KERAJAAN MALAYSIA

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2011

PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM BAGI PERKHIDMATAN POLIS DIRAJA MALAYSIA

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

KANDUNGAN Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. KANDUNGAN SENARAI LAMPIRAN SENARAI JADUAL TUJUAN LATAR BELAKANG GLOSARI ISTILAH STRUKTUR PERKHIDMATAN Kumpulan Perkhidmatan Rasionalisasi Perkhidmatan 8. 9. PENGGELARAN GRED GAJI SKIM PERKHIDMATAN Format Iklan Jawatan Kedudukan Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA 10. PEMBANGUNAN MODAL INSAN Latihan Sektor Awam Program Bersepadu Potensi Dan Kompetensi 11. SARAAN KETUA POLIS NEGARA Gaji Imbuhan Tetap, Elaun, Kemudahan Dan Bonus Penilaian Prestasi 12. SARAAN KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI Gaji Prinsip Dan Kaedah Pemindahan Gaji Di Bawah SBPA Perkara Muka Surat i v viii 1 1 2 2 2 3 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8

i

Bil.

Perkara Tarikh Pergerakan Gaji Kenaikan Gaji Tahunan Kenaikan Gaji Tahunan 2012 Imbuhan Tetap, Elaun Dan Kemudahan Penetapan Gaji Bagi Kenaikan Pangkat Penilaian Prestasi

Muka Surat 8 9 10 10 10 11 DAN 12 12 12 13 14 14 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18

13.

SARAAN KUMPULAN PENGURUSAN PROFESIONAL SERTA KUMPULAN PELAKSANA Gaji Prinsip Pemindahan Gaji

Kaedah Pemindahan Gaji Dan Tarikh Pergerakan Gaji Pergerakan Gaji Tahunan Jadual Gaji Khas Untuk Penyandang Pegawai Lantikan Kontrak (Contract of Service) 14. IMBUHAN TETAP DAN ELAUN Imbuhan Tetap Dan Elaun Bayaran Insentif Yang Ditambatkan Kadar 15. 16. KEMUDAHAN SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN Tempoh Percubaan Program Transformasi Minda Penilaian Prestasi Pingat Perkhidmatan Cemerlang 17. DASAR PEMISAH (EXIT POLICY) KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI, KUMPULAN PENGURUSAN PROFESIONAL SERTA KUMPULAN PELAKSANA

ii

Bil. 18.

Perkara PERSARAAN DAN FAEDAH PERSARAAN KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI, KUMPULAN PENGURUSAN PROFESIONAL SERTA KUMPULAN PELAKSANA Umur Persaraan Paksa 60 Tahun Kebolehalihan Pembayaran Pencen Kepada Pesara Pilihan Diawalkan Pengiraan Faedah Persaraan Bagi Persaraan Atas Kehendak Kerajaan

Muka Surat 18

18 19 19 19 20 20 20 20 21 21

19.

TAWARAN OPSYEN Opsyen Tempoh Opsyen Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Yang Dikekalkan Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA Opsyen Bagi Jawatan Jumud Sebelum Pelaksanaan SBPA dan Dihapuskan Jawatan Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA Pegawai Yang Belum Memenuhi Perkhidmatan Di Bawah SBPA Syarat-Syarat Opsyen Pelaksanaan Opsyen Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Pertukaran Ke Skim Perkhidmatan Baru Pegawai Yang Cuti Berkursus, Cuti Separuh Gaji Atau Cuti Tanpa Gaji Dalam Tempoh Opsyen Opsyen Muktamad Syarat Skim

22 22 22 23 24 25 26 26

iii

Bil.

Perkara Pemakaian Kepada Pagawai Yang Tidak Bersetuju Menerima SBPA

Muka Surat 26

20. 21.

TARIKH KUAT KUASA PEMAKAIAN

27 27

iv

SENARAI LAMPIRAN Bil. Perkara Muka Surat

LAMPIRAN A A Glosari Istilah 1/1

LAMPIRAN B B1 B2 B3 B4 Senarai Skim Perkhidmatan PDRM Format Iklan Jawatan Senarai Skim Perkhidmatan Yang Dijumudkan Sebelum Tarikh Kuat Kuasa SBPA Dan Dihapuskan Jawatannya Senarai Skim Perkhidmatan Yang Dikekalkan Di Bawah SBPA 1/16 1/1 1/1 1/1

LAMPIRAN C C1 C2 C3 C4 Gaji Dan Kadar Bagi Imbuhan Tetap Jawatan Premier Dan Imbuhan Perumahan Premier Serta Bantuan Pembantu Rumah Kelayakan Elaun, Kemudahan Dan Bonus Bagi Ketua Polis Negara Jadual Gaji Minimum - Maksimum Bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi PDRM Jadual Pemindahan Gaji Bagi Menentukan Matagaji Baru Pegawai Dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi PDRM Yang Menerima Opsyen SBPA Contoh Kaedah Pelarasan Gaji Bagi Tarikh Pergerakan Gaji Yang Sama Dengan Tarikh Kuat Kuasa SBPA Contoh Kaedah Penetapan Gaji Bagi Tarikh Kenaikan Pangkat Yang Sama Dengan Tarikh Kuat Kuasa SBPA Contoh Pemberian Kenaikan Gaji Tahunan Jadual Gaji Sebaris SBPA Bagi Skim Perkhidmatan Tetap Jadual Gaji Sebaris SBPA Bagi Skim Perkhidmatan Jumud Contoh Kaedah Pemindahan Gaji SSM Ke Gaji SBPA v 1/1 1/5 1/1 1/1

C5 C6 C7 C8 C9 C10

1/1 1/1 1/1 1/8 1/3 1/14

Bil. C11

Perkara Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Klasifikasi Perkhidmatan Polis Diraja Malaysia Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Klasifikasi Perkhidmatan Polis Diraja Malaysia (Penyandang Yang Tidak Memenuhi Syarat)

Muka Surat 1/25

C12

1/4

LAMPIRAN D D1 D2 Senarai Imbuhan Tetap Senarai Elaun 1/1 1/2

LAMPIRAN E E Senarai Kemudahan 1/3

LAMPIRAN F F Borang Opsyen Persaraan Paksa

Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Yang Dikekalkan LAMPIRAN G Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA G1 G2 G3 G4 Surat Tawaran Opsyen SBPA Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA Borang Opsyen SBPA Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai LAMPIRAN H Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA

vi

Bil. H1 H2 H3 H4 Surat Tawaran Opsyen SBPA

Perkara

Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA Borang Opsyen SBPA Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai Opsyen Bagi Jawatan Jumud Sebelum Pelaksanaan SBPA Dan Dihapuskan Jawatannya LAMPIRAN J Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA

J1 J2 J3 J4

Surat Tawaran Opsyen SBPA Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA Borang Opsyen SBPA Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai

LAMPIRAN K Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA K1 K2 K3 K4 Surat Tawaran Opsyen SBPA Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA Borang Opsyen SBPA Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai

vii

SENARAI JADUAL Bil. 1. 2. 3. Perkara Kumpulan Perkhidmatan Dan Bidang Jawatan Pangkat/ Gred Gaji PDRM Peratusan Kenaikan Gaji Tahunan Muka Surat 3 4 9

viii

JPA.SARAAN 256/24/1-2

Siri No. :

KERAJAAN MALAYSIA

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2011

PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM BAGI PERKHIDMATAN POLIS DIRAJA MALAYSIA

TUJUAN

1.

Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk melaksanakan Saraan Baru

Perkhidmatan Awam (SBPA) bagi Perkhidmatan Polis Diraja Malaysia (PDRM) yang melibatkan struktur perkhidmatan yang merangkumi skim perkhidmatan, syarat perkhidmatan, gaji, elaun, kemudahan, dan persaraan serta faedah persaraan.

LATAR BELAKANG

2.

Bertunjangkan penyampaian perkhidmatan yang mana rakyat didahulukan dan

pencapaian diutamakan, maka inisiatif transformasi Perkhidmatan Awam akan dilaksana melalui SBPA yang berpaksikan kepada kepimpinan dinamik,

Perkhidmatan Awam kejat, perkhidmatan yang fleksibel, modal insan berkualiti dan saraan yang kompetitif. Ia mengganti Sistem Saraan Malaysia (SSM) yang berkuat kuasa sejak tahun 2002.

3.

Transformasi Perkhidmatan Awam adalah diperlukan untuk menjayakan

agenda pembangunan negara yang termaktub di bawah Gagasan 1Malaysia, Program Transformasi Kerajaan, Model Baru Ekonomi, Rancangan Malaysia Kesepuluh dan inisiatif-inisiatif pembangunan yang lain.

GLOSARI ISTILAH

4.

Istilah yang digunakan dalam Pekeliling Perkhidmatan ini adalah seperti di

Lampiran A.

STRUKTUR PERKHIDMATAN

Kumpulan Perkhidmatan

5.

Struktur perkhidmatan di bawah SBPA adalah terbahagi kepada empat (4)

kumpulan perkhidmatan iaitu Kumpulan Premier, Kumpulan Pengurusan Tertinggi, Kumpulan Pengurusan dan Profesional, dan Kumpulan Pelaksana.

6.

Kumpulan Premier merupakan lapisan teratas dalam struktur Perkhidmatan

Awam yang menyandang atau memegang strategic and key position. Bagi PDRM, jawatan Ketua Polis Negara adalah tergolong di bawah Kumpulan Premier.

7.

Kumpulan Pengurusan Tertinggi bagi perkhidmatan PDRM bermaksud

Jawatan Utama yang berperanan strategik menerajui jentera pengurusan organisasi. Di bawah SBPA, pangkat di bawah kelompok Jawatan Utama adalah terbahagi kepada:

7.1 7.2 7.3 7.4

Timbalan Ketua Polis Negara Pesuruhjaya Kanan Polis Pesuruhjaya Polis Timbalan Pesuruhjaya Polis

2

8.

Kumpulan Pengurusan dan Profesional adalah dikekal dengan lapisan pangkat

sebagaimana sedia ada.

9.

Bagi melonjakkan prestasi penyampaian Perkhidmatan Awam, Kumpulan

Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional telah ditetapkan bidang jawatan masing-masing sebagaimana di dalam Jadual 1. Jadual 1: Kumpulan Perkhidmatan dan Bidang Jawatan Kumpulan Perkhidmatan Pengurusan Tertinggi Bidang Jawatan Strategik Strategik Pengurusan dan Profesional Pakar Bidang Khusus (Subject Matter Expert [SME]) Pengurusan dan Operasi 10. Kumpulan Pelaksana diperkenal bagi menggantikan Kumpulan Sokongan.

Lapisan pangkat bagi Kumpulan Pelaksana adalah mengikut kelayakan masuk minimum seperti ditetapkan dalam skim perkhidmatan.

Rasionalisasi Perkhidmatan

11.

Pelaksanaan Perkhidmatan Awam kejat memberi penekanan ke atas saiz dan

guna tenaga secara optimum. Kementerian/ Jabatan/ agensi termasuk perkhidmatan PDRM dikehendaki memberi tumpuan kepada fungsi utamanya bagi mengelakkan pertindihan fungsi antara satu dengan yang lain. Langkah penyesuaian saiz Perkhidmatan Awam, penjajaran fungsi utama perkhidmatan, kajian pertindihan fungsi agensi, pengenalpastian perkhidmatan yang boleh dialih daya dan perekayasaan proses kerja serta semakan skim perkhidmatan akan dilaksanakan.

3

PENGGELARAN GRED GAJI

12.

Penggelaran gred gaji dikemas kini selaras dengan pembentukan Jadual Gaji

Sebaris (JGS) yang menggantikan Jadual Gaji Matriks (JGM). Dengan ini, penggelaran gred gaji baru PDRM adalah seperti di Jadual 2.

Jadual 2 : Pangkat/ Gred Gaji PDRM
Pangkat Kumpulan Premier Ketua Polis Negara Kumpulan Pengurusan Tertinggi Ketua Polis Negara Timbalan Ketua Polis Negara Pesuruhjaya Kanan Polis Pesuruhjaya Polis Timbalan Pesuruhjaya Polis Kumpulan Pengurusan dan Profesional Penolong Kanan Pesuruhjaya Polis Penolong Pesuruhjaya Polis Penguasa Polis Timbalan Penguasa Polis Penolong Penguasa Polis Inspektor Kumpulan Pelaksana Sub-Inspektor Sarjan Mejar Sarjan Koperal Lans Koperal Konstabel Sub-Inspektor Orang Asli Sarjan Mejar Orang Asli Sarjan Orang Asli Koperal Orang Asli Lans Koperal Orang Asli Konstabel Orang Asli Sub-Inspektor Sokongan Sarjan Mejar Sokongan Sarjan Sokongan Koperal Sokongan Lans Koperal Sokongan Konstabel Sokongan YA24 YA22 YA20 YA18 YA16 YA13 YA10 YA8 YA5/ YA6 YA4 YA2 YA1 YP10 YP8 YP6 YP4 YP2 YP1 YT10 YT 8 YT 6 YT 4 YT 2 YT 1 YA20 YA18 YA16 YA14 YA12 YA11 YA10 YA8 YA6 YA4 YA2 YA1 YP10 YP8 YP6 YP4 YP2 YP1 YT10 YT 8 YT 6 YT 4 YT 2 YT 1 VUYA3 VUYA5 VUYA6 VUYA7 VUYA5 VUYA6 VUYA6i VUYA7 Premier SSM SBPA

4

SKIM PERKHIDMATAN 13. Senarai skim perkhidmatan PDRM adalah seperti dalam Lampiran B1.

Format Iklan Jawatan

14.

Pelantikan mulai 1 Januari 2012 hendaklah mengikut skim perkhidmatan baru

di bawah SBPA. Format iklan jawatan hendaklah diasaskan kepada skim perkhidmatan berkenaan mengikut contoh seperti di Lampiran B2.

Kedudukan Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA

15.

Semua jawatan jumud sebelum SBPA akan dimansuhkan mengambil kira

fungsi skim perkhidmatan berkenaan tidak lagi diperlukan. Walau bagaimanapun, penyandang jawatan jumud ini akan ditawarkan opsyen bertukar ke skim perkhidmatan berkuat kuasa di bawah SBPA. Senarai pertukaran jawatan jumud ke skim perkhidmatan berkuat kuasa di bawah SBPA adalah seperti di Lampiran B3.

16.

Bagi pegawai dalam kategori ini yang tidak bersetuju menerima opsyen SBPA,

pegawai di bawah Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akan dibersarakan di bawah seksyen 6A(6) Akta Pencen 1980 (Akta 227) yang dibaca bersama seksyen 10(5)(b) Akta 227. Manakala pegawai di bawah Skim Pencen akan dibersarakan di bawah seksyen 10(5)(b) Akta 227.

PEMBANGUNAN MODAL INSAN

Latihan Sektor Awam

17.

Pembangunan latihan berteraskan transformasi minda dan pengukuhan

kompetensi bagi membangunkan keupayaan intelektual, kemahiran dan sahsiah akan dilaksanakan melalui strategi-strategi yang akan ditetapkan oleh Ketua Jabatan dari semasa ke semasa.

5

Program Bersepadu Potensi Dan Kompetensi

18.

Program Bersepadu Potensi dan Kompetensi (PROSPEK) diperkenalkan

sebagai sistem baru penilaian kompetensi dan potensi pegawai yang lebih menyeluruh bagi menyandang jawatan di gred yang lebih tinggi. PROSPEK terdiri daripada Penilaian Kompetensi dan Potensi (PKP) dan Pembangunan Kompetensi dan Potensi (BKP). PKP bertujuan untuk mengenal pasti kompetensi dan potensi pegawai,

manakala BKP bertujuan membangun dan menilai kompetensi dan potensi pegawai untuk menyandang gred jawatan lebih tinggi.

19.

Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang terlibat dengan

pentadbiran, pengurusan dan penyeliaan perlu mengikuti PKP dan BKP sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkat. Bagi pegawai yang tidak terlibat dengan tugastugas pentadbiran, pengurusan dan penyeliaan, pegawai akan dinilai melalui PKP sahaja. 20. Pegawai Kumpulan Pelaksana disyaratkan melalui PKP untuk dinaikkan

pangkat. Pegawai Kumpulan Pelaksana di gred lantikan yang berkhidmat 15 tahun dan lebih boleh dipertimbangkan kenaikan pangkat secara KUP tanpa PKP. Walau bagaimanapun, bagi kenaikan pangkat seterusnya pegawai dikehendaki melalui PKP.

SARAAN KETUA POLIS NEGARA

Gaji

21.

Gaji Single Point adalah diperuntuk bagi jawatan Ketua Polis Negara (KPN) di

bawah Kumpulan Premier seperti di Lampiran C1.

22.

Prestasi KPN perlu dinilai untuk menentukan kelestariannya bagi terus

menyandang jawatan dalam kumpulan ini serta pemberian bonus tahunan.

6

23.

Sekiranya pegawai bersetuju menerima opsyen bagi pakej saraan dengan

terma dan syarat Kumpulan Premier, pegawai diberi gaji, elaun dan kemudahan Kumpulan Premier.

24.

Pada 1 Januari 2012, KPN yang sedang mengisi jawatan tersebut secara

kontrak akan ditawar kontrak baru berdasarkan baki tempoh kontrak yang ada dengan terma dan syarat yang ditetapkan dalam Panduan Mengenai Dasar Dan Pelaksanaan Urusan Perlantikan Dan Perkhidmatan Pegawai Kumpulan Premier.

Imbuhan Tetap, Elaun, Kemudahan Dan Bonus

25.

Imbuhan Tetap Perumahan, Bayaran Bantuan Menyelenggara Rumah,

Imbuhan Tetap Keraian, Imbuhan Tetap Jawatan Utama dan Bantuan Pembantu Rumah kepada KPN adalah dikekalkan. Walau bagaimanapun, Imbuhan Tetap Keraian dan Imbuhan Tetap Jawatan Utama digabungkan menjadi Imbuhan Tetap Jawatan Premier, manakala Imbuhan Tetap Perumahan dan Bayaran Bantuan Menyelenggara Rumah digabungkan menjadi Imbuhan Perumahan Premier. Kadar bagi Imbuhan Tetap Jawatan Premier dan Imbuhan Perumahan Premier serta Bantuan Pembantu Rumah adalah seperti di Lampiran C1.

26.

Selain itu, peruntukan kelayakan elaun, kemudahan dan bonus bagi KPN

adalah seperti di Lampiran C2.

Penilaian Prestasi

27.

Pelaksanaan pengukuran prestasi bagi Kumpulan Premier adalah berdasarkan

pengukuran berasaskan Petunjuk Prestasi Utama (Key Performance Indicators) dan penilaian prestasi khas oleh panel penilai atau kaedah lain yang ditentukan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa.

7

SARAAN KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI

Gaji

28.

Jadual Gaji Minimum - Maksimum adalah diperuntuk untuk Jawatan Utama di

bawah Kumpulan Pengurusan Tertinggi PDRM seperti di Lampiran C3.

Prinsip Dan Kaedah Pemindahan Gaji Di Bawah SBPA

29.

Gaji pegawai Kumpulan Pengurusan Tertinggi yang menerima opsyen SBPA

akan dipindahkan kepada Jadual Gaji Minimum - Maksimum. Prinsip pemindahan adalah daripada matagaji akhir di gred gaji asal ke matagaji SBPA yang ditetapkan dalam jadual pemindahan seperti di Lampiran C4.

Tarikh Pergerakan Gaji

30.

Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) tahunan iaitu pada 1 Januari, 1 April, 1 Julai

dan 1 Oktober adalah dikekalkan.

31.

Pemindahan gaji kepada Jadual Gaji Minimum - Maksimum tidak mengubah

TPG pegawai kecuali bagi mereka yang berada di matagaji maksimum pada 31 Disember 2011 akan diubah TPG kepada 1 Januari.

32.

Kaedah pemindahan gaji bagi pegawai yang TPG pada 1 Januari termasuk

pegawai yang dinyatakan di perenggan 31 di atas, gaji pegawai dipindahkan ke gaji SBPA mengikut prinsip di perenggan 29 di atas dan kemudian pegawai diberi Kenaikan Gaji Tahunan.

8

33.

Bagi pegawai yang tarikh kenaikan pangkatnya pada 1 Januari 2012 hendaklah

diberi pemindahan gaji kepada gaji SBPA atas gred jawatan setara di SBPA terlebih dahulu, kemudian diberi Kenaikan Gaji Tahunan dan seterusnya ditetapkan gaji permulaan di gred kenaikan pangkat berdasarkan prinsip penetapan gaji kenaikan pangkat.

34.

Contoh kaedah pemindahan gaji di perenggan 32 dan 33 adalah seperti

berikut:

34.1

Pemindahan Gaji Bagi Pegawai Yang TPG Pada 1 Januari. Pemindahan Gaji Bagi Pegawai Yang Tarikh Kenaikan Pangkat Pada 1 Januari 2012.

-

Lampiran C5

34.2

-

Lampiran C6

Kenaikan Gaji Tahunan

35.

Sejajar dengan tujuan untuk menjadikan pegawai berprestasi tinggi, konsep

Gaji Berasaskan Prestasi diperkenalkan di mana Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi ditetapkan mengikut pencapaian prestasi berdasar peratusan.

36.

KGT diberi kepada pegawai yang mencapai prestasi sekurang-kurangnya

Menepati Sasaran dengan kadar KGT di Jadual 3 tertakluk kepada gaji maksimum dalam Jadual Gaji Minimum - Maksimum.

Jadual 3: Peratusan Kenaikan Gaji Tahunan Prestasi Melebihi Sasaran Secara Signifikan (Significantly Exceed Target) Melebihi Sasaran (Exceed Target) Menepati Sasaran (On Target) 37. % KGT 15% daripada gaji 8% daripada gaji 5% daripada gaji

Pegawai yang tidak menepati sasaran, tidak diberi KGT.

9

38.

Formula penentuan amaun KGT ialah: Amaun KGT = % KGT x Gaji Pokok Amaun KGT hendaklah dibundarkan kepada RM5.00 tertinggi terhampir.

39.

Contoh pemberian KGT adalah seperti di Lampiran C7.

Kenaikan Gaji Tahunan 2012

40.

KGT 2012 bagi pegawai Kumpulan Pengurusan Tertinggi adalah pada kadar

5% daripada gaji kecuali mereka yang berprestasi rendah.

Imbuhan Tetap, Elaun Dan Kemudahan

41.

Pelaksanaan SBPA tidak mengubah pemberian Imbuhan Tetap, elaun dan

kemudahan yang sedang berkuat kuasa. Walau bagaimanapun, terdapat penetapan/ pindaan seperti berikut:

41.1

pegawai berpangkat Pesuruhjaya Polis dan Pesuruhjaya Kanan Polis layak menikmati elaun dan kemudahan mengikut kelayakan Gred Utama B.

41.2

kadar bagi dua (2) bayaran insentif yang ditetap berdasarkan gaji pokok yang terpakai bagi PDRM iaitu Bayaran Insentif Pedalaman dan Bayaran Insentif Wilayah adalah ditambat pada kadar gaji bulan Disember 2011.

Penetapan Gaji Bagi Kenaikan Pangkat

42.

Gaji yang diterima oleh seseorang pegawai yang dinaikkan pangkat hendaklah

lebih tinggi daripada gaji akhir yang diterima dalam gred terdahulu.

10

42.1

Jika gaji hakiki dalam gred/ pangkat terdahulu adalah kurang daripada gaji minimum dalam gred kenaikan pangkat dan perbezaan itu adalah sama atau lebih daripada 5% daripada gaji hakiki dalam gred/ pangkat terdahulu, pegawai itu hendaklah dibayar gaji minimum dalam gred kenaikan pangkat itu.

42.2

Jika gaji hakiki dalam gred/ pangkat terdahulu kurang daripada gaji minimum dalam gred kenaikan pangkat tetapi perbezaannya adalah kurang daripada 5% daripada gaji dalam gred terdahulu, pegawai itu hendaklah dibayar gaji di gred/ pangkat kenaikan pangkat yang sama dengan gaji hakiki ditambah 5% daripada gaji hakiki.

42.3

Jika gaji hakiki dalam gred/ pangkat terdahulu sama atau lebih lebih tinggi daripada gaji minimum dalam gred kenaikan pangkat, pegawai itu hendaklah dibayar gaji dengan penambahan 5% daripada gaji hakiki di gred/ pangkat terdahulu.

43.

Bagi kenaikan pangkat dari Penolong Kanan Pesuruhjaya ke Kumpulan

Pengurusan Tertinggi, kaedah penetapan gaji kenaikan pangkat dikekalkan seperti mana prinsip yang sedang berkuat kuasa.

Penilaian Prestasi

44.

Pengukuran

prestasi

bagi

Kumpulan

Pengurusan

Tertinggi

adalah

menggunakan pengukuran berasaskan Petunjuk Prestasi Utama (Key Performance Indicators) yang digabungkan dalam borang Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) atau kaedah lain yang ditentukan oleh Kerajaan.

11

SARAAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL SERTA KUMPULAN PELAKSANA Gaji 45. JGS adalah dibentuk bagi menggantikan JGM sedia ada yang terpakai bagi

Kumpulan Pengurusan dan Profesional, serta Kumpulan Pelaksana.

46.

Struktur JGS mempunyai ciri-ciri seperti berikut:

46.1

matagaji mengikut susunan Tangga (T) dalam sebaris bagi setiap gred gaji.

46.2

bilangan Tangga (T) yang sama di gred gaji yang sama dalam semua Klasifikasi Perkhidmatan.

46.3

kadar KGT yang sama bagi setiap gred yang setaraf dalam semua Klasifikasi Perkhidmatan dengan pola peningkatan KGT yang lebih baik berbanding gred lebih rendah.

47.

JGS bagi skim perkhidmatan tetap adalah seperti di Lampiran C8 manakala

JGS bagi skim perkhidmatan jumud adalah seperti di Lampiran C9.

Prinsip Pemindahan Gaji

48.

Prinsip pemindahan gaji di bawah opsyen SBPA adalah daripada matagaji

yang akhir diterima di gred gaji asal kepada matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran dalam JGS, di mana perbezaannya tidak kurang daripada satu (1) Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji asal.

12

Kaedah Pemindahan Gaji Dan Tarikh Pergerakan Gaji

49.

Bagi maksud pemindahan gaji ke JGS pada 1 Januari 2012, pegawai diberikan

satu Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji asal dan kemudiannya dipindahkan kepada JGS berdasarkan matagaji yang sama dan sekiranya tiada matagaji sama, penetapan adalah pada matagaji tertinggi berhampiran.

50.

Bagi pegawai yang berada di matagaji maksimum jadual gaji asal, pegawai

diberikan kuantum satu Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji asal dan kemudiannya dipindahkan kepada JGS berdasarkan matagaji yang sama dan sekiranya tiada matagaji sama, penetapan adalah pada matagaji tertinggi berhampiran.

51.

Pegawai yang tarikh kenaikan pangkatnya pada 1 Januari 2012 hendaklah

diberi pemindahan gaji dari matagaji di gred hakiki kepada matagaji di gred setara SBPA terlebih dahulu dan seterusnya ditetapkan gaji permulaan di gred kenaikan pangkat berdasarkan prinsip kenaikan pangkat di atas gaji SBPA.

52.

Contoh kaedah pemindahan gaji di perenggan 49, 50, dan 51 adalah seperti di

Lampiran C10.

53.

Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) tahunan iaitu pada 1 Januari, 1 April, 1 Julai

dan 1 Oktober adalah dikekalkan.

54.

Pemindahan JGM kepada JGS tidak mengubah TPG pegawai kecuali dalam

keadaan berikut: 54.1 pegawai yang telah berada di matagaji maksimum pada 31 Disember 2011 akan diubah TPG kepada 1 Januari.

54.2

pegawai yang terlibat dengan pemindahan gaji daripada dua (2) atau lebih matagaji JGM kepada satu (1) matagaji baru yang sama di JGS. TPG pegawai ditetapkan kepada TPG baru.

13

55.

Jadual pemindahan JGM kepada JGS dan penetapan TPG adalah seperti

berikut:

55.1

Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Klasifikasi Perkhidmatan Polis Diraja Malaysia.

-

Lampiran C11

55.2

Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Klasifikasi Perkhidmatan Polis Diraja Malaysia (Penyandang Yang Tidak Memenuhi Syarat).

-

Lampiran C12

Pergerakan Gaji Tahunan

56.

Di bawah SBPA hanya satu jenis Pergerakan Gaji Tahunan diberikan iaitu

Pergerakan Gaji Biasa. Bagi pegawai yang tidak mencapai prestasi yang ditetapkan tidak layak menerima pergerakan gaji. Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun 2012 hendaklah diberi mengikut TPG yang telah ditetapkan seperti di perenggan 53, 54 dan 55.

Jadual Gaji Khas Untuk Penyandang

57.

Mulai pelaksanaan SBPA, tiada lagi Jadual Gaji KUP diwujudkan untuk

kes-kes kenaikan pangkat, pertukaran pelantikan, pertukaran sementara, peminjaman, pertukaran tetap dan Peningkatan Secara Lantikan (PSL). Bagi kes-kes tersebut, penetapan/ tawaran gaji adalah tertakluk kepada gaji maksimum dalam Jadual Gaji Minimum – Maksimum atau JGS di gred kenaikan pangkat/ gred yang ditawarkan.

58.

Bagi tujuan tawaran opsyen SBPA kepada pegawai yang berada di jadual gaji

SSM secara Khas Untuk Penyandang (KUP), pemindahan gaji hendaklah dilaksanakan seperti mana pegawai yang berada di matagaji maksimum di bawah SSM mengikut prinsip-prinsip seperti di perenggan 48 dan 54.1.

14

59.

Ketua Jabatan hendaklah memohon Jadual Pemindahan Gaji daripada Jabatan

Perkhidmatan Awam (JPA) (Bahagian Saraan) bagi keadaan berikut:

59.1

pegawai yang gajinya tidak diperuntukkan dalam Jadual Pemindahan Gaji di Lampiran C11 dan Lampiran C12.

59.2

pegawai yang gajinya di bawah Laporan Gaji Jawatankuasa Kabinet 1976 (Laporan JKK 1976) dan Sistem Saraan Baru (SSB) yang menerima tawaran opsyen SBPA.

Pegawai Lantikan Kontrak (Contract of Service)

60.

Pegawai lantikan kontrak (contract of service) akan diselaraskan gajinya

mengikut kaedah pemindahan gaji SBPA. Kaedah ini tidak terpakai bagi KPN yang jawatannya dijadikan jawatan dalam Kumpulan Premier.

IMBUHAN TETAP DAN ELAUN

Imbuhan Tetap Dan Elaun 61. Prinsip, kadar dan syarat-syarat bayaran Imbuhan Tetap yang berkuat kuasa

dikekalkan di bawah SBPA.

62.

Syarat-syarat dan peraturan pelaksanaan Imbuhan Tetap tersebut hendaklah

merujuk kepada Pekeliling Perkhidmatan, Surat Pekeliling Perkhidmatan, surat edaran atau surat pelaksanaan yang berkuat kuasa. Senarai Imbuhan Tetap adalah seperti di Lampiran D1.

63.

Syarat-syarat dan peraturan pelaksanaan bagi elaun hendaklah merujuk kepada

Pekeliling Perkhidmatan, Surat Pekeliling Perkhidmatan, surat edaran atau surat pelaksanaan yang berkuat kuasa. Senarai elaun adalah seperti di Lampiran D2.

15

Bayaran Insentif Yang Ditambatkan Kadar

64.

Kadar bagi dua (2) bayaran insentif yang ditetap berdasarkan gaji pokok yang

terpakai bagi PDRM iaitu Bayaran Insentif Pedalaman dan Bayaran Insentif Wilayah adalah ditambat pada kadar gaji bulan Disember 2011.

KEMUDAHAN

65.

Kemudahan adalah diberi atas prinsip keistimewaan dan bukan merupakan hak

seseorang pegawai. Ia boleh ditarik balik pada bila-bila masa jika perlu. Semua kemudahan yang berkuat kuasa dikekalkan.

66.

Syarat-syarat dan peraturan pelaksanaan kemudahan tersebut hendaklah

merujuk kepada Pekeliling Perkhidmatan, Surat Pekeliling Perkhidmatan, surat edaran atau surat pelaksanaan yang berkuat kuasa. Senarai kemudahan adalah seperti di Lampiran E.

SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN

Tempoh Percubaan

67.

Mulai tarikh kuat kuasa SBPA, calon yang dilantik secara tetap dikehendaki

berkhidmat dalam tempoh percubaan antara enam (6) bulan hingga 24 bulan. Pegawai boleh disahkan dalam perkhidmatan setelah melalui tempoh percubaan sekurangkurangnya enam (6) bulan dan memenuhi syarat pengesahan lain yang ditetapkan.

68.

Pegawai yang masih tidak dapat disahkan dalam perkhidmatan setelah tamat

tempoh percubaan maksimum 24 bulan, boleh dilanjutkan tempoh percubaan tidak melebihi tempoh satu (1) tahun.

16

69.

Bagi calon yang dilantik tetap tetapi belum disahkan dalam perkhidmatan

mulai tarikh kuat kuasa SBPA dan bersetuju menerima SBPA, tempoh percubaan dan pengesahan dalam perkhidmatan adalah seperti berikut:

69.1

pegawai boleh disahkan pada atau selepas tarikh kuat kuasa SBPA tertakluk telah berkhidmat dalam tempoh percubaan enam (6) bulan atau lebih dan memenuhi semua syarat pengesahan dalam

perkhidmatan di bawah SSM.

69.2

pegawai yang telah berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 24 bulan atau lebih tetapi belum memenuhi syarat pengesahan dalam perkhidmatan, dibenar menghabiskan baki tempoh percubaan asal di bawah SSM atau baki tempoh yang dilanjutkan oleh Pihak Berkuasa Melantik dan pegawai boleh disahkan sekiranya telah memenuhi semua syarat pengesahan dalam perkhidmatan.

Program Transformasi Minda

70.

Program Transformasi Minda (PTM) diperkenalkan sebagai satu pendekatan

untuk memberi pendedahan dan penyesuaian minda pegawai di peringkat awal pelantikan dalam Perkhidmatan Awam. Program ini dibentuk bagi membolehkan pegawai memahami falsafah dan prinsip pembentukan negara, sistem pentadbiran Kerajaan dan peraturan-peraturan asas Perkhidmatan Awam serta pembentukan jati diri bagi menghadapi cabaran dan ekspektasi pelanggan. PTM menjadi salah satu daripada syarat pengesahan dalam perkhidmatan bagi menggantikan Kursus Induksi.

Penilaian Prestasi

71.

Sistem penilaian prestasi baru yang lebih menyeluruh diperkenalkan meliputi

penggunaan kaedah pelbagai penilai (multi-rater), Petunjuk Prestasi Utama (Key Performance Indicators) dan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan yang ditambah baik. Sistem penilaian prestasi baru ini lebih inklusif, adil dan telus selaras dengan keperluan perkhidmatan dan mengandungi elemen baru kompetensi seperti idea inovatif dan kreatif serta sumbangan aktif pegawai di luar tugas rasmi. 17

72.

PDRM dibenarkan membuat pengubahsuaian terhadap komponen Sistem

Penilaian Prestasi baru selaras dengan peranan dan tugas perkhidmatan masingmasing tertakluk kepada kelulusan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam.

Pingat Perkhidmatan Cemerlang

73.

Selain daripada Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Pingat Perkhidmatan

Cemerlang diperkenalkan bagi mengiktiraf sumbangan pegawai yang melangkaui kebiasaan kepada perkhidmatan, masyarakat dan negara.

DASAR PEMISAH (EXIT POLICY) KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI, KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL SERTA KUMPULAN PELAKSANA 74. Bagi memastikan kecemerlangan penyampaian Perkhidmatan Awam,

Kerajaan memperkukuhkan dasar pemisah dengan mengambil tindakan tegas untuk mengeluarkan pegawai berprestasi rendah dan bermasalah. Dasar ini juga menyediakan laluan keluar bagi pegawai berprestasi yang tiada peluang kemajuan kerjaya serta pegawai yang menghadapi masalah kesihatan yang menjejaskan keupayaannya untuk menjalankan tugas.

PERSARAAN DAN FAEDAH PERSARAAN KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI, KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL SERTA KUMPULAN PELAKSANA Umur Persaraan Paksa 60 Tahun

75.

Bagi pegawai yang dilantik pada atau selepas 1 Januari 2012, umur persaraan

paksa adalah 60 tahun. Bagi pegawai yang kini tertakluk kepada umur persaraan paksa 55 tahun, 56 tahun atau 58 tahun, pegawai akan ditawar opsyen melanjutkan perkhidmatan sehingga umur persaraan paksa 60 tahun. Borang opsyen pelanjutan umur persaraan paksa 60 tahun seperti di Lampiran F.

18

Kebolehalihan

76.

Selaras dengan hasrat untuk meningkatkan lagi mobiliti pegawai dalam

perkhidmatan, Kerajaan bersetuju untuk memansuhkan dasar pelepasan dengan izin dan menggantikannya dengan dasar pelepasan jawatan berkuat kuasa 1 Januari 2012. Pemansuhan dasar ini membolehkan tempoh perkhidmatan pegawai diambil kira bagi tujuan perkiraan faedah persaraan dengan syarat pegawai dilantik semula dalam Perkhidmatan Awam.

77.

Dari segi pelaksanaan, pegawai perlu memaklumkan kepada Ketua Jabatan

secara bertulis mengenai hasratnya untuk meninggalkan jawatan yang disandang bagi tujuan menerima pelantikan baru dalam Perkhidmatan Awam. Pelepasan jawatan tersebut akan berkuat kuasa mulai tarikh pegawai dilantik ke jawatan baru itu. Manakala, pegawai yang akan dilantik ke Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan serta pegawai yang berhenti daripada Perkhidmatan Awam hendaklah meletak jawatan.

78.

Bagi pegawai yang melepaskan jawatan atau meletakkan jawatan dan

kemudiannya dilantik semula pada atau selepas 1 Januari 2012, tempoh perkhidmatan lepas yang terputus boleh dimasuk kira bagi maksud penghitungan faedah persaraan.

Pembayaran Pencen Kepada Pesara Pilihan Diawalkan

79.

Pegawai yang dilantik pada atau selepas 12 April 1991 dan kemudiannya

bersara pilihan akan dibayar pencen apabila mencapai umur 55 tahun.

Pengiraan Faedah Persaraan Bagi Persaraan Atas Kehendak Kerajaan

80.

Pegawai yang dikehendaki oleh Kerajaan untuk dibersarakan atas alasan

kepentingan negara atau demi kepentingan Perkhidmatan Awam diberi faedah persaraan yang dikira berdasarkan tempoh perkhidmatan seolah-olah pegawai itu berkhidmat sehingga mencapai umur persaraan paksa yang terpakai baginya.

19

TAWARAN OPSYEN

Opsyen

81.

Opsyen hanya akan diberi kepada pegawai tetap yang sedang berkhidmat pada

1 Januari 2012. Pegawai tetap adalah yang dilantik ke jawatan tetap termasuk yang dalam percubaan, tukar sementara dan peminjaman.

82.

Bagi pegawai yang bersara, meletak jawatan atau dibuang kerja berkuat kuasa

pada 1 Januari 2012 atau sebelumnya, opsyen tidak ditawarkan kerana pegawai tidak lagi berada dalam perkhidmatan pada 1 Januari 2012.

Tempoh Opsyen

83.

Opsyen hendaklah dibuat dalam tempoh 15 hari mulai 16 Disember 2011

hingga 30 Disember 2011.

84.

Tawaran opsyen kepada semua pegawai yang layak akan diuruskan oleh

pengurus sumber manusia Kementerian atau agensi masing-masing. Sekiranya PDRM menyediakan aplikasi penawaran opsyen secara online, dokumen opsyen termasuk surat tawaran yang lengkap boleh dimuat turun daripada laman web PDRM. Adalah menjadi tanggungjawab pegawai untuk mengisi pilihan opsyen sama ada menerima atau tidak menerima opsyen dan menandatangani Borang Opsyen serta Surat Akuan Penerimaan Surat Tawaran Opsyen. Borang dan surat yang telah lengkap diisi hendaklah dicetak dan dikembalikan kepada pengurus sumber manusia di Kementerian atau agensi masing-masing sebelum atau pada 30 Disember 2011.

Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Yang Dikekalkan

85.

Bagi skim perkhidmatan yang dikekalkan di bawah SBPA, senarai skim

perkhidmatan yang terlibat adalah seperti di Lampiran B4. Bagi pangkat Pesuruhjaya Polis Gred VUYA6 di bawah SSM akan dipindahkan gajinya kepada VUYA6 di bawah SBPA.

20

Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA

85.1

Dokumen opsyen SBPA bagi kategori ini adalah seperti berikut:

a. b.

Surat Tawaran Opsyen SBPA.

- Lampiran G1

Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai - Lampiran G2 Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA. Borang Opsyen SBPA. - Lampiran G3

c. d.

Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai - Lampiran G4 Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai.

85.2

Bagi pegawai dalam kategori ini yang tidak bersetuju menerima opsyen SBPA, pegawai akan kekal atas skim perkhidmatan asal serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi pegawai sebelum 1 Januari 2012.

Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA 85.3 Pegawai yang pernah ditawarkan opsyen tukar lantik dan bersetuju menerima skim perkhidmatan yang berkenaan di bawah SSM tetapi belum memenuhi syarat skim perkhidmatan yang ditetapkan pada masa itu akan diberi dokumen opsyen seperti berikut:

a. b.

Surat Tawaran Opsyen SBPA.

- Lampiran H1

Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai - Lampiran H2 Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA. Borang Opsyen SBPA. - Lampiran H3

c. d.

Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai - Lampiran H4 Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai.

21

85.4

Bagi pegawai dalam kategori ini yang tidak bersetuju menerima opsyen SBPA, pegawai akan kekal atas skim perkhidmatan yang dipilih semasa urusan tukar lantik di bawah SSM, serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi pegawai sebelum 1 Januari 2012.

Opsyen Bagi Jawatan Jumud Sebelum Pelaksanaan SBPA Dan Dihapuskan Jawatan 86. Bagi skim perkhidmatan jumud sebelum SBPA serta dihapuskan jawatannya

mengikut Pekeliling Perkhidmatan ini seperti di Lampiran B3, pegawai akan ditukarkan ke skim perkhidmatan di bawah SBPA melalui opsyen SBPA.

Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Di bawah SBPA

86.1

Pegawai yang berada dalam skim perkhidmatan jumud dan memenuhi syarat skim perkhidmatan di bawah SBPA, dokumen opsyen ke skim perkhidmatan baru adalah seperti berikut:

a. b.

Surat Tawaran Opsyen SBPA. Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA. Borang Opsyen SBPA. Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai.

-

Lampiran J1 Lampiran J2

c. d.

-

Lampiran J3 Lampiran J4

Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA 86.2 Pegawai yang berada dalam skim perkhidmatan jumud dan belum memenuhi syarat skim perkhidmatan di bawah SBPA, dokumen opsyen ke skim perkhidmatan baru adalah seperti berikut:

22

a. b.

Surat Tawaran Opsyen SBPA.

- Lampiran K1

Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai - Lampiran K2 Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA. Borang Opsyen SBPA. - Lampiran K3

c. d.

Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan - Lampiran K4 Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai.

87.

Bagi pegawai dalam kategori ini yang tidak bersetuju menerima opsyen SBPA,

pegawai di bawah Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akan dibersarakan di bawah seksyen 6A(6) Akta Pencen 1980 (Akta 227) yang dibaca bersama seksyen 10(5)(b) Akta 227. Manakala pegawai di bawah Skim Pencen akan dibersarakan di bawah seksyen 10(5)(b) Akta 227.

Syarat-Syarat Opsyen

88.

Opsyen hendaklah dibuat tanpa syarat. Pegawai disifatkan sebagai tidak

bersetuju menerima opsyen SBPA sekiranya tidak membuat pilihan atau membuat pilihan secara tidak jelas (menanda di luar ruangan yang sepatutnya atau menanda di kedua-dua ruangan) atau dengan bersyarat atau dengan bantahan atau dengan pindaan. Pegawai juga disifatkan sebagai tidak bersetuju menerima opsyen SBPA jika tidak mengembalikan borang opsyen kepada Ketua Jabatan tanpa sebarang sebab yang munasabah sebelum atau pada 30 Disember 2011.

89.

Opsyen yang ditawarkan kepada pegawai adalah berdasarkan kepada maklumat

perkhidmatan dalam borang opsyen. Sekiranya maklumat yang dikemukakan tidak tepat dan menyebabkan tawaran yang salah diberikan, maka tawaran tersebut hendaklah dianggap tidak sah dan terbatal. Ketua Jabatan hendaklah memberikan borang opsyen baru kepada pegawai untuk membuat pemilihan dan

menandatanganinya.

23

90.

Opsyen hendaklah dibuat oleh pegawai yang berkenaan. Sekiranya terbukti

terdapat pegawai lain yang membuat pilihan dan menanda tangan borang opsyen bagi pihak pegawai yang berkenaan, pegawai yang menanda tangan borang opsyen bagi pihak pegawai berkenaan boleh dikenakan tindakan tatatertib. Opsyen tersebut hendaklah dianggap tidak sah dan terbatal. Ketua Jabatan hendaklah memberikan borang opsyen baru kepada pegawai untuk membuat pemilihan dan

menandatanganinya.

Pelaksanaan Opsyen

91.

Pelaksanaan opsyen adalah seperti berikut:

91.1

bagi pegawai yang telah menerima opsyen ini dan kemudiannya meletak jawatan atau ditamatkan perkhidmatan atau dibuang kerja sebelum 1 Januari 2012, maka tawaran ini adalah dengan sendirinya terbatal.

91.2

bagi pegawai yang ditahan kerja atau digantung kerja oleh Pihak Berkuasa Tatatertib sebelum 1 Januari 2012, apa-apa faedah yang layak diberi kepada pegawai akan diselaraskan dengan sewajarnya melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja kepada pegawai yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012.

91.3

bagi pegawai yang dikenakan perintah tahanan, kediaman terhad, buang negeri, deportasi atau apa-apa bentuk perintah sekatan atau pengawasan sama ada dengan bon atau selainnya di bawah mana-mana undangundang yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012, apa-apa faedah yang layak diberi akan diselaraskan dengan sewajarnya melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja kepada pegawai yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012.

24

91.4

bagi pegawai yang dibuktikan tidak menerima dokumen opsyen atas sebab-sebab tertentu yang tidak dapat dielakkan, maka borang opsyen hendaklah diberi kepada pegawai walaupun tempoh opsyen telah tamat dengan syarat pegawai masih berkhidmat pada atau selepas 1 Januari 2012. Tempoh opsyen bagi pegawai berkenaan adalah 15 hari daripada tarikh pegawai menerima borang opsyen.

91.5

bagi pegawai yang belum membuat opsyen dan dalam tempoh opsyen itu pegawai sakit yang menyebabkan pegawai tidak berkeupayaan untuk membuat opsyen, tidak sedarkan diri atau koma dan pegawai kemudiannya meninggal dunia pada atau selepas 1 Januari 2012, pegawai adalah disifatkan sebagai telah menerima skim perkhidmatan serta terma dan syarat perkhidmatan SBPA.

91.6

bagi pegawai yang belum dan juga telah membuat opsyen tetapi telah meninggal dunia sebelum 1 Januari 2012, maka tawaran dan opsyen yang telah dibuat adalah dengan sendirinya terbatal.

91.7

bagi pegawai lantikan kontrak dan kaedah pelantikan bukan tetap yang lain tidak layak ditawarkan opsyen.

Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Pertukaran Ke Skim Perkhidmatan Baru 92. Pegawai yang memiliki kelayakan seperti yang ditetapkan dalam skim

perkhidmatan yang berkuat kuasa di bawah SBPA, layak ditukarkan ke skim perkhidmatan tersebut.

93.

Pegawai yang tidak memiliki kelayakan atau tidak memenuhi syarat yang

ditetapkan dalam skim perkhidmatan (bukan ikhtisas) yang berkuat kuasa di bawah SBPA, perlu memenuhi syarat tempoh pengalaman dalam jawatan yang disandang berdasarkan prinsip tempoh pengalaman menggantikan kelayakan akademik atau penyandang perlu hadir dan lulus dengan jayanya kursus peralihan setara seperti yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan. 25

94.

Tempoh perkhidmatan yang boleh diambil kira hendaklah dalam perkhidmatan

tetap di skim perkhidmatan jawatan semasa yang disandang tidak termasuk tempoh cuti tanpa gaji. Pegawai Yang Cuti Berkursus, Cuti Separuh Gaji Atau Cuti Tanpa Gaji Dalam Tempoh Opsyen 95. Pegawai yang cuti berkursus, cuti separuh gaji atau cuti tanpa gaji, opsyen

hendaklah ditawarkan oleh Ketua Jabatan terakhir pegawai bertugas/ ditempatkan.

Opsyen Muktamad

96.

Opsyen yang dibuat oleh pegawai adalah muktamad.

Pemakaian Kepada Pegawai Yang Tidak Bersetuju Menerima SBPA

97.

Perkara yang disenaraikan di bawah ini yang dijelaskan dalam Pekeliling

Perkhidmatan ini akan terpakai juga kepada pegawai yang tidak bersetuju menerima SBPA:

97.1 97.2 97.3 97.4 97.5 97.6 97.7 97.8 97.9

Penjumudan Skim Perkhidmatan. Bayaran Insentif Yang Ditambatkan Kadar. Program Transformasi Minda. Penilaian Prestasi. Pingat Perkhidmatan Cemerlang. Dasar Pemisah. Umur Persaraan Paksa 60 Tahun. Kebolehalihan. Pembayaran Pencen Kepada Pesara Pilihan Diawalkan.

97.10 Pengiraan Faedah Persaraan Bagi Persaraan Atas Kehendak Kerajaan.

26

TARIKH KUAT KUASA

98.

Pekeliling Perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 1 Januari 2012.

PEMAKAIAN

99.

Pekeliling Perkhidmatan ini hendaklah dibaca bersama dengan pekeliling-

pekeliling lain yang berkaitan yang dikeluarkan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

(TAN SRI ABU BAKAR BIN HAJI ABDULLAH)
Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA PUTRAJAYA

07 Disember 2011

Setiausaha Suruhanjaya Pasukan Polis Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Ketua Polis Negara Ketua Audit Negara 27

Lampiran A

GLOSARI ISTILAH

Lampiran A

GLOSARI ISTILAH

“Klasifikasi Perkhidmatan” bermaksud pengkelasan perkhidmatan berdasarkan persamaan peranan, bidang, fungsi dan pengkhususan. “Kumpulan Perkhidmatan” bermaksud peringkat perkhidmatan mengikut keutamaan peranan iaitu Kumpulan Premier, Kumpulan Pengurusan Tertinggi, Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Pelaksana. “Matagaji” bermaksud amaun gaji tertentu yang terletak di sesuatu Jadual Gaji. “Peningkatan Secara Lantikan (PSL)” bermaksud pelantikan pegawai daripada kumpulan perkhidmatan yang rendah kepada kumpulan perkhidmatan yang lebih tinggi secara pelantikan baharu tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan yang berkaitan. Terma PSL ini mengantikan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL). “Pergerakan Gaji Biasa” bermaksud pergerakan gaji daripada matagaji semasa ke matagaji berikutnya. “Skim Perkhidmatan” bermaksud terma dan syarat-syarat pelantikan, pengesahan dan kenaikan pangkat bagi sesuatu jawatan dalam Perkhidmatan Awam.

1/1

Lampiran B1

SENARAI SKIM PERKHIDMATAN PDRM

Lampiran B1
SENARAI SKIM PERKHIDMATAN POLIS DIRAJA MALAYSIA

Klasifikasi Perkhidmatan

Kod YA

Skim Perkhidmatan Pegawai Kanan Polis Gred YA11, YA12, YA14, YA16, YA18, YA20 Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Gred YA1, YA2, YA4, YA6, YA8, YA10 Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Orang Asli Gred YP1, YP2, YP4, YP6, YP8, YP10 Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Sokongan Gred YT1, YT2, YT4, YT6, YT8, YT10

Muka Surat 1

YA POLIS DIRAJA MALAYSIA (Y)

6

YP

11

YT

14

1/1

Lampiran B1(a)
PERBEKALAN UMUM SKIM PERKHIDMATAN KLASIFIKASI KUMPULAN PERKHIDMATAN : : PERKHIDMATAN POLIS DIRAJA MALAYSIA SEMUA KUMPULAN PERKHIDMATAN

KEWARGANEGARAAN HAD UMUR

1. 2.

Calon bagi lantikan hendaklah seorang warganegara Malaysia. Calon hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Suruhanjaya hendaklah menentukan gaji seseorang pegawai berdasarkan gaji permulaan yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan. (a) Jika seseorang pegawai yang akan dilantik kali pertama memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan bidang tugas jawatan yang akan disandangnya, pegawai itu boleh diberikan gaji permulaan yang lebih tinggi berdasarkan satu Pergerakan Gaji Biasa (PGB) bagi tiap-tiap genap satu tahun pengalaman kerja yang relevan itu, terhad kepada gaji maksimum di gred jawatan tersebut. Suruhanjaya mempunyai budi bicara untuk menentukan sebahagian atau sepenuhnya bilangan tahun pengalaman kerja yang relevan untuk diambil kira bagi menetapkan gaji permulaan lebih tinggi. Perbekalan 3 dan 4(a) adalah juga terpakai bagi pegawai yang belum disahkan dalam perkhidmatan yang dilantik ke skim perkhidmatan yang lain dan pegawai yang dilantik dari kalangan pegawai yang meletak jawatan, pegawai yang bersara atau dibersarakan dan pegawai yang ditamatkan perkhidmatan atau dibuang kerja. (b) Jika seseorang pegawai yang telah disahkan dalam perkhidmatan dan kemudiannya dilantik ke jawatan dalam skim perkhidmatan yang lain, gaji permulaan pegawai itu adalah pada mata gaji lebih tinggi berhampiran yang perbezaannya tidak kurang daripada satu PGB atau amaun yang bersamaan dengan PGB dalam gred atau jawatan terdahulu, terhad di mata gaji maksimum jawatan baru.

PENETAPAN GAJI PERMULAAN

3.

PENETAPAN GAJI PERMULAAN LEBIH TINGGI

4.

TEMPOH PERCUBAAN

5.

Pegawai yang dilantik secara terus atau Peningkatan Secara Lantikan adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 6 hingga 24 bulan. Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan yang berkenaan. Pegawai dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda. Pegawai yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah:(a) (b) memenuhi tempoh percubaan; hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda;

LATIHAN

6.

PROGRAM TRANSFORMASI MINDA PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN

7.

8.

1/2

(c)

lulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan, sekiranya disyaratkan oleh skim perkhidmatan; memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan; dan diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.

(d)

(e) KEPERLUAN KOMPETENSI 9.

Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan untuk kenaikan pangkat.

2/2

Lampiran B1(b)
SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI KANAN POLIS

Perbekalan dalam skim perkhidmatan ini adalah terpakai dan hendaklah dibaca bersama dengan perbekalan-perbekalan lain yang ditetapkan dalam Perbekalan Umum Skim Perkhidmatan. KLASIFIKASI KUMPULAN PERKHIDMATAN : : PERKHIDMATAN POLIS PENGURUSAN DAN PROFESIONAL PANGKAT Penolong Kanan Pesuruhjaya Polis Penolong Pesuruhjaya Polis GRED GAJI/JAWATAN : Penguasa Polis Timbalan Penguasa Polis Penolong Penguasa Polis Inspektor Polis TARIKH KUAT KUASA : 1 JANUARI 2012 SEMUA PERKARA YANG DISEBUT DALAM PERBEKALAN INI MEMPUNYAI MAKNA YANG SAMA DENGAN PERBEKALAN-PERBEKALAN DALAM AKTA POLIS 1967 GRED YA20 YA18 YA16 YA14 YA12 YA11

TAFSIRAN

:

SYARAT LANTIKAN

1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred YA11: T1); atau (ii) Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred YA11: T2); atau (iii) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dalam bidang-bidang yang diperlukan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred YA11: T2); atau (iv) Ijazah Doktor Perubatan Veterinar yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred YA11: T2); atau

1 / 16

(v)

Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred YA11: T3); atau

(vi)

Ahli penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred YA11: T3); atau

(vii)

Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan serta menjadi Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred YA11: T4); atau

(viii) Ijazah Sarjana yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred YA11: T4); atau (ix) Ijazah Doktor Falsafah (PhD) dalam bidang forensik, matematik atau perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred YA11: T5). [Senarai Badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan di perenggan 5(a)(vi) hingga 5(a)(vii) di atas adalah seperti di Rujukan Y1] (b) Memenuhi syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti yang berikut:(i) tinggi sekurang-kurangnya 1.63m bagi lelaki dan 1.57m bagi wanita tanpa bersepatu; berat badan sekurang-kurangnya 50kg bagi lelaki dan 48kg bagi wanita; mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26; mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya 81sm dan 86sm semasa menarik nafas (lelaki sahaja); lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V/6/9 tanpa menggunakan cermin mata atau kanta lekap; pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan berdaftar.

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

2 / 16

dan

(c)

Lulus ujian yang ditetapkan oleh Ketua Perkhidmatan dari semasa ke semasa.

Ketua

Jabatan/

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN DARIPADA PEGAWAI RENDAH POLIS DAN KONSTABEL

2.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pegawai Rendah Polis dan Konstabel adalah layak dipertimbangkan oleh Suruhanjaya Pasukan Polis atau pihak yang diberi kuasa olehnya untuk peningkatan secara lantikan ke pangkat Inspektor Gred YA11, tertakluk kepada kekosongan jawatan apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:(a) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(a) di atas; atau

3.

(ii) lulus Peperiksaan Khas. (b) diperakukan layak dan sesuai oleh Pegawai Memerintahnya; dan (c) PERMOHONAN UNTUK LANTIKAN 4. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Permohonan untuk lantikan hendaklah dikemukakan kepada Suruhanjaya Pasukan Polis atau pihak yang telah diberi kuasa olehnya. (a) Inspektor Gred YA11 lantikan terus adalah dikehendaki mengikuti latihan selama tempoh yang ditentukan oleh Ketua Polis Negara dari semasa ke semasa.

LATIHAN

5.

(b) Inspektor Gred YA11 yang memasuki perkhidmatan melalui peningkatan secara lantikan boleh dikecualikan daripada menjalani sama ada keseluruhan atau sebahagian daripada latihan yang ditetapkan mengikut budi bicara Ketua Polis Negara. GAGAL DALAM LATIHAN DAN PENAMATAN LANTIKAN 6. Inspektor Gred YA11 lantikan terus yang gagal dalam latihannya boleh dipertimbangkan supaya tempoh latihannya dilanjutkan atau perakuan dikemukakan kepada Suruhanjaya Pasukan Polis atau pihak yang telah diberi kuasa olehnya supaya perkhidmatannya ditamatkan. Inspektor Gred YA11 dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan lulus Peperiksaan Undang-undang Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Polis Negara. Inspektor Gred YA11 yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah:(a) memenuhi tempoh percubaan;

PROGRAM TRANSFORMASI MINDA/ PEPERIKSAAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN

7.

8.

(b) hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan lulus semua peperiksaan yang ditetapkan; dan (c) KENAIKAN PANGKAT KE PANGKAT PENOLONG PENGUASA POLIS GRED YA12 9. diperakukan layak dan sesuai oleh Pegawai Memerintahnya.

Inspektor Gred YA11 yang dilantik adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke pangkat Penolong Penguasa Polis Gred YA12 yang kosong apabila telah:-

3 / 16

(a) disahkan dalam perkhidmatan; (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan; (c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan (d) diperakukan layak dan sesuai tentang kebolehan dan kelakuannya oleh Pegawai Memerintahnya. KENAIKAN PANGKAT KE PANGKAT TIMBALAN PENGUASA POLIS GRED YA14 10. Penolong Penguasa Polis Gred YA12 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke pangkat Timbalan Penguasa Polis Gred YA14 yang kosong apabila telah:(a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan; (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan (c) diperakukan layak dan sesuai tentang kelakuannya oleh Pegawai Memerintahnya. KENAIKAN PANGKAT KE PANGKAT PENGUASA POLIS GRED YA16 kebolehan dan

11. Timbalan Penguasa Polis Gred YA14 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke pangkat Penguasa Polis Gred YA16 yang kosong apabila telah:(a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan; (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan (c) diperakukan layak dan sesuai tentang kelakuannya oleh Pegawai Memerintahnya. kebolehan dan

KENAIKAN PANGKAT KE PANGKAT PENOLONG PESURUHJAYA POLIS GRED YA18

12. Penguasa Polis Gred YA16 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke pangkat Penolong Pesuruhjaya Polis Gred YA18 yang kosong apabila telah:(a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

(b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan (c) KENAIKAN PANGKAT KE PANGKAT PENOLONG KANAN PESURUHJAYA POLIS GRED YA20 diperakukan layak dan sesuai tentang kelakuannya oleh Pegawai Memerintahnya. kebolehan dan

13. Penolong Pesuruhjaya Polis Gred YA18 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Kanan Pesuruhjaya Polis Gred YA20 yang kosong apabila telah:(a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

(b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan (c) diperakukan layak dan sesuai tentang kelakuannya oleh Pegawai Memerintahnya. kebolehan dan

KENAIKAN PANGKAT KE KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI

14. Penolong Kanan Pesuruhjaya Polis Gred YA20 yang menunjukkan kebolehan yang terkemuka mutunya adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke gred yang lebih tinggi yang kosong dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi.

4 / 16

Rujukan Y1

SENARAI BADAN PERAKAUNAN YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii)

Ahli Institut Akauntan Malaysia; Ahli Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia; Ahli The Institute of Chartered Accountants in England and Wales; Ahli The Institute of Chartered Accountants in Ireland; Ahli The Association of Chartered Certified Accountants (United Kingdom); Ahli The Institute of Chartered Accountants in Australia; Ahli The Australian Society of Certified Practicing Accountants;

(viii) Ahli The Institute of Chartered Accountants of New Zealand; (ix) (x) (xi) (xii) Ahli The Canadian Institute of Chartered Accountants; Ahli The Chartered Institute of Management Accountants (United Kingdom); Ahli The Institute of Chartered Accountants of Scotlands; dan Ahli The Institute of Chartered Accountants of India.

Nota : Senarai ini berdasarkan kepada pengiktirafan dan kelulusan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA) (tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa).

5 / 16

Lampiran B1(b)(i)
SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI RENDAH POLIS DAN KONSTABEL Perbekalan di dalam skim perkhidmatan ini adalah terpakai dan hendaklah dibaca bersama dengan perbekalan-perbekalan lain yang ditetapkan di dalam Perbekalan Umum Skim Perkhidmatan. KLASIFIKASI KUMPULAN PERKHIDMATAN : : PERKHIDMATAN POLIS PELAKSANA (SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU) PANGKAT Sub-Inspektor Sarjan Mejar GRED GAJI/JAWATAN : Sarjan Koperal Lans Koperal Konstabel TARIKH KUAT KUASA : 1 JANUARI 2012 SEMUA PERKARA YANG DISEBUT DALAM PERBEKALAN INI MEMPUNYAI MAKNA YANG SAMA DENGAN PERBEKALAN-PERBEKALAN DALAM AKTA POLIS 1967 GRED YA10 YA8 YA6 YA4 YA2 YA1

TAFSIRAN

:

SYARAT LANTIKAN

1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:KELAYAKAN LANTIKAN KE JAWATAN KONSTABEL (a) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred YA1: T1). KELAYAKAN LANTIKAN KE JAWATAN SARJAN (b) (i) Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred YA6: T1); atau (ii) Diploma yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred YA6: T2). (c) Memenuhi syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti yang berikut:(i) tinggi sekurang-kurangnya 1.63m bagi lelaki dan 1.57m bagi wanita tanpa bersepatu;

(ii) berat badan sekurang-kurangnya 50kg bagi lelaki dan 48kg bagi wanita;

6 / 16

(iii) mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26; (iv) mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya 81sm dan 86sm semasa menarik nafas (lelaki sahaja); (v) lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V/6/9 tanpa menggunakan cermin mata atau kanta lekap; (vi) pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan (vii) diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan berdaftar. (d) dan Lulus ujian yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Ketua Perkhidmatan dari semasa ke semasa. SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Orang Asli dan Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Sokongan adalah layak dipertimbangkan oleh Suruhanjaya Pasukan Polis atau pihak yang diberi kuasa olehnya untuk peningkatan secara lantikan ke pangkat Konstabel Gred YA1, tertakluk kepada kekosongan jawatan apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:(a) (i) mempunyai kelayakan di Perenggan 1(a) di atas; atau

SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN DARIPADA PEGAWAI RENDAH POLIS DAN KONSTABEL ORANG ASLI DAN PEGAWAI RENDAH POLIS DAN KONSTABEL SOKONGAN

3.

(ii) lulus Peperiksaan Khas. (b) diperakukan layak dan sesuai oleh Pegawai Memerintahnya; dan (c) PERMOHONAN UNTUK LANTIKAN 4. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Permohonan untuk lantikan hendaklah dikemukakan kepada Suruhanjaya Pasukan Polis atau pihak yang telah diberi kuasa olehnya. (a) Konstabel Gred YA1/Sarjan Gred YA6 lantikan terus adalah dikehendaki hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan mengikuti latihan selama tempoh yang ditentukan oleh Ketua Polis Negara dari semasa ke semasa.

PROGRAM TRANSFORMASI MINDA/ LATIHAN

5.

(b) Konstabel Gred YA1 yang memasuki perkhidmatan melalui peningkatan secara lantikan atau Sarjan Gred YA6 yang dinaikkan pangkat melalui Perenggan 11(a) boleh dikecualikan daripada menjalani sama ada keseluruhan atau sebahagian daripada latihan yang ditetapkan mengikut budi bicara Ketua Polis Negara. GAGAL DALAM LATIHAN DAN PENAMATAN LANTIKAN 6. Konstabel Gred YA1/Sarjan Gred YA6 lantikan terus yang gagal dalam latihannya boleh dipertimbangkan supaya tempoh latihannya dilanjutkan atau perakuan dikemukakan kepada Suruhanjaya Pasukan Polis atau pihak yang telah diberi kuasa olehnya supaya perkhidmatannya ditamatkan.

7 / 16

PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN

7.

Konstabel Gred YA1/Sarjan Gred YA6 yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah:(a) memenuhi tempoh percubaan;

(b) hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan latihan yang ditetapkan; dan (c) KEMAJUAN SECARA TIME-BASED KE PANGKAT LANS KOPERAL GRED YA2 8. diperakukan layak dan sesuai oleh Pegawai Memerintahnya.

Konstabel Gred YA1 adalah layak dipertimbangkan untuk kemajuan ke pangkat Lans Koperal Gred YA2 secara time-based apabila telah:(a) disahkan dalam perkhidmatan;

(b) berkhidmat sekurang-kurangnya 3 tahun di pangkat Konstabel; dan (c) KENAIKAN PANGKAT KE PANGKAT KOPERAL GRED YA4 9. mendapat sokongan daripada Pegawai Memerintahnya.

Lans Koperal Gred YA2 adalah layak dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat ke pangkat Koperal Gred YA4 yang kosong apabila telah:(a) (i) lulus Peperiksaan Perkhidmatan (Peperiksaan Undangundang Rendah); atau

(ii) lulus peperiksaan ketukangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Polis Negara; (Anggota-anggota yang memilih untuk berkhidmat terus dalam Cawangan Ketukangan tidak akan dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat untuk mengisi kekosongan bagi jawatan-jawatan di luar dari Cawangan Ketukangan. Walau bagaimanapun, sekiranya mereka ingin bertukar keluar dari Cawangan Ketukangan mereka dikehendaki terlebih dahulu lulus Peperiksaan Undang-undang Rendah). (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan; (c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan

(d) diperakukan layak dan sesuai tentang kebolehan dan kelayakan untuk memegang jawatan lebih tinggi oleh Pegawai Memerintahnya. KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED KE PANGKAT KOPERAL GRED YA4 10. Lans Koperal Gred YA2 adalah layak dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat ke pangkat Koperal Gred YA4 secara time-based apabila telah:(a) berkhidmat sekurang-kurangnya 5 tahun di pangkat Lans Koperal; lulus Peperiksaan Perkhidmatan (Peperiksaan Undangundang Rendah); atau

(b) (i)

(ii) lulus peperiksaan ketukangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Polis Negara;

8 / 16

(Anggota-anggota yang memilih untuk berkhidmat terus dalam Cawangan Ketukangan tidak akan dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat untuk mengisi kekosongan bagi jawatan-jawatan di luar dari Cawangan Ketukangan. Walau bagaimanapun, sekiranya mereka ingin bertukar keluar dari Cawangan Ketukangan mereka dikehendaki terlebih dahulu lulus Peperiksaan Undang-undang Rendah). (c) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

(d) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan (e) diperakukan layak dan sesuai tentang kebolehan dan kelayakan untuk memegang jawatan lebih tinggi oleh Pegawai Memerintahnya. Konstabel Gred YA1 yang telah disahkan dalam perkhidmatan atau Lans Koperal Gred YA2 adalah layak dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat ke pangkat Sarjan Gred YA6 yang kosong apabila telah:(i) mempunyai kelayakan di Perenggan 1(b);

KENAIKAN PANGKAT KE PANGKAT SARJAN GRED YA6

11. (a)

(ii) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan; (iii) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan (iv) diperakukan layak dan sesuai tentang kebolehan dan kelayakan untuk memegang jawatan lebih tinggi oleh Pegawai Memerintahnya. (b) Koperal Gred YA4 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke pangkat Sarjan Gred YA6 yang kosong apabila telah:(i) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

(ii) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan (iii) diperakukan layak dan sesuai tentang kebolehan dan kelayakan untuk memegang jawatan lebih tinggi oleh Pegawai Memerintahnya. KENAIKAN PANGKAT KE PANGKAT SARJAN MEJAR GRED YA8 12. Sarjan Gred YA6 yang telah disahkan dalam perkhidmatan adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke pangkat Sarjan Mejar Gred YA8 yang kosong apabila telah:(a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

(b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan (c) diperakukan layak dan sesuai tentang kebolehan dan kelayakan untuk memegang jawatan lebih tinggi oleh Pegawai Memerintahnya.

KENAIKAN PANGKAT KE PANGKAT SUB-INSPEKTOR GRED YA10

13. Sarjan Mejar Gred YA8 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke pangkat Sub-Inspektor Gred YA10 yang kosong apabila telah:(a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

(b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan

9 / 16

(c)

diperakukan layak dan sesuai tentang kebolehan dan kelayakan untuk memegang jawatan lebih tinggi oleh Pegawai Memerintahnya.

PEPERIKSAAN KHAS

14. Pegawai Rendah Polis dan Konstabel yang telah disahkan dalam perkhidmatannya dan telah lulus Peperiksaan Undang-undang Pertengahan boleh mengambil Peperiksaan Khas yang disyaratkan untuk lantikan ke jawatan Inspektor Gred YA11. 15. Pegawai Rendah Polis dan Konstabel yang menunjukkan kebolehan yang terkemuka mutunya adalah layak dipertimbangkan oleh Suruhanjaya Pasukan Polis atau mana-mana pihak yang diberi kuasa olehnya untuk peningkatan secara lantikan ke pangkat Inspektor Gred YA11 yang kosong dalam perkhidmatan Pegawai Kanan Polis mengikut syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan.

PENINGKATAN SECARA LANTIKAN KE PANGKAT INSPEKTOR DALAM PERKHIDMATAN PEGAWAI KANAN POLIS

10 / 16

Lampiran B1(b)(ii)
SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI RENDAH POLIS DAN KONSTABEL ORANG ASLI

Perbekalan dalam skim perkhidmatan ini adalah terpakai dan hendaklah dibaca bersama dengan perbekalan-perbekalan lain yang ditetapkan dalam Perbekalan Umum Skim Perkhidmatan. KLASIFIKASI KUMPULAN PERKHIDMATAN : : PERKHIDMATAN POLIS DIRAJA MALAYSIA PELAKSANA PANGKAT Sub-Inspektor Polis Orang Asli Sarjan Mejar Polis Orang Asli GRED GAJI/JAWATAN : Sarjan Polis Orang Asli Koperal Polis Orang Asli Lans Koperal Polis Orang Asli Konstabel Polis Orang Asli TARIKH KUAT KUASA : 1 JANUARI 2012 GRED YP10 YP8 YP6 YP4 YP2 YP1

SYARAT LANTIKAN

1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:(a) Warganegara Malaysia yang berasal dari kaum Orang Asli (mengikut tafsiran Akta Orang-orang Asli 1974);

(b) Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred YP1: T1). (c) Memenuhi syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti yang berikut:(i) tinggi sekurang-kurangnya 1.52m;

(ii) berat badan sekurang-kurangnya 47.6kg; (iii) mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26; (iv) mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya 81sm dan semasa menarik nafas 86sm; (v) lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V/6/9 tanpa menggunakan cermin mata atau kanta lekap; (vi) pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan (vii) diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan berdaftar.

11 / 16

dan

(d) Lulus ujian yang ditetapkan oleh Perkhidmatan dari semasa ke semasa. 2.

Ketua

Jabatan/Ketua

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. Permohonan untuk lantikan hendaklah dikemukakan kepada Suruhanjaya Pasukan Polis atau pihak yang telah diberi kuasa olehnya. Konstabel Orang Asli Gred YP1 yang dilantik boleh dikehendaki mengikut latihan selama tempoh yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan yang berkenaan. Konstabel Orang Asli Gred YP1 dalam tempoh percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan lulus peperiksaan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Ketua Perkhidmatan yang berkenaan. Konstabel Orang Asli Gred YP1 dalam tempoh percubaan yang gagal dalam latihannya boleh dipertimbangkan supaya tempoh latihannya dilanjutkan atau perakuan dikemukakan kepada Suruhanjaya Pasukan Polis atau pihak yang telah diberi kuasa olehnya supaya perkhidmatannya ditamatkan. Konstabel Orang Asli Gred YP1 yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah:(a) memenuhi tempoh percubaan;

PERMOHONAN UNTUK LANTIKAN

3.

LATIHAN

4.

PROGRAM TRANSFORMASI MINDA/ PEPERIKSAAN

5.

GAGAL DALAM LATIHAN DAN PENAMATAN LANTIKAN

6.

PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN

7.

(b) hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda; (c) tamat dengan jayanya latihan yang ditetapkan; dan

(d) diperakukan layak dan sesuai oleh Pegawai Memerintahnya. KEMAJUAN SECARA TIME-BASED KE PANGKAT LANS KOPERAL ORANG ASLI GRED YP2 8. Konstabel Orang Asli Gred YP1 adalah layak dipertimbangkan untuk kemajuan ke pangkat Lans Koperal Orang Asli Gred YP2 secara timebased apabila telah:(a) disahkan dalam perkhidmatan;

(b) berkhidmat sekurang-kurangnya 3 tahun di pangkat Konstabel Orang Asli; dan (c) KENAIKAN PANGKAT KE PANGKAT KOPERAL ORANG ASLI GRED YP4 9. mendapat sokongan daripada Pegawai Memerintahnya.

Lans Koperal Orang Asli Gred YP2 adalah layak dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat ke pangkat Koperal Orang Asli Gred YP4 yang kosong apabila telah:(a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

(b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan (c) diperakukan layak dan sesuai tentang kebolehan dan kelayakan untuk memegang jawatan lebih tinggi oleh Pegawai Memerintahnya.

12 / 16

KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED KE PANGKAT KOPERAL ORANG ASLI GRED YP4

10. Lans Koperal Orang Asli Gred YP2 adalah layak dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat ke pangkat Koperal Orang Asli Gred YP4 secara time-based apabila telah:(a) berkhidmat sekurang-kurangnya 5 tahun di pangkat Lans Koperal Orang Asli;

(b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan; (c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan

(d) diperakukan layak dan sesuai tentang kebolehan dan kelayakan untuk memegang jawatan lebih tinggi oleh Pegawai Memerintahnya. KENAIKAN PANGKAT KE PANGKAT SARJAN ORANG ASLI GRED YP6 11. Koperal Orang Asli Gred YP4 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke pangkat Sarjan Orang Asli Gred YP6 yang kosong apabila telah:(a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

(b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan (c) diperakukan layak dan sesuai tentang kebolehan dan kelayakan untuk memegang jawatan lebih tinggi oleh Pegawai Memerintahnya.

KENAIKAN PANGKAT KE PANGKAT SARJAN MEJAR ORANG ASLI GRED YP8

12. Sarjan Orang Asli Gred YP6 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke pangkat Sarjan Mejar Orang Asli Gred YP8 yang kosong apabila telah:(a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

(b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan (c) diperakukan layak dan sesuai tentang kebolehan dan kelayakan untuk memegang jawatan lebih tinggi oleh Pegawai Memerintahnya.

KENAIKAN PANGKAT KE PANGKAT SUB-INSPEKTOR ORANG ASLI GRED YP10

13. Sarjan Mejar Orang Asli Gred YP8 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke pangkat Sub-Inspektor Orang Asli YP10 yang kosong apabila telah:(a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan; (b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan (c) diperakukan layak dan sesuai tentang kebolehan dan kelayakan untuk memegang jawatan lebih tinggi oleh Pegawai Memerintahnya.

PENINGKATAN SECARA LANTIKAN KE PANGKAT KONSTABEL DALAM PERKHIDMATAN PEGAWAI RENDAH POLIS DAN KONSTABEL

14. Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Orang Asli yang menunjukkan prestasi yang cemerlang adalah layak dipertimbangkan oleh Suruhanjaya Pasukan Polis atau mana-mana pihak yang diberi kuasa olehnya untuk peningkatan secara lantikan ke pangkat Konstabel Gred YA1 yang kosong dalam perkhidmatan Pegawai Rendah Polis dan Konstabel mengikut syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan.

13 / 16

Lampiran B1(b)(iii)
SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI RENDAH POLIS DAN KONSTABEL SOKONGAN Perbekalan dalam skim perkhidmatan ini adalah terpakai dan hendaklah dibaca bersama dengan perbekalan-perbekalan lain yang ditetapkan dalam Perbekalan Umum Skim Perkhidmatan. KLASIFIKASI KUMPULAN PERKHIDMATAN : : PERKHIDMATAN POLIS DIRAJA MALAYSIA PELAKSANA PANGKAT Sub-Inspektor Polis Sokongan Sarjan Mejar Polis Sokongan GRED GAJI/JAWATAN : Sarjan Polis Sokongan Koperal Polis Sokongan Lans Koperal Polis Sokongan Konstabel Polis Sokongan TARIKH KUAT KUASA : 1 JANUARI 2012 SEMUA PERKARA YANG DISEBUT DALAM PERBEKALAN INI MEMPUNYAI MAKNA YANG SAMA DENGAN PERBEKALAN-PERBEKALAN DALAM AKTA POLIS 1967 Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:(a) Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred YT1: T1). (b) Memenuhi syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti yang berikut:(i) tinggi sekurang-kurangnya 1.63m bagi lelaki dan 1.57m bagi wanita tanpa bersepatu; GRED YT10 YT8 YT6 YT4 YT2 YT1

TAFSIRAN

:

SYARAT LANTIKAN

1.

(ii) berat badan sekurang-kurangnya 50kg bagi lelaki dan 48kg bagi wanita; (iii) mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26; (iv) mempunyai ukuran dada yang biasa sekurangkurangnya 81sm dan 86sm semasa menarik nafas (lelaki sahaja); (v) lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V/6/9 tanpa menggunakan cermin mata atau kanta lekap; (vi) pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan (vii) diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan berdaftar.

14 / 16

dan

(c)

Lulus ujian yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan dari semasa ke semasa.

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

2.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. Permohonan untuk lantikan hendaklah dikemukakan kepada Suruhanjaya Pasukan Polis atau pihak yang telah diberi kuasa olehnya. Konstabel Polis Sokongan Gred YT1 dalam tempoh percubaan yang gagal dalam latihannya boleh dipertimbangkan supaya tempoh latihannya dilanjutkan atau perakuan dikemukakan kepada Suruhanjaya Pasukan Polis atau pihak yang telah diberi kuasa olehnya supaya perkhidmatannya ditamatkan. Konstabel Polis Sokongan Gred YT1 adalah dikehendaki hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan mengikuti latihan yang ditetapkan oleh Ketua Polis Negara. Konstabel Polis Sokongan Gred YT1 dalam tempoh percubaan yang gagal dalam latihannya boleh dipertimbangkan supaya tempoh latihannya dilanjutkan atau perakuan dikemukakan kepada Suruhanjaya Pasukan Polis atau pihak yang telah diberi kuasa olehnya supaya perkhidmatannya ditamatkan. Konstabel Polis Sokongan Gred YT1 yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah:(a) memenuhi tempoh percubaan;

PERMOHONAN UNTUK LANTIKAN

3.

GAGAL DALAM LATIHAN DAN PENAMATAN LANTIKAN

4.

PROGRAM TRANSFORMASI MINDA/ LATIHAN PENAMATAN LANTIKAN

5.

6.

PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN

7.

(b) hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda; (c) tamat dengan jayanya latihan yang ditetapkan; dan

(d) diperakukan layak dan sesuai oleh Pegawai Memerintahnya. KEMAJUAN SECARA TIME-BASED KE PANGKAT LANS KOPERAL POLIS SOKONGAN GRED YT2 8. Konstabel Polis Sokongan Gred YT1 adalah layak dipertimbangkan untuk kemajuan ke pangkat Lans Koperal Polis Sokongan Gred YT2 secara time-based apabila telah:(a) disahkan dalam perkhidmatan; 3 tahun di pangkat

(b) berkhidmat sekurang-kurangnya Konstabel Polis Sokongan; dan (c) KENAIKAN PANGKAT KE PANGKAT KOPERAL POLIS SOKONGAN GRED YT4 9.

mendapat sokongan daripada Pegawai Memerintahnya.

Lans Koperal Polis Sokongan Gred YT2 adalah layak dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat ke pangkat Koperal Polis Sokongan Gred YT4 yang kosong apabila telah:(a) lulus Peperiksaan Perkhidmatan (Peperiksaan Undangundang Rendah Khas untuk Konstabel Polis Sokongan);

(b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan; (c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan

(d) diperakukan layak dan sesuai tentang kebolehan dan kelayakan untuk memegang jawatan lebih tinggi oleh Pegawai Memerintahnya.

15 / 16

KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED KE PANGKAT KOPERAL POLIS SOKONGAN GRED YT4

10. Lans Koperal Polis Sokongan Gred YT2 adalah layak dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat ke pangkat Koperal Polis Sokongan Gred YT4 secara time-based apabila telah:(a) berkhidmat sekurang-kurangnya 5 tahun di pangkat Lans Koperal Polis Sokongan;

(b) lulus Peperiksaan Perkhidmatan (Peperiksaan UndangUndang Rendah Khas untuk Konstabel Polis Sokongan); (c) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

(d) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan (e) diperakukan layak dan sesuai tentang kebolehan dan kelayakan untuk memegang jawatan lebih tinggi oleh Pegawai Memerintahnya.

KENAIKAN PANGKAT KE PANGKAT SARJAN POLIS SOKONGAN GRED YT6

11. Koperal Polis Sokongan Gred YT4 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke pangkat Sarjan Polis Sokongan Gred YT6 yang kosong apabila telah:(a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

(b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan (c) diperakukan layak dan sesuai tentang kebolehan dan kelayakan untuk memegang jawatan lebih tinggi oleh Pegawai Memerintahnya.

KENAIKAN PANGKAT KE PANGKAT SARJAN MEJAR POLIS SOKONGAN GRED YT8

12. Sarjan Polis Sokongan Gred YT6 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke pangkat Sarjan Mejar Polis Sokongan Gred YT8 yang kosong apabila telah:(a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

(b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan (c) diperakukan layak dan sesuai tentang kebolehan dan kelayakan untuk memegang jawatan lebih tinggi oleh Pegawai Memerintahnya.

KENAIKAN PANGKAT KE PANGKAT SUB-INSPEKTOR POLIS SOKONGAN GRED YT10

13. Sarjan Mejar Polis Sokongan Gred YT8 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke pangkat Sub-Inspektor Polis Sokongan Gred YT10 yang kosong apabila telah:(a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

(b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan (c) diperakukan layak dan sesuai tentang kebolehan dan kelayakan untuk memegang jawatan lebih tinggi oleh Pegawai Memerintahnya.

PENINGKATAN SECARA LANTIKAN KE PANGKAT KONSTABEL DALAM PERKHIDMATAN PEGAWAI RENDAH POLIS DAN KONSTABEL

14. Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Sokongan yang menunjukkan prestasi yang cemerlang adalah layak dipertimbangkan oleh Suruhanjaya Pasukan Polis atau mana-mana pihak yang diberi kuasa olehnya untuk peningkatan secara lantikan ke pangkat Konstabel Gred YA1 yang kosong dalam perkhidmatan Pegawai Rendah Polis dan Konstabel mengikut syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan.

16 / 16

Lampiran B2

FORMAT IKLAN JAWATAN

Lampiran B2 FORMAT IKLAN JAWATAN
Rujukan Fail:

1.

(a)

Pangkat

: Nyatakan pangkat seperti dalam skim perkhidmatan berkenaan. : Polis Diraja Malaysia (PDRM) : Nyatakan sama ada Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau Kumpulan Pelaksana. : Perkhidmatan PDRM : Rujuk Pekeliling Perkhidmatan yang berkuat kuasa. : Seperti syarat lantikan dalam skim perkhidmatan yang berkenaan. : Tetap : Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan (nyatakan skim perkhidmatan berkenaan) adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa. : Melaksanakan tugas-tugas perkhidmatan PDRM. : Nyatakan tarikh tutup permohonan.

(b) Jabatan (c) Kumpulan Perkhidmatan

(d) 2. 3.

Klasifikasi Perkhidmatan

Jadual Gaji Syarat Lantikan

4. 5.

Taraf Jawatan Penaklukan Di Bawah Syarat-syarat Skim Perkhidmatan

6. 7.

Fungsi Bidang Tugas Tarikh Tutup Permohonan

1/1

Lampiran B3

SENARAI SKIM PERKHIDMATAN YANG DIJUMUDKAN SEBELUM TARIKH KUAT KUASA SBPA DAN DIHAPUSKAN JAWATANNYA

Lampiran B3

SENARAI PERTUKARAN SKIM PERKHIDMATAN YANG DIJUMUDKAN SEBELUM TARIKH KUAT KUASA SBPA DAN DIHAPUSKAN JAWATANNYA

Bil. 1.

Skim Perkhidmatan Jumud Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Gred YY1, YY2, YY4, YY6, YY8, YY10

Skim Perkhidmatan SBPA Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Gred YA1, YA2, YA4, YA6, YA8, YA10

1/1

Lampiran B4

SENARAI SKIM PERKHIDMATAN YANG DIKEKALKAN DI BAWAH SBPA

Lampiran B4
SENARAI SKIM PERKHIDMATAN YANG DIKEKALKAN DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM

Klasifikasi Perkhidmatan POLIS DIRAJA MALAYSIA (Y)

Skim Perkhidmatan SSM 1. Pegawai Kanan Polis Gred YA13, YA16, YA18, YA20, YA22, YA24 2. Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Gred YA1, YA2, YA4, YA5/ YA6, YA8, YA10 3. Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Orang Asli Gred YP1, YP2, YP4, YP6, YP8, YP10 4. Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Sokongan Gred YT1, YT2, YT4, YT6, YT8, YT10

Skim Perkhidmatan SBPA Pegawai Kanan Polis Gred YA11, YA12, YA14, YA16, YA18, YA20 Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Gred YA1, YA2, YA4, YA6, YA8, YA10

Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Orang Asli Gred YP1, YP2, YP4, YP6, YP8, YP10 Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Sokongan Gred YT1, YT2, YT4, YT6, YT8, YT10

1/1

Lampiran D1

SENARAI IMBUHAN TETAP

Lampiran D1

SENARAI IMBUHAN TETAP POLIS DIRAJA MALAYSIA

Bil. 1. 2. 3. 4.

Perkara Imbuhan Tetap Jawatan Utama/ Gred Khas Imbuhan Tetap Keraian Imbuhan Tetap Khidmat Polis Imbuhan Tetap Perumahan

1/1

Lampiran D2

SENARAI ELAUN

Lampiran D2 SENARAI ELAUN POLIS DIRAJA MALAYSIA Bil. BAYARAN INSENTIF 1. 2. 3. Bayaran Insentif Bahasa Bayaran Insentif Detektif Bayaran Insentif Jurutera Penyenggara Kapal Udara Berlesen Unit Udara, PDRM 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Bayaran Insentif Ketukangan Bayaran Insentif Khas Bayaran Insentif Menyelam Bayaran Insentif Pasukan Gerak Am Bayaran Insentif Pasukan Gerak Khas Bayaran Insentif Pasukan Simpanan Persekutuan (FRU) Bayaran Insentif Pedalaman Bayaran Insentif Pembersih Jerangkap Samar Bayaran Insentif Pemusnah Bom Bayaran Insentif Penerbangan Bayaran Insentif Penyiasatan Bayaran Insentif Polis Trafik Bayaran Insentif Teknikal Bayaran Insentif Thailand Bayaran Insentif Tugas Am (BITA) Bayaran Insentif Tugas Cawangan Khas Bayaran Insentif Tugas Kewangan Bayaran Insentif Unit Pencegah Penyeludupan Bayaran Insentif Wilayah Perkara

1/2

Bil. ELAUN 23. 24. 25. 26. Elaun Gangguan Elaun Gantian Motosikal

Perkara

Elaun Juruiring Bermotosikal Elaun Juruiring, Pengawal Peribadi Dan Pengiring Rapat Serta Kemudahan Pakaian Preman

27. 28. 29. 30. 31.

Elaun Kehadiran Latihan Tempatan Pasukan Sukarela Elaun Pakaian Seragam Pegawai Kanan Elaun Pemangkuan Elaun Penanggungan Kerja Elaun Penyelenggaraan Pakaian Juruiring, Pengawal Peribadi dan Pengiring Rapat

32. 33. 34. 35.

Elaun Perjalanan Sukarelawan Polis Elaun Ration Elaun Telefon Bimbit Elaun Untuk Isteri/ Suami Yang Dikehendaki Mengiringi Pegawai Semasa Menghadiri Majlis Rasmi

36. 37. 38. 39.

Elaun, Kemudahan dan Bayaran Semasa Berkursus Elaun, Kemudahan dan Bayaran Kerana Bertukar atau Berpindah Rumah Elaun, Kemudahan dan Bayaran Kerana Hadir Di Mahkamah Elaun, Kemudahan dan Bayaran Kerana Menghadiri Istiadat Pengurniaan

BAYARAN LAIN 40. 41. 42. 43. 44. 45. Bantuan Sara Hidup Bayaran Balik Upah Jahit Bayaran Bantuan Menyelenggara Rumah Bayaran Bantuan Pembantu Rumah Bayaran Tambang Perjalanan Selepas Lantikan Pertama Bounti/ Saguhati Tahunan Pasukan Sukarelawan

2/2

Lampiran E

SENARAI KEMUDAHAN

Lampiran E SENARAI KEMUDAHAN POLIS DIRAJA MALAYSIA Bil. CUTI Cuti Kerana Perkhidmatan 1. 2. 3. Cuti Rehat Cuti Separuh Gaji Cuti Tanpa Gaji Perkara

Cuti Sebab Perubatan 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Cuti Sakit Cuti Sakit Lanjutan Cuti Kerantina Cuti Bersalin Cuti Kecederaan Cuti Tibi, Barah dan Kusta Cuti Perubatan Khas

Cuti Tidak Berekod 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Cuti Menghadiri Latihan Atau Khemah Tahunan Pertubuhan/ Persatuan Cuti Menghadiri Latihan Syarikat Kerjasama Cuti Untuk Mengambil Peperiksaan Cuti Mengambil Bahagian Dalam Olahraga/ Sukan Cuti Bagi Pegawai Yang Dipilih Untuk Mengambil Bahagian Dalam Lawatan Kebudayaan Dan Pertandingan Bulan Bahasa Kebangsaan Cuti Kursus Sambilan Kepada Pegawai Yang Mengikuti Pengajian Secara Sambilan Di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Dalam Negara Cuti Isteri Bersalin Cuti Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat Cuti Tanpa Rekod Untuk Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Dilantik Sebagai Jurulatih Program Latihan Khidmat Negara Cuti Tanpa Rekod Bagi Tujuan Menghadiri Mahkamah Di Luar Stesen

1/3

Bil. Cuti-Cuti Lain 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Cuti Menjaga Anak Cuti Haji

Perkara

Cuti Tanpa Gaji Bagi Pegawai Yang Mengikuti Pasangan Mereka Bertugas Atau Berkursus Di Dalam Atau Luar Negeri Cuti Sambilan Cuti Berkursus Cuti Rehat Selepas Berkursus Lebih 12 Bulan Kebenaran Tidak Hadir Kerja Atas Sebab Kecemasan Am Syarat-Syarat Dan Peraturan Bagi Mendapatkan Cuti Bagi Mengikuti Kursus Luar Kampus Di Malaysia

PERUBATAN 29. 30. 31. Kelayakan Wad Pemeriksaan Kesihatan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Rawatan Di Luar Stesen

Rawatan Perubatan 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Rawatan Untuk Keluarga Rawatan Untuk Ibu Bapa Pembekalan Ubat, Alat, Perkhidmatan Perubatan Dan Rawatan Penyakit Buah Pinggang Rawatan Kemandulan Di Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) Rawatan Kecemasan Di Klinik/ Hospital Swasta Rawatan Kepakaran di Klinik/ Hospital Swasta Rawatan Di Institut Jantung Negara Sdn. Bhd. (IJNSB) Rawatan Perubatan Di Luar Negeri

PERUMAHAN 40. 41. Mes Kerajaan Rumah Biasa Kerajaan

2/3

Bil. PAKAIAN 42. 43. 44. 45. 46. Bayaran Pakaian Black Tie Bayaran Pakaian Istiadat

Perkara

Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi Bayaran Pakaian Panas Bilik Komputer Bayaran Pakaian Seragam Review Order

TAMBANG 47. 48. 49. Tambang Ehsan Tambang Mengiringi Jenazah Kepada Keluarga Pegawai Yang Bertukar Wilayah Tambang Mengunjungi Wilayah Asal

PINJAMAN 50. 51. 52. Pinjaman Kenderaan Pinjaman Komputer Pinjaman Perumahan

KENDERAAN 53. Kemudahan Kereta Rasmi

KEMUDAHAN LAIN 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. Bantuan Mengurus Jenazah dan Bayaran Pengangkutan Jenazah Bekalan Elektrik, Air, Gas Bermeter dan Perkhidmatan Pembentungan Percuma Keahlian Kelab Rekreasi dan Sukan Pemberian Subsidi Yuran Pengasuhan Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA) Perkhidmatan Ordeli Perlindungan Insurans Kesihatan Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Berada Di Luar Negeri Atas Urusan Persendirian Subsidi Rangsum Waktu Bekerja Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Mempunyai Anak Kurang Upaya

3/3

Lampiran F

OPSYEN UMUR PERSARAAN PAKSA

Lampiran F
OPSYEN UMUR PERSARAAN PAKSA (Di Bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011)
Kepada :

(Ketua Jabatan)

Tuan, Merujuk kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011, saya dengan ini membuat opsyen untuk *:

i.

(Pilihan ini hanyalah bagi pegawai yang telah memilih bersara paksa apabila mencapai umur 55 tahun di bawah P.P.6/2008)
Kekal bersara paksa apabila mencapai umur 55 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011, tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut. ATAU Bersara paksa apabila mencapai umur 60 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011, tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut.

ii.

(Pilihan ini hanyalah bagi pegawai yang telah memilih bersara paksa apabila mencapai umur 56 tahun di bawah P.P.6/2008)

Kekal bersara paksa apabila mencapai umur 56 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011, tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut. ATAU Bersara paksa apabila mencapai umur 60 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011, tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut.

iii.

(Pilihan ini hanyalah bagi pegawai yang telah memilih bersara paksa apabila mencapai umur 58 tahun di bawah P.P.6/2008 atau yang telah dilantik pertama kalinya pada atau selepas 1 Julai 2008)

Kekal bersara paksa apabila mencapai umur 58 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011, tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut. ATAU Bersara paksa apabila mencapai umur 60 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011, tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut.

2. Saya sesungguhnya mengaku memahami akan segala kandungan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011 serta implikasi opsyen saya ini dan saya sesungguhnya mengetahui bahawa opsyen yang telah saya buat ini adalah muktamad.

Tandatangan Nama No. Kad Pengenalan Jawatan Tarikh

: : : : :

* Tandakan ( √ ) dalam mana-mana satu (1) petak yang berkenaan sahaja

Nota: Opsyen ini hanya untuk kekal umur persaraan paksa sekarang atau memilih umur persaraan paksa 60 tahun. Pegawai tidak boleh memilih umur persaraan paksa selain daripada itu. Contohnya, sekiranya telah dipilih umur persaraan paksa 58 tahun pada tahun 2008 di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2008 - Tawaran Opsyen Pelanjutan Umur Persaraan Wajib Kepada 58 Tahun, pegawai tidak dibenarkan memilih umur persaraan paksa 55 tahun atau 56 tahun.

Lampiran G

BORANG OPSYEN BAGI SKIM PERKHIDMATAN YANG DIKEKALKAN (PEGAWAI YANG MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SBPA)

Lampiran G1

SURAT TAWARAN OPSYEN SBPA

Lampiran G1

SURAT TAWARAN OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM KEPADA PEGAWAI TETAP MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2011

BAGI SKIM PERKHIDMATAN YANG DIKEKALKAN DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM
ARAHAN

1. Lampiran G1- G4 hendaklah dilengkapkan oleh Ketua Jabatan di mana berkaitan dan disediakan dalam DUA (2) salinan. SATU (1) salinan untuk jabatan. SATU (1) salinan untuk pegawai. 2. Pegawai perlu mengembalikan Lampiran G2 dan G3 kepada Ketua Jabatan.

(Diisi Oleh Ketua Jabatan)

Rujukan Fail Jabatan Kepada

: : :

………………………………………… ………………………………………… .......................................................... .......................................................... .......................................................... ..........................................................
(Nama dan Alamat Pegawai)

BAHAGIAN A 1. 2. 3. Nama No. Kad Kuasa Polis : : ……………………………………………………............. ……………………………………………………….........

Maklumat Perkhidmatan Sekarang: (i) (ii) (iii) (iv) Nama Skim Perkhidmatan Sistem Saraan* Gred Hakiki Jadual Gaji : …………………………………………………... : SSM SSB JKK 1976

: ………………………………………………....... : P1T1 RM..............hingga P1T.... .RM............. P2T1 RM..............hingga P2T.... .RM............. P3T1 RM..............hingga P3T.... .RM.............

(v) (vi)

Gaji Hakiki Pada 31.12.2011 Tarikh Pergerakan Gaji

: RM…………….......……………….… (P...T…) : ……………………………………………………

BAHAGIAN B 4. Tuan/puan dengan ini ditawarkan Saraan Baru Perkhidmatan Awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011 dan gaji tuan/puan mulai 1 Januari 2012 ditetapkan seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) 5. Nama Skim Perkhidmatan : ……………………………………… Gred Jadual Gaji Gaji Pada 1.1.2012 : ………………………..................... : T1 RM..............hingga T..... RM............. : RM……………...…………...(T…..)

Tarikh pergerakan gaji tahunan tuan/puan dikekalkan/berubah kepada:* (i) 1 Jan (ii) 1 Apr (iii) 1 Jul (iv) 1 Okt

6.

Tuan/puan dikehendaki melengkapkan dan menandatangani borang opsyen yang dikembarkan di Lampiran G3 bersama-sama surat tawaran ini dan mengembalikannya kepada Ketua Jabatan tuan/puan sebelum atau pada 30 Disember 2011. (i) (ii) Opsyen tuan/puan hendaklah dibuat dengan JELAS dan TANPA BERSYARAT. Sekiranya tuan/puan BERSETUJU menerima opsyen ini, tuan/puan adalah tertakluk kepada skim perkhidmatan serta terma dan syarat perkhidmatan di bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam. Sekiranya tuan/puan TIDAK BERSETUJU menerima opsyen ini, tuan/puan akan terus kekal atas skim perkhidmatan asal, serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi tuan/puan sebelum 1 Januari 2012 kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 97 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011. Sekiranya, tuan/puan membuat opsyen: (a) (b) (c) (d) (e) tidak jelas; dengan bersyarat; dengan bantahan; dengan pindaan; atau tidak mengembalikan borang opsyen dalam tempoh yang ditetapkan,

7.

(iii)

(iv)

tuan/puan disifatkan sebagai tidak bersetuju menerima tawaran Saraan Baru Perkhidmatan Awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011 dan tuan/puan akan terus kekal atas skim perkhidmatan asal, serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi tuan/puan sebelum 1 Januari 2012 kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 97 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011. 8. Sekiranya tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini dan kemudiannya tuan/puan meletak jawatan (kecuali meletak jawatan untuk menjawat jawatan lain dengan agensi kerajaan) atau ditamatkan perkhidmatan atau dibuang kerja dalam tempoh opsyen, maka tawaran ini adalah dengan sendirinya terbatal. Sekiranya tuan/puan ditahan kerja atau digantung kerja oleh Pihak Berkuasa Tatatertib pada bila-bila masa sebelum 1 Januari 2012, apa-apa faedah yang layak diberi kepada tuan/puan akan diselaraskan sewajarnya dengan syarat tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini, melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja ke atas tuan/puan yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012.

9.

10. Sekiranya tuan/puan dikenakan perintah tahanan, kediaman terhad, buang negeri, deportasi atau apa-apa bentuk perintah sekatan atau pengawasan sama ada dengan bon atau sebaliknya di bawah mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012, apa-apa faedah yang layak diberi akan diselaraskan sewajarnya dengan syarat tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini, melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja ke atas tuan/puan yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012. 11. Opsyen tuan/puan adalah MUKTAMAD.

Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Alamat Jabatan Tarikh

: ………………………………....... : ………………………….............. : ………………………….............. : .................................................. : …………………………………...
Cap Rasmi

* Sila tandakan √ dalam salah satu petak yang berkenaan sahaja.

Lampiran G2

SURAT AKUAN OLEH PEGAWAI MENGENAI PENERIMAAN SURAT TAWARAN OPSYEN SBPA

Lampiran G2

SURAT AKUAN OLEH PEGAWAI POLIS DIRAJA MALAYSIA MENGENAI PENERIMAAN SURAT TAWARAN OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM
[Surat Akuan ini hendaklah dikembalikan sebaik sahaja pegawai menerima Surat Tawaran Opsyen di Lampiran G1 (salinan pegawai) dan Lampiran G3 (Borang Opsyen)]

Kepada

:

………………………………………………………….... ………………………………………………………….... ………………………………………………………….... .....................................................................................
(Ketua Jabatan dan Alamat - diisi oleh Ketua Jabatan)

Saya dengan ini mengaku menerima Surat Tawaran Opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam berserta dengan Borang Opsyen mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011.

Tandatangan: Nama :

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………
(Pegawai)

No. Kad Kuasa Polis: Jawatan :

Tarikh

:

………………………………………………

Lampiran G3

BORANG OPSYEN SBPA

Lampiran G3

BORANG OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM BAGI PEGAWAI TETAP MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2011

BAGI SKIM PERKHIDMATAN YANG DIKEKALKAN DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM
(Borang ini hendaklah diisi oleh pegawai)

Kepada:

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ......................................................
(Ketua Jabatan dan Alamat – diisi oleh Ketua Jabatan)

Tuan,
(diisi oleh Ketua Jabatan) Merujuk kepada surat tuan ruj; .……..................... bertarikh (diisi oleh Ketua Jabatan) yang ………………..... menawarkan opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011, maka dengan ini saya membuat opsyen:*

(a)

BERSETUJU menerima Saraan Baru Perkhidmatan Awam sebagaimana ditawarkan di perenggan 4 surat tawaran opsyen. Dengan keputusan ini, saya akan tertakluk kepada skim perkhidmatan serta terma dan syarat perkhidmatan di bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011; ATAU

(b)

TIDAK BERSETUJU menerima Saraan Baru Perkhidmatan Awam sebagaimana ditawarkan di perenggan 4 surat tawaran opsyen mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011. Dengan keputusan ini, saya akan terus kekal atas skim perkhidmatan asal, serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi saya sebelum 1 Januari 2012 kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 97 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011.

2. Saya sesungguhnya mengaku memahami akan segala kandungan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011, Surat Tawaran Opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam dan implikasi opsyen ini serta saya sesungguhnya mengetahui bahawa opsyen yang telah saya buat adalah MUKTAMAD.

Tandatangan Pegawai Nama No. Kad Kuasa Polis Jawatan Tarikh

: ………………………………….............. : …………………………………………… : …………………………………………… : ………………………………….............. : ……………………………………………

* Sila tandakan √ dalam salah satu petak yang berkenaan sahaja.

Lampiran G4

SURAT AKUAN OLEH KETUA JABATAN MENGENAI PENERIMAAN BORANG OPSYEN SBPA DARIPADA PEGAWAI

Lampiran G4

Rujukan Fail: ……………......................................... SURAT AKUAN OLEH KETUA JABATAN MENGENAI PENERIMAAN BORANG OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM DARIPADA PEGAWAI
(Surat Akuan ini hendaklah dikembalikan kepada pegawai sebaik sahaja Ketua Jabatan menerima Borang Opsyen di Lampiran G3 yang telah lengkap dan ditandatangani oleh pegawai)

Kepada

:

………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………
(Nama dan Alamat Pegawai - diisi oleh Ketua Jabatan)

Dengan ini diakui bahawa Borang Opsyen yang telah dikemukakan oleh tuan/puan bertarikh ……………………….. seperti mana ketetapan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011 telah diterima oleh Jabatan ini.

Tandatangan : Nama Jawatan : :

……………………………………… ……………………………………… ………………………………………
(Ketua Jabatan)

Tarikh

:

………………………………………
Cap Rasmi

Lampiran H

BORANG OPSYEN BAGI SKIM PERKHIDMATAN YANG DIKEKALKAN

(PEGAWAI YANG BELUM MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SBPA)

Lampiran H1

SURAT TAWARAN OPSYEN SBPA

Lampiran H1 SURAT TAWARAN OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM KEPADA PEGAWAI TETAP MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2011 BAGI SKIM PERKHIDMATAN YANG DIKEKALKAN (PEGAWAI YANG BELUM MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM)
ARAHAN

1. Lampiran H1-H4 hendaklah dilengkapkan oleh Ketua Jabatan di mana berkaitan dan disediakan dalam DUA (2) salinan. SATU (1) salinan untuk jabatan. SATU (1) salinan untuk pegawai. 2. Pegawai perlu mengembalikan Lampiran H2 dan H3 kepada Ketua Jabatan.

(Diisi Oleh Ketua Jabatan)

Rujukan Fail Jabatan Kepada

: : :

………………………………………… ………………………………………… .......................................................... .......................................................... .......................................................... ..........................................................
(Nama dan Alamat Pegawai)

BAHAGIAN A 1. 2. 3. Nama No. Kad Kuasa Polis : : ……………………………………………………............. ……………………………………………………….........

Maklumat Perkhidmatan Sekarang: (i) (ii) (iii) (iv) Nama Skim Perkhidmatan Sistem Saraan* Gred Hakiki Jadual Gaji : …………………………………………………... : SSM SSB JKK 1976

: ………………………………………………....... : P1T1 RM..............hingga P1T.... .RM.......... P2T1 RM..............hingga P2T.... .RM............. P3T1 RM..............hingga P3T.... .RM.............

(v) (vi)

Gaji Hakiki Pada 31.12.2011 Tarikh Pergerakan Gaji

: RM…………….......……………….… (P...T…) : ……………………………………………………

BAHAGIAN B 4. Tuan/puan dengan ini ditawarkan Saraan Baru Perkhidmatan Awam dari skim perkhidmatan ..................................... ke skim perkhidmatan ............................................ berkuat kuasa pada 1 Januari 2012. Gaji tuan/puan akan diselaraskan ke skim perkhidmatan .................................. sehari selepas memenuhi syarat yang ditetapkan. Tuan/puan akan dikekalkan secara Khas Untuk Penyandang (KUP) atas skim perkhidmatan dan gred gaji yang setara di bawah SBPA sehingga memenuhi syarat tersebut. Gaji tuan/puan mulai 1 Januari 2012 ditetapkan seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) Nama Skim Perkhidmatan Gred Jadual Gaji Gaji Pada 1.1.2012 : ……………………………………… KUP : ………………………..................... : T1 RM..............hingga T.... .RM............. : RM……………...…………...(T…..)

Setelah tuan/puan memenuhi syarat dan berada dalam skim perkhidmatan ..........................., jadual gaji terpakai adalah T1 RM .................. – T..... RM ................ 5. Tarikh pergerakan gaji tahunan tuan/puan dikekalkan/berubah kepada:* (i) 1 Jan 6. (ii) 1 Apr (iii) 1 Jul (iv) 1 Okt

Tuan/puan dikehendaki melengkapkan dan menandatangani borang opsyen yang dikembarkan di Lampiran H3 bersama-sama surat tawaran ini dan mengembalikannya kepada Ketua Jabatan tuan/puan sebelum atau pada 30 Disember 2011. (i) (ii) Opsyen tuan/puan hendaklah dibuat dengan JELAS dan TANPA BERSYARAT. Sekiranya tuan/puan BERSETUJU menerima opsyen ini, tuan/puan akan kekal secara KUP atas skim perkhidmatan dan gred gaji yang setara di bawah SBPA sehingga tuan/puan memenuhi syarat yang ditetapkan. Gaji tuan/puan akan diselaras berdasarkan gred gaji baru yang ditetapkan di perenggan 4 di bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam sehari selepas tuan/puan memenuhi syarat. Sekiranya tuan/puan TIDAK BERSETUJU menerima opsyen ini, tuan/puan akan terus kekal atas skim perkhidmatan yang dipilih semasa urusan tukar lantik, serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi tuan/puan sebelum 1 Januari 2012 kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 97 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011. Sekiranya, tuan/puan membuat opsyen: (a) (b) (c) (d) (e) tidak jelas; dengan bersyarat; dengan bantahan; dengan pindaan; atau tidak mengembalikan borang opsyen dalam tempoh yang ditetapkan,

7.

(iii)

(iv)

tuan/puan disifatkan sebagai tidak bersetuju menerima tawaran Saraan Baru Perkhidmatan Awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011 dan tuan/puan akan terus kekal atas skim perkhidmatan yang dipilih semasa urusan tukar lantik, serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi tuan/puan sebelum 1 Januari 2012 kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 97 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011. 8. Sekiranya tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini dan kemudiannya tuan/puan meletak jawatan (kecuali meletak jawatan untuk menjawat jawatan lain dengan agensi kerajaan) atau ditamatkan perkhidmatan atau dibuang kerja dalam tempoh opsyen, maka tawaran ini adalah dengan sendirinya terbatal. Sekiranya tuan/puan ditahan kerja atau digantung kerja oleh Pihak Berkuasa Tatatertib pada bila-bila masa sebelum 1 Januari 2012, apa-apa faedah yang layak diberi kepada tuan/puan akan diselaraskan sewajarnya dengan syarat tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini, melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja ke atas tuan/puan yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012.

9.

10. Sekiranya tuan/puan dikenakan perintah tahanan, kediaman terhad, buang negeri, deportasi atau apa-apa bentuk perintah sekatan atau pengawasan sama ada dengan bon atau sebaliknya di bawah mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012, apa-apa faedah yang layak diberi akan diselaraskan sewajarnya dengan syarat tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini, melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja ke atas tuan/puan yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012. 11. Opsyen tuan/puan adalah MUKTAMAD.

Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Alamat Jabatan Tarikh

: ………………………………....... : ………………………….............. : ………………………….............. : .................................................. : …………………………………...
Cap Rasmi

* Sila tandakan √ dalam salah satu petak yang berkenaan sahaja.

Lampiran H2

SURAT AKUAN OLEH PEGAWAI MENGENAI PENERIMAAN SURAT TAWARAN OPSYEN SBPA

Lampiran H2

SURAT AKUAN OLEH PEGAWAI POLIS DIRAJA MALAYSIA MENGENAI PENERIMAAN SURAT TAWARAN OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM
[Surat Akuan ini hendaklah dikembalikan sebaik sahaja pegawai menerima Surat Tawaran Opsyen di Lampiran H1 (salinan pegawai) dan Lampiran H3 (Borang Opsyen)]

Kepada

:

………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………
(Ketua Jabatan dan Alamat - diisi oleh Ketua Jabatan)

Saya dengan ini mengaku menerima Surat Tawaran Opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam berserta dengan Borang Opsyen mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011.

Tandatangan Nama No. Kad Kuasa Polis Jawatan

: : : :

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………
(Pegawai)

Tarikh

:

………………………………………………

Lampiran H3

BORANG OPSYEN SBPA

Lampiran H3 BORANG OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2011 BAGI SKIM PERKHIDMATAN YANG DIKEKALKAN (PEGAWAI YANG BELUM MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM)
(Borang ini hendaklah diisi oleh pegawai)

Kepada:

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ......................................................
(Ketua Jabatan dan Alamat – diisi oleh Ketua Jabatan)

Tuan,
(diisi oleh Ketua Jabatan) Merujuk kepada surat tuan ruj; .……..................... bertarikh (diisi oleh Ketua Jabatan) yang ………………..... menawarkan opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011, maka dengan ini saya membuat opsyen:*

(a)

BERSETUJU menerima Saraan Baru Perkhidmatan Awam sebagaimana ditawarkan di perenggan 4 surat tawaran opsyen. Dengan keputusan ini, saya akan tertakluk kepada skim perkhidmatan dan gred gaji yang setara di bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam secara Khas Untuk Penyandang (KUP) mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011 sehingga memenuhi syarat; ATAU

(b)

TIDAK BERSETUJU menerima Saraan Baru Perkhidmatan Awam sebagaimana ditawarkan di perenggan 4 surat tawaran opsyen mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011. Dengan keputusan ini, saya akan terus kekal atas skim perkhidmatan yang dipilih semasa urusan tukar lantik, serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi saya sebelum 1 Januari 2012 kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 97 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011.

2. Saya sesungguhnya mengaku memahami akan segala kandungan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011, Surat Tawaran Opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam dan implikasi opsyen ini serta saya sesungguhnya mengetahui bahawa opsyen yang telah saya buat adalah MUKTAMAD.

Tandatangan Pegawai Nama No. Kad Kuasa Polis Jawatan Tarikh

: ………………………………….............. : …………………………………………… : …………………………………………… : ………………………………….............. : ……………………………………………

* Sila tandakan √ dalam salah satu petak yang berkenaan sahaja.

Lampiran H4

SURAT AKUAN OLEH KETUA JABATAN MENGENAI PENERIMAAN BORANG OPSYEN SBPA DARIPADA PEGAWAI

Lampiran H4

Rujukan Fail: ……………......................................... SURAT AKUAN OLEH KETUA JABATAN MENGENAI PENERIMAAN BORANG OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM DARIPADA PEGAWAI
(Surat Akuan ini hendaklah dikembalikan kepada pegawai sebaik sahaja Ketua Jabatan menerima Borang Opsyen di Lampiran H3 yang telah lengkap dan ditandatangani oleh pegawai)

Kepada

:

………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………
(Nama dan Alamat Pegawai - diisi oleh Ketua Jabatan)

Dengan ini diakui bahawa Borang Opsyen yang telah dikemukakan oleh tuan/puan bertarikh ……………………….. seperti mana ketetapan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011 telah diterima oleh Jabatan ini.

Tandatangan : Nama Jawatan : :

……………………………………… ……………………………………… ………………………………………
(Ketua Jabatan)

Tarikh

:

………………………………………
Cap Rasmi

Lampiran J

BORANG OPSYEN BAGI JAWATAN JUMUD SEBELUM PELAKSANAAN SBPA DAN DIHAPUSKAN JAWATAN (PEGAWAI YANG MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SBPA)

Lampiran J1

SURAT TAWARAN OPSYEN SBPA

Lampiran J1

SURAT TAWARAN OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM KEPADA PEGAWAI TETAP BAGI MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2011 BAGI JAWATAN JUMUD SEBELUM PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM DAN DIHAPUSKAN JAWATAN (PEGAWAI YANG TELAH MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM)
ARAHAN

1. Lampiran J1- J4 hendaklah dilengkapkan oleh Ketua Jabatan di mana berkaitan dan disediakan dalam DUA (2) salinan. SATU (1) salinan untuk jabatan. SATU (1) salinan untuk pegawai. 2. Pegawai perlu mengembalikan Lampiran J2 dan J3 kepada Ketua Jabatan.
(Diisi Oleh Ketua Jabatan)

Rujukan Fail Jabatan Kepada

: :

………………………………………… ………………………………………... ......................................................... ......................................................... ......................................................... .........................................................
(Alamat Pegawai)

BAHAGIAN A

1. Nama 2. No. Kad Kuasa Polis

: :

……………………………………………........................ ……………………………………………….....................

3. Maklumat Perkhidmatan Sekarang: (i) (ii) (iii) (iv) Nama Skim Perkhidmatan Sistem Saraan* Gred Hakiki Jadual Gaji : …………………………………………………... : SSM SSB JKK 1976

: ………………………………………………....... : P1T1 RM..............hingga P1T.... .RM............. P2T1 RM..............hingga P2T.... .RM............. P3T1 RM..............hingga P3T.... .RM.............

(v) (vi)

Gaji Hakiki Pada 31.12.2011 Tarikh Pergerakan Gaji

: RM…………….......……………….… (P...T…) : ……………………………………………………

BAHAGIAN B 4. Tuan/puan dengan ini ditawarkan Saraan Baru Perkhidmatan Awam dari skim perkhidmatan ..................................................... ke skim perkhidmatan ................................................... berkuat kuasa pada 1 Januari 2012. Gaji tuan/puan mulai 1 Januari 2012 ditetapkan seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) 5. Nama Skim Perkhidmatan Gred Jadual Gaji Gaji Pada 1.1.2012 : ……………………………………… : ………………………..................... : T1 RM..............hingga T.... .RM............. : RM……………...…………...(T…..)

Tarikh pergerakan gaji tahunan tuan/puan dikekalkan/berubah kepada:* (i) 1 Jan (ii) 1 Apr (iii) 1 Jul (iv) 1 Okt

6.

Tuan/puan dikehendaki melengkapkan dan menandatangani borang opsyen yang dikembarkan di Lampiran J3 bersama-sama surat tawaran ini dan mengembalikannya kepada Ketua Jabatan tuan/puan sebelum atau pada 30 Disember 2011. (i) (ii) Opsyen tuan/puan hendaklah dibuat dengan JELAS dan TANPA BERSYARAT. Sekiranya tuan/puan BERSETUJU menerima opsyen ini, tuan/puan adalah tertakluk kepada skim perkhidmatan serta terma dan syarat perkhidmatan di bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam. Sekiranya tuan/puan TIDAK BERSETUJU menerima opsyen ini, jika tuan/puan di bawah Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akan dibersarakan di bawah seksyen 6A(6) Akta Pencen 1980 (Akta 227) yang dibaca bersama seksyen 10(5)(b) Akta 227, atau jika tuan/puan di bawah Skim Pencen akan dibersarakan di bawah seksyen 10(5)(b) Akta 227. Sekiranya, tuan/puan membuat opsyen: (a) (b) (c) (d) (e) tidak jelas; dengan bersyarat; dengan bantahan; dengan pindaan; atau tidak mengembalikan borang opsyen dalam tempoh yang ditetapkan tanpa sebab yang munasabah,

7.

(iii)

(iv)

tuan/puan disifatkan sebagai tidak bersetuju menerima tawaran Saraan Baru Perkhidmatan Awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011 dan jika tuan/puan di bawah Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akan dibersarakan di bawah seksyen 6A(6) Akta Pencen 1980 (Akta 227) yang dibaca bersama seksyen 10(5)(b) Akta 227, atau jika tuan/puan di bawah Skim Pencen akan dibersarakan di bawah seksyen 10(5)(b) Akta 227. 8. Sekiranya selepas tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini dan kemudiannya tuan/puan meletak jawatan atau ditamatkan perkhidmatan atau dibuang kerja dalam tempoh opsyen, maka tawaran ini adalah dengan sendirinya terbatal. Sekiranya tuan/puan ditahan kerja atau digantung kerja oleh Pihak Berkuasa Tatatertib pada bila-bila masa sebelum 1 Januari 2012, apa-apa faedah yang layak diberi kepada tuan/puan akan diselaraskan dengan sewajarnya dengan syarat tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini, melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja ke atas tuan/puan yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012.

9.

10. Sekiranya tuan/puan dikenakan perintah tahanan, kediaman terhad, buang negeri, deportasi atau apa-apa bentuk perintah sekatan atau pengawasan sama ada dengan bon atau sebaliknya di bawah mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012, apa-apa faedah yang layak diberi akan diselaraskan sewajarnya dengan syarat tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini, melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja ke atas tuan/puan yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012. 11. Opsyen tuan/puan adalah MUKTAMAD.

Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Alamat Jabatan Tarikh

: ………………………………....... : ………………………….............. : ………………………….............. : .................................................. : …………………………………...
Cap Rasmi

* Sila tandakan √ dalam salah satu petak yang berkenaan sahaja.

Lampiran J2

SURAT AKUAN OLEH PEGAWAI MENGENAI PENERIMAAN SURAT TAWARAN OPSYEN SBPA

Lampiran J2

SURAT AKUAN OLEH PEGAWAI POLIS DIRAJA MALAYSIA MENGENAI PENERIMAAN SURAT TAWARAN OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM
[Surat Akuan ini hendaklah dikembalikan sebaik sahaja pegawai menerima Surat Tawaran Opsyen di Lampiran J1 (salinan pegawai) dan Lampiran J3 (Borang Opsyen)]

Kepada

:

………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………
(Ketua Jabatan dan Alamat - diisi oleh Ketua Jabatan)

Saya dengan ini mengaku menerima Surat Tawaran Opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam berserta dengan Borang Opsyen mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011.

Tandatangan Nama No. Kad Kuasa Polis Jawatan

: : : :

……………………………………………… ……………………………………………… …………...........…………………………… ………………………………………………
(Pegawai)

Tarikh

:

………………………………………………

Lampiran J3

BORANG OPSYEN SBPA

Lampiran J3

BORANG OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2011 BAGI JAWATAN JUMUD SEBELUM PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM DAN DIHAPUSKAN JAWATAN (PEGAWAI YANG TELAH MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM)
(Borang ini hendaklah diisi oleh pegawai)

Kepada

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ......................................................
(Ketua Jabatan dan Alamat - diisi oleh Ketua Jabatan)

Tuan, Merujuk kepada surat tuan ruj: (diisi oleh Ketua Jabatan) bertarikh (diisi oleh Ketua Jabatan) yang .……............... ………………. menawarkan opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011, maka dengan ini saya membuat opsyen:* (a) BERSETUJU menerima Saraan Baru Perkhidmatan Awam sebagaimana ditawarkan di perenggan 4 surat tawaran opsyen. Dengan keputusan ini, saya akan tertakluk kepada skim perkhidmatan serta terma dan syarat perkhidmatan di bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011; ATAU (b) TIDAK BERSETUJU menerima Saraan Baru Perkhidmatan Awam dan kesan daripada pilihan ini, jika saya di bawah Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akan dibersarakan di bawah seksyen 6A(6) Akta Pencen 1980 (Akta 227) yang dibaca bersama seksyen 10(5)(b) Akta 227, atau jika saya di bawah Skim Pencen akan dibersarakan di bawah seksyen 10(5)(b) Akta 227.

2. Saya sesungguhnya mengaku memahami akan segala kandungan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011, Surat Tawaran Opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam dan implikasi opsyen ini serta saya sesungguhnya mengetahui bahawa opsyen yang telah saya buat adalah MUKTAMAD.

Tandatangan Pegawai Nama No. Kad Kuasa Polis Jawatan Tarikh

: ………………………………….............. : …………………………………………… : …………………………………………… : ………………………………….............. : ……………………………………………

* Sila tandakan √ dalam salah satu petak yang berkenaan sahaja.

Lampiran J4

SURAT AKUAN OLEH KETUA JABATAN MENGENAI PENERIMAAN BORANG OPSYEN SBPA DARIPADA PEGAWAI

Lampiran J4

Rujukan Fail: ……………......................................... SURAT AKUAN OLEH KETUA JABATAN MENGENAI PENERIMAAN BORANG OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM DARIPADA PEGAWAI
(Surat Akuan ini hendaklah dikembalikan kepada pegawai sebaik sahaja Ketua Jabatan menerima Borang Opsyen di Lampiran J3 yang telah lengkap dan ditandatangani oleh pegawai)

Kepada

:

………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………
(Nama dan Alamat Pegawai - diisi oleh Ketua Jabatan)

Dengan ini diakui bahawa Borang Opsyen yang telah dikemukakan oleh tuan/puan bertarikh ……………………….. seperti mana ketetapan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011 telah diterima oleh Jabatan ini.

Tandatangan : Nama Jawatan : :

……………………………………… ……………………………………… ………………………………………
(Ketua Jabatan)

Tarikh

:

………………………………………
Cap Rasmi

Lampiran K

BORANG OPSYEN BAGI JAWATAN JUMUD SEBELUM PELAKSANAAN SBPA DAN DIHAPUSKAN JAWATAN

(PEGAWAI YANG BELUM MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SBPA)

Lampiran K1

SURAT TAWARAN OPSYEN SBPA

Lampiran K1

SURAT TAWARAN OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM KEPADA PEGAWAI TETAP BAGI MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2011 BAGI JAWATAN JUMUD SEBELUM PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM DAN DIHAPUSKAN JAWATAN (PEGAWAI YANG BELUM MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM)
ARAHAN

1. Lampiran K1- K4 hendaklah dilengkapkan oleh Ketua Jabatan di mana berkaitan dan disediakan dalam DUA (2) salinan. SATU (1) salinan untuk jabatan. SATU (1) salinan untuk pegawai. 2. Pegawai perlu mengembalikan Lampiran K2 dan K3 kepada Ketua Jabatan.
(Diisi Oleh Ketua Jabatan)

Rujukan Fail Jabatan Kepada

: :

………………………………………… ………………………………………... ......................................................... ......................................................... ......................................................... .........................................................
(Alamat Pegawai)

BAHAGIAN A 1. Nama 2. No. Kad Kuasa Polis : : ……………………………………………………................. …………………………………………………....................

3. Maklumat Perkhidmatan Sekarang: (i) (ii) (iii) (iv) Nama Skim Perkhidmatan Sistem Saraan* Gred Hakiki Jadual Gaji : …………………………………………………... : SSM SSB JKK 1976

: ………………………………………………....... : P1T1 RM..............hingga P1T.... .RM............. P2T1 RM..............hingga P2T.... .RM............. P3T1 RM..............hingga P3T.... .RM.............

(v) (vi)

Gaji Hakiki Pada 31.12.2011 Tarikh Pergerakan Gaji

: RM…………….......……………….… (P...T…) : ……………………………………………………

BAHAGIAN B 4. Tuan/puan dengan ini ditawarkan Saraan Baru Perkhidmatan Awam dari skim perkhidmatan ..................................... ke skim perkhidmatan ............................................ berkuat kuasa pada 1 Januari 2012. Gaji tuan/puan akan diselaraskan ke skim perkhidmatan .................................. sehari selepas memenuhi syarat yang ditetapkan. Tuan/puan akan dikekalkan secara Khas Untuk Penyandang (KUP) atas skim perkhidmatan dan gred gaji yang setara di bawah SBPA sehingga memenuhi syarat tersebut. Gaji tuan/puan mulai 1 Januari 2012 ditetapkan seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) Nama Skim Perkhidmatan Gred Jadual Gaji Gaji Pada 1.1.2012 : ……………………………………… KUP : ………………………..................... : T1 RM..............hingga T.... .RM............. : RM……………...…………...(T…..)

Setelah tuan/puan memenuhi syarat dan berada dalam skim perkhidmatan ..........................., jadual gaji terpakai adalah T1 RM .................. – T..... RM ................ 5. Tarikh pergerakan gaji tahunan tuan/puan dikekalkan/berubah kepada:* (i) 1 Jan 6. (ii) 1 Apr (iii) 1 Jul (iv) 1 Okt

Tuan/puan dikehendaki melengkapkan dan menandatangani borang opsyen yang dikembarkan di Lampiran K3 bersama-sama surat tawaran ini dan mengembalikannya kepada Ketua Jabatan tuan/puan sebelum atau pada 30 Disember 2011. (i) (ii) Opsyen tuan/puan hendaklah dibuat dengan JELAS dan TANPA BERSYARAT. Sekiranya tuan/puan BERSETUJU menerima opsyen ini, tuan/puan adalah tertakluk kepada skim perkhidmatan serta terma dan syarat perkhidmatan di bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam secara KUP sehingga memenuhi syarat tersebut mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011. Sekiranya tuan/puan TIDAK BERSETUJU menerima opsyen ini, jika tuan/puan di bawah Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akan dibersarakan di bawah seksyen 6A(6) Akta Pencen 1980 (Akta 227) yang dibaca bersama seksyen 10(5)(b) Akta 227, atau jika tuan/puan di bawah Skim Pencen akan dibersarakan di bawah seksyen 10(5)(b) Akta 227.

7.

(iii)

(iv)

Sekiranya, tuan/puan membuat opsyen: (a) (b) (c) (d) (e) tidak jelas; dengan bersyarat; dengan bantahan; dengan pindaan; atau tidak mengembalikan borang opsyen dalam tempoh yang ditetapkan tanpa sebab yang munasabah,

tuan/puan disifatkan sebagai tidak bersetuju menerima tawaran Saraan Baru Perkhidmatan Awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011 dan jika tuan/puan di bawah Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akan ditamatkan perkhidmatan di bawah Seksyen 6A(6) Akta Pencen 1980 (Akta 227), atau jika tuan/puan di bawah Skim Pencen akan dibersarakan di bawah Seksyen 10(5)(b) Akta Pencen 1980 (Akta 227). 8. Sekiranya selepas tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini dan kemudiannya tuan/puan meletak jawatan atau ditamatkan perkhidmatan atau dibuang kerja dalam tempoh opsyen, maka tawaran ini adalah dengan sendirinya terbatal. Sekiranya tuan/puan ditahan kerja atau digantung kerja oleh Pihak Berkuasa Tatatertib pada bila-bila masa sebelum 1 Januari 2012, apa-apa faedah yang layak diberi kepada tuan/puan akan diselaraskan dengan sewajarnya, dengan syarat tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini, melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja ke atas tuan/puan yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012.

9.

10. Sekiranya tuan/puan dikenakan perintah tahanan, kediaman terhad, buang negeri, deportasi atau apa-apa bentuk perintah sekatan atau pengawasan sama ada dengan bon atau sebaliknya di bawah mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012, apa-apa faedah yang layak diberi akan diselaraskan dengan sewajarnya, dengan syarat tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini, melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja ke atas tuan/puan yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012. 11. Opsyen tuan/puan adalah MUKTAMAD. Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Alamat Jabatan Tarikh : ………………………………....... : ………………………….............. : ………………………….............. : .................................................. : …………………………………...
Cap Rasmi

* Sila tandakan √ dalam salah satu petak yang berkenaan sahaja.

Lampiran K2

SURAT AKUAN OLEH PEGAWAI MENGENAI PENERIMAAN SURAT TAWARAN OPSYEN SBPA

Lampiran K2

SURAT AKUAN OLEH PEGAWAI POLIS DIRAJA MALAYSIA MENGENAI PENERIMAAN SURAT TAWARAN OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM
[Surat Akuan ini hendaklah dikembalikan sebaik sahaja pegawai menerima Surat Tawaran Opsyen di Lampiran K1 (salinan pegawai) dan Lampiran K3 (Borang Opsyen)]

Kepada

:

………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………
(Ketua Jabatan dan Alamat - diisi oleh Ketua Jabatan)

Saya dengan ini mengaku menerima Surat Tawaran Opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam berserta dengan Borang Opsyen mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011.

Tandatangan Nama No. Kad Kuasa Polis Jawatan

: : : :

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………
(Pegawai)

Tarikh

:

………………………………………………

Lampiran K3

BORANG OPSYEN SBPA

Lampiran K3

BORANG OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2011 BAGI JAWATAN JUMUD SEBELUM PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM DAN DIHAPUSKAN JAWATAN (PEGAWAI YANG BELUM MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM)
(Borang ini hendaklah diisi oleh pegawai)

Kepada

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ......................................................
(Ketua Jabatan dan Alamat - diisi oleh Ketua Jabatan)

Tuan, Merujuk kepada surat tuan ruj; (diisi oleh Ketua Jabatan) bertarikh (diisi oleh Ketua Jabatan) yang .……............... ………………. menawarkan opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011, maka dengan ini saya membuat opsyen:* (a) BERSETUJU menerima Saraan Baru Perkhidmatan Awam sebagaimana ditawarkan di perenggan 4 surat tawaran opsyen. Dengan keputusan ini, saya akan tertakluk kepada skim perkhidmatan serta terma dan syarat perkhidmatan di bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam secara Khas Untuk Penyandang (KUP) sehingga memenuhi syarat tersebut mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011; ATAU (b) TIDAK BERSETUJU menerima Saraan Baru Perkhidmatan Awam dan kesan daripada pilihan ini, jika saya di bawah Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akan dibersarakan di bawah seksyen 6A(6) Akta Pencen 1980 (Akta 227) yang dibaca bersama seksyen 10(5)(b) Akta 227, atau jika saya di bawah Skim Pencen akan dibersarakan di bawah seksyen 10(5)(b) Akta 227.

2. Saya sesungguhnya mengaku memahami akan segala kandungan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011, Surat Tawaran Opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam dan implikasi opsyen ini serta saya sesungguhnya mengetahui bahawa opsyen yang telah saya buat adalah MUKTAMAD. Tandatangan Pegawai Nama No. Kad Kuasa Polis Jawatan Tarikh : ………………………………….............. : …………………………………………… : …………………………………………… : ………………………………….............. : ……………………………………………

* Sila tandakan √ dalam salah satu petak yang berkenaan sahaja.

Lampiran K4

SURAT AKUAN OLEH KETUA JABATAN MENGENAI PENERIMAAN BORANG OPSYEN SBPA DARIPADA PEGAWAI

Lampiran K4

Rujukan Fail: ……………......................................... SURAT AKUAN OLEH KETUA JABATAN MENGENAI PENERIMAAN BORANG OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM DARIPADA PEGAWAI
(Surat Akuan ini hendaklah dikembalikan kepada pegawai sebaik sahaja Ketua Jabatan menerima Borang Opsyen di Lampiran K3 yang telah lengkap dan ditandatangani oleh pegawai)

Kepada

:

………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………
(Nama dan Alamat Pegawai - diisi oleh Ketua Jabatan)

Dengan ini diakui bahawa Borang Opsyen yang telah dikemukakan oleh tuan/puan bertarikh ……………………….. seperti mana ketetapan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011 telah diterima oleh Jabatan ini.

Tandatangan : Nama Jawatan : :

……………………………………… ……………………………………… ………………………………………
(Ketua Jabatan)

Tarikh

:

………………………………………
Cap Rasmi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful