Sibika at Kultura 3

Panuto: Pagtambalin ang simbolo sa Hanay A sa anyong lupa/tubig sa Hanay B. Isulat
sa patlang ang titik ng tamang sagot.
HANAY A

HANAY B

_________ 1.

a. kapatagan

_________ 2.

b. tamlampas

_________ 3.

c. talon

_________ 4.

d. bulubundukin

_________ 5.

e. bulkan

f. ilog

PANUTO: Basahin mabuti ang mga halimbawa ng anyong lupa at tubig. Bilugan ang
salita na hindi kasama sa pangkat.

6. Cordillera

Rio Grande

Sierra Madre

Caraballo

7. Baguio

Subic

Tagaytay

Bukidnon

8. Indian

Atlantic

Celebes

Pacific

10.PANUTO: Sagutin ang tanong sa pamamagitan ng pasulat ng tatlong pangungusap. 9. Paano ka makakatulong upang mapanatiling maganda at maayos ang mga anyong lupa at tubig? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ________ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.