DiÔn v¨n truyÒn thèng ngµy nhµ gi¸o viÖt nam 20/11 C¸ch ®©y gÇn 1/2 thÕ kû, th¸ng 8 n¨m

1957, Héi nghÞ Quèc tÕ c¸c nhµ gi¸o häp t¹i Vacsava( Ba Lan) ®· th«ng qua b¶n HiÕn Ch¬ng c¸c nhµ gi¸o vµ quyÕt ®Þnh lÊy ngµy 20/11 hµng n¨m lµ Ngµy quèc tÕ hiÕn ch¬ng c¸c nhµ gi¸o. NghÞ quyÕt cña c¸c héi nghÞ ®· ®îc nhanh chãng phæ biÕn ®Õn tÊt c¶ c¸c trêng häc, c¸c c¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc MiÒn B¾c vµ ®ång bµo, gi¸o giíi, häc sinh MiÒn Nam. Ngµy 2011- 1958, ngµy quèc tÕ hiÕn ch¬ng c¸c nhµ gi¸o ®îc tæ chøc lÇn ®Çu tiªn trªn miÒn B¸c níc ta. Sau ngµy MiÒn Nam hoµn toµn gi¶i phãng, díi sù quan t©m l·nh ®¹o cña c¸c cÊp uû §¶ng vµ chÝnh quyÒn, ®îc sù cæ vò cña c¸c tÇng líp nh©n d©n, c¸c bËc cha mÑ häc sinh, ngµy 20-11 hµng n¨m ®· ®îc tiÕn hµnh trong c¶ níc, Ngµy 20 – 11 dÇn dÇn kh¾c s©u vµo trÝ nhí, t×nh c¶m cña mäi ngêi, trë thµnh hµnh ®éng chñ ®éng vµ tù gi¸c cña mäi tÇng líp nh©n d©n, ®îc tæ chøc ®Òu ®Æn hµng n¨m, mÆc dï tõ l©u trªn thÕ giíi kh«ng tæ chøc kû niÖm ngµy hiÕn ch¬ng c¸c nhµ gi¸o n÷a. Ngµy 20 – 11 ë níc ta tríc tiªn lµ ngµy Gi¸o viªn, c¸n bé ngµnh gi¸o dôc biÓu thÞ sù nhÊt trÝ hoµn toµn víi ®êng lèi c¸ch m¹ng cña §¶ng, víi c¸c chñ tr¬ng lín cña nhµ níc. §ã còng lµ ngµy ®éng viªn cæ vò c¸c thÇy gi¸o c« gi¸o thùc hiÖn tèt ®êng lèi vµ chñ tr¬ng gi¸o dôc cña §¶ng vµ Nhµ níc. §ã cßn lµ ngµy biÓu d¬ng, khen thëng thµnh tÝch cña c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o. C¸c em häc sinh ®· hëng øng ngµy 20 – 11 hµng n¨m b»ng nh÷ng ho¹t ®éng thiÕt thùc bÇy tá lßng quÝ mÕn, biÕt ¬n thÇy gi¸o, c« gi¸o, cè g¾ng häc tËp, rÌn luyÖn ®¹o ®øc. C¸c bËc cha mÑ häc sinh, c¸c cÊp chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ ë ®Þa ph¬ng còng nh©n ngµy nµy tæ chøc th¨m hái gi¸o viªn hoÆc tæ chøc

. ®· cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong sù nghiÖp trång ngêi... gi¸o viªn phæ th«ng. vµ h«m nay trong “M¸i Êm” quª h¬ng Qu¶ng Long.. . nh×n l¹i chÆng ®êng dµi ®· qua.. Ngµy 20 – 11 ®· ®i vµo trong s©u th¼m tr¸i tim cña mçi ngêi d©n ViÖt nam nãi chung.trao ®æi víi c¸c thÇy gi¸o c« gi¸o vÒ sù nghiÖp gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ.. tõ thuë ®Êt níc ta cßn ch×m trong “ M¸u – löa”. chÝnh quyÒn vµ nh©n d©n ®Þa ph¬ng. cña Nhµ níc vÒ vÞ trÝ. thÇy c« gi¸o tõ nhiÒu thÕ hÖ còng ®· vÒ ®©y ®«ng ®ñ ®Ó ®îc nhí l¹i nh÷ng kû niÖm.. c« gi¸o! Nh×n l¹i chÆng ®êng ®· qua. gi¸o viªn bæ tóc v¨n ho¸. Ngµy 28/9/1982 Héi ®ång Bé trëng ®· quyÕt ®Þnh lÊy ngµy 20 – 11 lµm ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam dùa trªn c¬ së thùc tÕ cña nh÷ng ngµy 20 – 11 ®· qua. víi sù quan t©m cña §¶ng bé. vai trß cña nhµ gi¸o trong sù nghiÖp ®µo t¹o líp ngêi míi x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ b¶o vÖ Tæ quèc. KÝnh tha c¸c vÞ kh¸ch quÝ. hoµn toµn phï hîp víi nguyÖn väng cña c¸c nhµ gi¸o . QuyÕt ®Þnh ®ã cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng thÓ hiÖn quan ®iÓm cña §¶ng.. ®Ò cao vÞ trÝ x· héi vµ ®éng viªn khuyÕn khÝch c¸c nhµ gi¸o ngµy 30 – 5 – 1985 Chñ tÞch héi ®ång nhµ níc ®· ký lÖnh c«ng bè ph¸p lÖnh qui ®Þnh gi¶i thëng Hå ChÝ Minh vµ gi¶i thëng nhµ níc . c¸c thÇy gi¸o c« gi¸o ®· vµ ®ang lµm nhiÖm vô trång ngêi. ®Ó ghi nhËn c«ng lao. gi¸o viªn mÉu gi¸o. nhµ gi¸o u tó” ®Ó trao tÆng cho c¸c c« nu«i d¹y trÎ. danh hiÖu vinh dù nhµ níc “ Nhµ gi¸o nh©n d©n. Cuéc sèng cña ThÇy c« gi¸o nãi chung vµ thÇy c« gi¸o lµm nhiÖm vô gi¸o dôc trªn ®Þa bµn x· nhµ cßn mu«n vµn vÊt . KÝnh tha c¸c vÞ kh¸ch quÝ! C¸c thÇy gi¸o. ngµy 20 – 11 xuÊt ph¸t tõ mét nhiÖm vô quèc tÕ ®· dÇn dÇn chuyÓn thµnh ngµy héi truyÒn thèng cña Nhµ gi¸o ViÖt Nam..

ThÇy Lª Nh C¨n. nh÷ng ®¹i t¸ qu©n ®éi. khã kh¨n chång chÊt khã kh¨n song thÇy c« vÉn lu«n ®Æt niÒm tin hy väng vµo chÝnh m×nh... Hoµng ThÞ Söu. song víi träng tr¸ch lín lao mµ §¶ng ®· giao “ Dï khã kh¨n ®Õn ®©u còng ph¶i d¹y thËt tèt – häc thËt tèt” lêi dËy cña B¸c lu«n kh¾c s©u trong tr¸i tim cña mçi thÇy c« gi¸o ..... Bïi H÷u KÝnh... tiªu biÓu nh cùu häc sinh Lª ThÞ Chi. C« NguyÔn ThÞ Chinh. b¸m líp . nhiÒu thÇy c« tuy søc khoÎ ®· h¹n chÕ nhng vÉn ngµy ®ªm mÖt mµi bªn líp trÎ..... nhng c¸c thÇy c« gi¸o vÉn lu«n b¸m trêng.. tiªu biÓu nh ThÇy TrÇn V¨n Thao...v·... quyÕt t©m ®Èy m¹nh sù nghiÖp gi¸o dôc x· Qu¶ng Long v÷ng Bíc tiÕn lªn. NguyÔn V¨n B×nh..Trong thêi chiÕn tranh trêng líp cßn hoang s¬ thËm chÝ ph¶i häc trong ®×nh chïa..... C« Hµn ThÞ Lîng.. kû s... trong nhµ d©n.. nhiÒu häc sinh tõ m¸i trêng nµy ra ®i ®· trë thµnh nh÷ng B¸c sü.... ThÇy Bïi C«ng Hång.. lÆn léi xuèng tõng th«n xãm vµo tõng ®Þa chØ ®Ó ®éng viªn c¸c em ®Õn líp... ThÇy Lª Nh Oanh... Hoµng Ngäc ThiÕt.. ThÇy Lª H÷u TrÝ.. l¸n tr¹i. cuéc sèng cña mçi thÇy c« cßn v« cïng vÊt v¶.