DISSENY DE CONTEXTOS EDUCATIUS BASATS EN L’ÚS DE LES TIC

CAS 1: APRENENT (I FENT) HISTÒRIA A LA WEB 2.0. CREACIÓ
D’ENTORNS FLEXIBLES D’APRENENTATGE A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
GRUP ESOWEB2.0
LLUÍS BALLARÍN ROMERO
VERÒNICA PONS BOSCH
ÓSCAR PRETEL RAMÍREZ
MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ RIVERO

DESEMBRE DE 2011
ÍNDEX
DISSENY DE LA PROPOSTA FORMATIVA SEGUINT EL MODEL ADDIE 1
ANÀLISI 1
ENFOCAMENT DIDÀCTIC 1
UBICACIÓ DEL TEMA DINS DEL CURRÍCULUM 1
DESTINATARIS 1
COMPETÈNCIA DOCENT 2
RECURSOS 2
AVALUACIÓ 2
DISSENY 3
OBJECTIUS D’APRENENTATGE 3
COMPETÈNCIES BÀSIQUES 3
CONTINGUTS 3
CRITERIS D’AVALUACIÓ 4
ACTIVITATS 4
RECURSOS WEB 2.0 4
DESENVOLUPAMENT 5
IMPLEMENTACIÓ 6
AVALUACIÓ 7
BIBLIOGRAFIA 8
BIBLIOGRAFIA BÀSICA 8
LEGISLACIÓ 8
PUBLICACIONS EN LÍNIA 8
ANNEX 1: ENLLAÇOS ALS CONTINGUTS ELABORATS PEL GRUP DE TREBALL 9
WIKI COL·LABORATIVA 9
DOCUMENT GOOGLEDOCS 9
ANNEX 2: MAPA CONCEPTUAL 10
DISSENY DE CONTEXTOS EDUCATIUS BASATS EN L’ÚS DE LES TIC GRUP ESOWEB2.0

1
DISSENY DE LA PROPOSTA FORMATIVA SEGUINT EL MODEL ADDIE
ANÀLISI
Enfocament didàctic
Es pretén impulsar un enfocament constructivista (Mauri, 1999
1
), segons el qual el procés mental
de l’individu es desenvolupa de manera interna conforme obté la informació i la interactua amb
el seu entorn. Elaborarem un disseny on l’alumne sigui el protagonista del seu propi
aprenentatge, sobretot en la part del suport amb les TIC. Per fer-ho es compta amb eines de
treball col·laboratiu (wiki, GoogleDocs ...), treballs pràctics, etc. que fomentin l’aprenentatge
basat en l’experiència i en la construcció del coneixement. Algunes de les dinàmiques
requerides seran pròpies de l’enfocament connectivista (la determinació de la xarxa com el nou
escenari de comunicació entre els actors educatius i integrant una concepció de
l'aprenentatge que destaqui els seus aspectes informals i interactius) potenciant la construcció
del propi coneixement de forma autònoma (Siemens, 2005
2
).
Ubicació del tema dins del currículum
Segons el currículum d’Educació Secundària Obligatòria –Decret 143/2007 DOGC núm.
4915
3
- el coneixement del passat: de les societats prehistòriques al món clàssic, és un tema a
desenvolupar dins la matèria de ciències socials de primer d'Eso. L'estudi de la civilització de
Caral és una proposta adequada per a aquest nivell.
Destinataris
Alumnes de 12 a 13 anys de 1r d'Eso. Aquests alumnes entren dins de la consideració de
nadius digitals; utilitzen en la seva vida diària els recursos de la xarxa Internet per a comunicar-
se i intercanviar informació en línia. Tenen coneixements informàtics suficients per fer ús de les
eines web 2.0 en el seu procés d'ensenyament i aprenentatge, tot i que els caldrà passar per

1
Mauri, T (1999). ¿Qué hace que el alumno y la alumna aprendan los contenidos escolares? La naturaleza activa y
constructiva del conocimiento. A Coll, C.; Martín, E.; Mauri, T.; Miras, M.; Onrubia, J.;Solé, I. y Zabala, A. El constructivismo en el aula.
Barcelona: Graó
2
Siemens, G. (2005). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. [article en línia]. Elearnspace. [Data de consulta: 4 de
novembre de 2011]. Disponible a http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm
3
Es pot consultar on-line a la següent URL: http://www.gencat.cat/diari/4915/07176092.htm
APRENENT (I FENT) HISTÒRIA A LA WEB 2.0. CREACIÓ D’ENTORNS FLEXIBLES D’APRENENTATGE A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA


2
una petita fase d’aprenentatge de cadascuna de les eines, tant pel que fa a ús com a
potencialitat de les mateixes.
Competència docent
El professor ha assistit a una formació que oferia el Ministeri d'Educació, on es van presentar
diferents maneres de dinamitzar els processos d'ensenyament i aprenentatge mitjançant l'ús de
recursos pedagògics hipermèdia i aplicacions Internet d'utilització senzilla, i té la intenció de
treballar-los amb aquesta unitat didàctica amb el grup classe.
Recursos
S'han seleccionat una sèrie d'eines de la web 2.0 que facilitin l'enfocament constructivista i el
connectivisme -wiki, blog, Youtube, Slideshare i GoogleDocs- . A més, són necessaris diversos
recursos materials, entre els quals destaquem una aula d’informàtica equipada amb ordinadors
connectats a la xarxa i alguns ordinadors portàtils (un per a cada alumne) a l’aula per treballar
de forma grupal i de forma individual, i una pantalla digital (projector) a l’aula.
Eines Recursos
Wiki Youtube
Blog GoogleSearch
GoogleDocs GoogleMaps
Slideshare Mail
Diigo
Avaluació
En aquesta fase d'anàlisi es contempla el disseny d'un instrument d'avaluació -qüestionari- dels
coneixements previs de l'alumnat quant a l'ús de les eines web 2.0 per tal de contrastar les
expectatives del dissenyador- professor.
DISSENY DE CONTEXTOS EDUCATIUS BASATS EN L’ÚS DE LES TIC GRUP ESOWEB2.0

3
DISSENY
Objectius d’aprenentatge
• Treballar de forma col·laborativa en grup a través de l’aprenentatge i ús de les eines
Blog, Wiki
4
, Diigo, Slideshare i Googledocs.
• Treballar amb continguts digitals visuals (presentació de diapositives, vídeo …) i
publicar-ho a la xarxa.
• Atendre la diversitat tot oferint diferents opcions segons els interessos de l’alumnat, el
ritme d’aprenentatge ...
• Fomentar la recerca d’informació de forma crítica.
• Comunicar la informació obtinguda de formes diverses fent ús de recursos TIC
(GoogleDocs, Slideshare, Wiki).
• Convertir l’alumne en element actiu i central del procés d’ensenyament- aprenentatge,
fent-lo partícip i protagonista del mateix.
• Classificar la informació tot fent servir taxonomies.
• Afavorir processos d’aprenentatge a través dels diferents medias.
Competències bàsiques
• Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
• Tractament de la informació i competència digital.
• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
• Competència d’aprendre a aprendre.
Continguts
• Valoració dels factors que van permetre el desenvolupament de les primeres
civilitzacions urbanes, tot identificant les relacions de causalitat entre fenòmens.
• Identificació d'elements de canvi i continuïtat en les formes de vida i subsistència i en
l'organització de la societat.

4
Delgado, A.; Pons, À.; Rivera, M. i Tur , G. (2010). Utilitats dels blocs, wikis i xarxes socials per a una docència 2.0 Congreso
CIVE (Congrés Internacional Virtual d'Educació).

APRENENT (I FENT) HISTÒRIA A LA WEB 2.0. CREACIÓ D’ENTORNS FLEXIBLES D’APRENENTATGE A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA


4
• Coneixement i utilització de les diferents eines web 2.0 emprades en la unitat.
Criteris d’avaluació
• Localitzar elements rellevants del patrimoni cultural i artístic de les societats
prehistòriques i de les civilitzacions històriques, col·laborant en la seva protecció i difusió.
• Interpretar diverses fonts d'informació escrites, materials i iconogràfiques i comunicar la
informació obtinguda de formes diverses, incloses les TIC i mitjançant el treball
cooperatiu, especialment a través de descripcions, síntesis i esquemes explicatius que
relacionin causes i conseqüències dels fets.
• Utilitzar correctament les diferents eines web 2.0 emprades, tant pel que fa a aspectes
tècnics com a treball col·laboratiu.
Activitats
• Publicació, al blog de grup, dels aspectes més rellevants per a cada estudiant sobre
els continguts treballats.
• Treball grupal (tant sincrònic com asincrònic) al GoogleDocs per elaborar un document
que respongui a les preguntes formulades pel docent.
• Cercar informació, compartir-la i analitzar-la col·laborativament tot indicant les fonts
d’informació al document grupal.
• Segons les parts desenvolupades per cada alumne, fer un monogràfic col·laboratiu
sobre Caral a l’espai grupal de la wiki.
• A mode de tancament, realitzar una presentació de diapositives (PowerPoint o similar)
sobre Caral de forma grupal, i compartir-la a la xarxa mitjançant Slideshare, per acabar-
la presentant a la resta de companys d’aula.
Recursos web 2.0
• Blog (Blogger)
• GoogleDocs
• Diigo
• Wiki (wikispaces)
• Slideshare
DISSENY DE CONTEXTOS EDUCATIUS BASATS EN L’ÚS DE LES TIC GRUP ESOWEB2.0

5
DESENVOLUPAMENT
El treball amb la webquest es realitzarà en paral·lel al desenvolupament de les sessions
presencials de la unitat didàctica. Els alumnes faran les tasques de manera totalment
col·laborativa amb el guiatge del professor. Aquest resoldrà dubtes i acompanyarà els alumnes
en la construcció del coneixement.
A més a més de la construcció d’un espai wiki, s’utilitzaran vídeos del Youtube, es realitzarà un
Blog de la classe (Blogger), el Diigo per marcar i compartir els recursos electrònics, el
GoogleDocs per treballar les seves característiques i Slideshare per compartir les presentacions
que els diferents grups acabaran generant. També s’usarà el correu electrònic i les xarxes
socials.
L’activitat es farà seguint una metodologia centrada en l’alumne. El professor, a l’aula, donarà
un document a l’alumne en el qual hi figuri la següent informació:
• Instruccions per a formar els grups
• Dates límits d’entrega del treball
• Descripció de l’activitat
• Descripció de les eines a utilitzar
• Referències de consulta
• Avaluació
El professor haurà de crear una Wiki (recomanem wikispaces) i en la primera pàgina haurà
d’establir:
• Objectius del treball
• Tema
• Aspectes del tema que cada grup d’alumnes haurà d’investigar i treballar.
• Data de lliurament
• Links amb els quals hauran de treballar
En aquesta mateixa wiki cada grup de treball del grup classe tindrà un espai -pàgina de la wiki-
per a treballar les tasques encomanades.
APRENENT (I FENT) HISTÒRIA A LA WEB 2.0. CREACIÓ D’ENTORNS FLEXIBLES D’APRENENTATGE A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA


6
Per tancar el treball, s’encarregarà que cada grup realitzi una presentació (PowerPoint) tot
recollint les respostes dels temes que s’han investigat i treballat. Aquesta es publicarà al blog
grupal, tot incrustant-la (embed) via Slideshare, compartint-la amb la resta de la classe. Aquesta
activitat tindria una doble finalitat: cloenda del treball, a més d’ensenyar als alumnes com
generar contingut per ser penjat a la web, fent-los partícips dels continguts exposats a l’aula.
IMPLEMENTACIÓ
L’activitat dissenyada s’implementarà en la unitat didàctica: L’origen de les civilitzacions que
correspon al curs de 1r d’Eso.
El temps estimat per a cada tasca és el següent:
• Introducció i familiarització de l’ús de Wikispaces i de les altres aplicacions web 2.0 (3
hores). Recursos necessaris: ordinador (amb connexió a la xarxa) amb projector
(opcionalment 1 ordinador per a cada grup d’informació).
• Recerca i recull d’informació (3 hores). Recursos necessaris: preferiblement 1 ordinador
(amb connexió a la xarxa) per a cada membre del grup, tot i que es podria treballar
amb 1 ordinador per grup.
• Redacció de la part personal (2 hores). Recursos necessaris: preferiblement 1 ordinador
(amb connexió a la xarxa) per grup.
• Elaboració de la part grupal (3 hores). Recursos necessaris: preferiblement 1 ordinador
(amb connexió a la xarxa) per a cada membre del grup, tot i que es podria treballar
amb 1 ordinador per grup.
• Presentació del treball (1 hora). Recursos necessaris: 1 ordinador (amb connexió a la
xarxa) amb projector.
DISSENY DE CONTEXTOS EDUCATIUS BASATS EN L’ÚS DE LES TIC GRUP ESOWEB2.0

7
AVALUACIÓ
Per tal de garantir una bona pràctica i la millora de la qualitat del disseny executat, seria
necessari realitzar una avaluació sistemàtica tant durant totes les fases del procés (avaluació
formativa) com després de la implementació del disseny formatiu (avaluació sumativa).
L’avaluació hauria de contemplar tant el disseny en el seu conjunt com cada una de les seves
fases:
• Rendiment de l’alumne - És interessant que l’alumne prengui consciència (i part alhora)
de la tasca d’avaluació, i s’autoavaluï, i coavaluï les tasques realitzades per ell i els
altres membres del grup. Tractant-se d’un nivell primerenc com és 1r d’Eso, es podria
aprofitar alguna de les proves escrites a realitzar per formular alguna qüestió
relacionada amb els continguts expressats en aquesta unitat (tant siguin exposats pel
professor com pels diferents grups de treball).
• Tasca del formador - Caldrà avaluar en base a dos aspectes: com han treballat els
alumnes amb les diferents eines web 2.0 i també com han treballat de forma
col·laborativa.
• Recursos emprats. La seva adequació a les tasques i l’ús que en fan els alumnes.
APRENENT (I FENT) HISTÒRIA A LA WEB 2.0. CREACIÓ D’ENTORNS FLEXIBLES D’APRENENTATGE A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA


8
BIBLIOGRAFIA
Bibliografia bàsica
Delgado, A.; Pons, À.; Rivera, M. i Tur , G. (2010). Utilitats dels blocs, wikis i xarxes socials per a
una docència 2.0 Congreso CIVE (Congrés Internacional Virtual d'Educació).
Maina, M. Aprenent (i fent) història a la Web2.0. Barcelona: FUOC.
Mauri, T (1999). ¿Qué hace que el alumno y la alumna aprendan los contenidos escolares? La
naturaleza activa y constructiva del conocimiento. A Coll, C.; Martín, E.; Mauri, T.; Miras, M.;
Onrubia, J.;Solé, I. y Zabala, A. El constructivismo en el aula. Barcelona: Graó.
Williams, P.; Schrum, L.; Sangrà, A.; Guardia, L.,(2007). “Models de Disseny tecnopedagògic”. A
Diversos autors. Fonaments del disseny tecnopedagògic de l’e-learning. Barcelona: UOC.
Legislació
Espanya. Decret 143/2007 DOGC núm. 4915
Publicacions en línia
Siemens, G. (2005). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. [article en línia].
Elearnspace. [Data de consulta: 4 de novembre de 2011]. Disponible a
http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm
DISSENY DE CONTEXTOS EDUCATIUS BASATS EN L’ÚS DE LES TIC GRUP ESOWEB2.0

9
ANNEX 1: ENLLAÇOS ALS CONTINGUTS ELABORATS PEL GRUP DE TREBALL
Wiki col·laborativa
http://dissenycontextos.wikispaces.com/home
Document GoogleDocs
http://docs.google.com/document/d/15Es65EChNvIEsFyNqocZNLxQuv2qumht3k-
MUxALwG0/edit?hl=ca

APRENENT (I FENT) HISTÒRIA A LA WEB 2.0. CREACIÓ D’ENTORNS FLEXIBLES D’APRENENTATGE A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA


10
Anàlisi Anàlisi Anàlisi Anàlisi
Enfocament didàctic Constructivisme
Connectivisme
Ubicació dins del curriculum Matèria Ciències Socials 1r d'ESO
Destinataris Alumnat 1r d'ESO , nadius digitals
Competència docent lnterés en aplicar les TlC a la seva docència
Recursos Eines web 2.0 Wikispaces, blogger, GoogleDocs, Slideshare
Recursos materials Aula informàtica + ordinadors portatils a l'aula
Avaluació Qüestionari avaluació diagnòstica alumnat
Disseny
Objectius d'aprenentatge Treballar de forma cooperativa
Atendre a la diversitat
Competències bàsiques
Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
Tractament de la informació i competència digital.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Competència d'aprendre a aprendre
Continguts
Valoració dels factors que van permetre el desenvolupament de les primeres civilitzacions urbanes, tot identificant les relacions de causalitat entre fenòmens.
ldentificació d'elements de canvi i continuïtat en les formes de vida i subsistència i en l'organització de la societat.
Coneixement i utilització de les diferents eines web 2.0 emprades en la unitat.
Activitats
Treball en grup
Recerca d'informació
Publicacions al bloc i a la wiki
Monogràfic col·laboratiu
Presentació de diapositives
Recursos web 2.0
Bloc
GogoleDocs
Diigo
Wiki
Slideshare
Criteris d'avaluació Uitilitzar correctament les diferents eines web
2.0
lnterpretar i comunicar la informació obtinguda
Desenvolupament
Tipus de tasques Aula
Espai virtual
Rols docent -discent
Docent: planificació i guiatge
Discent: construcció col·laborativa
del coneixement
lmplementació
Unitat didàctica: L'origen de les civilitzacions
Temps dedicat 12 hores
familiarització de les eines web 2.0
recull i recerca d'informació
redacció de la part personal
elaboració de la part grupal
presentació del treball
Avaluació
Avaluació sistemàtica
es tindrà en compte
El rendiment de l'alumne
La tasca del formador
Els recursos emprats
S'avaluara cada una de les fases del disseny
ADDlE
Disseny formatiu Caral
ANNEX 2: MAPA CONCEPTUAL