16.00 น.
18.00 - 21.00 น.

สุราษฎรธานี
นครสวรรค
กาญจนบุรี
กรุงเทพฯ
ภูเก็ต
นครราชสีมา
เพชรบุรี
กรุงเทพฯ

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน
สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)
หองริมนํ้า โรงแรมวังใต
18 - 19 ต.ค. 53
20 ต.ค. 53
หองดุสิตารมเยศ 1 โรงแรมพิมาน
20 - 21 ต.ค. 53
22 ต.ค. 53
หองโทปาซ โรงแรมเฟลิกซริเวอรแคว
26 - 27 ต.ค. 53
28 ต.ค. 53
หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย
3 - 4 พ.ย. 53
5 พ.ย. 53
15 - 16 พ.ย. 53
17 พ.ย. 53
หองพระพิทักษแกรนดบอลรูม โรงแรมเมโทรโพล
หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช
18 - 19 พ.ย. 53
20 พ.ย. 53
หองนพรัตน โรงแรมรอยัลไดมอนด
24 - 25 พ.ย. 53
26 พ.ย. 53
หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย
7 - 8 ธ.ค. 53
9 ธ.ค. 53

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม
1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

สถานที่

สิ่งที่ทานจะไดรับ
1. เอกสารประกอบการบรรยาย 2. เรียนรูโภชนาการเพื่อตานอนุมูลอิสระ

กรุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม
November 2010

79

โภชนาการเพื่อการควบคุมและลดนํ้าหนัก
ภาวะนํา้ หนักเกินหรือความอวน ไมเพียงกอปญหาดานสุขภาพ แตยงั สงผลตอจิตใจ กอใหเกิดความไมมน่ั ใจในรูปราง
และการดํารงชีวติ การแกปญ
 หาโดยการลดความอวนอยางผิดๆ ยิง่ ทําใหเกิดผลเสียมากขึน้ คือนอกจากจะรักษานํา้ หนัก
ทีล่ ดลงมาไมไดแลว ยังอาจจะยิง่ กลับมาอวนกวาเดิม การมีความรูค วามเขาใจเรือ่ งสารอาหารทีถ่ กู ตอง จะชวยใหผทู ่ี
ตองการลดนํา้ หนัก สามารถลดนํา้ หนักไดอยางยัง่ ยืนควบคูไ ปกับการรับประทานอาหารอยางมีความสุข รวมถึงตลาด
ผลิตภัณฑเพือ่ การควบคุมและลดนํา้ หนักก็มอี ตั ราการเติบโตเปนอยางมากในปจจุบนั ขอเชิญนักธุรกิจแอมเวยเขารวม
การฝกอบรมจากวิทยากรของบริษัท เพื่อไดรับความรูความเขาใจที่ถูกตองและสามารถนําไปประกอบธุรกิจไดจริง
รหัสจองฝกอบรม
13-0773
13-0774
13-0775
13-0776
13-0795
13-0796
13-0797
13-0798

เดือน วัน วันที่
พ.ย.
พ.ย.
พ.ย.
พ.ย.
ธ.ค.
ธ.ค.
ธ.ค.
ธ.ค.

ศ.
จ.
ศ.
ศ.
พฤ.
ศ.
อ.
อา.

5
8
19
26
9
17
21
26

เวลา

จังหวัด

18.00 - 21.00 น. อุบลราชธานี
18.00 - 21.00 น.
พิษณุโลก
18.00 - 21.00 น.
กรุงเทพฯ
18.00 - 21.00 น. นครศรีธรรมราช
18.00 - 21.00 น.
ระยอง
18.00 - 21.00 น.
ชัยนาท
18.00 - 21.00 น. มุกดาหาร
13.00 - 16.00 น.
กรุงเทพฯ

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน
สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)

สถานที่
หองบอลรูม ซี โรงแรมลายทอง
หองวังพิกุล โรงแรมอมรินทรลากูน
หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย
หองอรพินธ โรงแรมทวินโลตัส
หองศรีสุวรรณ โรงแรมสตาร
หองโบตั๋น โรงแรมชัยนาทธานี
หองชางนาว โรงแรมมุกดาหารแกรนด
หองฝกอบรมชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม
1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

14 - 15 ต.ค. 53

16 ต.ค. 53

21 - 22 ต.ค. 53
28 - 29 ต.ค. 53
17 - 18 พ.ย. 53

23 ต.ค. 53
30 ต.ค. 53
19 พ.ย. 53

25 - 26 พ.ย. 53

27 พ.ย. 53

8 - 9 ธ.ค. 53

10 ธ.ค. 53

สิ่งที่ทานจะไดรับ
1. คูมือฝกอบรม 2. เอกสารประกอบการบรรยาย

เครื
่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร
“อากาศมีความจําเปนตอชีวิตของคนเราอยางมาก แตที่ผานมาคนสวนใหญยังไมไดใหความสนใจกับคุณภาพอากาศที่เรา
หายใจเขาไป คุณเปนผูหนึ่งที่มั่นใจในอากาศที่สะอาด ปลอดภัย และสะดวกสบายสําหรับคุณและครอบครัวแลวหรือยัง”
การฝกอบรมที่เปดโอกาสใหนักธุรกิจแอมเวยไดรวมเรียนรูสมรรถนะชั้นยอดของเครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟยร จากนักธุรกิจ
แอมเวยผูเชี่ยวชาญในธุรกิจเครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟยร ที่จะมาถายทอดเทคนิคการนําเสนอผลิตภัณฑการทําการตลาด
อยางมืออาชีพ คุณสุนิสา - คุณพิบูลย ศรีเมฆ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร
รหัสจองฝกอบรม
14-0048
14-0049
14-0050
14-0051
14-0052

เดือน วัน วันที่
พ.ย. จ.
พ.ย. ส.
พ.ย. จ.
พ.ย. ส.
พ.ย. อ.

8
13
15
20
23

เวลา

จังหวัด

18.00 - 21.00 น.
13.00 - 16.00 น.
18.00 - 21.00 น.
13.00 - 16.00 น.
18.00 - 21.00 น.

กรุงเทพฯ
ขอนแกน
ระนอง
สุโขทัย
ลพบุรี

คุณสุนสิ า - คุณพิบลู ย
ศรีเมฆ

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน
สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)
หองแกรนดรัชดาบอลรูม โรงแรมเจาพระยาปารค
20 - 21 ต.ค. 53
22 ต.ค. 53
หองศรีจันทร 1 โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส
21 - 22 ต.ค. 53
23 ต.ค. 53
หองรังสรรค โรงแรมทินิดี
หองสวรรคโลก โรงแรมไพลิน
27 - 28 ต.ค. 53
29 ต.ค. 53
หองเจาพระยาวิชาเยนทร โรงแรมลพบุรอี นิ น รีสอรท
สถานที่

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม
1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

สิ่งที่ทานจะไดรับ
1. เอกสารประกอบการบรรยาย 2. ความรูเรื่องเครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟยร

ผลิตภัณฑอารทิสทรี แตงหนาสีสันขั้นพื้นฐาน เอพีแอลเอส
การฝกอบรมนี้เหมาะสําหรับผูที่ไมมีพื้นฐานการแตงหนามากอน หรือผูที่ตองการเริ่มทําธุรกิจในกลุมผลิตภัณฑสีสัน
ในคอรสนี้จะทําใหคุณเขาใจวลีที่วา “รองพื้นสวย...มีชัยไปกวาครึ่ง” อยางถองแทและสามารถทําไดจริงดวยตัวคุณเอง
รหัสจองฝกอบรม
11-0949
11-0950
11-0951
11-0952
11-0968
11-0969
11-0970
11-0971

เดือน วัน วันที่
พ.ย.
พ.ย.
พ.ย.
พ.ย.
ธ.ค.
ธ.ค.
ธ.ค.
ธ.ค.

ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
ส.
อา.
ส.

เงือ่ นไขการจองการฝกอบรม
1. คาฝกอบรมทานละ 300 บาท
2. บริษทั ใหสทิ ธิผ์ ฝู ก อบรม 4 ทาน
ตอ 1 สายงาน

80

November 2010

6
13
14
14
11
11
12
18

เวลา

จังหวัด

สถานที่

10.00 - 16.00 น.
10.00 - 16.00 น.
10.00 - 16.00 น.
10.00 - 16.00 น.
10.00 - 16.00 น.
10.00 - 16.00 น.
10.00 - 16.00 น.
10.00 - 16.00 น.

อุดรธานี
สุพรรณบุรี
กรุงเทพฯ
พิษณุโลก
กรุงเทพฯ
เชียงใหม
พัทลุง
เพชรบูรณ

หองธนานนท โรงแรมเซ็นทาราแกรนด
หองฤกษตระกร โรงแรมคุมสุพรรณ
หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย
หองวังพิกุล 1 - 2 โรงแรมอมรินทรลากูน
หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย
หองชางกระ โรงแรมเชียงใหม ออคิด
หองวังใหม โรงแรมลําปา รีสอรท
หองพีชปุระ โรงแรมโฆษิตฮิลล

อารทสิ ทรี บิวตี้ ทาเลนท

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน
สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)
14 - 15 ต.ค. 53
16 ต.ค. 53
18 - 19 ต.ค. 53

20 ต.ค. 53

17 - 18 พ.ย. 53

19 พ.ย. 53

23 - 24 พ.ย. 53

25 พ.ย. 53

สิง่ ทีท่ า นจะไดรบั
7. ชมการสาธิตขัน้ ตอนการแตงหนาขัน้ พืน้ ฐาน
1. เรือ่ งราวของแบรนดอารทสิ ทรี
8. ทดลองปฏิบตั แิ ตงหนาตัวเองใหสวยในแบบที่
2. หลักเกณฑการแบงประเภทของครีมรองพืน้
3. เทคนิคการเลือกครีมรองพืน้ ทีเ่ หมาะกับสภาพผิว เปนคุณ โดยการดูแลและแนะนําอยางใกลชดิ
จากผูเ ชีย่ วชาญโดยเฉพาะ
4. ทฤษฎีสผี วิ หรืออันเดอร โทน
9. ใบประกาศนียบัตรผลิตภัณฑอารทสิ ทรี
5. ทฤษฎีการใชสสี นั ในการแตงหนา
การแตงหนาสีสนั ขัน้ พืน้ ฐาน เอพีแอลเอส
6. คูม อื ขอมูลผลิตภัณฑเครือ่ งสําอางอารทสิ ทรี
ชุดสีสันทั้งหมด

อุปกรณทต่ี อ งเตรียมมาในวันฝกอบรม
1. ผลิตภัณฑเครือ่ งสําอางอารทสิ ทรีชดุ สีสนั
2. ผลิตภัณฑทาํ ความสะอาดผิวและผลิตภัณฑ
ถนอมผิวอารทสิ ทรีทใ่ี ชประจําวัน
3. ชุดแปรงและกระจกแตงหนาอารทสิ ทรี
4. ผาคลุมไหลและผาคาดผมอารทสิ ทรี
5. ใบมีดกันคิว้ สําลี ทิชชู และไมพนั สําลี

กรุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม

ผลิตภัณฑอารทิสทรี เทคนิคการแตงหนาแบบมืออาชีพ
เปนคอรสที่เหมาะสําหรับผูที่ผานการอบรมการแตงหนาสีสันขั้นพื้นฐาน เอพีแอลเอส มาแลว และตองการเรียนรูเทคนิค
การแตงหนาเพิม่ เติม เพือ่ ใหสามารถสาธิตการแตงหนาขณะนําเสนอสินคาไดอยางมัน่ ใจ และดูมคี วามเปนมืออาชีพมากยิง่ ขึน้
รหัสจองฝกอบรม
11-0953
11-0954
11-0972
11-0973

เดือน วัน วันที่
พ.ย.
พ.ย.
ธ.ค.
ธ.ค.

ส.
ส.
ส.
ส.

13
20
11
18

เวลา

จังหวัด

สถานที่

10.00 - 16.00 น.
10.00 - 16.00 น.
10.00 - 16.00 น.
10.00 - 16.00 น.

เชียงราย
กรุงเทพฯ
สกลนคร
กรุงเทพฯ

หองดอยตอง โรงแรมดุสิต ไอสแลนด รีสอรท
หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย
หองแวรซายส โรงแรมสกลแกรนดพาเลส
หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม
1. คาฝกอบรมทานละ 350 บาท
2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน
3. ผูเขาอบรมตองผานการฝกอบรมการแตงหนา
สีสันขั้นพื้นฐาน เอพีแอลเอส มาแลว

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน
สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)
19 - 20 ต.ค. 53
21 ต.ค. 53
26 - 27 ต.ค. 53
28 ต.ค. 53
16 - 17 พ.ย. 53
18 พ.ย. 53
23 - 24 พ.ย. 53
25 พ.ย. 53

อุปกรณที่ตองเตรียมมาในวันฝกอบรม
1. ผลิตภัณฑเครื่องสําอางอารทิสทรีชุดสีสัน
2. ผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวและผลิตภัณฑถนอมผิว
อารทิสทรีที่ใชประจําวัน
3. ชุดแปรงและกระจกแตงหนาอารทิสทรี
4. ผาคลุมไหลและผาคาดผมอารทิสทรี
5. ใบมีดกันคิ้ว สําลี ทิชชู และไมพันสําลี
6. ใบประกาศนียบัตรการแตงหนาสีสนั ขัน้ พืน้ ฐาน เอพีแอลเอส

สิ่งที่ทานจะไดรับ
1. วิธีการวัดสัดสวนใบหนา
2. การวิเคราะหรูปหนาและจุดเดนบนใบหนาของแตละคน
3. หลักการแกไขรูปหนาดวยการใชแสงเงา (เฉดดิ้งและไฮไลท)
4. ทฤษฎีการแกไขรูปคิว้ ตา แกม และปาก ในรูปแบบตางๆ อยางละเอียด
5. ชมการสาธิตการแตงหนาขั้นสูง
6. ปฏิบตั กิ ารแตงหนาสีสนั ขัน้ สูง พรอมการดูแลอยางใกลชดิ จากผูเ ชีย่ วชาญ
7. คูมือการฝกอบรมเทคนิคการแตงหนาแบบมืออาชีพ
8. ใบประกาศนียบัตรผลิตภัณฑอารทสิ ทรี เทคนิคการแตงหนาแบบมืออาชีพ

ผลิตภัณฑถนอมผิวอารทสิ ทรี เอพีแอลเอส (ปรับปรุงใหม)
โอกาสอันดีเยีย่ มสําหรับผูต อ งการเริม่ ตนธุรกิจความงามอยางงดงาม เรียนรูข อ มูล
ผลิตภัณฑถนอมผิวของอารทิสทรี เรื่องราวของผิว และนวัตกรรมแหงความงาม
จากอารทิสทรี เพื่อการดูแลผิวของคุณ พรอมรวมฝกฝนวิเคราะหประเภทผิว
และการนวดหนาสูผ วิ สวยใสดวยตนเอง เรียนรูเ ทคนิคการเริม่ ตนธุรกิจความงาม
ดวยผลิตภัณฑถนอมผิวของอารทิสทรี จากอารทิสทรี บิวตี้ ทาเลนท
รหัสจองฝกอบรม
11-0941
11-0942
11-0943
11-0945
11-0944
11-0946
11-0947
11-0948
11-0964
11-0965
11-0966
11-0967

เดือน วัน วันที่
พ.ย.
พ.ย.
พ.ย.
พ.ย.
พ.ย.
พ.ย.
พ.ย.
พ.ย.
ธ.ค.
ธ.ค.
ธ.ค.
ธ.ค.

ส.
อา.
ส.
ส.
อา.
อา.
ส.
อา.
อา.
อา.
อา.
อา.

6
7
13
13
14
14
20
21
12
12
12
19

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม
1. คาฝกอบรมทานละ 350 บาท
2. บริษทั ใหสทิ ธิผ์ ฝู ก อบรม 4 ทาน
ตอ 1 สายงาน

เวลา

จังหวัด

ชุดวิเคราะหสภาพผิว

อาจารยนก
ณฤทธิ์ แสงสุวรรณ

อารทสิ ทรี บิวตี้ ทาเลนท

คูม อื อารทสิ ทรี เอพีแอลเอส ถนอมผิว 1 และ 2

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน
สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)

สถานที่

10.00 - 16.00 น. นครสวรรค
หองดุสิตารมเยศ 2 โรงแรมพิมาน
10.00 - 16.00 น. เพชรบูรณ
หองพีชปุระ โรงแรมโฆษิตฮิลล
10.00 - 16.00 น.
รอยเอ็ด
หองเพทาย โรงแรมเพชรรัตนการเดน
10.00 - 16.00 น.
กรุงเทพฯ
หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย
10.00 - 16.00 น. กาญจนบุรี
หองโทปาซ โรงแรมเฟลิกซ ริเวอรแคว
10.00 - 16.00 น.
นาน
หองมรกต โรงแรมเทวราช
10.00 - 16.00 น. นครศรีธรรมราช
หองอรพินธ โรงแรมทวินโลตัส
10.00 - 16.00 น.
สงขลา
หองหาดใหญ โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ
10.00 - 16.00 น.
กรุงเทพฯ
หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย
10.00 - 16.00 น.
ขอนแกน
หองหลักเมือง โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส
10.00 - 16.00 น.
ภูเก็ต
หองพระพิทักษแกรนดบอลรูม โรงแรมเมโทรโพล
10.00 - 16.00 น.
กรุงเทพฯ
หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

สิ่งที่ทานจะไดรับ
1. เรียนรูเรื่องราวของแบรนดอารทิสทรี ความรูเรื่องผิวพรรณ
ปจจัยที่มีผลกระทบตอผิว ปญหาที่มักเกิดกับผิว นวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตรอนั ลํา้ สมัยจากอารทสิ ทรี และขอมูลเบือ้ งตน
ของกลุมผลิตภัณฑถนอมผิวอารทิสทรีทุกกลุม
2. คูมืออารทิสทรีเอพีแอลเอส (ผลิตภัณฑถนอมผิว) 2 เลม
(ผลิตภัณฑ 1 เลม/ความรูทั่วไป 1 เลม)
3. ใหม! วิเคราะหประเภทของผิวและฝกฝนการนวดหนาสูผ วิ สวยใสดวยตนเอง
4. ใหม! เรียนรูเ ทคนิคการเริม่ ตนธุรกิจความงามจากอารทสิ ทรี บิวตี้ ทาเลนท
5. ใบประกาศนียบัตรผานการฝกอบรมผลิตภัณฑถนอมผิวอารทสิ ทรี เอพีแอลเอส

14 - 15 ต.ค. 53

16 ต.ค. 53

21 - 22 ต.ค. 53

23 ต.ค. 53

26 - 27 ต.ค. 53

28 ต.ค. 53

17 - 18 พ.ย. 53

19 พ.ย. 53

อุปกรณที่ตองเตรียมมาในวันฝกอบรม
1. ผลิตภัณฑทําความสะอาดเครื่องสําอาง อาย แอนด ลิป
เมคอัพ รีมูฟเวอร และ เจนเทิล แอคชั่น เมคอัพ รีมูฟเวอร
2. ผลิตภัณฑทาํ ความสะอาดผิวและผลิตภัณฑถนอมผิวอารทสิ ทรีทใ่ี ชประจําวัน
3. โพลิชชิ่ง สครับ หรือ พอร เคล็นซิ่ง มาสค
4. มอยสเจอร อินเทนส มาสค
5. ครีมมี่ มาสซาจ
6. กระจก ผาคลุมไหล และผาคาดผมอารทิสทรี
7. สําลี ทิชชู ไมพนั สําลี ฟองนํา้ และอางนํา้ พลาสติกสําหรับรองนํา้
เพื่อทําความสะอาดหนา

ผลิตภัณฑเพือ่ การเกษตร แอ็ปซา-80 และนิวทริแพลนท เอจี
ทานจะไดเรียนรูเ กีย่ วกับความตองการสารอาหารของพืช วิธกี ารใชผลิตภัณฑนวิ ทริแพลนท เอจี และแอ็ปซา-80 อยางครบถวนจากวิทยากรผูเ ชีย่ วชาญทางการเกษตร
รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา และการแนะนําวิธีการทําตลาดผลิตภัณฑทางการเกษตรจากนักธุรกิจแอมเวยผูประสบความสําเร็จในธุรกิจการเกษตร
รหัสจองฝกอบรม
16-0023
16-0024
16-0025

เดือน วัน วันที่
พ.ย. ส.
พ.ย. อา.
พ.ย. ส.

เวลา

6 13.00 - 17.00 น.
14 17.30 - 21.30 น.
20 13.00 - 17.00 น.

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน
สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)

จังหวัด

สถานที่

จันทบุรี
สงขลา
นครราชสีมา

หองจุลมณี โรงแรม เค.พี. แกรนด
หองตะกั่วปา โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ
หองสุรนารี เอ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม
1. คาฝกอบรมทานละ 150 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน
กรุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม

19 - 20 ต.ค. 53

21 ต.ค. 53

26 - 27 ต.ค. 53

28 ต.ค. 53

สิ่งที่ทานจะไดรับ
1. คูมือผลิตภัณฑทางการเกษตร 2. เอกสารประกอบการบรรยาย
November 2010

81

Absolute Cooking @ iCook Studio
โอกาสพิเศษสําหรับผูร กั การปรุงอาหาร! ทานจะไดเรียนรูเ ทคนิคการประกอบอาหารดวยผลิตภัณฑ ไอคุก อยางมืออาชีพ ณ iCook
Studio ชั้น 1 สํานักงานใหญแอมเวย ดวยคอรสการอบรมจากวิทยากรและผูเชี่ยวชาญ โดยแบงเปน 3 คอรส ไดแก
1. คอรสพืน้ ฐาน เนนเรือ่ งคุณสมบัตแิ ละคุณประโยชนของผลิตภัณฑ เหมาะสําหรับนักธุรกิจทีต่ อ งการเพิม่ พูนความรู
เกีย่ วกับกลุม ผลิตภัณฑชดุ ภาชนะประกอบอาหาร ไอคุก รวมถึงการดูแลรักษาเพือ่ ใหเขาใจกลุม ผลิตภัณฑชดุ ภาชนะ
ประกอบอาหาร ไอคุก ใหมากขึ้น และชมการสาธิตการปรุงอาหารเมนูงายๆ
2. คอรสสรางโอกาสทางธุรกิจ โดย iCook The Master 2010 นักธุรกิจแอมเวยผเู ชีย่ วชาญในการทําตลาดกลุม
ผลิตภัณฑชดุ ภาชนะประกอบอาหาร ไอคุก เหมาะสําหรับนักธุรกิจแอมเวยทม่ี คี วามรูเ กีย่ วกับกลุม ผลิตภัณฑ
ชุดภาชนะประกอบอาหาร ไอคุก ในระดับพืน้ ฐานแลว และตองการเพิม่ เติมความรู ในมิตขิ องวิธกี ารเสนอและเขาถึง
กลุม เปาหมายใหมากขึน้ โดยวิทยากรผูเ ชีย่ วชาญ ดวยการสาธิตการปรุงอาหารทีแ่ สดงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ ไดดี
3. คอรสนักปรุงมือใหม (Cooking Class) คอรสที่เปดโอกาสใหนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และประชาชนทั่วไปได
ลงมือปรุงอาหารดวยตนเอง เพื่อเพิ่มพูนทักษะการปรุงอาหารใหหลากหลายมากขึ้น ตลอดจนเรียนรูเทคนิค
การจัดตกแตงจานอาหารใหสวยงาม เพื่อพัฒนาฝมือและเทคนิคการทําอาหารประหนึ่งเชฟมือโปร
รหัสจองฝกอบรม
15-0182
15-0183
15-0184
15-0185
15-0190
15-0191
15-0192
15-0193
15-0194
15-0195
15-0196
15-0197
15-0200
15-0201

เดือน วัน วันที่
พ.ย.
พ.ย.
พ.ย.
พ.ย.
ธ.ค.
ธ.ค.
ธ.ค.
ธ.ค.
ธ.ค.
ธ.ค.
ธ.ค.
ธ.ค.
ธ.ค.
ธ.ค.

อ.
อ.
อ.
อ.
อ.
อ.
พฤ.
พฤ.
อ.
อ.
พฤ.
พฤ.
ศ.
ศ.

9
9
23
23
14
14
16
16
21
21
23
23
3
3

เวลา
9.00 - 12.00 น.
14.00 - 17.00 น.
9.00 - 12.00 น.
14.00 - 17.00 น.
9.00 - 12.00 น.
14.00 - 17.00 น.
9.00 - 12.00 น.
14.00 - 17.00 น.
9.00 - 12.00 น.
14.00 - 17.00 น.
9.00 - 12.00 น.
14.00 - 17.00 น.
9.00 - 12.00 น.
14.00 - 17.00 น.

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน
สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)

หัวขอการฝกอบรม
คอรสพื้นฐาน

19 - 20 ต.ค. 53

21 ต.ค. 53

22 - 23 พ.ย. 53

24 พ.ย. 53

16 - 17 พ.ย. 53

18 พ.ย. 53

คอรสสรางโอกาสทางธุรกิจ
คอรสพื้นฐาน
คอรสสรางโอกาสทางธุรกิจ
คอรสพื้นฐาน
คอรสสรางโอกาสทางธุรกิจ
คอรสนักปรุงมือใหม - อรอยสไตลอิตาเลี่ยนโฮมเมด

เงื่อนไขการจองฝกอบรม คอรสพื้นฐาน
1. จํานวนผูเขารวมฝกอบรม 25 ทาน/รอบ
2. คาฝกอบรมทานละ 200 บาท
3. บริษัทใหสิทธิ์ผูเขาฝกอบรม 2 ทาน ตอ 1 สายงาน
คอรสสรางโอกาสทางธุรกิจ
1. จํานวนผูเขารวมฝกอบรม 25 ทาน/รอบ
2. คาฝกอบรมทานละ 300 บาท
3. บริษัทใหสิทธิ์ผูเขาฝกอบรม 1 ทาน ตอ 1 สายงาน
คอรสนักปรุงมือใหม (Cooking Class)
1. จํานวนผูเขารวมฝกอบรม 18 ทาน/รอบ
2. คาฝกอบรมทานละ 500 บาท
3. บริษัทใหสิทธิ์ผูเขาฝกอบรม 1 ทาน ตอ 1 สายงาน

สิ่งที่ทานจะไดรับ
1. คูมือผลิตภัณฑเครื่องครัว ไอคุก
2. เอกสารประกอบการอบรม

* สําหรับคอรสนักปรุงมือใหม ใหสิทธิ์เขารวมอบรมไดทั้งนักธุรกิจแอมเวย
สมาชิก และประชาชนทั่วไป แตในการจองสิทธิ์ตองเปนนักธุรกิจแอมเวย
และสมาชิกเทานั้น

ชุดภาชนะประกอบอาหาร ไอคุก
การฝกอบรมพิเศษทีจ่ ะไดเรียนรูข อ มูลและเทคโนโลยีกลุม ผลิตภัณฑ ไอคุก ทัง้ หมด ไดแก ชุดภาชนะประกอบอาหาร ไอคุก 21 ชิน้ ชุดกระทะทรงโคง
ชุดมีด และกรรไกรอเนกประสงค รวมถึงวิธกี ารสรางโอกาสทางธุรกิจ และการเขาถึงกลุม เปาหมาย ตลอดจนเทคนิคการสาธิตใชผลิตภัณฑ
ไอคุก ปรุง “เมนูเปดใจ” อาหารจานอรอยทีท่ าํ งายและรวดเร็ว ทวาสามารถใชเปดใจไดอยางดี โดยคุณนิธศิ พงศภัคสิริ นักธุรกิจแอมเวย
ระดับทับทิม และ iCook The Master 2010 ผูเ ชีย่ วชาญในกลุม ผลิตภัณฑ ไอคุก ซึง่ ทัง้ หมดนีท้ า นจะไดทง้ั “เรียนรู” และ “ลิม้ รสอาหาร”
รหัสจองฝกอบรม
15-0186
15-0187
15-0188
15-0189
15-0198

เดือน วัน วันที่
พ.ย.
พ.ย.
พ.ย.
พ.ย.
ธ.ค.

ส.
อา.
ศ.
พฤ.
อ.

6
14
19
25
7

เวลา

จังหวัด

สถานที่

13.00 - 16.00 น.
13.00 - 16.00 น.
18.00 - 21.00 น.
18.00 - 21.00 น.
18.00 - 21.00 น.

กรุงเทพฯ
สงขลา
เชียงใหม
ระยอง
สุราษฎรธานี

หองธาราเทพ โรงแรมเจาพระยาปารค
หองตะกั่วปา โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ
หองชางกระ โรงแรมเชียงใหมออคิด
หองสรอยทอง โรงแรมโกลเดนซิตี้
หองริมนํ้า โรงแรมวังใต

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม
1. คาฝกอบรมทานละ 200 บาท
2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

82

November 2010

คุณนิธิศ พงศภัคสิริ

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน
สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)
11 - 12 ต.ค. 53
13 ต.ค. 53
20 - 21 ต.ค. 53
22 ต.ค. 53
26 - 27 ต.ค. 53
28 ต.ค. 53
8 - 9 พ.ย. 53
10 พ.ย. 53
17 - 18 พ.ย. 53
19 พ.ย. 53

สิ่งที่ทานจะไดรับ
1. คูมือผลิตภัณฑชุดภาชนะประกอบอาหาร ไอคุก
2. ขอมูลผลิตภัณฑชุดภาชนะประกอบอาหาร ไอคุก
กรุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม

แอมเวย ช็อป
กรุงเทพฯ เฉพาะการสั่งซื้อสินคา โทร. 0-2725-8000 กด 3
แผนกจัดสงสินคาและแอมเวย ช็อป
สํานักงานใหญ
โทร. 0-2713-8000

แอมเวย ช็อป ธนบุรี
โทร. 0-2424-3449
แอมเวย ช็อป ดอนเมือง
โทร. 0-2992-6659

แอมเวย ช็อป สุขุมวิท 83
โทร. 0-2730-0907
แอมเวย ช็อป สามพราน
โทร. 0-2811-5151

แอมเวย ช็อป ชิดลม
โทร. 0-2655-6801
แอมเวย ช็อป พระราม 2
โทร. 0-2895-8833

แอมเวย ช็อป สมุทรปราการ
โทร. 0-2730-9011
แอมเวย ช็อป นนทบุรี
โทร. 0-2964-3626

แอมเวย ช็อป เชียงราย
โทร. 053-774-677
แอมเวย ช็อป นครสวรรค
โทร. 056-227-730

แอมเวย ช็อป แพร
โทร. 054-627-827
แอมเวย ช็อป ลําปาง
โทร. 054-323-577

แอมเวย ช็อป เพชรบูรณ
โทร. 056-748-744
แอมเวย ช็อป ตาก
โทร. 055-515-805

แอมเวย ช็อป สุโขทัย
โทร. 055-616-007
แอมเวย ช็อป กําแพงเพชร
โทร. 055-738-744

แอมเวย ช็อป โคราช
โทร. 044-295-911
แอมเวย ช็อป สุรินทร
โทร. 044-518-677

แอมเวย ช็อป อุดรธานี
โทร. 042-324-985
แอมเวย ช็อป สกลนคร
โทร. 042-733-212

แอมเวย ช็อป รอยเอ็ด
โทร. 043-525-484
แอมเวย ช็อป ยโสธร
โทร. 045-724-670

แอมเวย ช็อป เลย
โทร. 042-814-528

แอมเวย ช็อป เพชรบุรี
โทร. 032-419-584
แอมเวย ช็อป จันทบุรี
โทร. 039-344-268

แอมเวย ช็อป สุพรรณบุรี
โทร. 035-547-235
แอมเวย ช็อป ชลบุรี
โทร. 038-192-357

แอมเวย ช็อป ราชบุรี
โทร. 032-344-056
แอมเวย ช็อป ปราจีนบุรี
โทร. 037-200-473

แอมเวย ช็อป อยุธยา
โทร. 035-335-218
แอมเวย ช็อป กาญจนบุรี
โทร. 034-521-391

แอมเวย ช็อป ภูเก็ต
โทร. 076-249-318
แอมเวย ช็อป ยะลา
โทร. 073-222-517

แอมเวย ช็อป ชุมพร
โทร. 077-572-098
แอมเวย ช็อป ตรัง
โทร. 075-224-844

แอมเวย ช็อป นครศรีธรรมราช
โทร. 075-432-236
แอมเวย ช็อป ประจวบคีรีขันธ
โทร. 032-550-961

แอมเวย ช็อป กระบี่
โทร. 075-650-910

ภาคเหนือ
แอมเวย ช็อป เชียงใหม
โทร. 053-801-207
แอมเวย ช็อป พิษณุโลก
โทร. 055-303-824

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แอมเวย ช็อป ขอนแกน
โทร. 043-244-250-1
แอมเวย ช็อป อุบลราชธานี
โทร. 045-265-627

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก
แอมเวย ช็อป ระยอง
โทร. 038-860-896
แอมเวย ช็อป ลพบุรี
โทร. 036-616-155

ภาคใต
แอมเวย ช็อป หาดใหญ
โทร. 074-221-525, 465-063
แอมเวย ช็อป สุราษฎรธานี
โทร. 077-221-791

เวลาทําการของแอมเวย ช็อป
สาขา
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 9 สาขา ไดแก สํานักงานใหญ ธนบุรี ดอนเมือง สุขุมวิท 83 สามพราน ชิดลม
สมุทรปราการ พระราม 2 และนนทบุรี
ตางจังหวัด
ยะลา

จันทร - ศุกร

เสาร - อาทิตย

10.30 - 21.00 น.

10.30 - 18.00 น.

10.30 - 20.00 น.
10.30 - 19.00 น.

10.30 - 17.00 น.
10.30 - 17.00 น.

วันปดทําการของแอมเวย ช็อป (บางสาขา)
สาขาที่ปดบริการวันอังคาร
แพร ชุมพร รอยเอ็ด ปราจีนบุรี
และตาก

สาขาที่ปดบริการวันพุธ
ลําปาง ประจวบคีรีขันธ กระบี่
สุโขทัย เลย และกาญจนบุรี

สาขาที่ปดบริการวันพฤหัสบดี
ตรัง ยะลา ยโสธร และ
กําแพงเพชร

สาขาที่ปดบริการวันอาทิตย
สุพรรณบุรี สกลนคร
และเพชรบูรณ

วิธีสั่งซื้อผลิตภัณฑแอมเวยและการชําระเงิน
วิธีสั่งซื้อผลิตภัณฑ

วิธีการชําระเงิน

นักธุรกิจแอมเวย และสมาชิกทีต่ อ งการวิธสี ง่ั ซือ้ ผลิตภัณฑจากแอมเวย สามารถดูรายการสินคา
รหัสสินคา และราคาจําหนายไดจากแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑแอมเวย (217686) และผลิตภัณฑ
เพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก (215061) โดยสามารถสัง่ ซือ้ ดวยวิธกี ารดังตอไปนี้
1. สัง่ ซือ้ ผลิตภัณฑดว ยตนเองทีแ่ ผนกรับคําสัง่ ซือ้ สํานักงานใหญ หรือแอมเวย ช็อป ทุกแหง
2. สั่งซื้อผลิตภัณฑทางโทรศัพท (โทร. 0-2725-8000 กด 3)
3. สั่งซื้อผลิตภัณฑทางโทรสาร/ไปรษณีย
4. สั่งซื้อผลิตภัณฑทางโทรศัพทผานระบบตอบรับอัตโนมัติ (Amway Phone)
5. สั่งซื้อผลิตภัณฑทางอินเทอรเน็ต
6. สั่งซื้อผลิตภัณฑแบบอัตโนมัติ (Standing Order: SOP)
(6.1) แบบรับสินคาเองที่แอมเวย ช็อป (SOP Pick up)
(6.2) แบบจัดสงถึงบาน (SOP Delivery)

นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิกทีส่ ง่ั ซือ้ ผลิตภัณฑสามารถชําระเงินดวยวิธกี ารดังตอไปนี้
1. การชําระเงินดวยตนเอง
2. การชําระเงินที่เคานเตอรธนาคาร
3. การชําระเงินดวยบัตรแอมเวยเครดิตการดทางโทรศัพทผานระบบ IVR
4. การชําระเงินโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารกรุงเทพ (Direct Debit)
5. การชําระเงินทางไปรษณีย
6. การชําระเงินทางตูเอทีเอ็ม (ATM)
7. การชําระเงินผานบริการทางโทรศัพท
8. การชําระเงินทางโทรศัพทมือถือ
9. การชําระโดยการหักบัญชีธนาคารทางอินเทอรเน็ตของธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารยูโอบี ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารทหารไทย
10. การชําระเงินผานจุดรับชําระ mPay Station ทุกแหงทั่วประเทศ
นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิกสามารถศึกษาและทําความเขาใจรายละเอียดขัน้ ตอนการสัง่ ซือ้ และการชําระเงินแตละวิธไี ดจากเอกสารราคาจําหนายสือ่ สงเสริมธุรกิจและการสัง่ ซือ้ ผลิตภัณฑ
หรือสอบถามขอมูลเพิม่ เติมที่ Amway Call Center 0-2725-8000
November 2010

83

R
A
D
N
E
L
A
C
พฤฤศจิกายน 2553/November 2010
อาทิตย

31

จันทร

1

อังคาร

2

พุธ

3

พฤหัสบดี

4

ศุกร

5

8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

29

30

• แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ
• รายงานยอดสะสมการสั่งซื้อ
และปริมณฑล เปดบริการ
ประจําสัปดาห (เฉพาะ
• วันสุดทายที่จําหนาย
10.30 – 18.00 น.
แพลตินัมที่แจงรับไวที่
สินคาของเดือน
ตางจังหวัด 10.30 – 17.00 น. แอมเวย ช็อป เทานั้น)

84

November 2010

27
• แผนกรับคําสั่งซื้อ
สํานักงานใหญ เปดบริการ
9.00 – 14.00 น. และ
แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ
และปริมณฑล เปดบริการ
10.30 – 18.00 น.
ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น.

• แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ
และปริมณฑล เปดบริการ
• รายงานยอดสะสมการสั่งซื้อ
10.30 – 18.00 น.
ตางจังหวัด 10.30 – 17.00 น. ประจําสัปดาห

28

20
• แผนกรับคําสั่งซื้อ
สํานักงานใหญ เปดบริการ
9.00 – 14.00 น. และ
แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ
และปริมณฑล เปดบริการ
10.30 – 18.00 น.
ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น.

• จายสวนลด 21%
สวนลดพิเศษเพิม่ เติมตอเนือ่ ง
สวนลดพิเศษทับทิม
• แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ
สวนลดพิเศษผูนํา และ
และปริมณฑล เปดบริการ
สวนลดพิเศษไขมกุ
10.30 – 18.00 น.
• รายงานยอดสะสมการสั่งซื้อ • วันเริม่ รายการสงเสริมการขาย
ตางจังหวัด 10.30 – 17.00 น. ประจําสัปดาห
สําหรับ นธอ.ทั่วไป

21

13
• แผนกรับคําสั่งซื้อ
สํานักงานใหญ เปดบริการ
9.00 – 14.00 น. และ
แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ
และปริมณฑล เปดบริการ
10.30 – 18.00 น.
ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น.

• วันเริม่ รายการสงเสริมการขาย
สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินัม
และสูงขึ้นไป และจองสั่งซื้อ
รายการสงเสริมการขาย
ลวงหนา (เฉพาะสินคา)

• แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ
และปริมณฑล เปดบริการ
10.30 – 18.00 น.
ตางจังหวัด 10.30 – 17.00 น.

14

6
• แผนกรับคําสั่งซื้อ
สํานักงานใหญ เปดบริการ
9.00 – 14.00 น. และ
แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ
และปริมณฑล เปดบริการ
10.30 – 18.00 น.
ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น.

• วันเริ่มจําหนายสินคา
ของเดือน
• รายงานสรุปยอดการสั่งซื้อ
ประจําเดือน และรายงาน
สถานภาพกลุมสายงาน

7

เสาร

1

2

3

4

September
November 2010

75
7
5

74
4

November
N
Nov
Novem
ovemb
e ber
em
er 201
2010
010
01

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful