a ~ d w p o n ~ z a f d a ~ 'rapads apfn ?mltr~adrnalap :tJwnpnlj 301 q a m PUWB yi!qu!wn y~n~waduraqa m eu!qIB ap eg!ur*13 !yuaaF lndurg u o 1 '~qswa38 aundur! laanlsu [nroloej pu!~Isurqe mu!qla p r r ~ n cp ' a q B a ~ JWJVJ 83 ~ U I N ~ I U J ?nulo p q ~ ap - ~ z ? u y t ~upd 19 IQJOIM q 1pqdnls u!~d'ualod t9 m w u my atwauas In1 - n p w q e afuxnlwu a v ~ l m p n l f wutuqa e ap alga m[nsnlrna!drr lnlrq .aulg1n ap ya!~ulejInqlns q 3 8 . wwq m , : na ~ p m ap ' a n ~ ~ a p j alauazarr ap !5: Jep 'qmp!nmpq qarLtaza1 ap a l ~ u d u n g t q s hFluJnu ! ~ F W ~ J aF!lmvnlJ 3 us ~ ) J D I O ?rW!m 0 ~ m d e a w q p ap q!wj ?a ~ n r m y w f l ~ o alatuazar e a % m m r a 'dms u!p l r u~ 3uaza-r g q j IS ~ ~ ! ~ ~ J O A~.rantpyd B J ~ U !sun apflrpuoa u! 'lapw 'undur! o alniypum p y a guJnsucM a l aJaa ad anmzal "!unsgs9 'aptan13 'auyav)o.~d ap ahra7a !a pursrua&a q pea= ?S! (smqp)a l q n wa p p p ~ p u ~ *!a p m s a s n mfiqdap ale3 H U W ap q a u a z a J !$ alFz!a ~ -OH w u d a@o{olq npn tm warn r,-s knrpeur ap aprJpu03 q ?aqqfa a p angdepn o $ez!ttmr e s ?nfnduq @rmp BT +J - q ma p ?sdq q 14 ~ l u a p -unqT: ap a p n a ? d at amp rra mp ammtx m1;*1!mjrp fZ1uutua1~ -a.rr?qonzap ap !a tnppotu I ~ E J'km~suu p ~ ~ amcpum u -.ps n ~ ! ~ X pw r d m !f-npupnmrd eutqlw 'Balm ap lmp8 puy@e %~m!rrot~nu raaJBul uj do[ ~ n s d y pne au~crluds q q u q d aurapxu ~ ~ r n ~ ~ t uap!l~puojUI y~ils 'amAatl m a m ap a u e q qs19u!s qmaxmpd 14 wnpe ~ f i f t ~nldaj p nquad 'ruo ap ylaj quapudapu? alsa gu!qly *a~nqsgdrh aa.rarm : a ~ d u ~ ~ a ~ ~ ~ n % p a1 asnpoad p o p ~ m ~oyaurqlu 'awns amanrp utp I n m a tt n -au g.rado38 !Q ryads allqa[aD V T T ~ m(au!urgm';l;le.~ayuI pruqs 'apldq 'apjan~3'aufalo~d)a~m!nja!h qp[alao 76 apnau ria a ~ 1 3 las n? B.rn$ ap -snag e3 J g a u p a s w q s a anjllqnu aiuqsqns u 5 .rolau?qleInrWsaN
.snpal !RW
~ 8 ; )

Y Q ~

* ~ ' l r l ~ w WWJ a ~ s a ap *qp ap qwaj nt mqmamm ap v w m r n I +mu~?as uratql gs a n q a g ens ap pudomd p qtJgtqnq~d 3-d qmmj a = s q -?a-J s~ a*optq rn~2rnmqmqlrnd !4 d m !&[me q mp ' a n q j ' a q a "ureqxn p r p a a r 9 . ~ 3 ~ ay a.ma JqrIlprrrn

--

~ m 3 a ?lap ' a q w ap amaaBom ap !sax 'aluwodw! ~ n o BZRZd u ~ apqqle 'pnam3 armq arn$rse qe-m~acle p m s x pup a r c " u~ mp p3

*

c?

mx+de a ~ a ~ b o u m amdnsa-rd a r ~ q l ~ ? f q p q earauflaqu~ ;rp

cmdivfk de medlu. AIbfna a un instinct prrternie de economisire a m proviziilm ds h a n d c h d in stup nu se ecurnrmleazh rrlmle. hmilia nu c q t e puiet, mnsumh miere doar ca sb pmducfi temperatura de 27T g i npoi intrA in repaus pina c h d ajunge la kmpemtura criticg de 1 3 , W r i n d Inmpe, din nou agitatia (gi consclmul dc miere) pentru a ridica temperatura. Dacn Intervenim tn aceastii pmiaadA, cu supliment de hranh, nol Ee a W d m ritmicltaka, odtrdlmgfnd 9 - puktului, ceea ce d u e la un
Crgteren timpurie de puiet Inseam& a epuizslre a allnelor. h plua, hrana adgugata de om se suprapune pcsk un inteadn hdrcat iar d a d aceaqta e ~ t c hrani protdc& poate pcodum dlarec allbiwa exo m i a familiilnr $1 expunerea acestora la nosemod. i4 v Penltu a interveni timpwriu cu hrHnirl este bine em familla d fi b

P

sonsurn mare & hranb.

neficiat de un z b r dc curiltire. Hrana lndluenteazl nu n m a l aaupra p d u ~ c l miere, din de punct de vdere cantitativ, c i gi mpra caliatli ~lbinelor cam a@ m e . f n familifle puternice, cu hranA abundentg, lungirnea trompti alblnelor &e de 6,49 rnm, iar la cele mz hrana insufIcIent&aeeasta mte de R,24 mm. 'In psirnul caz canthatea de necbr transportat fn gugA mte de 3 6 3 mg ; iar In a1 doilea caz de numa1 20 mg. P r b numeroasele aorturi de miere $i polen hrena albinclor eate variaa qi asigu1-5 necmanrl de substank nutritive.

twinge. ~ l b i n acu trompa cra mai lung5 flmd dbina caucsziank cu 7.. If. 1.2 mm. c r ~ ~ . s . intstin sub(ire.ZB fun* de pPhenaiune. eowui~ weall . 10. Armgtura bucala.Pentru . 1) t. iualirrare $I maduopre a hranei spre larlnge. 8. et Imn$ul #angUmr m t w .r p c r u m . . (Fig. P aafaa . -fag. W U f ~p~l&t-.Organele Interne la-albilrrr ludktolrs Id*& ZaahS : . T~ompnreprecintii un earacler de rm8. intestln p o t )i anus. stornee. 11. 3 . nmme : k InWLtn mbtlm.- VR. gut$. SUP : c prwantrleul. .-$I procura hrana slbinele slnt dotate e~ partieuhrltJ\i an* torno-morf d o gice deosebite. Aparatul dig~stiverte reprexenbt prln : m l i t u r a bucallk. Eormatg din tromp& rnandlbule q i @& salt~*dlim. - FIR. g l m d s aal!7rm : 9. @a prezhta vlllori diferite la sped1 diferlte. 1 . tubuNe ltd Halplghl .

prelucrarea cerii g i suatinPwa trompci. de unde este condusa spre virful limb& amestecindu-se cu hrana. Din a 21-a zi de viatA a albinei wcretia faringha este bognti tn amilazll $1 hvertazK.glandele hipofarlngiene . fn repaua trompa este retractatti. eare se continug fiecare cu itipes 61 apoi galeea.Tromp este format3 din maxile qt bum inferioar% labium.menturn. Masau xilele slnt formate din douB p i e numite eubmaxile. Cu afubrul tmmpei (rnaxile yi labium) albina recoIteaz5 nncctarul din fro* iar mandibulele IpartieipA la pmhemiunea pnulelor de polen. la nevoie se munesc gi forme& un a n a l continuu. br central se ggsesk limba m u glossa. care la b a d se divide In palpi labiali. ce a e termlnh cu lingur~ta(labllum). Pimelc trornpei acgoneazii independent.innd dele toracice. unde alimentele station~az9 pufin gi apoi s h t mnduse in esofag. (Pig. ~ r m e a dapd 0 pie& tubular8 l . . Glandele salivare ale albinel sfnt : . ' G h n d ~ l ehipofaringime secret5 18ptIqorul de mat&. glandele postcwebrale . 2) Labiumul este f o m t din submenham. Saliva ajunge fin canalul trompel. D la aiwlul trompel hrana ajunge tn p a proprlu-zisk ~(clbwitun) e care estc o pun~ilrnuaculoaslh putcrnic mntractib. avlnd un rol activ In digestia glucidelor. - - . .~landelcmandibulare .

.

apoi ajmge I intentid s b i n u # i r e De aid. incepe abaorbw lor. care este o adevAraM pomp3 d e nechr. triptaze ah lipaze. n ReeEyrnul este volurninm. i ~ r proven tricnrlul are rot de supaph. rentul lllnd consumat i timpal zbrulul N-l n cste regur~titat 71 refnghitlt repetat. hc8pind 00-70 mg nectar. De aci alimenlele ajung in w f q .Clanddc totadca prezinu o ~ e c r e u e pH 6. i n d din ventrlcvl. Stornncul mte capitanat la i n t d o r ou un epitcUu secretor a1 tnzimelor diastaziee : proteam. f m i n d guga ~i pventriculul. Obhnuit albinelc defecg In n afara stupului iar In scsonul haetiv acumuleatA cantlblti de fecale =hivalente cu din r w corporal& dar clnd cantitntea pi atsuctura n afP8& T h l d tubul &-tiv ddmt!€t we produrn b h b l * riorul stupului. I . Cen#inutul n e a k b i t tmwrseaPg sbmacu4 fn zona ptIw3d ae ar n ~ t e c t cu excretia tuburilor lui Malpighl. p a smqte l se e a depozi tnrea necinrului si transportarea accstuia. iar restul chlmulul Intestinal ajungc E rectum.aubstanfg ee hpiedircil putrefac#h rnasei acumubte In i punga rpctttlil. ~ ~ Fnringele reprezintg un mrnpwtirnent ma3 dilatat el tubulul dig-liv. 13 alta parte se ebsaarbe. Capecitatea gugei ajuwe da 55-77 m d . contin mula elulw&. iar lipMele In aaeizi g r q i gi ~19cerink fn am. o parte din apA lmpreunh cu o parte din aubetmtele nutritive 8int rej&ah In ntornac. i special pe trmpul lerrtli. Substantete proteice d n t scindate pin5 la shdiul de amlnoacizi. De-ile albinelor. procea care conthud p9nA la ni~elul redului. proces de pe urma chin z a h m este invertit5 $n a1umzh qi fructoza. In gmeimea c0m a sc flse.3-7 care d i l u e d mIecu rea admlnisbatg . Pn mod normal stnt lichide de culoare galbenmurdar.kmelrs@ l u glomarule de polen. dar frecvrnt albina se intoarce In stup cu 354(l mg nectar. cu peretI1 foarte tlastici. controlPnd heccrea alimentelor npre stomac si omogenizlnd continutul gwei.9~ gase papile redale eu rol de a h s b t i e a apef $1 de s e r e t e a mtala~ef. ! Gugn e t prevlzuta cu rnusculaturfi bine detvoltath. w e M dllatA m d t .?st& f o m 5 . simptom al unor maladii gI tulbur5rl digestive.a* culsranp s5ruri rnlnernle.

: us 8 1i qmd as J q a q q n 8g 3f w aq ~ma9f"d w a y ep & ! m a o j qns maaasp3 a yhjamras a m m n t a ~ d '.~mrqn~luad o g~wsae+u t m f l q t m q s a p u q p t '?JEW q rm rt ap ajzqaaoap a ~ d g yr qrr .st.

In mhura in care nerrtarul In naturA se gibeqte din ce In ce ma1 putin. are totdeauna un procent cu 5'Jn mai marc In@ de mierea din thrile sudice.5 0 s zahtir. cSnd albinele nu se pot deplasa afar9 n pcntru n aduce a p i In stup.UA. prin ventiIntip intens& gi prSn mutawa repcLqt3 a nectorului in alte celule. ntctarul este diluat qi spllat de pe flori. tei.C $1 scclde tr-cptat. f Iotlrca-soarelui etc. Ca urmare a acestei actiuni nectarul sc irnbogtitqte In cnzlrne. UrnidiEaSea ma1 mare qi ploile cnlde. De asemrnea.:o $& ca atarc. in invertazh. Procentul de apZi din mlere este diferit ! raport d~ zona geogran fia i cnm ae efb farnilia dc albine.h.Temperabra are o influentEL determinant3 . Cind ploilc sint abundrnte. care riimhe In miere. Urnidi tatea atmosfericii f avorabllg secretiei dc nectar e s k cen situntil intre G5-75u/0. nlbinclle accept8 5i o concentratie ma1 m i d .). . seccta gi argikle mari defavorizeazi3 amretis de nectar. pc rngsura cregterli tempraturii. Procentul de 1 7 . fapt ce are urmarp negativii asupra culesului. flind ticceptat f n d $i cel cu o concentratie de 30-403.. lntradevnr etit albinele c t $i puietul aplE rut in familiile puternice fSi pot sati~facepe tlmpuI icrni~nevoia or@nic5 de ap8 atit de necesarg hemolimfei din procentul de ap8 din mie- rea inmagazlnati. de scurli dul'nt3 influentend favorabil secretia de nectar. dcvine optima Snn t r c 20-30. De e r n t l n e n . datorita arqttelor.L. C. s~crefiade nectar Sncepe i general cfnd sc inregktr.I R ~ ~ 0 ap8. d ~ nu sub 15Q/o. se considerfi G rnaturarea mierii conit& in regurgi? tasea repetat8 a unei pichturi dt? nectar din gug8 Pn exterior ~i inghitirea succesiv3 a acestain. F special iarnn.eaz5 pesk +EOCC. ridiearea cnncentratiei de znhgr p i n i la R8-72q!R. Famtr a @isit 05m n i &n * i d l e naadice ale S. n Limita eoncentratiei de zahiir care face oa nectarul sB fie acceptat gi cules de d t r e albine variaa I rtfunc* de anotirnp de abvndenb awtuda fn naturh Celrn~l n bine este culea nectarul cu o concentratie de 4 5 . Concent~atiain zoh&r n nectarului estc diferitit $i vtrriezti E Limlte foarte largl (4-T5?'.ii acestuia. culesuril~de la salclm. ~ r i n c i ~ a ltransformare fizica sc refed la reducerea procentulul a d r ap8 pint%la 17-18u. Eliminarea ~xcesu~ul apfi m rcalhea7A prim fmde e prfiiftlerpa nectnrului rules pe o supra%#&mare de faguri. dc lung& durnth. In numeroase cazuri. Enetf nd total ctnd se inrcgistreaza tempcratur~de 35°C gi mni mari. e s k de mare Inlm farniliei. r b) Mbrea a t e nectarul transformat de albine tn vederea ounservt2r. sint f oarte slabe.

.

957 kg.0.aeptembrie 4240 g. mien. februarie 1.MKI de Rori de adcim. 90 g.5-2 kg m m d : I m M e -. miere. din care 70-90 kg h w a n d activ. 500-1000 alt.octombrie 0. cca. PARTOT (1968) corobornte cu experim@e facute de A.1971). dnd nu emsc w e t gi nu cMdesc fagurl .octombrie 3320 g.000 flori sparcea. Gh-V 4Fhper. Conaumul de miete al unei f d i dt rlMna mite diferit. m nit. - - - - Dupa L PARTIOT I M d l n pe 12 ani) Sub 300 500--500 rn art.194 kg. mima c W nese F . martie .aprilie 4765 g.0. 310 M 3 590 W 4BT WS 660 WP 080 841 1805 1804 mo 617 4309 4412 I387 3883 Dupi A. -.rtugrrst 5725 g. . W. 2000. m 6. DupIr prof. GAREEV. rn.272 kg miere Pentru mnturarea eonsumului vom rrtlliza datele obtinute de L. iulie 12050 g.145 g miem c h d hanest: puietd @ d8de iagurl.nr -e -. ..721 kg. din care E perioada n . . Pe baza datelor de mi sua at poak trage mncluzla ci o farnllie de albhe consum5 pe timp de un an 50-51 kg. . 0 albinH pmtc eidk h amp de 1 minut cca. 1 wlE IBSO 72s 1 0 1151 '830 4232 Pentru sezonul activ mrnrmuttk Eunare utabilite prin experienteIe lui GAREEV sint urmgtonmle : . fa curnul unui an nmemml und f a d U de dbhe ar fi de 96-120 kg.1.900 kg. 24 de flori (h¶&lrrlu. TOTAL 0 LWNI (5.noiembrie . . nwtarului.mai 6705 g. l O .activihtan ghndaloF pentru b *aderee produrnproducerea searbr#ra tntimt10~ pentnt manhrn. . Ihptigortllui. .721 kg. In funale dc puterea ei gi activitaka pe care o d d ~ a r & Ukratura ~ovletid indid unditaml mnsm tn t b p de 24 de ore de c%he llkg aEbinll (em. lunie 9185 g. . cerii gi n venlnului.0.799 b . W.960. J ale@ metar~l Pentru e itbinge 1 k q de m dbhb l m Qn milioane de flori. 7~ntEerh periada dc imctlvitate o familie de a l h e de 1.In perioada activil 4 2 g. O l M ellbine] . mpectlv ccm.decemlbrie .

2weasFe lnnernnfnd cB 1 kg albina din familiile putmice a conaumat cu 3. deoacece tze cornidera cB mam predominant din zona formtiark Miwea de rnmi wte pprodwul depoeitat h fagurl S urma prelun crilrii g i banaformirii de dtre dblne a manel culese de pe plante. miere. sau pate fi produsul unor inneck. 4 estc m i a t rxnrsumul media de hrana la o familie de albine de pkre mljlade h intervalul c-ctombrie-martie. . iar farnUille cu 3 cite kg albing cite I 1 . irr In w o n u l activ ma. fiind m 1 mfc I pmoinda fn care puietul eate fn cantitag mal m n reduse sau Uptxqte gI hcepe s3 meeacP d a m ctr dentdtarea aceatul. 1n ptra noastra cercearflt dtctuate de fnstitutul de Cermtare gi Producfle pentru ApiculturlI au rtabUit d familiile cu 1 kg albInZL au coneurnat in perioada de i e ~ n a ~ e T. Mana poate fi aecretas direct de p h t e din cnuza presiunii midimlare a aeestora In perioada treewii de la starea de repaus la stare8 actlvs. ALFONSUS (19331.6 kg. JEBSEN ((1952) ale c i i m calcuEe indkfi valorl cuprinse Sntre 4 0 60 kg miere.9 qi 4. Mana reprezhtil acea substanfl duloe ce se aiU In anumite perloade ule anului pe frunzele. .8 kg miere mai putm fatti de 1 kg nlblrre din famillile slabe IN. Pcntru apicultus5 o importanv mare o mprezina mana de o q m animals. are loc gi un grad rnai mare de ml a oganimului albinelor respecthe. amsta nu este unifarm.an. F a I. Un c n m oe apropiat mte gtabilit si de d H -tori ca WEIPPL (1928). a d i d tn general cu lum lanurric In tabelul nr.de lernare htre 3. i ceea ce atrage dupA sine o dezwlttarc rnai slabA a acestora in primftvarh gi implicit o prodrrae mnl dusA dc miere. rarnurile aau tulphlle plantelor.4 kg. ai &ref prcduc2ltori de baz'l sint hsectele din farniliile LaEhnbtae gi k d a e . Barac. Paralei cu consumul mi mare de hrani la famlllile s l a b . Din datele prezentets de diverpi autori k prlvinp corrsumului de n hranA a1 farniliilor de alblne pe perioada iemii. Cu cfteva decenll hain& mlerra de manh sau mierea de phdure era putin apreciatK pe pfap mondial!i. l kg miere. 1966). 46 kg.

. Mlda W u i W. Lachnich aalEIcl 1s.f d m h ti cufkltl w-vn YoVI VI VI . Lmhnlda pudtnPL Iachntdaoerde Iachnlda man a bradulul Lechnida mare a plnului mlldul bredul kndul pbul I I . ca m furnizat4 de inaectelk produdtomre urmarc. hchaida m l l 1%. Nr. Iachnldu cojU da stejat 9.vflr uu El. & 7. Afida nee@& 18. de . Afide telulul 15.t produs de excrctie qi. Mwkb sterpcului . 5. j-rc ma fine@ naL(ltllmll). Leeankh naldmuhl IS. ~ tramforma re~iduurileformate in substante ugor i a~imila&~le cBtm insectele gazdti. "'a v m . Pe hem unor cercet2lri sistem~ticcintreprinse tn ultima meme s-a stabilit cfi mana p&u& d e Lauhnida~~i LecanCclae pstp cornplet lipsit5 de substanlele-de dt?scornpunwe rezultate In u r n metabblismului bazal a1 insecki. . DenunUrea i n ~ c t e l u r PTml m l'eomme ds mcraw ~ ~ n n a ) Pdw"H*a 4. LachnMa neqlrh 10. Ailda ar(aruld 14. Lmchnlda wianului dulca 2a. Afida ehlnului v YIlI vb-YI v-m Y-VI I . p d n t d o valoare alimentid redmil. <. Zma pndu+lhr 8. datorita ~ c t i v i t i i t iunor r n i c r ~ ~ r g ~ n t s rcee tr. Mlda dopulus 17.?ieac in bmollmfa acestora gi care ~ n ciu rolul de a prelua .Wl n VI 'IX -v u .vn ~ n .

y p a p 19 q a z mq ap agsa.qy p~nHrsa 'au?qltl ap .w{aar in[ndo~!s oa~umnla~d ~3~4lolo~z!j palreg o ado a l q y u ~ 3 msuaav mamlzua pluq ap -ar~durl alel!iuus o p n p o ~ dq8 a1nqa.n?saaau p~aads Lgdoaw ~ n l e ~ e d a*a~aasaan q easalpnzap y u a p l ~ affmeFur o-.qxa alsa (pytmprq ~meqm) mmylaz q w ' 3 0 q f 3 ~ . t p m s trm8u!s a v w y u w y a q qnmq Inplmas ~nlndaau!+7 p l d .a~qa[duros ap Iquqry ! am[nwys ap ! ~ ! u y qn r ~ u a d'. cs w n z n 301 a m arwsmu apgrpuo3 ~ ~ m 7 1 s n Inu !S I E ~ J O Jaqsa ]nu as -~trre9~o3 n ~ s 'qa!nd IS aSam 2nd nu aJss aqap pw af!![?urej el qnur s !em ~ t g r : n3 ' ~ q y ~ u n d p a ~aaaj s l w d as nu leammnla~d !.rd r:mqna!dy ru~uad aflsnpoq !$ a J s l a a Q ap Irulnl!36UX 7 " l = 1 s a zU l ! p a a q dor!s un JoIaugp sap as gs a p m t n o ~ a ~ -!a!Ftuq naJ!ngmloqurg q !.a d us!ylu!l$fi a ~ ~ ~ a d a w m n m msease p P ~ U N J R r71md mp .nqt!~ m r ~ d artmpo~dq ~ J ~ J F 9 6 ~ 1 U! q aiucqj:.mwwnmroa o nquad !B &3 p10l~n3rdwnqtrad p p o u o j a a3uq~oduqmlqasoap o gurz .saIna ap aysdq alapwopad q au!qIe ap JopI!mej !auaJq tza~wa1durmnquad aJsl!sa3au o es am& m s z m aa!uyrH "1U-raAul J v v z alkrunu as ~nu!lqot n s n p d 16 Tazoseqw uwqmhtq qhufnrr mbea~ ' ( s ~ e a a l j u p pln3qour o alp) yzoan~3 74 p o p n q ap pp3a a1~117ue~ a VzaaurJoj as mo.'o[oau! 9 g o s flugsqna o qsa r ? z f l J e q q t3pajs a! ! a z o ~ q w zduamad qyadsmp 8 am3 (28~1--BOLT) J B ~ R J ~ JB 'S 'V nw y n w m ~ o ~ad p ! Bdnp (1z81-SGCT) P ~ T V '3 'd aqqs p ap (u!uauuag) uJaunx q mm~~sum Q~FSJB UP q q m ap tp!.a.~n. ~ t rpdoaour ~ndruflna $!uanap a " ~ n q n s ap auw altwnua ap y $ g B q p u n j ' y ~ q ~ q u a ~ pzoJeqez ap n ~ j a 3 a .e z [aqsaq ap pans m v r l q o ) aulql~ mna%?au a w amm" $mrrl~ I'u-a-J ap .rq u alBaso[oj as afvs la31dw Jolqntu!lso!q un alsa tnvacof!dv ! !P *rl"Z 3aqJa$ - rugsldy : IJoJal -uruyso!q !!mvprn p ~ d arn~ulquro3 Jtrr '.~ & ~ d g ap maand ' g ' 5 f ~ e s p q o m tlww na q a p ap -t~8yazmp urp 31mf~o sndurm ran qsa m o q m n w prgqffl! ( 3 -I!mp ap aqsa nu ' m u ~ a ~ mqnad m s ~ y aIaAJaz ap -a u~ BaIn pu +urn d a a z a ~ d!all/nnu p adapah ap taund uta t ' q n a c F ~ ~ a l %!a reluawgs ampah ap pvnd ufp $j~tt%unm ap ? p a p 8 a~tro!~xTns !1jptp3 aadnw ~le?opuj p!u ylqxa !tmr nu urn3v mxrraap 'am!tu ap !!.Iolau!q[t? 9 uu!:.mqaz ap ya[nqour v arlyanu! ap [nmmsd UI 'gzolsnq IS yzo3nlY : apiraqtnouour p o p tq aunduroasap as rzwaqm * n m # .rsnlaad w$uad .vaj!dvL' tnJwe~nuqso!q a~nprr.JYqaz aP .q alau!qp .( ~ y q .t m ~ g s'au!alard ap In. ~ a ~ ~ ~ " tr nm ~ o p ! a e a !iS n m p p eaun!&v q n s !auqzua 'BF!9VWm qsnS na ~rqolpuuj 'qqaap aaJWuap qns quaunlw ao a$trf!npm[sxa u! adaa~dr! yl!so[o$ alsg -!qm%o ! ~ W A ~ Z ! P u R \ q n [ o q ' M u UJ ntqnlm 'aqnp g ' p e z r ~ q s y 3 'q.r? urp p d t a u ~ ~ d p-e. LZE a!) q p q tl pqBun[a '=qq la3 WUBXTFJ w m q x 9JWntd .ro%3wj y 6 a a ~ o3 3sasdy 3 1 ~ 3 ! a~l!f!puw q D ~ ~ E313 ' ~ ~ w n ~ ~ ~ I~![!WPJ a ~ U ap a d t u lnqrns US '(ualod) g ~ 1 w o ~ d ay)!zodmp "1 y" alaqqte ~3 pu.rop![!ul~gIEJ$S!U -!urpv .

minerale qi vitamine epecitice nutriud albhlor. Dizolvarea se face amestecindu-ae mntinuu apa cu zah8ru3 respectiv. biatin3. Apifortul . Premixul din apifort r t r r i ~ u r ? ivftaminelr indispmsabile In nutrifia albinelm (axemfb. influentbid auatul dtdi gi cregkma h w l m . Uzina). Mn. C ) amlnuacixii critici In rnetabollsmul dbinelor (rnetionina.:& f a h i mia 1.s :1. mierea se adwg5 treptat omogmidndu-se pfn& la obtinerea unei cornsistenre de aluat tare. 'i . Preparatul ~e adminlxtwazfi sub forms de turte In grosirne dc 1-1.2--0. hr3nlri de campletare fn vederea iernnrfl 2-5 litri nirop pe xi. Se. l mcotinh. Fe. Admiafskarea siropului se lace de obicei pe Snserate. Japte praf d e w s a t 1. intensifid bmet. Pasta se prepad prin ammtecul a trel p i apifort cu o parte w mlere.3". tiaminti. Zn. Ca. slbof lawinti. piridoxina.s cm. rnicroelemeotele esenfiale sub I formti de sCiruri (P. vitamina B12).ia de enzime. stimuleezh activitatea landelw hipofarlng!ene.. K. in functie de pukrea famiUei de albine.23j0. fosfolipidele (lecltinR) gi substantele backiostatice $1 antioxidante. I toate tin purile de hrfinitaare folodte h stupIae n~ ne p a t e tzrllra direct in celulele fagudor. n rompmitia apifortulul dnw : pr+ mix vitamino-mineral 0.50. Pentm IwAnini de b t i m u k e se dau 0. acizii gra$i esentiali. Na. inozitol. iar pentru. zahk pudrfi 97?/n. pentru a putea f i introduse in spaflu1 dintre partea aupgrioara a ramelor $1 podlgor. Wfmol.e p t e folcsi sub form& de simp gi sub f m i de past& Siropul s se preparti prin dlzolvarea apifortulul f epti Incabit8 la tcmpratura n de 4 0 4 5 ° C in proportie de 1 : 1 mu 1.s Htr6 simp pe xi.o.

qn5 ameJ ad ~ z e k p u l e 3 q q e z ap q p q d ' a q p ap q w a j nl e u c q ap !nlruwwu rra~a1aidruosnauad aaal lnuozas q vpads u T? ! !nlnua ~ndurq 301 u~ !=-WJ p u e 3 w q q '=gu P WPWW almqd ap I ~ B J I X J TW '=am n3 ' n ~ d w sw y q ~ j !pum f n r p q v as .lq t q .qlqt-t ~ d e q:.tla~aqrag '!z a !-rill: 5-2 r q rmpa~ am~ardurw anr d wl y ap -1uyq nquad m ' ! a g p u a ~ a r a l n d adaunj u 'pad do^^ y. ~ ~ d a Indo ~ ! s .mM a ~ -8tuJn slsa rnt ~rjrrodarcl~) .a ~ l ~ e u s a n ~ g u r r ~3e4 as a3 'qua~nur!~s t) d qraluVJq q mo. ~ d ! yuweol u p alucllnrutls al!.rtua.q ~y368a3p~ a ~9 p e l afs lndo~!sandm ~ d n n ~ -vnurluw m a a l s a r a s uW d o h asej as eam~lozi-~ .~ ' o y ~ ap s nap as a$uslnurpls aly!ul?Jq M3Uad 'vns ap !mnnnpoa rn[!. I ~ S Uad laxqo ap EzeaJls!ururps as ~ n d o ~ l ~ J ' y ~ ~ ~ ? ? r nIS. t dur aa udnp '.tr elemn araq ap a v i q ?$ ".ty d 3p sf!-rnd!.qq!lrrm up) as= ~ d na pysaurtl as @rd alardtll a : J w p m ~ptn a)!~qfta.raj c-[ ~ ~ d ne-s ~ e l s a .lurid M ~ j ~ .lq n.a. l y exapan u .r~Saw~oj *(a!~qmaldas. ~ d n s a.rd alda~ p aund a~cndas rBund u! .qsaJaj yrp 6-1 agdnsap ne-s ~ l q q e a ~u aa pdnp '30Spd 15 JolatnoJ a p ~ m t ~ a d n s y d w m d a w l p pfleds ug 31..!rqa~dwns a p n y i d !S l!a aJeln-qjs ap .?dns a.lug adaaaq upd (dnqs n ~ l u ~ x i pjt?ln3[e3 e.:olaun!z e ~ d n s ~ apzah :.lq R J I U S ~ 1C1w Jo1.I ~ m % ja.)IS.l!uv.~e~a[duroa amf Inuozas ug $!so~oj !j qetd ~g uj .1snBv) euurr:u) ~ ns I$ (aq1.raq ! as ap B I ~ [ ~ J ~5 j a ~ daldel alp ap3und J ~ 'p!os ap en181 ns lanalsaurw P I ~ g y r ts p ~ n d u q sIRrtlnu a~basopjas .np !k # n p ~ p s o ~ ! s auml aleod n~ -au!dn~sUS aqsopj nJt?ol!uc.11p JF. u! [nlaq.Irp '!~nYt?j u? po.1u!qlr? UUBJII U! . 1) qeBa ~ b d '(1 u~ 'a3ulq~a!l pde n3 lnIluyaz eamzq!qnios u y d ~ ~ e d a ~ ~ n d o ~ i g as d -ynlnae s ~ s o y o j ap qraraq paqqdaprrl as !nlndmp 8 l e p d n s a( pzaalumap am3 eros ap B U ~ J ( ~ O S w!nj na q 4 m ap I r w a l s a m u!p ! ap ~ m n nu r g ~ d e ) ufp ~ w ~ e d a ~ d [ndalbsqoj am~qdurrm apquq~q ap "1 ' y g u .I!UF.rlsa.?tur? as !$ I o r a i u a l e ~ r d n ~ d s ap auyj IS qym ap t n d o ~ ~ s ep alsad ~gnnpr? a l a ~ ~ d a ~ d a J q ~p urprn~p!4 j c ~ d as Iajlso qaldot f UO]!) nes yl!s u t ~ d~ J P O ~ ~ J ~ gnu!lqo amw am3 Mnp ' l t s ~ rPI ~ s as as S q ?ode 19 alnu!ur 01 -as3 )ow13 UJ Ma ns aqJal3 as aJaq ap s l p f o ~ p! !!uJlU!urS slua~qsum1lda3 al-'II m ~ y dn d apldm~ j gsad m d a q d v ~ B n v e as ! ~olpundsao3 wnpn ap SPA un.tdasaq ap t?ptarp 6 jefd aladot y ~ P n c p aas !fi 3 0 ~ g .ml ap WJOJ qns ~ g q t r zap e l u 1npq~a4 alSnsaloj as XWJ Inuezas ul -tnlnuozas [nlsaJ u! ydt! na annlrp upd nes ' ~ ~ q a z ~ n d o q s!sa[o$ a e as nu p q 3 ' l q 3 au!qla ap a(!!l ap r& s! n -!waj BI laumq ea. F J R ~ ~ ~ ~ apI O ~ U sri..s am n q p sa !Rund (ea~aasn!uana~d t: n~luad)~lsrrld ap !3und u! wrleqtug pu~!j m s ~ a a e' ! a q r m j s a ~ a l n dn3 l ~ o c l aul !J an yjsed ap ealelrlu~ 4 ..1de: .>SI~OJ t ? t u i ! l ~ t d p ils '(qb '31~) u q a v ulp nJ tsleluo:.~aSruan 1! s ~ d q !13und ~:frje.q g 4 0 .m3~~ qaplas u! apunal* nu B n ~ l u a d'pqn[t?a~d u! aU!q $ r ! ~ l [ l jalnqa. aTl?Ul ~1 ~ B .rluad ~ z v a ~ ) s y l a.q q ?xqs.~g-~n raqez ' ~ a 16 efi!zuduro~ UJ a.!ntnsnpo~d e!lgorluro~ y p a w aa q a l u ~ l s q n s alt?ol u!p 1 8 .11 .auvqysl ap ~ol!!prulejsamlnunlr U J doqs l s e r S a u ~ o as g p o p aflerluasuo~a[ H a n3 Jenlrp qqm ap [ n ~ a q ~ e j 'qatqqle ns laquos u~ au!n aJes !!.a-npupnpargw '-ws 11'1-1 ap w a q * 53 $up@ Spfsqd : wm ap @md us snd 'al. m '?.z m sap BU!PJ 'n:tr96 JElqQz : t3a.

1966) . 1942) . Fate stabilit cR albinele prefer6 intre diferitele eortirnente de polen.9%.@i$os.) Cantan ngkbtk (Ae~culuahippocastanurn L) Caatan commtlbll (Cantattea r o i i t ~ aMill. Prin vdoarea cnesgetia?. porurnbul 0. Contlnutut polenului in llplde reprezlntil la unele sorturi un procent important. CIRNU). adaosul de ulei vegetal e [de porumb) m a r q l e gradul de consurn~bilit~te n1 Enlocuitorilw de polen.23 calorii pe gram. cantltatea fiind In functie de necesarul de hren5 a1 farniliih de dbine. Astfel continutul in lipide af polenurilm ci twva plank entnmofilc a t e wrmiltorul : pRpAdie 18. sorgul I. grasimile se situcazli inahtea tuturor w l o r l a l t ~ substante nutritive.76 calorii pe warn. ~ 6 .4°/o.9-2.8°.5%. cicoare 9. prun 10. lucernh fl. deaaupra culbulul.4°!0.l yo.5°:n (L. mar ~5lbatir: 10. 1 . bradut (I. rapit& 9.6R/D. d) Lipidtle din polan reprczint5 alte surse d e b m n B energetic& folosit5 de albine. Crt.5°/o (L. zahKrul contine 3. 5e recornandti ca plllrcile sil lie stropite cu ap. salclrn 1 2. N.7qrn.'11. Pentru a sp stirnula preluarea zahgrulvi a n d l de catre albine.) aprilie . Nr. CIRNU. N. trifol 14. f loareaboanelui 8. ias uleivrile (p3sirnile) vegetale 9. D :ksemenca.5Tm.To!@. 1973).E0f (TODD qi RRETERNIK. papura 1.33 calorii pe gram.) C*nu$pr (ntctnrul fals) (Allnnthur alllssima Mill) mni iut~ie rnartleaprilie - maiI'PI~IC lunic lun ic- idle Corcdug (l'runus ceroaiJara Ehr.j Cais (Prunua armeniaca L. Brad Alb ( A m alba Mfl1. 19B0). mugtar 8. STANDIFER. STANDIFER. pinul E. dovleac 4 . Astfel.? sau vnse cu miere Fnainte de a f i introduse in stup.4%.4°/0. 2 ~ ~ (I.90 calorii pe gram. glucozn 3. Polenurile plantelor anemofile contin de regul6 mai putine lipide : plopul 3. La nevoic zahkul candi ponte f i disolvat in apl qi administrnt ca sirop. palenu1 ulcim.3°!0. amidonul 4. sulf inA 8.

) $4. p. Telul puclos ITfFla cwdala W. J u g a s h L. T ~ ! U I eu frunee mare { f i phtypbttm S cop. pttr&nrWatim Pepin) 30. Porurnbar (Prunus Sptnosa aprlliepnxl mmrtieaprilie L) aprilie 21.) Gutui (Cydonfa autge& [Acer campestre Pers. 3. august (n. 33. P m (P-ruarrr domestie8 L. Plnp 1Popuftrs ap. S l c i e alb& ( S a l i t orb0 L) at.) . L) Palm de munG i[Acrr pacudoplantanus L. (Frutnm excreltIor o!lidlW (Gleddlachla tducanttbs L. ST. PRItin da p h b ~ i d e a. Saldrn bponez (Sophota jamb L) .) 25.) L) .) cSmp ax.] apriliernni la.) Msstbacgn DetuGo a l h L) Mojdram 1Ft~nus ornw L) Malid ftYcea exctlaa Lam. SRlcla ~ p f e a s e i ( S a l k captea L ) .) 18.Fag (Il'ngua dlt'atlco t.) wrillema1 aprlllernai otem mdbm ( K o e h t e r t a panfculata Laxm.) maiiude M&r IMalus damestlca Bork H.) aprlliernai Paltln r q u ( A m rubrum L) 24. PAr (Rrur ratjva Lam. 14. mailunie rnai Frasi n 13.) lulic- 28. Salctrn alb Telul amntirr (~itia mrosn t galbcnc L.) Tla .

) .3s.t L) Conc.5~ ( R i k s sp.ellana k).) Crujin (Rhemnus jronoufa L. L) Alun (Cosplus ar.) CRtin5 dr gnrduri (I.urit~m ! r c ~ I i r n ~ ~ ~Mill.1 [Rlbes g r o ~ u t n r t d .gallica L. m? iunie aprtllema1 martle Anawn (Pinrpiwlla lulie anisua L ) .) Corn (Cmnur mas L.) DrBcilh [Rerberfs t t u l g a h L) lasnmie 4 Jlrsminum ~ ! / l c l n f l l e 1. Ulm (UImun rampestria L.) tlliac (Sl/rdnga oulgarCs aprlllemoi martleapcilie maiiulie ~alben~verzui galbene - maiiunie lulte- aumst litnlptulie nprilie- L) . m i aprilie M RCPS (Rosa crtnina L.? {Lonlccra tatarbw L) CRlln (Viburnum optrfus L) Cdtln~ alb5 EfE~ppophn~h m r r ~ i d e sL.urn~pcrr>lr~n.) term ciinesc ( t ~ g u a t m t n~ ' u t g a r e L.) ~ n ~~iu Cnprilnl mai- ivlle maiiul~e malluntc ro$latice albe albe aprlllelunic Lunl@Lull@ WZ- LunIPoctornhri~ illnip- verzul albc-ddete ro~latlce nlbe1'OL Cirrnir-Hurmuz (Symphnrirorptrs nlbrrs ntake) s~ptrmhric Clmlgir marlieuprllie Ra I bene\ t'1 ACll (Hurlrv .1 r C:ilini~soyip (Tamoril. cenusti albe ~albene- RURUP~ Btrcnace {Cotclncastcr tntegerdma Mcdlk. Vipln (C~rosusvulgaris W i l l 1 ma! apri-llie- Alin mni- verzulrwloljce venulrqlal Ice (Vacrinium myrtfllus L.) martieaprtlie 38.

('1 onuun sAqsQ1S) i q S ( ~ ! u r ap a n r n s n a .

sphaermephalus L. S a l q de M t P (Stachvs wltutda L l ta. Pspnnle (Tnraramm aJIicinala Web) aprilk oetombrie alhe 33. m. Halne mireail ( ! l o l ~ n u mbobdsehurnicum L. W e t e l mtu (oi~italb pvrpvH8 L. I a r h 8arpelui (Echfurn vuigaw L3 18. . Limb dnieluM (Bmrnpo o f f f d ~ U I L) 21.Rosto~ol amst lulleau~ust mnl- ah. kuUe mallulie mni Mnc IPamutr A) 26.) 17. Limb h l u l (Amhwa ofllelidb malIdle Iullawptmbrtc L) malseptumbrlc iunk- 23. Msahsran i( Fchirrops (Orrganum majotam iulie iunieaugust I~llir- - 27. Jalq (Stochga oJfMlrollr L) 11. GUbema IS. Mfitkiunea moldnveneaacS ~Dsacmephalummololavica L) 29. lulle iebmriemartie IS. maf- 1Ruripw urnphi& Qhlocel {Golmlhrs atvaiis L) L) . Dumkt (Trumum cbmucd+ys m'twptom brie L. Lupln pwsn (Lupfntcs m n b L k 25. I z m U t c i ( M m i h a opuufka tuniemtombrle junk- auRust iunieoctombrie iulleamwst L) I@. M&z&lche (Vieia 1dtf6u L.12.1 13.1 L) MHciuca ciobnului . 31 malwpkrnhric iun icnugust 32.1 28. 34.) 1ullaaeptembrit 14. \-Inlet lutlic striate 30. f~aopur al(ldnslb L .

~ g ( q unarrdmd tunturrr~) . 'gp ~wi~nn -a!Ent apqmqdar ( m q p ~ v as n m u o q ) 7 lFalel% W .09w aia~o~n zm l@ne -atmy $m%na a! I tn q~qtllol~o 09--OE ( unjngflt~ ~ v e u a w n r ( 3 ) 7 8 i ~ .aJ'WPmqZ 'H ~ d un:loJ!rmhv urn)c)ofjd# WQ 7 (urn~lojuabuattoprwmm(3) a*rnnsw armlqmq~ .md -11fW a m r?inw-m -zs ['TmaWrna P n d e ~ n ~ J m m BP ~317311 * ~ ( WnqrPl wfilwvll 7 $~mourmizm -W r QCIOOI opqwqdao aoaqF@ auaq p% 203 -awn! - ammm O 00-f W .q n ~ -~m O eO -W 891m {l. i ~ .! ~ ~ l j ('7 u w l l b o ~ u n l r o l ~ ~ l l T J I ~ @ ~ V ~ -OWL '5P ('1ounndnr odostpa~q) amuaur t o j r .) YInlalS 'Cb a!~q~ualdaa (Twarno nbdla a b w l o s ) F~RUII~S '5) aWlv3 -q% -anm! avqwadw (+amtrsvmon~ g ~ n d o S -c) ow VG -F ('7 tunapsoa U ~ ~ ~ ) =F I -WWP pa^ acm? ~FUUOP U O ~ O R J ~ S '2) wmna -qtrul OPII-OOI 08t -WlsSqP -arlnl arlnl (-7q r r d t u w runfbuhg) a W W W P 1 n ! W 'It 4-1 stoustv~dW I ~ S ) d u r l ~aP '-wl% *'OP alPaJ. - -qpJ@w apqmflrlas .. -LC J 1 9 1 ~ n~mpllla r u o t ? t a ~ ) ~ 1 t ~ u q ~ n BUUFS ' 9 ) ll oat-*PI auaqfl aqle -altm~ a(~qwow -~m~no OZI-*O 09 'alqsap n w a q ~ (7t n n w o lsmw.w u3 -m/'m w -p-vw pl m u l m m .znd -elun~ pMna m! unl {"I PtotQSj *WIT3 'BE ('7ms?Uu~ny# ~r*wvaacl) WP ~ V W B ~ P N *AC 1 1 rtrfmW!!@ D@ql~PF) OEI--OOI 01 0- HlupH '&& apqtlrqdw IT WWP uWv1n7) IralltpvH pildw -!WJ @UaqPn marorn3 JOt!JOU -allnl auquralria -1ew UPWq 47 ~ ~ a l l p l 0 ' ~~ W P H J S I 'M MI--0L arwo~ ' a .I P AO w -11- $sn$na rn bod -aFln! lmnnu wr= -I ~fmd.lnd.

Ventha pipcdta L) tunicaugust - I m cteall (Mentho crirpa L ) .~ ~ l r e l u l ZHrlfanthiu ~ n n u u a L. 22. Izma ban& Menta (. I n (Lfnum ussltatissirnum L.) 9.) 14.scrnlnceri (Uraadca c~leraceeav. Mugtar 1Slnupfs a l h C.Bostan L] iunlesep ternbrle ICucurbtla p w t) e I2. Ghltdel I ow crrmtcuhzus L) Lt 18. Lvcernll (Mtrdlcogo ratitw L ) 18. 13Atrunj*l f I'etros~lfnurn horleme Holfrn. DovleceE .) bohyCrs L. 19. PactILa albast re vlolacee Hrl$cB (Polygmum sp. h v & nti ca (Lavandula splca L) 21.) L. lullescptembrle albastrerloletc Lupin perm {Luplnu~WrPnnis L 23.1 13.(Cucumis satlcua L.Molurh lyrrleaugust lulle- lrpptembtle ( P h c e l i s tanacetifolia Bmth) 13.) Corhndru ICo+randrum salfvum L.) Casbvete galhene - Cl coerea (Cirhorfum tntybur Conopldb 8.) Cpapa wmlncerl IAlhiun cspu L. Fenlcul (Foenlmlum cuIpore MII1.) 17.) mni iunie vlole tcrnt gnlbene .) TO. .) 25. . F l w r a a . P6~t3rnac fPas#lnaca sat Iva L.) Chppunl 1 F r a g a r h np. Dwvleac furajer ICtwurMta pew It.) 23. Dovleac alb ICilclrrbfCa m a r f m t) 10.

nmqflv ': wn!loJ~.L) R!.(1 ~.J91tl lOlfJ& 'CC .

Albina redizeazi h a t e aceste rnigdri cu mare viterA. la suprafa@ coguletului de polcn. Aceast4 ogeratie p a t e f i Endeplinitil ehd d b SF an& v a t & p !loam. In timp ce albina urd d Tun@ unor Inflorescenp. iar eu . fie apucat drr prima . la partea sa inlerioar8. fn activitatea de m l t e r e a polenului n h t mobikate 36-50?!0 din dhde culeg8mm. In aceasth actiune. cmp gi picioarele anterioare. cele douA peril lucrind alternativ. pe dm8 cBi diferite. privitorul obivnujt neputlnd d obwrve nimle In afar& de crgterea pmgresiv. prin iaptul c& perechea i d a doua este uYllizati pentru a lndesa $1 consoUda p l e n u l din cogulete. fie k t pe wc a t . ea hcepe IIA-i curete polenu1 de pe cap. &tfel.Aneel. transferfndu-1 pe picioarele pesterioare. un polen lark lipiaica ae adunat n t pe fata internil a marelui tars a1 pmxhii a doua. astfel este pieptanat polenul n de pe perechea a doua. polenu1 urned este preluat de pe pie%ele bucale de catre prima pereche de picio~re. Lulnd pulenul de pe prima pereche. peria de polen de pc ua picior este freeatil de pieptenelc de pldorul opls. relul acesta.e h Endoitg. Tarnu1 este apkcat ugor spre spate. care se soil In ml moment l e sa i n t i t & i jos mu 3p. o buni park din polm %ste dlsloeat de pe anqi e d d la periP de pe picioare gi de pe cap.i a volumului incfirc8tutllor'. Agadar. Orice cantitate nou6 de pdw este frnpinsA peste cantitatpa pred e n t & astfel cil rnasele de polen de pe tibii urc5 cimultan $I treptat de-a lungul accstora. PicfaareEe perechii a doua s¶ntpnnse a l k m a t i v inbe tamale perechii a treia g i trase inainte pi E sw . In sfrrgit. Cea r n ~ i rnnrp! park estc l d transferate mi lntli pe periilc de polen aflate pe ia@ Intern8 a perechii a tretn (qi anume. Cu ajutorul celor doug picioare pateriaare rnentinute Dng1 abdomen. piaiwek fAdnd atdel m lel de miqcare de porn-. Polenul retinut pe pertile tarsclor perechii a W I o este transferat apoi ta coguleple de pe fafa exterioara a tibiei percchif a trda. 0 m cantitate p a t e ajunge la cogulete direct. pennlffnd astlel maaei d Re cxtindti mult i Pn exterior. Polenu1 uscat care se gbegte pe p r i i de pe cap eate pleptAnat cu prima preche de pichome qi allturat polmulul umed. %Eenul este apoi transferat Sn cagulete. Cea de-a doua pereche de pfcfoare colccteaz3 polenul liber aflat p e h w qi h In Wiunea vlentraa g i grimqte plenul m k t a t de prima pereche. dintre e W e a jumgtate b d c numai polen. dutind noi grfiuncioare de polen. fiecam picior este lndrcat cu o m a d de p l e n retinuti7 de perii lungi gi curbti: aflflti pe marginea tibiei. maga de polen s t e I m p i d de-a I u n ~ t l I extrernitiltii inferioare a tibiei care este usor pwrninentil g i tn sfirgit in exterior.e spate. pe prima articulafie a tarsulul). suprafa@ sa auriculad ajunghd astfel In contact eu fata exterioarA a piepknului. Atunci ctnd ~hernotocul estc foarte mare acqti peri slnt Trnplrq1 rrpre afarl gi Tngropati fn polen. piciorul celei de a doua pecechi de pe aeeeqi parte &e Intins fnainte gi. dar cel mai a d m a ee z b l E la punct fix. prllenul adunfit pe un tam a t e prlns In pieptenclc exterior de pe pici~rulopus. Peril ramifbag mi albinei retin pulberea de polen w a t i l .

s t pbtura s t e izohtli de urnklltatea ce sc creead in stup h timpul iernii gi nu se altereazil. nstfet h c i t polenul crud a t e preschirnbat Sn pAstur8.. acoperita apai cu un cnpaeel de ceara.. Depozitarea se face In f a g u r i ~mArginqi gi pe pScrtile laterale ale fagurilor cu puiet. dar cu variefii mark de la 8-20 mg. ci lasll un go1 In care intraduc e cantitate de miere.ceaZaltg jumAtate ~i neetar qi polen. Gretuatea m d i e a indrcgturli de polen mte de IS mg. T h p u l necesaf pentru a ado fncbctituri4 de polen este de 12-16 minute Albinele culegAtoare depoziteazZL polenul fn elulele fagurflot sub form8 de grlluncioare indesate. ndgugindu-l substante de transformare qi conaervare. fn felul . . In func+ie de specia de la a r e provine - i. / i I polenul. Acemu ectivltate Encepe din a 14-8 1B-a zi din viap albinelor gt are o durata de aproxlmativ douA saptllmhi. iU binele pwlucreaz8 surplusul de polen. Sub aceast5 formi de piWuri5 rezbt& multe luni qi astfel alblnele 11 pot cornurn gi 9n tirnpul toammi t H sau a I m i I . In acest scop albinelc nu umplu celuleIe cu pKstur2 plna sus.

indeplinind P felul acesta o lucrare de fnsiloznre a n acestei pret. B Acumularea progrwlv& a pdenuluI In oopule#c Idup8 Dorothy 130dges) RoEul principal al baeteriilor lactice a t e producerea acidulul lactic care impicdicli d~zvoltarca bactesiiler nocivt in masa polenului. care af nt apol s p r i t e de albinele prelucriltaare din stup. Valoarea sa alimen~arli n e t e dc trei ori mi r m d ~ i cea a polcnuIui proaspat. n t Albinele care prelucreaa polenut adus in stup Includ 'fn masa lui o enzim5 care Pipsegte in polenul drn cqulete. Tot i ncest n srop albinele gr~lucratoaresemtii din glandele faringiene un prlncipiu a n l binkic care fr'ineazn dezvolhrca bacteriilor vfitAm8loartr. lBsind cale ~ libera d e dezvoltare bachdlail. Din punct de vedere nl pH-ului polenul pron~pfitarc rcactie alcalhA. . le i n c o w r e a d $I o m i d cantitate din aceste lacto-bacterii. Clnd culeghtoarele nduna gr5unciorii de polen. Mg. pntru a elimina dintre grfitlnciari aerul. pastura a m rsacpie acidi.Tramformarca plenulut In p8sturA ca% indepllnitfi In stup de o a d e de alblne tinere nuumfte prelucAtoare. pe care o vor folosl In tirnpul cincl in natut-3 nu s-ar mai g5si polen pronsp8t. Ele 'Si fncorpweazA diastaze produse de lacto-bacterii con {inu te In gug8. Lackice.iome hrane. Pentru conservnrea polenului. elbinele care se ocupii cu prelucrarca lui il preseazh bine cu capul fn celule. Pastura mtfel preluccaa ~ s t e mai bogat5 F subs tante valoroase g i mal ugor digestibilii.

13 'm!qmd q !a $n~nu!1~o3 ! J ~ ?stlo!jaJd U a1.foq 'a[e.au!urrp U! .lt.rn~> { J ~ ) ![oq E q a u n aurs '-1 ap .I<?[ r n ~ t ~ ~ r ~ l a~r9nln1q!!.~aulZLt ajuqsqnr.n. \ I tl!q ~ oa.IaJ1p pow .uro ap SaInrn ap 133 ~ ! T ) S QAII~R ! F U ~ alsa auyqlr ap salns Tnuqod .u !.LI~JTUO.Itbs . rwmrn ao(~uu(~rz L11JV ! r.*dcdransv .:[bs '.I O ~ ~ I .1~1)~U W J ( r a u ! q p ap eqwej n ~ l u a d ~ Y a~n7tlsuca o [ g u u ~ d[nuslod J ' ~ ~ d s e u r~d u a ~ ou! F .qi:a?1ut:a ~ J ti: 11.rnrrr '~ntnoci uapd nep ~ n r q k n u e l d r ~ '~ '1nquxmd 'rrpt.rd.yleaapour c~!Yolorqa ~t:c~lnn c q u d n2 : . ) l q o ." ~ 1 n 7 p s ym3010!q ~ J I : O ~ I : .\ eaaatpnls ap lednar) t?-s oyzianeyq euuir t7 n d v t ~ ~ n E~ enr.e...lo E-z ap n d nlsa a.>W~ IL-IZ m'tr: .1 slsa gues. t i IIT'CF . 'alar!zua 'au!ulclt. l l ~ pna ~1-npu!uy14 '!~$ns u! au ! q l ~ ad djuL+r.rnl.IVI.d ua~od K'Q .ua~odap ~ l r . F U ! ~ ~ E!.ilod pp - ! urrn 'c!r~in.~r)cl 'arpqdyd : rrnlp 'dryd 'u!rre .%au!lur-la 1 3 .Ia ' J O I .~lod ap F. I I :1m.ic1p '~!z~iurc-vdnp de! 17p u-~r.%~v. I ~ .raurur!.uds!p vnnleu US !nlnuqcd ~ 1 ! ~ e dns q c p o y o allnu r* .ras '!rntq.iaau rt~tsaau!wnrjnl . \ n3 11qod : u.tole.ialu! ~ .\r?ur!.rv3 a.r 'rr!~brllps uqsr:s 'urs~alsotu ~ ~ m n p3op!q alt!uil:a n3 rx.So[o!qo eaJeule.rej~r runq &313tq07q a. e a l d ~ o u~n3u~1.Jn.: 'rfirril ' r ~ ~ ~ j ~ i nrtund~ ri.[~unw.~q ! en!? g c o l ncp ~nla~>tlpr!(I '~n.~adxa puiayj 'ZPJJ '. r d0 ~ ~ ~ d t'o n'c t ' ~ 6'0 Hd 90% RF'Z SS'Z l:St:\~t?a us'I w:'c - t ~ i ! ~ ~ : vrn1sp.ipl\zap ~ d n p 4 aua!4uI~mj 7 slapuclY lctpnas v .q -ur131~.rlIonaap 1 ! rl:C.Il. I L ):*[I TU~) ~ E . r .rp t:Snpu!.1nj.xs~Sa~3 due~sqnuo )??3!3!3~3p! C-s url(r>d ul .a m ap W [ alu61d 3p ~ ~ Z ! U J Falsa uqald 3p ~.lu!juo~ lnua[o.(~ueadrl.~r(!jt!:\ n:) u3r~ld - -nls r: r.

DacA nu dispun de polen. In primele 5 zjEe du@ eclozionare albina conaumB cantiat1 a mari de polen.. d r u l a ti ajuts la formarea organiamului. Polenul este necesm dbinelor gi pentru produoma mrii.Albinele c m t e ln tlmpul unui a l e s abundent de palen afnt marl $1 s2ln&toaseU (Orasi Pall). o dezvollare mai bung gi rezisa tentti l boll. Pentm dbine consumul de polen contribuie l milrirea yjlabiliutii lor. pentru gmducerea venlnului.hmllwtrl ta mmlmndd &I mlsmlnl & ~ m $1 fhrem-aeueltll b u l Og protein&brat# dupll Ctrnn) /b specltkam h l e n de porurnb Folun tle f l ~ r t f i ~ r t l u l Probm f Pmba lr Pmba 1 Pmbm IT ClakinB CistinB LlziaH Mlstldlnii Arginlni Acid aspartic+Serln& GUeoeal Aeld glutsmfc+ltconin& Prdlnil Abnlnii TEmrina Metion1n& Valtnl FenLlabnlnA tmudn5-t Izoleucin b vitamine etc. In consecinv. 197 1). vigoarea 81 *#a albinelor vor fi ctl a t i t m d mad. depozltati! scolo sub fomA d e proteine de structura. 38 pame c h d cregte puict ai clildefte faguri. albinti consum8 eca 3 grame @en atunci etnd nu crrgte puiet $1 nici nu cudegte fnfiurj m 42 g r m e clnd crgte puiet . mi dt & w r m m m o cantitabe mare de palen la lirnpul oportun. Pentru cregterea unei lawe se consum3 145 mg. . . polen (MAlaiu. ghndele farlngiene ei alblnele pot d hrAneascll l m e l e . ea gi consurnui de miere. pentru dezvoltarea wlorlalte glande. avind loc o crqtece a procenhlui de awt din corpul albinelor.. de puterea famillei de albine qi activitaka pe care a m t e a o de~eslllgaaril. Pe baza consumului de polen se demolts. dngtatea.060 alblne) 8S fie necesar 1. le asigurll. polen cepa ce face ca pentru obfinerea unui kilmarn albinii (ma. $i cca. necesaril atft albhebr dar ma! alea puietului. Creqterea puietului este iniluenptti direct d e afluxul de pslen. Consumul de polen este cfetermlnat. albinele folesegc rezerva proprie din organismul lor.s kg. I n 24 de ore 1 kg. 10.

bun& galbcn b Umwhk3 bunk t b 4 Pbpu I aprfl i p ma1 Huemal lunle iunia bun it cafrn k galbcna fnchis vd+galbeni L bung gal bend .

16inB din sarninw de burnbac. productil 'bum de plea se pot obtine T I de la alte plante (arbori.Zburhtoaree Mu$Earul alb Trlfolul alb 1ult~august f .Haydakaelectwtslu&i~m~nun~jte nsupra inlocuitorilor de polen. L . fginh de came. 0 n l u posibilltate care sth la indemina npicultorilor sint Snlo- cuitorii de polen. arbugti.timpde4de.- bunl I.nbr l c mnioctambrie bun& bun& . gtllbenug. Din1933.crnii. sola. In unji ani nu st! pot ~tediza rczcrvc de polen sub difcritclc lui fotmta. bun& inchls m l h 8 Itrnon galknh dewhis ~albcnh Ihon cdenle! Inchlr uaZbcn5 l~mon SuLfm lulie aepbmbrie 'bun& 2 bung galben8 galbenh l l mon In afara celor prezentate. lapte praf. lapte. Ordinea Snlocuitorilor de polcn daM de llaydak cste urmiitoarea : drojdie. buna bun8 verd~ rnaiodo. plank erbacee din flora sponhnti sau plante cultivate) atunci clnd aestea se g8sesc din abundenta i n zona de zbor a stupinei. Polm ! armentsc uscat n Drojde de $are DroJdte fura)trA $rot soh Zapk p r d Integral Lmpte pml &ensat PMnB de came FAinfi rle singe .

10 ~ d n s eeJojsa3n [a e jpads [nqmja ap m a s urau!5 ys a!nqarl JoIrJollnzquy Ea.3 ~ -21 ?3 Lfl9!3 7 SW.11~ al1)g!1ua3-do.l?sap V R ~ I ul ~zeaqolSu!as !odv '. d ajdn.!luanarqsqns 81 lpap arrlq S p x [ n u n s u m !.~p t?w!. ri!.r a l .rqu! !s'.n*al!. ~ j u a r ~ a d r c ~ q~ sp aeBoq ap lrqxnap 1nur2un3 un plutza~d ! 1 I I - .~.rc u s ~ d InsoFpe 5 ~ a E aa~p s e nleol ap --~j!p U! e ! o s + ~ r . 4 tr?w als.- ' ( a ~ a qap opCo~p) !au!qle p d ~ m arrel.tzodap ap us tuaaold amur !sur €as p n 8 1 s am3 was ad tuaSafe o gs e u m o l JE! '[ern? ~ -sgd ' j e ~ dsldal) !nlnla!nd a a ~ a l S a ~ey nymu~aTnqlquos am3 pymord a UuaJy utps!.1) xi Z -sp!urpo do.lq~ p t u o autjqrr as yu!d q y a ap a ~ q ! l u a : .$let!l3au a!nqr*q nu a -.~rurnsnor. ~ o p'aurqp ap Jqtrpurq r r r a y ~ o .tcl11ap ap -In.w!un?l!n !t au!aln~d araq ap nyplnq I .nPp "Trprqsr~ vun..rut-t&j u az. % ~ v.l?dE)~d~ n d UUF.qqqrapw as aaes UJ alaJeolIuTJH -aolsu.TI'F! yluelsqnq o cls!xs ua[cxI ul ~ ~ 'in~!?adopu~. 1'eprtla!~ 6 ilur.lls!u!rtlpo r wcay r! aprdca ~!. ! b ~ ~ BI qu!d ~ 8 u n l e ys q e o d a~+'!c+~!plad ~ n l u a ~ o ~ d ap .lr? 'sjua~o.~tl'alrz!lca.p f o q ap ualnl!Iuta vaalsnrue .~ r a l * ! d .vtlals!suro crm.lds1l.aJultxjap so1apuo!~ad e a ~ ? u y d n ap quv~ s ~ aEsa ~JoJd q g d g 3 -&w? 3qtlrur rrn pqnlrpum a q o d UJ 1 - '(n'.rpyvz : y o l ! n m p l ap slcu!qmos a l a l a ~ssasuloj as p u p Faunla u ~ l q n a.c U n3 \ ! u I ~ I s I ~ ( ? ~o qa11!q11: snrd uy .8 a t p r o ~ pdp l n ~ u ~ a r 1 .rob ~~~~~~~J FF w w d a!pCarp m sun..ryua'1nwnsuu" pu~lq~yunqwl 'sJaole[nw!ls aunrl.rq U [ cp qwd .rS : ~ ~ J J Slp. T .3!q&~dy:.rlrzcxIap Q nu q s 1Q nydard [nurnmos nguM E W ~ 3 s ~ ! a ! ~ -n[oj vs alau!q1r! e3 n ~ ~ u aanp~rr J!J es epuvuroaas ss ~ I U ~ ! ale.~+a!p[n.iod IS ua m p .FH '3TUltX q P J 1 E q 3s -sru!urpr: t:n\. y3!w o n 3 q .EI map 0130 p ~ 3 ~ J O W ~ ! J E lnprse .rdnqc!a l n l 3 a ~ a~1 n.l!ln us e J n A e u n .* l C ~ ~ O ..Irlj qns nle.jns o ~ 5 ~3 ~ r o y3 p 3 s a p .~) I -ajaIa~ a[azyaj?p ap allaunj u! tpsears P q d a~pjorpap aa$mgum a p x l ap FUIJQJ qns plealqunupa n u w q ul *~saj~ad yuarBr ap a w s O-JJUJ alnujl arnqaJt Gea.t t.rnlFfl .qln l e a ~ ~ n p t q q w ! q amp qood as eaas '.rouronaatrad q J a r j as erjrmdruos !k dons $fnt3pc !au!lU?tU? quqs~suo.rso!aadns Ilnur alwl1nzqg as ' t .r!soloj i .~r.1n9!sn aaca CA!J~P.siu~slndo a.tp+. l j 'JayauIq~E tn~narrsruw8.

Mierea nec5piicitZi este higroscopic5. In timpul perioadei inactive. pe m5sura consumului. nu de man& Continutul ridicat de s5ruri $i dextrine din mierea de man5 determin5 supraincgrcarea intestinului gros la albine $i imboln5virea lor de diaree. In centrul ghemului se ggsesc celule cu miere nec5pgcit5. albinele au nevoi Werite de b a n 5 atit din punct de vedere cantitativ.93/0. 200-400 g. Mierea de man5 este ~ c u n o s c u t 5 stup dup5 c u l o m mai hchis5. Rezultatul a f a t m 5 t o r u l : cele k 5 n i t e cu miere de man5 au i+t in prdmiivar3 cu diaree P pr-opoa-pe de 88. nu este c5pZicitA. in rest iernarea e favorabil5 dac5 familia dispune de provizii cu miere c5picit5.C A P I T O L U L IV HRANA PENTRU IERNARE In cursul anului. se poate scurge din celule. Apa de var se prepar5 in f e l d uamiitor : se ia o oarecare cantitate de var stins ce se amestec5 bine cu o cantitate egal5 de ap5 distilat5 . aceasta desigur in functie de puterea familiei. iar lichidul albicios se filtrez5 printr-un . De aceea se impune ca in toamn5 s5 se fac3 analiza mierii 15satii ca k a n 5 de iwng. Ghemul de iernare se ridic5 treptat spre partea superioar5 a ramelor. Se reoomand5 extiragerea e din faguri i gi inlomima ou provizii c c r ~ u n z 5 ~ . folosind una din cele dou5 metode : cu ap5 de var sau cu alcool. se las5 s5 se limpezeasc5. poate s5 se acreasc5 provocind suprainc5rcarea intestinului gros $i moartea albinelor. CALITATEA HRANEI Pentru iernare mierea trebuie s5 fie de flori. cit $i calitativ. cind familia este in stare activ5 $i in stup se c r e ~ t emult puiet. dup5 gustul m p u t h d d o e gi dup5 faptul i c5. sint in contact cu zonele de miere. Astfel. poate supravietui numai pe bazg de miere. in dup5 viscozitatea ddicat5. cind familia nu crevte puiet. h general. Aceast5 operatie o poate face cnrioe stupan. Cercet5torul sovietic Melincenko a f5cut un studiu comparativ intre o hr5nire a albinelor cu miere de man5 $i alta cu sirop de zah5r. varul depunindu-se pe fundul vasului. pe zi. a) metoda cu up6 de var. faw de cele c k m a li s-a dat n simp de zahar cam au avut k e e doar ink-un p c e n t de g3I0. Albinele ocup5 celule libere $i. consumul de miere $i p5stur5 atinge valori importante.

unde raportul glucoaA fructoA este in favoarea fructozei.lnice. sint rnai buni pcntru crqterea dc puicl. Pregiitirea rezervelor de hranfi trebuie incepul'i. IJacA arncstwul nu se tulburb micrea cste bung ca hrana de iarni. Cuvintele apicultorului ~meriean A. 01. rniere h a t & din diferiti faguri.tllon Intr-a atichl etjchetatii. m a ce nu e bineAceasta se admite in unii ani In care conditiile climatic qi de cules au determinat o insulicicntg asigurare a familiel de albine cu hranfi natural& fiind obligau 65 comp1etKt-n rezervcle de k a n a cu sirop de - zahsr.8-2.35 kg in rame ~tandard (435/300 mm) MU 1. Pnc&lzind-a pina la fierbere pe o lamp3 cu ~tlmol.dc culoare brun-deschifin. fngurii plini cu rniere 3-3. h a i n t e dc a f i urnpluti cu rnlere nu % s t crescute cfteva generatii d e puiet. F a a ~ r i iin carp s-a c t s c u t puictul mentin rnai bine c5idura in timpul iernii $i deci. liecare. chiar dacfi a vinde rnierca cu un pret fonrte r rldicat q i or cumpara zahfirtll cu un pret foarte sc5zut". acestin se rldic5 din stup p rnssurX ce sint dpgciti. SP adaug8 doug pfirti apg de var.DacB rnierea aflath la sfirljitvl reril in stup ~ s t e bung calilatc gi bine de cilpicith d e albine. dupS o wonrg incalzire sc ~dauflA7-8 parti alcml 96'. Root sint convingatnare. fntr-o eplwb~t5se pun In pHrti egale rnicrs ~i apA distilati . Astfel.s kg Tfn rame multietajat (435/235 mm). la culesurile principale din lunile mai .iunie. Dacg conditiile de a l e s nu au lost prit. In accst scop se recornand8 folnsirea pravizijlor de la a l e s u l dc snlcim. b) metodo cu alcool. lernarea este favorabil8 pe provjzli de micrc care nu crisialjzcaz8. pe cit posibil. carp au rnmc de o singur6 dimensiune. cu conditia sb aibA i cel putin 1. Sc vor alege. .1cine g i n d c ~ t c c ? ~In feIul acesta poate nbtine vrcun avnntaj se fnyal8. In locur fagurilor sco31 din stup sc intraduc ramp ru faguri goi sllIditi sau leguri nrti liciali. .. se adnug5 irr eprubeth o cantitate egal5 de ap& distilatii.5 kg. in prirnul rind. Aceasla este mult u~uratR atunci cincl in stupin3 se folostsc stupi de tip multletajat mu arfiantal~. Tn caz negativ lichidvl devine albicios $i deci mierea de man6 trebuie ~1lminaM. imediat C P existi inguri plini cu miere. in timpul culesului mare. Data proba contine micre de man& Sn lichid apar fulgi (floconne) de culoare brunR $i in amst caz ca trebuie inlecuit5. UupA cc mierea s-a dizolvat pc deplin In urmn agltarii con\inutului. Mierea de floarea-snarclui $i i specid cea de rapit4 crIstalizeaz5 rapid ~i n irrnaren nu BTC lac In condiitii bune. Se aleg numai fagurii biae cliidi~i. cste o adevilrat& nebunie ca apicultnrul sil a extrag5 p n t r t l vjnzare $i s5 curnpere zahAr din care s& fiarbl simp cu care SA h~Ancasc8 albinele. in carc. Ink-o e p r u k t 8 . Pentru analizg se pune cu vtrful unei lingurite. se put lua gi Eaguri cu ma1 put~nIimierr. Pen* a spari producfirr de &re extras& mii apicultori ? n b clriesc rezervele de iernare cu airop dc zahhr.

fn spatiile goale alblnele vor . In raport cu puterea famiinu urrnfftoarete rn3suri : farnillile de albine cu un singur m a g a h . 7).z facurltor In stunul d e tip vertIca1 czs lut mn~ilzln. O deowbitK atentie sc va acorda preaiitirii rezervelor dt: p8stur8.h stupii cu magazine (Dadant-Blatt).sub form# de turte proteice.In cam1 EamiliiIor puwrnjcc care wupA douA rnagazme. cIt $i din altc perioadc alr anului. aceste ramc sc intrduc in cornpnrtirnentele dc strinsusa pcntru n f i cornplctatr cu m i e r ~ ci'ip8cite. Ocuplnd in a magazine pzitia renrtrala f a ~ u r i is i n t umplluti cu miere (Fig. fagurii se umplufl pe ttrci sferturi cu p8stur8. PC timpul culesuluh mare.nbianuitc ale farniliilor de nlbinr se identifie4 ~i rZdic8. Faguril cu hrmA de retervg se piistreaz5 in incliperc.P0zEti. pentsu pBstrare. ge . Se v w evita camcrele umede. se scot din acesta faguril rnfirginagi.la cuib ridicati din corpul de cuib (Fig. Ult~riorncesta poate fi fnlosit pentru satisfacerea ncvoilor de p r o t d n e i pesioadclc cfnd n lips~gte. 7 In magazh) cUdi faguri naturali care pot f i recoltsti periodic pentru producema de ceara. . Estc recomandabil ca. deonrece prin asigurarlrea unor rezervt bl~ifte se p a t e prrhintImpina a+a-nurnita f u m e de proteine a albintlor. Cn gi fn cazul rezcrvelor de miere. Ei se p8slreazK a s t f ~ l : . atit din sezonul de iernare. a ce se smt din mrpul de jos sau din Eagurii de l rezervri. cu ocazia reviziiloi. se procedead wtfet : din mijlocui a duuA ma~azinesuprapuse se scot rarnele de rnagazin. n acesta sR se recoltcze $i rm ajutorut colcctoorelor. In t e m p raturil constnntil. iar in I m l lor se introduc do1 faguri mgrginsgi de liel. ?Istfel. sealeg fa$i gurii de cuib care au crcscut citcva grnerntii de p u ~ e f . i timpul cutesurilor abundente de palen. i vctIetea pren etirii rezervelor de mlcre ! lagurl dc n cuib (2 Eagurt de rulb suapenhti laterol Flg. i r in npatiut format se introdrrc 3-5 l a ~ u r i cFe cuib.f rr! aceastA stare rezesvclc de pbtur3 sr conservii fn cele rnai bune conditii. 8 ) . iar E locul lor m i n t r d u c Iuufluri got de n la rexerv&saw din cuib. Pe m k u r 2 cc fagurii sint umpluli cu miere gi eApAcili acc~tia se ridic6 Pn vcderea phstrhrii.

cu dc mlb 1 deal douA magazim (4 ianuri d r cuib s u m dati in r n l j h u l wlor QouA magar. La orinduirea Eagudlor a miere se va tine mnt de principiile biologice ale dezvoltdrii p e verticalll a familillor de albine care cer.PTeMtlrealarewrvelor de mi. Loviturlle provoac& dmhiderea celulelor ~i scurgerea rnierii an magazine mu in cotpurl de stupi auprapuse . Timpul cind se executa luwarea depinde de condilille de cules. far8 spafii suplirnentnre. . tn lgzi mu dulapurl cit Pig. uaeori alterarea ~cesteia Pn portiunile lovite. pentru evitarea aUngerii Sntre ei. cu cit timpul se r a c e ~ t e rnai curind. de stnrea vrernii qi de situntia puietului In cujb. Cu cit culesul tine mai mult tirnp.mal bine Inchise. cu atit lucrarea sc executA rnai tsrziu . peatru a-i feri de atacul diferitilor d2unAtari (gilaelnit& qoarecl furnici). In cuib se lasa atSva faguri astfel inclt spatide dintrc ei sA cuprindti compkct ghernul de lernarc.lne) pe fagusi. asigurindu-ne gi un spatiu minim. La aqemrea fagurilor pentru phtrare se va evita lovirea lor. in fhgurl n . cu afit aceastK lucrnre se executil mai dcurerne. Prin aranjaren rezcrvclor dc hranh se u r m k g t e dimensionarea cuibului in raport cu ptrtcrea familiei si repartizarea proviziilor de hrana in i q a fel Sncit albineic din ghem s3 aibG suficienl5 hranK pinti in primgvarh. Din c h d fn cfnd se tratea73 mntra ggselnifei ~i se iau toate Msurile pentru a preveni patrunderea altor dsunltori.

y a r r ! $ m aolaraaJ a p a.maI.* ~ r a ~ y z w a ~ q fas! TJOaun ap~ ~ TC TluJa! r n d m ~u ~ p tqawum xrznaa urp mat~gasnura ~ q ap !2adnanaa p !hYtBqw p n % j .sugqs KUUI q p a13 p ~ n u a q % 3ru~uad'!>a1 !jdou ydnp 93wj as FS J Q ~ ~ [ ! Z U W J~ a ~ q a a ~ a ~ ~ 1 2 a3 3 .%wq E & p u n a~ j n q m asq as ge nqpul alga 'sugrls ap lua~s!jns 1sog a nu [nwa@ ~au!uI!la~d FIoJlUCCl q FJea .talqtq amsoldtuv (w 'm .lqxa q d a j adnm nu p autqla 3 p q atqop RD ti~dn30!!m%j p q ag ~ m m u pour u~ la$ a h q + l g .~ u ! q p a l d n m 1 ~ as p ameJ salge gsel as snpaJ qrm u~ ap l .a a u a p a 'q!ns q qmq as a r3 un8ej ap p q w n u r ~ q w s nguaa mr s 'I0 'ZI!& gm W E B e q j 'eqlnd ~ s w TJ m I V ~ ~pup-sap a q m ug J pu!uIm m p q m a tz8ug-rs us 15 a ~ d s a q gmamflmg as 'Bq p * ' ~ ' f ! UJ aam ap a ~ a w!cur BW eaygquaa ns ~ J R S B J 'go.

3. cwpuri.s kg La avezarpa fagurilor Pn cuEb se va avea I vedere ca h ceatrul n n cuibului sSI fie introdus! numal fagurii cu celulc dp! a l b i n ~in care au crescut cCteva ceneratii d e guiet.ghcrnul ajr. La stupii mutiletnjati (Fig.Utwrs . 13). Sn total 7-8 kg. in corpul superior trcbuie sa existe circa 18-20 kg. c) AmpErtsa~eecentraid. . . mai putin dc 0. miete. fn urma consumului. I t 1. aceasta determlnh qczarea ghemulul de iernare sub ecegti faguri.ghcmul as alblne Itn n La Incuwtul wrmnd : . dcfi potrivil i pentru cre~lereapuictului in perio~dade la siirgitul iernii. t. n a nu mntha tora. 12).A m t p r d e u se apIid ~i in cazul iernarii a d o a farnilil i n stupii orizontali (lamilia d~ b a d gl njutatcnare] F i g 11. din cnuza sla- . c h d I~rnarea 5e face pe douli. D a d ee g8segk miere pe Iagurii centrali d m cnrpul inferior. aceasta s5 se gasease& doar pe fagu1-b latmafi. Fagurii din centrut cuibului cnnfin cea mai mare cantiltate de miere. astfel h c i t iagurii mkginaqi miere (Fig. iar in corpul inferior faqurii centrnli SA nu contin3 rnlere. descrescind in greutate catre marginile aces- Fig.uhernuE nmbclos farnUIl dc albtna tlmpll fl La 6Uqitul LcraL dc alblne famllla de b a a famirln -cind lerneaza rezervelor de htana Ia stupul orkontlll Amplaram doua Sarnllli I acclaql stup.

m s p ad m~ s a . F wp ap wqgm r l @ r r a s as swam !f??~aaq J E " ! 'dm3 u n .J J am3 as FaJeuJa! ~ 3 8 ~ u 7uqd ! TJ p D d ~ ap 7wWW~w fndnla W B u u q lnarwrefdwv tr 3rd - qW UY BmJy OP MI-a w m u a s tsmeldruv .dl ' 8 ~ .'&1 L'I-G'f * m s tq snr ap arm -%m o ~ z e a ~ t r @ a!nuray8 ytunsuo3 s aphJazaJ aa p . ay: ! ~:a$sd y ap .

a d o-q!n[alpd JW! ' ! ! J W U J ~ ~ eaaaparr tlrfla.1 ap rw ~oprrG9wjemwar.rnXc# u w g FnJazaJ ap a$a/ur ylqxa nu pup ! sqns ap a~ru~al~dstaf l f l ! p ? r o ~ ~ E S ~o EZ u!p amurn! nquad aJ=aau ~ u c .q u ~ ) ! l t!qnlewd uj a q p u ! m ~ b max^ q s a p d w y ~ 3 a a 'jau!dvs a!ze9mu a1 ap TAJaza.arcu!u url -urn p c nu a 3 EB q % u m : dncv rqp ~ n p u ~ j c l o s rarfrurq pnqms q i3Ud * $ ? I 'W 3 p!J . R w q %F % -Urn* ! 9 t l J d ~P 8 .o ~ d ey 3npoquF a9 e g 9 a s 'grruleg a-p 'n:pau! tnuozae u1 .rd !!q~ .'Inlnqqnz waaaJsn1 JV 3.wy nmdmag q w aJaw apurqln apun ap ' p d ~ q e p ppdnp a m d ~d a ~ n 8 u j'ppi~w t q e ~i: a l.gl.tnrn aJa!ur ap ?a~)x~pn.2turmj qns nEs ' y d a a m o !S amyu 11~edp ' g e n l ~ p!cur ~ p q s q TWO$ qns ap as p m q x a ealarw 'gym t w.183 ad emzn ap vl!lnns asoj a w a s !S s u ~ a t an aa .oznp[aa alga ~ n d m !PRQ .q d m v ' ( a m ZT---&u$ as n ~ q p u a ~ a d y a t qo .zmz.raua3 a~vdrlsa auplyq JoIamqle wl!~eds!p uj JQI!!~!ZURJ u amnu!1u03 U! eaJuapnzsp P S ! J ! S U ~ ~ U IR A as CW~WQ lnlaj ' c n n ap s a p InttI!lIn pdnp JeTpauq y l n a g aFnqaq r a q u y q UI .xl 1v~n8lso na-1-2nu q!mml p u ~ : f.s~sld ~ .d s ~ n d o mut ' ~ g q m g m ~ q JopnJazaJ e a l a ! l ~ e dna~yn3oyu!~ J P J n3 ap . ad a3ej c q w d aa a~qaldtuo3ap eaqugJH .~sa3ad$sapas 74 Scum! sp lnlnqtns ~?. r yap ala. pu!s : qrna us q q q s u o a guEm ap !ya!ur eJJrn30lug nquad !.rnzy3 ~ t! anej as Jpyez n3 a~~lajduro3 aaJruEJH r ap -~o[atule~ d n s m p s~ uom ~ I Jvsnd ' g m p y a .

.I sr c.Z~t*.1~ irnholnilvesc de diarw. U n fngure de stup orizontd 435/300 mrn in peritradil de t ~ ~ .~ a m i l i e i . rind cuibul este restrins. De accca se impunc : . npirultorul trebuic s3 tins seama dc faptul sA administrarea UnQr cantitfiti mari dc sirup.ut zahhr In t l ~ a m n 5ji a cfiror dural.cstc influrnf u jn mgd d i r dc cantitarea de mhiii p:+clucsat5.de tnrc:~. dcci pe lagurii pe c a r t familia 1.5-2 k c mlcnrc. 0 m l t ~ d ? e agrecim care paate fi FiplicatB cind timpul P c d d estc d~ evalum-ea cantitgtii de albinil de pe f k c fagure $i fn final apreckrea cantiatii tot nle de albin8. se apreciaz. PP d~ 11 parte.vaIr!lt. 71 Cind h m n n se adrtlinistrcaza tirnpuriu. pe de alta parte.cbn c ~ ~ l r c u l u i vurH $ 1 . durata viclii albineh. wen cc reprezintii mnsumuea inutil. i Parnind de In rcgula c 5 in fiecare fagurc dc icrnare tt.tlbint!le dispun dc tlmp suficit*rt pclnrru tr..rcducrl-cn ce face in Iunr-tit! dt. care trcbuic depozitale in scurt timp."Da aemenea.~nsprlt. albinde \'or arunca aistalele din celde. fn perioarl.3 kg.~~~~ rezervelclr sj s fpcg ink-un rimp mi 'mdelungat $i i cane n trt5t1 ponderate.) :..a complearea hranci trebuie nvu t in v e d ~ r r h r i ~ n nadministrnt S co s5 nu fic impragtintfa de albine pe tin nurn?ir marc dr f a p l i . in primul rind. m n .i dc via@ estc considerat3 100'". f . ?.l~ J I ' un arnbclr fek.i a zaharului . pu tindu-se Inscfiistra as t [el sc chiar picrdcrea familiilnr. O aprociese mai exact4 sc ohtine cu ramn retea sau Netz (irnp:irtit. Meldciuc (1984).i. i k t i d . in veclercn stabilirii neccsarului cc trrbiale completat.Enaintt* dc :idrninistrarra hrnnei. slrop/kg. a ~ aIblncle c. cw o dublti influenfi negativb. asigusindu-se astfel n fr~:~rle bung prr?ucr:nrc. Un dm' conline 30 fi nlhina pe arnbele fete sau 15 R pc o fa@. Snmulfit cu 15 g. eontine 270 g nlbinfi pe arnb~lcfete. iar rsm:t de M E 435/230 mrn contine 200 g nlbin9 pe arnbelr fefe. Este indicat ca adrninlstrarca hranei pcntru cornplet. albin6 a fost de &4%.eb~zirb <. sirogkg. cuibul s.s kg.putprva sc npreciazii in tunctie de inter. prin hrgnirea cu lichidul inlcrcrktalin albin1.Dup: A. ci crlnccntratn pc ciliva. dtbpuzitarea . duce 13 depaisea capaclthtii privind ncrivilalea glandularli a albinelor qi ca ntare adaosul d e enzime va fi necorespunzHtor. irnedint dup5 tcrminn~. 1.n i ~ m n . durata vietii albinelor carc au prelucrat 3. I n aceasti ?iitua\ie rezcsvrlc respecljve vor h i dewzitate f5r3 ca prwlclesul de i n ~ e r tire sB fie ~ ~ a l i x a t nivelul corespunz#br.~sca minimum 1. fat3 dc. cantitatea dc micre .i fie redus . rapt m va dtrcc Ia cristalila mrea hranei in cclule.trt: nu au prrlurt. albinl u Eost dc numai 75O.ri prclucrarea proviaiilor concenttati:~sirnpujui pnnll: T dp I lo 1.cti~A dagure de stup orizontal 435i300 mm continc 200 g albi!~. i:ur n celar carc au prelucrat 7. d2 totnlul cle albim din f i ~ m i l ~ c Pentru a sfa nprccia pc citr ramc va iernn farnilia SP ?mp:11-1~ tntiilul dc albine In 271 fi sau 200 g in functic dc tipul de stup. n 'J3)talul de dm" gRs~ti.puki-r. iar ratna dc ME 435/230 m m continc 150 g alSinA. bine ocupnte dca nlbinil.? i dm?.

I8?AlOZ!p us . T O dnts ap a x alaj alaqule ad uqd a ~ n 9 e j n 'qms urp u Ruler PT S J ~ ! U I 3y b-9'1 .ralau!q[a cap JS ps VpueuoasJ as 'Wqo a~ a m X~JZLI & q q ! ~ u nt S I ! ~ C Q U ~ ~ Uiq!.1.YWIIWJ U? ~p 35 ~ S P G' d w .IS e ~ as-npu!sa~saut~ d =lnqqwz nsnrps.rerlpz BY OCL'O ' ~ 3 ~ 1 3 leumu au~luosa ~ a 1 ~ u I$ ~ c q s z .rt) '!!JC~RUI -31s 3~uvsap~ e ~ ~ r d a und ass aspa I F J O ~ O aanlepn as $9 a.tdn 0 *urw g g ~ l c g ~ r q a ! ) a ~e s.~j!p el !nlndqs nanl ap ~ D~ -@ad n a w a aJas..11uad ol ~ n m .1elaiduto3ap ear!upl( gpurwosaa as .nyu!wpe ry qrtod ~ n d o r t s 'yrr13w~ul muwq a atnaOpcldap wpllasdm pdnp ~!5Jod n p r as ! ap = I " r u p q Eenp t? q 'plep y u e q ap nalaJ!%uuD~3qy-t a m mpTure2 nu *!art !wrj ~ n ap a!)aunj y 'aln E-2 d %?j 5-2 ap !b d uj ' ~ J W u p d m !o q ap aJaol1uyJq u aJcj as ?aueJy RaJeJls!u!wpy -3cnb ap alsa r n j n d o ~ i r g ~ ~ n ~ s ~ a d lpulaq ~zrea~lsru~rupe .tFEu u! caaeurmjsuan) nasuad au!qlc ap vmmsuos a)sa (.d .le~3nla.r amnJ na dnls ap emaf wl -IRU a ~ e l a a j eau!qlc ap -lopl!mej p ! h i d s u gmags!u!urp~as 1n[ljoloq g '!.(ydv alsed 0 7% syyez d ~ y d2) I a q 1 IJ en y~ndoars??!)BJI .ad... ~ I n q q 9 ap qns ap alaqtrm uj ' ! 1 3 p!3e na ~t~.!da yur ~ q !fi ~ y t p 3 Oqg m ~ o j aa g z as 1 "1 [ ap a ! i ~ ~ ~ u a ~ t d n n s wrr.r.a d R a ~ t ? r ~ ~ ~ ~ u n d ~ a m rrrrluad luarnjns dm3 ap un s!p aIau sa.r as 'oauawasn an -!xum! ~ndru!~ ur ad F J ~ U J ~ J I I ~ aJez!lcls!m o 5111 aJe awnwe ! E J ~ A u ! alsd lnlsaja a.rSel!lzljae '~~rnaua9 .I ~ U O ~'1~1u(eutalsa ~ndruy p3wu 'aJau!q JoIaa amzn a~-npuluanand 'aslups.vm8eq -!qp aw~eo3p'31~ndun1 -e?p vdnp und as am3 l~n3eju! rS qe.tsur S rrru .~d ' m ~ n z aryqez ap m.)3au ~ d IS q y m sp ~ ~ I ~ ~afep3.rarur B y g-8'8 ~ 1 :rvur O O C / ~ E + ~ I U O ? I .e B s ~1 19 21 a z T 3u!r ~ r t ~ q tus . q j ~ j ad aJa!uI 8 ~ o ( z l a ~ )a9ia.rol!q un e~~ ~ un-nurp ~3 asap= uq an nh as ~ y q m d w s ns !?Jplgrq ptFs ug q a m ajal alqura ad t nes aJa!ur S l I npun as m ~ x a.q~ea+ 3 p P ~ U ~ .7q n'.U .r3o. T ~ J ! U *aJa!tu ap ru~~$om ' ~ l w r u ~ o j s uu!.(!y un 3ulIq0 c n.IgrnrA u . x 14 ede ~ q g .quylq ap [ndo~!s e3 Epunuro2a.yh 1st~aulqtr! ap yp?~n+gsap afss e.nouasou rraa~nqurcls 1s' aulqp ap JoTrtIJmnj t!~y)[oh7.islaldtuoa ap -t J~ ns.rd .tanu! 3J! doqs un .ra!aa.a.

Za desckpilcire se folmesc faguri d e la red servh care au cantitali mici de miere. se va face f dore n mici de 300-500 g la interval de 2-3 zile. opaapla . d q & Inwtarea act'ivitiitii a m - de zhor . i ~ formeazii un r~fFexconditionat pcntru orc!c la i care nu fost obhnuite s& fie hriinite . Hrllnirlle de stimulare ae pot clasificn in : a) hrhnire energetic8 b) hrgnire proteic5 c) hrbnire energo-proteicti a) Hrbinlrea energetic6 de stimulare pe bad de glucide se face : pain &&@cbai fagutilm cu mi-.Hrgnlrea de stimulare are rolul de a suplini culesul cfnd acests l i p q t e . cind estc mai culd se tntroduc dup3 diafragma pentru a cvita mhrirea cuibului. prln modul de ndrninistrare d ac creeze albjnelor genzatla de i prezenp permanent& a sursei de cules. Adirninjstrarea siropului in doze $1 h intervale m mad i doar qocurj. p n t r u prevenirea furtisagului. Atrase de rniros. Cind timpul w e rpce Cagurii se introduc Is marginen cuibului . ApliratA In condilii lipsite de rules. albincle incep aB transporte mierea In cuib. cu rezultate bune aaupra inten~ificfiriicrqterii puietului este adrninistssrea siropului In facuri.la 1. stimularea cu simp de zahar concentratin siropului trebuie sa fie de 1 . Ca wirnlL WiSurll. Aceasta activitate deterrning o creqtete a temperaturii. cu efect dirwt asupra mqlerii puietului. la cele puternxce 3-4 dm3. CantiZataa de m k e desrhpitcitg este in rapart cu puterea tarnillei. Albinele ddicH dropul cu dmebihi plAcere. metoda impune rnulta atentbe. o rnetoda eficace. ImpoFtant este ca. dec1atqeaz-h o pukrnicfi stimulare n farniliet. h s i ~ fajiuril se r pot iastala dupA dialragrnk dar efectul cel mai puternic st realizea~A Pa Introducema fqurilm In rnijdocul mibulul. ? ~ m u t H r a . migudnd o activitate continuii familiei de dbine. - - - . A d m i n b d ~ m sub I m i i de mimp. la cele mdiocre 1-2 dm=.

!A azlpaJ atmod as pluain"p : saquq.cqezn.tq ! goq Jo[aarahrp e!jlJMt. r a pgo IS F ~ 3 J ~ 7 ' 1 r n r o 11 auycll~ J w ~ apwn .I ~ E J arem s a ~ daJapugxa o azazrl??aJ as p mucna nu B w 'pqmusj mwnd awq glrrpardw a!nqa~j'qaaypy ~ t ? w a w j w ~ un a d u !nlruoqna!de aqmd u!p aundnsald apolatu rapasa aa~waildv* ~ w l a d w ! J almd efle~ado ( a p L-S 9) amtrlyuun slap ul ' l e l u ~ !J e w u a d u ~ ~ ~ ~o~~mtdrtams anpap fl m t ~ a y ~ n 3 9 qsa snpoqul torluaa ap~nB8d - .xq!uyq u! a~p plrrrlpgi enaqfa und as afltm~rs mseaoe B ~ ~ J T U O s nqmd ' y ~ : . a q wssle P ~ I B apwrqp m wtq qsa z 1 * p m ul '8~3q. w u y m ~ a p qmd a6 Idq 'ammdcns ap a~au~qltr ~sBflhdJF jh Xapd 86 n3 tlednm J O ~ I J I .m~ ap amvd mpca nu IS a d n w t q ap q u a m u mda nu f i ~ ~ ? s a b a u ednp h a 1% a u q p y w *mpqgp ml!zods~pa1 y l u a m a d uj alsa arsa p u e q ap y m a 0 ' n : m F n w I n r v m u~ M ~ w ~ e ~ m ~ 1 3umldp z nqrrad auaplgns g alr?od 6 qqw ap %q 1 'pamar ap a!UIQUOW [mads w ul % a [ q u e ~ eap a t m o qlurta~d Fgo$atu QsRasy -sol J y p z 't3lc3m y w o q qns ~.dosrs na w l u g n l WE qnqtqo sgapurns IW=P ap 'BWTq w P Y ~ dlI ~ v v PUWPJ s o 7 ~ 1 n w I W I ~ z s zw 'sq g m a rw p-i.aw .

de lawe mescute . HsAnirea de dresaj prezlnta un intercs practic dcmebit..scr aplica n t i t timp cit Earniliilr nu dispun de culrs.Miere + polen + 4900 5500 7100 8600 D n dntelc de rnai sus rezult: cA la un nrnestcc de 88:E'U i fdinB soia t i 12") poltan. lolwind metrrda reflexelor mndifionate la albine este posibib dirijarea activitStli lor pe culturi in care in mwl ob1~nuEtdrecvenfa lor esde mai. Pentru ori~ntarer d l m dupi R.Bi7. In mtLnlentulcind in cuib nre lac aihic aport de ncctar qi palen hr8nimrca de stirnularc nu rnai a r e rost. care nosernom $i alte boli se pot instah u.Miere fKinA soia $. flmd pc. ItrAnirca dt* s t i n ~ u l n ~ . In 7ncrputul sfimnuiliti. cantitatpa de puict crcscut este cu 50". 1976) dependenw intre adaosul de p l e n In IAina de soia $Ipuietul crescut in perioada debruarEe rnertie : Ilrana dats albinelor Mr.l s n f i c l n ~ redus 5-10'' i *I apui sri cre. Proct5ntul de protein^ d ~ nhran5.2s3A polen .Hrana stimulentii cu proteine nu este pericuload d a d afbinele au efectunt zborul de curAfim inainte dc administrarc.yor. De obicei reflexul conditionat se P a m a bhe $i albhele continua 65 cercekze o mnfi f n d mvlt timp r h ~ n rdaca secretia de nectar a Sbrilor este din ce in ce rnai slaM. mu] mic5 I d \ % de cantitatpa de puict crescut exclusiv cu palen. . albinele vizlteaz8 cultura rcspectivg $i rcalizeaz8 plenizarea ei..! 0 ~ r n p o r t a n pdcosebltzi a are pmporQa Sn c:tre pol~nulconrur5 la formarea pastei proteice in r a w r t cu hbcuihrii.Mlere + ftlinh soia + 50'. In awat timp pot inilnri alte plantc a cArw secretie estc rnai abundcntti. PEnA la forma- . polcn . Astf~1. albinele pot fi fortate 6 dewopere mai rnpid o sursil nectariferil care infloreqte.tscrl la 15". Cu njutorul hranei.. redusti. ! polcn. la un arncst~cd ~ 5Ucj?oaoia q i 50Ym. Aetfel.Miert: -kflIinil snia + 12:. cnnsumul de hrana proteicii Irl conditii In care Int~stinul grns ol albinelor eate incarcat ar putea aveR urmAri nefavorabilr ptin declan*xrea diar.5rii exclusive a fdinii de s o h q i ajunge &a lie cu numni 20'!!. Excitate de sirop $1 dc rnirasul flurilor. Deci stingerea reflexului conditionat ate IQC trcptat. RezulK c. mai mare dccit in caxul ut.Miere simpb 575 2600 . BEAUWING (citrrt Mglaiu. introdrrc petatale drn cultura spre care vrem 55 le d i r i j h .Miere fain&de soja - .'0 polen .cci.i prin sd&ugarea de polen la amesiccul dc substitucnti sc mnP-qtc n u m i l d & larve mescute. in special in directia sporirii productiei agsicole. s s ITrlvnanr:. Albinele pot Ei fortate s5 viziteze anumite crulturi data li se a p l i d In siropul administrat se o hrhnirc maiinala in interiorul stupului..

rg 9p q n ap =I.~ w w 'sad q are^ ~ -ym!~d14 gur?~y JoIalwazan a anqafdtuaa IS a q n m q s n q u d ~ n d o ~ ! s ap q auuraot Veaqsyurpa as F V J ~ ~ O .p p e a ~ c o das ?euo!pr.ms ~ T J ~ Z aa.aa~azua~irpd mnj as are3 ns gdur!s ~drrUE ~ q q nus ' d o ~ ! s ap 1n.q u p p e ap ~ r u ~ yo 1j ~ p ~ q d ~ ~ pun1 elstrase 'aeq!uyn1 u l a m p 1m.~ ~ s u l qu!dnls a oq ~ r t ~ r t dB a ~ a 3u wuoz u!p alaurdn~saleol u ruy c ap p r Q ad ~ 3 g d a a g ! r~ p u p 'n!luana~d : doos q q n p un a m a w ~ y yusloj BlrlsaaJy ap .?apaA uj a~ma~druoa a11.xqjar nou un -J yp !33p kqauyqp tuy[ytp ys m a n am3 a d 3 JOGJO[J InsoJrur n3 doqs eqqu .yq~aap J o w a j le a q n u p ap ~ n p ! J p d smr~o~tra .rrr)mu& ? A ~ lf~d y l q ~ a as as asgrda ap ~1lsa87p .ql1ef I t n 0 0 ~ ap ~ z o p ~ vp as 3 ~ 0 ~ us a l u a [ n q s aun!lae o 14 snld us aJe s ~ nr!apuo~da~ls'[ajlsv ' ~ ? l t t a ~ a x l a do3b: a m pup pnpar IGW a $!SQ~OJ ynlnluaummpaur a r j ~ ~ l u a s u o 3 ' ~ p a a u !~$aracf rm8eg d y u 7 ~ ! !9 a ~ q n d u l yur-lojaw4 as q ~ q q q a r p e q a[aluqsqns 18 @ ap !n~nsnM E .~ xaUaJ un yzpauuoj as aulqin q "(np~wa pm~op) ap mrtad3~au s l ~ s q n o m p o ~ j u ~ am3 r r ~' a ~ r r l ~ zJOT!JQ~J Insorrur ns dons !nun s rr-r y a n 'JOL sutr~quj 'wa~anpoqu!upd au!qp BF ~ B U O I ~ I P U InpxaljaJ ~lmB O~ -ugs s a ~ ~ q e agfiq~soda T a -aa!tu ap aqutruodur! fimr~nv3a p q d qod % 'PSJRB ynou o n ~ ~ u a d 'atnqp aleuo~$!puoa axaIjaJ IOU Joun aaJ .~ q p d "polam 'sgamd a m p n ap 13und uq-~.puoa p-qnxwas esm2lugs m luaqyumao3 '~o!~a#uu y?w)aaJaa salt13 ap !as.u KO q 'dolls ap m r o j qns IS ~ U up qcod a ~ m ~ u a u r ~ x p a t u I s BURJH .asa~qurclsap pm$aatmmpaur eaquyq tpqda a s J O ~ ! ~ I W R J FJJ!AqU[OqUlj Inzea UI * % I ?F d P PC aP al@!W= ul aP q u a d a!nrlyI q W L'I ap alalplu.aJ!hppqurg ap al!q!ada3sns ~ u ! s J ~ aulqla s p a p p ~ pup pun38 pFuJa! ea.rs *a[m~88 0 ~ ! 1 3 n p d ~ m~at -*as ~Bulrad ' a ~ a ~ u r aur~d3ol!ymaqp ap snid mun ! g z p ~ a r ap lea~qll .1 j ap u e q d s a o as q n n v a ~ ~ a gstloluaurmqparn eaquqqq s ed d y u ~ a yap a ~ ! n m d nu ~4 qSam pup p q 'AIDP pumas me q pride as m l n ~ a ~a! [! d n q u a gswuarurnypaur r u l l r w ' q m .m s esm-qa 3saq9~9a p u ~ q ~ a 'anmuan ap ~ 3 1 slaarrn!ls~u y d ~~~R ?mpy 3%.alq!p:urn ap ~nkuaaodpea 'wypujdq~ a ne a s q -qurunpe aldu ~ s q n sqs pun3 p i w [ n z a J ' w y ~ s al.-Om -!ugaq auntrroafcipm~ a q q o j '~npmquanu~unmm u$~ e m m w IP p-dn q 'arr.rmj aplalnu 13R1U05 un !S pugma ala a m 1 'ala!rnnlnd alalaze~dnsBuq qauEqIe ya B ~ ~ E A --qe ad ' p d s ui "zsazeq a es -so$uelueJ!parn ~ndcqsnrr J Q ~ ~ % W J !9 Jolau!qIe n a ~ e z ! ~ a y n d alsa a ~ m ! ~ dap y l d q e !nut aas 8pwaH e 'arqu~dsy~ B B J W J~ o Baal ne ~ ~ alqyajrp ammr>ap ' a s a u ! ~ a ~ap u ~ ap ~ o q ~ - -a w9 rd aru?qur iqqr13a~ Eun auInap yhrluahald poauatuestpaur eaa!uaJy y Y!P p a p rllnzaa -ahaulcq t!Klurej 2-T qnnda na p u p raunle yu!dn~s aq~de m msamu alsa pri lnjdtrj ap W ~ J O A~rrur nN .

dminfectanka g i . Toate plant~le arornate de L care se foloseac florile $i frunrele musetel. I. Se obtin 5 litri d e simp ce pot f i adminisIrati In 10 famiUl de albine. almol. pAtlagin5. . dud. urzic5 moart8. prin continutul T tannnll sau n principii amari : pelin. gNbenele. fragul. M c e g . nuc. Pentru p8stramtl vitaminci $i C din fructeIe de mAms $i fin awstca se mfirunterlgc In prealabil gi se tin la fiert mnl putin (10 minute l rnAcq. IevAnticA. cozi de cirqe $i de '~-4inc. ulei etc . datoritfi vitaminelor $i acizilor organid pe care de contin : d t i n a .iol* sindu-ge dl ferite procedee ca : infuzia. astbel : . wzIca. talpa gigtei . flurile.plante cu actiune trofics +i stirnulentil general&. cclada calulul. floar~a tei. condn ualului. fntr-un vas in care s-au pus 2 1 ap3 se a d a u ~ a100 g plant5 mfimntil. ccijjire 81 rfidIlciniIc 30se 10 minutc. izmfi. crlada racului. a Trntarnentul cu extract de p l a n k mediinale se faloscgte la inceputt11 primavct-ii q i la slirqitul verii. . soinit8. urzica rnoartii. trosclot. pe n nnurnite perioadK. Tbmpul rnac~rhriivaria7:i de l 30 minute la 6 ore. maceratia. coaja dt! la stejar.?. pentru a obtine. talpa gPqtei. mateach. afin. Extragerea subatan~elormedicamentoase din plante se realized cu ajutwul unor llichide d i d v a n t c spa. fite blne sB se f n d combinatii intre plante. pbp Adia. zrneur. Cei 5 litri de sirop rezultati pnt F1 adminlstrati l 10 familii de a dc albinc. 30 rnlnvte la afin).plnnk cu acrlune astringmtg (ant. in a @ sau solvent. galbenele. sungtoarea. F~~unzele.?nfict. I se adaug8 3 1 dc sirop dc zahib. afinvl murut zmeurul.idl&d). i m a . a t e obtigatm-ie a p b a hrHnbii m e d I m m n t o e a tuturor f W l o r c dbine din stupina In c a d aparritiei unei b h . Soiu\ia obtlnuta se stl*~coarA ~i se arneatecil cu sirup in cantithl~leutilizate in cazul inluzici sau decoctiei. frunzc de izmh sau rolnik5 de trebuie preparate ca infuzii pentru a li se pT&a prlndpul lor zictiv (uleiul volatil). a si dc la 5 zile E 10 zile in solutie alcoolicim. rna-ul. I se adaugi 3 1 d e sirop de zahAr. in solutie apoasB. astfel extrack cu activitate tesapeuticll mat puternich. anghinare. OgradA. rllchitan. otet. peste SO0 g dr! planti5 ae toam5 2 1 de ap4 clocotitfi. cirnbrignr. frag. ceniul. cind albinelc nu le g-sc In natur-h.stirnulent3 asupra tractwului diigestiv. nucul . DupiI fierberc decoctul se strecoarfi. pelin. se atrecoar8. lev. map* coada +orleclului. a Macerarea sau pli9mhdeala In rece const3 fn rnentinerea plantei. - Decoc~iasau ficrtura se realizeaza prin Iierhrea plantei htregi. tincturile. DuplI 1. stejsr. dbhtwle. musctel. anghinare. papMia. . t u l p f n ~ fierb 10-1 9 rninutc. roiniw. mur. dator itA antibioticelor sau uleiurilor eaentide pe care le confin : usturoi. tei. aunfitonre. Flantele care st! prepam prin decbctle sPnt : conde calului. coada soricelului. phpsdie. in concentrage dc 2 : 1. Acestea au fast clasificatc de catre dr. timp In care vasul a lost acoperit. fructrle dcl mAce~ de aiin. k I n hrdniren medicamentoasii plantele medicinale sht de un red felos.de ha118 etc. cimbrivor. se eompleteazti c u ap6 pine Ia 2 1. - - Infizfa anu ceaiul se obtine prin ad&ugarea apei clocotite pcste planta rnhruntitii. p t u i . Astfel. decoctla. in concentratic de 2 : 1 (2 kg zahhr $L un 11tm ap8).5 rnlnute. rachitan. tnlpa g h tei. salvic. fag.plante cu actiune antibacterlanfi.

qa ~k a m br: ul 8 0 0 v3+1!sw?mnau fu!s 'dnls ' ~ t! !r.lrrraia .n3 3p rpea!md u! ?ag?ureg a l q p ! y t : nn~uad s ~vsa3auap Irqasoap luaurqa un awa a d v .~ar.qSa~a ti.ro)f@?pe cl.~uad! ! a ~ n l d n jaltvnuna as +ydr:~ c l n pdnls u ~ p I:. m z w l~ Z ns ' e .rn&~wg ~ m p y d Inuozag us ' H n p p 'yqt?~ys J ap Wv J m v d q r! 19 pa P d w m e !z -w a-wl aurqta ap o m 6 t n w d w p r! ( o g u ~ a ap ngs ~ n d n ajar p~nhyu!nde g u ! w ~qmsum sua.rcsaaau quls !nlnla!nd ua.Inmrtmej p q n d ~ r d n s a peajuan~mr !Iuama ap aljraj "?zlpxq !am !mml ul !nl " a m a h 74 ~p as ' ~ o l a q q fw J ~ 1nuq~d ~ l u p o ! n ~ w q ~ d p p edrug a1 ~ a .su!qIe saln:.~zutlua.7nfndn1~ m ! ~ p taw ~ -aluc u~ yde n3 Jnlau!qfe wawuo~z!~o~de ypuaurmaJ as apqarnfiqau -!a -alxa ~o~r!l!pum Rznm q p !mun *(tulg el a m B 9'0) a ~ a t S a map p ~ d ~ s un y.Cq %~ tz .rn9rs~ also su!qlt! ' B U T ~ I Rap JOT!![!WJ Ie rric ap ~n-~esmau 'sa.rd au!qIrt ap t?alnl -1lurr3 p d n ~ ~ l n r u!EU Je!.~nlr.tuAayau ap '!nlnsalna Fa. Favl ayapco!.Fqe.aJsllonzap ap InlnurltJ wdnse ymaluanau~ aaaa 'autqp a3 ap mm q w n u un pard lad 'xt~m@rau J R u p Bdo~p n p t pmmfi P ~ p f S pew a$urnsrp a [ axeoqz p al!t!s 'atr!qp a p . r ~ [ 8 a ~ l u a d + PI!SO~OJ 3 1 5 3 ndn p u p 'vl!S~r:ap duty t e n~ I ad *are b~ U ydn 9 09-OF a. aluarqa nas .IEJP y ~ n o q z crl..tnd u '(1tj6r)r)~ r i 3 a u ! u!p vde a\'. ~ n ~ u s . w p d s ~ $t.rc:s rrsa~dr? dlt?nd 36 'uuldnls ulp ln.

a u l d pmo3arts M a.[# s-s't: und as !6 sns F r a l a u n ~ l a wa p ulp quald u f all3 tpa!ms'tl as '!a1 '~ok!rquqa '!nlnp3!.luro ad.3 ~ ~ p~n3u!so .ra ~n ~nd-zolsgum! g rolaulqp sap as u 'edn n.gde ap e!aq ur ~ ~ q v l u a U$ d .ma w v q x a an p3lm ~J I auqqo as -pswaapa as ps I-npurq[ [nscn 3~rpsru1e ~ a d o a cas 16 aqrreld d ap F?algrlum yHn~apas al$a$osqa ada p q 3 : \aj1w p ~ a d a ~as Inras. ad ap al.rnl~~aduralu n 'p3sea3g. . ~ n ~ q o ~ as a s a .rtyex la3tr5 wumq as ! A as m l l o q a ~ q q s a ada p u p ' a q ~ a ! as nu doqs U I Q IndyycZ -rnlndons ~ a ~ e ~ a d a ~ ~ % ' W C .rpld o a1 pupalsaurr: 1n.loS epnus '~slaSnur 'a~aolyuns "WL! : ~3 apu131paw a l u e ~ dns 3113 .! !& pk?tlay~ug lndon!s ~ 3 .an~rra3 I 'a[eurslpaur alueld utp !Jn!aaa nlr a s q q e o d as ( w a l s ! ~'3 ydnp) a~viajdurosap ~ n d o ~ t ~ ~ '~o&!pod qns 'q!na u!p aIawtrJ atsad au!q[n ap ~ o l t q p q VJajo as !pus> qa~qaS a [ p q d 'aJnlnur!ls n ~ ~ r r aag 'a~vqa1duroa nquad ap d a!j ' ~ a ~ a u r q ~ ~ va.1atru %y 7. a8nepe as ~s ~ndur!~ alsa 'plrqoq o ala3ap a.auwoj u$ a p a d a ~guJao1 as 74 gssaaJmu! as ~3sa d a ~ u l~ n d o ~ at$ :~ s .mv! as 3=0f qns lp o ns alsa c.as ! uojg nns p ) p o .t as ps: psq as a m s ~ d n p p '[ndo.lq n ~ a u a dunq alJeo$ alsa lpucs ~ n j a q ~ a 3 & ~ [ $ ap ad ap e~ as 1 n d o ~ t-"OJ ad ap Insalware ~ u ~ n l a ~ m l u r aa 9 u 1 ) ~ u p l p tan1 amqw p u g mrowd e n q u x i ngaurowml un na aawj a l w d as p ~ w -un3 . S a~!.I!uq.~?s p v a .0 d ~ o 3 uas sada!tu d u t ~ s a x u~ "alnmw !all ap d m ! ~ ~ I aalsaurv ln9srqul aleslosop as .) +yda ap Tnag n.rlu! aa"j a n ~ l u a dp l u a ! ~ -1jns q ~ u s ~ s ! s u o aJ.y u j Jawnu ~311gdo~ ca~u3gs.11eu3s as am23 - .gpunuroxu ag . Inqqnz a q m j as pea -!nl eaJehIozyp nquad pp!qq[ naaaru ! .!~nAaj u ezge$s!.~ ~lrt!jaq3!1alsa a m 3 '3. 1 ns .

Pcntru hranirea de prirnhvasa st? 1. Turtd de pdstatrd administrarca lor se fact. ceara din ci devenind sfhrimicioasA. Jrl cam1 in u i ~ r c zah. MihAI- I cscu).5-2 acid citric. acizi n clt-ganici. prevcnind irnbulnAvi~*t. Pcnlru 10 kg scrbct sint necesart* : 7.c in anul prccedent au sufcrit de noscmoza. S c r h c t CIP zahdr CIL - rnkrt? (prcjf.l. &c. Se fnc turte avind grusimca de 1.. provenitii d e la . ias cearn alveolelor sc sfiirirnh $1 r h i n e phtura intreagSi in form5 de hexagome care se t r r c printr-o rnq1n8 du *at carne.? se tcxirn8 in d o p a cA1dut. care trebuic sil secrete snzima invcrtaz8 necesaril invcrtirri zaharozei in glucozl~qi fructod.iriaugR 25 g suc dc ccap5 cit sc la litrul de sirop.tbst:-1 s r z d r r l b ~ ~ t c n .7lll) kg 7ahAr ~ u d r & . 0. Su recornandB sub 1 g la lltrul & simp. dc fizultate bune e obbn cind in sirapul . M i e r ~ . dr. mai ales In ccle c3t. Fitoncidelc sint substante vol:~Li!c cu putt!rnic.rbt~ic lie nccrisfi sB talizatd $i in n ~ c iun cas mierc dc manA.in lunn Ecbruwie. Ira felul acesta albinele prelucrfitoare sfnt partial acutilt* de clerturilt! glandelor faringienc. Pistura conline o mtrlbme dc principii pe care albinele ~u1cg:itoaau: l transmit gr5uncimrclw de p l r n ntunci cind formeaz8 e P5stutha cnnfcrR a l b i n r l ~ ~ r consum8to.i nosern%. Sucul de ceapil se preparii in felul urrn&tnr.300 ljtri cvui medicinaI sau 340 milil~trmi p r~tc~fil.Z se dfi I cantitate mai m:m. aah5r pudrri se nducc in carncra do lucru.1rc C I longevitnte dm* ght*n~~tocul. sucul apare ca o spurn. rIcctul rsZe invurs. Sucul d r ccapfi e t e bngat P fitoncidc. C.irwl pudrA stmprczinlh sub Iormli de bulr. Se 1 ccomnd3 in ~pecialfolo~ i 1 . Expaicnple cercetatorului cnglcz BuClcr av stabilit 155 alWncle cc~nsunl:it rl. scbitP. la calcl.l\. cmicrii du s:llcirn. 1cc sc fulrjsrb:tc tr. Se obtine o pasu care este apui ameskcatA cu o cantltate egali dr miere sernlcristalizaa. cu crl pu!in Iorc imiintc..2 kg r CanLitatsa de rnitw. t c ~ ~~ sau tinc. $1 in cclc de stimwlar~) . se freac8 firn intre palme. pste bine ca in amrstcc SA se pund y i protofil.un sirop invertit.ofcril dbinclus fitit in hranirih rlc cornpletar. n~ltjrrncntnl3. Fagurii se taie a Ln figii longitudinale p i mijlocul alveolelor cu pSLstud. Murcqan yi ing. Se prcparii nstfel : se scot ramele cu pbturh din depozit $1 sc cxpun 30 minute l Rer. K.ccornand2 1.3t4i ar. are loc n o cnstulizarc puternicii pe tlmpul iernii.5-2 cm.i actiunc bactcriosa:~licA si uncori bacturichd&. grrutatea de 350-400 g arnbalate in tiion sau pungg de plastic gi se pun d~tisupraramelor. Pentru c5 pfistura astfcl oferitiE ar puka Snlesni prin ~:unsumulei $i o reactivare rr sporilor dc nosema allati i intesn tinul rnijluciu al albinelor.trc de pfisturh tt+bicsc mni mult deri t cclc cc primesc palen arluna t i l l c'olcctoarr.~. Ccrccthturii au stabirit cA p3stul-a are prnprietA(i mult diIerentiate fatA de polen. Invertlrca sc face cu acid citric (sare de lamiic). radtut-it sc pune intr-un tifun gi se psefiz8 .. 2 linguri la 1 kg past&*rcspcctiv 34 ml. vitamin^. Sucul de ceapri previne difcrite acliuni cu caractcrr digativ $i Tn plus m-te longcvihtca albinclm cornurnatonre dublind-0.: sc cur5tfi ceapa de foil& exterinare $1 se rade pe 0 r3zAtoare .

dr. E. Dup. 2. Zahsrul se pune Pntr-un vas mai P * unde s pontii f i framintat m ~ i a l ugor. SntBrindu-ae.. $erbct cu zahdr invertit (prof.500-2 triple familiilar respective. F"recotul wrhtwlui este Inchelat. In cantitsti de 500-1000 g sau mad mari. In acest r n d sc FmpiedicFr formarea de mistale mari d~ zahhr. sE~u1 rr\qpectiv ee t a X pmte zshgrul pub& din wts qi . atf t cft apr~ciemcK m e net. Sc! la& s i se riiclceasd. care a fast udat t prcalabil n cu apk rece. C. lntr-un v ~ s ern~ilat sc punc zaharul pudm. Pentru pmpararea eerbetului cu mh8r invertit se t o 1 o s q t ~Apldartul mu Apiatirnul (in prealabil Mcinat f ) 25 kg mh8s farin h L. ing.750 litri apli M U wai de plante rndicinalc. deonrece in rnomentul prepararii volumul con tinu tului ere$te mult din c a w spumei care so formeazs.este dovada cB qerktul mtc data. Pentru prima variant& la 10 kg xaher se folmesc 2.farniLii sh-~iitonse. efectulnd rniqclrile intr-un singur semi. Pentru a doua variantg la 10 kg zahir $i 2 kg miere dr: albine sc adaugB 1. atlt e f t sB dcvina mai fluid3 $i se dilueazh cu ceaiul preparat Cn prealrtbil.~ ischImbe culoarea apre alburiu $1 n p o i alb. pins cind siropul Ineepe a b . Cu un krrnometru m 8 s u r h temperatura $i cind aceasta a ajuns la 116-117T ~lropulse considerg auficient de ficrt ~i ae dB jos de pe f . a se adaugth o solutie mams care se prepad din R.? terminarea fierberii. gerbetul care curge de pe acesta nu se scufundk ci rilmtne lo suprafatti. dr.cu ap# mu eai. aeeasta se adaugir numai &d wbetul s-a tcrrnirrat de fiert. Siropul =tiel sealizat se pune la fiert la un Ioc slab ~i se u r d r e g t e rnomentul in care Lncepe fierberea. Dupg mdre se ambalead In hfrtie =rat4 sau tolie kg qerbet.460 k~ znhsr. In cazwl cEnd la prepasarea qerbetului se falosegte qi m i e r ~ a de dbine. $erbet fQrt sau cnndf (prat. pInA clrtd njunge la 4 Q T .s-2 crn m k r u a puten fi a m t 8 demupra ramelor sub podl$m. Se poate prepara din zihar cu op& sag ceai. Serbietul obthut nu a se int6regte luni de ~ i l eqi poate f l depnzikt timp Indelungat far5 s. lntr-um pahar cu np8 rece tw r ~ a #cur5 eu o l i n m w din s h p u l cam f b b e . Mib~llescu). $erbetul astfel preparnt se ambal~aziiin pungi de ptastfc. 19881. Dacg picfiturlle dt sfrop nu SF amestecA m apa din pahsr qi forme& a bobit&. care nu st? intinde $i nu este lipicioasa.730 litri sp8 sau ccai $i I1 g acid lactic dimentar.i apoi se Ir3mintA bine cu mina pine cind contenutul devine r~ o past3 finfi. in duncti~de neceside plletlIenR. Tmta tmbuie sB aib?i p s i m e a de 1. ntund dnd sKItind facaletul. Cantiatile indicattb p e n h 8oIutJa mama se pun Bntr* aalh stnilltuitil ~j se f E I e totul la fla*& mrid tlmp de 30 m h t e (Weis. sau din zahiir $I miere de Jbine . Murewn pi ing.Mierea se incflzle$te putin. in pachete de 0.und familij & albhe.? . Se tc~arnlapei compozitin Cntr-un van curat. s9 adaugfi rnierea 5. C.3M litri ap& sau osai de plante m&cinale. In acrst moment se incepe Invtrti tul alrapulul cu un facnlet. ffrftrnintk om i binr pin6 c i n d continutul i nqpectr~l unui aluat. Indifecent de variant& cantitiltile indicate sa htroduc htr-un vas emailat de marc capaci tate.Din lipsff de termometru se pnate folosi o m e t 4 5 simpla care ne w IndIcn ~ ~ jnvertisii zahilrului. Muregan. E. MihKitescu).

Ele au cfecte pentru stimulfarea activitfiw gi apikarea &dtgtii acestora.500-lkg) @ e admislistmz4 deagupra ramelor din cuibul Eamiliel de albine.! kilogram. soc. Pentru a nu 0e denatura prin pierderea enzimelor $I n vitaminelor. Axnestecul de plank at macereazil. se tr8rntnti4 ea gi aluatul de plEne pinA la ornogenhrea htregii cantitliti. Apoi se adaugtl ap8 clocotiL7 phi3 L un Utru. aestul fiInd aruncat pe fundul stupului $i apol cSnd timpul permite scos afar4 din stug. se Msjoritatea sortimentelor de miere crhtalizcazil (mi repede m i e m de rapif& zmeeuril. floarea-soarelui).400-0. Wi. la d a t i n a t stimulllrii dezvcrltilcii fanjUUor de albine ~i combaterii nosernozei. DupA preprare. + + + Turta pwtefcti (dupB. Turtele formate avind in cornponenta lor cristalele de ntiere gi pe cele din z a h b u l tos pot f i consumate de ciitre albine nzlmai In parte. In loc de ceai se p a t e f o l d prepnratul protofil. G . prof. gfilbenele. Se adminlstreazil 3 4 rnl 1~ kilogramul de pastg. Se adnu@ fans de soia care se frAment4 bine pin3 se obtine un aluat. apa IndEIzitA tn care se pine vasul cu miere pentru lithefiere nu trebule sZL aib3 ternperatura ma! rtdicatil de 43T. Turta RP fnce fn felul urntitor : miPrea pretncnlzltg rre t o a n & pesG zaharrrl pudfa (o parte miere $1 patru @elzahir). Towmend) Se amesteca 1 kg polen cu 3 kg fainA de soia degresau rji 12 kg sirop de z a h k concentratia de 2 : 1 (2 pikti zahar la 1 par& a$). Pasta se admin l s t r e d sub form5 de turte In greutatt de 0. . iar zahflrul t este ~i el format m din eristale.d e p d a e . Se fac turte goase de 1 1 5 cm cintarind 0. circa 10 minute cu trei pArU ap8 rece. muqtwl. Infuzia rezultatil. Mlerea crlstalizat8 se licheflazti i bain-marie. sunAtmre. coada g o d ~ l u l u l . apoi se b a r n 8 airopul ameskind mereu. Catre sfirgitul primdei de iernare ~i Snceputul pridvlerii esk la foark indicat ca pasta d n miere E zahk l s w qi ceaiuri medichale r a pentru albine. dup& ce i peralabll s-au n fecut clteva giluri in hPrtia respwtivl pcntru a ugura astfel a c m u l ttl binelor. In acest caz pasta ae pr?epar&din o parte rnlcre o parte ceai medicinal zahgr p u d d dup4 cerinW (plnii ce am-tecul dobIndgte consisten@ aluatului de piine). Preparaua se face astfel : se pregar& pasta de polen a d l u g l d pufing ap4 . ad5ugfnd 1 g sare de lflmfi~. formfnd d u p u r i de d i f d t e w u t i (0. Se amestccA binc a ~i se las8 amperit b p de 30 minute.500 kg gi se pun tn pungi -. Pentru a preveni aceasta ~e p r o c e d e u astfel : se tolosqte miere llichefiata sau granulat8 fin (avind mnsistenta untului) gi zahiIr pudra (apifort) sau apistim mikinat sau plsat. verbetul se ambalead In hlrtie -rat&. Cu af& d e b i t de mtbf3dt6art w-a dovedit infuzia din urm&taPrele ceaiuri medicinale : cimbrigor. roinit3.s-1 kg arnbalate En iolie de material plastic agezindu-se deasupra ghemulu~dup& ce f o b a fost decupau. ! & iau cite 4-5 g din fiecare planta men#ionaM ma1 SUE. mads calului. ge ~treoonr5 printr-o plnzi curatfi. i d .

I . q s a e pdnp Itrurncl mear~s!Uyq~3 IS a 4 j 8 ~ AWm F q z ap ap aru!aq nnmv~dys* Z ns p-dad as q s e d -na.~ f u ~ 'yla3ar u p almtzdurm a l p q q a F ~ C ~ Ba3 ~am3 qSad O yjpnd qqwz 3~ 5 und as a m sen u n .O T ~ L ~nurlqnnlrr-s a!Jq e n3 -uraadas sun1 u p mlnzaJ '~npqnrmod!![na!uRd mp u a ~ o dle8nype r?-s ! ams u? n3 l q u g .V m p n q v aJe9 ! 3 W m ! A ap aIO!J 8 nW !'I[ 8 g !UF [ BtLIW ! (3 ON) a~awd . q 7n39~B ams sema .a ~ d ~ lnJolne atg?lueo ap laj$m? o o 3 '~ok~pod n qns Sgstqd ap 18und uj nos uogl ap !Spnq ad v*zealtqulurpw as ale:. y l m l B OOL p p a a puju -1190 rS ~ n ~ p u p u ! q ~ jy~mla%pB!OS ap quy] 9 0q1 $ e $ d a ~ ~ o j ~Bnapw as ~odv'yzoazruai3ouro as pu!:.lar.g ~ am~vdasdap p o ~ 'tnnn T Q 8 nPTm aP 19uatolWd ! m y p .m a SPA m .[wv*pL) P W W P Bppe!uoF.j Q oupnam ! p m apq 9 % surrvqw f?U!lUPlnA ! I" J a[O!J 5 -! 3 '"1 BlXB3uS m F& uu! al~hwrP 02 .C 'V g ~ d l a ~ [ ~ taarqnd 1e~8atu! w~ lajjse pu~u!jayuj trt~w3au nas ~ n u a ~ o q h d r l TJngeu u~ pu!s 8 009 d ap a l q ~ n l~3 yp as ~tmqsauy' J F ~ R Z ap map doyw nm a.I apJTlax.x q h m a m q ! n e '.na: q p nrluad ~ J W J J !mu 9s alnqaa P F ~ A'mj ad a P! p p w ~ M n p IS pqwsaule 'mS[ ap mrl@ol o na nntnlum r s a m a !fi tnpco~paund as % g o y 3 ?dw n3 m ! qglmdm ap u .cbul pulaq8aure qqtrz 'By oz ap T ~ W J ~ q d a r t~ 2 n a p sa s 'mpqqm g a m n p p q q q d *pod -WDJ ?zeaz!ua~oruoas 76 aalsaurtr u w ~ p f o ~ p ! aund as 'anag. SIWTI . ~ u ! d qmsaure as aJm p ~ p n dq?qcz 3 as d ' ooc vda ttu 021 ~ 3 n e p ~ leu!aqut p q ~ l s a ~u~ uapd 5 QQ t q emu^ -7' ednp) pa!alod ntrn~t 3 'lualntugs aj!uyqau J O I J ~ atqqIw ap al!![ -!uraj ap ylwl adautl au!qla aqintu ! m Q ~ L L .1 y d n a ' V l J t u n 9s ~ p I : a ~ p ataqJ.e l m a!ploq 01 :3qsailsa1~-'! sz B WJTrlm ~ ( ~ m o l ~ m h d n ~ ) W 3 P3JJ. tna '~n~nqurmodn s p e d u!p qeq[nzaa lnua~od q !SQ[OJ qmd a q l u a p a s ~ d FJRA UJ qqaatos '!nfnualod d q ul yrtdnsap $so$ 8 a3und qns amqradna al/rnlwq ad as-npquka y p q d ap . : ~ d q xaa3saloqp m m d .* - - - - - m a3 ydnp J+@ .Iapn 51 O O ~ 9 ~ u p ~ u 1 ~ d wz ' m ~ s a ~ 3 aa!os ap qu!yj % 0 g ~ u a 8 p gsa3saurR a s ( a 1 gdnp) ??alod ' P ~ J ~ J ~ -aufq1'B ap 000s a)6a~3 au!qla ap arl!ursf o 83 vw!3 .

--se ar tcornpozritis h fonne m t r u i l e dre mi.2 SI ee pate a d h i e I r a clte una mu chias douA budti &ci% lamilia este bine drzuoltatfi.se introduce aah8rul In mod progresiv gi se e m s W pEnb se diaoIv61 gi se amoffenizeaz8 .I0.l-1. . f m m a v i d m i m a c . 0 h .Se &'amt&l: Be hcAlzqte m k ~ e a m i u l fntt-un vao: mare cu p W w lichefiaza pi se amestecfi bint . k dupe aproximativ 20-25 minute turtele w rilcesc $i se pot ¶mpac)wte$1 plne la phtrat pPh8 la folasi. - - . de dbmenaimiIe unei toll ife h l a .12 mm . st fntrerupe focul $i se introduce polenul ameislecind plnfi se omogeniaeazl% bins . l g aatfel realhatg c"intthste 1.re.

.

CAPrrOLUT.PROWILE DE HRANA P E m U ERNARE 1. CaPitatat Manel CAPlTOLUt Vl -R E W D N PRAGT'ICA. 1V . APTCOLA I .

Eugen M6rza ~i ing. Sintem asigurafi ca' zit luna mai 1990 se va incheia tiparirea acestei ctirti pe care ne vom stra'dui sti v-o punem cit mai repede la dispozif-ie. 1 INITLERE SI PRACTICAN A P I C U L ~ R A ~ ' I I Lei 10 .Redac~a publica~ilor apicole qi a revistei . intrefinerea ~i exploatarea familiilor de abine ink-o manierti in stare sci asigure rapid eficienfa economicti $irentabilitatea jiecarei stupine. Nicolae Nicolaide. fn paginileducrcirii v e gcisi riispunsuri la ~ problemele care privesc creSterea.9Rom&niaapicolti" vti recomandti volumul 99 autori: ing.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful