You are on page 1of 21

Scheepsadministratie

Exa: - multiple choice - je krijgt certificaat en je moet wat uitleg geven quote: een schip is zo goed als zn certificaten zeggen dat hij is

1) aquisition of a ship (verwerving)


- schip is een roerend goed, MAAR wordt administratief beschouwd als een onroerend goed - onroerende goederen: - je hebt bewijs van eigendom nodig (notarile akte) het is niet omdat je in een huis woont dat het van jouw is - je kan er een hypotheek op nemen dit is een zakelijk recht: een zakelijk recht is gebonden aan een goed en niet aan een persoon (via notaris kan men zien of een goed vrij is van schulden en lasten/zakelijke rechten of niet) om van deze rechten gebruikt te maken moet een schip ingeschreven zijn in het ships register schip registreren = te boek stellen dit wordt in een boek ingeschreven samen met informatie en hypothecaire rechten, men kan dit enkel doen indien men beschikt over eigendomspapieren - een absolute definitie v/e schip bestaat niet, het hangt af van de omstandigheden (juridisch, veiligheid, administratie, ) - opdeling: kan op verschillende manieren: vb.: propulsie, sailing areas/distances, wij: legal point of view - A ship has an individuality => a name, homeport and owner dit komt erop neer dat men een schip kan identificeren SOORTEN SCHEPEN: a) militaire - extraterritorialiteit: stel: een militair schip die de Belgische vlag vaart w beschouwd als stuk Belgisch territorium, gelijk waar ter wereld, als je op het schip stapt, dan stap je in Belgi. - loods op militair schip moet in principe door de douane en zo w niet gedaan b) staatsschepen - zijn eigendom v/d staat of worden gexploiteerd door de staat 2 soorten: - commercile staatsschepen: hebben geen speciale privileges - niet-commercile staatsschepen: - geen extraterritorialiteit - hebben wel complete immuniteit t.o.v. andere staten (buiten territoriale wateren) - kunnen niet aangehouden worden of deel uitmaken van de buitenlandse rechtspraak c) koopvaardijschepen (merchant ships) - gedeeltelijk extraterritorialisme: in internationale wateren Belgische wetgeving in territoriale wateren Nationale wetgeving van gastland geldig - geen gedeelte van het Belgisch territorium zoals militaire schepen

- militaire schepen mogen identificatie van koopvaardijschepen vragen - in territoriale wateren: gentlemens agreement: - als je geen gevaar bent voor de publieke orde - als kapitein het niet vraagt - als je geen drugs/mensen/ smokkelt dan wordt je normaal met rust gelaten (de autoriteiten mogen wel aan boord komen) - recht van vrije doorvaart (in territoriale wateren): je wordt met rust gelaten zolang je niets ernstig verkeerd doet en de kapitein geen bijstand vraagt d) binnenschepen - geen nationaliteit - geen extraterritorialiteit - voert vlag van de staat waar hij geregistreerd is e) pleziervaartuig - idem binnenschepen + - vlaggenbrief (certificate of registration flag certificat) heel belangrijk lijkt op zeebrief v/d koopvaardij vlaggenbrief is een historisch document: de koning vraagt een vrijgeleide aan andere staatshoofden en hulp wanneer ze in moeilijkheden verkeren geeft: - diplomatische bescherming - bewijst dat schip in Belgi - recht om Belgische vlag te varen - minimum veiligheidsmateriaal nodig om vlaggenbrief te verkrijgen is een certificaat van deugdelijkheid (typisch Belgisch) nodig (certificate of seaworthiness) - alleen verplicht om op volle zee, internationale wateren of Belgische wateren te varen - nodig om call sign te verkrijgen HOE VERKRIJG IK EEN SCHIP - Inheritance - Donation (schenking) - Agreement (bouwen/kopen) - Prize law (prijsmaking) - Abandon Abandon: - eigendom v/h wrak wordt van de eigenaar overgedragen aan de verzekering - wanneer: wrak / constructive total loss / inbeslagneming / als schip een bepaalde tijd vermist is prijsmaking: alleen ten tijde van oorlog: is het stelen/veroveren van een schip v/e vijandige natie agreement: - bouwen - nieuw kopen - oud kopen

bouwen: bouwovereenkomst met een bouwwerf (Construction agreement) - in bouwovereenkomst staat alles: prijs/alle eigenschappen/machines/periode/ v/e schip - traditioneel wordt een schip in 3 of 4 keer betaald: 1 materiaal op bouwwerf / 2 kiel is gelegd / 3 te water lating / 4 in vaart nemen (opgeleverd) - scheepswerf zorgt voor het materiaal (meestal) scheepswerf is eigenaar en dus verantwoordelijk voor het schip tot het wordt overgedragen aan de koper als werf failliet schepen worden verkocht reder kan zo zn eigen schip kopen - om schip te registreren: eigendomsbewijs nodig: dit is builders certificate of bill of sale - Bijlbrief (Builders certificate) = certificaat van oorsprong, hierbij verklaart de scheepswerf dat zij het schip gebouwd hebben (naam v/h schip en naam v/d klant moeten erop staan) is historisch en heeft tegenwoordig niet veel nut meer - koper levert zelf het materiaal hij huurt scheepswerf, maar is zelf eigenaar v/h schip als er iets gebeurt pech voor koper (leasing of an industry to construct) nieuw kopen: - on spec bouwen (speculatief) scheepswerven bouwen zonder orde en proberen dan hun schip te verkopen of er zelf mee rondvaren VD voor koper: men kan schip direct inzetten en zo inspelen op de markt oud kopen: - neem contact op met 1 of meerdere shipbrokers deze zijn verenigd in FONASBA of ECASBA - shipbroker geeft je informatie over verschillende schepen die verkocht worden je kijkt welke je wilt en shipbroker doet een voorstel als een geschikt schip gevonden is: - zal men zoveel mogelijk info over het schip verzamelen - zal men het schip bezoeken en inspecteren (je zendt een kapitein en een chef machine naar het schip) - zal men de classificatiemaatschappij meermaals contacteren - zal men de certificaten en andere documenten bekijken indien nog steeds genteresseerd Memorandum of Agreement Memorandum of Agreement (verkoopsovereenkomst): - getekend door koper, verkoper en 2 getuigen - men verklaart dat de koper het schip koopt onder bepaalde voorwaarden (van beiden partijen) en voor een bepaalde prijs dan met schip naar droogdok: als het schip in orde is zal de koper het droogdok betalen (en ondertussen alle certificaten laten vernieuwen), als het schip niet in orde is wordt het droogdok betaald door de verkoper eens het schip overhandigd wordt certificate of delivery certificate of delivery: - stipuleert tijd en plaats - stipuleert verdere condities van de verkoop

- verantwoordelijkheid v/h schip wordt overgedragen (niet het eigendom) het eigendom wordt slechts overgedragen m.b.v. bill of sale door een notaris opgemaakt nadat alle andere administratieve en commercile acties afgerond zijn

2) registration of ships (Belgi)


analoog in de meeste landen voor 1990: stel, een schip is eigendom van een belg (of meer dan 50% v/d eigenaars heeft de Belgische nationaliteit) moet Belgische vlag varen moet geregistreerd worden in Belgi (en krijgt dus een Belgische zeebrief) thuishaven moest Belgisch zijn moet de Belgische vlag varen viel onder de Belgische wetgeving kapitein moet een Belg zijn (dit is slechts het principe, de minister heeft het recht het bevel v/h schip over te dragen aan iemand met een andere nationaliteit op economische redenen (niet genoeg Belgische kapiteins)) vanaf 1990: uitvlaggen van Belgische schepen: waarom: - taxen te hoog - bemanning te duur (RSZ, pensioen, lonen & wedden, ) hierdoor was de concurrentie te sterk, want i/d scheepvaart kost alles overal ongeveer evenveel alleen op crew en belastingen kan veel bespaart worden oplossing: dubbel registreren - schip wordt eerst geregistreerd in Belgi in het register of origin (oorsprongsregister) alle zakelijke rechten en plichten zijn hiermee verbonden - 2e registratie in vb. Luxemburg (bareboat charter register) RSZ & belastingen in Luxemburg betalen hiervoor is toestemming van de minister nodig (deze is slechts tijdelijk) - hierdoor: een schip is pas Belgisch als het in Belgi geregistreerd is, er is geen relatie meer met de nationaliteit van de eigenaars - register of origin: wordt in Antwerpen bijgehouden (alle legal rights zijn verbonden met dit register) - een schip vaart de vlag v/h land waar het schip geregistreerd is in het bareboat charter register en is onderhevig aan de sociale en commercile wetgeving van dit land (lagere taksen, rsz, ) - eens de bareboat charter afloopt wordt het schip opnieuw Belgisch tegenwoordig: sociaal klimaat in Belgi verbeterd dubbele registratie wordt niet meer veel gedaan VD Belgische vlag: hele goede reputatie - je vindt makkelijker vracht - je wordt beter behandeld

3) IMO
- structuur: assembly council committees sub-committees - werkpaarden v/d IMO: committees 4 main committees: - MSC: Maritime Safety Committee - MEPC: Maritime Environmental Protection Committee - LC: Legal Committee - TCC: Technical Co-operation Committee - FC: Facilitation Committee (is iets apart) 1948: conventie voor IMCO aangenomen 1958: conventie is van kracht 1959: eerste samenkomst assembly 1982: IMCO wordt IMO IMCO: enkel aanbevelingen, geen verplichtingen - assembly komt om de 2 jaar samen (als er geen ongewone omstandigheden zijn) zet grote lijnen, beslissen over het budget uit en stellen council samen in assembly: 164 member states & 3 associate members - council: 40 member states (voor 2 jaar geldig) deze worden gekozen volgens 3 groepen: A B & C naargelang hun belang in de scheepvaart (10 uit A & B en 20 uit C) zorgt voor het dagelijks bestuur, neemt de taak van de assembly over tussen 2 vergaderingen BEHALVE aanbevelingen aan regeringen i.v.m. veiligheid en pollutie dagelijks bestuur: - co-ordinatie - maken voorbereidend werk voor assembly i.v.m. budget en grote lijnen - communicatie tss committees (en andere organen) en assembly - duiden secretaris-generaal aan (met goedkeuring van de assembly) - communicatie en overleg met andere organisatie (met goedkeuring van de assembly) - secretariat: secretaris-generaal + 300 personeelsleden (in Londen) - budget: komt van de Member States: hoeveel iedereen moet betalen hangt hoofdzakelijk af van het tonnage van zijn vloot Panama 15% en Liberia 10% GLOSSARY Convention:een conventie is een wettekst verplicht voor de landen die ondertekend hebben. - wordt aangeduid met het jaar waarin assembly de conventie heeft aangenomen (vb.: SOLAS 74) - meer dan 40 IMO-conventies in 4 categorien: safety/mar. pol./ liability & compensation / other subjects annexes: belangrijke bijlagen die bij een conventie horen en die het technische aspect ervan uitdiept - vb.: Marpol heeft 6 annexes

- legt uit hoe je iets werkelijk doet, het geeft een verstaanbare uitleg van de wettekst protocol: belangrijke aanpassingen aan een conventie voor deze van kracht is - vb.: TSPP-conferentie maatregelen i.v.m. tanker design & operation 2 protocols: 1978 MARPOL protocol & 1978 SOLAS protocol amendments: belangrijke aanpassingen aan een conventie nadat deze van kracht is - compended edition van bv. SOLAS = SOLAS 74 + alle amendementen sindsdien - een amendement heeft een aantal ondertekenaars nodig die akkoord gaan (meestal 2/3) kan soms heeeeel lang duren - nieuw systeem: Tacit Acceptance: een land moet zeggen dat ze niet akkoord zijn op deze manier komen allerlei codes en conventie veel sneller recommendations, codes, guidelines & recommended practices: - goedgekeurd door een resolutie - deze resoluties mogen opgenomen worden in de nationale wetgeving van een land die de resolutie goedgekeurd heeft - deze zijn niet bekrachtigd of verplicht resolution: publicaties i.v.m. amendementen en recommendations landen zijn niet verplicht om deze op te nemen in de nationale wetgeving, maar mogen dat wel - meer dan 500 - deze geven dikwijls de richting aan waarin de IMO aan het denken is dikwijls een voorloper van een conventie vb.: A.586 (XIV) A = Assembly / 586 = 586e resolutie / XIV = 14e bijeenkomst circular: publicatie v/e committee die amendementen, guidelines of andere maatregelen aankondigen briefing: press releases Adoption of a convention: - een conventie is een reactie op een groot probleem i/d scheepvaart - een conventie is alleen bindend voor de landen die ondertekenen - begin: committee ziet een probleem zoekt oplossing gaan met voorlopige oplossing naar council (en eventueel zelfs naar assembly) indien goedgekeurd committee onderzoekt alles dieper uit en men bekomt een draft convention wordt voorgelegd aan de council en assembly dit voorlopig document wordt rondgestuurd naar regeringen en andere organisaties zij geven opmerkingen de draft convention + opmerkingen en eventuele aanpassingen worden verwerkt in een mooie nieuwe draft conferentie draft wordt aangenomen en bij secretaris-generaal gedropt die dan kopien rondzendt naar de regeringen de conventie is dan open voor ondertekening van de member states (meestal voor 12 maanden) de landen die de conventie ondertekenen verbinden zich eraan deze conventie op te nemen in hun wetten

- quorum: minimum vereiste waaraan conventie moet voldoen voor ze van kracht kan zijn. Dit quorum staat in de conventie zelf en is meestal iets van een 25-tal landen en 50-65% van de wereldvloot die moeten ondertekenen. PAS als dit quorum bereikt is wordt alles van kracht in de ondertekenende landen deze landen mogen hun wetgeving strenger maken, maar NOOIT minder streng. - Europa begint zich ook te mengen in deze materie, hun maatregelen zijn altijd strenger dan de IMO - stel: een schip v/e land die een bepaalde conventie niet ondertekend heeft men probeert een milieu te scheppen waarin dit schip geen enkel economisch voordeel haalt t.o.v. een schip v/e land die de conventie wel ondertekend heeft, - als een conventie v/d ene dag op de andere van kracht is economische ramp overgangsmaatregelen vb.: dubbelwandigheid van tankers codes: dit zijn onderdelen van conventies -vb.: IMDG-code / IBC-code / grain-code / dit zijn allemaal onderdelen v/d SOLAS - 2004: International Convention for the control and management of ships Ballast Water & Sediments: behandeld het transport van organismen in ballastwater, want deze kunnen voor een babyboom zorgen en zo het milieu benvloeden - van kracht in 2009 CLC: Civil Liability Convention FUND: fund for compensation of oil pollution damage deze 2 vormen samen 1 systeem

4) HSSC, ESP, CAS & TOCA


- bedoeling HSSC: het vereenvoudigen van de survey en het certificeren & de last op administraties, shipoperators an crew verminderen: vb.: 1 surveyor mag een schip inspecteren voor meerdere certificaten surveys interfereren niet met de commercile exploitatie v/h schip doel survey: controleren of een schip aan bepaalde voorwaarden voldoet voor sommige surveys kan een schip enkele dagen buiten dienst staan HSSC probeert de datums & intervallen tss surveys te vereenvoudigen en meer flexibiliteit te geven - een surveyor kan een certificaat 1-2-3-4-5 jaar geldig laten zijn, maar NOOIT meer dan 5 jaar - een schip moet 2x in 5 jaar in het droogdok, met maximum 3 jaar tussen de 2 droogdokken harmonised system: - standaard: 1 jaar interval tussen 2 surveys - flexibiliteit: renewal survey mag 3 maanden voor de vervaldatum v/h certificaat uitgevoerd worden zonder verlies van geldigheidsduur - maximum geldigheidsduur: 5 jaar voor alle certificaten van vrachtschepen

- maximum geldigheidsduur: 12 maanden voor PSSC - verlenging: mogelijkheid tot het verlengen van certificaten tot 3 maanden (1 maand voor schepen op korte trajecten) - de geldigheidsduur van certificaten verkregen tijdens de verlenging van dit certificaat begint op de vervaldatum van het initile certificaat - tekening kennen en uitleggen

TYPES OF SURVEY initial survey: een volledige inspectie van alle onderdelen i.v.m. een bepaald certificaat voordat een schip in gebruik wordt genomen periodical survey: tussentijdse survey om er zeker van te zijn dat het schip nog steeds voldoet aan de items van een bepaald certificaat renewal survey: survey die nodig is ter vernieuwing v/e certificaat intermediate survey: tussentijdse survey van specifieke elementen annual survey: algemene inspectie i.v.m. een bepaald certificaat om er zeker van te zijn dat alles goed onderhouden is voor het werk waarvoor het schip bedoeld is. additional survey: een volledige of gedeeltelijke survey na reparatie v/e ongeval, belangrijke reparaties of bij vernieuwingen. balangrijkste veranderingen onder HSSC: - SOLAS & Load Line Conventions: annual inspections verplicht voor vrachtschepen en onaangekondigde inspecties worden afgelast veranderingen i.v.m. survey intervals & requirements - Safety Radio & Safety Equipment certificaten worden 5 jaar geldig i.p.v. 1 & 2 jaar. - Pasenger Ship Safety Construction certificate blijft slechts 1 jaar geldig

surveys non-ESP-ships: - annual: hull & machinery - intermediate: i.p.v. 2e & 3e annual survey - docking survey: interval < 3 jaar - special survey: hull & machinery: 5jaar - boiler survey: 2,5 jaar (30 maanden) - propeller shaft survey ESP: (resolutie A.744(18)) oorsprong: 1990: veel bulk carriers deden blubblub men kwam tot de conclusie dat veel bulkschepen serieuze structurele schade hadden opgelopen 1993: guidelines i.v.m. enhanced survey programme voor tankers & bulkcarriers (origineel alleen voor tankers, maar door het zinken van Bulks bulks erbij genomen) 1994: guidelines worden aangenomen 1996: guidelines worden van kracht en HXII wordt bij SOLAS toegevoegd ESP verplicht voor bepaalde bulkschepen en olietankers veel aandacht voor corrosie (en dus diktemetingen) pre-Erika ESP: oil tankers moeten ESP toepassen - staat genoteerd bij de klassenotaties op de eerste pagina v/h klassecertificaat - resolutie: part A: ESP voor bulk part B: ESP voor olietankers - hoe ouder het schip, hoe uitgebreider de onderzoeken/inspecties - voor tankers en bulkcarriers van 5 jaar en ouder - enhanched surveys worden uitgevoerd tijdens periodical, intermediate & annual surveys - de resolutie vertelt in detail hoe extra inspecties en testen moeten uitgevoerd worden - het ene deel v/d resolutie legt de voorbereiding van deze inspecties uit, de andere de administratie en documenten die moeten aan boord zijn voor de surveyors. - schepen die moeten genspecteerd worden volgens ESP hebben een speciale ESPklasse-notatie. - De Erika had een zekere impact op ESP Erika: gevolg: het verdwijnen van enkelwandige tankers wordt versneld regel 13G: zeer belangrijke veranderingen t.g.v. de Erika (in 2002 into force) voor Single Hull (SH) tankers > 5000 dwt belangrijkste: deze schepen moeten voor hun 26 verjaardag uit de vaart gehaald zijn tekening dia 41 HSSC-presentatie CAS: - strenger dan ESP - alleen vlaggestaat kan een CAS-certificaat geven

- structurele criteria zelfde als ESP - meer aandacht aan het plannen en transparency (doorzichtigheid) - de vlaggestaat blijft de uiteindelijk verantwoordelijkheid dragen (niet de organisatie die de surveys mag uitvoeren) - nieuwe regel 13G: categorie 1-tankers (pre-marpol): om na 2005 in de vaart te blijven: moeten aan CAS voldoen. categorie 2-tankers (SBT & PLT): om na 2010 i/d vaart te blijven: moeten voldoen aan CAS categorie 3-tankers (tussen 5000 & 20000T) - CAS-survey moet samen met ESP gebeuren, maar er zijn enkele nieuwe aspecten: CAS is de verantwoordelijkheid v/d vlaggestaat surveys worden uitgevoerd door een erkende organisatie in naam v/d vlaggestaat om uiteindelijk een Statement of Compliance te verkrijgen verificatie & controle (door vlaggestaat): door O/B survey te controleren OF door rapporten en documenten i.v.m. survey te controleren meer aandacht voor diktemetingen zodat deze de staat van het schip voorstellen verschillende andere maatregelen die de surveys efficinter en meer representatief maken (vb.: 2 surveyors/ survey ; planning belangrijker en gestandardiseerd ; ) CAP: - initiatief v/d classificatiemaatschappijen - 2 delen: CAS & CAA ESP, CAS, CAP: waarom: - levensduur schip plannen - beter & gerichter onderhoud v/h schip - hogere veiligheidsstandaard beter commercieel - weten wat wanneer vervangen moet worden - herstellingen kunnen uitvoeren voor iet kapot gaat

coaten van tanks: wel of niet - wel: coating is beter zolang ze intact is - niet: als coating beschadigd is kan de roestsnelheid oplopen tot 2-3mm/jaar i.p.v. 0,2 mm/jaar bij een niet gecoatte tank Class Hopping: - verandering van klasse door schepen die onder hun standaard zitten - alle schepen worden gebouwd onder toezicht van classificatiemaatschappijen hoe meer tijd er verstrijkt, hoe meer er kapot gaat je kan dan 2 dingen doen: - herstellingen uitvoeren - veranderen naar een minder strenge classificatiemaatschappij (nu CM) gevolg (om class hopping tg te gaan): TOCA (Transfer Of Class Agreement) ging in 2001 van kracht (initiatief van IACS) stel: een schip wordt gebouwd onder toezicht v/e gerenommeerde CM

de eerste 10 jaar: klassecertificaten kunnen vernieuwd worden zonder veel reparaties en aanpassingen na 10 jaar wordt de lijst met aanpassingen en reparaties zeer groot en duur je verandert van classificatie naar bv. de Italianen (RINA), na 5 jaar moet je teveel herstellingen doen voor de RINA, dan ga je bv. naar de turken, dan Tanzania of zo - classificatie is niet verplicht, maar wel nodig om een schip commercieel te kunnen uitbaten - zoals al gezegd is de reactie hierop TOCA geweest: die stelt bepaalde voorwaarden om een schip te kunnen overzetten van klasse: belangrijkste maatregel: de maatschappij die het schip zou onderbrengen mag het classificatieverleden van het schip bij al de vorige CM-en inkijken (dit bevat o.a. steel thickness measurements) ook: oudere schepen: een verbeterde vorm van de Entry Surveys - > 15 jaar en ESP: Special Survey OF Intermediate Survey - > 20 jaar: Special Survey verplicht - steel thickness measurement vergt veel tijd dit geeft aan hoe snel een schip a/h degraderen is en wnr een plaat ongeveer zal moeten vervangen worden Prestige: - heel belangrijk op administratief vlak - de Prestige werd 26 jaar en moest dus bijna naar de schroothoop - in 2002 Prestige in slecht weer explosie 2 tanks onder water na 15 min. 25 list still water bending moment 125% v/d toegelaten waarde kapitein laat ballasttanks andere kant vullen hierdoor 163% belasting schip zinkt opmerkingen: - kapitein nam de foute beslissing - hoe kwam de slagzij? (ws.: structural weakness) - als een schip in orde is mag ze zelf met 163 bending moment niet zinken Europese voorstellen: - heavy oil tankers (>600.000dwt) moeten double hull hebben - het uit de vaart nemen van single hull tankers versnellen - CAS verplichten aan alle tankers > 15jaar Port of Refuge: - moest het schip binnen genomen zijn in een haven zou ze ws niet gezonken zijn op zee is een schip verplicht een ander schip in nood te helpen, maar een haven niet (wegens de territoriale soevereiniteit) hierdoor zorgde de Prestige ook voor een versnelling i/d discussie van de Port of Refuge (begonnen bij de Erika & de Castor) men begon havens op te lijsten met hun materieel om schepen te helpen: bergen, bereikbaarheid, kranen & (droog)dokken, a/d hand hiervan beslist een raad van Wijzen welke haven het best in staat is een bepaald schip met bepaalde problemen te helpen en binnen te nemen (geval per geval) men wordt vergoed als men een schep in nood moet binnennemen hulp geven aan schepen wordt een lucratieve business

havens beginnen hun infrastructuur te verbeteren/vernieuwen om schepen te kunnen binnennemen en het geld te ontvangen - hier zijn 2 resoluties uit voortgevloeid: - guidelines on places of refuge for ships in need of assistance - MAS

5) SOLAS - certificaten
onderverdeling SOLAS: A/B van: - alle schepen (5jaar) - passagiersschepen (zelfde als alle schepen, maar slecht 1 jaar geldig) - vrachtschepen (bijzondere schepen: gevaarlijke goederen) - HSC - INF-schepen

- normaal 5 jaar geldig: met jaarlijkse inspectie & een intermediate op de 2e of 3e jaarlijkse inspectie - vervaldatum: inspectie mag 3 maanden ervoor of erachter (het laatste moet je aanvragen) Intact stability booklet (all ships): - voor: - alle passagiersschepen - alle vrachtschepen > 24m - kapitein moet Stability Booklet krijgen: hiermee moet hij op een gemakkelijke en overzichtelijke manier de stabiliteit v/h schip kunnen zien. - voor bulk: informatie die in de bulk carrier booklet moet staan mag/kan ook in het stability booklet staan - bevat: - inclining test: hellingproef: dit is een proef om de VCG v/e schip te bepalen, men verplaatst een gewicht op het schip, het schip krijgt een bepaalde list en samen met enkele gekende waarden (i.v.m. stabiliteit) kan men de positie v/d VCG bepalen - cross curves of stability: Damage control booklet (all ships): - op passagiers- & vrachtschepen: er moeten permanent plannen rondhangen die voor elk dek de waterdichte compartimenten, de openingen hierin en bijkomende info tonen. - booklets met deze info moeten beschikbaar zijn voor de officieren - relatief eenvoudig voor vrachtschepen - ingewikkeld voor passagiersschepen Fire Safety Training manual (all ships): - training manual (i/d werktaal v/h schip) - verplicht in iedere mess & recreationele ruimte OF in iedere cabine - instructies & informatie (zoals vermeld in SOLAS II-2 ) een gedeelte hiervan mag in de vorm zijn van audiovisuele middelen. Fire Control Plan/booklet (all ships): algemeen plan moet permanent uithangen met: - control stations, fire sections, fire detection, fire alarms, extinguishing, OF

als de vlaggestaat het toelaat: - boekje (booklet) met waarin hetzelfde staat die iedere officier krijgt en waarvan 1 kopie altijd bereikbaar is beiden moeten up to date blijven zowel een boekje als de plannen moeten beschikbaar zijn voor eventuele hulp van buitenaf On board training and drills record (all ships): - alle drills & training sessions moeten in het logboek genoteerd worden (op 1e pagina waar normaal een lijst staat met alle mogelijke oefeningen en hun periodiciteit, deze lijst wordt overgezet als je een nieuw logboek begint) - fire drills moeten uitgevoerd en genoteerd worden volgens SOLAS III Fire safety Operational Booklet (all ships): - moet nodige informatie en instructies bevatten om het schip & lading veilig te beheren m.b.t. brandveiligheid - working language schip - in elke mess & recreationele ruimte OF in elke cabine - mag gecombineerd worden met de fire safety training manuals VDR (S-VDR) (all ships): - Maritime Black Box - neemt allerlei info van de brug op (GPS, koers, Vlog, ) - S-VDR: GPS + koers + Vlog - in 2002: alle schepen van voor 2002 moeten S-VDR hebben - voor nieuwe schepen: VDR (=S-VDR + gesprekken op de brug + radarbeelden om de paar sec. + video + ) S-VDR: - fixed storage unit: 2 delen: bevestiging + capsule, vastgemaakt met een quickrelease - float free model: heeft opslagruimte voor de S-VDR & is een EPIRB bevat altijd de laatste 12h van opgenomen data VDR: 2 delen - protective storage unit - data collection unit VDR system certificate of compliance (all ships): - VDR + alle sensoren: jaarlijks getest - wordt met een speciale goedgekeurde faciliteit - de nauwkeurigheid, duur en de mogelijkheid om de gegevens op te halen worden getest - verder worden ook de beschermende omhulsels & de apparaten om de VDR terug te vinden getest Minimum safe manning (all ships): - heel belangrijk

- reactie v/d IMO om de bemanningsreductie tegen te gaan (op een bepaald moment hadden enkele Duitse schepen 2 mensen aan boord) - dit geeft aan hoeveel mensen met welke certificaten er aan boord moeten zijn - 1 schip kan meerdere safe mannings hebben: - vb.: baggerschip: 1 voor baggeren, 1 voorkustvaart, 1 voor volle zee - vb.: RoRo: 1 voor lijnvaart, 1 voor volle zee - verplicht A/B OF equivalent door vlaggestaat uitgereikt - zelf de matrozen die meelopen op wacht hebben volgens de safe manning bepaalde certificaten nodig - wordt bijna altijd gevraagd door de Port State Control - indien het schip niet in orde schip is niet zeewaardig (al hebben ze maar een chefkok tekort) CSM (all ships): - alle lading behalve vaste of vloeibare bulklading, cargo unit & cargo transport units moeten geladen, gestuwd & vastgemaakt zijn volgens de CSM - moet goedgekeurd zijn door de vlaggestaat (aangeduid door stempel en handtekening) - in RoRo-spaces moeten deze ladingen & cargo (transport) units vastgemaakt zijn voor vertrek - verplicht A/B als je iets anders vervoert dan vaste of vloeibare bulklading cargo operations A/B andere schepen: - dry bulk: Bulk carrier booklet - oil tanker: COW operations and equipment manual - chem. tanker: P&A-manual DOC (all ships): - voor iedere company die aan ISM voldoet - kopie A/B - ISM: verantwoordelijkheden worden verdeeld veiligheid schip is niet alleen in handen v/d kapitein, ook v/d mensen a/d wal (rederij) - wordt uitgereikt per soort schip (tanker, bulk, container, ) - 5 jaar geldig SMC (all ships): - schip voldoet aan ISM-normen - door vlaggestaat (of vertegenwoordiger) uitgereikt zowel DOC als SMC nodig A/B Passenger Ship Safety Certificate (passenger ships): - bewijs dat er aan een # internationale eisen voldaan is (alle relevante eisen van SOLAS) - groepeert enkele certificaten: Safety Construction/Equipment/Radio Certificate - Record of Equipment permanent vastgemaakt hieraan (record of equipment is een annex bij een bepaald certificaat) - exemption mogelijk - 12 maanden geldig - renewal survey: 3 maand voor tot 3 maand na vervaldatum (nieuwe vervaldatum =

oude + 12 maand) - indien survey voor deze periode gedaan is nieuw vervaldatum: datum survey + 12 maand - de 3 maanden na vervaldatum alleen indien survey niet uitgevoerd kan worden (de geldigheid van uitstel vervalt indien een survey mogelijk wordt) - endorsement mag tot 5 maanden na renewal survey (als nieuw certificaat niet aan boord kan gelegd worden) Exemption Certificate (all ships): - exemption: dit betekent dat men dit certificaat niet A/B moet hebben, maar de exemption moet wel A/B zijn - kan uitgereikt wanneer een certificaat (behalve PSSC) voor minder dan 5 jaar is uitgereikt. De administratie (vb.: vlaggestaat of vertegenwoordiger) mag de geldigheid optrekken (tot 5 jaar) - een exemption is nooit langer geldig dan het certificaat dat het vervangt - wordt uitgegeven dr degene die het oorspronkelijke certificaat levert - survey: idem als origineel certificaat - kan gebruikt worden om het originele certificaat te endosseren na een survey - ken gebruikt worden om het originele certificaat voor maximum 3 maanden te verlengen als er geen goede survey kan verricht worden - voor schepen op korte reizen: krijgen 1 maand gratie - vb.: derattingscertificaat voor tankers en bulk met kolen list of operational limitations (passenger ships): - vb.: de petrobulks hadden hele breede tanks er mochten nooit meer dan 3 tanks half gevuld zijn (vvo) - lijst van alle beperkingen op de werking v/h schip + exemptions van SOLAScertificaten, wheather restrictions, speed, trim - deze beperkingen zijn opgelegd door de vlaggestaat of vastgelegd tijdens het ontwerp of de bouw v/h schip, of tijdens de proefvaart DSS (passenger ships): - DSS verplicht op de brug - helpt kapitein in het nemen van beslissingen bij noodgevallen - map met wat te doen bij: brand/lek/piraterij/ - moet minimum bestaan uit emergency plans waarop alle mogelijke te noodgevallen moeten staan met minimum: - brand / schade a/h schip / pollutie / piraterij / persoonlijke ongevallen / ongevallen i.v.m. de vracht / hulp aan schepen in nood - de procedures moeten de kapitein in staat stellen met elke combinatie van noodgevallen om te gaan - alle plannen moeten gelijkaardig opgesteld zijn en makkelijk te gebruiken - indien mogelijk worden de actuele stabiliteitswaarden gebruikt bij damage control - de vlaggestaat mag ook DSS op PC (op de brug) goedkeuren naast de geprintte emergency plans - DSS is gevolg v/d Estonia, het wrak v/d Estonia mag niet onderzocht worden omdat het wrak als een begraafplaats beschouwd wordt. - gelijkaardige concepten: FAS, FMS, IMS, ISEMS - FAS: branddetectie & alarm + operator interface (display)

- FMS: FAS + blussen (+ ev. Low location lights + CCTV + fire doors + ) - IMS: info en hulp bij: stabiliteitsgegevens, level indicators, stress levels, temp./smoke, status watertight/fire doors, - ISEMS: combinatie van FMS, IMS, DSS en een aantal automatische functies (vb.: safety shutdown) stabiliteitsgegevens en belastingsgegevens (bending moment, ) zouden er in principe ook moeten bijzitten. - Safety management: - valse alarmen verwerken - controle van & toezicht op veiligheidsmateriaal (vb.branddeuren) - onderhoud veiligheidsmateriaal - drills & training - Emergency management: - overlevingskansen schip (stab.+krachten) - muster, evac. & abandon ship (crew/pass.) - situation control (vermijden escalatie & probleem oplossen - vermijdt pollutie

Problemen bij grote passagiersschepen: - veel volk: - veel mensen die het schip niet kennen - veel crew nodig om ze te begeleiden - paniek, opstoppingen, taal, - grootte schip - onderbrengen passagiers & crew - Electronic Plotting Table: - lokalisatie & type incident - lokalisatie & type middelen (soorten teams) - update (manual/auto) with any changes - digital Communications with resources SAR co-operation plan (passenger ships) - alleen voor passagiersschepen op vaste routes - plan voor samenwerking met de SAR-diensten - IBS: dit betekent dat alle functies v/h schip op 1 plaats gegroepeerd zijn vb.: brug + E.C.R. + Cargo Control Room in geval van nood heeft men wel nog steeds een aparte Cargo Control Room - pantry: een stukje keuken dat voor iedereen toegankelijk is met koffie / wasbak / frigo / brood / die gebruikt wordt als de keuken gesloten is Cargo Ship Safety Construction (cargo ships): - dit betekent dat het schip gebouwd is volgens de SOLAS-normen wordt in ruime mate overklast door klassecertificaten en hierdoor bijna nooit gevraagd - cargo ships > 500 GT - door vlaggestaat uitgegeven - 5 jaar

Cargo Ship Safety Equipment (cargo ships): - wordt wel courant gevraagd - cargo ship > 500 GT - Record of Equipment (form E) permanent hieraan vast - dr vlaggestaat - 5 jaar - goniometer: RDF - ontvanger die in staat is de richting v/d radiosignalen te detecteren - is al oud en niet meer verplicht - wordt gebruikt bij homing - marinetta: - voorloper EPIRB - een zender waaraan je moet draaien en waarmee je dan in morse en radiotelefonie kunt telefoneren Cargo Ship Safety Radio (cargo ships): - cargo > 300 GT & die een radio-installatie hebben (ook deze in live-saving appliances) - Record of Equipment permanent hieraan vast (form R) - het GMDSS-certificaat - naast dit certificaat heeft men nog een # certificaten nodig om een GMDSS-toestel A/B te hebben en te mogen gebruiken GMDSS: - relevante conventies & verdragen: - SOLAS IV - GMDSS masterplan (IMO) - Radio Regulations (ITU) - IAMSAR-conventie (IMO) - GMDSS verplicht voor schepen >300 GT - 4 zones: A1-A4 - Sea Area A1 within range of a shore-based VHF-FM/DSC coast station (typically 20 NM from shore) - Sea Area A2 within range of a shore-based MF/DSC coast station (typically 100 NM from shore, excluding Sea Area A1) - Sea Area A3 within INMARSAT satellite coverage, between 70N and 70S, excluding Sea Areas A1 and A2 - Sea Area A4 the Polar Regions excluding Sea Areas A1, A2 and A3 - andere GMDSS-documenten: - Ship License (dr BIPT) - ROC (A1) of GOC (tot A4) - Radio log book - Radio Regulations - list of call signs & identities - list of CES - list of CES providing Navigational and Meteorological warnings - list of ship stations - Service maintenance contract OF alles ontdubbelen OF bevoetgde

marconist A/B Cargo Ship Safety Certificate (cargo ships): - 3 in 1: CSSC + CSSE + CSSR - meestal zijn de drie apart (bij passagierschepen zijn de 3 verplicht samen) Document of compliance with the special requirements for ships carrying dangerous goods (cargo ships): - document die bewijst dat je bepaalde gevaarlijke goederen mag vervoeren - slaat op constructie & equipment Dangerous goods Manifest OR stowage plan (cargo ships): - voor schepen die IMDG-goederen vervoeren - speciale lijst of manifest met de gevaarlijke goederen en de plaatsing A/B OF - in plaats daarvan: gedetailleerd stowage plan die de klasse & locatie v/d IMDGgoederen toont document of authorization for the carriage of grain (cargo ships): - voor elk schip die geladen is volgens de International Code for the Safe Carriage of Grain in Bulk (= International Grain Code) - door vlaggestaat, vertegenwoordiger of een andere overheid (in naam van vlaggestaat) - zit bij Grain loading manual of is er in opgenomen - zonder zon document mag je geen graan laden tot de kapitein de vlaggestaat of het land waarin de laadhaven ligt overtuigt dat het schip na het laden zal voldoen aan de International Grain Code Bulk Carrier Booklet - soort loading manual voor bulk - wordt gebruikt om te weten hoe het shcip geladen mag worden: alternerend, blok, om te grote spanningen tegen te gaan. OF - de benodigde informatie mag opgenomen worden in intact stability booklet High Speed Craft Safety Certificate (HSC): - krijg je na een renewal of initial survey als schip voldoet aan HSC-code Permit to Operate HSC (HSC): - schepen die aan bepaalde voorwaarden in de HSC-code voldoen krijgen dit International Certificate of Fitness for the Carriage of INF cargo: - schepen die INF-cargo vervoeren moeten voldoen aan International Code for the Safe Carriage of Packaged Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level Radioactive Wastes on Board Ships (= INF Code) - dit is het bewijs dat je aan INF voldoet International Tonnage Certificate (all ships): - = meetbrief

- je gross & net tonnage zijn gemeten volgens de Tonnage Convention - port state control mogen certificaat vragen & controleren of de hoofdafmetingen kloppen, maar daar blijft het bij (ze mogen het schip ook geen vertraging doen oplopen) - als het tonnage niet klopt vlaggestaat informeren Tonnage Measurement: - systeem komt mogelijk v/d Chinezen (taksen volgens de capaciteit v/d schepen) - komt van tun (wijnvat) bevat 252 gallons (= 1 ton) - capaciteit schip = # wijnvaten dat het schip kon vervoeren - US Gallon = 3,78 l / imperial gallon = 4,55 l / Moorson ton = 2,83m(100voet) UMS 69 (conventie) - doel: uniforme regels & principes om tonnenmaten van schepen op internationale reizen te meten - gevolg: International Tonnage Certificate - BRT: totaal volume (=GRT) - NRT: totaal volume voorbehouden voor lading = Earning Volume vroeger: NRT = BRT Vniet voor lading nu: gewoon Volume voor lading meten - BRT & GRT hebben geen eenheden (ze zijn in functie van m) - BRT & NRT worden niet gebruikt A/B, wordt gebruikt door de autoriteiten voor havengelden, loodsgelden, taksen, SOLAS, STCW, MARPOL, - Panama en Suez hebben hun eigen metingen - light displacement tonnage = gewicht v/h verplaatste water door een schip met minimale uitrusting - loaded displacement tonnage = gewicht v/h verplaatste water door een geladen schip met de bunkers vol - deadweight tonnage = verschil tussen de 2 vorige = gewicht (v/d lading) die een schip maximaal kan vervoeren nieuw soort schepen: NT zo laag mogelijk EN cargo-capaciteit zo hoog mogelijk shelter-deck: ingesloten dekken met een klein, nietvastgemaakt tonnage hatch (als hatch gesloten was telt wel mee in GT-NT) hierdoor: deadweight groter, maar NRT & GRT niet als het schip Volumetrisch is volgeladen, maar nog niet tot zn diepgang, kan men deze dekken gebruiken deze dekken zijn strikt genomen geen dek want er zit een opening in deze hadden een speciaal tonnage certificaat als hatch gesloten was meer buoyancy meer diepgang mogelijk heel bekend: Liberty schepen SOLAS H12: bijkomende veiligheidsmaatregelen voor Bulk Carriers - na 1990: veel Bulk carriers zinken - studie IACS zwak punt is schot tussen ruim 1 en 2 als hold 1 volloopt schot valt in 2 vol blubblub - 97: HXII: extra maatregelen i.v.m. stabiliteit bij beschadiging & de sterkte v/d scheepsstructuur: nieuwe schepen: solid bulk > 1ton/m moeten sterk genoeg zijn om de spanning

te weerstaan als gelijk welk ruim onder water loopt bestaande schepen: solid bulk > 1,78 ton/m schot tss ruim 1&2 moest verstevigd worden OF er werden restricties opgelegd (aangeduid met een driehoek van 0,5m) International Load Line Certificate (all ships): - gevolg van Load Line Convention - uitwateringscertificaat (schip moet genspecteerd & gemarkeerd zijn)