UCHWAŁA NR XI/75/2011

RADY GMINY DRUŻBICE
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 54 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Nr Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 
Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, 
Nr  134,  poz.  777,  Nr  149,  poz.  887),  art.  4 ust.  1 pkt  1 lit.  d  ustawy  z dnia  13  listopada  2003  r.  o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, zmiany: z 2010 r. Dz. U. Nr 127 poz. 857, 
z 2011 r. Nr 139, poz. 814, Nr 207, poz. 1230); oraz na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach  i opłatach  lokalnych  (Dz.  U.  z 2010  r.  Nr  95,  poz.  613,  zmiany:  z 2010  r.  Nr  96,  poz.  620,  Nr  225, 
poz.1461,  Nr  226,  poz.  1475,  z 2011  r.  Nr  102,  poz.  584,  Nr  112,  poz.  654,  Nr  171,  poz.  1016)  w związku 
z Obwieszczeniem  Ministra  Finansów  z dnia  20  października  2011  r.  w sprawie  stawek  podatku  od  środków 
transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 962), oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 
19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. 
Nr 95, poz. 961) Rada Gminy Drużbice uchwala co następuje: 
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych: 
1) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały od: 
a) samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, 
b) ciągnika  siodłowego  lub  balastowego  przystosowanego  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, 
c) przyczepy  i naczepy,  która  łącznie  z pojazdem  silnikowym  posiada  dopuszczalną  masę  całkowitą  od  7 ton 
i poniżej  12  ton,  z wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika 
podatku rolnego, 
d) autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia; 
2) zgodnie  z załącznikiem  Nr  2 do  niniejszej  uchwały  od  samochodu  ciężarowego  o dopuszczalnej  masie 
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton; 
3) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub 
wyższej niż 12 ton; 
4) zgodnie  z załącznikiem  Nr  4 do  niniejszej  uchwały  od  przyczepy  lub  naczepy,  która  łącznie  z pojazdem 
silnikowym  posiada  dopuszczalną  masę  całkowitą  równą  lub  wyższą  niż  12  ton,  z wyjątkiem  związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. 
§ 2. Traci  moc  Uchwała  Nr  XXXIII/223/09  z dnia  27  listopada  2009  roku  w sprawie  określenia  wysokości 
stawek podatku od środków transportowych. 
Id: ZIICS­WEHZU­ACPHQ­SWRPR­PFXAP. Podpisany

Strona 1

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drużbice. 
§ 4. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Łódzkiego  i wchodzi  w życie  po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Drużbice 
Jacek Walczyk

Id: ZIICS­WEHZU­ACPHQ­SWRPR­PFXAP. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/75/2011
Rady Gminy Drużbice
z dnia 26 października 2011 r.
 
Rodzaj środka transportu 

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony     
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 
Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: 
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 
od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 
Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania 
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 
Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton 
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego 
o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej 
niż 30 
Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia 
o liczbie miejsc do siedzenia równej lub 
wyższej niż 30 

Id: ZIICS­WEHZU­ACPHQ­SWRPR­PFXAP. Podpisany

Stawka podatku 
w zł 

         668,00 
944,00 
1 113,00 
780,00 
1 002,00 
1 060,00 
392,00 
944,00 
1 611,00 

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/75/2011
Rady Gminy Drużbice
z dnia 26 października 2011 r.
 
Liczba osi 
Rodzaj środka transportu 

              1               

nie mniej niż 

       2        
12 ton 
13 ton 
14 ton 
15 ton 

Od samochodu ciężarowego 
o dopuszczalnej masie całkowitej 
równej lub wyższej niż 12 t 

12 ton 
17 ton 
19 ton 
21 ton 
23 tony 
25 ton 
12 ton 
25 ton 
27 ton 
29 ton 
31 ton 

Id: ZIICS­WEHZU­ACPHQ­SWRPR­PFXAP. Podpisany

Stawka podatku w zł 
oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 
inne systemy 
mniej niż 
pneumatycznym lub 
zawieszenia osi 
zawieszeniem uznanym 
jezdnych 
za równoważne 
       3        
         4          
         5          
Dwie osie 
13 ton 
1 224,00 
1 447,00 
14 ton 
1 447,00 
1 484,00 
15 ton 
1 484,00 
1 611,00 
1 611,00 
1 717,00 
Trzy osie 
17 ton 
1 447,00 
1 558,00 
19 ton 
1 558,00 
1 611,00 
21 ton 
1 611,00 
1 670,00 
23 tony 
1 670,00 
1 717,00 
25 ton 
1 717,00 
1 834,00 
1 717,00 
1 834,00 
Cztery osie i więcej 
25 ton 
1 670,00 
1 781,00 
27 ton 
1 781,00 
1 834,00 
29 ton 
1 834,00 
2 120,00 
31 ton 
2 120,00 
2 756,00 
2 120,00 
2 756,00 

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/75/2011
Rady Gminy Drużbice
z dnia 26 października 2011 r.
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + 
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa 
(w tonach) 
Rodzaj środka transportu 

              1               

Od ciągnika siodłowego lub 
balastowego przystosowanego do 
używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów równej 
lub wyższej niż 12 ton 

nie mniej niż 

mniej niż 

       2        

       3        

12 ton 
18 ton 
25 ton 
31 ton 

18 ton 
25 ton 
31 ton 

12 ton 
40 ton 

40 ton 

Id: ZIICS­WEHZU­ACPHQ­SWRPR­PFXAP. Podpisany

Stawka podatku w zł 
oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 
inne systemy zawieszenia 
pneumatycznym lub 
osi jezdnych 
zawieszeniem uznanym 
za równoważne 
         4          
         5          
Dwie osie 
1 113,00 
1 113,00 
1 113,00 
1 113,00 
1 224,00 
1 224,00 
1 670,00 
2 173,00 
Trzy osie 
1 447,00 
2 003,00 
2 003,00 
2 809,00 

Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/75/2011
Rady Gminy Drużbice
z dnia 26 października 2011 r.
 
Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 
(w tonach) 
Rodzaj środka transportu 

              1               

Od przyczepy lub naczepy, która 
łącznie z pojazdem silnikowym 
posiada dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyższą niż 12 ton 
z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego 

nie mniej niż 

mniej niż 

       2        

       3        

12 ton 
18 ton 
25 ton 

18 ton 
25 ton 

12 ton 
28 ton 
33 ton 
38 ton 

28 ton 
33 ton 
38 ton 

12 ton 
38 ton 

38 ton 

Id: ZIICS­WEHZU­ACPHQ­SWRPR­PFXAP. Podpisany

Stawka podatku w zł 
oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 
za równoważne 
         4          
Jedna oś 
1 060,00 
1 224,00 
1 336,00 
Dwie osie 
1 060,00 
1 224,00 
1 336,00 
1 336,00 
Trzy osie 
1 336,00 
1 389,00 

inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych 
         5          
1 060,00 
1 224,00 
1 336,00 
1 166,00 
1 336,00 
1 495,00 
2 003,00 
1 336,00 
1 558,00 

Strona 1