ProtectIe psI

PsaImuI 22
1. 0omnul mä pa;te ;I nImIc nu·mI va lIpsI.
2. La loc de pä;une, acolo m·a sälä;luIt; la apa odIhneI m·a hränIt.
3. Sufletul meu l·a întors, povä(uItu·m·a pe cäIle dreptä(II, pentru numele LuI.
4. Cä de voI ;I umbla în mIjlocul mor(II, nu mä voI teme de rele; cä Tu cu mIne e;tI.
5. ToIagul Täu ;I varga Ta, acestea m·au mângâIat.
6. CätIt·aI masä înaIntea mea, împotrIva celor ce mä necäjesc; uns·aI cu untdelemn
capul meu ;I paharul Täu este adäpându·mä ca un puternIc.
7. SI mIla Ta mä va urma în toate zIlele vIe(II mele, ca sä locuIesc în casa 0omnuluI,
întru lungIme de zIle.

PsaImuI 50
1. |IluIe;te·mä, 0umnezeule, dupä mare mIla Ta
2. SI dupä mul(Imea îndurärIlor Tale, ;terge färädelegea mea.
3. |aI vârtos mä spalä de färädelegea mea ;I de päcatul meu mä curä(e;te.
4. Cä färädelegea mea eu o cunosc ;I päcatul meu înaIntea mea este pururea.
5. TIe unuIa am gre;It ;I räu înaIntea Ta am fäcut, a;a încât drept e;tI Tu întru
cuvIntele Tale ;I bIruItor când veI judeca Tu.
6. Cä Iatä întru färädelegI m·am zämIslIt ;I în päcate m·a näscut maIca mea.
7. Cä Iatä adevärul aI IubIt; cele nearätate ;I cele ascunse ale în(elepcIunII Tale, mI·
aI arätat mIe.
8. StropI·mä·veI cu Isop ;I mä voI curä(I; späla·mä·veI ;I maI vârtos decât zäpada mä
voI albI.
º. AuzuluI meu veI da bucurIe ;I veselIe; bucura·se·vor oasele mele cele smerIte.
10. Întoarce fa(a Ta de la päcatele mele ;I toate färädelegIle mele ;terge·le.
11. ÌnImä curatä zIde;te Intru mIne, 0umnezeule ;I duh drept înnoIe;te întru cele
dInläuntru ale mele.
12. Nu mä lepäda de la fa(a Ta ;I 0uhul Täu cel sfânt nu·l lua de la mIne.
13. 0ä·mI mIe bucurIa mântuIrII Tale ;I cu duh stäpânItor mä întäre;te.
14. Învä(a·voI pe ceI färä de lege cäIle Tale ;I ceI necredIncIo;I la TIne se vor
întoarce.
15. Ìzbäve;te·mä de värsarea de sânge, 0umnezeule, 0umnezeul mântuIrII mele;
bucura·se·va lImba mea de dreptatea Ta.
16. 0oamne, buzele mele veI deschIde ;I gura mea va vestI lauda Ta.
17. Cä de aI fI voIt jertfä, (I·a; fI dat; arderIle de tot nu le veI bInevoI.
18. Jertfa luI 0umnezeu: duhul umIlIt; InIma înfrântä ;I smerItä 0umnezeu nu o va
urgIsI.
1º. Fä bIne, 0oamne, întru bunä voIrea Ta, SIonuluI, ;I sä se zIdeascä zIdurIle
ÌerusalImuluI.
20. AtuncI veI bInevoI jertfa dreptä(II, prInosul ;I arderIle de tot; atuncI vor pune pe
altarul Täu vI(eI.


ÞSAMUL 142

Un psa|m a| |u| Dav|d ť a| pr|ceper||Ť cand || pr|gonea pe e| f|u| |u|Ŧ

1Ŧ uoamneţ auzl rugaclunea meaţ asculLa cererea meaţ lnLru credlnclosla 1aţ auzlŴmaţ lnLru drepLaLea 1aŦ
2Ŧ Sa nu lnLrl la [udecaLa cu robul 1auţ ca nlmenl dln cel vll nuŴl drepL lnalnLea 1aŦ
3Ŧ vra[masul prlgonesLe sufleLul meu sl vlaLa mea o calca ln plcloareŤ
facuLuŴmŴa sa loculesc ln lnLunerlcţ ca morLll cel dln veacurlŦ
4Ŧ SŴa mahnlL ln mlne duhul meuţ ln mlne lnlma mea sŴa LulburaLŦ
3Ŧ AdusuŴmlŴam amlnLe de zllele cele de demulLŤ cugeLaLŴam la LoaLe lucrurlle 1aleţ la fapLele malnllor
1ale mŴam gandlLŦ
6Ŧ lnLlnsŴam caLre 1lne malnlle meleţ sufleLul meuţ ca un pamanL lnseLosaLŦ
7Ŧ uegraba auzlŴmaţ uoamneţ ca a slablL duhul meuŦ nuŴLl lnLoarce faLa 1a de la mlneţ ca sa nu ma
aseman celor ce se coboara ln mormanLŦ
8Ŧ la sa aud dlmlneaLa mlla 1aţ ca la 1lne mlŴe nade[deaŦ AraLaŴml calea pe care vol mergeţ ca la 1lne am
rldlcaL sufleLul meuŦ
9Ŧ ScoaLeŴma de la vra[masll melţ uoamne ! La 1lne am scapaLţ
10Ŧ lnvaLaŴma sa fac vola 1aţ ca 1u esLl uumnezeul meuŦ uuhul 1au cel bun ma va povaLul la pamanLul
drepLaLllŦ
11Ŧ ÞenLru numele 1auţ uoamneţ darulesLeŴml vlaLaŦ lnLru drepLaLea 1aţ scoaLe dln necaz sufleLul meuŦ
12Ŧ Sl lnLru mlla 1a vel sfarsl pe vra[masll mel sl vel plerde pe LoLl cel ce neca[esc sufleLul meuţ ca eu sunL
robul 1auŦ
Slava 1aLalul sl llulul sl SfanLulul uuh sl acum sl pururea sl ln vecll vecllorŦ AmlnŦ

::2300:/:::2932. /:70 07:8. 0791... $43:: f8 80/0./7059  57348:f.7:% :.230 L397:-:3 .475:3050 .9.9:3.2::  9:3.470.8. :78  -30 4.L31739 f82079 :2300:3:4.7/070/0949..40791.0  9.%.0-30.D D°½¾f¯ff f½n ½ nf° ½–° f½ €  f¯° f–fn° f¯ f f¾nfn  f¯ f °n °n¾f@f f ¯f ° ½f f@f  f°°f© nffn @f nf°¯ ° °n °  ½°f° f@f  If©¯f¾½–° ¾ ¾€ ¯ ¾ff¯ fnfnf°½nf €fn ¯ f¾fn ¾n°°° n nf¯n ° fn  f¯f°°¯° ¯ °¯° °¯f¯ f¾ f f  ¾ ¯ f¯f¯°  n  ¯ n– f f¯ff n @f f€f½ ¯f° @f ¯ f¯–f°  °°¾ f¯nf @° ¯f° ¯ ¾€ ¯ nf°½f¯f°°¾ ¾f  –f ff ¯f f¯° nff¾f ¯ - °fn €ff@f f¯° nf¾f°¯f f¾ ¯f°n n ¾ n ff°¯¯f°  f¾ff ¯° ff¯f@f nff@° ¯ °f © f ff ¯nf f½ nf ¯ – nff@° f¯ nf¾€ ¯  nf ¯f ff©¯f¾¯ f¯° "f@° f¯¾nf½f  °ff ¯f¾f€fnf@f nf@ ¾¯° ¯ @fn °¯ff½ff½f¯f° ½f  9 °°¯ @f f¯° f ¾ ¯ff ° ½f f@f ¾nf °° nf¾€ ¯  °¯f@f ¾€f¾½ f©¯f¾¯ ¾ ½ ½ n n ° nf© ¾n¾€ ¯ nf ¾° @f ff@ff¾¾€f°¾fn¯¾½ f¾° n n ¯° .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful