npl_kh

TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD

ŠKOLSKA 2005./2006.

SMER INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE

INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE

1

TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD

ŠKOLSKA 2005./2006.

NASTAVNI PLAN ZA SMER INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE

INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE

2

TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD

ŠKOLSKA 2005./2006.

NASTAVNI PLAN ZA SMER INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE
I GODINA
1. 2. 3. 4. NASTAVNI PREDMET Matematika I Inženjerska fizika Opšta i neorganska hemija Engleski jezik Ukupno II semestar Fond 1 2 4 4 2 2 4 3 2 2 13 13 III semestar Fond 3 4 4 3 2 4 3 3 12 14 IV semestar Fond 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 15 14 Fond 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 12 14 Fond 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 0 2 14 16 ECTS 7 5 6 6 6 30 ECTS 7 6 6 6 5 30 ECTS 6 6 6 6 4 2 30 ECTS 8 8 7 7 30 ECTS 2 10 5 8 5 30

I semestar
Fond 4 4 4 4 4 3 1 2 13 13 ECTS 10 10 8 2 30

I GODINA NASTAVNI PREDMET 4 Engleski jezik 5. Matematika II 6. Elektrotehnika 7. Organska hemija 8. Osnovi inženjerstva Ukupno II GODINA NASTAVNI PREDMET 9. Tehnička termodinamika 10. Fizička hemija 11. Primena računara I 12. Hemija hrane Ukupno II GODINA NASTAVNI PREDMET 13. Tehnološke operacije I 14. Koloidna hemija 15. Analitička hemija 16. Biohemija 17. Mikrobiologija Ukupno

III GODINA V semestar NASTAVNI PREDMET 18. Tehnološke operacije II 19. Merno-instrumentalna tehnika 20. Mikrobiologija hrane 21. Energetika u prehrambenoj industriji 22. Metode konzervisanja Ukupno III GODINA VI semestar NASTAVNI PREDMET 23. Tehnologija proizvoda od voća i povrća I 24. Tehnologija mleka i mlečnih proizvoda I 25. Tehnologija proizvodnje mesa 26. Tehnologija biljnih ulja i proteina I 27. Tehnologija gotove hrane I 28. Pogonske vežbe Ukupno

INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE

3

Izborni predmet IV 45. Analiza hrane 37. Izborni predmet II 44. Tehnologija gotove hrane II Ukupno IV GODINA VIII semestar NASTAVNI PREDMET 34.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. Ambalaža i pakovanje 36. Tehnologija prerade mesa 32. Završni projekat Ukupno V GODINA IX semestar NASTAVNI PREDMET 40. Pogonske vežbe 29. Modelovanje u prehrambenoj industriji 42. Izborni predmet I 43. Izborni predmet V Ukupno V GODINA NASTAVNI PREDMET 46. 30 ECTS 30 30 INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 4 . Menadžment industrijske proizvodnje 35. Tehnologija proizvoda od voća i povrća II 30. Tehnologija vode i otpadnih voda 39. Tehnologija biljnih ulja i proteina II 33. Nutritivna i senzorna svojstva hrane 41. Tehnološko projektovanje 38. Tehnologija mleka i mlečnih proizvoda II 31. IV GODINA VII semestar NASTAVNI PREDMET 28./2006. Diplomski rad Ukupno X semestar Fond 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 14 16 Fond 2 1 2 3 3 4 2 3 2 2 0 5 11 18 ECTS 2 6 6 6 6 4 30 ECTS 3 5 7 5 5 5 30 Fond 2 2 3 3 3 0 3 0 26 do 30 Fond 0 26 0 26 ECTS 4 6 4 4 Min.

TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. 17. 5. 1. 4. 12. 8. 6./2006. 15. 18. IZBORNI PREDMETI Izborni predmet I I II Tehnologija trajnih mlečnih proizvoda Tehnologija fermentisanih mlečnih proizvoda Tehnologija sireva i topljenih sireva Tehnologija sporednih proizvoda industrije mleka Upravljanje operacijama i procesima u preradi mesa Nauka i tehnologija proizvodnje mesa Tehnologija sporednih proizvoda industrije mesa Nauka i tehnologija proizvodnje mesa peradi Tehnologija sušenih proizvoda od voća i povrća Tehnologija prerade sporednih proizvoda od voća i povrća Konzerviranje voća i povrća niskim temperaturama Tehnologija prerade krompira Tehnologija hladno ceđenih ulja Tehnologija margarina i namenskih masti Tehnologija majoneza i srodnih proizvoda Tehnologija proteinskih proizvoda na bazi soje Nauka o hrani Odabrana poglavlja metoda konzervisanja Odabrana poglavlja ambalaže i pakovanja Mikrobiologija namirnica animalnog porekla Mikrobiologija namirnica biljnog porekla Mikrobiologija vode i sanitacija Alimentarne toksikoinfekcije i intoksikacija Izborni predmet III i IV Predmeti sa svih smerova i izborni predmeti sa liste Fakulteta Ekonomija za inženjere Sociologija rada Fond 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ECTS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ECTS 4 4 1. 22. 7. 23. 10. 3. 21. 2. 20. 3. 11. 2. 13. 16. 19. Fond 2 2 2 2 INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 5 . 9. 14.

TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005./2006. NASTAVNI PROGRAMI ZA SMER INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 6 .

S. Takači. Radenović. 1989 5. M. M. P./2006. Zbirka zadataka iz vise matematike I. P. Kragujevac 2000 4. analitička geometrija) • linearna algebra 1 (determinante. Miličić. Hadžić. Beograd. Matematičke metode za studente prirodnih nauka. NAZIV PREDMETA: MATEMATIKA I CILJ PREDMETA: Sticanje znanja iz odabranih oblasti matematike. Zbirka zadataka iz redova. Zagreb. Zadaci i riješeni primeri iz više matematike s primenom na tehničke nauke. V. Takači. A. Dj. Univerzitet u Kragujevcu. O. Demidovič B. Mudrinski Matematika I. Dj. Tajlorov polinom • obične diferencijalne jednačine( najvažniji tipovi i postupci rešavanja) • Laplasova transformacija (primena na rešavanje ODJ) • diferencijalni i integralni račun funkcija više promenljivih POTREBNA PRETHODNA ZNANJA (PREDMETI): STATUS PREDMETA: Obavezan UDŽBENIČKI MATERIJAL: 1. interpolacija • vektorska algebra (operacije sa vektorima. Tehnička knjiga. Uscumlić. autorizovana skripta INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 7 . vektorski prostori. Novi Sad 2000 2. 1971 3.P. matrični račun. Takači. sistemi linearnih jednačina) • diferencijalni i integralni račun funkcije jedne realne promenljive .TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. Naucna kniga. Stylos. polinomi. i saradnici. linearna zavisnost vektora. neophodnih u teorijskoj analizi tehnoloških procesa i različitim inženjerskim proračunima FOND ČASOVA: ECTS: 4+4 10 bodova KRATAK PROGRAM: • kompleksni brojevi.

. dinamika. raspodela energije po stepenima slobode) • Optika (priroda svetlosti. zračenje atoma. talasno kretanje. širenje tela. stacionarna stanja čestice./2006. fizika atomskog jezgra i njene primene. mehanika čvrstog tela. talasna optika) • Fizičke pojave u mikrosvetu (kvantna svojstva. osnove fizike atoma i molekula. statika. akustika) • Termofizika (temperatura i toplota. 1984 2.. geometrijska optika. rad i energija. Janjić J. NAZIV PREDMETA: INŽENJERSKA FIZIKA CILJ PREDMETA: Usvajanje znanja o fizičkim pojavama i zakonitostima neophodnim za savladavanje narednih nastavnih predmeta i razumevanje principa i metoda koji se primenjuju u hemijskoj tehnologiji i inženjerstvu. Janjić J. osnovi kvantne mehanike. kinetička teorija toplote. talasna priroda materije. Bikit I. fotometrija. Beograd. oscilacije. Cindro N. kinetička teorija gasova... Beograd. Opšti kurs fizike II. elastičnost čvrstog tela. Naučna knjiga. elementarne čestice) POTREBNA PRETHODNA ZNANJA (PREDMETI) STATUS PREDMETA: Obavezan UDŽBENIČKI MATERIJAL: 1. Cindro N.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. FOND ČASOVA: ECTS: 4+4 10 bodova KRATAK PROGRAM : • Mehanika (kinematika.. statika tečnosti i gasova. gravitacija.. Naučna knjiga. 1985 INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 8 . Opšti kurs fizike I. elementi specijalne teorije relativnosti. Bikit I.

S. Kevrešan. M&N. 2000 5. 1996 6. računom i opštom lab. • Hemijska kinetika. J. 2000 2.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. stabilnost). S. Zagreb. teorija ligandnog polja. jedinjenja. Nauka. Računanje u hemiji. supstance. L. pH. disocijacija vode. • Energetski efekti hemijskih reakcija. Tehnološki fakultet. S. • Oksidacioni broj (reakcije sa i bez promene oksidacionog broja). • Struktura atoma i periodni sistem elemenata. Podunavac-Kuzmanović. osnovni hemijski zakoni). Novi Sad. POTREBNA PREDHODNA ZNANJA (PREDMETI): STATUS PREDMETA: Obavezan UDŽBENIČKI MATERIJAL: 1. Novi Sad. N. Nikolić. Lomić. • Hemijske veze (jonska i kovalentna) i struktura molekula. elementi. Osnovi računanja u hemiji. Lipanović: Opća i anorganska kemija.Ovladavanje hem. • Kompleksna jedinjenja (tipovi. Perišić-Janjić: Opšta hemija. neophodnih za razumevanje i praćenje tehnoloških procesa. razblaženi rastvori./2006. NAZIV PREDMETA: OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA CILJ PREDMETA: Proširivanje stečenih i dobijanje novih znanja iz Opšte i neorganske hemije. FOND ČASOVA: ECTS: 4+3 8 bodova KRATAK PROGRAM: • Ponavljanje i sistematizacija osnovnih znanja (materija i energija. S. Perišić-Janjić. Arman: Praktikum iz opšte i neorganske hemije (radna sveska 1). Nauka. • Ravnoteže u vodenim rastvorima elektrolita. Arsenijević: Opšta i neorganska hemija. • Hemijska ravnoteža (homogena i heterogena). 1986 4. Kandrač. Novi Sad. S. Filipović. Beograd.. J. N. veze.Hibridizacija i rezonanca. • Osnovni tipovi neorganskih jedinjenja. Školska knjiga. sastav rastvora. 2001 3. Novi Sad. smeše. Partenon. • Rastvori (neelektrolita i elektrolita). tehnikom. S. Radosavljević. • Međumolekulske veze. 2000 INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 9 .

/2006. Basic English Grammer. B. Azar.. 1995. FOND ČASOVA: ECTS: 1+2 1+2 4 bodova KRATAK PROGRAM: • Utvrđivanje gramatike engleskog jezika • Principi i tehnike prevođenja stručnih engleskih tekstova • Analiza određenih tekstova iz oblasti prirodnih i opštih inženjerskih disciplina POTREBNA PRETHODNA ZNANJA (PREDMETI): STATUS PREDMETA: Obavezan UDŽBENIČKI MATERIJAL: 1. Odabrani tekstovi INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 10 . NAZIV PREDMETA: ENGLESKI JEZIK CILJ PREDMETA: Osposobljavanje studenata za korišćenje literature na engleskom jeziku. 2.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. Logman.

skalarna i vektorska polja ) • elementi teorije verovatnoće (definicija i računanje verovatnoće. Mudrinski. A.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005../2006. jedn. V. Takači. Dj. S. R. Novi Sad 2000. Zagreb 1971. i saradnici. 5. slučajne promenljive i raspodele verovatnoće ) • inženjerska statistika . Furijeovi redovi) • rešavanje dif. Univerzitet u Kragujevcu. Zadaci i riješeni primeri iz više matematike s primenom na tehničke nauke. Radenović.statistička kontrola kvaliteta POTREBNA PRETHODNA ZNANJA (PREDMETI): Matematika I STATUS PREDMETA: Obavezan UDŽBENIČKI MATERIJAL: 1. Hadžić. Takači. Statističke metode u tehnologiji. O.Mudrinski.osnovna statistička analiza pogonskih i laboratorijskih merenja . Demidovič B. neophodnih u teorijskoj analizi tehnoloških procesa i različitim inženjerskim proračunima FOND ČASOVA: ECTS: 4+4 10 bodova KRATAK PROGRAM: • redovi (kriterijumi konvergencije.testiranje statističkih hipoteza . Takači. V . Matematičke metode za studente prirodnih nauka. 4. Matematika II. Dj. NAZIV PREDMETA: MATEMATIKA II CILJ PREDMETA: Sticanje znanja iz odabranih oblasti matematike.korelaciona i regresiona analiza . funkcionalni redovi. Kragujevac 2000. Zbirka zadataka iz redova. neautorizovani materijal INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 11 . Matematika za inženjere. Univerzitet u Novom Sadu. specijalne funkcije) • vektorska analiza ( vektorske funkcije . 2004. 3. autorizovana skripta 6. Tajlorov red. beselova dif.Paunović. jednačina pomoću redova ( principi. 2. P. Univerzitet u Novom Sadu.disperziona analiza .tačkaste i intervalne procene srednje vrednosti i disperzije uzorka . Novi Sad. Tehnička knjiga.

/2006. 1995.Cilj računskih vežbi je da kroz relativno jednostavne primere ilustruje teorijske izvode i primenu. osnovni principi rešavanja električnih mreža. logička kola) • osnovna logička kola i njihova primena ( dekoderi. Stylos. NAZIV PREDMETA: ELEKTROTEHNIKA CILJ PREDMETA: Upoznavanje sa osnovama prenosa. demultiplekseri. proizvodnja i potrošnja električne energije u proizvodnim pogonima ( transformatori.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. Novi Sad. memorijska kola) • interfejsi u sistemima za akviziciju merenja i upravljanje procesima (D/A i A/D konvertori . Osnovi Elektrotehnike. Bulova algebra. električne mašine) • osnovni principi digitalne elektronike ( binarno kodiranje i binarni brojni sistem. analogni multiplekseri . M. Prša. trofazni sistemi) • prenos. proizvodnje i potrošnje električne energije u okviru proizvodnih pogona.Upoznavanje sa osnovama digitalne elektronike i njenim primenama u instrumentaciji i upravljanju tehnološkim procesima.adapteri signala ) POTREBNA PRETHODNA ZNANJA (PREDMETI): Matematika I Fizika STATUS PREDMETA: Obavezan UDŽBENIČKI MATERIJAL: 1. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 12 . koderi. multiplekseri. FOND ČASOVA: ECTS: 2+2 5 bodova KRATAK PROGRAM: • naizmenične struje (predstavljanje u kompleksnom domenu.

M. Upoznavanje sa principima laboratorijske i industrijske sinteze pojedinih predstavnika najvažnijih grupa organskih jedinjenja i povezivanje stečenog znanja sa tehničkotehnološkim i farmaceutskim naukama.Ugljovodonici (alkani. Milić.Halogeni derivati ugljovodonika (alkil i aril halogenidi). Đilas i J. S. . ORGANSKA HEMIJA. John Wiley Inc. Milić i S. EKSPERIMENTALNA ORGANSKA HEMIJA. ČanadanovićBrunet.C.P.A. 2001. . Piletić. Piletić.Klasifikacija i nomenklatura organskih jedinjenja.Organska jedinjenja sumpora (tioli. N. NAZIV PREDMETA: ORGANSKA HEMIJA CILJ PREDMETA: Upoznavanje sa opštim principima organske hemije i fizičkohemijskim osobinama pojedinih organskih jedinjenja određene funkcionalne grupe. etri. Novi Sad. Đilas. sulfidi.. FOND ČASOVA: ECTS: 4+3 8 bodova KRATAK PROGRAM: . F. Beograd. STATUS PREDMETA: Obavezan POTREBNA PRETHODNA ZNANJA: . Graham Solomons. alkini. New York. karbonske kiseline. alkeni. . azo i diazo jedinjenja).opšta hemija UDŽBENIČKI MATERIJAL: ORGANSKA HEMIJA I./2006.V. sa posebnim osvrtom na mogućnost primene.srednjoškolsko poznavanje organske hemije . T. Wothers. 1996. amino. semiindustrijskim i industrijskim uslovima.Metaloorganska jedinjenja. ciklični ugljovodonici.V. Novi Sad. derivati karbonskih kiselina i supstituisane karbonske kiseline). . 1992. New York.M. 2000.E. McGraw-Hill Co. Atkins. nitrozo. .B. 1993. sulfoni). Novi Sad. M. Carey.W.Heterociklična jedinjenja. New York. Schore. 2001. B. R. .TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. 7th ed. Clayden. B. Milić i S. Oxford University Press Inc.Organska jedinjenja kiseonika (alkoholi. Vollhardt.Organska jedinjenja azota (nitro. Fryhle. fenoli.Lj. M.Lj.Hemija slobodnih radikala (sterohemija. .M. karbonilna jedinjenja. . Prevod B. nastajanje. B.. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 13 . ORGANIC CHEMISTRY.C. areni). stabilnost i reaktivnost). disulfidi. K. Sticanje znanja o različitim mehanizmima reakcija nastajanja i reakcijama funkcionalnih grupa u laboratorijskim. Warren. ORGANSKA HEMIJA II. Greeves.. Hajdigraf. ORGANIC CHEMISTRY. Šolaja. 2002.M.. S. J. C. P.Lj. ORGANIC CHEMISTRY.A. N. sulfonske kiseline. Đilas.

Mašinski elementi.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. kolena. cevovoda i izbora konstrukcionih materijala. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 14 . FOND ČASOVA: ECTS: 2+2 5 boda KRATAK PROGRAM: Uvod u tehničko crtanje. POTREBNA PRETHODNA ZNANJA (PREDMETI): STATUS: PREDMETA: Obavezan UDŽBENIČKI MATERIJAL: 1. ventili. Standardne dimenzije cevi i cevnih elementata. Novi Sad. Izbor materijala cevi i elementata u funkciji osobina fluida. Mašinski elementi cevi. Komarica N. Pojam standardizacije. račvanja. NAZIV PREDMETA: OSNOVI INŽENJERSTVA CILJ PREDMETA: Kurs ima za cilj da studentima da osnove za grafičko prikazivanje predmeta u prostoru neophodno za korišćenje projektne dokumentacije kao i elemente armatura./2006. spajanje cevi. 2003. Izrada jednostavnih predmeta u nekom grafičkom programu.

1998. Novi Sad.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. Novaković. NAZIV PREDMETA: TEHNIČKA TERMODINAMIKA CILJ PREDMETA: Upoznavanje sa osnovnim zakonima termodinamike./2006. Tehnička termodinamika. M.alatima za izradu energetskih bilansa i ocenu kvaliteta procesa u kojima se dešava razmena (toplotne) energije. M. Univerzitet u Novom Sadu. Djurić. voda i vodena para. putem adekvatnih jednačina ili baza podataka • Čista kompresiona supstanca. FOND ČASOVA: ECTS: 3+4 8 bodova KRATAK PROGRAM: • Definisanje osnovnih pojmova • Energija i prvi zakon termodinamike • Entropija • Sistematizacija termodinamičkih podataka o sistemima. Upoznavanje sa termodinamičkim sistemima (odredjivanje stanja i proračuni za procese i cikluse) kao što su idealan gas i smeše idealnih gasova.idealan gas. smeše. voda i vodena para. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 15 . vlažan vazduh POTREBNA PRETHODNA ZNANJA (PREDMETI): Matematika I Matematika II Fizika STATUS PREDMETA: Obavezan UDŽBENIČKI MATERIJAL: 1. vlažan vazduh i sl.

1995. Nedučin-Marinković R. Eksperimentalna fizička hemija. čvrsto i tečno stanje • uvod u hemijsku termodinamiku ( termohemija./2006. 1998. 3. 1989. Novi Sad... otvoreni sistemi.inženjerskih i tehnoloških disciplina FOND ČASOVA: ECTS: 4+3 8 bodova KRATAK PROGRAM: • talasna i kvantna mehanika i hemijska veza (repeticija i sistematizacija) • osobine molekula ( spektroskopske i magnetne metode) • gasovito. Novi Sad.. Tehnološki fakultet. Kiš E. 1990. Daje osnovu za proširenje teoretskih i praktičnih znanja u okviru hemijsko .TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005.. Novi Sad. 4. uzroka i zakonitosti pojava u procesima fizičke i hemijske transformacije materije i energije. 2. Nedučin-Marinković R. Univerzitetski udžbnici. Osnovi fizičke hemije II. principi fazne i reakcione ravnoteže ) • rastvori • površinske pojave (adsorpcija) • osnovi kinetike hemijskih reakcija i katalize • elementi elektrohemije POTREBNA PRETHODNA ZNANJA (PREDMETI): Matematika I Matematika II Fizika Opšta hemija STATUS PREDMETA: Obavezan UDŽBENIČKI MATERIJAL: 1. Zbirka zadataka iz fizičke hemije. Novi Sad. Kiš E. NAZIV PREDMETA: FIZIČKA HEMIJA CILJ PREDMETA: Razumevanje suštine. Lomić G. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 16 . Putanov P. Putanov P. Tehnološki fakultet... Lomić G. Osnovi fizičke hemije I... Tehnološki fakultet.

A Tool for Engineering Problem Solving. FOND ČASOVA: ECTS: 2+4 7 bodava KRATAK PROGRAM: • organizacija mikroračunarskog sistema za obradu podataka • elementi sistema za računarsku akviziciju podataka i upravljanje procesima • primena i organizacija INTERNET . Computer Application in Food Technology.M. P. 3. 1998. A first course for Engineers and Scientists. 1999. 4. Neautorizovani materijal za predavanja i vežbe ( R. 1996.Omorjan.Paunović ) 2. McGraw-Hill. Excel ) • korišćenje INTERNET -a POTREBNA PRETHODNA ZNANJA (PREDMETI): Matematika I STATUS PREDMETA: Obavezan UDŽBENIČKI MATERIJAL: 1.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. R. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 17 .a • osnovni elementi programiranja ( realizacija računskih ciklusa.Smith.Pritchard. Academic Press. Programming in Fortran 90.Singh.P. razgranatog algoritma i korisničkih procedura) • korišćenje programa za obradu teksta ( elementi Word-a ) • korišćenje odabranog softvera namenjenog inženjerima (Mathcad ./2006. I. R. Wiley. NAZIV PREDMETA: PRIMENA RAČUNARA I CILJ PREDMETA: Upoznavanje sa osnovama organizacije računara kao uređaja za obradu podataka i obučavanje u korišćenju odabranih softvera.

Marcel Dekker. H. nd FOOD CHEMISTRY. Novi Sad.R.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. NAZIV PREDMETA: HEMIJA HRANE CILJ PREDMETA: Upoznavanje sa osnovnim principima hemije glavnih konstituenata hrane sa posebnim osvrtom na njihovu hemijsku strukturu i reaktivnost. PRINCIPLES OF FOOD CHEMISTRY.. Obavezan INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 18 .Voda u hrani . aditivi) . 1996. FOOD CHEMISTRY. Šolaja. minerali. izolovanje. ugljeni hidrati.Organska hemija STATUS PREDMETA: UDŽBENIČKI MATERIJAL: ORGANSKA HEMIJA II. 3rd ed. Springer. K. 1999.M. 1999./2006. struktura i fizičko-hemijske osobine glavnih konstituenata hrane (proteini.M. deMan. nomenklatura. Grosch. Belitz. Milić i S. Springer Verlag. 1993. New York. Izučavanje hemijskih procesa razgradnje i transformacije glavnih konstituenata hrane koji se odvijaju tokom tehnološkog procesa proizvodnje i skladištenja hrane.Klasifikacija. Đilas. Vollhardt. Heidelberg.P. FOND ČASOVA: ECTS: 3+3 7 bodova KRATAK PROGRAM: . New York. 2 ed. POTREBNA PRETHODNA ZNANJA: .C. O.Glavne hemijske reakcije koje se odvijaju tokom proizvodnje i skladištenja hrane. M. Prevod B.. J. 1996. B.-D. lipidi.Lj.V. prehrambene boje i arome. W. Beograd. N. Piletić. 3RD ed.E. ORGANSKA HEMIJA.A. Fennema. Schore. vitamini. Hajdigraf.

Cvijović. otpori usled oblika i površinskog trenja • Strujanje fluida kroz poroznu sredinu. centrifugisanje. Bernulijeva jednačina. Coulson. D. filtracija. J. M. Jednačina kontinuiteta. prosejavanje čvrstog POTREBNA PRETHODNA ZNANJA (PREDMETI): Matematika I Inženjerska fizika STATUS PREDMETA: Obavezan UDŽBENIČKI MATERIJAL: 1. • Strujanje fluida oko tela. Pergamon Press. Slobodno i stešnjeno taloženje. Richardson. H. Beograd. Tehnološko-metalurški fakultet. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 19 . mlevenje.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. S. fluidizacija • Teorija mešanja. mešalice za tečnosti./2006. S. praškaste materijale i plastične mase. R. Harker. Končar-Đurđević: Tehnološke opercije I – Mehaničke operacije. Backhurst. Vuković. J. J. Carman-Kozenijeva i Burke-Plumerova jednačina • Kretanje čestica kroz fluid. klasifikacija • Filtracija. Oxford. taloženje. F. 1983. FOND ČASOVA: ECTS: 3+3 7 bodova KRATAK PROGRAM: • Statika fluida. NAZIV PREDMETA: TEHNOLOŠKE OPERACIJE I CILJ PREDMETA: Cilj kursa je da osposobi studente da razumeju i primenjuju osnovne mehaničke operacije koje se koriste u procesnoj industriji kao što su transport fluida. sedimentacione i taložne centrifuge • Sitnjenje. 1986. Navie-Štoksove jednačine strujanja realnog fluida. fluidizacija. D. 2. J. klasiranje mešanje. “Chemical Engineering-Volume Two”. • Centrifugisanje. Simonović. dinamika fluida.

NAZIV PREDMETA: KOLOIDNA HEMIJA CILJ PREDMETA: Sticanje bitnih saznanja o osobinama i ponašanju koloidnih sistema koji se javljaju u procesima prerade i proizvodnje u hemijskoj. 2003. klasifikacija. sedimentacija.Odredjivanje prosečnih veličina i raspodele veličina koloidnih čestica kod polidisperznih sistema. FOND ČASOVA: ECTS: 3+2 5 bodova KRATAK PROGRAM: Podela sistema. prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. definicija./2006. Lj. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 20 . izdvajanje i prečišćavanje. mutnoća). električno ponašanje i koagulacija koloida.Beograd. Geli. POTREBNA PRETHODNA ZNANJA (PREDMETI): Matematika Opšta hemija Organske hemija Fizička hemija STATUS PREDMETA: Obavezan UDŽBENIČKI MATERIJAL: 1. 1990.Novi Sad. Optičke pojave. Obrazovanje koloidnih sistema. 2. Zavod za izdavanje udžbenika. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva . Viskozitet razblaženih rastvora koloida i metode merenja. Reologija koloidni sistemi i metode merenja. Matematička interpretacija pojava i zakona data je sa ciljem da se pokaže pravi fizički smisao i značenje pojedinih veličina i omogući bolja praktična primena stečenih znanja. membrane. Novi Sad. (rasipanje svetlosti. osmoza).TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. Kinetičke pojave koloidnih sistema (difuzija . Djaković: Koloidna hemija. Lj. Površinske pojave. Tehnološki fakultet . Djaković: Praktikum koloidne hemije.

• Teorijske osnove i primena klasičnih metoda hemijske analize. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 21 . FOND ČASOVA: ECTS: 3+3 6 bodova KRATAK PROGRAM: • Ravnoteže u hemiji – Ravnotežne konstante hemijskih reakcija. Lj. E. Novi Sad. POTREBNA PRETHODNA ZNANJA (PREDMETI): Opšta i neorganska hemija Fizika STATUS PREDMETA: Obavezan UDŽBENIČKI MATERIJAL: 1. Ačanski: Kvantitativna hemijska analiza – Praktikum sa elementima teorije. S. John Wiley & Sons. D. 4. Tehnološki fakultet. 1987. Tehnološki fakultet. 3. 5.Petrović: Analitička hemija. M. E. Novi Sad. Harvey: Modern Analytical Chemistry. 1989. • Najvažnije reakcije kvalitativne analize. NAZIV PREDMETA: ANALITIČKA HEMIJA CILJ PREDMETA: Upoznavanje studenata sa osnovnim principima i metodama kvalitativne i kvantitativne hemijske analize. Mc Graw Hill. tako i sa praktične strane. Tehnološki fakultet. Reakcije stvaranja kompleksa. 2000. Tehnološki fakultet. raditi i sa realnim uzorcima bitnim za odgovarajući obrazovni profil. Lj. Lj. Inc. G. 1995. Lončar: Kvalitativna semi-mikro hemijska analiza – Praktikum. Volumetrija. • Rastvaranje i priprema uzorka za analizu. S. Kolarov. Oksido-redukcione reakcije. Izračunavanja. osim sa model sistemima. Gravimetrija.D.Lomić.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. kako sa teorijske. • Na eksperimentalnim vežbama će studenti. Novi Sad. Izračunavanje. 6. Metode razdvajanja. Kiselinsko-bazne reakcije. Christian: Analytical Chemisty. 1994. 1996. Taložne reakcije. Spot test reakcije. Boston.Radosavljević: Računanje u hemiji. Novi Sad. New York. 2. Kolarov./2006. Lončar.

mehanizmi dejstva • Nukleinske kiseline: struktura i biosinteza proteina • Ugljeni hidrati: struktura. funkcija i metabolizam • Lipidi: struktura. Berg and Y. P. kao i integraciju metabolizma FOND ČASOVA: ECTS: 3+3 6 bodova KRATAK PROGRAM: • Proteini: struktura. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 22 .TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. Zagreb. funkcija i metabolizam • Enzimi i koenzimi: struktura./2006. 2. J. Karlson (1988) Biokemija. biološke funkcije i metabolizam osnovnih klasa biomolekula. Školska knjiga. NAZIV PREDMETA: BIOHEMIJA CILJ PREDMETA: Ovladavanje znanjima o funkcionisanju života kroz strukturu. Freeman Publishers. funkcija i metabolizam • Očuvanje energije u membranama • Integracija metabolizma POTREBNA PRETHODNA ZNANJA (PREDMETI): Organska hemija STATUS PREDMETA: Obavezan UDŽBENIČKI MATERIJAL: 1. Stryer. L. Tymaczko (2002) Biochemistry. osnove regulacije biosinteze i razgradnje.

NAZIV PREDMETA: MIKROBIOLOGIJA CILJ PREDMETA: Cilj predmeta je integracija osnovnih saznanja o biološkim aspektima mikroorganizama. studenti se upoznaju sa praktičnim laboratorijskim principima gajenja i poznavanja važnijih grupa mikroorganizama. genetika i taksonomija. Pored toga. ekologija. Novi Sad. Z. Simić. Med. 2. Sarić.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. Vrbaški Lj. Karakašević.: Praktikum iz Mikrobiologije. Beograd.: Opšta mikrobiologija. 1986. fiziologija. POTREBNA PRETHODNA ZNANJA: Biologija Mikrobiologija STATUS PREDMETA: Obavezan UDŽBENIČKI MATERIJAL: 1. i mogućnost uključenja u specijalizovane mikrobiološke grane. 1996. 1993. Naučna knjiga.knjiga. Prometej. B. Beograd. D. Ostali fakultetski udžbenici iz ovog predmeta. i Markov S. Novi Sad. 3. 6./2006. kako bi budući inženjeri prehrambenog i farmaceutskog odseka stekli mogućnost procene i razumevanja uloge mikroorganizama u prehrambenoj i farmaceutskoj tehnologiji sjedne strane. Beograd 5. Prometej. 1992. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 23 . FOND ČASOVA: ECTS: 3+3 6 bodova KRATAK PROGRAM: Organizacija i struktura eukariotskih i prokariotskih ćelija i osnovnih sistematskih grupa.: Mikrobiologija.: Mikrobiologija iparazitologija. Naučna knjiga. Vrbaški Lj. 4.: Mikrobiologija.

Novi Sad. Englewood. Sovilj. Simonović. Pergamon Press. Chemical Engineering-Volume Two. rektifikacija. Vuković. 5. J. J.. M. ekstrakcija i adsorpcija). visina i broj jedinica prenosa. zračenje. konvekcija i radijacija) • Prenos toplote bez i sa promenom faze. New Jersey. S. A./2006. S. Tehnološki fakultet. D. sušenje materijala. koeficijenti prenosa • Kondenzacija. apsorpcija. kondukcija. Novi Sad (u štampi) 4. 1993. Tolić. ključanje. Oxford. Tehnološko-metalurški fakultet. uparavanje. C. Transport Processes and Unit Operation. Difuzione operacije. M. ravnoteža. Coulson. kristalizacija. Beograd. Harker. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 24 . 1986. 1983. J. D. 3. broj stupnjeva. F. J. Tehnološki fakultet. H. NAZIV PREDMETA: TEHNOLOŠKE OPERACIJE II CILJ PREDMETA: Cilj kursa je da osposobi studente da razumeju i primenjuju osnovne mehanizme i operacije prenosa toplote i mase koji se koriste u procesnoj industriji (konvekcija. Operacije ekstrakcije tečno-tečno. FOND ČASOVA: ECTS: 3+3 7 bodova KRATAK PROGRAM: • Mehanizmi prenosa toplote (kondukcija. 2. R. destilacija. kondenzacija.uparivanje • Izmenjivači toplote • Kristalizacija • Sušenje • Mehanizmi prenosa mase.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. Backhurst. 1996. Končar-Đurđević: Tehnološke operacije II-Toplotne operacije. Cvijović. Richardson. Prentice Hall. radne linije i koeficijenti prenosa mase • Rektifikacija • Apsorpcija • Ekstrakcija tečno-tečno • Adsorpcija POTREBNA PRETHODNA ZNANJA (PREDMETI): Matematika I Fizika Tehnička termodinamika Tehnološke operacije I STATUS PREDMETA: Obavezan UDŽBENIČKI MATERIJAL: 1. Geankoplis. J.

Na taj način će se omogućiti ovladavanje novim metodama i tehnikama neophodnim za kontrolu. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 25 . F. N.Marjanović. 1978./2006. nivoa. J. S.Čorlukić: Merenje protoka.Jankovitš. Instrumentalne metode analize – udžbenik sa praktičnim primerima. J. Tehnička knjiga. 1980. Beograd. 6. Mašinski fakultet.) u hemijskoj. 1983.Suturović: Instrumentalne metode analize–Zbirka zadataka. M. Novi Sad. temperature. Tehnološki fakultet.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. 4. Zagreb. 1975. Z. Novi Sad.Stanić: Tehnološki merni sistemi. Zagreb.N. 2. I.Končar–Đurđević: Merni instrumenti i elementi regulacije. sastava i kvaliteta materijala i dr. prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Marjanović. Takođe je zadatak da se studenti osposobe za samostalan rad sa mernim instrumentima i ispravno vrednovanje rezultata merenja ili određivanja. 1981.Božičević: Temelji automatike II. 3. FOND ČASOVA: ECTS: 2+3 6 bodova KRATAK PROGRAM: • Uvod u mernu tehniku • Greške merenja i određivanja • Karakteristike mernih instrumenata i procesa • Instrumenti za merenje temperature • Instrumenti za merenje pritiska • Instrumenti za merenje protoka • Instrumenti za merenje nivoa • Određivanje sastava i kvaliteta materijala • Elektrohemijske metode • Optičke metode • Hromatografske metode • Posredne fizičke metode • Instrumenti u sklopu sistema automatske regulacije • Principi izgradnje instrumenata POTREBNA PRETHODNA ZNANJA (PREDMETI): Fizika Elektrotehnika STATUS PREDMETA: Obavezan UDŽBENIČKI MATERIJAL: 1. Tehnološki fakultet. 5. Merni pretvornici i merenja. Beograd. NAZIV PREDMETA: MERNO–INSTRUMENTALNA TEHNIKA CILJ I ZADACI: Zadatak predmeta je da produbljuje postojeća i daje nova naučna i stručna znanja studentima iz merenja i regulacije procesnih veličina (pritiska. 1995. Školska knjiga.Mitrović. regulaciju i upravljanje tehnološkim postupcima. Tehnološki fakultet i zavod za izdavanje udžbenika. protoka.

Novi Sad. Vojnoizdavački zavod. higijena pogona prehrambene industrije. B. 1987.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. Poljoprivredni fakultet. Škrinjar. POTREBNA PRETHODNA ZNANJA (PREDMETI): Opšta mikrobiologija STATUS PREDMETA: UDŽBENIČKI MATERIJAL: 1. FOND ČASOVA: ECTS: 3+3 6 bodova KRATAK PROGRAM: Mikroorganizmi uzročnici kvarenja hrane i izvori kontaminacije. Tehnološki fakultet. M. L. N. Univerzitet u Novom Sadu. 4. Tehnološki fakultet. Adamič: Mikrobiologija mesa i proizvoda od mesa. M. Jemcev. Obavezan INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 26 . D. Karakašević: Mikrobiologija i parazitologija. N. K. Beograd. Govedarica. mikrobiologija vode za piće i prirodnih mineralnih voda. A. A./2006. mikrobiologija hrane animalnog porekla. 2001. Z. Mandić: Mikrobiologija voda. D. Medicinska knjiga. Tehnološki fakultet. kao i svim institucijama koje se bave mikrobiološkom kontrolom hrane. Djukuć: Mikrobiologija. G. mikroorganizmi uzročnici alimentarnih toksikoinfekcija i intoksikacija. Univerzitet u Novom Sadu. Matavulj. 6. 5. M. NAZIV PREDMETA: MIKROBIOLOGIJA HRANE CILJ PREDMETA: Obrazovanje studenata za rad u laboratorijama za mikrobiologiju hrane u fabrikama industrijske prerade i proizvodnje hrane zdravstveno i higijenski bezbedne za potrošače. Gajin. 3. M. 1991. Univerzitet u Novom Sadu. mikrobiologija hrane biljnog porekla. Bem. Tehnološki fakultet. 7. G. metode konzervisanja hrane i uništavanje mikroorganizama. 1980. J. Beograd. 2000. 1996. S. Jarak. Prosveta. Žakula: Mikrobiologija hrane. toksigene plesni i mikotoksini. Milošević: Mikrobiologija voća i proizvoda od voća. Djukić. uticaj ekoloških faktora na razmnožavanje mikroorganizama. V. Beograd – Zagreb. R. 2. M. Dimić. 2000. Škrinjar: Mikrobiološka kontrola životnih namirnica.

kinetika sušenja. para ili topla voda./2006. u cilju uspešnijeg vođenja proizvodnog procesa.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 27 . toplovodni i parni kotlovi) • Uređaji za kombinovano dobijanje električne i toplotne energije • Sušenje (promene u toku sušenja. kompresorska postrojenja za hlađenje. klimatizacioni sistemi) • Rashladna postrojenja (rashladni fluidi. neophodnih za rešavanje odgovarajuće problematike u pojedinim fazama procesa proizvodnje ugljenohidratne hrane. tipovi sušara) • Sistemi grejanja • Klimatizacija (priprema vazduha za klimatizaciju. zagrevanje i provetravanje sušare. NAZIV PREDMETA: ENERGETIKA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI CILJ PREDMETA: Savladavanje osnovnih znanja iz oblasti termotehnike. gubici prilikom hlađenja) • Uštede energije POTREBNA PRETHODNA ZNANJA (PREDMETI) Matematika Fizika Tehnološke operacije Termodinamika Primena računara I STATUS PREDMETA: Obavezan UDŽBENIČKI MATERIJAL:: Preciziraće se u pripremi predmeta za uvođenje u nastavu. hlađenje prostorija. gubici toplote. FOND ČASOVA: ECTS: 2+3 6 bodova KRATAK PROGRAM: • Izmenjivači toplote • Uređaji za obezbeđenje toplotne energije (goriva.

/2006. NAZIV PREDMETA: METODE KONZERVISANJA CILJ PREDMETA: Cilj predmeta je da studente upozna sa potrebnim teorijskim i praktičnim saznanjima sa područja osnovnih principa i metoda konzervisanja hrane animalnog i biljnog porekla. Beograd. • osmoanabiozu. • uzročnike kvarenja hrane. • termičke metode konzervisanja: pasterizacija i sterilizacija. • konzervisanje sušenjem.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. Poljoprivredni fakultet. • biološko konzervisanje i • hemijske metode konzervisanja. Beograd. • konzervisanje koncentrisanjem. 3. • konzervisanje niskim temperaturama: hlađenje i smrzavanje. FOND ČASOVA: ECTS: 2+2 5 bodova KRATAK PROGRAM: Nastavni program uključuje upoznavanje sa potrebnim teorijskim i praktičnim saznanjima vezanim za: • sastav. 1990. Vereš: Principi konzervisanja namirnica. 1986. POTREBNA PRETHODNA ZNANJA (PREDMETI): Hemija hrane Fizička hemija Tehnička termodinamika Opšta mikrobilogij STATUS PREDMETA: Obavezan UDŽBENIČKI MATERIJAL: 1. Obrađuju se pitanja učuvanja integralnog kvaliteta hrane preko fundamentalnih operacija i fenomena prenosa vezanih za tehnološke. nutritivnu i energetsku vrednost hrane. Potter: Food Science. termodinamičke i biohemijske procese u okviru proizvodnje hrane. • ostale fizičke metode konzervisanja: topla i hladna elektromagnetna zračenja. Van Nostrand Reinhold. M. 2. 2004. M.Carić: Tehnologija koncentrovanih i sušenih mlečnih proizvoda.N. Naučna knjiga. New York. N. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 28 .

/2006. aditivi. Ž. transport. J. U. naučnim. sredstva za zaslađivanje. (1976): Tehnologija proizvodnje bistrih i kašastih koncentrata od voća i povrća.randman i hemijski sastav voća (osnovne komponente. M. (2001): Priručnik za kontrolu kvaliteta svežeg i prerađenog voća. Vereš.: Gvozdenović. (1982): Tehnologija voća i povrća. šećer. • Pektolitički enzimi i enzimatska obrada voća. Niketić-Aleksić G. • Tehnički sastav voća . Beograd 4. stručnim i pedagoškim ustanovama koje se bave ovom problematikom.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. B.: Ćirić. Šulc. projektnim. skladištenje do prerade. B. aromatske i bojene materije).: Bardić. NAZIV PREDMETA: TEHNOLOGIJA PROIZVODA OD VOĆA I POVRĆA I CILJ PREDMETA: Cilj i zadatak rada na predmetu je formiranje visokoobrazovanih stručnjaka sposobnih za rad u fabrikama za proizvodnju voćnih sokova. povrća i pečurki i osvežavajućih bezalkoholnih pića. Naučna knjiga Beograd 7. Ulmer 5..: Vujičić B. Milić. D. (1989): Tehnologija bezalkoholnih pića. stanje i perspektiva proizvodnje voćnih sokova i srodnih proizvoda. D. organske kiseline. FOND ČASOVA: ECTS: 3+3 6 bodova KRATAK PROGRAM: • Značaj. Carić. Tehnološki fakultet. berba. Novi Sad 8.: Curaković. Zakonska regulativa 9. voćnih sirupa i osvežavajućih bezalkoholni pića. (1991): Osnovi kozervisanja namirnica. Vujičić. Naučna knjiga.. • Botanička i tehnološka podela voća. • Pomoćne sirovine i materijali u procesu proizvodnje sokova (voda. voćnih nektara. Tehnološki fakultet. sokova u prahu. Novi Sad 6. Lj. pektolitički preparati). Naučna knjiga Beograd 2. Niketić-Aleksić G. Vračar. Baze podataka na predmetu INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 29 . faze zrelosti. (2001): Frucht-und Gemüsesäfte. • Tehnološki proces proizvodnje voćnih sokova i srodnih proizvoda • Tehnološki proces proizvodnje osvežavajućih bezalkoholnih pića (OBP) POTREBNA PRETHODNA ZNANJA (PREDMETI): STATUS PREDMETA: Obavezan UDŽBENIČKI MATERIJAL: 1. Poljoprivredni fakultet Beograd 3. Schobinger. koncentrisanih voćnih sokova. M. (1988): Reakcije neenzimskog tamnjenja prehrambenih proizvoda. M.

FOND ČASOVA: ECTS: KRATAK PROGRAM: • Nastavni program uključuje upoznavanje sa potrebnim teorijskim i praktičnim saznanjima vezanim za: . stručnim. Đorđević. Beograd. sterilizovanih mleka. pavlake. 4.komponente mleka: makro. Novi Sad. Petričić.tehnološki proces proizvodnje: pasterizovanih mleka. 2000. anhidrovane mlečne masti.: Konzumno i fermentirano mlijeko. pedagoškim ustanovama koje se bave problematikom vezanom za oblast tehnologije mleka. masla i kajmaka. 3. kao i u projektnim.: Standardne metode analize mleka i mlečnih proizvoda. 1982.hemijski sastav. J./2006. osobine i njihova uloga u tehnološkom procesu. i sladoleda i sladoledu sličnih proizvoda. .TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. Milanović. 1984.. Nauka. Carić. Vucelja. Carić. 1997. biološka vrednost i nutritivni značaj mleka i proizvoda od mleka. S. NAZIV PREDMETA: TEHNOLOGIJA MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA I CILJ PREDMETA: Cilj i zadatak predmeta je stvaranje visokoobrazovnih stručnjaka sposobnih za rad u industriji prerade mleka.. S. NIRO Tribina. mlečnog pudinga i mlečnog dezerta. D. Prometej i Tehnološki fakultet. . A. M. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 30 . 3+3 6 bodova POTREBNA PREHTODNA ZNANJA (PREDMETI): Tehnološke operacije I Tehnološke operacije II STATUS PREDMETA: Obavezan UDŽBENIČKI MATERIJAL: 1. Beograd i Tehnološki fakultet. 2. M..: Mleko. maslaca. Udruženje mlekarskih radnika SR Hrvatske.: Topljeni sir.i mikrokomponente. Milanović. Novi Sad. fermentisanih mlečnih napitaka. Zagreb.

Tipovi i kapaciteti linija za klanje stoke. Krstić. njihove uzgojne i proizvodne karakteristike. Biohemijski procesi u mesu i postmortalne promene hemijskog sastava. 3. 1997. Procena vrednosti polutki i klasiranje mesa. otpremanje i čuvanje sporednih proizvoda. Tehnološki fakultet. Bulanov. kontrolnim. NAZIV PREDMETA: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE MESA CILJ PREDMETA: je stvaranje visokoobrazovnih stručnjaka sposobnih za rad u industriji proizvodnje mesa stoke za klanje i peradi. Novi Sad. Belančevine mesa i njihova svojstva. Rede. Hemijski sastav mesa. Uređenje prostorija za sporedne proizvode. Tehnološka oprema za hlađenje i uređenje prostorija. POTREBNA PRETHODNA ZNANJA (PREDMETI): Biohemija mesa Tehnološke operacije Koloidna hemija Mikrobiologija hrane Metode konzervisanja STATUS PREDMETA: Obavezan UDŽBENIČKI MATERIJAL: 1. Organizacija peradarske proizvodnje. Vrste i rase stoke za klanje i njihive uzgojene i proizvodne karakteristike.: Praktično živinarstvo. Rahelić: Priručnik za laboratorijske vežbe iz Tehnologije mesa.. 1971. E. ukrštanje i tov peradi. Moskva. promene u mesu i održivost mesa. Nolit. Histološka građa mišića i ultrastruktura mišićnog vlakna. prom. Vrste i rase peradi. A. specifičnosti vrsta. Pišč. Sakupljanje. Lj. Uticaj premortalnih faktora na kvalitet.. Novi Sad. Uticaj premortalnih faktora na proizvodna svojstva stoke. 2. Karakteristike konzervisanja hladnoćom. Rede. Karakteristike tehnološke opreme. Beograd. priprema za klanje i uređenje stočnog depoa. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 31 . Specifičnosti proizvodnje mesa.. N. Mikroflora mesa. selekcija. M. kao i u projektnim. R. Prevoz i prijem peradi u klanici. Nastanak i svojstva mesa izmenjenog kvaliteta. Obrada trupova. Uređenje prostorija za klanje. Tipovi i kapaciteti linija za klanje peradi. karakteristike tehnološke opreme. ukrštanje i tov stoke.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005.. Organizacija stočarske proizvodnje. FOND ČASOVA: ECTS: 3+3 6 bodova KRATAK PROGRAM: Istorijat razvoja stočarstva i proizvodnje mesa. Količine mesa i nusproizvoda klanja. R. Zarazne i parazitarne bolesti stoke. Gaevoj: Pererabotka mjasa ptici na potočnomehanizirovanih linijah. Klanje i obrada trupova. Postupci hlađenja mesa. selekcija. 4. Obrada krvi. creva i konfiskata. Petrović: Tehnologija mesa i nauka o mesu. Prijem stoke. S. V. Tehnološki fakultet./2006. Prevoz stoke za klanje. naučnim i pedagoškim ustanovama koje se bave ovom problematikom. Omamljivanje i iskrvarenje stoke.. Postupci hlađenja mesa stoke za klanje i peradi. senzornih i tehnoloških svojstava.

Zagreb. D. Tehnološki fakultet. masti i proteina u humanoj ishrani • hemijski sastav plodova i semena uljarica • fizičko-hemijske karakteristike ulja. Tehnološki fakultet. Tehnološki fakultet. grupe autora D.. Novi Sad. Beograd. 1996.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. 1980. Tehnologija ulja i masti. J. I deo.O. NAZIV PREDMETA: TEHNOLOGIJA BILJNIH ULJA I PROTEINA I CILJ PREDMETA: Cilj i zadatak nastavnog predmeta je upoznavanje studenata sa teorijskim osnovama i praktičnim saznanjima o industrijskoj preradi biljaka bogatih uljem i proteinima u proizvode za ljudsku ishranu i osposobljavanje stručnjaka za rad u proizvodnji. 6.Matijašević. Kontrola kvaliteta semena uljarica. Turkulov. Rac. 3. Kontrola kvaliteta u tehnologiji jestivih ulja. Turkulov. Domaći i strani naučno-stručni časopisi iz oblasti predmeta INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 32 . Škorić et al. Swern. J. Novi Sad. M. FOND ČASOVA: ECTS: 3+3 6 bodova KRATAK PROGRAM: principi tehnološke transformacije plodova biljaka bogatih uljem i proteinima • značaj biljnih ulja. Novi sad. 4. E. masti i masnih kiselina • kvarenje i održivost • sirovine i njihove karakteristike za proizvodnju biljnih ulja i proteina • priprema i skladištenje sirovine • proizvodnja sirovog presovanog i ekstrahovanog ulja • proizvodnja proteinskih proizvoda. Turkulov. Poslovno udruženje proizvođača biljnih ulja i masti. 1989. Dimić. B./2006. J. 5. 2000. Nolit. 7. Đ. poglavlje u monografiji: Suncokret. Andrić. 1972. Industrijski proizvodi ulja i masti po Baileyju. 1964. POTREBNA PRETHODNA ZNANJA (PREDMETI): Tehnološke operacij I Tehnološke operacije II STATUS PREDMETA: Obavezan UDŽBENIČKI MATERIJAL: 1. 2. Savezni zavod za standardizaciju. N. Nakladni zavod Znanje. Dobijanje i prerada suncokretovog ulja. Ulja i masti. Beograd. Karlović.

1988. Oluški: Tehnologija gotovih jela. politički i ekonomski uslovi u društvu kao i spremnost društvene zajednice da adekvatnim merama podrži masovnu . ekonomična proizvodnja itd. V. Mirilov: HRANA – značaj i tokovi u organizmu. Tehnološki fakultet. struktura porodice. 1998. Izučavanjem problematike rada ove industrijake grane. Tojagić: Neobjavljeni materijal – štampanje u pripremi INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 33 . Novi Sad.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. kulturni nivo populacije u celini. 2.navike potrošača. ujednačenost kvaliteta. stepen obrazovanosti vezano za ishranu. skladištenje i čuvanje pod optimalnim uslovima. S. moraju se imati u vidu i brojni ograničavajući faktori . NAZIV PREDMETA: TEHNOLOGIJA GOTOVE HRANE I CILJ PREDMETA: Industrijaka proizvodnja gotove hrane je pokazala brojne prednosti. Novi Sad. širok asortiman.institucionalnu ishranu. S. multidisciplinarna kontrola proizvodnje./2006. FOND ČASOVA: ECTS: 2+2 4 boda KRATAK PROGRAM: • operacije i procesi razdvajanja • operacije i procesi usitnjavanja • operacije i procesi sastavljanja • operacije i procesi sa tečnom fazom • operacije i procesi promene nutrijenata • osnovne toplotne karakteristike • fenomeni prenosa • načini toplotne obrade • operacije i procesi konzervisanja • operacije i procesi pripreme za konzumaciju • hemijski i biohemijski procesi • promene nativnih svojstava sirovina POTREBNA PRETHODNA ZNANJA (PREDMETI): Biologija Fizika Organska hemija Biohemija Tehnologije ugljenohidratne i konzervisane hrane STATUS PREDMETA: Obavezan UDŽBENIČKI MATERIJAL: 1. Tojagić. M. Osnovne su pozitivna selekcija sirovina. Matica srpska. pojedinačni i ukupni standard stanovništva. 3.

M. značaj u ishrani. Tehnološki fakultet. (1991): Osnovi konzervisanja namirnica. hemijski konzervisane kaše. Vereš. Beograd 7. Bardić. Naučna knjiga. projektnim. Vujičić. Niketić-Aleksić. (1975): Priručnik za kontrolu kvaliteta sirovina i proizvoda od voća i povrća. Niketić-Aleksić. Institut za istraživanja u poljoprivredi »Srbija«. Beograd. NAZIV PREDMETA: TEHNOLOGIJA PROIZVODA OD VOĆA I POVRĆA II CILJ PREDMETA: Cilj rada na predmetu je formiranje visokoobrazovanih stručnjaka sposobnih za rad u fabrikama za preradu voća i povrća. faze zrelosti voća. privredni značaj. Vračar. Poljoprivredni fakultet. pasterizovano voće. G. Rašković. stručnim i pedagoškim ustanovama koje se bave ovom problematikom. Voće u lakom sirupu. Naučna knjiga. Vereš. V. G. Janković. POTREBNA PRETHODNA ZNANJA (PREDMETI): STATUS PREDMETA: Obavezan UDŽBENIČKI MATERIJAL: 1. hnologija čuvanja svežih plodova povrća. Pomoćne sirovine i materijali u procesu prerade voća. Mlevena začinska paprika. Želirani proizvodi. Beograd 6. FOND ČASOVA: ECTS: 3+3 6 bodova KRATAK PROGRAM: Industrijska prerada voća. transport.. Botanička i tehnološka podela povrća. Tehnički i hemijski sastav povrća (osnovni. V. Sokovi i koncentrati povrća. mark. B. Milić. B. Novi Sad 2. Beograd 9. Zlatković. bojene i pektinske materije). (1989): Tehnologija bezalkoholnih pića. Marinirano povrće. Tehnologija čuvanja svežih plodova voća. Voće u teškom sirupu. (1982): Tehnologija voća i povrća. Lj. naučnim. raspostranjenost.. Značaj.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. stanje i perspektiva prerade povrća za konzumiranje u svežem i konzervisanom stanju. V. Tehnologija prerade voća do polufabrikata (pulpe. B. Naučna knjiga. faze zrelosti. Ž. Vujičić. Poljoprivredni fakultet. M. Pasterizovano povrće. bojene i aromatske materije. smrznute kaše). Baze podataka na predmetu. dijetetska vlakna). aromatske. skladištenje do prerade. Biofermentisano povrće. Poljoprivredni fakultet.. Smrznuto povrće. Tehnički sastav voća randman i hemijski sastav voća (osnovne komponente. D. Sušeno voće.. Sterilizovano povrće.. Feljton. Beograd 3. Zajednica za voće i povrće.: Priručnik za industrijsku preradu voća i povrća. M./2006. opšti deo. Specijalni proizvodi povrća. Beograd. Beograd 8. Prerada krompira.. Ćirić. Carić. Novi Sad 5. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 34 . B.. Zakonska regulativa 11.. berba. Tehnologija smrzavanja voća. 10. Marković. M. Sušeno povrć. (1998): Proizvodnja i prerada paprike. sposobnih za rad u fabrikama za preradu voća. Podela voća prema tehnološkoj nameni.(1988): Reakcije neenzimatskog tamnjenja prehrambenih proizvoda. (1995): Tehnologija sušenja šljiva i prerada i pakovanje suvih šljiva. Beograd 4. Marković. (1994): Tehnologija hlađenja. G. Niketić-Aleksić.

laktoze i rafinisane laktoze. . gauda.kondenzovanog zaslađenog mleka. .instant mleka u prahu. Carić. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 35 .TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. FOND ČASOVA: ECTS: 3+3 6 bodova KRATAK PROGRAM: Nastavni program uključuje upoznavanje sa potrebnim teorijskim i praktičnim saznanjima vezanim za tehnološki proces proizvodnje: . . grijer. . . Novi Sad. NAZIV PREDMETA: TEHNOLOGIJA MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA II CILJ PREDMETA: Cilj i zadatak predmeta je stvaranje visokoobrazovnih stručnjaka sposobnih za rad u industriji prerade mleka. P. čedar. Physics and Microbiology. 2000. Nauka. . 1990. D.tehnološke procese prerade surutke. Maryland. P. Fox. et al.F. Beograd. 1997.: Tehnologija koncentrovanih i sušenih mlečnih proizvoda.modifikovanih mlečnih proizvoda. Milanović. 2..: Topljeni sir./2006. M.. ementaler.kondenzovanog nezaslađenog mleka . 5. 4. . .infant formulae i . Chapman&Hall.sirnih namaza.topljenih sireva. kao i u projektnim. beli sirevi. Vucelja. Carić. Prometej i Tehnološki fakultet. pedagoškim ustanovama koje se bave problematikom vezanom za oblast tehnologije mleka..: Cheese: Chemistry. S.F. Beograd i Tehnološki fakultet. POTREBNA PREHTODNA ZNANJA (PREDMETI): Tehnološke operacije I Tehnološke operacije II STATUS PREDMETA: Obavezan UDŽBENIČKI MATERIJAL: 1. feta. S. An Aspen Publication.. sirevi sa plemenitim plesnima itd. 3. . edam. Milanović.imitacija mlečnih proizvoda. M.mleka u prahu. Carić. Novi Sad. .proteinskih proizvoda na bazi mleka.. stručnim. 2000. London. M.: Fundamentals of Cheese Science. Fox.kačkavalj i dr.raznih drugih koncentrovanih mlečnih proizvoda.sireva: pasta filata . Naučna knjiga. 1993.: Standardne metode analize mleka i mlečnih proizvoda. .

Postupci odmrzavanja mesa.. Proizvodnja toplo dimljenih suvomesnatih proizvoda. Uređenje prostorija za proizvodnju kobasica. R. Novi Sad. antibioticima i drugim metodama. Petrović: Tehnologija mesa i nauka o mesu.. Konzervisanje jaja smrzavanjem. Grupa autora: Slatkovodno ribarstvo. FOND ČASOVA: ECTS: 3+3 6 bodova KRATAK PROGRAM: Kategorizacija mesa za prodaju i preradu. Konzervisanje zračenjem. Osnovni i sporedni sastojci. 1997. S. uzgojna i proizvodna svojstva. 2. dodatni sastojci. tehnološke operacije i oprema. količinski odnosi tkiva. Promene u smrznutom mesu. 4. naučnim i pedagoškim ustanovama koje se bave ovom problematikom. Bučar: Tehnologija prerade mesa. tehnološke operacije i oprema. Postupci salamurenja. Tehnološki fakultet. proizvodnja riba. odvajanje i homogenizacija komponenti. tehnološke operacije i oprema. Usitnjavanje. Ribozajednica. Zagreb 6.: Smrzavanje mesa. emulgovanje. Sastav i svojstva proizvoda od jaja.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. Klanje. 3. Difuzija soli.. 1971. 5. Toplotna obrada sirovina i proizvoda. obrada i rasecanje ribe. II deo. sirovina. Moskva. NAZIV PREDMETA: TEHNOLOGIJA PRERADE MESA CILJ PREDMETA: je stvaranje visokoobrazovnih stručnjaka sposobnih za rad u industriji prerade mesa i u pogonima za preradu slatkovodne ribe i jaja. Postupci i oprema. Tehnološka oprema za rasecanje i pakovanje. tehnološke operacije i oprema. Slatkovodne ribe. tehnološke operacije i oprema. Dimljenje proizvoda od mesa. toplo dimljenih i kuvanih kobasica. Svojstva kvaliteta i merila higijenske ispravnosti. kontrolnim. F. Rede. Tehnološki fakultet. J. Sistematika proizvoda od mesa. Novi Sad. Lupanje jaja. POTREBNA PRETHODNA ZNANJA (PREDMETI): Biohemija mesa Tehnološke operacije Koloidna hemija Mikrobiologija hrane Metode konzervisanja Tehnologija proizvodnje mesa STATUS PREDMETA: Obavezan UDŽBENIČKI MATERIJAL: 1. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 36 . oblikovanje. od usitnjenog mesa i u vlastitom soku. sirovina. R. sirovina. kao i u projektnim. Rede. Proizvodnja sušenih proizvoda od mesa u komadima i slanina. Joksimović. Proizvodnja i sastav dima. S. Salamurenje mesa. Oprema za salamurenje. Lj. Sušenje proizvoda od mesa. Uređenje prostorija za proizvodnju konzervi. aditivi i začini./2006. mešanje. Proizvodnja barenih. 1989. sušenjem i toplotom. Razvoj ribarstva. Tehnološki fakultet. Novi Sad. punjenje i omotači za kobasice. 1980. sirovina. Rahelić. Delovanje toplote na sastojke proizvoda. postupci i oprema. Rahelić: Priručnik za laboratorijske vežbe iz Tehnologije mesa. Randman klanja i rasecanja. Proizvodnja fermentovanih kobasica. Proizvodnja konzervi od mesa u komadima. Novi Sad. Petrović. Tehnološki fakultet. Smrzavanje – postupci i oprema. Delovanje satojaka i postupci dimljenja. Lj. sirovina. Romanov i Romanova: Ptičije jajco.

251 e 5-[ (8 0) (5 4-) 4-) (1 6) (5 2-) (5 8-) (9 1-) 3-9 (8 1) (4 3-) 8 (9 S(-) 4. e)7.2 1) (4 4-) ( 4-) (4 98 1 0 1. Turkulov. POTREBNA PRETHODNA ZNANJA (PREDMETI) STATUS PREDMETA: Obavezan UDŽBENIČKI MATERIAL: 1.zm1 Tfjj. J. Tehnologija ulja i masti.0. Novi Sad. Beograd.e./2006.e7. Turkulov. Andrić. masti. N. 3. sporedni proizvodi industrije ulja. grupe autora D. Dobijanje i prerada suncokretovog ulja. 1989. Nolit.r . Škorić et al.7o2meunc). margarina.2t.e. B. majoneza i sličnih proizvoda. poglavlje u monografiji: Suncokret.7(t. J.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. frakcionisanje.z.r. Tehnološki fakultet.(4 ) . I deo. Novi sad. Dimić. Tehnološki fakultet.i. 1980.2k. NAZIV PREDMETA: TEHNOLOGIJA BILJNIH ULJA I PROTEINA II CILJ PREDMETA: Cilj i zadatak nastavnog predmeta je upoznavanje studenata sa teorijskim osnovama i praktičnim saznanjima iz oblasti tehnologije jestivih biljnih ulja.u.j.s. FOND ČASOVA: ECTS: 3+3 6 bodova KRATAK PROGRAM: • proizvodnja jestivih rafinisanih i nerafinisanih ulja • klasična alkalna i fizička rafinacija ulja • kvalitet i kontrola kvaliteta jestivih ulja • postupci modifikacije ulja i masti (hidrogenacija. Karlović. 4. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 37 .Matijašević. ( 01-) (3-). majoneza i sličnih proizvoda i osposobljavanje stručnjaka za rad u proizvodnji. Kontrola kvaliteta u u 7 Tw. Đ. Turkulov.. Savezni zavod za standardizaciju. margarina. Kontrola kvaliteta semena uljarica. 2. J. 1996.O. E.o7olit. interesterifikacija) • proizvodnja namenskih biljnih masti.

vođenje i kontrola procesa proizvodnje). 2000. and Behavior.A. D. Process. u cilju uspešnog rada inženjera tehnologije u fabrikama i pogonima prehrambene indutrije. NAZIV PREDMETA: MENADŽMENT INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE CILJ PREDMETA: Ovladavanje osnovnim znanjima o organizaciji proizvodnje i upravljanju proizvodnjom (planiranje. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 39 . 1984. Ekonomski fakultet. D. klasifikacija i funkcije organizacionih sistema) • tehničko-tehnološki sistemi proizvodnje (Podsistemi: Vođenje i kontrola proizvodnog procesa. Jr.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005.: Organizacija preduzeća. Subotica. Structure.: Menagment. POTREBNA PRETHODNA ZNANJA (PREDMETI) Biohemijsko inženjerstvo Tehnologije na smeru STATUS PREDMETA: Obavezan UDŽBENIČKI MATERIJAL: Definisaće se u toku pripreme predmeta za uvođenje u nastavu (na primer: Odgovarajući delovi udžbeničkih materijala za pojedine tehnologije. Ahmetagić. organizovanje i kontrola proizvodnje) • Formulisanje i proračun indikatora upravljanja proizvodnjom.. E. u uslovima savremene industrijske proizvodnje. FOND ČASOVA: ECTS: 2+1 3 bodova KRATAK PROGRAM: • Sistematski prilaz organizovanju proizvodnje (pojam. Održavanje postrojenja i instalacija. i Voich. Inc. John Willey & Sons./2006.). organizovanje. Razvoj procesa proizvodnje) • Funkcionalno i prostorno organizovanje proizvodnje • Upravljanje proizvodnjom (planiranje i priprema proizvodnje. Wren.

NAZIV PREDMETA: AMBALAŽA I PAKOVANJE CILJ PREDMETA: Zadatak predmeta je da studente upozna sa osnovnim karakteristikama ambalažnih materijala i ambalaže ./2006. Lazić: Umnoženi delovi predavanja iz knjige Ambalaža i pakovanje (u štampi). Interakcija sadržaja i ambalaže u toku skladištenja i definisanje roka održivosti upakovanog proizvoda. Novi Sad 1984. Curaković. Gvozdenović. Standardizacija ambalažnih materijala i ambalaže. Stričević: Savremena ambalaža I i II. Zagreb 1983. režima i uslova pakovanja proizvoda. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 40 . linije za proizvodnju ambalažnih materijala i ambalaže. Načini prerade.. Linije za proizvodnju ambalažnih materijala i procesi pakovanja proizvoda u kombinovanu ambalažu. mašine i uređaji za pakovanje. M. N. njihovom proizvodnjom i pravilnom primenom u procesu pakovanja proizvoda. Oblici. Oblici ambalaže od papira i kartona. M. J. V.ean koda i pogodnosti mašinskog pakovanja. 4. Tipovi i oblici višeslojnih materijala. Dizajn i kvalitet deklaracije proizvoda.Specifičnosti linija za pakovanje u plastičnu ambalažu . Školska knjiga. osobine i načini adekvatne primene drvene i tekstilne ambalaže.Procesi pakovanja. Curaković. dimenzione i mehaničke karakteristika i uslovi primene. J. Metalna ambalaža i korozivni procesi. FOND CASOVA: ECTS: 2+3 5 bodova KRATAK PROGRAM: Definicije ambalaže . 1980. Vujković. Tehnološki fakultet.Beograd. Gvozdenović: Kontrola ambalažnih materijala i ambalaže. Privredni pregled. V. 2. Kontrola kvaliteta hermetizacije metalne ambalaže . 3. I. postupci proizvodnje i formiranja ambalaže. Ekologija i ekonomika pakovanja. Osnovne karakteristike papira i kartona . POTREBNA PRETHODNA ZNANJA (PREDMETI) Tehnologije na smeru STATUS PREDMETA: Obavezan UDŽBENIČKI MATERIJAL: 1. Zaštitne funkcije ambalaže u očuvanju kvaliteta upakovanog proizvoda. Osobine stakla.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. uslova korišćenja ambalažnih materijala i ambalaže i procesa pakovanja. postupci i kvalitet proizvodnje boca i staklenki. Crnčević: Ambalaža za životne namirnice. Transportna ambalaža. Vrste i osobine plastičnih materijala. Zakonski propisi. palete i kontejneri .

INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 41 . NAZIV PREDMETA: CILJ PREDMETA: ANALIZA HRANE Cilj predmeta je da studenti steknu teorijska i praktična znanja o hemijskim i instrumentalnim metodama analize kao i da se obuče za njegovu praktičnu primenu a takođe da osposobe studente za rad u svremenim istraživačkim. Osnovi metoda razdvajanja. J. Novi Sad.Mirić.Baras. N. Z. Kombinovane optičke metode. Kolorimetrija i fotometrija. Spektrofotometrija. Masena spektrometrija.J. Elektroanalitičke metode. Visokofrekventna konduktometrija. uslužnim i pogonskim laboratorijama za analizu hrane kao i za ispravno planiranje i postavljaje zahteva kao i vrednovanja rezultata dobijenih hemijskom i instrumentalnom metodoma analize. 2. Fluorimetrija.Ewing: Instrumeal Method of Chemical Analysis. 1983. 4. New York. Novi Sad. Potenciometrija i potenciometrijska titracija.Jankovitš: Instrumentalne metode analize – udžbenik sa praktičnim primerima. 5. Primena računara u instrumentalnim metodama anlize. razvojnim. POTREBNA PRETHODNA ZNANJA (PREDMETI): Analitička hemija Organska hemija Fizička hemija Elektrotehnika Primena računara I STATUS PREDMETA: Obavezan UDŽBENIČKI MATERIJAL: 1. S.Marjanović. Kulonometrija. Gasna hromatografija. J.J. Vidovi hromatografije. G. Inernational Student Edition. Elrektrohemijska striping analiza Amperometrija. 3. AOAC. FOND ČASOVA: ECTS: 3+4 7 KRATAK PROGRAM: Uloga i značaj instrumentalnih metoda analize i komparacija sa ostalim metodama analize. TMF Beograd. J. Voltametrija.W. N. 1995.1999. 16th Edition.Suturović: Instrumentalne metode analize. zbirka zadataka.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. Tehnološki fakultet. Priprema uzoraka za hromatografsku analizu. Tečno-tečna hromatografija. Optičke metode analize. M.Trajković. 1969. Emisione i apsorpcione metode zasnovane na linijskim spektrima.Marjanović. 1983./2006. Tehnološki fakultet i Zavod za izdavanje udžbenika.Šiler: Analiza đivotnih namirnica. Kombinovane hromatografske tehnike.

Tehnoloski fakultet. 1988. Predračun troškova i kalkulacia cena.Oxford. Novi Sad.Vrste projektnih zadataka. bilans energije i materijala. NAZIV PREDMETA: TEHNOLOŠKO PROJEKTOVANJE CILJ PREDMETA: Pružanje osnovnih informacija o metodama izrade i sadržajima tehnoloških projekata i upoznavanje studenata sa savremenom projektnom praksom. optimizaciju i projektovanje industrijskih objekata. skladišta i radionica.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. Zagreb.Kemija u industriji.Vol.1998. koordinacija aktivnosti oko realizacije projekta. POTREBNA PRETHODNA ZNANJA (PREDMETI): Tehnološke operacije I Tehnološke operacije II Tehnička termodinamika STATUS PREDMETA: Obavezan UDŽBENIČKI MATERIJAL: 1. Levic: Projektovanje tehnoloskih procesa. procesne opreme i načina vođenja procesa. F. svetskih i naših standarda važnih u proizvodnji hrane. Z. laboratorijsko-istraživački rad).Izbor tehnolo-škog procesa. počev od ideje i sagledavanja društvene i ekonomske opavdanosti izgradnje. Korišćenje kompjuterskih programa za bilansiranje. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 42 . svim prethodnim i pripremnih radovima. 2./2006. 2000. razrada procesa (obrada literature. 3.Olujic:Projektiranje procesnih postrojenja. Coulson & Richardson`s:ChemicalEngineering. nadzor nad izgradnjom industrijskog objekta. Osnovi sistema kvaliteta. Idejno tehnološko rešenje. Mere bezbednosti industrijskih objekata. Glavni tehnološki projekat. priprema vode i uklanjanje otpadnih voda.Sef.6. gradjenjem investicionog objekta i njegovim puštanjem u redovnu proizvodnju.Upoznavanje studenata sa sistemima upravljanja kvalitetom i svetskim standardima u proizvodnji hrane važnih za izradu tehnoloških projekata FOND ČASOVA: ECTS: 2+3 5 bodova KRATAK PROGRAM: Predinvesticiona studija i investicioni program. Lj.Chemical Engineering Design. Osnovi projektovanja pomoćnih objekata.

Control and Automation in Wastewater Systems. u domenu vode i otpadnih voda. i M. JUPS. Novi Sad. Brandt: Water Supply. za: savladavanje eksperimentalno-analitičkih tehnika monitoringa i kontrole. 1997-2003. IWA Publishing. Scientific & Technical Report No. • Stuetz. fabrikama za proizvodnju flaširane vode. UK. 2004. i (2) procesa prečišćavanja industrijskih i komunalnih otpadnih voda. IWA Publishing. Osnova. S.D. učešće u istraživačkom radu. voda • Monitoring i kontrola otpadnih voda i procesa prečišćavanja otpadnih voda. D. 15. M. NAZIV PREDMETA: TEHNOLOGIJA VODE I OTPADNIH VODA CILJ PREDMETA: Savladavanje neophodnih znanja za sistemski pristup monitoringu i kontroli: (1) procesa pripreme vode u industriji. Ratnayaka. STATUS PREDMETA: Obavezan UDŽBENIČKI MATERIJAL: • Gaćeša. Klašnja: Tehnologija vode i otpadnih voda.: Principles of Water and Wastewater Treatment Processes. Beograd 1994. 2004. UK. • Twort.C. projektovanje laboratorija. UK. IWA Publishing./2006. • Instrumentation. • Grupa autora (jedan od autora M. 2004 .. Prirodno-matematički fakultet – Departman za hemiju. komunalnim vodovodima.J.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. Klašnja): serija monografija o problematici voda (do sada publikovano sedam monografija). A. FOND ČASOVA: ECTS: 2+2 5 bodova KRATAK PROGRAM: • Osobine vode • Sastojci prirodnih voda i zagađenje voda • Kriterijumi kvaliteta vode • Procesi pripreme vode • Monitoring i kontrola vode i procesa pripreme vode • Poreklo i dinamika nastajanja otpadnih voda • Karakterizacija otpadnih voda • Uticaj otpadnih voda na životnu sredinu • Procesi prečišćavanja otp. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 43 . R.

energetski bilans hrane i ishrane i savladavanje probave. izgled.Uz navedeno daje se metodologija senzorske analize. metode i testovi. Značaj u predmetu imaju strane materije u hrani (primarne i sekundarne kontaminacije ). Pribiš Vjera. objektivna merila i standardi ).1990:Senzoricka analiza potravin. pojedinačno se obrađuju ukus. nosioci osobina. miris. 1994: Kontrola namernica Pribela a Drdak. mineralne materije ) i vode. 3. podaci o ocenjivačima i obradi podataka. ugljeni hidrati.lipidi ). gradnja nervnog sistema i čula. 1999:Nutritivna svojstva hrane Pribiš Vjera. Daje se prikaz uticaja postupaka prerade na hranu (promene pojedinih sastojaka kod proizvodnje i pripreme hrane). Obavezan INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 44 .TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. organska poljoprivreda i sl. opšta uputstva. YU-hrana. POTREBNA PRETHODNA ZNANJA (PREDMETI): STATUS PREDMETA: UDŽBENIČKI MATERIAL: 1. udžbenik u recenziji. osobinama. daje se osnova senzorske analize. Baletić M. potrebama i izvorima nutrijenata ( proteini. zaštitnih materija ( vitamini. sastavu. transgena hrana ). posebni naglasak se daje o značaju. podelama. U drugom delu predmeta daje se uvod o razvoju i istorijatu senzorske analize. kao i za određivanje nutritivnih svojstava hrane u pogonima ili laboratorijama za ispitivanje hrane. FOND ČASOVA: ECTS: 2+2 4 bodova KRATAK PROGRAM: Predmet: U okviru nastave na predmetu daju se podaci o razvoju ishrane i o vrstama ishrane ljudi. tekstura i zvuk (gradnja čula. 2. senzorska analiza./2006. 2004-5: Senzorska analiza hrane. razna označavanja hrane saglasno sa važećim pravilnicima ( zdrastveno ispravna hrana. izazivanje osećanja. NASTAVNI PREDMET: NUTRITITIVNA I SENZORNA SVOJSTVA HRANE CILJ PREDMETA: Obrazovanje prehrambenog tehnologa sposobnoga za ocenivanje i mere senzorskog kvaliteta prehrambenih proizvoda. 4...

Paunović. termodinamike. Synthesys. J.Lewin. FOND ČASOVA: ECTS: 3+3 6 bodova KRATAK PROGRAM: • Sistematizacija znanja iz: fenomena prenosa.Lightfoot. E. Wiley.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. • Korišćenje softvera za rešavanje postavljenih modela.N. • Izbor numeričkih metoda.Seader.B Bird. Proces Design Principles. 2002 • W. Autorizovana skripta INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 45 . W. • R. Savladavanje veštine adekvatnog formulisanja problema.D.D.E. Seider. njegovog rešavanja pomoću simulacionog softvera i analize rezultata. tehnoloških operacije i metode konzervisanja • Matematičko modelovanje jediničnih uređaja i operacija. • Modelovanje složenih procesa. NAZIV PREDMETA: MODELOVANJE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI CILJ PREDMETA: Upoznavanje sa metodama matematičkog modelovanja uređaja i procesa u prehrambenoj industriji koje predstavlja osnovu softvera za simulaciju./2006. D. projektovanje i optimizaciju procesa. • Analiza parametarske osetljivosti pomoću simulacionih paketa POTREBNA PRETHODNA ZNANJA (PREDMETI): Matematika I. II Termodinamika Tehnološke operacije Računari 1 Metode konzervisanja STATUS PREDMETA: Obavezan UDŽBENIČKI MATERIJAL: • R. Transport Phenomena. Wiley 1999. Analysis and Evaluation.R.Stewart.

: Concentrated and Dried Dairy Products. VCH. kao i u projektnim. Hui. Elesvier Applied Science. 2. Vanlose. New York.: Dairy Science and Technology Handbook. Membrane Filtration and Spray Drying. FOND ČASOVA: ECTS: 3+0 4 boda KRATAK PROGRAM: Nastavni program uključuje upoznavanje sa potrebnim teorijskim i praktičnim saznanjima vezanim za: . 1985. pedagoškim ustanovama koje se bave problematikom vezanom za oblast tehnologije mleka. kondenzovana mleka./2006. 4. 1988.: Evaporation.osnovne karakteristike proizvoda .TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. Carić. 3.: Ultra-High-Temperature Processing of Milk and Milk Products. Y. London and New York. NAZIV PREDMETA: TEHNOLOGIJA TRAJNIH MLEČNIH PROIZVODA CILJ PREDMETA: Cilj i zadatak predmeta je stvaranje visokoobrazovnih stručnjaka sposobnih za rad u industriji prerade mleka. New York. R. stručnim.vol.2: Product Manufacturing.promene komponenata tokom skladištenja pojedinih proizvoda STATUS PREDMETA: Izborni PREPORUČENA LITERATURA: 1.uticaj termičkih tretmana na makro.H. M. VCH. 1994. North European Dairy Journal. 1993. Hansen. sušeni mlečni proizvodi) .procesnu opremu . INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 46 .i mikrokomponente mleka . H. Burton.postupke koji se primenjuju u tehnologiji trajnih mlečnih proizvoda (sterilizovana mleka i mlečni napici.

London and New York.: Therapeutic Properties of Fermented Milks./2006. kao i u projektnim. 1989.R. K. E.vrste i karakteristike pojedinih fermentisanih mlečnih proizvoda .biohemijske procese tokom fermentacije . 1999.: Yoghurt. Woodhead Publishing Limited. 1991.nutritivne karakteristike proizvoda STATUS PREDMETA: Izborni PREPORUČENA LITERATURA: 1.savremene aspekte kontrole kvaliteta . Renner. Elsevier Applied Science.starter kulture . Science and Technology. Y.: Micronutrients in Milk and Milk-Based Food Products. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 47 . Elsevier Applied Science. 3.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. stručnim. NAZIV PREDMETA: TEHNOLOGIJA FERMENTISANIH MLEČNIH PROIZVODA CILJ PREDMETA: Cilj i zadatak predmeta je stvaranje visokoobrazovnih stručnjaka sposobnih za rad u industriji prerade mleka. pedagoškim ustanovama koje se bave problematikom vezanom za oblast tehnologije mleka. CRC Press. second edition.A. K.. London and New York. FOND ČASOVA: ECTS: 3+0 4 boda KRATAK PROGRAM: Nastavni program uključuje upoznavanje sa potrebnim teorijskim i praktičnim saznanjima vezanim za: .inovacije u tehnologiji fermentisanih mlečnih proizvoda . 2. Cambridge. Tamime.R. Robinson.proces i opremu . Robinson.

V.F. kvalitet i mane topjenih sireva STATUS PREDMETA: Izborni PREPORUČENA LITERATURA: 1. Nauka.faktore koji utiču na kvalitet sira .. 2004. Beograd i Tehnološki fakultet..biohemijski aspekt zrenja sira ..mehanizam transformacije mleka u sir .kontrolu procesa. Novi Sad. Physics and Microbiology. V. Fox. M. Carić.principe i tehniku u proizvodnji topljenih sireva . Mistry. M./2006. Kosikowski. F. 3. pedagoškim ustanovama koje se bave problematikom vezanom za oblast tehnologije mleka. Westport. Elsevier Applied Science. T. Kosikowski. Milanović. T. NAZIV PREDMETA: TEHNOLOGIJA SIREVA I TOPLJENIH SIREVA CILJ PREDMETA: Cilj i zadatak predmeta je stvaranje visokoobrazovnih stručnjaka sposobnih za rad u industriji prerade mleka..postupci za ubrzanje zrenja sira . 1991. third edition. Renner. E. Guinee.enzimi za koagulaciju mleka .emulgujući agensi i teorija topljenja .: Topljeni sir..: Cheese: Chemistry. FOND ČASOVA: ECTS: 3+0 4 boda KRATAK PROGRAM: Nastavni program uključuje upoznavanje sa potrebnim teorijskim i praktičnim saznanjima vezanim za: .primena ultrafiltracije u tehnologiji sira . kao i u projektnim. McSweeney. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 48 . 2.nutritivne karakteristike sira .L.P. P. 1997.. L.: Cheese and Fermented Milk Foods.vrste i osnovne karakteristike sireva .: Application of Ultrafiltration in the Dairy Industry. 4. 1997.H.. third edition. V.. Cogan. Elsevier.C. London and New York. V. stručnim.F.osnove proizvodnje topljenih sireva . S. Abd El-Salam.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005.

H. 1989. 1991. sušenje i dr.postupke valorizacije sporednih proizvoda (ultrafiltracija. FOND ČASOVA: ECTS: 3+0 4 boda KRATAK PROGRAM: Nastavni program uključuje upoznavanje sa potrebnim teorijskim i praktičnim saznanjima vezanim za: . VCH. 1997.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. London and New York. permeat) . Kosikowski. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 49 .: Cheese and Fermented Milk Foods.fizičko-hemijske i funkcionalne karakteristike proizvoda na bazi surutke . V.primena proizvoda na bazi surutke STATUS PREDMETA: Izborni PREPORUČENA LITERATURA: 1. New York.. hidroliza. kao i u projektnim. E. V. Abd El-Salam.. obrano mleko. ) . M.C.L.: Application of Ultrafiltration in the Dairy Industry.F. P.. Fox. 1994./2006. 2. Carić. 3. Kosikowski. Elsvier Applied Science. third edition. L. Renner. V. Westport.osnovne karakteristike sporednih proizvoda industrije mleka (surutka.V. NAZIV PREDMETA: TEHNOLOGIJA SPOREDNIH PROIZVODA INDUSTRIJE MLEKA CILJ PREDMETA: Cilj i zadatak predmeta je stvaranje visokoobrazovnih stručnjaka sposobnih za rad u industriji prerade mleka. M. Elsvier Applied Science. evaporacija. stručnim. Mistry.F. demineralizacija. Functional Milk Proteins.: Developments in Dairy Chemistry-4. pedagoškim ustanovama koje se bave problematikom vezanom za oblast tehnologije mleka.: Concentrated and Dried Dairy Products. 4.. fermentacija. London and New York.F.

Fenomeni prenosa toplote. J. Pružanjem studentima dopunskih teorijskih znanja sa detaljima neophodnim za razumevanje suštine funkcije ili procesa omogućiće da se formiraju mladi naučni radnici koji će biti sposobni da u naučno-istraživačkim ili u razvojno-istraživačkim institucijama koje se bave problematikom prerade mesa izučavaju i unapređuju tehnologiju prerade mesa. Funkcionalna i toksična svojstva nitrita i nitrata. Funkcionalna i toksična svojstva fosfata. CRC Press. Sušenje i fermentacija. Teorija o formiranju boje salamurenog mesa. Advance in Meat Research. Vrste i sojevi mikroorganizma i njihova svojstva. Lj. Elsevier applied science. Dimljenje./2006. Taloženje komponenti dima na površinu proizvoda i prodiranje sastojaka u proizvod. Emulgujuća sposobnost makromolekularnih aditiva. aromatska i druga. da se daju dopunska teorijska znaja o najčešće primenjivanim operacijama u toku prerade mesa. kuvanja i sterilizacije (potrebna letalnost – F vrednost). NAZIV PREDMETA: UPRAVLJANJE OPERACIJAMA I PROCESIMA U PRERADI MESA CILJ PREDMETA: Cilj nastave na ovom predmetu je da studentima pruži dopunska znanja o hemijskoj. Wilson. Pearson. karbonilna jedinjenja. Woodhead publishing limited. Edited by N. fenoli i kiseline. Lj. želatina. 2002. fosfata i šećera. 6. T. Tehnološki fakultet. Petrović. Volume 5. Tehnološki fakultet. Laktobacili i mikrokoke. 1988.. o njihovim svojstvima i delovanju. koncentrata i izolata soje. odnosno biološkoj prirodi dadataka proizvodima od mesa. 3. Hemijske osnove obrazovanja dima i opšti podaci o gorenju. askorbinske kiseline i askorbata. Uticaj kuhinjske soli i fosfata na sposobnost vezivanja vode i na rastvorljivost mišićnih belančevina. Kinetika spoljašnje i unutrašnje difuzije vlage. Tehnološki fakultet.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. Isto tako. F. M. emulgovanje i mešanje. Sposobnost vezivanja vode. Novi Sad. Struktura i hemijska priroda kazeinata. belančevina krvne plazme. S. Uticaj brzine smrzavanja na tok kristalizacije i tehnološka svojstva mesa. Definisanje optimalne brzine smrzavanja. Želirajuća sposobnost. Delovanje toplote na mišiće i vezivnotkivne belančevine i na masno tkivo. 1989. Petrović: Tehnologija mesa i nauka o mesu. 1980. Letalni učinak temperatura pasterizacije. Upravljanje operacijama i procesima u preradi mesa. Obrazovanje ukusa i mirisa. R. 1997. Principi primene starter kultura u proizvodnji fermentisanih kobasica i mesa u komadima. 4. Salamurenje. R. Edited by Martyn Brown. Principi izrade mesnih emulzija. Principi proizvodnje starter kultura smrzavanjem i sušenjem. Hemijska svojstva nitrita i nitrata. Delovanje toplote na mikroorganizme zavisno od vrste i uslova toplotne obrade. Applied science publishers. Teorija osnove difuzije ingredijencija salamure u meso. HACCP in the meat industry. II deo. Bučar: Tehnologija prerade mesa. Primena toplote. Novi Sad. Druge metode konzervisanja. FOND ČASOVA: ECTS: 3+0 4 boda KRATAK PROGRAM: Makromolekularni aditivi i hidrokoloidi u preradi mesa. Rede.. Joksimović. Factor Affecting Quality Control. Usitnjavanje. P. Meat and meat products. Starter kulture. 2. 5. Edited by A. Edible meat by-products. Rahelić. Osobine najvažnijih sastojaka dima. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 50 .: Smrzavanje mesa. R. natrijum hlorida. Promene taksture mesa pod delovanjem toplote. 1981. STATUS PREDMETA: Izborni PREPORUČENA LITERATURA: 1. Dutson. Novi Sad. Konzervisanje sušenjem i fizičkohemijske i biohemijske promene koje nastaju pri izradi fermentovanih sušenih proizvoda. karagenana i skroba.

NAZIV PREDMETA: NAUKA I TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE MESA CILJ PREDMETA: Cilj i zadatak vaspitno-obrazovnog rada na predmetu je da se studentima pruže savremena znanja o građi. Ostali hemijski sastojci. Promena boje post mortem. Faktori koji utiču na boju. Tehnološki fakultet. Lj. Uticaj drugih premortalnih i postmortalnih faktora na kvalitet mesa. Mere za sprečavanje tvrdoće mesa od hlađenja (elektrostimulacija). Razgradnja ATP. Woodhead Publishing Limited. Uticaj načina izvođenja operacija klanja na kvalitet mesa. Petrović: Tehnologija mesa i nauka o mesu. Mere za suzbijanje pojave mišića izmenjenih svojstava. hemijskim i fizičkim hazardima u proizvodnji mesa radi obezbeđenja kvaliteta i zdravstvene bezbednosti proizvedenog mesa. građa mišića i mišićnog vlakna. uticaj na neka svojstva kvaliteta mesa. Voda u mesu – vezana. 4. Petrović. HACCP in the meat industry. 1989. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 51 . Promena pH u mišićima goveda i svinja. Postupak sa životinjama u toku transporta i smeštaja u depou klanice. tok glikolize u mišićima svinja i goveda. STATUS PREDMETA: Izborni PREPORUČENA LITERATURA: 1. mesto promena i promene. Rede. Woodhead publishing limited./2006. 3.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. Rigor mortis. Pojava ''cold shoteringa''. Lj. Lawrie. mekoća. Tok razvitka i fizičke promene mišića.. Upravljanje mikrobiološkim. Pakovanje u kontrolisanoj atmosferi. Prednosti i nedostatci. ukus. vezivnotkivnih i sarkoplazmatskih belančevina. kako bi spoznali osnove tehnologije proizvodnje mesa i na taj način unapređivali nauku i praksu industrije mesa. 2. zatim o postmortalnim biohemijskim procesima i promenama u mesu. 1998. Lawrie's Meat Science. miris). Tehnološki fakultet. R. FOND ČASOVA: ECTS: 3+0 4 boda KRATAK PROGRAM: Hemijski sastav mišićnog tkiva. Makro i mikrokonfekcija. Edited by Martyn Brown. A. Promena sposobnosti vezivanja vode. Novi Sad. Hemizam razvitka rigora mortis. 2002. Novi Sad. Hemijska svojstva miofibrilarnih. Ultrastruktura mišićnog vlakna. Izmene postupka hlađenja u zavisnosti od koncepcije proizvodnjhe mesa. imobilizirana i slobodna. Cambridge. Uticaj postupka hlađenja na kvalitet mesa. putevi resinteze. CRC Press. ultrastrukturi i hemijskom sastavu mišićnog tkiva. Uzroci promena u mišiću u fazi zrenja.: Smrzavanje mesa. Tehnologija toplog otkoštavanja. Uzroci nastanka mesa izmenjenog kvaliteta. Nastanak i svojstva mesa izmenjenog kvaliteta (BMV i TČS mišića). Tok tih promena i značaj za kvalitet mesa (izgled. 1997. R. Glikoliza. England.

INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 52 . STATUS PREDMETA: Izborni PREPORUČENA LITERATURA: 1. Woodhead publishing limited. Histološka građa i hemijski sastav krvi. tj. Elsevier applied science. Edible meat by-products. Novi Sad. I. da stvori mlade naučnike sposobne za rad u naučno-istraživačkim ili razvojno-istraživačkim institucijama koje se bave problematikom prerade sporednih proizvoda animalnog porekla. Petrović: Tehnologija mesa i nauka o mesu. Hemizam procesa pri proizvodnji kolagenih omotača. Dutson. za prehrambenu industriju i za ekonomičnost proizvodnje mesa. Edited by Martyn Brown. HACCP in the meat industry. 1st edition. Advance in Meat Research. FOND ČASOVA: ECTS: 3+0 4 boda KRATAK PROGRAM: Značaj iskorišćenja sporednih proizvoda za očuvanje okoline.. Pearson. R. Volume 5. Konzervisanje krvi i njenih sastojaka hlađenjem.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. R. Vrste vezivnog tkiva i njihova rasprostranjenost. Ultrastruktura kolagenih i elastičnih vlakana. CRC Press. Celularni i fibrilarni elementi. Savić. VICTUS. 2002 4. Tehnološki fakultet. smrzavanjem i sušenjem. Lj. Histologija i hemijski sastav vezivnog tkiva. 2. Rede. Hemijska i fizičko-hemijska svojstva kolagena i elastina. Funkcija vezivnih tkiva. T. Hemizam procesa pri proizvodnji želatina i hidrolizata kolagena. M. Primena proizvoda od kolagena i krvi u prehrambenoj industriji. kako bi ih mogli izučavati i unapređivati. Osnovni hemijski sastojci i njihovi količinski odnosi. Z. NAZIV PREDMETA: TEHNOLOGIJA SPOREDNIH PROIZVODA INDUSTRIJE MESA CILJ PREDMETA: Ciljrada je da studentima pruži teoretske osnove za shvatanje suštine procesa koji se odvijaju u toku prerade kolagenih tkiva i krvi u proizvode namenjene prehrambenoj industriji. Bečlančevine krvi i krvne plazme. Edited by A. 1997./2006. Sausage Casinds. 2002. Savić. 1988. 3.

Selekcija u živinarstvu sa naglaskom na heritabilitetu pojedinih osobina. HACCP in the meat industry. Gaevoj: Pererabotka mjasa ptici na potočnomehanizirovanih linijah. Tehnološki fakultet. Promet ugljenih hidrata u mišićnom tkivu.. CRC Press.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. 3. ultarstrukturi i hemijskom sastavu mišićnog tkiva. Ultrastruktura i sastav mišićnog tkiva. NAZIV PREDMETA: NAUKA I TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE MESA PERADI CILJ PREDMETA: Cilj rada na predmetu je da se studentima pruže savremena znanja o građi. Aktuelni problemi intenzivnog uzgoja pernate živine. Edited by Martyn Brown. M. FOND ČASOVA: ECTS: 3+0 4 boda KRATAK PROGRAM: Savremena koncepcija živinarske proizvodnje. 2002. Romanov i Romanova: Ptičije jajco. A. prom. zatim o postmortalnim biohemijskim procesima i promenama u mesu peradi. 1997. N. Rede. Moskva. Beograd. Negativne i nepoželjne pojave na trupovima i mesu peradi. Senzorne. Pišč. Aktuelni problemi savremenih linija klanja domaće peradi.. R. kako bi spoznali osnove tehnologije proizvodnje mesa peradi i na taj način unapređivali nauku i praksu industrije mesa peradi.: Praktično živinarstvo. Lj. Krstić. 4. Novi Sad. Međuzavisnost ultrastrukture i osobina mesa. kulinarne i tehnološke osobine mesa domaće peradi i pernate divljači./2006. Moskva. V.. 5. Uporedna analiza osobina trupa i mesa kod raznih vrsta domaće peradi. Uporedna analiza osobina trupa i mesa kod raznih vrsta pernate divljači. Petrović: Tehnologija mesa i nauka o mesu. Bulanov. 2. Biosinteza belančevina u mišićnom tkivu. Woodhead publishing limited. E. Nolit. STATUS PREDMETA: Izborni PREPORUČENA LITERATURA: 1. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 53 .

Marković. V.D.o. d. STATUS PREDMETA: Izborni PREPORUČENA LITERATURA: 1. Marković.: Priručnik za industrijsku proizvodnju sušenog povrća i voća. • termodinamika. Zakonska regulativa 8. Poslovno udruženje "Jugokonzerva". Novi Sad (2001) 4. kiseline • pomoćna sredstva: SO2.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005.: Proizvodnja i prerada paprike. Feljton. Poljoprivredni fakultet Beograd (1982) 2.: Tehnologija voća i povrća. V. Marković.: Tehnologija sušenja šljiva i prerada i pakovanje suvih šljiva. Vračar: Priručnik za kontrolu kvaliteta svežeg i prerađenog voća.o. berba. NAZIV PREDMETA: TEHNOLOGIJA SUŠENIH PROIZVODA OD VOĆA I POVRĆA CILJ PREDMETA: Sticanje znanja iz oblasti tehnologije sušenih proizvoda od voć i povrća FOND ČASOVA: ECTS: 3+0 4 boda KRATAK PROGRAM: • uvod: privredni i prehrambeni značaj sušenih proizvoda od voća i povrća • tehnološka podela voća i povrća po vrstama i sortama. transport i čuvanje do prerade • promena osnovnih hemijskih komponenti tokom sazrevanja i prerade. Tehnološki fakultet. • biohemija. • ambalaža i pakovanje. Naučna knjiga Beograd (1991) 7. povrća i pečurki i osvežavajućih bezalkoholnih pića. Novi Sad (1998) 3. Lj. Vračar./2006. NaOH • tehnološki proces pripreme i sušenja voća • sušenje voća osmotskom dehidratacijom • tehnološki proces pripreme i sušenja povrća • tehnološki proces proizvodnje mlevene začinske paprike • sušenje raspršivanjem • sušenje liofilizacijom • instant proizvodi od voća i povrća • proizvodnja dodataka jelima • priprema. Zajednica za voće i povrće D. Vereš.: Osnovi konzervisanja namirnica. tehnički sastav sirovina • pomoćne sirovine: šećer.. V. Niketić-Aleksić G. pakovanje i distribucija POTREBNA PRETHODNA ZNANJA: • organska hemija. • tehnološke operacije. M. stepen zrelosti za sušenje. Beograd (1982) 5. baza podataka na predmetu INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 54 . Beograd (1995) 6. • metode konzervisanja. Ljubo O..

: Tehnologija proizvodnje bistrih i kašastih koncentrata od voća i povrća. likopen iz paradajza) • tehnologija proizvodnje antocijana (prah iz otpatka nakon proizvodnje sokova i koncentrata iz jagodastog i bobičastog voća) • tehnologija proizvodnje dijetetskih vlakana • tehnologija proizvodnje pektinskih preparata različitih kvalitativnih karakteristika (iz jabučnog tropa i albeda citrusa) • tehnologija proizvodnje enzimatskih preparata (pektolitičkih enzima –PE i PG iz otpatka nakon prerade paradajza u sok i koncentrat) • tehnologija proizvodnje zamene za marcipan (prerada jezgra koštičavog voća – šljive i kajsije) • pakovanje i distribucija • • • • • • POTREBNA PRETHODNA ZNANJA: organska hemija. NAZIV PREDMETA: TEHNOLOGIJA PRERADE SPOREDNIH PROIZVODA OD VOĆA I POVRĆA CILJ PREDMETA: Sticanje znanja iz oblasti tehnologije prerade sporednih proizvoda od voća i povrća. Ulmer (2001) Baza podataka na predmetu (boje. Woodhead Publishing Limited and CRC Press LLC (2000). ambalaža i pakovanje. Novi Sad (2001) Fellows. termodinamika. J. FOND ČASOVA: ECTS: 3+0 4 boda KRATAK PROGRAM: • uvod: vrste i osnovne karakteristike. principles and practice. Poljoprivredni fakultet Beograd (1982) Ljubo O. povrća i pečurki i osvežavajućih bezalkoholnih pića. Vračar: Priručnik za kontrolu kvaliteta svežeg i prerađenog voća.: Food processing technology.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. Novi Sad (1976) Ulrich Schobinger: Frucht-und Gemüsesäfte. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 55 . tehnološke operacije. Tehnološki fakultet. Izborni STATUS PREDMETA: PREPORUČENA LITERATURA: Niketić-Aleksić G. valorizacija i upotrebna vrednost sporednih proizvoda industrije za preradu voća i povrća • tehnologija proizvodnje hlorofila (prerada zelene mase i otpatka nakon proizvodnje sterilizovanog i zamrznutog povrća – grašak. D. u ekstrakt i prah) • tehnologija proizvodnje karotenoida (β-karoten iz otpatka nakon prerade mrkve./2006. Tehnološki fakultet. spanać itd. P. i sar. boranija. metode konzervisanja. biohemija. Second edition Šulc. dijetetska vlakna.: Tehnologija voća i povrća. zakonska regulativa).

: Food processing technology. J. d. Novi Sad (2001) Fellows. Poljoprivredni fakultet Beograd (1982) Marković. transport • promena osnovnih hemijskih komponenti tokom sazrevanja. • ambalaža i pakovanje. M. M. Woodhead Publishing Limited and CRC Press LLC (2000). STATUS PREDMETA: Izborni PREPORUČENA LITERATURA: Niketić-Aleksić G. • metode konzervisanja./2006. povrća i pečurki i osvežavajućih bezalkoholnih pića. • tehnološke operacije..: Proizvodnja i prerada paprike.o. Vračar: Priručnik za kontrolu kvaliteta svežeg i prerađenog voća. Vračar.: Osnovi konzervisanja namirnica. • biohemija. Tehnološki fakultet. principles and practice.: Tehnologija hlađenja. Naučna knjiga Beograd (1991) Zakonska regulativa Baza podataka na predmetu INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 56 . P. NAZIV PREDMETA: KONZERVISANJE VOĆA I POVRĆA NISKIM TEMPERATURAMA CILJ PREDMETA: Sticanje znanja iz oblasti konzerviranja voća i povrća niskim temperaturama FOND ČASOVA: ECTS: 3+0 4 boda KRATAK PROGRAM: • uvod: privredni i prehrambeni značaj hlađenih i zamrznutih proizvoda od voća i povrća • tehnološka podela voća i povrća po vrstama i sortama. Feljton. tehnički sastav sirovina • tehnološki proces pripreme i hlađenja (konvencionalni postupak. Poljoprivredni fakultet Beograd (1994) Vereš.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. kontrolisana i modifikovana atmosfera) • tehnološki postupci pripreme i zamrzavanja voća i povrća • liofilizacija • kriokoncentrisanje • proizvodnja paniranog povrća • pakovanje i distribucija POTREBNA PRETHODNA ZNANJA: • organska hemija.o. Lj. berba. V. Novi Sad (1998) Ljubo O. Second edition Janković.: Tehnologija voća i povrća. • termodinamika. opšti deo. stepen zrelosti za hlađenje i zamrzavanje. skladištenja i zamrzavanja.

TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. M. • biohemija. skladištenja i prerade • tehnološki proces skladištenja krompira • proizvodnja čipsa • proizvodnja pomfrita • proizvodnja krompir kroketa • proizvodnja sušenog krompira • proizvodnja instant proizvoda od krompira • tehnologija pripreme i zamrzavanja krompira • pakovanje i distribucija POTREBNA PRETHODNA ZNANJA: • organska hemija. Second edition Janković. principles and practice.: Tehnologija hlađenja. M. Vračar: Priručnik za kontrolu kvaliteta svežeg i prerađenog voća. Naučna knjiga Beograd (1991) Zakonska regulativa Baza podataka na predmetu INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 57 . • metode konzervisanja. • termodinamika. • ambalaža i pakovanje. Novi Sad (2001) Fellows. Poljoprivredni fakultet Beograd (1982) Ljubo O. Tehnološki fakultet.: Tehnologija voća i povrća. Woodhead Publishing Limited and CRC Press LLC (2000). opšti deo. STATUS PREDMETA: Izborni PREPORUČENA LITERATURA: Niketić-Aleksić G. P. J. povrća i pečurki i osvežavajućih bezalkoholnih pića.: Food processing technology. NAZIV PREDMETA: : TEHNOLOGIJA PRERADE KROMPIRA CILJ PREDMETA: Sticanje znanja iz oblasti tehnologije prerade krompira. Poljoprivredni fakultet Beograd (1994) Vereš./2006. • tehnološke operacije. FOND ČASOVA: ECTS: 3+0 4 boda KRATAK PROGRAM: • uvod: privredni i prehrambeni značaj proizvoda od krompira • sorte i stepen zrelosti krompira za pojedine vrste prerade • promena osnovnih hemijskih komponenti tokom sazrevanja.: Osnovi konzervisanja namirnica.

Tehnološki fakultet. FOND ČASOVA: ECTS: 3+0 4 boda KRATAK PROGRAM: Definicija. Tehnologija ulja i masti. Domaći i strani naučno-stručni časopisi iz oblasti predmeta INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 58 . Novi sad. B. J. Tehnološki fakultet. Beograd. zakonske regulative. Kontrola kvaliteta semena uljarica. kvarenje i održivost hladno ceđenih ulja. priprema i skladištenje sirovine. karakteristike i kvalitet sirovine. Hladno ceđena ulja. Novi Sad. značaj hladno ceđenih ulja u ishrani. Đ. Novi Sad. 2000. NAZIV PREDMETA: TEHNOLOGIJA HLADNO CEĐENIH ULJA CILJ PREDMETA: Zadatak nastavnog predmeta je upoznavanje studenata sa potrebnim teoretskim osnovama i praktičnim saznanjima iz oblasti tehnologije hladno ceđenih ulja i osposobljavanje stručnjaka za rad u proizvodnji. E.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. Tehnološki fakultet. kvalitet i kontrola kvaliteta. sastav. Dimić. 1980. Turkulov. Tehnološki fakultet. Savezni zavod za standardizaciju. fizičko-hemijske karakteristike i nutritivna vrednost hladno ceđenih ulja. I deo. Monografija. 2005./2006. N. Novi Sad.Matijašević. proces proizvodnje hladno ceđenih ulja. Andrić. POTREBNA PRETHODNA ZNANJA: • Tehnologija biljnih ulja i proteina I • Tehnologija biljnih ulja i proteina II STATUS PREDMETA: Izborni PREPORUČENA LITERATURA: E. 1996. Karlović. Kontrola kvaliteta u tehnologiji jestivih ulja. J. Turkulov. Dimić. deklaracija.O.

TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD

ŠKOLSKA 2005./2006.

NAZIV PREDMETA:

TEHNOLOGIJA MARGARINA I NAMENSKIH MASTI

CILJ PREDMETA: Zadatak nastavnog predmeta je upoznavanje studenata sa potrebnim teoretskim osnovama i praktičnim saznanjima iz oblasti tehnologije margarina i srodnih proizvoda i namenskih masti i osposobljavanje stručnjaka za rad u proizvodnji. FOND ČASOVA: ECTS: 3+0 4 boda

KRATAK PROGRAM: definicija i podela margarina i srodnih proizvoda i namenskih masti, sastav, fizičkohemijske karakteristike i nutritivna vrednost proizvoda, primena margarina i namenskih masti, karakteristike i kvalitet sirovine, priprema i skladištenje sirovine, proces proizvodnje margarina i srodnih proizvoda, proces proizvodnje namenskih masti, kvalitet i kontrola kvaliteta, kvarenje i održivost proizvoda, deklaracija, zakonske regulative. POTREBNA PRETHODNA ZNANJA: • Tehnologija biljnih ulja i proteina I • Tehnologija biljnih ulja i proteina II STATUS PREDMETA: Izborni

PREPORUČENA LITERATURA: B.O.Matijašević, J. Turkulov, Tehnologija ulja i masti, I deo, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 1980. E. Dimić, J. Turkulov, Kontrola kvaliteta u tehnologiji jestivih ulja, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2000. M. Rac, Ulja i masti, Poslovno udruženje proizvođača biljnih ulja i masti, Beograd, 1964. D. Swern, Industrijski proizvodi ulja i masti po Baileyju, Nakladni zavod Znanje, Zagreb, 1972. Namenske masti za pekarsku i konditorsku industriju, Monografija, Urednik: J. Turkulov, Izdavač: ‘’Vital’’ Fabrika ulja i biljnih masti, Vrbas, 1997. Domaći i strani naučno-stručni časopisi iz oblasti predmeta

INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE

59

TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD

ŠKOLSKA 2005./2006.

NAZIV PREDMETA:

TEHNOLOGIJA MAJONEZA I SRODNIH PROIZVODA

CILJ PREDMETA: Zadatak nastavnog predmeta je upoznavanje studenata sa potrebnim teoretskim osnovama i praktičnim saznanjima iz oblasti tehnologije majoneza i srodnih proizvoda i osposobljavanje stručnjaka za rad u proizvodnji. FOND ČASOVA: ECTS: 3+0 4 boda

KRATAK PROGRAM: Definicija i podela majoneza i srodnih proizvoda, sastav, fizičko-hemijske karakteristike i nutritivna vrednost proizvoda, karakteristike i kvalitet sirovine, priprema i skladištenje sirovine, proces proizvodnje majoneza i srodnih proizvoda, kvalitet i kontrola kvaliteta, kvarenje i održivost, deklaracija, zakonske regulative.

POTREBNA PRETHODNA ZNANJA: • Tehnologija biljnih ulja i proteina I • Tehnologija biljnih ulja i proteina II STATUS PREDMETA: Izborni

PREPORUČENA LITERATURA: B.O.Matijašević, J. Turkulov, Tehnologija ulja i masti, I deo, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 1980. E. Dimić, J. Turkulov, Kontrola kvaliteta u tehnologiji jestivih ulja, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2000. M. Rac, Ulja i masti, Poslovno udruženje proizvođača biljnih ulja i masti, Beograd, 1964. D. Swern, Industrijski proizvodi ulja i masti po Baileyju, Nakladni zavod Znanje, Zagreb, 1972. Domaći i strani naučno-stručni časopisi iz oblasti predmeta

INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE

60

TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD

ŠKOLSKA 2005./2006.

NAZIV PREDMETA:

TEHNOLOGIJA PROTEINSKIH PROIZVODA NA BAZI SOJE

CILJ PREDMETA: Zadatak nastavnog predmeta je upoznavanje studenata sa potrebnim teoretskim osnovama i praktičnim saznanjima iz oblasti tehnologije prerade soje i proizvodnje proteinskih proizvoda na bazi soje, kao i osposobljavanje stručnjaka za rad u proizvodnji. FOND ČASOVA: ECTS: 3+0 4 boda

KRATAK PROGRAM: Definicija i podela proteinskih proizvoda na bazi soje, sastav, fizičko-hemijske karakteristike i nutritivna vrednost zrna soje, antinutritivne materije soje, skladištenje i prerada soje, proces proizvodnje proteinskih proizvoda, sastav i fizičko-hemijske karakteristike proteinskih proizvoda, primena proteinskih proizvoda, kvalitet i kontrola kvaliteta, kvarenje i održivost, deklaracija, zakonske regulative. POTREBNA PRETHODNA ZNANJA: • Tehnologija biljnih ulja i proteina I • Tehnologija biljnih ulja i proteina II STATUS PREDMETA: Izborni

PREPORUČENA LITERATURA: B.O.Matijašević, J. Turkulov, Tehnologija ulja i masti, I deo, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 1980. Soja, Urednici: M. Hrustić, M. Vidić, Đ. Jocković, CTP Astrodesign, Beograd, 1998. E. Dimić, J. Turkulov, Kontrola kvaliteta u tehnologiji jestivih ulja, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2000. M. Rac, Ulja i masti, Poslovno udruženje proizvođača biljnih ulja i masti, Beograd, 1964. D. Swern, Industrijski proizvodi ulja i masti po Baileyju, Nakladni zavod Znanje, Zagreb, 1972. Domaći i strani naučno-stručni časopisi iz oblasti predmeta

INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE

61

FOND ČASOVA: ECTS: 3+0 4 boda KRATAK PROGRAM: • hranjive materije – osnovna podela. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 62 . Novi Sad. na važnije principe racionalne ishrane. Mirilov: HRANA – značaj i tokovi u organizmu. • hranjive materije kao izvor energije. NAZIV PREDMETA: NAUKA O HRANI CILJ PREDMETA: Značaj hrane u životu ljudi i zdravstvenom stanju stanovništva opredelio je brojne stručnjake veoma različitih zanimanja da se bave ovim pitanjima. Tojagić. • osnovni tok hrane. najznačajnije prerađivače sirovina i proizvođače hrane bolje upoznati sa njenim značajem i značajem svih njenih sastojaka. • namirnice u ljudskoj ishrani. • neenergetske materije. • osnovni principi određivanja dnevnog obroka. Svi se oni specijalizuju za određenu oblast. potrebno tehnologe. posmatrano sa navedenih aspekata. god. sa užim ili širim obrazovanjem iz bazičnih ili komplementarnih disciplina. o hrani. Matica srpska. POTREBNA PRETHODNA ZNANJA: STATUS PREDMETA: Izborni PREPORUČENA LITERATURA: S. M. • metabolizam. • principi pravilne ishrane. Stoga je. na sastav. To važi i za stručnjake tehnoloških profila./2006. fiziološku ulogu pojedinih sastojaka. Pri tome se misli na njenu prirodu. Standardni programi u edukaciji stručnjaka ovih profila pružaju malo vremena i veoma malo prilika da se studentima pruži celovitije i sveobuhvatnije znanje o zajedničkom proizvodu. na glavne metaboličke puteve u organizmu.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. na vitalnu vrednost stanovništva i na najvažniji uticaj i posledice po ljudsko zdravlje onda i uvek kada se negde pogreši i kada se naruše osnovni nutritivni i biološki zakoni. 1998. • metabolizam osnovnih sastojaka hrane.

P. Ames. FOND ČASOVA: ECTS: 3+0 4 boda KRATAK PROGRAM: • Teorija i primena termičkih tretmana • Teorija i primena koncentrisanja i sušenja • Teorija i primena hlađenja i smrzavanja • Teorija i primena bioloških i hemijskih metoda konzervisanja • Nove metode konzervisanja • Kombinacija raznih metoda konzervisanja POTREBNA PRETHODNA ZNANJA: STATUS PREDMETA: Izborni PREPORUČENA LITERATURA: Potter. Bogh-Sorensen. Iowa. CRC Press.: Principi konzervisanja namirnica.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. 2004. 1990. Scott Smith..: Food preservation techniques. Van Nostrand Reinhold. Y. Cambridge. Zeuthen. Principles and Applications. L. Cambridge. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 63 . Hui. Principles and practice. Naučna knjiga. 1986. M. Beograd. Beograd. Poljoprivredni fakultet. P. New York. Obrađuju se pitanja očuvanja integralnog kvaliteta hrane preko fundamentalnih operacija i fenomena prenosa vezanih za tehnološke.. Vereš./2006. Fellows. 2000. second edition.: Food processing technology. 2000. Carć. N.: Food Science. J. Woodhead Publishing Limited. termodinamičke i biohemijske procese u okviru proizvodnje hrane. Blackwell Publishing.J.H. M. 2004.: Food Processing.N. Woodhead Publishing Limited. NAZIV PREDMETA: ODABRANA POGLAVLJA METODA KONZERVISANJA CILJ PREDMETA: Zadatak predmeta je upoznavanje sa teorijskim i praktičnim saznanjima sa područja osnovnih principa i metoda konzervisanja hrane animalnog i biljnog porekla.: Tehnologija koncentrovanih i sušenih mlečnih proizvoda.

V. Privredni pregled. J. Novi Sad 1984. N. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 64 . Curaković. J. I. Vujković. FOND ČASOVA: ECTS: 3+0 4 boda KRATAK PROGRAM: • Zaštitna funkcija ambalaže • Metalna ambalaža • Staklena ambalaža • Papirna ambalaža • Plastična ambalaža • Višeslojna ambalaža • Zdravstvena ispravnost ambalaže • Manipulacija. 1980. Školska knjiga. Crnčević: Ambalaža za životne namirnice. Curaković. Lazić: Umnoženi delovi predavanja iz knjige Ambalaža i pakovanje (u štampi). Tehnološki fakultet.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. procesom pakovanja i pravilnom primenom ambalaže u prehrambenoj industriji. Gvozdenović. Stričević: Savremena ambalaža I i II. M. M./2006. NAZIV PREDMETA: ODABRANA POGLAVLJA AMBALAŽE I PAKOVANJA CILJ PREDMETA: Zadatak predmeta je da studente upozna sa karakteristikama ambalažnih materijala i ambalaže. Gvozdenović: Kontrola ambalažnih materijala i ambalaže.Beograd. Zagreb 1983. skladištenje i transport • Procesi pakovanja POTREBNA PRETHODNA ZNANJA: Ambalaža i pakovanje STATUS PREDMETA: Izborni PREPORUČENA LITERATURA: V.

B. Jemcev. V. R. Blackie Academic & Professional. 1980. F. "Stylos" D. Engelkvik. A. London. Jemcev. Vojnoizdavački zavod. starter kulture u proizvodnji namirnica animalnog porekla. V. NAZIV PREDMETA: MIKROBIOLOGIJA NAMIRNICA ANIMALNOG POREKLA CILJ PREDMETA: Upoznavanje sa uzročnicima kvarenja i izvorima kontaminacije namirnica animalnog porekla mikroorganizmima. kao i metodama mikrobiološke analize namirnica animalnog porekla. L. Mikrobiologija. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 65 . Mikrobiologija i parazitologija. Naučna knjiga. uticaj ekoloških faktora na razmnožavanje mikroorganizama. toksikoinfekcije./2006. Mikrobiologija hrane. Žakula. Burton. Đukić. Harrigan. Ožegović. BeogradZagreb. London. T. Školska knjiga. 2000. Đukić. G. D. 1995. L. Academic Press. Mikrobiološka kontrola životnih namirnica. metode konzervisanja i uništavanje mikroorganizama u namirnicama animalnog porekla. POTREBNA PRETHODNA ZNANJA: Mikrobiologija Mikrobiologija hrane STATUS PREDMETA: Izborni PREPORUČENA LITERATURA: A. UK. D. D. Laboratory Methods in Food Microbiology. Mikotoksikoze. Davies.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. A. O. Higijena mleka. T. mikrobiologija namirnica animalnog porekla. R. A. G. Beograd. S. T. Tehnološki fakultet. W. 1998. Zagreb. Beograd. 2001. 1998. 2003. Vera Katić. V. Pepeljnjak. 1998. Đukić. Medicinska knjiga. The Microbiology of Meat and Poultry. Jemcev. FOND ČASOVA: ECTS: 3+0 4 boda KRATAK PROGRAM: Mikroorganizmi uzročnici kvarenja i izvori kontaminacije. "Dereta". Lippincott Williams & Wilkins. 1985. Opšta i industrijska mikrobiologija. Naučna knjiga. UK. 1989. Mikrobiološka biotehnologija. 2004. Novi Sad. Board. Stojanović. P. O. Karakašević i sar. Tehnološki fakultet. 1998. Mlekarstvo-I deo. USA. I. Penn. Beograd. Vujičić. . Beograd. R. Novi Sad. W. toksini mikroorganizama. . F. Marija Škrinjar. Novi Sad. 1998. Philadelphia. Microbiology for the Helth Sciences.

starter kulture u proizvodnji namirnica biljnog porekla.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. Marija Škrinjar. Žakula. A. Microbiology for the Helth Sciences. . Engelkvik. Mikrobiologija voća i proizvoda od voća. Mikrobiologija hrane. "Dereta". G. T. D. 2003. Bolesti semena. Philadelphia. Školska knjiga. Karakašević i sar. Đukić. Mirjana Milošević. V. A. Novi Sad. 1998. d. Novi Beograd. Obradović. P. Ivanović. NIŠP "Dnevnik". Jemcev. F. 2001. M. 2001. Tehnološki fakultet. Gordana Dimić. Ožegović. 1990. Jemcev. Institut za ratarstvo i povrtarstvo. A. Đukić. Poljoprivredni fakultet. 1980. Školska knjiga. Lippincott Williams & Wilkins. Tehnološki fakultet. Jemcev. 1989. Centar za povrtarstvo.. A. Harrigan. Mikrobiologija i parazitologija. B. Burton. Atlas-bolesti ratarskih biljaka. 2001. M. Opšta i industrijska mikrobiologija. POTREBNA PRETHODNA ZNANJA: Mikrobiologija Mikrobiologija hrane STATUS PREDMETA: Izborni PREPORUČENA LITERATURA: A. Novi Sad. Jovičević. G. Marić. Novi Sad. L. uticaj ekoloških faktora na razmnožavanje mikroorganizama. V. Školska knjiga. O. Penn. Mikotoksikoze. R. S. "Stylos" D. Ivanović. W. Poljoprivredni fakultet./2006. NAZIV PREDMETA: MIKROBIOLOGIJA NAMIRNICA BILJNOG POREKLA CILJ PREDMETA: Upoznavanje sa uzročnicima kvarenja i izvorima kontaminacije namirnica biljnog porekla mikroorganizmima. Novi Sad. mikrobiologija namirnica biljnog porekla. 1996. D. Beograd. S. Academic Press. Marija Škrinjar. UK. Novi Sad. Pepeljnjak. P. Medicinska knjiga. Mikrobiologija. Atlas-bolesti povrtarskih biljaka. D. 2001. Tehnološki fakultet. Jeftić. Univerzitet u Novom Sadu. 1995. Beograd-Zagreb. Zajednica za voće i povrće d. 2000. Marić. Mikrobiološka kontrola životnih namirnica. Mikoze i pseudomikoze biljaka. Novi Sad. P. Novi Sad. 2004. FOND ČASOVA: ECTS: 3+0 4 boda KRATAK PROGRAM: Mikroorganizmi uzročnici kvarenja i izvori kontaminacije. R. Beograd. R. W. Mirjana Jarak. toksikoinfekcije. kao i metodama mikrobiološke analize namirnica biljnog porekla. metode konzervisanja i uništavanje mikroorganizama u namirnicama biljnog porekla. Novi Sad. Nada Milošević. A. Vojnoizdavački zavod. Smederevska Palanka. Mikrobiološka biotehnologija. T. London. T. Đukić. Beograd. Govedarica. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 66 . Laboratory Methods in Food Microbiology. Zagreb. toksini mikroorganizama. B. Mirjana Mijatović. V. Dragica M. 1998. O. De-e M-Ve. USA.

L.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. W. 2000. Institut za hemiju. Žakula. sprovođenje sanitarnih mera u pogonima prehrambene industrije i distribuciji namirnica. G. D. Hrgović. Prirodno-matematički fakultet. Laboratory Methods in Food Microbiology. 2001. POTREBNA PRETHODNA ZNANJA: Mikrobiologija Mikrobiologija hrane STATUS PREDMETA: Izborni PREPORUČENA LITERATURA: B. mikrobiologija prirodnih mineralnih voda. "Stylos" D. Novi Sad. Medicinska knjiga. R. F. Marija Škrinjar. Gajin. Jemcev. 1986. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 67 . Beograd. N. A. Đukić. problemi i rešenja. Novi Sad. London. Novi Sad. T. NAZIV PREDMETA: MIKROBIOLOGIJA VODE I SANITACIJA naučnim i praktičnim saznanjima iz oblasti CILJ PREDMETA: Upoznavanje sa najnovijim Mikrobiologije vode i sanitacije FOND ČASOVA: ECTS: 3+0 4 boda KRATAK PROGRAM: Voda za piće i korišćenje u prehrambenoj industriji. Kvalitet vode za piće. Univerzitet u Beogradu. Burton. . D. Philadelphia./2006. Mikrobiologija i parazitologija. IP Prosveta A. Opšta i industrijska mikrobiologija. UK. Dalmacija. prečišćavanje vode za piće. higijenska ispravnost vode za piće. M. O. T. R. 1998. 2003. O. A. A. Lippincott Williams & Wilkins. Beograd. G. Academic Press. D. 1980. Jemcev. patogeni i uslovno patogeni mikroorganizmi u vodi za piće. Opšta higijena. Novi Sad. Harrigan. V. Karakašević i sar. B. Veterinarski fakultet. D. Matavulj. . Beograd-Zagreb. Đukić. Mikrobiološka biotehnologija. izvori kontaminacije mikroorganizmima. T. W. Penn. 1989. Mikrobiologija voda. "Dereta". Mandić. Beograd. . uzorkovanje vode za mikrobiološku analizu. 2004. 2000. Tehnološki fakultet. V. dezinfekciona sredstva. Mikrobiologija. Microbiology for the Helth Sciences. N. P. Slavka K. 1998. Jemcev. Vojnoizdavački zavod. Mikrobiološka kontrola životnih namirnica. Engelkvik. Đukić. deterdženti. Beograd. saprofitni mikroorganizmi u vodi za piće. USA. G. D. 1998. V. Tehnološki fakultet. A. Đukić. Mikrobiologija hrane.

Karakašević i sar. Novi Sad. NAZIV PREDMETA: ALIMENTARNE TOKSIKOINFEKCIJE I INTOKSIKACIJA CILJ PREDMETA: Upoznavanje sa najnovijim naučnim i praktičnim saznanjima iz oblasti alimentarne toksikoinfekcije i intoksikacije. Davies. F. uticaj faktora hrane kao supstrata na razmnožavanje patogenih mikroorganizama. L. S. hrana kao sredina za razmnožavanje patogenih mikroorganizama. 1998. The Microbiology of Meat and Poultry. Tehnološki fakultet. Naučna knjiga. 1998. G. G. Marija Škrinjar. R. Tehnološki fakultet. 1985. 1980.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. Naučna knjiga. R. Mikrobiologija hrane. virusi i hrana. POTREBNA PRETHODNA ZNANJA: Mikrobiologija Mikrobiologija hrane STATUS PREDMETA: Izborni PREPORUČENA LITERATURA: A. Mlekarstvo . poljoprivredni proizvodi i mikroorganizmi patogeni za čoveka.. Ožegović. USA. Blackie Academic & Professional. mikotoksini./2006. Yersinia enterocolitica. coli. toksini mikroorganizama i nalaz toksina u hrani. Board. 1989. Školska knjiga. Žakula. UK. Listeria monocytogenes. Penn. W.. Medicinska knjiga. London. Academic Press. Enterococcus spp. Enterobacteriaceae-Salmonella spp. P. lostridium spp.. Staphylococcus aureus. Bacillus spp. E. Engelkik. Vibro spp. Stojanović. London. mikotoksini i hrana. Pepeljnjak.. Campylobacter spp. 1998. Lippincott Williams & Wilkins. Novi Sad. voda za piće i patogeni mikroorganizmi. Philadelphia. Mikotoksikoze. . Laboratory Methods in Food Microbiology.. W. Vera Katić. Mikrobiologija i parazitologija.. 1998. 2001. Mikrobiološka kontrola životnih namirnica.I deo. F. Pseudomonas aeruginosa. Burton. Proteus spp. I. BeogradZagreb. Vujičić.. B. 1998. izvori kontaminacije hrane patogenim mikroorganizmima. Beograd. 1995. Microbiology for the Helth Sciences. L. Zagreb. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 68 . FOND ČASOVA: ECTS: 3+0 4 boda KRATAK PROGRAM: Patogenost i virulentnost. uticaj ekoloških i drugih faktora na razmnožavanje patogenih mikroorganizama. UK. Higijena mleka. Harrigan. Beograd. R. bakterijski toksini i hrana.

Chilton. ekonomska ocena investicije. praćenje troškova POTREBNA PRETHODNA ZNANJA (PREDMETI): Matematika I Matematika II Primena računara I STATUS PREDMETA: Izborni UDŽBENIČKI MATERIJAL: 1. 1980. M. Prentice Hall. Synthesis. INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 69 .. McGraw-Hill. B. R. McGraw-Hill. FOND ČASOVA: ECTS: 2+2 4 boda KRATAK PROGRAM: • Pojam tržišta i marketing • Godišnji troškovi. Plant Design and Economics for Chemical Engineers. D. and Design of Chemical Processes. J./2006. Perry. Turton... profit i protok kapitala • Vrednost novca • Investicioni troškovi • Profitabilnost. NAZIV PREDMETA: EKONOMIJA ZA INŽENJERE CILJ PREDMETA: Cilj predmeta je da nauči studente da razumeju i računaju ekonomske veličine kao što su investicioni troškovi. A.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005. Shaeiwitz. Whiting.. H. analiza osetljivosti • Procena i usvajenje rizika • Inflacija • Direktni i indirektni troškovi proizvodnje • Osnovi računovodstva. C.. S. 3. protok kapitala. 2.. Rbailie.. Timmerhaus. New York. troškovi proizvodnje. Analysis. proračun profita. W. H. 1999. R. New Jersey 1998.. Perrys Chemical Engineers Handbook. K. Peters.

B. (1997). kulturnih. Umeće rada. Filozofski fakultet. (1990). Preduzetništvo i sociologija. B.TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD ŠKOLSKA 2005./2006. (1993). Novi Sad • Milošević. Narodna tehnika Vojvodine/Srbije. POTREBNA PRETHODNA ZNANJA (PREDMETI): STATUS PREDMETA: Izborni UDŽBENIČKI MATERIJAL: • Milošević. FOND ČASOVA: ECTS: 2+2 4 boda KRATAK PROGRAM: • razumevanje sociologije i njenih funkcija u sferi modernih radnih procesa • uticaj društvenih. Matica srpska. i dr. i dr. obrazovnih i naučno-tehnoloških činilaca na funkcionisanje modernog (industrijskog) rada i načina upravljanja • profesionalizacija rada i uloga inženjerske profesije u procesima rada • marketinška komunikacija i preduzetničko poslovanje. Tehničko stvaralaštvo radnika. • razumevanje odnosa između tehničko-tehnološke i socijalne organizacije preduzeća. Novi Sad • Milošević. • upoznavanje sa empirijskim sociološkim nalazima o uticaju modernih opštedruštvenih procesa racionalizacije na način rada u organizacijama. B. B. Old commerce. (2000). mogućnosti sociološke profesije u organizacijama rada. Novi Sad • Milošević. Sociologija rada. Novi Sad INŽENJERSTVO KONZERVISANE HRANE 70 . NAZIV PREDMETA: SOCIOLOGIJA RADA CILJ PREDMETA: • povezivanje socioloških znanja sa profesionalno-praktičnim potrebama budućih stručnjaka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful