KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH (KPLI SR

)

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Oktober 2010

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Oktober 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH (KPLI SR). MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Oktober 2010 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

Justeru itu tujuan modul ini digubal adalah untuk menggantikan interaksi bersemuka antara pelajar dengan pensyarah. HAILI BIN DOLHAN) Rektor Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Oktober 2010 iii . Dengan pembaharuan pembelajaran yang menggunakan modul akan dapat menggalakkan pembelajaran kendiri yang lebih efektif dan berupaya mengkekalkan kualiti seperti dalam pembelajaran bersemuka. berketerampilan dan berakhlak mulia. Modul ini merupakan usaha Institut Pendidikan Guru. serta berjiwa pendidik yang mampu bersaing di persada (DATUK DR. Kementerian Pelajaran Malaysia dalam meningkatkan kualiti pendidikan guru selaras dengan perubahan semasa dalam arena pendidikan dalam dan luar negara. Modul Pengajian Asas Pendidikan Alam Sekitar Kursus Perguruan Lepas I jazah Sekolah Rendah (KPLI SR) menuntut pelajar membuat anjakan minda untuk melahirkan guru permulaan yang kompeten dari segi pengetahuan. Pendidikan Guru adalah bersifat dinamik dan senantiasa disemak dan diubah suai bagi memenuhi keperluan semasa pendidikan negara seperti yang termaktub dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) di bawah Program Transformasi Negara (GTP).KATA ALU-ALUAN Peningkatan kualiti pendidikan guru merupakan satu usaha berterusan untuk melahirkan guru yang kreatif. kemahiran dan nilai profesionalisme global.

Luangkan masa yang mencukupi untuk membaca dan menyiapkan tugasan serta latihan dalam modul. Semua latihan dan aktiviti di dalam senarai semak hendaklah disiapkan dan dihantar dalam satu folio pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar. Rujuk sumber lain yang relevan daripada apa yang telah diberikan kepada pelajar. Adalah lebih berkesan jika pelajar menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian mereka. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran pelajar. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Sediakan folio pembelajaran untuk mengumpul semua tugasan dan latihan yang lengkap sebelum dihantar kepada pensyarah. Jumlah kandungan modul ini adalah untuk satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah.rakan. Modul ini ditulis mengikut susunan tajuk. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu pelajar mengingat semula apa yang telah pelajari atau membuatkan pelajar memikirkan tentang apa yang telah baca. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. adalah lebih membantu jika pelajar berbincang dengan rakan. Di dalam modul ini beberapa ikon digunakan untuk menarik perhatian pelajar agar pada sekali imbas pelajar akan tahu apa yang harus dibuat. akses kendiri dan kadar kendiri). Lampiran B menerangkan kepada pelajar makna-makna ikon tersebut.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu pelajar menguruskan pembelajaran secara bestari (pembelajaran arah kendiri. pelajar digalakkan berbincang dengan pensyarah atau rakan pelajar jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. 3. Teliti maklumat yang diterima. Walau bagaimanapun. 4. iv . 1. Pembelajaran arah kendiri memerlukan pelajar membuat keputusan tentang corak dan gaya pembelajaran mereka. Tip untuk membantu pelajar melalui kursus ini. 2. Modul pembelajaran ini adalah untuk menggantikan interaksi dalam kelas dan untuk menyiapkan tugasan bagi mata pelajaran pengajian asas Pendidikan Alam Sekitar. Bagi latihan-latihan yang diberikan.

0: Pengenalan Kepada Ekologi Asas Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 2.0: Pengenalan Kepada Pendidikan Alam Sekitar Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 1.0: Isu Alam Sekitar Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk v i i iii iv viii ix x 1 1 1 1 2 7 8 12 12 12 13 13 17 18 25 25 25 25 .3 Objektif Pendidikan Alam Sekitar Tajuk 2.3 Ekosistem Tajuk 3.2 Biosfera dan Ekologi 2.1 Sejarah Pendidikan Alam Sekitar 1.KANDUNGAN MUKA SURAT Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Kata Alu-Aluan Rektor Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk Modul Ujian Pra Tajuk Pembelajaran Tajuk 1.1 Komponen Alam Sekitar 2.2 Matlamat Pendidikan Alam Sekitar 1.

5 Audit Hijau di Kampus IPG/Sekolah 6.2 Tujuan Pembangunan Lestari 4. Bukan Kerajaan dan Badan Korporat Terhadap Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar Tajuk 5.3 Kesan Isu Alam Sekitar 3.4 Menangani Isu Tajuk 4.4 Organisasi Kerajaan.0: Pendidikan Alam Sekitar Merentas Kurikulum Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 6.1 Isu Alam Sekitar 3.4 Pendekatan Ko-kurikulum 6.3 Strategi Pembangunan Lestari 4.2 Punca Isu Alam Sekitar 3.0: Warga Alam Sekitar Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 5.2 Pendekatan Kurikulum 6.3 Penerapan Pendidikan Alam Sekitar Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 6.1 Gaya Hidup Lestari 5.2 Penglibatan Individu Dalam Usaha Pemeliharaan dan pemuliharaan Alam Sekitar Tajuk 6.1 Konsep Pembangunan Lestari 4.6 Program Penghijauan 26 29 33 39 44 44 44 45 45 46 49 50 52 52 52 53 54 56 60 60 60 61 61 62 64 69 73 83 vi .1 Konsep Pendekatan Sekolah Secara Menyeluruh 6.3.0: Pembangunan Lestari Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 4.

Ujian Pasca Bibliografi Lampiran A: Ikon Modul Lampiran B: Senarai Semak Lampiran C: Cadangan Kerja Kursus Pendek Panel Penulis Modul Panel Pemurnian Modul 89 92 94 95 97 100 102 vii .

Isu Alam Sekitar. Bagi setiap tajuk. Warga Alam Sekitar dan Pendidikan Alam Sekitar Merentas Kurikulum. Modul ini merupakan modul pembelajaran kendiri yang berjumlah satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. nota ringkas untuk membantu pelajar meningkatkan kefahaman terhadap isi kandungan kursus. viii .PENGENALAN Modul Pengajian Asas Pendidikan Alam Sekitar ini digubal bagi pelajar Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI SR) Major Prasekolah. Pembangunan Lestari. pelajar digalakkan merujuk kepada pelbagai sumber lain yang relevan kepada mata pelajaran Pendidikan Alam Sekitar. Semoga modul ini dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan ke arah kecemerlangan pendidikan. Selain daripada mempelajari bahan dalam modul ini. latihan dan aktiviti dalam modul ini yang perlu dilengkap dan dikumpulkan dalam folio pembelajaran pelajar untuk disemak oleh pensyarah. Terdapat beberapa tugasan. Agihan tajuk dalam modul ini adalah mengikut sukatan pelajaran Pendidikan Alam Sekitar Asas Dinamika Guru KPLI SR dan disusun mengikut enam tajuk utama iaitu Pengenalan Kepada Pendidikan Alam Sekitar. Pengenalan Kepada Ekologi Asas.

Tajuk Interaksi Bersemuka (jam) Modul (jam) 1 2 3 2 1 6 Jumlah Jam 1 2 3 2 1 6 1 2 3 4 5 6 Pengenalan Kepada Pendidikan Alam Sekitar Pengenalan kepada Ekologi Asas Isu Alam Sekitar Pembangunan Lestari Warga Alam Sekitar Pendidikan Alam Sekitar Merentas Kurikulum JUMLAH 15 15 ix .LAMPIRAN 2 Maklumat Agihan Tajuk Dalam Sukatan Pelajaran Nama Kursus: PENDIDIKAN ALAM SEKITAR AGIHAN TAJUK Kandungan modul ini berjumlah satu kredit iaitu bersamaan dengan 15 jam bagi menggantikan interaksi bersemuka. Bil. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk untuk pembelajaran melalui modul.

Lapisan ozon menapis hampir semua radiasi ultraviolet yang merbahaya daripada matahari. Adalah selamat untuk membuang semua bahan yang tidak diperlukan ke dalam longkang. 10. Kereta akan menggunakan kurang bahan bakar jika ia bergerak pantas dalam masa yang singkat. Karbon dioksida daripada pembakaran bahan api fosil merupakan hasil keluaran terbesar masyarakat terkini. Lebih 5% sulfur yang berada di atmosfera adalah disebabkan oleh aktiviti peletusan gunung berapi. CFC dan lain-lain bahan karbon berklorida telah memusnahkan lapisan ozon di kawasan Antartik and Artik. Lapisan ozon adalah penting untuk kehidupan di bumi. 4. 5. x . 2. 11. Aerosol yang mengandungi CFC merosakkan lapisan ozon. 8. Bahan api fosil terhasil daripada tumbuhan dan haiwan yang tertanam di dalam bumi berjuta-juta tahun dahulu. 6. No Pernyataan Betul Salah 1. 9. Lapisan ozon wujud antara 20 dan 50 km dari bumi. Salah satu kebaikan menggunakan kereta hibrid ialah dapat menjimatkan penggunaan bahan bakar dan mengurangkan pelepasan asap. 12. 3. 7.PENDIDIKAN ALAM SEKITAR UJIAN PRA PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Arahan: Jawab semua soalan dan tandakan jawapan anda dalam kotak yang disediakan. Sinaran matahari yang banyak adalah baik untuk anda.

16. Semua pencemaran air adalah disebabkan oleh aktiviti manusia. 25. Mengitar semula tin aluminium memerlukan tenaga yang lebih banyak berbanding proses menghasilkannya. Tenaga nuklear tidak menghasilkan bahan buangan toksik. 18. 24. Lampu mentol menggunakan tenaga elektrik yang kurang daripada lampu pendaflour kerana ianya lebih kecil. Mengitar semula kertas dapat membantu menghentikan penebangan hutan hujan. Kita mengitar semula kebanyakan tin minuman yang digunakan. 15. 23. Penangkapan ikan yang menggunakan jaring berlubang kecil merupakan satu strategi penangkapan ikan secara mampan. Kadangkala doktor menggunakan plastik terbiodegradasi dalam tubuh kita. Menurunkan suhu sebanyak 10 -20 C dapat mengurangkan pencemaran udara. 22. xi . Tanam tanaman seperti pudina untuk menghindarkan serangga perosak. 21. Kita membuang lebih banyak plastik berbanding kaca. 27. 17. 26.PENDIDIKAN ALAM SEKITAR No Pernyataan Betul Salah 13. 14. Semua barangan buangan boleh dikitar semula. Kebanyakan bahan buangan adalah kertas ataupun hasil kertas seperti kadbod. Pendedahan kepada bunyi yang kuat pada suatu jangkamasa yang panjang tidak memberi kesan kepada kita. 20. Penggunaan pendingin hawa menyumbang kepada pemanasan global. 19.

29. Stesen janakuasa nuklear tidak akan menambah kandungan karbon dioksida yang boleh meningkatkan pemanasan global. 34. xii . Petrol tanpa plumbum adalah baik untuk lapisan ozon. jika kita mengitar dan mengkompos buangan domestik sebanyak yang boleh. Hujan asid akan memusnahkan hutan. 30. 31. China merupakan negara yang paling banyak melepaskan karbon dioksida di Asia. 35. Pernafasan boleh meningkatkan kesan rumah hijau.PENDIDIKAN ALAM SEKITAR No Pernyataan Betul Salah 28. Leptospirosis ialah sejenis penyakit yang merebak melalui air kencing manusia. Kita boleh mengurangkan antara 40% hingga 90% bahan buangan di tempat pembuangan sampah. 32. 33. Matahari adalah sumber tenaga utama bagi manusia.

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR TAJUK 1. Kerangka Tajuk Pengenalan Kepada Pendidikan Alam Sekitar Sejarah Pendidikan Alam Sekitar Matlamat Pendidikan Alam Sekitar Objektif Pendidikan Alam Sekitar Rajah 1. Hasil Pembelajaran (i) Menjelaskan asal usul Pendidikan Alam Sekitar di peringkat antarabangsa dan Malaysia. Tajuk ini meliputi tiga sub tajuk iaitu Sejarah Pendidikan Alam Sekitar.1: Kerangka Tajuk Satu 1 . Matlamat Pendidikan Alam Sekitar dan Objektif Pendidikan Alam Sekitar.0 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Sinopsis Tajuk satu ialah Pengenalan Kepada Pendidikan Alam Sekitar. (iii) Mencari maklumat daripada internet dan media cetak. (ii) Mengenal pasti penubuhan/kewujudan program Pendidikan Alam Sekitar.

Beberapa persidangan di peringkat antarabangsa seperti Persidangan Stockholm (1972).N. 1972 di Stockholm. Sweden dengan tema “Prinsip dan Alam Sekitar Manusia” (Human Environment and Principles) dan dianjurkan oleh United Nations. The Belgrade Charter (1975). Agenda 21 (1992) sehinggalah terhasilnya Laporan Kabinet (1979) di Malaysia. Persidangan Stockholm telah diadakan pada 5-16 Jun. Environment Programme (UNEP) 2 . Ekoran daripada Persidangan Stockholm serta beberapa persidangan lain ini akhirnya telah berjaya merangka suatu garis panduan.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR 1.1 Sejarah Pendidikan Alam Sekitar Pernahkan anda membaca tentang sejarah Pendidikan Alam Sekitar? Siapakah pula yang diberi gelaran sebagai pengasas kepada Pendidikan Alam Sekitar? Menurut sejarah. Malta (1991). prinsip. matlamat dan juga objektif Program Pendidikan Alam Sekitar. Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dengan kerjasama U. Tbilisi (1977). Ini merupakan faktor pencetus kepada arena perbincangan tentang alam sekitar dunia serta peranan Pendidikan Alam Sekitar dalam memastikan keseimbangan alam sekitar. pengasas atau Bapa Pendidikan Alam Sekitar ialah Sir Patrick Geddes (1854-1933) manakala orang yang pertama menggunakan nama istilah Pendidikan Alam Sekitar ialah Thomas Pritchard semasa persidangan IUCN di Paris dalam tahun 1958. Persidangan ini dikendalikan oleh United Nations Education. Persidangan Tbilisi pada tahun 1977 merupakan persidangan Pendidikan Alam Sekitar yang pertama di dunia dan melibatkan ramai pemerintah atau kerajaan di seluruh dunia. Tujuan persidangan ini adalah untuk mencapai satu keputusan tentang pendekatan global yang diperlukan bagi mencari penyelesaian terhadap situasi kemerosotan alam sekitar yang semakin hari semakin bertambah.

Seminar ini mengesyorkan bahawa matlamat utama Pendidikan Alam Sekitar adalah untuk membantu masyarakat sarwajagat menyedari dan memahami isu-isu alam sekitar di samping dapat menguasai kemahiran dan kesungguhan dalam usaha mengatasi isu-isu alam sekitar serta dalam masa yang sama dapat mengekalkan kualiti alam sekitar dan secara langsung dapat meningkatkan kualiti kehidupan manusia. Hasil Laporan Jawatankuasa ini telah diterbitkan dalam tahun 1979 memutuskan pelaksanaan Pendidikan Alam Sekitar merentas kurikulum dalam struktur Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). 3 . serta objektif Pendidikan Alam Sekitar merentas kurikulum dan latihan dalam dan pra-perkhidmatan bagi guru-guru telah diputuskan.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR dan diadakan di Tbilisi. Persidangan ini telah dihadiri oleh 265 delegasi dan 65 pembentang serta pemerhati termasuk 3 organisasi antara kerajaan dan 20 organisasi bukan kerajaan antarabangsa. Kesinambungan dengan itu. garis panduan. Georgia (USSR) pada 14-26 Oktober 1977. matlamat. satu Seminar Latihan Alam Sekitar telah diadakan di Malta pada tahun 1991 di bawah anjuran UNESCO. Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan dalam tahun 1974 untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Kebangsaan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaksanaannya supaya matlamat untuk melahirkan satu masyarakat yang bersatu padu dan berdisiplin serta memenuhi keperluan tenaga rakyat yang terlatih bagi pembangunan negara. Di Malaysia. Dalam persidangan ini.

Penerapan Pendidikan Alam Sekitar merentas kurikulum juga dilakukan dalam subjek lain seperti Matematik. Bahasa Melayu. Bahasa Inggeris dan Agama Islam. Sehubungan dengan itu juga pihak Pusat Perkembangan Kurikulum telah membina satu garis panduan untuk guru-guru dengan mengeluarkan satu buku bertajuk “Buku Panduan Guru Pendidikan Alam Sekitar Merentas Kurikulum KBSR” pada tahun 1998. 4 .MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR KBSR mula menerapkan Pendidikan Alam Sekitar merentas kurikulum bermula dengan subjek Alam & Manusia bagi pelajar tahun 4 hingga 6. Muzik.

Malta (1991). Tbilisi (1977).MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Latihan Sejarah Pendidikan Alam Sekitar Langkah 1: Cari dan akses bahan-bahan rujukan dan maklumat tentang sejarah Pendidikan Alam Sekitar daripada beberapa media cetak dan internet. Kumpulkan bahan-bahan tersebut dan catatkan sumber rujukannya. peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta penting yang telah diputuskan bagi setiap Persidangan Alam Sekitar bermula dengan Persidangan Stockholm (1972). Langkah 2: Bina satu jadual rumusan yang menunjukkan aliran tarikh. Jadual 1 adalah contoh yang boleh digunakan dan diubahsuai mengikut kreativiti anda. Langkah 3: Masukkan bahan-bahan yang telah siap dihasilkan ke dalam Folio Pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar. 5 . tempat. The Belgrade Charter (1975). Agenda 21 (1992) sehinggalah terhasilnya Laporan Kabinet (1979) di Malaysia.

1: Contoh Kronologi Persidangan Antarabangsa Pendidikan Alam Sekitar Tarikh/Tahun Nama Persidangan Persidangan 1972 Stockholm Tempat Persidangan Tujuan Keputusan 1977 Tbilisi RUMUSAN/KESIMPULAN 6 .MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Jadual.

“…. and saling bergantungan ekologikal di bandar dan luar bandar. objektif dan prinsip Pendidikan Alam Sekitar ditetapkan? Semasa Deklarasi Tblisi 1977. objektif dan prinsip Pendidikan Alam Sekitar bagi negara-negara di seluruh dunia. motivation and commitment to work individually and collectively towards the solution of its current problem and prevention of new ones. (ii) Menyediakan memperoleh peluang kepada nilai. Menurut UNESCO (1976). (iii) Menghasilkan corak tingkah laku baru terhadap alam sekitar dalam kalangan individu. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah bersetuju menetapkan matlamat. orang komitmen untuk dan pengetahuan. attitudes. Matlamat Pendidikan Alam Sekitar ialah untuk: (i) Menggalakkan kesedaran dan keprihatinan terhadap ekonomi. sosial. semua sikap. politik. kemahiran untuk melindungi dan memperbaiki alam sekitar. to develop a world population that is aware of and concerned about environment and its associated problems and which has the knowledge.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR 1. kumpulan dan masyarakat seluruhnya. skills. 1976) 7 .” (UNESCO.2 Matlamat Pendidikan Alam Sekitar Bilakah matlamat. matlamat utama Pendidikan Alam Sekitar adalah seperti kenyataan berikut.

Menurut Muthoka (1985). 1993). (v) Penglibatan: untuk menyediakan peluang kepada kumpulan sosial dan individu terlibat secara aktif pada semua peringkat bagi menghasilkan resolusi terhadap masalah alam sekitar. membangkitkan prihatin yang berupaya membawa kepada perubahan komitmen dan mengambil tindakan. (iv) Kemahiran: untuk membantu kumpulan sosial dan individu memperoleh kemahiran untuk mengenal pasti dan menyelesaikan masalah alam sekitar. Pendidikan Alam Sekitar merupakan satu proses pendidikan sama ada secara formal atau tidak formal untuk mengubahsuai kefahaman dan sikap manusia agar lebih prihatin terhadap alam yang telah banyak berjasa kepadanya (Abdul Manaf Muda. objektif utama Pendidikan Alam Sekitar adalah untuk memperbaiki kesedaran. (ii) Pengetahuan: untuk membantu kumpulan sosial dan individu memperoleh pelbagai jenis pengalaman dan kefahaman asas terhadap alam sekitar dan permasalahan alam sekitar.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR 1. (iii) Sikap: untuk membantu kumpulan sosial dan individu memperoleh satu set nilai dan perasaan keprihatinan terhadap alam sekitar dan motivasi untuk aktif terlibat dalam pemeliharaan dan pembaikan alam sekitar. 8 .3 Objektif Pendidikan Alam Sekitar Persidangan Tbilisi 1977 juga telah menetapkan lima objektif Pendidikan Alam Sekitar seperti berikut: (i) Kesedaran: untuk membantu kumpulan sosial dan individu memperoleh kesedaran dan sensitiviti terhadap alam sekitar seluruhnya dan permasalahan alam sekitar.

bermula dari peringkat prasekolah dan disambung sehingga peringkat pendidikan formal dan bukan formal. (ix) Menghubungkait sensitiviti alam sekitar. pengetahuan. nasional dan antarabangsa. teknologi dan sosial seperti ekonomi. (ii) Menjadi satu proses sepanjang hayat.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Semasa Persidangan Tbilisi 1977 juga terdapat 12 prinsip Pendidikan Alam Sekitar telah ditetapkan iaitu: (i) Mengambil kira keseluruhan alam sekitar termasuklah alam sekitar semula jadi dan buatan. etika dan estetika. (vii) Mengambilkira dengan terperinci setiap aspek alam sekitar dalam plan pertumbuhan dan pembangunan. nasional dan kerjasama antarabangsa dalam mencegah dan menyelesaikan masalah alam sekitar. (x) Membantu pelajar meneroka simptom dan penyebab bagi masalah sebenar alam sekitar. (iv) Menilai isu-isu utama alam sekitar dari pandangan tempatan. 9 . sejarah. politik. budaya. kemahiran penyelesaian masalah dan nilai yang jelas kepada semua peringkat umur dengan memberi penekanan khusus terhadap sensitiviti alam sekitar. (vi) Mempromosikan nilai dan keperluan berasaskan tempatan. (v) Memfokuskan kepada potensi situasi alam sekitar terkini dengan mengambil kira perspektif sejarah. (iii) Menggunakan pendekatan merentas kurikulum dengan menerapkan nilai-nilai alam sekitar kepada mata pelajaran khusus setiap disiplin dalam bentuk perspektif yang holistik dan seimbang. (viii) Membolehkan pelajar berperanan dalam merancang pengalaman pembelajaran dan mendapat peluang untuk membuat dan menerima keputusan bersama.

(2003). Duque-Aristizabal. 8: 67-75. Jurnal Akademik Maktab Perguruan Kuala Terengganu. Serdang.M. 10 . Fakulti Pengajian Alam Sekitar. (1997). Bahagian Pendidikan Guru. Rehat Buku Rujukan Abdul Manaf Muda. Malaysia: Kementerian Pendidikan Malaysia. Kartini Abdul Mutalib.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR (xi) Menekankan kompleksiti masalah alam sekitar dan keperluan untuk membina pemikiran kritikal dan kemahiran penyelesaian masalah. Memikir: Buat refleksi tentang mengapa Pendidikan Alam Sekitar perlu diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran di sekolah. The Journal of Environmental Education. (1993). Keberkesanan modul pengajaran Ekosistem Hutan Tropika dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap pelajar. 9(3): 347-357. UPM. L. G. Malaysia: Kementerian Pendidikan Malaysia. Pendidikan Alam Sekitar. dan Robolledo. (2003). Bahagian Pendidikan Guru. belajar tentang dan dari alam sekitar dengan menekankan kepada aktiviti praktikal dan pengalaman sebenar. Tidak diterbitkan. Barraza. Modul Pendidikan Alam Sekitar: Kursus Pendek Kelolaan Maktab (KPKM). (2008).. A. Tesis Phd. Environmental Education: from policy to practice. Huraian Sukatan Pendidikan Alam Sekitar Diploma Perguruan Malaysia. (xii) Menggunakan pembelajaran alam sekitar secara pelbagai dan pendekatan pendidikan yang meluas bagi mengajar.

The Journal of Environmental Education. E.net/unchedec.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Hart. UNESCO-UNEP. (1990).wikipedia. Proceeding national seminar on environmental management: Current development and future planning (hlm.asp?DocumentID=9 7 http://www.htm http://www.org/wiki/Agenda_21 http://unesdoc. 13(1): 12-16. Identification of key characteristics environmental education. Rozita Ibrahim. T. Buku panduan guru: Pendidikan Alam Sekitar merentas kurikulum KBSR. 14-15 Ogos 2001.wikipedia.pdf http://www. 23-30). The handbook of environmental education.L.htm http://www.org/wiki/United_Nations_Conference_on_the_Human_ Environment http://en. Dlm. The Journal of Environmental Education.un-documents.un-documents. Bangi. Jamaluddin Md Jahi dan Mohd Jailani Mohd Nor. (1998). H. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. dan Volk. London and New York: Routledge.org/documents/ecosoc/cn17/2000/ecn172000-8.un.org/esa/dsd/agenda21/ 11 . Palmer.Multilingual/Default. Pendidikan alam sekitar: Isu dan cabaran.htm http://www.gdrc. dan Neal. Hungerford. (2001). Kementerian Pendidikan Malaysia.R.org/Documents. 21(3): 8-12. Changing learner behaviour through environmental education.unesco. USSR). (1978). Bahan Bacaan Untuk bacaan tambahan.un. (1981).net/rio-dec. Paris: UNESCO.unep. Selangor. sila rujuk laman sesawang berikut: http://en. Final Report: Intergovernmental Conference on Environmental Education (Tbilisi.html http://www. Environmental management 2001. (1994).P. P. J.org/uem/ee/tbilisi.org/images/0013/001334/133472eo.

Menerangkan proses pemindahan tenaga dalam rantaian makanan. Membanding beza konsep biosfera dan ekologi. Hasil Pembelajaran (i) Mengumpulkan maklumat tentang konsep alam sekitar dan komponennya dari pelbagai sumber. Melukis beberapa kitaran semulajadi.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR TAJUK 2.0 PENGENALAN KEPADA EKOLOGI ASAS Sinopsis Tajuk dua adalah Pengenalan kepada Ekologi Asas. Mengenal pasti dan melukis satu ekosistem di kawasan kampus. Biosfera dan Ekologi dan juga Ekosistem. Tajuk ini dibahagikan kepada tiga sub tajuk iaitu Komponen Alam Sekitar. (ii) (iii) (iv) (v) Menerangkan dan memberi contoh komponen alam sekitar. (vi) (vii) Membina satu rantai makanan. 12 .

kita perlu memahami alam sekitar secara menyeluruh. Untuk memelihara komponen-komponen alam sekitar. air. nitrogen.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Kerangka Tajuk Pengenalan Kepada Ekologi Asas Komponen Alam Sekitar Biosfera dan Ekologi Ekosistem Rajah 2. karbon dan air) serta sistem biologi dan ekologi (benda hidup yang saling berinteraksi). bumi. Alam sekitar terdiri daripada tiga komponen yang utama iaitu: (i) (ii) (iii) alam sekitar semulajadi (natural environment) alam sekitar buatan (man-made environment) alam sekitar sosiobudaya (socio-cultural environment) Alam sekitar semulajadi meliputi matahari. udara.1: Kerangka Tajuk Dua 2. 13 . tetapi apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan alam sekitar? Alam sekitar adalah dunia di sekeliling kita. dan kitaran fizikal yang menyokong kehidupan (seperti kitar oksigen.1 Komponen Alam Sekitar Setiap hari kita menyebut tentang alam sekitar.

zoo dan lain-lain.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Rajah 2.1 : Alam sekitar semulajadi Alam sekitar buatan merangkumi manusia dan persekitaran buatan manusia. taman burung. Ia merangkumi hubungan ataupun pertalian rapat antara manusia dengan budayanya ataupun budaya di sekelilingnya termasuk etika persekitaran buatan manusia itu sendiri. politik. pendidikan. kesenian. agama dan budaya. ekonomi. taman bunga. kesihatan. Semua komponen ini adalah saling berhubungkait dan tidak boleh dilihat sebagai satu entiti tersendiri. taman orkid. Alam sekitar sosiobudaya merujuk kepada alam sekitar yang berkaitan dengan bagaimana manusia berinteraksi dan menyusun diri mereka dalam kumpulan seperti keluarga. 14 . Alam sekitar buatan merujuk kepada persekitaran fizikal binaan atau ciptaan manusia iaitu alam sekitar yang dibina oleh manusia seperti taman herba. kerajaan. Kualiti saling hubungan ini menggambarkan alam sekitar yang sihat dan seimbang. pekerjaan.

Kumpulkan bahan-bahan tersebut ke dalam Folio Pendidikan Alam Sekitar. Tampalkan gambar tersebut dalam satu bentuk pengurusan grafik dan kenal pasti setiap entiti yang ada dalam ketiga-tiga komponen tersebut.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Latihan Aktiviti 1: Mengenali Alam Sekitar Di Sekeliling Anda Cari tiga contoh gambar yang menunjukkan komponenkomponen alam sekitar semulajadi. 15 . alam sekitar buatan dan alam sekitar sosiobudaya.

Ini merangkumi segala aspek cara hidupnya terutama sekali cara pemakanannya. Segala aktiviti yang dilakukan oleh sesuatu organisma di habitatnya. Terdiri daripada beberapa rantai makanan yang saling berhubung antara satu sama lain. udara. Dikenali sebagai zon kehidupan di atas muka bumi yang menyatukan semua kehidupan and hubungan antara kehidupan termasuklah interaksinya dengan elemen-elemen litosfera. Sekumpulan organisma yang serupa dan boleh saling membiak antara satu sama lain untuk melahirkan anak yang subur. gurun dan padang rumput yang mencirikan keadaan cuaca dan jenis tumbuhan yang beradaptasi secara spesifik di kawasan tersebut.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Perbincangan Aktiviti 2 : Mengenal Pasti Definisi Yang Betul Arahan: Padankan istilah berikut dengan definisi yang betul. Organisma sentiasa saling bertindak antara satu sama lain dengan persekitarannya. Spesies Populasi Habitat Komuniti Ekosistem Biosfera Komponen Biotik Komponen Abiotik Biom Nic Rantai makanan Jaringan makanan 16 . ekosfera dan atmosfera. hutan tropika. Cabang sains yang mengkaji habitat dan interaksi antara benda hidup dengan alam sekitar. Masukkan jawapan anda ke dalam folio pembelajaran. Ekologi Hubungan pemakanan dalam bentuk satu turutan organisma di mana setiap organisma dalam turutan itu makan organisma yang sebelumnya. geologi. Kawasan daratan seperti kawasan padang pasir. nutrien dan matahari. hidrosfera. tundra. Sekumpulan organisma sama spesies dan hidup di habitat yang sama. Kesemua organisma yang hidup di sesuatu habitat . air. haiwan dan mikrob. Tempat kediaman sesuatu organisma. Benda hidup seperti tumbuhan. Benda bukan hidup seperti cuaca.

2. Dalam konteks yang lebih luas. pinggir lautan dan di dalam sungai mahupun lautan adalah juga merupakan tempat tinggal bagi hidupan.2 Biosfera dan Ekologi Planet bumi adalah tempat tinggal manusia dan juga tempat tinggal bagi pelbagai hidupan yang lain. Biosfera dipostulatkan telah mengalami evolusi melalui proses biogenesis lebih kurang 3.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR 2.1 Konsep Biosfera Biosfera adalah semua tempat yang berhampiran dengan kita ataupun semua tempat lain di muka bumi ini di mana ada pelbagai bentuk kehidupan. Biosfera meliputi semua ekosistem global. Gunung yang tinggi.5 billion tahun dahulu.2: Biosfera 17 . hidrosfera. Ia juga dikenali sebagai zon kehidupan di atas muka bumi. 2. cerun dan tanah rata. ekosfera dan atmosfera. biosfera adalah sistem ekologi global yang menyatukan semua kehidupan dan hubungan antara kehidupan termasuklah interaksinya dengan elemen-elemen litosfera. Rajah 2.

sungai.. Ekologi berasal daripada perkataan Greek „oikos‟ yang bermaksud „rumah‟ atau „tempat untuk tinggal‟ dan „logos‟ yang bermaksud „kajian‟. Contohnya di kawasan paya bakau.2 Konsep Ekologi Apakah maksud ekologi? Mari kita teruskan bacaan kita. 18 .3 Ekosistem Apakah pula yang dikatakan sebagai ekosistem? Alam sekitar terdiri daripada komuniti-komuniti berbagai jenis tumbuhan dan haiwan. 2. komuniti tumbuhan dan haiwan serta ekosistem.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR 2. Oleh itu ekologi adalah satu kajian hubungan dalam alam semulajadi (Miller & Spoolman. Ekologi termasuk kajian mengenai populasi tumbuhan dan haiwan. berinteraksi dan mempunyai pengaruh antara satu sama lain. Ekologi juga ditakrifkan sebagai kajian tentang hubungan antara organisma dengan persekitaran fizikal dan biologinya.. kelimpahan dan hubungan antara organisma dan interaksinya dengan alam sekitar.2. kolam di mana terdapat organisma hidup yang besar dan mikroskopik yang hidup bersama yang dinamakan sebagai ekosistem biotik. hidup dalam satu kawasan yang sama. 2009). Ekologi adalah satu bidang kajian saintifik berkaitan dengan taburan.

topografi. suhu. 2008).1: Komponen abiotik dan biotik dalam suatu ekosistem KOMPONEN ABIOTIK Cahaya matahari Suhu Taburan hujan Air dan kelembapan Tanah KOMPONEN BIOTIK Pengeluar Herbivor Karnivor Omnivor Detritivor 19 . Contohnya air. Satu ekosistem terdiri daripada semua organisma hidup (komuniti biologi) dalam satu kawasan tertentu bersama benda bukan hidup (abiotik) dan komponen fizikal alam sekitar yang mana organisma berinteraksi bersama-sama. iaitu komuniti dalam suatu ekosistem. Jadual 2. nilai pH. kelembapan dan iklim mikro.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Ekosistem biosis atau biotik adalah komponen yang hidup. Ekosistem abiotik ialah komponen bukan hidup. Rajah 2. tanah. air dan matahari. Kombinasi komuniti biotik dengan alam sekitar abiotik dipanggil sebagai ekosistem. udara. cahaya. tanah.3: Ekosistem Ekosistem adalah satu set interaksi antara organisma dengan bahan bukan hidup serta tenaga di alam sekitarnya iaitu di dalam suatu kawasan (Miller & Spoolman. seperti udara.

Rajah 2. Rantai makanan adalah satu laluan yang menunjukkan bagaimana tenaga dipindahkan daripada pengeluar kepada pengguna. Pelbagai jenis hidupan boleh berkongsi di habitat yang sama tetapi melakukan nic atau pekerjaan/peranan/fungsi yang berbeza-beza. Mari kita mengenal pasti pula maksud bagi istilah nic. Dalam suatu ekosistem juga terdapat pelbagai jenis rantai makanan dan siratan makanan. Di dalam ekosistem hutan hujan tropika contohnya. Nic ekologi organisma boleh berubah-ubah semasa peringkat hidupnya. pengguna sekunder dan pengguna seterusnya. Setiap peringkat dalam rantai makanan ditunjukkan dengan menggunakan anak panah (→) yang bermaksud „dimakan oleh‟.3: Dua jenis rantai makanan 20 .MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Setelah memahami maksud ekosistem. Apakah sebenarnya nic? Nic adalah peranan suatu organisma. Rantai makanan berbentuk satu arah dan bermula dengan pengeluar (tumbuhan) sehingga kepada pengguna primer. harimau memburu kancil tetapi ulat beluncas memakan daun tumbuh-tumbuhan. yang dikategorikan mengikut cara ia mendapatkan makanan. Nic ekologi merupakan peranan atau „pekerjaan‟ suatu spesies dalam suatu komuniti dan ekosistem. Memikir Cuba bezakan antara kedua-dua jenis rantai makanan berikut. Contohnya berudu tinggal dalam air dan makan plankton tetapi katak dewasa tinggal di darat dan menangkap serangga sebagai makanan.

Rajah 2.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Berbeza dengan rantai makanan. Memikir Cuba kira berapakah rantai makanan yang ada dalam siratan makanan berikut. siratan makanan merupakan satu jaringan yang terdiri beberapa rantai makanan.4: Contoh siratan makanan Bagaimanakah pula perpindahan tenaga berlaku dalam rantai makanan dan siratan makanan dalam suatu ekosistem? 21 .

Simpan hasil kajian ini ke dalam folio pembelajaran anda. Ini bermakna pada keadaan seimbangan. Baca nota tersebut. Sebahagian keseimbangan ekosistem melibatkan kawalan populasi organisma hidup. semua nutrien dapat berkitar dengan berkesan. 22 .MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Latihan Aktiviti 3: Kajian Lapangan Ekosistem Di Kawasan Kampus Kenal pasti satu kawasan ekosistem di kampus anda. Bina satu siratan makanan semulajadi dan terangkan bagaimana proses pemindahan tenaga berlaku di ekosistem tersebut. Rajah 2. Layari Internet Cuba layari internet dan cetak nota tambahan berkaitan dengan keseimbangan ekosistem. Rajah 2.5: Aliran tenaga dalam rantai makanan Satu ekosistem akan berada dalam keseimbangan apabila komponen benda hidup (biotik) dan abiotik (bukan hidup) berada dalam keseimbangan.5 berikut boleh membantu penerangan anda. dan tiada komuniti organisma ataupun fenomena semula jadi yang mengganggu aliran tenaga dan kitar nutrien ke bahagian lain dalam ekosistem.

Pergerakan nutrien merupakan satu keperluan untuk hidup iaitu daripada alam sekitar kepada tumbuhan dan haiwan dan kembali semula ke alam sekitar merupakan satu fungsi penting ekologi dalam mana-mana kawasan.com/png/foodwebFF.vtaide. Masukkan hasil aktiviti ini ke dalam folio pembelajaran anda. kitar nutrien adalah satu konsep yang menerangkan bagaimana nutrien bergerak daripada alam sekitar fizikal kepada organisma hidup. kitar nitrogen dan kitar hidrologi daripada beberapa media cetak dan internet. dan kemudian dikitar kembali kepada alam sekitar fizikal. Memikir Refleksi: Apakah komponen-komponen utama bagi suatu ekosistem? Cuba ingat kembali dan catatkan semula. Mengumpul Maklumat Aktiviti 4: Kitar Semulajadi Cari dan akses maklumat tentang kitar semula jadi iaitu kitar nutrien. Lukiskan kitar semulajadi tersebut dan nyatakan kepentingan setiap kitaran kepada keseimbangan ekosistem. kitar nutrien mestilah dalam keadaan seimbang dan stabil supaya organisma yang tinggal di dalamnya sentiasa subur.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Dalam konteks biologi. Layari laman sesawang berikut dan belajar membina siratan makanan melalui permainan yang disediakan. berupaya berkembang dan membiak serta kekal dalam populasi yang seimbang. http://www.htm Rehat 23 . Kumpulkan bahan-bahan tersebut dan catatkan sumber rujukannya. Di dalam satu alam sekitar semulajadi yang khusus. kitar karbon.

Inc.).Abdul Majeed dan Co.). Life. Bahan Bacaan Untuk bacaan tambahan. R. Environment Quiz Book. (2nd ed.php http://www. Publishing Division. (5th ed. S.com/png/foodchains.. Canada: Brooks/Cole Cengage Learning.wikipedia. G. S.com/biology/Preview/RL201/PT/CB http://www. The environment: A gift of God.) Canada: Thompson Learning. dan Starr. (1994).(2005).. (2004). J. sila rujuk laman sesawang berikut: http://www. Kuala Lumpur: IKIM Publishing Unit.. (2009). C.wikipedia. connections and solutions. D.B. Starr. New York. Garg.R. (2004). Losos. D. H. New York: Mc Graw Hill Higher Education. R.vtaide..C.. Environmental Science: Working with the earth. B. USA: Brooks/Cole Cengage Learning. dan Bailey. Malaysia: S. (2007).edu/biology/courses/bio115/PPTs/5_Biosphere http://www.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Rujukan Enger. (12th ed. G. (12th ed).).T dan Spoolman. Lewis.B. Boston: McGraw Hill. Concepts in biology. Biology. F. C. (2004). Hoefnagels.kzoo. Miller. Environmental Science: Principles.). (12th ed. Gaffin.com/questions/q-food_chain_web.D.T.). (10th ed. (2008). Taggart. B. (7th ed. Biology: The unity and diversity of life. G. M dan Parker. L. Ross. Mc Graw Hill. Miller.org/wiki/Natural_environment 24 . P.rapidlearningcenter. E. Raven. Evers. Institute of Islamic Understanding Malaysia. Johnson.org/wiki/Food_chain http://en. dan Singer. R.sciencebob..htm http://en.

0 Sinopsis ISU ALAM SEKITAR Tajuk tiga adalah tentang Isu Alam Sekitar. Kerangka Tajuk Isu Alam Sekitar Jenis Isu Punca Isu Alam Sekitar Kesan Isu Alam Sekitar Menangani Isu Rajah 3. Tajuk ini terdiri daripada empat bahagian yang utama iaitu Jenis Isu.1: Kerangka Tajuk Tiga 25 . (ii) Membuat inferens dan meramal punca. Hasil Pembelajaran (i) Merancang dan menjalankan satu eksperimen untuk mengesan isu-isu alam sekitar seperti pencemaran bunyi dan udara di kawasan kampus. masalah dan kesan pencemaran alam sekitar kepada manusia. (iv) Memberi cadangan dengan menggunakan pengurusan grafik untuk menangani isu alam sekitar.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR TAJUK 3. (iii) Membincangkan isu yang dikesan dan mengenal pasti punca isu itu. Kesan Isu Alam Sekitar dan juga Menangani Isu Alam Sekitar. Punca Isu Alam Sekitar.

pencemaran air. penipisan Apakah yang dimaksudkan dengan pertambahan penduduk? Bagaimana pertambahan penduduk boleh berlaku? Pertambahan penduduk merujuk kepada perubahan dalam bilangan penghuni yang sedang berlaku di kawasan-kawasan tertentu. penebangan hutan.1 Isu Alam Sekitar Adakah anda sedar? Pada masa kini. pelupusan spesies flora dan fauna. Pertambahan penduduk berlaku akibat pertambahan bilangan penduduk atau pengurangan bilangan penduduk. bunyi dan darat. pemanasan bumi. Cuba cari maklumat apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pertambahan bilangan penduduk di sesuatu tempat. Ia berperanan sebagai pelindung bagi sinaran bahaya ultra ungu (UV). Modul ini walau bagaimanapun akan memberi tumpuan kepada tiga contoh isu alam sekitar iaitu lapisan ozon dan juga hujan asid. peningkatan gurun. sama ada di kawasan setempat dalam negeri atau secara global.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR 3. Akibatnya kesemua negara-negara seluruh dunia menghadapi pelbagai masalah dan isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar seperti isu pertambahan penduduk. Apakah fungsi lapisan ozon? Mengapa lapisan ozon semakin menipis? Ozon secara kimianya merupakan gas yang mengandungi tiga atom oksigen (O3). penghapusan paya. hakisan tanah. Aktiviti-aktiviti manusia lebih mementingkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan kemajuan sains dan teknologi. pertambahan penduduk. kekurangan bekalan sumber api. Lapisan ozon berkedudukan di atas lapisan awan dan dikenal pasti sebagai lapisan stratosfera. penipisan ozon. udara. seluruh dunia termasuk negara kita Malaysia sedang mengalami pembangunan yang amat pesat sekali. 26 . Jaraknya adalah lebih kurang antara 20-50 km daripada bumi. galian dan air serta pemendapan asid di permukaan bumi.

Lapisan ozon di bahagian Ottawa. Kanada juga didapati menipis kira-kira 25% penerimaan sinar UV berbanding tahun 1950-an. penyelidikan NASA mendapati lapisan ozon di Antartika menipis sebanyak 95% terutama bagi musim bunga manakala di Artik dan ruangan angkasa Greenland pada musim salji. Rajah 3.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Rajah 3. lapisan ozon dunia didapati semakin menipis. Lubang ozon di atas Kutub Selatan pada tahun 2006 membuktikan bahawa kerosakan lubang ozon masih terus berlanjutan sampai saat ini yang luasnya mencapai 29 juta km2.3: Lubang ozon di Antartika yang digambarkan oleh NASA pada tahun 2006 27 . Pada Oktober 1987.2: Kedudukan lapisan ozon dari bumi Kini.

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Mengumpul Maklumat Cuba cari berapa besarkah „lubang‟ ozon pada masa kini di Antartika. Jadi mendapan asid adalah satu istilah 28 . ekzos kenderaan. penjanaan kuasa elektrik dan juga bahan api fosil serta aktiviti perindustrian yang menghasilkan gas klorin. Hujan asid adalah istilah yang diperkenalkan oleh seorang inspektor kilang dalam pertengahan abad yang lalu di Manchestor. Bagaimana pertambahan keasidan boleh berlaku dalam air hujan? Pertambahan keasidan air hujan diakibatkan oleh pertambahan kepekatan gas-gas berasid ke dalam atmosfera seperti gas sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Fenomena penipisan lapisan ozon stratosfera oleh bahan kimia chlorofluoromethane (atau biasa disebut sebagai chlorofluorocarbon – CFC) pertama kali disampaikan oleh dua orang ilmuwan Amerika. Penipisan lapisan ozon merupakan salah satu masalah alam sekitar yang harus segera ditangani kerana setiap penipisan lapisan ozon sebesar 10% akan menyebabkan kenaikan intensiti sinar ultra violet (UV) sebanyak 20%. Pertambahan keasidan hujan juga adalah disebabkan oleh buatan manusia yang mengeluarkan gas-gas buangan daripada kilang. dalam Jurnal Nature pada tahun 1974. Rowland dan Molina. Oleh yang demikian bukan hanya air hujan didapati bertambah berasid tetapi juga hujan ais dan kabus. Istilah ini membayangkan komponen semulajadi dan juga komponen buatan manusia. salji dan wap awan. Apakah di yang dimaksudkan dengan hujan asid? Hujan asid adalah satu istilah yang umum berkaitan dengan asid dan bahan-bahan pencemaran yang bersifat asid dalam hujan. United Kingdom.

Untuk mengkaji lebih 29 . kita perlu pula mencari maklumat tentang punca-punca bagi isu alam sekitar. Rajah 3. bencana alam.4: Hujan asid 3. budaya dan etika serta pengguatkuasaan undang-undang. gas dan zarah. Antara puncanya ialah disebabkan oleh pertambahan penduduk.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR yang biasanya digunakan bagi semua keasidan yang diakibatkan oleh wap. penggunaan teknologi.2 Punca Isu Alam Sekitar Setelah mengetahui tentang isu-isu alam sekitar semasa. politik dan peperangan.

5 berikut. 30 . mari kita gunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran (P&P) secara inkuri dengan cara mengikuti langkah-langkah seperti ditunjukkan dalam Rajah 3.5: Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Melalui Inkuiri Berikut adalah dua contoh hasil kajian yang boleh dijadikan panduan bagi membuat laporan apabila menggunakan kaedah P&P inkuiri.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR lanjut tentang punca-punca alam sekitar. Mengenal pasti masalah Membuat andaian/Hipotesis Merancang strategi penyelesaian Mengumpul maklumat yang berkaitan Mengkaji dan menganalisis maklumat yang dikumpulkan Membuat generalisasi atau rumusan Cadangan penyelesaian dan pelan tindakan Rajah 3.

Pastikan sebarang pembangunan mendapat kelulusan EIA Kurangkan aktiviti pembangunan di lereng bukit Lakukan pemantauan yang kerap Tindakan pencegah tanah runtuh perlu disegerakan.tiada cerucuk sebagai penahan tanah  tanah terdedah  tekstur tanah .berstruktur kering dan longgar akibat terdedah langsung kepada iklim  jenis tumbuhan . 31 . 2.gagal menanam semula tumbuhan . 4.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR MASALAH 1: HIPOTESIS: TANAH RUNTUH DI KAWASAN LERENG BUKIT Tanah runtuh di lereng bukit disebabkan pembangunan Mengkaji  struktur tanah  kecerunan kawasan  tekstur tanah-kelekitan  jenis tumbuhan tutup bumi STRATEGI: MENGUMPUL MAKLUMAT: Pemerhatian  pemasangan paip air utama  pemotongan lereng tidak terancang  tidak berteres  kawasan terlalu cerun  tiada tindakan susulan .tanah liat dan tanah pasir . 3.kurang tumbuhan berakar yang boleh mencengkam tanah ANALISIS:  cerun yang terdedah tanpa struktur penyokong akan mengakibatkan larian air dan hakisan RUMUSAN Pembangunan kurang terancang dan terkawal menyebabkan tanah runtuh CADANGAN PENYELESAIAN 1.tiada tumbuhan tutup bumi .

kawasan longkang .pengurusan .pekerja DAPATKAN MAKLUMAT  bau berpunca daripada tangki septik (hasil temuramah)  sebab-sebab tangki septik sudah lama tidak dikosongkan  air mandian panas masuk ke dalam tangki septik dan mengeluarkan bau HASIL PEMERHATIAN  longkang dan tangki septik septik berbau  dapur dan stor sampah tidak berbau RUMUSAN Bau dari tangki septik CADANGAN PENYELESAIAN  laporkan kepada Majlis Daerah  kuatkuasakan jadual pembersihan tangki  asingkan sisa mandian daripada tangki septik 32 .tangki septik .stor simpan sampah  temubual .MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR MASALAH 2: PENCEMARAN BAU HIPOTESIS:  Tangki septik  Pembuangan sampah  Air bertakung STRATEGI:  Lawatan ke sekitar kawasan  Temubual dengan pekerja dan pengurus MENGUMPUL MAKLUMAT  pemerhatian lawatan ke .

Latihan Aktiviti 2: Mengkaji Isu Alam Sekitar Petikan 1 dan 2 adalah keratan akhbar yang menunjukkan beberapa isu alam sekitar di Malaysia. 3. Sebenarnya.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Latihan Aktiviti 1: Pengajaran dan Pembelajaran Melalui Inkuiri Secara berpasangan. Penggunaan sumber semula jadi yang berleluasa tanpa memikirkan akibatnya akan memberikan kesan yang mendalam dan mungkin tidak boleh diperbaiki. gunakan kaedah inkuiri seperti contoh yang telah ditunjukkan untuk melaksanakan kajian berkaitan satu isu alam sekitar di kawasan kampus atau sekolah anda. bolehkah anda nyatakan kesan isu-isu tersebut? Aktiviti berikut akan membolehkan anda mengetahui lebih mendalam lagi tentang kesan isu alam sekitar.3 Kesan Isu Alam Sekitar Sejauhmanakah alam sekitar kita memberi keselesaan kepada kehidupan dunia adalah bergantung kepada tindak-tanduk penduduk dunia sendiri. Seperti yang kita telah bincangkan di atas tentang pelbagai punca isu alam sekitar. Sediakan laporan lengkap tentang kajian itu dan masukkan laporan tersebut ke dalam folio pembelajaran. pada masa kini kita juga telah menghadapi banyak masalah yang berkaitan dengan kesan akibat alam sekitar yang tercemar. 33 .

Masukkan cadangan tersebut ke dalam folio pembelajaran anda. All we have to do is look around us and we can see examples of such abuses daily. the uncontrolled clearing of hills and water catchment areas. I agree with the views of the Malaysian Nature Society that a holistic approach is needed. They should be proactive and have in place programmes and systems to monitor any potential damage to the environment and highlight these problems to the relevant enforcement agencies for corrective actions to be taken before more damage is done. The indiscriminate dumping of rubbish. Why are all these to go on? At the national level. Apart from the policing and controlling of pollution.1: Keratan akhbar „Selamatkan alam sekitar‟ 34 . masalah dan kesan isu yang dinyatakan.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR (i) Teliti petikan tersebut dan kenal pasti punca. an integrated approach to address the polluting factors should be implemented. Just take a cruise up the Straits of Malacca and you would not fail to notice the large. we have a ministry specifically tasked with protecting the environment and every state we have an executive councilor in charge of the environment. (ii) Cadangkan tiga cara bagaimana isu alam sekitar tersebut dapat diatasi. the apathetic attitude of our authorities to prevent or reduce such degradation of our environment has only served to encourage the more selfish members of the populace to continue to abuse and damage our natural heritage. Mah Chee Wah. In addition. Johor Baru Petikan 3. The list goes on. Letters to the Editor The Star Thursday 26 August 2004 Save environment before it‟s too late The recent efforts of The Star to highlight the massive pollution of Tasik Chini and the gradual extinction of the fireflies in Kuala Selangor must be highly commended. They should not wait for the media to highlight the problem and the Sultan to reprimand them before they would act. These are but two of the cases highlighted. For far too long. educating and even rewarding good environmental practice should be encouraged. unsightly patches of rubbish (mainly plastic bags and polystyrene materials) floating in the sea off the mouths of the many waterways flowing from the Malaysian coast.

Previously.2: Keratan akhbar „Lindungi alam semulajadi‟ 35 . scientists had warned the loss of beaches to development and the continued consumption of turtle eggs will lower the turtle count in Malaysian waters. plans are already afoot to put in a multi million ringgit marina and new airstrip. scientists and NGOs had warned about the threats to the fireflies. The fireflies of Kuala Selangor are only one of two colonies in the world. Today they are barely visible in two spots along the river. Coral reefs have been earmarked for destruction and locals are being asked to leave. How ironic it is that while we can build skyscrapers. we can still fail to protect a colony of fireflies which is so unique in the world The Dugong Dude. Today leatherback turtle landins are fewer than 100 per year while successful hatchlings have not been recorded in the last few years. Previously labeled as one of the most beautiful islands in the world. If we are to repeat these mistakes notwithstanding the vindicating evidence of recent past. A little less than 10 years ago. a controversy is raging on Pulau Tioman. Your recent articles on Tasik Chini and the fireflies coupled with your weekly environment articlesin StarTwo are well researched and objective. which flash synchronously. Worse still.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Just the spark we need to protect nature‟s wonder Firstly. I would like to congratulate The Star for being at the forefront of environmental journalism. then we deserve to be called a third world nation. Adding insult to injury. Today. high tech townships. bridges kilometers long and put satellites in orbit. Kuala Lumpur Petikan 3. Twenty years ago. the once common hawksbill turtle is now also in danger of extinction. this phenomenon occurred along 6 km of the Sungai Selangor. Tioman now lives in the shadow of having been scarred by development.

Banyak spesis tumbuhan dan haiwan telah diancam kepupusan dan ada yang telah pupus.3: Adakah bumi kita selamat? Latihan Aktiviti 3: Kartun Isu-Isu Alam Sekitar Pepatah ada mengatakan bahawa “suatu gambar boleh memberikan beribu perkataan dan makna. Dalam keghairahan mengejar kemajuan. bahasa atau agama. Walaupun kita berbeza bangsa. alam semulajadi dan kita harus menggunakan teknologi dengan bijak agar tidak membahayakan diri sendiri dalam jangka masa panjang kerana hanya bumi tempat tinggal yang kita miliki. Hantar jawapan ke dalam folio pembelajaran anda. Bumi milik kita bersama. sungai serta laut. membangun dan meransangkan pengetahuan serta imaginasi pelajar. suratkhabar dan buku tentang alam sekitar serta bahan daripada organisasi alam sekitar merupakan sumber gambarfoto. kejahilan mengenai alam dan sifat tamak akan menyebabkan kerosakan yang berkekalan. 36 . Tindakan ini bukan sahaja membahayakan nyawa kita tetapi generasi akan datang. Secara berpasangan.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Memikir Adakah Bumi Kita Selamat? Arahan: Baca petikan berikut. Kita mestilah menggunakan sumber semulajadi dengan bijak supaya hidupan terus hidup. kita memusnahkan hutan dan mencemari udara. perhatikan gambar kartun berikut dan jawab soalan yang berkaitan dengannya. Anehnya banyak perkara yang tidak wajar telah kita lakukan terhadap bumi. lukisan dan gambarajah yang boleh digunakan untuk membina. Majalah. bumi tempat tinggal kita. Atas dasar pembangunan. Petikan 3. Kita mesti belajar menghargai nilai kehidupan.” Gambar juga boleh mencetuskan pelbagai imaginasi kita.

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Rajah 3.6: Situasi 1 Rajah 3.7: Situasi 2 37 .

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Rajah 3.8: Situasi 3 Rajah 3.9: Situasi 4 Rajah 3.10: Situasi 5 38 .

4 Menangani Isu Apakah strategi yang patut dilakukan untuk kita menangani isu-isu berkaitan dengan alam sekitar? Strategi ini bukan hanya menjadi tanggungjawab seseorang individu sahaja tetapi memerlukan juga penglibatan komuniti serta penguatkuasaan undang-undang dan akta.11: Situasi 6 (i) Apakah masalah alam sekitar yang dapat diperhatikan pada setiap situasi dalam rajah berikut? Rajah 3.10: Rajah 3.8: Rajah 3. Apakah kesan-kesan akibat daripada masalah tersebut? Bagaimanakah anda dapat mengatasi masalah tersebut sekarang dan di masa hadapan? 3. 39 .7: Rajah 3.9: Rajah 3.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Rajah 3.11: (ii) (iii) (iv) Nyatakan punca-punca masalah tersebut.6: Rajah 3.

to conserve electricity. is responsible for more than 20% of world‟s greenhouse emissions.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Memikir Menangani Isu Alam Sekitar Arahan: Baca artikel berikut dan senaraikan peranan yang boleh dimainkan oleh individu dan komuniti dalam menangani isu alam sekitar yang dinyatakan. use renewable energy sources such as wind and solar power. 2004 there are 13.         40 . Since Dec. Bagaimanakah undang-undang dan akta dapat dikuatkuasakan? With less than 5% of the world‟s population. sulphur dioxide and nitrogen oxides released into the atmosphere. so are tremendous quantities of carbon dioxide. replace incandescent with fluorescent light bulbs. insulating and weatherproofing our homes. recycling – 95% of energy used to produce an aluminium can from raw materials is conserved support reforestation efforts to replace trees. the U.7 million cars in Malaysia (1/2 Malaysian population)  reduce emissions of carbon dioxide by using fuel-efficient vehicles. As electricity is generated in fossil fuel fired power plants. A car with a fuel efficiency of 20 miles per gallon releases 1 pound of carbon dioxide per mile. car-pools and public transportation. purchase more efficient appliances.S. turn off unused computers and lights. incorporating solar energy features into new homes. planting deciduous trees near our houses to provide shade – reduce fuel consumption while cutting back on air -conditioning costs.

the production and consumption of controlled (ozone depleting) substances are to be reduced and phase-out and the development and introduction of alternatives and other processes are stepped up.  The Montreal Protocol 1987 The Montreal protocol on substances that deplete the Ozone layer was adopted on 16 September 1987 in Montreal. India and China are not bound by the Kyoto agreement. The Convention pledges the Parties commitment to protect human health and the environment from the effects of ozone depletion and provides for participating countries to cooperate in research. which are home to more than one-third of Earth‟s people as they strive to industrialize and increase their standard of living. the treaty will commit industrialized nations to reduce carbon dioxide emissions to about 5 % low 1990 levels by 2012. observations and information exchange. Austria.  Kyoto Protocol 1997 160 nations proposed a treaty to curb carbon dioxide emissions. Canada. Under the Montreal Protocol.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Mengumpul Maklumat Akta dan Undang-Undang Berikut adalah contoh-contoh saranan yang telah diputuskan semasa Persidangan „Global Earth Summit‟ yang menjadi asas kepada pembentukan akta dan undang-undang berkaitan dengan alam sekitar. 41 . Many observers are concerned that the benefits of the treaty could be overwhelmed by emissions from such nations. If ratified.  Vienna Convention 1985 The Vienna Convention for the protection of the ozone layer was adopted on 22 March 1985 in Vienna.

” Oleh itu sejauhmanakah anda bersedia untuk berkorban bagi menyelamatkan bumi kita? Mari kita jalankan aktiviti untuk mengukur sebanyak manakah karbon dioksida dan gas rumah hijau yang telah kita hasilkan dalam aktiviti seharian.do?categoryld=9 05627&contentld=7029058 (ii) The Nature Conservancy di http://www. Langkah 1: Langkah 2:    Buat pilihan negara anda. Pilih Singapura jika Malaysia tidak disenaraikan. Dalam aktiviti ini kita menggunakan carbon footprint calculator yang boleh di dapati pada beberapa laman sesawang. 42 . Purata penghasilan karbon untuk setiap penduduk Malaysia adalah 7 tan.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Latihan Aktiviti 4: Selamatkan Bumi Kita Pepatah juga ada mengatakan “ Kita tidak mewarisi bumi ini daripada nenek moyang kita sebaliknya kita meminjam daripada anak cucu kita. Purata penghasilan karbon untuk negara perindustrian adalah sebanyak 11 tan.nature. Kira untuk seluruh penggunaan isi rumah.com/extendedsectiongenericaticle.bp. Berikut dicadangkan beberapa laman sesawang yang sesuai dilawati: (i) Carbon footprint calculator di http://www. (iii) Environment and greener living di http://www. Sumber (iii) mempunyai animasi tetapi banyak soalan.org/initiatives/climatechange/calculator/.uk/en/environmentandgreenerliving/actonco2 /DG067197 Sumber (i) dan (ii) mempunyai soalan yang mudah. Purata penghasilan karbon seluruh dunia adalah 4 tan.gov.direct. Contoh menggunakan sumber (i).

Petaling Jaya: Koperasi Pencetakan Malaysia Berhad.epa. sila rujuk laman sesawang berikut: http://en.nepa. R. Kuala Lumpur: IKIM Publishing Unit. Teknologi dan Alam Sekitar Malaysia.. bagaimanakah cara untuk mengurangkan kadar penghasilan karbon di udara?     Adakah saya perlu menggunakan kereta yang kecil? Adakah saya perlu menggunakan pengangkutan awam? Adakah saya perlu menggunakan alat yang menjimatkan tenaga? Adakah gaya hidup anda sekeluarga perlu diubah supaya bumi boleh menjadi tempat yang selamat untuk dihuni? Rujukan Garg. Environment Quiz Book. The environment: A gift of God.org/wiki/Acid_rain http://www. Publishing Division.jm/resource-material/pdf/The_Ozone_Layer.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Memikir Refleksi: Pada pandangan anda. http://en.wikipedia.). Isu-Isu Semasa Sains dan Teknologi.wikipedia.gov/acidrain/effects/ Rehat 43 . Bahan Bacaan Untuk bacaan tambahan.gov.Abdul Majeed dan Co. Malaysia: S. Institute of Islamic Understanding Malaysia. (1991). (2nd ed. Kementerian Sains. (2004). (1994).org/wiki/Ozone_layer http://www..

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

TAJUK 4.0 Sinopsis

PEMBANGUNAN LESTARI

Tajuk empat ialah Pembangunan Lestari. Sub tajuk bagi Pembangunan Lestari ialah Konsep Pembangunan Lestari, Tujuan Pembangunan Lestari, Strategi Pembangunan Lestari serta Organisasi Kerajaan, Bukan Kerajaan dan Badan Korporat Terhadap Pemuliharaan dan

Pemeliharaan Alam Sekitar.

Hasil Pembelajaran (i) Menerangkan konsep pembangunan lestari dan kepentingan untuk kemandirian hidupan. (ii) (iii) Menjelaskan konsep pemeliharaan dan pemuliharaan. Memberi cadangan aktiviti pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar secara bijaksana. (iv) Membina senario kesan kepada alam sekitar jika pembangunan lestari tidak dipraktik. (v) (vi) Menjelaskan tujuan pembangunan lestari. Membuat peta minda yang menunjukkan bahan-bahan mengikut konsep 5R. (vii) Membanding beza tenaga yang boleh diperbaharui dengan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. (viii) Menganalisis jenis pembangunan ekonomi negara mengikut lunas pembangunan lestari.

44

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Kerangka Tajuk

Pembangunan Lestari

Konsep Pembangunan Lestari

Tujuan Pembangunan Lestari

Strategi Pembangunan Lestari

Organisasi Kerajaan, Bukan Kerajaan dan Badan Korporat Terhadap Pemuliharaan dan Pemeliharaan Alam Sekitar

Rajah 4.1: Kerangka Tajuk Empat

4.1

Konsep Pembangunan Lestari

Konsep pembangunan lestari muncul ekoran daripada kesedaran tentang kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan sumber alam sekitar. Isu pembangunan lestari telah dibincangkan secara serius dalam Sidang Kemuncak bumi yang diadakan di Rio De Janerio pada tahun 1992 dan di Johannesburg pada 26 Ogos hingga 4 September 2002. Persidangan pada tahun 1992 telah merintis pada wujudnya Agenda 21 yang merupakan plan tindakan yang mengandungi satu set prinsip-prinsip yang menyeluruh untuk membantu pihak kerajaan dan institusi dalam

45

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

melaksanakan dasar-dasar dan program-program pembangunan lestari di negara masing-masing.

Apakah yang dimaksudkan dengan Pembangunan Lestari? Pembangunan Lestari didefinisikan sebagai pembangunan yang

dilaksanakan untuk menghindari pelupusan sumber dan memastikan kerosakan minimum ke atas alam semulajadi. Pembangunan Lestari mengikut definisi UNESCO (2002) diertikan sebagai “… balancing the fulfillment of human needs with the protection of the natural environment so that these needs can be met not only in the present, but in the indefinite future.”

Pembangunan

Lestari

adalah

kemampuan

untuk

memberi

sokongan untuk memelihara sistem kehidupan sepenuhnya dalam manusia dan kehidupan lain di planet ini iaitu kemampuan untuk menyalurkan keperluan-keperluan untuk hidup secara berterusan dalam semua jenis benda hidup. Dalam konsep pembangunan lestari, penekanan diberikan kepada keseimbangan antara memenuhi keperluan manusia dengan keupayaan sistem semulajadi untuk membekalkan produk dan perkhidmatan tanpa degradasi.

4.2

Tujuan Pembangunan Lestari

Pembangunan Lestari bertujuan untuk memastikan penggunaan sumber-sumber semulajadi mencukupi buat masa kini dan untuk masa depan bagi manfaat semua jenis kehidupan di muka bumi ini. Oleh itu pembangunan lestari amat bergantung kepada pemuliharaan dan pemeliharaan kesejahteraan manusia dan ekosistem secara bersama.

Polisi Malaysia mengenai pembangunan lestari jelas disebut di dalam Rancangan Malaysia ketujuh. Plan tersebut juga menerangkan
46

Buat 4 kali tangkapan dengan bilangan yang ditetapkan bagi setiap tangkapan. Senaraikan faktor-faktor yang boleh menghadkan bilangan maksima ikan yang boleh ditampung oleh kolam tersebut. Kira jumlah ikan yang ditangkap dan ikan yang masih ada di dalam kolam pada akhir kesemua tangkapan. ikan akan mati atau tidak membiak. Anda diminta menangkap ikan dari kolam ini dan cara tangkapan terpulang kepada kreativiti masing-masing. Jika bilangan melebihi had ini. Kesan pencemaran air dan penangkapan ikan secara lestari juga boleh dibincangkan. Langkah–langkah baru telah dimulakan semasa Rancangan Malaysia ke–7 (1996 – 2000) bagi meningkatkan kebolehan Malaysia untuk membangun secara lestari.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR langkah–langkah yang diambil untuk memberi penekanan terhadap pembangunan lestari semasa awal tempoh Rancangan Malaysia. bilangan ikan yang sama dengan baki ikan dalam kolam mesti ditambah dengan syarat tidak melebihi 16 ekor. Selepas setiap tangkapan. 47 . Kolam ini dapat menampung maksima 16 ekor ikan sahaja. Bilangan ikan yang boleh ditangkap bagi setiap tangkapan boleh menjadi antara 0 hingga 16 ekor. Latihan Aktiviti 1: Penangkapan Ikan Secara Lestari Anda mempunyai sebuah kolam ikan air tawar. Masukkan semua hasil perbincangan ke dalam folio pembelajaran anda.

Apakah kesimpulan yang boleh dibuat? 48 .2: Pembangunan lestari Perhatikan gambar kartun yang ditunjukkan dalam Rajah 3.2.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Memikir Pembangunan Lestari Rajah 4.

Pada suatu hari. 4. Untuk menghindari gangguan anaknya sementara dia habis membaca suratkhabarnya.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Memikir Cerita Seorang Budak dan Permainan Arahan: Baca petikan cerita ini dan nyatakan apakah implikasinya terhadap pembangunan lestari. konsep 5R. 49 undang-undang serta melalui konvensyen . Setelah mengacaunyanya. Saya membetulkan manusia itu dan dengan sendirinya dunia dapat dipulihkan”. penggunaan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Dia begitu pasti bahawa anaknya akan mengambil masa yang agak lama untuk mencantumkan semula kepingan kepingan itu. pembangunan ekonomi yang terancang. kepingan itu diserahkan kepada anaknya untuk dicantumkan semula. Halaman itu dikoyakkannya kepada beberapa keping untuk membentuk permainan mencantum kepingan. pengelolaan kempen cinta alam sekitar dan penguatkuasaan antarabangsa. anaknya muncul semula dengan gembira sambil menunjukkan peta dunia yang lengkap ditampalkan. anaknya menjawab. seorang bapa diganggu oleh anaknya ketika sedang asyik membaca suratkhabar. Buat refleksi terhadap pernyataan berikut : “Saya membetulkan manusia itu dan dengan sendirinya dunia dapat dipulihkan”. “Ini kerja yang mudah sekali kerana di belakang halaman itu terdapat gambar besar seorang manusia. bapanya pantas berfikir dan mendapat satu idea. Apabila ditanya. Dia mengeluarkan satu halaman daripada suratkhabarnya yang mempunyai peta dunia di dalamnya. Namun selepas beberapa minit. Bapanya berasa sungguh hairan kerana anaknya dapat menyelesaikannya dengan begitu cepat.3 Strategi Pembangunan Lestari Strategi-strategi yang boleh dilaksanakan untuk pembangunan lestari adalah seperti kitar dan guna semula bahan.

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Latihan Aktiviti 2: Program Cintai Alam Sekitar Rancang dan jalankan satu program mencintai alam sekitar dengan pasangan anda. Anda perlu mengemukakan satu kertas kerja yang diluluskan oleh pihak sekolah sebelum melaksanakan program tersebut. Sediakan buku program dan satu laporan refleksi beserta gambar sebagai bukti pelaksanaanya.

Latihan Aktiviti 3: Akta dan Konvensyen Antarabangsa Salah satu daripada strategi pembangunan lestari adalah dengan penguatkuasaan undang-undang dengan mewujudkan akta dan konvensyen antarabangsa seperti Langkawi Declaration 1989, Agenda 21 (Earth Summit), Kuala Lumpur Accord (1992), UN Commision on Sustainable Development (UNCSD) dan International Whaling Commission (IWC). Kenal pasti strategi pembangunan lestari yang dinyatakan dalam akta dan konvensyen tersebut. 4.4 Organisasi Kerajaan, Bukan Kerajaan dan Badan Korporat Terhadap Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar

Adakah anda tahu bahawa pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar merupakan tanggungjawab bersama antara Organisasi Kerajaan, Bukan Kerajaan dan juga Badan Korporat? Mari kita cari apakah fungsi dan peranan mereka melalui aktiviti berikut.

50

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Latihan Aktiviti 4: Fungsi dan Peranan Organisasi Kerajaan, Bukan Kerajaan dan Badan Korporat Cari dan kumpulkan brosur dan maklumat mengenai fungsi dan peranan organisasi-organisasi berikut: i) kerajaan, ii) bukan kerajaan dan iii) korporat dalam memelihara dan memulihara alam sekitar

Rehat

Rujukan

Bahagian Pendidikan Guru. (2002/2003). Modul Pendidikan Alam Sekitar: Kursus Pendek Kelolaan Maktab (KPKM). Malaysia: Kementerian Pendidikan Malaysia. Jabatan Alam Sekitar Malaysia. (2006). Era Hijau. Keluaran 1. Putrajaya: Harian Zulfadzli Sdn. Bhd. Bahan Bacaan

Untuk bacaan tambahan, sila rujuk laman sesawang berikut: http://teknologialam.blogspot.com/2009/01/indikator-pembangunan-lestari http://www.iab.edu.my/Jurnal/Jurnal%202007/Lestari.pdf http://www.doe.gov.my/en/taxonomy/term/676/all

51

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

TAJUK 5.0 Sinopsis

WARGA ALAM SEKITAR

Tajuk lima adalah Warga Alam Sekitar. Tajuk ini terdiri daripada dua sub tajuk iaitu Gaya Hidup Lestari dan Penglibatan Individu Dalam Usaha Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar.

Hasil Pembelajaran (i) Menjalankan penilaian kendiri tentang amalan harian individu mengikut amalan mesra alam. (ii) Mengenal pasti dan mengelaskan produk yang mencemarkan alam sekitar dan produk yang diperbuat dari spesies yang hampir pupus dan implikasi kepada alam sekitar. (iii) Merancang dan mengendalikan kempen atau aktiviti pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar di kampus. (iv) (v) Mengelaskan projek alam sekitar di kampus dan komuniti. Mengenal pasti organisasi yang berasaskan alam sekitar.

52

and action of an individual. He or she takes action in solving environmental problems either at the individual level or in a group and when necessary initiates legislative or political actions. masyarakat Perubahan lestari ke arah gaya hidup kepada yang mendokong sebagai sangat bergantung 53 individu . 2007) Pembangunan Lestari pula adalah satu cara praktikal untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan alam sekitarnya secara menyeluruh. 2003) that manifests in the behavior. values.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Kerangka Tajuk Warga Alam Sekitar Gaya Hidup Lestari Penglibatan Individu Dalam Usaha Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar Rajah 5.” (Ho Yuek Ming. attitude.1: Kerangka Tajuk Lima Apakah maksud warga alam sekitar? Warga alam sekitar atau Environmental Citizenship ditakrifkan sebagai “a notion of ‘civic virtue’ (Dobson. 2007) “An environmental citizen is an environmentally responsible individual who displays responsible environmental behaviour. It involves both the exercising of environmental rights and carrying out ecological responsibilities.” (Azizi Muda.

Adakah anda mengamalkan gaya hidup lestari? Sila jawab semua soalan-soalan berikut dan masukkan jawapannya ke dalam folio pembelajaran anda.1 berikut.1 Gaya Hidup Lestari Antara gaya hidup lestari yang boleh diamalkan adalah amalan 5R dan tidak membazir dalam pengurusan perbelanjaan harian yang berhemah. 5. Latihan Aktiviti 1: Gaya Hidup Lestari Masyarakat Lestari hanya dapat dibentuk jika Gaya Hidup Lestari dapat diamalkan. (i) Apakah yang dimaksudkan dengan gaya hidup lestari? (ii) Bandingkan jawapan anda dengan rakan sejawat di sekolah? (iii) Untuk mengamalkan gaya hidup lestari. Mari kita jalankan aktiviti berikut untuk meneroka lebih lanjut tentang maksud dan amalan gaya hidup lestari.1: Lembaran mengkategori keperluan kita Perlu untuk terus Hidup Makanan Perlu demi Kesejahteraan Pakaian Perlu demi Kesenangan Telefon Kemewahan Kondominium 54 . Jadual 5. nilai dan tindakannya akan memberi kesan terhadap persekitaran iaitu sama ada mesra alam ataupun tidak. ini akan membawa kepada kesan positif yang besar”.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR permulaan. Demi kepentingan menjaga alam sekitar adalah amat baik sekiranya lebih ramai orang sedar tentang bagaimana sikap. Pepatah ada mengatakan bahawa “sekiranya setiap individu membuat satu perubahan walaupun kecil secara berkumpulan. perkara pertama yang kita perlu lakukan ialah memeriksa gaya hidup sedia ada kita yang berkait rapat dengan keperluan hidup. (iv) Lengkapkan Jadual 5.

kita dapat menilai sama ada sesuatu produk itu mesra alam atau pun tidak. 6. Jadual 5. Pilih satu item dari setiap kategori berikut (Jadual 5. kesihatan dan kesenangan hidup? Memikir Membuat kesimpulan Perhatikan gambar kartun yang ditunjukkan dalam Rajah 5. NR= Tidak Boleh diperbaharui.2: Lembaran menilai keperluan kita Mesra Alam Item R B RC NP Tidak Mesra Alam NR NB NRC P Kesimpulan (Catatan: R= Boleh diperbaharui. Dengan meneliti ciri-ciri setiap item keperluan kita. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat? Rajah 5. RC= Boleh dikitar semula. kesejahteraan hidup.2: Amalan Warga Alam Sekitar 55 . Bolehkah kita menghentikan penggunaannya tanpa perubahan gaya hidup kita? Apakah implikasi-implikasi perubahan ini dari segi ekonomi. B= Boleh terbiodegradasikan.2) dan buat analisa serta lengkapkan jadual tersebut berdasarkan sumber dan cirinya sama ada item tersebut mesra alam atau sebaliknya. NB = Tidak Boleh terbiodegradasikan NRC= Tidak boleh dikitar semula dan P= Mencemarkan). kita boleh menghentikan penggunaannya. Sekiranya tidak mesra alam. NP= Tidak mencemarkan.2. 7.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR 5.

56 . Catatkan maklumbalas daripada murid-murid bagaimana permainan ini dapat menerapkan nilai-nilai murni alam sekitar. Mulakan langkah pertama hari ini dengan menjaga alam di sekeliling kita agar menjadi pemangkin ke arah pemeliharaan dan pemuliharaan alam yang lebih berkesan di peringkat global dan juga glokal. usaha harus dipergiatkan untuk memastikan penglibatan individu menjaga amanah Tuhan yang sangat bermakna ini. Marilah kita bersama-sama terus memainkan peranan serta fungsi masing-masing sebagai warga yang bertanggungjawab untuk memelihara dan memulihara alam sekitar kurniaan Tuhan. Malaysia memiliki kepelbagaian biologi yang tidak ternilai dengan wang ringgit. Masukkan catatan tersebut ke dalam folio pembelajaran.2 Penglibatan Individu Dalam Pemuliharaan Alam Sekitar Usaha Pemeliharaan dan Kesedaran untuk terus memulihara dan memelihara alam sekitar harus bermula dari dalam diri kita sendiri. Justeru. Latihan Aktiviti 2: Kaedah Permainan Dalam P&P Permainan 1 dan 2 adalah contoh permainan yang boleh dijalankan di dalam kelas anda. Cetak dan laksanakan permainan tersebut.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Rehat 5.

3: Permainan Kompos 57 .MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Rajah 5.

4: Permainan Ular dan Tangga 58 .MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Rajah 5.

utm. Bhd. Putrajaya :Harian Zulfadzli Sdn. Era Hijau. (2007). Keluaran 1. Bahan Bacaan Untuk bacaan tambahan. Bhd. Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Keluaran 3. (2007). Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Bhd. Era Hijau.my/staff/zaini/images/DOCUMENTS/gaya-hiduplestari-1ogos2008. 59 . (2006). Keluaran 2. Putrajaya :Harian Zulfadzli Sdn.eng. Era Hijau.pdf Rehat Mari dengar lagu “Heal the world” nyanyian Michael Jackson. sila rujuk laman sesawang berikut: http://chem.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Rujukan Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Putrajaya :Harian Zulfadzli Sdn.

(iii) Merancang dan menyediakan Rancangan Persediaan Harian yang mengintegrasikan Pendidikan Alam Sekitar dalam subjek sekolah. 60 . Hasil Pembelajaran (i) (ii) Menghuraikan konsep pendekatan sekolah secara menyeluruh. Audit Hijau di Maktab/Kampus dan Program Penghijauan. Menjelas dan mengaplikasikan tiga pendekatan kurikulum melalui subjek sekolah. (v) Menjalankan aktiviti audit dengan menggunakan Borang Audit Hijau. (iv) Mengenal pasti dan menyenaraikan penerapan unsur-unsur Pendidikan Alam Sekitar dalam pelbagai aktiviti kokurikulum. Menganalisis dan mencadangkan satu cara yang teratur ke arah resos kampus atau sekolah yang lestari. dan Penerapan Pendidikan Dalam Pengajaran Pembelajaran.0 PENDIDIKAN ALAM SEKITAR MERENTAS KURIKULUM Sinopsis Tajuk Enam adalah tentang Pendidikan Alam Sekitar Merentas Kurikulum. Pendekatan Kokurikulum. Sekitar Pendekatan Kurikulum. Tajuk ini terbahagi kepada enam sub topik iaitu Konsep Pendekatan Sekolah Secara Alam Menyeluruh.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR TAJUK 6. (vi) (vii) Menjalankan Program Penghijauan di kampus atau sekolah.

apakah yang dimaksudkan dengan Konsep Pendekatan Sekolah Secara menyeluruh? Konsep Pendekatan Sekolah Secara menyeluruh merujuk kepada penglibatan warga sekolah termasuk pihak pentadbir.1 Konsep Pendekatan Sekolah Secara Menyeluruh Tahukan anda. guru-guru dan para pelajar sekolah. Konsep Pendekatan Sekolah Secara menyeluruh ini merupakan payung kepada aktiviti Pendidikan Alam Sekitar yang sedang dan akan dilaksanakan di sekolah. 61 . staf sokongan. kokurikulum dan penghijauan secara berterusan bagi mewujudkan amalan hidup yang selaras dengan konsep pembangunan lestari.1: Kerangka Tajuk Enam 6.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Kerangka Tajuk Pendidikan Alam Sekitar Merentas Kurikulum Konsep Pendekatan Sekolah Secara Menyeluruh (Whole School Approach) Pendekatan Kurikulum Penerapan Pendidikan Alam Sekitar Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan Kokurikulum Audit Hijau di Kampus IPG/ Sekolah Program Penghijauan Rajah 6. Konsep ini merujuk kepada proses membudayakan Pendidikan Alam Sekitar kepada warga sekolah dengan menerapkan nilai murni alam sekitar dalam aspek pengurusan. kurikulum.

” (UNESCO. Cadangkan penambahbaikan untuk meningkatkan lagi pencapaian konsep Pendekatan Sekolah Secara Menyeluruh.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Latihan Aktiviti 1: Konsep Pendekatan Sekolah Secara Menyeluruh Nyatakan peranan-peranan yang dimainkan oleh warga sekolah yang melibatkan elemen Pendidikan Alam Sekitar. 6. Ia juga mengajar individu untuk menilai pelbagai isu alam sekitar supaya dapat membuat keputusan yang bermakna dan bertanggungjawab. motivations. kemahiran penyelesaian masalah dan membuat keputusan yang efektif. develops the necessary skills and expertise to address the challenges. and commitments to make informed decisions and take responsible action. 1978) Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar di Malaysia seperti mana yang ditulis oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (1998) serta Bahagian Pendidikan Guru (2002/2003) di dalam Modul Pendidikan Alam Sekitar Kursus Pendek Kelolaan Maktab menunjukkan bahawa terdapat tiga elemen penting dalam 62 pendekatan pembelajaran . Tbilisi Declaration.2 Pendekatan Kurikulum Apakah yang dimaksudkan dengan pendekatan kurikulum Pendidikan Alam Sekitar? Pendidikan Alam Sekitar adalah satu proses pembelajaran yang berupaya meningkatkan pengetahuan dan kesedaran manusia tentang alam sekitar serta mengukuhkan pemikiran kritikal. and fosters attitudes. “Environmental education is a learning process that increases people knowledge and awareness about the environment and associated challenges.

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Pendidikan Alam Sekitar yang menjadi dasar ataupun asas kepada perancangan kurikulum Pendidikan Alam Sekitar iaitu pendidikan mengenai alam sekitar. 2008). PEMBELAJARAN Pendidikan Mengenai Alam Sekitar Pengetahuan dan Kefahaman Konsep. Kemahiran. Hubungan antara ketiga-tiga elemen dalam pendekatan pembelajaran ini ditunjukkan dalam Rajah 6.2 seperti berikut.2: Tiga elemen pendekatan Pendidikan Alam Sekitar Model Palmer dan Neal (1994) 63 . Menurut Palmer dan Neal (1994). pendidikan untuk alam sekitar dan pendidikan melalui ataupun dalam alam sekitar itu sendiri (Kartini Abdul Mutalib. ketiga-tiga elemen ini iaitu pendidikan untuk alam sekitar. pendidikan mengenai alam sekitar serta pendidikan melalui alam sekitar merupakan komponen yang saling kait mengait. Sikap Pendidikan Untuk Alam Sekitar PROSES Pendidikan Melalui atau Dalam Alam Sekitar Rajah 6. Saling hubungan antara ketiga-tiga elemen perlu difahami dan diambilkira semasa membina kurikulum Pendidikan Alam Sekitar.

membentuk pengalaman individu dan kemahiran menyiasat serta komunikasi di kalangan pelajar berlaku dengan cara menggunakan alam sekitar sebagai alat dan sumber pembelajaran. nilai alam sekitar serta interaksi kompleks elemen semula jadi dan manusia. Komponen ini adalah sebahagian daripada kedua-dua Pendidikan Alam Sekitar secara formal dan bukan formal. Manakala pendidikan untuk alam sekitar adalah berhubung dengan perkembangan sikap dan nilai menyayangi alam sekitar termasuk elemen kefahaman manusia dan tingkah laku.3 Penerapan Pendidikan Alam Sekitar Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Di Malaysia. aktiviti penyelidikan oleh kanak-kanak. Pendidikan melalui atau dalam alam sekitar pula bertujuan untuk membolehkan perkembangan pengetahuan. sifat bertanggungjawab dan mengambil berat terhadap alam sekitar. 6. Terdapat 16 nilai murni alam sekitar yang sesuai untuk diterapkan semasa P&P dalam 64 . disepadukan dalam subjek-subjek lain ataupun menggunakan pendekatan pengajaran secara bermodul. penerapan Pendidikan Alam Sekitar Dalam Pengajaran dan Pembelajaran dijalankan secara merentas kurikulum dalam semua mata pelajaran ataupun subjek di sekolah. pengajaran Pendidikan Alam Sekitar di peringkat sekolah menengah boleh dijadikan sebagai satu subjek. Untuk mencapai matlamat pembelajaran menggunakan ketiga-tiga elemen tersebut.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Model Palmer dan Neal (1994) menegaskan bahawa pendidikan mengenai alam sekitar bertujuan untuk membentuk pengetahuan tentang alam semula jadi dan sistem semula jadi mengunakan aktiviti penyelidikan dan juga untuk membentuk pemahaman terhadap alam sekitar. Pendidikan untuk alam sekitar menggalakkan murid meneroka respon peribadi kepada hubungan dengan alam sekitar dan isu-isu alam sekitar iaitu dengan menekankan kepada etika personal.

Berikut adalah satu contoh umum Rancangan Pengajaran Harian bagi guru pelatih prasekolah. Contoh ini perlu diubahsuai dan dimantapkan lagi bagi menerapkan kurikulum.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR mana-mana mata pelajaran di sekolah. • • • • • • • • • • • • • • • • Prinsip rendah diri Prinsip kerjasama Prinsip menghormati alam/ bumi Prinsip kehidupan seimbang Prinsip mementingkan kemapanan ekosistem Prinsip mengekalkan hidupan liar dan keperbagaian hidup Prinsip kerosakan minima Prinsip kesederhanaan Prinsip mencintai persekitaran Prinsip perubahan berterusan Prinsip ekonomi bukanlah segala-galanya Prinsip mengiktiraf hak mereka yang belum lahir Prinsip tanggungjawab setiap individu Prinsip etika melebihi hukum Prinsip mengalami dan menghayati sendiri adalah paling baik Prinsip perlindungan dan pemulihan ekosistem Nilai murni alam sekitar yang akan diterapkan semasa P&P perlu dicatatkan dalam ruangan catatan di dalam Rancangan Persediaan Mengajar Harian dan juga di ruangan butiran am. Berikut adalah nilai-nilai murni tersebut. elemen-elemen Pendidikan Alam Sekitar merentas 65 .

1. Menyebut sekurang-kurangnya 5 nama serangga berdasarkan model serangga yang dikeluarkan dari kotak ajaib . 2.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR CONTOH RANCANGAN PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN TANPA INTEGRASI ELEMEN-ELEMEN PENDIDIKAN ALAM SEKITAR (SATU SLOT PENGAJARAN.30 MINIT) A) BUTIRAN AM Nama Kelas Tarikh Masa Bilangan murid Komponen : TADIKA RIDZQY : 10 JUN 2007 Hari : ISNIN : 9. : Perkembangan Kognitif dan Perkembangan Sosioemosi : Sila pilih mana-mana nilai alam sekitar 66 Kemahiran berfikir (KBKK) Penerapan Nilai Alat Bantu Mengajar Kesepaduan Komponen Pendidikan Alam Sekitar . Pengetahuan Sedia Ada : Kanak-kanak pernah melihat dan tahu beberapa nama serangga yang terdapat di persekitaran mereka.1.30 PAGI ( 30 MINIT ) : 25 ORANG : BAHASA DAN KOMUNIKASI (KURIKULUM BAHASA MELAYU ) : SERANGGA : NAMA SERANGGA : PERMAINAN „ TEKA NAMA SERANGGA‟ : 2. Kotak Ajaib dan cip bentuk serangga. Berinteraksi secara bersopan dan mengikut giliran semasa aktiviti dijalankan. membanding beza : Sopan. : Menjana idea. sabar dan mengikut giliran : Model serangga (mainan/ plastik) . mengikut giliran Tema Pengajaran Sub – tema Tajuk Aktiviti Hasil Pembelajaran bertatasusila: ( kurikulum ) Hasil Pembelajaran ( slot/ aktiviti ) : Murid-murid boleh.2 Berinteraksi secara bersopan dan a.00 – 9.

2. 2. belalang.Kemahiran Bertutur 2.lipan. Langkah 4 ( 7 minit ) Nama serangga i. 2.1 Berinteraksi dengan mesra 1. Murid yang dapat menyebut dengan betul diberi tepukan dan cip bentuk serangga. lipan iv.belalang v. Murid-murid lain diminta meneka nama model serangga yang dilihat 4.kala jengking dan lain-lain 1. lipas iii. Setiap orang murid diberi peluang menyeluk tangan ke dalam „Kotak Ajaib‟ dan mengeluarkan hanya satu model serangga. Guru memperkenalkan perkataan Serangga dengan menunjukkan kad tema dan carta gambar. semut ii. lipas.kala jengking. Langkah 2 ( 10 minit ) Permainan: „Teka Nama Serangga‟ 1. 3. 3. Guru berbual dengan kanak-kanak mengenai pengalaman mereka melihat serangga di rumah atau di persekitaran luar seperti taman atau padang. 67 . Lima orang murid diminta keluar ke hadapan dan berbaris. BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM) / CATATAN BBM  Kotak Ajaib ( kotak terbuang yang dibalut dengan kertas pembalut hadiah )  Serangga mainan/ plastik KBKK  Menjana idea BBM  Kad Tema/ Perkataan Serangga  Carta gambar serangga KBKK  Membanding beza NILAI  Sopan semasa berintraksi BBM  Kotak Ajaib  Model Serangga Mainan/ Plastik seperti:Semut. Murid yang berinteraksi secara bersopan dan mengikut giliran serta dapat menjawab dengan betul diberi cip bentuk serangga.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR B) BUTIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LANGKAH/ MASA ISI KANDUNGAN / TAJUK AKTIVITI GURU DAN MURID Set induksi ( 3 minit ) 2. Guru memberitahu beberapa klu. 2. Murid-murid cuba meneka objek. KBKK  Membanding beza NILAI Sabar dan mengikut giliran BBM  Carta gambar serangga  Cip bentuk serangga KBKK  Membanding beza NILAI Sabar dan mengikut giliran Langkah 1 ( 7 minit ) Nama serangga yang telah diketahui oleh kanak-kanak 1. Guru meminta kanak-kanak menyebut nama serangga yang ditunjukkan pada carta gambar satu persatu seorang demi seorang. Guru menunjukkan „Kotak Ajaib‟ kepada kanak-kanak dan minta mereka meneka objek yang terdapat di dalamnya.

Murid-murid menyatakan perasaan mereka mengenai aktiviti yang telah dijalankan.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Penutup ( 3 minit ) Refleksi dan Peneguhan 1. Guru dan murid-murid bersamasama merumuskan isi/ tajuk yang telah dipelajari. BBM  Kad Tema/ Perkataan Serangga  Carta gambar serangga Refleksi Guru Pelatih Ulasan Guru Pembimbing : Ulasan Pensyarah Pembimbing: 68 . 2.

Gunakan format RPH untuk prasekolah seperti contoh yang telah ditunjukkan.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Latihan Aktiviti 2: Penerapan Pendidikan Alam Sekitar Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Secara berpasangan. rancang dan sediakan satu Rancangan Persediaan Mengajar Harian Prasekolah yang mengintegrasikan elemen-elemen Pendidikan Alam Sekitar dalam satu subjek. Perkara ini adalah selaras dengan polisi yang telah ditetapkan oleh Kerajaan dalam Rancangan Malaysia Ketujuh (1996-2000) dan Rancangan Malaysia Kelapan (2001-2005) yang dengan jelas menyatakan bahawa kursus Pendidikan Alam Sekitar dan aktiviti kokurikulum berasaskan alam sekitar di bawah Kementerian Pendidikan malaysia akan diperkukuhkan. Buat rakaman video sepanjang tempoh 30 minit pengajaran dan pembelajaran. Penyepaduan Pendidikan Alam Sekitar dalam ko-kurikulum adalah untuk mengimbangi proses penyepaduan Pendidikan Alam Sekitar dalam kurikulum iaitu sebagai satu usaha penyepaduan yang menjadi manifestasi terhadap segala apa yang dipelajari mengenai Pendidikan Alam Sekitar di dalam bilik darjah. Berdasarkan rakaman tersebut tuliskan satu refleksi yang menunjukkan bagaimana unsur-unsur Pendidikan Alam Sekitar diterapkan dalam P&P.4 Pendekatan Kokurikulum Bagaimanakan Pendidikan Alam Sekitar pendekatan kokurikulum dijalankan? Pengintegrasian Pendidikan Alam Sekitar dengan Sistem Pendidikan Kebangsaan secara langsung menjadikan Pendidikan Alam Sekitar sebagai suatu bidang pendidikan yang merentas kurikulum dan kokurikulum. Oleh itu Pendidikan Alam Sekitar 69 . 6.

Rajah 6. sukan/permainan ataupun Persatuan/Kelab yang ada di sekolah.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR pendekatan kokurikulum boleh diterapkan atau diintegrasikan semasa melaksanakan aktiviti badan/unit beruniform.3: Contoh aktiviti penerapan Pendidikan Alam Sekitar dalam aktiviti kokurikulum. 70 .

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Latihan Aktiviti 3: Penerapan Pendidikan Alam Sekitar Dalam Aktiviti Kokurikulum Hasilkan satu sajak atau lagu yang bertemakan alam sekitar dan persembahkannya semasa aktiviti kokurikulum di sekolah. Keb. Tanjung Bunga Julai 2004 71 . Sek. CONTOH SAJAK 1 PELARIAN DI DAERAH SENDIRI BUNYI ITU KEDENGARAN LAGI GEGARANNYA MENGGONCANG BUMI SEMALAM BISING SEKALI HARI INI MENJADI-JADI BENCANA APAKAH INI? APAKAH YANG MEREKA MAHU LAGI? POHON SUBUR SUDAH MENYEMBAH BUMI SUNGAI JERNIH SUDAH BERUBAH WARNA BUKIT TINGGI SUDAH MENJADI RATA KEPANASAN SUDAH MEMBARA KELMARIN KEDIAMAN SANG TUPAI SUDAH BERKECAI SEMALAM RUMAH SANG PELANDOK RANAP HARI INI ……… MUNGKINKAH GILIRANKU PULA WAHAI PENCINTA ALAM DIMANAKAH PEMBELAANMU? AKU KINI PELARIAN DI DAERAH SENDIRI MENANTI SIMPATI AKU TIDAK BERUPAYA TERBANG LAGI KERANA SAYAPKU BERDARAH DITIMPA DAHAN PATAH Nukilan : Nurul Nabila Ismail Tahun 4. Sertakan sajak atau lagu tersebut dalam folio pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar anda. Berikut adalah contoh koleksi sajak terbaik yang telah dihasilkan oleh pelajar sekolah.

DENGARLAH RINTIHAN HATIKU JUGA TEMAN-TEMAN PENGHUNI RIMBA WAHAI MANUSIA.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR CONTOH SAJAK 2 RINTIHAN PENGHUNI RIMBA WAHAI MANUSIA. DEMI MEMBINA TEMPAT YANG SELESA DEMI MENJAMIN HIDUP YANG BAHAGIA WAJARKAH TEMPAT TINGGAL KAMI MENJADI MANGSA? WAJARKAH KAMI DISIKSA? ANDAINYA ENGKAU DI TEMPATKU PASTI ENGKAU MENGERTI BETAPA ZALIMNYA MAKHLUK YANG BERGELAR MANUSIA ! KERANA MENGEJAR KEMEWAHAN DUNIA MEREKA MELUPAKAN PENGHUNI RIMBA 72 . SAYAPKU TERASA PANAS TIDAK DAPAT LAGI UNTUK AKU BERTENGGEK KERANA DAHAN YANG GAGAH TELAH MENJADI USANG DAN RAPUH WAHAI MANUSIA. DULU TEMPAT INI SYURGAKU AKU BEBAS MENGGEPAKKAN SAYAPKU LANTAS BERTENGGEK DI DAHAN YANG GAGAH KINI.

Bagaimana saranan penjimatan ini boleh dibuat? Saranan penjimatan boleh dibuat melalui notis. Buat satu rumusan dan beri satu laporan bertulis kepada pihak sekolah untuk membuat tindakan susulan. sisa pejabat. INILAH JANJIKU PADAMU PEWARIS MASA DEPAN AKAN CUBA KUPASTIKAN KEHIJAUAN YANG MASIH TINGGAL TIDAK HARUS TERNODA 6.5 Audit Hijau di Kampus IPG/Sekolah Audit Hijau dilaksanakan untuk mengenal pasti sejauh manakah pengurusan sumber yang efektif ke arah meningkatkan kecekapan dan penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Latihan Aktiviti 4: Audit Hijau di Sekolah Jalankan aktiviti audit dengan menggunakan Borang Audit Hijau seperti berikut. 73 . air. BETAPA DIRIMU SEMAKIN TENAT KEINDAHAN KIAN TERNODA TATKALA DADAMU SEGAR MENGHIJAU PENUH DENGAN KHAZANAH BERHARGA MANUSIA PUN MENJADI RAKUS MENGEJAR KEMAJUAN YANG GILA AKAN KEKAYAAN MEROBEK DADAMU BUMIKU. bilik darjah. dakwat pencetak. Sertakan laporan tersebut di dalam folio pembelajaran anda. kantin.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR CONTOH SAJAK 3 BUMIKU BUMIKU. papan kenyataan. poster dan juga pengumuman. makmal dan bengkel. bahan pakai habis seperti kertas.

) (i) Bagaimana air tiba di sekolah ? …………………………………………………………………………… (ii) Dari mana datangnya ? …………………………………………………………………………… (iii) Berapa banyak ia digunakan sebulan? …………………………………………………………………………… (iv) Adakah berlakunya pembaziran.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR BORANG AUDIT HIJAU 1.makmal…. limpahan air. Tenaga (i) Berapa banyak tenaga elektrik digunakan sebulan? …………………………………………………………………………… (ii) Di mana dan bilakah peralatan elektrik digunakan? …………………………………………………………………………… (iii) Apakah bentuk tenaga lain yang digunakan? …………………………………………………………………………… (iv) Dari manakah tenaga datang? …………………………………………………………………………… 74 . paip bocor? …………………………………………………………………………… (v) Adakah air boleh di simpan dan/atau dikitar semula? Bagaimana? …………………………………………………………………………… 2. kantin. contohnya. Penggunaan air di sekolah ( tandas.

Sampah sarap (i) Namakan bahan buangan biasa yang terdapat di perkarangan sekolah.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR (v) Adakah tenaga dibazirkan? …………………………………………………………………………… (vi) Bagaimanakah tenaga dapat di simpan/kitar semula? …………………………………………………………………………… 3. sebahagian boleh diguna semula. ………………………………………………………………………… 75 . …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… (ii) Adakah anda gembira dengan keadaan kebersihan di dalam kelas dan keseluruhan kelas secara umum? …………………………………………………………………………… (iii) Adakah sekolah anda membakar sebarang sampah? …………………………………………………………………………… (iv) Adakah anda tahu bahawa pembakaran terbuka adalah tidak baik kepada kita? Mengapa? …………………………………………………………………………… (v) Adakah anda tahu sekiranya kita mengasingkan sampah sarap. terdapat sebahagian daripadanya boleh dijual untuk mendapatkan wang. sebahagian boleh dikitar semula and sebahagiannya boleh dibiarkan mengurai menjadi baja? …………………………………………………………………………… (vi) Senaraikan bahan buangan yang boleh dijual untuk mendapatkan wang.

Kantin (i) Namakan barangan yang dijual di kantin yang dibungkus dengan plastik. …………………………………………………………………………… 4. apakah yang anda lakukan? …………………………………………………………………………… 76 . membahayakan alam sekitar dan menggunakan ruang tanah yang berharga? …………………………………………………………………………… (iii) Apakah barangan yang dijual di kantin yang tidak baik kepada alam sekitar? Mengapa? …………………………………………………………………………… (iv) Adakah anda tahu bahawa minum menggunakan straw adalah tidak baik kepada alam sekitar? Mengapa? …………………………………………………………………………… (v) Sekiranya anda fikir bahawa banyak barangan bungkusan yang dijual di kantin adalah tidak baik kepada sekolah dan alam sekitar.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR (vii) Senaraikan bahan buangan yang boleh digunakan semula untuk kegunaan lain …………………………………………………………………………… (viii) Senaraikan bahan buangan yang boleh ditukar menjadi baja. …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… (ii) Adakah anda tahu bahawa pembuangan plastik mendatangkan masalah kepada alam sekitar dengan menyebabkan sampah.

Perkarangan sekolah (i) Adakah perkarangan sekolah anda kelihatan menarik? Mengapa/ mengapa tidak? …………………………………………………………………………… (ii) Adakah persekitaran luar sejuk dan nyaman? Mengapa/ mengapa tidak? …………………………………………………………………………… (iii) Berapa banyak pokok di perkarangan sekolah? …………………………………………………………………………… (iv) Adakah burung hinggap di pokok tersebut? Anda sukakan mereka? …………………………………………………………………………… (vi) Bahagian manakah di perkarangan sekolah yang anda fikir perlu lebih pokok? Mengapa/ mengapa tidak? …………………………………………………………………………… (vii) Adakah anda suka dengan dinding bangunan sekolah? Mengapa/mengapa tidak? …………………………………………………………………………… (viii) Fikirkan beberapa gambar yang boleh dilukis pada dinding untuk membantu mengembalikan suasana semula jadi di sekolah? …………………………………………………………………………… 77 .MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR (vi) Bagaimanakan pihak kantin mengurus kesemua bahan buangan? …………………………………………………………………………… (vi)Bagaimana boleh anda membantu pihak kantin untuk mengurus perniagaannya dengan lebih mesra alam? …………………………………………………………………………… 4.

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Buat lakaran mural pilihan anda di sini: (i) Adakah pelajar membuang sampah merata-rata? Bagaimana anda dapat membantu agar pelajar tidak membuang sampah merata-rata? …………………………………………………………………………… (ii) Bahagian manakah di sekolah yang paling anda suka? Mengapa? …………………………………………………………………………… (iii) Bahagian manakah di sekolah yang paling anda tidak suka? Mengapa? Bagaimana untuk memperbaiknya? …………………………………………………………………………… 78 .

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR BORANG AUDIT Tarikh : Nama Pelajar / Ahli Kumpulan __________________________________________________________ Perkara yang diaudit: __________________________________________________________ Tanda ( / ) pada komen yang berkaitan Bil Kawasan Komen Isu Sampah kantin Sisa makanan Sgt Baik Baik Neutral Buruk Sangat Buruk Tindakan Cadangan tandas perpustakaan 79 .

berikut adalah keputusan yang telah diperolehi: 80 ............MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Bil Kawasan Komen Isu Sgt Baik Baik Neutral Buruk Sangat Buruk Tindakan Cadangan blok pentadbiran RUMUSAN DARIPADA AUDIT HIJAU Berdasarkan dapatan yang disediakan oleh………………………… bilangan pelajar pada …………………....

.……………………………………………………………………………… ..……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .........……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… 81 .……………………………………………………………………………… Negatif: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .……………………………………………………………………………… 10 .……………………………………………………………………………… ..……………………………………………………………………………… 10 ..……………………………………………………………………………… ...……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Positif: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ..……………………………………………………………………………… ..……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .....

…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .. bila.…………………………………………………………………………………… 82 .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR CADANGAN UNTUK PERUBAHAN/PENAMBAHBAIKAN Plan Sekolah Pernambahbaikan yang boleh dilakukan: (dimana..…………………………………………………………………………………… . oleh siapa. kos) .…………………………………………………………………………………… ....…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… ......…………………………………………………………………………………… .

Program penanaman.6 Program Penghijauan Tahukah anda apakah dia program penghijauan dan tujuan program tersebut dijalankan? Program penghijauan memberi peluang kepada individu untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat. projek membuat baja kompos. penubuhan stesen pembelajaran dan penyelenggaraan kawasan padang.5: Program Penghijauan 83 . pemeliharaan dan pemuliharaan spesies pokok-pokok tertentu. age three-and-a-half. The Star. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab dan akauntabiliti bersama setiap individu untuk menguruskan persekitaran yang lestari dengan menjalankan aktiviti seperti gotong royong dan penanaman pelbagai tumbuhan di persekitarannya. melabelkan nama-nama saintifik dan tempatan pokok. Thursday . Antara contoh-contoh program penghijauan ialah program penanaman pokok menggunakan baja organik. Rajah 6. Rajah 6.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR 6. program satu pelajar satu pokok.16 September 2004.4: Gotong royong TOWARDS A GREENER TOMORROW STARTING YOUNG: Jutika Lam. participating in the activity with adults.

Antaranya penubuhan pusat kitar semula. penanaman pelbagai tumbuhan dan penubuhan Pusat Sumber Alam Sekitar. penubuhan pusat kompos. 84 . Buat analisis tentang program tersebut dan cadangkan satu cara yang teratur ke arah penghijauan sekolah.6: Situasi 1 Latihan Aktiviti 5: Program Penghijauan Banyak sekolah telah menjalankan Program Penghijauan. Kumpulkan gambar-gambar yang menunjukkan program ini telah dijalankan di sekolah.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Memikir Program Penghijauan Sekolah Arahan: Perhatikan gambar kartun yang ditunjukkan pada Rajah 6.6. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat? Rajah 6.

The future and sustainability of the Earth is firmly in our hands. polar icecaps are melting. Sediakan syarat-syarat untuk menyertai pertandingan tersebut seperti tema. species are disappearing faster than new ones are discovered – the list goes on and on. Tema bagi tahun tersebut ialah “Melting Ice – a Hot Topic? Daripada senarai pernyataan ini.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Latihan Aktiviti 6: Menyemaikan Kesedaran Pendidikan Alam Sekitar Situasi Kelab Alam Sekitar di sekolah anda akan mengadakan Minggu Kesedaran Alam Sekitar.” It‟s time to do our part to protect planet Earth. Tugasan: Anda bercadang untuk mengadakan Pertandingan Melukis Poster. weather patterns are changing. It is our actions of today that determines the world our children live in tomorrow. tandakan (√) bagi tindakan yang anda biasa lakukan dalam kehidupan seharian World Environment Day 2007 June 5 Theme : Logo : Host: Arctic. peserta dan hadiah. shorelines are increasingly being eroded. The fact is: our planet is dying. cadangkan satu aktiviti yang boleh dijalankan atau dilaksanakan semasa minggu tersebut. “Melting Ice – a Hot Topic? “Green Palm” Norway held in Tromso. The Earth is warming up. Latihan Aktiviti 7: Hari Alam Sekitar Sedunia Petikan berikut adalah berkaitan dengan Hari Alam Sekitar Sedunia pada tahun 2007. a city north of the Arctic – known as “The gateway to the 85 . Sebagai ahli kelab.

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR . Berbasikal atau berjalan kaki ke kedai atau kawasan berdekatan Menggunakan bateri yang boleh dicas semula Menggunakan pengangkutan awam atau berkongsi kereta Menyemai kesedaran isu-isu alam sekitar dan melibatkan kanak-kanak dengan program penghijauan pada peringkat umur lebih awal Menderma dan memberi perkhidmatan kepada mana-manaPersatuan Alam Sekitar tempatan Menggunakan alatan dapur yang boleh diguna semula bukan bahan pakai buang Mengumpul kerta atau suratkahabar tidak digunakan dan hantar ke Pusat Kitar Semula Membeli barangan kegunaan harian yang mesra alam Melayari internet dan banyak membaca tentang isuisu alam sekitar Menggunakan mesin basuh pakaian apabila muatannya penuh Jadikan bahan buangan organik sebagai baja untuk tanam-tanaman Menggunakan mentol lampu jenis jimat tenaga Mengumpul air hujan dan gunakan untuk menyiram pokok Mencetak pada kedua-dua mukasurat Mengurangkan penggunaan air dan elektrik sebanyak 20% Mengurangkan penggunaan beg plastik semasa membeli belah Menjemur pakaian di bawah cahaya matahari daripada menggunakan mesin pengering Menggunakan pancuran untuk mandi dan elakkan mandi dengan menggunakan air takungan Guna semula bekas kaca dan plastik sebagai tempat menyimpan barang Gunakan kain untuk mengelap berbanding kertas tisu Ya Tidak 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 86 . Saya berjanji untuk…… No 1 2 3 4 5 Pernyataan Menggunakan suhu pendingin udara kurang daripada 24 darjah Celsius.

Know your labels. You can make a difference. Separate your garbage and drop off recyclables at the nearest recycling centre.t forget to take your trash with you when you leave! Forgo that trip to the mall. school or residential area. tree planting certificates. adding to waste heaps. Inferior goods need to be constantly replaced. are energy-efficient or contain hazardous ingredients. 87 . beach or waterfall. Xerox both sides of the paper. Don. Phase out plastic trash by packing food in tiffins or reusable containers. Use public transport instead of your car-do it at least once a week if not more. Water is precious and costly to treat-don‟t waste or pollute it. Quality-buy products that last. Inflate your tyres to improve mileage and reduce petrol usage. Visit the zoo and learn about widlife. Turn vegetarian for the day. Read product descriptions to determine if they contain recycled material. Repair rather than replace broken items to lengthen their lifespan and prevent more trash. Open burning is polluting-report it. Your body and Mother Earth will appreciate it. organic produce or membership to an environment club. reuse. repair and remember. rethink. recycle. Hold a recycling event at your office. you don‟t really need new clothes. List down ways to curb electricity use to reduce carbon emissions. nature reserve.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Memikir Hari Alam Sekitar Sedunia Arahan: Gunakan akronim nama anda untuk mencipta satu „Aku Janji‟ anda untuk memelihara alam sekitar sempena Hari Alam Sekitar Sedunia seperti contoh berikut. Never throw anything away without first asking if it can be reused or recycled. Zero-waste. do you? Give green gifts such as rechargeable batteries. Live a simpler life style and buy only what you need and will use. Join a nature or conservation society.reduce. recover. WORLD ENVIRONMENT DAY (5 June) PLEDGE FOR MOTHER EARTH A-Z Avoid disposable items Bag your groceries in durable cloth carriers instead of plastic bags Compost you kitchen and garden waste Dry your washing in the sun instead of a dryer to save energy Enjoy nature-go for an outing at the nearest park. Make your home toxic-free. Replace conventional household cleaners with items that are earth-friendly.

(2nd ed. pdf http://www.org/wiki/Hari_Alam_Sekitar www.gov/enviroed/index.html http://www.com/ Rehat Dengarkan lagu dari kilp video berikut:  Hijau nyanyian Zainal Abidin  Earth Song nyanyian Michael Jackson Tamat 88 .. Bahan Bacaan Untuk bacaan tambahan.doe.edu. (2004).my/BM/BeritaNRE/Pages/SHASS08. The environment: A gift of God. Isu-Isu Semasa Sains dan Teknologi.. (2002/2003).gov.pdf http://www.doe.). Petaling Jaya:Koperasi Pencetakan Malaysia Berhad./237-hari-alam-sekitar-sedunia.my/files/u1/EraHijau%20Isu%204-09. Kementerian Sains.unep.nre.aspx http://www.gov.kkk. Malaysia: Kementerian Pendidikan Malaysia.wikipedia.ipbl.pdf http://www.my/en/erahijau?sort=desc&order=Title+|+Tajuk http://www.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Rujukan Bahagian Pendidikan Guru.my/. (1991). Institute of Islamic Understanding Malaysia. sila rujuk laman sesawang berikut: http://ms.org.doe.treehungger. Teknologi dan Alam Sekitar Malaysia. Modul Pendidikan Alam Sekitar: Kursus Pendek Kelolaan Maktab (KPKM).my/files/u1/EraHijau%20Isu%204-09.my/inter/penyelidikan/jurnalpapers/jurnal2006/tiwi06a. Kuala Lumpur: IKIM Publishing Unit.epa.gov.html www.gov.org/wed/2010/english/ http://www.

4. 6. Adalah selamat untuk membuang semua bahan yang tidak diperlukan ke dalam longkang. 9. 8. 2. 7. 3. Aerosol yang mengandungi CFC merosakkan lapisan ozon. Sinaran matahari yang banyak adalah baik untuk anda. Lapisan ozon adalah penting untuk kehidupan di bumi. Karbon dioksida daripada pembakaran bahan api fosil merupakan hasil keluaran terbesar masyarakat terkini. 89 . Lapisan ozon menapis hampir semua radiasi ultraviolet yang merbahaya daripada matahari.. 12. No Pernyataan Betul Salah 1. CFC dan lain-lain bahan karbon berklorida telah memusnahkan lapisan ozon di kawasan Antartik and Artik. 11. Lapisan ozon wujud antara 20 dan 50 km dari bumi. 5.AS 2050D PENDIDIKAN ALAM SEKITAR UJIAN PASCA PENDIDIKAN ALAM SEKITAR (30 minit) Arahan: Jawab semua soalan dan tandakan jawapan anda dalam kotak yang disediakan. 10. Salah satu kebaikan penggunaan kereta hibrid ialah dapat menjimatkan penggunaan bahan bakar dan mengurangkan pelepasan asap. Kereta akan menggunakan kurang bahan bakar jika ia bergerak pantas dalam masa yang singkat Bahan api fosil terhasil daripada tumbuhan dan haiwan yang tertanam di dalam bumi berjuta-juta tahun dahulu. Lebih 5% sulfur yang berada di atmosfera adalah disebabkan oleh aktiviti peletusan gunung berapi.

16. 25. Penangkapan ikan yang menggunakan jaring berlubang kecil merupakan satu strategi penangkapan ikan secara mapan. 21. Tenaga nuklear tidak menghasilkan bahan buangan toksik. 27. 20. 17. 90 .AS 2050D PENDIDIKAN ALAM SEKITAR No Pernyataan Betul Salah 13. 24. Pendedahan kepada bunyi yang kuat pada suatu jangkamasa yang panjang tidak memberi kesan kepada anda. Mengitar semula kertas dapat membantu menghentikan penebangan hutan hujan. 23. Cacing adalah baik untuk tanah. Semua benda boleh dikitar semula. 18. Kebanyakan bahan buangan adalah kertas ataupun hasil kertas seperti kadbod. Kita mengitar semula kebanyakan tin minuman yang digunakan. 14. Lampu mentol menggunakan tenaga elektrik yang kurang daripada lampu pendaflour kerana ianya lebih kecil. 26. 19. Kita membuang lebih banyak plastik berbanding kaca. 15. Semua pencemaran air adalah disebabkan oleh aktiviti manusia. Menurunkan suhu sebanyak 10 -20 C dapat mengurangkan pencemaran udara. Kadangkala doktor menggunakan plastik terbiodegradasi dalam tubuh kita. 22. Mengitar semula tin aluminium memerlukan tenaga yang lebih banyak berbanding proses untuk menghasilkannya. Adalah berbaloi untuk mengitar semula semua benda.

China merupakan negara yang paling banyak melepaskan karbon dioksida di Asia. yang boleh meningkatkan pemanasan global. Leptospirosis ialah sejenis penyakit yang merebak melalui air kencing manusia. 29. 30. Petrol tanpa plumbum adalah baik untuk lapisan ozon. Matahari adalah sumber tenaga utama bagi manusia. 35. 32. 91 . Stesen janakuasa nuklear tidak akan menambah kandungan karbon dioksida di udara. 34.AS 2050D PENDIDIKAN ALAM SEKITAR No Pernyataan Betul Salah 28. Kita boleh mengurangkan antara 40% hingga 90% bahan buangan di tempat pembuangan sampah. 33. jika kita mengitar dan mengkompos buangan domestik sebanyak yang boleh. Hujan asid akan memusnahkan hutan. 31. Pernafasan boleh meningkatkan kesan rumah hijau.

Cunningham dan Cunningham.D. Concepts in biology. Publishing Division. Inc.. Malaysia: Kementerian Pendidikan Malaysia. Malaysia: S. Identification of key characteristics environmental education. Teknologi dan Alam Sekitar Malaysia. Tidak diterbitkan. L. The Journal of Environmental Education.R. D. (2001). (2004). F.M. Kementerian Sains. 9(3): 347-357. UPM. dan Yager. Tesis Phd. Ross. Bahagian Pendidikan Guru. dan Robolledo. E. Principles of Environmental Science. A.C. Kartini Abdul Mutalib. S.K.).P. Tesis Phd. Environmental Education:Principles and practice.BIBLIOGRAFI Abdul Manaf Muda. Duque-Aristizabal. Garg. Jurnal Akademik Maktab Perguruan Kuala Terengganu. (1993/94). dan Bailey. 21(3): 812. Barraza. Serdang. (2002/2003). 8: 67-75. Isu-Isu Semasa Sains dan Teknologi. dan Volk. G. Environment Quiz Book. (2nd ed. Changing learner behaviour through environmental education. H. Hart. Pendidikan Alam Sekitar. E. Hungerford. New York: Mc Graw Hill Higher Education. Bahagian Pendidikan Guru. The environment: A gift of God. Assessing student understanding in science. (2008). (2007). Enger. The Journal of Environmental Education.. Malaysia: Kementerian Pendidikan Malaysia. (1978).B. T. (12th ed. R. (1981). 13(1): 12-16. Fakulti Pengajian Alam Sekitar. Modul Pendidikan Alam Sekitar: Kursus Pendek Kelolaan Maktab (KPKM). (1990). 92 . Ho Yuek Ming (2007). Carson. California: Corwin Press. Petaling Jaya:Koperasi Pencetakan Malaysia Berhad. S.Abdul Majeed dan Co. Keberkesanan modul pengajaran Ekosistem Hutan Tropika dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap pelajar. London: Edward Arnold (Publishers) Ltd. 2008. Kuala Lumpur: IKIM Publishing Unit. Tidak diterbitkan.). Environmental citizenship among pre-service teachers in Malaysian Teacher Training Colleges. (2003). E. (1997). R. (1994). The Journal of Environmental Education. Environmental Education: from policy to practice.M.L. Huraian Sukatan Pendidikan Alam Sekitar Diploma Perguruan Malaysia. Institute of Islamic Understanding Malaysia. Fakulti Pengajian Alam Sekitar. McGraw-Hill International Edition. UPM. Enger. (1991). Serdang.

(1998).N.R. C. V.. dan Neal. L. Pendidikan alam sekitar: Isu dan cabaran.). Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. P. USA: Brooks/Cole Cengage Learning. dan Singer. Losos. 23-30). Palmer. Hoefnagels. Jamaluddin Md Jahi dan Mohd Jailani Mohd Nor. J.. Mc Graw Hill. 14-15 Ogos 2001. (1973).(2005). Miller. Dlm. M dan Parker. Bangi. B. Raven.T. Shah Alam: Biroteks UiTM. S.. Environmetal Science: Pronciples. Buku panduan guru: Pendidikan Alam Sekitar merentas kurikulum KBSR. P. Paris: UNESCO. H. London and New York: Routledge. USSR). Inc. J. (2004). Lewis. 93 . Vivian. G. R. Canada: Brooks/Cole Cengage Learning. Saveland. Mohd Noor Ramlan. Rozita Ibrahim. (2009).).B. R. Environmental Science: Working with the earth. D. England: John Wiley & Sons Starr.Mosby Company. Life. G. New York. (12th ed. Sourcebook for Environmental Education. (10th ed. R. B. (1976). C. S. Taggart.E. Miller. Biology: The unity and diversity of life.V. The handbook of environmental education.. connections and solutions. Ekologi asas dan alam semula jadi terpilih.. dan Starr. (1999). Proceeding national seminar on environmental management: Current development and future planning (hlm. (5th ed.T dan Spoolman. Handbook of Environmental Education. (2001). Environmental management 2001. Saint Louis: The C.Kementerian Pendidikan Malaysia. (2008). UNESCO-UNEP (1978) Final Report: Intergovernmental Conference on Environmental Education (Tbilisi. Biology. (2004). Gaffin. (12th ed).). (7th ed. Johnson. Boston: McGraw Hill.) Canada: Thompson Learning. Selangor. G. Evers. (1994).

LAMPIRAN A IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat 94 .

TAJUK Pengenalan Kepada Pendidikan Alam Sekitar ( AKTIVITI / TUGASAN 1 Latihan Sejarah Pendidikan Alam Sekitar Latihan Aktiviti 1: Mengenali Alam Sekitar Di Sekeliling Anda Perbincangan Aktiviti 2 : Mengenal Pasti Definisi Yang Betul 5 15 16 2 Pengenalan Kepada Ekologi Asas Latihan Aktiviti 3: Kajian Lapangan Ekosistem Di Kawasan Kampus 22 Mengumpul Maklumat Aktiviti 4: Kitaran Semulajadi Latihan Aktiviti 1: Pengajaran dan Pembelajaran Melalui Inkuiri Latihan Aktiviti 2: Mengkaji Isu Alam Sekitar Latihan Aktiviti 3: Kartun Isu-Isu Alam Sekitar Latihan Aktiviti 4: Selamatkan Bumi Kita Latihan Aktiviti 1: Penangkapan Ikan Secara Lestari 4 Pembangunan Lestari Latihan Aktiviti 2: Program Cintai Alam Sekitar 23 33 33 3 Isu Alam Sekitar 36 42 47 50 95 .LAMPIRAN B SENARAI SEMAK MUKA SURAT TANDAKAN (√) BIL.

Latihan Aktiviti 3: Akta dan Konvensyen Antarabangsa 50 Latihan Aktiviti 4: Fungsi dan Peranan Organisasi Kerajaan. Bukan Kerajaan dan Korporat Latihan Aktiviti 1: Gaya Hidup Lestari 5 Warga Alam Sekitar Latihan Aktiviti 2: Kaedah Permainan Dalam P & P Latihan Aktiviti 1: Konsep Pendekatan Sekolah Secara Menyeluruh Latihan Aktiviti 2: Penerapan Pendidikan Alam Sekitar Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Latihan Aktiviti 3: Penerapan Pendidikan Alam Sekitar Dalam Aktiviti Kokurikulum Latihan Aktiviti 4: Audit Hijau Di Sekolah Latihan Aktiviti 5: Program Penghijauan Latihan Aktiviti 6: Menyemaikan kesedaran pendidikan Alam Sekitar Latihan Aktiviti 7: Hari Alam Sekitar Sedunia 51 54 56 62 69 71 6 Pendidikan Alam Sekitar Merentas Kurikulum 73 84 85 85 96 .

Pelajar perlu mengaplikasikan kaedah permainan ini semasa P&P di sekolah. Hantar folio tersebut kepada pensyarah anda satu bulan sebelum peperiksaan akhir. jelas. mudah. Akademik : Ambilan : PENDIDIKAN ALAM SEKITAR KPLI SEMESTER 2 Jun 2010 BIL 1. Jalankan aktiviti interaktif tersebut di dalam kelas anda di sekolah.LAMPIRAN C CADANGAN KERJA KURSUS Kursus : Kump. menarik perhatian dan mengandungi aktiviti yang interaktif. Secara berpasangan: Pelajar dikehendaki menyediakan satu permainan Pendidikan Alam Sekitar bagi pelajar pra-sekolah dengan mengintegrasikan unsur-unsur Pendidikan Alam Sekitar. Tulis refleksi tentang kaedah yang diperkenalkan ini. PERATUS 30% 30% 30% 10% 97 . Isi kandungan majalah perlulah ringkas. Setiap kumpulan mesti memilih satu isu daripada Sukatan Pelajaran Pendidikan Alam Sekitar KPLI dan menjadi tema majalah tersebut. TAJUK Folio Pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar 2. Lengkapkan catatan refleksi kendiri dan kerja kumpulan pada Lampiran 1 dan Lampiran 2. Semua hasil aktiviti yang lengkap dikumpulkan dalam satu Folio Pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar. Dalam kumpulan berempat: Pelajar dikehendaki mereka bentuk satu majalah alam sekitar yang relevan dengan murid pra sekolah. Permainan Pendidikan Alam Sekitar 3 Majalah Alam Sekitar 4 Sahsiah KERJA KURSUS PENDEK TUGASAN Individu: Pelajar dikehendaki melaksanakan semua aktiviti di dalam modul.

S. saya akan cuba menambahbaik _________________? 98 . & Yager.. R. (2001) 2 Lemah-1 Tidak mempelajari banyak perkara dalam tajuk Pendidikan Alam Sekitar Menghadapi kesukaran untuk memahami konsep Tidak berupaya mencari bahan dan sumber yang relevan.LAMPIRAN 1 Aspek Sahsiah Penilaian Kendiri Tajuk Projek :______________________________ Nama : ___________________________________ Kriteria Cemerlang -5 4 Memuaskan-3 Isi kandungan Mempelajari Mempelajari banyak perkara beberapa perkara dalam tajuk dalam tajuk Pendidikan Alam Pendidikan Alam Sekitar Sekitar Kefahaman Memahami konsep Memahami konsep dengan jelas dan konsep tetapi berupaya terdapat sedikit menerangkan keraguan kepada ahli kumpulan Pencarian Berupaya mencari Menghadapi maklumat bahan dan sumber sedikit masalah dan sumber yang berkaitan untuk untuk tugasan mendapatkan tanpa sebarang bahan dan masalah sumber Sumbangan Dapat menyiapkan Jarang dapat Anda semua tugasan membantu ahli pada masa yang kumpulan ditetapkan dan membantu ahli kumpulan dengan tugasan Kemahiran Kumpulan dapat Terdapat sosial bekerjasama beberapa dengan amat baik masalah tetapi berupaya bekerjasama untuk menyiapkan tugasan Sumber: Enger. Apakah sumbangan terbesar anda kepada kumpulan? Pada masa akan datang. 2. Hanya dapat menyiapkan tugasan kendiri yang diagihkan Tidak ada kerjasama dalam kumpulan Markah: ______/25 1.

R. persembahan kemas 2 Lemah-1 Tidak memahami tugasan dan terdapat banyak kesalahan semasa menjalankan tugasan Tidak dapat menyelesaikan tugasan dan soalan yang berkaitan Persoalan Tugasan Perkaitan tugasan dengan isi kandungan Persembahan Menunjukkan tugasan minat yang mendalam. (2001) Markah: ______/25 Dapat menyelesaikan tugasan. sumber primer dan sekunder digunakan Sumber: Enger. 2. persembahan tidak teratur serta kemas 3 rujukan.. Apakah kekuatan kerja kumpulan anda? Nyatakan satu cadangan untuk menambahbaik kerja kumpulan anda? 99 . & Yager. sumber terhad Kurang daripada 3 rujukan 1. kreatif dan inovatif. persembahan teratur dan kemas Rujukan 4 atau lebih rujukan.LAMPIRAN 2 Aspek Sahsiah Penilaian Kerja Kumpulan Tajuk Tugasan:______________________________ Nama ahli dalam kumpulan: _______________________________________________ Kriteria Kefahaman tugasan Cemerlang -5 Memahami tugasan dengan tepat 4 Memuaskan-3 Memahami tugasan dengan kesalahan yang minor Dapat menyelesaikan hampir semua tugasan dan soalan yang berkaitan Tugasan berkaitan dengan isi kandungan Menunjukkan minat. Dapat menjawab semua soalan yang berkaitan Tugasan relevan dengan isi kandungan Tugasan tidak berkaitan Tidak menunjukkan minat.S.

(Pentadbiran Pendidikan)  M. Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu).com KELAYAKAN KELULUSAN:  PhD. BPG  Pengarah Pusat Perkembangan Akademik DR.com KELULUSAN:  PhD. (SRT)  Sijil Guru. RASHID Pengarah Pusat Perkembangan Akademik Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia atie_dr@yahoo.gov. Hons. BPG  Ketua Penolong Pengarah Unit Kurikulum.UM PENGALAMAN KERJA:  Pensyarah IPBMM (12 tahun)  Penolong Pengarah Unit Kurikulum.KARTINI BINTI ABDUL MUTALIB Pensyarah Akademik IPG Kampus Ipoh 31150 Hulu Kinta Perak Darul Ridzuan kartini@ipip.Pengarah BPG. KPM (7 tahun)  Pen. (Biology) UPM  Diploma Pendidikan (Sains dan Matematik).A.Sc. UM  Dip. USM  B.Pengarah IPG. (Pendidikan Alam Sekitar).Pend.JENNIFER WEE BENG NEO Penolong Pengarah Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia wjenee@moe.Sc (Pentadbiran Pendidikan)  Bac. (Pendidikan Sains).(Geografi & Bahasa Melayu). KPM (2 tahun) DR.com KELULUSAN:  Phd. UM  B. MPKI PENGALAMAN KERJA:  Pensyarah Sains Maktab Perguruan Kinta Ipoh (5 tahun)  Pensyarah Sains IPG Kampus Ipoh Perak (10 tahun)  Ketua Unit Biologi (1 tahun)  Ketua Unit Pembangunan Profesionalisme dan Kesarjanaan (1 tahun) 100 . MPTI PENGALAMAN KERJA:  Guru Sekolah Menengah (18 tahun)  Pensyarah IPG (8 tahun)  Pen.edu. UM  Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan). Hons. UPM  M Ed.my wjenee@gmail.(Sosiolinguistik).PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENGAJIAN ASAS KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH (MAJOR PRASEKOLAH) NAMA DR.my dr_tini@yahoo. NORIATI BINTI A.

(Kurikulum) B. Ed.edu.my KELULUSAN   KELAYAKAN M. Gelugor 11700 Pulau Pinang hariton-js@i4p. Sc.NAMA HARITON BT SHARIF Pensyarah Akademik IPG Kampus Pulau Pinang Bukit Coombe.Ed.(Hons) Biologi dan Kimia PENGALAMAN KERJA  Guru Sekolah (10 tahun)  Pensyarah IPG (15 tahun) 101 .

Sc. MPTI PENGALAMAN KERJA:  Guru Sekolah Menengah (14 tahun)  Pensyarah IPG (9 tahun)  Penolong Pengarah BPG KPM (7 tahun)  Penolong Pengarah IPG KPM (2 tahun) DR. UPM  M Ed.my wjenee@gmail.(Geografi & Bahasa Melayu). Hons. NORIATI BINTI A. (Pendidikan Sains). (SRT) UPM  Sijil Guru.A.Pend.PANEL PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENGAJIAN ASAS KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH (MAJOR PRASEKOLAH) NAMA DR.com KELULUSAN:  PhD. USM  B.com KELAYAKAN KELULUSAN:  PhD. Hons. Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu). BPG  Pengarah Pusat Pembangunan Akademik.my dr_tini@yahoo.KARTINI BINTI ABDUL MUTALIB Pensyarah Akademik IPG Kampus Ipoh 31150 Hulu Kinta Perak Darul Ridzuan kartini@ipip.Sc (Pentadbiran Pendidikan) UPM  Bac. UM  B.(Sosiolinguistik). (Biology) UPM  Diploma Pendidikan (Sains dan Matematik). (Pendidikan Alam Sekitar). IPG KPM DR.UM PENGALAMAN KERJA:  Pensyarah IPBMM (12 tahun)  Penolong Pengarah Unit Kurikulum. UM  Dip. (Pentadbiran Pendidikan) UPM  M. UM  Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan). BPG  Ketua Penolong Pengarah Unit Kurikulum.gov.JENNIFER WEE BENG NEO Penolong Pengarah Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia wjenee@moe.com KELULUSAN:  PhD. MPKI PENGALAMAN KERJA:  Pensyarah Sains Maktab Perguruan Kinta Ipoh (5 tahun)  Pensyarah Sains IPG Kampus Ipoh selama (10 tahun)  Ketua Unit Biologi (1 tahun)  Ketua Unit Pembangunan Profesionalisme dan Kesarjanaan (1 tahun) 102 . RASHID Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia atie_dr@yahoo.edu.

edu. Sc.edu.my KELULUSAN  M.Ed. Ed. Gelugor 11700 Pulau Pinang hariton-js@i4p.(Hons) Patologi Tumbuhan  Dip. App.(Psikometrik dan Pengujian Pendidkan)  B. Ed.NAMA HARITON BT SHARIF Pensyarah Akademik IPG Kampus Pulau Pinang Bukit Coombe. Ed.(Hons) Biologi dan Kimia PENGALAMAN KERJA  Guru Sekolah Menengah (10 tahun)  Pensyarah IPG (15 tahun) LIM POH SIM Pensyarah Akademik IPG Kampus Sultan Abdul Halim 08000 Sungai Petani Kedah Darul Aman limpohsim@ipsah. PENGALAMAN KERJA  Guru Sekolah (10 tahun)  Pensyarah IPG (8 tahun) 103 . Sc.(Kurikulum)  B.my KELAYAKAN KELULUSAN  M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful