Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 2 december

2011. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Nyheter i korthet:
18 miljoner kronor satsas på biogasutveckling i Skåne
Regionala tillväxtnämnden satsar totalt 18 miljoner kronor under åren 2011-2014 för att göra Skåne till den ledande biogasregionen år 2020. Satsningen innebär bland annat att Region Skåne tar ett större ansvar för att koordinera arbetet med Skånes färdplan för biogas och biogasfrågorna. Färdplanen är en skånsk kraftsamling som har en mycket positiv miljöpåverkan, med framför allt minskade koldioxidutsläpp som en effekt. En del av arbetet kommer att bestå av att samla upp och stödja idéer och innovationer som är av intresse för att arbeta vidare med biogasens utveckling och införande på marknaden (Ärende 12)

Ny lag om kollektivtrafik
Från den 1 januari 2012 träder en ny lag om kollektivtrafik i kraft som innebär att det i varje län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet som ansvarar för den regionala kollektivtrafiken. Detta innebär att Region Skåne även framöver kommer att ansvara för kollektivtrafiken i regionen. Inför 2012 är ambitionen att resandet med kollektivtrafiken ska öka med 7 %. Detta ska uppnås genom att erbjuda ett utökat trafikutbud, i och med att kommersiella aktörer får tillträde till marknaden, när den nya lagen införs. Det befintliga utbudet ska finnas kvar men ska utvecklas och anpassas efter kundernas behov. Den nya lagen innebär också att det blir lättare för myndigheten att utveckla kollektivtrafikens utformning och omfattning. (Ärende 14 och 15)

Utveckling av kollektivtrafiken i nordöstra Skåne undersöks
Möjligheten att införa ett nytt kollektivtrafiksystem i form av superbussar i nordöstra Skåne ska undersökas vidare i en ny studie av Region Skåne. Målet med studien är att visa hur man kan införa ett tilltalande kollektivtrafiksystem, som kan konkurrera med bilen, till en lägre kostnad än med järnväg. På så vis skulle det kunna bli möjligt att genomföra stora satsningar på kollektivtrafik, inom en nära framtid, även i områden där resandeunderlaget idag inte är tillräckligt stort för att kunna motivera en spårinvestering. Superbussystemet ska därför ses som en motor för starkare tillväxt i glesbefolkade delar av Skåne då det knyter ihop orter som i nuläget inte har järnväg. Supperbussarna kan därmed ses som ett högkvalitativt bussystem som kan lyfta regiontrafiken i Skåne nordost. (Ärende 16)

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 33 miljarder kronor (2010). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Dagordning på regionala tillväxtnämndens möte 2 december 2011
1 – 3. Justering av protokoll, anmälan av delegationsbeslut samt anmälan av informationshandlingar 4 - 6 . Informationsärenden

7. Internbudget 2012. Avdelningen för regional utveckling och Näringsliv Skåne
Internbudget 2012 bygger på och uppfyller förvaltningsuppdraget som fastställts av regionala tillväxtnämnden samt budget och verksamhetsplan 2012 med plan för 2013 och 2014 som fastställts av regionfullmäktige. Regionfullmäktige beslutade om 107,3 mkr i regionbidrag till nämnden. I samband med internbudget beslutas även om fördelning av 2012 års satsningar i enlighet med tidigare intentionsbeslut, vilka redovisas sist i dokumentet. Regionala tillväxtnämnden beslutade att 1. Regionala tillväxtnämnden fastställer Internbudget 2012 i enlighet med av regionfullmäktige fastställd budget. 2. Regionala tillväxtnämnden fastställer internbudget 2012 inklusive intentionsbeslut och noter.

Protokollsanteckning (S)

8. Granskning av upphandling - uppföljning (rapport nr 13-2011)
Revisionen har gjort en granskning av hur upphandlingar som genomförs av bolag och stiftelser hanteras i Region Skåne (samt en uppföljning av granskningsrapport nr 46/2010) som översänts till regionala tillväxtnämnden för yttrande. I denna rapport konstateras att de granskade bolagen/stiftelserna i huvudsak bedriver sin upphandlingsverksamhet på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, men att vissa förbättringsområden finns. Regionala tillväxtnämnden beslutade att 1. Regionala tillväxtnämnden överlämnar föreliggande yttrande till Region Skånes revisorer.

9. Remiss. Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige – handels- och investeringsfrämjandet
En särskild utredare har på regeringens uppdrag utarbetat ett förslag till en mer ändamålsenlig uppgifts- och ansvarsfördelning mellan de handels- och investeringsfrämjande verksamheterna samt Sverigefrämjande verksamheterna på Exportrådet, Invest Sweden och Svenska institutet. I uppdraget har ingått att genomföra en kartläggning i syfte att undersöka förutsättningarna att samordna exportoch investeringsfrämjandet på ett mer användbart och effektivt sätt. Översyn av myndighetsstrukturen

Pressinformation – Regionala tillväxtnämnden 2011-12-02

2

för Sverige - handels- och investeringsfrämjandet påvisar att nyttan av de statliga medlen för exportoch investeringsfrämjande kan öka om verksamheterna läggs ihop i en och samma organisation. Regionala tillväxtnämnden beslutade att 1. Regionala tillväxtnämnden överlämnar föreliggande yttrande till Utrikesdepartementet.

10. Samråd om förslag till ny översiktsplan för Östra Göinge kommun
Region Skåne har beretts möjlighet att lämna synpunkter på samrådsförslaget till Östra Göinges översiktsplan 2011. Visionen för Östra Göinge kommun är ”15 000 stolta Göingar år 2015”. Kommunen vill genom att kraftsamla inom fokusområdena boende, kommunikationer, arbete och företagande samt utbildning åstadkomma en ökning av antalet invånare och en känsla av stolthet över den egna kommunen hos invånarna. Översiktsplanens planeringsperspektiv sträcker sig till år 2025 medan visionen är formulerad med sikte på år 2015. Möjligen är det bättre att samla hela målbilden längre fram i tiden för att visionen ska vara realiserbar. Regionala tillväxtnämnden beslutade att 1. Regionala tillväxtnämnden översänder föreliggande yttrande till Östra Göinge kommun.

11. Samråd om förslag till översiktsplan för Klippans kommun
Översiktsplanen för Klippans kommun sträcker sig 20 år framåt och är av en beskrivande karaktär. Kommunens övergripande vision är att vara ”Ett snäpp bättre”. Kommunens ambition är att ligga främst i regionen i fråga om att bygga samhället på ett hållbart sätt genom att vidareutveckla goda livsvillkor genom fysisk planering, regional utveckling, infrastruktursatsningar samt utveckling av boende- och stadsmiljöer. Regionala tillväxtnämnden beslutade att 1. Regionala tillväxtnämnden översänder föreliggande yttrande till Klippans kommun.

12. Utökade insatser färdplan biogas
Skånes Färdplan för biogas (färdplanen)är en skånsk kraftsamling för att göra Skåne till den ledande biogasregionen år 2020. Färdplanen har varit i drift ett år och revideras för närvarande. Region Skåne föreslås ta ett utökat ekonomiskt, politiskt och tjänstemannamässigt ansvar i genomförandet av färdplanen och även föreslå en förändrad organisationsstruktur. Regionala tillväxtnämnden beslutade att 1. Regionala tillväxtnämnden ställer sig bakom förslaget till genomförande av Skånes Färdplan för biogas med organisation och budget och anslår 6,5 miljoner kronor 2011 från ansvar 30113. 2. Regionala tillväxtnämnden anslår totalt 11,5 miljoner kronor för åren 2012-2014 (1 miljon kronor för år 2012, 4,5 miljoner kronor för år 2013, 6 miljoner kronor för år 2014) från ansvar 30113 för genomförandet av Skånes Färdplan för biogas under förutsättning att regionfullmäktige beslutar i enlighet med rambudget. 3. Regionala tillväxtnämnden utser verkställande utskottet att ingå i den strategiska ledningsgruppen för Skånes Färdplan för biogas/ Biogas Syd.

Pressinformation – Regionala tillväxtnämnden 2011-12-02

3

4. Regionala tillväxtnämnden upphäver intentionsbeslutet den 29 januari 2010 § 12 om stöd till Biogas Syd. 5. Regionala tillväxtnämnden erhåller uppföljning tre gånger årligen samt slutrapport senast juni år 2015.

13. Region Skånes Miljövårdsfond 2011
Till Region Skånes miljövårdsfonds ansökningstillfälle hösten 2011 har 40 ansökningar inkommit. Den totalt ansökta summan är 7 614 700 kronor. I oktober år 2011 har utvecklingsdirektören beviljat tio ansökningar motsvarande 1 257 755 kronor via delegation. Två ansökningar över sex prisbasbelopp lämnas till regionala tillväxtnämnden för beslut. Regionala tillväxtnämnden beslutade att 1. Regionala tillväxtnämnden anslår 400 000 kronor till Miljöbron Skåne (M977), från ansvar 30840, under förutsättning att övriga finansiärer fullföljer sina åtaganden. 2. Regionala tillväxtnämnden anslår 368 000 kronor till Klimatsmart idrott i Skåne (M 980), från ansvar 30840, under förutsättning att övriga finansiärer fullföljer sina åtaganden.

14. Trafikförsörjningsprogram 2012
Riksdagen beslutade våren 2010 att införa en ny lag om kollektivtrafik som träder i kraft den 2012-0101. Lagen innebär bl.a. att en regional kollektivttrafikmyndighet skall inrättas i Skåne samt att ett regionalt trafikförsörjningsprogram skall tas fram och fastställas av myndigheten. Den nya lagen öppnar även upp kollektivtrafikmarknaden för konkurrens och för privata aktörer att själva bedriva regional kollektivtrafik. Arbetet med 2012 års trafikförsörjningsprogram har beretts av en av regiondirektören för ändamålet särskilt utsedd arbetsgrupp. Förslaget till trafikförsörjningsprogram 2012 har sin utgångspunkt i dels vad som anges i lagen om kollektivtrafik och dels tidigare års trafikförsörjningsplaner som årligen fastställts av regionfullmäktige. Regionala tillväxtnämnden beslutade föreslå regionstyrelsen besluta att 1. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige godkänna föreliggande förslag till trafikförsörjningsprogram för 2012.

Reservation (SD)

15. Regional kollektivtrafikmyndighet
Riksdagen beslutade våren 2010 att införa en ny lag om kollektivtrafik som träder i kraft den 2012-0101. Lagen innebär bl.a. att en regional kollektivtrafikmyndighet skall inrättas i Skåne samt att ett regionalt trafikförsörjningsprogram skall tas fram och fastställas av myndigheten. Den nya lagen öppnar även upp kollektivtrafikmarknaden för konkurrens och för privata aktörer att själva bedriva regional kollektivtrafik.

Pressinformation – Regionala tillväxtnämnden 2011-12-02

4

Region Skåne har ända sedan bildandet den 1999-01-01 varit länstrafik-ansvarig och huvudman för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Skåne, vilket reglerats i avtal mellan samtliga kommuner i Skåne och Region Skåne. För att anpassa det befintliga kollektivtrafikavtalet till den nya lagen godkände regionfullmäktige i våras ett uppdaterat avtal, innebärande att Region Skåne även framgent skall vara ensam ansvarig för regional kollektivtrafik, d v s regional kollektivtrafikmyndighet. Kommunförbundet Skånes förbundsstyrelse ställde sig bakom förslaget och uppmanade sina medlemmar att göra detsamma. När samtliga 33 skånska kommuner godkänt det reviderade förslaget till kollektivtrafikavtal är Region Skåne regional kollektivtrafikmyndighet. Regionfullmäktige skall därefter besluta om hur myndigheten skall organiseras. Regionala tillväxtnämnden beslutade att 1. Regionala tillväxtnämnden tillstyrker regionstyrelsens förslag till organisation för regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne från och med 2012-01-01. 2. Regionala tillväxtnämnden tillstyrker regionstyrelsens förslag till justeringar i reglementen för regionala tillväxtnämnden respektive kollektivtrafiknämnden.

Reservation (S)

16. Superbussar i nordöstra Skåne
En fördjupad trafikteknisk studie för att utreda konkreta tänkbara åtgärder och dess effekter i ett Superbussystem behöver göras på sträckorna Åhus-Kristianstad-Broby-Osby-Älmhult samt BrobyHässleholm. Studien ska visa på vilka effekter olika åtgärder ger i differentierade ambitionsnivåer samtidig som den ska ge en tydligare bild av kostnaderna för utbyggnad av ett superbussystem på landsbygd. Studien ska förbereda för införande av superbuss, som försöksverksamhet eller i full skala. Utöver den trafiktekniska studien för de utpekade sträckorna ska studien resultera i en metod med verktyg för värdering och effektberäkning av enskilda åtgärderna. Verktyg för värdering av kvalitetsaspekter som t ex multimodalitet, tillgänglighet, hela resan, kvalité, relationen kostnad/nyttor ska särskilt inkluderas. Metoden ska kunna tillämpas på andra sträckor som kan vara aktuella för framtida utredning av superbussystem. Regionala tillväxtnämnden beslutade att 1. Region Skåne medverkar i en trafikteknisk studie för superbuss i föreslaget stråk samt en metodutveckling för effektberäkning av ett superbussystem. 2. Finansiering av Region Skånes del ska ske med medel från den regionala infrastrukturplanen.

17. Hållbar Mobilitet Skåne
Region Skåne driver tillsammans med Trafikverket och Länsstyrelsen i Skåne plattformen Hållbar Mobilitet Skåne som syftar till att stärka det regionala samarbetet kring hållbart resande och hållbara transportsystem, att ge stöd och rådgivning till kommunerna och att initiera och driva projekt inom området. Verksamheten har utvärderats av extern konsult. Överläggningar har därefter skett med de två andra parterna. Verksamheten föreslås drivas vidare enligt nuvarande modell och anpassas till erfarenheterna från utvärderingen.

Pressinformation – Regionala tillväxtnämnden 2011-12-02

5

Regionala tillväxtnämnden beslutade att 1. Region Skåne medverkar i Hållbar Mobilitet Skåne under perioden 2012-2014 enligt föreliggande förslag. 2. Regionala tillväxtnämnden anslår totalt 2,4 miljoner kronor för åren 2012-2014 (800 000 kronor för vardera åren 2012, 2013 och 2014), från ansvar 30611, för Hållbar Mobilitet Skåne under förutsättning att regionfullmäktige beslutar i enlighet med rambudget.

Mer information:
Lars Palander, sekreterare regionala tillväxtnämnden, 044-309 32 94, lars.palander@skane.se Anna Jörback, kommunikatör, 044-309 30 67, anna.jorback@skane.se

Pressinformation – Regionala tillväxtnämnden 2011-12-02

6