You are on page 1of 4

UCHWAŁA NR 119/XVI/2011 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 28 listopada 2011 r. W sprawie nadania nazwy ronda położonego w Myślenicach .  Na  podstawie  art.18  ust.

  2 pkt  13  ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (  tj.  Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) Rada Miejska w Myślenicach uchwala co nastepuje:  § 1.  Nadaje  się  nazwę  "Rondo  im.  Prezydenta  Lecha  Kaczyńskiego"  nowo  wybudowanemu  rondu  położonemu  przy zbiegu ulic Juliusza Słowackiego z drogą na Osieczany w Myślenicach obręb 1.  § 2.  Położenie nowo powstałego ronda określone jest na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.  § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice.  § 4.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Małopolskiego  i wchodzi  w życie  po  upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 

Id: NLADV­FMILY­UDLPP­GPZOK­MYUEV. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr 119/XVI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 listopada 2011 r. Tragicznie zmarły 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskiem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  Lech  Kaczyński  był  wybitnym  mężem  stanu.  Odegrał  kluczową  rolę  w ruchu  solidarnościowym,  i jako  przywódca oddany sprawie wolności i ludzkiej godności potrafił przywrócić właściwy sens pojęciu patriotyzm.  Niezłomnie  dążył  do  tego,  by  historyczna  prawda  o Polsce  stanowiła  fundament,  na  którym  budowana  będzie  przyszłość  naszego  kraju.  Realizował  swoje  cele  poprzez  konsekwencję  i rzetelną  pracę  ­  wartości,  które niezwykle mocno cenione są w Małopolsce i Myślenicach. Niezłomność przekonań, upór w dążeniu do  ich  realizacji  oraz  umiejętność  zjednywania  innych  do  własnych  racji  pozwoliły  Lechowi  Kaczyńskiemu  na  osiąganie  wielu  sukcesów  odnoszonych  zarówno  w działalności  opozycyjnej,  jak  i zawodowej.  A prawość  charakteru  dawała  najlepszy  z możliwych  mandat  do  piastowania  wielu  ważnych  państwowych  i samorządowych  funkcji.  Prof.  dr  hab.  Lech  Kaczyński  sprawował  funkcję  senatora,  posła,  był  Ministrem  Sprawiedliwości,  Prezesem  Najwyższej  Izby  Kontroli,  Prezydentem  Miasta  Stołecznego  Warszawy,  by  wreszcie  sięgnąć  po  najwyższy  urząd  w państwie  ­  urząd  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Osoba  Prezydenta  RP  Lecha  Kaczyńskiego  była  doceniana  zarówno  w kraju,  jak  i poza  jego  granicami.  Prezydent  otrzymał : doktorat honoris causa gruzińskiego Państwowego Uniwersytetu im. Dżawachiszwilego, doktorat  honoris  causa  Narodowej  Akademii  Administracji  Państwowej  przy  prezydencie  Ukrainy,  doktorat  honoris  causa  Mongolskiego  Uniwersytetu  Państwowego  ,  doktorat  honoris  causa  Uniwersytetu  Studiów  Zagranicznych Hankuk w Seulu, doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz doktorat  honoris  causa  Uniwersytetu  Słowiańskiego  w Baku.  Działalność  Lecha  Kaczyńskiego  została  uhonorowana  również  licznymi  odznaczeniami  i orderami  w tym  między  innymi:  Złotym  Łańcuchem  i Gwiadą  Orderu  Zasługi Zakonu Maltańskiego, Łańcuchem Orderu Króla Abdulaziza, Orderem Zwycięśtwa Świętego Jerzego,  Orderem Księcia Jarosława Mądrego I Stopnia, Orderem Infanta Henryka z Wielką Wstęgą , Orderem Białego  Podwójnego Krzyża I Klasy, Krzyżem Wielkim z Łańcuchem Orderu Republiki Węgierskiej, Orderem Wielkiego  Księcia  Witolda  I Klasy  z Łańcuchem  oraz  Orderem  imienia  Gejdara  Alijewa.  Niniejsza  uchwała  stanowi  najwyższy  wyraz  szacunku  ,  jaki  składają  tragicznie  zmarłemu  Prezydentowi  RP  Lechowi  Kaczyńskiemu  mieszkańcy i władze Miasta i Gminy Myślenice. 

Id: NLADV­FMILY­UDLPP­GPZOK­MYUEV. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr 119/XVI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 listopada 2011 r.

Id: NLADV­FMILY­UDLPP­GPZOK­MYUEV. Podpisany

Strona 1

Id: NLADV­FMILY­UDLPP­GPZOK­MYUEV. Podpisany

Strona 2

Related Interests