88u10102 lALSAlAP ÞLnululkAn

ƎÞLNDIDIkAN 1LkNIk DAN VCkASICNAL
UN1Uk ÞLLAIAk 8LkkLÞLkLUAN knAS
{vOc41lON4L u4N 1£cnNlc4L £uuc41lON
lOk 5P£cl4L N££u5 51uu£N15)
Lokman Mohd 1ah|r
Nuru| Ç|st|n Mustafa
Mohd nanaf| Mohd ¥ass|n

88u10102 lALSAlAP ÞLnululkAn

Ǝ

PENGENALAN
Pendidikan sesuatu perkara wajib dalam kamus hidup manusia. Manusia mempunyai hak
muktlak dalam bidang pendidikan tidak kira sempurna mahupun kurang sempurna dan dari segi
IalsaIahnya, semua insan di dunua ini mempunyai hak untuk beljar dan mengetahui sesuatu bagi
menyelesaikan sesuatu perkara. Apabila berbicara tentang peluang pendidikann terhadap pelajar
berkeperluan khas, mereka juga mempunyai minat yang tinggi, hasrat yng besar dan cita-cita
yang standing dengan pelajar normal.
Meraka juga perlu diberikan peluang yang sama dengan individu normal yang lain supaya
mereka tidak tersisih daripada arus pembeljaran nasional kerana ada dalam kalangan mereka
mempunyai kecerdasan kognitiI yang standing dengan individu yang sempurna malah mereka
melebihi pencapaian pelajar yang normal. Dalam usaha mempertingkatkan kemampuan pelajar
berkeperluan khas, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) melalui Bahagian Pendidikan
Khas telah merangka dan menyediakan perkhidmatan pendidikan untuk pelajar berkeperluan
khas yang mempunyai masalah penglihatan, pendengaran dan bermasalah pembelajaran.
Antara kategori pelajar berkeperluan khas yang dianggap dapat mengikuti sesi pembelajaran
dengan baik ialah Sindrom Down, autisme ringan, Attention DeIicit Hyperactive Disorder,
terencat akal minimum dianggap dapat mengikuti sesi pembelajaran dengan baik ialah dan
masalah pembelajaran spesiIik. Dalam usaha mendidik dam meningkatkan keupayaan pelajar
yang diategorikan sebagai pelajar khas, silibus yang digubal tidak perlulah berbeza dengan
pelajar normal iaitu penekanan kepada perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek selaras
dengan FalsaIah Pendidikan Negara.
Namun begitu,kaedah yang digunakan dalam memdidik pelajar khas ini sangatlah berbeza
dengan pelajar normal. Mereka perlu diberikan lebih keutamaan dari aspek penyediaan,
keselamatan dan latihan guru, silibus mahupun kelengkapan yang disediakan di institusi
pendidikan.
88u10102 lALSAlAP ÞLnululkAn

Ǝ

Dalam usaha mempertingkatkan peluang pekerjaan kepada pelajar berkeperluankhas, matan
Perdana Mentari Malaysia, Tun Abdullah Ahmad Badawi telah merayu pihak-pihak majikan
supaya membuka peluang pekerjaan yang lebih meluas kepada mereka supaya mereka boleh
berdikari dan terlibat secara langsunag mahupun tidak langsung sama ada dalam pembangunan
ekonomi ataupun apa-apa bidang yan sesuai dengan kelayakan pelajar tersebut.
Untuk merealisasikan hasrat dan misi nasional, kini pihak kerajaan sedang berusaha gigih dalam
mempertingkatkan kualiti latihan kemahirn unutk golongan berkeperluan khas di Malaysia
supaya mampu bersaing dengan pasaran pekerjaan yang semakin susah sekarang. Kemahiran-
kemahiran yang diberikan perlu bersesuian dengan kemajuan negara yang kini makin
membangun untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang diingini.

PENYATAAN MASALAH

Kemahiran diertikan sebagai ketrampilan, kecekapan dan pengetahuan guna tenaga dalam bidang
teknikal yang melibatkan operasi kognitiI, psikomotor dan penggunaan sumber yang berkesan.
Dalam konteks ini, kemahiran bermaksud ketrampilan, kecekapan dan berpengetahuan
dalammenyampaikan kemahiran kepada golongan pelajar berkeperluan khas. Sebagaipendidik,
guru-guru perlu menguasai kemahiran, terutama yang berkaitan cara-cara mendidik, mengasuh
malah membimbing pelajar berkeperluan khas ini supaya mereka mampu bangun dan menjadi
salah satu golongan penyumbang kepada pembangunan sumber manusia negara.
Kemahiran dan teknik pengajaran yang baik serta serasi dengan kemampuan pelajar
berkeperluan khas dijangka dapat mempertingkatkan minat mereka terhadap mata pelajaran yang
dipelajari. Dalam usaha mendidik golongan ini, kemahiran yang tinggi yang dimiliki khususnya
dalam bidang teknikal dijangka akan dapat membantu mereka merasa tidak tersisih serta mampu
belajar dengan lebih berkesan.
88u10102 lALSAlAP ÞLnululkAn

Ǝ

Tenaga pengajar untuk golongan ini juga sebenarnya memerlukan latihan yang khas yang
sememangnya berbeza dengan mendidik atau mengajar pelajar yang normal. Mereka bukan
sahaja harus mempunyai kelayakan perguruan yang asas untuk mengajar kanak-kanak normal,
akan tetapi perlu memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya lima tahun dalam
pendidikan khas, bermotivasi tinggi dan kreatiI dalam membantu golongan berkeperluan khas
malah perlu mempunyai tahap kesabaran yang tinggi.
Mereka seterusnya perlu menjalani program perguruan khas bagi sijil atau diploma selama
setahun atau ijazah lanjutan selama satu atau tiga tahun. Berdasarkan kajian oleh Lombana pada
tahun 1992 di Amerika Syarikat mendapati bahawa guru-guru yang mempunyai pengetahuan
berkaitan kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh pelajar akan menunjukkan sikap yang lebih
positiI berbanding guru-guru tanpa pengetahuan berkaitan kurang kemampuan pelajarnya malah
mereka juga tidak bersetuju sekiranya pelajar yang dikategorikan sebagai kurang upaya
diasingkan daripada pelajar yang normal.
Berdasarkan perkembangan dan pembangunan pendidikan di negara kita, bidang pendidikan
khas telah mula diperkenalkan di Malaysia dengan matlamat untuk memberi pendedahan kepada
golongan istimewa untuk mempelajari dan menguasai kemahiran hidup. Namun demikian,
silibus pendidikan khas pada ketika itu hanya sekadar pendidikan asas untuk tujuan keperluan
hidup. Bagi golongan berkeperluan khas yang melanjutkan pelajaran ke peringkat
universiti,mereka tetap menghadapi masalah untuk bersaing dengan insan yang normal.
Ketiadaan kemudahan di institusi pengajian tinggi juga telah menimbulkan masalah kepada
golongan ini untuk meneruskan pengajian sehingga ke peringkat tertinggi. Dengan bertambahnya
jumlah pelajar yang mempunyai masalah kurang upaya, maka disarankan satu bentuk modul atau
panduan latihan khusus perlu disediakan untuk kanak-kanak istimewa malah diberikan
keutamaan dalam sistem pendidikan kebangsaan. Perancangan untuk kanak-kanak istimewa
sebenarnya memerlukan pertimbangan yang teliti kerana golongan ini memerlukan pemerhatian
88u10102 lALSAlAP ÞLnululkAn

Ǝ

dan ketelitian oleh pihak guru khususnya dalam aktiviti di dalam dan luar bilik darjah yang
berkait dengan proses pembelajaran.
Pada asasnya, pendidik golongan berkeperluan khas inimperlu menyesuaikan kaedah
pembelajaran mereka dengan pelbagai jenis ketidakupayaan yang dialami oleh pelajar di bawah
bimbingannya. Pendekatandan kaedah yang digunakan juga cenderung kepada kemampuan
pelajar istimewadalam jangka masa yang panjang, bukan sahaja mampu memupuk siIat-
siIatberdikari di kalangan mereka malah mampu mempertingkatkan peranan merekasebagai
sebahagian komuniti penyumbang kepada pembangunan negara secara keseluruhannya.

OB1EKTIF KA1IAN
Kajian tinjauan ini telah dilaksanakan dengan matlamat untuk meneroka Iaktor-Iaktor
yang dijangka akan mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran
teknik dan vokasional khas untuk pelajar berkeperluan khas di politeknik
Malaysia. Ini kerana kebanyakan pelajar berkeperluan khas perlu didedahkan
dengan bidang dan keupayaan yang lebih mencabar dalam bidang kemahiran dan
teknikal supaya mereka dapat maju seiring dengan rakan mereka yang normal. Melalui kajian ini
juga, penyelidik cuba meneliti sejauh mana golongan pelajar berkeperluan khas ini mendapat
keprihatinan malah diterima oleh pelbagai pihak khususnya dalam bidang pendidikan.
Maka, objektiI kajian yang dibina adalah:
1. Mengenal pasti penerimaan institut pendidikan tinggi teknikal khususnya
politeknik untuk pelajar berkeperluan khas.
2. Meneliti tahap kemahiran yang dimiliki oleh tenaga pengajar politeknik
dalam mengajar pelajar berkeperluan khas.

88u10102 lALSAlAP ÞLnululkAn

Ǝ

. Mengenalpasti kesesuaian silibus mata pelajaran kemahiran yang
diberikan kepada pelajar berkeperluan khas di politeknik.

4. Mengenalpasti prasarana yang disediakan oleh pihak politeknik dalam
menjalankan proses pembelajaran untuk pelajar berkeperluan khas.


KERANGKA KA1IAN
Secara kesuluruhannya, kajian ini merupakan kajian tinjauan berbentuk deskriptiI yang bertujuan
untuk melihat Iaktor-Iaktor yang menyumpang keada proses pengajaran dan pembelajaran
program pendidikan khas di tiga buah politeknik. Kajian yang telah dijalankan adalah berbentuk
deskriptiI yang menyatakan bahawa kajian ini adalah kajian yang mengkaji peristiwa atau
Ienomena pada masa sekarang yang melibatkan penerangan, pemerhatian, analisis dan kajian
perbandingan. Dengan melalui kaedah pensampelan jenis rawak mudah iaitu hanya melibatkan
pensyarah-pensyarah yang mengajar pelajar berkeperluan khas tahun du khususnya cacat
pendengaran di tiga buag politeknik di dalam Malaysia yang terpilih sahaja dijadikan sampel
untuk dijadikan kajian.
10 orang pensyarah untuk setiap buah politeknik yang telah menawarkan pendidikan teknikal
untuk pelajar berkeperluan khas. Sampel kajian adalah terdiri daripada pensyarah politeknik
yang mengajar pelajar mengikut pengkhususan iaitu teriri daripada kejuruteraan Awan,
kejuruteraan Elektrik, Reka Bentuk dan Katering. Berdasarkan daripada maklum balas responden
yang menjawab soalan soal selidik yang telah sedia diedarkan sebelum membuat perkiraan ini.
Setiap daripada soalan yang dijawab oleh responden adalahlah ikhlas berdasarkan pengalaman
responden.
88u10102 lALSAlAP ÞLnululkAn

Ǝ

Melalui daripada soalan soal selidik, terdapat beberapa item yang di tanya mengenai diri sendiri
contohnya jantina, umur, bangsa, tempoh prkhidmatan dan kursus yang diceburi. Analisis data
yang di selidik di persembahkan dalam bentuk Irekuasi dan peratusan bagi memudahkan kerja
pengiraan.
88u10102 lALSAlAP ÞLnululkAn

Ǝ

KRITIKAN ATAU KEBAIKAN 1URNAL
Memang sudah diketahuai secara umunnya,pelajar berkeperluan khas kurang diberi peluang di
sekolah teknik dan vokasional mahupun di politeknik kerana dikhuatiri mandatangkan masalah.
Sepatutnya persepsi orang luar perlulah diubah dulu kerana ia memainkan peranan yang penting
untuk membangkitkan semangat pelajar tersebut untuk lebih berkeyakinan pada diri sendiri
apabila berdepan dengan orang yang lebih normal. Sebernanya jati diri pelajar berkepeluan khas
perlulah disemai dulu oleh ibu bapa pelajr tersebut sekiranya ibu bapa pelajar tesebut mahukan
anak mereka mempunyai kemahiran dalam pelbagai bidang.
Persepsi ibu bapa mestilah mengatakan kebolehan anak mereka sama dengan kebolehan pelajar
normal. Apa budak lain boleh buat anak mereka mesti boleh buat. Pihak yang terlibat pelulah
menerima dengan seadanya kekurangan yang ada pada pelajar tersebut. Dengan adanya kajian
ini dapat membuka mata sesetengah individu untuk memberikan peluang yang lebih meluas
kepada pelajar berkenaan dan dapat menambahbaik sistem yang telah sedia ada di sekolah
mahupun di pusat pengajian tinggi. Ianya dapat menghasilkan lebih banyak produk yang intelek
dalam pelbagai bidang dan setanding dengan negara-negara maju serta dapat mencapai wawasan
2020 yang mahukan negara yang mempunyai daya saing dan semangat juang yang tinggi..
Bukan itu sahaja ibu bapa pelajar berkeperluan khas juga bimbang untuk memasukkan anak
mereka ke sekolah teknik dan vokasional mahupun politeknik kerana kurangnya prasarana khas
untuk pelajar berkerperluan khas. Sebernarnya pihak yang bertanggunjawab perlulah membuka
mata dan melihat dari sudut yang positiI kerana ada sesetengah pelajar berkeperluan khas
mempunyai bakat yang terpendam. Sebenarnya bakat tersebut hanya boleh diasah ketika berada
disekolah kerana dirumah mereka kurang diberikan pendedahan yang lebih meluas.
Ia dapat membuka lembaran baru kepada pelajar tersebut. Antara contoh bidang-bidang yang
boleh diceburi ialah bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik, kejuruteraan awam ,catering ,
reka bentuk dan pelbagai lagi. Apabila mereka sudah ada pengalaman yang meluas nanti meraka
88u10102 lALSAlAP ÞLnululkAn

Ǝ

boleh membuka kedai-kedai membaiki peralatan elektronik. Kebanyakan syarikat-syarikat besar
kurang mengambil pekerja dan peratusan pengambilan pelajar berkeperluan khas hanyalah kecil
kerana mereka tidak mahu mengambil risiko.
Titik permulaan yang menarik kecenderungan pelajar untuk menimba ilmu adalah dengan
adanya teknik pengajaran dan pembelajaran yang menarik daripada tenaga pengajar. Pengajar
perlulah mempunyai kemahiran yang cukup tinggi untuk mengajar pelajar berkeperluan khas
kerana pelajar ini tidak sama dengan pelajar normal. Sumber dapatan kajian ini jelas
menunjukkan bahawa pensyarah mempunyai kemahiran yang tidak mampu disangkal kerana
kebolehan serta keupayaan yang mantap dalam mendidik pelajar-pelajar berkeperluan khas
dengan baik dan berkesan. Tenaga pengajar bagi golongan berkeperluan khas memerlukan
latihan khas sebelum melayakkan mereka untuk mengajar golongan yang berkenaan. Guru-guru
yang mempunyai ilmu pengetahuan berkaitan kecacatan memiliki sikap yang lebih positiI
berbanding guru-guru tanpa pengetahuan berkaitan kecacatan.
Tenaga pengajar perlulah mempunyai pengalaman yang meluas dan mestilah memnpunyai tahap
pemikiran yang tinggi. Gaya pembelajaran tidaklah sama dengan pelajar normal. Pembelajaran
yang khusus dapat membantu pelajar tersebut untuk mencapai sesuatu matlamat dan pengajar
dapat menyampaikan meseg tersebut dengan baik dan diIahami dengan mudah oleh pelajar
tersebut. Interaksi dua hala amatlah penting di dalam pembelajaran seharian. Kepelbagaian
teknik mengajar dan penggunaan alat bantu mengajar yang pelbagai akan memberi kepuasan
kepada mereka dan pelajar untuk mempelajari mata pelajaran yang diajar.
Aspek Iaktor kesesuaian silibus mata pelajaran kemahiran terhadap golongan berkeperluan khas
ini turut memainkan peranan utama ke arah pembentukan serta keberkesanan proses
pembelajaran. Lantaran daripada itu, kesesuaian silibus akan memudahkan lagi keIahaman
mereka di dalam sesuatu matapelajaran. Ke arah membentuk satu sistem pembelajaran dengan
tenaga pengajar yang berkemahiran, persediaan awal yang rapi harus dititikberatkan. Pengajar
88u10102 lALSAlAP ÞLnululkAn

Ǝ

hanya perlu memberi sedikit tunjuk ajar dan mengasah bakat yang telah sedia ada dalam diri
pelajar berkeperluan khas.
Pihak tertentu perlulah menyediakan modul-modul yang berketepatan dengan kebolehan dan
kemampuan pelajar tersebut. Melalui pemerhatian, silibus yang disediakan kepada golongan
pelajar berkeperluan khas ini adalah bersesuaian dengan tahap keupayaan penerimaan pelajar
berkeperluan khas. Tidak terlalu susah dan tidak terlalu senang kerana kemampuan pelajar
berkeperluan khas tidak sama dengan kemampuan pelajar normal. Pelajar normal mempunyai
pemikiran yang kritis dan lebih daripada yang dijangka.


Modul tu mestilh berketepatan dan selaras dengan diri pelajar tersebut. Namun, penyampaian
hasrat ini masih lagi tidak mampu diterjemahkan secara keseluruhan dan hal ini masih boleh
dipertingkatkan lagi pada masa hadapan mengikut kemampuan yang ada, agar rangsangan
pembelajaran pelajar berterusan untuk melahirkan pelajar cemerlang Pengajar juga kenalah
banyak bersabar dan memahami dengan lebih dekat naluri pelajar berkeperluan khas kerana
perasaan pelajar ini tidak sama dengan pelajar normal. Pengajar perlu lebih memgambil berat
dengan pelajar ini daripada pelajar normal disamping mengajar secara praktikal. Kemahiran dan
teknik pengajaran yang baik serta serasi dengan kemampuan pelajar berkeperluan khas dijangka
dapat mempertingkatkan minat mereka terhadap mata pelajaran yang dipelajari.
Dalam usaha mendidik golongan ini, kemahiran yang tinggi yang dimiliki khususnya dalam
bidang teknikal dijangka akan dapat membantu mereka merasa tidak tersisih serta mampu belajar
dengan mudah.
Dapatan kajian menunjukkan pihak institut sangat perihatin terhadap kemudahan untuk
golongan pelajar berkepeluan khas bagi mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang
sempurna. Bagaimanapun masih juga terdapat keadaan Iizikal berada di tahap rendah, seperti
88u10102 lALSAlAP ÞLnululkAn

Ǝ

bahan-bahan serta peralatan pembelajaran dan bahan rujukan dan alat bantu mengajar tentang
pengajaran pemulihan. Kemudahan rujukan yang disediakan diperpustakaan politeknik masih
berada pada tahap sederhana.
Kemudahan prasarana perlulah di ambil berat dan bukan memandangnya dengan sebelah mata
sahaja kerana prasarana yang sesuai dapat memberikan keyakinan yang tinggi kepada ibu bapa
untuk menghantar mereka ke politeknik. Pihak terlibat juga perlu menyediakan prasarana yang
khusus untuk pelajar berkeperluan khas. Memang bajet yang besar diperlukan dalam
merealisasikan kemudahan prasarana untuk pelajar berkeperluan khas, tapi bajet ini perlulah
diuasahakan kerana prasarana yang canggih dapat menaikkan semangat kegharaihan pelajar itu
sendiri. Kemudahan prasarana yang sedia ada tidak sesuai untuk kegunaan pelajar berkeperluan
khas ketika proses pembelajaran dan proses praktikal. Kemudahan prasarana yang canggih dan
sistematik akan membuatkan pelajar dapat belajar dalam keadaan gembira.
Dengan adanya kemudahan yang sebegini, pelajar dapat mencuba sendiri menggunakan mesin-
mesin yang serba baru dan canggih. Pengalaman sangat penting apabila mereka semua mahu
berkerja dan daripada pengalaman itu dapat memudahkan mereka melakukan kerja yang disuruh
oleh majikan mereka. Dengan adanya latihan praktikal di dalam kelas, pelajar berkepeluan khas
tidak perlu bimbang kerana pengajar akan mengajar secara terperinci setiap peralatan yang
digunakan. Dengan adanya pelbagai kemudahan untuk golongan berkeperluan khas,
membuatkan golongan normal cemburu dan menganggap pihak tertentu pilih kasih wahalal
pihak tersebut sedang membentuk modal insan untuk masa depan.
Di samping kebaikan ada juga keburukannya, contoh kemudahan untuk orang berkeperluan
khas.tidaklah semestinya semua kemudahan itu dapat dilaksanakan dalam masa terdekat. Ianya
memerlukan ramai usaha dan bajet yang besar. Antara kemudahan yang sukar ialah
pengangkutan bas. Bagi orang berkeperluan khas yang tidak cukup anggota badan dan
menggunakan kerusi roda, ianya akan menyusahkan untuk menaiki bas. Untuk naik ianya
memerlukan bantuan orang ramai dan adakah pelajar-pelajar normal yang lain ingin membantu
88u10102 lALSAlAP ÞLnululkAn

Ǝ

keran semuanya mengejar masa untuk pergi ke kelas. Rasanya sangat sukar dan ianya akan
memberikan kemarahan kepada orang lain yang tidak tahu erti kesabaran.Bilangan bas yang
sedikit dan mahu menampung sebilangan pelajar yang ramai tinggal di asrama.
Bukan itu sahaja, trek untuk golongan berkeperluan khas juga tidaklah banyak. Maklumlah
keperluan itu hanya digunakan untuk golongan tertentu sahaja. Golongan berkeperluan khas
hanyalah sebilangan kecil sahaja walaupun mendapat pemintaan tinggi dan hanya yang terbaik
dapat di serap masuk ke politeknik.
Selain itu, untuk pembahagian kelas juga ianya memerlukan sistem yang teratur dan spesiIik
berdasarkan kekurangan yang ada pada pelajar tersebut. Jika tersilap perkiraan mungkin akan
ada masalah ketika pelajar masuk ke kelas kelak. Contohnya pelajar yang cacat di masukkan ke
kelas pendawaian. Semasa praktikal pelajar itu akan menghadapi kesukaran untuk memanjat bagi
melakukan pendawaian. Oleh itu,pihak pengurusan mestilah melihat secara terperinci aspek-
aspek yang boleh diguna pakai oleh pelajar tersebut.
PENUTUP
Secara keseluruhannya, pihak yang bertanggungjawab iaitu pensyarah dan Kementerian
Pelajaran Malaysia (KPM) didapati telah menunaikan tanggungjawab mereka untuk melahirkan
masyarakat yang berilmu walaupun ada dalam kalangan pelajar mereka dikategorikan sebagai
berkeperluan khas. Secara keseluruhan, pihak KPM dan pensyarah politeknik selaku
pembimbing pelajar telah dapat menunaikan tanggungjawab mereka bagi meningkatkan
pencapaian dalam kalangan pelajar agar menjadi generasi dan modal insan yang berkualiti untuk
tujuan pembangunan negara.
Diharapkan implikasi kajian ini dapat dijadikan garis panduan oleh pihak yang berkenaan untuk
menilai kembali keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam program pendidikan khas
untuk golongan pelajar berkeperluan khas di politeknik atau digunakan untuk tujuan
mempertingkatkan kurikulum khasnya untuk pembelajaran pelajar berkeperluan khas yang
88u10102 lALSAlAP ÞLnululkAn

Ǝ

menuntut di politeknik. Sikap keterbukaan yang telah ada dalam diri pensyarah dalam usaha
membimbing pelajar perlu diteruskan bagi membina dan memupuk kesedaran dalam diri pelajar
berkeperluan khas untuk terus maju.
Secara kesimpulanya pendidikan teknik dan vokasional bagi pelajar berkeperluan di sekolah
mahupun di politeknik mempunyai kebaikan dan keburukan. Semuanya boleh dipertimbangkan
lagi tapi memerlukan masa yang agak lama untuk melaksanakan. Melihat dari sudut yang positiI,
ianya dapat menghasilkan lebih ramai produk-produk tempatan yang mampunyai kemahiran
yang luar biasa setanding dengan negara maju. Bukan hanya untuk pelajar normal tpi juga untuk
pelajar bukan normal. Dari situ boleh dilihat bahawa kekurangan pada diri tidak mematahkan
semangat untuk mencapai sesuatu dalam hidup.RU1UKAN
Abdul Razak Othman. (1997). Persepsi guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu
terhadap reka cipta. Disertasi Sarjana Muda, Universiti Teknologi Malaysia.
Adam Salleh. (200). Orang cacat masih terpinggir. Utusan Malaysia. http://utusan.
com.my (dicapai pada 24 Julai 2007).
Ali Mahmood. (2007). OKU perlu terus diberi peluang. Utusan Malaysia. http://utusan.
com.my (dicapai pada 24 Julai 2007).
Ahmad Mohd ShariI. (1997). Pelaksanaan program pendidikan vokasional, teknikal dan
kejuruteraan serta implikasinya. Prosiding Persidangan Kebangsaan Pendidikan
Teknikal dan Kejuruteraan, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia.
Chua Tee Tee dan Koh Boh Boon. (1992). Pendidikan khas dan pemulihan.
88u10102 lALSAlAP ÞLnululkAn

Ǝ

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Drummond, R. dan Ryn,W. (1995). Themes in teacher education research. Handbook oI
research on teacher education. New York: Macmillan.
Esah Sulaiman. (200). Asas pedagogi. Johor Bahru: Penerbit Universiti Teknologi
Malaysia.
Hashim Omar. (1991). Orang kurang upaya. Kuala Lumpur: PTS Distributor &
Publisher.
Hasnan dan Syed Othman. (2001). Dasar dan pelaksanaan sistem pendidikan
kebangsaan. Utusan Malaysia. http://utusan.com.my (dicapai pada 28 Januari 2008).

@--@.

-.

D.

@- 9.

¾f€f . f¾¾°    . f°f€. @f -.¾°.-@D-@% ¯f°.

 203008.7..7.2.203///./.2:8/:52..3.3.1.3/03.7 .30:5.3390080.-..87.7.7..30-0:9..3503//.3:8.38.2.:808:.93-08..73472.9.3!03//.3-072.7. 5.3.38.9507.8025:73. 2070.9203:9808502-0.3503//.838..5/.3..3-.3.3.503..3-.2.3 2.3.9..9.7.07.9.9.3.:982073.7.350.3.3:7: 8-:82.302. 07.0.8 0203907.1.2025:3.8 8-:8.3 ./.2..385081 .7/.8.3.389.3 990394301./:3472.5...-/../03. 070.9. 2:9.3.9.502-0.22033.75. .73472.5.350:.8 2070.3/:3... ! 20.2./..9039..-07-0. 2025:3.3/.7.8.7.320309....9.2.9047../.9/.3.7-070507:./.3/3899:8 503//.8.:5:3:7..3/3/03. .33/.34391.2:8.90788/.9:507.8./:..7.8505030/.3 . /03.3.5. 802:.0/..9203:9808502-0..8 /03.39/.3/./.8. 200-503././03.7.:.50.3.507:/-07..2.3 0248 74.3/:-..38025:73.$3/74243 .5/.3 /03...3.389..3.2:3-09: .7-070507:....:.32030/.3/.350..3/80/../.9:-.3/3/03.20250793.9:5030.!03//.2202//50..32070.. .-07-0.9/.7..780 1.30.2025:3.207.23.8.7:8502-0.38:5.33907..9.2-/.393 .380-.73472.7...32025:3.350.3    .3/.3 503/03.7.3.3/.305.7.3/.3:39:50.2070..3808:.38025:73..3..9.7.33/.3503//.8..9:507./.3507/2.0847/07 90703.232:2/.350:..2:8.32025:3...3!03//. .5.50702-..3 080.7 -070507:..9.3 50.:5:3003...3/.904750.3 39.507:..:..25:.7/.3:8. 9-- ! !03//.-07-.33.:39:-0.890..3//:3:.2.507:/-07.3.843...350.8.502-0.9.82.33472.3.7 -070507:.3808:. .350.07/.3/..550.8...7.

.3 04342.7/..350:.302.3-07.30--0708.7...980.8: 2.3/03..:5:39/.34507.3/2:8:83.2439083 02.3 02.3:3.5.3... .2-/.332.3/.90.8.7.7.8/. 5..350.:5:3.35..3 0.3/.52..2:8.5.2070..3503:3.2.838:5.3-07:8.2.3903..3 0.907.3..380/.7./03.7.3.305.5.8.38:3.87.9.3 907:9.38:8.2.80..3/079.25.0.3-0708.3.3-070507:.8079.5.3.3:3.7-070507:.30.33 02.3 02.202-:.07..3.7.50..5.443.920250793....2203.3.9.330.350:.. 8:5.3.3 202-.7.7.../.39:2070.50:.././ 8.3.805.3.393.73:3:9443.:..8.3903503.5. %:3-/:.92070.38:2-07.7.2-/.././.7.202-2-350.3.7 .7-070507:.380-..7-070507:.350309../.203// 203.30.3/.. 9-- .8 $0-.8.3:3/.3    .2:8./.5.9.2070.3 !07/.02.25..8 2./..0./.3:3:39:203/.9.3/./.25:-078.20250793.. 35.8:5.7.3/03.9.9:443.-/.097.25:.9.2 20250793..8/03.9..7.38:38.3802../.8.7 -070507:..320-.3507:-07808:.8:/097.323.9/.8. /.3:.35007.907888079.3808:.9.3203. 02.3283.-40 -07/.903.502-.9.9202-..38:2-072.3/-07..207...3.7.3.:..25:-.7.3.3503:2-..302. .25.7.7.3 .3:8.9..35007.350.2070.807..3 /50.039.305.302.305.503// :7: :7:507:203:.7/03.2502-.3/33  !%$ 02.3-0750309.8.203//443.207.35007.2.30-20:.:.3-072.35007.3-.350.2././.3.3 903..2.843.3 8:5..84391 58424947/..8.3.3907-./..50.7.2.:5..790780-:9 &39:2070.2.3...25: -0.3..8/.302.3 /.9/...3:3.7.9.

-07809::807.9.30507:..2.9.3 !07.350.9/.83.25:.2032-:.8.3/:.:7: :7:. 443.3.3.30-...7.3/.3.3.288902503//.38..50309.8:39:203.3. .32025:3.3 8.8 -07249.3-070507:.3.3/3899:8503.:203.3/.9:39:202-07503/0/./03. 809..508.3/:5 .3 8-:8503//.370..9047..3.9:-039:24/:.3./8.320..5.80.2:.890.3. -/.3.. .7.: 5.8. :2..32025:3.50.-.35747.8.302:/..9.:3 07/.80-03.0. 2.8../.3/30.34042-..3:39:. .3/03.393:..2507:7:.32..3/.2./...33472.8.:39:-078.3-079..:.50.3/.3:9.3503.38.302.3.3:7./03.2.33:39:20307:8.8.3..3.2-.02...80907:83.7..507:2025:3.-07-0./.:39:20250.3..3203//.3.3:9.5507:202503.7..3.2.. /.09..91/.73.393 070.02.507:203.9.3909.2.3.9.3.9:.3503//..3:7.305./.503..350.380-.3 .$./.:3.9.39:443.3.75..73.:/542..:7. 9.3203:3:.350792-.3:8:8507:/80/.33:.05073..9.3:5.2 503//...3502-.30- 54891-07-.33.3 80202.38..0789 2070.3 0:9.-:.5..33..8 2.33472.3320207:.:.8920.7/.3.443.3/.3. 443.9.3.780:7.3.305073.7.3.50./-07.3.73.8-.20207:.8:39:9::.8920.7.9203/..3./50703.9-..7:39:443..380...8.:. 80-03.5203.3..7503//. 2070.3 /:5 .390907.3   .2.3203:.750.2.9.8.8.9.33472.7..338.2.3...25:.3-07.8.9.50309.2202-.8.3/3:7: :7:9.3..3 -07.52.990793 03.32.9:.05./.2.3472..9.:7.3-070507:.3:3./...350702-.3503//.8.7.9.:.7.7. 9-- %03.443.893/.9.9./.33.3/24050.7.35.350207.2:3/02. 07/.85.3..3507:7:.7:82025:3.90.:3/207.3:39:.7.3 :7.3.3803. 070.5.:3/.38920.. 09.20207:. .:9.7.909.3:5..7.3203.80.8.3.9 :3.3..

83203/..2/.7-070507:.33899:9503//.3/:3.02....8:5.2030980.3.4050-.78920..7.754903 /.....3.7-070507:.3.3...3 /03.350..3 903/.3 !..080:7:.3202503.3.8.7-070507:.3.80-.330.33 :..:..9/03. 502-0.35..843.5.3/..3503//.3.8/54903 ......947 1.8  03099.750.3:3.7.3.89503072../.3-070507:.4.3/.03/07:305..2070.9//.2-/.0/../.3:.:-.93.8:39:50.305.2..3.32.:5..32070..25:.3 .  % .3 -:..32070.8....2.3574808502-0.8    .92.7.-.37..32.7.7-070507:. 54903:39:50.. 9-- /..393.3.3 903. 0303.38.7-070507:.33472.8.443.9..:8073/03.3.3...3 -07.7/./.7/-.3390.302.25:20250793.3/.3-/..0/.8507://0/.3. 0.32070....9.7/.9 81.:2..3.393903.33.3:. 4-091.3/./.2203...33.3.2.832507:20308:...3 50.7:574808503.503..3.3502-0.7-/.3/240903. 503//443.0-././.83./9072.7.3.502-.. 307..:7::8:83.502.32070.5.7.8. -2-3..5.24050.7.9 057./.3.03809/..2..2.3.350.9.3/.80...:8:83..:.5.350-.947 . 80-.9-07/.3405..3/-3..25:202:5:81.2./03./.7../.3.3.3507...3/.3/03.30:5.9:39:203074.2-/. 5030/.:8:83..7.30909. !03/0.9.2.30-203.3.1..342:39503:2-.

8/54903  0303...3 507-.75..7-070507:.3.3/.95077.3.:.3 708543/03    ./.33.30..3:39:50.8.3503..3..3.350307..8957./..7-070507:.380-0:2202-:. 5038./.3203:25.50.7.3097 #0.890808:.3  47.3-.2 203.30387.947 1.33 $09.50789.3 03.8.9.203.3..5038.3903..7.3.8  # $0.:.8708543/03 ....320.88/.390.3503//.320-.35038.9:.75.3..5/.3.54903 .38. 9--  0303.33.8.7.7.75./.3.0/.3574808502-0.-:....7..3.-40708543/03.7.3/9..3..3203.9 503/03..3 5747.3./.0:7:907./.5.. .390.7.:3/::8:83..2.3405.3 .:2-.305..8 $.80/..7.33207:5.574808503..././.2...8.7.3 5038.3 0:7:907..9.../.302.5...7.3.3/3.80/.9:9077/.3/..7.3203.50..3/...3.91.3..38-:82.3.54903.2:/.7-070507:.3 50207...9./. :39:50.384.7.9.3../.250.393..75.-:.3..80.5...7..54903/.20-.7..7.8-07/.3502-0.: 1034203.3.250 :39:/.54903//../0/..08::7:.89.9././.947.3..907/7/.3..5038..3203.9.3 :39:20.3-07-039:/087591..3203.7203:9503:8:8.750...250.2.7..2.390758.2503//.7-070507:..3/80/.-07-039: /087591./..54903 .3.3.3-079::.-84.3 /-07..750./..3.5-:.:39:809.84.039:/.8.3203.9073 07/.7.8/9.390.

38.3:78:8.3/9.384./7803/7 .307.393.9-0-07.9..3/.88/.3            .202:/.3/.8/. 9025457/2.3507.5.2-039:170:.0-:7 3..3-. :2:7 -./.5.902.. ..43943.. 5037.80/ 907/. 9-- 0.9:8.84.:/.3.3/.20303.75..3/80//507802-.9.

.2.9203..-/./.7..-./.80/.5.39:8..9:93.33900 /..09.30097/.843./7803/7 .950.3. $0-073.4.-039:/./.3 3/.0:7.5.390.50.0-:7.-/.8.02-.5.7.8 :39:50..2 $0-03.3.3.8 507:.3.8.83.3./804.7..5.. 5.330. 2.30-3472..-07/05.3.3.3.-/.5.:.3. $05.5..9... 203072.790780-:9:39:0--070.347.4.3.-.3.3009743 0:7:907.3907-..88902.2.5..5.2070.3/.2.3.3.3.3 !078058-:-..8:7./.320:.3/3/03.3..3/./.33..3809.3-.2089-40-:..8 $0-073..2-.32./.3/.35.5.07.30--..3.3/.3/03.350-.7-0703.9..30-40...50.7-07050:.3.950:.5.790780-:9 03.39.350393 :39:202-.2.3 -40/.843.3.35489107.3-40-:.3802..7./::40-:-./.202-:.50.8:/.250-./03.7.903/.30-20:.:5:3/5:8.3.57.7-070507:.7.8.3..320.02..:2:33.9203.9.3/.5./.3.-507:.9503.3:.3./03..8.8:./802.790780-:9 39.9. 2070.2070.350:.8.9 !.   .7.9/750..4394-/.50. 9-- #%%&&# 02.:8079.393 .32.3507.380.8 2025:3..3.3/.3  ....:7. /804.9073 70.3/-0750:.8.78:/:9.-40/.:7.3-079.2089.3.30-40.7-070507:.8:.507805847.2.3.-.-.2070..79080-:92../:-.9202-:.-:-.38:/..-07.-:-. 30.:5:3/5490307.7-070507:.202.3. 5.30:7:907.3:3..:.8080903.3/-07.5..80.39207.3503/0/.350./.3.5.7-0707507:. 50../.3.790780-:9807.203.3 -/.9202-:.3.972./.574/:..3907503/./7:2./.503.73.3.9.3.2025:3.3.-:/.8.:../::39:202-07.8 05.. 2.3.:5:35490307./.7.3:39:202.7 3472.../.50..9203.9:.32025:3.-2-.3/ 804.-.3..0804./:.7:05./::07.../09.3/.7507:.3...3.30-20:..903/.50.3802.2070.250-.3..3.3.73.990780-:9.2.3../.9/./.3.330.2 .3 .50.9.2070.3.393 :.8080903.3.3.8 .

.32028.2-784 %95072:.903./.5.7-070507:.9-08.7.3.9.8 /03.9.3 903203.38079..9.32.2/03..3 :7: :7: .202-039:8. !02-0.3208090780-:9/03.7..8 07.7507:./...302.3 .2.2025:3.350..5..9.3507.2808:.50309.3.9:88902502-0..3.30.507.503.503.32070.8/.39/...7.3.50.9.9/..503..:39:203.820207:.320:.7/.75.3/..7 507:.7.7.3.9..3.37.7 /..3/.02.3.2203//50.7   . 9-- -40202-:.3..3/.3502-0..3 2070.350.7-070507:...3../03.3203.750.3/03.8 203:3:..3-./..350-....7..9:2.7-.3503..3..:203.9./.30-54891 -07-.3.3..72.5443.7 :7..//.7.7.32089..2./.3..7.3-07.7-070507:.7.3.9./03.32:/...3.2025:3.3-070507:.880-0:220...3:8:8/.3..4050.7.7./.39..8. 0-40..38079..9202-.3-070507:.3.70.:.7443.2:50309.3 050-.7 8501..3-.903503.3 ..5./.38-:8...35.739/.25.3.7..50393//...7:8/99-07..0.7 90780-:9 3907...202-.3-0708.9203.25:/8.2:.0. 0/...3.3.3 !03.3..350.3.50.2.8..75.7...350.3-0703.3503.3..3503:3.3.3.7.5 5027..7.73472..9/.9./.9.39/.. $:2-07/.07.5.7.50./.3 0.2025:3.9.2-5007...32025:3.39:50.3009743 0-..3202-0705:.2070..3.7./03.03/07:3.7:39:2032-.2...7 50.9:2.2.2.5.3 ..3/1.503.443.3203.7..3.7:39:20250.9.393 .7.:.790780-:9:39:203..30.350.5038.502-0.20235:3.9..3 50780/..02..9:8.3.8/:.9 8.380.3507.2../.2502-0.9: 0808:..5.3 %03..38.0-0708.7.39.3-0702...2.9-.3.3203.2-.330.9..2.7/.3202:/.8.3907.9470808:.0/.502-039:.3 .8 39:7:9202..3/3:7: :7:9.50.3 903.503.73472.7 !03.0:5. 07.3:9.7..808:.5/.3 %03.38-:82.::593:39:203..3-..39:203.3574808 502-0.01..8.3.7..3 05.2070.3-07.

8 %/./.302.3 903503.3.7-070507:.7.. !03.2..3./8.25:.253203....3../.3/03.73472.2.../.350.8/.57..3.3 02.39:2070.3./.50.3202..9.3203:3:. !0.9507.207.5.9202-.3..8 !.25:.3.50:5.2/03.7-070507:.3/.3 502-0.7:.8/03.2..3..8...75..52.30-40.03.3/80/.7 .7.5..3..3/2:8:83.9.2.75../03.92070..7-07907:8. 5027.8.3!03.3/./.7 -070507:.9.3203.-07808:. 507..93.90. .7507:0-202...932./.3899:98.38..8-40 /50793.503.7/.7.5.3 8-:8.2/7 50.32:/.7-07050:...3/50.3.31.380.2. -..7. 02.7.807.3.8:.8079..3903..73/.3:39:20.3502-0.780.80/.302.3/03../.93907.7./.307.30-/.3/..8.3503072.3..9.0207.3/..3.3:39: 443.3/..3.790780-:9 .7/.350.7.350.20::/..2--07.38:..3-070905.73472.-.3.350.77.-.907.3 ..7./.9.25:.7.7 /03.9 /03.350...9.25.3 8025:73.9079039:507:.305.350.83.25:.807.25:.3.8..:50207.5.3.502:/.3.2.3.790780-:9 0.350.443..32.080:7:..3.7.8.5703/.323.739/.203//443.39/./9.9/.3./.8-..390.907888079./.3.2:8.7./..30-/0.3-.50.507:202-0780/99:3:.920250793.3.9/. 805079   .907..350.8/03..7..7-070507:.-07.2025:3.39.8.3/.89/.3/. 9-- .350.907/.:8:8.3.:750. .7-070507:.  4/:9:2089-070905..3./03.73472.9..3.8..3 50.5.3.35.5:32.3203:902..33 02.7 -070507:..73472..-078./.02./.3../.2 -/. /.3798/.2030/./.9..380.350.393.87.25:/90702..:803.8...3/750.25:-0.2:3 503..5.350.324/: 24/:.9. .907.

2.7../05.72070.357.3..3 ..8020893.7.3 -.5..3.350.20.3 02:/.32070.3203.39/.57.9202-07.3 203:3.507:.9.809.79: 803/7 02:/..580/07./. .9-0. 02:/.//.3/..8. /:..3.20.39:/.780.38..7.9.7.3.8 &39:3.7.9./.307.3.50.8..380/.7:/..3.307./....9:.7./.8..3 88902../.9203.9079039:5..37.7..3-.3:39:443.32070.357./.:39:0:3.20.73472./.3-:.3/80/..3.:.3...357.2.90780-:980/.802:.3-.9.30.0-:7:..8.9/.8 -07.39:.3807-..7.302:/.8.3 /:3.7/.09.02-:7:/..3502:..9.3. 03.3/.7./..9..33.808:.3502-0.357./.3.3.380-0.02:/.507:-2-.8 02.3..907-.90.350.7-07050:.3.3.307.3.3/.3/.3.503.3.3203:8..3-..9 .3203.7/..9.8 9..3-.3.8....803/7203:3..3.2--07.33.9/.907/0..9-.357480857.39:   .3.32083 2083. 8..2.3802.3/.8 202-:.3.8.3/.8./.3:39:47.7.7/507:./.5.2.8.307:874/.3202-:.02:/.09.439402:/.7.093507:.7-070507:..3.3. 9-- -.3-08..3-08.3/.3 !03.357./03.::5./..3...3202.:-.5-.3:9..3.9202:/.3.7 50....3..7.3-070507:.5. 503.9075073..02:/. .75...8.3/.-.3.3/5075:89..8.7.5.9...07. :39:203.574808502-0..3 03.3-070507:./.37::..9.8.38:. 20207:.3././.3-070507:.79039...380-03 50...02:/..:39:50../.802:.9203. 5.9/.8.3.3 :8:8:39:50..7.7.7 39.55.-:-.302-7..3.:8.347.3.809.39305.38079.2.3.3/.7-070507:.: -0707.37.3549032.39..5.3..3 8..8 50....3:39:203.3:39:2.2070. 02:/.5.8 .:.8...3.3.-.-..2530-.349.-.33472..9./.5.3.507:2030/..054903 !.37::. 03.3443.8 9/..8..50-..357.5507..47..950393.3.3.22.38.3 503.3 ..3-.333202-.3/8:7: 402.5.39:203.503.2.39:/..2 2070..3/..350. 20207:.3.3..7-070507:.5.3808:..3.7/.8 9/.507..57.3202-039:24/.

2.3 503.30..5.:5:3.393/.-.7/. 43943.3.3.7.2.3.3907..850 .3   .3..3.3.8..3/.80.3..8.7.8 #./.98:.20207:..7.9.3 20250793.8...080:7:.3..-2070.3-0703.3.39:.305.3...9.3.3.3:39:202.9/.3:39:9::.5.785.7./.39/...3503.7.:203..8.50..:39:50700./.:/:3.33.55077.2030.8/54903.3802:.5.7.30..3 !0.3-070507:.72.350.8 $0.302.350.8.3./.3 2.7.: 502-2-350.8:054903 $0.50.3-07:.7.32.7.39...850.3..9:7/.7.7-070507:.-.3 .3:3.3907-.35038..3 80/9/.8:.3:7::2..990...7.3405..:2..52./:3..!/..3.3.-.72.9:39: 9::./..8:00.30 0.5..3 ..3.39:8.0-0708..37.72070...3-079.3.8.8/.3.9/. -070507:.790780-:9 .38.87..3-.50.3:3.32:33.9-.7. 9-- 07. ././0307.385081 -07/..3 09: 5.:39:20...8.2..330...3-070507:.02-.7.39: :39:502-.3.7.50..2.80-.380-.790.3.3 202-07..3.30203907.5.93.8503/.:5:3203/...3.57.9.3/..980./.350.3..25:380-. :.3.09.2033.950239.3/.8.83.8 :39:443.508:.4050.7./..32089.20.790780-:9 !&%&! $0.3.47..-2070. 0507:./... 970:39:443..8.8. /.5.-.3-40/:3. ! //./.503:7:8.203:3.3.7203..8..3 5.9203:3.5490380.5. 443.8.3.3:39: 203.7.7-070507:.8:.79:.3:39:443.3.2503//.9075073.3.5.. 20.3502-.080:7:.7..9078..7.9047..39.350. 5./.39079039:8..:.5.9..8:..7.325.350.30:7./..8 .3-072:.9/2.9.3203...9.2.3.:39:502-0.3/:.324/.9:5038.3 $02..3:3.25747.3..33/.. ..3502-0..:07908..388902.3.3503/.3:3.7...9/807..

59.503//..3.95:.3../.3-.9../79/.2.30-7.9.50907-:..0-.....843..9/.0   7.0:7. &3.570.3.3/.4.: $0.5.3.8./.808:.574/: 574/:9025.50.202.3.8$.9:/.3903/.30-:7:..9:39:203..7.3.8.25:3.2$.32./..3 0.3 802.. 9-- 203:39:9/54903 $..33472.9-.8907537 &9:8..92.0789%0344.7..202-3.3/3/03.3 .:5:3/549032025:3.3/804.3/:507805.8.:/.3..3.02.:39:20.789:-40/.7.3. .3.330.7 -070507:./.3 $02:..809. 8079..-.8.73472.7-070507:.8.7.:39:50.3/..78:/:9.:39: 50.0825:.354891 ....7.2/750.3./.3.3  !078058:7: :7:02. 202-2-350.2.8:39:907:82.3..3:.7-.9.3 .7507:/907:8../: 907.35.2:8.2. 92.9203.  /.3./.: :.2/75038.32.5.2/:5   #&& -/:#..8.3.7..7-:.-40/50792-.3.3202:5:080/..7. 995.390./. 2..520207:.3.

.

3 &9:8.244/   &507:907:8/-0750:./.:9:8.3.3 ..42 2 /.5.8.:.. 995.5.  .

.

!748/3!078/.3.83.4.3.30-.42 2 /.3 0:7:907.3 &3.8/../4/$.5././.:.  :.25./.8.71  !0.38.0789%:3:8803 33.843....35747.3!03//.  2.5..3    ..8.3 %03.2503//. 903.%00%00/.3.3502:.30:7:907.344443  !03//.38079.3 .:9:8.3.

8.3#3  %0208390.3/.3:7.38.3..3$0/ 92.850/.3  .4 447.. 9-- :.3  8.070/:.7:!0307-9&3.2.070/:.4390.3  8.7  7.8.3 &9:8.:25:70../.2..3.3...82 2. 995.7/..9437080.8.943 047.  7:2243/ # /..8.350.3/-4441 7080..3 0-.0789%0344 .  ...388902503//.83.3:5..$:. ..7. :.:25:7!%$897-:947 !:-807  .8.3!:89.7..

.

5.7     .5...42 2 /.3 .:9:8.3:./.