'IO"~I.',. Qn:g S.

tUD r+ 'lcln
. .. I.,
.r _

iU

Ti'r,tliill
_ "

Dich't;ili.a: EliJng Klhca lUotrg ,XU el n 'Vy
iii

,HAY CH~ U TRA'( H iN'H:~E VE M

~,~

. [)EDAT-DUO'C NH;cmNIG
!.~

K:ETQU:A MaualC~ .'
ee

leu OC
=

SOliNG C U,A BA N

J'

-!f

'~l~1 ~ I d'~ nhlirn-;~11~ ~f-:t'I~ h rclim tr; il 1TQrt; C;J Mng~' ISQn mon9 iiflo6 Fa I~ NI1il 11 ~Wi 'P.J iOo :~~ 'grli6 il~rlllil d! ~rt~1 dClo I!i~ISn ~ ilIrm JiJ'I oil1lf pl~ )! I~sl rnh ,~~j'*~ b(lc ~ ~a~!rug tlIfrl Mn inang IIJ;~n ~mi li~~ u f:

(!;On ,:6, 1h31 !tyr'kn-ao ~~

n~V!M thllm 9 Ihli] riih l«ern!) tro:rLg~: :;.6~g'~lhQ' ImOng Elill cadh d~n'h th(rt, ~~ dl~u im.l~ n ~~ 1i19n.~ tI~,~ IIdy Irt;Irng 00'11~hlafi~ Q,_
IfIi~1

eo IIIj nh~ d I'u b~ug m ~ n~u (J ~ QP d ~Flg 1loo, tJtI'r~ ~th fl~'V" ,bQi 'IT ~611~ ibQA m hlou mgl"l14m rJliin;gIIJi'IiJ\t-c&n il~If) dd'd~1~ bSG ~i'.fIktJ 9 I tl~ft mw·6n, sa~
~1

~:n !j~ IMe d\Jr;n;: ~I L~!U!I 'Il<!li~h Mitml'loI,t\ iLlJ~C;: ~®lg!iJ.a -r11~' ' It' iOOfj d~m 9 itl-~'~11I llti1Ml dinS: Ult::I· ehl'rlt. m3 rih, i3(jn 00 ... ee ,~UQ4 ,~~ ~j, ~l.I, ~I'iQrng "11iin~1 rmD hik IIrOO 91 ~ndil1Igl11 ~at.nlfllm .d'~,~rup ~ho-lllIr"i~!J I ~~.u~.I'Irlrll~r1 iil·~I'1~

utonq q~n;mm n~1
!'~

rO' lrerll m~j phj~g"di~l\, 'Itm 11 hl.lOC:~ th~'nOO~ 'IV,
~!

d~d~'nW mIFl h ~ ,c:(f.rgg cO· rdumlQl'hUrlhire~9

m~~ doom Imh~1'1l NOOIlTl'I'd i IF'~i :2 5:0 ~do mll Ilt6TiOi,) ;s~ &u!JI ~ '!l6i bQn nWluung phutm:l~ poop h~11J Goo "'0 NFilLp!:11'11 l'IJli:ll'llIlliIh ddl ,(]p,di/"~i!''''c'
'Ih-fln h 001'19 [l1f1 ~
I

1lr' IiI"IQ I hQ~ Sinh~m '1m loon:ll
Ii!

.\.

du~1\ c~ d~

diuy!fl91G."

're~lb9c,

roc: m6hllXlflll14 ~6~dWI. ee lzfu&EdlJlfhrOl ;w:~s~ ph6! lyl.~ 00 J1h~~ s
rllJlfl;. TH_lA:l,fJdl V:~

e~O ooo"tH i'lghl~~''!/li

mCrm 9 ~h~

~'h=i;i'p (I~

riJU~ii lJJ!n (fQI'«l~

g I®~'ta.,ng ,dt'nJ ~ Ing~D1 ~Q( sinh,,~I., ~
ritLOtl~,mij~ ~~.~W'

e~ 1.lM CHILu! lU'

d(lltdul)C IMJIcifd1!u ~aID{ili lim tli19 mu~~fi(li"~"c:~·:!i6TI9, , ~ ,]{db ~lnh. I~Qjb~t,fLUng,:r.l~ lin, giO"i ~Qn ~ ng kit§m h~m: bQI1!I ... fnt.li I oot,~ fJ'!!~rrJ~' 'I~1iJ~\,(IU'I~I'~Q=IliiJ~ftl~um 1"Ii"'!~ tF'oog b~~ '1h1~1 ~jU\in ~t;!~'t'~61~5m ru~s&!11 il1l~nJ'~! 11~ m~n 9' MIJ rii;g ~i1 ... rntJn'il I~ iqll),e-n kii=m s.OOl rrlQi ri~!: 8.wl ~I di~n ra IlwJl"g ch.1l,' $(j1 D : ~~:¢.I ilhmg'tn6-i ~u~~'rJ~;'t:~¥~fi ~Iiilltnil~~n~:im~ or'9 UM 5dll c:~ ~,b -lil ~hn dOng d ~ ~:hl~,I')(a1iliJiliOC'~~ d\ll filt~.~!t!8, Ilorm ~(, 16} ac '!' ~~Jl'~!} ~.,1iIl~ru¥ad'~ fnJrJ ~ qw~ 9~.mrng fill' h'Ye IhT I1tll i 'Ii ~rwverl~i lilGflh Ih&~

,A~d ~ngCOrlg Th~TItO rdl cOngl T~llCitnhl',J'Q d W~

.W~
cc

Cil

b~n c:t:a roelm

ttlJl1C nghe 'lllIgj ~t
1TLln.'I1~I~u ClJtJ~1 ~ ~

rl: rnQng

d"iu

c

O? ~'~

w

www.vuontoithanhcong.com

Khai d~ysac rn~nh tiern tang trong b~n de hi~n th~c h6a rnoi ~acrna

VANMENH • •

THAVDOI
A

A'

A

Adam
Khoo
cung Stuart Tan

Dj ch gia: Tr a n Dang Khoa
Uong Xu an Vy

NHA XUAT

BAN PHl,J NU

Liem h~ d~t mua sach tai day

www.vuontoithanhcong.com

MASTER YOUR MIND, DESIGN YOUR DESTINY
Proven Strategies Copyright that Empower You to Achieve Anything Technologies You Want in Life Group Pte Ltd (AKLTG) by Adam Khoo with Stuart Tan © 2004 by Adam Khoo Learning Vietnamese Edition © 2009 by TGM Joint Stock Company All rights reserved.

LAM CHU TU DUY, THA Y DOl V ~N M~NH

Khoi d~y sue manh ti~rn tang trong ban d~ hi~n thuc h6a moi uae rna
Dich gili: Tran Diing Khoa, Uong Xuan Vy Cong Ty

ce Phan

TGM giu ban quyen

xuat ban va phat hanh a'n ban tie'ng Viet

tren toan the' gim thea hQ'P d6ng chuy~n giao ban quyen voi Adam Khoo Learning Technologies Group Pte Ltd (AKLTG). Ba't Cll S11 sao chep nao khong diroc S11 d6ng

y

cua TGM va AKLTG d~u la bat hQ'P phap va vi pham Luat Xuat Ban Viet Nam, Luat Ban Quy~n Qu6c Te'va Cong Uoc Bao HQ Ban Quy~n Sa Hiru Tri Tue Berne.

CONG TY CO PHAN TGM
102C Nguyen Van CU, Phong AOOI Phuong Nguyen Cu Trinh, Quan 1, TP. H6 Chi Minh Tel: (08) 6276 9209 - Fax: (08) 3836 0272 Website: www.tgmcorporation.com

Liem h~ d~t mua sach tai day

www.vuontoithanhcong.com

tor NHAN Gin:
Ne'u ban do c he't quyen sa ch nay va toan tam toan y lam nhimg ba i t~p trong sach, eUQe sang cii a ban co th~ se thay d6i mQt each tich cue va ma i mai,

Loi gioi thieu
Chung toi xin han hanh girn thieu toi ban quyen sach "Lam Chu Tir Duy, Thay D6i V~n Menh: Khoi day sire manh tiern tang trong ban d~ hien thuc h6a moi iroc rna". Day la quyen sach v~ NLP (Lap Trinh Ngon Ngu Tir Duy - Neuro-linguistic Programming) dau tien tai Viet Nam duoc dich va bien soan lai boi chinh nhimg chuyen gia nguoi Viet dang nghien ctru, thuc hanh va ap dung NLP vao CU9Cs6ng hang ngay cua minh. Hai dich gia cua quyen sach nay cung chinh la cac dich gia n6i tie'ng Tran Dang Khoa va Uong Xuan Vy (nlurng nguoi da tao nen cac hien tirong sach giao due tai Viet Nam nhu "Toi Tai Gioi, Ban Cung The'!" va "Con Cai Chung Ta D~u Gioi"). Til nam 2006, nhan duoc S\T huan luyen va huang dan true tiep til chinh Adam Khoo va Stuart Tan (hai nha dao tao v~ NLP hang dau Chau

A

hien nay), hai dich gia Tran Dang Khoa va Uong Xuan Vy

da khong ngilng tiep t1J.C nghien ciru, thuc hanh va phat trien phan nhanh NLP tie'ng Viet danh cho nguoi Viet cho de'n khi quyen sach nay duoc ra doi. NLP la mot b9 man khoa hoc v~ phat trien ban than voi "ngon ngu" va "tu duy" d6ng vai tro he't sire quan trong, cho nen viec chuyen ngu cac n9i dung v~ NLP til tie'ng Anh sang tie'ng Vi~t (voi rat nhieu diem khac biet trong ngan ngu, cau true ngu phap, ...) mot each chinh xac va phil hop voi ngan ngu ngum Viet doi hoi nhimg hi~u biet tirong t~n v~ NLP. Chinh vi le d6, nh6m dich gia da phai dau tu rat nhieu thoi gian, cang sire d~ hoan chinh quyen sach nay.

Liem h~ d~t mua sach tai day

va d~ cung lam nen nhimg phep la doi thuong trong cuoc s6ng cua m6i nguoi cluing tao Liem h~ d~t mua sach tai day . Ban Cung The'!" a mot cap dQ cao han va chi tie't han. Chinh vi the'. NLP hay Lap Trinh Ngon Ngu Tir Duy da b~t dau duoc biet de'n kha nhieu tai Viet N am sau thanh cong yang dQi cua quyen sach v~ hoc t~p dua tren nen tang NLP va cac phuang phap hoc t~p tang t6c van dung toan nao bQ. Vay thi cluing toi moi ban hay cung chung toi bUGCvao cuoc hanh trinh ky dieu nay d~ khoi day tat ca kha nang tiern an ben trong ban. "Toi Tai Cioi. cluing toi hi~u r~ng.www.vuontoithanhcong. Thay D6i Van Menh" c6 th~ duoc coi la quyen sach tiep n6i "Toi Tai Gioi. Lam chu tu duy va lam chu van menh cua minh chac chan la di~u da so' moi nguoi ai cung mong mu6n. hiru ich va gan gui voi dm s6ng cung nhu ngon ngu cua ngum Vi~t thuoc moi lila tu6i. Ban Cung The'!" (duoc phat hanh tai Viet Nam each day khoang hai nam). cluing toi da bien soan lai nQi dung quyen sach nay til ban g6c tie'ng Anh sao cho that d~ doc. Ban Cung The'!". cac Ung dung cua NLP va danh phan IOn quyen sach d~ cap de'n cac thanh to' co ban cua NLP. cUng nhac. khac voi "Toi Tai Gioi. VOi kinh nghiem cua minh. duoc S1! tin tirong. d~ hieu. Do d6. Tuy nhien. Quan trong han la each ap dung cluing d~ thay d6i cuoc dm ban hay lam cho cuoc s6ng cua ban tro nen t6t dep han.NLP. quyen sach "Lam Chu Tir Duy.com That ra. Trong quyen sach nay. cluing toi se giOi thieu voi ban mot each rat dan gian v~ dinh nghia cua NLP. d6ng tinh va ung hQ cua tac gia Adam Khoo. Thay D6i Van Menh" khong ban v~ cac phuang phap hoc t~p tien tien rna chu trong vao viec xay d1!TIg nhimg ky nang s6ng nen tang cho dQc gia thong qua bQ mon khoa hoc pha t trien ban than .ngNLP vao thuc te' neu cac kien thirc NLP duoc trinh bay mot each khoa giao. nhimg ngum moi lam quen voi NLP se rat ba nga trong viec hi~u va van d 1J. "Lam Chu Tir Duy.

229 287 309 341 CHUdNG 8: NEOCAM XUC:CANDIEU KHIENCAM XUC CUA B~N CHUdNG 9: TIM Y NGHiATfCHcljc CUASljVI~C CHUdNG 10: cAc GIATR!SONG:DONG LljC PHANDAU CUA B~N CHUdNG 11: THIETKEV~N M~NH 377 Liem h~ d~t mua sach tai day . A A- sac M~NH TUY~TDOl CHUdNG 6: BfQUYETLAMVI~CD~T HI~UQuA Tal DA CHUdNG 7: DIEU KHIENNAo BOCUA B~N DED~T KETQuA Tal AI ..www.vuontoithanhcong.. .. LOICAM dN LOINOIDAu GIGITHI~UTAc GIA CHUdNG 1: NHaNG MeTHaCTHANH CeNG CHUdNG 2: CeNG THaCTHANH CeNG TUY~TDiNH CHUdNG 3: LAMTHENAo DED~T DUqC BAT B~N MONG MUON CHUdNG 4: CH1AKHOACUA CHUdNG 5: 31 ca DIEU Gl 63 101 131 181 sac M~NH KHeNG TUONG CUA NIEMTIN uu . . . .com MUC LUC .

Max Tung. huang dan. Cam an d6i tac cua toi. Serene Wan. CK Chan.com Lal DE lANG TlI lAc GIA ADAM KHOO Xin danh tang cha me toi. ngtroi da chia se tam nhin va lien tuc dQng vien toi tien len mot tam cao maio Cam an cQng su cua toi. Dac biet cam an Sant va Olivia Qiu. Stuart Tan.vuontoithanhcong.Sally va con gai yeu cti a toi . day d6. ung hQ.Kelly. nhimg ngtroi da yeu thuang. Cam an Pauline Chua da dua ra nhimg loi khuyen quy bau v~ tiep thi. ung hQ toi vo dieu kien trong su6t nhimg nam thang qua. Gary Lee.VI www. ngtroi da k~ vai sat canh ben toi trong su menh dieu ky g6p phan lam thay d5i cuoc s6ng cua chinh minh va cua ngtroi khac. Cindy Lim. Patrick Cheo. nguon cam hung va sue manh cua toi. Ramesh Muthusamy. Betty va Joanne. dQng vien va truyen cam hung cho toi tren chuyen xe cuoc doi tuyet vrri rna toi da di qua. ngiroi vq tuyet vrri cua toi . Liem h~ d~t mua sach tai day . Natalie Lim va Carol Lim. Candice Koh va Carol Tham vi nhimg n6 lire lien tuc cai ti€n chuang trinh cua chung ta vrri niern dam me va su t~n tuy. Cam an nhimg huan luyen vien cua toi. Lal CAM aN Toi that su khong th~ tra thanh mot ngtroi nhu ngay hom nay neu khong c6 hang ngan ngiroi yeu thuang. Cam an vq toi Sally. Xin cam an cha me toi. Cam an toan th~ nhan vien cua Adam Khoo Learning Technologies Group (AKLTG) da lam viec khong met moi vao cu6i tuan va dem khuya d~ xay dung nen mot cong ty tam ca. Jamie Liu. Vince. Cam an Tan Mui Siang va Robin Tan vi long dam me nhiet huy€t giup toi vi€t quytin sach tuyet vrri nay.

Stella. Christine Kerk. Terence Lou. Ernest Wong. Adwin. toi khong th~ lam duoc nhieu nhu vay neu khong c6 cac ban. trtrong Trung HQc Victoria va truong Dai HQc (National University of Singapore . Alex Chua. Kelvin Ho. Bernard Koh. Jeff Tan. Gerald Lee. Pete Tan. Cam an Tie'n SI Tad James. Keng Loy. Dac biet cam an cac thanh vien trong ban t6 chtrc va cac tro ly dao tao lau nam nhu Andrew Wee. Darren Toh. Patrick Goh. Chiong Kong. Lee Kin Mun. Alex Ang. Shane Kwek. Charles Tng. Petrina Wang. Ba Ng Gek Tiang. Shukor. Cam an tat ca cac thay hieu truOng. da day toi nen ngiroi. Rachel Ong. Shane Kwek. Andrew Chan. So Are YOU!™fI (Tol Tai Cioi. Rossana Chen. Felix Lim. "I Am Gifted.www. tat ca da giup toi thanh thao Lap Trinh Ngon Ngu Tu Duy (Neuro-linguistic Programming -NLP) va bi) mon khoa hoc v~ thay d6i ban than. Adam Wong. Mok Tuck Sung. Chih Chien. Ban Cling The'!) va "Patterns of Excellence™fI (Nhimg Mo Thtrc Thanh Cong). Liem h~ d~t mua sach tai day . Peter Khoo. Daniel Goh. John Tan. Kalai.. Nance Peters. thay co giao va giao su dai hoc cti a toi a tnrong cap hai Ping Yi. Alva. Tony Buzan. Brenda Tung. Mardiana. Joseph Sim. Xiu Li. Tie'n SI Richard Bandler. Tiong Boon. Ba Lee Phui Mun. John LaValle. Cam an nlurng ngiroi thay va huan luyen vi en da giup toi kham pha tiern nang that S1! trong ban than minh. Shamsudin. Stacey Thoi. Charles Yuen. Qua that. Toh Yew Soon. nhimg Qu6c Gia Singapore ngiroi da g6p phan to Ian trong viec phat trien con ngiroi toi nhu ngay hom nay. Tee Huat. Cecilia Chow. Jeannie Lim. Choon Fah. Brad Sugars va Anthony Robbins. Shiau Huey. Yi Chen.NUS). Yew Siang. Lim Xiang. Tie'n SI Kulwant Singh va Tie'n SI May Lwin. Cam an ngtroi thay dau tien cua toi. Shi Ming. Irene Low. AP Lim. Don Yap. Shannaz. Wilson Foo. Tiffany Page. Theeban.. Ying Yan.vuontoithanhcong. Sherwin Tng. Dac biet cam an Ciao su Wee Chow Hou. Chee Hoe. Alvin Wang. Christine Tan.com VII Quy~n sach nay cling xin danh tang cho hang tram tro If dao tao va thanh vi en Whoosh da tinh nguyen c6ng hien thoi gian lien tuc quay lai va dao tao trong cac chuang trinh ''Superkids™fI (Thie'u Nhi Sieu D~ng). James Leong CF. Wai Keong .

dac biet la d6i tac cti a toi Zachary Low. Sam Chia. Liem h~ d~t mua sach tai day . Aaron Ang va Clemen Chiang. Cam an ban quan If va nhan vi en cua AlA. Ti€n SI Tony Tan va Ba Mary Tan. Pearsons & Dennis Wee Realty vi su ung hi) vo gia cti a cac ban. Steve Boyley. Ivy Lim. Va cam an nhimg nhan vi en cti a Adcom. nha] la su kien "Empower Your Life. Gay Chee Cheong. Gary Tan. Kevin Lim. Conor 0' Sullivan va Afdoli Rahmat. Thi€t K€ V~n Menh 2003). Cedric De Souza. NTU. Douglas Foo. dac biet la Serene Queck. Ivy Ang. Youth Challenge. Cam an nhimg nhan vi en cua cong ty Event Gurus. Design Your Destiny 2003" (Thay D5i Tu Duy. Dac biet cam an Elim Chew. Lux Asia. Kenneth Wong. Jim Atchinson.Singapore Chapter) vi tinh b~ng hiru va su ilng hi) to Ian. Seah LC. Great Eastern Life. cac d6ng nghiep Philip Lim. Ricky Chew. Ngee An Polytechnic. Grace Neo va Veronica Tan da t5 chtrc nlurng su kien t6t dep. Jocelyn Chng.VIII www. Morris Allen. Dolly Lee. Dac biet cam an Goh Nai Kiat va David Lim da ilng hi) va tin tuong vao chuang trinh "Nhirng Mo Thtrc Thanh Cong". Marshall Cavendish. Michael Moey. Prudential. Kenneth Lyen. Cam an nhimg ngtroi ban cti a toi Ti€n SI Dennis Wee. Tommie Goh. Dave Rogers. Manoj Sharma. Goh Bock Seng. NUS. Melvyn Koh. William Wong va Roger Khoo. Parvindar Singh.com Cam an tat ca cac thanh Entrepreneurs vi en cti a Hoi Doanh Nhan Tre (Young Organization .vuontoithanhcong. Ong Tze Boon. John Hancock. Jeff Goh. David Ong.

cling la d~ cam an su tan tam va long tin cua ho d anh cho ban than toi va kha nang cua toi. vi da truyen cam hung cho toi lam nen nghiep Ian. Chuyen hanh trinh cti a cac ban se khong ke't thuc tai day.www. de'n nhimg ngtroi da d6ng vai tro quan trong trong cuoc doi toi. Toi yeu ca gia dinh minh. Cam an Patrick. Nhung trong nhieu truong hop. Vai nhimg ngtroi rna toi quen neu ten. thea mot thtr tu ngau nhien. Cam an Gary vi su tan tu y va tinh than d5i maio Cam an Ramesh vi su menh hoc hoi va thtr nghiern khong bao gia ke't thuc cua anh. Cam an em trai toi. Cam an Adam. Chung ta xtmg dang c6 duoc nhimg thanh cong nay. Xin cam an cha me toi bao gia cling ilng hQ nhimg y tucng cti a toi. Cam an Candice va Carol vi su trircng thanh va hQC hoi cua cac ban. Cam an cha me da lien tuc chia se kien thtrc va kinh nghiern ca nhan vtri nhimg hoc vi en trong cac kh6a dao tao cua toi. Chung ta can phai "nhan ban" anh cho the' h~ tuang lai cua Adam Khoo Learning Technologies Group (AKLTG). Anh chinh la hien than cua Nhung Mo Thuc Thanh Congo Liem h~ d~t mua sach tai day .com IX Lal CAM aN CUA DO NG TAc GIA STUART TAN Toi luon tu hoi: viec tra thanh tac gia cua quyen sach ban chay nha] se nhu the' nao. anh da khien toi cam thay dO'met mo i han. toi cam thay viec trrr thanh tac gia sach ban chay nhat chinh la d~ to long tri an nhimg ngtroi da d6ng g6p vao cuoc s6ng cua toi. ngiroi ban tri ky cti a toi. Toi mu6n nhan co hoi nay gui loi cam an. Thuong thi toi nghI chuyen d6 cling khong c6 gi to tat ca. cho du y tucng d6 c6 dien r6 de'n rrurc nao. cac ban luon hien htru trong tiem thtrc cua toi va trai tim toi luon c6 ch6 danh cho cac ban. ngiroi rna toi luon nho la da cling dao muang vtri toi trong quan ngu.vuontoithanhcong. Anh c6 tin khong. Cam an cong lao day d6 va tinh yeu thuang vo bo ben cua cha me. toi khong th~ tien xa de'n the' neu khong c6 em.

Ronald Tan va Randy Tan. Ler Wee Meng. NTU va CLBHung bien cua C1!Uhoc sinh NUS (NUS Alumni Toastmasters Club). Ng Seng Chuan. Liem h~ d~t mua sach tai day . CLB Hung bien SRC (SRC Toastmasters Club). CLB Hung bien Fort Canning (Fort Canning Toastmasters Club). Dac biet cam an Clifford va Frances Ess. Willie Lian. Kae Fong. Wai Chung. Jovin Hurry.cac ban that tuyet voi: Melvyn Koh. D6ng thai cung cam an John va Kathleen LaValle vi da luon dQng vien va quan tam de'n cluing toi trong cac budi dao tao. Lillian Lim. Yiow Chye Leong. John Sih. Richard Sng. Toi xin bay to long biet an de'n Tie'n SI Richard Bandler. Manoj Sharma.vuontoithanhcong. Adrian Sim. cac thanh vien cua Cau lac bQ (CLB)Hung bien cao cap va tai nang (Brilliant Advanced Toastmasters Club). Cu6i cung. Jeremy Eng. CLB Hung bien Skymedia (Skymedia Toastmasters Club). Gea Ban Peng. xin cam an nhimg ngiroi da tien phong dan duong. NUS. Lydia Low. Cac ban luon khien toi cum va mang toi cho toi nhimg co hQi cung nhu kien thtrc d~ thanh cong trong vai tro dien gia.x www. Cam an nhtrng nguoi ban than cua toi vi tinh ban than thie't . Julia Lim.com Cam an cac nhan vien cti a AKLTG vi long tan tam va lam viec khong met moi. Jerry Low. CLB Hung bien SIA (SIA Toastmasters Club) va tat ca nhimg nguoi toi duoc may man so tai dien thuyet. Sng Yih va Lorraine Sim. Tie'n SI Edgar Tham. Ng Kwan Kiat. Cam an John Grinder va Robert Dilts da dung cam sang l~p bQ mon NLP vrri Richard. James Leon. Ian Poh. Chris Ng. d6ng thai la mot dien gia vo song. Dave Rogers. Apelles Poh. CLB Hung bien Queenstown (Queenstown Toastmasters Club). Dayal Khemlani. Tie'n SI Beh Chee Yang. Tie'n SI Joel Lee. CLB Ccng d6ng hung bien Tanglin (Tanglin Community Toastmasters Club). Toi yeu thich nhimg cong viec rna chung ta lam cung nhau va toi ton trong cac ban cung gi6ng nhu ton trong Patrick. Cam an nhimg nha hung bien da giup toi thanh cong trong cuoc s6ng. Tracy Ong va Lynn Tan. Samie Tan. Luke Diep. ngiroi thay Ian cua toi. Irene Wong. Rajesh Pillai. Lillian Lau. Toi xin htra vtri thay r~ng toi se ngay cang tie'n bQ han. Chan Foo. Michael Rodrigues.

ong hoi.. "V~y thi tai e rang anh da uong phi mot phan tu cuoc dai roil". s6ng nurrc dap manh vao man thuyen khien con thuyen nho chao di l~c lai. "Chac chac. Ong ngoac tay ra hieu cho anh tiep t1J_C cheo. C6 mot vi giao su no thue mot ngtroi cheo do cho ong xuoi dong song. the'thi anh mitt toi mot nua cuoc dai roi con gil". Anh da phi ba phan tu cu(jc doi roi". ngtroi lai thuyen nu6t n6i nhuc trong long. khong". Mot can s6ng dtt l~t nhao chiec thuyen len mot tang da Ian giua dong. Tren duong di. Khuc song nay kha g~p ghenh. c Cang di xa. Nhung con ngtroi thong kim bac c5 kia khong d~ y di~u nay. mot Ian ntra. "Nay anh kia.com XI Lal NOIDAU Hay LIm chu tu duy d~ thiet ke' v~n menh trong thai dai day xao trQn va phat tri~n C1!C nhanh nhu hien nay. Ngtroi lai do khong th~ giu chiec thuyen nho thang b~ng duoc rura. "Khang". dong song tra nen hung ton vrri nhung can s6ng ca. "The' anh c6 bie't ve Dia ly khong defy?". Ngtroi nay. Cam thay minh that thap hen va kern coi. "Anh c6 bao gia h9C man Dia Chltt chua?". con ngtroi uyen bac kia tho tay vat len mot chiec la troi tren song va hoi. " Um. Liem h~ d~t mua sach tai day . tra loi.vuontoithanhcong. vi giao su n6i giQng trich thuong. Ngtroi lai do nhin ong ngai ngung va dap. dong ruroc cang chay xiet. Liic nay. lai to ra b6i r6i. Anh lai do cam thay minh that ngu d6t nhung van tiep t1J_Cheo thuyen. d~ chtrng to minh thong minh va uyen bac han ngtroi. Vi giao su l~c dau va chep mieng.www. ong con mai ngam day ruii trap trung xa xa. Nh~ t len mot vien da ven bo.. khong". "Toi cang nghf the.. Mot hie sau. Ong chi tay v~ huang d6 va hoi. Ciao su ben phan. the' anh c6 bie't gi ve b(j man Thuc v~t h9C khong?". vi giao su tim each thach d6 ngtroi lai do. "0 . tham chi anh con khong hi~u ttr Dia chat nghia la gi..

D6ng thoi. anh lai do quay sang hoi giao su. "Ong c6 biet boi khong?". nguoi che o thuyen n6i r6i boi th~ng vao bo. Tai sao vay? N~n kinh te' hien dai bien chuyen nhanh de'n n6i 80% nhung gi ban hQC a trirong tra nen vo dung ngay truce khi ban t6t nghiep. ngtroi ta da dn toi 50 nam d6 sao? Khoang 10 nam sau d6. nay chi dn vai thang. Tuang tu. doanh nghiep. mot rura s6 nganh nghe hien nay se khong con dat t6n tai trong khoang 10 nam toi. con ngtroi ta trai qua b6n Ian thay nghe d5i nghiep (khong dan thuan la d5i ch6 lam). "The thi ong mitt cd cuoc doi roil". C6 nhimg viec tUng dn de'n hang Ch1J-C nam moi thay d5i duoc. Cling gi6ng nhu vi giao suva ngtroi cheo do dang "vtJt lim" vrri dong ruroc xiet.. khong!". Khoang 5 nam sau ntra. nha thiet ke' web. tuy d6 moi chi la di~m b~t dau. Trong thirc te'. Vi giao surun r~y dap. Phai chang dong song cuoc doi ngay cang chay nhanh han va kh6 luang han? Chac ban biet ro di~u nay. san pham va dich V1J. Va trong vong ba nam ke' tiep. MP3 khien moi thir truce n6 tra nen l6i thoi. ban dang s6ng trong mot thoi dai bien d5i tUng gia.h5 bien hien nay chua p h~ t6n tai a thap ky trurrc.vuontoithanhcong. trung binh trong su6t cuoc doi. nhung cong ty be xiu xiu c6 th~bifu thanh nhung cong ty kheng 16chi trong vai nam. Dan gian la vi nhung cong viec hay cong ty ho lam khong "s6ng s6t" duoc lau.. Khoang 30% s6 nganh nghe.com Hai ngtroi ngoi ng6p giua dong ruroc. Nhung doanh nghiep hang trieu do c6 th~bi s~p tiem trong phut ch6c. cac doanh nhan cong nghe hay nha cung cap mqng (Internet Service Provider) vao nhimg nam 1990 chua? Cling vay. con ngtroi lai phat minh ra dia CD the' cho bang cat-xet. mot chuyen gia voi nhieu nam kinh nghiem va kien thtrc quy gia c6 th~ khong tru n6i trong mot n~n kinh te' day bien dQng. Ch~ng phai d~ phat minh ra bang cat-xet the' cho dia thu am. Liem h~ d~t mua sach tai day . Da c6 ai nghe n6i toi chtrc V1JCiam d6c thong tin (Chief Information Officer). "Kh . nhimg chiec dia sieu nho ra doi.XII www.

com. Trong thai dai ngay nay. a tu5i luc tuan moi lot vao danh sach nay. Ne'u c6 th~. Da s6 nhimg ngiroi sieu giau nay trong khi tnroc d6. Nhung nguoi thanh cong nha] tren thuang tnrong khong nha] thiet phai la nhtrng ngiroi thong minh nhat hay c6 hoc V! cao nhat.com XIII liThe' giai phai thay d6i va nhfrng nha lanh dao la nguOi thay d6i the' giaL" Di~u nay nghe c6 ve dang sq nhung c6 nghI the' khong? cling la thai di~m tuye t voi cho nlurng ngiroi bie] nam bit thai ca.v . nhimg ye'u t6 nay chua du d~ dam bao cho ban thanh cong trong thai dai phat tri~n vtrot bac nhu ngay nay. rna chinh la nhtrng nguai th~ hien cac mo thtrc thanh congo Cac mo thtrc thanh cong rna toi n6i de'n chinh la kha nang quan ly va th~ hien tiem nang ca nhan mot each t6t nhat.. kien thtrc va tri thong minh khong phai la S1! dam bao b~ng vang cho thanh cong chung cuoc trong thai budi hien nay. Bill Gates (Microsoft). thuong nhtrng ngtroi da a trong dQ tu5i 30. nhanh han hay nguqc lai bi chim nghim giua dong? Ban c6 gi6ng V! giao su uyen bac.. lai la nhimg ngiroi tUng bo hoc va sau d6 thue cac "V! giao su" v~ quan ly cho cong ty ho. Nhi~u ngiroi cum len duoc con s6ng d~ dan dau trong nen kinh te' moi.vuontoithanhcong. thai dQ va hanh vi cua nhimg ngtroi lien tuc dat duoc nhtrng thanh tich cao nhat. Thay d5i luon di doi voi co hQi. chi dn c6 mot y tuong sang ch6i la ban c6 th~ lam chu mot cong ty tri gia mot ty do trong vong tren dum 10 nam. Larry Ellison (Oracle) va Richard Branson (Virgin Group) la nhimg ngiroi nhu vay. tlui V! thay. n6 chi la mot phan rat nho. Liem h~ d~t mua sach tai day . v. C6 th~ k~ ra Amazon.www. Trong khi nen tang giao due va hoc t~p rat quan trong. E-Bay. duoc trang bi moi kien thtrc tren doi nhung lai bi "chet chim" trong the' gim that? Ca ban va toi d~u biet r~ng thanh cong trong hoc van. Oracle hay Hotmail. V~y ban c6 hQi du cac dieu kien can thiet d~ boi tren dong song cuoc doi day thac gh~nh va nhieu xao tron nhu ngay nay khong? Ban c6 th~ cum len nhimg can s6ng d~ di xa han. D6 la t5ng hop cac niem tin. ban Hien danh sach trieu phil va ty phil tren the' gim dai gap tram Ian so voi nhimg thap ky tnroc.

Trong quyen sach nay. nhimg ngtroi co th~ "boi" va hrot tren dau ngQn song se giau co.XIV www. Ban se nam trong tay cac mo thtrc thanh cong d~ co th~ lam chti tu duy va thiet ke' van menh. Liem h~ d~t mua sach tai day . ban se hoc duoc each trang bi cho ban than nhung mo thtrc suy nghI. p quen nhimg di~u da hoc va hoc lai nhimg di~u maio Do la kha nang mo phong va tai tao thanh cong trong mot thai gian ng~n va kha nang phan trng lai nhimg S1!viec xay ra xung quanh mot each tich C1!C. Nhung ngtroi thieu ky nang "boi" (cac vi giao su. bat k~ the' cuoc xoay van nhu the' nao chang mra. thanh cong va thinh vuqng virot ra ngoai strc tuong tuong. dang lien t1J_C xe'p lai co cau va thay d5i chong mat. Cu6i cling.com Do la tinh linh hoat d~ lien t1J_Chat tri~n b~ng each khong ngtrng hoc hoi. ho se nan chi va trc thanh nan nhan bat 11!C dum Ian song manh me cua S1!toan du hoa. ky nang va hanh dong d~ lam duoc di~u do. cac chuyen gia hay nhung ngtroi binh thuong) se tiep t1J_Ci moi truong xung quanh dieu khien va bi b n6i sq S1!thay d5i che' ng1!.vuontoithanhcong. s~p Trong khi do.

So Are YoU!TM" (Tol Tai Cioi. Anh la T5ng giam d6c cong ty Adam Khoo Learning Technologies Group. Anh cling la tac gia cua ba quyen sach ban chay nhat khac.000 chuyen gia. Adam Khoo Adam Khoo la mot doanh nhan thanh dat. Ttr tay trang vtron len thanh trieu phu nam 26 tu5i. Adam cao.com xv Glcn lHIEU lAc GIA . "I Am Gifted. B~n Cling Th€!). Nhimg thanh tich n5i bat cua anh thuong xuyen duoc d~ cao tren cac phuang tien truyen thong dai chung. Anh cling d6ng sang lap ra cac chuang trinh n5i tieng nhu "Patterns of Excellence™'' (Nhimg Mo Thtrc Thanh Cong).vuontoithanhcong. t5 chirc S1! sa hitu b6n cong ty trong linh V1!C quang kien. tac gia cua nhung quyen sach ban chay nhat va la nha dao tao hang dau. doanh nhan. Lap Trinh Ngon Ngu Tu Duy (Neuro-linguistic Programming . chuyen t5 chtrc nhimg budi hOi thao va cac kh6a dao tao cho cac cong ty da qu6c gia va cac ca nhan khap Chau A. Vao nam 29 tu5i.NLP) va cac chien liroc lam viec hieu qua. nhan vien. nha quan If. Adam da dao tao cho han 50. ''Superkids™'' (Thi€u Nhi Sieu D~ng) va "I Am Gifted. "How to Multiply your Child's Intelligence" (Tang Cuong Tri Thong Minh Clla Tre) va "Clueless in Starting a Business" (B~t Dau Kinh Doanh Ttr 560). giao vien va hoc sinh sinh vien v~ cac phuang phap hoc tang t6c.. Liem h~ d~t mua sach tai day . Ban Cling Th€!). giao due va dao tao. So Are You!" (Toi Tai Gioi.www.

anh tap trung vao linh Vl!Cphat trien ban than.D. ky nang lanh dao va giao tiep. Stuart da tham du va dat nhieu giai thuong qu6c gia (va khu vue) trong cac cuoc thi dien thuyet. anh cling la thanh vien cua Association for Supervision Academy and Curriculum Development (ASCD).com Stuart Tan Stuart Tan t6t nghiep cao hoc nganh Quart tri kinh doanh (Dai Hoc Western Michigan). D6ng thai.G. Ngon ngu hoc va Tu van.XVI www. La nha hung bien lung danh tai Singapore. Anh hien la Ciam d6c cong ty Adam Khoo Learning Technologies Group. cu nhan Quart tri kinh doanh (b~ng danh dir) va S.The American of Experts in Traumatic Stress (AAETS) va duoc chimg nhan trong linh Vl!CAcute Traumatic (Che' Ngl! Su Cang Th~ng TQt DQ). USA . Tro thanh nha dao tao tu nam 1994 va voi nen tang kien thtrc v~ Quart If. Anh da t giai nhi trong cuoc thi Hung bien qu6c t€ khu Vl!CDong Nam A trong mu c thi Di~n van tu chon nam 2001 va dat giai vo dich trong mu c thi Di~n van trng xu nam 2002.vuontoithanhcong. Stress Management Liem h~ d~t mua sach tai day .C. Anh la nha dao tao tre nha] Chau (Neuro-Linguistic A duoc nha sang l~p Lap Trinh Ngon Ngu Tu Duy . tang cirong hieu qua lam viec.NLP). Ti€n SI Richard Bandler cap b~ng Programming chimg nhan NLP vao nam 1997. Tam If hoc.

ban cung la nguai luon muon yuan toi nlumg dinh cao maio Khi cam quyen quan trong ra: sach nay tren tay.T NHUNG MO THlI( THANH (ONG Liem h~ d~t mua sach tai day . Viec ban quyet dinh dau tu vao quyen sach nay chirng to r~ng: cho du hie a dau hay trong hoan canh nao. 1\ nay ban dang T ruac het.com CHUdNG NHUNG MO THUC THANH CONG - 1\ . Thay D6i Van Menh". V~y nhimg rna iroc hien gia cua ban la gi? Tao ra nlumg thay d6i tuyet voi trong cuoc s6ng? Tang thu nhap ca nhan de'n mire cao khong tuong? C6 duoc kha nang giao tiep hoan hao? Hoan thien ban than minh? Tro thanh ngtroi gioi nhat trong hoc t~p hay cang viec? Cai thien m6i quan h~ giua ban voi nguoi than hay voi tat ca moi ngtroi xung quanh ban? Cho du muc tieu cua ban la gi di rnra. ban nen biet mot that r~ng: Sl. . ban da thuc hien buoc cang rue thanh cua ban dau tien tren con duang di den thanh Hanh dQng d~ b~t d~u bien u6'e IDa' hi~n thuc.vuontoithanhcong.www. toi xin cam an va chiic mung ban da chon "Lam Chu Tu Duy.

sang tao.. thi ho moi t~n dung no d~ dat duoc nhimg gi ho muon. May man thay... .www. rat nhieu ngum tin r~ng ho phai doi cho de'n khi thai co chin muoi hay ye'u to' thuan loi xuat hien..com Adam Khoo & Stuart Tan B~N DA CO TAT cA NHUNG DIEU KI~N CAN THIET DE THANH CaNG Rat nhieu ngtroi tu d~t ra giai han cho nlumg di~u rna ho muon dat duoc trong cuoc s6ng. Wi se ht. thanh cong chi that su de'n voi nhimg nguoi luon chu dQng tim kiem va chuan bi cho no.znhphuc va moi chuYfn se de dang han nhieu" .vuontoithanhcong. cung nhtr dat diroc bat ky giac rna nao thanh hien cong nao rna ban mong ky thanh mu6n trong cuoc s6ng. "Phai chi toi c6 nhieu tien..zy han. toi se nghf t6i VifC mo cong ty rieng". HQ cho du nhan nai. Wi da ttJn dung ducc ca h(ji ngim nang do". "Neu Wi c6 nguoi ban dOi 19 tuong han. 2 LAM CHU nr DUY. Nao bQ va co th~ cua ban chinh la hai vu khi manh me nhat rna ban duoc tao hoa ban cho ngay tir hie chao dai. toi se c6 the duong ddu ooi nhung thli thach do". Ne'u duoc su dung va v~n hanh mot each hop ly. d~ co th~ s6ng. Ban da tung nghe nhimg cau "ly luan" nhu v~y r6i phai khong? Yang. ban da co s~n trong minh tat ca nhimg' di~u kien can thiet d~ co th~ bien bat thuc. sire lire. may man. day dan kinh nghiem han. tai nang. nlurng kha nang nQi tai cii a ban se cho phep ban co duoc di~u kien can thiet d~ da t duoc bat ky thanh cong nao rna ban mong muon. trong thuc te'. dan gian boi vi ho cho r~ng: ho thieu cac di~u kien can thiet d~ dat duoc thanh r~ng: ho khong cong rue ra. Rat tiec. "Neu Wi nhanh nht. "Cia ma toi truong thanh han. Dung the'! Nht1ng di~u kien rna toi noi de'n chinh la nhrmg thir bam sinh ban da co s~n: nhimg' kha nang ti~m an ben trong ban. thong minh. THAY DO'l V4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day . hanh dQng va bien rna uoc cii a ho thanh hien thuc.

n~p lai nang hrong va lam viec.com Trdn Dang Khoa . thu gian.vuontoithanhcong. MQt Ian rnra. di de'n thanh cang cua ho? nhimg khach hang than thiet. Hau he't cluing ta d~u dua ra ly do thieu TIEN nhu loi bien hQ d~ chap nhan nha] cho viec bo qua nlumg co hQi ngan vang.!C den suy nghI va hanh dQng cua nhimg ngtroi xung quanh. ban se thu hut duoc nhieu ngtroi luon san sang giup ban viron toi thanh cong. Do d6. can tro con duang c6 duoc ngtroi ban dai ly tuong.Akio Morita hang Apple. dan gian v~ kinh doanh. Nhung tat ca cluing ta d~u c6 dung 24 gia m6i ngay d~ an. r6i tien ba c tu dQng keo de'n voi ho mot each tu nhien va til d6 ho b~t dau tao dung nlurng THen GIAN cung la mot ly do thong dung rna moi ngtroi dung d~ bien hQ r~ng ho luon thieu.U6ng Xuan Vy Hay lay mot vi d1J. gia dinh hanh phuc hoac ngtroi chu t6t d~ c6 th~ giup ho dat duoc nhimg muc tieu Ian trong cuoc s6ng cung nhu trong su nghiep. ang ch nhung u tap doa n Sony .ngurri l~p ra ho HQ d~u bat dau til hai ban tay tr~ng. bie't each t~n dung hay Steve Jobs . cung nhu viec chan chir khong hanh dQng.www...Soichiro Honda. ngu. tie m nang cua ban than d~ dat duoc thanh gia tai kech xu. cong. neu ban biet each su dung tiern nang cua minh d~ xay dung cac m6i quan he t6t. c6 nlumg nguoi su dung thai gian mot each rat khan ngoan va s6 khac thi nguQ'c lai. quan ly va su dung quy thai gian d6ng vai tro he't sire quan trong trong viec quyet dinh thanh cang hay that bai cua ban. MQt Ian rnra. van d~ quay lai each ban su dung tiern nang noi tai nhu the' nao. mot s6 cang ty hang dau the' gi&i b~t dau b~ng rat it tien hoac gan nhu tay tr~ng khong? D6 la nguoi sang l~p cang ty Honda . day la ye'u t6 duoc nhieu ngtroi xem la dang . Khac biet la a ch6. NHUNG MO THlI( THANH (ONG 3 Liem h~ d~t mua sach tai day . rat nhieu nguoi trong cluing ta cho r~ng ho khong nhimg d6ng nghiep dang tin cay. Gi6ng nhu tren. Yeu t6 tiep thea la CON NGUen. kha nang len ke' hoach. Nhung ban c6 bie't r~ng. cung nhu tao ra nhimg anh huang tich C.

nha y ben han. bQ nao cua ban that sir co kha nang tao ra nlumg anh huang nao rna ban mong mu6n. M6i nguoi chung ta duoc sinh ra voi he th6ng than kinh gan nhu tuang ttl nhau. nhung neu ban hi~u ra han v~ nao bQ con nguoi va bQ mon than kinh hoc.Adam Khoo & Stuart Tan www. Chung ta co khoang 100 ti no-ron (te bao than kinh) trong bQ nao. Moi nghe co ve hoi kho tin. khong co nghia la nguoi do co bQ "vi xu ly" manh han cua ban. Van d~ nam a chinh ban! TAT cA CHU NG TA DEU CO "PHAN ClrNG" GIONG NHAU Chac ban dang ttl hoi.vuontoithanhcong. co that la cluing ta d~u co cung tiern nang nQi tai gi6ng nhau? Chang le ai cung co cung nang lire tri tue d~ co th~ tro nen ttl tin han. t~ p trung han. Chinh trinh" nay hay nlumg each thirc tu duy dung d~n lam cho ho hang hai han. Cac nha khoa hoc da tinh to an r~ng neu co mot sieu may tinh duoc tao ra voi kha nang xu ly va hru tru gan b~ng bQ nao con nguoi. v~ co ban cluing ta co cung "phan cimg". chiec may tinh do se co chieu dai xap xi 50 san van dQng tich eire va manh me de'n suy nghI va hanh dQng cua ban. Hay noi each khac. til do giup ban dat duoc bat cir ke't qua 4 LAM CHU nr DUY. Chang qua ho co nhimg trinh" t6t han "chuang trinh" nhimg "chuang hien co cua ban rna thoi.com Noi tom lai. manh me han hoac giao tiep t6t han trong cuoc s6ng so voi ban. chinh each ban su dung nhimg tiern nang san co cua minh se quyet dinh va tao ra nlumg khac biet to IOn trong cuoc s6ng cua ban. thong minh han. ban se biet r~ng tat ca cluing ta d~u co cung he th6ng than kinh (voi tat ca tiern nang) nhu nhau. THAY DO'l V4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day . Ne'u co ai do duong nhu vuot trQi han ban v~ tri thong "chuang minh hoac kha nang giao tiep. sang tao han va thanh cong han? Cau tra loi la "Dung v~y!". Khi duoc van hanh ache' dQ t6i uu.

500 met) va cao b~ng tuong Nir than tv do (50 met). Tuy nhien. rna dua vao viec nlumg te' bao do lien ke't voi nhau nhu the' nao. LIEN KET THAN KINH: CHIA KHOA DAN DEN NHlrNG MD THlrC HI DUY VA HANH DONG Ne'u tat ca cluing ta d~u co b9 nao tru viet nhu the'. NHUNG MO THlI( THANH (ONG 5 Liem h~ d~t mua sach tai day . cluing ta suy nghI va hanh d9ng rat khac nhau. b9 nao phi thuong cua cluing ta lai tieu t6n it nang hrong han mot bong den 10 watt. nlumg suy nghI. Mac du chung ta co 100 ti te bao than kinh.U6ng Xuan Vy c9ng lai (5. B9 nao cua m6i nguoi tuy co so' hrong te' bao than kinh tuang duang nhau. dan den mire d9 thanh cang trong CU9Cs6ng cua m6i nguoi cung khac nhau. kha nang va ky nang cua ban khong phai duoc xac dinh b~ng so lucng te' bao than kinh do. nhung su lien ket giua cac te' bao than kinh lai hoan to an khac biet. B9 nao cua ban dung la mot "c6 may" ky dieu phai khong nao? Bay gia ban co th~ b~t dau tin vao nang lire than ky da duoc "l~p dat" san ben trong ban va nhimg gi ban co th~ thuc hien voi nang lire tuyet voi do.vuontoithanhcong. Do do. Ne'u ban biet mot ai do eire ky gioi toan. do la vi anh ta co nhieu lien ke't than kinh trong khu vue nao b9 chiu trach nhiem v~ tu duy to an hoc va lo-gic.com Trdn Dang Khoa . tai sao chi co rat it nguai nam da t duoc thanh cang trong CU9Cs6ng? Su khac biet ban su dung nao b9 cii a ban hieu qua nhu the' na o a ch6 (hoac lang phi no ra sao). co th~ anh ta lai la nguoi khong tv tin trong giao tiep boi vi anh ta co it lien ke't than kinh trong khu vue nao b9 quan ly kha nang giao tiep. Mac du voi sire manh xu ly khung khiep nhu vay. hanh d9ng. trong khi chiec may tinh ban dang dung co th~ tieu thu nang hrong den 500 watt.www.

Ne'u hie nao ban cung cam thay hroi bieng va chan chuang. .Adam Khoo & Stuart Tan www. Vi d1J. Nguoc lai. k~ ca truce khi ban ra doi. ban co th~ tu "lap trinh" lai chinh minh. cung duoc "cai dat" vao bQ nao cua ban thong qua trinh" d~ tro nen nhu ngay hom nay. nhimg hoc sinh co tri nhrr kern duoc cua day phuang phap ghi nhrr sieu d~ng va thuc hanh nhuan nhuyen 6 LAM CHU S. Cach thirc lien ket than kinh rna nao cua ban co duoc ngay nay la ke't qua til nhimg tac dQng va kich thich len nao bo. MQt tin vui cho ban: nhimg lien ket than kinh do co th~ duoc tao ra hoac loai bo boi chinh ban..com MQi chuyen cung xay ra tuang tu d6i vrri cam xiic va thoi quen cua ban. ban co th~ "xoa" nlumg lien ket than kinh han che' tao ra nhimg thoi quen xau cua ban. H~ th6ng than kinh cua ban b~t dau phat tri~n til khi con trong bung me til tuan thir 20.! tiep xuc voi nlumg ngtroi xung quanh hoac do hoan canh cua ban.vuontoithanhcong. sau khi duoc thu thai. luon chan chir. R6i til khi duoc sinh ra cho toi khi Ian len. Vang. Ban Cung The'!" (I Am Gifted. do la vi nhimg te' bao than kinh cua ban duoc n6i voi nhau thea mot each nao do khien ban luon co nlumg cam xiic hay thoi quen tieu eire. ban van co th~ thiet lap them nlumg lien ke't than kinh can thiet do b~ng each tao ra nhimg kich thich hop ly vao nao bo.. nhimg tinh each ca nhan nhu kien nhan.neu bat ky khu vue nao bQ nao cua ban co lien ke't than kinh qua it hoac khong day du. Trong khoa hoc "Toi Tai Gioi. dung vay. Ne'u ban co nang khieu toan hoc. quyet doan hay thieu kien nhan.. THAY DO'l V4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day . So Are YOU!TM) chung toi. Bola each ban duoc "lap nr DUY. do co th~ la do bQ nao cua ban da tiep nhan nhieu kich thich v~ to an hoc til me ban hoac nhimg nguoi xung quanh. nhat la tnroc hie 14 tu6i. Nguoc lai.! kien tri va quyet tam cao dQ co each tlurc lien ke't than kinh trong nao bQ hoan toan khac. nlumg nguoi luon th~ hien S.

.U6ng Xuan Vy phuang phap d6 cho toi khi nhimg lien ke't than kinh chac chan duoc tao ra trong nao bQ chung. Thuong chi sau rura tie'ng thirc hanh phuang pha p ghi nhrr sieu d~ng."Nhimg Mo Thirc Thanh Cong" (Patterns of Excellence™). Ban Cung The'!".. Ban hay nhrr r~ng tat ca nhimg th6i quen cua ban d~u la ke't qua til viec hinh thanh cac lien ke't than kinh.) Trong mot kh6a hoc khac cua cluing toi . ban c6 th~ thay d6i va dat duoc bat cti ke't qua nao rna ban mong mu6n. khong chiu hanh dQng kien quyet. luon chan chir. cluing toi cung giang day mot ky thuat d~c biet gQi la "Mo Thirc Vut Nhanh" (Swish Pattern) nham giup hoc vi en thay d6i nlumg lien ke't than kinh khong phil hop nhu th6i quen tri hoan. Do d6. hien dang la mot trong nhimg quyen sach ban chay nhat tai Viet Nam.com Trdn Dang Khoa . NHUNG MO THlI( THANH (ONG 7 Liem h~ d~t mua sach tai day .vuontoithanhcong.. (Ban c6 th~ tim mua va dQCquyen sach "Toi Tai Gioi.www. cac hoc sinh d6 da c6 kha nang nhrr duoc mot danh sach 30 til thea dung thir tu trong vong 3 phut. khi ban hoc duoc each "lap trinh" lai nhimg lien ke't than kinh nay.

THAY DO'l V4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day . neu nguai mot each ttl khac c6 th~ buoc len truce dam dong di~n thuyet thay d6i nlumg suy nghI cii a ho sang huang tin. tien hanh "cai dat" cho nao cua ban r6i "lap trinh" cho nao trinh d6 dung each. Ne'u nguai khac clumg to duoc ky nang sang tao cii a ho.Adam Khoo & Stuart Tan www.000 lien k€t voi nhimg t€ bao khac. tham chi nhieu han ca t6ng s6 nguyen tu trong vu tru nay. ban se sao chep duoc each suy nghI. ban chi can tim duoc chuang kich hoat nhimg chuang dung. Ngay l~p tire. ban cung c6 th~ lam nhu the'. HQ lam duoc nhimg di~u d6 boi vi nao b9 cua ho da duoc l~p trinh C\fCky hieu qua khi can thiet. NEU B~N SAO CHEP DUqC CACH THlrC TU DUY CUA NGUO'I THANH D~T. Voi han 100 ti t€ bao than kinh va m6i t€ bao c6 kha nang tao ra den 20. chung ta chi su dung chua toi 1% t6ng sO'lien k€t than kinh c6 th~ hinh thanh trong nao. Ne'u ngtroi khac c6 th~ tich eire d~ cam thay pharr chan va ttl tin trong mo i hoan earth. ban cung se c6 duoc nlumg kha nang rna ban mong mu6n. hanh d9ng va tat nhien ca nhimg ke't qua rna ho da t duoc. khong c6 viec gi rna b9 nao con nguoi khong th~ thirc hien duoc. chinh ban cung c6 th~ lam duoc vay. Bay gia ban hay dung lai va suy nghI them mot chut v~ nhimg vi du rna toi dua ra.com Nhimg nghien CtIDv~ nao b9 con ngiroi cho thay: trong su6t CU9C doi. 8 LAM CHU nr DUY.vuontoithanhcong. thi ra rang. trinh ho dang trinh d~ kich heat cac chuang Va do tat ca cluing ta hau nhu c6 cung h~ th6ng tri nao ("phan cirng") gi6ng nhau. t6ng sO'lien k€t than kinh c6 th~ hinh thanh la mot con s6 kh6ng 16. voi di~u kien la duoc kich thich dung phuang phap. ban cung c6 th~ lam duoc nhu vay. B~N Sf SAO CHEP DUqC THANH CaNG CUA HO Ne'u ban sao chep duoc each rna nhirng nguai thanh dat tu duy. Hay n6i each khac. Vi du.

tu tin khi dung tnroc dam dong va con co ve rat nao mrc khi duoc dien thuyet truce cong chung. va chuang trinh nay l~p tire lam ngung hoac gian doan hoat dQng cua cac chuang trinh co ich khac nhu "giao tiep".U6ng Xuan Vy Ban co sq viec phai dung noi chuyen truce dam dong khong? Da s6 cluing ta d~u cam thay khong thoai mai l~m khi noi chuyen truce dam dong. "khoi hai". D6i voi nguoi so hai. Nhimg dien gia tai nang noi chuyen tnroc ca mot hoi truong Ian cung dan gian nhu noi chuyen voi chi mot nguoi vay.www. "nhay ben".com Trdn Dang Khoa . Tay chan ho b6ng lanh ng~t. Tham chi mot s6H nguoi to ra Cl!C ky cang th~ng khi nhin thay nhieu ngtroi tnroc mat. m6i nguoi se kich hoat mot chuang trinh khac nhau trong nao khi dung truce dam dong. nhe nhang. The'la cluing ta co mot dien gia t6i. run ray. bQ nao cua ho da duoc "lap trinh" d~ kich heat "chuang trinh so hai" ngay khi ho nhin thay dam dong tnroc m~t. Di~u khong may la hau he't chung ta d~u chua bao gia diroc hoc cac phuang phap d~ tai l~p trinh nhimg co che' kich hoat sai hoac NHUNG MO THlI( THANH (ONG 9 Liem h~ d~t mua sach tai day . Va ban than chuang trinh nay se kich hoat nhimg chuang trinh hiru ich khac cho viec dien thuyet. giup dien gia noi chuyen mot each thoai mai. Di~u nguqc lai xay ra voi nhimg ngum tu tin khi dung tnroc dam dong.. chiern diroc cam tinh cua nguoi nghe. mat ho tr~ng bech ra va ho chi co th~ l~p bap vai di~u mu6n noi.. The' thi di~u gi tao ra sir khac biet giua mot ngtroi vo cung tu tin va mot nguoi luon sq hai khi dien thuyet tnroc cong cluing? Boi vi moi nguoi d~u co cung tiern nang tri tue. khoi hai va cung khong kern phan s~c ben. Nguqc lai.vuontoithanhcong. cho nen sir khac biet chinh la 0 ch6. . HQ khong nlumg khong co chut 10 l~ng nao rna con co OC khoi hai d~ lam tang phan thu vi cho bai dien thuyet cua minh. Thay vi kich hoat "chuang hoat "chuang trinh sq hai" thi nao cua ho kich trinh tll tin". cung co nlumg nguoi co phong thai rat thoai mai.

. ban co th~ dat dtroc bat cu thanh cong nao rna ban mong mu6n. khi chung ta d~ cho nao bQ lam chu moi thir thi no se hoat dQng 0 che' dQ "co sao chay vay". NLP duoc phat minh boi Tie'n si Richard Bandler va Tie'n si John Grinder vao thap nien 70. chung ta chi co th~ dat duoc nhimg di~u han che' trong cuoc s6ng. Thay vao do. giup ban su dung ngon ngu (linguistic) d~ l~p trinh (programming) va tai l~p trinh h~ th6ng tu duy (neuro) nham co th~ lien t1J. NguTuDuy. Ke't qua. THAY DO'l V4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day . HQ nghi va tin r~ng ho khong th~ di~u khien bQ nao cua minh. ban se thay d5i dtroc each tu duy va hanh dQng cua ban than. phat am "en-eo-pi").. . Nhimg nguoi that bai trong cuoc s6ng la nhimg nguoi luon cho r~ng moi chuyen d~u khong nam trong tam kiem soat cua ho hoac vuot ra ngoai kha nang cua ho.vuontoithanhcong.com cac chuang trinh han che' cua nao bQ. chung ta khong that S\Tkiem soat diroc bQ nao cua chinh minh. NLP t~p hop nhieu ky thuat khac nhau.Adam Khoo & Stuart Tan www. Tir do. MQt khi ban da hoc diroc each tai l~p trinh bQ nao cua minh va bie't each cai d~t cac chuang trinh moi tru viet han. Chinh vi the'. su dung nhimg chuang trinh tam thuong va tham chi kich hoat cluing khong dung hoan canh. tai l~p trinh no va cai dat nhimg chuang trinh iru viet han d~ giup ho thanh cong trong cuoc s6ng. BQmon khoa hoc v~ phat trien ban than giup ban tai l~p trinh nao bQ cua minh duoc biet de'n voi ten gQi Neuro-Linguistic (vie] t~t la NLP. Ban cung se lam duoc nlurng di~u rna truce gia ban cho la khong th~ nhir: tich C\TC t~p th~ due cho de'n khi dat duoc th~ hinh ly tuong. b~ng each luon suy ngh1 va hanh dQng tich C\TC. luon lam viec mot each hang say hoac thirc hien mot bai di~n thuyet an tuorig truce dam dong. chung ta d~ cho bQ nao "dieu khien" cluing tao Tat nhien.C duoc nlumg ke't qua dat mong mu6n. Programming nghia la Lap Trinh Ngon 10 LAM CHU nr DUY.

toi con la mot dira tre kern coi va nhu nhuoc. u~ oai va khong c6 gi ngqc nhien khi toi nhanh ch6ng IQt vao danh sach "hoc sinh ca biet". hanh kiem xau va ke't qua hoc t~p kern.. "Thanh tich" t6t nghiep ti~u hoc cua toi t~ toi nlii toi bi tat ca sau truong trung hoc co sa rna cha me toi n9P dan xin hoc cho toi d~u til ch6i th~ng th irng.vuontoithanhcong. Ke't qua hQCt~ P cua toi van vo cung kern. bi bU9C phai tham gia mot kh6a hoc d9ng vien tinh than danh cho nhimg thieu nien kern coi. noi rna toi c6 th~ di~u khien nhan v~ t chien dau trong nlumg tro choi bao lire va d~m chim truce man hinh may tinh til ngay nay sang ngay khac. Toi chi d~u c6 4 tren 8 mon hoc va gan nhu "d9i s6" trong toan truong.. thap nhat trong ca ruroc. Cu6i cung. toi nghien nang tro choi dien til va xem tivi su6t ngay.www.U6ng Xuan Vy Tal DA THAY DOl VAN M~NH CUA MINH NHlJ THE NAo Nam 13 tu6i. toi cung voi hang chuc hoc sinh khac. D6 cung Ian dau tien toi duoc tiep xuc voi Lap Trinh Ngon Ngu Tir Duy cung nhimg phuang phap he't sire moi me va hap dan cua b9 mon nay. vao hie 8 tu6i. toi cung duoc vao tnrong Ping Yi. Toi vira bi t6ng vao mot trong nlumg tnrong trung hoc co sa duoc xep hang .com Trdn Dang Khoa . Khong chi the'. Nhin lai. hie d6 toi dang a trong thai di~m t~ hai nhat cua thai tho au. Toi cung co' g~ng tham gia d9i Huang bai ki~m tra co ban. hie nao cung chan nan. di nam Ian rut. Cung nhu nhimg hoc sinh hu hong khac. Toi giao tiep rat t~. sau bie't bao nli lire cii a me toi. Triroc d6. Toi xem nhimg tro choi d6 nhu la CU9Cs6ng cua minh. toi bi du6i khoi tnrong ti~u hoc vi t9i danh nhau. da o sinh nhung r6i cung bi du6i vi sau sau thang rna toi van khong th~ na o qua n6i NHUNG MO THlI( THANH (ONG 11 Liem h~ d~t mua sach tai day .

u~ oai va . hau nhu ban da b~t dau kich hoat nhimg tiem nang vo tan cua nao b('> hien d~ thuc h6a di~u do. dan dQn. khi ban tin r~ng mQt di~u gi do la khong th~. Tuy nhien. Nguoc Iai.. Va r6i duong nhu c6 cai gi d6 khuay dQng trong bQ nao dan dQn (vi lau ngay chua dung toi cii a toi) khi toi duoc bie] de'n nguyen ly co ban nhat trong Lap Trinh Ngon Ngu Tu Duy: la cong t~ c do ng md nh ling ti~ m nang phi N i~ m tin chinh thuo ng trong m6i chu ng tao Khi ban tin la ban se lam diroc mot di~u gi do. Nghe c6 ve ghe g6m chir that ra n6 rat la can ban so voi nhimg gi toi da duoc day tnroc day. Toi tUng tin r~ng toi sinh ra da hroi bieng.Adam Khoo & Stuart Tan www. Do cling chinh la hie ban vo tinh tll dong tat Cel nhtmg cira dan de'n thanh cong vi ban da . d~u hang. Va nhu vira kham pha ra mot di~u VI dai.com Cuoi cung thi toi.vuontoithanhcong. toi chot nhan ra r~ng: tat ca nhimg niern tin tieu C. ban se khfmg mang t6i vi~c c6 g~ng nghi ra each hi~n thirc hria no. Toi h9C kern. Ban se van dung ta't ca nang hrc tiem tang trong ban d~ tim each thuc hien va bien niem tin do thanh su that. THAY DO'l V4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day .. Cho nen du c6 c6 g~ng toi dau di mra. toi cung khong bao gia lam nen tro tr6ng gi. Toi da tUng tin r~ng toi khong thong minh nhu nhimg dira tre khac.. Cach suy nghI moi me nay that sir truyen cam hung va dQng lire cho toi. Va viec nhieu anh chi em ho cua toi d~u la h9C sinh lap chon tnrong chuyen. mot thieu nien "d6 bo". cung ch~ng canh 12 LAM CHU nr DUY.. cham chap. bam sinh. da may man duoc bie't de'n Lap Trinh Ngon Ngu Tir Duy.!Cchinh la nguyen nhan dau tien (va cung la duy nhat) dang can tro toi. cang lam toi tin r~ng minh la ke that bai . boi vi toi chua tung lam mot viec gi ra h6n ca. trong khi toi mai "dQi s6".. d6 cung la mot thir thach rat Ian d6i voi toi..

Th€ la toi quyet tam hoc thea each hoc cua ho.NUS) va tham chi se tro thanh sinh vien dung dau NUS. nhimg gi toi hoc duoc til cac vi dien gia khien toi C1!C ky phan khich va d6ng thoi cung thach tlurc toi. va no that S1! se dem lai cho toi di~u gi.com Trdn Dang Khoa . Van d~ chi la co th~ hoc thea phuang d~t "chuang co th~ lam duoc. do duong nhu chi la ao tuong dien khung cua mot dira tre 13 tu6i. M1J. Toi quyet dinh chap nhan niem tin moi r~ng: "Ne'u ngutri khac cilng se lam direc. neu toi cr phuong phap. toi Do d6. Do'i voi moi nguoi (ngay ca cha me toi). D1!a tren Nguyen Ly Mo Phong (mot phan cua Lap Trinh Ngon Ngu Tir Duy). NHUNG MO THlI( THANH (ONG 13 Liem h~ d~t mua sach tai day . Boi the.U6ng Xuan Vy c6 nang khieu gi v~ am nhac hay to' chat gi trong th~ thao.vuontoithanhcong. mot S1!to mo hay mot ham muon te>tde> d~ xem di~u do co tro thanh hien thirc hay khong. Ban co tuong tuqng duoc r~ng nhimg muc tieu do da duoc d~t ra boi mot hoc sinh co th~ xem la nam trong nhom 20% hoc sinh kern nha] ruroc. bat chot nhen nhom trong long toi (mot cau be 13 tu6i).ctieu thir hai la c6 di~m s6 du cao d~ vao tnrong cap III hang dau Singapore (chi danh cho nhtrng hoc sinh xuat s~c nhat trong ca ruroc).ctieu thir ba la duoc tuyen th~ngvao tnrong Dai HQc Quoc Cia Singapore (National University of Singapore . M1J. toi cung co th~ dat duoc bat ky muc tieu nao.www. Va toi luon tin vao mot di~u co ban: N€u toi c6 th~ van hanh be>nao cua minh gio'ng each ho thirong lam thi toi cung se dat k€t qua cao nhu ho. M1J. Toi dan gian chi la mot dira tre kern coi tren tat ca moi phuang dien. V~y la til do. toi b~t dau nghien ciru phuang phap hoc t~p cua nhimg hoc sinh xuat s~c nhat d~ hieu tai sao ho co th~ dat k€t qua cao d€n the. Toi d~t ra ba muc tieu gan nhu khong tuong vao hie d6.ctieu dau tien la dUng nhat tnrong trong thoi han chi mot nam." phap cua nhimg ngtroi thanh cong (cai trinh" cua ho vao nao be». Th€ la toi b~t tay vao hanh de>ng ngay l~p tire.

til mot ke luon "dQis6". toi da dat duoc di~m tuyet d6i cho bay mon va duoc xep vao Top 10 hoc sinh xuat s~c nhat truOng. Trong yang ba nam tiep theo. toi b~t dau suy nghI va hanh dQng y nhu each nhimg hoc sinh gioi dang lam.truOng duoc xep hang cao nha] trong cac truOng trung hQCa Singapore.Adam Khoo & Stuart Tan www. TlI KEM COl THANH TAl NANG Til d6. Trong yang mot nam. Nhu vay. Dai HQc Qu6c Cia Singapore . k~ til khi chi d~u bon tren tam mon hoc. Vai nam sau d6. r6i tro thanh hoc sinh dau tien va duy nha] cua truOng duoc tuyen thang vao truOng Trung HQc Victoria . a nha lam bai t~p cham chi nhu ho.NUS (chi xet tuyen 10% hoc sinh 14 LAM CHU nr DUY. B~ng each lien tuc kich thich bQ nao cua toi tuang tv nhu each ho lam. toi cung tv nhien c6 duoc nlumg ke't qua cao nhu ho. toi luon giu vung vi tri gioi nhat truOng. toi da duoc xe'pvao hang ngu 1% sinh vien gioi nhat khong chi toan Singapore rna can tren nhieu mroc (vi NUS can tuyen dt nhimg sinh vien hang dau til nhieu mroc khac nhau).vuontoithanhcong. toi duoc tuyen th~ng vao gioi toan qu6c). chi trong yang sau nam ng~n ngui. Va ngay trong nam dau tien tai NUS. tren lap xung phong d~t cau hoi gi6ng ho. THAY DO'l V4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day .com HQ ghi chep bai nhu the' nao? HQ lam gi d~ luon hoc t~p hang say? HQ lam sao d~ luon tap trung vao bai giang? Lam sao rna ho c6 th~ nhrr bai d~ dang? Lam each nao rna ho nam bat duoc nhimg khai niem kh6? Lam the' nao ho c6 th~ giai quyet nhimg bai thi h6c bua? Toi b~t dau t~p hop du loai "chuang trinh hoc gioi" va tien hanh cai d~t cluing len nao bQ cua minh. toi da duoc xep vao nh6m 1% sinh vien gioi nhat truOng. Toi ghi chep thea ki~u cua ho.

da va dang la mot trong nhimg quyen sach ban chay nhat.www.nlumg hoc sinh co hoc lire trung binh. neu tai van kien tri ap dung Nguyen Ly Mo Phong va tiep t1J. NEU Tal (0 THE THANH (ONG TRONG HQ( TAp. B~N (ONG THE! Ke't qua phi thirong rna toi da n6 lire dat duoc cang cung c6 niern tin cii a tai r~ng: neu co nlurng "chien hroc dung dan" (hay can gQi la "nhirng rna thirc thanh cong") thi bat ky ai trong cluing ta cung co th~ dinh huang ban than d~ dat duoc thanh cang trong bat cu linh vue na o trong cuoc s6ng. tham chi kern. Hien nay. Vi the'.com Trdn Dang Khoa . nlurng nguoi thanh cang trong hoc t~p cung chua chac co th~ thanh cang trong cuoc s6ng hay trong kinh doanh. Quyen sach "I'm Gifted. ban dich co cai tien d~ phu hop voi ngan ngu va van hoa Vi~t Narn . tro thanh quyen sach ban chay nha] chi trong vong sa u thang. Va ke't qua nhan duoc rat dang khich le. So Are You!" duoc phat hanh vao nam 1998 tai Singapore. Toi b~t dau truyen lai bi quyet hoc gioi cua rninh cho nhieu hoc sinh khac .U6ng Xuan Vy Tal TAl GIGI. Do do. thir thach tiep thea cua tai la dat duoc nhimg thanh cang vuot ra khoi pham vi trtrong lap. Ban Cling The'!" .vuontoithanhcong. khi van can la sinh vien dai hoc. Toi bie't r~ng. Tal THANH (ONG TRONG MQI LiNH V~( MINH MUON (0 THE Tren thirc te' ai cung biet. Hau he't hoc sinh sir dung cac bi quyet cua toi d~u co nlumg tien bQ vuot bac. Nhimg muc tieu sir nghiep Ian nhat cua NHUNG MO THlI( THANH (ONG 15 Liem h~ d~t mua sach tai day . thi khong co chuyen gi la khong th~. va giu vitng thanh tich do trong nhieu nam lien.C sao chep nlumg rna tlurc thanh cang cua nguoi khac. duoc san lung nhieu nhat va cung duoc nhac de'n nhieu nha] trong giai sinh vien hoc sinh va ca cac thay ca tai Viet Narn. tai quyet dinh viet mot quyen sach t~p hop nhimg bi quyet thanh cang trong hoc t~p cua rninh."Tfri Tai Gio i.

16 LAM CHU nr DUY. Vay rna til khi duoc hoc nlurng nguyen ban than. each lam gia u. Toi doc ti~u tranh. toi da tao ra t6ng gia tri tai san ca nhan han mot trieu do.. . The' la toi la i mo t Ian rura quye] tam danh sue va o hoc t~ p va mo pho ng nhitng nhimg doanh khiep nhat Khi can la mot ke that bai. Toi chi bie] doc mlii truyen t~c v~ phat tri~n til tay tr~ng sach dtl loai. toi van t~n dung thoi gian ranh rlii d~ di thuang thao.com toi la: tro thanh trieu phil vao nam 26 tu6i. Toi b~t tay vao kinh doanh til hie 15 tutii b~ng viec cho thue h~ th6ng am thanh va sau nay phat tri~n thanh mot cong ty chuyen t6 chirc S1!kien. toi chuyen nhimg gi Ngon Ngu Tu Duy.000 h9C sinh. giao vien.vuontoithanhcong. di~u hanh viec kinh doanh va t~n dung co hQi thuc hanh giao tiep bat cir hie nao co th~. Dai h9C)..Adam Khoo & Stuart Tan www.000 do cho chi mot gia dien thuyet. chuyen gia. Mac du phai h9C t~p rat cang th~ng cho nhimg ky thi Ian (t6t nghiep cap II.. cap III. lam giam d6c di~u hanh hai cong ty va doi khi duoc tra toi 2. ti phil lam nen S1!nghiep Toi doc sach v~ pha t tri~n ban pha p hoc. tiep xiic va huan luyen hon 50. phuong nha dau tu lao luyen. cung nhu tro thanh mot trong nhimg dien gia va chuyen gia dao tao hang dau Chau A. xay dung va phat tri~n mot cong ty dang gia hang tram trieu do. tam ly va L~ p Trinh suong. vao nam 26 tu6i. THAY DO'l V4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day . mot trong he't thai gian cong di~n gia ba c tha y va nhimg nlii sq khtlng nhan thanh cong nhat tren the' gi&i. v~ linh V1!Ch9C t~p tang t6c va pha t trien con nguai. doc sach. giam d6c. trieu phil. cii a toi la .. toi da doc tren 400 quyen S11cii a nlurng va nhung than. Chi trong yang hai nam sau khi t6t nghiep dai h9C. Toi cung da g~p gO'. Va di nhien khong chi hoc ly thuyet hoc duoc thanh hanh dQng. quan ly. Toi thanh l~p cong ty thir hai v~ dao tao va tir van vao hie 21 tutii va b~t dau dau tir bat dQng san cung nhu chimg khoan vao nam 22 tu6i.

Toi nghiem ra r~ng: d9ng lire that su thuc day toi khong phai la ti~n bac. d6ng die u duqc hinh g~p gO' cti a of nhau.! d~ t toi g~ P lai dang S. Do la Cung Mo Thirc Thanh Cong (Patterns . cluing toi da dao tao duqc han 500 nguoi til 16 de'n 62 tutii voi nhimg ke't qua vo cung khich le.000 do chi trong yang sau thang sau do. Stuart tren con dirong kham pha ban than nhu toi va hai con nguai ta o ra chuang Excellence™) cu ng chung trinh Nhung y tudrig.www. Khoa dao tao nay da thanh cong yang doi.vuontoithanhcong. cung co th~ tao ra nhimg di~u th§n ky trong CU9C ho. MD THlrC THANH CDNG" tai san cung nhu danh tie'ng cua toi Toi phat hien ra muc bat dau len nhu dieu g~p gio trong ba nam tiep thea do. hoai bao va muc dich s6ng cua ho.com Trdn Dang Khoa . co nhimg sinh vien dai hQC va cao hQC dat duoc tien bQ vuqt bac trong hoc t~p. chu ng toi da tam ngay v~ 12 tha nh ngay l~p tuc giua hai ngtro i ban.! ban cu Stuart Tan. doi Cung nguai tai thai di~m do. co nguoi kiem duoc han 250.U6ng Xuan Vy s~RA DO'l CUA KHOA HOC "NHlrNG Khi cong viec kinh doanh. co ngtroi giam duqc gan 8 kg trong yang ba thang. dinh me nh da dan vo tinh cung S. co nhieu nguoi vuot qua duqc nhimg tinh xau co' hiru hay nghien ng~p va hau he't cac hoc vien d~u da biet each ttl th~ P sang len niem dam me cha y bong. Toi cling nhan ra r~ng: co ra't nhieu nguoi.mo t kho a d a o ta o dac bie t trong pha t tri~n va t~n d 1Jng tie m nang ban than. NHUNG MO THlI( THANH (ONG 17 Liem h~ d~t mua sach tai day . Chi trong yang thang sau khoa hoc dau tien. dich cao ca trong cuoc s6ng cua minh la gi. ly tuorig ca nhan cii a toi cung b~t dau hinh thanh. co nhieu hoc vien gat bo duqc nlumg nlii so hai am anh cuoc doi ho. ne'u duoc tie'p can voi nhimg hieu bie't khoa hoc v~ tiem nang con nguoi. rna la su menh cao ca giup nhimg nguoi xung quanh toi nhan ra va khai thac nhimg tiem nang vo t~n cua ban than. Trong so' nlumg hoc vi en cua cluing toi.

moi nguoi gan cho toi biet danh "khung" va toi bi hau het ban be xa lanh.com Stuart Tan . Vi kha nang giao tiep qua kern rna toi khong th~ ho a hop nho m.. cac Ian dien thuyet v~ phat tri~n ban than hoac khi toi dang lam cong viec tu van. Toi duong hie nao cung thoai mai k~ ca khi dung dien thuyet thanh dat. www. Duong nhu chi co va i nguai s6 ho mu6n cam thay lam vie c voi toi. Stuart se lam tam S\l' v~ each anh da phat hi~n ra nhfrng thay d6i cUQc s6ng ban than va biln va djch trong kh U V\l'C. nhut nhat de'n mire rna toi cam thay rat kho chiu khi co a xung quanh toi. mQt ngmri Iac long va SQ'giao tilp dln miic khfmg hoa hop duQ'c v6i ban be. 56 can la i thi ch6ng ha i toi de'n mire nhimg mat dan hi vQng va o toi. Toi hoa n toa n thie'u kha nang trong g~n ke't va ta o ra trong S1! a tnrong trung hoc. Khi can la mot thieu nien.vuontoithanhcong. N6i dau kh6 khi tro thanh nguai d6i hoac to ra thuang ngtro i da ling hQ toi cung ngoai ngay trong nhorn do minh lanh dao cang hie cang tro nen nang n~ khien toi chi mu6n 18 LAM CHU nr DUY. phuong phap " anh thanh mQt di~n gia duoc sinh ra voi kha nang giao tiep xuat chung. trong nhfrng dong tilp theo.MD u mile cua nguai giao tiep ki~t XUDt Tung la. THAY DO'l V4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day .Adam Khoo & Stuart Tan .. Nhung ky niem kinh khung nhat la khi toi duoc chon d~ lanh dao mot nhom g6m 40 lap tnrong nao lam viec t6t voi cac thanh vien trong nhom. Khi ay toi la mot nguai nguai ky nhii t nhat. ban co th~ cho r~ng toi truce hang C1!C ky that ra dieu nay hoan toan nguQ'c lai khi toi can rat tre C1!C (bay gia toi da han 30 tu6i). Nhung ngan nguoi hay hie han huyen tan gau voi nhimg nguoi N e'u ban tung thay toi trong cac cuoc thi hung bien a khu nhu V1!C.

Mac du toi da doc rat nhieu sach.C. Toi can nho co mot thai gian dai toi bi mat ngu tram trong va khong can kha nang t~ p trung. chir dung noi gi de'n di~n thuyet. Liic ay.com Trdn Dang Khoa . cac bac phu huynh co th~ giup duoc. Bai dan gian do khong phai la chuyen du ho rat 10 l~ng. phai thuyet toi khi truyen dat nlumg gi toi biet. Trong nhirng ngay thang chan chuang tiep hru loat nhu nhirng do. co kha nang hoa hop cung nhu tao duoc anh huang voi moi ngtroi xung quanh mot each d~ dang? Toi cam thay bat lire truce nlii kh6 nay. Long tir trong cii a toi da xu6ng de'n mire thap nhat. Tham chi co ngtroi can ngu g1J. nhung hoan toan khong co kien thirc hoac kha nang gi d~ co th~ tir thay d6i. Mac du b6 me toi minh co th~ di~u khien duoc cam xiic cua minh hay co th~ giao d~u la giao vien va d~u rat ung hQ toi. toi chi muon dao ngay mot Iti diroi chan d~ hai truce mat moi nguoi? Tai sao S. Nlumg kinh nghiern dau thuang tren tich tu lai khien toi b~t dau tin r~ng. toi cung khong lam Toi van can nho nhu in cii a toi.U6ng Xuan Vy bo cuoc.vuontoithanhcong. Mac du toi da bo ra hang gia d~ uon n~n tung cau chir. Lan do. khong mot thay co nao to ra hung thii hay l~ng nghe. noi chi la thoai maio Tai sao toi luon cam thay 10 l~ng va moi nguai dieu voi nguai SQ' khong ngu thi lam dieu bQ che' gi~u toi. toi cung khong th~ giao tiep voi moi ngtroi mot each binh thuong. toi Ian be mat nhat trong nlurng Ian di~n thuyet trinh truce han 70 thay co giao. toi chua bao gia dam rna toi viec nguai toi ham mo.www. tung loi no i du a.nlumg nguai chui xu6ng dat. nhung duoc. ho cung khong th~ giup toi hoa nha p duoc voi ban be d6ng trang lira. cho NHUNG MO THlI( THANH (ONG 19 Liem h~ d~t mua sach tai day . MQt so' nguai can cuoi tham nhu th~ chinh toi la tro dua cua budi hom do.! khong thich toi? Tai sao toi khong tao duoc khac? Va tai sao lai co nhirng nguai d6ng vo cung cuon hut. du each nao di ruta. cho du da chuan bi truce.

Va ke't qua rna toi nhan duoc rat kha quan. Toi that S. Viec lien t1J. 20 LA M (H U nr DUY. Toi da dep bo duoc nlii SQ'hai. Toi b~t dau thay hung thii va tir tin han khi nhan ra r~ng: toi co day du tiern nang tu duy d~ co th~ tro thanh mot ngtroi giao tiep gioi.! co' g~ng he't mire co th~. Toi chi can mo phong va cai d~t nlurng "chuang trinh kha nang di~n thuyet" vao chinh minh.com Va r6i mot S. toi danh thai gian ranh d~ mo phong nlumg ngtroi co kha nang giao tiep xufit cluing xung quanh toi. thong qua nlumg quyen sach va khoa hoc v~ phat tri~n ban than. va toi cung co th~ lam duoc.!C tu ky tin khi di~n thuyet tren san khau hay giao tiep trong dffi thuong. Toi cung tu d~t minh vao tinh hu6ng phai thuyet phuc va lanh da o mo i ngiroi. Toi quyet tam tao ra nlurng thay d6i manh me va vuot trQi ngay trong chinh ban than minh. Toi bat dau cuoc thir thach b~ng each tim moi co hoi d~ duoc len san khau va di~n thuyet.C d~t cai va ap dung nhimg phuang phap hieu qua giup toi tro nen C.! d~n dap cho nli hrc cua toi. nhimg trang vli tay tan thuong chinh la S.! thay d6i ngOqn muc da xay ra khi toi hoc duoc v~ sire manh than ky cii a Lap Trinh Ngon Ngu Tu Duy.vuontoithanhcong. 10 l~ng va h6i hQP b~ng nhirng phuang phap dieu khien tu duy rna ban se duoc hoc trong nlumg chuang ke' tiep.Adam Khoo & Stuart Tan www. toi cam thay minh hoan toan co th~ dieu khien trang thai cam xiic ban than. toi lay lai duoc S. THAY DO'l V4 N M ~ NH Liem h~ d~t mua sach tai day . That tuyet voi khi bie't r~ng ai cung co th~ tro thanh mot nha di~n thuyet tai ba. Phong thai cua ho nhu the' nao? Cai gi da giup ho thoai mai va tir tin nhu vay? HQ su dung ngon til va giQng dieu nhu the' nao d~ thu phuc duoc cu tea? K~ til khi do.! tir tin va tinh than d~ bUGClen buc di~n thuyet Ian mta. 5u dung cac phuang phap cii a Lap Trinh Ngon Ngu Tir Duy. Di~u duy nhat kiem ham toi chinh la viec toi khong co nlumg phuang phap dung d~n d~ thea do rna hanh dQng. Cuoi cung.

tat ca kha nang cii a minh d~ truyen thirc mot each chinh xac va hap dan. NHUNG MO THlI( THANH (ONG 21 Liem h~ d~t mua sach tai day . Toi tin r~ng toi co tiern nang da t duoc bat cu viec gi b~ng each su dung nhirng phuang The' r6i toi lay duoc b~ng cu nhan v~ Tam Ly HQc va N gon ngu. nhung cung chi duoc hang nhi trong muc thi Di~n van ilng xu. toi dat duoc hang ba. toi vo cung mong mu6n chien th~ng. the' nao la cam giac tuyet voi khi co sire thu hut d6i voi nguai khac. khong chi vue. b~ng cao hQC Quan Tri Kinh Doanh (MBA) cii a Dai HQc Western Michigan. R6i sau do toi dat duoc hang nhi toan qu6c trong muc thi Di~n van tv chon. Sau khi chi v~ nhi hai nam lien tiep. toi co co hQi dam nhiern mot chuang Toi da su dung nguai trinh dao tao keo dat kien dai su6t mot nga y v~ ky nang ghi nho cho mot lap 115 hoc sinh. Di~u dau tien toi lam la mo phong nhimg nha dien thuyet tai ba nhat. Trong cuoc thi dau tien. Khi budi hoc ke't thuc. Toi cam thay minh nhu mot ngoi sao ca nhac va hieu duoc.vuontoithanhcong.U6ng Xuan Vy Sau do. moi v6 tay nhiet liet. toi quyet tam phai th~ng trong Ian tiep theo. Cu6i cung toi cung cam duoc chiec cup vo dich. toi cang co nhieu niern tin vao phap dung d~n. toi chuyen tat ca nhimg bai hoc kinh nghiern thanh dQng lire manh me d~ hanh dQng voi muc tieu dat duoc thanh tich cao nhat. Nam sau do. Nho vao nlumg kinh nghiern do. kha nang cua ban than. toi tro thanh di~n gia v~ Lap Trinh (d6ng Ngon Ngu Tu Duy tre nhat a Singapore. Chien th~ng tro thanh mot di~u b~t buoc d6i voi toi. trong khi do ky nang da 0 ta 0 v~ L~ p Trinh N gon Ngu Tu Duy cii a toi cung da t duoc dinh cao khi toi nhan duoc giay chirng nhan tie'n si' Richard Ngu Tu Duy). The' la. v~ da o ta o La p Trinh Ngon Ngu Tu Duy til Bandler 6 pha t minh ra La p Trinh Ngon tu6i 23.www. a tam qu6c gia rna la tam khu Toi cam thay minh vo dich va b~t dau d~t ra nhimg muc tieu vi dai han: gianh duoc chirc vo dich trong phong trao dien thuyet tnroc cong cluing Toastmaster.com Trdn Dang Khoa .

THAY DO'l V4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day . boi vi Ian da u tien toi duqc chinh tlurc cang nhan la nha di~n thuye] ta i ba nhat truce toan th~ dam dang khan gia. toi cam thay do la mo t hanh phii c toi S11 du ng thai gian ra nh cii a minh d~ tu van cho dii loa i ng troi. Toi de! giup duqc rat nhie u ngurri lac l6i thuQc du mo i lira tu6i va hoan canh tim lai le s6ng. Day that su la mo t khich l~ lrrn.vuontoithanhcong. do duqc trang bi nlumg cang C1J va 22 LAM CHU nr DUY. cii a ho mo t each tich cue. Sau khi co b~ng chuyen thay d6i cuo c s6ng vien tu van tam ly. chi can nguai phuang phap dung d~n. toi de! tro tha nh di~n gia vo djch cti a qu6c te'.Adam Khoo & Stuart Tan Sau 5 nam tham Toastmasters www. til nhirng thanh thie'u nien hu hong cho toi berth nhan tam than. Nlumg ky niern dau kh6 dau dai cQng voi nlurng thanh cang sau nay de! cung co' niern tin trong toi r~ng: neu mot nguai nhu toi co th~ dat duqc trinh dQ giao tiep nhu v~y thi ai cung co th~ lam duqc. 0 vi tri co th~ giup nhie u nguai he't sue Ian lao. Bay gia. khu vue Dang Nam A cho rrruc thi Di~n van ttl cho n va o nam 2002.com dir. No de! cii a cung co' rat nhie u cho nie m tin cti a toi va o ta i di~n thuyet chinh minh.

. sQ nhat cua rninh . Va do cung la each hang chuc ngan ngtroi do cluing toi huan luyen hoac lam viec voi cluing toi da va dang s6ng. Chung toi rna dau quyen sach b~ng nhirng cau chuyen v~ dai rninh khong phai d~ khoe khoang rna chi d~ ban hieu r~ng: chung toi cung co xufit phat nhu nhimg nguai binh thirong khac. co rat nhieu ngum cung doc nhimg quyen sach do. Theo mot nghla nao do. Chung tai khong may man sa hiru nhimg nang khieu thien bam trong bat cti linh Vl!C gi nhu kha nang hoc tap.com Trdn Dang Khoa . Nlurng hi~u biet co th~ thay d6i v~n tiep thea cua quyen sach menh duoc trinh bay trong cac chuang nay da tro thanh each thirc cluing toi s6ng va hanh dQng.. nhung NHUNG MO THlI( THANH (ONG 23 Liem h~ d~t mua sach tai day . tai da dat duoc nhimg thanh cang nhat dinh. cluing se la chi a khoa giup ban khai pha nang hrc tiem tang cua ban than SONG HET MINH VA B~N Sf THANH (aNG Toi hoc duoc nhimg nguyen ly co ban d~ thanh cang trong cuoc s6ng til nhieu quyen sach.U6ng Xuan Vy Bay giif den h/C1t bun.nao bQ va kha nang tu duy cua ban. MQt khi ban tiep can duoc voi nlumg phuang d~ s6ng mot cuoc s6ng rna ban h~ng rna iroc. cung tharn gia cung nhimg khoa dao tao do. phap nay. Di~u khac biet la cluing tai dam dam nhan trach nhiem tu tao ra tai nang va sir thanh cang cua chinh rninh. giao tiep hay lanh dao nguoi khac.www.. Quyen sach nay duoc viet ra voi mot muc dich duy nhat: tro thanh quyen cam nang giup ban t~n dung tat ca tiern nang san co trong gia tai de.vuontoithanhcong. Ngac nhien thay. Hay bat dau khnm pha tai nang trong chfnh bani . r . MQi thir ban hoc til quyen sach nay khong phai la ket qua cua sir gop nhat ly thuyet suong. nhieu khoa dao tao va nhieu chuyen gia khac nhau. .

. d~ dang han nhat nhung nao . s6ng cuoc s6ng nay thay cho ban. kinh nghiern each nhanh quy ba u va nhirng phuang clurng. tha m chi con nhie u van d~ r~c r6i han. ho phai la ngtroi tv thay d6i thong qua nhimg di~u hoc duoc. De'. cuoc s6ng cii a Bruce cung chang h~ hanh phuc nhu anh ta nghI." 24 LAM CHU nr DUY. mQt khria dao tao hay mQt di~n gia nao co th~ "ho bien" cong trong cUQc s6ng. . nlumg di~n gia tai nang nhat cung chi giup ban co duoc nhimg thirc. Thong qua do. toi da nghiern ban thanh ngutri thanh Nlumg quyen ra r~ng: khong co bat ky mQt quy~n sach. kien khoa hoc hoac tham chi ca nlumg pha p duoc kiern cong mot ho khong th~ than ban th~t sv n6 hrc hanh dQng mQt each co phuong sach.Adam Khoo & Stuart Tan www. V~y rna hau he't moi nguoi d~u trong doi vao nhimg ye'u to' ben ngoai thay d6i cuoc doi ho.vuontoithanhcong. Vo cung chan nan. Vay rna ngay ca khi co tat ca nlurng quyen nang do.. Do la mot chan Iy dan gian rna cluing ta ai cung hieu. hay Va chi de'n khi do...Dang Toan Nang (Bruce AIrnigh ty). tru phi chinh ban phap. va neu muon thay d6i d~ thanh cong. ho giup ban viron toi thanh chong han. Toi nho trong bQ phirn Bruce . Bruce quyet dinh tra la i tat ca nlurng con mu6n trd thanh thay di~u di~u quyen nang t6i cao a y cho Thuqng di~u trong cUQc s6ng cu a minh. THAY DO'l v4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day . Cuoi cung. Thuqng De' mrri no i voi Bruce r~ng: "Ne'u ky ky di~u do. Duong nhu ho quen r~ng do la cuoc s6ng cua rieng ho. Bruce Ia nguoi luon nghI rninh la na n nhan cil a Thuqng vi nlurng Thuqng "xui xe o" trong cuo c s6ng cii a anh De' xuat hien va ban cho Bruce quyen nang De' tao The' r6i t6i cao.com chua bao gia dat duoc nhimg thay d6i hay thanh cong gi dang k~ trong cuoc dffi ho.

www. Hay xem quyen sach nay nhu mot CU9Ctro chuyen than mat va thoai mai giua hai chung tao M9t Ian rnra. Boi vi quyen sach nay duoc viet tren nguyen t~c chii trong vao thirc hanh han la thuyet suong. ban se t~n dung duoc h€t gia tri cua quyen sach b~ng each dan gian nhat la thirc hanh.U6ng Xuan Vy Gia day. ban da chon quyen sach nay. tai d~ nghi ban: hay dQc quyen sach nay nhir mQt quyen sach d~c bi~t nhat rna ban tirng doc. Cung b~ng each thirc hanh nlumg bai t~p nho nho trong sach. Chinh vi the. NHUNG MO THlI( THANH (ONG 25 Liem h~ d~t mua sach tai day . thong qua vi~c S11 dung nhfrng kiln thirc toi se chia se v6i ly ban.com Trdn Dang Khoa . ban se nhanh chong ap dung duoc nhimg kien thirc h9C duoc vao CU9Cs6ng va se tro nen thanh cang han. Ban la ngutri duy nhat co duQ'c quyen nang thay d6i chinh ban than minh. cung nhu nlumg kien thirc no mang lai cho ban. nhung toi tv cam thay minh phai co trach nhiem giup ban thanh cang. Toi d~ nghi ban thirc hien day du 100% bai t~p trong sach d~ viec d9C dat duoc hieu qua cao nhat.vuontoithanhcong. cho du tai khong th~ "ho bien" ban thanh ngiroi thanh cong. khong th~ nao thay d6i CU9C s6ng cua ban. quyen sach nay.

truce khi b~t d~u chuang moi. Quan trong han ca. (Co le ban se hi~u ngay l~p nrc tai sao sach va khong h~ co tac dung voi nhung ngtroi co each nghi nay. DI nhien.vuontoithanhcong. Vi the. Trong qua trinh doc. HQ doc sach. Nhung nguOi nay se dan dan nhan thay nhimg 26 LAM CHU nr DUY. bo qua moi bai t~p va thea l~p tnrong Mac du nhung "d~ xem thir coi co gi hay khong". ban luon co quyen Iva chon. gach dum nhung y quan trong va tham chi ghi chu vao sach. THAY DO'l V4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day . toi that tinh hy vQng dng ban se co mot Iva chon sang su6t: chon Iva hanh dong va thanh congo y tuong hoc duoc vao cuoc song. Wi da doc qua nhieu sacn ve phd! trien ban than rna chung c6 ide dung gi uoi t6i dau". HQ lam moi bai t~p mot each nghiem tiic nhat co th~. Nhung ho chi dUng a "sir biet" chir tuyet doi khong lam bat cu viec gi khac cho ban than minh. Ban co th~ chon la bat ky m~u nguoi nao ban thich. Loai tu tuong thir ba la cua m~u nguoi doc sach voi thai d('>:"Hay lam thtr xem the' nao".Adam Khoo & Stuart Tan www.com Loai tu tuong d~u tien la cua mau nguOi luon co thai d('>thich chong doi: "chic chin se khong hi~u qua". Nhung do la tat ca nhung gi ho se lam va nhung thanh cong cua ho cung chi dung lai a ch6 doc xong quyen sach va lam mot vai bai t~p chieu l~.) Loai tu tuong thir hai la cua m~u nguoi doc sach voi thai d('>:"D~ xem thtr coi sao". ho ap dung nhung thay d6i dang k~ trong cong viec va cuoc song. M~u nguoi nay se doc sach. Va loai tu tuong cuoi cling la cua mau nguOi doc sach voi thai d('>:"Toi se dO'c toan hrc doc va thuc hanh quy~n sach nay". doc gia nay co th~ se rat thich thti khi doc sach vi hoc duoc nhieu dieu hay va moi la. ho cung lien tuc suy nghi ve nhung gi hoc duoc. Day la nhung nguoi chi doc sach mot each thu dong. "Truce day. hoc duoc nhieu di~u moi la va cung thir lam mot vai bai t~p rna ho cam thay thich.

toi muon ban vui long lay giay bu t d~ thirc hie n bai t~p dtrrri day (ban cung co th~ vie] ngay va o sach d~ tie n xem la i khi can). Nlumg bai t~p nay duoc soan voi muc dich giup ban chuyen nlumg kien thirc hoc duoc thanh hanh dQng tire thai. va til do g~t hai nhirng thanh qua rna ban xtmg dang da t duoc. Boi tQP cuoi chuang Hay vie't ra it nhat 5 ke't qua rna ban muon da t duoc til viec doc quyen sach nay. Sau khi ban lam xong.vuontoithanhcong.com Trdn Dang Khoa . 3 . toi mong ban co th~ danh thai gian d~ ki~m nghiern va thirc hanh nlumg bai t~p duoc dua ra. 1 . 2 . se g~ p lai 2. chu ng ta nhau a Chuang .U6ng Xuan Vy Trong nlumg chuang tiep theo. NHUNG MO THlI( THANH (ONG 27 Liem h~ d~t mua sach tai day . 4 . 5 . Con bay gia.www.

Adam Khoo & Stuart Tan www. Hay k~ ra nlumg suy nghI han hep va nlumg thai quen xau dang ngan can ban thirc hien muc tieu ciia minh. . 1 2 3 .vuontoithanhcong. . 28 LAM CHU nr DUY. th~ cang t6t) rna ban muon dat duoc trong vong hai nam toi. THAY DO'l V4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day .com Hay vie't ra it nhat 3 muc tieu Ian (cang C1J.

thrii quen va hanh dQng chinh la nhfrng lien ke't th~n kinh duQ'c tao ra tu nhfrng kich thich khac nhau. Ne'u chung ta co th@ sao chep va cai d~t duqc cac "chuang trinh" iru vi~t cua nhtmg ngmri thanh dat len "ph~n cirng" cil a minh. 4. .T6ng k@t chuang 1. Tat Cel chiing ta d~u co sin nhfrng ti~m nang tri tu~ d~ d~t duoc bat ky thanh cUQc s6ng. suy nghi. chung ta cung co th@ dat duqc nhtmg thanh cfmg nhu he. di~u khi~n va S11 dung cac ti~m nang do. 2. cirng"]. ban se thu hut duqc ngutin hrc va sq h6 trq c~n thie't khac d@ thanh congo Tat Cel chiing ta d~u co h~ th~n kinh nhir nhau v6i khoang 100 ti te' bao th~n kinh (lIph~n 3. Chung cong nao trong va ta chi thieu ky nang phuong phap c~n thie't d~ phat huy. V6i nlumg ti@m nang tri tu~ duqc t~n dung dung each. Di~u khien cho mo i ngmri tro nen khac nhau v~ tri thong minh.

thanh da t han va gia u co han. tiep thi. M?c du dang song va lam viec tai Singapore. thinh vUQTIgva hung cirong han la mot dan tQc hanh phuc. Hien nay.di~n gia Trdn Dang Khoa tat: www. djch gia va di~n gia. Ben canh do.. anh con la Ciam doc cong ty Vietnam Enterprise tai Singapore va la Chu tich dieu hanh cua Cong Ty C6 Phan TGM tai Vi~t Nam. boi vi anh tin r~ng.trandangkhoa. d~u tu. gop phan nho nhoi vao viec giup nguoi Vi~t Nam hanh phuc han. Sau khi tot nghiep Dai HQc Quoc Gia Singapore (National University of Singapore).com Liem h~ d~t mua sach tai day .com GIOI THIEU DICH GIA • • Dich gia Tran Dang Khoa la mot doanh nhan tre nang dQng va la mot di~n gia d~y tai nang. anh da khong nglmg d~u tu vao ban than thong qua viec doc sach va tham gia vao nhimg khoa hoc ng~n han v~ phat trien ban than. . anh v~n luon hu6ng v~ T6 quae. Di~u lam anh say me han ca la that SlJ' ap dung nlurng kien thirc va ky nang hoc diroc vao cuoc song.vuontoithanhcong.www. quan tri. kinh doanh. Chinh vi th~. ngoai cong viec dich sach va dien thuyet. anh cung la nguoi song voi phuang cham khong nglmg hoc hoi va hoan thien ban than. Ban ~ A ? co thd tim bieu them ~ dicb gia . thanh dat va giau co. lanh dao. khong co gi lam cho mot dat ruroc phat trien. Ly tuong song cua anh la: mang kien thirc cua th~ giOi v~ Vi~t N am. vao nam 27 tudi. anh da quyet dinh roi bo cong viec thu nhap cao.. 6n dinh tai mot t?P do an hung manh d~ b~t d~u song vi uoc rna cua minh: tro thanh doanh nhan.

d~ doc d~ hieu. Do do.www. chi dam nhan cong viec quan ly doi tac h6 tro khach hang. tai tru sa chinh cua Yahoo! Dong Nam A a Singapore. www. chi cung nam giu vai tro Pho phong Xuat ban tai Cong Ty C6 Phan TGM.com Hien nay.uongxuanvy. co gia tri han. Song song voi cong viec do. Ngu6n dQng lire manh me giup chi co th~ lam tot hai cong viec cung mot hie nam a ch6 chi biet each tim diroc niem vui va y nghia trong cong viec minh lam. va dang say me lam viec cung voi cac d6ng nghiep tai TGM d~ co th~ ra m~ t doc gia Vi~t N am nhieu quy~n sach hay han. Ban c6 thd tim bieu them v~ dicb gia Uong Xuan Vy tat.com Liem h~ d~t mua sach tai day .vuontoithanhcong. niem dam me thir hai cua chi la mang v~ cho nguoi Vi~t nhimg quyen sach hay nhat cua the.giai voi chat hrong dich thuat duoc cham chut ti mi va ngon til trong sang.

cudc song mc\'~ .g iao d1J. moi lila tu5i. V oi phuong cham NSI! thanh cimg ctie m6i ca nhiin sau m6i kluie quan tri.000 ban.com niem tin rrnJ"i.. A I\. chan chinh. V&i dQi ngll quan ly day nang lire va nhiet huyet.www..C Vi~t Nam" trong nam 2008 va g a da duoc ban tren 20. Ban c6 thd tim bieu them v~ Cong Ty c6 Pbdn TGM tat. TGM tv hao sa hiru hon 20 nam kinh nghiem trong linh vue xuat ban. tiep thi va ky nang lam gia u dao tilOla m9t phin nhiJ dong gop vao SI! pluit triin xi h9i'~ cluing tai quyet tam mang de'n cho tung hoc vi en cua TGM mot con nguoi moi tv tin hon voi nang lire cua chinh ban than minh. TGM cung cap nhimg kh6a hQCchat hrong cao.vuontoithanhcong. Ban Ciing The'!".com GIOI THIEU CONG TY CO PHAN TGM • Cong Ty C5 Phan TGM la cang ty xuat ban va dao tao hang dau trong linh vue pha t trien ban than tai Viet N am. www. d~ tir d6 dem lai mot tuong lai moi sang Ian hon cho m6i nguoi. Cac an pham cua TGM t~p trung vao viec phat trien nang luc ban than. quyen sach da .tgmcorporation. hieu qua b~ng ca tie'ng Anh va tie'ng Viet.? ~ tro thanh mot "hien tUQ11. Trong linh vue dao tao. ban hang. T~ . cac ky nang kinh doanh va quan trio MQt trong nlumg quyen sach ban chay nhat cua TGM la "Tfri Tai Gioi. ky nang giao tiep. kha nang huan luyen doanh nghiep. . Cac kh6a hoc cua TGM t~p trung vao viec khai thac va phat trien tiern nang v6n c6 trong m6i con ngtroi. TGM cam ket dem de'n nhimg san pham tri tue tinh tuy nha] cho moi gim. Liem h~ d~t mua sach tai day .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful