Chestionar de auto-evaluare Fundatia Estuar I.Organizare si administrare I.1.

 Care sunt principalele obiective pentru următorii 3 – 5 ani?

Misiunea fundatiei Estuar este aceea de a oferi optiuni sociale si alternative adultilor cu probleme de sanatate mintala pentru reintegrarea lor in comunitatea romaneasca. Obiective
In acest sens, Fundatia Estuar isi propune ca, pentru perioada 2005-2010, sa atinga cinci mari obiective principale care sa consolideze rezultatele obtinute in planul strategic al organizatiei din perioada 2001-2004: 1. Dezvoltarea serviciilor sociale pentru cre[terea gradului de autoreprezentare a beneficiarilor no[tri [i integrarea lor ;n cele 5 comunit\]i> Bucure[ti, Boto[ani, Cluj, Constan]a, Ploie[ti (servicii de intergrare [i destigmatizare a persoanelor cu probleme de s\n\tate mintal\) • servicii de zi adaptate nevoilor evaluate ale beneficiarilor • activit\]i lucrative [i ocupa]ionale • men]inerea serviciului actual de locuin]e protejate c=t [i crearii de locuinte protejate noi • puncte de informare ;n spitalele de psihiatrie conduse de beneficiari • servicii pentru integrarea ;n munc\ [i facilitarea accesului la munc\ a persoanelor cu probleme de s\n\tate mintal\ • [coala p\rin]ilor

2. Campanii de promovare a drepturilor omului [i a s\n\t\]ii
• • • • mintale pentru a influen]a deciziile privitoare la s\n\tatea mintal\ la nivel local, regional, na]ional advocacy [i lobby ;n domeniul s\n\t\]ii mintale [i drepturile persoanelor afectate de boala psihic\ al\turi de alte organiza]ii similare de promovare, educare, con[tientizare campanii ;n [coli, licee, universit\]i implicarea tuturor actorilor sociali ;n a stabili direc]ii de ac]iune ;n domeniul s\n\t\]ii mintale [i pentru a influen]a decizii dezvoltarea serviciilor de asisten]\ [i consiliere juridic\

3. Dezvoltarea activit\]ilor generatoare de venituri ;n vederea
a. autosus]inerii, durabilit\]ii organiza]iei • crearea [i implementarea serviciului de catering

activitate aduc\toare de venituri ca servicii de instruire [i consiliere pentru sectorul de afaceri • crearea [i implementarea planului de ob]inere de fonduri • diversificarea metodelor [i surselor de ob]inere de fonduri b. cre[terii independen]ei sociale a persoanelor cu probleme de s\n\tate mintal\ - beneficiari ai Estuarului • crearea de puncte de lucru pe l=ng\ fiecare punct de contact/centru social in concordanta cu resursele locale, abilit\]ile specifice ale beneficiarilor [i mediului de afaceri •

4. Cooperare

interna]ional\/Promovarea

a

noi

forme

de

parteneriat crearea de parteneriate, transfer de know-how [i modele de servicii de s\n\tate mintal\ ;n tarile membre UE si tarile din spatiul Ex-sovietic

5. Dezvoltarea organiza]ional\ [i a personalului
• • • • • • • • crearea unui grup de instructori din r=ndul personalului Estuar pentru a oferi instruire ;n domeniul s\n\t\]ii mintale pentru sectorul privat [i institu]ii publice cre[terea nivelului profesional al angaja]ilor pe baza obiectivelor generate de procesul anual de evaluare standardizarea ocupa]iilor [i serviciilor oferite de Estuar in conformitate cu legislatia actuala schimb de experien]\ pentru pesonalul angajat si voluntarii Fundatiei Estuar revizuirea permanent\ a standardelor, politicilor [i procedurilor ;n concordan]\ cu nivelul de dezvoltare extinderea centrului social din sectorul 6, reparatii si amenajari in locuinte si toate locatiile, dotari suplimentare crearea modelelor de sevicii de sanatate mintala pe care le ofera fundatia si brevetarea acestora crearea unui centru regional de instruire in sanatate mintala

 Cum este implementată politica în organizaţie? Implementarea politicii organizationale se realizeaza prin intermediul consultarilor si informarilor regulate dintre consiliu director-comitet managerialpersonal angajat-beneficiari & apartinatori si voluntari; prin conceperea coparticipativa de proiecte si initierea de parteneriate care sa indeplineasca obiectivele strategice propuse; prin instruiri regulate care sa ridice permanent capacitatile si abilitatile personalului Fundatiei la nivelul misiunii si viziunii acesteia.

 Ce documente de politică pot fi identificate în organizaţie?
Documente de politica identificabile in Estuar - Manualul de politici si standarde (aflat in revizuire) si Planurile strategice ale Fundatiei Estuar  Cum este personalul implicat în dezvoltarea strategiei?

O data pe an, membrii consiliului director, ai comitetului managerial, coordonatorii locali si ceilalti angajati, beneficiari si voluntari se intalnesc in cadrul unui team-retreat pentru a se consulta pe marginea strategiilor Fundatiei. Totodata personalul este incurajat sa-si exprime opiniile si sugestiile pentru a fi luate in consideratie in cadrul sedintelor lunare ale comitetului managerial si trimestriale ale consiliului director.

I.2
• Cum sunt diseminate planurile strategice ale organizaţiilor către factorii de interes? Acestea sunt diseminate prin rapoarte de activitate, buletine de stiri, conferinte si comunicate de presa, intilniri de informare parteneriat publicprivat, evenimente spatiu-deschis, comitete de initiativa, campanii de informare. • Cum sunt comunicate personalului aceste planuri? Planurile sunt comunicate personalului prin comunicari periodice, buletine de stiri/newsletters, intilniri de echipa si supervizare, sedinte comitet managerialcoordonatorii si coordonatori-personal, team-retreat anual, intalniri de proiect. • Ce eforturi se fac pentru asigurarea înţelegerii planului strategic de către toate părţile interesate?

Eforturile se manifesta prin activitati de supervizare, evaluari anuale ale personalului, consultatii regulate, comunicare permanenta intre comitetul managerial si coordonatori.

I.3
Ce metode sunt utilizate pentru a verifica câţi dintre diferiţii factori de interes cunosc şi înţeleg planul strategic? Enumeram ca metode utilizate: participarea in comitete mixte de initiativa si dezbatere, analiza rapoartelor de activitate si statistice, analiza rapoartelor de intilnire Board-Comitet Managerial-Coordonatori, analiza fiselor de evaluare a satisfactiei beneficiarilor, monitorizarea articolelor de presa, analiza comunicarilor inter-institutionale intre parteneri Cum sunt utilizate rezultatele evaluării pentru îmbunătăţirea metodei de evaluare? Comitetul Managerial este informat si se consulta in mod regulat asupra rezultatelor evaluarilor si hotareste modul de imbunatatire a metodei de comunicare/ evaluare – ex. standardizarea si specializarea raportului statistic; note informative catre DGASPC si alti parteneri etc

I.4
• Care sunt principalele materiale de promovare ale organizaţiei? Principalele materiale de promovare ale organizatiei: plannere, brosuri, fluturasi, pliante, postere, vederi, materiale promotionale folosite in campaniile antidiscriminare a adultilor cu probleme de sanatate mintala; revistele si produsele beneficiarilor; brosuri informative despre sanatatea mintala, raport anual, manuale de informare pe diverse subiecte, ghiduri de bune practici, website, fise de informare (de atitudine).

mass media. al consiliilor locale. prima retea de centre sociale in sanatate mintala. . psihiatri. beneficiari ai serviciilor Estuar. Ca servicii. Mentionam ca Fundatia Estuar a beneficiat de sprijinul constant al primariilor. psihologie. a sanatatii mintala toate centrele sociale din Bucuresti. Ca viziune trebuie mentionat accentul pus pe oferirea de alternative sociale pentru integrarea beneficiarilor nostri in comunitatea romaneasca. tineri si copii. militeaza pentru incluziune. fundatia Estuar a oferit din 1993. parlamentari. deschidere si abolirea prejudecatilor existente fata de acest grup. . • Cum este organizaţia implicată în activităţile de promovare? Organizatia se implica activ si regulat in campanii de promovare care reprezinta activitati nelipsite in fiecare proiect Estuar. ONG-uri in domeniu sau domenii conexe. fie prin contributii financiare sau materiale. ofera informatii publicului larg si neavizat. atit prin viziune cit si prin servicii. In fiecare an Fundatia Estuar organizeaza campanii de strangere de fonduri cu ocazia Craciunului si a Pastelui tocmai pentru ca adultii cu probleme de sanatata mintala. De ziua sanatatii. In ultimii trei ani Fundatia Estuar a creat o Gala in sanatatea mintala unde sunt premiate persoanele care au avut o contributie majora fie prin modele de comportament sanatos. studenti la facultatile de asistenta sociala. recreative si terapeutice precum si asistarea beneficiarilor catre forme organizate de auto-reprezentare. I. reprezentanti ai autoritatilor locale si centrale. etc.5  Care sunt principalele inovaţii ale organizaţiei? Ca prima organizatie non-profit de mare impact in domeniul sanatatii mintale din Romania. Botosani si Ploiesti organizeaza campanii stradale de distribuire de materiale de promovare precum si expozitii sau conferinte de presa. al directiilor de asistenta sociala si protectia copilului in organizarea acestor evenimente. De asemenea materialele ofera informare pentru persoanele cu probleme de sanatate mintala care nu au cunoscut servicii comunitare complementare celor oferite de stat. o abordare inovativa in sprijinirea adultilor cu probleme de sanatate mintala. activitati educative. sociologie. a Europei.• Cum contribuie aceste materiale la o societate din ce în ce mai deschisă şi mai incluzivă? Acestea transmit mesaje indreptate impotriva stigmatizarii adultilor cu probleme de sanatate mintala. promulgata sistematic si prin intermediul activitatilor de lobby si advocacy. Fundatia Estuar intotdeauna a creat mesaje specializate in functie de grupurile tinta la care se adreseaza: adulti cu probleme de sanatate mintala. sa aiba parte de un moment de caldura si un strop de traditie romaneasca care sa ii introduca in lumea „normalului”. juristi/avocati. Cluj. Constanta. modelul integrat de suport care se regaseste atit in serviciul de Locuinte Protejate cit si in cel al Centrelor Sociale cu program de zi – consiliere psihiatrica si juridica. Fiecare campanie isi are propriul grup tinta.

expertiza şi bunele practici în cadrul sectorului? Fundatia Estuar este renumita pentru maniera deschisa prin care isi disemineaza informatiile. Pentru serviciul de Locuinte Protejate se mai ia in calcul si precaritatea materiala a beneficiarului. Fundatia Estuar respinge orice forma de discriminare pe baza de statut social.Drepturi II. 16 locuri de munca protejate pentru adultii cu probleme de sanatate mintala. sex.  În ce activităţi de cercetare şi dezvoltare este implicată organizaţia? Organizatia ofera date calitative si cantitative institutiilor statutului interesate de cercetarea fenomenului sanatatii mintale (ex. expertiza si bunele practici. parteneriate nationale si internationale pe proiecte comune. autoritatea nationala pentru persoanele cu handicap. instruiri adresate profesionistilor din domeniu. universitati. un eveniment cu un maxim de participare si implicare. In paralel incearca sa-si dezvolte serviciile prin o relationare mai buna intre beneficiarii sai si agentiile guvernamentale. participari la consultatii pe marginea elaborarii de proiecte legislative privind sectorul sanatatii mintale.1  Care sunt criteriile de eligibilitate şi intrare pentru diferitele tipuri de servicii furnizate? Criteriile principale de eligibilitate sunt: persoana trebuie sa fi implinit virsta de 18 ani (criteriu impus obiectiv prin numarul mic de organizatii care deservesc adultii cu probleme psihice) si sa aiba probleme de sanatate mintala.  Cum sunt aplicate aceste criterii în practică la persoanele trimise la organizaţie sau care solicită un serviciu? . Estuarul este prima organizatie care a implementat intalnirile de tip spatiu deschis. (grup de oameni ce lucreaza impreuna si reprezinta autoritatile locale. avand solutii ce pot fi aplicate de a doua zi. Una dintre putinele organizatii care are un plan de dezvoltare organizational ca urmare avem un numar de 61000 de persoane care au vizitat centrele noastre si au beneficiat de serviciile noastre pana in prezent. orientare sexuala. Metodele sunt variate: comitete de initiativa. Organizatii neguvernamentale.rapoarte catre ANPH) si sprijina eforturile studentilor si profesionistilor interesati sa investigheze mai profund problematica integrarii adultilor cu probleme de sanatate mintala. organizatie umbrela pentru ONG-urile din domeniu. apartenenta etnica – fapt consfiintit si prin Politicile si Standardele Fundatiei Estuar. materiale de promovare specializate grupurilor tinta.De asemenea Fundatia Estuar a fost cea care a implementat modelul comitetelor de initiativa la nivel national. II. un numar de 50 de angajati cu norma intreaga si partiala. beneficiari si voluntari) Estuarul este unul dintre initiatorii si fondatorii Consiliului National al Dizabilitatii. politia. alte organizatii si potentiali angajatori.  Cum împărtăşeşte şi cum diseminează organizaţia informaţiile. presa. religie. absenta unui spatiu de locuit si lipsa sprijinului familial. departamentul serviciilor sociale locale.

sedintele saptamanale comune de consultare a beneficiarilor. Ex. de care anume. sexualitate. non-discriminare. II. (Dosarul de acreditare ar trebui să includă o copie a Cartei Drepturilor) II. independenta.  Cum sunt beneficiarii şi angajaţii informaţi cu privire la această Cartă a Drepturilor ? Daţi câteva exemple legate de modul în care Carta Drepturilor este aplicată în procesul de furnizare a serviciilor Atat beneficiarii cat si angajatii sunt incurajati sa se informeze si sa studieze Standardele Fundatiei Estuar (Cartea interna a Drepturilor).Toate persoanele sunt intimpinate de un lucrator Estuar care va stabili ca potentialul beneficiar indeplineste criteriile principale de eligibilitate. II. Urmeaza o perioada de acomodare in cadrul programelor Fundatiei in care beneficiarul este indrumat sa decida daca are nevoie de serviciile Fundatiei si. mecanismul de rezolvare a plangerilor beneficiarilor. in caz afirmativ.4  Sunt descrise responsabilităţile şi îndatoririle beneficiarilor (într-un contract cu beneficiarul sau în alt mod)? . confidentialitate si intimitate. drepturi si indatoriri ale beneficiarilor in locuri vizibile in cadrul Centrelor Sociale. Beneficiarii sunt incurajati sa participe la elaborarea deciziilor privind viata si activitatile in Centrul Social. posibilitatea de a face propriile alegeri.2  Care sunt mecanismele de control pentru a asigura tratamentul egal al beneficiarilor? Postarea setului/fiselor de reguli. imputernicire. Apoi urmeaza ancheta sociala pe baza careia se elaboreaza un plan personalizat de interventie cu ajutorul caruia beneficiarul este conectat la serviciile ce ii sunt necesare. autorealizare. igiena. activitati si relatii inter-umane. Mai enumeram chestionarele de evaluare a satisfactiei beneficiarilor.3  Care este principiul drepturilor (vezi mai sus) reflectate în Carta Drepturilor a organizaţiei dumneavoastră? Principiul drepturilor este respectarea drepurilor fundamentale ale omului privitoare la calitatea vietii.

rapoarte de activitate.1  Cum este reflectat principiul eticii (vezi mai sus) în Codul de Etică al organizaţiei dumneavoastră? Fundatia Estuar respecta principiile eticii in relatia cu beneficiarii sai. . II.5  Descrierea procedurilor referitoare la prevenirea abuzurilor beneficiarului şi împotriva personalului care livrează serviciile. prin redactarea impreuna a contractului si a planului de interventie personalizata.  Cum este respectată intimitatea beneficiarilor în procesul de furnizare a serviciilor? Beneficiarii sunt consultati inainte de orice masura ca le-ar putea afecta intimitatea in procesul de furnizare a serviciilor si nu se intreprinde nimic fara acordul lor prealabil.  Cât de frecvent este revizuit Codul de etică? Codul de Etica se revizuieste anual dar si in cazuri exceptionale. împotriva Beneficiarii sunt informati asupra drepturilor si obligatiilor la momentul in care se decid sa solicite serviciile Fundatiei. in perioada urmatoare se vor realiza contracte de servicii cu acei beneficiari care solicita interventii aprofundate. beneficiarii din Locuintele Protejate au responsabilitatile si indatoririle consemnate intr-un contract de acordare a serviciilor specifice  Cum verificaţi dacă beneficiarii au înţeles într-adevăr care le sunt îndatoririle? Prin consultari comune si individuale. Principiul confidentialitatii este respectat pentru toti beneficiiarii Fundatiei Estuar. Ei sunt informati ca pot semnala potentialele abuzuri coordonatorilor de programe sau Comitetului Managerial/Consiliului Director. Aceste principii etice se regasesc in Standardele Fundatiei Estuar. Personalul este instruit la angajare cum sa se comporte in cazul unor potentiale abuzuri din partea beneficiarilor. Ex. . atunci cand un beneficiar a solicitat linistea” III Etica III. In locuintele protejate „intotdeauna lucratorii asteapta incuviintarea de a intra in camera de odihna.  Cum sunt evaluate responsabilităţile şi îndatoririle beneficiarilor cu personalul? Personalul Estuar intocmeste liste de prezente. responsabilitati si indatoririle beneficiarilor din Centre constituie obiectul planului personalizat de interventie. foi de monitorizare si observatie.Liste de responsabilitati si indatoriri generale ale beneficiarilor sunt afisate in fiecare locatie Estuar. Instruiri ulterioare specifice muncii in domeniu ajuta personalul in prevenirea abuzurilor posibile.

2.  Daţi câteva exemple concrete legate de modul în care Codul de Etică este aplicat în procesul de furnizare a serviciilor ?Dosarul de acreditare ar trebui să includă o copie a Codului de etică Exemple: Respectarea confidentialitatii ca standard de etica in Fundatia Estuar 1.  Care sunt procedurile de dobândire a accesului la informaţii şi documentaţii de către personal şi cum este personalul informat/instruit cu privire la acestea? Pentru dobandirea accesului la informatii este nevoie in prealabil de acordul superiorului ierarhic.Datele personale se pastreaza in securitate. La angajare personalul este instruit in domeniul pastrarii confidentialitatii si semneaza un acord explicativ in acest sens. de cite ori este nevoie. III. verbal sau. resursele şi condiţiile furnizării de servicii? Beneficiarii sunt incurajati sa-si exprime opinia atit in sedintele individuale de suport.Va exista intotdeauna un loc pentru discutii particulare cu beneficiarii. interviuri cu beneficiarii. in intilnirile comune de consultare cit si prin intermediul chestionarului de evaluare a gradului de satisfactie. III. in scris. informeaza si solicita mai intai acordul beneficiarilor. in caz de nevoie. dezvaluirea informatiilor confidentiale are loc doar in masura in care este absolut necesara si este confirmata protejarea intereselor beneficiarilor.Toti lucratorii sunt discreti in manipularea informatiilor personale si incunostiintati de importanta deosebita a confidentialitatii.  Cum se verifică dacă beneficiarii sunt satisfăcuţi în legătură cu confidenţialitatea (spre exemplu.3  Cum îşi exprimă beneficiarii opiniile cu privire la facilităţile. 3. atit prin intermediul sedintelor individuale de suport. 4. Cum sunt informaţi beneficiarii şi personalul dumneavoastră cu privire la acest Cod şi cât de frecvent ? Beneficiarii nostri sunt informati despre standardele etice la inceputul participarii lor in activitatile Fundatiei si. . chestionare sau percepţia personalului în legătură cu acest subiect)? Verificarea are loc regulat. intilnirilor comune de consultare a beneficiarilor cat si prin aplicarea chestionarului de evaluare a satifactiei beneficiarilor. situational.Personalul nou angajat va primi instruire asupra tuturor aspectelor legate de confidentialitate.2  Cum sunt dezvăluite informaţiile confidenţiale altor furnizori de servicii şi agenţii de finanţare şi cum sunt ele autorizate de persoana deservită sau de reprezentantul său legal? Fundatia Estuar trateaza cu maxima seriozitate fiecare caz de acest gen.

sa realizeze o plingere scrisa (exista un format tip de reclamatie care le este pus la dispozitie) care sa fie oferita coordonatorului local pentru solutionarea problemei. sanctionare cu scadere din salariu sau concediere. numarul de internari etc  Sunt analizate tendinţele nivelului de satisfacţie şi cum utilizează organizaţia răspunsurile primite din partea beneficiarilor pentru a-şi îmbunătăţi serviciile? Da. scrisa. comunicarea in scris a rezultatului investigatiei fata de beneficiar si personalul implicat.  Care este evoluţia reclamaţiilor? (creşterea/ descreşterea numărului de plângeri. In caz ca se necesita imbunatatiri structurale ale serviciilor acestea sunt discutate in sedintele de Comitet Managerial si in intilnirea anuala de team-retreat. III. Daca in primii ani ai activitatii sale s-a constatat o anumita tendinta de prezenta regulata a unor reclamatii (pe care Fundatia le-a folosit in mod activ pentru rafinarea ofertei sale de servicii si a manierei de actiune). luarea masurilor care se impun si comunicarea deciziei in scris a factorului de raspundere implicat.  Ce acţiuni sunt întreprinse în legătură cu plângerile identificate? Plangerile identificate urmeaza un curs pre-stabilit: anchetarea si analizarea cazului. beneficiarii nemultumiti au dreptul sa apeleze direct la Comitetul Managerial. tipuri de reclamaţii. in cazul in care se considera nedreptati.5  Organizaţia are un inventar al riscurilor cu privire la mediul beneficiarilor şi al personalului? Fundatia Estuar este constienta de riscurile cu privire la mediul beneficiarilor si al personalului.4  Care sunt procedurile pentru formularea contestaţiilor şi reclamaţiilor? Beneficiarii sunt incurajati ca. masura in care planul de servicii a contribuit la aspecte specifice integrarii sociale: relatia cu familia. in prezent aceasta tendinta este aproape non-existenta. Totodata. Fundatia Estuar si-a revizuit permanent serviciile si personalul pentru ca sa raspunda cit mai bine necesitatilor beneficiarilor. se stabileste daca rezultatul anchetei conduce la mentinerea sau revizuirea deciziei reclamate de beneficiar. Urmeaza o investigare a reclamatiei. atitudinea si profesionalismul manifestate de catre personal fata de beneficiarii. în diferite domenii)  Ca orice organizatie ce a intreprins o munca de pionierat. III. aceste tendinte sunt analizate de coordonatorii locali in consultatie cu Comitetul Managerial care adapteaza sau initiaza servicii noi in acord cu necesitatile beneficiarilor. De aceea exista un sistem de supervizare si suport atat pentru . personalul este pasibil de avertizare verbala. Care sunt zonele/elementele în care clientului i se cere să îşi exprime gradul de satisfacţie? Zonele investigate cu precadere sunt: natura serviciilor existente in Fundatie. In cazul in care se impune.

numarul de beneficiari implicati in activitatile proprii sau de parteneriat ale fundatiei . Abordarea comprehensivă IV. AJOFM.calitatea colaborarii cu alti parteneri de proiecte . Totodata exista instruiri periodice privind protectia muncii. locaţie.gradul de independenta a beneficiarilor. sa respecte regulile elementare care previn potentiale probleme sau accidente.1  Cum asigură organizaţia diversificarea proceselor de furnizare a serviciilor (timp. este instruit si consultat pe marginea imbunatatirii normelor de lucru si a prevenirii oricaror situatii de risc. alte organizatii neguvernamentale cu profil medical si psiho-social)  Care sunt indicatorii pentru a măsura realizarea unei game diversificate de servicii sociale? Printre indicatorii de evaluare enumaram: . Personalul este supus controalelor periodice de sanatate. Crucea Rosie.numarul de parteneriate focalizate pe beneficiari . mentinerea unor relatii de colaborare stransa cu acestia. IV. . Facultati de Sport si Teatru. beneficiarii sunt monitorizati si asistati permanent in activitatile lor. sustinere de comitete de initiativa.numarul de solicitari ale apartinatorilor pentru rezolvarea problemelor . Aceasta comunicare mentinuta cu grija isi are scopul de a rezolva cit mai plenar problemele beneficiarilor. Atat unii cat si ceilalti sunt instruiti in privinta acestor norme. Se pune foarte mult accent pe lucrul in echipa in situatiile de criza pentru a evita intamplarile neplacute in cadrul centrelor sociale.gradul de integrare sociala a beneficiarilor – gasirea si mentinerea unui loc de munca . parteneriate in cadrul anumitor proiecte.  Cum asigură organizaţia un mediu sigur pentru beneficiari şi personal? Fundatia Estuar are responsabili cu protectia muncii si sanatatea in locatiile sale. proceduri care sunt in concordanta cu legislatia in domeniu. etc  Cum se realizează comunicarea cu furnizorii de servicii complementare? Comunicarea cu furnizorii de servicii complementare are loc prin consultatii de proiect.beneficiari cat si pentru personal tocmai pentru a minimiza riscurile si pentru a evita burnoutul si impovararea. logistică …)? Fundatia Estuar este in relatie si cautare permanenta de parteneriate cu alti furnizori de servicii care sa poata acoperi cit mai plenar necesitatile beneficiarilor sai (DASPC-uri. corespondenta telefonica si email.  Există un plan privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă pentru personal şi beneficiari? Fundatia Estuar respecta in acest sens standardele si procedurile existente in Manualul de politici si proceduri ale organizatiei.

managerial. Acesti specialisti au rolul de a sprijini si superviza beneficiarii in activitati care conduc la o mai buna integrare a lor in societate. terapeut-ocupational. medic psihiatru. precum şi la organigramă. In plus unii angajati poseda calificari si competente specifice. etc. excursii etc.numarul de beneficiari implicati in activitati auxiliare . necesare activitatilor de asistenta complexa din centre si extra-muros – medic psihiatru. jurist. Tot personalul cheie are calificari si competente de natura psiho-sociala precum si experienta in munca din domeniul sanatatii mintale si/sau in domeniul social (absolventi ai facultatilor sau colegiilor de psihologie. si sunt coordonati de un angajat cu studii de asistenta sociala si experienta (acest angajat ocupa postul de Coordonator Serviciu). Intreg personalul din servicii se afla sub monitorizarea unui director de programe si servicii care. business.  Cum este evaluată contribuţia sub-contractanţilor? Printre indicatori de evaluare a contributiei sub-contractantilor enumeram: .gradul de evaluare a imbunatatirii calitatii vietii beneficiarilor . de sorginte medicala.sporirea gradului de integrare sociala a beneficiarilor.numarul de activitati auxiliare la care participa beneficiarii nostri .3  Descrierea calificărilor şi competenţelor personalului cheie .gradul de satisfactie al beneficiarilor . Personalul administrativ are competente si calificari specifice postului: financiar. cu alti beneficiari in functie de activitatile necesare. cat si cu alti parteneri si colaboratori ai Fundatiei.  Daţi câteva exemple legate de modul în care diferitele servicii dintr-o organizaţie se organizează în interesul beneficiarului (de ex. contabil.2  Care este contribuţia sub-contractanţilor în procesul de furnizare a serviciilor? Contributia sub-contractantilor se manifesta sub forma de informatii.4  Care sunt profesioniştii implicaţi în diferitele etape ale furnizării de servicii şi care este rolul lor? . IV. la randul sau. raspunde in fata directorului executiv al fundatiei. suport material. instructor ocupational. asistentul social responsabil de cazul sau il va ajuta pe beneficiar sa stabileasca o relatie consistenta de colaborare atat cu ceilalti profesionisti din centre – jurist. etc IV. asistenta sociala. O atentie deosebita este acordata serviciului de mediere a relatiei beneficiar-familie. sociologie si a programelor postuniversitare de profil).IV. Planul individualizat este monitorizat. Faceţi referire la CV-urile şi fişele de post ale personalului cheie. juridica sau ocupationala. dezabatut si revizuit regulat de catre echipa interdisciplinara Estuar. cursuri de instruire. beneficiarul este consultat in privinta planului sau individualizat de interventie. In functie de necesitati. management de caz …) In urma anchetei sociale.

gradul de incredere a beneficiarilor in serviciile oferite . informare . materialelor obţinute.nivelul de participare si implicare in campaniile de advocacy Metode de evaluare standard pentru indicatorii prezentati in chestionarul de auto-evaluare al Fundatiei Estuar: • • • analiza jurnalului proiectului. iar evaluarea se face in functie de mai multi indicatori: .  Cum este monitorizată şi evaluată abordarea multidisciplinară? Sarcina monitorizarii sistematice ii revine coordonatorului. atat din punct de vedere teoretic cit si practic.numarul sesiunilor de informare si instruire . decizia finala apartinind coordonatorului. suport si consiliere de sorginte psihiatrica legate de managementul bolii beneficiarului conform planului prescris de medicul curant Jurist-consultant – ofera informatii. saptamanal asupra evolutiei beneficiarilor. ofera propuneri si solutii de imbunatatire a metodelor si resurselor folosite. realizarea observatiei sistematice si evaluarea progresului beneficiarului etc Psihiatru-consultant – ofera informatii. co-elaborare plan individual.numarul de parteneriate create datorita planurilor de interventie .nivelul calitatii vietii beneficiarilor . suport si consiliere de sorginte juridica legate de diferite aspecte ale integrarii beneficiarului in comunitate Terapeut ocupational/instructor – asista beneficiarul.numarul de beneficiari care conduc activitati . in dobandirea de abilitati specifice care sa-l ajute atat in procesul de mentinere a echilibrului psihic cat si in cel de gasire a unui potential loc de munca Coordonatorul – monitorizarea serviciilor si a modului integrat in care acestea raspund necesitatilor individuale si colective a beneficiarilor fundatiei  Care sunt mecanismele de consultare şi luare a deciziilor în cadrul echipelor multidisciplinare? Membrii echipelor multidisciplinare se intilnesc si se consulta regulat. inclusiv ale rapoartelor de activitate ale angajaţilor observaţia directă analiza nevoilor identificate pe parcursul proiectului .calitatea implicarii participantilor in toate evenimentele .calitatea sesiunilor de instruire.numarul de plangeri ale beneficiarilor .Asistent/lucrator social – rol in ancheta sociala.gradul de satisfactie a beneficiarilor .gradul de implicare a beneficiarilor in deciziile care se iau in centrele sociale si in fundatie . mentinerea relatiei cu apartinatorii. implicarea beneficiarului in activitati specifice. mentinerea relatiei cu alti parteneri care pot asista beneficiarul.gradul de integrare sociala a beneficiarilor .gradul de aplicare a cunostintelor si abilitatilor obtinute . agreeaza asupra actiunilor ulterioare care se cer intreprinse. sprijinirea si monitorizarea beneficiarului.gradul de implicare al autoritatilor in cadrul proiectelor .calitatea materialelor si obiectelor noi produse de beneficiari .

benficiari.) ? Fundatia Estuar se asigura ca impartasirea informatiilor nu va dauna confidentialitatii cazurilor si ca datele personale ale beneficiarilor nu vor fi folosite decat cu acordul prealabil al acestora. precum şi ale personalului. V. in caz de forta majora si spre avantajul lor indiscutabil. şi alti actori sociali IV. informari bazate pe evolutia grupului de beneficiari si statistici.1  Când şi cum sunt evaluate nevoile beneficiarilor? Nevoile beneficiarilor sunt evaluate la momentul exprimarii dorintei acestora de a deveni clienti ai fundatiei.5  Cum sunt împărtăşite şi diseminate informaţiile în rândul partenerilor relevanţi? In principiu informatiile sunt impartasite si diseminate in randul partenerilor relevanti sub forma de rapoarte generale de activitate. analiza comparată analiza apariţiilor şi publicaţiilor în mass media planul individual de intervenţie reacţie la feedback-ul dat de parteneri. sunt relevante în acestă privinţă.) şi cerinţele de confidenţialitate (standard III.Centrarea pe persoane V. newslettere. Rezultatele chestionarelor de evaluare sunt confruntate cu opiniile personalului in cadrul consultatiilor de echipa interdisciplinara. team-retreat si sedintele de . studii.  Cum evaluează o organizaţie dacă metodele şi instrumentele de evaluare identifică în mod corect (toate) nevoile beneficiarului şi dacă acestea sunt potrivite şi acceptabile? Opiniile beneficiarilor.5.  Cum stabileşte organizaţia un echilibru între împărtăşirea informaţiilor (standard IV. ulterior prin chestionare de evaluare a satisfactiei beneficiarilor.• • • • • • • • feed-back discuţie/grup de discuţie analiza listelor diverse de participanţi chestionare de evaluare ale participanţilor evaluarea personalului Estuar (conform procesului) • statistici.2. apoi cu ajutorul anchetei sociale si a consultatiei pe marginea planului individualizat. mai intai prin intermediul interviului.

V. feed-back-ul este discutat in sedinta de echipa interdisciplinara care ajusteaza. ancheta sociala. trasarea planului final in cadrul sedintei interdisciplinare.supervizare organizate de directorul de programe&servicii iar ale beneficiarilor in sedintele individuale si comune. .4  Care este procedura de elaborare a unui Plan individual de intervenţie? Procedura de elaborare a unui plan individual de interventie cuprinde: interviul preliminar.2  Descrieţi comunicarea/cooperarea dintre echipa de evaluare şi echipa care elaborează planul individual de intervenţie ? Asistentii sociali care evalueaza prin interviu si ancheta sociala necesitatile beneficiarilor se consulta in sedinta saptamanala de lucru cu intreaga echipa interdisciplinara pe marginea planului individual de interventie. elementele necesare progresului pe caz. V. inca din faza incipienta de elaborare a planului individual de interventie. ultimele retusuri. acordul si implicarea beneficiarului asupra planului individual  Cum este comunicată şi/sau explicată această procedură beneficiarilor? Beneficiarii care doresc sa devina subiectii unui plan individualizat de actiune sunt informati despre aceasta procedura la momentul exprimarii de a deveni client regulat al Fundatiei. V. prin consultatii succesive pana la obtinerea acordului si a cooperarii ferme in vederea atingerii obiectivelor stabilite in comun de catre el si a personalului Estuar implicat.  Cum este obţinut şi utilizat feedback-ul implementarea planului de intervenţie? din partea beneficiarului în Consultatiile cu beneficiarul continua regulat pe perioada implementarii planului.  Cum sunt utilizate rezultatele evaluării în elaborarea planului individual de intervenţie? Rezultatele evaluarii traseaza liniile principale de actiune ale planului individual de interventie iar tusa finala este conferita prin verificarea acestuia cu beneficiarul. in functie de posibilitati. elaborarea schitei de plan in consultatie cu beneficiarul.3  Cum este implicat beneficiarul în elaborarea planului individual de intervenţie? Beneficiarul este consultat in permanenta. respectiv prin re-consultarea si acordul beneficiarului.

imbunatatirea calitatii vietii beneficiarului . perioade de re-evaluare.imbunatatirea relatiei cu apartinatorii .gradul de aplicare a cunostintelor si abilitatilor obtinute in urma instruirilor  Cum este măsurat progresul sau cum sunt măsurate rezultatele în timpul procesului de furnizare a serviciilor şi ce informaţii sunt utilizate în planul individual de intervenţie? Progresul si rezultatele sunt masurate pe baza foilor de prezenta.gradul de auto-reprezentare a beneficiarului .1  În ce comitete sau organisme ale organizaţiei sunt reprezentaţi beneficiarii şi care este statutul reprezentării lor? Fundatia Estuar incurajeaza capacitatea de auto-reprezentare a beneficiarilor sai astfel incat acestia sa initieze organizatii de sine statatoare pe care sa le conduca ei insisi (exemplu: Asociatia Aripi-– organizatie neguvernamentala de useri in sanatate mintala). abilitatea de a redacta un CV si de a se prezenta la un interviu. cai de actiune. apartinatori si alte instante co-interesate in rezolvarea cazului. tel si obiective (termen scurt sau lung).gradul de incredere in sine a beneficiarului . Participare VI. V. Care sunt diferitele elemente şi secţiuni ale Planului individual de intervenţie? La modul general – profil personal.  Cum sunt planurile comunicate şi/sau explicate beneficiarilor şi personalului implicat? Atat beneficiarii cat si lucratorii Estuar sunt implicati de la inceput in conceperea planului. rapoartelor de activitate iar informatiile utilizate provin de la beneficiar. nevoi identificate. observatie si monitorizare. doleantelor etc) iar printre indicatori enumeram: .  Cum sunt măsurate rezultatele după ce beneficiarul părăseşte serviciile? Fundatia Estuar mentine legatura cu beneficiarii si apartinatorii odata ce planul de interventie s-a incheiat. acord. informatiile suplimentare si de verificare sunt obtinute de beneficiar in sedintele individuale iar de catre personal in sedintele interdisciplinare saptamanale de lucru. sentimentelor. se asigura ca beneficiarul isi consolideaza rezultatele obtinute si este pregatita sa-si re-ofere serviciile in caz de necesitate. dobandirea abilitatii de a gati neasistat. indatoriri/obligatii/drepturi. o capacitate superioara de comunicare a nevoilor. VI.5  Ce rezultate sunt măsurate şi ce indicatori sunt utilizaţi? Rezultatele masurate sunt specifice in acord cu planul individualizat (ex. .

co-participarea in cadrul team-retreat-ului. Ucraina si Romania. partenerii de proiecte la nivel local.adultii cu probleme de sanatate mintala si sa incurajeze alti beneficiari (cei cu retard mintal) spre organizatii specifice. Cum sunt implicaţi beneficiarii în parteneriatele locale. VI.3  Care sunt procedurile de implicare a beneficiarilor în conceperea noilor servicii/metodologii? Intilnirile saptamanale de consultatie a beneficiarilor.  Câte persoane din grupurile beneficiarilor sunt incluse în rândul personalului? In medie 2-3 beneficiari pe locatie sunt inclusi in randul personalului.  Cunosc angajaţii şi beneficiarii aceste proceduri şi utilizează efectiv beneficiarii aceste oportunităţi? . relatia cu Comitetul Managerial direct sau via coordonatorul local. listele de propuneri. chestionarele de evaluare a satisfactiei.2  Cum sunt discutate politica şi strategia cu beneficiarii? In acest sens o consultatie ampla are loc in cadrul team-retreatului anual. VI.  Care este nivelul de influenţă a beneficiarilor asupra politicii şi strategiei? Influenta beneficiarilor asupra politicii si strategiei Estuar este importanta – exemplu – la ora actuala Fundatia incearca sustinut sa se axeze din ce in ce mai mult cu serviciile sale pe grupul sau tinta. prin programul Est-Est). si cu Comitetul Managerial. (exemplu: proiectul de cooperare transfrontaliera in parteneriat cu organizatii de sanatate mintala din Moldova si Ucraina in care din delegatia Estuar face parte si un beneficiar ce participa la evaluarea modului in care declaratia europeana pe sanatate mintala este implementa in Republica Moldova. naţionale sau internaţionale ale organizaţiei? In masura posibilitatilor oferite. Informatii despre propunerile lor sunt diseminate si la nivel international organizatiilor cu profil in sanatate mintala.  Cum şi cu cine este discutată şi evaluată participarea beneficiarilor? Participarea beneficiarilor este discutata si evaluata cu apartinatorii. Deasemenea Fundatia Estuar deruleaza si proiecte specifice in care prezenta beneficiarilor este o conditie sinequa-non. finantatorii la nivel local sau national. delegatiile si evenimentele publice Estuar includ cel putin cite un beneficiar care sa reprezinte interesele directe ale grupului deservit din care face parte. echipa interdisciplinara. Finantatorul acestui proiect este Fundatia pentru o Societate Deschisa.

în ce măsură au interacţionat cu beneficiarii? O estimare pe ultimii 3 ani releva un numar aproximativ de 1500 persoane dintre care o parte semnificativa au interactionat direct cu beneficiarii. VI. de divertisment) de care fundatia afla din surse generale de informare sau prin intermediul parteneriatelor sale. intr-o maniera pozitiva si incurajatoare. anunturi specifice in centre legate de activitatile locale din comunitate. .Angajatii sunt instruiti in acest sens.4  În ce fel de activităţi din comunitatea locală sunt implicaţi beneficiarii? Beneficiarii sunt incurajati sa participe la cit mai multe evenimente locale (culturale. conferintele de presa. instruiri pentru profesionisti locali si voluntari existenti sau posibili. pentru acoperirea acestei nevoi).5  Cu ce ocazii/la ce evenimente au fost invitaţi membrii comunităţii locale la furnizorul de servicii? Printre ocazii si evenimente enumeram: comitetele de initiativa pentru parteneri si potentiali parteneri. multe prejudecati si stereotipii au fost eliminate. evenimente de tip spatiu deschis pentru consultarea actorilor sociali.  Ce evoluţii (creşterea/ descreşterea numărului. beneficiarii au intalnirile saptamanale prestabilite si anuntate si data lor este afisata etc  Asupra căror servicii/metodologii au avut beneficiarii o influenţă efectivă? Beneficiarii au avut o influenta efectiva asupra structurarii serviciilor in functie de categoriile de dizabilitate precum si a tipurilor de interventie necesara in cazul lor. vizionarea programelor TV. socio-profesionale.  Cum sunt diseminate informaţiile referitoare la activităţile din comunitate către beneficiari? Beneficiarii au activitati de informare prin citirea presei si revistelor.  Câte persoane din comunitatea locală au participat efectiv la activităţile furnizorului de servicii. spectacole de teatru si expozitii organizate cu sprijinul beneficiarilor. ce tip de activităţi) pot fi identificate în ceea ce priveşte implicarea beneficiarilor în activităţile din comunitate? Ca tendinte evolutive putem remarca: Scaderea timpului dedicat divertismentului in centrele Estuar (beneficiarii au gasit nise exterioare – evenimente culturale standard. In felul acesta. scoli ale parintilor pentru apartinatori si cei interesati de domeniu. VI. cresterea participarii la targurile de oferte de munca. cresterea interesului pentru activitatile terapeutice si de instruire.

din ce in ce mai accentuat in ultimii ani. atit cu institutiile de stat cat si cu organizatiile private. insa pentru evenimente de mai mare impact public a inchiriat spatii sau le-a obtinut temporar prin parteneriat public-privat. Telul acestora a fost precis indreptat spre acoperirea vacuumului de viziune.intierea si consolidarea parteneriatelor cu alte retele de actori sociali din comunitatea romaneasca care pot ajuta la integrarea sociala a beneficiarilor Estuar VII. VII Parteneriat VII.1  Cum este reflectat principiul „Parteneriatului” în politica organizaţiei? De la inceputul activitatii sale din 1993 si pana in prezent. in forma scrisa. de parteneriat.  Cu cine a semnat organizaţia convenţii de parteneriat? Printre partenerii din Romania enumeram (fara ca aceasta lista sa se pretinda a fi exhaustiva): Parteneri implicaţi în desfăşurarea activităţilor Fundaţiei Estuar Forma parteneriatului .consolidarea colaborarilor cu institutiile statutului responsabile pentru asistarea directa a grupului tinta de beneficiari Estuar sau care pot ajuta la elaborarea de servicii conexe .mentinerea si intarirea relatiilor de lucru cu organizatiile neguvernamentale care actioneaza in domeniul sanatatii mintale. in principal cu institutiile de stat (vezi DGASPC –urile si Primariile in care isi are punctele de contact) dar si cu partenerii sai neguvernamentali. atat din tara cat si din strainatate . Furnizorul de servicii îşi pune spaţiile/logistica la dispoziţia activităţilor de integrare (sau le închiriază)? In mare parte Fundatia Estuar si-a folosit locatiile proprii. Toate acestea au obiective si responsabilitati precise cuprinse pe proiectele Estuar de asistare a beneficiarilor sai. retele de suport si servicii privitoare la integrarea sociala in comunitate a adultilor cu probleme de sanatate mintala.2  Ce tip/tipuri de convenţii de parteneriat utilizează organizaţia? Fundatia Estuar utilizeaza conventii formale.  Organizaţia are o strategie privind parteneriatele şi cum este aceasta elaborată? Strategia Estuar privind parteneriatele se fundamenteaza pe urmatoarele axe: . In plus foloseste si acordurile de parteneriat. Fundatia Estuar a fost un pionier al promovarii parteneriatelor.

Crestina pt Sanatate „Solatium” Cluj Liga Apararii Drepturilor Omului . Pantelimon” Cluj Fundatia Umanitara Mistral Cluj Biblioteca Judeteana „O Goga” Cluj Eirene Neuvied – International Christian Service for Peace Primaria Cluj-Napoca – Serviciul de Protectie Sociala Primaria Cluj-Napoca – Serviciul de Autoritate Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Cluj Direcţia Judeţeană de Muncă şi Protecţie Socială Cluj Consiliul Judeţean Constanţa Prefectura Constanţa Primăria Constanţa Direcţia de Muncă şi Solidaritate Socială Constanţa Direcţia pentru Tineret şi Sport Constanţa Agenţia pentru Ocupare şi Formare în Muncă Constanţa Direcţia pentru Asistenţă Socială Constanţa Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului Constanţa Direcţia de Sănătate Publică Inspectoratul Scolar Judeţean Constanţa Inspectoratul Judeţean de poliţie Constanţa • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • protocol de colaborare « Tu esti normal » protocol de colaborare protocol de colaborare « Tu esti normal » conventie de colaborare Protocol de colaborare Protocol de colaborare Protocol de colaborare Acord de cooperare Acord de cooperare Protocol de colaborare Acord de cooperare Protocol de colaborare Protocol de colaborare Protocol de colaborare Acord de cooperare Protocol de colaborare Contract de servicii de voluntariat Colaborare Colaborare Colaborare Colaborare Protocol de colaborare Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Protocol de colaborare Protocol de colaborare Protocol de colaborare Protocol de colaborare Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Protocol de colaborare • .filiala Cluj Asociatia „HAR” Cluj World Vision – zona Cluj Centrul de Voluntariat Pro Vobis Cluj Policlinica „Sf.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova Spitalul de Psihiatrie Voila Câmpina Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare – Primăria Ploieşti Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic filiala Prahova Inspectoratul Judeţean de Poliţie– Compartimentul Prevenirea Criminalităţii Cj Consiliul Judetean Cluj – Serviciul Public de Asistenta Sociala Fundaţia Agape pentru Ocrootirea Vietii Cluj Universitatea Babeş – Bolyai Cluj – Catedra de Asistenţă Socială Asoc.

T.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Poliţia Municipiului Constanţa Spitalul Judeţean Constanţa – secţia de psihiatrie Centrul de recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol Constanţa Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – Universitatea Ovidius Constanţa Facultatea de Psihologie – Universitatea Ovidius Constanţa Facultatea de Asistenţă Socială .C.Universitatea Andrei Şaguna Casa de Cultură a Sindicatelor Constanţa Teatrul Ovidius Constanţa Teatrul de Balet Oleg Danovschi Constanţa Muzeul de Artă Constanţa Tipografia Muntenia Constanţa Ziarul Telegraf Constanţa Televiziunea Neptun Constanţa Televiziunea M. Constanţa Ziarul Observator Constanţa Ziarul Ziua Constanţa Radio Constanţa Radio Neptun Constanţa Radio Contact Constanţa Radio Sky Constanţa Organizaţia World Vision Constanţa Organizaţia „ Şi Tu” Constanţa ASCHF-R Constanţa Asociaţia Carmen Sylva Constanţa ARAS Constanţa CENTRAS Constanţa APD Constanţa Asociaţia „ Copii Mării „ Constanţa Coaliţia pentru o Comunitate Sănătoasă Constanţa Primăria Botoşani Prefectura Botoşani Direcţia de Sănătate Publică-serviciul de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate –Botoşani • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Protocol de colaborare Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Protocol de colaborare Protocol de colaborare Protocol de colaborare Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Protocol de colaborare Protocol de colaborare Protocol de colaborare Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Protocol de colaborare Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Protocol de colaborare Protocol de colaborare Protocol de colaborare Protocol de colaborare Protocol de colaborare Protocol de colaborare Protocol de colaborare Protocol de colaborare Protocol de colaborare Partener în cadrul Comitetului de iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de iniţiativă Convenţie de colaborare Protocol Protocol Protocol Protocol Protocol Protocol de de de de de de colaborare colaborare colaborare colaborare colaborare colaborare Protocol de colaborare .

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Primăria sector 6 – Serviciul pentru relaţii cu sociatatea civilă Primăria sector 6 .Direcţia pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Circa 22 Poliţie Bucureşti Staţionarul de zi Titan (Bucureşti) Spitalul ”Al.Direcţia pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Primăria sector 3 . Alecsandri” Laboratoare de Sănătate Mintală în sectoarele 4 şi 5 din Bucureşti Policlinici de medicină generală din sectoarele 4 şi 5 – Bucureşti • • • • • • • • • • Protocol de colaborare Protocol de colaborare Partener în cadrul Comitetului de iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de iniţiativă Convenţie pentru prestarea de servicii de asistenţă socială Acord de colaborare • • • • • • • Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Acord de colaborare Protocol de colaborare • • • • • • • • • • • • • • • • • .• • • • • • • • • • • Şcoala Postliceală Sanitară “Carol Davila” – Botoşani Şcoala Postliceală Sanitară “V.Botoşani Organizaţia “Tineretului Liber” – Botoşani Direcţia Judeţeană de Protecţie a Drepturilor Copilului –Botoşani Spitalul de Psihiatrie – Botoşani Fundaţia Judeţeană de Tineret – Botoşani “SOMAX” televiziunea locală – Botoşani ”MONITORUL” de Botoşani – ziar local “JURNALUL” de Botoşani – ziar local Radio “MERIDIAN” Ministerul Muncii şi Protecţiei sociale prin Direcţia Generală de Muncă şi Protecţie Socială Bucureşti Universitatea Bucureşti .Alecsandri” – Botoşani Grup Şcolar – Şcoala Postliceală Sanitară – Botoşani Şcoala Nr. 12 – Botoşani Inspectoratul Judeţean de Poliţie – Botoşani Inspectoratul Teritorial pentru Persoane cu Handicap-Botoşani (are o denumire nouă acum –Agenţia naţională a persoanelor cu dizabilităţi) Asociaţia “Activ”. Obregia” (Bucureşti) Şcoala Postliceală Sanitară Botoşani Şcoala Postliceală Sanitară ”Carol Davila” Şcoala Postliceală Sanitară ”V.

P.ro 120 În cadrul Direcţiei pentru Sport a Judeţului Constanta funcţionează în subordine Unitatea de Administrare a Bazelor Sportive fără personalitate juridică proprie. scanner. – aplicant principal Istoricul cooperării cu solicitantul Direcţia pentru Sport Constanţa se află într-o relaţie partenerială cu Fundaţia Estuar încă din 2002 Printre acţiunile derulate împreună Se pot enumera: „ Dizabilitatea nu-i o indiferenta ta poate fi” bariere. cameră video.Bucureşti Agenţia Locală de Ocupare şI Formare Profesională . telefon: Nr. fax: Adresa e-mail Număr de angajaţi Alte resurse relevante reg_cta@gmb. în legătură cu rolul în implementarea proiectului propus „Ziua Adolescentului & Zilele Tineretului” Ziua Municipului Constanţa „Disabilitatea nu este o barieră” „Flacăra Olimpică” „Competiţia Învingătorilor” Parteneriat in proiectul „ Centru Comunitar pentru Adultii cu Probleme de Sanatate Mintala” – D. Decebal 22 Petre Dinica 0241 . Ion Bănescu nr.C. Computere 4.Bucureşti Exemple de parteneri pe proiecte concepute anterior completarii acestui formular: Partener 1 Denumirea oficială completă (numele organizaţiei) Partener 2 Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa Română Autoritate publica locala Str.A. Parteneri in derularea urmatoarelor proiecte: „ Cine e normal?” „Tu Esti Normal?” „ Dizabilitatea nu-i indiferenta ta poate fi” o bariera . imprimante 4 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta Rom\n= Autoritate publica locala Constanta str.ro 34 Sedii de desfăşurare a activităţilor Mijloace fixe şi bunuri de inventar Parteneriate cu alte organizaţii ale statului şi societăţii civile Fonduri publice Experienţa altor proiecte similare.G. 2 Elena Frîncu 0241614012 0241617021 dsj@dsjconstanta.694137 Naţionalitate Statut juridic Adresa oficială Persoana de contact Nr.• • • Secţia 19 şI sectia 15 de Poliţie – Bucureşti Comisiile de Expertiză Medicală .S.708480 0241.

dar a nevoii de servicii in nevoilor nevoilor mai ales sociale. spaţii pentru derularea activităţilor sportive Ne-am implicat identificarea locale.44-46 parter Ploieşti Miron Oprea Persoana de contact .A7 nr. Gral Vasile Milea bl. organizate de fundaţia Estuar prevăzute în proiect Participă la întâlniri. Cantacuzino Ploieşti Doina Căpuz Română Organizaţie neguvernamentală de Naţionalitate Statut juridic Adresa oficială Grigore Str. Rolul şi implicarea în implementarea proiectului propus Pune la dispozitie un spatiu adecvat desfasurarii activitatilor sportive Srijină cu mijloacele de care dispune activităţile proiectului Participă la activităţile de instruire. organizate de fundaţia Estuar prevăzute în proiect Participă la întâlniri. la evaluarea şi raportările legate de proiect Se implică în campaniile de promovare şi advocacy organizate în cadrul proiectului Pune la dispozitie un spatiu adecvat desfasurarii activitatilor proiectului conform planului de activităţi aprobat Srijină cu mijloacele de care dispune activităţile proiectului Participă la activităţile de instruire.„Poveste de Craciun” „ Flacara Olimpica” „Poveste de Craciun” Rolul şi implicarea în pregătirea proiectului propus Identificarea de locaţii. beneficiarilor. schimburi de experienţă. la evaluarea şi raportările legate de proiect Se implică în campaniile de promovare şi advocacy organizate în cadrul proiectului Partener 3 Denumirea oficială completă (numele organizaţiei) Partener 4 Administraţia Serviciilor Fundaţia oamenilor Sociale Comunitare Ploieşti ştiinţă Prahova Română Autoritate publică locală str. Gh. schimburi de experienţă.

Nr. determinarea rolului partenerilor şi stabilirea metodelor de lucru. a participat la identificarea şi analiza problemelor. asigurari sociale. s-a implicat în activităţile de evaluare a beneficiarilor. am implementat în parteneriat proiecte. materiale publice şi private. oferta de spaţii pentru sedii şi pentru desfăşurarea activităţilor organizaţiilor partenere. mijloce fixe de Echipamente. am oferit o locuinţă socială unuia dintre beneficiarii Fundaţiei Estuar. voluntari. Rolul şi implicarea în pregătirea proiectului propus Rolul şi implicarea în implementarea proiectului propus Pune la dispoziţia cetăţenilor interesaţi informaţiile primite de la Fundaţia Estuar privind Pune la dispoziţia personalului Fundaţiei EstuarCentrul Social Ploieşti spaţiul necesar desfăşurării (4 . drepturi si obligatii cetatenesti.806 6 assc@ploiesti. protectia copilului. educatie. am oferit trei sedii. dintre care unul pentru atelierul protejat. implicare în strângere de fonduri şi donaţii pentru sărbători pentru cei în nevoie. am identificat unele soluţii pentru cazurile sociale. protectia consumatorului. Proiectul “Birou de Consiliere pentru Cetăţenii Municipiului Ploieşti” urmareste informarea si consilierea cetatenilor în domenii ca: sanatate. Discuţii. Experienţa altor proiecte similare. de informare. în legătură cu rolul în implementarea proiectului propus Istoricul cooperării cu solicitantul Colaborăm sistematic din anul 1999. Oferă sediul pentru desfăşurarea activităţilor proiectului. fonduri mobilier. telefon: Nr. inventar. asistenta sociala. fax: Adresa e-mail Număr de angajaţi Alte resurse relevante 0244-146. terenuri. servicii oferite de ONG-uri.ro 94 Sedii. sediu.161 - 0244-525. birotică. taxe. am evaluat împreună nevoile grupurilor ţintă vizate. lucru în parteneriat cu puţinele organizaţii neguvernamentale din municipiul Ploieşti. regimul proprietatii. Servicii sociale şi prestaţii. echipa formată. relatii de munca. servicii publice. proceduri notariale.

Serviciul nou creat continuă lucrul în parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale privind serviciile sociale.11.serviciile pe care aceasta le oferă adulţilor cu probleme de sănătate mintală. îndrumare a locuitorilor municipiului Ploieşti referitor la domeniile: sănătate mintală şi servicii sociale. Oferă sediul pentru desfăşurarea activităţilor proiectului. organizare de festivaluri studenţeşti. se implică în activităţile de evaluare a beneficiarilor.Tatra nr. ore/săptămână) activităţilor de informare. asistenţă socială şi prestaţii sociale. fax: Adresa e-mail Număr de angajaţi Alte resurse relevante 0264-192401 ISTPH_cluj@hotmail.2. consiliere.T5. iniţierea de evenimente comune. în legătură cu rolul în implementarea proiectului propus .10 bl. Se implică în promovarea imaginii Fundaţiei Estuar. Participă la evenimentele prevăzute în proiect. fonduri publice şi private. ap. 5 Cluj.Str. colaborarea pentru planificarea acestora. Napoca sc. Experienţa altor proiecte similare. Activităţi de stradă. Se implică în diseminarea informaţiilor referitoare la sănătate mintală şi servicii sociale. Partener 5 Denumirea oficială completă (numele organizaţiei) Partener 6 Serviciul Public Asistenţă Socială Cluj Română Autoritate publică locală de Asociaţia MediClass Naţionalitate Statut juridic Adresa oficială Persoana de contact Nr.com 10 0264-521974 medit@mediclass. telefon: Română Persoană juridică fără scop patrimonial Piaţa Muzeului nr. participă la comitetele de iniţiativă. Cluj-Napoca Nicoleta Molnar 0264-194941 0264-192401 Radu Drasovean 0264-521974 Nr. mijloce fixe de inventar.org Organizaţia funcţionează numai cu voluntari Sedii. parteneriat pentru promovarea sănătăţii.

conduce grupurile de educaţie pentru sănătate. telefon: Nr. conturarea rolurilor.04. Se implică în evenimentele locale. Definirea partenerilor. evaluări. Participă la comitetele de iniţiativă.se implică în organizarea evenimentelor legate de Ziua Mondială a sănătăţii – 07. Corelarea acestui proiect cu ofertele serviciului.se implică în diseminarea de informaţii privind drepturile şi modalităţile de acesare ale acestor drepturi ale persoanelor cu probleme de sănătate mintală.sprijină buna desfăşurare a activităţilor . .. oferta de spaţiu.222. Ziua Mondială a Sănătăţii Mintale – 10.17 Bucureşti Dănuţ Fleacă 021. Serviciul Public de Asistenţă Socială Cluj: . Calea Plevnei nr. Bucureşti Braila Leonardo 212.7622 021.222.Istoricul cooperării cu solicitantul Rolul şi implicarea în pregătirea proiectului propus Partneri în programe proiecte şi - Evaluarea nevoilor Discuţii şi analiza rolului beneficiarilor.se implică în campanii de promovare şi advocacy organizate în cadrul proiectului . Rolul şi implicarea în implementarea proiectului propus Partener 7 Denumirea oficială completă (numele organizaţiei) Partener 8 Direcţia Generală de Serviciul Public de Asistenţă Asistenţă Socială Sector 1 Socială Sector 6 Română Autoritate publică locală Bdul.sprijină cu mijloace de care dispune activităţile proiectului . Oferă informaţii şi suport pe teme medicale pentru beneficiari. Mareşal nr.05 - .69. fax: Averescu. Negocieri pentru protocolului de colaborare.10.participă la întâlniri.7621 Română Autoritate publică locală Naţionalitate Statut juridic Adresa oficială Persoana de contact Nr. 147 – 153. raportări .

proiecte Experienţa altor proiecte similare. Equilibre. Determinarea rolului şi responsabilităţilor în proiect. proiecte Proiecte de asistenţă sociomedicală derulat în parteneriat cu Crucea AlbGalbenă. Discutarea obiectivelor. World Vision. World Vision. Alternativa 2003. Parteneri în programe. Determinarea rolului şi responsabilităţilor în proiect. Caritas.Ana. stimulând încadrarea în muncă a persoanelor cu probleme de sănătate mintală. Fundaţia de Îngrijiri Comunitare. private. Se implică în organizarea expoziţiilor cu produse realizate de beneficiari. Proiecte de asistenţă sociomedicală derulat în parteneriat cu Crucea AlbGalbenă. Oferă sprijin şi supervizare adulţilor cu probleme de sănătate mintală implicaţi în programul de reintegrare socială prevăzut în parteneriat. rezultatelor. Ateliere Protejate. planului de evaluare şi integrarea acestui proiect în planul strategic al Serviciul Public de Asistenţă Socială. mijloce fixe de Sedii.Adresa e-mail Număr de angajaţi Alte resurse relevante 1114 124 Sedii. în legătură cu rolul în implementarea proiectului propus Istoricul cooperării cu solicitantul Rolul şi implicarea în pregătirea proiectului propus şi Parteneri în programe şi Discutarea obiectivelor. Se implică în organizarea expoziţiilor cu produse realizate de beneficiari. Participă la procesul de planificare a activităţilor proiectului şi la evaluarea acestuia. stabilirea metodelor de comunicare. stimulând încadrarea în muncă a persoanelor cu probleme de sănătate mintală. rezultatelor. stabilirea metodelor de comunicare. Ofera sprijin pentru organizarea întâlnirilor prevăzute în proiect. mijloce fixe de inventar. Caritas. Fundaţia Sensiblu. Ateliere Protejate. terenuri. Ofera sprijin pentru organizarea întâlnirilor prevăzute în proiect. fonduri publice şi publice şi private. CENTRAS. contribuie la sensibilizarea potenţialilor angajatori. Oferă sprijin şi supervizare adulţilor cu probleme de sănătate mintală implicaţi în programul de reintegrare socială prevăzut în parteneriat. Rolul şi implicarea în implementarea proiectului propus . Fundaţia de Îngrijiri Comunitare. contribuie la sensibilizarea potenţialilor angajatori. planului de evaluare şi integrarea acestui proiect în planul strategic al Serviciul Public de Asistenţă Socială. CENTRAS. Participă la procesul de planificare a activităţilor proiectului şi la evaluarea acestuia. Grado. Fundaţia Sf. fonduri inventar.

derulând în comun parteneriate de . bunuri de inventar şi mijloace fixe. Serviciul este nou înfiinţat. instituţie înfiinţată prin descentralizarea serviciilor de asistenţă socială. 13 Botoşani Dorin Burlacu 0231-581977 Tamara Ciofu 0231-513525 0231. în legătură cu rolul în implementarea proiectului propus Istoricul cooperării cu solicitantul Serviciul Public de Există Asistenţă Socială este o lucru. Mareşal I. 167 Locaţie. a elaborat materiale de informare şi educare pentru sănătate. inclusiv identificarea acelor organizaţii cu care să poată lucra pentru reducerea excluziunii sociale. Experienţa altor proiecte similare.515112 djspbotosani@yahoo.89 nr. cu care Fundaţia Estuar a colaborat încă de la început. pentru public. fax: Adresa e-mail Număr de angajaţi Alte resurse relevante Autoritate publică locală Str. Antonescu Str. fonduri publice. În ultimii ani s-a a iniţiat campanii de promovare a sănătăţii în şcoli. telefon: Nr. Marchian nr.Partener 9 Denumirea oficială completă (numele organizaţiei) Partener 10 Serviciul Public de Direcţia de Asistenţă Socială Botoşani Publică Botoşani Română Autoritate publică locală Română Sănătate Naţionalitate Statut juridic Adresa oficială Persoana de contact Nr. Colaborăm în mod sistematic la evaluarea bolnavilor psihic.com 0231-581977 357 Locaţie. dar care practic a preluat atribuţiile Inspectoratului de Stat Teritorial pentru Persoanele cu Handicap. a iniţiat parteneriate pentru promovarea sănătăţii. fonduri publice şi programe de finanţare. bunuri de inventar şi mijloace fixe. dar angajaţii acestuia vin din Direcţia de Asistenţă Socială care a avut în responsabilitate asigurarea asistenţei sociale la nivelul municipiului Botoşani.

evaluări.. planului de evaluare şi integrarea acestui proiect în planul strategic al Direcţiei de Sănătate Publică.se implică în campanii de promovare şi advocacy organizate în cadrul proiectului . .se implică în diseminarea de informaţii privind drepturile şi modalităţile de acesare ale acestor drepturi ale persoanelor cu probleme de sănătate mintală.se implică în organizarea evenimentelor legate de Ziua Mondială a sănătăţii – 07. Determinarea rolului şi responsabilităţilor în proiect. în sprijinul persoanelor cu probleme de sănătate mintală. Rolul şi implicarea în implementarea proiectului propus VII. planului de evaluare şi integrarea acestui proiect în planul strategic al Serviciul Public de Asistenţă Socială. .sprijină buna desfăşurare a activităţilor .participă la întâlniri. Ziua Mondială a Sănătăţii Mintale – 10. drepturi si obligatiile fiecarui partener. Discutarea obiectivelor. stabilirea metodelor de comunicare. Rolul şi implicarea în pregătirea proiectului propus Discutarea obiectivelor. Ziua Mondială a Sănătăţii Mintale – 10.04. raportări . In cadrul conventiilor formale apar elemente suplimentare de genul perioadelor de raportari. Determinarea rolului şi responsabilităţilor în proiect. Direcţia de Sănătate Publică Botoşani se angajează: -să desfăşoare anumite activităţi de prevenţie -să producă şi să editeze materiale cu caracter preventiv şi informativ -organizarea şi susţinerea săptămânală a grupului cu tema „ educaţie pentru sănătate” destinat adulţilor cu probleme de sănătate mintală -sprijină buna desfăşurare a activităţilor -sprijină cu mijloace de care dispune activităţile proiectului -se implică în organizarea evenimentelor legate de Ziua Mondială a sănătăţii – 07.proiecte şi programe. rezultatelor.10. modalitati de implementare.10. Serviciul Public de Asistenţă Socială Botoşani: . rezultatelor.. stabilirea metodelor de comunicare.sprijină cu mijloace de care dispune activităţile proiectului .3  Care sunt principalele elemente/secţiuni ale acordurilor de parteneriat? Pentru acordurile de parteneriat mentionam ca elemente: motivatia si scopul parteneriatului.04. masuri in cazul nerespectarii conventiei etc.

De aceea putem declara ca partenerii nostri isi indeplinesc intr-o foarte mare masura. cu alţi actori sociali implicaţi • nivelul informaţiilor şi materialelor adunate cu ajutorul partenerilor • numărul sesiunilor de informare şi instruire Estuar-parteneri • calitatea implicării participanţilor – beneficiari.1) Obiectivele din fiecare acord de parteneriat servesc interese punctuale ale beneficiarilor si fiecare dintre acestea tinteste un serviciu potential pe care Fundatia singura le indeplineste doar intr-o masura limitata: nevoia de instruire profesionala. mijlocul si sfirsitul proiectelor. divertisment si informationale. obligatiile stipulate in acordurile de parteneriat. informare a discuţiilor Estuar-parteneri • numărul de apariţii în presă – cresterea clara a gradului de vizibilitate in urma parteneriatelor • gradul de încredere a beneficiarilor în serviciile oferite • eficienţa cheltuielilor . revizuirea. in masura in care modalitatile nu sunt fixate in detalii rigide care sa nu permita o potentiala ajustare la schimbarile/dificultatile neprevazute. personal Estuar si partneri în toate evenimentele • calitatea sesiunilor de instruire. atat prin evaluari individuale cit si comune (vezi comitetele de initiativa. cu beneficiarii.  În ce măsură îşi respectă/ îndeplinesc partenerii obligaţiile stipulate în acordurile de parteneriat? Fundatia Estuar are o lunga experienta in initierea. VII. consolidarea si eficientizarea parteneriatelor sale cu institutiile de stat sau neguvernamentale. nevoile materiale si de sanatate.4  Când şi cum sunt evaluate parteneriatele? Parteneriatele sunt evaluate la inceputul. Modalităţile sunt suficient de detaliate pentru a permite o cooperare eficientă? Da.  Cum pot servi obiectivele din fiecare acord de parteneriat interesele beneficiarilor? (vezi relaţia cu standardul VII. spatii de desfasurare a unor activitati punctuale etc. nevoia de activitatile culturale si sportive. intilnirile echipei de proiect) si ori de cate ori este necesar. daca nu chiar totala.  Care sunt indicatorii pentru a măsura valoarea adăugată prin parteneriate? Indicatorii de masurare a valorii adaugate prin parteneriate sunt: • număr de beneficiari cuprinse in activitatile partenerilor • calitatea serviciilor oferite beneficiarilor pe baza de parteneriat • gradul de integrare socială a beneficiarilor in urma activitatilor comune ale partenerilor • calitatea discuţiilor dintre parteneri.

statistici.numarul specialistilor colaboratori pe proiecte Evaluarea resurselor materiale . VIII.numarul voluntarilor . revistele beneficiarilor.5  Ce canale de diseminare sunt utilizate pentru informarea factorilor de interes? Intilnirile informative si de dezbateri.1 (evaluarea resurselor umane.  Ce tip de informaţii sunt distribuite? Bilantul activitatilor si al rezultatelor. VII. materiale scrise de beneficiar (gen testimoniale). rapoarte. comitete mixte de initiativa.numarul total angajatilor .numarul angajatilor cu studii de specialitate . materiale si financiare)  Ce indicatori sunt utilizaţi? Evaluarea resurselor umane: .numarul angajatilor cu experienta in instruiri si proiecte de profil .• • • • • • • • • • • • • • gradul de comunicare a angajaţilor Estuar cu partenerii la încheierea proiectului număr de beneficiari care conduc activităţi noi generate de parteneriate numărul de plângeri ale beneficiarilor nivelul calitatăţii vieţii beneficiarilor in urma parteneriatelor desfasurate gradul de auto-reprezentare al beneficiarilor gradul de încredere în sine a beneficiarilor calitatea materialelor şi obiectelor produse noi şi de beneficiari • gradul de aplicare a cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute în urma sesiunilor de instruire calitatea relaţiilor de muncă şi relaţiilor de colaborare cu alte organizaţiipartenere numărul de voluntari ai Fundaţiei Estuar.Orientarea spre rezultate VIII. analize. nivelul lor de implicare în viaţa organizaţiei si a celor partenere calitatea contribuţiilor partenerilor şi beneficiarilor la dezvoltarea proiectului gradul de vizibilitate a serviciilor oferite de Estuar în comunitate gradul de implicare al autorităţilor în cadrul proiectului numărul de solicitări ale cetăţenilor pentru rezolvarea problemelor lor şi calitatea contribuţiei lor nivelul de participare şi implicare în campaniile de advocacy  Câţi membri ai personalului (procentual) şi din ce unităţi sunt implicaţi în cooperarea cu partenerii externi? 26%.numarul total al proprietatilor . Comitet Managerial/coordonatori locali.

a proiectelor si a parteneriatelor. acte de inchiriere. an ) Cost serviciu per centru Cost serviciu per fundatie Cost administrativ per centru Cost administrativ per fundatie Cost lunar centru x per proiect Ponderea cheltuielilor de tip x in total cheltuieli Ponderea veniturilor din sursa x in total venituri Total venituri din sursa x Cost serviciu repartizat per beneficiar numar de finantari obtinute gradul de acoperire a nevoilor organizatiei/beneficiarilor prin finantarile in derulare suma obtinuta prin strangere de fonduri tipuri de nevoi acoperite din fondurile stranse din comunitate gradul de acoperire a nevoilor din fondurile stranse din comunitate  Cum sunt colectate datele? statistici rapoarte (in special raport anual) chestionare de evaluare . de la an la an. acte de proprietate.suma stransa din comunitate prin campanii de strangere de fonduri sau generare de venituri  Cum sunt colectate datele? Rapoarte de activitate. o sporire a numarului de beneficiari. procese verbale. aparate si materiale folosite in activitatile beneficiarilor Evaluarea resurselor financiare . rapoarte de evaluare. dosarele si CVurile angajatilor.gradul de acoperire a nevoilor organizatiei/beneficiarilor prin proiectele aflate in derulare .2 (masurarea rezultatelor financiare)  Ce indicatori sunt utilizaţi? Cash –Flow per proiect Cash –Flow per fundatie ( per trimestru. rapoarte statistice. hotarari ale Consiliului Local  Care sunt tendinţele identificate? Tendinta generala identificata constant. VIII. este de crestere a resurselor. o diversificare a serviciilor. semestru.numarul de unelte.numarul locatiilor cu activitate Estuar numarul de mijloace fixe folosite in centrele si locuintele protejate Estuar .numarul proiectelor estimate a fi contractate . atat cu organizatii private cit si cu institutiile de stat. o specializare a personalului.numarul proiectelor contractate .

numarul de beneficiari care primesc subventii de stat . ale obiectivelor interne ale fundatiei (situatii financiare. datorita procesului de aderare la UE a Romaniei) VIII. (sau la un moment dat.numarul de beneficiari angajati de/prin serviciile fundatiei . etc ).numarul de voluntari .numarul de internari . organizatii in domeniul dizabilitatii.numarul activitatilor specializate .numarul de activitati educationale . O alta tendinta este crestetea ponderii cheltuielilor cu serviciile de asistenta sociala in total cheltuieli.  Care sunt tendinţele identificate? Tendintele identificate sunt urmatoarele: cresterea numarului de activitati nu a condus la cresterea costului administrativ. Formularele completate contin date de genul: proiectul pe care se deconteaza o cheltuiala. etc ).numarul activitatilor de suport .numarul centrelor sociale . data. linia de buget a cheltuielii respective. locatia unde s-a efectuat cheltuiala.numarul total de beneficiari . in functie de caracteristicile fiecarui proiect derulat ) prin completarea unor formulare electronice care permit prelucrarea lor in functie de obiectivele dorite.numarul de apartinatori . Dupa verificarea conformitatii formularelor electronice cu documentele originale.Procedurile de colectare a datelor in Fundatia Estuar s-au format si dezvoltat pe parcursul anilor.3 (evaluarea performantei organizationale)  Ce indicatori sunt utilizaţi? . dar si odata cu extinderea acestora in tara.numarul de specialisti colaboratori .numarul de cazuri deschise . Am identificat cresteri in cadrul veniturilor din surse publice autohtone.mai putine fonduri Phare primite (datorate programelor mai mici pentru societatea civila. Cresterea numarului de beneficiari a dus la scaderea costului administrativ per beneficiar. odata cu cresterea numarului si a dimensiunilor serviciilor oferite. persoana care a facut cheltuiala. Au crescut cheltuielile cu instruirea personalului.numarul de activitati reacreative .numarul de cazuri inchise . date de identificare a cheltuielii ( nr. datele sunt extrase si sortate in functie de cerintele legislatiei romanesti. ale finantatorilor.numarul proprietatilor  Cum sunt colectate datele? . valoare . De subliniat: .numarul de instruiri tinute in/de Estuar . factura. tipul cheltuielii. previziuni.mai multe fonduri contractate in colaborare cu autoritatile locale . Datele sunt colectate la fiecare sfarsit de luna.mai multe fonduri stranse din comunitate fata de anul 2000 .numarul de activitati terapeutice .

4 (sistem de raportare)  Cui sunt comunicate informaţiile referitoare la rezultate? Beneficiarilor. partenerilor. colaboratorilor. materiale informative (postere. chestionare de evaluare a satisfactiei beneficiarilor.  Cum utilizează furnizorul informaţiile referitoare la rezultate? Pe baza acestor informatii sunt concepute noi strategii. website. brosuri. organizatiilor interesate.1  Care este metodologia de îmbunătăţire a serviciilor? Noile doleante ale beneficiarilor sunt consemnate de catre personalul pe locatii care le transmit Comitetul Managerial. rapoarte statistice. publicului larg. simpozioane.  Ce metode/tehnici sunt utilizate pentru diseminarea informaţiilor referitoare la rezultatele financiare şi non-financiare? Rapoarte de activitate.Rapoarte de activitate.5  Cum sunt beneficiarii rezultatelor? şi personalul implicaţi în analiza şi evaluarea Analize locale regulate au loc la intalnirile de consultare a beneficiarilor pe locatii. imputernicire a beneficiarilor. feed-back-uri de la parteneri  Care sunt tendinţele identificate? Tendintele identificate sunt de crestere organizationala. informari in cadrul comitetelor de initiativa VIII. . intregului staff Estuar. aceste institutii analizeaza resursele si parteneriatele iar apoi initiaza proiecte care sa tinteasca imbunatatirea sau diversificarea serviciilor. finantatorilor. mape de prezentare). proiecte si parteneriate necesare ca fundatia sa se apropie cit mai mult de interesele beneficiarilor. IX. clarificare a telurilor dezirabile. respectiv Consiliului Director. pliante. constituirea unui model pentru alte organizatii romanesti in domeniu sanatatii mintale. VIII. seminarii. specializarea personalului. precum si in cadrul de analiza si evaluare in comun a rezultatelor oferit de teamretreat. conferinte de presa. Imbunatatirea continua IX.

materiale scrise pentru revistele beneficiarilor. sprijinita de catre Fundatie.  Cum se compară organizaţia cu alte organizaţii (similare) (benchmarking)? Deoarece Fundatia Estuar este singura organizatie neguvernamentala romaneasca.2  Care sunt principalele elemente pe care intenţionează să le îmbunătăţească organizaţia pe termen scurt (6 luni) sau pe termen mediu (1-2 ani)? Fundatia Estuar doreste atat sa-si imbunatateasca serviciile tintite pe grupul sau principal de beneficiari – adultii cu probleme de sanatate mintala cat si sa disemineze intr-o proportie mult mai mare informatii despre aceasta categorie stigmatizata a societatii prin campanii de informare si sensibilizare a publicului larg (campanii anti-stigma si anti-discriminare). scrisori personale. benchmarking-ul nu a fost posibil pana la acest moment. IX. team-retreat. Ce aspecte au fost îmbunătăţite? Un exemplu il constituie structurarea clara a serviciilor in cadrul programelor din centrele sociale.  Îmbunătăţirea este recompensată sau măcar recunoscută şi ce stimulente sunt utilizate pentru încurajarea personalului să îmbunătăţească lucrurile? Beneficiarii recunosc si isi manifesta recunostinta pentru imbunatatirea serviciilor Estuar prin intalnirile comune de consultare.3  Ce indicatori sunt utilizaţi pentru evaluarea nevoilor comunităţii? numarul organizatiilor care se ocupa de adultii cu probleme de sanatate mintala tipul serviciilor pentru adultii cu sanatate mintala calitatea interventiilor comunitare pentru adultii cu sanatate mintala numarul centrelor de zi pentru reintegrarea adultilor cu probleme de sanatate mintala numarul locuintelor protejate pentru adultii cu sanatate mintala calitatea serviciilor din locuintele protejate . IX. Un stimulent principal pentru incurajarea personalului sa imbunatateasca lucrurile il reprezinta instruirea continua. atit in tara cit si in strainatate. care activeaza pe plan national in domeniul reintegrarii sociale a adultilor cu probleme de sanatate mintala.  Cum este utilizat feedback-ul din partea personalului şi beneficiarilor în elaborarea planurilor de îmbunătăţire? Feed-back-ul provenit din partea personalului si beneficiarilor este sintetizat si analizat regulat in sedintele comitetului managerial si ale Consiliului Director si se identifica directiile dezirabile de actiune pe baza carora se elaboreaza planurile de imbunatatire. Un altul – sporirea in timp a numarului de beneficiari angajati si mentinerea acestora in structura organizationala.

Intregul personal este incurajat sa puna pret pe auto-educatie si este sustinut in procesul de formare continua. Eficienta formarii profesionale este evaluata anual prin procesul de evaluare a personalului Estuar. prin formari teoretice si practice. In anul 2005.000 USD alocata pentru acesta. un proiect in valoare de 29. candva perpetuu candidati la spitalizare psihiatrica regulata si pe termen lung sau la izolare/stigma sociala. pe baza evaluarilor si feed-backurilor sale anuale. in domeniul sanatatii mintale a adultilor.600 euro este dedicata organizarii si platii serviciilor de instruire  Cum sunt identificate nevoile de formare şi cum sunt selectaţi oamenii pentru formare? Specializarea si structurarea progresiva a serviciilor Estuar. IX.950 euro. intilniri de parteneriat public-privat. in munca de zi cu zi a personalului. comunitatea are nevoie de cit mai multe servicii si specialisti de sorginte comunitara care sa lucreze pentru reintegrarea sociala a beneficiarilor.4  Câţi bani (din resurse interne şi externe) sunt cheltuiţi pe formarea personalului? In anul 2004. Fundatia Estuar deruleaza un proiect finantat cu 24. personalul Fundatiei Estuar beneficiind de acest proiect.1. colaborari pe diferite rapoarte.  Cum sunt promovate serviciile organizaţiei? Prin campanii de informare publica. noile provocari la nivelul comunitatii. obiective si concrete. Fundatia Estuar considera ca. Utilizarea know-how-ului este asigurata de cerintele beneficiarilor si a programelor de servicii specifice. pe baza unei necesitati profesionale. 17. materiale promotionale. consolidarea si diversificarea intereselor si aspiratiilor in randul beneficiarilor. web-site. Tot in 2004.898 USD a fost in intregime destinat instruirii. Cum sunt nevoile evaluate luate în considerare în elaborarea planului strategic (perioada de referinţă poate fi aleasă de candidat) (a se vedea standardul I. 4400 euro au fost cheltuiti direct pentru plata serviciilor de instruire.  Cum se asigură utilizarea know-how-ului/expertizei dobândite de către personal în organizaţie? Cum se evaluează eficienţa formării profesionale? Expertiza este dobandita. comitete de initiativa . revizuirile legislative sunt cativa factori care conduc la identificarea nevoilor de formare. evenimente speciale. retele de specialitate.)? In aceasta etapa. Proiectul a continuat in 2005 cu suma de 25. Din aceasta suma. avand ca obiectiv instruirea personalului.

estuar.www. Este măsurată eficienţa materialelor şi acţiunilor de promovare? La finalul fiecarui an se analizeaza eficienta materialelor si actiunilor de promovare folosite in proiecte si concluziile sunt folosite pentru ajustarea viitoare necesara (vezi modificarea web-site-ului Estuar .org) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful