UCHWAŁA NR XI/ 66 /11

RADY GMINY OSTRÓWEK
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. 
Nr 142,poz.1591; z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz.1806; 
z 2003r.  Nr  80,  poz.717,  Nr  162,  poz.1568,  z 2004r.  Nr  102,  poz.1055,  Nr  116,  poz.1203,  Nr  167,  poz.1759; 
z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175,poz.1457; z 2006r. Nr 17,poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48,poz.327, 
Nr  138,  poz.974,  Nr  173,  poz.1218;  z 2008r.  Nr  180,poz.1111  i Nr  223,poz.1458;  z 2009r.  Nr  52,poz.420  i Nr 
157,poz.1241;z  2010r.Nr  28,poz.142  i 146,  Nr  40,poz.230  ,Nr  106,poz.675;  z 2011r.  Nr  21,poz.113,  Nr 
117,poz.679,  Nr  134,poz.777,  Nr  217,poz.1281),  oraz  art.5  ust.1,  art.7  ust.3  ustawy  z dnia  12  stycznia  1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych1) Rada Gminy Ostrówek uchwala, co następuje: 
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych: 
1) od  samochodów  ciężarowych  o dopuszczalnej  masie  całkowitej  powyżej  3,5  tony  i poniżej  12  ton,  z tym,  że 
w zależności  od  wieku  pojazdu,  dopuszczalnej  masy  całkowitej  pojazdu  oraz  jego  wpływu  na  środowisko  ­ 
stawki podatku określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 
2) od  samochodów  ciężarowych  o dopuszczalnej  masie  całkowitej  równej  lub  wyższej  niż  12  ton,  z tym,  że 
w zależności  od  liczby  osi,  dopuszczalnej  masy  całkowitej  pojazdu  i rodzaju  zawieszenia  ­  stawki  podatku 
określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 
3) od  ciągnika  siodłowego  lub  balastowego  przystosowanego  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą 
o dopuszczalnej  masie  całkowitej  zespołu  pojazdów  od  3,5  tony  i poniżej  12  ton,  z tym,  że  w zależności  od 
wieku pojazdu i jego wpływu na środowisko ­ stawki podatku określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały; 
4) od  ciągnika  siodłowego  lub  balastowego  przystosowanego  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, 
dopuszczalnej  masy  całkowitej  pojazdu  i rodzaju  zawieszenia  ­  stawki  podatku  określa  Załącznik  Nr  4 do 
niniejszej uchwały; 
5) od  przyczepy  lub  naczepy,  które  łącznie  z pojazdem  silnikowym  posiadają  dopuszczalną  masę  całkowitą  od 
7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku  rolnego,  z tym,  że  w zależności  od  wieku  pojazdu  ­  stawki  podatku  określa  Załącznik  Nr  5 do 
niniejszej uchwały; 
6) od  przyczepy  lub  naczepy,  które  łącznie  z pojazdem  silnikowym,  posiadają  dopuszczalną  masę  całkowitą 
równą  lub  wyższą  niż  12  ton,  z wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez 
podatnika  podatku  rolnego,  w zależności  od  liczby  osi,  dopuszczalnej  masy  całkowitej  pojazdu  i rodzaju 
zawieszenia ­ stawki podatku określa Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały; 
7) od  autobusów,  z tym,  że  w zależności  od  wieku  pojazdu,  liczby  miejsc  do  siedzenia  oraz  jego  wpływu  na 
środowisko­ stawki podatku określa Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 
§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych : 
1) Pojazdy wykorzystywane do przewozu dzieci do szkół ; 
2) Pojazdy służące do celów ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem pojazdów o których mowa w art.8,pkt.2,4,6 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 
§ 3. Traci  moc  Uchwała  Nr  XLVIII/258/10  Rady  Gminy  Ostrówek  z dnia  3 listopada  2010r  w sprawie  : 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 5. Uchwała  podlega  publikacji  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Łódzkiego  oraz  wywieszeniu  na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrówku i na terenie sołectw. 

Id: 0CAE1D4A­00EB­4240­9176­A2E5CDB35CCF. Podpisany

Strona 1

§ 6. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  z mocą  obowiązującą  od  1 stycznia 
2012r. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Wojewoda

1) Niniejsza 

ustawa  dokonuje  w zakresie  swojej  regulacji  wdrożenia  następujących  dyrektyw  Wspólnot  Europejskich  :  1) 
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.), 2)dyrektywy 1999/62/WE 
z dnia  17  czerwca  1999r.  w sprawie  pobierania  opłat  za  użytkowanie  niektórych  typów  infrastruktury  przez  pojazdy 
ciężarowe  (Dz.Urz.  WE  L  187  z 20.07.1999r.).  Dane  dotyczące  ogłoszenia  aktów  prawa  Unii  Europejskiej,  zamieszczone 
w niniejszej  ustawie  –  z dniem  uzyskania  przez  Rzeczpospolitą  Polską  członkowstwa  w Unii  Europejskiej  –  dotyczą 
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. (Dz.U. z 2010r.Nr 95, poz.613, Nr 
96, poz.620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475 ; z 2011r. Nr 102,poz.584,Nr 112,poz.654, Nr 171,poz.1016) 

Id: 0CAE1D4A­00EB­4240­9176­A2E5CDB35CCF. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Xl/66 /11  
Rady Gminy Ostrówek  
z dnia 27 października 2011 r. 

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton 
 
Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita pojazdu 
Stawki podatku na 2012r. ( w złotych ) 
w tonach 
Od pojazdów posiadających katalizator lub 
Od 
instalacje gazową 
pozostałych 
Do 10 lat włącznie 
1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 
556 
581 
2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 
760 
786 
3. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 
1036 
1066 
Powyżej 10 lat 
1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 
581 
605 
2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 
786 
813 
3. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 
1066 
1089 

Id: 0CAE1D4A­00EB­4240­9176­A2E5CDB35CCF. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Xl/66 /11  
Rady Gminy Ostrówek  
z dnia 27 października 2011 r. 

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( 
Stawki podatku na 2012r. ( w złotych ) 
w tonach ) 
nie mniej niż 
mniej  Oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub 
Inne systemy zawieszenia 
niż  zawieszeniem uznanym za równoważne 
osi jezdnych 
Dwie osie 
12 
13 
2505 
2531 
13 
14 
2508 
2541 
14 
15 
2517 
2484 
15 
2531 
2556 
Trzy osie 
12 
17 
2556 
2582 
17 
19 
2558 
2584 
19 
21 
2561 
2586 
21 
23 
2563 
2588 
23 
25 
2565 
2590 
25 
2569 
2592 
Cztery osie i więcej 
12 
25 
2695 
2592 
25 
27 
2696 
2722 
27 
29 
2698 
2724 
29 
31 
2700 
2727 
31 
2704 
2729 

Id: 0CAE1D4A­00EB­4240­9176­A2E5CDB35CCF. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Xl/66 /11  
Rady Gminy Ostrówek  
z dnia 27 października 2011 r. 

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
 
Wiek  pojazdu,  dopuszczalna  masa  całkowita  ( 
Stawka podatku na 2012r. ( w złotych ) 
w tonach ) 
Od pojazdów posiadających katalizator lub instalacje  Od 
gazową 
pozostałych 
Do 10 lat włącznie 
Od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
1721 
1746 
Powyżej 10 lat 
Od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
1746 
1771 

Id: 0CAE1D4A­00EB­4240­9176­A2E5CDB35CCF. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Xl /66 /11  
Rady Gminy Ostrówek  
z dnia 27 października 2011 r. 

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą, o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik 
balastowy + przyczepa ( w tonach ) 
nie mniej niż 
mniej niż 

Stawki podatku na 2012r. ( w złotych ) 

Oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych 

Dwie osie 
12 
18 
25 
31 

18 
25 
31 

2013 
2027 
2151 
2163 

2038 
2051 
2177 
2184 

12 
40 

40 

2213 
2785 

2239 
2808 

Trzy osie 

Id: 0CAE1D4A­00EB­4240­9176­A2E5CDB35CCF. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Xl/ 66 /11  
Rady Gminy Ostrówek  
z dnia 27 października 2011 r. 

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton 
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego 
 
Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach ) 
Do 10 lat włącznie 
Od 7 ton i poniżej 12 ton 
Powyżej 10 lat 
Od 7 ton i poniżej 12 ton 

Id: 0CAE1D4A­00EB­4240­9176­A2E5CDB35CCF. Podpisany

Stawka podatku na 2012r. ( w złotych ) 
974 
1013 

Strona 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Xl/ 66 /11  
Rady Gminy Ostrówek  
z dnia 27 października 2011 r. 

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów : naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( 
w tonach ) 
nie mniej niż 
mniej 
niż 

Stawki podatku na 2012r. (w złotych) 

Oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem 
Inne systemy 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym  zawieszenia osi 
za równoważne 
jezdnych 

Jedna oś 
12 
18 
25 

18 
25 

12 
28 
33 
38 

28 
33 
38 

12 
38 

38 

1013 
1023 
1076 

1032 
1036 
1139 

Dw ie osie 
1165 
1519 
2027 

1266 
1384 
1771 
2238 

1519 
1899 

1771 
2151 

1275 

Trzy osie 

Id: 0CAE1D4A­00EB­4240­9176­A2E5CDB35CCF. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Xl/   /11  
Rady Gminy Ostrówek  
z dnia 27 października 2011 r. 

Autobusy 
 
Wiek pojazdu, liczba miejsc do siedzenia 

mniej niż 30 miejsc 
równej lub wyżej niż 30 miejsc 
mniej niż 30 miejsc 
równej lub wyżej niż 30 miejsc 

Stawki podatku na 2012r. ( w złotych ) 
Od pojazdów posiadających katalizator lub instalacje gazową 
Do 10 lat włącznie 
1484 
1857 
Powyżej 10 lat 
1509 
1879 

Id: 0CAE1D4A­00EB­4240­9176­A2E5CDB35CCF. Podpisany

Od pozostałych 
1509 
1879 
1534 
1903 

Strona 1