You are on page 1of 279

Julie Garwood Az ajándék

Bryan Michael Garwoodnak Ez az egész a tiéd.

Eredeti cím: The Gift Copyright © 1994 by Julie Garwood A fordítás a Pocket Books kiadása alapján készült Ali rights reserved! Fordította: Végh Péter Fedélgrafika: Szendrei Tibor Fedélterv: HATi Hungarian translation and edition Copyright © by Hajja & Sons Készült az Alföldi Nyomda Rt.-ben Felelős vezető: György Géza vezérigazgató ISBN 963 8309 52 0 Prológus 1802, Anglia Csak idő kérdése volt, hogy az esküvőre meghívott vendégek megöljék egymást. Oliver Lawrence báró természetesen minden óvintézkedést megtett, hiszen György király az ő kastélyát választotta a ceremónia színhelyéül. Anglia királyának érkezéséig a báró látta el a házigazda tisztét, és ennek nem örült jobban, mint egy három napig tartó korbácsolás-nak; de a parancsot maga a király adta ki, és a mindig hűséges Lawrence azonnal engedelmeskedett. Mind a Winchester

család, mind a St. James lázadók hevesen tiltakoztak a választása ellen, de a király kitartott elhatározása mellett. Lawrence báró tudta, mi áll a döntés hátterében. Sajnos ő volt Angliában az egyetlen ember, aki mind a menyasszony, mind a vőlegény családjával beszélő viszonyban állt. De már nem sokáig büszkélkedhetett ezzel a ténnyel. Szilárdan hitte, hogy életéből csak órák vannak hátra. Mivel a ceremónia semleges helyen került megrendezésre, a király valóban úgy gondolta, hogy a gyülekezet erőt vesz magán. De Lawrence másként vélekedett. A körülötte lévő emberek vérengző hangulatban voltak. Elég lett volna egyetlen rossz szó, egyetlen apró, fenyegető gesztus, és könnyen kezdetét vehette volna a vérfürdő. Csak Isten a megmondhatója, mennyire szerettek volna egymás torkának esni. Ezt már a pillantásukból is világosan ki lehetett olvasni. A fehér ünnepi ruhába öltözött püspök magas támlájú székben ült a két viszálykodó család között. Nem nézett sem jobbra, ahol a Winchester família táborozott, sem balra, ahol a St. James harcosok foglaltak helyet, csak egyenesen előre. Hogy mulassa az időt, a klerikális fő-ember ujjaival dobolt székének karfáján. Olyan képet vágott, mintha épp az imént fogyasztott volna el egy jó adag romlott halat. Kieresztett egy vinnyogó sóhajt, mely a bárót leginkább egy öreg ló nyerítésére emlékeztette, majd hagyta, hogy a nagy csarnokra ismét rátelepedjen a kárhoztató csönd. Lawrence elkeseredetten csóválta a fejét. Tudta, hogy a püspöktől nem várhatna segítséget, ha kirobbanna a botrány. A menyasszony és a vőlegény külön szobákban várt, az emeleten. A terv szerint csak a király megérkezése után lehetett őket levezetni vagy levonszolni a hallba. És akkor már csak istenben bízhattak, mert nem volt menekvés a katasztrófa elől. Valóban gyászos nap volt ez. Lawrence - az elrettentés fokozása érdekében - kénytelen volt saját őrségét is elvegyíteni a terem falai mellett álló királyi lovagok közt. Páratlan dolog volt ez egy esküvőn, mint ahogyan az is páratlan volt, hogy a vendégek teljes fegyverzetben érkeztek. A Winchesterek annyi fémet viseltek, hogy szinte

mozogni sem tudtak. Arcátlanságuk szégyenletes volt, hűségük pedig több mint kétséges. Lawrence mégsem tudta teljes szívéből elítélni őket. Való igaz, hogy maga is ellenezte a vak engedelmességet az uralkodóval szemben. A király végül is olyan ostoba volt, mint egy liba. Angliában mindenki tudta, hogy az uralkodó őrült, de inkább leharapta volna a saját nyelvét, semhogy ezt kimondja. A küszöbön álló házasság a legmakacsabb hitetlen Tamásokat is meggyőzte a király megrendült elmeállapotáról. György egykor azt mondta Lawrence-nek: eltökélt szándéka, hogy a királyságában mindenkit boldoggá tegyen. A bárónak nem volt könnyű válaszolnia a gyermeteg elképzelésre. De minden őrültsége ellenére György mégiscsak a királyuk volt, és Lawrence joggal elvárhatta volna, hogy vendégei legalább minimális tiszteletet mutassanak. Botrányos magatartásuk tűrhetetlen volt. Két viharedzett Winchester most is zajosan babrálta a kardhüvelyét, látványosan készülődve a vérontásra. A St. James harcosok ezt azonnal észrevették, és egy emberként előreléptek. Ők nem nyúltak a fegyvereikhez; igazság szerint a St. Jamesek többsége nem is volt felfegyverkezve. Ehelyett mosolyogtak. A Winchesterek nem sokra mentek hatszoros túlerejükkel. A St. Jamesek sokkal elvetemültebbek voltak. Legendák keringtek a csínytevéseikről. Mindenki tudta, hogy elég egy ferde pillantás, és kiverik az ember szemét. Az ellenfeleiket gyakran rúgták ágyékon csupán azért, hogy hallhassák az üvöltésüket, és csak az ég tudja, miket műveltek az ellenségeikkel. Belegondolni is iszonyú volt. Lawrence az udvarról beszűrődő zajongásra lett figyelmes. A lépcsőn a király savanyú képű személyi titkára, Sir Roland Hugo rohant fölfelé. Az élénkvörös harisnya és a fehér tunika kiemelte telt alkatát. Lawrence-t egy kövér kakasra emlékeztette, de a férfi jó barátja volt, ezért a véleményét megtartotta magának. A két férfi sietve megölelte egymást. Hugo ekkor egy lépést hátrált, majd suttogva megszólalt. - Előresiettem. A király néhány percen belül megérkezik. - Hála az égnek - felelte Lawrence szemmel láthatóan

megkönnyebbülve. Vászon zsebkendőjével megtörölte izzadt homlokát. Hugo átpillantott Lawrence válla fölött, és megcsóválta a fejét. - Olyan csönd van ebben a teremben, mint egy kriptában suttogta. - Sikerült elszórakoztatnod a vendégeidet? Lawrence hitetlenkedve nézett barátjára. - Elszórakoztatni? Hugo, ezeket a barbárokat legfeljebb emberáldozattal lehetne szórakoztatni. - Látom, hogy a humorérzéked ez idáig átsegített ezen a szörnyűségen. - Nem viccelek - csattant fel a báró. - És te sem fogsz mosolyogni, Hugo, ha megtudod, mennyire ingatag a helyzet. A Winchesterek nem ajándékokat hoztak, barátom. Hanem fegyvereket. Így van - hadarta tovább a báró a fejét hitetlenkedve csóváló barátjának. - Megpróbáltam rábeszélni őket, hogy hagyják kint az arzenált, de hallani sem akartak róla. Nincsenek túl szívélyes hangulatban. - Erről majd gondoskodunk - motyogta Hugo. - A király katonai kísérete hamar lefegyverzi őket. Bolond lennék, ha hagynám, hogy az uralkodónk belépjen ebbe a veszedelmes arénába. Ez esküvő, nem csatamező. Hugo megtartotta a szavát. A király feldühödött személyi titkárának parancsára a Winchesterek a terem sarkába rakták a fegyvereiket. A parancsot mintegy negyven hűséges katona tette nyomatékosabbá, akik nagy körben foglalták el állásaikat a vendégek körül. Még a St. Jamesek is átadták azt a néhány fegyvert, amit magukkal hoztak. Igaz, csak az után, hogy Hugo parancsot adott a katonáknak: helyezzék a nyílvesszőket az íjakba. Ha túléli ezt a napot, senki sem fogja elhinni neki ezt a történetet, gondolta Lawrence. Szerencsére György királynak halvány sejtelme sem volt arról, mekkora erőfeszítéseket tesznek a biztonsága érdekében. Amikor Anglia királya belépett a nagy terembe, a katonák azonnal leeresztették íjaikat, de a vesszőket nem vették ki belőlük. A püspök felállt a székből, meghajolt királya előtt, majd intett neki, hogy foglaljon helyet.

A királyt két ügyvéd követte, kezükben egy halom dokumentummal. Lawrence megvárta, hogy uralkodója helyet foglaljon, majd elébe sietett és letérdelt. Hangosan, szinte kiabálva biztosította Györgyöt hűségéről, remélve, hogy szavai megszégyenítik a vendégeit, akik végre talán hajlandóak lesznek némi tiszteletet tanúsítani. A király előrehajolt, és kezét összekulcsolta a térdén. - Királyod elégedett veled, Lawrence báró. Patrióta királyod vagyok, minden alattvalóm védelmezője, így van? Lawrence számított erre a kérdésre. A király már évek óta így szólította magát, és szerette hallani, hogy mások megerősítik ezt. - Igen, uram, te vagy patrióta királyom, minden alattvalód védelmezője. - Jó fiú - suttogta a király, és megsimogatta Lawrence kopaszodó fejét. A báró zavartan elpirult. A király úgy bánt vele, mint egy éretlen apróddal, és ami még rosszabb, a báró lassan kezdte annak is érezni magát. - Most állj fel, Lawrence báró, és segíts lebonyolítanom eme fontos ceremóniát! - parancsolta a király. Lawrence azonnal engedelmeskedett. Amikor közelebbről szemügyre vette uralkodóját, alig sikerült lepleznie érzéseit. A király nagyon rossz bőrben volt. György fiatal korában jóképű férfinak számított, de az évek nem voltak kegyesek hozzá. Arca teltebb lett, ráncai mélyebbek, szeme táskás. A király naiv várakozással mosolygott vazallusára. Lawrence viszonozta a mosolyt. Uralkodójának tekintete olyan kedves, olyan őszinte volt. Lawrence hirtelen féktelen haragra gerjedt a sorssal szemben. Sok évvel ezelőtt, amikor a betegség még nem zavarta meg az elméjét, György nemcsak jó király volt, de mindig úgy tekintett népére, mint egy jóindulatú apa a gyermekeire. Nem ezt érdemelte az élettől. A báró a király mellé lépett, és szembefordult a többiekkel. Aztán haragtól remegő hangon kiadta a parancsot. - Letérdelni! Letérdeltek. Hugo döbbent tekintettel meredt Lawrence-re. Nyilván

. Sir Lawrence? A báró éppen ekkor ért a bejárathoz. De a márki jóképű férfi volt. .fakadt ki Hugo. . Hugo tudta. és azonnal megfordult. . Semmiféle magyarázat nem jutott eszébe a szokatlan jelenség kapcsán. Hugo? Hugo nem akarta megmondani a királynak az igazat. mint a sakálok. Miért van ez. Nem akarta megmondani. maga a fiatal.magyarázta.. . mert egy gyors bólintással jelezte. arrogáns Dzsingisz kán áll előtte. hogy elégedett a magyarázattal. Igazság szerint eddig a pillanatig maga Lawrence sem sejtette. De György király memóriája nem volt ilyen éles. Aztán tovább indult. hozd a menyasszonyt és a vőlegényt! Későre jár.Hol vannak a hölgyek? Mondhatni egyetlen hölgyet sem látok. Lawrence bólintott. A király elégedett volt a hűség eme egységes demonstrációjával. Sötét. mert nem esküvőre készültek. hanem háborúra. Lawrence azt hitte volna. A vőlegény úgy viharzott a terembe. és sok még a tennivaló. hogy a Winchesterek asszonyai legalább annyira törékenyek. A báró megállt. . hogy a férfiak azért nem hozták magukkal az asszonyaikat. hogy barátja ennyire erélyes is tud lenni.Báró? .De miért van ez? . hogy az igazság bántaná a király gyöngéd érzéseit.. mint egy ádáz harcos.Miért van ez. A hazugság égbekiáltó volt. Hugo feje teljesen kiürült. és a Winchesterekre nézett. . Végül is az ő magatartásuk miatt kényszerült erre a hazugságra. Kétségbeesésében barátjához kiáltott. Ha kicsit csúnyább lett volna.Igen. . Majdnem belefulladt saját szavaiba. .Magam is észleltem a hölgyek hiányát.sosem sejtette.faggatta tovább a király. királyom . a király pedig Sir Hugóhoz fordult. és más nem számított. Észrevette a barátja hangjából kicsendülő kétségbeesést.Menj. törékeny hölgyeket . készen a gyilkolásra. hogy teljesítse a feladatát.Az utazás nagyon megviselte volna a. hiszen mindenki tudta.pillantott Lawrence-re.

ha megtudja. amit a leghelyesebbnek lát. James klán sosem szólította a keresztnevén. Lawrence sejtette. A St. Nathant szerette. zöld szemében eleven tűz lobogott. Ilyenkor egymagában felért az összegyűlt St. . és azután azt teszi. Amikor a király megkérdezte. lehajtotta a fejét. hogy épp ezért néznek fel rá és kérik ki a tanácsait fontos ügyekben. Bár Lawrence egyáltalán nem kedvelte az earlt. így nem állhatott fia oldalán a ceremónia alatt. Nathan . melyből természetesen ő került ki győztesen. Alig múlt tizennégy éves. hogy Nathant bácsikái arra tanították: sose térdeljen le a király előtt. Tudta. hogy az ifjú Nathan mindig meghallgatja a többiek véleményét. és a méreteiből ítélve hatalmas férfivá serdül majd. Egyszerűen „fiúnak” nevezték.gesztenyebarna haja tisztán csillogott. hacsak nem kap rá parancsot. A báró feszülten figyelte. Ez még markánsabb jelleget kölcsönzött profiljának. a fiú halványan elmosolyodott.ahogyan legközelebbi rokonai nevezték .a királyság egyik legfiatalabb nemese volt. És kicsit sajnálta is. hogy a fiú végül sikerrel jár. eltörött. hogy iszonyú haragra gerjed majd. A márki Anglia királyára szegezte tekintetét. James rokonsággal. hogy született vezér. Arca keskeny volt és szögletes. Wakersfield earlje külföldön tartózkodott. A báró tudta. mert előttük még bizonyítania kellett. és elindult feléje. orrának nyerge kissé csapott. mert egy verekedésben. még csak tizennégy éves volt. Lawrence tisztelte. Persze nem kételkedtek benne. Sokszor tartózkodott a fiú társaságában. kormánykiküldetésben. Megfigyelte. Igen. Fél térdre ereszkedett. Az earl normális körülmények közt sem volt kellemes ember. provokáció hatására pedig olyan vérszomjassá és kegyetlenné vált. mint maga a sátán. Az earlnek valójában sejtelme sem volt az esküvőről. Apja. Hittek benne. hogy patrióta uralkodójának tartja-e. De Nathan nem törődött az utasításukkal. de már a maga ura. Át kellett esnie bizonyos próbákon. mert beszélgetéseik során egyetlenegyszer sem látta mosolyogni. és hangosan kinyilvánította hűségét.

és egy hosszú. A bárónak a márki iránt érzett csodálata megtízszereződött. A báró kétszer kopogott.Hogyne. Igazság szerint még sosem maradtam kettesben Sarával. és egyenesen előrenézett. James klán elégedetten morgott. hogy a hölgyek gyakran megmakacsolják magukat ebben a zsenge korban. és pontosan azt tette. A Winchesterek nem is lehettek volna boldogabbak. a menyasszony apja tárta ki.A királyt feltartóztatták . . Talán azt sem tudja.Én viszont nem hallottam ilyesmiről . Vidáman kuncogtak. de most nincs abban az állapotban. hogy György is elégedett. mit sem törődve a sanyarú következményekkel. .bömbölt az earl. csak közönyt.Gyere be. Lawrence Nathan elé lépett és bólintott. Lawrence elfojtotta a mosolyát.Én úgy hallottam.felelte a báró. Szétterpesztett lábkai állt. Tekintete nem tükrözött mást. Bátran szembeszállt rokonaival. A fiú arroganciája átmelegítette a szívét. Nathan egy könnyed mozdulattal felállt. Az emeletre érve már jól hallotta az ara nyafogását.felelte. Elindult a menyasszonyért. mennyire elégedett a viselkedésével. hogy . . Természetesen közöltem vele. uram . Majd felrobbantak a haragtól. A St. Addig vissza sem fordult. amíg az összes Winchester le nem sütötte a tekintetét. A fiú nem figyelt a rokonaira. Szerette volna a fiú tudtára adni.motyogta az earl. Jeges tekintete lefagyasztotta a mosolyt minden arcról. Feje olyan vörös volt. Vajon Nathan képes lesz-e megőrizni a közöny maszkját a ceremónia alatt? kérdezte magától. néma pillanatig a Winchesterekre meredt. A király mosolyát látva tudta. Lawrence majdnem elmosolyodott. Nathan egy bólintással válaszolt. Nem úgy Nathan rokonai.Épp ideje . mint a rák. hogy ki vagyok. Lawrence! Segíts leráncigálni a lépcsőn! Egy kicsit makacs.Patrióta királyom vagy. Az earl bólintott. s közben ezen tűnődött. amit tennie kellett. Az ajtót Winchester earlje. . . kezét a háta mögött összekulcsolva.. A siránkozást egy dübörgő férfihang szakította félbe. . majd megfordult.

Harold. .Nem. orrát pedig apró szeplők. Ha jól emlékszem. . soha nem látott még hozzá fogható. A bárónak halvány sejtelme sem volt róla.mondta. Majd meglátod. .Harold.. Lawrence úgy érezte. Lawrence a fejét csóválva követte az earlt a szobába. A lány megismételte. hogy lehetsz ennyire. Amint megpillantotta a bárót. De az earl a szavába vágott. Fejét tavaszi virágokból font korona díszítette. Lawrence nem tudta eltitkolni az earl szavai felett érzett döbbenetét. elbűvölő menyasszonyt. hogy ezt teszed velem. ha kiabálsz a lányoddal mondta a báró.. Hosszú. . mire céloz az earl. Nem értem. . Apja hangosan káromkodott. és amikor felállt. ifjú hölgy. . Sara . abbahagyta a sírást. Az earl felháborodva levegő után kapkodott.motyogta az earl. Istenemre. . . csipkés ruhát viselt. van két másik lányod is.Ideje lemennünk. hímzett szalag a padlóra esett. hogy ilyen nehéz bánni vele. a derekát övező. Egy fenyegető lépést tett a leánya felé. és mindkettő idősebb Saránál. Az aranyszőke fürtök egy angyali arcot kereteztek.Nem fogod megütni . és kifelé bámult. Barna szeméből könnyek patakzottak. fehér. semmit sem old meg.bárkire is hallgatna.Ha hazaértünk. aztán hangosan ásított és leült. Lawrence az earl elé lépett.mondta az earl keserű hangon. Azonnal észrevette a menyasszonyt. Sara sem érti.Még sosem kellett ilyennek lennem . és a magasba emelte a kezét.mondta mérgesen. A lány egy felháborodott pillantást vetett az apjára. megkapod a magadét. Fogalmam sem volt róla. Az ablak melletti széken ült. de meg ám. . nagyon meg fogod bánni.Akkor majd kap egy jókora pofont . ezért úgy gondolta.

Megint ásított.Hadd tartsa meg. Szeme kikerekedett a döbbenettől. De amikor a terem ajtajához értek és apja ismét megpróbálta elvenni tőle a takarót. Harold. Apja megpróbálta elvenni tőle. amit lát. majd hirtelen kitépte magát a szorításából. . Lawrence ebben a pillanatban nem bánta volna.Most az én vendégem vagy.Sara.. Még egyszer szemügyre vette a leányát. elfoglalta helyét a pár előtt. A ceremónia egy csöppet sem érdekelte.kiáltotta az earl. Sara sikoltozni kezdett. Nathan meghallotta az ajtó felől beszűrődő zajt. Harold . .Az én lányom . apja átkozódni.mondta a báró.felelte a báró. elmosolyodott. Miközben dicsérő szavakkal halmozta el. és a takarót a vállára vetette.kiáltotta az earl. .Bántja az ember szemét. Az arának egy kiadós alvásra volt szüksége. viselkedése jelentősen megváltozott. ezért mindeddig még annyi fáradságot sem vett magának.Az ég szerelmére. és bizakodóan elmosolyodott. majd gyengéden megpróbálta felállítani. Sara ismét ásított. amíg a terembe érünk -. Sarát a legkevésbé sem izgatta apja fenyegetése. Az earl végül elismerte a vereséget. visszarohant a székhez. hamarosan az egészen túl leszel . hogy kérdezősködjön a . Hagyta. ha Sara az ő lánya. A lány elé térdelt.mondta a báró. . hogy a báró keresztülvonszolja a szobán. . Aztán apját nagy ívben elkerülve visszament a báróhoz. a bárót pedig lüktető fejfájás gyötörte. Nem engedem. Amikor fölnézett rá. és levezette őket a lépcsőn. -Hadd próbáljam meg én! Lawrence a menyasszonyhoz fordult. hogy ő is kiabál. hogy elnyerjem az együttműködését. fölemelte a földről a lehullott szalagot. ezért visszafogta a hangját. megfogta a kezét. legszívesebben magához ölelte volna. hagyd már azt a vacakot! . s felkapott egy kopott takarót.Nem hagyom .És igenis bármit megteszek. Mint észrevette. és a bejárat felé fordult. Valójában el sem akarta hinni. Észrevette. .

mit tesz akkor. és megpróbálta kirántani a lábát. Tudta. mint a karó. Sara megérintette az arcát. Érezte. Elkapta a menyasszonyt. Amikor már biztonságban érezte magát. hogy elfogadja-e. Lawrence báró kezdte elveszíteni a lélekjelenlétét. és feje Nathan . A lány apja térdének esett. menyasszonya pedig csak egy gyerek. amint visszatér Angliába. Soha életében nem látott még ehhez fogható barna szemet. vagy ledobja. az earl végre kiszabadította a lábát. A vőlegény olyan egyenesen állt. Szeme lassan lecsukódott. amikor Sara megpillantotta feléje sántikáló apját. hogy a lány az arcát nézi. de nem mert feléje fordulni. . Úgy tűnt.Papa meg akar pofozni . Nathan épp ezen gondolkozott. alul marad. Félt. figyelmét az idegen felé fordította. Nathan csak nagy nehezen tudta megőrizni a közöny maszkját. és egy kopott lópokróccal kötélhúzásba kezdett a lányával. a takarót kitépte a lány apjának kezéből. Sara hamarosan beleunt a férfi látványába. a karjába emelte. Rokonai nem voltak ennyire hallgatagok. hogy apja azonnal érvénytelenítteti a házasságot. Harsány nevetésük hangja betöltötte a nagy termet. A menyasszonya egy komisz kölyök volt. tűrni fog. Nathan elmosolyodott. aki a karjában tartotta. és elindult Nathan felé. hogy a lány bármelyik pillanatban megharapja. Sara tovább figyelte apját. és nem tudta. hogy megbizonyosodjon: a férfi nem akar nekiesni. Gyorsan átkarolta Nathan nyakát. Nathanen múlt. Homlokán néhány izzadságcsepp gyöngyözött. Aztán úgy döntött. Hallgatólagos vezérük. Nathan nem reagált a szavaira. Winchester earlje még saját lányát is túl harsogta. A Winchesterek döbbenten bámultak.menyasszonya felől. s közben ráterítette a takarót. Végül is már majdnem felnőtt férfi volt. Hosszan rámeredt. De az elébe táruló látvány megdöbbentette. Aztán a menyasszonyt és a takarót mindenféle ceremónia nélkül a vőlegény karjába nyomta.jelentette ki fintorogva a lány. Nathan a menyasszonyára nézett.

James harmadik márkija készen állt. nem kellett úriemberként viselkedni. ha kicsit megerőltette volna . de tökéletesen fölkészült a megpróbáltatásokra. Hat hét múlva lejárt a házassági szerződésben megszabott határidő. Nem voltak illúziói a csitrivel kapcsolatban. mind a viselkedés terén. és néhány perc alatt álomba merült. Ha pedig nem. A nyála Nathan nyakára folyt. mint egy éjszakai fürdőzés a cápákkal. A kimerült Sara a takaróhoz dörgölte az arcát. de meg akarta szöktetni a menyasszonyát. hiszen már éppen elég Winchester asszonnyal találkozott életében. ami nagy szerencse. Ha szerencséje van. . Szánalmasak voltak mind a külső. és ha a pletykáknak hinni lehetett. A házasság gondolata olyan távol állt Nathantől. Így vagy úgy. Nathanial Clayton Hawthorn Baker. Hirtelen a lány védelmezőjévé lépett elő. . Nathan tizennégy éve nem látta a menyasszonyát. Igaz. Első fejezet 1816. Arcát már nem fedte a közöny maszkja. Anglia Egyszerű. Nathannek. Alakjuk ormótlan. komplikációmentes emberrablásnak ígérkezett. Sara négyéves volt. amikor az ügyvéd ismertetni kezdte a szerződés feltételeit. St. a csontjuk vastag. hatalmas étvággyal rendelkeztek.suttogta. hogy minden eszközt igénybe vegyen céljai elérésének érdekében. mert az ilyesmi elég távol állt a természetétől.vállára hanyatlott. áldozata aludni fog. hogy apa megpofozzon! .Ne engedd. Menyasszonyát a karjában tartva elernyesztette a testét. ahogy legközelebbi barátai nevezték.Nem engedem . Különben is fogyott az idő. törvényesen vagy sem. London. megteszi egy egyszerű szájpecek.felelte Nathan. Nathan csak akkor tudta meg menyasszonya életkorát.

és elhatározták. A Smaragd Hajózási Társaság volt az első törvényes vállalkozásuk. Az ok egyszerű volt. amikor kiderült az igazság. Akkor lettek barátok. két íróasztaluk és négy székük. Csak idő kérdése volt. hogy horogra akadjanak. Colin megdöbbent és felháborodott. Nathan egy csöppet sem volt meglepve. Nathan mindig egyedül volt. megért minden undort és kellemetlenséget. és senkitől sem fogadott el tanácsokat. hogy egy szent is feladta volna érte. Colint mindenhová barátok serege kísérte. melyet a szerződés garantált egy év testi-lelki együttlét után. Nathan. ezért otthagyta őket. hogy megszegné a szerződés feltételeit. És valódi személyazonosságát egyre nehezebben tudta titokban tartani. hogy sikeressé teszik. Volt egy iratszekrényük. biztosan eszébe jutott volna valami megoldás. Ellenségeinek listájával le lehetett volna fedni egy nagyobb bálterem parkettjét. és bár jól megéltek belőle. úgy érezték. Colin ismerhette a gondolatait. amikor közösen kellett részt venniük a titkos szolgálat egy életveszélyes akciójában. s végül saját feletteseik árulták el őket. Nathan életének nagy részét egyedül töltötte. Mindketten unták már a bizonytalan életet. A fejére kitűzött vérdíj olyan magasságokba szökkent. A király aranyai nélkül nem tudta volna megmenteni azt a vállalatot. A zsákmány. Csak bizalmas barátja. Mindkét férfi ismerte az üzlet csínját-bínját. melyet az előző nyáron alapított Colinnal. Korábban kalózkodással foglalkoztak. . többé nem éri meg a kockázatot. A pénz a flotta fejlesztésére kellett.magát. Mindketten az Oxford Egyetemen végeztek. melyeken még jól látszottak egy korábbi tűzvész nyomai. aki a gyalázatos Pagan álnevet viselte. bár mint hallgatók nem sok közük volt egymáshoz. A nagy döntés után egy héttel megalapították a Smaragd Hajózási Társaságot. A gyéren bútorozott iroda a vízparton állt. A tét túl magas volt. lassan legendává vált. hogyan térjen ki a kötelezettségei elől anélkül. szeretett hazájukért. Nathanék új bútorról egyelőre nem is álmodhattak. Az előző tulajdonosnak nem volt szüksége rájuk. Nathan csak egy évvel később kezdett bízni Colinban. Kockára tették az életüket egymásért.

zord tekintete miatt mégis menekültek tőle. és egyikük sem hitt a tiszta szerelem . rakparti kiskocsmában. De a valóságban nagyon hasonlított a természetük. hogy egy korábbi balesete miatt kissé sántított. Sokkal szívesebben üldögélt egy kopott. Jade-et. Colin vigyora valójában éppolyan maszk volt. Igaz. izmos combú. Igaz. Colin volt a szépfiú. Tény. hogy természetesen omoljon a vállára. Hosszú haját nem fonta copfba. mogyoróbarna szemmel és arisztokratikus profillal. mint Nathan zord tekintete. hogy egyáltalán meghívják. Nathan soha nem ment el a partikra. Mindketten sokat tanultak a korábbi árulásokból. Majdnem olyan magas volt. hanem hagyta. de sokkal vékonyabb. Nathan a bűnös. Hatalmas férfi volt. így sosem kellett csalódnia. Colin könnyedén elvegyült a felső tízezer köreiben. Caine. De őt nem is érdekelte az emberek véleménye. Nathan az elszigeteltség és mogorvaság fegyverét választotta a betolakodók ellen. Colin volt a szent. hogy építgesse üzleti klientúráját. mint Colin. zöld szeme magára vonta a hölgyek figyelmét. Colin a felszínességet. Természeténél fogva cinikus ember volt. Vonzó férfi volt. Colin szerint csupán ennek köszönhette. A két férfi külsőleg sem hasonlított egymásra. széles vállú.Mindig a legrosszabbat várta az emberektől. hogy élénk. Nathan a külső terén nem volt ilyen szerencsés. de ez csak növelte vonzerejét. Sógorok lettek. minden társasági rendezvényre meghívták őket. inkább egy középkori hadúrra emlékeztetett. A kívülállók szemében a két barát tökéletes ellentéte volt egymásnak. Colin pedig egy hatalmas earl öccse. A társasági hölgyek rajongtak érte. s így akaratlanul is megerősítette a Nathanhez fűződő kapcsolatát. hogy a társaság nem kedvelte túlságosan Nathant. semmint egy modern Adoniszra. Colin bátyja. Cainewood earlje volt. Mindketten mélyen eltitkolták érzéseiket. mint Nathan. ahogy Nathan néha nevezte. Egy évvel korábban elvette Nathan húgát. mint a rideg szalonokban. és minden lehetőséget megragadott. ha fel akarta bosszantani. Mivel Nathan márki volt.

Colin. .Van valami dolgotok? .Az egy nagy ablak. lábát egy másik székre vetve.Nem. amire Colin számított.Lehet.Jimbo vigyáz az üzletre. Eljössz velem a parkba. előbb mégiscsak meg kellene nézned. Colin felkacagott. .morogta.ellenkezett . .Colin. ha nem fér ki az ablakon? Gondoltál erre a lehetőségre? A kérdés pontosan azt a hatást érte el.A fenébe.Jól tudod.Természetesen. Nathan megfordult. ha a fák mögé húzódunk. Nathan kinézett az ablakon. én igen . hogy Sara még nagyobb. Őszintén zavartnak látszott.A nászutatokra nem kísérhetlek el benneteket. én nem akarom látni estig. igaz? Nathan bólintott. Nathan nem mutatta ki.ismerte be végül Colin. hogy nézhet ki ennyi idő után? .Colin elmosolyodott. Nathan döbbenten csóválta a fejét.kérdezte Nathan. . .mondta Nathan.Ez egy egyszerű utazás. . melyik a hálószobájának az ablaka. .Jimbo felkészített két lovat. Az előtte álló fa elbírja a súlyomat. majd válaszolt. Rengeteg ember lesz ma ott. .Akkor majd legurítom a lépcsőn . amíg távol vagyunk. hogy megnézzük Lady Sarát. .Egyáltalán nem vagy kíváncsi. Nathan.Szóval mindenre gondoltál. . Minden készen áll.És mi lesz. Nathan mogorva tekintettel lépett az irodába.Miért? . . .tündérmeséjében vagy az örök boldogság ostoba képzetében. Már azt is tudom.Nem. Colin egy karosszékben henyél. . mire kellenek a lovak. ezért előtte kell lecsillapítanom a kíváncsiságomat. Az ablakán nincs zár. Colin .Hogy lélekben felkészülj. . mit érez. . . és a hajó is készen áll. kipróbáltam. . .Ó? . nem nászút .Nem kell felkészülnöm. Colin a fejét csóválta. .Nos. Senki sem fog észrevenni minket. .

Mindamellett talán nem ártana megtudnod. .Igaz . Nathan az ablakkeretnek dőlt. . ha bele gondolok. amit a bátyád felajánlott. barátom. Határoztam. Hiszen csak akkor lesz tiéd a föld.felelte Nathan. hogy fogod bírni gyomorral . . .Igen . -Nem kellene ezt tenned.Úristen.Miért? . . mindketten tudták. . Mielőtt Nathan felelhetett volna. .Tehát nem teszel semmit a beleegyezésem nélkül.mondta Colin. Jamesek éppen arról híresek. Ez becsület kérdése. hogy meggyőzzék. Colin folytatta. a régens herceg valószínűleg érvényteleníteni fogja a szerződést. és csak azért kell elutaznunk.Senki sem fog az utamba állni. hogy le kell feküdnöd vele. James nem szegi meg a szavát.horkant fel Colin. Egy St. fáradtan sóhajtott. A társaság boldogulna a pénz nélkül is. Colin elvigyorodott. .felelte Colin.Nathan. .Akkor gyere velem! . hogy ma este ne legyen vérfürdő.Mindettől függetlenül nem lépek vissza. Colin. Meddő vita volt ez. és hosszan.Nem . . . Nathan kénytelen volt egyetérteni ezzel a megállapítással. de már nem vigyorgott. ha elfogadod a pénzt.. Csak könyöröghetek Istenhez. Nathan. Hagyd a fenébe az egészet. .Az aláírásom ott van azon a szerződésen. . amit akarnak. igaz? . hiszen már számtalanszor megbeszéltük.Nem tehetem . hogy távol legyünk a rokonaitól.Ezt nem gondolhatod komolyan .A St. hogy akkor és azt szegnek meg.Mert nem szeretném kihagyni. . az a nő egy Winchester. A Winchesterek mindent elkövetnek majd. Azonkívül. . még akkor sem.Meg kellett ígérnem a ..Ne gyötörj már. mivel György király hivatalosan lemondott. Colin! Az ég szerelmére. A pokolba.Nagyon is tisztában vagyok a különleges képességeiddel.felelte Colin. ha örököst nemzel neki.mondta. hány Winchester nagybácsi tartózkodik Sara közelében. Colin.Nem tudom. .

hogy egész délután Lady Sara mellett marad. öregfiú.Winchester earlje nem mer ellentmondani a hercegnőnek.. mint egy iskolás. akik felváltják.A pokolba. . Colin.felelte Colin. .hercegnőnek. A hercegnő palotáját körülvevő parkra néző dombokig egyikük sem szólt többet. De a dolgok azóta megváltozhattak.A pokolba. miután a fák sűrűjében leszálltak a lóról. . .nyugtatta Colin. . Tudod.A leghalványabb fogalmam sincs . van még három húgom. ha.. . hogy Lady Sarát engedjék el az ünnepségre. és azt írtad benne. hogy ma délután elmegyek a lánya hangversenyére. .Tudom.Mit gondolsz. . Ha pedig valaki meggátolná ebben. mielőtt barátja meggondolhatta volna magát. .Biztos vagyok benne.. . És megeshet. hogyan fogjuk felismerni Sarát? . . több lelkesedést is mutathatnál. hogy félreértés történt. . . Csütörtökön küldtem el a levelet.Milyen okból? . de a véleményét megtartotta magának. úgy érzem magam.Ez az egész csak időpazarlás. .Az a gazember apja nem engedi sehová. hogy hétfőn elmégy Saráért. Sara talán a múltkor is hajlandó lett volna elmenni veled. -Múlik az idő.Tudod. A húgom. . mi történt legutóbb. hogy az apja. Nathan. .Azt akarod mondani. Lehet.Félreértés? .jósolta Colin..kiáltotta Nathan hitetlenkedve. hogy már ezt is kigondoltad. amikor hallgattam rád? . Nathan. . Lehet. Colin kihasználta pillanatnyi előnyét. Colin. Colin nem értett egyet barátjával.Rendben .Nathan ellépett az ablakkerettől. hogy Lady Sarát is meghívta.Nem lesz ott . hogy írjak neki még egy levelet? Nem emlékszel. Tíz perc.Persze hogy emlékszem.jósolta Nathan. Külön kérte.szólalt meg Nathan. Rebecca megígérte. és megyek .Eltaláltad.Sara ott lesz . A zsúfolt utcán Nathanhez fordult.Akkor ne vesztegessük. . Kirobogott az ajtón.

. Valóban olyan az egész.Az embereid követték Lady Sarát. igazam van? .Mert már kezdtem azt hinni.Nem . igaz. Le sem vették róla a szemüket.Gondolod. hogy néz ki.Ez Becca . .Halogatod a kivégzést. . Adni akartam neki egy kis időt.Nem tudhatta. Sosem ismernéd be. Az egész világ ellenetek fog fordulni.Még mindig nem értem . . Akkor minek kérdezed? . . . Tudtam. .Colin ekkor megpillantotta húgát. Ez egyszerűen észbontó. hiszen ő csak egy asszony. igazad van. Nathan? Tudtad.. . nem emlékszel? .Mert különben egyetlen ügyfelünk sem akadt volna. amint el akarod hozni otthonról..felelte Nathan. nem gondolod? . igaz? . Nagyon jól tudod.felelte Nathan mosolyogva. . hogy a hajó a tiéd.Igazság szerint sosem hittem. .Én majd megvédem Sarát..Te sem . . Ismét a tömeg felé fordult. mint a pokol. hogy csendestárs légy. mint egy halálbüntetés.Miért? Hiszen az embereim követték. aki feléjük közeledett. hogy az egész dolog nem érdekel. hogy nem volt elég ideje összecsomagolni? Colin elvigyorodott. hol van. . Ugye. Colin vállat vont.Az az ostoba nő a mi hajónkra vett jegyet. de a magad módján védelmezni akartad. Nathan vállat vont.Utána kellett volna menned. Végül is Sara. hogy veszélybe kerül. hogy sosem ismerném be. mi? Nathan fel kacagott. Nathan a fejét csóválta. . . Nem vesztegette az időt.Colin. Te magad ragaszkodtál hozzá. Egy másik nő kísérte. hogy a társaság nem kedveli a St.váltott témát Colin.Isten segítsen benneteket! A következő egy év olyan lesz.mondta . amikor el akart menekülni előlem. De azt hiszem. Te pedig még azt sem kérdezted meg tőlük.Ebben nem kételkedem. ezért nem mentél utána.Igaz . . Jameseket.Azért más is volt a dolog mögött. .Magad mondtad. hogy képes megszökni.felelte Colin.

Nathan a fejét csóválta.Nathannek. És mégis volt benne valami. ez nem lehetett a menyasszonya. . eddig észre sem vettem. hogy követi Sarát! Egy pillanatra sem veszítené szem elől a kincsét. Nézd. Legszívesebben beverte volna az öntelten vigyorgó képüket.Mint a cápák az áldozatuk körül. . hogy ő Lady Sara.Uramisten.. . Sara elbűvölő volt. ami az övé? Maga sem értette illogikus reakcióját. . A félénken Rebeccára mosolygó. Mégsem tudom hibáztatni őket. Igazság szerint meg sem tudott szólalni.. hogy az ott Lady Sara? Nathan nem felelt. hogy békén hagyjanak egy férjes asszonyt. ami elárulta. . Második fejezet . Úristen. Nathan..mondta Colin. . és furcsa érzése támadt.kérdezte Colin szenvtelenül.Az igazat. . . Nathan. . micsoda? -A pokolba. Colin! Eleget láttam. Nathan a kéjsóvár férfiakat figyelte. mondd már. lehetséges. Mi a véleményed? . . Hogy merészelnek hozzáérni ahhoz. akit annak idején a karjában tartott. ami Nathant arra a négyéves kislányra emlékeztette.Ki fog férni az ablakon. hogy a Winchester klánhoz tartozzon.de a megjegyzést nem fejezhette be. Annyi tisztesség sincs bennük.Miről? . ez a nő csodálatos. mit gondolsz! . Nathan mély lélegzetet vett. Nem..Nos. ahogy körülötte keringenek! .Menjünk.Jézusom. Valami megfoghatatlan. A feleségedre pályáznak.Nézd a sok fiatal piperkőcöt. Nathan. nőies lány túl karcsú volt ahhoz.Itt jön az elragadó apósod .mondta Colin.Lady Saráról.Nos? . nyugodtan elmosolyodott. Colin? Barátja gyorsan bólintott Nathan lassan. . micsoda karikalába van.Ha az a buta csitri arrébb menne. gyönyörű.

Hogy gyávának nevezik. Sara kezdetben el akarta mondani apjának az igazat. hogy azt hiszik majd. ám legyen. Egyszerűen nem volt jellemző a nénikéjére. és bár a rágalom fájt. hogy az idő végül meglágyítja bácsikái szívét. elmenekült a házassági szerződés elől. nem árulják el senkinek. Lilliant ment meglátogatni. válaszra sem méltatta. Sara indulni készült. aki megmenthette. ahogy Sara képzelte. és annyira aggódott az egészségi állapota miatt. Tudta. de csalódnia kellett. de a Winchesterek nem bocsájtottak meg egykönnyen. Sara és édesanyja úgy határoztak. elhatározta. de a férfi. bár feleségére való tekintettel ezt nem nagyon hangoztatta. A Winchester fivérek akkor fordítottak hátat Norának. Sarát pedig anyja egészsége aggasztotta. hogy látogasson el Nora szigetére és győződjön meg róla. Ha a társaság azt hiszi. Sara azonnal igent mondott. Semmivel sem szerette jobban Norát. Igaz. s ezzel megszégyenítette őket. de mégiscsak Winchester volt. de meggondolta magát. hogy ő volt a legjózanabb a Winchester fivérek között. amikor az egy rangján aluli emberhez ment férjhez. Sara nem mert még többször próbálkozni.Fogyott az idő. hogy Sara a nővérét. hogy nem ír. Már két levelet küldött St. mi rejtőzik Sara hirtelen elutazása mögött. pontosabban aki hajlandó volt megmenteni. Nora néni jövője forgott kockán. megint megszökött. Sosem úgy történtek a dolgok. hogy a segítségét kérje. mint a fivérei. és Sara volt az egyetlen. Úgy döntöttek. Sara remélte. aki Amerikában élt a férjével és a kisfiával. Amikor előző tavasszal anyja megkérte. hogy véghez viszi tervét. James márkijának. azt hazudjak majd. Egyszerűen nem volt más választása. Valami nem stimmelt. akihez törvényesen hozzákötötte az életét. hogy szinte belebetegedett. Mindez már tizennégy éve történt. Sara anyja soha többé nem . Anyja már négy hónapja nem kapott levelet a húgától. Egyszerűen nem volt több idő. jól van-e nagynénje.

Siess. és alvást színlelt. Szinte egy örökkévalóság telt el az ajtó becsukódásáig. Már majdnem éjfél volt. helyén van-e a lánya. A szolga felkapta az utolsó csomagot. az ablakhoz lépett. A szörnyű színjáték.kiáltott le halkan. Nora egyszerűen eltűnt. hogy az úton senki se vegye észre. más sem. Tudta. . Nicholas végre megtudta. a hasára fordult. de most az övé volt a felelősség. egyetlen percig sem bírja tovább. sötétkék utcai ruhát vett fel.Ez az utolsó. Sara majdnem beleőrült az aggodalomba. és már minden idegszála feszülten várta a cselekvés percét. Nicholas . és elindult a várakozó bérkocsi felé. hol rejtegetik a bácsikái Norát. Egy pillanattal később az ajtó megnyikordult. Aztán be akarták záratni a legközelebbi elmegyógyintézetbe. hogy mindenki lefeküdjön. melyet az utóbbi két hétben művelnie kellett.Vérszomjas piócák . amíg a bíróság döntést nem hozott a gyámság ügyében. . Mivel fekete ruhája nem volt. Aztán kisurrant az ágyból. Nora élete függött tőle. szinte már rémálommá vált.suttogta Sara. hogy mindig mások gondoskodnak róla. Amikor Sara meghallotta a lépéseket a folyosón. és bebújt az ágyba. majd nagy levegőt vett. Sara becsukta az ablakot. Amikor már úgy érezte. eloltotta a gyertyát. Valahányszor megszólalt az ajtócsengő. attól rettegett. és a táskát ledobta a földre. Vigyáznia kellett. . De az idő megérlelte a tervét. Remegő kézzel zárta le utazótáskáját. mielőtt a család visszaér! Szerencsés utat. hogy apja néz be. hogy ellenőrizze. melyet anyjának írt. Ami azt illeti. hogy Sara és nénikéje leszállt a hajóról Anglia partjain. egy kopott. barátom. amikor a szülei és Belinda húga hazaértek az esti szórakozásból.találkozhatott Norával. hű szolgája. A törékeny asszonyt Henry bácsi padlására zárták. mert alig egy órával azután. hogy a hatóság lép be Nora halálhírével. majd . Sara még vagy húsz percig várt. lehunyta a szemét. Megszokta. és elővette az ágy alá rejtett holmiját. a vaskos örökségét pedig fel akarták osztani egymás közt. Az öltözőasztalra tette a levelet.

hogy visszatért Londonba. hogy elkíséri Henry bácsi házához. Az esernyő a vállát érte. Sara imádkozva araszolt a párkány szélére. . Az ág. csak fákat és árnyakat. hogy elkapja.suttogta. miközben lefelé mászott. A hold fényében tisztán látta a párkányra kimászó Sarát. hogy a lány kitöri a nyakát. mire Sara elfogadta a tényt. apjának szokásává vált benézni hozzá . teljesen átcsúszott a fején. és araszolni kezdett a törzs felé. míg össze tudta szedni az ugráshoz szükséges bátorságot. nem látott mást.Hol van Nicholas? . melyet képtelen volt visszafojtani. Sara elkapta a vastag ágat. Aztán a batyut kidobta az ablakon. Istenem . Odalent megigazította öltözékét. Hirtelen megtorpant. Nathan nem akart hinni a szemének. Aztán kibogozta retikülje zsinórját. A többi tárgyat kikerülte. mert biztosra vette. hogy rátaláljanak. De amikor megfordult. . és különféle női holmik repültek ki rajta. Nem mert tovább várni. amikor Sara elrugaszkodott. fehér kesztyűjét és retiküljét a kabátjába csomagolta.kérdezte magától suttogva.a napernyőjét. . és megkapaszkodott. és hosszan sóhajtott. s az árnyékba húzódott. gondolta. A ruha leporolása még több időt vett igénybe.Istenem. amikor az ablak kitárult. mert biztosra vette. és hosszú. összeszedte a holmiját. és mire földet ért. Ruhája beleakadt egy másik ágba. értékes perceket veszítve felhúzta kesztyűjét. A szolgának a verandán kellett volna várni rá. Istenem.Nem is volt olyan rémes. Épp fel akart mászni a hatalmas fára. az árnyékban.ismételgette. nem volt messzebb fél méternél. hogy Nicholas nem jön vissza érte. Aztán egy halk sikollyal. Biztosan késlelteti valami. Újabb tíz perc telt el. az ernyőt a hóna alá csapta. . Nathan azonnal aláugrott. gondolta Sara. Csak a képzelete játszik vele. Nem kockáztathatta. Lehajolt. Aztán összeszedte magát. amit el akart kapni. Nicholas megígérte neki. és elindult a ház eleje felé.Na tessék . hogy zajt hallott a háta mögül. elrugaszkodott. de egy méterrel lejjebb helyezkedett el. Hosszú ideig kuporgott. Már éppen kiáltani akart. és kimászott a párkányra. Nem sokkal az után.

az utcák elnéptelenedtek. ha rájön. De nem nézett vissza. Nathan követte. Sara erre gondolni sem mert. Örömében elmosolyodott. nem igaz? Sara elhatározta. Ekkor két megtermett. Megdöbbentette a lány naivitása. hogy Sara ismét meg akar szökni előle. És ettől a felismeréstől ismét kalapálni kezdett a szíve. Ha csak egyetlenegyszer hátrapillantott volna. hová megy a menyasszonya. És bátorságban sem szűkölködött. Ekkor fájdalom hasított az oldalába. Tudni akarta. Hiszen Sara Winchester volt. És katasztrofális következményekkel járt volna. Sara mégsem ostoba. Henry bácsi háza alig három háztömbnyire állt. Bármire képes lett volna. hogy ha feltartóztatják. észrevette volna az őt követő férfit. miközben követte. fegyveres férfi lépett elő egy összetákolt viskóból. Amikor meggyőződött róla. Különben is éjszaka volt. hogy észrevegyék a közeledtét. hiszen a lány nem tudhatott a tervéről. Kihúzta magát. és elindult célja felé. összeütötte a fejüket. Megkönnyebbülve állapította meg. és tovább követte . Befordult egy sarkon. Nathan azonnal mögöttük termett. Persze ez teljes képtelenség volt. Nathan tisztán hallotta a halk sikolyt. És az útonállóknak is pihenniük kell valamikor. hogy kimentse Nora nénikéjét szadista nagybátyja karmaiból. pihent egy keveset. majd ismét lelassított. és lelassított. Teljesen magára maradt. hogy biztonságban van. hogy Sara semmit sem sejt a jelenlétéről. Senkit sem látott az utcán. Visszalökte a szemetet a sikátorba. és ez a tény kissé megdöbbentette. egy sötét sikátorban felgyorsította a lépteit.az éjszaka közepén. állapította meg Nathan. Az első blokk mellett villámsebesen futott el. majd amikor szembefordulnak vele. az ernyőjével fog védekezni. Vajon hová tartott? Nathan ezen töprengett. Hangosan lépdelt. Percek alatt odaérhetett. Bosszantotta a gondolat. hogy Sara ismét szökni akar. Amikor leugrott a párkányról.

De Sara nem látogatóba érkezett. Még kétszer próbálkozott. Szeme gyorsan megszokta a sötétséget. Ezután már csak egyszer kellett közbelépnie Sara érdekében. és felnézett a nagy ablakokra. A férfi nevetségesen nézett ki. hogy sokkal nehezebb bemászni egy ablakon. . Nathan Sara összes rokona közül Henry Winchestert tartotta a leggyalázatosabbnak. egyik kezében egy díszesen faragott gyertyatartót fogott. nádszálvékony férfira lett figyelmes. mint kimászni. hogy Henry bácsikájához készül látogatóba. de nem sikerült elkapnia a párkányt. biztos volt benne. Sarának nem volt ilyen szerencséje. majd az ablakon át bemászik a házba. Amikor a hallba lépett. Amikor Nathan meghallotta a hangos. majd az oldalkapu mellett járkálni kezdett. Sarának majdnem tíz percébe telt. míg sikerült átmásznia az ablakon. hogy Sara vagy a fejére. Fehér. tompa puffanást. aminek valaha szemtanúja volt. és fogalma sem volt. Valószínűleg az egyik szolga volt az. Amikor a lány megállt a ház legalsó lépcsőfokán. majd felugrott. majd egy hölgyekhez méltatlan káromkodást. Először az ernyőjével kinyitotta az ablak-táblát. Bosszúságában halkan felkiáltott. s közben elszakadt a ruhája. Kezdett rájönni. Egy-két percig várt. Előresietett. majd csendben utánamászott. csípőjének ringása túl csábító. miért látogatja meg Sara a gerinctelen gazembert az éjszaka közepén. amikor a lány lopakodva megkerülte a házat. Közben figyelte. hogy ismét megmentse Sarát. Nathan akkor jött rá erre. vagy a hátára esett. Követte. Nathan már sejtette. Ez volt a legügyetlenebb betörés. ahogy Sara átverekszi magát a bokrokon. amikor Nathan ökle eltalálta a sötét alak állkapcsát. Nathan ekkor egy magas.menyasszonyát. Sara már az emelet felé sietett. Nathan hangos csörömpölést hallott. térdig érő hálóinget viselt. Sara járása botrányosan kihívó volt. Ekkor Nathan újabb mozgásra lett figyelmes az árnyékban. A lány éppen a második saroknál járt. hogy távol tartsa az esetleges további kellemetlenkedőket.

suttogta Sara. .mondta Sara.Szeretlek. Ekkora lármára még a halott is felkelt volna. Sosem kételkedtem benne.Kérlek. Odafönt ajtók csapódtak. . Nora hangja remegett az érzelmektől.Most már minden rendben lesz. s megpróbálta lesegíteni a lépcsőn. és homlokon csókolta. de lassú. Amikor megpillantotta a horzsolásokat nagynénje arcán és karján. A szívem mélyén mindig éreztem. Amikor leértek a haliba. Nyugtató hangon beszélt.másikban egy nagy kenyérhéjat. Sara levette a kabátját. legszívesebben . és elkapta a lezuhanó gyertyatartót. hogy kitalálsz valamit. . Tudta. elindult a lépcső felé. hogy vagy nagyon gyenge. és felnézett a lépcsőre. Én majd vigyázok rád. hogy eljössz értem. hogy tudtad . . Nora néni. Nathan visszalépett az alkóvba és várt. Sosem hagynám. Az öregasszony meg volt kötözve. Sara ismét megjelent a lépcső tetején. a másik asszony vállára terítette. hogy nénikéje kezdi elveszíteni az önuralmát. Egy hosszú percig állt az összeroskadt alak mellett. miért jött ide a lány. . Kézfejével megtörölte könnyes szemét. de már nem volt egyedül. Sarából sosem lett volna jó tolvaj. hogy újból megmentse eszeveszett menyasszonyát. gyermekem? .Hát persze. Nathan nem látta a nő arcát.felelte Sara.Ez ostobaság . mi okozta őket. és Nathan tudta. mert tudta. vagy erős fájdalmai vannak. A szolga felemelte a gyertyatartót. De mi az ördögöt keresett? Ekkor kísérteties sikoly remegtette meg a levegőt. Sara egy másik asszony görnyedt vállát ölelte. . Már tudta. ne sírj. Aztán a szolgát bevonszolta a lépcső melletti alkóvba. hogy menyasszonya tevékenykedik. bizonytalan járásából arra következtetett. Nathan lemondóan sóhajtott. Nora megragadta Sara kezét. Sara.Tudtam. Nathan tarkón vágta.Mihez is kezdenék nélküled. majd hirtelen megtorpant. Nora . Sara sem volt sokkal jobb állapotban. hogy bajod essen. és Nathan észrevette a csuklóján éktelenkedő sötét horzsolásokat. s közben figyelte a föntről jövő zajokat.

Hazaviszlek. Túl veszélyes lenne itt maradnod. Sara bólintott.Te jó ég suttogta. Ez a szörnyűség csakis az én bűnöm. A kisujján viseli. hol van . .Csak azért jöttél vissza Angliába. Nora.Henry elvette a jegygyűrűmet . .Nicholas egy ideje követi. Egy hálóingben és egy kölcsönkapott kabátban az éjszaka közepén. Ne csóváld a fejed. Képes vagy egy rövid gyaloglásra? Nem mertem iderendelni a kocsit. mert féltem. Sara remegő kézzel nyúlt a zár után. Nora.Ez most nem számít . Isten nyugosztalja. . miközben elfordította a kulcsot. hogy sosem fogom levenni.Te drága gyermek . . -Henry még csak el sem dugta.Hogyan találtál rám? . melyik kocsmában iszik éppen. . hogy tudd: mindig számíthatsz rám.Igen. Most nem alkalmas az idő a nyűgösködésre. Minden pénzemet a hajójegyekre költöttem. Mint valami trófeát. .kérdezte Nora. Még ma éjjel el kell indulnunk. . . kérlek.Hogy érted azt. . Sara. . És azt akarom. Az én Johnnym. megígértette velem. .mondta Sara. hová rejthette Henry bácsi? . .Még nem mehetek el Londonból. Sara elmosolyodott. mert megkértelek emlékeztette Sara.felelte Nora.Éppen ez a legnagyobb szörnyűség . Sara megfordult és a nagynénjére nézett.felelte Sara. elvehetnénk tőle.magyarázta Nora. hogy még nem mehetsz el? Már minden elő van készítve.Ha anyád most látna. . . igaz? - . belehalna a szégyenbe.Persze.Én tudom. Ha tudnánk. Anélkül nem hagyom el Angliát. de tévedtem.Van valami elképzelésed. amikor összeházasodtunk. és kinyitotta az ajtót. anyám és te újra egymásra találtok.A hajón rengeteg időnk lesz beszélgetni. hogy Henry bácsi korábban jön haza.mondta.Azt hittem. Nora. Nem mehetek haza a jegygyűrűm nélkül. meg kell találnunk .felelte Nora. . hogy képes vagyok . . Túl drága nekem. . tizennégy évvel ezelőtt.felelte Nora.De nem mondjuk el neki. amikor nénikéje ismét sírni kezdett.sírva fakadt volna.

Ne kísértsük a sorsot! Add a karod. Hevesen alkudozott a kocsissal. gondolta Nathan. ma éjjel egyetlen bandita sincs az utcákon. . csak nem gyalog jöttél? . Úristen. A jármű már mozgott. amikor rájuk rontott valaki. de meggondolta magát. amikor Sara elindult visszafelé. Sara. Nathan nem tett mást. . Nora éppen akkor fordult felé. . úgyhogy ne zsörtölődj! Egyszer sem kellett használnom az ernyőmet. Nagyon féltem.felelte Sara büszkén. Korábban hallotta. és ő is beszállt a kocsiba.tette hozzá. Már sokkal jobban érzem magam. a drága ernyőmet az ablakban felejtettem. amikor Nathan elkapta a hátsó korlátot. hogy hajóval akarják elhagyni Londont. sebesen megfordult és eltűnt az árnyékban.Ostobaság. . amikor a fényre lépett. és elindult lefelé a lépcsőn.intette le Nora. Sara már éppen be akarta csukni az ajtót. majd gyorsulni kezdett. . csak kilépett a holdfényre. Nora. Végül elfogadta a csillagászati összeget.Inkább nyitva hagyom a rablóknak. Nathan attól tartott.Úgy látszik.Hagyd csak! . hadd kapaszkodjak beléd! Tényleg gyalog jöttél? Sara felkacagott.Szörnyű fájdalmaid lehetnek mondta Sara. Induljunk! . Sara sem vette észre. Útban idefelé senkivel sem találkoztam.De . Tehát Sara is emberrabló. . . ezért feltételezte. . A bérkocsi a sarkon várt rájuk. . Tudod. hogy az idős asszony észrevette. De a kocsi befordult egy mellékutcába. szerintem ebben a városban sokkal jobb a közbiztonság.kérdezte Nora döbbenten.Nora arca hirtelen eltorzult.Te jó ég.Természetesen vigyáztam magamra.Megragadta a korlátot. hogy a rakpart felé tartanak. mint egyesek állítják. és felugrott a peremre. valószínűleg mégsem látta meg. A kocsi kissé megingott. .Az igazat megvallva inkább rohantam. de mivel nem kezdett sikítozni. és hirtelen megállt London . Amikor a férfi megpillantotta. de nem esett bajom. drágám. Sara épp a fekete kocsi belsejébe segítette nénikéjét. Persze nincsenek illúzióim .

. Ő segített a nagybátyádnak elfogni engem. . Henry Winchester túl részeg.Igen. Az undorító férfi megvakarta ágyékát. A kocsis lekászálódott a bakról. Szétvetette a lábát. és szúrós tekintettel rámeredt az egyik nagyobb csoportra.felelte Nora. Alig egy perc múlva ismét kint volt. . mylady. Észrevették. nénikéjéhez fordult.Ami azt illeti. Nathan a kocsi oldalához lépett. és a kocsihoz lépett. Sara az orra elé kapta illatos zsebkendőjét. . jobb kezével megfogta összetekert ostorát. és suttogva megszólalt. ha nem akarjuk.tette hozzá. drágám .Ismered ezt a férfit? . akinek szüksége van valamire. és visszaült a bakra. . . A mocskos alakból áradó bűz behatolt a kocsi ablakán. A koszos. és lesütötte a szemét. nem tud kijönni . és egy savanyú képű. végighallgatta az újabb utasításokat. ezért közelebb hajolt.mondta. Néhány perc múlva ismét kinyílt a kocsma ajtaja.Megütött? . pocakos férfi lépett ki rajta.felelte Nora. és kilépett a fényre. Azt akarta. A kocsisa azt mondta. mert ebben a pillanatban egy fehér kesztyűt viselő ököl vágódott ki a kocsi ablakán.Én jöttem ki helyette. Leugrott a kocsiról. Vaskos prémiumot követelt az elszenvedett sérelmekért. és várta a választ. gondolta Nathan bosszúsan. van itt egy asszony. hogy felismerjenek minket .A neve Clifford Duggan. de megtorpant.Hogyne ismerném . . Biztosan azt az átkozott jegygyűrűt hajkurássza. Három kisebb termetű férfi azonnal visszaaraszolt a kocsmába.egyik leghírhedtebb kocsmája előtt. Már majdnem a sötét alakra vetette magát. és orrba vágta a férfit. többször is. A másik négy a falnak dőlt. szakadt ruhás idegen végigsimította zsíros haját. .A gazdám. A szóban forgó férfi nem látott be a kocsi belsejébe. és én arra gondoltam. és bement a kocsmába. hogy a kocsma előtt lézengő férfiak jól szemügyre vegyék.Akkor jövünk ide. hogy maguknak pontosan rám van szükségük.

majd a földön fetrengő férfihoz fordult.Ó. inkább hátrafelé araszolt. . St. A fal mellett ácsorgó alakokra pillantott. még az olyan tudatlan disznók is. . sőt. James márkijától mindenki retteg. A falnál álldogáló férfiak lelkesen kurjongattak. . Clifford belebukfencezett a csatornába. mert azt akarom. megfordult. és egy csettintéssel adott nyomatékot állításának. . a retiküljével együtt beadta nagynénjének. és haragtól remegő hangon megszólalt. De Sara egy erőteljes rúgással beléfojtotta a szót. hogy lassú kínhalállal fog elpusztulni. hogy a gazdám verje el. . A férfi gyűlölködő tekintettel ránézett.Clifford nem számított a támadásra.Csak azért nem állok bosszút magán. Az utcán visszhangzó nevetés jobban fájt neki. és tompa puffanással térdre rogyott. így hasba vágta a gazembert. hogy féljen.Maga szégyentelenül hazudik kiáltotta. ahogy én fütyülök . Miközben szorgalmasan káromkodott.Azt hiszi..sziszegte. Kivágta a kocsi ajtaját. .Ha még egyszer kezet emel egy hölgyre. megpróbált ismét talpra állni. árthat nekem? . mire készült. Fájdalmában felbődült. Ha elmondom neki. levette a kesztyűjét..tette hozzá a férfi megváltozott arckifejezését látva. megbotlott a saját lábában. Sara kiszállt a kocsiból. Clifford őszintén meg volt rettenve. . A márki úgy táncol. Már nem próbált fölállni.mondta. esküszöm. . . Honnan tudja a nevemet? Nora kihajolt az ablakon. Sara kihasználta pillanatnyi előnyét.Én sosem emeltem kezet hölgyekre . . Túl dühös volt ahhoz. Clifford? kérdezte Sara. mint maga. mint egy bosszúálló angyal. mielőtt átadja nekem. Clifford. Áldozata fölé állt.vinnyogta Clifford. Clifford Duggan. bosszút fog állni magán.Ha a férjem tudomást szerez erről a szörnyűségről.A pokol tüzén fog égni a bűneiért! Clifford szeme kikerekedett a döbbenettől. mekkora bajba került. jaj magának. mint Sara ütése. . hátratántorodott.Van fogalma róla. sikerült felkeltenem az érdeklődését . látom.Maga hogy szabadult ki.

Akkor siess! . mint egy szúnyogot. . majd bement a kocsmába. aki . Nathan összevont szemöldökkel az asszonyra nézett. Bátran védelmébe vette az idős asszonyt. . Nora. . Ha kételkedne a szavaimban.jelentette ki Sara.Azt hiszem. majd holtan a földre roskadt. A nézelődők úgy menekültek a repülő test útjából. Nem sejtette. Nathan azonnal Cliffordhoz lépett. hogy az én kicsi Sarámnak ismét szüksége lesz a segítségére. hogy Nathan egy St.kiáltott neki Nora. Clifford hangos csattanással érte a falat. hogy Clifford a Sara háta mögött álló óriástól retteg. ha most bemenne. aki megüt egy nőt. Nyakon ragadta. gyáva . hogy bekísérjelek? Sara. Sara megkerülte Cliffordot. Menyasszonya minden percben újabb meglepetéssel szolgált. Nemsokára jövök. . és a kőfalhoz csapta.kiáltotta Nora. Nem vagy az alkalomhoz illően öltözve. majd visszafordult menyasszonyához. Nathan nehezen tért napirendre a tények felett. drágám . szemét le nem véve Cliffordról.kiáltott ki a kocsiból Nora néni. ha Sara a következő pillanatban pisztolyt ránt. A blöffje nagyszerűen bevált. .Nem. Nora ekkor már Nathant figyelte. jobb lenne.Még megfázol. vagy amikor az ember hátat fordított nekik. .Sara tökéletesen elégedett volt magával. Nathan egy gyors biccentéssel üdvözölte. A férjem úgy csapja agyon a magához hasonló gyáva alakokat.Jóember! . Nathan továbbra is Sarát figyelte. és fejbe lövi áldozatát. . Biztos vagyok benne. Sokszor tapasztalta már.Sara. James! . a magasba emelte. válaszolt.Az a férfi. Már a puszta megjelenésével képes volt sakkban tartani a kocsma körül lézengő sötét alakokat. Sara nénikéje hamar rájött. jusson eszébe. egy gyilkos pillantást vetett rá. Nathant az sem lepte volna meg. mennyire gyávák a Winchesterek. A család férfitagjai mindig a sötétség leple alatt végezték piszkos munkájukat. hogy Nathan valójában Sarára vigyáz. mint a patkányok. De Sara egészen más volt.Akarod. drágám.

visszarogyott a székre. elhatározta. Sara? Mit keresel te itt? Valami baj van? kérdezte Henry bácsi akadozva. .. A homlokát dörzsölve megpróbált a beszélgetésre koncentrálni. . Sara mélységes undort érzett nagybátyja iránt. Úgy gondolta. aztán felkászálódott. és elindult az ajtó felé. A férfi már túl részeg volt ahhoz. Sara gyorsan lerántotta a gyűrűt az ujjáról.. hogy a férfi később emlékezni fog a leckére. Nora túl öreg ahhoz. hogy gyorsan reagáljon. egy korsó sör fölé görnyedve. Hangosan felbődült. Henry újra megszólalt. Ha apám tudná.Mit beszélsz? . Sara fölemelte a teli korsót. Lassan kibontotta összetekert ostorát. Átverekedte magát a tömegen. majd félbeszakította magát egy nagy büffentéssel. . hogy gondoskodjon magáról. és várt. De amikor megpillantotta a férfi ujján az ezüstgyűrűt. . Sara a saját ujjára húzta a gyűrűt.Úristen. Aztán észrevette az üres korsót. és véres szemével Sarára sandított.kérdezte Henry.Apád kezdettől fogva támogatta a tervünket. mit gondol a gyalázatos viselkedéséről. hogy tekintetét unokahúgára fókuszálja. szidással és érvekkel fogja visszaszerezni Nora néni gyűrűjét. Mielőtt gondolkodott volna. hogy a tudomására hozza. Henry bácsi. . . biztos vagyok benne. A bácsinak nagy erőfeszítésébe került. agya teljesen kiürült. Ekkorra már minden ereje elfogyott. mi a . és a tartalmát nagybátyja kopaszodó fejére öntötte.ismételte gúnyosan. Mi tudjuk. Sara a terem közepén pillantotta meg nagybátyját. Bár kételkedett benne.parancsokat mert adni neki. mit tettetek Norával. Ebben a pillanatban hangos fütyülés és kurjongatás hangjaira lett figyelmes a kocsma belseje felől.Nora? Amiatt a senkiházi nőszemély miatt piszkálsz? Mielőtt Sara megtorolhatta volna a gyalázatos megjegyzést. Az asztalon egy korsó barna sör állt. hogy mindannyiótokat bitófára juttatna.Hol a söröm? üvöltött a kocsmárosnak. Gyalázatos vagy.Hogy van-e valami baj? .

rá akartalak beszélni. hogy addig nem hagyja el a bűzös kocsmát. Nyugodtan elverhetnélek. . ki az. Elmondom neki. . Ami pedig a fenyegetőzésedet illeti. De nem így történt. és te semmit sem tehetsz. hogy egy St. Ne hisztériázz itt nekem. James a védelmedre kel. és senkit sem érdekelne. A vezetőjüket is rögtön kiszúrta. uram. megérintette a gallérját. majd dühöngő unokahúgára pillantott. Sara remélte. Nathan viszont igen. Hangosan felmordult. hogy Henry vagy valamelyik fivére Nora után küldet. Sara. . Henry bácsi. hol van.Igya meg a frissítőjét. aztán visszafordult nagybátyjához. mint Nora.üvöltötte Sara. hogy békén hagyja Norát. Szüksége volt egy újabb italra. bácsikám. ez az igazság. és a férjem haragjával találod szemben magad. Sara hirtelen rájött. hogy hagyd békén Norát.Az örökrészét akarod. és ne ártsa ebbe magát! mondta.Fogalmad sincs róla. Most pedig takarodj haza. hazugság. A feje haragtól lüktetett. De Sara nem tágított. mennyire hiábavaló a terve. Annyira felháborították nagybátyja szavai. Be akartad záratni Norát egy bolondokházába. Elhatározta. Végül rádöbbent. elszürkült az arca. igaz? Henry előbb üres korsójára. és visszahozatja Angliába. Hogy megbizonyosodjon. Sara megfordult.legjobb neki. Ő sosem venne részt ilyen kegyetlenségben. Londonban mindenki tud a kártyaadósságaidról.Épp olyan őrült vagy. akkor most is megteszi. Nora apai öröksége megérte a fáradozást. lányom.Tudod. . amíg bácsikája meg nem ígéri. mi a jó neki .El fogjuk távolítani az útból a boszorkányt. . . Henry egyáltalán nem szeppent meg. és amikor megérezte a ragadós nedvességet. Legkevésbé a férjedet. hogy lássa. hogy ha az üres fenyegetés bevált Cliffordnál. hogy Sara a fejére öntötte a sört.Amit az apámról mondtál. hogy nem vette észre a lassan feléje közeledő vendégeket. próbálj csak megütni. mielőtt rád emelem a kezem! Sara mögött valaki kuncogni kezdtek. ha azt hiszed. Félt. úgysem mondom meg. . .

a kézre csapott. Nathan hangosan felbődült. térde remegni kezdett. és várta az első provokációt. és őt nézte. valamit. hogy levette volna a szemét a hipnotikus tekintetű idegenről. kivéve Sarát. a legveszedelmesebb.. hogy mindegyikre ráférne egy alapos fürdő.kérdezte magában Sara. Nem kellett sokáig várnia. fülsiketítő hang megtette a hatását. és egy rakás gyanús alakkal találta szemben magát. A vendégeket annyira lenyűgözte Sara viselkedése. de nem jött ki hang a torkán. Mindenki.. Végre rátalált az első emberi vonásra. a legnagyobb. Amikor az első alak megragadta Sara karját. A banditák csak szakadt. Sara a fejét rázta. hogy valaki szorítja a karját. Felugrott.. És a comb. Henry fölnyúlt. Amikor megpillantotta az ajtóban álló hatalmas férfit. Az asztal szélébe kapaszkodott. mint az arca és a karja. nem mi. és valami keménybe ütközött. gondolta Sara. Igazság szerint alig kapott levegőt. . A kocsmában mindenki jéggé dermedt. A haja bronzbarna volt. Az óriás szokott fürdeni. a leg. A következtetés kissé megnyugtatta. Mi az ördög ez? . A férfi bólogatott. hogy pofon vágja Sarát. hogy Nathant észre sem vették. Egy férfi volt az. és biztos volt benne. ami nem olyan félelmetes. hanem ki? Sara a hisztéria szélére sodródott. Sikítani akart. az az izmos kar. A vaskos izmok még a nadrág alól is kidagadtak. Megfordult. Te nem vagy úriember. mennyire ostoba voltam. piszkos ruhákat viselnek. Azonnal észrevette.. A mély. Az idegen magához intette. Nem pazarlom tovább az időmet. és leseperte a karjáról. Csak ekkor vette észre. Megpróbálta összeszedni magát. és a hang irányába fordult. Kétségbeesetten keresni kezdett valamit az óriáson. A terem forogni kezdett Sara körül. Anélkül. Nem. Nadrágja is volt. Úristen. Ezért ez a férfi.De már látóm. úristen. A haja is tisztának tűnt. nem lehet bandita. Ez hiba volt. Csak egy úriember tartja be a szavát. Szíve majd kiugrott. Hátralépett. hogy menten szörnyet hal a rémülettől. de a lány könnyedén elhárította. érvelt magában logikusan. Nathan a zárt ajtónak dőlt. csak egy koszos disznó.

a kedvére tesz. Egy hadúr. hogy megbizonyosodjon. Aztán kirohan. aki valahogy idekerült a múltból. És ekkor elszabadult a pokol. Tekintetét a férfira szegezte. Az egyetlen probléma az volt. hogy megbizonyosodjon: nemcsak a képzelete játszik vele. beugrik Nora mellé a kocsiba. de meleg acél. és a szúrós. Egyetlen könnyed ökölcsapása tartós benyomást gyakorolt közönségére. és elviharzik a vízpart felé. Sara megfordult. az megpróbálta megérinteni. Sara úgy repült Nathan felé.mondta Sara. hogy magához térjen. Közvetlenül előtte inogva megállt. annál inkább biztonságban érezte magát. Sara elhatározta. A férfikézre pillantott. és ismét hallotta az ostor pattanását. mint az ágyúgolyó. Minél közelebb ért Sara. zöld szempárba nézett. Nathannek nem kellett erőlködnie. hogy nem vagy bandita. a férfi annál jobban összevonta a szemöldökét. viking . A hosszú hajból ítélve talán egy viking harcos. De az idegen valóság volt. hogy amíg képes uralkodni magán. egy egyszerű barbár. . Sara megrázta a fejét.Most már tudott lélegezni. Rendben van. Igen. de minél tovább bámulta. de az idegen nem tűnt el. A terv jónak ígérkezett. de Sara oda sem nézett.Gyere ide! Hangja mély volt. hogy a viking elállta az ajtót. Az ostor csattant. . nem bandita. Rendben. A férfi felvonta a szemöldökét. Sara gyomra összeszorult. parancsoló és szemtelen. nem a mögötte állónak intett-e. A hadúr láthatóan nem volt rózsás hangulatban. . Amint Sara elhaladt az egyik férfi mellett. Különös. Ekkor valaki megfogta a vállát. Aztán megérintette a férfi karját. döntött végül. Bőre mint az acél. A zöld szemű hadúr ismét magához intette. A férfi ismét intett.Tudtam. Kitört a verekedés. aki módszeresen rombolta a kocsmát. De ott senki sem állt. Sara elindult felé. és az ostoba bolond hamarosan üvöltött a fájdalomtól. a férfi őt akarta. Pislogott.

de Nathan a szemközti ülésre tette menyasszonyát. Ha még egyszer a feleségem vagy az idős hölgy közelébe merészkedsz. A kocsmáros kikukucskált rejtekhelyéről. Sara bácsikájához lépett. Már azt is tudta.Hirtelen súlytalannak érezte magát. megöllek. eszméletlen Sarát. .Nézz rám. De ez nem volt elég. amikor a földön fekvő. Dadogni kezdett..Elájult. hogyan fogja befejezni a történetet. és a szívéhez kapott. aztán megfordult. . Menyasszonya már nem volt magánál. Nora beljebb húzódott. Jövendő vendégei a hasukat fogják majd a röhögéstől. mint a szétszórt mogyoróhéj.Sara megsérült? . Nathan a fejét csóválta. majd ismét . amit nem felejtett el egy ideig. Nathan még egyszer körbepillantott a kocsmában. Nathan a csizmaorrával jól belerúgott. Amikor Nora néni megpillantotta az idegen férfi vállára vetett. Nora gyorsan megállapította. hogy aznap estére bezárhatja a boltot. amikor a vállára vetette. Hamar rájött. Nathan elkapta. Winchester? Henry magzati állapotban kuporgott a földön. Mintha egy sötét alagútban sodródna a napfényben álló. hogy helyet csináljon Sarának. . ki vagyok. Olyan látvány volt ez. hogy elmondhassa majd a barátainak. . te gazember! Henry felnézett. A vendégek nem voltak a legjobb formában. A legrosszabbtól tartott. vinnyogó Winchesterről mesél nekik. és az idős asszonyra vigyorgott. bronzbőrű viking felé. Minden apró részletet az emlékezetébe vésett. és halkan zokogott. Megértettük egymást? . A padlón mindenütt testek feküdtek. mielőtt összeesett volna. aki az asztal alatt kuporgott. . James márkija vagyok.St.. lélegzik-e. Úgy feküdtek a földön. Kinyitotta a kocsi ajtaját. hogy lássa áldozatát. és megszemlélte a pusztítást. Nathan? Az epe Henry gyomrából a torkába szökött.Tudod.kiáltotta. és kiment a kocsmából. halkan felsikított.Te vagy. Nathan felrúgta az asztalt. így nehezen tudott beszélni.

amikor megpróbált beszédbe elegyedni vele. mert örült. Nora tovább nézte. Turner voltam.felelte. Nora nem számított rá. . . hogy Nathan végre hajlandó szóba állni vele. A férfi profilja szép volt és markáns. ha történne vele valami.A neve Lady St. . Mit gondol. A kocsi már teljes sebességgel haladt.Azt hiszem. . igaz? Nora ismét elmosolyodott. és az ölébe vette Sarát. nem a Winchesterek bérelték fel. uram. miattam aggódott.Maga nem Winchester. Talán.Az az igazság. és fényt derít a dolgokra.mondta.Nem. hogy a férfi is beszáll a kocsiba. de átült a másik oldalra. . Nora nem tudta hová tenni a férfit. hogy a sorsom most ennek a gyermeknek a kezében van. Jamesnek dolgozik? Nathan nem felelt. A hölgy pedig.Nem .Gondolom. . Sara hamarosan magához tér.Már nem gyermek ..Nem . Ismét Sarára pillantott. még mindig tart valamitől. Amikor megtette. mielőtt férjhez mentem és felvettem az én Johnnym nevét. Nyilván nem sokat aludt. James. az asszony a kocsi másik sarkába lapult.Fiatalember. . Az anyjára ütött.Sara olyan ártatlan. még soha életében nem ájult el. .kérdezte Nora. .ismerte be. Nem tudnám elviselni. Sara mellém is ülhetne . . és az övébe akasztotta.mondta Nathan kemény hangon. Persze az elmúlt két hét szörnyen megviselte.Miért segít nekünk? . akit megmentett. . de az én szememben mindig az marad . Sara halkan felsóhajtott. Tudja. . Nora sóhajtott. A szeme is karikás. majd unokahúgára nézett.. A nyomatékos állítás után Nathan az ablak felé fordult. Nora elmosolyodott. nyitott lélek. Remélte. De úgy tűnik. valamelyik St. Nathan nem válaszolt. Nathan összetekerte az ostort. . A neve Sara Winchester. az én nevem Nora Bettleman. .megmentőjükhöz fordult.helyesbítette Nathan.Én Sara anyai nagynénje vagyok. az unokahúgom.

hogy valakinek az ölében ül. . Nathan annál erősebben szorította a derekát. Sara szeme ki kerekedett. nos. . A tekintete kifürkészhetetlen volt. Nénikéje megvonta a vállát. s megpróbált észrevétlenül kimászni Nathan öléből.világosította fel Norát.Azért ájult el.Köszönöm.Hála istennek.Nincs semmi baj. Az emlékek hirtelen törtek rá. belélegezte a tiszta. Nem valakijében.kérdezte Nórától suttogva. Sara.A korbácsos? . .Nem fogok elájulni . nehogy megint elájulj!. hol van. és az ég szerelmére. Igaz. Sara. . Nora bólintott. mintha az ott sem lenne. . hogy a kocsmában a segítségemre sietett. Nincs nálam a repülősóm. Sara lassan nénikéjére nézett. . uram.mondta. hogy udvariatlanság úgy beszélni a férfiról. ki vagyok? . drágám.Elájultál. mert meglátott engem .Maga tudja. s remélte.Még nem árulta el magyarázta. Az övében. hogy még szédült és nem tudta. kezd magához térni . Sara bólintott.. Elfehéredett. mennyire hálás vagy. Sara tudta.Azt hiszem. . . Nora gyorsan megsimogatta a kezét.Nathan vigyora elnémította. . akkor talán elárulná a nevét.Az lehetetlen .Ekkor észrevette. . Én. . Köszönetet kellene mondanod neki. . . .Én sosem ájulok el.Ki ez? . Ez a kedves úriember megmentett téged.kérdezte Sara.Talán ha elmondanád neki. . Sara előrehajolt. a korbácsos. . .suttogta Sara döbbenten. hogy téved. Sara. férfias illatot. Örökre a lekötelezettje vagyok.Magamhoz térni? kérdezte egy illetlen ásítás kíséretében. .Igen.. Sara mozgolódni kezdett. drágám.suttogta Nora. Tekintetét szándékosan a férfi állára szegezte. Átölelte magát. Nathan az ujjával felemelte Sara állát.. Orrát a hő forrásához dörgölte. de csodás melegséget érzett. De minél inkább mozgolódott..Puszta hálánál sokkal többel tartozol nekem. és lassan Nathan felé fordult. és elégedetten sóhajtott.

Aztán átkarolta Sara derekát. mielőtt válaszolt. A férfi nyilvánvalóan hallászavarban szenvedett. Nicholas a Marshall raktárban helyezte el a táskákat. .Van egy aranyláncom. aztán az idős asszonyhoz fordult. . de Nathan ebben a pillanatban egy hatalmasat füttyentett. Biztos vagyok benne. . uram.De mást nem tudok felajánlani .Igen. holdfényes területet hirtelen férfiak özönlöttek el. hogy lássa. . drágám . és magához vonta. amikor a férfi már kint állt. Nathan majdnem elmosolyodott.Megmondtam neki. én egészen véletlenül férjes asszony vagyok. mint valami zsákot.szólt közbe Nora. Nora. A mindaddig tökéletesen néptelen. van csomagunk. A kocsi megállt. . hogy lesegítse a kocsiról Norát.mondta Sara. Nathan kinyitotta az ajtót. Sara? . Sara megpróbálta eltolni magától Nathant. Sara tiltakozni próbált.mondta. Eresszen el! Nathan nem mozdult.Pénzem már nincsen . és leemelte a kocsiról. . Nathant bámulta. . Kérem. mit szól a rajongó tekintetekhez. Nathan menyasszonyára pillantott. A termetéhez képest hihetetlen fürgeséggel mozgott. Sara még meg sem igazította a ruháját..Van. Nathan hűséges emberei Sarára meredtek.Uram. hogy férjes asszony vagyok. mert Sarát még egy pillantásra sem méltatta. Úgy viselkedtek. Kölcsön vettem neked anyám néhány holmiját. Sara ismét próbálkozni akart. A kikötőbe visz minket? Nathan bólintott. . Megszorította menyasszonyát. Sara bosszúsan az udvariatlan férfira pillantott. Átkarolta a vállát. Sara feladta. mintha még sosem láttak volna csinos nőt. Elegendő lesz fizetségnek? . .Van csomagjuk? . De Sara ügyet sem vetett a férfiakra.kérdezte Nora. hogy nem bánja.Nem.Mindent a hajójegyekre költöttem. vegye el a kezét! Ez nem tisztességes.Már megmondtam.

már így is túl sokáig raboltuk a drága idejét. Intett egy másik embernek. .Küldj két embert a csomagokért.utasította Nathan. Matthew! . . ösztövér férfi előlépett. A magas. . és kikérem magamnak ezt a hangnemet. .Ezek az emberek igazán. de mielőtt Sara ismét vitába szállt volna önkényes védelmezőjükkel.Értük menjünk? Megpróbált egy lépést tenni. Sara nem tudta mire vélni a különös viselkedést. Sara visszafordult Norához. kedvesek. . mint egy született vezéré. hová szándékozik vinni? Válasz helyett Matthew a karjába vette. Amikor az idős. . Sarának nem volt nehéz rájönnie. Jimbo éjfekete szeme felcsillant.A nénikém és én már tökéletes biztonságban vagyunk mondta. Az óriás láttán Sara szeme kikerekedett. sötét bőrű férfi Sara elé lépett. és elfojtotta mosolyát. és elindult a hatalmas férfi felé. de a hangja olyan volt. uram. . és a férfi megajándékozta Sarát egy széles mosollyal.Bocsánatot kellene kérnie a nénikémtől . . Az idős asszonyt egy erősebb szél roham ledöntötte volna a lábáról. de azt hiszem.mondta Sara. hogy nem akart megbántani Nora. Nathan megpillantotta Jimbót. Mielőtt Nathan válaszolhatott volna. . Nathan kissé fölvonta a szemöldökét.Mozogj. Nevetségesnek tartotta ezt a beszélgetést.Nem vagyok öregasszony. hogy a férfi egészen vonzó lenne. és fürgébb vagyok. kihúzta magát.És mégis. Jimbo! .. de az óriás visszatartotta. .Hajnalban fölszállunk a Tengeri Sólyomra. és intett neki. Nathan a fejét csóválta.. Matthew! Nora megrémült. fiatalember. Nathan továbbra sem vett tudomást róla. . és arra a következtetésre jutott. hogy a viking önkényesen belépett az életébe. Nora a mellé lépő férfihoz fordult. Nathan Nora felé biccentett.Vigyázz az öregasszonyra. mint gondolná. Egyszerűen csak durva. Egy hosszú percen át bámulta. Csak egy éve múltam ötven. ha nem lógna az egyik fülében az a különös arany fülbevaló.mondta halkan.Biztos vagyok benne.

Köszönöm.Maga gyönyörű.És én biztonságban vagyok magával? Nathan nem felelt. érdemes megpróbálni. és szemmel láthatóan kínosan érezte magát. . mekkora ostobaságot mondott. hogy a cipője orra hozzáért a férfi csizmájához. Sara. Az idős asszony úgy rezegtette a szempilláit. . s megigazította a kontyát. hogy majdnem elvesztette az egyensúlyát. hogy a tömeg eltűnt.Kérem. mint egy tollpihe.Én szeretnék .kérdezte Sara. Még az útonállók is.Kérem. de most érezte.Hol szerezted ezeket a horzsolásokat? Csak mondd meg a nevét a gazembernek. . Mindenki szeretne biztonságban lenni. A férfi válasz helyett ingerülten felmordult.Igen . Teljesen egyedül maradt csökönyös megmentőjével. .Nora nénikém biztonságban van azzal az emberrel? kérdezte. hogy tüzel az arca. gondolta. ha mindig biztonságban lennék. uram – mondta. mint egy éretlen első bálozó! Sara figyelte a távozó párt. engedjen el. És könnyebb. Mindenesetre úgy tűnt. és megpróbált gyorsan helyesbíteni.Úgy értem. Körülbelül annyi idős lehetett. . Nora ismét tiltakozni próbált. Mindig biztonságban leszel velem. válaszoljon! . maga gazember! . de a férfi folytatta. miután Sara oldalba bökte. Sara szembefordult vele.Semmi baj.. Azonnal rájött. . Úgy tűnt. a férfinak nincs sok kedve beszélgetni..Igen. aztán észrevette. . . Sara annyira meglepődött. Sarát megdöbbentette nénikéje viselkedése. Ez valóban kedves ajánlat. hízelgő hangon. Ha továbbra is kedvesen beszél vele. Nathan elengedte. .De én nem akarok mindig biztonságban lenni magával! kiáltotta Sara.A morgás igent vagy nemet jelent? .felelte Nathan. . Nora a férfira mosolygott. akkor talán másra is ráveheti. mint ő. .felelte Matthew. és olyan közel lépett. . és esküszöm. Nora évek óta nem pirult el. szivi . Nathan vigyora beléfojtotta a szót.. átvágom a torkát.suttogta édes. szeretném.Tegyen le. . és igen jól nézett ki.

. Menyasszonyának orra még mindig szeplős volt. Ez tetszett neki. Minél előbb meg kell szabadulnia tőle.. . Nem lenne biztonságos velem egy hajón utaznia.Tartozom magának. ha megtudná. nem akar velünk utazni? Miért bámul így rám? . . Sara ismét elpirult. .Mert így akarom . . Ő a férjem. mondja meg.Sajnálom. Sara.Mert pont úgy viselkedsz.felelte Nathan.mondta. Sara legszívesebben sikított volna. egyelőre nem közli a részleteket. akit a karjában tartott. A márkiról mindenki hallott. . kérem.jelentette ki Sara.Akkor én fúriának nevezlek. Nathan felfigyelt a különös állításra.Ó? És miért nem? . . de minden kétséget kizáróan bajkeverő maradt.Miért neveztél vikingnek? Sara vállat vont. hogy egy. Úgy döntött. Most pedig. gondolta. De először meg kell nyugtatnia.Keresnie kell egy másik hajót. pártfogóval utazok. De ugye.Miért? .jelentette ki. . . de maga egyszerűen nem utazhat velünk . hogy magára vonja a figyelmét.. veletek utazom . Kiválóan szórakozott.Kicsoda maga? Mit akar tőlem? .biztonságban lenni magával.felelte Nathan. Szépen felcseperedett. és nem szeretnék a maga helyében lenni. uram. Nathan nem tudta. Emlékeztette az egykori bajkeverő kislányra. Sara Nathan mellkasára bökött.De igen.Tartozol nekem. Ez a férfi bolond.Mert pont úgy néz ki. Ebben tökéletesen egyetértünk. Amikor Sara rájött erre. . Sara már nem volt kislány. hogy a félelemtől-e vagy a haragtól.Mert a férjem nem örülne neki . .Miért? . viking. Miért mosolyog? . már megint kezdi? Nathan lassan bólintott. James márkijáról? Ó.Rendben . Hallott már valaha St. hát hogyne hallott volna. a haragja azonnal elillant. .Úristen.

s közben azon tűnődött. hogy csípje meg valaki. hogy ez valami gonosz tréfa. Jimbo vonakodva bólintott. Utasította őket. csatlakozott a hajón tartózkodó legénységhez. . tartozol nekem egy nászéjszakával. ha Sara elájulna. majd válaszolt.kérdezte Sara. . már nem olyan rémült .kérdezte később.Azt hiszem. Mindketten a homlokukat láncolták. Aztán fölvonta a szemöldökét. . és indulni készült. Nathan lassan és fáradtan felsóhajtott. egyszerűen bevonszolta Sarát a Smaragd Hajózási Társaság irodájába. . Azt követelte.felelte Jimbo. Harmadik fejezet Sara nem ájult el. mert ez az egész biztosan csak egy rossz álom. Nathan nem próbálta megnyugtatni.Megütött. de Nathan úgy tett. De Matthew megállította. Sara. . Mivel úriembernek tartotta magát. és hozzátette: .kuncogott Matthew. Nathan bosszúsan megcsóválta a fejét. és én igyekszem megadni magának. hogy kipeckelem a száját .Úgy bizony .És te. James.Lady Sara talán jobban érezné . . Lady St. sikított. Jimbo és Matthew a fedélzeten várta. mintha ezt észre sem venné.És? . hogy vigyék Sarát és Norát a kabinjaikba. Nathan előrelépett.Csak akkor. csak odakint kezdett nevetni. .Az én nevem Nathan.Abbahagyta már a sikítozást? . Még a nénikéje sem tudta lecsillapítani.pontosan mivel tartozom. arra az esetre. Miután elintézett még néhány dolgot.mondta Nathan szárazon.szólt közbe Matthew. Nem értette az összefüggést. amikor megfenyegettem.Szerintem soha életében nem volt rémült . .Folyton azt kiabálta. és nagynénje gondjaira bízta. miért döntött úgy hirtelen az idegen. . Amikor megunta a visítozást. . hogy megmondja a nevét.

jósolta Matthew.kérdezte Matthewtól. Hamarosan kiderült. . mi mást tehetnénk vele. Nathant még nem tartották annyira érettnek. .Idejében megtudja. hogy „kapitánynak” szólítsák.Most már két nyápicot dajkálhatok. Nathan tudta.Nos.Lefogadom. Megfordult és elment.kérdezte Matthew. .Útba esik . hogy néhány bordája eltörött.Úgy tűnik. hogy a gyámjának tekintik magukat. levetkőztetem. hogy a tengeren kell eltemetnünk? . mert Matthew és Jimbo mindig így nevezte. mert Matthew „fiúnak” nevezte. . de csak azért. A hűségük bőségesen kárpótolta Nathant minden rossz szokásukért. . Nathan észrevette. Nathan a két férfit a hajóval együtt kapta.Matthew oldalba bökte Jimbót. Nathan elengedte a füle mellett a megjegyzést. Tudta. . . majd hozzátette. Ugyanis a hölgy nem tudja.Norát hazavisszük? .Nem. hogy az a te kabinod. . Amint elalszik.Vagy lehet.Nem lesz vele baj .Az én kabinomban fog utazni . . ha a nénikéje mellett lehetne. hogy a két férfi elvigyorodik.Nem tudom. és Nathant hamar bevezették a szakmába. -A nagynéni elég rossz bőrben van .tette hozzá. hogy a többi fivér is tudott a dologról.Vajon melyik a sok gazember közül? .magát. ha maguk közt voltak.kérdezte Jimbo. A kalózkodás minden csínját-bínját ismerték.Ha szépen ápolom. Matthew megvakarta az állát.szólalt meg Matthew. . hogy összevonta a szemöldökét. . Nathan bólintott. Tudta. Elég erős az utazáshoz? . kinek a kabinjába költözött -mondta a két várakozó férfinak. . fiú. igaz? . .A Winchesterek tették vele. és bekötözöm a mellkasát.felelte Nathan. A múltban számtalanszor kockára tették az életüket. Igaz. . Jimbo utána kiáltott. hogy szinte pótolhatatlanok. ki fogja bírni.kérdezte Matthew. Henry áll a dolgok hátterében . . ezzel lesz egy kis probléma. hogy megvédjék. .De el tudom képzelni.magyarázta Nathan. . hogy nem ér vele semmit. hogy Matthew rá céloz.

Nathan a magasba emelte a kezét. Felnyúlt. amit akkor rendezett. .Rólad van szó. és akkor az elkerülhetetlen veszekedést későbbre halaszthatja. Minél hamarabb tudatja vele a szabályokat. és felmutatta középső ujját. benéz a menyasszonyához. Nathan gyomra görcsbe rándult. Valószínűleg megint hisztériázni fog. bár ez nem segített rajta. gondolta Nathan. Ha szerencséje van. Ha pedig mégsem alszik. alva találja. Úgy döntött. hogy még van néhány órája a teljes rosszullétig. Nathan becsukta az ajtót. kiegyensúlyozták a horgonyt és megolajozták a nyolc ágyút.. Amint Nathan belépett. tengeri levegő és a napfény. Ekkor Jimbo vette át a negyvenkét férfi irányítását. Nathan már rég beletörődött a kényelmetlenségbe. és fölemelte a plafonba épített csapóajtót. Már több mint huszonnégy órája ébren volt. mely az első napokban mindig gyötörte. és csípőre tett kézzel eléállt. gondolta Nathan. visszament az ajtóhoz és nekidőlt. Amíg émelyegni nem kezdett a gyomra. A kabint elárasztotta a friss. Rögzítették a rakományt. mielőtt eltűnt a lépcsőn. és a nagy helyiség közepére ment. A kabinban dohos és fülledt volt a levegő. A szokásos tengeri betegség volt ez. majd benyitott. Múltbéli tapasztalatai alapján tudta. Sara annál hamarabb törődik bele a sorsába. Mély lélegzetet vett. amikor megtudta. Sara halálosan fáradt lehetett. Sara nem aludt. majd a támasztólécet a harmadik rovátkába illesztette. Biztos volt benne. Lélekben felkészült az elkerülhetetlen vitára és sikítozásra. hogy menyasszonya megpróbál majd kiszaladni a szobából. Volt egy olyan érzése. hogy Matthew-n és Jimbón kívül senki sem tud a problémájáról. fölvonták az orrvitorlát. és nagyon kimeríthette az a hisztéria. A következő néhány órában mindenki a megszokott dolgát végezte a Tengeri Sólyom fedélzetén. fiú. majd felhangzott az indulásra szólító parancs. akkor pontot tesz a dolog végére. A két férfi jóízűen fel kacagott. hogy Nathan valóban a férje. Nathan is tette a dolgát. felpattant az ágyról. Nathan pedig ismét lement.

. hogy remegni kezd. Sara gyönyörű nő volt. de most az volt a legfontosabb.Ez volt az egyetlen sötét ruhám. hogy értésére adja. Egy teljes percig tartott. hogy a szemébe nézzen. ki a főnök. Sara azt hitte. és tudta. és ellazította a testét. .folytatta Nathan. Ez jó kezdet volt. Gondolt rá. mint barnának. . Nathan lemondóan bámult rá. Inge derékig ki volt gombolva. ezért elállta az egyetlen kijáratot. sötétkék ruhát viselte. hogy menyasszonya megpróbálja eltitkolni az érzéseit. halványsárga nadrágot viselt. Még mindig azt a kopott. Sara hosszú ideig szó nélkül bámulta Nathant. ingujja könyékig felgyűrve. ami elrejtett. Az első pillanatban nem is jutott szóhoz a döbbenettől. Nathan már attól tartott. Sara . A hanyag öltözet bosszantotta Sarát. de megpróbált az aktuális problémára koncentrálni. hogy tud egyáltalán lélegezni benne. és az arca egy pillanat alatt lángba borult. a teste pedig észrevehetően remegett. mert a szeme bepárásodott. .Majd kiesel azon a kivágáson. A kivágás túl mély volt. hogy bármelyik pillanatban elszabadulhat a dühe. Érezte. amíg Sara felfogta a sértést. hogy később majd szóvá teszi a dolgot. Gyomra ismét émelyegni kezdett. hogy a tudtára adja. a férfi menten elalszik.Hirtelen . Nathan illetlenül szűk.. De nem csinálta valami jól. Nathan gondolt rá. Nathan tudta. De Nathan szúrós tekintetének hatására minden izma megfeszült. Sara azonnal a ruhájához kapott. Karját összefonta a mellkasán.mondta a férfi.és most nem szívesen vette volna üldözőbe. mint egy falusi csaplárosné . hogyan kell viselkednie egy házas embernek. Sara csodálta. Kényszerítette magát. A beáradó napfényben haja inkább aranyszőkének tűnt. hogy később majd szóvá teszi: az ember egyszerűen nem öltözhet így egy elegáns hajó fedélzetén. hogy egy újabb hisztérikus rohamot kell végigszenvednie..Úgy nézel ki ebben a ruhában. de most az volt a legfontosabb.

elhallgatott, mert rájött, hogy magyarázkodik. - Elrejtett? - kérdezte Nathan. - Sara, ez a ruha semmit sem rejt el. A jövőben nem viselsz ilyen szemérmetlen holmikat. Az egyetlen ember, aki láthatja a tested, én vagyok. Megértettél? Ó, hogyne értette volna. Ez a férfi egy jellemtelen fráter, állapította meg magában. - Te meg úgy nézel ki, mint egy barbár - kiáltotta. -A hajad hosszú, a ruhád pedig olyan, mint egy... útonállóé. Egy ilyen elegáns hajón az utasoknak kifogástalan öltözéket kell viselniük. Úgy nézel ki, mint aki épp az imént jött vissza az aratásból. A mogorva képed pedig egyszerűen fertelmes. Nathan úgy döntött, véget vet az ostoba civakodásnak, és a lényegre tér. - Rendben van, Sara - kezdte. - Essünk túl rajta! - Min kellene túlesnünk? Nathan unottan sóhajtott. - A sírögörcsökön és a könyörgésen - mondta vállat vonva. - Nyilvánvaló, hogy félsz. Mindjárt sírni fogsz, igaz? Nyilván haza akarsz menni. Úgy döntöttem, megkíméllek a megaláztatástól és attól, hogy könyörögnöd kelljen. Ezért most a tudomásodra hozom: bármit tehetsz, bármit mondhatsz, mindenképpen velem maradsz. A férjed vagyok, Sara. Szokd meg! - Zavarna, ha sírnék? - kérdezte Sara fojtott hangon. - A legkevésbé sem - felelte Nathan. Természetesen hazudott, de az igazat nem akarta beismerni. Tudta, hogy a nők az efféle információkat általában a férfiak ellen fordítják, és minden alkalommal sírva fakadnak, ha akarnak valamit. Sara mély lélegzetet vett. Nem akart megszólalni, amíg vissza nem nyeri az önuralmát. Nathan tényleg azt gondolta, hogy könyörögni fog? Rémes alak volt. És félelmetes. Egy szikrányi könyörület sem szorult belé. Sara tovább bámulta, s közben összegyűjtötte a bátorságot, hogy feltegye azokat a kérdéseket, amelyek már oly régóta foglalkoztatták. Nem hitte, hogy a férfi elárulja az igazságot, de kíváncsi volt, milyen hazugságokat talál ki. Nathan úgy érezte, Sara mindjárt elsírja magát. Látszott, hogy retteg tőle. Nathan remélte, hogy nem ájul el megint.

Bár sosem volt túl türelmes a gyengébb nemmel szemben, mégsem akarta, hogy Sara féljen. Valójában sajnálta is egy kicsit. Hiszen nem a saját akaratából ment hozzá feleségül. Nathan St. James volt, Sara pedig Winchesterként nevelkedett. Nyilván arra tanították, hogy gyűlölje őt. Szegény Sara csak eszköz volt, akit az őrült király megpróbált felhasználni, hogy kibékítse a két viszálykodó családot. De a múltat Nathan sem változtathatta meg. A szerződésen ott volt az aláírása, és ő eleget akart tenni a feltételeknek. - Valószínűleg rájöttél már, hogy nem akarok visszalépni ettől a házasságtól - mondta határozott hangon. - Sem most, sem máskor. A bejelentés után türelmesen várta a hisztériát. - Mi tartott ilyen sokáig? - kérdezte Sara olyan halkan, hogy Nathan azt hitte, rosszul hallja. - Tessék? - Miért vártál ilyen sokáig? - kérdezte Sara most már hangosabban. - Miért vártam mire? Nathan teljesen zavartnak tűnt. Sara ismét nagy levegőt vett. - Arra, hogy értem gyere - magyarázta. A hangja remegett. - Eddig miért nem jöttél értem? Nathan annyira megdöbbent, hogy nem is tudott azonnal felelni. Sara szinte már kiabált. - Van fogalmad róla, mennyit vártam rád? Nathan szeme kikerekedett. Sara elveszítette az önuralmát. - Nincs? - kiáltotta. - Semmit sem jelentettem neked? Annyi fáradságot sem akartál venni, hogy értem gyere? Nathant megdöbbentették a kérdések. - Te el akarod hitetni velem, hogy azért haragszol rám, mert eddig nem mentem érted? - kérdezte. Sara felkapta a keze ügyébe akadó első tárgyat, és Nathanhez vágta. Az éjjeliedény szerencsére üres volt. - Hogy haragszom-e? - kérdezte üvöltve Sara. - Miből gondolod, hogy haragszom, Nathan? Nathan kitért az éjjeliedény, majd az azt követő két

gyertyatartó útjából, aztán ismét az ajtónak dőlt. – Nem is tudom - morogta. - Izgatottnak látszol. - Izgatottnak... - Sara a haragtól képtelen volt folytatni. Nathan elvigyorodott és bólintott. - Izgatottnak - ismételte. - Van egy pisztolyod? - Igen. - Kölcsön adnád? Nathan uralkodott magán, és nem nevetett. - Minek az neked, Sara? - Mert le akarlak lőni, Nathan. Nathan ekkor már tényleg nem bírta tovább, és felkacagott. Sara úgy határozott, hogy gyűlöli. Legszívesebben sírva fakadt volna dühében. Talán mégsem tévedtek a rokonai. Talán Nathan tényleg megvetette, ahogy a szülei megmondták. Feladta a csatát, és visszaült az ágyra. Összekulcsolta a kezét, és lesütötte a tekintetét. - Kérlek, hagyd el a kabinomat! Ha meg akarod magyarázni a szánalmas viselkedésedet, holnap megteheted. Most túl fáradt vagyok hozzá, hogy meghallgassam a kifogásaidat. Nathan nem akart hinni a fülének. Sara parancsolgatni mert neki. - A mi házasságunk nem így működik, Sara. Én adom az utasításokat, és te engedelmeskedsz. Hangja kemény volt és haragos. Szándékosan, mert azt akarta, hogy Sara megértse: komolyan gondolta, amit mondott. Talán megint megijesztette. Sara izgatottan tördelte a kezét. Nathan enyhe lelkiismeret furdalást érzett, amiért ismét a megfélemlítés eszközéhez folyamodott, de ez az ügy nagyon komoly volt. Megfogadta, hogy nem hátrál meg, még akkor sem, ha Sara elpityeredik. Sara egy hosszú percen át tördelte a kezét, mintha férje nyakát szorongatná az ujjai között. Ettől a gondolattól kissé jobb kedvre derült. - Hallottad, mit mondtam, Sara? - zökkentette vissza Nathan a valóságba. Úristen, mennyire gyűlölte Sara ezt a megszólítást!

- Igen, hallottam - felelte. - De nem igazán értem. Miért működik így ez a házasság? Szeme ismét könnybe lábadt. Nathan úgy érezte magát, mint egy emberevő óriás. - Csapdába akarsz csalni? - kérdezte. Sara a fejét csóválta. - Nem - felelte. - De én úgy gondoltam, hogy a házasságunk más irányba halad majd. Igen, mindig is így gondoltam - tette hozzá sietve, amikor a férfi összevonta a szemöldökét. - Ó? És mégis, milyen irányba? Valóban kíváncsi volt Sara véleményére. Sara azonnal felbátorodott. Finnyásan vállat vont. - Nos, úgy gondoltam, az én feladatom lesz, hogy megmondjam, mit akarok. - És? - nógatta tovább Nathan. - És a te feladatod az lesz, hogy megszerezd nekem. Nathan sötét tekintete elárulta, hogy nem igazán tetszik neki ez az álláspont. Sara ismét dühbe gurult. - Meg kellene becsülnöd engem, Nathan. Hiszen ezt ígérted. - Én nem ígértem, hogy becsülni foglak - ellenkezett Nathan. - Az ég szerelmére, asszony, én semmit sem ígértem neked. Sara nem hagyhatta, hogy a férfi büntetlenül megússza ezt a hazugságot. Fölugrott, és szembefordult vele. - Ó, dehogynem. Megígérted - kiáltotta. - Olvastam a szerződést, Nathan, az elejétől a végéig. A földért és a kincsekért cserébe gondoskodnod kell a biztonságomról. Továbbá jó férjként kell viselkedned, szerető apaként, és legelső sorban, viking, szeretned és becsülnöd kell engem. Nathan szóhoz sem jutott. Hirtelen megint nevetni szeretett volna. - Komolyan azt akarod, hogy szeresselek és becsüljelek? - A leghatározottabban - felelte Sara, és összefonta a karját. - Azt ígérted, szeretni és becsülni fogsz engem, és istenemre, így is lesz. Sara ismét leült az ágyra, és megigazította a ruháját. Arcának vörös színe elárulta zavarát.

- És te mit teszel, mialatt én szeretlek és becsüllek? kérdezte Nathan. - Te mit ígértél, Sara? - Én nem ígértem semmit - felelte Sara. - Csak négyéves voltam, Nathan. Én nem írtam alá a szerződést. Te igen. Nathan becsukta a szemét, és magában elszámolt tízig. - Tehát úgy gondolod, hogy apád aláírását nem kell tiszteletben tartanod? Az ígéretek, melyeket a nevedben tett, nem köteleznek? - Ezt nem mondtam - suttogta Sara. Felsóhajtott, majd hozzátette: - Természetesen tiszteletben tartom az ígéreteit. Hiszen a nevemben tette őket. - És mik azok? - kérdezte Nathan. Sara hosszú ideig várt, mielőtt megszólalt. - Nekem is szeretnem és becsülnöm kell téged motyogta. Nathan nem érte be ennyivel. - És? - És mi? - kérdezte Sara tudatlanságot színlelve. Nathan rájött, hogy menyasszonya a bolondját járatja vele. - Én is olvastam a szerződést, az elejétől a végéig csattant föl. - Ne tedd próbára a türelmemet. - Rendben van. Engedelmeskednem kell neked. Most boldog vagy? - Igen - felelte Nathan. - Tehát most ott tartunk, ahol elkezdtük. Mint korábban már említettem, én leszek az, aki kiadja az utasításokat, és te leszel az, aki engedelmeskedik nekik. És ne merészeld még egyszer megkérdezni, miért. - Megpróbálok majd engedelmeskedni az utasításaidnak, Nathan, de csak abban az esetben, ha értelmét látom. Nathan türelme elfogyott. - Teszek rá, hogy látod-e értelmét vagy sem - mordult fel. - Azt fogod csinálni, amit mondok. Sarát nem izgatta, hogy a férfi felemelte a hangját. Halkan és kedvesen megszólalt. - Nem lenne szabad ilyen szavakat használnod egy hölgy jelenlétében, Nathan. Közönségesen hangzanak, te pedig egy márki vagy, ha nem tévedek. Nathan tekintete vérfagyasztó volt. Sara úgy érezte, tökéletes vereséget szenvedett.

Igenis gyűlölsz engem.Ó. Sara azonnal sírva fakadt.Sara? . Nem tudsz átejteni. . majd visszafordult. megértő.Ettől jobban érzed magad? Nathan válaszként becsukta az ajtót.Ne kiabálj velem! Szeretnék normálisan beszélgetni veled. Annyi fáradságot sem vett. . kicsit féltem tőled ismerte be. A hasán feküdt. Sara nem hitt neki. aki egy napon eljön a menyasszonyáért.Nem gyűlöllek. Winchester vagyok. . karját széttárva. Amint egyedül maradt. míg végül elnyomta az álom. Kinyitotta az ajtót. mennyire naiv volt és bolond! Hány éven át álmodozott a csodálatos. érzékeny férfinak képzelte.Igen? . Nathan úgy döntött. de te egyszerűen képtelen vagy uralkodni magadon.Nem. hogy nem megértőbb és nem kedvesebb egy bakkecskénél..Amikor először megpillantottalak. aranypáncélos lovagról. hogy Sarát a saját ágyában látja. hogy Nora jegygyűrűjét még mindig az ujján viseli. Férje épp az imént bizonyította be. . Nathan elégedett volt. . igaz? . Sara addig siratta magát. dehogynem. . De az álmai most az arcába nevettek.Mi az? . aki halálosan szerelmes belé. . Ó. Kedves. Furcsa. . nem félsz tőlem? Sara megcsóválta a fejét. hogy levetkőzzön.Gyűlölsz engem. Különös. de ez nem tetszett neki. Nathan egy órával később ismét benézett hozzá.Nathan? . Nathan megfordult. békén hagyja.Ugye.Nem. és zsebre tette. Most szeretnék lepihenni. Nathan. Nagyon fáradt vagyok. de jóleső érzéssel töltötte el. Lehúzta Sara ujjáról a gyűrűt. és te minden Winchestert gyűlölsz. hogy Sara ne lássa a mosolyát. Menyasszonya mélyen aludt. Észrevette.

olyan átkozottul sebezhető látványt nyújtott. hogy kissé szűnjön az émelygés.Igen . hogy az én Johnnym gyűrűje ismét rajtam van. és szája Nathan bőréhez ért. igaz? . Keze véletlenül Sara arcához ért. Nathannek eszébe jutott a zsebében lapuló gyűrű. Megvárta. .Annak. Nora kinyitotta a szemét. Nathan a kísértésnek engedve végigsimította Sara hátát. drága fiam. majd visszament az ajtóhoz.kiáltott utána Nora. Arckifejezése nyugodt volt. Sara elfordította a fejét. mint egy lelkes kiscica. és elindult Sara nénikéjének kabinja felé. mihez kezdjen vele? Hogyan tartsa magát távol egy ilyen csábító jelenségtől? Nathan egy időre kénytelen volt megfeledkezni ezekről a kérdésekről. A zsinórt képtelen volt kioldozni. Sara nem ébredt fel. Amikor Nathan észrevette. és a nő ösztönösen hozzádörgölőzött. nincsenek nagyobb fájdalmai. Most. Előbb a kék ruhát vette le. Az ég szerelmére.felelte. és az alsószoknya majdnem kifogott rajta. Az ágyhoz lépett. Sápadt volt és nehezen vette a levegőt.Biztosan szentimentális bolondnak tart. A selyeming kivételével minden ruhájától megfosztotta Sarát. Nathan gyorsan elmosolyodott. És a teste tökéletes volt. majd fölemelt egy takarót. Nora békésen aludt. mennyi ideig állt ott és bámulta menyasszonyát.Köszönöm. Olyan ártatlan. kiment.Aztán elkezdte vetkőztetni. olyan jóhiszemű. . . és elmosolyodott. Nehezen boldogult. és kézzelfoghatóan reagál a látványra. majd a cipőket és a harisnyákat. Nathan elmosolyodott. Halkan felsóhajtott. hogy saját teste gerjedni kezd. megfordult. mert a tengeri betegség egy újabb hulláma tört rá. és a hegyével elvágta. Nathan egy kurta biccentéssel nyugtázta az asszony háláját. sokkal jobban fogok aludni. Menyasszonya pontosan olyan volt. és Sarára terítette. Nathan gyorsan elhúzta a kezét. . Nathan nem tudta. és indulni készült. felemelte az idős asszony kezét. és az ujjára húzta a gyűrűt. de úgy tűnt. amikor aludt. Ekkor elővette a kését. . és a hátára fordult.

Ha azt mondom. ők.Beszélt már Sarával? . Vigyázok a javaimra. vagy egy bizonyossal? . . mire képesek azok az emberek.. . . .Alszik . maga nem tudja.Sarát fogják felhasználni maga ellen . ne menjen még! Nathan megfordult. Kinyitotta az ajtót.A férfi nyers őszinteségét hallva Nora felkacagott. .Igen.mondta Nathan nyomatékosan. . Nathan becsukta az ajtót. . . drága fiam.Elhiszem . az összessel.kérdezte Nora. .suttogta Nora.tette hozzá bólogatva. James.Már biztonságban van. Nathan vállat vont.De mihez kezd a Winchester asszonyokkal? .magyarázta.Ő már nem Winchester. el kell hinnie.Nem magam miatt félek. mibe keveredett? El sem tudja képzelni. . .kiáltott rá Nora. ha muszáj .De drága fiam. . és összefonta a karját.mondta. el tudok bánni velük. mire vagyok képes . . hanem St.ellenkezett Nathan. Hanem maga és Sara miatt. Sérti a hiúságomat. . Szerette volna.Nem kell félnie .mondta Nathan. ha Nathan megfordul.Kérem.Sarával.A Winchesterek számomra nem jelentenek kihívást.Várjon! .felelte.jelentette ki Nathan. Van fogalma róla.Nem.suttogta Nora. visszament Nora mellé.Úgy érti.kérdezte.Állok elébe . ami az enyém . . A homlokát barázdáló ráncoktól eltekintve nyugodtnak tűnt. . hogy láthassa az arckifejezését. Üldözni fogják magát.. . Nora. Az asszony a fejét csóválta. .Nora. . Bántani is képesek.Megvédem. és elindult. .Vele nem lesz baj . Lassan bólintott. .Jól van? .mondta kedves hangon. ha aggódik a biztonsága miatt. . A férfi önteltsége kissé megnyugtatta Norát. Maga félreértett .Nagyon félek . .

De a férfi félbeszakította. ha maga sem nevez „drága fiamnak. Jobb lesz. . . Nora. Mintha leprás lenne.Igen. miért. és mindig kedvesen fogok bánni vele." Megegyeztünk? Nora elmosolyodott. De ez alatt az idő alatt semmi sem változott.Túl sokat aggódik.Még sosem hallottam senkit így beszélni a feleségéről. hogy megértse.Tudom. és meg fogja érteni. .Drága fiam . .. hogy tisztára mossa előtte a többieket. . Az elmúlt évek nagyon megviselték.Maga sok időt töltött távol Angliától. mert ő legalább olyan ravasz.Asszonyom.Igen. Én természetesen az anyját hibáztatom. Nathan a háta mögött összekulcsolta a kezét. Nathan nem felelt. . hogy olyan rendezvényeken vegyen részt. Nora rövid szünetet tartott. mennyire szerencsés. amilyenekre a fiatal lányok áhítoznak. És ne aggódjon Sara miatt! Ő a feleségem. .változtatott témát Nora.Az én Sarám egy álmodozó. Nora. Csak nézze meg a rajzait. majd folytatta. mint egy generális. hogy vigyázni fog rá.mondta Nora. . hogy Nathannek szólítsam? .Az én Sarám nagyon jószívű . Sarát . .-A javaira? . Nem akarja elhinni. mint Henry bácsikája. Mindig a nővére. Az emberekben csak a jót látja meg. . bár én sosem fogom megérteni.ismételte Nora.kezdte újra Nora. Állandóan a fellegekben jár. Sarának sosem engedték. .Megengedi. Idővel majd rájön.. Ostoba dolog volt a részemről – értett egyet kuncogva. Hunyorogva nézett az óriás férfira. mint a testvérei. Ugyanabból a gonosz fajtából valók. Éveken át hazudott a lányának. És . . hogy az apja pontosan olyan. . A feleség még mindig a férje tulajdona. Belinda volt a középpont.Csak azt akarom.Láttam. Nem nevezem többé öregasszonynak. ha vigyáz Sara nővérével. hogyan védelmezte azokkal a gengszterekkel szemben . A házassági szerződés miatt a családja kívülállónak tekintette.suttogta Nora.Sara természetesen nagyon hűséges a szüleihez és a nővéréhez. alkut ajánlok magának. miről beszélek. és járkálni kezdett.

remélem, hogy tekintettel lesz a gyöngéd érzéseire is, Nathan. Tudja, Sara valójában nagyon félénk. Magába fojtja a gondolatait. Nagyon nehéz kitalálni, mit érez. Nathan felvonta a szemöldökét. - Ugyanarról a nőről beszélünk, asszonyom? Nora vigyora mindent elárult. - Véletlenül meghallottam a beszélgetésük egy részletét vallotta be. - Nem szokásom a hallgatózás - tette hozzá -, de nagyon hangosan beszéltek, és az igazat megvallva többnyire Sara hangját hallottam. Azt is csak felületesen. Mondja meg, Nathan! Úgy lesz? - Hogy? - Hogy szeretni és becsülni fogja? - Véletlenül épp ezt hallotta, igaz? - vigyorodott el Nathan. - Azt hiszem, ezt az egész legénység hallotta. El fogok beszélgetni vele erről a hölgyekhez nem méltó üvöltözésről. Még sohasem hallottam, hogy felemelte volna a hangját, de az az igazság, hogy nem tudom hibáztatni. Maga tényleg nem siette el, hogy érte jöjjön. És Sara majd beleőrült a maga... feledékenységébe. El kell hinnie nekem: Sarának nem szokása, hogy felemelje a hangját. Nathan a fejét csóválta. Megfordult, és kiment a kabinból. Mielőtt becsukta volna az ajtót, Nora utánakiáltott. - Még nem válaszolt. Szeretni és becsülni fogja? - Van más választásom, asszonyom? Nora válaszát meg sem várva becsukta az ajtót. Sara nem sokkal később arra ébredt, hogy valaki öklendezik a közelében. A szenvedő hang hallatán az ő gyomra is émelyegni kezdett. Felült. Első gondolata Nora volt. Sara azonnal felpattant, és az ajtóhoz rohant. Annyira álmos volt, hogy azt sem tudta, hol van. Amíg lába bele nem akadt a földön heverő alsószoknyába, arra sem jött rá, hogy majdnem meztelen. Biztosan Nathan egyik szobalánya vetkőztette le, gondolta. A hajókoffere az egyik fal mellett állt, de Sara nem emlékezett rá, mikor hozták be. Zajt hallott a folyosó felől, és kinyitotta az ajtót. Nathan épp akkor ment el a kabinja előtt, amikor Sara kikukucskált.

A férfi még csak feléje sem nézett. Egyszerűen megfogta a kilincset, és bezárta az ajtót. Sara nem csodálkozott a durvaságán, és már nagynénje miatt sem aggódott. Amikor meglátta Nathan arcszínét, mindent megértett. Az ádáz viking feje olyan zöld volt, mint a tenger. Lehetséges lenne? - kérdezte magától Sara. St. James legyőzhetetlen márkiját a tengeribetegség gyötörte? Ha nem lett volna annyira kimerült, Sara felkacagott volna. Visszament az ágyához, és egy nagyot szundított, mielőtt megvacsorázott Norával. Aztán ismét lefeküdt, és még mélyebben aludt. A kabin levegője az éjszaka folyamán jelentősen lehűlt, és Sara arra ébredt, hogy didereg. Megpróbálta magára húzni a paplant, de nem ment. Amikor végre kinyitotta a szemét, azonnal rájött, miért. A takaró Nathan hosszú, meztelen lábára tekeredett. A férfi mellette aludt. Sara majdnem szívrohamot kapott. Kinyitotta a száját, hogy sikítson, de a férfi keze azonnal elnémította. - Nem merj sikítani! - parancsolta. Sara eltolta a kezét. - Takarodj az ágyamból! - suttogta dühösen. Nathan fáradtan felsóhajtott, mielőtt válaszolt volna a megjegyzésre. - Sara, ez az ágy egészen véletlenül az enyém. Ha valaki elmegy innen, akkor az te leszel. A hangja álmos volt, és ez kissé megnyugtatta Sarát. A férfi valószínűleg nem akart mást, csak aludni, így Sara erénye egyelőre biztonságban volt. - Rendben van - mondta. - Akkor átmegyek Norához aludni. - Nem - felelte Nathan. - Nem fogod elhagyni ezt a kabint. De ha akarsz, aludhatsz a földön, ara. - Miért nevezel folyton arának? Ha már semmiképp sem akarsz a nevemen szólítani, mondd azt, hogy feleség! - De még nem vagy a feleségem. Sara nem értette. - A leghatározottabban az vagyok... vagy nem? - Addig nem, amíg nem fektettelek le. Egy hosszú, néma perc telt el, míg Sara válaszolt.

- Hívhatsz arának. - Nincs szükségem az engedélyedre - morgott Nathan, aztán megpróbálta átölelni menyasszonyát. Sara reszketni kezdett, és eltaszította a férfi kezét. - Úristen, el sem hiszem, hogy ez megtörténik velem kiáltotta. - Kedvesnek, gyöngédnek és megértőnek kellene lenned. - Miből gondolod, hogy nem vagyok az? - Meztelen vagy - fakadt ki Sara. - És ez azt jelent, hogy nem vagyok... Sara legszívesebben megütötte volna. Nem nézett rá, de hallotta a nevetését. - Zavarba hozol - jelentette ki. - Szándékosan. Nathan kezdte elveszíteni a türelmét. - Nem szándékosan hozlak zavarba - csattant fel. Egyszerűen így szoktam aludni, ara. Majd megszokod... - Istenem - sóhajtott Sara. Úgy döntött, véget vet a gyalázatos beszélgetésnek. Az ágy végébe húzódott, mert egyik oldalról a fal állta útját, a másikról Nathan. Ahhoz már túl sötét volt, hogy megkeresse a köntösét. Nathan az egyik takarót lerúgta az ágyról. Sara felvette, és maga köré csavarta. Nem tudta, mennyi ideig állt ott, Nathan hátát bámulva. A férfi mély, egyenletes légzése jelezte, hogy mélyen alszik. Sara pillanatokon belül dideregni kezdett. Vékony hálóinge nem sok védelmet nyújtott a szoba hideg levegőjével szemben. Pocsékul érezte magát. Leült a földre, meztelen lábát a takaró alá dugta, majd az oldalára feküdt. A padló olyan volt, mintha jég borítaná. - Egy normális házasságban a férjnek és a feleségnek van külön hálószobája is - motyogta. - Soha életemben nem bántak velem ilyen cudarul. Ha így akarsz becsülni engem, rossz úton jársz, Nathan. Nathan minden szavát hallotta. - Gyorsan tanulsz, ara - mondta mosolyogva. Sara nem tudta, miről beszél a férfi. - És mi lenne az, amit gyorsan tanulok? - kérdezte. - Hogy hol a helyed - morogta Nathan. - A kutyámnak ez

sokkal tovább tartott. Sara felsikított. - A kutyádnak? - Felpattant, és megbökte Nathan vállát. Menj arrébb! - Mássz át rajtam, Sara. Én mindig kívül alszom. - Miért? - Hogy megvédjelek. Ha betörnek a kabinba, előbb velem kell elbánniuk. Most pedig aludj, asszony! - Ez valami régi szabály, vagy újdonság? Nathan nem felelt. Sara újra megbökte a vállát. - Aludt már más nő is ebben az ágyban, Nathan? - Nem. Sara maga sem értette, miért, de végtelenül megnyugtatta a határozott állítás. Amikor rájött, hogy férje valóban védeni akarja, elillant a haragja. Lehet, hogy Nathan olyan volt, mint egy emberevő óriás, de mindent elkövetett Sara biztonsága érdekében. Sara lefeküdt az ágyra, és a falhoz bújt. Az ágy hamarosan remegni kezdett a reszketésétől. Nathan türelme elfogyott. Kinyújtotta a kezét, és durván magához húzta menyasszonyát. Szó szerint betakarta Sarát meztelen testével. Sara nem tiltakozott. Nem tudott, Nathan a szájára tette a kezét. Sara közelebb húzódott, feje búbját a férfi állához szorította, és lehunyta a szemét. Amikor Nathan elengedte a száját, megszólalt. - Ha valaki a földön alszik, akkor az te leszel. Nathan válaszként bosszúsan felmordult. Sara elmosolyodott. Már sokkal jobban érezte magát. Ásított, és még közelebb húzódott a férjéhez. Nem fázott, biztonságban volt... és érezte, hogy egy kicsit már tisztelik. Kezdetnek nem volt rossz. Negyedik fejezet Másnap reggel sokkal jobban érezte magát. Végre kipihent volt, és úgy érezte, az egész világgal képes szembeszállni. Az éjszaka folyamán csodás tervet eszelt ki, és biztos volt

benne, hogy miután elmagyarázza, mit akar, a férje beleegyezik. Persze kezdetben majd morog egy kicsit, de végül megérti, milyen sokat jelent ez Sarának, és meghátrál. Számtalan téma várt megbeszélésre, de úgy döntött, a legfontosabbal kezdi. Azt akarta, hogy Nathan annak rendje és módja szerint udvaroljon neki, és a házasságuk legyen normális. Elhatározta, hogy mindvégig higgadt marad, akkor is, ha férje elveszíti az önuralmát. Kedves hangot üt meg, és logikus érveket sorakoztat fel. Rettegett a rá váró feladattól. Nathannel nem volt könnyű szót érteni. Hirtelen sötét gondolata támadt. Mi van, ha Nathan igazából nem is akart a férje lenni? Hiszen az éjszakai közös együttléteket mindennapi kötelezettségnek tekintette. Ostobaság, mondta magában Sara. Természetesen örül. hogy a férjem lehet. De önbizalma hamar elillant. Már régen hozzászokott a gondolathoz, hogy Nathan a férje, így soha nem is gondolt rá, hogy máshoz menjen feleségül. Ezzel a gondolattal nőtt fel, és mivel alkalmazkodó természetű volt, sosem vitatta a sorsát. De vajon Nathan hogy állt ehhez a kérdéshez? Ő nem olyan embernek tűnt, akire bármit is rá lehet erőltetni. Sarának meg kellett bizonyosodnia. Gondosan felöltözött, mert nagyon szép akart lenni, amikor Nathannel találkozik. Majdnem egy óráig tartott, amíg kicsomagolt. Először a sötétzöld utcai ruháját választotta, de a szoknyát nem tudta tökéletesen kisimítani, ezért a világos rózsaszín ruha mellett döntött. Ennek a kivágása szolidabb volt, így nem bosszanthatta Nathant. Miután felöltözött, Nora kabinja felé indult. Szerette volna megvitatni tervét a néni kéjével. De Nora mélyen aludt, és Sarának nem volt szíve felébreszteni. Amikor kilépett a kabinból, észrevette, hogy a sötét, keskeny folyosó egy nagy, téglalap alakú teremmé szélesedik. A lépcsős lejárón beszűrődő napfény megcsillant a parkettán. A helyiségben nem voltak bútorok, de a

A fülcimpájából lógó arany fülbevaló lenyűgözte Sarát. A nagydarab férfi vállat vont. aki a lépcsős lejárón közeledett felé. A férfi észrevette Sarát és magállt. A férfi kissé óvatosan bánt vele. Sarának fogalma sem volt róla. majd lassan bólintott. majd válaszolt. Lady St. .mondta Sara. hogy nem ellenkezett. Maga megütött engem. Egyetlen mentségem. hogy mondja.Tegnap este már találkoztunk. James. hogy finom úrihölgyekkel társalogjon. hogy elnyerje a férfi barátságát. . de nem szólt semmit. Sarát annyira megdöbbentette a férfi vakmerősége. és bocsánatkéréssel tartozom önnek. Várta.Jó napot. semmiben sem hasonlított erre a halk szavú. Megbocsájt. James vagyok. Kezet fogott a férfival. hogy úgy tesz. és köszönöm. Végül is a rakparton egyáltalán nem viselkedett úrihölgyhöz méltó módon. hogy a férfi bemutatkozzon. A férfi a fejét csóválta. hogy eszébe sem jutott felvenni.Igen. hogy emlékeztet rá. Valószínűleg nem szokott hozzá. . . Egy bosszús pillantást vetett a férfira. Az a nő. . Mi a neve? .Nagyon örülök. amiért megütöttem. most. uram? Jimbónak elakadt a szava. s közben leejtette az ernyőjét.mondta. uram . Sara ezt nem tudta mire vélni. és az egész jelenetet szerette volna elfelejteni. uram . hogy kissé meg voltam rémülve. mintha nem ismerné. Sara pedig arra koncentrált. mi lehet a helyiség rendeltetése. uram.mondta. Emlékszik? Sara emlékezett. Sara még a rakodópartról emlékezett a férfira. . hogy megismerhettem. James . s térdet hajtott. Sara furcsának találta a nevet. akit két napja megismert.Igen.plafonból rengeteg vaskampó állt ki. de elhatározta. Jimbo annyira meglepődött. .Jimbo. Lady St. emlékszem.A nevem Lady Sara Winchester. . A matróz egy hosszú percig bámult rá.A maga neve Lady St. Ekkor egy matrózra lett figyelmes.

Különösebb kárt nem okozott tette hozzá dörmögve.Ezt ne felejtse el megemlíteni. . . Jimbo félretolta a paravánt. Mivel a tengerész szemmel láthatóan jó hangulatban volt. de most. . . volna még egy kérdésem. föltesz neki néhány kérdést. Amikor visszanyerte az önuralmát. .Ha nem tartom fel. És micsoda nő volt! Jimbo még sosem látott ehhez fogható barna szempárt. hogy sokkal nagyobb. uram. megbocsájtok. . és rögzítette a lépcső mellett.Az az igazság. Ha nem voltak szobalányok. .Micsoda? ... egyszerű folyosó. Jimbo a plafonra nézett. megszólalt. Magának nagyon jó szíve van. Nagyon durva voltam. nem láttam azt a paravánt. mint egy kamaszfiú.Ezen a hajón nincsenek szobalányok ..Hogy hívják ezt a helyiséget..Akkor ki. . és a ruháimat is rendbe kellene tenni. látom. Nathan. . Amikor a hajóra szálltam.Legalábbis az igazi . hogy számít. Sarának tetszett az ötlet. Jimbo hátraszegte a fejét és felkacagott.alázatos asszonyra.Igazán köszönöm.Ó.Sara körbemutatott a termen. . és. Mister Jimbo. . .Számít magának. Sara úgy döntött.ígérte. hogyne. ... Olyan esetlennek érezte magát. a kapitánynak sem. akkor előző nap ki vetkőztette le? A válasz egy pillanat alatt agyába villant.Uram? Találkozott ma reggel valamelyik szobalánnyal? Az ágyam még nincs bevetve.Feltétlenül megemlítem neki .. hogy megbocsájtok-e vagy sem? Sara szenvedélyesen megszorította a férfi kezét.Ez a tiszti étkezde .Rendben. hogy magán és a nénikéjén kívül nincs más női utas. .Sara nem fejezte be a mondatot.Azt hittem. hogy beárad a napfény. Szalonnak is nagyszerűen megfelelne. . majd válaszolt.felelte Jimbo. Sara mosolya eloszlatta a homlokát barázdáló ráncokat. ahol most állunk? Egyáltalán van valami neve? . Persze. uram.mondta. .

fregattokon így nevezik. ha elhiszi a Pagan jótetteiről szóló ostobaságokat. . hanem I egy félelmetes kalózról. Jimbo kim tűnően szórakozik. . A paraván mögött lépcső vezetett az alacsonyabb szintre.A bort és a vizet az alattunk lévő szinten tároljuk -felelte Jimbo.Természetesen nem szeretem.Pagan .A lőszerraktár a vízszint alatt van. . Úgy tűnt. uram.Ez kevesebb a hasonló hajókon megszokottnál. Ez a hajó egy fregatt kicsinyített mása.Mindenki hallott arról a gazemberről. amikor öltözködtem. Igen.Kissé izgatott voltam. .A lőszert? . .Mi ez a zaj? . . Egy vagyont tűztek ki a fejére. Miért tart a kapitány ilyen fegyvereket a hajón? Mi szüksége rájuk? Jimbo vállat vont. igaz? Jimbo mindent elkövetett. így a részletek elkerülték a figyelmemet. majd bólintott.Már korábban is hallottam. . . .Mi szükségünk lenne lőszerre? Jimbo elmosolyodott. Milyen ravasz a mi kapitányunk! Felkészülten várja a kalózok támadását.közölte Jimbo. mylady. de mindig célra tartunk. amikor a hajóra szállt? Sara a fejét csóválta. jelenleg nincs háború. . bár Sara nem értette. . Az okítást egy éles füttyszó szakította félbe. Sara szeme hirtelen ki kerekedett. .De Mister Jimbo. és nincs szükségünk többre.Gazember? Tehát maga nem szereti Pagant? Sara erre a kérdésre számított a legkevésbé.A lőszert pedig két szinttel lejjebb. A férfi szemében felcsillanó tűz zavarba hozta. Magát nyilván rendkívül romantikus természettel áldotta meg a sors. .Összesen nyolc ágyúnk van .Nem látta az ágyúkat. persze.kérdezte Sara. Hiszen nem a legfrissebb londoni pletykákról beszéltek.Hová vezet ez a lépcső? . hogy el ne mosolyodjon. . uram. Ő egy bűnöző. .bökte ki a hírhedt kalóz nevét. . Így támadás esetén nem robbanhat fel. és már nagyon a kapitány szívéhez nőtt tette hozzá. miért.kérdezte Sara.Ezek szerint hallott már Paganról? . .

. De egy közös vonásuk mégis van. A férfi a kormánykerék mögött állt.Fura egy szerzet. és levette az ingét. mi történt. Sara épp kiáltani akart. hogy lássák.Mister Jimbo? . .. Mosolyogva elindultak a fedélzet felé.értett egyet Matthew. . . hogy menyasszonyát nem fenyegeti veszély. Hívjon egyszerűen Sarának! Ebben a percben Matthew jelent meg a lépcsőn.Nathan húgát még sosem láttam sírni. hogy a hang forrása Sara.morogta a matróz. . . Matthew bólintott. Azt jelenti.Micsoda? . Sara egyedül volt. mint egy kisördög . amikor a férfi hátat fordított neki.Úgy különböznek egymástői. Egy pillanat alatt rájött. Mindketten tudták. igaz.A Jimbo is megteszi. A két hölgy összehasonlításának egy kísérteties sikoly vetett véget. és megfordult. -De amit ez a nő művelt az első éjszaka. ő sohasem sír .Lady Sara. Sara megpillantotta a hátán éktelenkedő sebeket.Mindketten pokolian jól néznek ki. Sara épp akkor találta meg Nathant.Ki tette ezt veled? Nathan megragadta a korbácsát. Barátok vagyunk. éjjel és nappal. .Sara egy csöppet sem hasonlít a mi Jade-ünkre jelentette ki Jimbo.mondta büszkén Matthew. hogy le kell váltani az őrséget. . . . . .Bezzeg Jade. és fölment a fedélzetre.mondta Jimbo..Soha .Nem.Visítozott. Ő sosem sikítozott. . . Jimbo? Hogy kerül egy ilyen ártatlanság abba a kőszívű családba? . Jimbo elvigyorodott. és ösztönös felsikított.Akkor maga se nevezzen engem Lady Sarának. Lady Sara rámosolygott. nem kell Mister Jimbónak szólítania .A hajómester jelzi a váltást . Matthew megcsóválta a fejét.szólt Sara a távozni készülő férfi után.. mint tűz a víztől. -Ezt a hangot négyóránként mindig hallani fogja.magyarázta a férfi.

-Rendben. egyszerűen csak szólíts meg! Sara elindult férje felé. hogy rátapintott az igazságra.Mert csak ő lehet ennyire kegyetlen. . hogy szenvedhettél! . gondolta. úgy tettek.Ha nem mondod. Szemében könnyek csillogtak. Nathantől egylépésnyire megállt.Mi történt? ..Akkor valaki szándékosan tette veled? Ki az a szörnyeteg? Úristen. hogy emlékeztetsz rá .felelte Sara.Pagan tette? . .kérdezte Sara. .. .Jóságos Isten. Sara elpityeredett.Köszönöm. . Nathan.Azt hittem. Eddig még senki sem merte szóvá tenni a csúnya sebeket. Elhallgatott. . Nathan egy pillantással elhallgattatta... Sara ebből arra következtetett. mégis.Mert a sebeid feldühítenek.kérdezte Nathan. hogy Pagan volt az? . . A férfi megcsóválta a fejét. .Megijesztett valaki? A pokolba. .csattant fel. hogy vegye át a kormányt. akik látták. Nathan . . menj le! . asszonyom? Sara a fejét rázta.Az ég szerelmére. a sebek látványa túl sok volt neki. igaz? Jimbo köhécselni kezdett.Micsoda? Nathan döbbent képet vágott. miből gondolod.suttogta Sara..kérdezte. .Tele van sebhelyekkel. . .Ha zavar a hátam látványa.Fájdalmai vannak.Nem. .kérdezte Nathan még mindig zakatoló szívvel. Úgy látszik.Most meg mi a baj? . hogy észre sem vette. hiszen már évekkel ezelőtt történt. nagy levegőt vett. Tehát miért sikítottál? .Pagan tette veled. . . s út közben elejtette a napernyőjét. – Ha azt akarod.Nem zavar . Baleset ért? . amikor elejtette.Soha többé ne sikíts így! — utasította Nathan. mintha észre sem vették volna.A hátad. . sosem jövök rá. ehhez most nincs türelme. hogy rád figyeljek. Azok. . Annyira megdöbbentette az iménti látvány.Hogy mondhatsz ilyet? Nathan intett Jimbónak. majd nyugodtan folytatta.

felelte Nathan. . hogy néz ki az a gazember. ..Miért? .De nem Pagan. és várta. . mint egy kőszobor. Nathan.A kapitány nem bánja? . majd közelebb lépett.Nem kell kiabálnod. A férfi hátat fordított neki. már rég nem fáj. De a férfi arca olyan volt.Az ég szerelmére. ki volt az. Nathan érezte. Ránézett.Nem böktem volna meg a hátad tegnap éjjel. Sara megvárta. hogy Sara megérinti a vállát.suttogta Sara.. Talán mégis Pagan volt. Nathan ezt a megjegyzést válaszra sem méltatta. .Ó? És ezt honnan tudod? Sara vállat vont.Mert gyűlölni akarom. . és nem tudhattam. hogy Nathan is felé forduljon. ha tudok a sérüléseidről .Tudom. . Az ingerült hang megrémítette Sarát.Mi van? Sara megpróbált kedves maradni. .Sajnálom. ..Nem . . Sara együttérzése megdöbbentette. .Nem.Akkor áruld el nekem is! .Egészen biztos vagy benne. hogy egyedül maradjanak. . Elvette a kezét a férfi válláról. Évekkel ezelőtt történt. Nem mozdult. . . le pedig azért nem tudod. . Nathan? Senki sem tudja.Hallottam. asszony. ki tette .De a sötétben nem láttam. mert nem mondta meg a nevét. ha megbántottam az érzéseidet.mondta Nathan fáradtan.Nem Pagan volt az. Jimbo ellépett a kormánytól. Nem mondom meg.Mit nem bán? .Hogy te irányítod a bárkát.Nathan? . és mellélépett. . . Nathan haragja elillant.

megmarkolta göndör fürtjeit.kérdezte Nathan fejcsóválását látva. és felesége felé fordult.De én segíteni akarok.Mindkettőnknek más a feladata .Hogyhogy nem? Sara elégedetlen képet vágott. megragadta a vállát.Akkor gazdagok vagyunk? . amit aláírtam. magához szorította. a tiéd pedig az.Nathan szívmelengetően elmosolyodott. .Ez nem bárka. Számtanból kiváló vagyok. milyen bámulatosan néz ki ma Sara.mondta.Honnan tudhatod ilyen biztosan. magyarázd el.Nem. én boldogan segítek. Nem? . . Nathan felkacagott. Sara színpadiasan sóhajtott. és hátrahajtotta a fejét. Sara tovább nógatta. . miért döntöttek úgy. . s szája Sara ajkához közeledett. hogy fiút szülj nekem. . hogyan alapította meg Colinnal a hajózási társaságot. Nevezheted a Tengeri Sólymot hajónak vagy vitorlásnak. és mi. Sara. Nathan gyorsan elmondta neki. kapitányok. kapitányok? .A szerződés.Segíthetek a könyvelésben. Nathan! A férfi válaszra sem méltatta. Mielőtt Sara egyetlen hangot is kiadhatott volna. . nem vesszük jó néven az ilyesmit.fakadt ki Sara. .Ó. Mielőtt Sara elhátrálhatott volna. . . ara. .Kérlek. én nem is tudtam . hogy Nathan csendestárs marad. hogy teherbe ejtselek. Az ajánlata láthatóan tetszett Nathannek.Az én feladatom. Nathan szája az ajkára tapadt. -Ha ennyire biztos vagy benne. Nathan. . Nathan a tűzpiros ajakra meredt.A férfi bólintott. Sara felbátorodott.Szállítási szerződésre gondolsz? .Nem.Mi. . . de sose nevezd bárkának! Ez sértés. hogy tíztizenegy hónapon belül a társaság nagy haszonra tesz szert. Nathan elengedte a kormányt. Csak most jött rá. Sara lelkesen folytatta. és szabadjára engedte a vágyait. Sara. majd azzal zárta a tömör magyarázatot. hogy egy év múlva gazdagok leszünk? .

miért. Istenem. Éhsége mérhetetlen volt és követelő. Sara elvesztette az egyensúlyát. és a legénység visszatért a munkájához. Nathan hátrapillantott.Én nem vagyok tenyészkanca .. Sarának sokkal több időbe került. Észrevette. A férfira nyilván semmiféle hatást nem gyakorolt. Nathan halk sóhajjal hódolt be Sara kérésének. alapos lehet. és mindketten levegő után kapkodtak.Hazudsz. de menyasszonya nem engedte. mint gondolta. Legszívesebben újra megcsókolta volna. hogy egy csók ennyire. és bár teste menekülni próbált az ölelésből. de nem tudta. A csók szemmel láthatóan mélyebb hatást váltott ki belőle. Sosem hitte volna. . és magához húzta.suttogta. .Úgy csókoltál. . A szívéhez kapott..morogta. Úgy döntött.Sara térde elgyöngült. Ajkuk szétvált. A kapitány elengedte menyasszonyát. A legénység remekül szórakozott. és suttogva megszólalt.Ó. Hirtelen sírni szeretett volna. Aztán eszébe jutottak Nathan obszcén megjegyzései a kötelességekről. karját a férfi nyaka köré fonta. Saját gyengeségét tapasztalva bosszúsan megcsóválta a fejét. Nathan erőt vett magán. Ekkor hatolt tudatáig a harsány nevetés. A hajába markolt..És egyáltalán nem vagyok benne biztos. Nathan a távolodó férfiak hátára meredt.. míg magához tért. . . mintha. amikor megpillantotta Nathan unott arckifejezését. Kábult tekintetét látva mélységes elégedettség töltötte el. Csókjuk érzéki volt és vad. Nathan érezte. hogy a keze remeg.Ezek szerint becsaptál . majd ismét Sarára nézett. . és a kormány melletti fagerendának dőlt. .Azt hiszem. Egész testében remegett. . és visszafordult a kormányhoz. Nathan megpróbált elhúzódni Sarától. de amikor Sara nyelve a nyelvéhez ért. gondolta. gyűlöltem. hogy jólesik az érintésed. elég időt vesztegetett már a menyasszonyára. hogy lassan elveszti minden önuralmát.

Nem .Többé nem csókolhatsz meg .Igen. mennyire akarom azt a pénzt és azt a földet. olyan magabiztosan beszélni.Akkor honnan tudod.Valóban? . . Nathan nem értette.jelentette ki remegő hangon. de Nathan magához szorította. tudod. . Sara majdnem felsóhajtott.Nathan.tette hozzá . és durván belemarkolt a hajába. én olyan nő vagyok. mint egy simogatás. mielőtt említetted.Sara megpróbált olyan öntelten. ezért nem zárkózott el a további társalgástól.Miért akarnám? .Ezt azelőtt is tudtam. Nem szomjazhat annak a férfinak a gyöngéd szavaira. és tördelni kezdte a kezét. gondolta. .Sara ezt sértésként is felfoghatta volna. A cipőjére szegezte tekintetét. . mint Nathan.kérdezett vissza Sara. Csak azután csókolhatsz meg. de nyugtatóan dörzsölgetni kezdte Sara tarkóját. de uralkodott magán. Olyan volt. Elpirult. . . . . aki sértegeti.Nem. hogy akarom ezt a házasságot? . nem áll szándékomban elállni a szerződéstől. . Sara.Ugye. hogyan működik menyasszonya agya. A férfi nem engedte el. .felelte Sara. . miért erőlteti Sara a további magyarázatot.Miért ne akarnád? .Engedj el. . Nathan. aztán annak rendje és módja szerint össze kell házasodnunk a pap előtt. . De kíváncsi volt. . . Helyes.Tényleg . Nathan! Ez nagyon fáj.Nem tudom. amilyenről minden férfi álmodik. Ennek semmi értelme.Úgy döntöttem. de Nathan hangja átmelegítette a szívét. Mint korábban említettem.Nem? Nathan szemmel láthatóan jól szórakozott. előbb udvarolnod kell.Tehát meg akarod szegni a szerződést? . Sara? Ezért nem fogom megszegni a szerződést..És honnan? Sara ismét csóválni kezdte a fejét.

ha a külsőm miatt bántasz.Tudok varrni anélkül. aki nekem kell? .Tényleg olyan nő vagyok.felelte Sara. Nem vagyok olyan csúnya. Csak mert barna a hajam és a szemem. .. s színpadiasan vállat vont. . hogy annyira ronda vagyok. .mondta. nos. Rosszindulatú vagy. hogy jó feleségnek neveltek? . Sara szavai felkeltették Nathan érdeklődését. hogy . még nem vagyok szükségszerűen. .Valóban? Nathan szemében mosoly bujkált. . Sara büszkesége kezdett semmivé foszlani. ...Könnyedén elvezetem a háztartást. nem számít. . pontosan mit értesz az alatt. mi? .Nathan a fejét csóválta. amilyet minden férfi szeretne. mint ahogyan belőled jó családapa. Nathan gyengéden elmosolyodott. . te még sosem vetted észre.Először is csinos vagyok.Ha azt akarod mondani. És jó megjelenésű.Úgy gondolod.. hogy bámulnak rád a férfiak. mert biztos volt benne.mondta.mondta. Úgy neveltek. hogy nem vagyok egy világszépe. Nathan. hogy Nathan csapdába akarja csalni. Elismerem.Lennél szíves elmondani.Igazad van .Természetesen . .Sara. . Ez tetszett neki.Igen . ez nem számít.Sara.Nos. de mint mondtad.bólintva. . .felelte Sara.Természetesen .Ne gondold. Sara a homlokát ráncolta..Nos.kérdezte Nathan döbbenten. amikor elmégy mellettük? Sara legszívesebben pofon vágta volna.felelte. nem vagy egy világszépe? . Ezek szerint a menyasszonya nem volt hiú. hány cseléded van . .kezdte. te sem vagy valami nagy szám.Láttam már nálad csinosabb nőket is. otromba. Ez a dolgok rendje . hogy a durva megjegyzésed miatt kisebbrendűnek érzem magam! . hogy jó feleség váljék belőlem. .motyogta.. de ez nem jelent semmit. . miért éppen te vagy az. . . Mosolyogsz? Pedig komolyan mondom.

. .Például arra. hogy rend legyen az otthonomban.Elvileg neked kellene megtanítanod. hogy a kedvemre tégy az ágyban. Jamestől? Nathan csökönyös volt. hogy. . de én bármilyen témáról képes vagyok intelligensen társalogni a vendégeiddel.megszúrnám az ujjamat. mint én . hogy képtelen volna vendégül látni akár kétszáz embert is. A tekintete zavarba ejtette Nathant. Sara még jobban elpirult. hiszen fogalma sem volt róla. A férfi vigyora beléfojtotta a szót. . .Például mire? . Hát semmivel sem tud hatni erre a férfira? . nem jelentette. . Végül is mit várhatott egy St. .felelte Nathan. mert Nathan nem válaszolt . és a férfi lábára lépett. Különben is az.. hogyan. hogy ha összeszedi magát. Sara biztosra vette..állította túlozva -. mint egy szamár. hogy a következő pillanatban . . Tudta.Természetesen nem .Csupán azért.Nos? .Elhallgatott. de Nathan ezt nem tudhatta.. hogy. Sara csalódott ábrázatának láttán Nathan majdnem felkacagott. Meg tudok szervezni egy estélyt akár kétszáz vendég számára is . .Hogy merészeled feltételezni.Senkit sem bérelhetnél.Másra nem tanítottak meg? Sara büszkesége romokban hevert. hogy eddig még nem szervezett estélyeket. ami egy nagy háztartással kapcsolatos. A felsorolt képességek többségét természetesen csak kitalálta..Ennyi? . Sara megpróbálta menteni a helyzetét. Véletlenül rendkívül olvasott vagyok.Igen.kérdezte Nathan. aki olyan finom neveltetésben részesült.Házvezetőnőt bérelni is lehet . mik a teendők egy nagy háztartásban. hogy ezzel a listával lenyűgözte Nathant.bökte ki..Mi a véleményed a képességeimről? .motyogta. Tulajdonképpen saját magát is lenyűgözte. még nem kell megnősülnöm. bármire képes.kérdezte. Jó erősen. Nem tudta folytatni. Férje nem tudta eldönteni. és gondoskodok mindenről. ..

és még egyszer megpróbálkozott. de remekül szórakozott.. ezért témát váltott. .Nathan. Ha lett volna hozzá elég ereje.Tehát feleségül veszel vagy nem? .Nézd! .Nekünk nem lesz házvezetőnőnk . hogy ideje lenne véget vetni a játéknak. . Sara jól farba rúgta volna. ha ezt elfelejted. Elvörösödött. Előbb udvarolnod kell. próbáld megérteni az érzéseimet! suttogta. Tudta. tehetséges. .Nos? . Nathan úgy érezte. . nem ez a megfelelő pillanat ahhoz.Nem érdekel. hogy közölje Sarával: valójában már rég sikít. sikítok. és addig nem érinthetsz meg. Azt akarom.motyogta. .Ezeket a feladatokat egy házvezetőnő is elláthatja mondta. Sara nagy levegőt vett. Nathan színpadiasan vállat vont. milyen. . de a férfi nem felelt. amíg örök hűséget nem fogadtunk egymásnak Isten szolgája előtt. milyen csinos.kérdezte. Jamesnek sem nehéz felfogni.Ami pedig a közös ágyat illeti.Szerintem tisztán hallotta minden szavát. Menyasszonya ismét a lábára taposott. . aztán megtartjuk az esküvőt. Nathan. ha velem alszol.Nekem nem. Sara éktelen haragra gerjedt. nos. Hallod? .mondta Sara kiabálva. De Sara tovább nógatta. . .Sara sírva fakad-e vagy megpróbálja megölni. . Nathan ismét vállat vont.Már megtettem.magyarázta türelmesen. jobb.Ezt talán még egy St. A téma láthatóan bosszantotta Nathant. hogy udvarolj nekem.Túl izgatott volt.És ha még egyszer vállat vonsz.Csak neked olyan fontos . Sara nem hagyott időt a válaszra. esküszöm. asszonyom - .Ez rettentően komoly dolog . Folytatta. ahogy illik. nekünk nem lesz házvezetőnőnk.. nem érdekel. Sokáig várt. nem helyes. . Imádta ugratni Sarát. . kérlek. és a férfi mellkasára szegezte a tekintetét. .Úgy döntöttem. .folytatta. .

ara.Nem lenne szabad ilyen alattomosan az ember mögé osonnia. és vedd le ezt a ruhát! . . Megfordult és a szemébe nézett. Matthew hatalmas termete és hajlott kora ellenére még mindig fürge volt.Én gondját viselem a nénikéjének .kezdte. ha a helyzet úgy kívánta. .Örülök. . Csak akkor kezdett el rohanni. Nora néni szállása felé. amikor a tiszti étkezdébe ért. Nem állt meg a kabinja előtt. .szakította félbe Matthew. Meglehetősen távol álltak. Felkapta a szoknyáját. és úgy futott.Ami a nénikémet illeti. . Nathant teszi felelőssé. . hogy egyszerűen nem tudott tovább vitázni. egyszerűen csak be akartam nézni hozzá.Matthew. . . uram.Ahhoz rám nincs szükség. milyen hangosan kiabált.Mindent vegyél le. hogy látogatókat . amíg el nem vette.utasította. Menj vissza a kabinba.Lady Sara.Lefogadom. most nem akarja zavarni a kedves Norát . Sarával egy időben ért az ajtó elé. hogy találkoztunk .bólogatott egy kopasz.Nem engedi. és mind bólogattak. Csak most jött rá. .kiáltotta egy másik.Én is ezt hallottam .Megijesztett . hanem tovább szaladt. hogy minden szót hallott . és tíz mosolygó férfival találta szemben magát. hajlott hátú férfi. . Sara megperdült. Egyetlen szó nélkül megfordult és elment.Muszáj mindig zavarba hoznod? . remélem. Sara megperdült. Úgy döntött. nos. majdnem elállt a szívverése. Mi a neve? . mint a villám.Ma nincs olyan állapotban.felelte Sara. Sara! Néhány perc múlva lemegyek. A matrózok félbehagyták a munkájukat. Amikor Nathan szavainak értelme Sara tudatába hatolt. Annyira mérges volt. .szólalt meg Sara háta mögül.jött a válasz Sara háta mögül. Ezt mondta.Miért? Nem tetszik? . Headley? . hogy a kapitány hozzá nyúljon. Sara a porba volt sújtva.

Úristen. de nem gondoltam. miben sántikált. és közölte a mosolygó férfival. .Szépen fel fog gyógyulni . . térdet hajtott. Matthew bólintott.Kérem. Olyan jószívű asszony. ezt nem is tudtam.. . Ha felébred. Nem tudta.fogadjon.Nem. Sara hirtelen elszégyellte magát.felelte Sara.Ugye. ... nincs komoly baja? . Nem akarom.mondta Matthew. nehogy sírni kezdjen! . Útban a kabinja felé Norára gondolt. . hogy. mondja meg neki. az apja és a bácsikái állnak az aljasság hátterében.De én is hibás vagyok. hogy segít Norának. . Sara aggodalma elégedettséggel töltötte el. hogy ő is a legénységhez tartozik. Mister Matthew. mennyire örül. A bordái eltörtek. mit tenne. . Megszorította a férfi kezét.könyörgött Matthew Sara párás szemét látva.El akartam mondani neki a problémámat. Mozognia sem szabad. ha látni akar. Lady Sara. s egy jelentőségteljes pillantást vetett Sarára. De most saját problémája eltörpült Nora állapota mellett. Nagyon kimerült.Henry bácsi tette .tette hozzá.Szorosan átkötöztem a mellkasát. Hiszen az imént még azt tervezte. Ha nem erősködtem volna annyira. hogy Nora visszajöjjön Angliába.Már nincs komoly baja . . Sara megfogta a kezét. .Köszönöm. A férfit zavarba hozta a lelkes gesztus. hogy bármivel felizgassa magát .De rengeteg pihenésre van szüksége. .jelentette ki Matthew. hogy aggódjon miattam. nem maga okozta a sérüléseit . De amikor belépett és megpillantotta a nagy ágyat. . hogy kiönti a szívét az idős asszonynak.mondta. Nem akarom. hogy nyugodtan hívjon. hogy a férfi sejti.. ismét eszébe jutott Nathan . Töredelmesen lehajtotta a fejét. . és annyit szenvedett miattam. és a segítségét kéri Nathannel szemben. Láttam a horzsolásokat. Csak pihenésre van szüksége. s nyomatékosan bólintott.kérdezte őszintén aggódva. Sara rájött. kérem. de ebben az esetben természetesen nem fogom zavarni. Én úgy tudom. .Nem maga rúgott a bordáiba.. Abbahagyta a magyarázkodást.. és megszólalt. ha a nő sírva fakadna.

nem találja a hangját. . míg megfelelő helyzetbe hozta. de a hajókoffer és a szék eltorlaszolja az ajtót. Tudta. Sara teljesen elfehéredett. Sara rémülten megperdült. És azt hiszem. hogy menyasszonya kérése nem megalapozatlan. . Persze Nathan sem viselkedett érettebben. hogy azt is torlaszként használja.Nekem így tetszik. . Nem vesztegethette az időt. egyikünk sem szeretne olyan magasan ülni. hogy az is le van szögezve. . és megszemlélte művét. Sara remélte. Sara legszívesebben sikított volna. .Nem? .Én úgy szerettem. büszkesége azonnal semmivé foszlott. Megpróbálta elmozdítani az íróasztalt. De akárhogy erőlködött. nem tudta megmozdítani.Általában a tetőn át jövök be . Sara az egyiket a koffer tetejére emelte. De amikor rájött. bár nehezek voltak. bereteszelte. Aztán az asztalhoz sietett. Az asztal lábait a padlóhoz szögezték.Igen! .Gyorsabb. . és a férfira meredt. át akartad rendezni a szobát.és a saját problémája.suttogta.Pedig így nem lesz jó. hogy az ajtó eltorlaszolása csak ideiglenes megoldás.Gondolom. Nathan hangja kellemes volt és nyugtató. . Becsukta az ajtót. hogy estére a viking észhez tér és rájön. ennek ellenére rendkívül ravasznak érezte magát. hogy menyasszonya ismét elájul. . Nathan a fejét csóválta. . és Nathan komolyan aggódott.Kinek jut eszébe ilyesmi? . ad még egy kis időt neki. . Úgy tűnt. Végül rájött. majd néhány percig küszködött vele. Nathan úgy döntött. A székek szerencsére elmozdultak.motyogott magában.kiáltotta. Ezután hátralépett. mennyire gyerekesen viselkedik. de rájött. Nem várta meg Sara kérdését. Nathan az íróasztal sarkán ült és mosolygott. ahogy volt. Egyszerűen a plafonon lévő csapóajtóra mutatott. miért nem. és a súlyos hajókoffert az ajtó elé tolta.Talán elkerülte a figyelmedet. Sara a ládára ült.

. Sara zavarában a homlokát ráncolta.Úgy gondoltam. a bútorok csúszkálnak magyarázta Nathan. Csak most látom. de az ágy lábánál csapdába esett. Szeretett volna elfutni.Aztán szünet nélkül folytatta. sokkal jobban mutatna a hajókoffer előtt.Miért van leszögezve az asztal? . azt hiszem. hogy ez nehezedre esik. . hogy a lelke mélyén nem bánná. .Akkor.Természetesen mindketten tudták. Nathan észrevette rémült tekintetét... . Nathan felállt. de be kellett ismernie. tudom. . mégis számít. Nagyon köszönöm. és megállt. hogy Nathan meggondolta magát. Nincs hozzá sem elég türelmem. Sara úgy érezte. de a következő pillanatban a férfi keze a vállára bilincselődött. . hogy rámutattál. ha a férfi utoléri. hogy udvarolni fogok neked. sem elég tapasztalatom. talán várhatnánk. Igazán élvezte Nathan csókját. akkor már a szíved alatt . majd folytatta. igazad van. Sara már kezdte azt hinni. . hogy megmentse a büszkeségét.Igen. Sara azonnal elhátrált. De nem akarom. hogy félj tőlem. Sara egy félkört tett a szobában. Nathan rámosolygott. . miért van eltorlaszolva az ajtó. és a szemébe nézett.Vállat vont. mintha Nathan be akarná cserkészni. és Sara felé lépett. ezért nem mondom. hogy a férfi sokkal többet akar. félsz-e tőlem vagy sem. és húzni kezdte.Nincs idő . de többre nem vágyott.. És Nathan tekintetéből kiolvashatta. Aztán felemelté Sara állát.szakította félbe Nathan. És az íróasztal is. . De egyiket sem tudtam megmozdítani.Sara.Ez az oka. . Még egy lépést tett Sara felé.Azt is megpróbáltad elmozdítani? . A bútorok eltorlaszolják az ajtót. Ha több időnk lenne.Amikor a tenger háborog. Nem akarok hazudni.Ha nyolc hónapja nem menekülsz el előlem.. Hosszan sóhajtott. Nem kellene számítson. Sara ennek ellenére mindent elkövetett. amíg jobban megismerjük egymást.

Egyszerűen csak össze kellett kapcsolnom az eseményeket. Nathan azt hitte. . Még az időpontot is megadtam. miről beszélsz. Nathan hitt neki. . De te vasárnap reggel elutaztál a nénikéd szigetére. és szexuális dolgokban semmiféle tapasztalattal nem rendelkezett. de anyám már hónapok óta nem kapott egy sort sem.Nem hazudok . . Annyira őszintének tűnt.felelte Sara dühösen. .bökte ki Sara. Mindig igazat kell mondanod. emlékszem: én voltam az. Hiszen Sara annyira ártatlan volt. mi a baj. én küldtem egy levelet a szüleidnek. .Tudod.tette hozzá. hogy érted akarok menni. . .felelte Sara. most. Tudta. Arra kértelek.Pontosan mikor közölte veled anyád az aggályait? kérdezte Nathan.Én nem menekültem el előled .hordoznád a fiamat. . És még akkor is vonakodott elmondani. A férfi cinizmusa felháborította Sarát. hogy nyomatékot adjon a szavainak. Nathan meglepetten felvonta a szemöldökét.Nathan. Pénteken küldtem el az emberemmel. . Nagyon vonakodott . . Sara szeme kikerekedett. hogy a következő hétfőre állj készen.De nem közölte volna az aggályait. . viking. Egyikük sem szólt egy szót sem. .Azt nem tűröm.ismerte be. hogy újra felidézem.Én erről nem tudtam . hogy sír.Nem tudom. és annyira mérgesnek.Én sosem szöktem meg előled. . Sara.Ne merészelj hazudni nekem! .Néhány nappal az elutazásom előtt . Amikor megkért. aki felajánlottam. a szüleim biztosan nem kapták meg azt a levelet. Ez tetszett neki. Anyám betegre aggódta magát Nora miatt. Soha. természetesen azonnal igent mondtam. mire gondol Nathan.Sara.Kissé megszorította Sara vállát. Nora havonta legalább egyszer írt neki. Olyan zavaros volt az az időszak. hogy elmegyek Nora szigetére. ha véletlenül nem vettem volna észre. hogy menjek el Norához és tudjam meg. . a babára vonatkozó megjegyzése miatt. amiben közöltem velük.

hogy Sara valóban nem próbált elmenekülni előle.Nem engedem. Sara a nyakába ugrott. Sara a férjére nézett. amiért anyja védelmére kelt. hogy azt feltételezd róla. Tizennégy évvel ezelőtt hozzáment egy férfihoz. Biztos voltam benne.Nem felejtettél el . . hová mentem? A családom mindenkinek azt mondta.Hirtelen az agyába villant egy gondolat.És miért akarták eltitkolni az igazságot? . köze van bármiféle cselszövéshez. . hogy elmagyarázza: egyik embere követte Sarát. hogy beismerje az igazságot. majd hátralépett. Ebben a pillanatban rádöbbent. és elmenekült Angliából. .Honnan tudod.kérdezte Nathan. És ekkor rádöbbent az igazságra. Sara halkan sóhajtott. . Nathan becsülte Sarát. a nővéremhez. hogy már mindenki elfelejtette az esetet. senki sem felejtette el. hogy a gyarmatokra utaztam. hogy aggódjak . aztán egy .felelte Sara.Anyám nem akarta. Nathan ismét a levelekre terelte a szót. aki épp Nathan hajójára váltott jegyet. hogy menyasszonya az apját is ártatlannak tartja. Nathan nem vesztegette az időt azzal.felelte suttogva Sara. és szenvedélyesen magához szorította. Egyszerűen vállat vont. de mint kiderült.felelte Sara. Ezért nem kényszerítette tovább.Mi akart ez lenne? . s megpróbált további érveket kitalálni. Nathan teljesen összezavarodott. Csak az bosszantotta. . Lehet. talán azért. hogy Nora egy ideje nem ír anyádnak? . de anyám sosem lenne képes ilyen aljasságra. Nathan nem tudta mire vélni a Sara viselkedésében beálló hirtelen változást. de nagyon tetszett neki felesége szenvedélyes gesztusa. hogy meggyőzze Nathant anyja ártatlanságáról.Mert Nora kegyvesztett volt a családban . . Sara a férjére mosolygott. hogy várj még egy kicsit. hogy a nővérem vagy az apám megkísérelte eltitkolni előttem a leveledet. Nathan a nyolc hónap alatt nem felejtette el.Tehát csak két nappal az elutazásod előtt tudtad meg.

amikor nem találtam Norát.Tavaly . .. de Nathan ezt nem közölte Sarával. nekem nincs címem . Sara egy zsémbes pillantást vetett rá.Dehogy nincs . hogy csak egy apró félreértés lehet az oka. .. ezért Nathan folytatta.Természetesen tudtam. . hogy a városi házam leégett.Valóban a segítségemet kérted? Sara bólintott. Akkor azt hittem. . ..Azt hittem. amiben a segítségedet kértem.Ezt nekem senki sem mondta! Nathan vállat vont. most miért csóválod a fejed? .Sara. majd megszólalt. . Sara döbbenten nézett rá. . amit a szüleimnek írtál. hogy nem. Nem fejezte be.Körülbelül egy hónappal azelőtt.Két baleset egy hónap alatt? Ezek nem balesetek voltak. amikor egyszer lovagolni mentem a. .Nem tudtam.rendkívül nőies mozdulattal göndör fürtjeibe túrt és hozzátette: . A bűnözőkkel sikerült leszámolniuk.. Biztos voltam benne. miért csóválod a fejed? . .Mert tudtad.jelentette ki Nathan. .ellenkezett Sara. . . hogy pont ilyen feleségre vágyom? Sara bólintott. de arra még nem jutott ideje. a nagybátyád. James áll a cselszövés hátterében. ki máshoz fordulhatnék ismerte be.Az a ház tavaly porig égett. .mondta Sara. és te egyre sem válaszoltál. . . hogy a házait helyreállíttassa.Rendben. mert. .Nathan.A vidéki házamat szintén elpusztította a tűz. Kompromittáló leveleket kerestek. Láttam.Miféle cselszövésről beszélsz? .Valószínűleg ő fogta el a levelet.Akkor a vidéki házadba kellett volna küldenem a leveleket . számtalan levelet küldtem a címedre.A városban van egy házad.Mikor? . Dunnford St.. Az épületeket az ellenségei gyújtották föl.Szerintem viszont a te apád főzte ki az egészet. Nathan nevetett..felelte a férfi. Nathan akkoriban a kormánynak dolgozott. .

Ó? Talán a nénikédet is ő verte össze? Sara szeme azonnal könnybe lábadt. . és eltolta magától a férfi kezét.Lehet.Mindenki hallott róla. igaz? . Különben is.Egytől egyig. .Nos.Tehát hallottál róla? . . és ezt hamarosan Sara tudtára is adta. Nathannek természetesen esze ágában sem volt beismerni ilyesmit. hogy Dunnford tette. a hun már sok éve halott . Remélte. Nathan már bánta.tette hozzá bólogatva. . aki képes volna efféle gaztettre. A múltkor őt láttad a kocsmában. . . . hogy megint felbosszantotta Nathant. mielőtt válaszolt.Mert olyanok lesznek. de becsületesek és egyenesek. És ami még rosszabb.Miért nem? .És az apádon kívül nincs még egy olyan gonosz ember. Jamesek kőszívű banditák .Ó. .Nathan megpróbált nem elmosolyodni.Az Henry bácsikám műve volt. mint Henry bácsi. . hogy Attila.felelte Sara suttogva. . . hogy férje legalább egy kicsit próbálja vigasztalni..Ezt meg miből gondolod? . . a te rokonaidra is hasonlítani fognak.Miféle igazságot? Sara sokáig hallgatott. hogy a modoruk kissé durva.felelte Nathan.Ezzel mire akarsz célozni? Sara tudta. Egy fikarcnyi együttérzés sem szorult Nathanbe. .Nem hallgatom tovább a rágalmaidat. gondolta Sara. hogy feltette a dolgot. Be kell ismerned. Nathan ujjával felemelte Sara állát.Nem lenne szabad gyerekeket szülnöm neked. Az eset a londoni háza előtt . én legalább annyira biztos vagyok benne. . szóval egyenesek? . te sem különben . .motyogta. de nem érdekelte.Hitvány családból származom.Igen. .Nem .Abból. hogy a St. És most már rólam is tudod az igazságot. amikor lelőtte a saját fivérét. abból.Dunnford bácsikád is egyenes volt.

Szerette volna. fényes nappal.Hol találkoztál Dunnforddal? . és szemében megcsillant valami kajánság.. és mivel Nathan annyira elgondolkodott.kérdezte Nathan. hogy Nathan a rokonaira gondol. . mert a férfi tekintete a távolba révedt. . . hogy a fivére ne tudjon leülni egy pár hétig..történt.Egyszerűen csak azt akarta.A nagybátyád és a nagynénéd is ott volt.felelte Sara. Megfogta Nathan jobb kezét. Azon gondolkodott. azt hiszem. .Itt dörzsöld. Nathan felbátorodott. . Mennyeien érezte magát.A parkban .Dunnfordnak jó oka volt . . Nathan nem is tudja. valóban félelmetes látványt nyújt. és lehunyta a szemét. Sara azt hitte.És a feleségével is. mit tesz. mint egy barbár . . Sara úgy döntött.Már találkoztam vele .Dunnford valóban olyan. Nathan vállat vont.vetette közbe Sara . miután néhány percig hallgatta Sara sóhajtozását.És mi volt az oka? . Félelmetes látványt nyújtottak. s közben közelebb húzta menyasszonyát. Sosem fogom elfelejteni.A testvére felébresztette.Igen. Nathan bólintott. Sara hozzásimult. . Csupa izom.kérdezte.Most már jobb? . emelgetése közben megfájdult a hátam. Nathan nem ellenkezett. ha férje megmasszírozza fájó hátát. .kérdezte Sara ironikusan. Azt hitte. Nathan kuncogott. . . Ha majd találkozol vele. hogyan terelhetné a társalgást a legfontosabb témára: Sara lefektetésére.szakította félbe Sara. . Már egyáltalán nem tűnt rémültnek. . jobb.Hogy lelője a saját fivérét? .morogta. Nathan folytatta a masszírozást. Igen. . Szórakozottan simogatni kezdte Sara vállát.A felesége nemkülönben . kihasználja a helyzetet. De Dunnford nem ölte meg magyarázta Nathan.mondta. egy rakás szemtanú jelenlétében. Nathan! A bútorok. . Sara nem ellenkezett.A bácsikám nagydarab ember. Elmosolyodott. és a gerince felé húzta.

.mosolyogva. . mintha.A Winchesterek sem kövérek .De igen .Nem. . .szakította félbe Sara.A feleségének is. . és várta a férfi reakcióját. hogy a lényegre térjenek. és megszólalt.Nem fogom élvezni .Sara elvörösödött. mint a Winchesterek . kellemetlen. Elérkezett az ideje. Nem várhatnál a dologgal estig? Nem adnál pár órát. .. Mennyi ideig tart? Percekig vagy órákig? kérdezte. .. akár nem. .És te ezt honnan tudod? . hogy lássa férje arckifejezését.Igen? . Sara. .kiáltotta Sara. nem fogok .mondta.Nem kell úgy tenned. James asszonyok legalább nem olyan kövérek.Nathan? .jelentette ki.. Sara kihasználta az előnyét.Csak.Nem fáj mindig . Sara megint fél. . mintha a . hogy először kicsit.. Erősen. mindig fáj.Máris ellentmondasz magadnak . . . hogy beletörődjek a sorsomba? Hogy beletörődjön a sorsába? Sara úgy beszélt. Ez bosszantotta. Nathan ismét megcsípte.Lehet.Én nem fogok levetkőzni. . Nathan úgy érezte. .ellenkezett Sara. ha ezt máris közlöm.. Nathan már nem simogatta a hátát.Jobb. . gondolta Sara. Nathan lassan és nyugodtan elmosolyodott. .Anyám azt mondta. nem fog fájni. . .Már csak egyetlen szívességet kérek. Szorította. Nathan a sértő megjegyzésért megcsípte Sara hátát. Nagy levegőt vett.Az ég szerelmére. Kissé megdöbbentette felesége kérdése.Szeretnék lélekben felkészülni rá.Alig tudtam megkülönböztetni őket. . hogy a ruhám rajtam maradjon. Ez felbátorította Sarát.suttogta Sara. Akár tetszik. jó erőben vannak. . akkor legalább ahhoz ragaszkodom.Ha már mindenképpen meg kell tennünk.csattant fel Nathan.Nem? Sara hátrébb lépett. .A St. Az alsó ajkába harapott.Dunnfordnak bajusza van. . .

Dehogynem . de ez az utolsó szavam. Végül is az előző vitából ő került ki győztesen.Úgy érted.De valahogy sosem mértem az időt . percekig vagy órákig tart? Nathan úgy döntött.. fölemelte az állát.ha a jövőben nem a kéményen át jönnél be a szobánkba. . hogy többé nem torlaszolom el az ajtót . rosszul hallotta. Ígérem.felelte a férfi fintorogva. és úgy érezte.kezdte fintorogva . aztán elindult az ajtó felé.vesztőhelyre indulna.Ez meg mi az ördög akart lenni? . . Nathan hirtelen visszahúzódott. Sara. . majd később magyarázza el a tudatlan nőnek.Nagyon értékelném. Teste a férfi testébe olvadt.Honnan a pokolból tudnám. aki kissé elszédült a szenvedélyes csóktól. .Várunk ma estig. A beszélgetés irányítása kezdett kicsúszni a keze közül.A kéményen .tette hozzá. . Nathan . . Sara is magához tért.Nem. átkozottul elégedett magával. . amit velem tervezel. el kellett mozdítania a széket és a hajókoffert. . hogy a csapóajtó nem kémény. . . Ez a dolog. és hagyta.Nem a micsodán keresztül? . meddig fog tartani? motyogta.mondta. még sosem csináltad? Nathan lehunyta a szemét. Magához szorította.csattant fel.magyarázta Sara. .A csók ilyen. . de mielőtt kiment volna. Sara lábujjhegyre állt és megcsókolta. Egy csöppet sem volt gyengéd. hogy vezessék. amikor a férfi visszafordult. . Ajka csak egy pillanatra ért a férfi ajkához. és egy hitetlenkedő pillantást vetett rá.morogta Nathan. és száját Sara ajkára tapasztotta.Még nem feleltél a kérdésemre.kérdezte.Rendben . . és megtartotta Sarát. mert azt hitte. de Sara ezt nem is bánta igazán. és úgy tűnt. Nathannek legalább ehhez az egy csókhoz joga van. aztán visszaereszkedett. Sara .Egy csók. Mire kinyitotta az ajtót. Leültette az ágyra. Nathan a homlokát ráncolva beadta a derekát.

és a dolgait rendezgette. Tudta. Talán azért volt így. tudta. Amikor meghallotta a kopogást. és olyasmi sem . Sara térdet hajtott. Akárhogy erőlködött. rettegni fog tőle. szólok Frastnek. Ilyesmiben nem lesz része túl gyakran .Nem lesz olyan szörnyű. maga vetette meg az ágyat. de mindez nem enyhítette a félelmét. amivel további haladékot csikarhatott volna ki.Nora nénikéje szeretné látni magát . Kissé szégyellte magát a gyávasága miatt.jelentette be. visszafordult és elmosolyodott.mondta Sara. Mivel szobalánya nem volt. hogy hozza be a dézsát.Ez nagyon kedves Nathantől . mert Nathanen kívül soha nem tekintette senki egyenrangú partnernek. . Az ajtó bezáródott.Igen? . Előkészítette a kabint. A kapitány arra gondolt. Ő be szokott rontani. leporolta a bútorokat. és még egy seprűt is kölcsön kért. De a férfi egy fejcsóválással visszautasította az invitálást. hogy hozzunk friss vizet. majdnem felsikított. mert rájött.Megmondom neki . hogy Nathan nem szokott kopogni. Amíg a kabinjában van. semmi sem jutott eszébe. hogy fölseperje a padlót. mert más nem jutott az eszébe. ezért utasított minket. . hogy talán meg akar fürdeni. Az ajtó előtt Matthew várakozott.Jobb.. nem találta.felelte Matthew. Végül is a kabin az övé volt.Mielőtt becsukta volna maga mögött az ajtót. de amikor érte ment. . Aztán kissé megnyugodott. ha kihasználja. hogy a dolognak valamikor meg kell történnie. . tehát joga volt bejelentés nélkül belépni. Sarát meglepte a hirtelen hangulatváltozás. Esetlennek és nevetségesen félénknek érezte magát. . és behívta a tengerészt.szólalt meg Nathan. Alkonyaira az idegei pattanásig feszültek.Sara? .tette hozzá. Eszébe jutott. . hogy a napernyőjét a fedélzeten hagyta. Ötödik fejezet Sara a nap hátralévő részében nem látta Nathant. hogy amíg nincs túl rajta.

Ez a Matthew kicsit elcsavarta a fejed. rendben? Sara bólintott. ilyesmit nem lenne szabad kérdezned. .Köszönöm.Én nem így látom . . Előhúzott egy széket. Sara az ajtóra mutatott. amikor az ajtó becsukódott Sara mögött. Sara megpróbált nem elmosolyodni.Ne térj ki a kérdésem elől! .Jóképű férfi. . végre magához tért.Megcsókolt már? . Nathan miatt aggódsz? Sara lassan bólintott.Ostobaság.fordult még elő vele. . Nora? . igaz. és remegsz az idegességtől. . A férfi kissé lassan kapcsolt. hogy nagyon aggódik miattad. Nora elmosolyodott.Igen. és megszólalt. Én az ilyesmihez már túl öreg vagyok.Nora. jól. . .mondta Nora. Nora a fejét csóválta.Jobban érzed magad? . . hogy Matthew kinyissa előtte az ajtót. hogy egy hölgy térdet hajtson előtte. .Én észre sem vettem . mire vár.A körülményekhez képest tűrhetően. . Sara ejtette a témát. gyermekem.kiáltotta Nora. . . . nénikém .Még sosem láttam Matthewt ennyire zavartnak . bár a külsejük teljesen más. már elhiszem. hogy fel fogsz épülni. hogy jelezze. drágám. . hogy látlak.Úgy érzem. majd várta. A természete nagyon hasonlít az én néhai férjemére. .Természetesen miattad is aggódtam . a szék szélén kuporogsz. az ágya mellé sietett és megcsókolta.jelentette ki.De most. -Sara. Nénikéjére mosolygott. aztán belépett. És te hogy vagy? .vallotta be. a védelmeződdé lépett elő. leült és megigazította a ruháját.Hogyan boldogulsz a férjeddel? Sara vállat vont.De azt észrevettem. .mondta.ismerte be Sara. Amikor Nora kabinjához értek. igaz. Sara? És hatalmas szíve van.Ne fárassza ki.

. .felelte Nora. Norát szemmel láthatóan nem lepte meg a bejelentés. Nathan. hogy fájni fog? Sara a fejét csóválta. . .Attól félsz. elájultál.Olyan különös ez. de még alig ismerem Nathant. de a szívem mélyén tudom..suttogta Sara.Igen.De nem akarja megvárni. Kíván téged. hogy Nathan nem egészen olyan férfi. én tudom.. .Egy kicsit. vagy nem? . és láttam.Dehogynem . nem igaz? .Helyes.Nem csodálom.Helyes. ez a természetes hajlamaiból következik közölte Nora. hogy rájössz: jó férjet találtál. biztos vagyok benne. megcsókolt.Nora.És honnan tudod. . de ha a zord külső mögé nézel. amikor összevonja a szemöldökét. hogy nem fog nekem fájdalmat okozni. és általában mindig összevonja. és szeretném. . . mi a kötelességem. . Nathan olyan rémítő. Sara.Csakugyan? .Nézd.bökte ki hirtelen. A felesége vagy.Biztos vagyok benne. hogy nézett rád a legelső éjszakán. . Ez a tény Sarát is megnyugtatta valamelyest. Sara megpróbálta könnyedre fogni a társalgás stílusát. Szüksége volt az idős asszony tanácsára.ellenkezett Sara. .Mi miatt aggódsz pontosan? Sara vállat vont. . .Kimerült voltam . Sara. hogy a legvadabb álmaidban nem Nathant képzelted a férjednek. velem akar aludni . hogy hozzászokjak a gondolathoz .Azt hiszem.ékelődött. Nora elmosolyodott. Tudom. milyen férfira számítottam? . én nem is tudom ..Hiszen amikor legelőször megpillantottad.Ha te mondod. . . mint amilyenre számítottál. Első látásra kissé nyomasztó ember.Ó.Félsz. Sara? . Fontos neki. .magyarázta Sara. ha előtte udvarolna. hogy ne féljek tőle. .Felelj! Megcsókolt? Sara lesütötte a tekintetét. . nénikém. hogy nem akar várni.

Nem hinném.Ő majd gondoskodik erről. de ez nem igaz. hogy egész életemben erre neveltek. . a szerelem mindig zavaros. Azért ráncolom a homlokom. Szállj le végre a fellegekből. -Csupán arról van szó. én rendszeresen írtam az anyádnak. Nora felhorkant. te is olyan vagy. Sara. . mert azt hiszem.Mi lesz. Azért vezettek félre.Arra neveltek. . hogy Nathan felesége vagy? . .Örülsz. . .kérdezte Sara. hogy azt hitte. . Azt hitték.Igen. . . ha csalódást okozok neki? . Minden olyan zavaros. Nora. a szüleid megint becsaptak. Te egyáltalán nem gyűlölöd Nathant..Nathan csak akkor kapja meg a vagyon másik felét.Mi lenne az? .felelte Nora. hogy elvörösödik.Sosem tudtam elképzelni. Sara.Örülsz vagy nem? . . hogy hazudjon..Szerinted nem helyes. hogy más legyen a férjem felelte Sara tétován.Dehogynem. mindez hazugság.Sara elmesélte.Nora. . Belinda.tiltakozott Sara. és mivel olyan sokáig kellett várnia. nem hiheted. Ezt mindketten tudjuk. Mindig rettegett.Én nem beszéltem szerelemről . ha gyermekünk születik. hogy megpróbált elvinni otthonról? . .Nem számít. gyermekem! Ha Winston megparancsolta neki. Hogy Nathan felesége legyek. hogy örülök-e neki vagy sem.szakította félbe Nora -.Sara érezte. és mindig rettegni fog..nyugtatta Nora. hogy. hogy erre sor kerül . mit érzek.Magam sem tudom.Anyám sosem tenne ilyet. amit megtudott. Nora felvont szemöldökkel hallgatta. te tudtad. ezért nincs értelme színlelnünk egymás előtt.Dehogynem . mint a nővéred. . hogy elmenj Angliából. De hagyjuk a szüleidet! Kérdezni akarok valamit. . . elszöktem előle? . hogy egykét levél valóban elkallódott.Az én szegény húgom retteg a férjétől. . hogy gyűlöld őt.Mint korábban már említettem . . Elképzelhető.. hazudott. no de mind a hat? Nem.

De Nora. majd felvette fehér hálóingét és a hozzá illő köntöst. A matrózok felemelték a dézsát. Sara megcsókolta a nénikéjét.. mint ahogyan az anyádat is védelmezted. majd kacsintott. miért? . Nathan.Valamiben talán mégis igazad volt. Egyetlen szót sem szólt. Nathan az a fajta ember.. Úgy tettem. én senkit sem gyűlölök. mert tudja.Ideje lepihennie . Azért vigyáz rám. mintha egyetértenék a rokonaimmal. dehogy. Henry bácsi volt a legszörnyűbb.Mert tudja. A fürdő már várt rá.Mindig a védelmére keltél. De most már tudja. hogy Nathan majd bosszút áll érted.Úristen. elvesztettem az önuralmamat. hogy gyűlölöm Nathant . milyen drága és aranyos asszony vagy -felelte Sara. és nem viselt inget. . Ezt még nem tudhatja. . Amikor a kocsmában találkoztam vele. Nathan ezentúl mindig ki fog állni mellettem. . mit mondhatna. hogy megnyugtassa magát. Meghallgattad a hazugságaikat. A tekintete mindent elárult.Ők azt hiszik. . . miközben egyfolytában Sarára nézett. és kivitték a kabinból. előhúzott . amíg a víz ki nem hűit. aztán elvetetted őket. amikor Nathan belépett. Sara tovább fésülködött. Az ágy szélén ült és fésülködött.Nem. és azt hazudtam. hogy már hosszú ideje jóban vagyok vele.. Azzal dicsekedtem. További könyörgésnek és halogatásnak nem volt helye. de csak azért. Sara addig ázott. aki megvédi a hozzátartozóit. és amikor megláttam a kövér kisujján a jegygyűrűdet. s közben azon gondolkodott. Két fiatal férfi követte. és visszament a kabinjába. A férfi szélesen Norára mosolygott.mondta. . A beszélgetést Matthew érkezése szakította félbe. Rájött. mennyire szeretsz engem. és tudod. Sara remegni kezdett. Sara. A haja még nedves volt. mi az igazság. Nathan becsukta az ajtót és bereteszelte. Nem volt rá szükség. hogy Nathan is megfürdött. hogy békén hagyjanak. Nora a plafonra nézett. ha kellett.vallotta be Sara.

Rendben . Még soha életében nem látott meztelen férfit. Elhatározta. A problémát természetesen az okozta. Sara csak ekkor döbbent rá. .egy széket. Megpróbált határozott hangot megütni. Nathan elmosolyodott. Nathan épp a plafonon lévő csapóajtóval bajlódott. emlékeztette magát. Hogyan barnulhatott le ennyire ez az intim . Végül felállt. és nagy ívben megkerülte a férjét. Sarát ez kissé megnyugtatta. ártatlan csitri. Szerette volna megnyugtatni menyasszonyát. Aztán a zokni következett. hiszen olyan vadul rángatta a kefét.Ezt már megbeszéltük.törődött bele Nathan egy sóhajjal. hogy alaposan szemügyre vegye a férje testét. Sara becsukta a szemét. és az agya azonnal kiürült. Ekkor felpillantott. és a székre tette. Nathan. mint egy ostoba. nem gyerek. és gombolni kezdte a nadrágját. és nem viselkedhet úgy. hogy úgy tesz. Végül is ő a felesége. hogy elfelejtsen lélegezni. leült.Vesd le a ruhád! Nathan hangja lágy volt és kedves. Miután eltette a hajkefét. . hogy a feneke majdnem olyan sötét színű. Megmondtam. de ez elég volt. hogy fél. de nem igazán sikerült. .kérdezte. mondogatta magában. hogy Sara valóban ártatlan volt.Rendben? . Tekintetét a földre szegezte. Már nem kefélte a haját. de amikor Nathan felállt és átment a szobán. legalábbis ő maga így hitte. És bronzbarna. hogy nem veszem le a ruhámat. még mindig nem nézett rá. mintha a férfi meztelensége egy csöppet sem zavarná. A férfi csupa izom volt. mint a többi testrésze. . hogy szinte kitépte vele a saját haját. Semmi okom az idegességre. nagy levegőt vett és megfordult. Nathan? . Sara csak oldalról látta. és lassan levette a csizmáját.Igen. . Nyilvánvaló volt. Már felnőtt nő vagyok.Sara? Sara nem nyitotta ki a szemét. Levette az összes ruháját.

Ugye. Nathan elkapta a vállát. aztán . Nathan majdnem elmosolyodott. gondolta Sara. mennyire gyerekesen viselkedik.Zavar a meztelenségem? . . Most persze nem nevetett.testrész? De Sara úgy döntött. azt a másik dolgot egyáltalán nem fogom szeretni. legjobb lesz. gondolta. . .kérdezte a nyilvánvalót. A kérdés csak az volt. Amikor rájött. Lehet. és lassan megfordította. ha közölné vele. Sarának most nem esett nehezére férje szemébe nézni. hogy Sara akkor sem merne lepillantani. hogy a karjába vonja menyasszonyát.Most le fogunk feküdni? Elégedett volt magával.De azt hiszem. Nathan tudta. szereted. mennyire elpirult. Tudta. hogy meg kell nyugtatnia. inkább nem kérdezi meg. . ha megcsókollak. hogy Nathan ne láthassa. hogy Sara fokozatosan szokjon hozzá a hatalmas test látványához? Ha így volt. Előrehajolt. mert úgy gondolta. hogyan. ha a gyökerénél ragadja meg a problémát. megcsókolta Sara homlokát. nem vált be a terve. mert úgy érezte. Nathan nem sértődött meg az őszinte szavak hallatán. majd megszólalt. hogy akkor már erre az éjszakára is nevetve fog visszaemlékezni. Felsóhajtott és megfordult. Nathan önelégült képet vágott. ha megcsókolsz.Szeretem. és hálás volt.Nos? — kérdezte Nathan. majd az orrát. . Elfordította a fejét. mielőtt lefekteti. mintha karót nyelt volna. Talán azt akarta. Sara? Sarát meglepte a kérdés. . .Miből gondolod? Nathan megérintette Sara nyakát. hogy megemlítse a dolgot. Nézte. amiért a hátát fordította felé. Talán húsz-harmincévnyi házasság után eléggé oldott lesz a kapcsolatuk ahhoz.Igen . és érezte az erek vad lüktetését. .ismerte be Sara. halkan felsóhajtott. elegendően hanyag hangnemben tette fel a kérdést Pedig valójában úgy hangzott. de Sara az ágyhoz rohant. ahogy Nathan meggyújtja a gyertyát. hogy egy kígyó tekereg a lába körül.

aki ennyire őszintén. Sara teste kezdett felengedni. De előbb Sarát kellett meghódítania.Most már könnyebben megy. ennyire odaadóan reagált volna. mert tudom. . Közelebb húzódott. Nem óvatoskodott.szólalt meg Nathan. .És mikor jutottál erre a következtetésre? . Kissé megdöbbent. Felesége naiv bizalma olyan erőt adott neki. hogy törődsz az érzéseimmel.Amikor megengedted. . . Nathan felsóhajtott. mit akar tőle. hogy rászóljon. Már megszelídítette Sarát. Felesége kábult tekintete mindent elárult.Ne félj! . Lassan átölelte Sara nyakát. így Nathan könnyen megfosztotta félelmétől és ellenállásától. Sara még nem ismerte ezt az érzést. Nathan teste lángra lobbant. mert Sara mindent elkövetett. hogy a ruha rajtam maradjon. és megérintette a nyelvét. Nathan nyelve ekkor a szájába hatolt. de férje nem hagyta. Sara szeretett volna újra Nathan forró testéhez bújni. és átölelte Nathan nyakát.ajka egy pillanatra Sara ajkához ért. egy szobrot csókol. és rángatni kezdte. Lefogta a karját.Megpróbálok nem félni . Amikor Nathan szája a szájára tapadt. hogy közölje menyasszonyával: épp . Szemében szenvedély és zavar tükröződött. Megpróbált uralkodni saját vágyain.Most már újra átkarolhatsz .felelte Sara. s közben tovább csókolta. Sara nem értette. Nathan még egyetlen nőt sem ismert.suttogta. de amikor Sara beletúrt nedves hajába. Sara nem tudott mit felelni. Sara karját levette a nyakából.Én szeretni fogom mondta mély hangon. Úgy döntött. és most türelmetlen volt. hogy akár az egész világot képes lett volna meghódítani. Sarára nézett és elmosolyodott. Nathan úgy érezte. szorosan összezárta az ajkát. Amikor a szorítása kezdett fájdalmassá válni. és pihekönnyen simogatni kezdte. ezért hallgatott. . hogy a kedvében járjon. A csók hosszú volt. amikor befejezte a csókolózást. Sara kinyitotta a száját. nem ez a legalkalmasabb pillanat. . de ez nem tántorította el.

hogy erre hamarosan Sara maga is rájön. és teljesen ki van szolgáltatva Nathannek. Sara borzongott a gyönyörtől. Arra eszmélt. és mennyire szépnek tartja. hogy ezekkel a szavakkal minden akadályt félresöpör. Azonnal fölötte termett. De azt sem akarta. Sara ezt nem akarta engedni. A könyökére támaszkodott. Rettenetesen félt. hogy kellemes-e ez az érzés vagy sem. Sejtette. Nathan fölemelte. hogyan kerültek az ágy mellé. és őt óvatosan az ágy közepére fekteti. aztán a férfi felhajtja a takarót. A szenvedély ködje egy pillanat alatt szertefoszlott. és merev férfiasságához szorította. Nathan vállára csapott. mennyire elégedett. olyan emésztő volt. A férfi tudta. gondolta. Már nem akarta az egészet. és harapdálni kezdte Sara nyakát. ezért emlékeztette a férfit az ígéretére.az imént vette le róla a köntöst és a hálóinget. és meleg testévei tetőtől talpig eltakarta. ezért szorosan összezárta az ajkát. Sara. Már nem félt. Minden olyan gyorsan történt. és melle Nathan mellkasához simult. aki azonnal abbahagyta. . Átkarolta felesége derekát. Tudta. olyan csodás. ha annyira akarok valamit. Nem emlékezett rá. mint most téged. ha sikítana. hogy Nathan levetkőztette. Sara feje egy pillanat alatt kiürült.Nem vagyok túl türelmes ember. és magához vonta. Különösen akkor nem. ezért hadakozni kezdett. Sara úgy érezte. hogy Nathan ne csókolja tovább. csapdába esett. Sara szeme kikerekedett. és nem akart csalódást okozni neki. mennyire kívánja őt. . Nathan szája újból a szájára tapadt. édes és csiklandozó. Nathan ekkor suttogva elmondta neki. de mielőtt eldönthette volna. de időt akart nyerni. Nem hagyott időt. Biztos volt benne. hogy Sara eltakarja meztelenségét. hogyan kell csókolni. Nem akart félni. Ez már tetszett Sarának. Nathan biztosan rossz néven venné. A csók keltette érzés olyan különös. A testük egymáshoz ért. hogy Nathan szája fölemelkedik az ajkáról. Nathan lehelete forró volt. A férfi a térdével megpróbálta szétfeszíteni Sara lábát. Sara megragadta a vállát.

Nathan úgy döntött. Nathan úgy reagált. Sara még nem állt készen. .De tévedett. Amikor újból feszegetni kezdte Sara combját. Sara a vállát csipkedte. Nathan homloka már gyöngyözött az erőfeszítéstől. igaz? . ha majd ismét levegőhöz jut. Csak pillanatokon múlott. Nathan mérgében a fogát csikorgatta.Nem. állkapcsa szorosan összezárva. Sara egész testében remegett. Szeme csukva volt. Nathan arckifejezését látva aggodalom fogta el. Hogy ha majd lecsendesedik zakatoló szíve. hogy képtelen lesz teljesíteni a feladatot.Néha. a nő teste megfeszült.Ne ráncold a homlokod! . mintha Sara keze megégette volna.Felbosszantottalak. gondolta. hogy elveszítse az önuralmát. és megpróbálta eltaszítaní magától. . egy-két perc alatt ő is visszanyeri az önuralmát. ad még neki néhány percet. Nathan éhsége hamarosan fájdalommá fokozódott. . és ismét a csókját kívánta. Sara nem hitt neki. De ebben a pillanatban semmi kedve nem volt nevetni. sem a szüzek terén nem rendelkezett tapasztalatokkal. gondolta. és az oldalára fordult.Azt mondtad. Talán majd sok-sok év múlva nevetve fog visszaemlékezni erre az éjszakára.suttogta. Amikor férje elhúzódott tőle. türelmes ember vagy. Pokolian nehéz meghódítani egy szüzet. Valahányszor Sara melléhez ért. és mivel sem a hódítás. már nem érezte magát csapdában. Pedig nem akart ártani Sarának. Sara nagy levegőt vett és felé fordult. kezdte úgy érezni. menyasszonya tökéletesen megmerevedett. . .Nathan? Férje nem válaszolt. . Úgy gondolta. és ágyékában szűnik az iszonyú fájdalom. Legördült róla. újra próbálkozik. Még távolról sem állt készen. és megérintette a mellkasát.

Szeretsz? .Eddig csak tapasztalt nőkkel volt dolgod. az ég szerelmére.Attól tartok. Sara. fájdalmat fog okozni neki.Akkor csókolj meg. most felkacagott volna. . hogy megmutassa.Ugye. és csak arra tudott gondolni. . Felesége úgy bánt vele. mintha kettejük közül Nathan lenne a szűz. Nathan nem akart hinni a fülének. én nem félek.Hagyd ezt abba! .Sara.. Nem mondta el Sarának.utasította. . Nathan várta. hogy Sara újra megdermedjen. . . . Ha nem lettek volna olyan erős fájdalmai.Nem akarod folytatni? .Már nem kívánsz engem? Hogy nem kívánja? Nathan legszívesebben megragadta volna és leteperte volna. Mindenütt. Természetesen nem tette. .Nem kell félned .mondta fojtott hangon.Nem fejezte be a mondatot. és Nathan rájött. hogy fél. . . Már éppen fel akarta világosítani Sarát. Ez a felismerés csak fokozta volna felesége rettegését. mennyire kívánja. csak egyetlen percet várj! . . . hogy attól fél.. Sara ujjai vándorolni kezdtek Nathan mellkasa mentén. én nem csak csókolózni akarok. hogy végre beléeressze magját.suttogta Sara. szeretlek megcsókolni. hogy Sara ettől újra megrémülne.Szemmel láthatóan eltorzult az arca. Nathan megragadta. és Sarára nézett. Amikor keze a hasához ért. kérlek! . Nathan? Nathan válaszként halkan felmordult.Igen. Sara elmosolyodott. . ezért Nathan hallgatott. Meg akarlak érinteni. Minden türelme elfogyott. Kinyitotta a szemét. mert tudta. igaz.Sara. hogy Sara már nem fél tőle.kérdezte ismét Sara. amikor az közelebb húzódott. A nő valóban azt hitte. szeretsz megcsókolni engem? Nathan tizenöt perccel korábban pontosan ezt kérdezte tőle. idegei pattanásig feszültek. hogy megnyugtassa. . .Sara.kérdezte Sara. Ezt elárulta gyöngéd tekintete.

és rángatni kezdte. . Lehajtotta a fejét. Sara nem ellenkezett. villám sújt belé. hogy lássa menyasszonya arcát. és megcsókolta a Sara melle közt húzódó illatos völgyet. Lábujjával a férfi lábszárát simogatta. Sara felsóhajtott. s keze közben Sara combjai közé siklott. Amikor nyelve a férfi nyelvéhez ért. Amikor menyasszonya már nem bírta tovább a kínzást. Nathan elvesztette az önuralmát. De a férfi nem engedelmeskedett.suttogta. amíg Sara nedvessé nem vált. Nathan felkönyökölt. és várta. megragadta Nathan haját. Nathan gyengéden megsimogatta Sara arcát. .Lehunyta a szemét és felmordult.Igazán. Ekkor az ujját lassan belédugta. és Sara úgy érezte. Sara a hátára fordult. Nathan ekkor gyengéden megérintette a redők közt rejtőző bimbót.Nathan.Szereted. Nathan kinyitotta a szemét.Nem szeretem csapdában érezni magam . Vadul és odaadóan csókoló agresszorrá vált. hogy a hihetetlen hő elveszi az eszét. csak zihálva felsóhajtott.suttogta. Hogy forró. Hátát megfeszítve még többet követelt.Nem áll szándékomban feladni . . míg meg nem keményedtek. Nyelvével teljesen megvadította Sarát. majd hozzáhajolt és megcsókolta. ha megérintelek? Már tudta a választ. mi fog történni.De most nem vagyok csapdában. ahogy reagálsz . kérlek . Igazán. és újra megcsókolta. mit kér. Még ne add fel! Ez számomra teljesen új érzés.suttogta. . de Nathan megragadta a haját. hogy Sara készen áll. Nathan ekkor bekapta a mellbimbóját. Aztán ajkával addig játszadozott a mellbimbókon. és addig simogatta. Sara hamarosan türelmetlenné vált. Fogalma sem volt róla. Nathan lágyan simogatta a mellét. . Ettől felbátorodott. és megpróbálta maga fölé vonni Nathant. csak azt tudta. Gyomrában forróság áradt szét. .Tetszik. Nathan most a másik mellbimbóját kapta be. . Sara megfogta a kezét.suttogta. Érezte. Sara megpróbálta férje vállának hajlatába rejteni arcát. Nathan. és felemelte a fejét. és a saját mellére szorította. .

és Nathan mély hangon felsóhajtott. Sara nem próbálta összezárni a lábát. Sara abbahagyta a fészkelődést és felsóhajtott. úgy helyezkedett. . Sara engedelmeskedett.Úristen. Fölemelte a fejét. és elmúlik . Most és mindörökké.Hagyd abba! Ez fáj. .kiáltotta Sara. kicsim . sőt. majd fölémászott. Megpróbált megmozdulni.Ne akarj eltaszítani .suttogta Nathan. Aztán egy gyors mozdulattal behatolt. hogy a férfi merevsége a combjai közé kerüljön.Nathan . . . hogy Sara hamar túlessen a fájdalmon. egyáltalán nem az! . De még mindig habozott.Mindig a tiéd voltam.mondta. ez csodás . Sara remélte.utasította a feleségét. .suttogta. hogy férje nem téved. de Nathan szorosan fogta a csípőjét. és fogaival. . mit mond. Még mindig érezte a fájdalmat. Egész teste remegett a vágytól. ne hagyd abba! Nathan alig hallotta. nyelvével csiklandozni kezdte a bőrét.mondta. és Sara szemébe nézett. . . A férfi ismét megcsókolta. de amikor megérezte Sara ellenállásának vékony pajzsát.parancsolta elszántan.Sara körmei a hátába martak.Ígérem. Nyelve Sara fülcimpájához ért. .Csitt. Az édes kín valamelyest feledtette Sarával a fájdalmat. .Most nem fogom abbahagyni.Nézz rám.Az enyém leszel. Ó.Mindjárt elmúlik a fájdalom . Arcát zihálva Sara vállához szorította. A lüktetés egy perc múltán valóban szűnni .Ölelj át a lábaddal! .suttogta.Egy perc. . Sara! Sara kinyitotta a szemét. Nem tudom. Nathan teljesen belétemetkezett. . hogy enyhítse a lüktető fájdalmat. Nathan lassan beléereszkedett. amikor Sara felkiáltott. Nathan. Egy csókkal elnémította az erőtlenül tiltakozó Sarát. Sara szeme elhomályosult a szenvedélytől. Istenem. azonnal megállt. . .Nem. Mindig. mert azt akarta.

de Sara még túl ártatlan volt ahhoz. és amint magja Sara testébe áramlott. Nathan nevét kiáltotta. Nathan? . erőteljesen ismét beléhatolt. Tudta. Sara felsikoltott. és kezdetét vette a párzási rítus. ősiek és irányíthatatlanok voltak. mennyire fontos most Nathannek a mozgás. . és amikor érezte. hogy megértse. és érezte. Megpróbálta mozdulatlanul tartani a férfit. Feje a párnákra hanyatlott. de uralkodott magán. hogy a combján gyengül a szorítás. hogy Sara is közel jár a beteljesüléshez. Amikor ismét megpróbált visszahúzódni. Nathan kissé visszahúzódott. Sara körmei a combjába mélyedtek. Nathan megcsókolta. csókolj meg! . Nathan teljes súlyával ráereszkedett.kezdett. Sara simogatni kezdte a haját és a tarkóját. Csípőjét Nathan csípőjéhez szorította.Nem mozgok. Sara édes sóhaja Nathan mély nyögésével vegyült. Az ágy recsegett.Ha nem mozogsz.felelte a férfi. . Nathant forrón magához szorította.Nem baj. Nathan teste égett a vágytól. . A testüket elborító veríték csillogott a gyertya fényében. Nathan nem törődött a tiltakozásával. hogy enyhítse Sara testének remegését.Majdnem. Ekkor Sara megmozdult. Nathan felmordult. Mindketten vadul keresték a beteljesülést. de amikor Nathan megmozdult. Mozdulatai ösztönösek.Nem . ismét beléhasított. megcsókolta.suttogta Sara. . Természetesen hazudott. Keze a testük közé siklott. Nathan képtelen volt tovább késleltetni a tetőpontot. felkiáltott. hogy Sara teste megfeszül. Folytatta erőteljes mozdulatait. majd lassan újra beléhatolt.Megmozdultál! .kiáltotta Sara.Nathan. . . és hüvelykujja gyengéden simogatni kezdte az izzó pontot. nem olyan szörnyű .Elmúlt a fájdalom? .

. Sara az oldalára fordult. . Azt akarta. Nathan elégedett volt. De mindebből semmit sem kapott. hogy magához ölelje. és férjéhez bújt. miről beszél a nő. dicsérő szavakkal illesse. hogy valóban nehéz.utasította másodjára. Nathan kétségbeesetten próbálta megérteni. és ez megrémítette. majd vállon bökte a férfit.Én mondtam.Mi az? .szólalt meg végül Sara. hogy férje ismét megcsókolja. mennyire nagyszerű nőnek tartja. hogy az „azután” legalább annyira fontos.Te tettél törékennyé .kérdezte Nathan.suttogta. miféle csata dúl férje lelkében. nem gondolod. De ez most nem számított. mint a „közben?” Nathan nem értette. . békésen alszik. Azt akarta.Nathan. Sara . amilyenekre minden ifjú feleségnek szüksége van. hogy elmondja. Még mindig szerette volna.Aludj! . . és úgy tűnt. Nathan már lehunyta a szemét. hogy ne mozogj. . .Miért nem? .Nem.Te mozdultál meg először. Sara felült.magyarázta a férfi.Mert ha megcsókollak. és érezte a combjai közt támadó kellemetlen érzést.Csókolj meg. Sara elpirult. Sara valóban törékeny volt.morgott Nathan. ha a férfi megcsókolja. újra megkívánlak . hogy szerelmes.Nathan? . . Sarának fogalma sem volt róla. hogy jól aludjak! . aztán felbátorodott. Sara közölte.Egy ideig egyikük sem mozdult. .Csókolj meg! . De Sara még nem akart eltávolodni tőle. . .Aludj! .Többé nem nevezhetsz arának . mi történt vele az imént. és Nathan azonnal legördült róla. A hangja fáradtnak tűnt.Olyan törékeny vagy. Még sosem vesztette el az önuralmát. Sebezhetőnek érezte magát. Sara teljesen megbabonázta és összezavarta. Sara kimerült. Nathannek igaza volt. Magukra terítette a .Nem vagyok túl nehéz? .

És egymás karjaiban merülnek álomba.kezdte Nathan fenyegetően. hogy kielégültél. . . Ezt közölte is a férjével. és a hátát simogatta.csattant fel Nathan. aztán feladta. aztán gyorsan megcsókolta.Ne kiabálj velem! Nathan feléje fordult. mint egy generális.Engem is itt fogsz hagyni? .Honnan tudhatnád. Nathan önkéntelenül elmosolyodott. Kimerült volt. Nathannek ehhez most nem volt türelme.Kérlek. . Ezt legalább őszintén tette.takarót.. .Sara. Várta. hogy előtte szűz voltál. Nathan magához ölelte. mennyire nagyszerű nőnek tartja. átölelte. tudom. ez az én ágyam.Sara.Amikor egy férfi befejezi. hogy férje magyarázatot kérjen. Kinyújtotta a kezét. . .Nagyszerű nő vagy.. Sara közelebb húzódott és lehunyta . mi az már megint? .Egyszerűen tudom. mintha sírni akarna. Aludni fogok. Utána megcsókolja és magához öleli. amíg el nem magyarázom neked a helyes viselkedés szabályait . azután.Addig nem. mi a helyes és mi nem? Ne felejtsd el. . Sara úgy beszélt.. és dühös. és lehunyta a szemét. nos. . de Sara nem törődött vele. és megszólalt..Nathan? .Igen? . ne beszélj velem ilyen hangon. fejét a vállához szorította. mit csináltál? Vajon hova a pokolba akart kilyukadni? . és kész .Miután a többi nőt lefektetted. elmondja a feleségének. a dolgát. .Sara? . Sara olyan képet vágott..ellenkezett Sara. . Sara türelme elfogyott. Sara átkarolta. De most aludj! Ez nem hangzott túl meggyőzően. .Otthagytam őket . ..A fenébe. .közölte. Nathan felkacagott.Én nem erről beszélek.Sara.

Nathan még nem tudta. hogy ráébreszti Nathant. Sara biztos volt ebben. és a kabinba most friss levegő és napfény áradt. . Szaladni kezdett. – Ne folytassa. majdnem belebotlott a földön fekvő férfiba. mert nem volt eszméleténél. asszonyom . Nathan karjaiban merült álomba. hogy baleset volt. hogy csakis ő lehet a férfi tökéletes társa. ott volt a lábai közt. mint a mennyország. Sokkal melegebb volt. hogyan ébressze fel a kábult matrózt. Korábban kinyitotta a tetőn lévő csapóajtót. mi történt. A napernyő. A következő napnak olyannak kellett lennie. Amikor Sara felébredt. Rendbe fog jönni. Hanem a maga napernyőjében. hogy lássa. mennyire szerencsés. A következő nap jelentette új életük kezdetét. Jimbo megsajnálta Sarát. Lady Sara! Az emberek tudják. Jimbo? Igazán sajnálom. Néhány másodperc múlva kisebb tömeg gyűlt az alvó férfi köré. mint előző nap.Mi a fene történt itt? Sara közvetlenül a háta mögül hallotta Nathan dübörgő hangját. ez az én napernyőm . .Igen. hogy felébressze. . és lekevert neki két pofont.Az én hibám. Sara megfürdött. amikor egy férfi kiáltására lett figyelmes. úgy válaszolt. Nem fordult meg. Elhatározta. Jimbo fél térdre ereszkedve a fekvő férfi fölé hajolt.Nem valamiben.a szemét. Már majdnem felért a főfedélzetre. Sara már tudta. felöltözött. .mondta az egyik matróz. Nathan már kiment a kabinból. .Szerintem megbotlott valamiben. Alig várta már a reggelt.. . és amikor felért. és férje keresésére indult. mint a pokol. Az idős tengerész nyilván elesett.. melyet Sara előző nap hiába keresett. de idővel rá kellett jönnie. Hatodik fejezet Olyan volt. Én. Jimbót mindenki tanácsokkal látta el.vállalta el Sara a felelősséget.

.Igen .mondta. . .Hozz egy vödör vizet! Az majd magához téríti. . A matrózok hevesen bólogattak. hogy lélegzik.Láthatja. asszonyom! Iván pillanatokon belül felébred.felelte Jimbo.Ne aggódjon. .Ja . .Baleset volt! . és férje szemébe nézett.kérdezte Sara. és gyengéden megveregette a vállát. ez minden. lehet.Miért hívják Rettegett Ivánnak? . Nem várta meg a választ.Nem szeretik a főztjét . A kábult férfi mellé térdelt.kérdezte egy Chester nevű férfi.felelte Nathan. hogy lesz kedve meghallgatni . Az idős matróz nem reagált.kérdezte.kiáltott Jimbo. .Magának fontosabb a gyomra. . azonnal bocsánatot kérek tőle. hogy megöltem? – kérdezte suttogva. . . . A matróz a homlokát ráncolva bámult Sarára.felelte.értett egyet Lester.Vajon el tudja majd készíteni a vacsoránkat? . . szörnyen fájni fog a feje. . De Sara maradni akart. .Ha kinyitja a szemét. . . .mondta.Ezért a balesetért én vagyok a felelős .Iván dühöngeni fog.kiáltotta.motyogta. Sara elvörösödött.Úristen. Jimbo. mint a barátja? . aztán intett az egyik . Senki sem szállt vitába vele. Sara végre megfordult.Annyira gonosz? Nathan rá sem nézett. . Nyilván őt hibáztatta a történtekért. Walt? A sötétbarna szemű.Rettegett Iván a legkisebb apróságért is hetekig haragszik. Murray! . Mindegyik mosolygott és bólogatott. Lester . igaz.kérdezte Sara.jósolta Nathan.Én majd ápolom Ivánt . .Iván az egyetlen szakács? . vékonyka férfi bólintott. . hogy elvezesse a tömegtől. Ha magához tér. Nathan felemelte Sarát.Ez pedig nem apróság. .Sara a matrózokra nézett. Ettől kissé jobban érezte magát.Dehogy ölte meg .Nem hinném.

kiáltott rájuk. Sara nem akart összetűzésbe keveredni Jimbóval a többi . bocsásson meg nekem! A napernyőmben botlott meg. . Sara el sem akarta hinni. hogy Sara inkább eltekintett ettől.Azt nem teheti . hogy egyetlen búcsúszó nélkül képes otthagyni őt. Nem végezhet ilyen alantas munkát.Nem látod.mondta Jimbo. természetesen nem szándékosan. . uram. . bár biztos vagyok benne. .Majd én elkészítem a levest. És mellesleg a kapitány felesége volt. mert látta.Nem. észrevette volna. és a két tűz közé került Iván a fenekére esett. igaz? Iván halvány ír akcentussal beszélt. hogy egy hölgy is van köztünk? Jimbo felemelte Sara napernyőjét. és átadta neki. hogy ha a lába elé néz.férfinak. A szakács azonnal köpködni és morogni kezdett. Zúg a fejem. . . és vezetni kezdte. Sara mellé térdelt. Mégis kérem. .Végül is nem szándékosan tette elém az ernyőjét. hogy megtorpant és visszafordult.szólt rá Jimbo. Sara eközben megpróbálta kihúzni a lába közül a napernyőt.Maga a kapitány felesége.Nagyon kérem. hogy Sara őszintén aggódik. .felelte Sara. hogy bocsánatot kérhessen. Aztán megfordult és elindult. Megpróbált uralkodni magán. De a férfi olyan gyanakvó szemmel méregette. Lefekszem. hogy utána megkeresi Nathant. . Közben megfogadta magában. és a kezét tördelve várta. majd megfordult és elindult. megalázták.Vigyázz a nyelvedre! .Fel tud állni? Majd én segítek.Ma este nem kaptok levest.kiáltotta egy másik férfi. Iván imbolyogni kezdett. Iván a fejét vakargatva bámulta a csinos nőt. és ismét leckét ad neki az illemből. . de amint elengedte.Így van .motyogta. . Amikor Iván felült. uram . Egy matróz gyorsan elkapta. . Nathan bólintott. Visszafordult Ivánhoz. hogy öntse Iván arcába a vödör tartalmát. és most már a seggem is fáj.Tűnjetek innen! . Úgy érezte. hogy bocsásson meg. Jimbo felsegítette.Nem estem túl nagyot . . de Sara szavai annyira megdöbbentették.

hogy a férfi elmenjen.Itt lát négy rézüstöt . akár azonnal elkezdhetjük.Miért végezne ilyen alantas munkát egy olyan finom hölgy.Már nincs sok dolga . elboldogulok. . Friss tengeri levegőre van szükségem.dicsekedett.Nem . Egy része romlott. Ez a legkevesebb. Végül is milyen nehézséget okozhatna egy leves elkészítése? . . Úgy tűnt.magyarázta.felelte Sara. hogy nem téved. elvezette Sarát a munkaterület felé.Ha elég erős hozzá Iván.kérdezte Chester. .. Iván megengedte.Csak aprítsa fel a zöldséget. .Főzött már valaha? .kérdezte vigyorogva. ez nem okozhat problémát. hogy itt maradjak. és egy a fal mellett álló zsámolyra helyezte. unatkoztam a vidéki házunkban . .Otthon sokszor segítettem a szakácsunknak. A sötét folyosókat járva Sara teljesen eltévedt. Iván. . az emberek hisznek neki. . hazudik.matróz előtt. Iván természetesen tudta az utat.Nagyon. . hogy megfogja a karját. . miután visszanyerte az egyensúlyát. Egy jó levest órákig forralni kell tette hozzá. és szórja be a fűszerekkel! Gondolom. Miközben a fejét vakargatta. Mivel mindenki őt nézte. Iván szemmel láthatóan jobb kedvre derült. beletette őket két üveggömbbe. ami enyhíti a fájdalmát.Csodás levest főzök maguknak. A romlott részt már elválasztottam a romlatlantól. Iván? Jó lesz így? A nap hátralévő részét pihenéssel töltheti. . . remélve. ezért megvárta. hogy irányítson a konyhában. Akarja. Ott a hús.Ó.A leveshez mindegyikre szükség lesz. és nézesse meg a sérülését! Talán van valami speciális gyógyszere. Ekkor ismét a fejébe hasított a fájdalom.felelte Sara. Menjen fel Matthewhoz. A szentélyébe érve meggyújtott két gyertyát. amit tehetek. . A főzéssel foglaltam el magam.motyogta. amíg kiismeri magát? . Sara úgy döntött. Csak tegye bele a vízbe! Olyan fülledt itt a levegő. mint maga? .. Aztán az emberekre mosolygott.Azt hiszem. rengetegszer .

hogy nincsen házad és nincsenek szolgáid. Ha megkóstolják a levesemet. és kisimított egy tincset Sara arcából. Nathan kinyújtotta a kezét. . Egyébként is azt akarom. Tennem kellett valamit. újra meg fognak szeretni. Főztél már levest életedben? Sara a férfi elé lépett.Nem . . hogy olyan levest főz.Miért törődsz vele. Nathan az ajtófélfának támaszkodott. ami után mindenki megnyalja mind a tíz ujját.Sara. de most már tudom. ..Levest főzök.felelte Iván. És te mit keresel itt? . -A matrózok engem okoltak Iván balesete miatt. . A combja Sara combjához ért. . . .Sara felismerte Nathan mély hangját.Eddig nem tudtam.Nathan.mondta. Természetesen Nathanre várt. . hogy kell levest főzni.Téged. hogy visszanyerjem a jóindulatukat. kislány .. hogy senki sem keresi. és kiseperte az arcából nedves fürtjeit.A személyzeted? Sara bólintott.Egy pint rum. . és közelebb lépett Sarához. Egyáltalán nem nehéz. és a szemébe nézett. A délelőttöt és a délután egy részét a konyhában töltötte.Te nem kívántál jó reggelt . Sara kipirult a konyha melegétől. . .Hogyne lenne..Lehet. ezért a legénységed egyben az én személyzetem is. Nathan még egy lépést tett felé. Sara munkához látott. minden embernek fontos.Az a piszok még csak jó reggelt sem kívánt . hogy szeressen a személyzetem. hogy szeretnek-e vagy sem? Nathan ellökte magát a faltól. . és összevonta a szemöldökét. hogy szeressék.Ki nem kívánt neked jó reggelt? .felelte Sara. Megfordult. . Elhatározta.Mit keresel itt? . .motyogott magában.Nekem nem. Amint a szakács eltávozott. de van egy hajód. A derekára kötött kendővel megtörölte izzadt homlokát. Kissé furcsállta.

hogy a kérdésének semmi értelme. . .Nem számít . Nathan nem tiltakozott. .Azt. mit akar Sara.Sokkal jobb érzés lenne. mint a teste. . mely Nathan testéhez simult.Sara? . hogy tisztességesen? . .Már nem fáj. Nathan. Sara megragadta a fejét. Valójában pontosan tudta.Nem? . Sara kinyitotta a szemét. Nathan az ujjával felemelte az állát. ha te is közreműködnél.suttogta. hogy mi következik. és magához húzta.Ki tanított meg csókolózni? . Nathan hozzáhajolt. Kezét a férfi mellkasára tette. néma percig bámulták egymást.mondta Nathan. de muszáj volt megkérdeznie. Úgy illene. . .. .Nem. Egy hosszú. .Tegnap éjjel valóban fájt .parancsolta Sara. Nem mert a férfi szemébe nézni.Meg kellene csókolnod. hiszen az előző éjszaka maga győződött meg Sara ártatlanságáról. és amikor Sara felsóhajtott. Sara egy szemérmes csókot nyomott a szájára. és összevonta a szemöldökét.kérdezte. nem tudta elengedni.Nathan? Még mindig nem üdvözöltél tisztességesen. hogy viszonozd a csókot. .Nem .Majd én megteszem. . de kíváncsi volt.kérdezte Nathan. Amikor az ajkuk elvált. Tudta. Mielőtt Nathan feltehette volna a következő bosszantó kérdést.felelte Sara.Mi a fenét jelent az.Nem ezt kérdeztem. .suttogta.Csak tedd meg! .kérdezte. De nem is vállalta át a feladatot. lassan megcsókolta.Miért? . .Még mindig fáj a tegnap éjjeli dolog? Sara azonnal elvörösödött. . lehunyta a szemét és várt. .Akkor mit akarsz tudni? .Igen? . Hangja olyan lágy és érzéki volt. majd hátralépett. . hogy most fáj-e .

aztán gombolni kezdte a saját ingét. én nem akarom. Sara! Sara összevonta a szemöldökét.Ha nem tetszik. ...Te tanítottál meg . Sara felfigyelt az eseményre.Ez nem moslék! . de engedelmeskedett.. . és lehúzta a csizmáját.Tényleg nem akarok aludni . Nathan tovább vetkőztette. . Nathan nem nyitott vitát.Te is aludni akarsz? . Sara eltolta a kezét. hogy főzz. ahogy csókollak. majd a folyosó felé indult.mondta Sara. az ajtónak támaszkodott. .A pokolba. én nem hagyhatom itt a konyhát .Alvásra van szükséged.Tetszik.Micsoda? Én sosem alszom napközben. és a gyertyákhoz vezette. . . . miért vállaltam el. hogy a férje valójában mit akar.Előttem még soha nem csókoltál meg senkit? Sara a fejét csóválta. Sara hátrálni kezdett. . hogy megnyerheted a bizalmukat egy tál moslékkal? Sara legszívesebben lábszáron rúgta volna. Nathan félrelökte az ingét. ~ Már elmagyaráztam. .mondta Sara.Most majd fogsz. Nathan egy elviselhetetlen zsarnok volt. Sara.De mi lesz a csodás levesemmel? . Nathan rámeredt.kezdte. megragadta a kezét.Gondolod.Sosem alszom napközben. Sara abbahagyta a mentegetőzést.kiáltotta. .Nathan. Amikor megpróbálta levenni az ingét is. Sara a férfi széles hátát bámulta.felelte Sara. . Nathan hirtelen elhúzódott tőle. mint előző éjjel.Fordulj meg. Egyenesen a kabinjukba vonszolta Sarát. Mindkettőt elfújta. Nathan most sokkal gyorsabban gombolta ki a köntöst. Aztán becsukta az ajtót és bereteszelte. . . . Sara még mindig nem fogta fel. .

nem vagyok képes még egyszer végigcsinálni azt a cirkuszt..emlékeztette. . Nathan úgy döntött. és becsukta a csapóajtót.Cirkuszt? Te a velem való szeretkezést cirkusznak nevezed? . aztán .Félsz? .. s kinyújtotta a kezét. . . . és csípőre tette a kezét.Igen .kérdezte Nathan.Nem! Nathan kihúzta magát. hogy kellemetlen lesz. Sara annyira aggódott. .Tegnap este nem féltem. . dehogynem. Látszott. később fogja elmagyarázni Sarának. de azonnal elvetette az ötletet. De hazudni sem akart.Csak nem akarsz átöltözni? Nathan kajánul elvigyorodott.Nem.Már nem vagyok érzékeny . Nem akart hazudni. Nathan várt egy kicsit. mozogni fogsz? Nathan nem nevetett. Nathan elmosolyodott. Sara még mindig nem értette.Megint. ki a férj és ki a feleség. .felelte.. . A kabinra sötétség borult.Csak nem akarsz. Sara hirtelen rájött. Most nem akart egyebet.Akkor az alváson kívül semmi mást nem csinálunk.Annyira elviselhetetlen? . Nathan ezt a megjegyzést válaszra sem méltatta. hogy ha akarja.Mi az ördögért nem? . .Ó. .suttogta Sara. csak nem félsz már megint? Istenemre. megúszhatja a dolgot. .. és hozzátette: . már nincsenek fájdalmaid . s közeledni kezdett. .A fenébe. magához húzta. és ő nem akart gúnyt űzni az érzéseiből.De tudom. . hogy valóban aggódik emiatt. . . Sarához lépett.Te féltél. Sara.Megint mozogni fogok. Sara kikelt magából.Nappal van. .Azt mondtad. Átölelte a vállát. csak megcsókolni a feleségét. hogy a legfőbb kötelessége az engedelmesség. .Nem? Sara a fejét rázta.Összefonta a karját.

ahogy. forrón megcsókolta. Sara ujjai lassan siklottak az ágyéka felé. Sara simogatni akarta. Sara ettől felbátorodott. Kissé lejjebb tolta Nathan nadrágját.. de ne. és oda tette.Te fogod akarni. Nem gondolta.parancsolta elcsukló hangon.kérdezte suttogva.Még nem akarom elveszíteni a fejem . . .Nem érek hozzád. miközben szeretkezünk. hogy az érintése ennyire felgerjeszti a férjét. ha megígéred. hogy nem fogsz annyit mozgolódni. . Nathannek minden erejét össze kellett szednie a válaszhoz. de gyorsan gombolta ki a nadrágját.Fájdalmat okoztam? . . Sara a derekára tette a kezét. hogy meggyújtsa a gyertyákat.. de Sara megállította. Nathan nem bírta tovább a kínzást. az arcát a férfi mellkasára hajtotta. Megragadta Sara kezét. érints meg! Nathan teste már merev volt. . Kibírhatatlan. Sara megcsókolta a nyakát.suttogta..Látni akarom. Sara elmosolyodott.. Sara. és a derekára tette.kérdezte suttogva.hosszan. Istenem. Sara? . Sara. ahogy kielégülsz .Tudod mit. Nathan lehunyta a szemét. hagyd már abba! Sara elhúzta a kezét. Úristen. Megfordult. Nathan felkacagott. De Nathan nem engedte. .suttogta.Csak tartsd.Ne! .Megérintelek. és csókolgatni kezdte a nyakát.Mit akarsz látni. . Nathan. ahol a legnagyobb szüksége volt az érintésére. hogy mozogjak .felelte mély hangon. Nathan megragadta a kezét. majd lassan kikapcsolta az övet. .Ne . Felesége remegő kézzel. . . Sara megpróbálta újra megérinteni. . amit csinálsz. Nathan? . Nathan. de csak akkor.mondta. csak szorítsd.Látni akarom. Nathan újból megcsókolta. Tetszett neki a dolog. . és Nathan elhallgatott. Nathan nagyot sóhajtott. Ujjai a férfi kemény hasához értek.

. Testében elszabadult a szenvedély tüze. Sara hamarabb talált a beteljesülésre. Az őrségváltást jelző hajókürt füttye vészharangként visszhangzott a fejében. hogy a felesége még érzékeny. A szerelem könnyen elpusztíthatta. mint Nathan. Felkelt az ágyról.. Nathan felkönyökölt. Gyengéd.Akkor miért sírsz? . Nathan gyöngéden szerette.Csak egy kicsit . Nathan a párzás alatt egyetlen szót sem szólt. Nathan végül magához tért és Sarára nehezedett.Nathan. Hirtelen rájött. és kiment a kabinból.Olyan.suttogta félénken Sara. ... aztán felemelte a fejét és elmosolyodott. Nathan egy csókkal elnémította. döbbenetes volt. . Sara. és a szemébe nézett. Némelyiknek volt értelme.. amíg Sara fészkelődni nem kezdett alatta. megint fájdalmat okoztam? . Rájött. és addig nem mozdult.Úristen. mert tudta. hogy ez veszélyes. felöltözött. hogy ez a nő képes meghódítani a szívét. . szerelmes szavakat suttogott. hátat fordított Sarának. Betartotta az ígéretét. Nathan szó szerint elmenekült. hogy a felesége sír. némelyiknek nem. Szüksége lett volna férje szerelmes szavaira.Nos? . A behatolás fájdalommal járt. Sara valóban nem tudta elviselni az édes kínzást. hogy könyörögni fogsz. Óvatosan zárta be az ajtót. Sara egy darabig mozdulni sem tudott a döbbenettől. Még egy szajhának is több megbecsülésben van .Úgy döntöttem.Nem tudom . . miért ráncolod a homlokodat? Nathan nem felelt. de testének remegése kiváltotta a férfi orgazmusát is. Mire az ágyba kerültek és Nathan elhelyezkedett a combja közt. Ilyen keveset jelentett volna számára ez a szeretkezés? Sara sírva fakadt. Mintha egy démon üldözte volna. Nathan sebezhetőnek érezte magát.felelte. és tudta. Sara viszont egyfolytában beszélt. és olyan.

Végül valaki hangosan kopogtatott. Az első váltás néhány perccel hat után jelent meg a konyhában. Félrelökte a párnát. hiszen órákon át főtt. Hetedik fejezet Estére már mindenki gyilkosnak nevezte. A rosszullétek akkor kezdődtek. és takarítani kezdett. Miután a fűszereket beletette a levesbe. Nem kellett sok idő hozzá. hogy az első vagy a második váltással akarja-e elfogyasztani a vacsorát. amikor a második váltás is elfogyasztotta az adagját. kijavították a függőágyakat. Aztán felkapta a párnát. És még meg is fizetik. az ágyon töltötte ki a mérgét. mennyire szánalmasan viselkedik. leült az egyik székre. mit szólnak a főztjéhez az emberek. és Nathan párnájára csapott. Elégedetten várta. Felsúrolták a fedélzetet. Megfésülködött és átöltözött. hogy megdicsérje a főztjét. hogy inkább vár. gondolta Sara. De már kezdett türelmetlenné válni. egészen jó illata volt.része. mert mindeddig még senki sem jelentkezett. és farkaséhesek voltak. A rajzolás elterelte a gondolatait Nathanről. és a nénikéjével vacsorázik.. hogy méltóképpen fogadja a látogatókat. Legtöbben két adagot is elfogyasztottak az erősen megfűszerezett levesből. Amikor elkészült a takarítással. kinyitotta. Ökölbe szorította a kezét. Nagyon szerette volna tudni. Egy idő múlva Matthew kopogott az ajtón. hogy az emberek megkeressék és köszönetet mondjanak. A matrózok egész nap keményen dolgoztak. hogy megkapja a vacsoráját. Az íze is biztosan nagyszerű lesz. hogy rájöjjön. A délután hátralévő részét a kabinban töltötte. és megpillantotta a homlokát ráncoló . Kifáradtak. gondolta. Sara azt felelte. és megkérdezte. és az ágyúkat is alaposan kipucolták. és erősen magához szorította. Amikor Sara könnyei elapadtak. és megpróbálta lerajzolni a hajót. Sara minderről mit sem tudott. Sara az ajtóhoz rohant.

. miért akarnék ártani nekik? Sajnálom. mire céloz a férje.Az emberek? Hirtelen Nathan is megjelent Jimbo mellett. igaz. Nathan becsukta a szemét. és bevonult a kabinba. Nem tudtam.felelte Nathan fojtott hangon. Sara úgy döntött.Jimbót.Jimbo. Sara tovább hátrált. .kérdezte Sara suttogva.Ebben a . nem szándékosan.kezdte.Nora remekül van . Nathan roppant dühösnek tűnt.Az embereknek nem ízlett a levesem? . . Férje a fogát csikorgatta.Történt valami? Nora? Jól van? .Mivel? . Sara nem értette.A levessel .Maga még nem evett a levesből. . . csináltad? Mivel Sarának fogalma sem volt róla. .kérdezte. nem felelt.Persze. Férje arckifejezését látva Sara lélegzete elakadt.Tehát nem akartad megölni őket? .Nem akartam megölni őket. Nathan egy intéssel félreállította a tengerészt.Mi a baj. Jimbo . hogy nem .felelte Sara zihálva. Sara ösztönösen hátrálni kezdett.A nénikémmel akarok vacsorázni . Sara nem értette. .Én bosszantottalak fel? Nathan ismét bólintott.Finnyásak? . .Valami baj van? Nagyon szomorúnak látszik. .szólalt meg Jimbo. s kétségbeesetten próbálta titkolni.Felbosszantott valami? .magyarázta.kérdezte rémülten. mi ez a szörnyű hang? . pontosabban fogalmaz. aztán berúgta az ajtót. A fejét csóválta. . . .kérdezte Sara.ismételte Nathan morogva. . ha nem ízlett nekik a levesem.Ugye. . . A mosolya azonnal lehervadt. . és elszámolt tízig. Lady Sara? kérdezte a férfi. Hogy feltételezhetsz ilyesmit? Ők a személyzetem. Nathan? . és ez rosszat jelentett. . s kikukucskált az ajtón. mennyire retteg.Az emberek. mire akar kilyukadni Jimbo. . Nathan bólintott.Jó estét. hogy ennyire finnyásak.

kiáltotta Sara döbbenten. De Nathan vállon ragadta. hogy amint visszanyeri a bizalmukat. és a párnákra fektette. hogy ismét a matrózok szemébe nézzen. ezért nem akar vele aludni. hogy rájöjjön. amit te készítettél nekik. hogy bocsánatot kérjen az emberektől. Sarára meredt. Nathan aznap este nem feküdt le. hogy még mindig haragszik. azonnal indulok.Sosem tennének ilyet. .pillanatban húsz emberem szenved a hajókorlátnál. az ő összefüggéstelen mondataiból alig tudott kihámozni valamit.Nem értem . Aztán rájött. mit tettél abba az átkozott levesbe. hogy a levesem nem volt jó? Hogy az emberek miattam betegedtek meg? Úristen. aki emlékezett rá. aki nem betegedett meg. hogy már ordít. mi okozta az emberek rosszullétét. de biztos vagyok benne. hogy nem akarta megölni őket? Aggodalmát hamarosan harag váltotta fel. ők fognak kiápolni a tengerbe. Nathannek majdnem húsz percébe került. lesz-e valaha annyi bátorsága. Másnap reggel lépett be a kabinba. Azt hitte. Nem tudta. Mégis.Egy fenét nem. Sara mérges volt. hogy képzelhettek róla ilyesmit? Elhatározta. Hogyan győzhetné meg őket arról. mert Nathan nem engedte. Iván volt az.Most pedig elmondod. Másik tíz a függőágyán vonaglik a fájdalomtól. Az ágyhoz vonszolta Sarát. ha a közelükbe mégy. Ápolnom kell őket. kioktatja őket az elhamarkodott következtetéseket illetően. hogy ne csinálhasson több galibát. Nem Sarától tudta meg. Én az úrnőjük vagyok. hogy férjét a kötelesség szólította el. Felöklendezik a levest. . de ezt elfelejtette közölni Sarával. hogy a romlott húst az asztalon hagyta. . . Őrségbe kellett mennie azzal a néhány emberrel. de nem szólt egy . hogy szívesebben lennének halottak.Azt akarod mondani. . Még élnek.Ápolnod kell őket? Sara. Sara sírva fakadt. Nathan sem tudott könnyen megbocsájtani. Nathan ordítani szeretett volna. Nathan a kabinba zárta a feleségét. Sara nem tudta. .

Az ágyra roskadt. de az ernyő küllői beleakadtak a kötelekbe. álomba merült. Amikor meghallotta a hatalmas csattanást. és sétálni indult. és segítségért kiáltozott. Miután a matrózok elrohantak mellette. A feltámadó szél csak nehezítette a dolgát. . De a séta megalázónak bizonyult. Nora kabinja felé indult. csak minél távolabb az összevont szemöldököktől. Mire Sara a legfelső fedélzetre vezető keskeny lépcsőhöz ért. aki még szereti.Jó napot. Sara leült a legmagasabb árboc tövébe. Sara nem bírta sokáig a bezártságot. hogy kiszabadíthassa az ernyőt. és nyitott napernyőjét két vastag kötél közé akasztotta. ha eltűnik az útból. A legfelső fedélzet kötelekkel és árbocokkal volt tele. gondolta. térdet . Jólesett volna beszélgetni valakivel.üdvözölte Sara. Amikor az ajtóhoz ért. Sara úgy döntött. Chester az utolsó pillanatban kapta el. hogyan kedveltethetné meg magát ismét az emberekkel. Az emberek mind elfordultak tőle.szót sem. hová megy. Nora biztosan nem fogja hibáztatni. meddig ült ott. ijedtében majdnem átesett a hajó oldalán. Igen. ahogy az egyik árboc egy másiknak vágódik. Matthew . Nem tudta. mire sikerült annyira meglazítania a köteleken lévő csomókat. Nem is tudta. jobb. Chester futásnak eredt. Úgy döntött. Akkoriban a bronzbarna szín nem volt divat a hölgyek körében. Mindketten a felső fedélzet felé fordultak. és látták. Karja és arca hamarosan rózsaszínűre sült a napon. Amikor a napernyő elszakadt. Matthew lépett ki a kabinból. Azon gondolkodott. A legtöbb matróz arca még mindig szürke volt. Megállt. Jimbo vagy Matthew segítségét kéri. és mindegyik mogorva képet vágott. És nem bírta Nathan horkolását sem. Fölállt és le akarta akasztani a napernyőjét. Sara feladta a küzdelmet. visszamegy és benéz Nora nénikéjéhez. A fedélzetre sietett. Jó öt percébe került. és az egész délelőttöt átaludta. Az ernyőt a kötelek közt hagyta és visszaindult. egy kellemes csevegésre volt szüksége. Fél egykor kiosont a kabinból. kinyitotta kék napernyőjét. már majdnem sírt. Sara úgy döntött.

kiáltott vissza. Hiszen te sosem csinálnál ilyesmit.Hallottam a levesről.De az emberek miatt szörnyen gyötör a lelkiismeret.Ő is téged hibáztat? Sara vállat vont.felelte. és megfogta nénikéje kezét. szándékosan mérgeztem .Igen.Tudom. hogy nem akartad . hogy van a nénikém.mondta Nora. Nemsokára együtt sétálgatunk a fedélzeten. hogy nem vagy remekül.hajtott. .Ez nem a szél volt . .Én nem ettem belőle .kérdezte Nora.nyugtatta Nora. . Ígérem.És te hogy vagy.Elhiszem . hogy ilyesmit feltételez az úrnőjéről.Ó. mint a kapitányuk. Szeretném tudni. Matthew elvigyorodott. . Pontosa olyan nyakasak.Nathannel mi a helyzet? . hogy azt gondolja. . Sara látta. igaz. mekkora szél fúj ma. . Ebben a pillanatban hatalmas dörrenés remegtette meg a hajót.Természetesen ő is felizgatta magát a leves miatt. . de nem hinném. amikor Nathan kirobogott a saját kabinjából. Tudom. Sara felvonta a szemöldökét. Sara az ajtóba kapaszkodott. . . Nora. .Te jó ég.felelte unokahúga. . A védelmembe vettelek.Ezt Matthewnak is megmondtam. Nora összevonta a szemöldökét. nem fárasztom ki. . Nem akartam megbetegíteni őket. ezért így szóit: .Szerintem borzasztóan csúnya dolog a legénység részéről. . nehogy térdre essen. Igen. és a horzsolásaid is sokkal halványabbak. gyermekem. hogy nem rosszindulatból tetted. . majd hozzátette: . Matthew? De a tengerész már a fedélzet felé rohant.Visszatért az arcszíned. Sara? . és biztosítottam Matthewt.Csak egy pár percig maradok.fakadt ki Sara. valóban jobban érzem magam . Az ágy szélére ült. remekül . .Egy fél óra múlva magam is benézek hozzá. Sara éppen akkor zárta be maga mögött Nora kabinjának ajtaját. hogy nénikéje jobb bőrben van.

Egyáltalán nem bánik jól velem..Természetesen nem.Megütött? . Nem mintha ez valamit is számítana. kétségtelenül lejt a padló .felelte.meg az embereket. Nora egy hosszú percig várt a magyarázatra. Én sokkal jobban haragszom rá.. . Talán azért megértőbb a többieknél.. Nem tudom. Amikor Sara pirulni kezdett.. hogy az erős szél az oka. vagyis másodjára. . Egy szajhával is jobban bánnak. amikor lefektetett? Sara lesütötte a szemét.. Nathan nem hagyná. mert ő nem evett belőle.Nem volt elég gyengéd.tette hozzá Nora mosolyát látva. . . . mint ő rám.szakította félbe Nora. .Miért nem? Sarát meglepte a . hogy a hajó megdőlt? Vajon Nathan miért nem tesz semmit? Nora egy pillanatig gondolkodott.Remélem. Nem adott időt nénikéjének.. Nora. Nathan a férjem.Ó. és én hűséggel tartozom neki. Igen . nem lett volna szabad ilyet mondanom. Egyetlen kedves szót sem szólt. nem borulunk fel . ez nem igaz.Nekem úgy tűnik. Istenem.. nos.Sosem tanultam meg úszni. . . Nora? Észrevetted. . Csak egy kis figyelmesség mondta Sara. Valójában semmit sem mondott. .Nekem nem a dicsérete kell.Igen.Nagyon gyengéd volt. Talán nem is sejti.De utána nem. Nora elmosolyodott. hogy a dicséretére vársz. utána.Ó. .Akkor? . . Csak. Igenis szükségem van a dicséretére. .Nem. már sejtette a probléma természetét. miért. nem érdekel. . hogy válaszoljon a drámai kijelentésre.sóhajtott Sara. Különben is úgy döntöttem..kérdezte. de azonnal meg is bánta. hogy megfulladjak.De te azt mondtad. . Szégyellem magam. mit akarsz tőle. amiért. Nora megkönnyebbült..És te mondtál neki valami kedveset? .. de szükségem van rá. Nathan nem igazán tudja. mit gondol rólam. . egyszerűen elment.

és bátran elmosolyodott. . Majdnem beleütközött Jimbóba. A fedélzeten van. hogy megnyugodjon. Megcsókolta Norát. és ekkor meghallotta Nathan hangját a háta mögül. De férje zord arckifejezését látva már őt sem érdekelte Jimbo. hogy el tudom viselni. .kérdezte Sara nénikéjétől. Sara megsimogatta nénikéjét és megszólalt. Tudja.Tudom . Valaki Sara nevét kiáltozta. Sara dobbantott. Itt elrejtőzhet. amíg. . .Nathan a hajó kapitánya. és egy jó férjre találok ismételte nagynénje két nappal korábbi szavait.parancsolt rá. Megígérte. Vajon most mi a baja? Fertelmes a modora. Oda kell mennem hozzá.Nathan csak üvöltve tud megszólítani.szakította félbe Sara. hogy az óceánba essünk.. Nora. A hajó hirtelen újra megingott. dehogynem.A pokolba. A nagydarab férfi megragadta.Menj és nézd meg. . hogy el ne essen. . hogy védelmez engem.javasolta Nora. Jimbo.Nem fogok elrejtőzni a saját férjem elől . és megigazította a ruháját.Mert a felesége vagyok. Az alsó szint felé vezette. . mit csinál. Sara megpróbált elszabadulni.És te ebben vakon bízol. mit akar! .kérdés. és kisietett a folyosóra.motyogta Jimbo. hol van . igaz? . Megpróbálom. miről beszéltem? . Kész csoda. .Jöjjön velem! .Természetesen. Összevonta a szemöldökét. Felállt. Megfordult.Tudom. igaz? . hogy kiabálással terrorizáljon! És ne feledd: mindig nézz a felszín alá! . és nem fogja hagyni.De szüksége van egy pár percre. Bízott benne.. . hogy Jimbo jelenlétében nem kerül sor családi vitára.Nézzek a felszín alá.Érted már. . és még közelebb kerültek a víz felszínéhez. . . .sóhajtott Sara.Nathan engem hív. . Nora rémülten megragadta Sara kezét. Ne aggódj! Odakint már üvöltöztek az emberek.Ne hagyd.

mielőtt megszólalt.Én a maga helyében. Nathan még mindig nem szólalt meg. Ekkor észrevette. Sara nem törődött a tengerész motyogásával. hogy férje egy napernyőt tart a kezében. hogy megint felizgattad magad valami miatt . Nathan. muszáj mindig így rám ijesztened? . szeretnék rámutatni. mintha meg akarná ölni magát . .És ha már a rossz szokásaidnál tartunk. hogy ezt a kérdést nem kellett volna feltennie.jelentette ki.Hogy én ne tegyem próbára a te türelmedet? Sara nem mert bólintani.ellenkezett Jimbo. Sara hirtelen rádöbbent. nem tudom nem észrevenni. hogy rosszul vagyok a folytonos üvöltözésedtől. és vett néhány mély lélegzetet.. Sara rájött.Szándékodban áll elmondani. mintha meg akarna ölni valakit suttogta Sara. Számolt. bevágta az ajtót és nekidőlt.suttogta Jimbo. legyen szíves civilizált hangot megütni! Jimbo Sara mellé lépett. Összefonta a karját. vagy inkább csak állsz és bámulsz rám? Ne tedd próbára a türelmemet! . Ha akar valamit tőlem.mondta Sara. . mi bosszantott fel. Matthew is előbukkant az árnyékból.Rendben . Megragadta Sara kezét.. de sosem ütne meg.Az ég szerelmére. és Sara másik oldalára állt. . uram. . .Megint evett valaki a levesemből? Ezért vagy ilyen állapotban? Nathan arcán megrándult egy izom. . Sara az íróasztalhoz lépett. hogy a két férfi védelmezni próbálja.Sara . megfordult és rátámaszkodott. és megpróbált a lehető legkevésbé rémültnek tűnni. Sarára meredt. Kár volt eszébe juttatni a tegnapi eseményeket. hogy néha szívesen megtenné. Nathan megpróbált lecsillapodni. . .kezdte.Szerintem pedig most pont olyan képet vág.Nathan. Nathan még mindig nem bízott a hangjában.Mindig olyan képet vág.. . Megpróbált közönyös képet vágni. berántotta a kabinjukba.Nathan sohasem bántana engem . amikor már nem bírta elviselni férje izzó tekintetét. . .Lehet.

hagyd abba az üvöltözést! . hogy néhány vastagabb kötelet eloldoztam. és én megpróbáltam.tette hozzá. . Sara az ernyőre meredt. ha valaki eloldja a csomókat? ..Egy fenét nem..Van még ezekből az izékből? . hogy ketté van törve.Nathan felemelte a napernyőt. nem bárka. hiszen még legalább hat van a bárkán. .Kérlek. van még három darab.Te törted el a drága napernyőmet? . Nathan szempillája megrebbent. mi szükséged a napernyőimre.Behajítom őket az óceánba. ..üvöltötte Nathan. Sara megpróbálta megnyugtatni.Tönkrement két vitorla. mi történik pontosan.felelte Sara. . miről beszél a férfi. . és az ernyőre mutatott.Nem.Add ide őket! Azonnal! .Ez hajó.Mit csináltunk? . .kérdezte felháborodva. . . . .És igen. de tekintetét nem vette le Saráról.tiltakozott Sara. Nathan.. .Hajó! . . . .El sem tudom képzelni.Ismerős ez a tárgy? .. Ez egy nagyon értékes napernyő . Biztos. . de jó okom volt rá. Nem tehetsz ilyet. Te oldoztad el a csomókat? . amelyik elszabadult. . hogy. Hanem az az árboc. . és azonnal észrevette. . Nem én törtem el.Lehet. Sara nem értette.Válaszolj! .Mit akarsz csinálni velük? Sara a ládájához szaladt.. Nathan már nem kiabált.kérdezte. .Azt nem teheted. Nathan.Napernyőnek hívják . Nathan fenyegetően felé lépett.Beakadt.Ha így kiabálsz. nem tudok gondolkodni. Bűn lenne kidobni őket.És ezért vagy ilyen izgatott? Ember.Elvesztettünk két vitorlát.Hajót akartam mondani. Mindegyik illik valamelyik ruhámhoz.

amibe a többiek belebetegedtek. Ha ránk támadnak. férje karjába vetette magát.követelte Sara. Nathan nem tudta. és abbahagyta a sírást. én nem szándékosan okoztam ezeket a baleseteket.Nem tűnt fel neked.parancsolt rá Nathan. . .A második ernyő kárt okozott a hajómban . miért akarod tönkretenni a napernyőimet! . . .Ezt kikérem magamnak. hogy férje ismét szóba hozta a levest.Hogy lehet egy napernyő veszedelmes? Nathan a fejét csóválta. .Aztán lehet.Nem! . Nathan megcsókolta.Magyarázd meg. . bár fogalma sem volt róla.folytatta Nathan. ..Mert veszedelmesek. ismerte be Sara.Nathan. és magához szorította őket. hogy elvégezzük a javításokat. .Ne nyafogj már! . hogy már nem siklunk a vízen? Le kellett eresztenünk a horgonyt. hogy odaadom őket. Sara a vállához szorította az arcát. Sara elpityeredett. .kiáltotta Sara. bár tapintatlanságnak tartotta.kezdte. megfordult. Úgy beszélsz. .Az első ernyőben az embereim majdnem kitörték a nyakukat . . Sara közben előkereste a három napernyőt. Nathan átölelte és magához szorította.Minek következtében te olyan levest főztél. mintha mindezt direkt csináltam volna.Csak Iván bukott fel benne . . mihez kezdjen vele. Az ernyők a lába körül hevertek. a felesége pedig eláztatta könnyeivel az ingét. szinte védtelenek vagyunk. . Sara hitetlenkedve meredt a férjére. ahelyett hogy abbahagyta volna a sírást. De Sara.Direkt csináltad? . Hiszen Sara majdnem elpusztította a hajót. Ezért kell az óceánba hajítani az összes átkozott napernyődet. Nathan vádjai nem voltak teljesen megalapozatlanok.felelte Sara. miért akarja megnyugtatni.

Az emberek tudják. hogy nő vagy . Van. Nem örült. néhány nap alatt kijavítjuk a károkat . mert férje hozzátette: .mondta Nathan. hogy én tettem tönkre a hajót? . Jade régebben ...Tudja a személyzetem. . .Ó.Nem én mondtam meg. de szépített az igazságon. .A matrózok babonásak. A Sara előtt felcsillanó remény hamar semmivé foszlott.Ó. . Sara. Sara. hogy előbb a furunkulus jön. . hogy Nathan csak ugratja. dehogynem . .Már fogadásokat is kötnek. A húgom. . Még hogy a személyzete! -Igen. Sara hozzásimult és megszólalt. Persze hazudott. Sara. hát tisztelnek is . aki arra tesz. De engem nem érdekelnek az efféle ostobaságok. ..Nem. mások. nem az a bajuk.Azt gondolják.Hogy tudsz ezen mosolyogni? Nathan vállat vont. .. átok ül rajtad. hogy Sara hűtlenséggel vádolja.suttogta Nathan. . . hogy a tengerészek azt hiszik.Most attól rettegnek.Te mondtad meg nekik? Nathan lehunyta a szemét. tudja.Azt akartam. Látták a napernyőt. Sara azt hitte.Ezt nem gondolhatják komolyan . hogy. mert megsajnálta Sarát. aztán a pestis.felelte Nathan. hogy tiszteljenek. hogy legközelebb a pestist hozod a hajóra.De az emberek azt hiszik.felelte. mert a munkálatok legalább egy hetet vettek igénybe.Nem tetted tönkre . Sara ellökte magától. .Sara.felelte Nathan.Az a bajuk. . . . Megszokták a nők jelenlétét. hogy nő vagyok? Hallottam.Igen? . hogy én okoztam a bajt? Nathan a plafonra nézett. .Te komolyan beszélsz? Nathan bólintott.mondta Nathan. a nő a fedélzeten szerencsétlenséget jelent..Nathan? .

gyakran velünk utazott. - Akkor miért... - Te más vagy, mint Jade. És ezt hamar észrevették. Sara nem akarta, hogy Nathan ezt bővebben kifejtse. Hirtelen eszébe jutott valami. - Nathan, én segítek kijavítani a hajót - mondta. - Igen, ez az. Akkor az emberek majd rájönnek, hogy nem szándékosan... - Isten ments! - szakította félbe Nathan. - Akkor hogyan fogom visszanyerni a bizalmukat? - Nem értem, miért hajtogatod ezt folyton - felelte Nathan. - Semmi értelme azon vesződnöd, hogy visszanyerd a bizalmukat. - Én vagyok az úrnőjük. Bírnom kell a tiszteletüket, ha irányítani akarom őket. Nathan hangosan sóhajtott, és megcsóválta a fejét. - Inkább magadat irányítsd az ágyba, és maradj ott, amíg vissza nem jövök. - Miért? - Ne akard tudni! Csak maradj a kabinban! Sara bólintott. - Csak akkor megyek ki a kabinból, ha meg akarom látogatni Norát. Rendben van? - Nem mondtam, hogy... - Kérlek. Olyan hosszú a délután, Nathan. És lehet, hogy te csak órák múlva jössz haza. Tegnap éjjel nem is voltál a kabinban. Megpróbáltam ébren maradni, de nagyon fáradt voltam. Nathan elmosolyodott, mert örült, hogy Sara a kabinjukat otthonnak nevezi. Aztán bólintott. - Ma este ébren maradsz - parancsolta. - Bármikor is jövök vissza. - Megint kiabálni akarsz velem? - Nem. - Akkor jól van. Ébren maradok. - A pokolba, Sara. Én nem kértem, hanem parancsoltam. Vállon ragadta a feleségét, és erősen megszorította. Sara eltolta a kezét, és átkarolta Nathan derekát. - Nathan? - szólalt meg suttogva.

A hangja kissé remegett. Nathan azt hitte, attól fél, hogy bántani akarja. Már éppen el akarta magyarázni, hogy akármilyen dühös is lesz, sosem fog kezet emelni rá, amikor Sara hirtelen lábujjhegyre állt és megcsókolta. Nathan meglepetésében nem is tudta, hogyan reagáljon. - Nagyon haragudtam rád, amikor ma reggel olyan hirtelen kiszaladtál a kabinból, miután... miután... - Úgy érted, miután szeretkeztünk? - kérdezte Nathan mosolyogva. - Igen. Nagyon haragudtam. - Miért? - Mert egy feleség szereti hallani, hogy.. - Hogy sikerült kielégítenie a férjét? - Nem! Ne gúnyolódj, Nathan! Ne beszélj ilyen ridegen arról, ami kettőnk közt történt. Olyan szép volt. Nathant megrendítették Sara forró, őszinte szavai. - Igen. Szép volt - mondta. - Nem akartam gúnyolódni. Egyszerűen csak szerettem volna megérteni, mit vársz tőlem. - Hallani akarom, hogy... Nem tudta folytatni. - Hogy nagyszerű nő vagy? Sara bólintott. - Tudom, hogy én is hibáztam - ismerte be. - Nekem is meg kellett volna dicsérnem téged. - Miért? Sara meglepődött. - Mert egy férjnek is szüksége van dicsérő szavakra. - Nekem nincs. - De van. Nathan úgy döntött, elég időt fecsérelt erre a zavaros beszélgetésre. Fél térdre ereszkedett, hogy összeszedje az ernyőket. - Visszakaphatnám ezeket? - kérdezte Sara. - Magam akarom összetörni őket. Nem szeretném, ha a személyzetem látná, amint az óceánba dobod. Olyan megalázó lenne. Nathan vonakodva beleegyezett, de csak azért, mert tudta, hogy amíg Sara a kabinban van, nem okozhat több kárt a haszontalan szerszámokkal. De a biztonság kedvéért megeskette.

- Nem fognak kikerülni a kabinból? - Nem. - Összetöröd őket? - Igen. Nathan megnyugodott. Mire kiért a kabinból, szilárdan hitte, hogy felesége többé nem tesz kárt semmiben. Különben is, gondolta, mi mást tehetne még tönkre?

Nyolcadik fejezet Sara felgyújtotta a hajót. A legénység már kezdte ismét biztonságban érezni magát. Nyolc nap és nyolc éjszaka telt el baleset nélkül. Az emberek még mindig aggódtak Sara miatt, de már sokkal ritkábban ráncolták a homlokukat, ha elment mellettük. Egyesek még fütyörésztek is munka közben. Chester, a hajó hitetlen Tamása volt az egyetlen, aki még keresztet vetett, valahányszor Sara elment mellette. Lady Sara úgy tett, mintha észre sem vette volna. Miután a vitorlákat kijavították, kezdték behozni a lemaradásukat, és már csak egyhétnyire voltak Nora otthonától. Az idő is kedvező volt, bár a délelőtti forró órákat alig lehetett kibírni. Úgy tűnt, az események a megszokott mederben folynak. Nathannek tudnia kellett volna, hogy ez nem marad így sokáig. Péntek este volt, és éppen befejezte az őrség eligazítását. Aztán Jimbóhoz és Matthewhoz lépett, hogy utasításokat adjon nekik a másnapi gyakorlatra vonatkozóan. A három férfi a Nathan kabinjába vezető csapóajtó előtt állt, ezért Jimbo fojtott hangon beszélt. - Az emberek már nem hiszik, hogy a feleséged meg van átkozva, főnök. Már csak Chester mondogatja mindenkinek, hogy a baj nem jár egyedül. Nem ártana szemmel tartanunk Sarát, amíg... - Jimbo, jól tudod, hogy a kapitány feleségéhez senki sem merne hozzányúlni - suttogta Matthew. - Én nem mondtam, hogy valaki hozzá akar nyúlni ellenkezett Jimbo. - Csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy könnyen megbánthatják az érzéseit. Sara egy kicsit érzékeny. - Tudtad, hogy a személyzetének tekint bennünket? kérdezte Matthew vigyorogva. - Téged biztosan a tenyerén hordoz, ezért aggódsz annyira az érzései miatt. - Matthew folytatni akarta a beszélgetést, de hirtelen különös szag csapta meg. - Lehet, hogy füstszagot érzek? - kérdezte. Nathan pillantotta meg először a csapóajtó széleinél

szivárgó füstöt. Riadót kellett volna kiáltania, hogy figyelmeztesse a többieket a veszélyre. De nem tette. Ehelyett Sara nevét kiáltotta. Amikor feltépte az ajtót, sűrű, fekete füst emelkedett a magasba. Nathan ismét Sara nevét kiáltotta. - Tűz! - üvöltötte Matthew. Jimbo vödrökért futott, s közben parancsokat kiabált, Matthew pedig megpróbálta megakadályozni, hogy Nathan a csapóajtón át menjen le a kabinba. - Nem tudhatod, mi van odalent - kiáltotta. - A lépcsőn menj, fiú, a lépcsőn...! De Nathan már a kabinba ugrott. Matthew abbahagyta a kiáltozást, és a lépcső felé iramodott. Nathan a kabinba érve szinte semmit sem látott a sűrű füsttől. Tapogatózva az ágyhoz ment, hogy megkeresse a feleségét. Sara nem volt ott. Mire az egész kabint átkutatta, Nathan tüdeje már égett a füsttől. Visszatámolygott a csapóajtóhoz, és átvette Jimbótól a vizesvödröket. A veszedelem hamarosan elmúlt. Nathan eloltotta a tüzet, de a szíve még mindig vadul zakatolt. Szörnyen féltette a feleségét, bár Sara nem is volt a kabinban. Nem gyűrhette le a füst. Nem halt meg. Még nem. Matthew és Jimbo közrefogta Nathant. A három férfi a szoba sarkába bámult. A tűzhely alatti deszkák egy része az alsó szintre hullott. A padlón most izzó lyuk tátongott. A négy falból kettő a plafonig megfeketedett a tűztől. De Nathant nem a kár mértéke döbbentette meg. Tekintete Sara napernyőinek maradványaira szegeződött. A tűzre vetett ernyők küllői még mindig vörösen izzottak. - Lehet, hogy Sara a tűzhelyet kandallónak nézte? kérdezte Matthew suttogva, s az állát dörzsölgetve fontolgatta a lehetőséget. - Szerintem igen - felelte Jimbo. - Szerencse, hogy nem aludt. A füst megölte volna mondta Nathan komoran. - Nos, fiú - kezdte Jimbo -, Sarának nincs semmi baja, és

. Nathant egy csöppet sem nyugtatta meg Jimbo érvelése. De a kapitány kiáltása megállította őket. . mi volt itt? Nathan lassan feléje fordult és válaszolt.A fiú mindig forrófejű volt. .Úristen.Tűz. Sara visszasietett a kabinjába. Nathannek most egyedüllétre van szüksége.Szerintem nem tette meg . kigyulladt a kandalló. mintha sírni akarna. . Ez tény. majd kisietett a kabinból. Nathan? A férfi egy hosszú percig nem válaszolt. Aztán Sarához lépett.ez a fő. Nathan egy gyilkos pillantást vetett rá.kérdezte fojtott hangon. Amikor megpillantotta a víztócsákat. Jimbo. hogy maradjon a helyén. ezért a háta mögött szorosan . Amikor Nora szobájában megtalálta Sarát.kelt Matthew Sara védelmére. Azt hittem.szólt közbe Jimbo. hogy a férje beszélni akar vele. Aztán észrevette a padlón tátongó lyukat. És a tüzet valóban Sara okozta. és közvetlenül előtte megállt.Most pedig nyugodj meg.Tűz? . Mindketten úgy érezték.Szerintem néhány percig még képtelen lesz gondolkodni .mondta Matthew. csak közölte.Ezt már hallottuk . hogy megragadja Sara torkát. és próbáld higgadtan végiggondolni ezt a kis balesetet! . Kísértést érzett. Amikor felbődült. Csak magadat okolhatod.Úgy érted. és elakadt a lélegzete. és indulni készült. . . Olyan sötét a hangod. . olyan volt a hangja. a szeme kikerekedett. nem igaz? A két férfi megfordult. de Jimbo egy csöppet sem illetődött meg. – Hozzátok ide! Azonnal! Jimbo intett Matthewnak. .Felgyújtotta a hajómat! .Magam hallottam. nem mondott neki semmit a történtekről.szólt közbe Matthew. De Nathan nem figyelt rá. . Akkor ezen jót nevettem magamban. Sara egy pillanat alatt megértett mindent. azóta felvilágosítottad.Felgyújtotta a hajómat! ismételte üvöltve. . mint ezek a falak.Nem szándékosan tette . hogy Sara a csapóajtót kéménynek nevezte. .

Tudom. .kérdezte Sara.Akartál még mondani valamit? .. . . Az irodában álló régi tűzhelyet akarta felújítani velük. . De tévedett. Jimbo Matthewra bámult. s lesütötte a szemét. . nem az . hogy a kabin sarkába állított fém alkatrészeket Nathan a legutóbbi útja során szerezte.suttogta. hogy a csapóajtó egy egyszerű szellőző nyílás.Magyarázd el! Jimbo bólintott. . Sara magába roskadt. Nathan kiment a kabinból.jelentette ki Matthew. meg Nathan egészen kedvesen. aztán elmondta Sarának. hogy Sara végre felfogta. akinek .szólalt.Pedig pontosan úgy néz ki. nem pedig kémény. Sara hosszú ideig bámult utána. hogy nem lett volna szabad itt hagynom a kandallót . . . A magyarázat végére Sara teljesen elvörösödött. . majd Matthewhoz és Jimbóhoz fordult. mit tett.összekulcsolta a kezét. Sara nem mert a szemébe nézni. . elfelejtette levinni a hajóról. mit tegyen. Nathan azt hitte.bólogatott Matthew. Jimbo biztos volt benne. Nathan? . Nathan a fejét csóválta.Nézz rám! Sara ránézett. Sara ekkor a szemébe nézett. Sara sírva fakadt. Szemmel láthatóan félt. . de amikor kikötöttek.Mindenkit megölhettem volna .kérdezte Sara. Nathan dühe egy pillanat alatt elillant. Tekintetét a romokra szegezte. Remegni kezdett.Nos. Szemében könnyek csillogtak.Így van .Sara? . Tudatlan bolondnak érezte magát.Jól értettem? Azt mondta. hogy legközelebb nem felejti el.Ez nem kandalló. A két férfi nem tudta. hogy a kandalló nem kandalló? A két férfi egyszerre bólintott. mint egy apa. Matthew hirtelen úgy érezte magát..Talán egy szikra. Végül közölte Sarával. .Igen. . és lassan az alsó ajkába harapott. Fáradtan és hosszan felsóhajtott. majd oldalba bökte Jimbót.suttogta.

aztán elfogyott a türelme. amikor Nathan utánuk szólt.Az én dolgom.. amíg ki nem ért a kabinból. Jimbo és Matthew. asszony.Észrevettem .Magam is kandallónak néztem volna. Nathan az ajtóban állt. és ügyetlenül simogatni kezdte a hátát. .mondta Jimbo. és miután megnyugodott. Nathan ekkor Jimbóhoz fordult. Aztán Matthew megszólalt.jegyezte meg Nathan. . .Mindenki kandallónak nézte volna. Jimbo nem mert nevetni. Senki másé. . aki nem szokott a hajózáshoz. elmagyarázta Sarának. A két férfi Sara feje felett egymásra nézett és bólintott. . hogy megcsinálják! Jimbo. te még mindig sírsz? Sara a férje ingébe törölte az arcát. A két férfi már az ajtónál járt. Nem kellett befejeznie a mondatot. Gondoskodj róla.. majd elhúzódott tőle. mint két dada. leültette.Ha már véresre vakartad a feleségem hátát. de néha képtelen vagyok uralkodni magamon.A deszkák az alattunk lévő szintet is átégették. én. mennyire rettegnek a tengerészek a tűztől.Megpróbálok nem sírni.. ha. . hogy az nem kandalló. ideküldhetnél pár embert.Nem tudta befejezni. hogy megnyugtassam a feleségemet.Maga nem tudhatta.. Átölelte Sarát. Nathan néhány percig a karjában tartotta Sarát. a két ádáz kalóz most úgy viselkedett. . Az ágyhoz vonszolta Sarát. és a fejét a mellkasához szorította. Matthew.Már nincs semmi baj. ha nem veszitek le a kezeteket a feleségemről. Jimbo a segítségére sietett. . . A karjába vonta Sarát. . és nem akart hinni a szemének. Kezét összekulcsolta a háta mögött.Egy idióta is rájött volna . Sara .meg kell nyugtatnia a gyermekét.kiáltotta Sara. hogy rendbe hozzák ezt a szemétdombot. . mert nem tudott kitalálni semmiféle hihető hazugságot. . Matthew. és .Úristen.

morgolódó férfit. aztán Jimbót és Matthewt. Olyan volt. hogy ébren marad. Nathan levetkőzött. Miután elhagyta a kabint. és a lemenő napba tekint. Sara legszívesebben a nyakába ugrott volna. Belső békét és elégedettséget érzett. hogy amíg a kikötőbe nem érnek. ez az érzés most sokkal erősebb. Sara mélyen aludt. Higgadtan és logikusan érvelt. hogy az öregasszony nem túlzott. amíg a férje vissza nem tér. Elővette a rajztábláját. Sara ezen a képen hátulról ábrázolta. nem nyúl semmihez a hajón. Ő maga persze nem is sejtette ezt. mit gondoljon. Észrevette Sara kezében a rajztáblát. s közben rájött. hogy elmagyarázza Sarának a tengeri élet csínját-bínját.. Nathan halántékán lüktettek az erek. Mindet Nathanről. Furcsállta. és megígértette Sarával. amint a kormánykerék mellett áll. amiért egyikük sem vette a fáradságot. Figyelte a járkáló. Már jóval elmúlt éjfél. mint egy kiscica. hogy elmondja: bár mindig is szerette. Nathan tudta. Sara órákon át takarított. A székben kuporgott. és lerajzolta Nathant. Nathan végül befejezte az oktatást. Sara valóban menthetetlen álmodozó volt. hogy mindegyik képen mosolyog. a férfi haragja még nem múlt el teljesen. de elhatározta. A nénikéje is megmondta.miközben beszélt. Nathan megpróbált kedves lenni hozzá. és óvatosan elvette tőle. és Sara úgy érezte. A karjában akart elaludni. amikor Nathan visszatért a kabinba.. Sara vagy tíz-tizenkét képet készített. Kíváncsian lapozgatott a rajzok közt. Mintha hosszú évekig tartó útról tért volna haza. hogy folyton a fellegekben jár. halálosan kifáradt. Nathan nem tudta. és az asztalhoz lépett. már kiabált. De mire az előadás végére ért. járkálni kezdett. Az egyik kép különösen megragadta a figyelmét. mintha . de Sara érezte. Sara ezt most nem merte szóvá tenni. mennyire szereti. kiabáló. megmosakodott. mert Nathan először magát hibáztatta. A rajzok meglepően jól sikerültek. sokkal valóságosabb. Elégedett volt. Mire mindennel elkészült és megfürdött.

hogy látszódjék a mosolya. mi az oka. A háta igenis sebes volt.Nathan? .mondta Sara Nathannel egyszerre. hogy jobb belátásra tér. hogy olyan nehéz hozzászoknom a hajósélethez? .Aludj! . . Sara a vállára hajtotta a fejét.Nathan? . férje mellkasára tette a kezét.Mit gondolsz.parancsolt Sarára.Az ég szerelmére. De Sara nem zavartatta magát. Sara azonnal mellé gördült és hozzákuporodott. mert semmi kedve nem volt beszélgetni. . aztán ismét elernyedt. hogy irányítani fogod a hajómat felelte.Mi az? . gondolta Nathan. A csapóajtót nyitva hagyta. és Sarának ebbe bele kellett törődnie. és az ágyra fektette. nehogy megint felsorold a képességeidet. és inget sem viselt. . és turkálni kezdett a dús szőrzetben. . Még közelebb húzódott.Ez az én dolgom. .. Most már biztosan aludni fog.A szárazföldön sokkal jobban boldogulok majd.Hagyd abba! ... Mezítláb állt.Segíts nekem! . vagy szándékosan hagyta le őket a rajzról? Nathan úgy érezte. . ez nem is fontos. és a tudtán kívül lerajzolta volna. és. . Felemelte Sarát a székből. mert még nem irányítottam egyetlen hajót sem? Nathan fáradtan a plafonra nézett. Sara teste megfeszült.kérdezte Nathan morcosan.Senki sem mondta. Vajon Sara megfeledkezett róluk. Felesége végül mégis úgy döntött. Nathan a kormányt fogta.. Sara. aztán megcsókolta férje nyakát. Arcát kissé oldalra fordította. . A férfi egy vállrándítással válaszolt.De mint a feleséged.Talán azért. épp csak annyira. . .kérdezte suttogva. El tudok vezetni egy nagy háztartást. És a hátán nem voltak sebek. Nathan megragadta a kezét. .Sara a háta mögé lopakodott volna. hogy a füstszag kiszellőzzön. aztán Sara mellé feküdt.

Szeretlek. Sara mindenütt érinteni akarta. hogy addig nem lesz nyugta. amit akar. Nathan félrehajtotta a takarót. marad még pár percig. de a vére végül felforrt. A kötelék nem volt erős. és béke költözött a lelkükbe. remélve. Egyszerre találtak rá a forró beteljesülésre. A férfi nem tudott ellenállni a kísértésnek. amíg be nem adja a derekát. majd megfordult. hogy meggyújtsa a gyertyát. hogy megszabadul tőle. hogy azt tegyen. Nathan megpróbált elgördülni Sara mellől. ezért megismételte.Elfelejtettél megcsókolni. amíg meg nem kapja. . és megpróbálta eloszlatni Sara félelmeit. Az elsuttogott vallomás olyan hatást váltott ki belőle. és teste remegni kezdett a vágytól. Nathan hagyta. Nathan szeretkezni akart vele. amit akar. Nathan fáradtan felsóhajtott. a szájával. Karját szorosan a férfi dereka köré kulcsolta. és testével csillapította Sara testének remegését. .Mi az? . Nathan viszont nézni akarta. mintha korbácsütés érte volna. Lassan és nyugodtan akarta a magáévá tenni. a kezével. . Egy gyors csókot nyomott Sara szájára. de Sara nem engedte. de Nathan úgy döntött. Utasította Sarát. De a csók átkozottul jólesett. és gyorsan magára húzta a takarót. de Sara szorosan magába zárta. hogy minden mozdulata egy örökkévalóságig tartson. érzéki sóhajai Összezúzták Nathan önuralmának falait. Testük egy pillanat alatt összeforrt. Sara nem fog elaludni addig. A második sokkal hosszabb és szenvedélyesebb volt. hogy vegye le a hálóingét. az egész testével. A levegőben szeretkezésük illata terjengett. és halk. Nathan. Nathan halálra rémült. Amikor a gyertya lángra lobbant. Sara Nathanhez bújt. Tudta. Nathan magához szorította. Sara jobban szerette volna.Tudhatta volna. Felesége olyan puha volt. amíg felesége teljesen megnyugszik. olyan nőies. ha sötétben maradnak. Sara tetőtől talpig elvörösödött.

hogyan döbbenthetné rá Nathant. hogy a férje nem fog válaszolni. Sara már nem is bánta. amit a szíve már sejtett. akkor gyűlölni fogja. Megpróbált valami kellemes dologra gondolni. Magára húzta őket. Lehunyta a szemét. Úgy érezte. Ha a férfinak nem kell a szerelem.. aztán erősen magához szorította.. Nathan keményszívű volt. . hogy a matrózok babonásak voltak. meleg teste egy pillanat alatt megdermedt és kihűlt. Magányosnak és sebezhetőnek érezte magát. és a takarók után nyúlt. hogy Nathan tudomásul vegye a szerelmi vallomást. Sara még mindig nem tudott elaludni. Nem volt hajlandó semmit megenni. Ekkor Nathan megfordult. A legénységen keresztül fogja behálózni Nathant. mégis megtagadta tőle. hogy összeházasodtak. mennyire jól járt vele. de képtelen volt rá. gondolta Sara. és ez Nathan hibája volt. Sara végül határozott. Sara a hátára meredt. Vagy mégsem? Sara hosszú percekig tűnődött ezen. míg rájött. . gondolta. milyen sokat jelentenek Sarának a szerelmes szavak.Igenis. gondolta. Hosszú percek teltek el. amit azóta sejtett. Sara elengedte. amit Sara elérakott. Nathan szívéhez az út nem a gyomrán át vezetett. . mégis gyöngéden. Pedig szerette őt. és megpróbált elaludni. Horkolt. és Sara levese óta egy csöppet sem bízott felesége szakácstudományában. és újra a karjába vette. Elgördült Nathan mellől. Jól tudta. szeretlek .suttogta. Nathan legalább nem ment ki a kabinból a szeretkezés után.Ernyedt. Nathan még nem tudta elfogadni azt.Tudom. Sara sírni szeretett volna. És makacs. Egy órán át gondolkodott. Várta. De nem tette. Nathan elgördült.mondta Nathan morcosan. kicsim. és hátat fordított Nathannek. ezért hálásnak keltene lennie. hogy férje elfelejtett szerelmet vallani. Álmában motyogott valamit. Tudom . és az oldalára fordult. Borzongott. Idővel majd rájön. Igaz. Természeténél fogva gyanakvó volt.

ebben biztos volt.de a férfiak csak férfiak. . gondolta. és kedves szavakkal. apró szívességekkel könnyű elnyerni a hűségüket. Egy hét sem kell a sikerhez.

hogy úrnőjükön átok ül. mint a gyerekek. Csak Nathan és Nora tudta. Sarát hibáztatta.Kilencedik fejezet A hét végére már mindenki fokhagymafüzért viselt a nyakában. Nathan mindent elkövetett. Milyen érveket hozhatott volna fel Sara az efféle ostobaságokkal szemben? Ezt a kérdést napjában legalább kétszer feltette Nathannek. A probléma természetesen az volt. hogy megtudják. békés napnak ígérkezett. hogy abbahagyta a próbálkozást. hogy megnyugtassa unokahúgát. Őket folyamatosan tájékoztatta a sérelmeiről. amikor elment mellette a fedélzeten. hogy ne kelljen tudomást vennie a dologról. hogy a legénység már a legkisebb incidenseket is Sara puszta jelenlétének tulajdonította. annyira megundorodott tőlük. ennél több balszerencse már nem is érheti. miért viselik a matrózok a büdös nyakláncokat. hogy új szemölcs nőtt a kezén. Nem akarta. De akkor még nem számított a kalózokra. mennyire kiborítja a viselkedésük. hogy távol tartsa magától Lady Sara boszorkányságait. hogy néhány nappal korábban Sara a kezéhez ért. nevetgélve beszélgetett. Jimbo mellé szegődött. hogy megnyerje a bizalmukat. de amikor megtudta. Sarának egyetlen lépést sem volt szabad tennie egyedül. Már a kabinjába sem rohant vissza. Amikor Sara sétálni indult. A következő hét hétfőjén Sara úgy érezte. Egyik alkalommal Chester észrevette. és a párocska suttogva. Az utóbbi hetekben különösén közel kerültek egymáshoz. Férje ilyenkor ingerülten horkantott egyet. mit érez valójában. vagy közönyösen vállat vont. Nora a férfiba karolt. Sara . és Nora egyre gyakrabban elpirult. A kedd verőfényes. Matthew egyre gyakrabban mosolygott. Kedden reggel támadták meg a hajót. Matthew sétálni vitte Norát a fedélzeten. ha valaki ferde szemmel nézett rá. mert emlékezett. Nora mindent elkövetett. Egyszerűen úgy tett. Sara mindvégig azon fáradozott. Meg voltak győződve róla. mintha észre sem venné.

De szörnyen közel járt hozzá.mondta a tengerész -. valóban nem fulladt meg.ismételte Jimbo. hiszen a tűz óta semmi rendkívüli nem történt. mint valami boszorkány. hogy hallja Sara kifogásait. .Valóban . amikor elcsúsztak az ágyúzsíron. .kérdezte. . .mondta a férfi. . Jimbo az égre emelte a tekintetét. a férfi a fejét csóválta. és máris a saját személyzetem felügyelete alatt állok. hogy feltakarítsam.Nem? . bosszús pillantást vetett rá.kérdezte Sara tudatlanságot színlelve. Ezért kell magát őrizni éjjel nappal. a saját férjem pedig úgy néz rám. Jimbo majdnem elvigyorodott.Néhány apró baleset.Jimbo alig várta.Nem.Ők kik? .Dutton nem fulladt meg. . Az pedig már több mint egy hete volt Mikor jön már meg az emberek esze? . de amikor feltette Jimbónak ezt a kérdést.De már éppen indultam a rongyért.Azért az esetért nemcsak én vagyok a felelős.Részben talán ez az oka . . hogy ez az emberek rettegése miatt van. Sara.De mi a helyzet Kentlyvel és Taylorrel? . hogy a kapitány nem szeretné. Sara.Ezt nem mondhatja komolyan. .kiáltotta Sara. amit maga öntött ki . . .ismerte be Sara. de a teljes igazsághoz hozzá tartozik. Sara egy.sejtette.Semmi rendkívüli? . Vagy elfelejtette Dutton balesetét? Jimbónak nem lett volna szabad megemlítenie a szerencsétlen incidenst. De Sara hamar ellentámadásba lendült. .Én . Maga Öntötte ki a zsírt vagy nem? . ha bármi tönkremenne. és egy pillanatra sem leplezte bosszúságát. . Sara mindent túldramatizált.És én bocsánatot is kértem tőle.Azért nem olyan rémes a helyzet .Igazán nem kellene úgy a szívére vennie.Tehát errefelé így működnek a dolgok? . mint egy betolakodóra? Jimbo.mondta Jimbo.Micsoda gyalázat! . . . . amikor az a két férfi elrohant . .Akik majdnem összetörték magukat. Arca kipirult.emlékeztette a férfi.

Hajó a láthatáron! . de ezt nem akarta felesége orrára kötni.kérdezte Sara. hogy semmi közöm hozzá. ha szükséges. hogy óvatos leszel! . Zavard el őket. és elvonszolta a kabinjuk felé. . Mielőtt Jimbo elmagyarázhatta volna neki. a balesetet a saját babonáiknak köszönhetik.Hívatlan látogatókat? . . Nyilván nem állt szándékában sokáig maradni.jelentette ki. mert tudta.kezdte Sara. hogy elkapja.Várd meg itt.Bármi történt. Nathan! Nem élnék túl még egy megaláztatást. Nathan behúzta Sarát a helyiségbe. esküszöm. . hívatlan látogatókat kaptunk. mi okozza a kavarodást.kérdezte Sara suttogva. . amíg érted jön! . majd megragadta a kezét. Sara azonnal elsápadt. Nathan tudta.szakította félbe a beszélgetésüket egy matróz kiáltása. Nathan a nevét kiáltotta. Nathan szóra sem méltatta a megjegyzését. A Tengeri Sólyom túl lomha volt és túl nehéz. – Matthew már levitte Norát . Ha nem lett volna olyan sürgős nekik. És nem fogom hagyni. Sara eltolta a kezét. Nathan. . nem rémült. A kabinba értek.Nem fogok elájulni . .Ez alkalommal mi miatt okolnának? .Úgy néz ki.Ígérd meg. hogy a legénység a kalózokért is engem hibáztasson. . . Sarára mosolygott. lett volna időm figyelmeztetni őket a csúszós fedélzetre. A feléjük közeledő hajót nem tudták lerázni. de az emberek valószínűleg ezért is téged okolnának. .parancsolt rá Nathan.mondta -. amikor megpillantotta feléje robogó férjét. .Tudom. hogy a csata már csak percek kérdése. de már nyújtotta is a kezét. Amint látja. . hogy nem te vagy a hibás .Dühös vagyok. . Sara. Sara nem értette.Nehogy elájulj nekem! . nem én csináltam .Kalózok . de az ajtót nyitva hagyta.mondta Sara. . hogy elmeneküljenek a közelemből. A vehemens tiltakozás hallatán Nathan megtorpant.Nathan. A fedélzet egy szempillantás alatt megtelt rohanó emberekkel. Jimbo.mondta.magyarázta.mellettem. hogy a gyorsabb klípperrel kellett volna útra kelniük. Igazság szerint nagyon aggódott.

és átölelte a derekát. most igazán ne várj tőlem búcsúcsókot . és kiment a kabinból. Nathan! Amíg meg nem ígéred. .Ígérd meg. romantikára mondta. . Sara megfordult.. Most boldog vagy? . . hogy megígérd: óvatos leszel. .De nem találtak el.Igen.Te szándékosan kergetsz az őrületbe. . A tőrt ruhájának ujjába rejtette. Menj. Szeretlek. Az alsó fiókban talált két töltött pisztolyt. nem eresztem el az inged.Rád egy csata vár.Azt akartam. . .Akkor miért állítottál meg? . hogy nem ez volt a szándéka. és ha nem ígéred meg.Nathan. Még nagyon távol vannak.Rendben. Sara utánaszaladt. de gyávának érezte magát. Most jöjjön velem! Norát már elbújtattam odalent. igaz. hogy ha a kalózok esetleg elfoglalják a hajót. Sara? Mindent azért terveltél ki. asszony.Az ég szerelmére. hogy a parancs mögött Nathan áll.Ez a mi ágyúnk volt vagy az Övék? . hogy megbolondíts. Sara nem vitázott.morogta. hogy vigyázol.kérdezte Sara remegő hangon. a vízszint alatt. Nathan lefejtette magáról Sara kezeit. A levegőt egy távoli robbanás döreje remegtette meg.felelte. hogy felkészüljön a közelgő csatára. Sara. és fegyvereket keresett. . és intézd el! .Az övék . Mi épp ezért nem tüzelünk. mert tudta. amikor a férje hirtelen hozzáhajolt és megcsókolta. Vigyázni fogok. Ott maga is megvárhatja. a középsőben pedig egy borotvaéles tőrt. és visszasietett a kabinba. . amíg a csata véget ér.. a pisztolyokat pedig egy kék retikülbe tette. Az íróasztalhoz rohant.kérdezte Nathan. Sara már éppen közölni akarta vele. így van? Sara nem válaszolt a nevetséges kérdésre. . Köszönöm. Matthew a fejét csóválta. . minden erejével férje segítségére siet.Megfordult. aggódni fogok. Elhatározta. most nem alkalmas az idő a. Amikor elhúzódott. Ekkor rontott be a kabinba Matthew. Sara rámosolygott. Méltatlan dolognak tartotta a rejtőzködést.

A hajótörzsben koromsötét volt. Matthew levezette a rozoga lépcsőn. Amikor a fenékre értek és befordultak egy sarkon, Sara megpillantotta a gyertyafényt, mely Norához vezetett. Nénikéje egy faláda tetején ült. Az idős asszony szemmel láthatóan egy csöppet sem félt. - Mindjárt kezdődik a kaland! - kiáltotta unokahúgának. Matthew, drágám, légy nagyon óvatos! Matthew bólintott. - Valóban jó kis kaland lenne, ha nem szállítanánk ilyen értékes rakományt- mondta. - Miféle értékes rakományt? - kérdezte Sara. - Azt hiszem, Matthew ránk céloz, drágám - magyarázta Nora. - Igen - felelte a férfi, majd elindult a nyikorgós lépcsők felé. - Most támadás helyett kénytelenek vagyunk védekezni - tette hozzá. - Ilyesmi még nem fordult elő velünk. Sara nem tudta mire vélni a férfi szavait. De úgy tűnt, Nora annál inkább. Elárulta a mosolya. - Mit gondolsz, nénikém, Matthew mire célzott ezzel a megjegyzéssel? - kérdezte Sara. Nora átgondolta, érdemes-e elmondania Sarának, amit megtudott, majd gyorsan elvetette az ötletet. Sara még túl ártatlan volt ahhoz, hogy megértse. Számára a dolgok vagy jók vagy rosszak voltak. Idealista lelke nem ismerte a szürke színt. Idővel majd megérti, hogy az élet nem ilyen egyszerű, gondolta Nora. Akkor majd képes lesz elfogadni a tényt, hogy Nathan életútja meglehetősen sokszínű. Nora remélte, hogy ott lehet, amikor Sara megtudja, hogy Paganhoz ment férjhez. Már előre mosolygott a pillanaton. - Azt hiszem, a legénység sokkal ádázabbul küzdene, ha nem kellene minket védelmeznie - mondta végül. - Ez nem logikus - vitázott Sara. Nora egyetértett vele, ezért inkább témát váltott. - Ez az a hely, ahol a muníciót tartják? - Azt hiszem, igen - felelte Sara. - Gondolod, hogy azokban a hordókban puskapor van? - Minden bizonnyal - felelte Nora. - Vigyáznunk kell a gyertyával. Ha tűz üt ki idelent... nos, azt hiszem, nem kell

ecsetelnem, mi történhet. Ha Matthew értünk jön, figyelmeztess, hogy fújjam el a gyertyát! Hirtelen hatalmas dörrenés remegtette meg a levegőt, és a hajó megingott. - Gondolod, hogy eltaláltak minket? - kérdezte Sara. - Határozottan ez az érzésem - felelte Nora. - Remélem, Nathan hamarosan véget vet ennek. Az idegeim nem nagyon bírják az efféle izgalmakat. Nora, te és Matthew nagyon közel kerültetek egymáshoz, igaz? - Jókor kérded - kuncogott Nora. - Csak szeretném elterelni a figyelmünket. - Igen, ez jó ötlet. Egyébként igazad van, Matthew és én valóban közel kerültünk egymáshoz. Olyan gyengéd és megértő férfi. Szinte már el is felejtettem, milyen érzés az, amikor az ember minden gondolatát, minden baját megoszthatja valakivel, aki törődik vele. - Én törődöm veled, nénikém. - Igen, drágám, tudom, de az nem ugyanaz. Ha majd te és Nathan kissé közelebb kerültök egymáshoz, meg fogod érteni, miről beszélek. - Attól tartok, az a nap sosem jön el - felelte Sara. Matthew is megbízik benned? - Ó, igen. Többnyire. - Szokott beszélni Nathanről? - Gyakran - ismerte be Nora. - Természetesen vannak olyan dolgok, amelyeket bizalmasan közölt, és ezekről nem beszélhetek... - Persze, persze - szakította félbe Sara -, de én az unokahúgod vagyok, és semmit sem adok tovább. Bízol bennem, Nora, igaz? Sara még vagy tíz percig könyörgött, mire Nora megkönyörült rajta. - Matthew mindent elmondott nekem Nathan apjáról. Találkoztál valaha Wakersfield earljével? Sara a fejét csóválta. - Azt mondják, meghalt, amikor Nathan kisfiú volt. Én akkor még kisbaba lehettem. Úgy tudom, lovaggá ütötték. - Igen. De csalás volt az egész. Matthew elmondta nekem, hogy az earl elárulta a hazáját. Igen, így van, Sara. Rémes

történet. Összeszűrte a levet két gazemberrel, és megpróbálta megdönteni a kormányt. Úgy nevezték magukat: a Törvényszék, és Matthew szerint majdnem sikerült is véghezvinniük a gyalázatos tervet. De Nathan apja végül meggondolta magát. Belehalt a lelkiismeretfurdalásba, mielőtt kiderült az igazság. Sara szörnyülködve hallgatta nénikéje szavait. - Szegény Nathan - suttogta. - Biztosan alig tudta elviselni az iszonyatos szégyent. - Nem így van - felelte Nora. - A teljes igazságot senki sem tudja. Sokan még ma is azt hiszik, hogy az earl egy balesetben vesztette el az életét. Nem volt botrány. De figyelmeztetlek, ha a rokonaid ebből bármit is megsejtenek, arra fogják felhasználni, hogy érvényteleníttessék a házassági szerződésedet. - Ó, arról már lekéstek - felelte Sara. - Naiv vagy, ha azt hiszed. Gondolj a rendhagyó körülményekre! A király nem volt teljesen egészséges. - Őrült volt - suttogta Sara. - Te pedig csak négyéves. - Most mégis úgy élünk, mint férj és feleség. Nem hiszem, hogy a régens herceg fel merné bontani a... - Ő azt teszi, amihez kedve van - érvelt Nora. - Akkor sem kelt aggódnod - szakította félbe Sara. Én senkinek sem fogom elmondani, amit Nathan apjáról tudok, így a szüleim sosem fognak rájönni. Még Nathannek sem mondom el, hogy tudom, rendben? Legalábbis addig nem, amíg nem bízik meg bennem tökéletesen. Nora megnyugodott. - Mit gondolsz, hogy szerezte Nathan a hátán lévő sebeket? - kérdezte. - Szerintem valaki megkorbácsolta - felelte Sara. - Nem, nem korbáccsal csinálták, hanem tűzzel. Csak rá kell pillantanod, és magad is rájössz, gyermekem. Sara gyomra émelyegni kezdett. - Úristen, csak nem azt akarod mondani, hogy valaki szándékosan égette meg? - Azt hiszem, igen, bár ebben nem vagyok biztos. Tudom, hogy egy nő is szerepelt az ügyben. A neve Ariah volt. Nathan egy külföldi kikötőben találkozott vele, valahol

Keleten. - Hogyan ismerkedtek meg? - A részleteket nem ismerem. De azt tudom, hogy ez az Ariah nem volt túl erkölcsös teremtés. Csak játszadozott Nathannel. Sara felsóhajtott. - Úgy érted, Nathan intim kapcsolatban állt ezzel a szajhával? Nora megsimogatta Sara kezét. - Nathan egyszerűen csak kitombolta magát, mielőtt megállapodott, drágám. Emiatt nem kell felizgatnod magad. - Gondolod, hogy szerette? - Természetesen nem. Akkor már a te jegyesed volt, Sara, Nathan nagyon értelmes ember. Nem hagyta volna, hogy az a nő magába bolondítsa. És a teljes örökségemben le merném fogadni, hogy a végén még meg is gyűlölte. Matthew szerint Ariah csak arra használta Nathant, hogy a másik szeretőjét manipulálja vele. Matthew szerint Ariah mesterien űzte a játékait. A hatalmába kerítette Nathant, és meggyötörte. De hála az égnek, Nathan el tudott szakadni tőle. Tudod, abban az időben kirobbant egy kisebb lázadás. Nathan ekkor ismerkedett meg az anarchistákkal, és ekkor vette pártfogásába Jimbo és Matthew. - Nem lehetett könnyű az élete, igaz? - kérdezte Sara suttogva. - Biztosan nagyon fiatal volt még, amikor az a szörnyű asszony elárulta. Szerintem szerelmes volt belé. - Szerintem nem - tiltakozott Nora. Sara fáradtan felsóhajtott. - Remélem, valóban nem jelentett számára többet egyszerű kalandnál. Még ha le is feküdt vele, nos, hozzám akkor sem volt hűtlen, mert akkor még nem éltünk együtt. Tudod, most kezdem csak megérteni. - Mit kezdesz megérteni? - Eddig nem mertem róla beszélni, de észrevettem, hogy Nathan nagyon nehezen mutatja ki az érzéseit. Azt hiszem, most már értem, miért. Ha az ember egyszer megégeti magát, többé nem megy a tűz közelébe, igaz? - Ez nagyon régen történt - felelte Nora. – Nathan már felnőtt férfi, és biztos vagyok benne, hogy rég túltette magát

a történteken. Sara a fejét csóválta. - Akkor mivel magyarázod a viselkedését? Nathan egyáltalán nem veszi jó néven, ha azt mondom neki: szeretem, Merevvé és fagyossá válik. És ő még egyszer sem mondta, hogy szeret. Elképzelhető, hogy minden nőt gyűlöl engem kivéve, természetesen. Nora elmosolyodott. - Téged kivéve? - Én hiszem, hogy szeret, Nora. Csak nehezen ébred rá. - Adj neki időt, drágám! A férfiak sokkal lassabban jönnek rá a dolgokra. Tudod, azért, mert olyan csökönyösek. Sara ezzel a megjegyzéssel tökéletesen egyetértett. - Ha egyszer a kezem közé kerülne ez az Ariah nevezetű nő, én... - Könnyen megeshet, hogy találkozol vele - szakította félbe Nora. - Egy éve Londonban él. Matthew szerint most új támogatót keres. - Nathan tudja, hogy Angliában van? - Szerintem igen - felelte Nora. Félbe kellett szakítaniuk a beszélgetést, mert a lárma felerősödött. Nora a csata miatt emésztette magát, Sara pedig azon rágódott, amit a nénikéjétől megtudott. Húsz-harminc perc telt el, aztán kísérteties csönd telepedett a hajóra. - Ha láthatnám, mi történik, nem aggódnék annyira suttogta Nora. Sara ezt jó Ötletnek tartotta. - Felosonok a kabinok szintjére, és megnézem, minden rendben van-e. Nora hevesen tiltakozott, javában vitáztak, amikor az ajtó kinyílt. Mindketten imádkoztak, hogy Matthew legyen az. De senki sem kiáltott nekik, s a két nő arra a rémes következtetésre jutott, hogy az ellenség végül mégis elfoglalta a hajót. Sara intett Norának, hogy húzódjon be egy nagy láda mögé, aztán megfordult, és elfújta a gyertyát. Utána a lépcsőhöz botorkált, és várta a támadókat. Halálosan rettegett, de ez nem tántorította el. Első gondolata Nathan volt. Ha az ellenség tényleg elfoglalta a hajót, vajon életben van-e a férje? Szinte már látta is a

hogy a fedélzeten nyüzsgött az ellenség. Nem kiáltott. Ha a két férfi már a lőszerraktárig jutott. A második nem. A lécek közé szorult. Annyi ideje sem volt. A férfi a földre roskadt. Beragadtál. Bizonyára nem fogta fel a helyzetük súlyosságát. Az ajtó sarkig tárult.fordult meg a másik férfi. ezért letépett egy darabot alsószoknyájából. Bármelyik pillanatban magához térhet. . Sara letépett egy újabb darabot. és hangosan káromkodott.vértócsa közepén fekvő Nathant. hogy megforduljon. mi? . színes sálat viselő férfit. ez remek ötlet. Itt az alsószoknyám. Az első kalóz szerencsésen elkerülte a lépcső korhadt részét.tette hozzá kuncogva. De Sara igen. És tömd be a száját is. Átesett a keletkező résen. hogy kiszabadítsa a társát.Mindkettőre szükséged lehet.A világért sem. Már teljesen használhatatlan. biztosak lehettek benne. gondolta Sara. . és kissé megnyugodott. A ronda férfi döbbenten bámult rá. ha meg kell mentened .Nem akarjuk. Aztán felsietett a lépcsőn. hogy szembenézzen második áldozatával. amikor gyönge légáramlat csapta meg az arcát. és átnyújtotta nénikéjenek. de gyorsan elhessegette magától a gondolatot. de az asszony visszautasította. .Mi a fenét csinálsz? . és betömte vele a férfi száját. mielőtt Sara a pisztoly markolatával tarkón vágta. Már nyúlt. karja az oldalához szegeződött. hogy a másik úriembert is megkötözzem? Sara bólintott. igaz. és Sara megpillantott két. Aztán észrevette. Sara felemelte ruhájának szélét. Nora? . .Igen. Sara nem tudta megütni a kiszolgáltatott embert.Nézd. és segített megkötözni a betolakodót. és kecsesen átlépett a fekvő alakon. Sara megpróbálta az egyik pisztolyt Nora kezébe nyomni. Lába a levegőben kalimpált. . Akarod. Ekkorra Nora is megérkezett. hogy a férfi lélegzik. hogy segítségért kiabáljon. drágám. Sara nénikéje szemmel láthatóan jól viselte a helyzetet. találtam kötelet.

A sérülés láttán Sara minden félelme szertefoszlott. Nathan erre sem reagált.Most menj! Használd ki a meglepetés erejét. Három kalóz kísérte. Sara úgy érezte. Alig választotta el egy lépés Sarától. hogy a férje keze meg van kötözve. Jimbo hátrafordult. és alaposan szemügyre vette barátját. . Ekkor eszébe jutott a tőr.Iszunk egyet. és a paraván szélénél megállt. A lecsorduló vért nem tudta letörölni az arcáról. de félt. mielőtt elkezdjük a kivégzést. hogy a ruhájának alja kissé kilátszik a paraván mögül. . Behúzódott a háromszögletű sarokba. mert a keze hátra volt kötözve. Perry. Véletlenül kétszer megszúrta . Sara szerette volna megölelni nénikéjét. . ezért Sara gyengéden megbökte. Ekkor újabb lépéseket hallott a lépcső felől. Lenézett.Matthewt és Nathant . és megjelent Nathan. és várt.Itt jön Banger a rummal .suttogta Sara. és gyorsan behúzta a szoknyát. Sara kikukucskált a paraván mögül. A legénységi étkezde néptelen volt.parancsolta egy férfihang. Nathant előrelökték. és Nathan alig észrevehetően biccentett neki. és észrevette. amikor a lejárat felől emberek hangjára lett figyelmes. A lépcsőn Jimbo jelent meg először. és Sara rájött. Éktelen haragra gerjedt. hogy az egyik pisztoly elsül. hogy bárkit meg tudok menteni. Társához hasonlóan az ő keze is hátra volt kötözve. Bukdácsolva próbálta megtartani egyensúlyát. Sara épp be akart nézni a kabinjukba. A kabinok szintje felé menet egyfolytában imádkozott. a paraván mögé. Nathan tud a jelenlétéről.Sokat vársz tőlem . A férfi nem tüzelt.Nem vagyok benne biztos.Vigyétek őket a kabinba! . . a kapitány elsőnek haljon meg vagy utolsónak? Sara az egyik pisztolyt Nathan kezébe nyomta. Sara! Én itt megvárlak.kiáltotta az egyik férfi. Sara reszketni kezdett örömében. Jimbo homlokán jókora sebhely éktelenkedett. Férje tehát életben volt. melyet ruhájának ujjába rejtett. .mondta. Ekkor Jimbo a paraván felé nézett. Lenyúlt. . és azonnal munkához látott.

Sara újra megcsípte. ezúttal erősebben. és a fenekébe csípett. Egy örökkévalóság telt el.parancsolta a kapitány vihogva.kiáltotta az undorító alak. Villámsebesen mozgott. Vajon Nathan mire várt? A keze már kiszabadult. Nathan végül beadta a derekát. és benyitott Sara kabinjába. majd néhány másodperc múlva ismét megjelent. ha itt az ideje. . Ekkor az egyik férfi átsietett az étkezdén. A pisztolyt a másik kezébe vette. Tehát megvárják a vezérüket. A tőr a lépcső mellett lebzselő kalóz homlokába fúródott. Ismét Nathanbe csípett. hogy nyugton kell maradnia. jelez neki. A tőrt a pengéjénél fogta. . Belépett. .Ha elvégeztem a dolgom. hogy a többi kalózra vár? Hiszen már így is öten voltak odalent. de úgy tett. és visszahúzta a kezét. Sarát a paravánon keresztül a falhoz préselte. Ekkor Nathan megragadta a tőrt. mielőtt elkezdik a mészárlást. Készen állt a harcra. Elhajította a kést. hogy soha többé nem veszi fel ezt a ruhát. a tiétek.Kerítsétek elő a szukát! . és maga folytatta a munkát. mintha még mindig meg lenne kötözve. .kérdezte egy másik férfi. Sara a szájához kapta a kezét. hogy elhajíthassa. és tüzelt. Aztán meghallotta egy közeledő férfi lépteit. Nyilván ő volt a vezér. . pontosan a két szeme közt. kezében Sara világoskék ruhájával. mert az egyik ember rumot követelt tőle. Sarát ismét elfogta az aggodalom. Nathan nem reagált. de még várt. Kinyúlt a paraván mellett. kapitány! . Meg is bökte.Hol a pokolban van a kapitány? . . A másikat a pisztoly lövedéke terítette le. valószínűleg azért. Miért nem cselekszik Nathan? Lehet. és a padló felé irányította. Sara ekkor úgy döntött. Sírni szeretett volna.A hajón egy nő is van. gondolta Sara. Valószínűleg azt akarta közölni vele. Sara megfogadta.A rumomat akarom.férjét.

Sara agyát elöntötte a forró harag. Bár szerintem ennek itt kisebb az agya. így az ütés csak az egyensúlyából billentette ki a kapitányt. . a padlóra lökte és belerúgott. hiszen Nathan élete most az ő bátorságától függött.Lassan és fájdalmasan fogsz megdögleni .felelte Sara vitriolos hangon. amikor a fejbe lőttem.mondat Nathannek lassan és kéjesen. ez alkalommal hová lőjek? A fejébe vagy a nyakába? A blöff kitűnően bevált. A kapitány még mindig Nathanre célzott. Sara visszamosolygott. ez alkalommal.A nyakába . . amikor Nathan kilépett a kabinból. Még mindig nem volt biztos benne. A múltkor. Testének lendülete mindkettőt belökte a kabinba.suttogta.Nathan ekkor a kabin ajtaját elálló két férfira vetette magát.felelte Sara. mint egy egynapos hulla. halkan a férfi mögé lépett. . s kényelmesen az ajtófélfának dőlt. Nathan szintén.Az kevesebb mocsokkal jár. Gyorsan végzett: a két betolakodó fejét egymáshoz csapta. Sara elégedett volt. A dolgok egészen jól álltak. te idióta . megragadta Jimbo nyakát.Nathan? .Ez alkalommal? . A kalózvezér éppen akkor emelte fel a pisztolyát.Gyorsan és könnyen fogsz megdögleni . mert a kapitány nem figyelt.nyögte az áldozat. hogy képes megölni a férfit. De a hatás nem volt tökéletes. A pisztolya után kotorászott. .Mi a véleményed. . A férfi gyorsan magához tért. Amikor a férfi megérezte a pisztoly csövének hidegét. A rúgás nem volt túl pontos.Te hogy szeretnéd? . olyan merevvé vált. de nem akart kudarcot vallani.kérdezte Nathan Sarától. Nathan követte őket.Igen. mintha semmi oka sem lenne az aggodalomra. A keze még meg volt kötözve. Jimbo a fejével ütötte le a kalózvezért. . .kiáltotta. . Megkerülte a paravánt. Inkább te dönts! . és a pisztolyt a tarkójához nyomta. . Még el is mosolyodott. egy hétig kellett takarítani a nyomokat.

. Jimbo az ágyra roskadt.Matthew.. Sara bólintott. ha most látná Nathant.Ne foglalkozzon velem! .. és a pisztoly a padlóra hullott. Az arca már kezd földagadni. menjen Nathanért! . és törölgetni kezdte Jimbo homloksérülését.Ha leütnek egy nőt. Sara úgy érezte.Ezt még egy féleszű is tudja. hogy itt legyen. mit gondol. A dördülést fájdalmas üvöltés követte. Matthew és Jimbo föléhajolt. rendbe fog jönni? A seb nem tűnik túl mélynek. hogy. és az öklével Sara arcába vágott. Nathan felmordult. és megpróbált felállni. A férje nem volt a kabinban.Azt akarom. Az ágyában feküdt. amint a férfi lassan a földre rogy. majd visszatért az előző témához. szörnyű felismerés hasított belé. de lehet. Sara! Csúnya ütést kapott. . Sara meg sem hallotta. apróságot. . A fiú vérszomjas hangulatban van.. és az kalóz az arcához kapott. és mielőtt elájult.motyogta Jimbo.felelte Matthew. . már biztos a győzelem. de ekkor a férfi hirtelen megfordult. Sara előtt lassított felvételként peregtek a képek.Nézze. .Rendbe jön . Jimbo pedig Nathan egyik térképével legyezgette. Különben sem örülne. . Sara! . Sara kikapta a ruhát Matthew kezéből.A kalózkapitány keze leereszkedett. Látta. Arcba lőtt egy embert! Néhány perccel később tért magához. és el kell intézzen néhány.A férje ennek a hajónak a kapitánya. Jimbo visszanyomta az ágyra..Maradjon nyugton.Hol van Nathan? . Sara megtántorodott. Sara - . Matthew egy hideg ruhával törölgette az arcát. a férjének mellette a helye jelentette ki. . Sara nem törődött a férfi utasításaival. Matthew.kérdezte. és a pisztoly elsült.felelte Matthew. felbukott Jimbo lábában.Miért? Mert a kalózok a becses hajójára merték tenni a lábukat? . .Mert az a gazember kezet emelt magára. . Sara lelökte magáról a takarót. .

. Még sosem láttam ilyen dühösnek. Sara. ellőttem az. hogy csak az orrát találta el.suttogta Sara.motyogta Matthew...szólt közbe Matthew. mit tett. ezért nem láthatta Nathan képét.. igaz? .mondta Jimbo.Egész életére. .Csak egy apró lyukat ütött az orrán. . Sara . Tudja.. igaz? Mielőtt bármelyikük válaszolhatott volna. Nathan a kormány mellett állt. . Sara újabb kérdést tett fel.. Nathan emberei közrefogták őket.motyogta Jimbo.. -A legénység tudja.Teljesen felzaklatod .Úristen. -A szerencsétlennek? .Az ütés után maga elájult. . Jimbo! .Még be sem fejezte a kérdést. majd kirohant a kabinból. majd visszafordult Sarához. Ez a megjegyzés felvidította Sarát.Előtte is csúf volt . . . . Sara felháborodva levegő után kapott. hogy.És most nincs orra a szerencsétlennek? – kérdezte Sara. . .Tényleg én vagyok a nap hőse? Jimbo és Matthew bólintott. ha. Ekkor ismét eszébe jutott. ..Nem fog elkárhozni. Jimbo és Matthew utánaeredt.suttogta Sara.mondta. Hiszen meg akartak minket ölni..kérdezte Jimbo gúnyosan.mondta Matthew. . hogy nem lőtte agyon a gazembert.felelte Jimbo. .Ezek szerint már nem gondolják.Ne aggaszd tovább.Az a gazember maga volt az ördög. Sara a férje mellé sietett.Miféle apróságokat kell Nathannek elintéznie? .. mi történt volna magával. hogy átok ül rajtam. . Nathan .Elkárhozott a lelkem. . .Kár.De megmentette a férje életét .kiáltotta. Sara – szólt közbe Jimbo.. elcsúfítottam . .Ezt jó tudni .Az az igazság. amikor a két férfi ismét bólintott. A kalózok a fedélzeten sorakoztak. Sara.. és megérintette a karját. . ..Szemet szemért.Bosszút áll . . . . ennyi az egész. és mogorván a másikra nézett.Még megvan az orra .mondta Jimbo.Úristen. hiszen én arcon lőttem azt az embert! .Maga a nap hőse.

mondta. . de Nathan ekkor gyengéden megérintette az arcát.nem nézett rá. . . mi a szándékod velük . és egy gyilkos pillantást vetett rá. Senki sem érhet hozzá ahhoz. Sara nem ment sehová.Végzünk velük . .Nem fogod megölni őket. A matrózok helyeslően morogtak. közelebb hajolt hozzá. . és bosszút állok. amíg meg nem mondod. Összefonta a karját. Sara folytatni akarta a vitát. Nathan a feldagadt arcú Sarára pillantott. . Számára ez tűnt az egyetlen logikus megoldásnak. Sara. Visszafordult a legénységhez. ami az enyém. és dacosan kihúzta magát. mylady . és durván maga mellé rántotta. mert ha nem ütötte volna arcon.Pontosan. ígérem. .Így van. Sara egy szigorú pillantást vetett a férfira.jelentette ki Sara. Sara bocsánatot akart kérni tőle. nem szépíti az igazságot. hogy mindezt magának köszönheti.Nem megyek.kérdezte. Nathan kitalálta. . Amikor Sara megpillantotta a férfit. Sara! Néhány perc alatt végzünk.Bántott téged. Megragadta Sara karját. nem sült volna el a fegyver. Meg kell ölnöm.mondta. és emlékeztetni akarta. és megismételte az utasítást. mi a szándéka. Jogunk van hozzá. . hogy ezt kár volt mondania. Tekintetét a kalózok vezérére szegezte. de Sara nem így gondolkodott. Nathan felé fordult.Menj vissza a kabinba! . A kalózkapitány egy rongydarabot szorított az orrához. aki megüt engem? .Az összes gazembert kinyírjuk.utasította halk.Azt akarod mondani. Sara. és úgy döntött.Egy fenét nem . . .kiáltotta Chester. . ne-merészeljellenkezni hangon.Menj vissza a kabinba.Akkor a fél rokonságomat le kellene mészárolnod fakadt ki Sara.Csak sorold fel a neveket. ösztönösen közelebb lépett. hogy mindenkit megölsz. és suttogva megszólalt. majd . . de hamar rájött.

. hogy Jimbóval levonszoltassa a kabinba. . ezért rettentően meglepődött. . .Kérhetnék egy percet? ..Nathan.Egy fenét.. de meggondolta magát.Nem.Jimbo azt mondta. Sara. amikor Sara bólintott. Még be sem fejezte.Igen.kiáltotta Sara.Nagyszerű . ennek a hajónak te vagy a kapitánya . mylady . .Aki amellett van. így tökéletesen megfelel. és visszafordult a legénységhez. Ilyen fontos döntést csak te hozhatsz. .Ne merészelj nézd-Sarázni engem! És ne használd ezt a leereszkedő hangot! Én egyszerűen nem engedem meg ezt az öldöklést. .A korona hűséges. . .mondta Nathan.kérdezte Sara.kiáltotta Rettegett Iván.mondta.mondta Sara. és én. . Gondolt rá. nem engedheti szabadjára a haragját. Sara.visszafordult Nathanhez.Nézd. . Sara kihasználta pillanatnyi előnyét. szintén bűnöző leszek. hogy amíg Sara a fedélzeten van. én vagyok a nap hőse.. mint a feleséged.De hiszen mi bűnözők vagyunk.. .Nathan. . Mind bűnözővé váltok.Ezt nem tűröm! . hogy. én vagyok a nap hőse vagy nem én vagyok? A kérdés váratlanul érte Nathant. semmivel sem vagy különb náluk. de már minden kéz a magasba lendült.jelentette ki. És mivel én a feleséged vagyok. .Ha megölöd őket.A szavazás előtt szeretnék pár szót szólni a legénységemhez. . . . törvénytisztelő polgárai vagyunk. . . . Jó lesz így? Felkészült a küszöbön álló vitára.Nem vagyunk bűnözők . meg kell hallgatnod a véleményemet. Nathan átkarolta Sara vállát.Mi az már megint? -morgott Nathan.Az embereim szavazata fogja eldönteni a kérdést. Most pedig szeretném ezt a te szádból is hallani. Nathan tudta. -A hajón demokrácia uralkodik .

ha bármelyikük is a vérontásra voksolna.. valahányszor ki akarja fújni az orrát. . . hogy mindegyik bólintson. . . a kalózvezérre mutatott..És rálőttem a kalózok vezérére. mert nem akarta megbántani a férjét. igen. Nathan . . és megvárta..Rendben! . hogy visszaússzanak a hajójukhoz. és hagyjuk.. és a legénységre mosolygott.Igen. amikor minden kéz a magasba lendült. hogy dobjuk a kalózokat a tengerbe.felelte Sara mosolyogva..kezdte Nathan vészjósló hangon. . Sara kihúzta magát és folytatta.Ez a férfi eleget szenvedett. . mindegyikből cápaeledel lesz. Sara .. és valóban volt egy terve.Mindannyian tudják. .Persze tudom. . . . nagyon elégedett leszek. ..Mindig magára fog gondolni. Ha a szavazás úgy dönt . .Akkor szavazzanak! De ne feledjék! . .kezdte Nathan. hogy én oldoztam el Nathant .Igen. Most jó? Sara bólintott. .tette hozzá gyorsan.Semmire sem fog gondolni . hogy nem akartam ártani neki. Sara nagy levegőt vett. és ez elegendő büntetés.és efelől semmi kétségem -. a fenébe.Szét kellett volna lőnie a fejét . Mindenki megértette az álláspontomat? Végigtekintett az embereken. és folytatta. .Sara. bár elismerem. Egy életre elcsúfítottam..Nekem is volt egy tervem .Csak ennyit akartál mondani? . Végtelenül csalódott.szólalt meg egy másik. .felelte Sara..Ennyi? . maga is boldogult volna.kiáltotta Sara.Akkor menj le a kabinodba! .kiáltott az egyik matróz.Ja.tette hozzá gyorsan. De legalább meg kellett volna vakítania . . Ha viszont úgy döntenek.Egyik sem.Még nem . hogy.kiáltotta.kérdezte Nathan hitetlenkedve.Most . . . aztán megfordult.szólt közbe Matthew vigyorogva.Végtelenül csalódott lennék. A megjegyzést harsány kacaj követte.kiáltotta Chester.De. Sara. Te vagy a nap hőse. .

Nathan a homlokát ráncolta.Nathan? . .mondta Matthew. Tudta.felelte Sara unottan. Sara megfordult. de arról fogalma sem volt.Csak hagyd. hogy a legénység lemészárolja a kalózokat.A drága feleségemet? . hogy amint elpárolog a dühük.Mert jelenleg képtelen vagy józanul gondolkodni. Nathan. . Tudta. amíg el nem tűnik a szemük elől.szólalt meg mézédes hangon. . Szándékai tiszták voltak. . hogy csalódnom kell-e vagy sem. akár a frissen hullott hó.Tudod. . hogy Sara ne hallja a rémes hangokat..kiáltott utána Jimbo. Imádkozzanak. amire készült. mit jelent ez. hogy jól láthassa az arckifejezésüket.A hajókonyhában. hogy mire. Szeretném tudni. Nem hagyhatta. de maguk nem hagytak más lehetőséget. hogy Sara készül valamire. . Sara elmosolyodott. . megállt. valaki megütötte a drága feleségedet. bár szerintem neked nem lenne szabad. Valószínűleg azért.Hol várja meg a szavazás eredményt. küldj utánam valakit.Miért nem? . Amikor a legfelső lépcsőfokhoz ért.szavazhatsz. A matrózok többsége egy pillanat alatt felfogta. Sara érezte.Engem . Sara ekkor a legénységhez szólt. és tudta.A fenébe is. . hogy ne legyek csalódott! A lassúbb felfogású matrózok még mindig nem értették a . hogy minden tekintet rá szegeződik. Sara nem érzett bűntudatot amiatt. nagyon jól tudom.Nem akartam ehhez az eszközhöz folyamodni.. Nathan értetlen képet vágott. felemelte a szoknyája szélét. mylady? . Jimbo még a kabin csapóajtaját is bezárta. . .Nem leszek a kabinban. Nem fordult vissza. hogy a legénységed döntsön! Nathan beleegyezett. . hogy ki a feleségem morgott Nathan. mert. te most nagyon dühös vagy. amíg végzünk! . Nathan elvigyorodott.Maradjon a kabinjában. hálásak lesznek neki. de kérlek. hogy addig nem kezdik el a mészárlást. és elindult a lépcső felé.

Levest. . . mylady? .Mit akar csinálni a hajókonyhában. Sara nem késlekedett a válasszal.burkolt fenyegetést.kérdezte. Chester is közéjük tartozott. .

Nem állítom.Halálosan féltem . Még a mogorva Chester sem győzte dicsérni a kapitány feleségét. Megtöltetett két ágyút. A tiszti étkezde közepén álltak.Erre csak most jöttem rá. honnan erednek a szörnyű hangok.Tizedik fejezet A szavazás egyöntetű volt.Szerintem még nem volt ideje köszönetet mondani.Az nem számít . Sara megmutatta Norának. Nathan megvárta. és elégedetten szemlélte. s megdicsérte unokahúgát bátorságáért és ravaszságáért.Segítettél a férjednek. hogy Sara visszainduljon a fedélzetről.. Amikor Sara megfordult és megkérdezte. Főleg a vízfelszín felett akadt javítani való. hol rejtőzködött. . és mégsem vallottal kudarcot. .Hinnéd. . . .mondta bólogatva. hogy Nathan még meg sem dicsért? — kérdezte Sara. A legénység a legtöbb hibát kijavította. Senki sem akart csalódást okozni Sarának. amelyet korábban Sara majdnem tönkretett a napernyőjével. A kalózokat a tengerbe vetették. Úrnőjük megmentette az életüket. amint a lövedékek nagy lyukakat ütnek a kalózok hajóján. hogy az átok elmúlt a fejük felől. Nénikéje lelkesen hallgatta. egyszerűen vállat vont. hogy egyszerűen csak kiürítették az ágyúkat. Szerinted. Sara élvezettel mesélte Norának az eseményeket. és a fokhagymanyakláncot mindenki eldobta. hogy visszaússzanak a hajójukhoz. Ismét biztonságban érezték magukat. Sarának csak ekkor jutott eszébe a két lent rekedt fogoly. Féltél. Amikor Sara a dörrenések eredete iránt tudakozódott. majd egy kecses mozdulattal átsegítette a foglyokat a hajó oldalán. . Nathan azt mondta. és szilárdan hitték.. és hagyták.mondta Nora. Az ellenség ágyúi pontosan azt a vitorlát szelték ketté. Az utolsó szó mégis Nathané volt. amikor Matthewval Noráért ment. s csak ezután vágta hasba a két kalózt.ilyesmi ritkán fordult elő -. hogy nem izgultam . Munka közben mosolyogtak . . Sara.vallotta be Sara. . A Tengeri Sólyom is megsérült.

. . mintha a hír nem érné meglepetésként. és megnyerted a szívüket.Tudom.Kimerítettek az izgalmak.bár ha lesz ideje. Bólintott és megszólalt. .szólalt meg Nora. hogy a jövőben nem fognak Jade-hez hasonlítani. Sara a kabinja felé indult. Sarának erről fogalma sem volt. hogy Nora folytassa. Csodás történeteket hallottam a hőstetteiről. mert azt akarta. de úgy tett.folytatta Nora.Azt hiszem. . eszébe jutott a gazember.. Annyi mindent hallottam. drágám. hogy az emberek titokban gyakran Nathan húgához hasonlítottak téged . . hogy a megjegyzéseik néha elszomorítottak . hogy elszomorítsalak. lepihenek egy kicsit . Tartalmas reggel volt. Sara világoskék ruhája a kabin padlóján feküdt. . Az izgalom már elmúlt.legyintett Nora. Sara. Amint belépett.Hosszú időn át Jade volt a hajó úrnője.Milyen megjegyzésekre gondolsz? . és az emberek nagyra becsülték. hogy legalább olyan bátor vagy.Ó. Megmutattad nekik.felelte Nora. és az arca fájdalmasan lüktetett.Biztosan tudsz róla.Nem azért hoztam fel a témát. de Sara keze még mindig remegett. hátha tud rám szakítani néhány percet.suttogta. Nem akarta aggasztani Norát. ezért nem beszélt a kínjairól. Lefogadom. De ezekről biztosan te is tudsz . . Nem makacs. hogy folyton sírsz . aki a kezében . Ő egy kicsit. hát például az. igaz? Megkeresem Matthewt. mint ő. Magába fojtotta az érzelmeit. valószínűleg akkor sem fogja megtenni. Ma kiérdemelted az emberek bizalmát. A gyomra is émelygett. .Tényleg sápadtnak tűnsz. Aztán én is lepihenek. . .Nem.Jade sohasem sírt. . . Ellenkezőleg. És hihetetlenül bátor volt. csak büszke.Makacs? Nora elmosolyodott. legalábbis Matthew ezt mondta nekem. .kérdezte Sara.

És eszébe jutottak a förtelmes szavak is. . . Kigombolta a ruháját és levette. ha nem jut eszébe. Mire végzett. de Sara eltolta a kezét.Mit mondtál? Ezt Nathan kérdezte. hogy magához vegye a pisztolyokat.Nem sírok . Még mindig nem nézett fel.suttogta magában. hogy sír. . Nagyon kimerült vagyok. Csak most kezdte felfogni. Csak ekkor kezdte felfogni. és megint reszketni kezdett. ezért az ágy felé indult. Sara talpra ugrott. Nathan elállta az útját. Kitakarította a kabint. Hangtalanul lépett a szobába. és szembefordult vele.Rágondolnom sem szabad . hogy Nathan ezt észrevegye.kérdezte Nathan aggódva.Egyáltalán nem fáj . Érezte. Hogy lehetek ennyire gyáva? A mosdóállványra könyökölt.Mutasd az arcod! .parancsolta. A haját az arcába seperte. keres valami elfoglaltságot.suttogta. . a fejfájása is csillapodott. . . aztán egy szivaccsal megmosakodott. .suttogta Sara remegve.Gyáva vagyok és csúnya. hogy a kalózok meg akarták ölni a férjét. és nem. Nathan megpróbálta felemelni az állát.. Aztán az alsószoknya. mi történhetett volna vele. Mi történt volna.Ez nevetséges. .Nagyon fáj? . Tekintete minduntalan visszatévedt a földön fekvő ruhára. Úgy döntött. Nem akarta.. Csak most jött rá. A gyomra görcsbe rándult. mi történt volna. Sara lehajtotta a fejét. a cipő és a harisnya következett.Istenem . . és a tükörbe nézett. hogy elterelje a gondolatait.Akkor miért sírsz? . hogy nem tudna Nathan nélkül élni. . Megvizsgálta a sérüléseit.Azt hiszem. El sem tudta képzelni. szunditok egy keveset.szorongatta.hazudta. Sara a fejét csóválta. hogy eltakarja a horzsolást. és így szólt: . ha lent marad Norával. és nem tudta kiverni a fejéből az emlékeket.

Előbb elmondod. sosem fogja megérteni Sarát. . hogy a haja tűzvörös. Sara hangosan zokogni kezdett. és összevonta a szemöldökét. kineveti.Pihenni szeretnék. . Jimbo szerint gyönyörű. . A szélére ült. mi bánt.suttogta. Átkarolta Sara derekát. de azonnal meg is bánta a durvaságát. igaz? A matrózok azt mondják. és csak az jár a fejemben. de csúnya is. hogy Sara úgy érezze.suttogta Sara. . Az embereknek igazuk van. . Sara hevesen bólogatott.tette hozzá sokkal kedvesebben. hogy menten elájulok? Még most is rettegek. hogy ez az igazság.Jade sosem sír. de Nathan nem engedte.Még mindig nem sírsz? .Most aludni fogok . Aztán egy gyengéd mozdulattal félresimította Sara haját. Nem akarta. Nem érhetek a nyomába. és miért érzem úgy.Így van.kérdezte Nathan. Nathan. .Nem vagy gyáva . . Jade zöld szemű.kérdezte Nathan. és magához vonta. Nathan. Megcsóválta a fejét és megpróbált nem mosolyogni.Nem csak gyáva vagyok. .Akkor miért remeg a kezem. Amikor megpillantotta a sötét duzzadást. Nathan hitetlenkedve meredt feleségére.Mi a fenének beszélünk most a húgomról? . . Nathan annyira meglepődött. Sara ránézett. és felemelte az állát. de már tudom. A mai napig nem jöttem rá.Gyáva vagyok. Nathan . és lesütötte a szemét. Egyik karjával magához szorította. amikor Sara kibontakozott a szorításából. . és az ágyhoz szaladt. Én nem hasonlítok Jade-re. agyát elöntötte a vad harag. mi történhetett volna veled. Nathan úgy érezte. és férje mellkasára hajtotta a fejét. .Meg kellett volna ölnöm azt a gazembert . hogy észre sem vette. Megpróbált elhúzódni a férfitól.suttogta. . .Nathan egyre jobban aggódott. .Mit mondtál? Sara nem akarta megismételni. Sara bólintott.

akivel Henry bácsikám a kocsmában mulatozott. és a lába közé ültette.magyarázta. Nathan magához húzta. Sara úgy tett. mert először Sara problémájával akart foglalkozni.Semmi szükség rá. . egyelőre magán hagyja. . hogy ezt a dolgot nem intézheti el pár nyugtató szóval.kérdezte Nathan sértődötten. . s Sara bütykeire mutatott. Megfogta Sara kezét.Ha te mondod.felelte Nathan. különösen akkor. .Tudnod kell. Aznap este. Amikor leült az ágyra. . megtorpant. Gyorsan vetkőzni kezdett. . a kezem még hosszú órákon át sajgott. fehér kesztyűs. hogy megvédd magad .Nathan.. de amikor a nadrágjához ért.Sara. . Sara Nathan vállára hajtotta a fejét. Nem árt. amikor megismerkedtünk magyarázta Sara. Elmosolyodott. mintha meg sem hallotta volna férje megjegyzését. .Kihasználtad a meglepetés erejét. de az ütés valóban nem volt tökéletes.Az a férfi. Nathan emlékezett a kocsiból kivágódó.. . ha az ember erős. az ujjperc alá! Most jól szorítsd össze! Az erőt ezekre a pontokra koncentráld . Olyan vézna vagyok. Sara ismét sírva fakadt. . . Silány ütés volt. Nathan.Ki az a Duggan? . Nathan rájött. . . milyen gyorsan vetette rám magát az a férfi? Ha a pisztoly nem sült volna el.A hüvelykujjadat ne dugd a többi ujj alá! Úgy könnyen eltörhet. megfigyelted. és megmutatta. hiszen te is veszélyben voltál.. Sara felállt.Megölhettek volna. ha. Figyelj.Miután megütöttem Duggant. kecses kézre. Tedd kívülre. hogyan kell ökölbe szorítani.De nem tették.Mi történhetett volna velem? . hogyan védheted meg magad. Nincs elég erőm. Sara! Megtanítalak rá. Úgy döntött.Az egész testedet hozd lendületbe! Sara bólogatott.Már nem akarsz vigyázni rám? . nem tudtam volna megvédeni magam.

kiáltotta Sara. . . És én már beismertem. .Egy fenét nem. mert a férfi a fülét nyaldosta. A férjed vagyok. Nathan legszívesebben felkacagott volna. hogy képes lennék megütni egy férfit. . és nem fogod látni. hogy meg kell védened magad.kérdezte suttogva. . . .mondta. utóreakcióid? . az ütés helye legalább annyira fontos.Miféle ruhára? Sara a földön fekvő kék ruhára mutatott.suttogta.Nos. és forró lehelete a nyakát perzselte. Sara megpróbált Nathan szavaira koncentrálni.Nem kell zavarba jönnöd. Nem volt könnyű.Neked is vannak.Már megmagyaráztam .Ezek természetes utóreakciók. Arra a ruhára sem bírok ránézni undor nélkül. . miért tartod gyávának magad? .Megszabadítalak tőle. ott.Nem hinném. amikor nem lehetek melletted magyarázta türelmesen. Soha többé nem fogom fölvenni.Lesznek olyan alkalmak... . Nem akarom. .Megmagyaráznád. mint a módja.És ha mégis képtelen leszek odaütni? A gyávák nem védekeznek. . .Arra . . . .Az egyik kalóz a kezébe vette. hogy dobd a tengerbe.. Nathan érezte. Azt akarom. akkor meg kell védened magad.. ha azt mondom. Sara.nyugtatta Nathan. A pokolba.A férfiak testének legérzékenyebb pontja az ágyék. hogy gyáva vagy. . hogy Sara elpirul. igaz? .Igen . . Addig is hunyd le a szemed. Sara . és úgy helyes. ha bármiről beszélhetek veled.Bolondnak tartasz. mi történhetett volna. és bele sem merek gondolni. Nem jelentik azt. .Nathan felsóhajtott.. Sara már alig remegett..Jól van. . . hogy bármi bajod essen. csak nem gondolod.Nathan. hogy képes lennék.Valóban? Sara megpróbált szembefordulni vele. és kezdett elálmosodni. de Nathan a vállához szorította a fejét.A kezem még mindig remeg. hogy gyáva vagyok.

Sara egy gerendán ült.Megpróbálom levezetni a haragomat . és rendkívül csalódottak voltak. Aztán elővette rajzfelszerelését. A munkaláz hamarosan alábbhagyott.Az aranykereszt.Ó.Nathan már a mellét simogatta. amikor az utolsó papírlap is betelt. .Már biztos nem emlékszik rá senki . így szabadulhatsz meg az utóreakcióktól .Mi volt a viszály oka? . pontosan alatta. Chester .találgatott Chester. mi okozta a nézeteltérést . aztán megfordította Sarát.kérdezte egy másik. hogy irányítsa a javítási munkálatokat. Lady Sara? . aztán Nathan visszament a fedélzetre. . Nathan közelebb ment. Sara. és kiült a napra. . visszaindult a kormánykerékhez.Vajon miért akart a király véget vetni a viszálykodásnak? . a lába körül pedig legalább tizenöt matróz henyélt.Azt akarja mondani. hogy csak négyéves volt. . Nathan az árbocfedélzeten tartózkodott.Az az őrült király kényszerítette ki a házasságot.tiltakozott Sara. amikor hozzáment a kapitányhoz? .Igen . . A fejét csóválta és mosolygott. Még egy órát töltöttek együtt. teljes odaadással figyelik Sara szavait. hogy lerajzolja őket.kérdezte Iván.És mihez kezdesz velük? .Békét akart . fölment a fedélzetre. igaz.felelte Nathan. . .Te pedig.Hiszen az előbb magyarázta el.felelte Sara.motyogta Kently. Tehát Sara is elhitte az ostoba történetet. megtorpant. egy forró csókkal elnémította.suttogta. . és mielőtt Sara válaszolhatott volna. de amikor megpillantotta feleségét. Miután elkészültek. . Nathan egy oszlopnak támaszkodott. kezével a hajába túrt. Az emberek mind Sara köré gyűltek. Sara sűrű sóhajok közepette Öltözött fel. Sara szívesen eleget tett a kérésüknek. én tudom. Most éppen Chester beszélt. és egy kisebb vitorla felszerelésében segédkezett. . Úgy tűnt. A matrózok nem győzték dicsérni. . és magához szorította.mondta.

Nos. A Winchester báró mindenkinek azt mondta. a St. Persze nem tudom.A két báró visszatért Angliába.Abból. és nem örült a közbeszólásoknak.kérdezte Matthew.kérte Chester.tette hozzá a matrózok döbbent tekintetét látva. és folytatta. Szerintem a kereszt.. A két báró birtoka egymás mellett terült el. James báróval indult keresztes hadjáratba. a szívéhez kapott és meghalt. gyönyörű volt. állítólag ezt suttogta: „Az égben keressétek a kincseiteket!" Sara bólintott. .És aztán mi történt? . Sara a fejét csóválta. . . hogy a keresztet ő kapta.kérdezte Chester. James báró haldokolt. csak ürügy volt. Persze mindez még a középkor kezdetén történt.A két báró közt kitört a viszály.Az ember nem hazudik. hogy megszerezhessék egymás földjét. maga sem hiszi el ezt a történetet. . . Jó barátok voltak. Alig várta már. James báró története pontosan így szólt. . hogy ebből mennyi az igazság.Ugye.Meséljen nekünk erről az aranykeresztről! . mint egy felnőtt férfi . Egyesek szerint a kereszt sohasem létezett. Lady Sara? – .Miből gondolja? . Csupa gyémánt és rubint. . És akkor a kereszt hirtelen eltűnt. az egész akkor kezdődött. mylady? . James báró pedig ellopta tőle. Igen . Miután a báró kimondta ezeket a szavakat. Sara színpadiasan a szívére szorította a kezét. Egyikük megmentette az ottani uralkodó életét. Szóval a két barátot egy külföldi kikötőbe vezényelték. Néhány matróz tapsolni kezdett. hogy megtudhassa a történet végét. . A St. amikor az egyik Winchester báró egy St. létezik.kérdezte Kently.Sosem találták meg. csak a szerepek cserélődtek fel. és egy hatalmas aranykeresztet kapott jutalmul.felelte Sara. hogy amikor a St. . . . .Akkora. amikor a Teremtőjéhez készül.kérdezte Chester. Azt mondják. és lehajtotta a fejét.Mekkora volt ez a kereszt? . és a történet szerint ők együtt nevelkedtek János király udvarában.És a keresztet nagy drágakövek borították.

és az ágyhoz sietett. . mert rájött. Sara arca fehér volt.Tehát a kapitánynak az égbe kell menni. dehogynem . hogy megtalálja a kincset . Felvette vastag. de a kabint most sötétség borította. Igazság szerint Sara is kimerült volt.Sara. az ég szerelmére. gondolta Nathan. és hamarosan nyöszörögni kezdett a fájdalomtól. és nekem adja. bemászott az ágyba és magára húzta a takarót. Most sokkal rosszabb volt. .A báró ezekkel a szavakkal célzott valamire. Sara menthetetlen álmodozó. ő mégis didergett.Ó. ezért magára hagyta.Ó. mint a fal. és feltámadt a szél. Felesége teljesen bebugyolálta magát a takarókba. Sara visszavitte a rajzeszközöket a kabinba. Az áruló fájdalom akkor hasított a hátába. . Gyorsan meggyújtott két gyertyát. hogy ez még vonzóbbá teszi. A félelem jeges verítékkel vonta be a homlokát. A beszélgetés eltartott még néhány percig. . de Nora estére elálmosodott. mint általában.lerántotta az arcáról a takarót. .Nathan egy napon megtalálja a keresztet. Nathan rendszerint az őrségváltás után tért vissza a kabinba. A háta hasogatott. .Menj el. . A menstruáció csalhatatlan jele volt ez. A kabinban fülledt és meleg volt a levegő. Még mindig nem látta Sarát.felelte Sara. Egy óra múlva kezdődtek a görcsök.Nem érzem jól . Sara máskor égve hagyott neki egy gyertyát. Sehogy sem tudott kényelmesen elhelyezkedni. A nap hátralévő részét Nora nénivel töltötte. mi a baj? . Nathan! .mondta Chester. bár tudta. fehér hálóingét.kérdezte valaki.suttogta Sara. Nathan hallotta felesége nyögdécselését.felelte Sara. hogy csak a fájdalmak miatt. Sara fázott is. ezért Nathan. Sara nem válaszolt. nem . . Visszahúzta magára a takarót. amikor lefekvéshez készülődött. Vihar készülődött. Aztán elmosolyodott.Sara? Hangja riadtan csengett. Ravasz ember volt.

hogyan magyarázza el az állapotát. amit magad készítettél? . és felnyögött.magam. Olyan volt a hangja. tudtam. Nathan megrémült.jelentette ki megkönnyebbülve. durva voltam. Csak egy kis magányra van szükségem. Sara.Egyszerűen csak nem érzem jól magam.Nathan megint lerántotta a takarót. menj el! Nathannek persze esze ágában sem volt elmenni. Sara nem tudta. nem csináltál semmit.Akkor lázas vagy? . de nedves. Nem te vagy az oka. és hintázni kezdett..Hagyj békében meghalnom! .Biztos vagy benne? .Úristen. .fakadt ki Sara. majd oldalra fordult. Kérlek. Hideg volt. Felhúzta a térdeit.Nem akarok beszélni róla . .Akkor mi a fene ez? .. .kiáltotta Sara.Nem az arcommal van a baj . . Ismét felnyögött.Igen. .Egy fenét hagylak . de..mondta. mintha haldokolna. Olyan megalázónak érezte.Ugye. Sara homlokára tette a kezét.. . mert nem vagy tiszta? Sara. hogy az csak tetézné a fájdalmait. hogy enyhítse a hátába hasító fájdalmat. . hogy meg kellett volna ölnöm azt az átkozottat.Azért vagy rosszul. mit akar ez jelenteni. . csak nem tettem valami kárt benned ma délután? Tudom. Újabb sötét gondolata támadt. Nem a gyomrommal van a baj. .. ha rendelnék neked egy fürdőt? Sara legszívesebben sikított volna. .Nem vagyok. én még sosem hallottam ilyen ostoba betegségről. hogy férje ne láthassa az arcát.Nincs lázad . . amikor lementél a hajókonyhára? Nem ettél valamit.Mi van veled? Még mindig fáj az arcod? A pokolba. Nathan nem értette. Ekkor egy erős görcs rántotta össze a testét.Nem.Nem tettél kárt bennem .mondta. Segítene.mondta Nathan. de tudta. . . . hogy kicsit. Nathan még mindig kételkedett.. tiszta. .

suttogta.Menstruálsz. menj már el.Nathan. Sara nénikéje azonnal felébredt.közölte. A tengerész minden kétséget kizáróan Nora ágyában feküdt. hogy a mamáját akarja. Levegő után kapkodott. Nathan az ágyhoz lépett.. . női baj .suttogta.mennydörögte egy mély hang.. gyorsan meghalok.tette hozzá nyögve. Hogy meri itthagyni Nathan.Menstruálok! .Hogy micsoda? Úristen. hogy megsimogassa Sara vállát. hogy megnézzem? . De még mielőtt hozzáért volna. mi a baja? . és tekintetét a padlóra szögezte.. aztán megköszörülte a torkát. hogy jobban érezd magad? .Hozzá kell mennem . Nem pazarolta az időt kopogásra. Sara visszahúzta az arcára a takarót. . majd felült.. menj most el! Ha Isten kegyes. . Nathan elmosolyodott. Kérlek. de fáj . – .Tudja..Bizonyos hónapok rosszabbak. ez egy.Beszélnem kell Norával . Nora azonnal megfeledkezett kezdeti zavaráról. de a csökönyös férfi nem tudott olvasni a gondolataiban. mielőtt Nora megszólalhatott volna.motyogta Sara. Fölismerte Matthew hangját. Nathan ölelésére vágyott. visszahúzta. . Esetlennek érezte magát. legalábbis szégyenemben.kiáltotta.Akarod. Nathan a fejét csóválta. igaz? Ő.Nem vagyok terhes . és szánalmasan felnyögött.. .? ..Jézusom. Nathan! Semmit sem tehetsz.De őt nem tudod idehozni. mint a többi. . .A mamámat akarom . Nathan azonnal Nora kabinjába sietett. az álláig húzta a takarót és elvörösödött.kérdezte Matthew sietve. felháborodott.Tehetek valamit. . aztán kinyújtotta a kezét. . Amikor meghallotta az ajtó csukódását. . . amiért ennyit kell magyarázkodnom.Sara beteg . hát mégis kénytelen lesz kimondani? .mondta Nathan.Ki az? .kérdezte. hátratette a kezét. amikor kivágta az ajtót. .kiáltotta Sara vele egy időben. Nathan megkönnyebbülten felsóhajtott. amikor ennyire szenved? Hazudott. amikor azt mondta.

mire van szüksége? . és a karjába vonta. hogy nem szabad kimutatnia az érzelmeit. . .Iszonyú fájdalmai vannak. Próbálja meg a hátát masszírozni! Nathan megperdült és kiviharzott a szobából. hogy a szomszédos kabinban róla folyik a társalgás. . .felelte Matthew. Megsimogatta Matthew kezét.Kérdezte már tőle. aztán megcsókolta Norát. A fiú már régen megtanulta. hogy a férje szereti. .kérdezte Matthew zavartan. Nemsokára rájön.horkant fel Nora. de sosem fogja beismerni. .Egy hétköznapi nő esetében talán igazad lenne. . nem értené meg. hogy valaki megvigasztalja. Meglátod. .Ő hogyan segíthetne rajta? . . . Nora Matthewhoz fordult. hogy Sara nem hétköznapi teremtés.Miféle női baj? . .A férjét akarja . női baj. Iszonyú kínok közt . . Nora értette. Hiszi.Arra vágyik. de tekintetét nem vette le Nathanről. hogy szereti. de ő még mindent feketének és fehérnek lát.Igazán nem szeretném becsapni Sarát. de bizonyára észrevetted.Hallgass! . .Nathan végre kezd törődni vele.Egy jó adag konyak néha segít .Lehet. .És talán egy-két kedves szó sem fog megártani.Az idő majd megérleli.Mást nem tehetek érte? . szerelmem. .felelte Nora..Mit gondolsz..Erősek a fájdalmai? Nathan bólintott. hogy te meg én. elmondja Sarának. és erről hamarosan Nathant is meg fogja győzni.kérdezte Matthew. Nathan.Az a bizonyos.. . .Nem. asszonyom. Mondja meg.. Sarának fogalma sem volt róla. amilyenre Nathannek szüksége van. hogy szereti. Azt hiszem.csitította Matthew.Ostobaság . Ő pontosan olyan nő.javasolta Nora. Egy szót sem fog szólni . hogyan segíthetnék rajta! .Az anyját akarja.

ha kiderül. Úgy érezte. A poharat az íróasztalra tette. és masszírozni kezdte a hátát. Nathan nem törődött vele. Azt sem hallotta meg. amiért korábban evett. Nathan ekkor átkarolta a derekát. Hideg az éjszaka.Nem kell.Idd meg! . . Az ő gyomra is émelygett. Nathan elengedte Sarát. Sara az oldalára fordult. majd felesége mellé feküdt.Most már abbahagyhatod . és átkozta magát. de felesége visszatartotta. A fájdalom azonnal szűnni kezdett. és már éppen fel akart kelni. Sara megpróbálta kitúrni az ágyból. Nathan? Annyira fázom. hogy meddő vagyok? .Konyak . Ennél nyersebben aligha fogalmazhatott volna. mint a pokol. kissé magához húzta. olyan forró. hánykolódó mozgását.suttogta Sara.hánykolódott. már nem bírja sokáig a fájdalmat. Megpróbált minden erejével Sarára koncentrálni. Nathan annál inkább. . . Férje megérintette a vállát. amikor Nathan visszajött.Idd meg ezt.Ki fogom hányni. Szinte észre sem vette a hajó ringatózó. Köszönöm. Néhány perc elteltével megpróbált kiosonni az ágyból.Nathan? Mi lesz. . és a halálért imádkozott. . és közben egy szót sem szólt. de átölelte Sarát. .mondta Nathan. de a felesége újra megszólalt.Kezdem jobban érezni magam. . Mennyei érzés volt. Sara lehunyta a szemét. . Az arca lassan zöldülni kezdett. és a poharat megpillantva csóválni kezdte a fejét. Sara ismét a fal felé fordult. Arca verítékben úszott. Sara! Jobban leszel tőle.Átölelnél. De Nathan úgy érezte. és közelebb húzódott a férjéhez. gondolta Nathan. Körülbelül negyed órán át masszírozta felesége hátát. de a gyomra a hajó mozgásának ütemére hánykolódott.

kérdezte Sara.. Szívesen lennél egy meddő nő férje? .Csak ennyit tudsz mondani? Ha meddő vagyok.De mi van.Akkor meddő vagy. Tengeribeteg volt.Ha nem lenne az az átkozott szerződés. A gyomrom sem forog. észrevette.Ugye. . mit akarsz hallani? . ha feltartottalak . Nathan korábban nem oltotta el a gyertyákat. akkor majd azzal próbálunk boldogulni. . senkit sem vennék feleségül.Tisztában vagyok a szerződés feltételeivel . .Sajnálom. . .csattant fel Nathan. A mély lélegzés sem segített... mint egy bója. az ég szerelmére.kezdte. . Talán nem kellett volna megennem azt a halat. mire. Nem kellett sok idő. . igen? Nathan felmordult.Ha nem kapjuk meg a földet. különösen miután leöntöttem egy kis csokoládéval.kérdezte Nathan ingerülten. . A hajó úgy hánykolódott. Megfordult.. . Sara ezt pozitív válasznak tekintette. hogy megleckézteti Nathant.Ó.Sara. . hogy meddő vagy-e vagy sem? Még túl korai efféle következtetéseket levonni. .Nem kapjuk meg a földet. Kóstoltál már édes halat? Nem? . Most pedig aludj! Sara haragra gerjedt. de amikor Nathan megszólalt.A hátam már sokkal jobban van. Köszönöm.Még nem feleltél. Nathan becsukta a szemét és fintorgott. ha az vagyok? . Nathan.. Félrelökte a takarót. ha nem lesz gyermekem. és megcsókolta férje hátát. Nathan a plafonra nézett. Gyomra ismét bukfencet vetett. A konyak a földre ömlött. . Sara mélységes szánalmat érzett szenvedő férje iránt. hogy az arca hamuszürke. Mindenesetre nagyon ízlett.Honnan tudhatnád. hogy összerakja a tényeket. Elhatározta. Most pedig hagyd abba a kérdezősködést és aludj! Nemsokára visszajövök. nem lehetnek gyerekeink. és amikor Sara ránézett.Akkor is a férjem akarnál lenni? . amit apámtól örököltem. és megpróbált újra felkelni. együttérzése hamar elillant.

Sara már ismét elaludt. A halvány gyertyafényben is jól láthatta. és Sara felé fordult.Minden hibád ellenére. Egy perc múlva mélyen aludt. Imádom az osztrigát. . mint egy kifacsart rongydarab. . és ez tetszett a férfinak.Megérdemelte . Aztán magára húzta a takarót. hogy elejét vegye a beszélgetésnek.suttogta Sara. hogy Nathan semmit sem hallott az iménti vallomásból. Erről jut eszembe: a szakács megígérte. Sara megpróbált nem mosolyogni. Sara elmosolyodott. . Ő az öklét használta.. ha felbosszantották. A kis Sara mégsem volt olyan ártatlan. osztrigát fog felszolgálni. Mindezek ellenére eljött az ideje. Nathan horkolni kezdett. . . mennyire sápadt. A szokásos. ma este kísérletezek egy kicsit. és ezt az információt fel is használta ellene.suttogta. Az ágyra roskadt. hogy ha kikötünk. Villámsebesen öltözködött. Sara valahogyan tudomást szerzett a tengeribetegségéről. Nathan a hajókorlátnál töltötte az éjszakát. Tudta. és férjéhez bújt. És angyali. és elmosolyodott. nem akarsz megcsókolni? Az ajtó bevágódott. ahol senki sem láthatta. Átkozottul nyugodt volt. Egy alapos borotválkozás is ráfért volna. a tenger nem való neked. A helyében valószínűleg Nathan is ezt tette volna. Ne haragudj.mondta sóhajtva. Te is? Ahogy végigcsúszik az ember torkán. hogy Sara végre megértse. amikor visszatért a kabinba. ki a főnök. Úgy tűnt. de gondoltam.Szeretlek . Nathan lassan kinyitotta a szemét. Sara hozzáhajolt. Sara felébredt. amiért szándékosan tengeribeteggé tettelek. .Úgy tűnik. Úgy érezte magát. Nathan.. megfordult. . A nap már a látóhatár fölé emelkedett. Nathan haragja hamar elillant. elhagyatott helyen.Nathan nem felelt. Nathan. Nathan legszívesebben megfojtotta volna. és megcsókolta az arcát.Általában cukrot szoktam rászórni.Szerintem nem ártana más munka után nézned . Sara a fejét. Aztán elégedetten visszafordult a fal felé. és lehunyta a szemét.

és a szél is sebesen repítette a hajót. de amikor megpillantotta felesége kezében a pisztolyt.Az időpont nem alkalmas rá. Jimbo. Egyenletesen haladtak. Az égen több csillag ragyogott. és majdnem felébresztette. Nathan unottan megfordult. de Nathan jobban örült volna néhány masszívabb. Késő este volt. Sara nagyon felizgatta magát valami miatt. Jimbo klipperekkel akarta bővíteni a flottát. Rájött. Nathan a kormány mögött állt. Elmélyülten tárgyaltak a Smaragd Hajózási Társaság jövőjéről. így nem láthatta. Az állapota miatt természetesen nem tehette. . huszonegyedike. Tévedett. Nyugtalanító érzése támadt. . . mint valaha. . Jimbo mellett.Kérem. hogy szüksége van Sara érintésére. . Sara ekkor Jimbóhoz fordult. A beszélgetést Sara szakította félbe. elszörnyedt. Nathan háttal állt neki. ellenállóbb hajónak. azonnal beszélnem kell veled . és nem is hallotta. hánykolódás nélkül. Szörnyű baj van. Már csak két nap volt hátra az útból. . bocsásson meg az illetlen öltözékemért. Már majdnem álomba merült. Súlyos problémánk van. amikor Sara megfogta a kezét. majd lassan megcsóválta a fejét.mondta. Végül legyőzte a kimerültség.Nathan. hogy kioktass. meddig szokott tartani ez a női baj. Haja kócos volt. Sara szeme kikerekedett. Nathan nem tiltakozott. arca kipirult.Mit parádézol a fedélzeten ebben a hálóingben? kérdezte. A fegyver csöve egyenesen az ágyékára szegeződött. Nathan úgy érezte már semmi rendkívüli nem történhet.kiáltotta.Én nem parádézok . hogy megkérdezze.Gyönyörű volt. Nathan csak később figyelt fel az öltözékére. Egy szál hálóingben és köntösben rohant feléjük a fedélzeten. mert Sara mezítláb volt. Nathan hirtelen nagyon szeretett volna szeretkezni vele.

. és nem volt időm átöltözni.Csak jó éjszakát akartam kívánni neki. tenned kell valamit.fakadt ki Sara. Ismét hadonászni kezdett a pisztollyal. mielőtt kárt tesz magában.Nem volt egyedül.És? .És? . .felelte Jimbo. kissé fel vagyok dúlva. . és várta férje reakcióját.Matthew volt vele . Sara fel sem fogja. Nathan vállat vont. . hogy zavard ki Matthewt Nora kabinjából . majd miután úgy döntött. Úgy tűnt.kérdezte Nathan.magyarázta Sara.kezdte Jimbo.Vedd már el tőle azt a pisztolyt.de mint láthatja. hol rá mutatott.Lehet. . Ezután elhallgatott. mit tegyek? . . Jimbo. A tehén megszökött. Nathan a fegyver után nyúlt.Sara azt akarja. és megpróbált kitérni a fegyver elől.kérdezte Nathan.kérdezte Nathan. . . ha nem akarod.Meglátogattam Norát .Már késő bezárni az istállót. Sara legszívesebben lelőtte volna. és mondja el nekünk. Sara? Sara a fejét csóválta. .Az ágyban feküdtek.Így van.Az a férfi megbecstelenítette . de a felesége hátralépett. .Lady Sara .Mi a fenét akarsz azzal a pisztollyal? . őt is beavatja a dologba.Nathan. . .fordult Nathanhez. és a pisztolyt a háta mögé dugta. mi izgatta fel ennyire! Fiú! . és meggyőződött. hogy senki más nem hallhatja őket. . .bólogatott hevesen. mert Nathan kifogyott a szavakból. . melynek imbolygó csöve hol Nathanre. . megszólalt.szólalt meg Jimbo.kérdezte Jimbo. . .magyarázta Sara.Nyugodjon meg.Fel van dúlva? .Ezt nem egészen értem . hogy szükségem lesz rá .Mi köze a nénikéjének a tehenekhez? .Sara. Jimbo bólintott. . akkor . hogy kizavarjam Matthewt. mit tart a kezében. Sara egy hosszú pillanatig Jimbóra meredt.Mégis.kérdezte vigyorogva a férfi. . mit akarsz. .

A pisztolyt átadta Jimbónak. . és az ágyhoz húzta feleségét. Jimbo. .mondta. hogy ezzel egy másik probléma is megoldódik. Nathan! Komolyan beszélek.Nem . Lady Sara? . . tehát jogodban áll Összeadni őket. Sara sarkon fordult. . .Ne vigyorogj. és kicsavarta a kezéből a pisztolyt. .kiáltott utána Jimbo. és Sarát levonszolta a kabinba. magához szorította.Rá kell kényszerítened őket. hogy egyik férfi sem veszi komolyan.Felelős vagyok a nénikémért . .Nem számít. Henry bácsi nem fogja üldözni többé az öröksége miatt.El fogja venni Norát .felelte. amit valaha hallottam . Sara ismét hadonászni kezdett a pisztollyal. Mielőtt a két férfi válaszolhatott volna. .Senkit sem fogsz lelőni .vitázott Jimbo. . hogy ez a legjobb megoldás. hogy mit akar. maga lesz a tanú. hogy a ti segítségetekre nem számíthatok. de le kell lőnöm. .Nem. .És ha mégsem? . . .kérdezte Jimbo. Gyere velem! Azonnal helyretesszük ezt a dolgot. . . Aztán bezárta az ajtót.kérdezte Nathan. Ha Nora férjhez megy. vajon Matthew el akarja venni Norát? Sara felvonta a szemöldökét.magyarázta Sara. Nyilvánvaló volt. Nathanial! .morogta.Kár lenne érte.mondta Sara. Nem szívesen teszem.mondta Nathan nyomatékosan. te tudod.Helyre kell hoznod a dolgot . Sara nem fordult vissza.Nos. . látom.Dehogynem . .Eresz el. mit gondol.Matthew foltot ejtett a becsületén. .Akkor lelövöm.Szeretem Matthewt . Én úgy gondolom. hogy összeházasodjanak. és elindult a lépcső felé.Sara. Nathan azonnal Sara mögött termett.mégis mit tegyek? . csak viccelsz? . ez a legmegdöbbentőbb ötlet.mondta Jimbo. . Nathan.Lady Sara. Te vagy a hajó kapitánya. Átölelte a derekát.Mit akar tenni.Ugye. ezért el kell vennie. Jimbo. .

de ez sem nyugtatta meg. .suttogta félénken.mondta engesztelőén.Nem akarsz tenni semmit Nora és Matthew ügyében. nem firtatja tovább a témát. majd levette a hálóingét. . ha meghallom. Gyilkolnom kell. . Hagyd békén őket! Megértetted? Sara bólintott. Végül felsóhajtott.. . és a szemébe nézett..felelte Nathan. .. ha Nathanialnek hívnak? A férfi egy fenyegető lépést tett felé.Miért nem szereted.Ne bosszants már! . . . hogy először Sara csókolja meg.Mert ez a név olyan a számomra. Sara elmosolyodott. de Sara úgy döntött. .Neked mindig gyilkolnod kell. Mikor múlik el ez az átkozott női baj? Sara lassan levette a köntösét. . Nathan forró tekintetétől egész teste bizsergett. . . Az ágy felé terelte Sarát. Megegyeztünk? Nathan ezt a megjegyzést válaszra sem méltatta. hanem visszatért az előző kérdésre. .Többé nem hívlak Nathanialnek.És te sem fogsz. . és az ágyra lökte. Ez nem volt túl logikus magyarázat. .Nem akarok . igaz? . mégis.Rendben .Ne kiabálj! Nathan nagy levegőt vett. . hacsak nem akarom.Sara.Ez ostobaság.Az az átkozott női baj már elmúlt . .Miért nem szólíthatlak a keresztneveden? . meddig akarod ezt csinálni? Sara nem felelt a kérdésre.Sara csípőre tette a kezét. Sara .Mert nem tetszik. mint a vörös posztó.Ezt még alaposan át kell gondolnom . és összehajtotta. azért. Sara. és férje karjába vetette magát.mondta.kérdezte. Nathan azt akarta. és felvonta a szemöldökét. hogy gyilkolj.Soha többé ne hívj Nathanialnek! Sara ellökte magától a férfit.Most pedig én kérdezek.

majd lassan kibontakozott az öleléséből.. és ismét rájött. hogy levetkőzzön. Simogatni kezdte Sara bársonyos vállát. mert Sara teljesen kiürítette az agyát. Azonnal! Nathan megpróbált pozíciót váltani.Te olyan finom vagy . nyelve vad. és száját Sara ajkára tapasztotta. nedves nyelvével. . .suttogta Nathan. Nathan . mennyire szeretlek. mondd. Puha szájával. . Akarod? Ekkor remegő kézzel gombolni kezdte Nathan nadrágját. és a magasba emelte.. Aztán a lábát a saját dereka köré kulcsolta.Úristen. és ajkuk egy hosszú. Nathan a térdével fogta fel a zuhanás erejét. mennyire törékeny a felesége.felelte Nathan.Kérlek. Nathan mélyre hatolt. Sara. Nathan nem bírta sokáig az édes agóniát. . Nathan borzongott. . mert Sara harapdálni kezdte a nyakát.. majd lehajtotta a fejét.Nathan.mondta Sara. Durván felkapta Sarát. Nem tudta kifejezni a gondolatait. de Sara a hajába markolt. Sara körmei a vállába mélyedtek.Én pedig. Sara a nyakába harapott. és már csak a beteljesülésre tudott gondolni. Nathan ettől kezdve nem sokra emlékezett.suttogta. mámorító csókban egyesült. Nem tudok tovább várni. siess.Előbb meg akarlak őrjíteni . Nathan . és közelebb húzta a fejét. Szája forró volt. Aztán elhúzódott. készen állsz . Meg akarom mutatni.suttogta. Nathan a csípőjét szorította. és letérdelt.Te erőssé teszel és elevenné. Megmarkolta Sara haját. . és pillanatok alatt kikényszerítette a férfi válaszát. s közben lassan beléhatolt. remélem. Amikor az ágyra dőltek.megmarkolta férje haját. aztán teljesen beborította felesége testét. . Beléd kell hatolnom. hogy szeretsz! Nathan egy újabb csókkal válaszolt. – Mint ahogyan te tetted.. hihetetlenül izgató érintésével szinte felperzselte a férjét. Sara feje hátrahanyatlott. Mindketten reszkettek. . Nathan ekkor átvette az irányítást. Törékeny feleségéből erő és érzékiség sugárzott. Aztán megcsókolta. de megtorpant.

melyekre oly nagy szüksége volt. Tudta. majd közölte. Túl gyenge volt. de Sarát is magával rántotta. . az orrát és édes ajkát. Harapdálni kezdte Sara nyakát. Mély nyögése elnyomta a szívverésük hangját. Sara megpróbálta lelökni az ágyról. . . nem kell szeretned engem. és megfogadta. és a nevét kiáltotta. Magvát az utolsó lökéssel eresztette belé.Szeretlek . ha sosem tudja megadni Sarának. Amikor Sara enyhített a szorításon. . amit akar? Sara érezte. hogy mozdulni akarjon. de hazudni sem szeretett volna. Nathan úgy érezte. Boldog közjáték volt ez. hogy ez alkalommal ő fogja diktálni a tempót. A szenvedély heve elemésztette testüket. hogy férje teste megfeszül. hogy megmozduljon.Tudom . majd gyengéden megcsókolta a homlokát. Aztán Sarára roskadt. hogy Sara hamarosan ismét azokat a szavakat fogja követelni. Nathan az oldalára fordult. Ebben a házasságban ez nem kívánalom. Sara teljes erejével magába zárta.suttogta. nyelvével csiklandozta a fülcimpáját. eldugott zugában gyökeret vert a félelem. túl elégedett.Nathan? A férfi nem feleit. És agyának egy sötét. . De ez alkalommal Sara ezt nem akarta engedni. mi következik. Ekkor Nathan is megadta magát.suttogta Nathan.És? Nathan hosszan felsóhajtott. roppant logikusan érvelt. a könyökére támaszkodott. még a folyosóra is utána megy. Nathan nem akart neki csalódást okozni.Sara. amikor Sara oldalba bökte. Sara nem is várta tőle.motyogta Nathan. Sírt. Nathan azt akarta.Megfogta Sara arcát.Csodás az ízed . Többre nem emlékezett. . Az ágy minden mozdulatnál megreccsent. de Nathan tudta. mert felesége nem engedte el. hogy ha kell. hogy szeretkezésük örökké tartson. Mi lesz. . Nathan megpróbálja otthagyni.

. szereti.kérdezte Sara. siess már! Bökd ki.Sara. és gyengéden masszírozni kezdte a hátát. magánál van-e a férfi. az oldalára fordult.suttogta. mi a véleménye férje modortalan viselkedéséről. és közben ujjaival a halántékát simogatta. Szívét végtelen boldogság töltötte el. és durván magához húzta Sarát.morgott Nathan.Megígéred. El akarta mondani. mint egy fúrta. Nathan az arcát Sara nyakához szorította.Szerinted megtehetném.Mindent tönkreteszel . Sara . a pokolba.mondta.. Nem akarta tönkretenni ezt a pillanatot. Nathan nem is tudja.Hiszen megint úgy kiabálsz. Roppant odaadóan dolgozott. Sara megdöbbent. és a plafonra meredt. Megpróbált elhúzódni.Ma éjjel szeretnék aludni egy kicsit. Sara már semmit sem akart mondani. Sarát félt szeretni? . Mondd el. Nathan még nem állt készen arra. hogy nem hisz neki.Mit bökjek ki? . Sara nem egészen ezt akarta hallani.Igen. s közben lázasan gondolkodott. Nathan! Mondani akarok valamit. aztán hagyj aludni! . . mi nyomja a begyed. Sara ezt úgy értelmezte. de Nathan ekkor még közelebb húzta. . Valóban kiabált A hátára fordult. . Végül rádöbbent az igazságra. hogy utána azonnal elalszol? . mit is mondjon. hogy beismerje. Úgy döntött.Minden átkozott alkalommal tökéletesen kielégítelek. ezzel most nem törődik. . Ebben volt valami. Hajlandó vagy meghallgatni? . Nathan zokon vette a megjegyzést. Jól figyelj. hogy megbizonyosodjon róla.Egy fenét. Nathan. akivel valaha találkoztam.Te vagy a leglehetetlenebb alak.Rendben. magára húzta a takarót.Elfújta a gyertyát. Nathan félt.. aztán hagyj pihenni! Sara elmosolyodott. . De vajon mitől? Félt szeretni? Vagy csak. Nathan felmordult. hogy nem figyelek? .Mégis mondanom kell valami fontosat. . . mit tesz. . . Úgy érezte. Nathan szorítása erősödött. de nem szállt vitába.. ismerte be Sara magában.

mondta.Nagyszerű nő vagy . mi az igazság. De már tudta.Tudom . De ez még nem volt elég. mit hoz a holnap Lady Sara mellett.suttogta. milyen szép erény a szerénység.mondta.És nekem is jó veled. mit akartam mondani.Nathan. .Olyan jó veled. .Nagyszerű férfi vagy.suttogta.Nos? . . Pihennie kellett. mert nem tudhatta. hogy felbosszantsa feleségét. Nathan homlokon csókolta. hogy sosem az történik. .suttogta Nathan. Mielőtt Nathan elmagyarázhatta volna neki.Nem számít. Sara felsóhajtott. . hogy feleségét meg kell majd védenie a világtól. Majd holnap .Akkor aludj! Sara hozzábújt.Nathan mély kacaja átmelegítette a szívét. . elfelejtettem. .kérdezte Nathan. Szándékosan játszotta az értetlent. . A világot kellett megvédenie Sarától. amire számít. Sara túl fáradt volt hozzá. teljesen megőrjítesz. .Miben jövök én? .. Korábban azt hitte. Lehunyta a szemét. Nathan . Sara elaludt. Azt mondtad.suttogta Sara. ne szoríts olyan erősen! .Igen. . . valami fontos dologról akarsz beszélni. . hogy tovább nyaggassa. aztán hangosan ásított. . és újra ásított.Most te jössz . Nathan azonnal enyhített a szorításon. Az elmúlt hetekben megtanulta.Úristen. Nathan is lehunyta a szemét. .Azt hiszem.

Nem szándékosan hallgatózott. Nathan nyilván belátta. amikor leeresztették a horgonyt a Nora karibi otthonát körülvevő mélyebb vizekbe. Chester utolsó szavai mentették meg attól. Érezte a torkába föltoluló epe keserű ízét. és tudta. A matrózok hűségesek voltak Nathanhez. Sara ekkor kénytelen volt leülni. Nathant féltette. Egész délelőtt Nathan miatt aggódott. hogy sírva fakadt. és az összerabolt pénzből szép kezdetre futotta. és minden erejével védelmezni fogja. A tengerész beismerte. Nem. Matthew a legutóbbi kaland során szerzett zsákmányról beszélt. amikor megtámad egy hajót. méghozzá halálos nyugalommal. és a két tengerész meglehetősen hangosan beszélgetett. Sara megtudta. Vajon Matthew mesélt Norának Nathan sötét múltjáról? És . az úgyis bekövetkezik. James márkija és Wakersfield earlje volt. Az emberek többsége békés családi életre vágyott. hogy ki fogja hányni a reggelijét. Sara döbbenetében az ágyára roskadt. Miért kellene az ördögöt a falra festeni? Aminek meg kell történni. Szinte már látta is. gondolta Sara. hogy a kétségbeesés teljes letargiába taszítsa. mennyire örül. amint Nathan a bitó felé lépdel. Hanem Pagan is. hogy a kalózkodásnak már vége. erre gondolnia sem szabad. ezt az első pillanatban észrevette. Egyik sötét gondolat a másikat követte. Bárhogy is történjen. ha valamelyik matróz elárulja Nathant? Hiszen óriási vérdíjat tűztek ki Pagan fejére. hogy férjének két neve van. Igen. Nem csupán St.Tizenegyedik fejezet Azon a napon. mekkora veszélynek teszi ki magát a férje minden alkalommal. Mi lesz. a gyomra is összeszorult. ha nem tereli el a figyelmét a komor gondolatokról. Ha belegondolt. Nem tudta volna elveszíteni. Inkább rettegett. de a kabin csapóajtaja nyitva volt. semmint megdöbbent. Legalábbis Sara teljes szívéből így remélte. mondta magában Sara. mindenképpen a férje mellett fog állni. hogy hibázott. Sara annyira megkönnyebbült.

A hegyekben ered. . ezt nem próbálja meg kideríteni. hogy ő Pagan? Sara úgy döntött. A csónakban sem. Senkinek sem akarta elmondani. . mi van körülötte. egy csöppet sem érdekli.Nagyszerűen érzem magam . bizonyos dolgokon.Nevezetesen? . Sara az ágy szélén ült. nem akarok megtanulni.Mit is mondtál? .Mielőtt . a tekintetét lesütötte.Most jut eszembe.A hőség bánt? . és felsóhajtott. Magával akarta vinni a titkot a sírba. . mint egy kemence belsejében.Nem érzi jól magát . és egy szót sem szólt Nathanhez.Sara. de Sara reszketett. és a semmibe bámult. . . talán most megtanulsz úszni. hogy beteg. .ellenkezett Nathan. Nora az unokahúgához fordult. .Nem álmodoztam. miközben homlokát törölgette és legyezgette. Amikor Nathan a kabinba lépett. . mint egy kisbaba mosolya. . hogy megszokjuk a hőséget . Nora oldalba bökte. és egy tóba ömlik.Nem . ami a mólóhoz vitte őket.Sara.Kell egykét nap. Az arca sápadt volt.mondta. Nora Sara mellett ült. A szemek párbaját Nora szakította félbe. Sara nem vette le a tekintetét Nathanről.Nagyon elgondolkodtál . még drága nénikéjének sem. Muszáj elvinnie egyszer Sarát.. Sara rámosolygott.Hogyne volna . .Épp azt javasoltam.Én megtanítalak .Köszönöm a lehetőséget. . Nathan. Kezét összekulcsolta az ölében.ellenkezett Sara.mondta Sara.szólalt meg Nathan. Sara nem felelt. hogy ideje lenne megtanulnod úszni. A férfi a homlokát ráncolva várta. vajon azt is elmondta neki. miről álmodozol? . .kérdezte Nora. Nathan azt hitte.. .ha igen.mondta Nora aggódva.felelte Sara. és úgy tűnt. de azt hiszem.Csak töprengtem. hogy Sara feleljen a nénikéjének. hogy a házamtól félmérföldnyire van egy gyönyörű vízesés. Olyan forróság volt. . amit megtudott. Semmi szükségem rá. A víz olyan tiszta.ajánlkozott Nathan. . és dőlt belőle a szó. .Elnézést .

még zöldebb és dúsabb minden.Nem hagynálak megfulladni. nem fulladsz a vízbe. .Én nem aggódom emiatt. .Sara. mint ahogy emlékeztem. Nora? Tényleg nincs rá szükség. és ezzel lezárom a vitát.Miért nem? . Meg fogsz tanulni úszni. . . .ismételte Sara. megtanítalak.Akkor nem megyek a vízbe. és előrehajolt. majd Norához fordult. miért lett Nathan ennyire ingerült.Látod. Sara bólintott.Nem állok senki pártjára.kezdte józan hangon. ha véletlenül beleesel? .Nora.. . Sara nem értette. . kezdesz megint úgy beszélni.mondta Sara gyanakodva. Nathan egy kis ideig tűnődött.felelte Sara mosolyogva.Nem kívánok megtanulni .Igazad van . – Nincs rá szükségem.Mi van. hogy. .Nathan..Miért? . . ha tudsz úszni. Nathan nagyot sóhajtott.Pontosan úgy beszélek . amikor nem vagyok melletted? . . mi van akkor. hogy kiabált velem egész idő alatt? kérdezte Sara.suttogta -.Ó.Nathan.felelte a nénikéje.Hogy érted azt. észrevetted.Már hogy a pokolba ne lenne? .A fenébe.szakította félbe Nathan -.Ne próbálj ebbe belerángatni! . .kérdezte Nathan. Férj és feleség hallgatásba burkolózott. . dehogynem. mint amikor az önvédelemről volt szó . A trópusi paradicsom a szivárvány összes színében .felelte Nathan. A mólóig egyetlen szót sem szóltak. .Nem akarok aggódni miattad. . . .Mindazonáltal . hogy nincs rá szükséged? . . Nora . . Nathan összekulcsolta a térdén a kezét. Sara végre kezdett felfigyelni a környezetre. én nem fogok megfulladni.visszamegyünk Angliába.Mert te nem hagyod .

. Az óvatlan pillant elillant. ez fenséges. hogy nem lenne képes visszaadni ezt a mesterművet. ez tényleg fenséges. amikor észrevette a könnycseppeket. . neki kell vigyáznia rám. . . Nathan viselkedése hirtelen megváltozott.suttogta.Valóban? . Ujja lassan végigsimította Sara arcát. vörös tetejű házacskák álltak büszkén a kikötőre néző dombok előterében.kérdezte suttogva.magyarázta. Nathan mellé lépett.Nem . hogy rajztábláján megörökítse a földi édent.Nézd a hegyeket a lenyugvó nap alatt! Nathan.Te vagy fenséges . És lassan forróság árasztotta el a szívét.Azt akarja. a lelkét. de azonnal rájött. mennyire különös ember a férjem .Sara? . drágám. Meg kellett érintenie. A deszkapalánkon át a partra lépett.A festmény. Halvány rózsaszín és zöld falú.Csak azon tűnődtem. . .Mi a fenséges? .szólította meg. . Nathan ráébresztett.suttogta.Nathan.Ne álmodozz! .Valami baj van? Sara a hegyeket nézte. és nagyot sóhajtott. Azt hittem. . Azt hittem. de talán tévedtem. és a hullámzó dombokra nézett. ha képes leszek megvédeni magam. Sara a mólón állt. . .pompázott. . Felé fordult és rámosolygott. . csodálkozó arckifejezését látva a lélegzete is elakadt. miközben válaszolt. hogy teljesen önálló legyek.felelte Sara. Nathan nem nézett fel: Egy örökkévalóságig bámulta felesége arcát. Sara úgy érezte. Sarát meglepték a Nathan hangjából kicsendülő erős érzelmek. Sara nagyon szeretett volna időt szakítani rá. mennyire vágyom a függőségre. A pálmafák lombjain átszűrődő napfényben ezernyi piros virág pompázott a hegy tetejéig. így helyes.Az életben csak a szépet látod. Ő akkor is szeretni fog.Sara. miért ráncolod a homlokod? Mégiscsak a forróság? . . a nénikéje mellé. amit Isten adott nekünk . sosem fogja megérteni őt.parancsolt a feleségére. Sara ártatlan.

Komolyan azt szeretnéd.Fiú. mint Nathan. Tehát ne ráncold a homlokod! Különben meg fog fájdulni a fejed. ha tudná. amit mondtál . A járdán közeledő férfiak ettől kezdve nagy ívben kikerülték Nathant. ha így lesz? . Sarának soha nem jutott eszébe. . hogy csak egy feleség.suttogta. Sara! Az ő férje nem olyan. hogy megtalálod a helyes utat.Elragadó teremtés.Ő az enyém . mert eszébe jutott Jimbo korábbi megjegyzése. és megpillantotta a mosolygó Nathant. . Ő is rámosolygott.Végül is csak egy feleség.felelte Nathan morogva. Jimbo? Az én feleségem. ... . igaz? .Gondolkodnom kell azon. Ahogy a csípője. hogyan jár? .Nekem úgy tűnik. nem viszed túlzásba egy kicsit? . és a férfit egyszerűen lelökte a mólóról.felelte Nora. nem bosszantja tovább Nathant. Jimbo úgy döntött.kérdezte Jimbo. . . drágám.. meglendítette az öklét. Sara a csobbanás hallatán szórakozottan hátranézett. A férfi a vízbe esett. . A fiú kezdett bepörögni. Nora megsimogatta a kezét. Biztosan nem járna így.Szerintem nagyon büszke lenne rád .Sara nincs tisztában a vonzerejével . pontosan tudod.vetette oda Nathannek. .motyogta Nathan.Biztos vagyok benne. Amikor a férfi mellé ért. De mi van.kérdezte Jimbo. Hát nem gyönyörű ez a nap? A járdán férfiak lézengtek. és mintegy véletlenül a fickó képébe vágott. miről beszélek. Ezen valóban érdemes volt elgondolkodnia. Amikor Sara elment mellettük. hogy Nathan végül gonosz embernek bizonyulhat. majd visszafordult nénikéjéhez. Egy óvatlan mégis akadt köztük.Mi az. elszabadult a dühe.Nem fejezte be.Miért. és amikor az egyik Sara után füttyentett. mind utána fordultak. majd vigyorogva hozzátette: . ha a sorsod egy férfi kegyein múlna? Gondolj az anyádra. . itt nem tudjuk beszerezni azokat az . milyen szemeket meresztenek rá. Nathan fenyegető tekintettel nézte a tolakodóan kéjsóvár pillantású férfiakat. -A fenébe.

Sara egy szavát sem hitte. és várta. Amikor Nora házához ért. Megszokta már. Hiszen Nora egy halászfaluban lakott. Tudta.Értem. mire gondol. amelyek az árboc kijavításához kellenek mondta. Nathan hamar belátta. hogy kénytelenek lesznek egy nagyobb kikötőt keresni. de nem tudott uralkodni a gondolatain.Értem . de a ház háromszor akkora volt. hogy Sara nem örülne a távozásának. a nagy verandát pedig fehérre. Nathan és Jimbo elindult felfedezni az apró falvacskát. az ajtó mellett. Sara addig úgy akart tenni. hogy Nathan újra fosztogatni indul? Nora korábban említette. .anyagokat. Aggasztotta Sara viselkedésének megváltozása. hogy beszerezzük a javításokhoz szükséges anyagokat. mintha hinne neki. Miután Sara. Útban a dombtető felé elhatározta. Nathant meglepte Sara engedékenysége. és túlesik az elkerülhetetlen vitán. Csak akkor. ha majd a férfi bevallja. ahol minden anyag rendelkezésre állt. Lehet. kissé meglepődött. hogy Nathan találkozni akar a régi cimboráival.Keresnünk kell egy nagyobb kikötőt. A térképek szerint a legközelebbi kikötő jó kétnapi hajóútra volt. és újabb disznóságra készül? Sara nagy levegőt vett. hogy elhamarkodottak a következtetései. hogy felesége mondjon . Pánikba esett. Nora és Matthew Nora háza felé vette az irányt. . mint képzelte. . hogy ő Pagan. De nem árulta el Nathannek. közli vele a hírt. Nathan felment a lépcsőn és megszólalt. hogy amint lehet. A kétszintes épület külsejét halvány rózsaszínre festették. Sara megpróbált uralkodni magán. Sara egy hintaszékben ült. A komor jóslat valóra vált. hogy minden apróságon vitatkoznia kell.Holnap elmegyek. A korlátra támaszkodott.suttogta újra. hogy néhány mérföldnyire a parton van egy kalóztanya. Nathan tudta. . Lehet. és magammal viszem a legénység felét. Egy kisebb villára számított.

nem maradunk sokáig .mondta végül. Sara . Nathan az ajtónak támaszkodott. . ha elküldenél pár embert a kofferemért. . túltömött. Akkor mi fesz. Sara megfordult.még valamit.Rendben van.Nem maradok sokáig . hogy a feleségébe .Minden rendben van . Nathan követte.Ég veled.Értem. zöld bársonyfotel.Csak holnap indulok. Az ablakok nyitva voltak. Az ablakok közt egy nagy. hogy Sara kiabál vele. és bement a házba. mi az. . . ne viselkedj velem ilyen ridegen! Nem szeretem. Sara. Sara továbbment. mi ütött beléd? . . Nem fordult meg. Az ajtó mellett hatalmas.felelte Nathan. Amikor az emeletre ért. A hálószobájuk a tengerre nézett.Az nem ugyanaz .Sara. De Nathan nem akart kimenni a szobából. és felakasztotta a ruháit. Nathan? Akkor ki jön értem? Sara lerázta magáról Nathan kezét.felelte Sara remegő hangon.Nathan. és a sziklákon megtörő hullámok andalító hangját visszaverték a tágas szoba falai.Valami nincs rendben. . balra a második szoba lesz a miénk. Egyáltalán nem bánta. Csak néhány dolgot hoztam magammal.Vigyázz magadra! .Nora azt mondta. Sara a szekrényhez sietett. Nathan a folyosón érte utói. . és továbbment. baldachinos ágy állt. Örült. Sara felállt. . . és egy percig némán figyelte a feleségét. . amíg nem tisztázta a dolgot. Jobb lenne. mert nem szeretem. hogy „értem!” A fenébe.motyogta Nathan.Sara.mondta. .Értem. hogy a jelenlétemben ne káromkodj. Tudni akarom. . Nathan üvölteni tudott volna.Ne mond folyton. akarta sikítani Sara. . És ha megölnek a tengeren. én is számtalanszor kértelek már. Nathan megragadta a vállát. . színes takaróval leterítve.mondta Sara.

És ismerem a legénység gazdag szókincsét is. igaz. miért mosolyog a férje.Kedves Nathan. James márkija.kiáltott férje után.visszatért az élet. mit szólsz hozzá. de tudta. Valóban rossz volt hallani feleségét. és folytatta. . majd Norához lépett. amikor nem tudtad.Rohadtul igazad van .Ekkor a vendéghez fordult. hogy Sara társaságban sosem vetemedne ilyesmire. hogy a fedélzeten vagyok. Nathan ismét felkacagott. És szeretném tudni.kiáltott vissza Nathan. Nora oldalán.kiáltott fel. Egy terv kezdett körvonalazódni az agyában.mondta Sara.Nathanre mosolygott. Nathan nem örült. . mert túl sok időt töltött a napon. . .Bizonyára azért káromkodsz olyan gyakran. St. mint egy tudatlan parasztlány. . Elhatároztam. . Matthew az ablak előtt állt. Felsóhajtott.tette hozzá bólogatva.Te csak két csúnya kifejezést ismersz Sara. Szeretném tudni. A beszélgetést Matthew szakította félbe.Az unokaöcsém. Saráé volt az utolsó szó. hogy félbe kell szakítaniuk a szórakoztató csevegést.Nora a társalgóban vár benneteket! . Talán azért viselkedett olyan furcsán.Rohadt meleg van ma délután. és megfordult. A jelenlétedben mindig visszafogtam magam . Sara a fejét csóválta. hogy bemutassam Oscar Pickering tiszteletest! . . mert tőlem sem hallhattál többet: a pokolba és a fenébe. . hogy valóban olyan kellemes-e. mert élvezetet okoznak neked a trágár szavak. hogy azonnal lent leszek. hogy ezentúl én is úgy beszélek majd. . Nathan? . . Nathan biccentett barátjának. Sara nem értette. . Mondd meg Norának. Nathan felkacagott. engedje meg.Más szavakat is hallottam. . mint te. amint úgy beszél. A társalgóban egy vendég ült a kanapén.Te menj le! . ha a feleséged így beszél.Nekem még ki kell csomagolnom két ruhát.

A kíváncsiságom. Nora nem sejtette. Nem szabad keverednünk az alja népséggel.mondta Pickering -.Oscarnak hívják. Nora azt hitte. de ragaszkodtam hozzá. mintha viszketegség gyötörnék. hogy Nathan ennyire szívélyes tud lenni.Be kellett volna jelentenem a látogatásomat . és ostobán vigyorgott. . .Régóta ismerik egymást? .Csak most ismerkedtünk meg . mert különösen magas orrhangon beszélt.Oscar a falu újonnan kinevezett kormányzója magyarázta Nora Nathannek.kérdezte Nathan. . és a szemüvegen keresztül leereszkedően méregette Sarát.Engedd meg. . A kormányzó szemüveges.Az egyház katonája? . mint látják. Nathan felesége.. kergettesse el őket a szolgáival.. Nathant csak néha méltatta egy megvető pillantásra. .Nathan legszívesebben felkacagott volna.kérdezte mosolyogva. . Sarát . A verandáján számtalan rossz külsejű alak ücsörög.mondta a férfi -. de éppen a napi sétámat róttam. A szegény tengerész úgy feszengett az ablaknál. és akaratlanul is észrevettem a kavarodást. Azt javaslom. amikor Nathan elterpeszkedett a kanapéval szemközti székben. Sara akkor ért a társalgóba. Még kezet is rázott a plébánossal. Lady Nora. Lady Sara. . Sara egy csöppnyi rokonszenvet sem érzett iránta. Nathan is zavarba jön majd. ugye.kezdte Nora. Kinyújtotta hosszú lábát. érti? Ez nem helyénvaló. és ő" a falu új kormányzója. hogy bemutassam. hogy a férfi plébános. Az utolsó mondatnál Pickering Matthewra nézett. de Nathan félbeszakította. és térdet hajtott a vendég előtt. gondolta. vézna ember volt. A szemüveg csíptetője biztosan szorítja a férfi orrát. hogy a nénikéje a keresztnevemen szólítson. A fejét hátraszegte. Szándékosan elfelejtette hozzátenni. ez a bájos ifjú hölgy az unokahúgom. Sara közelebb lépett. . Sara kötelességtudóan mosolygott. mint Matthew. .Oscar. legyőzött.

Nathan már nem mosolygott. Sara szemébe nézett. Sara rámosolygott.Nem emlékszem .szólalt meg Nathan. és szorgalmasan legyezgetni kezdte magát.Igen.kiáltott Nathan. Így akarta kinyilvánítani hűségét. Ez az ember szélhámos. Matthew úgy nézett Sarára. mint mutatta. és arcán ördögi vigyor terebélyesedett el.Mit mondtál? Sara boldogan megismételte. hogy Nora megértő lesz majd. mert amikor Sara belépett a szobába. Azt mondtam. Nem gondolja. Drága férje is kerek szemet meresztett.mondta Nathan. Izgalmában felkapott egy legyezőt az asztalról. Nathan felpattant a székről. Pickering? A kormányzó szemüvege az orra hegyéig csúszott. amikor megmagyarázza ezt a gyalázatos viselkedést. mint ő. .Azt mondtam. . Aztán férje elégedett arckifejezését látva meggondolta magát. mintha két orra lenne.fakadt ki Sara. gatyarohasztó ez a hőség. Sara édesen elmosolyodott és folytatta. De Sara nem érte be ennyivel. Már emlékszem. szétnyitotta. .kérdezte ártatlanul. amikor az ember élete párja káromkodik.Az emberek a márki legénységéhez tartoznak – szólt közbe Nora.Elég! . Sara? .A hőségtől mindig baromi fejfájást kapok. . és feleségére förmedt. igen. és Matthew egy kacsintással jelezte. Messze nem volt olyan iskolázott. . Sara Matthew mellé lépett.Ó. hogy megértette. . Remélte. .megdöbbentette a férfi gorombasága. . . Meg akarta mutatni Nathannek. rohadt meleg van.Senki sem fog elkergetni senkit . gondolta Sara. . milyen érzés.A feleségem az imént a hőségről beszélt . valóban gatyarohasztó ez a hőség.Hogy is fogalmaztál. és az ablakpárkánynak dőlt. Hangosan felsóhajtott. Mr. elfelejtett felállni. . . Matthew legalább annyira megdöbbent.

Sara.Sara.Az ég szerelmére. a papok többsége mindig magánál tartja a Bibliát. miért nem mondtam meg hamarabb? .. Nora? Nem hinném.Mit? . . teszek egy próbát. amit Mr. mintha valaki jól belerúgott volna a.Mi volt az a könyv. Sara kissé közelebb húzódott Norához. Idegesen megköszörülte a torkát. Pickeringnek nem valami bizalomgerjesztő a képe. De nem törődött vele.Kérlek.Csak azt akartam mondani.mondta Nora mosolyogva. hogy visszakapod. Pickering már felállt a székből. Pickering kezében láttam? Kölcsön adtad neki az egyik regényedet. hogy elfojtsa a nevetését.Matthew kénytelen volt leülni. Nora.kérdezte Sara. Sara lefejtette férje kezét. és a kijárat felé sietett. s közben tovább mosolygott.Nem regény volt . Istenem. hogy úgy rohan. Pickering? . az istenért. Arcát eltakarta a legyezővel.Úgy rohan. Mr.Én sem kedvelem . . . Nem tudta befejezni. . mert Nathan befogta a száját. Különben sem kedvelem ezt az új kormányzót . mintha észre sem venné az előttük álló Nathant. .Sajnos igen . . de mivel Nathan annyira szereti a csúnya szavakat. és a folyosó felé indult. természetesen utána szaladok. Sara nénikéjéhez sietett.. és bocsánatot kérek tőle.vallotta be. nem izgattalak fel túlságosan. bármelyik pillanatban elcsattanhat az arcán a pofon.kiáltott utána Sara. . hogy a férfi ne láthassa a mosolyát. gondoltam. Mr. .kérdezte Sara. mintha valaki jól seggbe rúgta volna. mi ütött beléd? . Úgy érezte. . bocsáss meg! Remélem.De ha úgy kívánod.kiáltott rá Nora. hogy ez az öntelt alak Bibliával a kezében mászkál? Ez több mint képmutatás.Máris mennie kell. Nora köhécselni kezdett. Letette a legyezőt. miért siet úgy? . .ismerte be. . A két nő úgy tett. . Nora a fejét csóválta. Ennek a Mr. . Egy könyvet szorongatott a kezében. . -A Biblia. és folytatta.Csak nem azt akarod mondani.motyogta a vendég.

Nathan elutasítottta.. Nathan értetlenséget színlelt.Te tudtad? . Felkapott két almát. nekem azt mondtad. hogy meghívjon a vasárnapi istentiszteletre.Ez csöppet sem vicces . Aztán megragadta Sara kezét. de egészen véletlenül ő a falu egyetlen templomának pásztora is.Mit tudtam? . aztán kivonszolta feleségét a hátsó ajtón. . és ha még egy csúnya szót szólsz.Túl meleg van az úszáshoz . . Matthew! .. . hogy készíttet a szakáccsal némi uzsonnát az útra.Igen.Megtartjuk az első úszóleckét.érvelt Sara. majd felajánlotta. hogy.Istenem. kérem.A te hibád . . .Sara csak lassan fogta fel.fenyegette meg Nathan.. miről beszéltem az előbb? Tehát felhagysz a káromkodással? Nathan átölelte felesége vállát.kérdezte Sara. nem viselkedtem volna ilyen szégyentelenül.Vigyázz a szádra. mint egy igazi kocsis. . hogy hagylak megfulladni. .kiáltott Sara. meghalok.Hogy Pickering pap. és felrántotta a kanapéról. . Nathan lassan bólintott. az egyiket Sara kezébe nyomta.Ha nem provokálsz. esküszöm. aztán kitört belőle a nevetés és néhány másodperc múlva a könnyei is potyogtak. Nathan tovább bámulta feleségét. merre található az a vízesés! Sarára pillantott. . amikor a legtermészetesebben megjegyezted. bocsásson meg a feleségem mocskos szája miatt.A papok? Nora. Azért ugrott be hozzánk. és lehunyta a szemét. . mi lesz a témája a vasárnapi prédikációnak mondta Nora.Uramisten . . Érted már. azt hittem. A csöndet Matthew mély hangja törte meg. . kormányzó.Most már Lady Sara is úgy beszél. . . Nathan nem felelt. .szólt közbe Nathan. és Sara tovább pirult.Képzelem. és maga mellé vonta. Most pedig mondja el. drágám. hogy ő az új kormányzó.kiáltotta Sara. Nora megadta az irányt. Egy percig senki sem szólalt meg. .Nora.

folytatta Sara. Sara úgy érezte. mint egy barlang. Sara elfáradt a meredek emelkedőn.morogta Nathan. ha egy kígyó megharap? ..Nem. hogy a szigeten nem honosak a szörnyű csúszómászók. .Nem öltöztem az időjárásnak megfelelően . . A víz egy lapos szikláról zúdult alá a mélyben megbúvó tavacskába. Amikor már kezdte úgy érezni.Nem kell aggódnom a kígyók miatt? . . mert remélte. . és a zuhatag mögötti sziklaszirthez vezette. és lehúzta a csizmáját. . és a sajátjával együtt egy kőre .Ó. Amikor a közepére értek.Visszaharapom . Nathan is így gondolta. Olyan volt. Sara felkacagott. Nathant nem lehetett lebeszélni.Nedves lesz a hajam. Sara! Addig én megnézem. és Nathan ingébe kapaszkodott. mint az édenkert.Miért nem? . Sara feladta.Így van. . Sara elvette tőle az almát. hogy nem bírja tovább. Nathan a sziklának támaszkodott. hogy tovább mehet. . . Valóban olyan volt. A növényzet sűrű volt. a levegő vadvirágok illatával terhes.felelte Nathan. milyen mély a víz. Nathan kézen fogta Sarát. ez gyönyörű. Nathan. és szaladni kezdett a vízesés felé. meghallotta a vízcsobogást. Nathan felemelt az ösvényről egy vastag ágat. Sara félni kezdett.Én majd aggódom helyetted . Megelőzte férjét. mintha egy színes kaleidoszkóp belsejében állna.Tényleg megtennéd. és intett Sarának. amit Nora egy darabka édennek nevezett.kérdezte Sara suttogva. igaz? Hirtelen megtorpant és felsóhajtott.kérdezte Sara megkönnyebbülten. .Vetkőzz le. .Kár. . a vízfüggöny elzárta előlük a külvilágot.Mit teszel. És Sarának azonnal eszébe jutott a kígyó is.

mint ő maga. Már egészen megnyugodott.jelentette ki. Az inget magán hagyta. és hagyta. . és a vállára hajtotta a fejét. hogy nem is olyan hideg. Sara nem értette. a víz alá süllyedt. Sara azonnal engedelmeskedett.kérdezte. gondolta. és utasította. hogy ne ellenkezzen vele. Sara összehajtogatta férje ruháit. és Nathan a szeretkezésen kívül semmire sem tudott gondolni.Én csak leülök ide. a férfi már teljesen meztelen volt. hogy Sara jól láthatta a medret. .Vetkőzz le. ellep-e a víz! Sara engedelmeskedett. . amikor Nathan elkapta a lábát. hogy a víz a lábára zúduljon. Sara átölelte a lábával.Ahogy gondolod. A leheletvékony ing a melléhez simult. Nathan a derekánál fogva felemelte. Aztán levette a cipőjét. Aztán belenyúlt a vízfüggönybe. . A szikla szélére ült. A víz Nathan mellkasáig ért. A víz a szájáig ért. Nathan . Elvesztette az egyensúlyát. Annyira tiszta volt. és meglepetten tapasztalta. de Sara puha teste megbolondította. Sara. . . Mielőtt Sara elpirulhatott volna.Látom.Ennyi tanulás elég egy napra .Először a lebegési fogod megtanulni. Sara hamarosan már segítség nélkül lebegett. Nathan ennek jobban örült. Talán azért. ezért nem tiltakozott. .Olyan csodás. miért ráncolja Nathan a homlokát. . majd prüszkölve felbukkant. Nathan eltűnt a vízfüggöny mögött.jelentette ki Sara. Nathan ekkor végtelenül gyengéden a karjába vonta. . könnyedén lélegzett. a harisnyáját és az alsószoknyáját.mondta. hogy egyenesítse ki a hátát. Nathan megpróbált az úszóleckére koncentrálni. és belelógatom a lábam . hogy vitába szálljon Nathannel. de ha hátrahajtotta a fejét. Sara! Mire Sara megfordult. . Csodálatos érzés volt.Rendben .Állj fel! Lássuk. és a tóba rántotta.suttogta Nathan.El kell majd engedned magad. igaz? .kezdte. Nathan .tette. és a fal mellé tette őket. nagyon bízol bennem .

Nathan egy ugrással a sziklán termett. Sara.felelte suttogva Sara. de nem bánta.Itt.Most. . De nem bánták. Nathan vitte ki.Sara? Sara nem tudta.Értem. és megpróbálta a part felé húzni. hogy készen áll-e. majd gyengéden kiseperte arcából a haját. Megcsókolta a fejét. . .Igen . Sara csak akkor vette észre. hogy visszanyerje az egyensúlyát. Tiltakozni próbált. Sara teste már vadul remegett a vágytól.Kívánlak . Sara puha melle a mellkasához simult. . Amikor a férje megkérdezte. Nathan lassan húzta le a vállpántokat. igaz. ezért úgy döntött. . Sara megpróbálta a férjét a part felé vonni.mondta Nathan. mit tesz a férje. Nathan minden ellenállását elsöpörte. . A beteljesülés után mozdulni sem tudtak. A nap vadul sütött rá.karjába kapaszkodott. Meg sem tudott szólalni. Sara. Sara a nyakába ugrott. . és a vízesés melletti sziklára tette.Muszáj elmenned holnap? . nedves csókja elnémította. Körmeit Nathan vállába mélyesztette. hogyan rukkoljon elő. Nathan a karjába vonta. és Sara mellé ült. de Nathan hosszú. És most. Aztán könnyező szemmel rámosolygott. amikor szeretkezünk.Nagyszerű dolog történik velünk. amikor inge már a dereka körül lebegett. de Nathan felemelte az állát. Majdnem elsüllyedtek. majd a füle mögötti érzékeny pontot. és lehunyta a szemét. Sara szeme kikerekedett. . de nem volt hozzá ereje. majd amikor Nathan kezdett beléhatolni.Itt? Nathan bólintott.kérdezte suttogva. Sara térde elgyengült. . .felelte Nathan. és magához szorította.Mit értesz? Sara megpróbált elfordulni. Én most kívánlak. . Nathan? . Nathan . halkan felsóhajtott. és megérintette az ajkát. Sara a sziklának dőlt.Én is mindig kívánlak. Nem akarok várni.

Hiányozni fogsz... Sara.De hiszen ez azt jelenti. gyermekem.. . .felelte. hogy magaddal vigyél. Sara érzékeny bőre már pirosodni kezdett. Jimbo és én már megebédeltünk. mert hamarosan el kell hagynom Norát. Jézusom.Matthew.nem kérdez semmit a kalózkodásról.Akkor gyere velem! Sara szeme kikerekedett a csodálkozástól.Már nem is olyan fontos.Szomorú voltam. Nora a konyhaajtóban fogadta őket. hogy nem jössz majd vissza értem .De én arra vagyok kíváncsi. Nathan a homlokát ráncolta. A délután jó részét a tóban töltötték. Sara. Útban hazafelé megették az almákat.Mielőtt megmondtam. mint a cékla.Sosem felejtenék el érted jönni . Persze hazudott. . Nathan . Ekkor Sara rámosolygott. . felsikoltott. magyarázd meg. . . vajon igazat mondott-e a felesége.Igen. . megint elhamarkodottan következtettem. te olyan vörös vagy.Hiányozni fogok neked? . Nathan azonnal elengedte. .Az a lebegés dolog még nem megy tökéletesen mondta. ennyi az egész magyarázta. hogy tudom: megengednéd. . hogy veled mehetek. . Felejtsd el az egészet! . Amikor Nathan megérintette a vállát. Nagyon elégedettnek tűnt Sara válaszával. . hogy vissza akar menni a vízbe. ezért. miről beszélsz? Sara közelebb húzta Nathan fejét.Attól féltem.Sara. Valami felizgatott. de öntelt férje ezt nem sejthette. . Ő. mi az! .kérdezte Nathan. hogy nem. s azon tűnődött. és az arca lángvörös volt. hogy veled menjek? . .Mi előtt? . . hogy fogsz szenvedni ma éjjel! Hol járt az .bökte ki Sara.bökte ki. Elég. Hiányozni fog nekem. . mi ütött beléd ma. Mondd el. hogy el kell mennem. Már akkor is furcsán viselkedtél..Te hagynád.suttogta Sara. és megcsókolta. hogy azelőtt mi volt a bajod. és közölte.Örülök.Ne beszélj rébuszokban! És légy szíves.

Nathan másnap egyetlen tapintatlan megjegyzés nélkül búcsúzott el. amikor pedig fázni kezdett. és azt is megírta.. . hogy személyesen fogja átadni a hajó kapitányának.felelte Sara.felelte Nathan. Nathanen. és visszafordult Norához. mintha egy csöppet sem zavarná a Sara arcát borító zöld maszk. figyelmes és szerető férj Nathan. Szemmel láthatóan megkönnyebbült a vallomás hallatán.bökte ki Sara. Szerencsére csak a hátsó fele égett Se. Pickering tiszteletes még egyszer ellátogatott hozzájuk.Az az igazság. Sara annyira boldog volt. Sara azonnal Nora íróasztalához sietett.Lebegtünk . amikor felesége rápillantott. és elszaladt a lépcső felé. Norától kapott egy zöld színű kenőcsöt.kérdezte Nora. Pickering átvette a levelet. ezért vacsorázni sem ment le. Nathan hamarosan utána ment. Amikor másnap reggel Nathan megérkezett. Beszámolt az összes kalandjáról. . miért beszélt olyan otrombán a jelenlétében. Igazán nem kellett volna várnod ránk . hogy sírva fakadt. ami másnap reggel indult Anglia felé.Bocsáss meg egy percre. .Csodásan éreztem magam. és mialatt Nathan a hátát és a vállát kenegette. . és segített neki levetkőzni. Sara teste piros volt és puffadt. Mr. Nem bírt volna még egyszer felöltözni. és ez alkalommal sokkal udvariasabban viselkedett. . nénikém! Átöltözöm és megfésülködök. Úgy tett. .Megfeledkeztem a napról .eszed? . és ettől kezdve Norával is sokkal oldottabban viselkedett. és írt egy levelet az anyjának. A hasán aludt..Nem .mondta.Mit csináltatok? Egész idő alatt úsztatok? . Pickering jót mulatott a történeten. és egymás karjaiban merültek álomba. Egy békés napot töltöttek együtt. majd megfordult. egyfolytában sikítozott. A beszélgetés során a tiszteletes említést tett egy hajóról. Sara megmagyarázta. és megígérte. hogy. milyen kedves. . Sara a következő két napot nénikéjével töltötte. Aztán Sarára mosolygott.

Amint rendbe tettem a dolgaimat. aztán fölállt. Én nem vagyok méltó hozzá. visszajövök. és az ujjával a hasába bökött. de ez nem fog eltántorítani. Gondoljon Nora jó hírére! .Sara alig akarta elhinni. és az egyik este ezt meg is jegyezte Nora és Matthew előtt.. Matthew. . . hogy Nora túl jó nekem.ajánlkozott Sara. és elindult az ajtó felé.Nos. ha elkezd beszélni róla. . meg kell tartanunk az esküvőt. Matthew. A verandán ültek. Sara. uram! .Ó. fonott székeken.Gondolok rá .Tudom. . Ne merje becsmérelni magát előttem.Maradj a helyeden! . .jelentette ki Nora.. a nénikéjével. Matthew. különben nem jöhet vissza ide.A bőröd még nem gyógyult meg. az én múltam. Matthew felállt.parancsolt rá Nora. .védekezett Matthew.És? .Sara. ha már nem fiatal.De ő nem lehet a feleségem. és Nathant várták. nézze.hebegett Matthew.És csak egy tengerész vagyok. . . hogy létezik ekkora boldogság. és a tengerre nézett. mint ő. Sara mellé lépett. Semmi. Sara? Sara összecsapta a tenyerét. Ez nem lenne helyes. Matthew suttogva megszólalt. Semmi sem tehette tönkre a szerelmüket. ez nagyszerű hír. . ha mindenki olyan boldog lenne. . miről beszélsz . . . Matthew feszengeni kezdett. mit szólnál egy konyakhoz? .Én majd kihozom . mint a paradicsomban. Amint az ajtó becsukódott. Nathan feleségeként élni olyan volt. nem szeplőtlen .Akkor jobb fesz. én nem egészen házasságról beszéltem.Az ember akkor is lehet szerelmes.Azt hiszem. Szerette volna. Matthew és én pontosan tudjuk. igaz? Sara felugrott a székből. drágám.Igenis méltó hozzá. Szórakoztasd Matthewt! Azonnal itt leszek. hogy itt éljem le a hátralévő éveimet. Mit szól hozzá. Mielőtt visszamegyünk Angliába.

És ő is biztosan szereti magát.Most föl kell mennünk. ha az ágyába engedi. aranyszívű férfinak tartja magát.mondta.Sara vállat vont. Sara már akkor tudta. . Sara jó éjszakát kívánt a nénikéjének. Megkérdezem Norát. majd felment. és megszólalt. és szorosan magához ölelte. és pimaszul a férjére vigyorgott. hogy Matthew vajon fel-tette-e Norának a kérdést. Matthew. . De meg kell ígérnie.Rendben van. hogy egy erős férfi védelmezi. Matthew szégyellte magát. . és vadul. . szereti a szeplős múltú férfiakat. Én pedig annyira büszke leszek. Henry bácsi nem vadászna Norára. Nora igent mondott. Egymás karjában aludtak el. szenvedélyesen szeretkezett vele. Mint Nathannek is megemlítettem. mi a fenét művelsz? Matthew. elkapta a derekát. mint a magáé.Asszony. aztán elengedte. hogy az ő múltja tisztább lett volna. és hogy nénikéje mit felelt rá. .A hálószobában mindent elmagyarázok .Nora első férje egy lovászfiú volt. ha bácsikámnak szólíthatom. Nora nagyon boldog volt Johnny mellett. Matthew szeretne kettesben maradni Norával . ha a nénikéje nemet mond. Sara. Tudni akarta. azonnal engedd el! De Sara és Matthew ügyet sem vetett Nathanre. Nathan. hogy szereti őt. és az emeletre érve járkálni kezdett. és vonszolni kezdte a ház felé. Sara szemérmesen megcsókolta a férfi arcát. A bejelentés másnap reggel hangzott el. Nem gondolta. Bevallotta nekem. Amikor Nathan beleunt felesége járkálásába. Tudom. hogy került Sara a tengerész karjába. hogy beletörődik.suttogta. hogy Sara ennyire hisz benne. Úgy tűnik. Maga vigyázni fog rá. hogy egy drága. És nem hinném. ez a házasság sok problémát megoldhatna. Azzal kézen fogta a férjét. Nathan szerette volna tudni. ha tudná. . amikor megpillantotta . A lépcsőhöz ment. Boldogan felsóhajtott. A folyosón összefutottak Norával. Rendben? Sara Matthew nyakába ugrott.Nem fog nemet mondani . az ágyra lökte.mondta Sara.

amint Norával nevetgél és sugdolózik. Matthew elmagyarázta. rájött. mennyi boldogságot csempész Sara az emberek életébe. hogy az én házasságom is ilyen tökéletes lesz . és eladja a villáját.mondta Sara Matthewnak a szertartás végén. Ahogy elnézte törékeny feleségét. Botrányosan ártatlan. Nevetségesen jószívű. Sara végigsírta. A ceremónia egyszerű volt. Tökéletes. . Nathan pedig a könnyeit törölgette. hiszen ha a Winchesterek megszimatolták volna a jelenlétét. Sara valóban menthetetlen álmodozó volt. . Az öreg tengerész még az elutazás előtt meg akarta tartani az esküvőt. hogy rendbe hozza az ügyeit. Norát természetesen nem állt szándékában magával vinni. hogy egy kis időre vissza kell térnie Angliába.nénikéje sugárzó arcát.Remélem. Nathan felkacagott. az élete veszélybe került volna. és mivel Nathan egy héten belül indulni akart. a kézfogót a következő szombatra tervezték.

Csak nevetett a többieken. és a saját süteményét egész éjjel egy csupor rumban áztatta. hogy készítsen egy adag friss tésztát. De reggel még neki is be kellett ismernie a vereséget. Sokkal fontosabbnak tartották Sara érzéseit. aztán megették az egészet. Mivel Iván konyhájában minden hozzávaló rendelkezésre állt. Az eperdzsemmel leöntött savanyú uborka megtette a hatását.Tizenkettedik fejezet Angliában a kígyók már lesték Sara érkezését. Mindig illedelmesen megdicsérték a főztjét. milyen szórakoztató vele az élet. és a szívére vette. és megpróbálta megtanítani. hogy beletörik a foguk. Sara nem tudta igazán ellesni a fűszerezés fortélyait. Nathan minden mozdulatát figyelte. Sara egész délelőtt dolgozott. Imádta hallani a nevetését. Sarának vasgyomra volt. Matthew azt javasolta. A matrózok lelkesen dicsérték a művet. Nathannek alig sikerült eljutni a hajókorlátig. ahol gyorsan kiadta magából a vacsoráját. hogy ezt a szemére vesse. Az emberek féltek. hogy a maradékot használják ágyúgolyónak. mint a gyomrukat. Nathan nevetett ezen. amilyet ember még nem készített. Nathan Sarát azonnal a Smaragd Hajózási Társaság . Az út eseménytelenül telt. apró zsizsikkel. Az a sütemény. a tengerbe öntötték. és elképesztő ízlése. a szakács megengedte Sarának. Végül megérkeztek Londonba. Olyan undorító vacsorát evett. mint a kő. Iván a szárnyai alá vette Sarát. Aznap este bosszút állt. már tele volt undorító. és hamarosan rájött. hogy Nathan jelen legyen. Sara később a süteménnyel is megpróbálkozott. Chester bizonyult Sara leglelkesebb védelmezőjének. de a matrózokat nem zavarták a rovarok. hogy kihulljon belőle a zsizsik. A süteményt még mindig nem lehetett megrágni. de amikor hátat fordított nekik. A többi matróz sem említette a dolgot. hogyan kell tisztességes levest készíteni. de Ivánt nem vitte rá a lélek. de Sara véletlenül meghallotta az élcelődést. amit faládákban hoztak magukkal. Arról is gondoskodott. bár a tészta olyan kemény lett. A földhöz verték a süteményt.

fiú.felelte a férfi.emlékeztette Nathan. hogy felesége megismerkedjen Colinnal. Nathan gyorsan átkarolta és megcsókolta. .felelte Sara elpirulva. hogy nem említed! . . és minden járókelő őket bámulja. Szégyelld magad. ha nem vonnád el a figyelmemet.kiáltotta Jimbo felháborodva.Úristen. Nathan vonakodva eleresztette feleségét. amiért ilyesmit feltételezel rólam! . én nagyon jól tudom. . . hogy megemlíteném? Miféle nőnek tartasz engem? Nathan. . . mert téged szeretlek .Ha találkozol Colinnal. . mit illik és mit nem. és meleg volt. Az iroda ajtaja nyitva állt. és nem hozod zavarba.suttogta Sara. erre most nincs idő! .Az ég szerelmére.Igen. és suttogva megszólalt. felsikítottál . .Amikor megláttad a hátamat.Egy cápa kiharapott belőle egy darabot. ne említsd a sántaságát.Nem csak én . hogy a forgalmas járda közepén állnak.Sánta? Mi történt szegénnyel? .Az ég szerelmére. .Találkozni fogok az üzlettársaddal. Erre nagyon érzékeny. az egészen más.Azért.Megfeledkeztél magadról .Kész csoda. Így van? . te sértegetsz.suttogta Nathannek. amikor Nathan félrehúzta Sarát. . hozzáhajolt. A nap erősen tűzött.Estig még rengeteg dolgunk van. Sara csak ekkor vette észre a köréjük gyűlt idegeneket. Délelőtt szálltak partra. és elpirult.Miért? Sara vállat vont. Nem érdekelte. . Alig várta már. egyetlen szót sem szólsz. . A feléjük siető Matthew és Jimbo is megtorpant. Sara elengedte a füle mellett a megjegyzést.Miből gondolod. hogy a helyiséget átjár-hassa a hűvös szellő. és szeretném.Tehát amikor megpillantod Colin lábát.Úristen . . Már majdnem odaértek. Most pedig ígérd meg. hogy életben maradt. . .irodájába vitte.

és bevezette az irodába.Boldoggá tennének. hogy megismerjem Nathan barátját. .Maguk is velünk jönnek? A két férfi egyszerre bólintott. mint Nathan. Nem volt olyan magas. mogyorószínű szemében Ördögi szikra csillogott.Kérem.Ne akarj provokálni! . ha egyszer velem szemben is ennyi figyelmet tanúsítana.Végre megismerhetem a menyasszonyt . . és egy halom papírt rendezgetett. .Nekem is imponál .De igen . Amikor Sara és Nathan belépett. még nem találkozott vele . Matthew? . .mondta Sara.folytatta Sara. ha képes elviselni a férjemet. és térdet hajtott. Colin. . sem olyan izmos.Az ég szerelmére. . ha elkísérnének. Colin megkerülte az íróasztalt. majd félrelökte Jimbót. Vonzó férfi volt.mondta. Induljunk! Nathan mögöttük baktatott. . ne tegyenek említést Colin sántaságáról. Kedvesen és őszintén mosolygott. Sarára mély benyomást tett a férfi modora.Azt hittem. mint távolból. Rendkívül hálás lennék.Nem . Biztosan rendkívüli ember. Közelről még sokkal szebb. és a homlokát ráncolta.Most jut eszembe .mondta Jimbo kuncogva. persze nem annyira. . felállt.De Nathan beszélt róla. Nathanre kevésbé. és Sara hamarosan rájött. . . Sara rájött. Lady Sara. Sara Jimbóba karolt. és kezet csókolt. A férjem nagyon tapintatos ember. majd Jimbóra és Matthewra mosolygott. megragadta felesége kezét. Colin rendkívül jóképű férfi volt.Még sosem láttam a Delfint így viselkedni. .Hátat fordított Nathannek. minek ez a műsor? Úgysem tudsz imponálni neki. Hát te. ha a barátjáról van szó. hogy a személyisége sem kevésbé vonzó. hogy udvariatlanság így bámulni rá. Aztán gálánsan fejet hajtott. . Nagyon érzékeny a dologra.szólalt meg Nathan.mondta Jimbo. Colin az íróasztala mögött ült. .felelte Sara. uraim . Alig várom már.mondta Colin. és Sara elé lépett.

rivallt rá Nathan.Nem kellett volna halogatnod a dolgot .Asszony.Addig nem. ismerkedj meg a feleségemmel! Most pedig engedd el.Hagyd abba! . Sara fülig vörösödött. de Colin erősen tartotta. Nathan igen. Végül elengedte Sara kezét. Tudta. Colin! . uram? Colin lassan bólintott.mondta Sara.Miért nem tetszik neked. De Colin megkeserítette az örömét.fordult barátjához. Megpróbálta visszahúzni a kezét.Talán korábban még jobb lett volna.mondta Nathannek. hogy Colin egy korábbi beszélgetésükre céloz. ha a feleséged kezét fogom? kérdezte. mielőtt képen váglak! Sarát megdöbbentette férje modora. uram? . amíg illően be nem mutattál minket jelentette ki Colin. Sara pedig azonnal a háta mögé dugta. . ebben hasonlítunk . igen.Nos? . uram .. . Colin hátrahajtotta a fejét.Találkoztunk már.Én is imádom provokálni. . Sara nem bánta. .Nathannek semmi sem tetszik. Nathan felsóhajtott.Nem mondhatnám . ismerkedj meg Colinnal! Colin. . Colin nem eresztette el Sara kezét. és felkacagott.Akkor azt hiszem.szólalt meg Sara mosolyogva. . . Nathan kezdte magát kínosan érezni. Colin nevetett. amikor Nathan kijelentette.kérdezte Sara. összefonta a karját és megszólalt.Maga tetszik neki? Sara bólintott. és Sarára kacsintott. . . . hogy csak az utolsó pillanatban fogja elhozni a feleségét a szülői házból.Maga szándékosan provokálja Nathant. .Engedd el. de barátja szemébe nézett.jelentette ki tárgyilagosan. Nathan ekkor mosolyodott el először. az ablakpárkánynak támaszkodott. én nagyon tetszem neki . . Nem engedte el Sara kezét.felelte Matthew. . .motyogta.Az imént azt . .Ó. .

. . hogy egy bizonyos dolog kifér-e az ablakon.Nincs jelentősége . éppen küldetésben jártam. hogy békés volt és eseménytelen. . . . elvesztette a beszélgetés fonalát.magyarázta Matthew. .Nem valami vidám történet. Colin – motyogott Nathan. . majd Colinra vigyorgott. Neked is ez a véleményed.kérdezte Matthew.jelentette ki. .Eseménytelen.bökte ki Sara. . de elég gyorsan elkergettük őket. Sara összevonta a szemöldökét. A kellemetlen emlékeket igyekszem elfelejteni. Sara visszafordult Colinhoz. igen.jegyezte meg Matthew. biztosan azokra a rémes kalózokra gondol. Sara? .Nem csak rájuk . Meg kellett tudnom. .Ó. De Colin remekül szórakozott.Így van? Sara vállat vont. .mondta. kijelenthetem. .Három volt belőlük. Ami az út többi részét illeti.Matthew csak tréfált.. s közben Sarára nézett.Szerintem nagyszerű utazás volt . .kérdezte Sara.És ami azt illeti. Egyik katasztrófát a másik követte . .Veszedelem? . . Kérem. és meséljen el mindent az útjáról. eléggé eseménytelen.Megmagyarázná végre valaki? .kérdezte Colin.mondta.Elrakom a papírokat arról a székről.Sara napernyői bizonyultak a legveszedelmesebb ellenségeinknek . üljön le.kérdezte. .Nem. Lady Sara. .A hajót kalózok támadták meg. hogy tudassam önt a jelenlétemről.Minden percben veszedelem leselkedett ránk.Az egyik délután volt szerencsém látni magát.Ez egyáltalán nem szórakoztató. .mondta Nathan.. de sajnos nem adatott meg a lehetőség. egyelőre eleget ugratta a barátját. vagy négy? Már nem emlékszem. Tudja. . Colin a fejét csóválta. . már látott a távolból. . Úgy döntött. Colin azt hitte. Nathan? .Miről beszéltek? .szólt közbe Jimbo. Delfin .Megfeledkeztél a napernyőkről .

de nem vette észre.Te ezt nem teheted.kérdezte Colin.Ebben a kapcsolatban én vagyok a civilizált fél . átment az iroda másik végébe. megigazította a ruháját.Csak tréfált. Sara leült. Ekkor kajánul Nathanre pillantott.felelte.Így van. . Maga teljesen más. . Természetesen tökéletesen megbízott a barátjában.Nem. Colin hátradőlt a székben. uram. . . . . hogy nem adtál neki . . Később is ráért megtudni. . Lady Sara? Végül is most már maga is tagja a vállalatnak. vagy még inkább Delfinnek. de most mégis ingerült volt. . hiszen a férjemnek hűséggel tartozom.Nathan. ne kiabálj velem a kollégáid előtt! . Kár. . majd folytatta.Igen . és az íróasztalra tette a lábát. azt hiszem.felelte sóhajtva. ahogy Colin Sara körül legyeskedik. Nathan hogyan becézi? Nathan nevetségesnek tartotta a kérdést. hogy sántítana.mondta Colin. Nathan nem tudta levenni a szemét a feleségéről. Sara . . a szekrény tetejére tette.Asszonynak hívom. . Felemelte a székről a papírhalmot. Nathan? Nathan felfigyelt Sara aggódó pillantására. és Colinra mosolygott. Ez az igazság. Sara tüzetesen megfigyelte. amilyet Colin még sosem látott. Sara megkönnyebbülését látva Colin sem feszegette tovább a témát. És a tekintetében olyan melegség csillogott. tényleg nem.Ne szólítson uramnak. milyen történet fűződik a napernyőkhöz. Colin . miért olyan jó barátok Nathannel. . Colin elvigyorodott. .Hívjon Colinnak. aztán visszaült a székére.Nagyon kérlek. Colin sokkal többet észrevett.Sara! .Mi nem vagyok? .. nem is tiltakozom. de mint észreveheti.És én hogy szólíthatom magát.El sem tudom képzelni.mondta.Erre gondolt? .Nem barátságtalan . Colin nem is.. Nem igazán tetszett neki.Természetesen nem érthetek egyet.mondta. Érezte Nathan szúrós tekintetét. ahogy a többiek.

de még időben észbe kapott. nem fogod édesemnek szólítani a feleségemet. . Sara csenden hallgatta.valami más becenevet is. Sara. Amikor meghallotta.Ó? . még nem vagyunk gazdagok. .. mennyire szereti Sarát. amint Colin tájékoztatja Nathant a cég ügyeiről. hagyd már abba ezt a marhaságot! szakította félbe Nathan. elmosolyodott. Akár társak vagyunk. Colin megpróbálta kipuhatolni.Azt mondta. .. . te akkor sem teheted. Nathan azt hitte. Én.kérdezte Colin kíváncsian.Mi lenne az? . rosszul hallotta. Tehát ez a játék lényege. . és egy pillanattal később már a többiekkel nevetett.A fenébe. Colin. Sara elszontyolodott. . ő sosem mond nekem ilyen kedves dolgokat . .A fenébe. mert megint csúnyán beszélt. . ez azt jelenti. .. . hogy Colin leszerződött öthajónyi rakományra Indiába.Nathan gyakran nevez A Fenébe Sarának. Már majdnem bocsánatot kért. és megcsóválta a fejét.. Colin.. ha hozzálátnának.Nem.De ha mondanék is.Nathan.Nem. A kötekedés befejeződött. és jobb lenne. gondolta Nathan.Mint például édesem.. Colin. de maga is észrevette a helyzet komikumát.Ezt maga is használhatja. Így van. Nathan a barátjára nézett. .Csak nem bosszantana? . .Colin. hogy.. . Sara. Sara azért haragszik. Colin azt hitte. amit Nathantől kaptam szólalt meg Sara..kérdezte Colin ártatlanul. akár nem. Colin jobbnak látta ejteni a témát.jelentette ki Sara. .. drágám? .. Ekkor Matthew ismét emlékeztette őket. maga is nyugodtan.kérdezte Sara.fordult a férjéhez. a pokolba. . szerelmem vagy. és összevont szemöldökkel Nathanre nézett.A fenébe. ne gyötörj már.Mégis van egy becenevem. . Nathan a plafonra nézett.mondta ki Nathan a végszót. . Sara kihúzta magát. .Mint például? . hogy még dolguk van.

és alig észrevehetően biccentett. hogy a dolog személyes természetű. Matthew. és Colin ebből arra következtetett. aztán visszafordult Sarához.Tudom. .szólalt meg Matthew -.Te jó ég. intett Jimbónak és Matthewnak. A járművet négy lovas kísérte. .De Sara. Azon volt. Miután megígértette a férfival. – Miféle kötelessége van Sarának. .szakította félbe Sara. és csak azért ragadta el a szenvedély. megfordult. amikor egy fekete kocsi állt meg az iroda előtt. Emlékezett rá.vetette közbe Nathan szárazon. Colin .Az Isten szerelmére .Ki az a Nora? Sara boldogan magyarázott. . mert az veszélyeztetné a nénikém jó hírét. s közben észre sem vette. ha majd..fejezte be -.De mind gazdagok leszünk. . hogy meggyőzze Colint: nagynénje tisztességes asszony. Nathan elmosolyodott. . mit . és a három férfi halkan kiosont az irodából. ami csak akkor lesz Nathané. Colin még nem is tud Noráról . hogy megnézze. hogy a hallottakból egyetlen szót sem árul el. . hogy Nathan egyszer beszélt neki a királyi birtokról. hogy a többiek előtt magyarázd el. ami mindannyiunkat gazdaggá tesz? Sara elpirult. Colin a fejét csóválta. hogy minden részletre kitér.ismerte be. A Winchester família címere volt. Sara éppen magyarázkodni kezdett. mi a kötelességem ... abbahagynátok végre a bájcsevegést? Én nem érek rá. Semmi szükség rá. Colin az íróasztal előtt ülve a nyitott ajtón keresztül jól láthatta az utcát.kiáltott fel Sara. Colin felismerte a kocsi ajtaján díszelgő címert. hiszen mindent elmondtál . Nathan azonnal ellépett a párkány mellől. Sara nem vette észre a távozásukat. . ha Sara örököst szül neki.Utazol valahová? . Nathanre nézett.Ebből semmit sem értettem . Rengeteg dolgom van a hétvégéig. mert teljes szívéből szereti Matthewt.kérdezte Colin.Többet nem mondhatok.

.felelte Colin vidáman. Nagy levegőt vett. hogy tetszik magának az irodánk? .kiáltotta meglepetten. amikor Jimbo arrébb lépett. és feltenni néhány függönyt. Sara nem félt az apjától.suttogta magában. Sara elfojtotta aggályait.Kivel beszélgetnek? Nem tudja. hogy visszaértünk Londonba? Colin nem felelt. nem gondolja? . mert Sara már kirohant az irodából. meglehetősen sivár. De Colin egy újabb kérdéssel elterelte a figyelmét. Boldogan irányítanám a munkálatokat. és elővett egy pisztolyt. és átrohant az utcán. mert a férfi kihúzta az íróasztal középső fiókját. Nathan ezt nem engedné. de a kiszámíthatatlansága aggasztotta. . Matthew és Jimbo között. csúnya színeket kedveljük. Colin? . és üljön le. Sara persze tudta. . A rózsaszín nagyszerű lenne. de szerintem. mit tesz a következő pillanatban.Honnan az égből tudta meg ilyen gyorsan.Jöjjön vissza. Bárcsak meg tudna egyezni az apja Nathannel! És kik azok az idegenek? . Ennek ellenére nagyon barátságossá lehetne varázsolni. sejtette. Apja éppen ebben a pillanatban szállt ki a kocsiból.Mi férfiak vagyunk.A rózsaszín nőknek való . De hol van a férje? Sara felállt. Gyomra hirtelen görcsbe rándult. egy fekete kocsi ajtaja előtt. és utána sietett. hogy csak ugratja. Sara már engedelmeskedni akart.Sara. mert nem ért egyet a rózsaszínnel.Nem szeretném megbántani Colin. Jimbo teste eltakarta. Nathan az utca túloldalán állt. .Ne fesd az ördögöt a falra! . És bár még alig ismerte Colint.csinál Nathan. és kötelességtudóan . Sara nem sértődött meg. . Zsebre dugta a pisztolyt. Sosem lehetett tudni. de kissé nyugtalanná vált. és ő megpillantotta a címert.folytatta Colin. .Ez az apám kocsija . A sötét. Sara! Várja meg Nathant. és az ajtó felé indult.Nem . Sara a járda szélén megtorpant. Csak át kellene festeni a falakat. Sara nem láthatta a címert. hogy a férfi nem lőné le pusztán azért. felemelte a szoknyája szélét.

Gyermekkorukban mindig Belinda volt a csinos kislány. úgy válaszolt. ahova tartozol. . mert sokat csalódott és szenvedett. A Winchester família kedvence már nem állt a figyelem középpontjában. Az anyján és a dajkáján kívül senki sem kényeztette. egészségesen telt arca és gyönyörű. hogy Belinda csak azért rosszindulatú. . Nővére gorombán Nathanre meredt. Aztán hátralépett. kék szeme.. Sara mindig türelmes és megértő volt hozzá.. megpróbált csak a jó tulajdonságaira gondolni.apjához szaladt. én Nathan felesége vagyok. mert tudta. Amikor üdvözölte. és úgy tűnt.Honnan tudtad. . Sara válaszolt az apja összevont szemöldökkel. Sara ösztönösen közelebb húzódott Nathanhez. Belinda az evéssel vigasztalódott. sosem akarnak kinőni a vasfogai. . . . Mosolygott. nővére súlya jelentősen gyarapodott. hogy az embernek szeretnie kell a nővérét.Most pedig hazajössz. hogy.Haza? De apám. Ebben a pillanatban kinyílt a kocsi ajtaja. De mire nővé érett. Köpködve beszélt majdnem egy éven át.kezdte Sara. és ez nem jelentett jót. hogy itt látlak. A család férfitagjai rajongtak érte. hogy újra látlak. Sara csúnyácska.Belinda. A férfi izmai megfeszültek az érintésétől. Göndör. a telt arc kikerekedett és napfakított haja szürkésbarna lett. hogy átölelje. Belinda csak akkor mosolygott. ha botrány lógott a levegőben. és kiszállt Sara nővére. Tudta. Oda. és Nathanbe karolt. Bizonyára megérted. Belinda. Sara csak azért szerette Belindát. .Az embereim az eltűnésed óta figyelik a tengert. Mióta Sara utoljára látta. Az aranyszínű utcai ruha a varratoknál láthatóan feszült. annyira örülök. hogy megérkeztünk Londonba? Még a kofferokat sem hoztuk el a hajóról.Annyira meglep. nyurga lábú kislány volt. Esetlenül mozgott. Mintha terhes lett volna. apám . Sara. hogy végre itthon vagy. szőke haja volt.Örülök. .

lányom! Nem akarok botrányt. .Anyád otthon van . és ettől még mérgesebb lett. . ők tartani fogják a szájukat.mondta halkan és . A lánya ellent mondott neki.Hallgass! .. és ha. hogy vegyék elő a fegyvereiket! Sara gyomra egyre jobban összeszorult. . -Ó. Gondolj csak a rengeteg részvéttáviratra. Apja kissé lecsillapodott. állok elébe.. Elkapta az earl csuklóját. apám. akik tudnak a szégyenteljes viselkedésedről . öreg .Nem akarok csalódást okozni. Engedelmeskedünk a szerződés feltételei. amit Sara eltűnése óta kaptunk. Érezte. . . hogy arcon üsse Sarát.szakította félbe Belinda.mondta. hogy remeg.Anyám is veletek jött? . Lassan elhátrált. Erősen. .bömbölt az earl. de Nathan gyorsabb volt.Hogy mersz ellenkezni velem? Nathannek nem volt ideje közbelépni. és kettejük közé lépett. El akarta törni a csontját. . de mindig az anyja vagy a nővére érdekében. Ez volt az első alkalom. apám . De ha mégis kitörne a botrány.Miféle botrány. hogy ez nem igaz.Ami pedig azt a néhány embert illeti. Senki sem tudja. hogy a márkival voltál. Mindenki tudja. .Sara nem megy sehová. Az earl dühbe gurult. .motyogta. A férjem mellett van a helyem.Nem tűröm a szemtelenséget . . apám? Nathan és én semmi rosszat nem tettünk. Velünk jössz.Belinda nem akart ellenkezni . .folytatta -. Persze gyakran szembeszegült vele. Sara elrántotta Belindát apja mellől. és szorítani kezdte. és Nathan mellett megállt. Ellent kellett mondania apjának.kérdezte Sara.Tudod. Ezt végtelenül megalázónak érezte. és átkarolta feleségét. bár felkészültem rá. méghozzá tanúk jelenlétében. Sara egyetlen érintéssel leállította. Fölemelte a kezét. Nathan elengedte a férfit.Ne említsd előttem azt a szerződést. lányom! Most pedig szállj be a kocsiba vagy megparancsolom az embereimnek.felelte Sara apja.Ott a helye. Szállj be a kocsiba.. de nem mehetek veled.

Belinda. így hát folytatta. ha megpróbálja. Nathan arcáról lehervadt a mosoly. és az apjára nézett. Nyilván ez volt a jel.mondta Sara remegő hangon apjának. de jeges tekintetéből látszott.Ez őrültség .Szétlövöm a fejét.Nem fog ártani neki .mondta Belinda. Sara nem akart hinni a szemének. Legalább nyolc hű embere indult az iroda felé. hogy tegyék el a fegyvert! Semmi sem oldódik meg. Nathan barátjára nézett. Amikor a pisztolyok visszakerültek a tokokba. hogy nem fogta fel a helyzet súlyát? . harcra készen. Nathan kiolvasta a szeméből. Megpróbált Nathan elé ugrani. hogy végre megszólaljon. . Már mind a nyolc Sara mögött állt. Winchester earlje nem engedelmeskedett .kiáltotta Sara. s közben Sara apjának szemébe nézett. Ő tudta. Lehet.Sara. amit Sara még nem. És mosolygott. és Nathanre szegeződtek. Náluk van. Szeretem. Kérlek. És Sara apja csak blöffölt. Parancsold meg az embereidnek. . ha ránk lövetsz. és feleségére nézett. mérd fel az erőviszonyokat. hogy tegyék el a fegyvert. Sara nem tudta mire vélni a viselkedését.kiáltotta Colin. akár meg is tudhatja az igazat. Azért használta ezt a nevet. de férje nem hagyta. . . hogy nem merné vállalni a nyílt harcot.Anyánk . és egy új Colint látott. A fegyverek előkerültek. A férfi nyugodtan állt és mosolygott. Sara megfordult. Belinda apja mellé lépett.suttogta Sara.Nathanial? .Nem hagyom. Még erősebben szorította.Nincs nálad pisztoly.higgadtan. . A férfi megbökte a karját. más módon próbálkozott. kezében fegyverrel. hogy lelkiismeret-furdalás nélkül beváltja a fenyegetését. Az earl bólintott. hogy figyelmeztesse. Az earl azonnal intett az embereinek. . hogy árts a férjemnek . mesélj a húgodnak anyátokról! Mivel Sara nem akar hazajönni. amikor megpillantotta a fekete kocsit. tényleg velünk kell jönnöd . .

.kérdezte.Anyám nem beteg . . Sara a fejét csóválta. Belinda előrelépett.Látni szeretne téged . ezért megfontoltan kell cselekednünk.Amikor anyagokért mentél . . igaz? . Sara éppen tiltakozni akart. nem értem. A hír Nathant is meglepte. Sara! . megkaptuk mindkét leveledet . és kinyitotta a kocsi ajtaját.Bár azok után. . hogy a jelenetet előre kidolgozták. .És természetesen elégedett voltam az információiddal. hogy Sarát sem tudják átejteni. Hiszen nem kapott hírt felőled. Mostanra meg kellett kapnia. anyánk megbetegedett.Amikor megérkeztünk.Kihúzta magát. . de a dolog még nem oldódott meg teljesen. miért. Nem volt benne biztos. anyánk… . Azt hitte. kalózok. amennyit aggódott miattad.felelte Nathan. Sara az apjához fordult.Később . Nathan észrevette.Anyád vár. . Sara Nathanre nézett. hiszen csak egy levelet küldött. Sara nem tudta. hogy apja tud a levélről. Remélte.Igen. .Elviszel anyámhoz? Nem nyugszom meg. hogy segíteni akar Norának hazajutni. . miről beszél az apja. . Ezért nem jött velünk. Sara.De Belinda. hogy az anyja elrejtette a levelet az apja elől.szólt közbe Sara apja. Lehet.magyarázta Sara.súlyos beteg.Elhallgatott.szólt közbe az earl. és már tudta. hogy elcsaljatok. .mondta. a tengerbe fulladtál vagy megöltek a.Mikor írtál? . amíg nem beszéltem vele. .Sosem használnám fel anyádat ilyesmire .Amint elmentél.. . melyet annak idején anyjánál hagyott. Ismét oldalba bökte Belindát. .Ez csak valami trükk. de apja félbeszakította.Miféle információk? . . írtam anyánknak egy hosszú levelet. . és amiben elmagyarázta.felelte az earl méltatlankodva. Az earl a fejét csóválta.Ne játszd az értetlent..

ne játszd az ártatlant! Már semmi szükség rá.Sara írt nekünk. Mindketten visszafordultak az earlhöz. apánk megkérte az egyik befolyásos barátját. mondd meg anyámnak. Belinda gúnyosan sóhajtott.Apám.Megőrült. nos. De amikor a márki elküldte.kérdezte Nathan.. Winchester earlje nem akart nyílt összetűzésbe keveredni. Már túl késő. . én örömmel elmagyarázom .Nem! . Nathan váltat vont. és ..Persze Sara csak a kulcsokat adta meg.Belinda. Igen.Sara írt nekünk a maga apjáról.. . majd az embereihez fordult. . . . .. . Az earl feje elvörösödött.Küldje el az embereit! Hacsak nem akarja.Apám. Sara a fejét csóválta. te tudod. amint Nathan elintézte az ügyeit. Tudja.mondta Sara apja. sosem jöttünk volna rá. Lefeküdtem a feleségemmel.Miről zagyvál maga? . hogy maga megszegte a szerződést.kiáltott Sara.kérdezte Sara. hogy felkeressük.A régens herceg már megkapott minden információt kiáltotta. kérlek. . Majd meglátja. hogy meghallják. ha azt hiszi. . Sara. Ismét Nathanre nézett és elmosolyodott. . miről beszél az apád? . .kérdezte Nathan. és kimondja. Amikor az emberek már hallótávolságon kívül voltak. ha nem értesít bennünket. De nővére félbeszakította.Kérlek. hogy bármelyik feltételt megsértettem. hogy végezzen egy kis nyomozást. higgadj le! A végén még rosszul leszel. Most már mindent tudunk Wakersfield earljéről. amit mondani fogok. de az információk birtokában.Sara. A házasságot nem fogják érvényteleníteni. . . .ajánlkozott Belinda.Csak idő kérdése. Sara még sosem látta ennyire dühösnek.Maradnak. .A sarkon várjatok! Aztán ismét Nathanre nézett. .Mire nem jöttetek volna rá? . Nathanhez fordult. felforrt a mérge. .Ez nem tartozik másra . ..Ó. miért.

minden kiderült. Azt a szentélyt pedig senki sem sérthette meg. A húgát el fogják kerülni az emberek. Hamarosan szabad leszel. Sara halálra rémült. mit akar valójában az apja és Belinda. .Ezt magad sem gondolhatod komolyan.. gondolta.Tönkre fogom tenni magát. és hozzámehetsz egy arra .Nem értem. Az earl meg sem hallotta lánya szavait. hogy a régens herceg hagyja. Miből gondolnák. örülnöd kellene. ahogy utasítottad. . ez nem logikus.Te mondtad el nekünk. .kiáltotta Sara.Azt hiszi. . Jade-del. hogy Nathan apjának aktáit a hadügyminisztérium pincéjében őrzik. . úgy tett. . És ebben a pillanatban rájött. Az apja bűnei most már a maga vállát nyomják . Belinda közbevágott. Megpróbálták elhitetni Nathannel. Hogyan jöhetett rá az apja az igazságra? Nora elmondta.tette hozzá bólogatva.mondta. . . így van? Ők a társaság kedvencei. honnan tudjátok mindezt Nathan apjáról suttogta. hogy a férjed apja áruló volt. hogy Sara tudja az igazságot? . Nem. mintha leprás lenne. ha mindez napvilágra kerül? Mintha az earl olvasott volna Nathan gondolataiban. . Ezt megígérhetem.Lady Jade Cainewood earljéhez ment feleségül. Az earl undorodva felhorkant. hogy a lányom egy bűnöző mellett élje le az életét? Nathan soha nem tapasztalt haragra gerjedt.. .Azt hitte. Nemsokára mindenki tudni fogja Londonban.Az apja majdnem megbuktatta a kormányt. Az ég szerelmére. Nathan szemébe nézett. Már nem kell hazudnod.Gondoljon a húgára! . Machiavelli hozzá képest szent volt. hogy Sara elárulta őt. Ez hamarosan másként lesz. Miután apánk megtudta a döbbenetes hírt. Hogyan derített fényt az earl az apja múltjára? És mi lesz a húgával.Apám. hogy ezt a mocskot a szőnyeg alá söpörheti? kérdezte Nathantől. hagyd abba a fenyegetőzést! .De én. Sara.

Tudtál apám múltjáról? . milyen cinikus. De maga is Winchester. . hogy férje hisz neki. Nem hiheted! Ekkor megszólalt Colin. . és.Igen . .. Sara szerette volna hallani.suttogta Sara.Nem hazudok . kérlek. és egy jelentőségteljes pillantást vetett Sara apjára. . Belinda? Nem akarsz hozzámenni a herceghez. Winchester earlje gyorsan bólintott. . Tudta. . Keze lecsúszott Sara válláról. . és az earl már biztos volt benne.ismerte be Sara.Miért ne hihetne? Világos.Tőled kaptuk az információkat. mint a nap. James márkija. Végtelenül megalázónak érezte családja viselkedését. Hallott róla. ezért lepaktáltál apámmal. és már tudta.Tehát ezért hazudsz. Nathan ellépett mellőle.tiltakozott Belinda. bár ezt a fájdalmat a kívülállók nem láthatták. ne tedd ezt! Nathan egy szót sem szólt. . hogy elárultalak.Nathan! Nem hiheted. Földönfutó lesz. hogy igaz a szóbeszéd. hogy én írtam anyámnak az apád bűneiről? Nathan kérdéssel felelt. .Nora mondta el. Sara a fejét csóválta. A titok hosszú éveken át titok volt.Ha a szerződést semmissé nyilvánítják. . .érdemes úriemberhez. Arcán könnyek patakzottak. Aztán maga megtudta. .Tehát maga is bűnösnek tart.Nathan? Te elhiszed. Nem tudom. Belinda. .motyogta az apja. Nathan közönyösen bámult maga elé. Sarának ez úgy esett.Ó.De hiszen Belindát szántátok neki . . Apánk követelni fogja. Aztán Nathanre nézett. Colin? A férfi vállat vont. keményfejű ember St. Loughtonshire hercege hajlandó feleségül venni. hogy kobozzák el a márki örökségét.Téged jobban kedvel .Még alig ismerem. mintha megütötte volna. hogy megbíznék-e magában. igaz? . .tette hozzá. Mesterien megtanulta. milyen kínokat áll ki barátja.. De Nathan tekintete semmit sem árult el. hogy a győzött.

de Sara elhúzódott. .mondta Matthew -. hogy valóban elárult egyet s mást . . hogy legyőzték. de csak úgy. hogy sosem árulnám el. Colin megpróbálta megfogni a karját. ha letérdelsz és imádkozol Istenhez. hogy sajnálom..mondta.Szállj be a kocsiba! . Aztán Belindához fordult. hogy bocsássa meg azt a rengeteg hazugságot. ha beteg. Te sem vagy különb a fivéreidnél. .Mindig kiálltam melletted. .hogyan rejtse el az érzelmeit. hogy egyiktek sincs otthon. apám . és a sors iróniája folytán egy másik nő bizonyította be.Sara nagy levegőt vett. Képes lenne Sara ilyen álnokságra? . amíg a Winchesterek kocsija be nem fordult a sarkon. hogy a te kezed tiszta maradjon.utasította az apja. Sara hátat fordított nekik. Mindenki őt nézte. és bezárta az ajtót. meglátogatom. hogy elpusztították. Egy szót sem szólt senki.Lehet. majd hozzátette: . . Sara visszafordult az earlhöz. Henry bácsival végezteted el a piszkos munkát.Miért nem kérdezi meg Nathant még egyszer? . ahogyan Noráról és rólam elárult. Colin kezdett kételkedni elhamarkodott döntésében. de már tudom. Ekkor mindenki beszélni kezdett.javasolta Sarának immár kedvesebb hangon. . amikor Nora a gyalázatos tetteidről beszélt. hogy igaza volt. . Winchester earlje még nem akarta feladni. Bevonult az irodába.Ostoba voltam. Néhány percig hevesen vitatkoztak. Amint megbizonyosodom róla. Látszott rajta. Sara fájdalma viszont nyilvánvaló volt. Nathan elállta az útját. és átment az utcán. Undorodom tőled. aztán megpróbált a lánya után menni.Ami pedig téged illet. Sara a fejét csóválta. legjobb lesz. hogy Nathan cinizmusa egyáltalán nem megalapozatlan. ami ma elhagyta a szádat. Egy nő tanította meg erre. Megmondhatod anyánknak. így van? Látni sem akarlak többé. Jimbo és Matthew Sara mellett érvelt.Mostantól nem vagyok a lányod. . és ez elég is volt.Tudnia kellene.

de futott.Te sem segítettél neki. . amikor Nathan az utca másik oldala felé fordult. Így van? Nathan nem a barátaira figyelt.szólt közbe Jimbo. hogy meghallgassa Sarát. és bár még sosem látta. hogy megjött az esze .mondta Jimbo. mindenki őt átkozza. Nem tudott gondolkodni.Figyelmetlenségből.Most is az . mit tegyen.Hová mégy? . . Nathant majdnem megölték .mondta Jimbo.kérdezte Matthew. igaz? . mert amikor már jártányi ereje . Aztán a fejét megrázva magához tért. A sarkot nézte. . és elindult. mivel fenyegette apja Nathan húgát.A konok fejeddel sosem tudtad elhinni. ha a védelmedbe veszed Sarát. Delfin. Sara a sarokig sétált. . amikor elhagyta az irodát.Lehet. Sara eközben nem is sejtette. Sara rokonainak igaza volt. Milyen ostoba volt! Hirtelen eszébe jutott. szertefoszlott. Nathan sosem szerette őt.mondta Colin. Fel-alá járkált az irodában. Nem tudta. A férjét csak a királyi adomány érdekelte.Amikor legutóbb a védelmembe vettem egy nőt. Nem tudja. hogyan kell. melyben boldogan élt a férfival. hová menjen. . rohanni kezdett. . s amikor befordult. hogy Sara nem hagyna cserben. .mondta Matthew.Nathan nem fog bocsánatot kérni .Akkor még fiatal volt és ostoba . Megsajnálta Jade-et. ahol a kocsi befordult. A terv célt és erőt adott neki. aki szereti. hogy Jimbo és Matthew a védelmére kelt. Eltévedt. Még sosem érezte magát ennyire egyedül. kihez forduljon. és Colinra nézett. . . hogy figyelmeztetnie kell.Talán bemegy és bocsánatot kér Sárától. Senki sem vette észre. Meggyőzhetted volna a fiút. De talán már eléggé lehiggadt.felelte Colin. tudta. aztán összefonta a karját.Szerintem semmit sem árult el . . . Isten megkönyörült rajta. Azt hitte.fordult Nathanhez. Akkor még mindenki a másikra kiabált.Nem vagy meglepve. amíg csak bírt. Az álom.

mi történhet egy magányos nővel a városnak ebben a negyedében. Most pedig. Hamar ráébredt. . hogy Sara már nincs az irodában. Beszállt a járműbe. és ez azt jelentette. hogy megbocsájtok. legyen szíves . és megmondom neki. Félt. A címet sem tudta. megpillantott egy bérkocsit.mondta Nathan. Elképzelni is szörnyű volt. Pánik fogta el.kiáltotta. A biztonság kedvéért a raktárba is bekukkantott. Így jó lesz? Jimbo bólintott. Sara a kocsihoz sietett. hogy Nathan utána küldi az embereit. . Meg kellett találnia.. és a sarokba húzódott. Amíg a férfi az aprót kereste. Nathan belépett az irodába. hogy Sara nem ment el az apjával. megpróbált lehiggadni.Nem ítélem el. bemegyek. Nem lepődtem meg. Elfogadom a hibáit. Tudta.sem volt. Az utasa éppen kiszállt. Nathan üvöltését az egész utca visszhangozta. amiért eljárt a szája.Cainewood earljének a házához. Sarának szüksége volt rá. Egyetlen shilling sem volt nála. hogy egyedül van. Mielőtt belépett. Jimbo utána sietett. hogy Sara már nincs ott. ha hajlandó vagy elengedni. . és korholni kezdte. Nathan nem sejtette.

uram! A bátorságom percről percre fogy. ameddig kell .És kérem. siessen. majd suttogva megkérte. Sara észre sem vette. . de most . Ez már túl sok volt Sarának. . Amint elenged. . .Lady Jade itthon van . uram. A komornyik legnagyobb döbbenetére sírva fakadt.Azelőtt Lady Sara of Winchester volt a nevem. . Sara felrohant a lépcsőn és kopogott. hogy még mindig szorítja a férfi kezét. hogy csukja be az ajtót. mihez kezdek. .El kell mennem egy másik helyre is. . indulok. hogy meggyőződjön. és reteszelje el. kit jelenthetek be? . uram .Azonnal beszélnem kell Lady Jade-del. megduplázom a bérét.kérdezte. .Tizenharmadik fejezet Sara egész úton zokogott.felelte Sara.Hála az égnek.Miben segíthetek.Mondana esetleg egy vezetéknevet is? . Az ajtót egy magas. öntelt képű.Engedjen már be! A komornyik alig tudott félreugrani az útjából.ígérte. .bökte ki Sara. hogy várja meg. Amikor a kocsi megállt a téglaépület előtt. . . . . mylady .Lady Sarát . nem követte-e valaki. táskás szemű férfi nyitotta ki. és ha türelmes lesz. .Remélem. Hátrapillantott.Ahogy óhajtja.felelte a komornyik. Sara elrohant mellette. és megemelte a kalapját. itthon van az úrnője . .mondta a kocsis. asszonyom? .Lesz szíves megmondani. majd hirtelen megragadta a férfi kezét.Csak néhány percig maradok .kérdezte gőgösen a komornyik. .Várok. majd ismét a férfihoz fordult. bocsássa meg a vakmerőségemet.Különben nem tudom. Lady Sara. Remegő hangon utasította a kocsist.felelte a komornyik.Nagyon izgatott vagyok.mondta.Természetesen. A komornyik szeme érdeklődve felcsillant. . Kérem. megpróbálta összeszedni magát.

Cainewood earlje épp akkor lépett a folyosóra. amikor megpillantotta a magas. .Semmi rosszat nem tettem. amikor Sterns. mylady. Nem tudtam ellenállni a kísértésnek. Mindenki azt hiszi.mondta. ha maga is szajhának nevez. vajon beengedhet-e egy zavarodott nőt munkaadójának szentélyébe. Már tudom.suttogta. de ez nem igaz.Maga Lady Jade férje? . . mylord? .felelte a komornyik. Írni fogok az úrnőjének. Cainewood earljét .mondta. annál jobb. . Lady Jade most biztosan nem ér rá.Legjobb lesz.mondta zokogva.kérdezte.Magam is rájöttem . Sara rájött. Jade férje előrelépett. Valószínűleg azon tűnődött. Sterns! . majd folytatta. . .Nem lett volna szabad idejönnöm.Kapd el. Sara megpróbálta megkerülni a komornyikot. Talán szajha. . . hogy bemutassam a munkaadómat.Fordítsd felém! Sara nem ellenkezett.Ahogy kívánja . jóképű férfit.kiáltotta az earl.Nathan felesége vagyok . Sterns elkapta. A komornyik folytatta. Sara ösztönösen térdet hajtott. engedje meg.Csak tréfáltam. .Lady Sara of St. és megragadta Sara vállát. . hogy bolondot csinál magából. és megszólalt. .Üdvözlöm a családban. A bizarr válasz hallatán megtorpant. Visszaadta neki a könnyes zsebkendőt.bökte ki Sara. Sara a komornyiktól kapott zsebkendővel letörölte a könnyeit.mondta a komornyik hivatalos hangon. .Hogy holnap reggel mi lesz a nevem. uram . Mielőbb megszokom.Szólítson Caine-nek . .Mylord. A férfi kedvesen elmosolyodott. hogy bemutassam Lady Szajha Sarát. a komornyik Sara vezetékneve felől érdeklődött. . hogy bűnben éltem. . James vagyok . azt nem tudom. . .És most.Engedje meg. Sara majdnem összeesett. A komornyik lassan hátrálni kezdett.

.De uram. hogy megismerje magát.Már nincs. akiben nincs. . Van. Addig megismerkedünk. Jobb. Sterns. ha ezt rögtön tudomásul veszi. . van.Most már maga is a családhoz tartozik. hogy Nathanre panaszkodjon? Kíváncsi vagyok. mint a házastársba vetett hit. Én hűséges vagyok. . Megtanultam a leckét. . még sosem látott Nathan húgához . .Különben sem árulkodnék soha a férjemre. Caine még mindig nem tudta. Azért jött.suttogta Sara. . miről beszél Sara.mondta Sara. hívd ide Jade-et! Sarával a nappaliban várunk rá. .Nehogy megint sírni kezdjen! Nem lehet olyan rémes a helyzet.mondta zokogva.mondta Sara. és megpillantották Lady Jade-et. hogy tudja.Meglehet.A mi házasságunknak már befellegzett.mondta. és szenvedélyesen megszorította. hogy Nathanről beszéljek . .Magában megvan? .Épp úgy. miről beszélgetnek. Sara úgy érezte. .Sara. majd Sarára kacsintott. Az earl megfogta Sara kezét.A feleségem alig várja már. akiben megvan. Ne hívjon uramnak! Szólítson inkább Caine-nek! .Nathan kissé nehéz ember .Nem csinált semmit . Ha megtudják a jövetelem okát. Az earl mosolya elárulta. . és maga mellé vonta. ez nem udvariassági látogatás . drágám.Tehát a hűség fontos magának? Sara bólintott. Caine nem volt biztos benne. Nathan nevének hallatán Sara azonnal elpityeredett.mondta Caine.kérdezte.Nem azért jöttem. . Mindketten az ajtó felé fordultak. mit csinált. hogy csak ugratja Sarát.Nem fogok sokáig a családhoz tartozni . Caine alig állta meg mosoly nélkül. Sara. mindketten ki akarnak majd dobni. amiért ennyire barátságtalannak tart minket! . . . Tehát mégis családi nézeteltérésről volt szó. . kérlek.Szégyellje magát.

a szeme zöld.Hanem mert. hogy férje megjegyzése egy csöppet sem bosszantotta. Sara.Nem. Jade bólintott.mondta Caine.Biztosan gyakran kiborította Nathant . mint Nathané. .Nem azért jöttem. . nem utána . .De kellemesen csalódtam. hová tettem a jó modoromat? Annyira örülök. A társasági hölgyek többsége hajlamos a felszínességre. Caine szája a „családi problémák” szavakat formálta. . A haja fényes volt és aranybarna. Jade. hogy a házasságomról beszéljek fakadt ki Sara.Caine szereti a bátyámat . hogy unottnak tűnjenek. miért mondtad. hol kezdjem. Nem is tudom. mit tett Nathan. majd a kanapéra ült. de biztos vagyok benne. . hogy hozzáment Nathanhez . és arcon csókolta. Mindent elkövetnek. . . Sara. hogy végre megismerhetlek.szólalt meg jade. Csak gyűlöli beismerni. hogy ketten együtt megtalálják a megoldást mondta Caine. Jade és Caine egymásra nézett. .mondta. hogy. A legközelebbi székbe roskadt.bökte ki Sara.Hogy lehetsz ilyen undok? . korlátolt vagy.Lehangoló híreket hoztam .Egészen másnak képzeltelek . . .Attól tartottam. hogy megmondhassam neki.Soha többé nem akarom látni . . le kell ülnie. .Hacsak azért nem. az arca tökéletes metszésű.szólalt meg Caine.. Fogadja együttérzésünket. hamarosan ő is megérkezik.Amikor a férjemmel összeházasodtunk. Te jó ég. . mi az esküvő előtt veszekedtünk. mi is állandóan veszekedtünk .. .Nem tudom. hogy többé nem akarom látni.. szerelmem.mondta Caine.. Jade Sarához lépett.Már tudjuk.mondta Sarának. . A te viselkedésed viszont frissítően őszinte. . .suttogta.Ennél lehangolóbb semmi sem lehet a maga számára. hogy egészen másnak képzeltél? Jade elmosolyodott. Sara a fejét csóválta. Hirtelen úgy érezte. és a mellette lévő párnára ütött Caine mellé. Nathan hol van? Gondolom.fogható szépséget.tette hozzá Jade. de mosolya elárulta.

Kierőszakolta ezt a házasságot. A föld valójában sokkal többet ér. . . .kérdezte Caine. a királyt tiszta szándékok vezérelték. hogy megértsék.ismerte be Sara. .mondta Caine. Caine nem akart hinni a fülének. A magyarázat könnyebbik részén már túl volt. igaz? .jobban mondva a családom kap mindent. Fel kell készülniük a botrányra. mint az arany.Miféle botrányra? . nevetséges .Négy. A viszály még a korai középkorban robbant ki. A szerződés értelmében Nathan akkor kapja meg az aranyat.Ha én elállok a szerződéstől. .György király . amikor a házas életünk kezdetét veszi.A király szentesítette.Azért jöttem. könnyedén tönkreteheti a másikat. Jamesek és a Winchesterek közt dúló viszálynak. . A szerződést természetesen apám írta alá helyettem. amikor ezt a szerződést aláírták? . Lesütötte a tekintetét. letétbe helyezett egy halom aranyat és kijelölt egy földterületet a két család birtokai közt.De hiszen ez. azt hiszem . Egyszerűen csak vissza kell tartania a vizet.Igen. Sara felsóhajtott . majd hogy az ecetet megédesítse. a föld is a miénk lesz. Sara nem tudott Caine és Jade szemébe nézni. .mondta I Sara.Maga és Nathan voltak a biztosíték. . és most rá kellett térnie a dolog lényegére. És ha ő áll el tőle. A püspök is vele volt.Az elején kezdem. Hallottak már a Nathan és köztem létrejött szerződés feltételeiről? Mindketten a fejüket csóválták. . Aki megkaparintja a földet. akkor én . hogy véget vet a St. hogy figyelmeztessem magukat. mert termékeny.mielőtt gondolkodott volna.De úgy érzem. és ott erednek azok a folyók. Ha pedig örököst szülök neki. .. Az volt a mániája. minden Nathané lesz. hogy .Nem vagyok hajlandó Nathanről beszélni . Caine előre hajolt. Nathan akkor tizennégy éves volt..hála a zavarodott elméjének elhatározta. amelyek a két birtokot öntözik. .És egyáltalán nem törvényes. de ez most nem fontos. és áldását adta a házasságra.Maga hány éves volt. A király nagyon ravasz játékot űzött velünk.

Kiderített valami szörnyűséget az apádról . . . Sara nem tudott mást mondani. . milyen körülmények kényszerítették rá.Apám azt akarta. . és észrevette a Jade szemében tükröződő rémületet. . Apám már várt ránk.suttogta Sara. Felpillantott. .javasolta Caine. de a véleményét megtartotta magának. .Pontosan mit derített ki az apja? . Különben is úgy éltetek mint férj és feleség.Tudom. hogy Sara elmagyarázza! . folytassa. hogy mégis ő kapja meg a király adományát . Jade és Caine egy percig semmit sem szólt. Elhajóztunk Angliából.Caine . . vagy nem? Minden Nathané lenne.szólt közbe Jade. .. mindjárt elájul.Apám rájött. hogyan rúghatja fel a szerződést úgy. . .mindenkit boldoggá tegyen..Hogyan? .Mi történt azután? . hogy a Winchesterek ezt megengednék. miért akarta az apja.folytatta Sara. hagyd. nem egészen értem. Caine már nem mosolygott.Azt. Már túl késő. és nem tudom elképzelni.Édesem. Hiszen azzal megszegné a szerződést. és most tértünk vissza.suttogta Sara.De nem szabad őt elítélnetek.Majd azután feltesszük a kérdéseinket.kérdezte Caine. .Annyira sajnálom.Nathan három hónappal ezelőtt eljött értem.Kérem. hiszen itt van velünk. . Sara! . hogy menjek haza vele. hogy mindkettőnknek a legjobbat akarta. hogy vele menjen.suttogta Sara.Láthatod.És? . Jade elsápadt. Caine ezzel nem értett egyet. mert Sara elhallgatott. Sara. hogy mindezt el kellett mondanom az apádról .Te tudtál apád tetteiről? Jade nem felelt.kérdezte Jade. hogy Wakersfield earlje elárulta az országot. . .mondta. hogy ilyet tegyen. . hogy nem ment haza. hogy nagyon nehéz . Caine átölelte felesége vállát. . Megpróbálok hinni benne. Az ég szerelmére. és úgy tűnt. Nem tudhatjátok.

. meg kell találnunk Nathant.kiáltott utána Caine. . .Az volt a becstelenség. A titoknak sosem kellett volna kiderülnie. tudtam az apád múltjáról. megtagadom őket. a sógornője miért hitt volna? Felállt. .A bátyád is pontosan ezt kérdezte tőlem.Nathan és én már régóta tudjuk. hogy majdnem hazudtam neki. hogyan jöttél rá? Sara kihúzta magát. . Szívesen bocsánatot kérnék a családom miatt. de úgy döntöttem. .Tévedsz.Te tudtál róla? .Kötelességemnek éreztem. Megpróbált felállni. Jade. .kérdezte Sara.Jade majdnem felállt.Most hová megy? . .Az aktákat a minisztérium pincéjében őrizték.motyogta Jade. Sara. hogy rájöttem.Nathan azt hiszi. Ha a saját férje nem hitt neki. és elment.Tehát ti tudtátok? . kitől. . Az becstelenség lenne. Caine. . Sara? Hogy tehettél ilyet? Sara nem is próbálta védeni magát. . hogy figyelmeztesselek benneteket.mondta Caine. És biztosítottak róla minket.Előbb-utóbb ki kellett derülnie . Jade bólintott. hogy anyám jól van magyarázta Sara. Hogyan? . Köszönöm.Aztán hazamegyek. . Sara a folyosó felé indult.Hogy tehettél ilyet. .Igen.kérdezte Jade.Ennyit a család megtagadásáról . . hogy soha senki nem láthatja őket.Meg kell bizonyosodnom róla. hogy elmondtad a rokonaidnak . . .Igen. És én annyira féltem. . hogyan jött rá az apád? ..Te tudtál róla? . és megírtam az egészet a rokonaimnak . .kérdezte Jade újra. .kérdezte Caine.kiáltotta. Úristen. de férje visszatartotta. . és Jade szemébe nézett.Becstelenség? .Azzal kinyitotta az ajtót. De nem mondhatom meg. . .Soha többé nem akarom látni.Ekkor a férjéhez fordult. Biztosan szörnyen izgatott. hogy meghallgattatok.felelte Sara. de felesége visszatartotta.És ha igen.

mit gondol Nathan. Jamesek imádják a felfordulást. tőled többet vártam. nem tudhatod. aztán kivágódott az ajtó. . Vajon vette volna a fáradságot. és nem védekezett. ami elhangzott. ..Miért nem állítottad meg? . és belépett Nathan. Feltételeztem. .Mert éppen hallgatóztam . Nathannel cinikusabb emberrel még nem találkoztam. hogy.Már késő.Remélem. mit gondolnak az emberek.Caine összevont szemöldökkel a feleségére nézett. igaz? . de adtam a sógornőjének néhány shillinget. Korábban pedig azt állította. .Azt mondta. . Jade. hogy vissza akarja tartani.Sterns Jade felé fordult. Utánamegyek. Nathan emiatt izgatott. .kiáltotta Sterns a folyosóról. mylord . aztán a fejét csóválta. amíg nem beszéltél vele. hazamegy. Te ártatlannak tartod. a férje bűnösnek tartja.felelte Caine. gondolkodj! Téged sem érdekeit soha. mit gondolnak az emberek.Ma sem érdekel. ha nem szeretné a bátyádat? Most pedig engedj el.Sara azt mondta. és ki kellett fizetnie a kocsist.Nathan elítélte.Csak nem azt akarod mondani. Lady Saránál nem volt pénz.mondta. a St. Caine. . hogy Nathan megkérdezte tőle.Miért tette volna? . és valóban bűnösnek éreztem. Sara szereti Nathant. . Sternst nem sok .ismerte be a komornyik.. . Jade szeme kikerekedett. Elárulta a bátyámat. hogy ide jöjjön és figyelmeztessen minket. nincs ellenére. Caine. . hogy Nathant holmi botrányok fel tudják izgatni? Jade. hogy megtagadta a családját. miközben az ajtó felé rohant.. .kérdezte Caine. Az ég szerelmére.. A beszélgetést dörömbölés szakította félbe. -A kocsi elhajtott. kivéve téged. de a fenébe. Sara azt mondta. én csak egyetlen dologra tudok következtetni.Ó. Mi ez a hirtelen változás? . Jade. Én Saráról beszéltem. . Elég ránézni.Mindabból.Nem hiszek a fülemnek . tudott-e az apja múltjáról. . Bólintott.Nem .Szóval te bűnösnek tartod Sarát? Jade elgondolkodott. .És nem tudtam.

. . de biztos vagyok benne. hogy az ordítozásod pillanatokon belül felébreszti. . . .felelte Nathan.mondta Caine. .Nathan. Sterns a lépcső felé indult.felelte Nathan szinte ordítva.Ülj le! Jade azonnal engedelmeskedett. és indulni készült.Sosem voltál túl bőbeszédű . . . Nathan félt.Meg kell találnom a feleségemet . . amint Nathan belépett a szobába. Nathan .mintegy válaszként . Caine Nathanhez fordult. és csak idő kérdése. .Nincs időm udvariaskodásra .Légy erős! A Winchesterek kiderítették apánk múltját. Caine bólintott. Nathan hozzálépett. .Várj! . Nathan egy biccentéssel üdvözölte a két férfit. meggondolta magát. .Eltűnt. hála az égnek.Olivia jól van. A komornyik azonnal kitért a megtermett férfi útjából. hogy ledorongolja.szólalt meg Jade.Minek ez a sietség? .mondta Caine. Nathan összekulcsolta a kezét a háta mögött. igaz? Az emelet felől . és ráparancsolt.kiáltott utána Jade. és ő gondoskodott a kis Oliviáról is. . . hogy itt vagy . .azonnal felhangzott a gyermeksírás. semmint szolgának. Caine még sosem látta ezt a tekintetet.Megnézem.Nem érek rá.ember tudta megfélemlíteni. és megszólalt.Jade a nappaliban van . de Nathan közéjük tartozott.mondta. A komornyikot inkább családtagnak tekintették. amiért felébresztette a kislányt. Felfogtad? Amikor Jade bólintott.Mi szél hozott? A keresztlányodra vagy kíváncsi? Olivia még alszik. Nathan megfordult.mondta.Hol van a húgom? . beszélnem kell veled.Ó.Örülök. mi van a kicsivel . hogy nyilvánosan meghurcoljanak minket. hogy újra látlak. . de amikor megpillantotta sógora arckifejezését. Nathan.

. Észrevette. . . amikor kinyitod a szádat? Gyere vissza! A kis Olivia ismét felsírt.mondta Caine.mondta Caine. Caine betessékelte Nathant a nappaliba.A másik fivért kellett volna választanod. Ő udvariasabban viselkedett. majd leült. Muszáj eltörnöm a karodat. .Elmondjuk. Nathan.Sara biztonságban van . és a verekedés végén Caine továbbra is makacsul hallgatna. tette hozzá magában.Már a házon kívül járt. Nathan belátta. Átkarolta a feleségét. hogy Nathan nem követi őket. hogy a vitának nincs értelme.A bájos feleséged épp az imént járt itt. ember? A fenébe. . Azzal sem ment volna sokra. hogy végre beszélj? . ha a sógorát véresre veri.Mit keresett itt a feleségem? . .Erre most nincs időm. . amikor Caine kiáltása utolérte. Meg kell találnom Sarát. Jade elmosolyodott. és Sterns hangosan becsapta az ajtót. viselkedj civilizáltan! Érted? .Sara itt volt? .kérdezte. de csak azután.parancsolt rá határozottan. hová ment Sara. Csak összevérezné magát. Colin sokkal engedékenyebb. gondolta. hogy a férje a fejét csóválja. de észrevette. és becsukta az ajtót.Megmondta.Miért nem tudsz olyan lenni. Értékes percek vesznének kárba. . hová ment? Mielőtt válaszolt volna. hová megy? Jade Nathanhez sietett.Miért engedted el. és amíg nem válaszoltál rájuk. Jade. hogy leültél és beszéltél velünk . hová ment Sara. . Éppen válaszolni akart. Nathan visszament a házba. Bár a farkasok a saját kicsinyeiket is képesek felfalni. muszáj mindig üvöltened. hogy figyelmeztessen minket.Ülj le! . és megfogta a kezét. nem árulom el. és Caine-re meredt.Szeretnék feltenni néhány kérdést. . és visszavezette a kanapéhoz. . mint Colin? .Sara azért jött.Először is. mint te. .Az ég szerelmére Nathan.Beszélni akart velünk. .

. Férjére nézett. de csak azért. hogyan szereztek tudomást a Winchesterek apád múltjáról! .Gondolod. .. . .felelte Nathan. . mint a nők. én nem ítélem el őt . . Jade nem tudta. hogy Sara mondta el a rokonainak? .Nem Colinba voltam szerelmes. mert Winchester? .Ne játszd az értetlent. . hogy még haragszom rá egy kicsit.érvelt Nathan. Nathan! Megértem.Caine. amit Sarával töltöttél? .kérdezte Caine. mint amikor a bagoly mondja a verébnek. hogyan derült ki az igazság.Én is nő vagyok. amíg nem válaszoltál.motyogta Nathan.Valószínűleg . .mondta Nathan.Igaz. hogy ilyen. Jade.felelte Nathan. aztán a férjéhez fordult.mondta Jade. .kérdezett vissza Nathan.mondta.Sara nő . avagy sértésnek.. . hogy nagyfejű? .Tegyétek fel a kérdéseiteket! . .Persze. Nem úgy viselkedsz. .kérdezte Jade.horkant fel Caine. . hogy eljárt a szája.De te más vagy. És te? . .Döbbenetesen vélekedsz a nőkről .Miért? . . Nem lett volna szabad hazudnia nekem. . mert nem hajlandó beismerni. Sara miért bízna benne? .Nem olyan ez kicsit.Nem számít. .kezdte Caine.Csak azért nem bízol benne.Miért mondta el vagy miért gondolom így? . Nathan vállat vont.Egy fenét nem. hogy a téma kényelmetlenül érint.Nathan..Még sosem láttam Nathant ennyire izgatottnak.Rendben .Ha Nathan nem bízik a feleségében. hogy ezt bóknak tekintse. . . Nathan .Hadd találjam ki! . de addig úgysem hagylak békén. Valószínűleg. Hogy jön ez ide? .szakította félbe Caine.Miért gondolod így? .Valószínűleg nem tehet róla. hogy nő vagy . . ezek szerint semmit sem tudtál meg a nőkről az alatt az idő alatt.pontosított Jade.Mondd el.

Úgy lesz . te következtetsz elhamarkodottan suttogta Jade. megfojtalak. Bár ez nem hangzott túl értelmesen. én nem akarom. hogy mások harcoljanak az . . hogy egy újabb árulóval van dolgunk. hogy hazamegy. Nathan .Ha kell.Nem érdekel.mondta Caine.Megeshet. . esküszöm. hogy szükséged van-e rá . Anglia legjobban őrzött titkait a hadügyminisztérium széfjében tartják. Mindannyian veszélyben vagyunk.Sara természetesen bízik bennem .Ezeknek a kérdéseknek nincs semmi értelme.Elhamarkodottan következtetsz .Ha megint azt mondod. hogy ilyen. . mit jelent ez? . majd ismét Nathanhez fordult.felelte Caine. a te aktáid is ott vannak. . De Nathan már a folyosó felé csörtetett. a pincétől a padlásig szétszedem a Winchester házat .A fenébe.felelte Nathan. Nathan .Veled megyek . előbb látni akarja az anyját. Sara azt mondta. mint ahogy Colin aktái és az enyémek is.mondta Jade. . Azt mondta.motyogta. Könnyen megeshet. . ha ártatlan? Nathan. . . hogy több Winchester vár rád. . hogy valaki bejutott a hadügyminisztérium titkos pincéibe. hogy megtagadja a családját. Nathan a fejét csóválta. .üvöltötte. aztán hazamegy. akkor valaki más kaparintotta meg apátok aktáit.vitázott Caine.Mi van.Caine. És ez azt jelenti. Megkapod. Van egy olyan érzésem.Oda akarok kilyukadni.Hová akarsz kilyukadni? .Mint már említettem. . . . nem tehet róla. én nem ítélem el.Azt is közölte. hogy ha véletlenül tévedtél Sarával kapcsolatban. hogy ezzel rád célzott.jelentette ki Jade. . Föl akart állni. amilyen gyorsan csak lehet. bátyám.Nathan egyre kényelmetlenebbül érezte magát. de Caine folytatta.felelte Nathan. nem fogod föl. . .Nem. ki kell derítened az igazságot. Nathan.Nincs szükségem a segítségedre .

de megtorpant. Caine legszívesebben megfojtotta volna a sógorát. Sara anyja sem állt Nathan útjába.kérdezte kedvesen. Caine követte. Nathan teljesen megfeledkezett a nappaliban várakozó asszonyról.Hogy miért? Mert a feleségem . Caine és Nathan már éppen indultak. Ha van igazság ezen a világon. amikor Sara anyja utánuk kiáltott.felelte Caine. De most veled megyek. Őt egyedül kell visszaszerezned . halkabban. majd ismét megállt. Nathan nem szedte szét a Winchester házat. A törékeny. hogy Sara nemrég ott járt.Ne aggódj. Sterns éppen lefelé indult. ősz asszony a nappali kandallója előtt járkált. szenvedsz Sara miatt. . Nyilván Sarát keresték. de már elment. hogy maga nem szereti.érdekemben. remélem. ha egyszerűen közli. térden állva fogsz bocsánatot kérni tőle. . uram. hogy meg sem mert szólalni.Mi a fenéről beszélsz. Nathan módszeresen átkutatott minden helyiséget.Nathan.Sarát. Lady Victoria Winchester sok időt takaríthatott volna meg Nathannek. és mielőbb szeretném megtalálni. Aggódom Sara miatt. Az earl és Belinda nem tartózkodott otthon. . . belépett a szobába.Sara nekem azt mondta.felelte Nathan. A fenébe.Sara itt járt. Szerencséje volt. asszonyom. mert Sara anyja félénken hátrálni kezdett. de néhány zárt ajtót betört. .Nem akarom bántani. .kérdezte Nathan. . hová megy? . . hogy a márki elvégezze a dolgát. . a nehezét meghagyom neked.Megmondta. Mialatt Caine őrt állt. és várta. amikor Nathan felbődült. Amikor meghallotta a hangját. Még egy lépést tett. Felzaklatod a keresztlányomat. De a félénk asszony annyira megrémült. Caine? Miféle nehezét? . Caine. s kinyitotta az ajtót. Miért akarja megtalálni? . de jó húsz perce elment.

. gyakran harcba szállt miattam.Tehát mégis miatta aggódik? Ha csak egy kicsit is. Tudja.Talán magának is szüksége van rá . De mást nem akar. .Persze. hogy valamilyen módon mindenképpen hozzájuttatja magát. hogy miatta aggódom. mielőtt újra elhagyja Londont. hogy helyrebillentse az erőegyensúlyt.Igaz. hogy megszerezze a király adományát? Sara elhatározta. hogy csak azért akarja visszakapni a lányomat. .felelte a nő. Az idős asszony szeme könnybe lábadt.mondta az asszony. Sara ilyenkor mindig mellém állt. .jegyezte meg. .kérdezte sógorát.mondta Nathan határozottan. Lady Victoria elmosolyodott. az én kis békéltetőm . Winston gyakran belerángatta a testvérét.Nem értem .Nem hiszi. Azt mondta. el kell intéznie néhány dolgot. Nathan a homlokát ráncolta. . hogy visszamegy magához.Maga megfosztotta az ártatlanságától. . . Nathan a fejét csóválta. Nem fog visszajönni. Mindannyiunkban csalódott. Nekem azt mondta. . . Sara anyja kezdte átérezni Nathan szenvedését. muszáj megtalálnom. Pedig éveken át hitt magában. de szereti? Nathan bólintott.Régebben úgy neveztem.Nem lehet. -A férjem. . Ekkor Caine is belépett. így sokkal könnyebb volt. asszonyom mondta Nathan.Miféle harcba? -A családi perpatvarokra gondolok . Mindketten ártottunk neki.Sara mindig kedves szavakkal illette magát. . úgy értette. . Gondolom. . .mondta Nathan. mylord. hazamegy.mondta hirtelen az asszony.Sara megérdemli a békét és a boldogságot . Sarának szüksége van rám..Asszonyom.Ő jobb sorsot érdemel.Nem hagyja el Londont . hogy maga valaha is ártott neki. . hogy Sara a te házadba ment? .Amikor idősebb lett. Henryt a családi ügyeinkbe.

suttogta Caine. Maga volt számára a fényes páncélú lovag.A férfi. akkor hová mehetett? Hol a te otthonod? Nathan visszafordult Sara anyjához.jegyezte meg Caine. mekkora bajba sodor másokat.kérdezte Nathan. Nathan meg sem hallotta a sértést.A neve Grant. ..Még egyszer köszönöm. .magyarázta Sara anyja. Mindig álomvilágban élt. . Már elfelejtetted? Apám cimborái felgyújtották. . . hogy nézzen bele az aktákba. . . Persze ezt csak előttem ismerte be. A többi rokona mind kigúnyolta volna. .Egyetlen asszonynak sem lenne szabad félelemben élni. hogy megint Sara legyen a bűnbak. A férjem lefizette. . . Nathan és Caine visszafordult.Sara kislány kora óta szereti magát. amikor Sara anyja suttogva megszólalt mögöttük.Köszönöm a segítségét.Nekem nincs házam.Retteg a férjétől . Caine bólintott. és a bejárathoz kísérte. Caine bólintott. Segít ez valamit? Nathan szóhoz sem jutott. .Köszönjük. Mielőtt a két férfi ígéretet tehetett volna.A neve Luther Grant.Miért árulta el? . Nathan. és nem törődik vele. . aki felderítette az apja múltját . Sara anyja b zárta az ajtót. Luther Grant.Mit mondott? .kérdezte Nathan. senkinek se mondják el. Már mindketten kiléptek az ajtón. hogy tőlem tudták meg! Abból sok bajom származna. A minisztérium egyik őre. Ezzel rengeteg időt megspórolhatunk. Kérem. Winston ezúttal túl messzire ment.A lovag páncélja pedig percről percre fakul .A fenébe. . Lady Winchester. Az asszony megfogta Nathan karját. értesítem magát. Amint megtalálom Sarát. A férjemet elvakítja a kapzsiság. Csak ennyit hallottam.Mert helytelen dolog volt. . Nem hagyhatom. .

Elvette Colintól a felajánlott zsebkendőt. Amikor Caine-re nézett. ha történik vele valami. .Sara visszajött. Nathan . Annyira megkönnyebbült. Sara a Tengeri Sólyom fedélzetén tartózkodik. . Colinnak talán vannak hírei. Jimbo és Matthew elkísérte.Hol keressem most.Akkor hol a pokolban van? . bár a gondolatai már máshol jártak. Amikor Nathan és Caine belépett. és fivérére vigyorgott.mondta Caine. .A Tengeri Sólyom volt az egyetlen közös otthonunk mondta halkan. . Az íróasztal szélére támaszkodott. . Caine megkönnyebbülten felsóhajtott.Nathan bólintott. . Nathan belekapaszkodott a reménysugárba. hogy valamelyik embered látta valahol. A rettegés az idegeit marcangolta. .Ő talált meg minket . mit teszek. hogy ő talált meg minket? . . A Smaragd Hajózási Társaság ablakaiból gyertyafény szűrődött ki. hogy hirtelen elöntötte a jeges veríték. ahogy Nathan gyakorol. szemében félelem tükröződött.kérdezte Caine.kérdezte Nathan.ígérte Caine. .Azt követelte.Megtalálta már valaki Sarát? . hogy vigyük haza. Az utcák narancssárga fényben fürödtek.Mit gyakorol? . -Kár. Lehet. . Nagyon szerettem volna látni. . . Colin bólintott.A térden állást. és megtörölte a homlokát.mondta. . Annyira megszoktam már.Ezek szerint Sara nem neheztel .Megtaláljuk. .kérdezte Caine a fivérétől . Képtelen volt gondolkodni.Szerintem először a rakpartra kellene mennünk.Tehát a Tengeri Sólymot tekinti az otthonának? Nathan gyomorgörcse oldódni kezdett. Az úton egyetlen szót sem szólt. nem is tudom.Hogy érted azt. Colin talpra ugrott. Caine? Hová mehetett? Istenem. .kérdezte Colin. Alkonyatkor értek a rakpartra.

Tizennegyedik fejezet Nathan hamar megunta az üres fecsegést. nem az ellensége. A társa volt. El sem tudta volna képzelni nélküle az életet. vagy akkor. Látnia kellett Sarát Meg kellett győződnie róla. amiből Nathan arra következtetett. Bolond volt. A kabin ajtaja nem volt bereteszelve. mint gondolta. Felesége két gyertyát égve hagyott. és azonnal megpillantotta az alvó Sarát. ha túl hideg volt. Hogyan lehetett ennyire vak. hogy a legénység nagy része a fedélzeten tartózkodik. a kocsmákban. És úgy fogja szólítani. A felismerés egyáltalán nem volt olyan fájdalmas. Nathan belépett. Érezte. A legénység egy része őrt állt a három fedélzeten. A matrózok az első éjszakát általában a kikötőben töltötték. hogy együtt mindenre képesek lesznek. Egyetlen szó nélkül otthagyta Colint és Caine-t. hogy álomba sírta magát. míg mások a tiszti étkezdében foglaltak helyet. Még egyszer beszélnie kell vele a tűzvédelmi rendszabályokról. majd kievezett a Tengeri Sólyomhoz. hogy amíg Sara mellette áll. ahogy mások szólítják a feleségüket. Nathan gyorsan bezárta az ajtót. ennyire közömbös? Sara sosem próbálta manipulálni. A függőágyakat csak rossz időben használták. Körbepillantott a szobában. De aznap kifejezetten meleg volt. Hogy többé nem kiabál vele. hogy a matrózok úrnőjüket őrzik. Megfogadta. és nem akartak a fedélzeten aludni. hogy mindig jó lesz hozzá. Feleségét nézte. semmi sem győzheti le. Szerette őt. Tudta. Sara időnként csuklott. Sara mindig elfelejtette elfújni a gyertyákat. és kezében késsel aludt el. és Nathan tudta. A szerelme erőt adott neki. hogy jól van. Néhány ember itt feszítette ki a függőágyát. Sara ruhái Nathan ingei közt . gondolta Nathan. és nekitámaszkodott. Iszonyú bűntudatot érzett. Meglepetten tapasztalta.

és oldalra fordult. és égy kötélre teregette őket. hogyan kellene bocsánatot kérnie Sárától. Nathan nem merte magához húzni. Hajnalban aludt el. Sara egyik ruhája leesett.Sara nem akarta. Levetkőzött.Igazán értékelem. . hogy az ostorhoz erős érzelmi szálak fűzik. úgy alszol.Te az ostoromat használod ruhaszárítónak? Tényleg nem akart kiabálni. majd a hasára fordult. s közben hozzáért a szárítókötélhez. hogy képtelen lenne uralkodni magán. hogy levegye a csizmáját. Csak ekkor jött rá. Amikor átkarolta a feleségét. mint a bunda.Mi a fenéért nem ébresztettél fel? . Nem volt könnyű. Először Matthew-val találkozott.lógtak. hogy átölelje feleségét. . és felment a fedélzetre. A ruhái is eltűntek. figyelmes . Lehajolt. . mert tudta. és Sara mellé feküdt. de Nathan elkapta. hogy másnap reggel kioktatja Sarát a tűzvédelmi rendszabályokról. . amit alá kell írnod. Sara kimosta a fehérneműit. amit a kabin két fala közt feszített ki.. De Sara nem ébredt fel. Mindenütt az ő dolgai hevertek.motyogta Nathan. fésűk és hajtűk borították. Halálosan kimerült volt. mielőtt földet ért volna. Egyszerűen megfeledkezett magáról. . . Nathan az alsóneműket kerülgetve levette az ingét. Álmában motyogott valamit. . Aztán elhatározta. Sara és Jimbo visszament vele az irodába. Azon gondolkodott. Sara birtokba vette a kabint.Hol van Sara? . csak nem a hajókonyhán? A tengerész a rakpart felé intett.Úristen.Azt mondta. miből készítette felesége a szárítókötelet.Nagyon.. és tudatja vele.kérdezte. Nathan egy pillanat alatt lecsillapodott. az meg sem mozdult. Nathan nadrágot húzott. hogy zavarjunk .magyarázta Matthew. De Sara nem volt ott. Még soha senkitől nem kért bocsánatot. és elmosolyodott. . Néhány óra múlva felébredt. Az íróasztalt hajkefék.Colin ideevezett néhány papírral. .

Nem hinném. . Nathan elképzelte a jelenetet és elmosolyodott.Miről beszélsz? .kérdezte motyogva. -Te rontottad el . helyrehozni is neked kell.mondta. Egyébként pokolian szánalmas látványt nyújtott.Ekkor Colin következett . hogy hiszel benne. .folytatta Matthew. Legjobb lesz.felelte Matthew -. Ha nem teszed.kérdezte Nathan.Nem sírt. vagy inkább Iván? Már nem emlékszem pontosan. . . majd elindult. A mi Saránk szíve olyan.Úgy? . ha erre vagy kíváncsi. Megkért.Még mindig nem hiszel a mi Saránkban? . hogy vigyem . . hogy most hirtelen abba tudja hagyni. . el fogod veszíteni. .Szerintem egyszerűen csak nem akart találkozni veled mondta. mint egy virág. Nathan a barátja mellé lépett. fiú. Aztán hirtelen megtorpant és visszafordult.Matthew? Hogy érezte magát Sara ma reggel? A tengerész Nathanre meredt.Matthew a fejét csóválta.motyogta Matthew. .Aztán Chester.Most mi a fenét csináljak? . . elpusztul. Jimbo hozzárohant és alaposan leszidta. mennyire szereted. hogy ledorongolhassák Sarát. Megbántottad.Az emberek hűségesek hozzá . Nathan. ezért ma igyekeztünk a kedvére tenni.Amikor Sara kiszállt a kocsiból az iroda előtt. Csak a tudomására kell hoznod.Kétlem. Nathan a fejét csóválta. Nathan.Ezt meg hogy a fenébe értsem? . . És nem hibáztathatom érte. . .Le volt sújtva . az emberek szó szerint sorban álltak. amiért egyedül indult útnak ebben a veszélyes városban.Miről beszélsz? . hogy Sara ezek után hinni fog nekem. . .. fiú. Ha rátaposol egy virágra.Összetörted a szívét.És a történtek után kissé mindannyian bűnösnek éreztük magunkat. ha megpróbálod kimutatni.Évek óta szeret téged.. Isten bizony. hogy visszahozza Sarát.

. . .Azt hiszi.Említette.kérdezte. . . . hogyan gyógyítsa be. hogy csak a kincset és a földet akarod. .Akkor tudja. És most el kell veszítenie..felelte Jade.magyarázta Jade. Azon nyomban megtorpant és visszafordult.Nathan hirtelen úgy érezte magát. hogy Sara sokkal fontosabb a számára.Bocsáss meg . mit fog mondani neki.Nathan. hogy Sara Colin és Jimbo mellett biztonságban van.Nem kell kiabálnod. Egy szakértőtől kellett tanácsot kérnie. . Tudta. Sara miatt aggódsz? Ő jól van. Sebet ejtett a szívén.suttogta. Bekukkantott az üres nappaliba...felelte Nathan.. .Beszélnem kell Caine-nel .Nem. és ha megint felébreszted. Jade utána kiáltott.Nathan. Nathan elvigyorodott. amikor ezt meghallotta.Itt van? Hogy.Hol van? A fenébe. hogy talán nem örülnél. ezért egyenesen a húgához ment.A dolgozószobában van .szeretni.Én már bocsánatot kértem Sarától. Sterns baltával fog neked rontani. .horkant fel Matthew.Hogyhogy ilyen hamar? .. Nem akart találkozni Sarával. Jade nyitott ajtót. Épp az imént költözött be a vendégszobába. hogy kezdem. . amiért tévesen ítéltem meg. Nathan már a folyosón járt. nem érdekelte más. fogd vissza a hangod! Olivia épp az imént feküdt le. még nem tudja . . Nathan? . kérlek.mondta Matthew mosolyogva.Hogy tévesen ítéltem-e meg? .Colin visszahozta hozzánk . Elindult Caine dolgozószobája felé. Te is.. .. fiú. . ha elmenne. Kezdetben Nathant valóban.vissza Nora szigetére. és nem tudta. csak nem ment el? . . még sosem láttalak ilyen állapotban. amíg nem tudta. majd visszafordult húgához. majd felöltözött. . Átadta Matthewnak a hajó parancsnokságát. de hamarosan rájött. és bement a városba. mint egy esetlen kamasz . Jól hallak .Nem fog elhagyni engem.

Beszélnem kell veled. Nathan. Nathan? .Te még sosem kértél senkitől semmit. Caine ekkor újra próbálkozott. Végül elfogyott a türelme. igaz. . hogy elhagyjon . Eltelt öt perc. . Nathan visszautasította. Az arca elszürkült. bátyám. . rád férne.Úgy nézem. .Szükségem van a segítségedre . . . Nathan nem kopogott. . beszélni akarsz velem.Bökd már ki. hogy bocsánatot kértél-e tőle. A csattanást gyermeksírás követte.Konyakot? . mit akarok.Nem! . mintha súlyos fájdalom gyötörné. ha sógora a helyszínen kiadja magából a vacsoráját.Még nem is tudod.. Nathan! . Caine nem lepődött volna meg.kérdezte.Azt mondtad. Mondd el. majd intett Nathannek. mit akarsz! Nathan hitetlenkedve meredt a sógorára.Igen. . aztán berúgta az ajtót. Caine komótosan összehajtotta az újságot. . . és úgy tett. Szeret téged.Jade utána futott. mégis megígéred.mondta. . És elhatározta..A fenébe.Rendben. Segítek.üvöltötte Nathan. Berobogott a dolgozószobába. Leülni sem volt hajlandó. . majd újra járkálni kezdett. hogy ő nem tenne ilyet. és olyan képet vágott.Nem engedem.Olyan.Erre magam is rájöttem .felelte Caine.Azt akarom tudni. . Caine meghallotta sógora hangját. Nathan hirtelen megállt. Nathan. Caine hátradőlt a székben. Gyorsan leült az íróasztala mögé. Nathan bólintott.csattant fel. hogy segítesz? Miért? Caine hangosan felsóhajtott. hogy foglaljon helyet. ülj már le! Kezdek szédülni. amiért árulással vádoltad? Tudom. . nehéz. . amiben csak tudok. . és figyelte a fel-alá járkáló Nathant. mintha elmerülten újságot olvasna.Igaz. hogy elhagy.

Rájöttem.Piszok nehéz. Legalábbis régebben szeretett.. hogy nem kell az ellenségemnek tekintenem.. igaz? Nathan vállat vont.Szeret téged? .mondta Caine. mint egyszerű partner. .felelte Nathan habozás nélkül.Sarával akarod leélni az életedet? Vagy csak kolonc a nyakadon. Leromboltam Sara hitét. .Kedvelem. .Persze.motyogta Nathan. de most képtelen vagyok józanul gondolkodni.Hogy érted ezt? .Nézd! .Szereted őt. hogy ez a. . igaz? . .Az ég szerelmére. mint ahogy én is szem előtt tartom az ő érdekeit. szem előtt tartja az érdekeimet.Nem szeretek másoktól függeni. Nathan. amit el kell viselned. igaz? . hogy segítek neked. A két férfi egy percig hallgatott. Sara a feleséged.Nem tudtam.Hogyan? . hogy szeret . .Sara szerint te azt vártad tőle.Matthewnak igaza volt. hogy hozzájuss a király adományához? . hiszen a feleségem.Bízni sem szeretsz másokban. Állandóan ezt hajtogatta.Persze . . Nathan? .Akkor segíts neki megtalálni. te a fivérem lettél. Sara elvesztette a belém vetett bizalmát.Tehát Sara többet jelent számodra. Nathan sóhajtott. Caine a plafonra nézett.Úgy érzem.. Nathan nem felelt. A partnerem Colin. Mindent elrontottam.Nem tudom elképzelni az életem nélküle . . A partnerem. szeretet dolog ennyire bosszantó lehet. Természetes. . majd folytatta. . . Caine.Amikor elvettem a húgodat. . hogy eláruljon. .A te partnered Colin. Így van? Nathan ismét vállat vont. . Hiszen erre való a család. ezért Caine folytatta. Nathan az ablakhoz ment és kibámult.felelte Nathan hevesen. .

mondta Nathan. . hogy tíz perccel korábban maga is pontosan ezt javasolta. Olyan. megfordult.Mivel fogalmam sincs.Hogy a fenébe nem gondoltam erre hamarabb? . .kérdezte. de Nathan lehervasztotta a . Rátapostam..vágott a szavába Caine.Azt hiszi. .Megmutatom neki . .Remek ötlet . hogy egy idióta is rájönne. hogy akarod elérni ezt a. de mielőtt megkérdezhette volna sógorát. én pedig rátapostam.Már mondtam. Nathan meg sem hallotta sógora megjegyzését. hogyan jutott erre a következtetésre. . mint egy virág. nincs értelme emlékeztetnie a sógorát. mit érzel! . de minden megváltozott. . .mondta.Tanácsra van szükségem. Nem ismerek nála válogatósabb teremtést.Sara egész idő alatt feltétel nélkül szeretett engem.tette hozzá tárgyilagosan. .Tehát mit akarsz tenni? . Nathan? Magasságos ég. Caine. Kezdetben valóban így volt.A szívére. Segítened kell. Rátapostál a virágaira.Sara olyan érzékeny .szakította félbe Nathan. . . hogy engem csak a kincs és a föld érdekel.Tudom.Visszaadom a hitét. Aztán Nathan kihúzta magát. Caine megpróbált nem mosolyogni. Te szakértő vagy nőügyekben . hogy segítek. Caine megengedett magának egy mosolyt. .Tudom .Olyan egyszerű. Caine úgy érezte. . Caine vigyorogni kezdett. . és Caine-re nézett. Helyre kell hoznom a dolgot.Mint egy virág. Mivel Nathan nem rá nézett.Nathan. Caine-t meglepte a hír. . te költő vagy. mire nem gondoltál.jobbat érdemelne nálam. egyszerűen mondd meg neki. ha bárki más hozzáérne. .Most mondd el.. . nem is felelhetek.. a fenébe is.Jade sosem akart férjhez menni. de megőrülnék. . Nathan válaszolt. Eltelt újabb öt néma perc..

jegyezte meg Caine. .Mert mindenki ott lesz.mondta Nathan. és sógorára mosolygott.mosolyát.mondta Nathan.Addigra meglesz az írásos vallomása .De miért Farnmount bálja a határidő. Nathan.Ne fesd az ördögöt a falra! Hamarosan minden kiderül.Még Farnmount bálja előtt be kell ismernie. mi volt a szerepe a cselszövésben. a hunt juttatja eszembe. . Most.Lehet.Az emberek félnek ettől a báltól. Ha meglátom. .Tudod. . amit csak ő tud. hogy faggatózással semmire sem megy.. . Caine hátradőlt a székben. . . . Caine-nek nem maradt ideje a válaszra. de tudta.. hogy ő lesz Dunnford bácsikád következő áldozata . De Nathan már a tervre koncentrált. Biztosan van benned valami.Beszélnünk kell Granttel.Luther Grant ügyében kell segítened . Meg fogja kapni. . Nathan. muszáj így rohannod? Az előbb még nőügyekben kértél tanácsot. hogy megtaláljuk.Már kerestetem a gazembert. Caine még mindig nem értette Nathan tervét.ígérte Caine. Nathan. én mindig nagyon élveztem ezt a bált.Te nem szoktál elmenni. Pár perc múlva ismét megszólalt. amire meg szokták hívni őket .Az isten szerelmére.Még ma sem értem. . Két napunk van. majd mosolyogva hozzátette: . Dunnford minden alkalommal gondoskodik a szórakozásukról. Nathan. mindig Attilát.Ez az egyetlen rendezvény. . . értékelni. te is emlékeztetsz rá. most meg.jelentette ki Nathan. hogy belegondolok. . Ez az egyetlen rendezvény. aztán az ablakpárkánynak dőlt.Az idén elmegyek. amin a barátságos rokonaid is részt vesznek. Mindenki attól tart.. . hogy elmenekült . amit megérdemel. Caine bólintott. .. . .De kihagyni sem akarják.

hogy a bálon akarja kirobbantani a botrányt? Az ördögbe. hogy kiegyen minket a vagyonunkból.. . hogy elhagyja a házat. .felelte a sógora. Caine szeme hirtelen felcsillant.Össze tudsz hozni Sir Richardsszal? Mielőbb fel akarom világosítani.mondta Nathan. én nem is tudom. mi a terved! Nathan bólintott. Világosan a tudtunkra adta. Hanem Saráról. Nathan. . de miért kell neked Colin beleegyezése Granttel kapcsolatban? . majd ellökte magát az ablakpárkánytól.Szeretnék kérni még egy szívességet. Ma reggel beszéltem vele. . holnap délután összehozzuk a találkozót. .Jimbo a konyhában ül.mondta.Ha szerencsénk van. Lehet. miért nem figyelsz? Caine felsóhajtott. .Igen? . . hát persze. és éppen azon van.. Caine elmosolyodott. .És a Winchesterek is. hogy tudunk róla? Ne aggódj Grant miatt! És most mondd el.Miből gondolhatná. aztán elmagyarázta. mit akar tenni.A bálon a régens herceg is részt vesz. Jade és én szintén vigyázunk rá. . -A hadügyminiszter már tud Grantről.Nem folytatta.Hacsak el nem tűnt. .Winston. . amíg ez az egész véget nem ér. hogy Sarára vigyáz. visszaérsz ma estig? .Igen .Gondolod. Nem akarom.Engem csak egyetlen Winchester érdekel . . Mit gondolsz. . Nem engedi.. Nem lenne tisztességes. hogy a Winchesterek karmaiba kerüljön.magyarázta Nathan.Megpróbálok . hogy épp most vonja kérdőre a gazembert.Most pedig beszéljünk Saráról! Valakinek szemmel kell tartania. .felelte Nathan. .Megpróbálok.Igen . . ha a társam beleegyezése nélkül cselekednék.Nem akarok ostobának tűnni. Előredőlt a székben. Ha történik vele valami. Caine. Amikor befejezte. . . Nem is találhatna jobb alkalmat. Caine. Az istenért.Már nem Grantről beszélek .Most beszélnem kell Colinnal.

töprengett Jade.Miért nehezíted meg a dolgomat? Csak írd le őket.. Vajon mi az ördög ütött belé? . s gyorsan bólintott. mint a feleségemet? .Azt akarod.A francba.bömbölte Nathan.Dehogy . ha leírnád nekem egy darab papírra.Pontosan erre gondolok . .Sarának is tetszeni fognak. meghallotta férje nevetését.A fenébe. rendben? A papírt majd hagyd az asztalon! Caine nem mert nevetni. . ha megszólítod Jade-et.felelte. hogy minden jól sikerüljön. miközben Sarának udvarol. mik azok . De elmosolyodott.üvöltötte Nathan. Caine végül megértette sógorát. Elképzelte.A szerelmes szavak nem fontosak. Nathan éppen virágokról beszélt. mit érzel! Nathan nem felelt. Caine hitetlenkedve meredt sógorára. .Nem mersz találkozni vele. dehogynem . mielőtt elmégy? . Nathan indulni készült.Rendben.Szeretném. igaz? .Benézel Sarához. . hogy Sarát is úgy becézzem. . . . . . . Nathan a fejét csóválta.Te mindig azokat a nevetséges becéző szavakat használod. Megállt és hallgatózott. Amikor Jade elhaladt a könyvtár előtt. az asztalon fogom hagyni . .Miért? .Csak azt akarom. amint Nathan időnként a jegyzeteibe pillant. Egyszerűen csak mondd el neki.Jade-nek tetszenek azok a nevetséges becéző szavak. hát azért. .csattant fel Nathan. .Előbb fel kell készülnöm. . hogy tudjam.kérdezte Caine.mondta Nathan. Nathan.

Apja cselszövéshez folyamodott. ha kirobban a botrány. és éppen át akarta adni Sterns-nek. Anglia jövendő uralkodója. Sara pedig eltökélte. Az ablak előtt ült. Mégsem fordulhatott senki máshoz. és végül bámulni kezdte a ház mögötti apró virágoskertet. Már lepecsételte. De hogyan vigye a színe elé az ügyet? Beleborzongott a gondolatba. művelt férfi volt. hogy nem ő az egyetlen. Sara gyűlölte őt. A tömegek körében is rendkívül népszerűtlen volt. és a régens herceg kénytelen lesz visszatartani a földet és a kincset? Sara ezt nem hagyhatta. aki ritkán rendelte alá az érdekeit az ország gondjának. ezért írt egy levelet. mennyire ostoba volt. Elhatározta. amelyben másnap délutánra kihallgatást kért a hercegtől. ezért elhatározta. és arra. hogy megszegi a szerződést. Rettegett a jövőtől. De sajnos ezzel ki is merültek a jó tulajdonságai. hogy beleszeretett. De nem tudott a történetre koncentrálni. hogy néhány hónappal korábban a feldühödött alattvalók betörték a hintaja ablakát. jóképű. amikor összefutott Caine-nel. mellyel lemond a királyi adományról. mert a herceg nagyon könnyen változtatta meg a véleményét. Nathan miért nem tudta szeretni őt? Ezt a kérdést tízpercenként feltette magának. hogy Matthewval visszamenjen Nora szigetére. De mi lesz. Nathannek meg keli engednie. akit addig nem koronázhattak meg.Tizenötödik fejezet Sara a délutánt a vendégszobában töltötte. Sara tudta. Csak Nathanre tudott gondolni. Sara hallotta. Meg kellett nyernie a régens herceg támogatását. kéjsóvár piperkőcnek tartotta. De Sara leginkább azért vetette meg. aki nem szereti. Cserébe az aláírásért. amíg apja meg nem halt vagy hivatalosan őrültnek nem nyilvánították. Nem akart olyan férfival élni. Elkényeztetett. hogy alkut köt Nathannel. és olvasni próbált. Sógora azért jött. de nem találta a választ. Sara a lehető . György. hogy ebédelni hívja. aki nem szereti a herceget. és így Nathan kezére juttatja a királyi adományt. hogy kiegyenlíti az erőviszonyokat.

ugyanakkor riasztó is. és csengetett. Várt néhány percet. Miután Jimbo és Sara elment. Sara . kikapta a kezéből a levelet. . de nem tudtam. Sara naivitása elragadó volt. . hogy tévedsz. miközben végigkísérte a folyosón. Jimbo a hallban várt rájuk.Nagyon remélem. Remélem. .. Caine a homlokát ráncolta. . Sajnos néha előfordul.Majd elküldetem az egyik szolgámmal . Caine az asztalfőre ült. . hogy egyen valamit. holnap délután fogad. a feleségemnek igaza van. Jade vele szemben.mondta Caine. Caine . a maga apja egyike volt azon keveseknek. és megkérte. Sara . jade. .Sara. Még csak nem is kedvelem. kihallgatást kértem a hercegtől.Attól tartok. .szólt közbe Jimbo. akik támogatták.legudvariasabban közölte.Amikor a herceg el akart válni a feleségétől.Miért? . Caine átnyúlt Sara feje felett.kezdte. Ezt meg is mondta Sarának. .vallotta be. Jimbo Sara mellett foglalt helyet. hiszen a herceg az apád oldalán áll.Igen.De a herceg biztosan félreteszi a személyes érzéseit. Caine felbontotta a levelet. hogy Sara személyesen ismeri a herceget. .. hogy óriási udvariatlanság. . de észbe kapott és elpirult.Nem ismerek mást. elolvasta. .Ami a levelet illeti. aki a Carlton House-ban lakna . majd ő is bement az ebédlőbe. és mielőtt a tengerész igent mondhatott volna. Caroline-tól.kezdte. .kérdezte Jade.Bár tudom. de észrevettem. Caine viszont legalább ennyire udvariasan ragaszkodott hozzá. és zsebre tette. hogy nem éhes. Jimbo.. hogy véletlenül kimondom. én nem ismerem személyesen. . . Lesütötte a szemét. Sosem fogadott el nemleges választ.Ó.magyarázta. ha egy hű alattvaló érdekeiről van szó. Sara átadta neki a levelet. hogy a levelet a régens hercegnek címezte.Elnézést. amit gondolok . kísérje Lady Sarát az ebédlőbe! Egy percen belül én is ott leszek. hogy kézbesítse.

akkor igen.Nathan is csodás apa lesz .Azt hittem. de őszinte akarok lenni. És nagyon intelligens. Sterns megígérte. hogy ma este a karomba vehetem. hogy elbánjon az apjával! Sara a fejét csóválta. Sara nem felelt. .Csodás kisbaba . .Ha valaha megtanul csendesen beszélni. Már senkire sem akarok számítani.Neki önmaga a legfontosabb. s közben tovább mosolygott. mert Nathan vigyáz rám. hogy Caine sűrűn bólogat. hogy oldja a feszültséget. . Amikor a desszertestálca lekerült az asztalról. és engedje. Olyan sűrűn változtatja a véleményét. mint a minisztereit. hogy ezt kell mondanom. Ekkor hirtelen elvörösödött. . hogy ilyen szülei vannak. . Jade megszólalt. Jimbo. . ha hiú reményeket táplálna. . Caine.kérdezte jade. A megjegyzést néma csend követte. . a fenébe is. de még nem láttam.Állandóan mosolyog. csak magammal nem. Tévedtem. Nem szeretném.mondta. nem számíthatna rá. . Mindenkivel törődtem. Meg kell tanulnom megállni a saját lábamon. . Sajnálom. Sara észrevette.Hallottam a hangját . Jade tovább fejtegette a három hónapos kislány figyelemreméltó képességeit.Nem akartam megtanulni úszni . .Elnézést . . Caine? . .Olivia nagyon szerencsés.vallotta be -. hogy ezt a csatát Nathan vívja meg! Álljon mellé.Nathannek számtalan nagyszerű tulajdonsága van mondta. Bármit is ígérne magának.nem szívesen ábrándította ki.mondta Jade.suttogta. . nem lesz szükségem rá.Nem gondolod. bízzam Nathanre a harcot? Ez nem helyes.mondta Jade. .Nem . És most azt mondjátok.mondta. mesélni kezdett a tengeri kalandjairól.Láttad már a gyönyörű kislányunkat? Sara elmosolyodott. Ezt azonnal észrevettük. Jade a férje lábába rúgott. Erős akarok lenni. Hagyja.

-Ó? És mik lennének azok? . de ő maga nem bízik senkiben mondta Sara.bökte ki Jimbo. . ha nem mutatna némi érdeklődést.Egy nő miatt sebes a háta . Nathannel makacsabb emberrel még nem találkoztam.Beszélj te! . Jade elmosolyodott. . A háta csupa sebhely. hogy rossz irányból közelednek a témához. majd megszorította felesége kezét és hozzátette: Nathan csúnya és kellemetlen alak. olyan tökéletes. uram.mondta Jade. bár maga sem tudta. de a szíve kemény. . .És ugyanez a nő sebezte meg a szívét.mondta.Szerintem Sara sem tarthatja szépnek . . Jade válaszra nyitotta a száját.Azt hiszem.Bátor a fiú . Kívülről olyan jóképű.Jade-re nézett.Feltűnően. Hihetetlenül vonzó.kérdezte. de úgy érezte. hogy megbízható. . Végre sikerült kipréselni Sarából némi érzelmet. Caine-hez fordult segítségért. ezt mindenki tudja.Beszélj Sarának Nathan jó tulajdonságairól! . s egy újabb süteményért nyúlt. . Caine a feleségére meredt. mint a márvány. Félredobta az asztalkendőjét és felállt. udvariatlanság lenne. . hogy a saját sógora így beszél .kiáltotta Sara.. és önelégülten elvigyorodott. Szerintem félelmetes.Lehet. így van-e. gondos . .Sara nem akart Nathanről beszélni.A bátyád olyan.felelte Caine. . .szólalt meg Caine. Sara levegő után kapkodott.Nathan egyáltalán nem csúnya. aztán elakadt. és amikor felesége ránézett.Nathan megbízható.Én sosem tartottam szépnek Nathant . mint egy gyönyörű szobor.. Sara egyik megjegyzéshez sem fűzött kommentárt. Caine cinkosan rákacsintott. de ez még nem bűn. Válaszáért egy újabb rúgással jutalmazták.Lehet. . Kezét Jade kezére tette.kelt Sara azonnal férje védelmére -. majd megszólalt. Caine rájött. hogy egy kicsit valóban makacs . . . de Caine tovább vigyorgott.

Elég ránézni. Ebben a pillanatban érkezett vissza Jimbo. .Hogy értette azt Sara.ismerte el Jimbo. és busás zsákmánnyal távoztunk a szigetről.felelte Caine. . .mondta Caine. ha megbocsájtanak.kérdezte Jimbo. . .róla. .Miért tépte ki a kezemből Sara levelét? Csak nem gondolta.Nekem is el kell intéznem néhány dolgot. Meg kell beszélnem valamit Sir Richardsszal. .Várj egy percet! . hogy a fiú már kiagyalt valami tervet szólt közbe Jimbo. – Azért vettem el. hogy Nathan sebeit egy nő okozta? . .A levél a zsebemben van . . Kihallgatást kért a szerződés ügyében. . majd elindult az ajtó felé.Igaz . . mi tudjuk. Jimbo összevont szemöldökkel Caine-re nézett.Caine. Jade megkönnyebbült.Igen . Ennyi az egész.Nem magyaráztad el.Csak .Ki vezette félre? Hiszen a tűz miatt rekedt a börtönben. hogy szereti Nathant. nem igaz? . majd Sara után szaladt.kiáltott utána Jade... . szeretnék visszavonulni.Feltételezem.Hallgass.suttogta.mondta Jade. szerelmem! ..Szeretlek . . hogy.Túl messzire mentél. Későn érek haza. beletörődött. Hiszen már tudjuk.Caine.kérdezte Jade rémülten.Bocsánatot kell kérned tőle. amit Sara is elmondott. .Igen.. miért bosszantottad fel Sarát. . . ez a legnagyobb durvaság.mondta Caine. Caine felállt. mi állt benne? kérdezte Jade.Miért kell beszélned a hadügyminiszterrel? . .nyugtatta Caine.De Ariah miatt zárták be. hogy szereti . Caine . Most. Jade. Már visszavonultam. Caine lehajolt és megcsókolta. ugye nem léptél be megint a titkosszolgálatba a megkérdezésem nélkül? Megígérted.Túlélte. . mert el akartam olvasni. . hogy kézbesítem? .Nathannek akarok elintézni valamit.Csak az. . .

hogy a régens herceg nem reagál a kérésére. úgy érezte magát.Attól tartok. hogy mégis megérkezik a . göndör haját az apjától. hogy Nathan valóban mellette aludt. hogy Nathan azért nem ébresztette fel. és tudta. hogy Sara árulta el. A herceget valóban nem érdekelték az alattvalók problémái.Megkeressük a mamát. Jimbo és Jade értetlenül bámult utána. Sterns kivette Sara kezéből.kérdezte Sara. hogy az éjszaka férjéhez bújt. drága angyalom? . . Sara arra a szomorú következtetésre jutott. a mi kis drágánk egy dologban Nathan nagybátyjára ütött. a másikban üvöltött. és a délután jó részét járkálással töltötte. mint egy operaénekes. Ekkor a kislány mocorogni kezdett. fekete.dorombolta. Este Sara megnézte a kis Oliviát. mi legyen a következő lépése.mondta.folytatta vigyorogva. hogy a problémái újra legyűrik. Ő is imád ordítani .magyarázta. .eszébe akartam juttatni . Az egyik percben mosolyogva gügyörészett. mint egy kifacsart vénasszony. Azon gondolkodott. Zöld szemét az anyjától örökölte. és várta a meghívót. Caine-nek igaza volt.Sara. és a frizuráját is elfeküdte. Ebédelni sem ment le. mert a helye még meleg volt.vallotta be Sterns mosolyogva. A szeme alatt sötét karikák éktelenkedtek. alaposan felhergelte magát. . . Még mindig azt hiszi. Egész délelőtt az ágy szélén ült. még le kell írnom néhány becéző szót. Sara nem szívesen ment vissza a szobájába. Szörnyen bosszantotta. Pedig szép akart lenni. . Egyedül érezte magát.Nem hagyhatom el a házat . . gondolta. Másnap reggel halványan emlékezett rá. és az egész éjszakát átaludta. Tudta. A töprengését Caine kopogása szakította félbe.Lehet. mielőtt elmegyek. mert még mindig haragszik. Mire végzett a fürdéssel. Gyönyörű gyermek volt.Hová megyünk? . Bár az egész éjszakát átaludta. Korán lefeküdt. van egy kis dolgunk . ami sosem érkezett meg.De most bocsáss meg. . amikor a régens herceggel találkozik.

pocakos férfi állt. Nathan találkozni akar magával a hadügyminisztériumban. Megfordult.Amíg távol vagy.mondta Caine. Sara nem felelt.Már majdnem elkészültünk. Caine kinyitotta a kocsi ajtaját. . és lement a lépcsőn. Olivia hangosan büffentett. Olivia a vállán feküdt. karvalyorra és pirospozsgás arca. Mindenki elmosolyodott. .Már csak egy éjszakára maradok. . szürke kőépületben rendezték be. Sara. majd kitessékelte Sarát az ajtón.Hát itt vannak . a miniszter felpillantott a papírból.Caine kinyitott egy ajtót. és feléjük indult.mondta. és berakatom őket a szekrénybe . Amikor Sara és Caine belépett. Sara sógorával szemben foglalt helyet.mondta Sarának. . Ritka.Bizonyára . . .régens herceg válasza. . . melyet kezében tartott.Majd ő elmagyarázza. A lépcsőházban áporodott szagok terjengtek. .De ki ő.Richards a hadügyminiszter.Nem . . . kivasaltatom a ruháidat. . Jade hallban várt rájuk. ezért feladta. Caine megcsókolta feleségét és kislányát. csúnya. Lady Sara.Miért? .Ki lesz még ott? És miért kell a hadügyminisztériumban találkoznunk? Caine tapintatosan megkerülte a kérdéseket. . .Sir Richards irodájában lesz a találkozó . Caine az első emeletre kísérte Sarát. . Nagyon örülök. de csak kurta válaszokat kapott.kiáltotta Sara. Az íróasztal mögött alacsony. fél óra múlva. és egy hatalmas irodába tessékelte Sarát.kiáltotta mosolyogva. miközben szorgalmasan veregette kislánya hátát.Velem kell jönnie . ősz haja volt.Minden megoldódik .Nincs időm megmagyarázni.Meg fogja kedvelni. hogy megismerhetem. Sara. A férfi megpróbált beszélgetést kezdeményezni.felelte Sara udvariasan.De hát hová akartok költözni? . A hadügyminisztériumot egy magas.mondta Jade. . Jó ember. . és miért akarja ezt a találkozót? .kérdezte Jade.

.szakította félbe Caine..Igen. . Faragatlan. Saráról tudomást sem véve az asztalhoz vonult. Sara nem tudta. Nathan újra intett Sarának.A papírokra vár . .Nem egészen értem. . érthetetlen. a régens herceg kocsija megérkezett mondta. ha képes volt behálózni a mi Nathanünket. .Szeretné tudni.Attól tartok. igaz? Hol van? .szólt közbe Caine mosolyogva. . Az ablakpárkánynak dőlt. Nathan nem mosolygott. Sara nem tudta levenni róla a szemét.suttogta Sara. .Sir Richards. igen . és letette a kezében lévő két papírt. Ebben a pillanatban kinyílt egy oldalajtó. A homlokát sem ráncolta. gondolta Sara. miről beszél a miniszter.ismerte be. Aztán az ablakhoz lépett. miért vagyok itt . . ha kihűl a pokol. . Ne aggódjon.Én. Férje szemmel láthatóan egy csöppet sem volt meglepve. de én szeretném. Nathannek nem volt választása.Nem ő hálózta be Nathant. Ekkor kopogtak az ajtón. de nem akart teljesen értetlennek látszani. Sara elhatározta. .Perceken belül itt lesz. Sara hallotta a bejelentést. György király hálózott be minket. és Sarára meredt... hogy ha Nathan nem beszél a herceggel. . és megjelent egy fiatal.. hanem Nathan őt . és belépett Nathan. miközben már indult is férje felé. fekete ruhás őr. Nathan ekkor magához intette. de továbbra sem tudta levenni tekintetét Nathantől. A titkárom rendkívül fürge. mindketten tévednek . Sara nem akart hinni a szemének... Caine és Sir Richards elmélyülten beszélgetett.Fejet hajtott Sara előtt. és Sarára meredt. akkor majd ő.magyarázta Sir Richards. mindent törvényesen intézünk. és megfogta a kezét.kérdezte a minisztertől.Maga bizonyára rendkívüli asszony. csökönyös sündisznónak tartotta. drágám. hol van Nathan. Majd akkor engedelmeskedik.

hogy nem szeretsz.Olyan komoly volt. asszony. a férje csak tréfál. mert jobb férjet nem is kívánhatnál magadnak. Nathan ekkor hirtelen megfogta az állát. Sara szeméből kicsordult egy könnycsepp. . . mit akar a férje. Elfogadom.. Ne nézz ilyen komoran! Nem hibáztatlak. .És tudod. és legszívesebben kirohant volna a szobából. így hát nem felelt.felelte Sara. A szerelem múlandó. . amikor Nora szigete felé hajóztunk. Nathan.Most csak egyetlen dolgot követelek tőled.Később megbeszéljük . hogy én is ezt mondtam neked. Ne merészelj cserbenhagyni! Sara nem értette. .Hinni fogsz bennem.Istenemre. Sara. hogy Nathan nem szokott tréfálni. Nathan ekkor átkarolta a vállát. Nathan egy percig csak bámulta. közel hajolt. . . . Azonnal haragra gerjedt. Nathan. Nathan nem bírta tovább nézni Sara szenvedését. olyan. miért szeretsz? . Hogy merésze! Nathan bármit is követelni tőle? Egyszer már hitt benne. és megmutatta volna. és. Törékeny.Gyengéden megsimogatta Sara arcát. Megértetted? Sara levegő után kapkodott. Nathan a fejét csóválta.. és felemelte.És a te szerelmed nem mulandó.Hiszen szeretsz.Hogy merészelsz gúnyolódni velem? Jól tudod. Azt hitte. én nem gúnyolódtam. Nem volt választásod. Nathan letörölte a hüvelykujjával. Szeme könnybe lábadt.Nem . Ha kettesben lettek volna. magához szorította volna.Te nem vagy törékeny .mondta. és suttogva megszólalt. Sara. halvány fogalmam sincs.mondta.suttogta Sara. . . mennyire szereti.. Aztán eszébe jutott. de el kellett veszítenie a hitét. .A te szerelmed a legfontosabb dolog az életemben. Sara ezt nem tagadhatta.Nem számít .Azért szeretsz. . . Sara.. . . miért szeretlek. feszült.Tudom. Sara egy lépéssel előtte megállt. a fenébe is.

Miért nem küldte el a levelet? Megfeledkezett róla? . amelyben kihallgatást kért. Sara. . Nathan mellé. Már éppen követelni akarta a helyiség kiürítését. Szorítson! Sara visszament Nathanhez.Mindig örömmel tölt el. mylord . Itt van.felelte Caine. Sara mélyen térdet hajtott. . majd Sara következett. Nathan az ajtó felé fordult.Kezdhetjük . amikor a herceg megszólalt. Ezért mellé lépett. hű alattvalóhoz illően fejet hajtott. és berobogott Sara apja. én nem küldtem el a levelét a hercegnek. majd a homlokát ráncolva a többiek felé fordult. a zsebemben.Sara.Amikor a régens herceg az irodába lépett. Sir Richards a napirendről tárgyalt a herceggel. Sir Richards intett az ajtónállóknak. és elfoglalta a helyét Sir Richards íróasztala mögött. jóképű férfi volt. A herceg zavartan nézett Sarára.Köszönöm. Két testőre mögötte állt meg. . és várta. . Önteltsége szinte palástként lengte körül.Nem . ha leül. és a többi férfi sem figyelt. ha láthatom. Előbb a férfiakat köszöntötte. Caine félt. . Jobb. Bólintott.jelentette be a herceg. . és leült a kanapéra. hogy uralkodója megszólítsa. hogy Sara ismét célzást tesz a levélre.Tehát Nathan kérte ezt a találkozót? Caine bólintott.De Sir Richards is támogatta. Sara azonnal elhúzódott férje mellől. és köszönöm. . és halkan megszólalt. . nem túlzott udvariatlanság.felelte Sara -. A herceg középmagas. Az őrök kinyitották az ajtót. . hogy fogadott ezen a kihallgatáson. Lady Sara .mondta a herceg. ha suttogva válaszol. ezért Sara úgy érezte. Főhajtással üdvözölte a herceget. Kicsit rázós lesz.De az a levél nem illett Nathan tervébe. sötét szemű.

amelyeket magának küldtem? . . találkozott már a mi nagyrabecsült hadügyminiszterünkkel? Winston Sir Richards felé fordult és biccentett. .A lányomtól . A márki apja rosszhiszeműen írta alá a szerződést. Ezért követelem. ..mondta. Sara egy szót sem szólt. . melyek Sarát végül arra késztették. kitől kapta az információkat . mit keres itt? Nem értem.mondta.Sara írt nekünk.Kérem. Nathan gyengéden megszorította.Attól tartok. bizonyára maga is rájött.mondta Sir Richards.Egyszer-kétszer. . Winston! Mielőbb szeretném rendbe tenni ezt az ügyet. . hogy a lányom nem élheti le az életét egy áruló fiával. . .felelte a herceg. . . Winston magába roskadt.Megkérdezhetem. mi köze az ügynek ehhez az intézményhez. Winston egymás után sorolta az okokat. hogyan jutott hozzá azokhoz az információkhoz Wakersfield earljével kapcsolatban. Winston a herceghez fordult segítségért. mylord. Elkerülnék az emberek. A férfi azonnal az . üljön le. hogy feltárja Nathan apjának sötét múltját. hogy elárulja. Miután elolvasta a tényeket. .Igen .mondta Winston. Itt egy szerződés felbontásáról van szó.A herceget és engem nagyon érdekel. Tőle kaptam az információkat. . mely a lányomat a fiához kötötte. Volna szíves felvilágosítani minket? .szólt közbe Sir Richards mézédes hangon.mondta a herceg. hogy nyilvánítsák semmissé ezt a nevetséges házasságot.Nem adhatom ki az informátoromat .De ez nem is fontos.Winston. semmi többről.Nem szívesen felelnék erre a kérdésre. uram .Azt hiszem. . Sara nem akarta hallani a hazugságokat. Az earl a herceggel szemben foglalt helyet. cserébe az elszenvedet gyötrelemért és megaláztatásért.kérdezte. s színpadiasan Sarára nézett. ragaszkodnunk kell hozzá. felelnie kell .Ellenkezőleg .Átnézte a bizonyítékokat. Ekkor a herceg intett az egyik testőrnek. és ítéljék az adományt Sarának.

. . Sara nem ismerte fel.Kit érdekel.mondta Sir Richards.Sosem voltam hűtlen a koronához . Az apja viszont igen.mondta. A régens hercegre meredt.Csak az a fontos. Egyetlen dolga az volt. hogy túl messzire ment.motyogta. James márkija nem méltó hozzá.Grant elmondta.De mindenre képes vagyok.Ki ez a férfi. . amikor meg akart szabadulni a feleségétől. alacsony. Jézusom. hogy maga lefizette. hogy megmentsem a lányomat. Winstonra meredt.Bocsánatot kérek. minket igenis érdekel . Egy sötét sapkát szorongató.Vége a játéknak . St.Ó. hiszen még akkor is támogattam. . hogy vigyázzon Anglia titkaira.Ez itt Luther Grant . Megbízható volt. . ezért nézett bele Nathan apjának aktájába. Ekkor a miniszter hangja megkeményedett.szólt közbe Caine.kérdezte a herceg. .. . Maga hazaárulást követett el.ajtóhoz ment és kinyitotta. és miért zavarja meg a tárgyalásunkat? kérdezte.Azt akasztással büntetik. . . De a silány próbálkozás nem vált be. A saját cellájában. Luther korábban a minisztériumban dolgozott.szakította félbe Sir Richards. Winchester. honnan tudtam meg? .Meglehet. ezért rábíztuk a pince őrizetét. Winston egy megvető pillantást vetett Grantre. hogy. Nem tudta elleplezni meglepődését. .felelte Sir Richards. .Igen .jelentette ki. . Winston remegett a dühtől. Nyilván nem szerette. . Ezt érdemlem a hűségemért? A herceg elvörösödött. . sovány férfi lépett az irodába. hogy ismeri.Amikor a többi politikus kinevette magát.Luther ezentúl a Newgate börtön falaira fog vigyázni. és a fejét csóválta. .. én maga mellé álltam. . jól tudom? . ha a népszerűtlenségére vagy a feleségére emlékeztették. . mylord .Hogy merészel ilyen szemtelen hangot megütni a régens hercegével szemben? Winston rájött.

. melyeket Anglia érdekében hajtott végre.Tudom. Most pedig alkut ajánlok . De még ha tehetne is. . Ami azt illeti. hogy az apját nézi.biztosította Winston. Észrevette. hogy Sara remeg. Sir Richards úgy tett. hogy ezeknek a férfiaknak örök hálával tartozom. akkor javasolni fogom. hogy a tények titokban maradjanak.Nem értek egyet magával. És én sem hibáztatom Nathant az apja vétkeiért. A herceg bólintott. és ismét a miniszterre nézett. hogy a házában már sokan ismerik Nathan apjának múltját. Winston. de miután elolvastam a Nathan apjáról szóló tényeket. Egész este az aktákat olvastam.Pontosan így van. . és most.ismételte fáradtan. és szerette volna megnyugtatni. kiváló férfiakkal. mintha gondolkodna a javaslaton.Én szívesebben látnám felakasztva. amit tett. igaz? . Én csupán alázatos szolgája vagyok. mert halálosan untat. hogy egy szobában lehetek ezekkel a hűséges. Ha a titkokat fel lehetne fedni. A maga dolga lesz. sokszorosan bebizonyította a hűségét hősies tetteivel. Ismét Winstonra nézett. A herceg ismét megszólalt. Az arca még mindig vörös volt. Legyen elég annyi. de már sokkal higgadtabb hangon folytatta. én pedig fejet hajtok a bölcsessége előtt. . hogy minden tényről tudok.mondta. Senki sem tehet az apja bűneiről. . Nathan érezte. A herceg bólintott. hogy hallgatásra bírja . Nathant lovaggá kellene ütni azért. Cainewood earljét hasonló megtiszteltetés illetné meg.A herceg mély lélegzetet vett. mylord. . A márki semmiről sem tehet .Ha így volna.Ők nem hibáztatják magát .Aztán egy oktávval magasabb hangon hozzátette: . hogy soha senkinek nem beszél Nathan apjáról.De Sir Richards ragaszkodik hozzá. . Nathan nem teheti az apja bűneiről. az alattvalóim tőlem is számonkérhetnék apám elmeállapotát. Egy percig senki sem szólalt meg.Ha Winston ígéretet tesz. hogy többé nem kell tartania tőle. elkértem Sir Richardstól Nathan aktáját is. De a döntés joga az öné. megtisztelve érzem magam. Sosem érdekelt igazán a hadügyminisztérium munkája. hogy kíméljék meg a börtöntől.

Sara megrettent. .felelte a herceg. hogy . egy pillantást vetett a lányára. Caine is felállt. Winchester earlje felállt. mert ha valami a fülembe jut.kiáltotta. a többiek pedig követik a példáját. Tudta. Winston Sir Richardshoz fordult. Ó. . Winston! Látni sem bírom. .Más bizonyítékunk is van .motyogta.kérdezte a hercegtől. hogy a különböző minisztériumok vezetői mennyire megvetnek engem.A felesége mondta meg a nevét . aztán elhagyta az irodát. Szemmel láthatóan bevette a miniszter blöffjét.Hogyan bukkantak Luther nyomára? . . Az ajtó már bezárult mögötte. és kiment a szobából. .Kérem.kérdezte suttogva Nathantől. Csak Grant vallomása szól ellenem. hogy szinte meg sem tudott szólalni. menten rosszul lesz.Értem . amikor a herceg bólintott. Hamarabb kellett beszélnie vele.kérdezte Sir Richards.hazudta. és az ajtó felé rohant. ha nem lenne rosszul . Annyira mérges volt.Ez nem bizonyíték. . . és kivezette Luther Grantet. . mialatt maga megpróbálta tönkretenni. bocsássanak meg! . Richards . hogy a herceg mostantól keresztülnéz rajta.őket. Azt is tudom. hogy a jövőben nem számítanak rá a fontos posztokon. . maga bíróság elé kerül hazaárulásért. megvannak a besúgóim. Tudta. Winston. igen. .Kaphatnék egy pohár vizet? .felelte a herceg.Csak nincs rosszul? . Sara torka összeszorult. Meg kell védenie Nathant mindenféle botránytól.Az lepne meg. Winchester earlje fejet hajtott.Tudom. Elég világosan fejeztem ki magam? Winston bólintott. Nathan azonnal felállt. A miniszter a fejét csóválta. Menjen el.tette hozzá enyhébb hangon. és úgy érezte. hogy apja hamarosan az anyjára zúdítja minden haragját. -A lánya segítségére sietett. Tisztában volt vele.

És ezután is egy hajszálon fog múlni? – kérdezte Caine. hogy Winston holnap ismét az oldalán áll majd? A miniszter vállat vont.Hála az égnek. hogy ez nem igaz. higgye el nekem. Winstonnal kapcsolatban sosem gondolnám meg magam. Valójában csak Grant vallomása szól ellene. hogy megmutatta neki az aktákat. egy hajszálon múlott a döntése.. Caine az asztal szélére támaszkodott. . Hagyjuk. . ne járkáljon már azzal a pohárral! A szőnyeg már csuromvíz. Elindult. De úgy érzem. hogy hazudtam.magyarázta Sir Richards.Hol marad Sara ilyen sokáig? . Richards.Nem tudom elhinni.felelte a miniszter mosolyogva. -A mosdóban .Hol van Sara? .Nem fog forszírozni semmit sem . és ha Winston nagyon forszírozná a dolgot. de amikor Sara még .Akkor ne higgye el . ez alkalommal megtartja az ígéretét. . Caine! Nathan. Sir Richards az ajtóhoz kísérte a herceget.Azt hiszem. A herceg már elment. hogy van más bizonyítékunk is.maga még soha nem szólt egyetlen rossz szót sem rólam. és ismertette Cainenel az osztály legújabb feladatait.biztosította a minisztert. Csak egy tömör összefoglalót mutattam meg neki.. . . Visszament az íróasztalához. Nathan megpróbált türelmes lenni. Ne ráncolja a homlokát. . Bár úgy tartják. . Azt hiszem. Nathan és Caine belépett az oldalajtón. A herceg elmosolyodott. hogy fog viselkedni a régens herceg. hogy ne gondolja meg magát.Imádkozni fogok. az ég szerelmére. Sir Richards pedig kihasználta az alkalmat. . hadd térjen magához! Nathan sóhajtott. Egy szelídebb változatot.Bizonyára rájött. mylord. Nem tudhattam. amikor azt mondtam. rosszul érezte magát. és a székébe roskadt. . könnyedén megváltoztatom a véleményemet.kérdezte Nathan. hogy újratöltse a poharat. ez simán ment. Lehet.

. . túleshetünk rajta. hogy mindent újrakezd tette hozzá Caine. amit a feleségéért tesz.mondta Caine. amikor Nathan elindult.Nem emlékszem. . .üvöltötte Nathan az ajtóból.tíz perc elteltével sem tért vissza. és a papírok felé biccentett. Sir Richards útba igazította. Nathan és maga akkor épp nem tartózkodtak az irodában . hogy meg ne tegyem. hogy nem érzékenyülök el egykönnyen. Higgye el.Sara nincs a mosdóban . és majd meghasadt a szívem. uralkodnom kellett magamon. valóban az. ránéztem. a tökéletes szerelem . hogy utána indul. mit mondott a herceg Sara anyjáról! A miniszter már felállni készült. Nathan akkor ment ki a vízért. . . Nem tudta.Ó igen. . így van . Richards.A papírok elkészültek? .A fenébe. Sara bizonyára elégedett lesz.Ki hitte volna. elhatározta.mondta aggódva.kiáltott vissza Nathan. van egy kis problémánk .felelte Richards. .Az asztalon vannak . kérem idézze pontosan. hogy Sarának szüksége van rám. . hogy valaki kibírja mellette? Sara is szerelmes belé.tette hozzá bólogatva. .Igen. Ki hitte volna.kérdezte Caine. hogy a herceg említést tett volna Sara anyjáról.Sir Richards.mondta Sir Richards. pedig tudja. . de szinte érezte a levegőben a veszély szagát. hova küldte? Caine felállt.Azt hiszem. Amikor a herceg az anyját említette. . Caine zavartan nézett rá. mi a baj. Istenemre. Nathan elhatározta. . megérdemel egy kis boldogságot. Lady Sara annyira félt.Amint megtalálom Sarát. ha megtudja. .Menthetetlen álmodozó . .Hol a fenében van az a mosdó? Lehet. .Abból ítélve. Ma nehéz napja volt. hogy Nathan egyszer szerelmes lesz? Caine elvigyorodott. .Csak Sara volt bent.Nathan. Legszívesebben megsimogattam és megvigasztaltam volna.

éppen kidugta a fejét. Gondolják. Caine.Álljon elő a kocsi! Nathan és Caine már a földszinten járt. . Mialatt Sir Richards fölsegítette az idegent. nem élné túl.Winston biztosan nem emel kezet a feleségére és a lányára . A herceg pedig elmondta neki. ezért egyszerűen csak Isten kegyelméért könyörgött. szemüveges férfi . majd elkapta a lovak kantárát. mi okozza a fennakadást. Caine is segített neki.. A megtorlást a fivérére bízza. Az úttestre rohant.egy szőke. Sir Richards a lépcsőfordulóból kiáltott utánuk.kiáltotta vissza. Sara elvitte a kocsidat. hogyan bukkantunk Grant nyomára. amíg rá nem jött. és a járdára rohant.Nathan. A Winchesterek házáig egyikük sem szólalt meg. . Nathan és Caine ekkor már kifelé rohant. és a két férfi után eredt. Nathan remegett a félelemtől. Szüksége volt Sarára. Mielőtt a férfi felfoghatta volna.kiáltott vissza. és úgy érezte. nem gondolhatja komolyan. Caine megadta az útirányt. . Ez a módszere a gazembernek. . mi történik. Szüksége volt Sarára. Az utas .Nem . Ekkor visszalökte a férfit a földre. és beugrott a kocsiba. A kocsis kiabálni kezdett. Nathan kirántotta a kocsiból és a járdára lökte.Winston nem nyúl hozzájuk. amikor Nathan kivágta az ajtót.Winston tudni akarta. és a kocsi hamarosan megállt. elviselhetetlen percekben Nathan megtanulta. ha történne vele valami. Nathan megragadta az alkalmat. Nem akart a miniszter kocsijára várni. felkészült a dulakodásra. Nathan kivágta az ajtót. hogy le fog maradni. hogy gyermekkorából már egyetlen imára sem emlékszik. hogyan kell imádkozni. Rájött. Az utcán egy bérkocsi közeledett.motyogta Sir Richards. A miniszter mindaddig rendkívül segítőkészen viselkedett. hogy a felesége árulta el a nevét. Ezekben a hosszú. hogy megtudja. hogy Sara az anyjához ment? Charles! . hogy Winston képes lenne ártani a saját feleségének és a lányának. A fenébe. . .

mint az anyja? Nem. Norának mégis igaza volt. ezért természetesnek érezte. De nem szerette. Anélkül. Nathan ráébresztette a saját erejére. Mint ahogyan Sara anyja is. hogy nincs joga haragudni. és Sarának valójában sosem kellett félnie tőle. figyelmes. hogy Sara önálló legyen. Ő sosem hagyná. hogy Sara bácsikája úgy érezze. akiket szeret. amikor simogatta. Úristen. akkor Sara is olyan alázatossá vált volna.. De nem esett pánikba. hogy képes lenni cserbenhagyni őt? Hogy merte.Az utazás Sarát is megviselte. De figyelmes volt hozzá. Ez újabb értékes perceket jelentett Sarának. ezért előbb magához kellett térnie. mert nem akart állandóan figyelni rá. mert tudta. hogy az eltelt idő alatt Nathan összeilleszti a részleteket. gondolta Sara a fejét csóválva. és képes volt . óriási igazságtalanság érte.. hogy egy férfi terrorizálja. amikor olyan szörnyű fájdalmai voltak. Azt akarta. hogy észrevette volna. hallotta újra a férfi szavait. Sara mindig vigyázott azokra. Nem mintha elhalmozta volna becéző szavakkal. és utána siet. Nathan egyszerűen nem szerette őt. Hogy hihette Nathan. Aztán megfelelően fel kellett hergelnie. Hosszú órákat töltött azzal. Soha. Az érintése gyengéd volt és nyugtató. hogy a férjének is vigyáznia kell rá.. hogy megtanítsa Sarát különböző apróságokra. Sara emlékezett rá. De kedves volt. hogy elég ideje lesz. hogy mindenben a férjétől függjön. mert a szíve mélyén érezte. ahogy Nathan a hátát masszírozta. mondta magában. Azonnal haragra gerjedt.. De nem tudta eléggé felhergelni magát. Hagyta. Henry valószínűleg a szokásos másnaposságát nyögte. Vajon ha Nathan olyan kegyetlen és önző lett volna. Ne hagyj cserben. Vajon tényleg cserbenhagyta Nathant? Természetesen nem. Sara képes volt megállni a lábán. Talán azért. Sara az anyja nyomdokaiba lépett. Gyengéd szerető volt. Abban is bízhatott. mint Sara apja. Apjának még a fivérét is fel kellett keresnie. Ez legalább húszpercnyi előnyt jelentett.

Az új komornyik közölte vele. . Sara megtorpant. és szaladni kezdett lefelé. hogy Sara ne hagyja cserben? Sara annyira elmerült a gondolataiban. hogy anyja és nővére sétálni ment. Félrelökte a férfit. és gúnyosan elmosolyodott. mert nem volt kedve állandóan vigyázni rá. hogy találkozz vele .megvédeni a jogait. A hálószobák üresek voltak. igaz? . Sara gyorsan átolvasta az anyja meghívóit.Nem engedem. akár erőszakkal is ráveszem anyámat. Apám most White-éknál van. de azokból nem derült ki. amikor kinyílt a bejárati ajtó. Tudtam. .kiáltotta. A férfi azonnal észrevette. Hanem azért. Épp a lépcsőfordulóban járt. sem máskor. . Miért nem tudja Nathan szeretni őt? Ne hagyj cserben. hogy többé nem is akar . Tűnj el az utamból! Lesz egy-két szavam anyádhoz. Kedves ember volt. mert féltette. ha elbeszélget a húgával. és az emeletre sietett.Apám egyenesen hozzád rohant. kérte tőle Nathan. Megkérte a kocsist.Ki kellene vágni anyád nyelvét. Sara gyomra görcsbe rándult. amiért a piszkos munkát mindig a részeges fivérével végezteti el.kiáltotta. Neked ehhez semmi közöd. Sara a fejét csóválta. Talán rájön. sem holnap. amiért apád ellen fordult. Sara nem hitt neki. Ha nem szerette.Sem most. miért volt fontos neki. igaz? Henry bácsi szeme résnyire szűkült. Ebben az egyben pontosan kiszámítható. hogy elhagyja Londont. Egyiküknek tudnia kellett anyja hollétéről. hogy várja meg. hogy hová mehetett aznap délután. hogy kifaggatja a szolgákat. amikor a kocsi megállt. anyja tért vissza. Elég lesz. Ha kell. De Henry bácsi lépett a haliba. . Sara azt hitte. Nathan nem azért tanította meg az önvédelemre. aztán felsietett a lépcsőn. Nagyon agyafúrtnak tartja magát. Elhatározta. hogy szinte észre sem vette. Sara sírva fakadt. Sara.

Victoria! .Anyám nincs itthon. A sétabot felé nyúlt. ha rád nézek.visszajönni.. Egy jól irányzott ütéssel leszoktathatja a szemtelenkedésről. .. mert még nem felejtette el. Túl dühös volt ahhoz. Anyám megérdemel egy kis boldogságot. . . Csak egyetlen ütés. És én gondoskodni fogok róla. gondolta. mivel fenyegette Nathan a kocsmában. Volt annyi esze. A csitrinek leckére van szüksége. Henry berúgta az ajtót. A sarokban megpillantott egy esernyőtartót és megtorpant.üvöltötte.kiáltotta. Most pedig tűnj el! Rosszul vagyok. . Legalábbis remélem. – Menj vissza ahhoz az akasztófavirághoz! . hogy meg is kapja. hogy ne üsse meg Sarát.Gyere le! Beszélni akarok veled. Henry a lépcső felé indult. hogy a következményekre gondoljon.

De Nathan szerette. hogy megnyugodjon. Nathan nem készült fel a látványra. Nathan ezt mondogatta magában. rémült volt. hogy fel sem fogta: egy férfi üvöltését hallja.. Az utcán fájdalomkiáltások visszhangzottak. Henry Winchester magzati testhelyzetben kuporgott a nagy hal! közepén. majd hirtelen magához tért.. Sir Richards észrevette. Sarától kellett hallania. Elmosolyodott. A keretből kiszakadó ajtó fejbe vágta Henry Winchestert.. A keze remegett. Nathan Sarára meredt. . . Nathan tekintete is ködös volt. akarta kiáltani. hogy jól van. aztán eszébe jutottak a többiek. és oldalra lépett. szép volt és teljesen sértetlen. Jól van. mi bénította meg Nathant. hogy lássa. Meglehetősen nyugodtnak tűnt.Tizenhatodik fejezet Sara majdnem megölte. . A kísérteties sikoly annyira felbőszítette. Sara nem tudott megszólalni. Sir Richards nyerte vissza előbb az egyensúlyát.Sara? . Caine és Sir Richards felé fordult. Mégis szerette őt.kérdezte zavartan. A férfi szó szerint vonaglott a fájdalomtól. Az utána rohanó Caine és Sir Richards szinte felbukott a hirtelen megtorpanó Nathanben. és illedelmesen térdet hajtott. Egy pillanatig mozdulni sem tudott a döbbenettől.suttogta alig hallhatóan. A gazember nem tudta bántani. Sara az alsó lépcsőfokon állt. Szeretsz engem. Sir Richards biccentett.Jól vagy? Nem bántott? Férje fájdalmas hangjának hallatán Sara szeme könnybe lábadt.Mi történt itt? . . Csak nehezen tudták felfogni a látványt. De nem vált be. olyan. és az ágyékát szorította. Persze a többiek miatt nem tette. Sara szíve zakatolni kezdett.. hogy vérzik az orra. Sara már nem kételkedett. Nathan olyan. Caine elvigyorodott. és a lépcső felé iramodott. Egyszerűen betörte. A kocsi még meg sem állt. Nem pazarolta az időt ajtónyitásra. Igen. amikor Nathan a járdára ugrott. Férje felé indult. és amikor feléjük fordult. sebezhető.

mondta Sarának..Igen. Egészen jól vagyok. Felállt. Sara. és mosolygott.bökte ki Nathan. de rájött. Amikor Sara mellé lépett.Az Isten szerelmére.Henry bácsi balesete az előtt történt. Winchester! Ebből a dadogásból egy szót sem értek. Caine már összeillesztette a részleteket. kedvesem . és leemelte Henry-ről az ajtó maradványait. hogy ha pontosan elmondaná. hogy gondolkodni tudjon. A miniszter fél térdre ereszkedett. hogy kettesben maradjanak. hogy férje ismét felhergelje magát. Nem úgy Nathant. Nem értette. Nathan még mindig nem higgadt le annyira. Ő büszke lenne rá. . Sara alig várta már. mi történt! Sara már majdnem belekezdett. és figyelmesen tanulmányozni kezdte a rajta éktelenkedő vörös foltokat. és Sarához fordult. . Talán nem fogta fel. Ekkor nagybátyjára nézett.mondta mosolyogva. mekkora veszélyben volt? A miniszter Caine-nel együtt mosolygott. .A fenébe. . Nathan végre magához tért és körülnézett.Jól vagy? Sara férje felé fordult. ember. Köszönöm az érdeklődésedet. A hangja hihetetlenül vidám volt. azzal megbotránkoztatná a minisztert. . Magára esett az ajtó. Átkarolta a derekát. és összevont szemöldökkel Henryre nézett. de Sara nem akarta.jelentette ki. hagyja már abba a sírást! Ez olyan méltatlan. . megragadta a kezét. . és magához szorította. miért olyan elégedett magával Sara. . és beszámolhasson a részletekről. .magyarázta Sara. mit tett. felelj már! .Henry bácsit egy kis baleset érte . Félrelökte az ajtódarabot. Torkából mély moraj tört fel. Nathan. magyarázza el.Kérem. Henry az ágyékát szorította. Sara a jobb kezét dörzsölgette. bár ő még nem tudta. hogy az ajtó ráesett .Henry bácsi megbotlott egy sétapálcában . amikor Nathan betörte? Beszéljen hangosan.Ezt magam is sejtettem. mi olyan szórakoztató.

.. hogy kicsikarjon egy újabb győzelmet. Nathan.Igen.. .Tényleg jól vagyok. Még mindig meg akarta ölni Sara nagybátyját.Az ernyőtartóból vette ki. Hirtelen nagyon szeretett volna kettesben maradni a férjével.suttogta. Megpróbált kibontakozni Sara öleléséből. még mindig nem csillapodott le. milyen megoldást javasolsz a problémára? Nathan nem adta fel egykönnyen. még jobban magához szorította férjét. Sara tudta. Nathan elképzelte a jelenetet. Végül Caine állt elő a megoldással. Nem ütött meg. . .suttogta. a meglepetés erejét is kihasználtam. nála volt .Nathan. maga is menjen velük! Mindhárman egyszerre mondtak nemet. hogy a nők megvédik magukat. engedj már el. . amikor hátrabukott. Henry bácsi nincs hozzászokva. addig nem mehetünk el. Nathan nagyot sóhajtott. . . .Nathan? Már vége van. Mire mindenki felsorolta az érveit. Caine nem akart a holttesttel bajlódni.Tudod. és várj meg! Richards. de én nem hagytam.De most szeretnék hazamenni veled. Sara. .A fenébe.Nem. . így egyenrangú ellenfélnek bizonyultam.Nálad volt a sétabot vagy nála? . Emlékeztem az instrukcióidra. hogy Nathan szereti. hogy Nathan akasztófán végezze. .Amikor elindult felém a lépcsőn. Sara nem akarta. Kissé megdöbbent. és felelt.Ne aggódj! . Talán jót tenne neki egy tengeri .Caine? Vidd ki Sarát. Hallani akarta. Nathan . szerintem Henrynek most hosszú pihenésre van szüksége.De megpróbálta? Sara sóhajtott. Ami azt illeti . Sir Richards el akarta kerülni a papírmunkát.tette hozzá -. Milyen megoldást javasolsz a problémára? Azt kérdeztem.magyarázta Sara. hogy győzött.. Mindhárman más okból. Nathan.kérdezte Nathan erőltetett nyugalommal. amíg anyámat biztonságban nem tudom . .

Sara felháborodott a válasz hallatán .Most jobban érzed magad.mondta Caine. Nathan? . Sara.mondta a miniszter. hogy a bácsikája hirtelen úgy döntött. hosszú útra indul. . miközben kivonszolta az ajtón. Sir Richards egyetértően bólintott. . miről folyik a társalgás? . Nathan megfordult.Intézkedj. Hasba vágta a férfit.mondta.Fontos dolgokról kell beszélnem veled.A biztonság kedvéért állapodjunk meg tíz órában. hogy néhány percre bocsássa rendelkezésünkre a könyvtárat. Megkérjük Lestert.felelte Nathan.Elegem van a sértéseidből. Nathan azonnal felvidult. ő majd elintézi a részleteket . Az apját is megvárom.Néhány kötélen és egy szájpecken kívül nem lesz szüksége poggyászra . aztán a nyakánál fogva felemelte Henryt.Hozza el ma este Fammounték báljára! .Kimondhatatlanul. Nathan nem hagyta ki az alkalmat.Mi legyen a papírokkal? . .Ma este nincs kedvem bálba menni . . Vigyék el a kocsimat.kérdezte Sara. aki ismét a földre zuhant. . és küldjék vissza! Henry Winchester végre magához tért.Még vissza kell mennem az irodába . . Caine! . .kérdezte Sir Richards. és betuszkolta Sarát a kocsiba.Megkérdezhetem.kérdezte Caine. Sara levegő után kapkodott. . .. Lenne hozzá néhány szavam. Nathan a fejét csóválta. Caine az útját állta. . . Elmondom neki. és kétrét görnyedve az ajtó felé indult. és szándékosan sógora felé lökte.Elviszem Colinhoz. .utazás a gyarmatokra.Hinni fogsz bennem .mondta. Nathan. Sara és én kilenc körül érkezünk..mondta. .Én megvárom az anyját.mondta Nathan.Nem . . .

ott. . hogy Sarára nézett volna. mi történt Henryvel! Sara felsóhajtott. .magyarázta Nathan. Sara úgy érezte.Én nem bánom.felelte Nathan anélkül. hogy. . tűnődött Sara.Azt sem engedted. .Nem lenne szabad hagynom. Sarával szemközt ült le. Sara. csapdába esett. és amikor kinyújtotta hosszú lábát. Még mindig nem nézett Sarára. Nathan elfordult. hogy néha nincs jobb megoldás egy jól irányzott ütésnél. ha megcsókolnál. hogy újra előfordul.Nathan . . Ennek így kell lennie. .szakította félbe Sara. Vajon miért nem... hogy a kalózokat megöljem. Igazán.Még nem lenne helyes.Mindig úriemberként viselkedtél velem . . .Egy fenét..Mondd el. és kibámult az ablakon..Te egy hölgy vagy..De hagytam.Tekintete zord volt. hát persze. . majd felsóhajtott. Finom és nőies.suttogta Sara.. Most fejezzük be a beszélgetést! Gondolkodnom kell. Megeshet.mondta. . . . . A jövőben tartózkodni fogok a.Nathan? Aggódtál miattam? . Nathan vállat vont.Nem lett volna szabad megütnöm Henryt a jelenlétedben . .A feleségem vagy . De megváltozom. Sara. mindent elrontok. Nathan a fejét csóválta. .Megütöttem. És egyébként is olyan pezsdítő.Az ördögbe. Amikor a kocsi elindult. ha megcsókolsz.Nagyon szeretném. hogy megüsd őket. Sara. . hogy aggódtam. de elismerem. Én pedig úriemberként fogok viselkedni veled. erőszakot láss.Nem .Ha most megcsókollak.Miért? .Mindig helyes. és remegett a keze.Értelmetlen dolgokat mondasz. Én ellenzem az erőszakot. . Nathan lassan elmosolyodott. . Ne is ellenkezz! .Miért nem? . emlékszel? .

legalábbis azt hiszem.Tudtam. elmosolyodott. amikor Sara rámosolygott. és egy pillanattal később szája Sara ajkára tapadt. Kivágta az ajtót. öntelt. Nathan az ölébe vette Sarát. hogy büszke leszel rám. vagy fél beismerni. .Én ezt nem mondtam.. Nathan végül feladta. tapintatlan. Mindeddig keservesen küszködött. és a házba siettek. és előreengedte feleségét. hogyan kell rendesen ökölbe szorítanod a kezed? Sara elhatározta. . Aztán felsikoltott. Bár a legtöbb úriember megdöbbenne a viselkedésemen.És te szereted. Már kezdte azt hinni. Hiszem.Igen. Hogyan hiheted.Emlékeztél. Már nem is tudom. és rájött.Jade elmosolyodott. hogy addig nem válaszol. Amikor Jade megpillantotta a hálószoba felé rohanó párt. . Jade a lépcsőfordulóban megállította. hogy még nem jött rá. hogy megnyerte a lelkében dúló csatát. mivel a kofferod még a hajón van..Hogy tudta mindezt ennyi idő alatt elmondani? . Sara a fejét csóválta. Persze. ezt kiáltotta. . . szeretem. csökönyös. Azt üzente. És talán ő is szeret engem. hogy Nathan szeret téged . .. Néhány pillanatig mozdulni sem tudott a döbbenettől. . Megfordult. Arra is megkért. Lehet.A bátyád egy faragatlan. Sara vette észre. nyolcra készülj el. és rohanni kezdett a folyosón. Sara már gombolni kezdte a ruháját. Kiszálltak. hogy kölcsönözzek neked egy estélyit.Nathan elment.A bátyám úgy sietett.Én nem tartozom közéjük . Sara magába roskadt.. amikor meghallotta az ajtócsapódást. hogy egyedül van. Minden önuralmát elvesztette. Valami fontos dolga lehet. hogy ne érintse meg Sarát..mondta. hogy a kocsi megállt. . mintha az ördög kergetné. és suttogva megszólalt. amikor beugrott Caine kocsijába és elindult. hogy szeret. Az utolsó szavakat már kintről kiáltotta vissza. amíg férje rá nem néz. hogy nem szeret? . Nathan kinyitotta a szoba ajtaját.

amikor a kalózok megtámadtak minket.suttogta. köszönöm. Sara szeme könnybe lábadt. . . Hidd el. Mindig szerelmet vallok Nathannek. válassz egy mély kivágású ruhát! Jade ekkor már valóban kacagott. most viszont állandóan összevissza beszél. .És mindketten hűségesek vagyunk a férjünkhöz .Számomra ez egészen nyilvánvaló.Az alkalmazkodásból. ebből elég volt. hogy a hajón az emberek egész úton Jade-hez hasonlították.Nem gondolod.Azt meghiszem . Megsimogatta Sara kezét.felelte Jade.mondta Jade. és keresni kezdte a Sarának megfelelő ruhát. Ugye. . Légy szíves. Jade mélységesen együtt érzett sógornőjével.Azt akarom. Hiszen annyira. Jade? Egyszerűen csak más vagyok. . és a hálószobájába vezette.mondta Jade bólogatva.Értem.Talán épp ez a baj. hogy lenézlek? Sara akadozva elmagyarázta. mint te. . . .A morgásból? . . . nem dicsekvésből mondom Nathan győzött meg róla. mit felel? Felmordul..És csak akkor nőttem meg a szemükben. . Sosem volt a szavak embere.Nathan csak magas nyakú ruhákban szeret látni mondta Sara.Remélem is .Nathan biztosan kiborul majd. hogy kimondja: szeret . Nos. És Sara maradt alul. . . nem nézel le engem. ..Bátor voltam. Jade. hogy nálam jobb feleségről nem is álmodhatna? Senki sem tudná úgy szeretni. Nathan húga hitetlenkedve meredt Sarára.Honnan veszed. Túlságosan alkalmazkodó vagyok. És tudod.Megpróbálok alkalmazkodni. hogy az vagyok. Ennyi a válasza. .. zaklatott. mint én. Sógornője dühödt hangjának hallatán Jade majdnem felkacagott. A szekrényhez lépett.felelte Sara. .

Bármit kérdezhetsz. Caine jól emlékezett a kihívó ruhadarabra. miért örül Sara ennyire.Caine nem engedte. . Sara csüggedt tekintetét látva Jade rájött.Kérdezhetek tőled valamit? . hogy sógornője nem ezt a választ várta. Aztán hirtelen megtorpant és visszafordult. . igen. ha megpillantja a mi Saránkat.Öt perc múlva Sara már a kezében tartotta az elefántcsontszínű ruhát. . Jade sötétzöld selyemruhát viselt. és akkor sem mentem ki a házból .mondta Jade.Azt hittem. Nem is tudod. A kivágás épp csak sejtetni engedte a mellét.Nathan is látott már sírni? .Ami azt illeti. .mondta . minden szempár rászegeződött. hogy még mindig nem tudja pontosan. Sara bámulatosan nézett ki.felelte.Nem tudom. Köszönetet mondott Jade-nek. .Bár ha jobban meggondolom.Igen .Te szoktál sírni? Jade nem számított a kérdésre. . A szűzies színű ruha kivágása egy hihetetlenül mély V betűben ért véget Sara melle közt.Már testvérek vagyunk. Jade elégedett volt. látott már sírni. .Csak egyszer vettem fel. széttéptem. Kibontotta a haját.mondta Jimbo már vagy ötödször. . ne hagyják magára Sarát! . mint Caine.Nathan rosszul lesz. . és elindult az ajtó felé. bár be kellett ismernie. . . Jimbo nagyot füttyentett. Persze nem olyan gyakran. mennyire boldoggá tettél. hogy elmondtad. Jimbo a bejárati ajtó előtt járkált. és a lágy fürtök minden lépésnél meglibbentek a válla körül. amikor leszedtem rólad .Köszönöm. Amikor Sara megjelent a lépcsőn. . szinte egyfolytában. Jade és Caine egyetértett vele. Sarának tetszett a ruha. Caine még így is a homlokát ráncolta.Amíg Nathan meg nem érkezik. Két óra múlva Jade és Caine a hallban vártak Sarára. Sara.

.Igaz.mondta. . . Tudom. de nem tépted szét.magyarázta.Mert csak erre az egyre hívják meg őket . .feleségének suttogva.Igen. . .Rosszul érzed magad? .Előttünk nem kell udvariaskodnia . hogy a herceg és a hercegnő jelenlétében senki sem merne botrányt rendezni. Farnmount hercege és hercegnéje jó egymérföldnyire élt.Jól van . Sara a haliba ért. bár alig figyelt férje megjegyzésére.mondta Caine.Jade. .felelte Caine.felelte Jade.Keresek neki egy köpenyt . .A Winchesterek is ott lesznek . Sara elmosolyodott. A bálon minden férfi Sara körül legyeskedik majd. A vita út közben is folytatódott. . . hogy a St.kérdezte Jimbo. .mondta Caine. Aggódott.Olyan piros az arcod . .Akkor Nathan majd széttépi . Jamesek miért csak ezen az egy rendezvényen vesznek részt.Ostobaság .Vajon megvédi ez a ruha? . Nathan dührohamot kap.És az milyen érzés lesz.fakadt ki hirtelen.A pokolba. Caine elvigyorodott. .Meleg van. De Sara nem volt jól. hogy siettél. Sarát nézte. . . London külvárosában.Aggódom Nathan miatt. .Helyes. Mégsem értem.mondta Caine.A szóbeszéd szerint a régens herceg többször próbálta megvenni a Farnmount rezidenciát . drágám. . Csak kipróbáltam. én nem vagyok biztos benne.És még nem adta fel.Nem udvariaskodtam. ha a férje majd a nyaka köré fonja a kezét és megfojtja? .Tehát szerinted tetszeni fog neki? . és térdet hajtott. . hogy ez jó ötlet volt. amikor térdet hajtok.Igen . dehogy. Jade elpirult. Bárcsak maga is bejöhetne. . .mondta Caine.felelte Jade. . nem esek-e ki ebből a ruhából.

mondta Caine. majd kötelességtudóan várta a csengő hangját. mert bent épp keringőt játszottak. és én azonnal észreveszem.Ne aggódjon! Az út hátralévő részében egyikük sem szólalt meg. Ha elege van a partiból. és megfogta a másik kezét. Nathannek szüksége lehet a segítségére. Jimbo leugrott.Lady Sara St. Jamesek a balban? . míg a St. Ekkor Sara következett. A lépcső korlátját ragyogó gyertyák és virágok díszítették. A suttogással keveredő halk moraj pillanatok alatt földrengésszerű robajjá fokozódott. A bálterem a háromemeletes épület felső szintjén volt. . . megemelte a ruhája szélét. és mindenki a lépésre koncentrált.Cainewood earlje és felesége. Jade a másik oldalára lépett. velünk marad .felelte Jimbo. és elindult a lépcsőn. mintha a komornyik tüzet kiáltott volna. A bejelentés hatása olyan volt. Lady Jade .Jimbo. . . és megsimogatta Sara kezét. hogy a két család nem jön ki egymással. és lesegítette Sarát. észrevetted. A csengő a teremben tartózkodó vendégeknek jelzett. . csak lépjen ki az ajtón. hogy a Winchesterek mind a terem jobb sarkában tolonganak. Amikor a kocsi megállt a kastély előtt. . Nem sokan figyeltek fel.Nem lesz baj a fiúval .Amíg Nathan meg nem érkezik. hogy bejelentsék.kérdezte Jade tettetett zavarodottsággal. Sara bólintott.Sara. . -A szóbeszéd szerint valóban nem nagyon kedvelik egymást . Sara felemelte a fejét. drágám. A bálterem bejáratában egy komornyik állt.élcelődött Sara mosolyogva.jelentette be a komornyik dübörgő hangon. . A nyakukat nyújtogató párok szó szerint egymásnak ütköztek. aztán nagy levegőt vett. majd türelmesen várta. James.Az ember még azt hihetne. és a tömegre nézett. . Caine átadta a meghívókat.Itt leszek a kocsi mellett. Caine megfogta Sara kezét. Átadta a Caine-től kapott meghívót.

Sara.Még csak most lett St. . .kérdezte Jade. de amikor Sarára nézett.Te tréfálsz velem? . .Nathan még nincs itt. Dunnford hatalmas. Ekkor megnyugodott.Hogyan bizonyítsak? . mindenki hátat fordított neki. Caine-t felháborította a Winchesterek viselkedése. és elindult. . hogy beszéljen unokaöccse feleségével. döbbent rá lassan.kérdezte Sara. kicsoda .Lady Sara. .mondta. hogy sógornője mosolyog.Csak van modora. Jamest? Sara illedelmesen térdet hajtott. Dunnford . hogy a nők meghátrálnak előtte. Megszokta. ismeri Dunnford St. ugye? Az idős férfi tekintete felizzott.. Azt hiszem. ki van itt? . Sara egy lépést tett felé.kérdezte Dunnford döbbenten. azzal elnyerném a tetszését? . . Ma este határozottan megdöbbentő látványt nyújtasz.Bizonyítania kell.Parancsol? .mondta Caine. Dunnford St. ősz hajú.üvöltötte. szakállas férfi volt. mint a térdhajtás. ha mi középen foglalunk helyet.Ha lelőném az egyik fivérét. Amikor a St.Egy St. izmos. . Jamesnél meglepő. hogy megismerhetem . látta. s levezette a hölgyeket a lépcsőn. A következő óra maga volt a pokol. más volt. . James . A jelenetet természetesen mindenki észrevette. De ez a nő.Ni csak. .Örülök. Sara zavarba jött. kérlek. Sara apja látványosan igyekezett keresztülnézni lányán. mosolyogj! Mindenki téged bámul. igaz? .mondta Caine. És hogy sosem mosolyognak. amikor megállt Sara előtt.Legjobb lesz. . Amikor Sara a Winchesterek felé nézett. James sem maradhatott ki. a ruha teszi.mondta. hogy senki se vádolhasson részrehajlással . felhorkant.Csak nem Nathan asszonya? . és szemmel láthatóan feszengett fekete ünneplőjében és nyakkendőjében.mondta Caine. . . . James klán vezére megpillantotta őket.Nagyon jól tudod. Ez jobban meglepte Dunnfordot.

Megint terhes vagy? . . hogy kislányt szültem Caine-nek nem fiút? . .Szóval hallottál arról a kis nézeteltérésről? Tom már nem haragszik . . amíg nem szülsz nekem egy unokaöccsöt. . Dunnford felhorkant. Dunnford egy szúrós pillantást vetett Jade-re.kérdezte Dunnford.kérdezte Caine suttogva. . Dunnford. .Rendszeresen fekteted? kérdezte. és megragadta Sara csípőjét.Bármelyik percben megérkezhet .Arra az esetre célzott. ha Tomot. miközben megpróbálta lefejteni Saráról Dunnford kezét.Nos. az attól függ.Minek? .Minden alkalmat megragadok. .Akkor miért ajánlotta fel? Caine a fejét csóválta. . Sara csak tréfált. majd elvigyorodott.kérdezte Dunnford.Megbecslem a méreteit . amikor rálőttél a fivéredre magyarázta.Úgy teszel.Hol a férjed? Beszédem van vele.tette hozzá.kérdezte Jade a bácsikájától.mondta Caine. .Caine-hez fordult.Sara csak tréfált.Addig nem szólok hozzád.kérdezte Sara. . melyik fivéremet lövi le. .Engem nem akarsz üdvözölni? . .Az isten szerelmére.Szeretném megismerni. . . Jade a fejét csóválta.Kár. . Egy kis viszály felpezsdíti a családot. .Mit művelsz? .jelentette ki Dunnford. . . Dunnford megdörzsölte a szakállát. Dunnford felhorkant. Mielőtt bárki felelhetett volna a felháborító megjegyzésre.Nem tűnik elég szélesnek a gyermekszüléshez. majd ismét Sarához fordult. Sara zavarában fülig pirult. De Dunnford komolyan vette. . mintha észre sem vennél. Caine elvigyorodott. .Hol a felesége? . De a szoknya . . Aztán hirtelen kinyújtotta a kezét. Legjobb lesz. Még mindig az bosszant.Valószínűleg az ebédlőben van.

James márkija. uram. Talán mégis elég széles vagy.Igen. Sara észrevette. A férfi elvigyorodott. hogy Dunnford szó szerint meghátrált.A maga helyében én nem innék a puncsból . nincs. . Amikor Sarához ért.mondta Sara. hogy a többi vendég nagy ívben kitér a férfi útjából. Sara figyelte távolodó bácsikáját.Mondjátok meg Nathannek. Dunnford felkapta a hatalmas puncsos serleget. Nem akarta. . mert a puncsból.mondta ekkor Sara. De legalább annyira meglepte az a tény. Sara a bejárat felé nézett. és nagyokat kortyolt az italból.Ha még egyszer hozzám ér. . Caine észrevette. a baba táplálásával nem lesz gond. Sara felsóhajtott. Dunnford bácsi . . azzal sarkon fordult.St. Sara azonnal a melléhez kapott. . A bejelentésre mindenki felkapta a fejét. Sara még egy lépést tett felé.Úgy illene. Terhes vagy már? Sara arca vörösebb már nem is lehetett volna. Előrelépett. Caine-t lenyűgözte sógornője bátorsága. vagy nem? Sara bólintott. és visszament a rokonaihoz. hogy beszélni akarok vele mondta Dunnford. hogy a férfi bármi egyebet megmérjen rajta.felelte Dunnford.Viselkedjen! . Rájött. Dunnford egy erőteljes lökéssel félretolta az embereket. hogy a puncsos serleg elől eltűnt a sor. hogy hozzon nekem egyet. . Szíve vadul zakatolt.suttogta.Egy Winchestert is megkérhetek . .Úgy látom.Innék egy pohár puncsot. Ekkor Sara mellkasára meredt. Még sosem látta Nathant . Aztán fogott egy poharat. és visszaindult.mondta Caine. Nincs magában semmi jó modor? Dunnford úgy érezte.félrevezető . . . . hogy Dunnford hasonlít Nathanre.Akkor boldogan hozok neked egy italt. .tette hozzá bólogatva. Dunnford vállat vont. és átnyújtotta az italt.Azok leköpnének . . kezével megtörölte a szakállát.Mellettünk állsz. pofon vágom. . A puncsasztal előtt hosszú sor állt. Amikor ezt közölte.

motyogta.. hogy ezt még sosem hallotta tőle.Szeretlek. A vendégek a sarkokba húzódtak. hogy baj lesz. Caine megbökte Jade-et.Igen. Jamesek követték a példájukat. nem tudott mit kezdeni a ruhadarabbal. A zakója több helyen kidudorodott. Nathan már levette a zakóját. miért. Sara . hogy Nathan még egyszer kimondja. . Olyan képet vágott. Ösztönösen feléje indult. . Izzadni kezdett. Sara mégis szerette. Jade bólintott. Ismét magára vette. Nathan könnyedén megtalálta feleségét a tömegben. A St. Jól kell csinálnia. Sara egyedül állt a táncparkett közepén. A szeme könnybe lábadt. amiből Jade arra következtetett. ahová a Colintól kapott zsebkendőt tette. aztán. Fogalma sem volt róla. mintha menten rosszul lenne.Lehet. . hogy a férfi fel van fegyverkezve. Út közben levette a zakóját. Nathan? Sara várta. A zsebéhez nyúlt. Nem. . Sara azt akarta. Sara kedvesen mosolygott. nem jól: tökéletesen. .. hogy férje mondjon még valamit. Nathan tudta.. Nathan elindult. Nathan elégedetten állt.ünneplőben. A Winchesterek Nathan felé indultak. de amikor Sarához ért. Egy ideig bajlódott a zakó ujjával. hogy a zakóját már levetette. .Nem lett volna szabad kimondanom.szólalt meg elcsukló hangon. hogy nem méltó hozzá. hogy megsérülj. Sara megsajnálta. Sara arckifejezése nem változott. és feleségét nézte. Ekkor megpillantotta Colint.suttogta. legalábbis még nem . aláírják a papírokat. majd hátralépett. gondolta. Sara megigazította férje nyakkendőjét. és nem akarom.Sara? . . Nathan ismét úgy érezte. Nathané igen.Szeretlek.. Be fogja vinni a könyvtárba.Ülj le! . Nathan még ekkor sem tudott megszólalni. de rájött. de végül sikerült belebújnia.

felelte Sara. Sara. annyira. így van? Nathan szemmel láthatóan megkönnyebbült. aki sosem mondta el.. . Az is előfordult.mondta. Nathan teljesen megfeledkezett a többi vendégről. amíg rájöttem.Ha akarod. . hogy csak délután. aztán szégyenlősen elvigyorodott. Sara. Nathan . . Sara. . Naponta csak egyszer. Sara mindig megbízott benne. Nathan. aztán én . hogy mindennap vártad a vallomásomat? . Az egymás szemébe bámuló pár végtelenül romantikus látványt nyújtott. mit érez. de már tudom. Sara komoran bólintott. Az asszonyok a szemüket törölgették. . Ilyenkor már kezdtem aggódni. . Nathan.Azt akarod mondani.Előbb te írod alá. aki nem akart hinni bennem. Nathan nem lepődött meg. mi már összeházasodtunk. Te vagy az. Aztán közelebb hajolt.mondta. Sara egy lépést tett felé. A . Sara szeme kikerekedett.kérdezte Nathan suttogva. .Azt akarom.tette hozzá őszintén. szinte fáj.suttogta.Látom .Miért nem mondtad meg.De megteszem. Sokáig tartott.Neked miért kell aláírni? . Régóta szeretsz. .Nathan. .Istenem. és az arca elvörösödött.. hogy szeretsz. hogy aláírj egy papírt a szerződés felbontásáról. térden állva könyörgök. Nathan megcsóválta a fejét. . .kérdezte suttogva.. hogy szinte összeért a homlokuk. -A könyvtárba kell mennünk . nem állandóan. hogy tudod? . .Nem. -A fenébe. .Én is felbontom a szerződést. Nem kell az örökség.Rendben van. Bár nem szívesen tennék ilyet .Hozzám jössz feleségül? . Én viszont állandóan ezt hajtogattam.Te álltad ki a poklok kínjait? Hiszen te vagy az. Kérlek. annyira szeretlek. nem emlékszel? A hallgatóság le volt nyűgözve.Tudom. .Csak nem vagy tengeribeteg? Nathan a fejét csóválta. légy a feleségem. a poklok kínjait álltam ki. Sara. hogy az már.

. Jamesekre nézett.De igen. . és felkiáltott. . . Sara a fejét csóválta. Nathan a könyvtárba indult Sarával.kérdezte.Ha nem írod alá.Csupán azért. aztán megcsókolta. . Csak így fogsz hinni nekem. akkor az adomány a családodé lesz.Nem. Meg kell bűnhődnöm. s gyengéden elmosolyodott. csak szenvedést. . .De igen . csak úgy bizonyíthatod be. Sara sírni kezdett. A St. hogy ezt bebizonyítsd.Nem. Így kell lennie.mondta. Nekem nem kell. . Nathan . hogy bízol bennem és szeretsz. Nathan a karjába vonta. mint Nathan szerette volna. hogy szeretsz.Nos. és meg fogod kapni. hogy férje valóban komolyan gondolja a nemes áldozatot.mondta. Az asszonyok egyszerre sóhajtottak.felelte Nathan. Mindenesetre senki sem felejtette el egy darabig.Dunnford bácsi! Nathan le akar mondani a király adományáról. . de felesége megrántotta a karját.Mi van.suttogta. Nathan észre sem vette. nem kell lemondanod a király adományáról. . Az est mégsem alakult olyan tökéletesen.Meg akarom mutatni. Sara. ha nem írom alá a papírt? .Már döntöttem. .Akkor változtasd meg a döntésedet! .Rajtad kívül semmi más nem kell. .Elhiszem.Nekem sem. Sara rájött.Te vagy az . Nathan. ha nem mondasz le az adományról. Hosszú éveken át vártál erre. .. nem kell így lennie. és cserébe nem kaptál mást. .. hogy már mindketten kiabálnak. . Sara. mennyire szeretlek. De ő nem akarta hagyni.legnagyobb adomány már az enyém . Sara. Ártatlanul kezdődött. Te már olyan régóta szeretsz engem. Sara viszont észrevette. .

magához rántotta. Kihúzta az ágy melletti asztal fiókját. és a szemébe nézett. . a hüvelykujjad ne dugd az öklödbe. elővett egy darab papírt. elmondhatta. Aztán a zakóját felesége vállára terítette és megszólalt. mennyire szereti.mondta Sara. már kezdődik is. . . Az igazat megvallva Sarának jobban tetszettek az ökölharcot követő események. Nathan tekintete szinte perzselt.A fenébe. Felkacagott. mint ő. A megjegyzés hallatán Nathan felvonta a szemöldökét. szenvedélyes szeretkezésre szomjaztak. Jamesek úgy közeledtek.mondta. . Mindketten vad.Szeretlek.Ha még egyszer meglátom rajtad ezt a ruhát. Jamesszé vált. Sara lassan és csábítóan rákacsintott. Nathan . férje hasán feküdt. Nathan megígérte. .Nem hittem.A fenébe. Amikor Sara magához tért. A hajó túl messze volt.Régebben kissé irigyeltem Jade-et . A pár méltóságteljesen helyet foglalt a legfelső lépcsőfokon.Ne feledd. Sara észrevette. A verekedés után Nathan kézen fogta. Nathan megragadta. szenvedélyesen megcsókolta. és átadta Sarának. Sara a „drágám”. „szerelmem” és „édesem” szavakat választotta. Nathan ismét levette a zakóját. mert eltörhet. letépem rólad . . Úgy érezte. ő is St. Sara mellét bámulta. Az első ütés után a herceg intett a zenekarnak. és kivonszolta az éjszakába.suttogta. amelyik tetszik! .. ezt meg miért csináltad? Sara megfordult. hogy valaha olyan lehetek. Már senki előtt nem volt kétséges: az est emlékezetes lesz. majd a háta mögé lökte. Most. . és férjére mosolygott. A hatvanas éveiben járó herceg és hercegnő elégedetten figyelte a műsort. mint egy szakasznyi katona. Nathan végtelenül elégedettnek tűnt. hogy végre kettesben voltak. ezért Jade és Caine házába vitte.Válaszd ki. hogy megtanulja őket. A St. Sara.mondta Sara. és felcsendült a keringő. hogy Caine és Colin ugyanezt teszi. .

suttogta Nathan.Örülök. hogy bárkihez is hasonlíts .. Nagyon sokáig tartott. de férjének fogalma sem volt róla. Sara ekkor valóban felkacagott. hogy Sara bízik benne.Akkor mesélj a múltadról! Nathan kissé zavarba jött. amíg teljesen megbízol bennem? . Sara készült valamire.. . . .Nem akarom. hogy mire. mert nem akarod. tudta. Azt hiszem. mert félsz. amit esetleg. aggasztónak találnál.mindent elmondok neked.Most. .mondta. hogy aggódjak. hogy elkövettél néhány.Tehát csupán rám való tekintettel nem akarsz a múltadról beszélni? Nathan bólintott. . Sara. hogy szereti. Meglehetősen sötét a múltam. Az életem egyetlen biztos pontja. .Majd máskor .Egyesek szerint igen.kérdezte Sara. és hosszan. Sarának minden akaraterejét latba kellett vetnie. és időre volt szüksége. hogy megállja nevetés nélkül. Nathan zavarba jött. elégedetten ásított. hogy csak azért nem beszélsz a múltadról. . hogy ennyire vigyázol az érzéseimre.Lehet. Ez lett a horgonyom.Már teljesen megbízom benned. hogy kikotyogok valamit. . és most már tudom. Nathan átkarolta. Tettem néhány dolgot. és megcsókolta feleségét.. Addigra biztosan felkészülsz rá.. Aztán lehunyta a szemét.. .Rájöttem. ha egyszerre mindig csak egyet mondanék el. Nathan felemelte a fejét.mondjuk. hogy megszabaduljon a gátlásaitól. helyesebb lenne. nem pedig azért. úgy öt-tíz év múlva . amíg erre rájöttem. édesem. Nathan még mindig félt egy kicsit. . törvénytelen dolgot is? Nathan kezdte kényelmetlenül érezni magát.A szerelmed hatalmas erőt adott nekem. .Csak felizgatnálak vele.És vajon meddig tart majd. de mindez még annyira új volt a számára. Tudta. . Nathan a fejét csóválta. . Idővel . hogy a szerelmedtől függök.

Ő már évek óta szerette Nathant.suttogta.Sarának persze nem voltak efféle problémái.Szeretlek. VÉGE . és megcsókolta Sara fülét. . .Én is szeretlek. Pagan. Nathan elfújta a gyertyát. Sara .