You are on page 1of 1

2767

UCHWAA Nr XII/84/11 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 padziernika 2011 r.

w sprawie podatku od nieruchomoci Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558. Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337,. Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 1) i opatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2011 r. nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016) Rada Miejska uchwala, co nastpuje: 1. Ustala si nastpujce stawki podatku od nieruchomoci: 1) od gruntw: a) zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, bez wzgldu na sposb zakwalifikowania 2 w ewidencji gruntw i budynkw 0,74 z od 1 m powierzchni, b) pod jeziorami, zajtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,33 z od 1 ha powierzchni, c) pozostaych, w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego 0,24 z od 2 1 m powierzchni, z tym e od: - zajtych na tereny mieszkaniowe oznaczone symbolem (B) zurbanizowane tereny 2 niezabudowane (Bp) - 0,19 z od 1 m powierzchni, - zajtych na drogi oznaczone symbolem (dr) 0,05 z;

2) od budynkw lub ich czci : a) mieszkalnych 0,68 z od 1 m uytkowej,


2

powierzchni

b) zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej oraz od budynkw mieszkalnych lub ich czci zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej 2 18,68 z od 1 m powierzchni uytkowej, c) zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaem 2 siewnym - 10,24 z od 1 m powierzchni uytkowej, d) zwizanych z udzielaniem wiadcze zdrowotnych w rozumieniu przepisw o dziaalnoci leczniczej, zajtych przez podmioty udzielajce tych wiadcze 2 4,45 z od 1 m powierzchni uytkowej, e) pozostaych, w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego 5,90 z od 2 1 m powierzchni uytkowej; 3) od budowli 2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opatach lokalnych. 2. Traci moc Uchwaa Nr XLIX/358/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomoci 3. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Lidzbarka. 4. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego i obowizuje od 1 stycznia 2012 r. Przewodniczcy Rady Miejskiej Tomasz Dudaniec