#,6

Kepada Pemimpin Kumpulan Melalui (KuasaPanganjur) Pengetua Menengah SekolahSekolah Darul Ehsan. NegeriSelangor Tuan

4 B i l. (66) dhn. MPNS/0 /02/(2008) l9 Januari 2008.

&. T{*g!r*F;x# @k. ge.. k* f@ ffi Sl*ry

'sMG€Nil EIAF{GS* F{AJTJ#FHffi 3*&$ r#* S&**}'{ }ffi"}{3Ttu 19-11 m*atr**X'.ffi. AXgg
*trW :*wbtW Sr *3*#tffitr, tr3$#6

-#***#+

PROGRAM MEMPERKASA KTJMPULANPENGAKAP SEKOLAH MENENGAII 2OO8 perkaradi atas. hormatnyaingin menarikperhatiantuan berhubung Adalah sayadengan melalui Negeri Selangor perkarayang di atas,dimaklumkanbahawa,Majlis Pengakap 2. Berhubung programLatihan KepimpinanManikayu secara intensif kepada Pasukan LatihanNegeri telah melaksanakan modal matlamatmelahirkankumpulantenaga kumpulansekolahsejaktahun2005 dengan PemimpiPengakap pergerakan pengakap di dengan matlamatmelatih khususnya sekolahmenengah insandalammemajukan Pengakap Raja. alampersekolahan sebagai ahli dan golonganMuda-Remaja sebagai pengakap meninggalkan yangtelah mencapai Manikayu yang diterimabilanganPemimpinPengakap anugerah Daripadamaklumbalas yangnyata antarasebab bilangansekolahmenengahdi negeri Selangor, masihkecil berbanding dengan yang ditukm saban tahunoleh pihak sekolah,perkaraini harusnya tak adalahperlantikanpemimpinpengakap hendaklah melantik guru-guruyang berminatdan KuasaPenganjur sebagai Pengetua wajar diamalkan, keranaia melibatkan di untuk memimpinkumpulanselagiia bertugas sekolah, komited sebagai pengakap ahli di pengeluaran Tauliah TetapsebagiPemimpinPengakap kumpulan. Program Negeri Selangor akanmelaksanakan 2. Sehubungan denganini, Majlis Pengakap pentadbitan penyusunan dengan strukturorganisasi SekolahMenengah KumpulanPengakap Memperkasa unit (Muda danRemaja);sila rujuk lampiranuntuk kumpalanyang mantapyangmelibatkankedua-dua programini bolehmenghubungi Penolong panduan pihak sekolah.Sebarang maklumatlanjut menganai Negeri Selangor@erhubungan):Tuan Haji Surimin bin Haji Giman, melalui PesuruhjayaPengakap maklumatPemimpinPengakap di Pihakkumpulanjuga diminta melengkapkan talian 013 3424421. Pengerusi PasukanLatiah Negeri Selangorsebelum15 Febuari 2008. kepada kumpulan dihantar dan 3. Sekian " BERKHIDMAT T'NTUK ITEGARA MELALIT KEPENGAKAPAN " " SEKALI BERPENGAKAP TERUS BERPENGAKAP " dihargaidandiucapkaribuan terimakasih. Ke{asamapihak tuan sangatlah

A'AFAR) Dewasadanlatihan) { Sumber NegeriSelangor. b.p. Pesuruhjaya Pengakap s.k. Pengakap Daerah. Pesuruhjaya Semua

PRORGAM MEMPERKASA KUMPULAN PENGAKAP SEKOLAH MENENGAH NEGERI SELANGOR 2OO8
PENI}AHULUAN PersekutuanPengakapMalaysiatelahdiperbadankan bawahAkta Parlimen No, 38 Tahun di 1968.pindaanAkta No. 143Tahun 197{ diikuti denganpindaan Akta No. :109 Tahun 1989. peryerakan Pergerakan Pengakap dierlikan sebagai sukarela, bebasdari politik , tertuka kepadasemua bangsa tanpamengiraagamadanwarnakulit ),angbematlamat untuk melatihgolonganMuda-Remaja bagi melahirtan individu yang berpotensi dari segifizikal, intelek, sosialdan rohani sertaberlanggungjawab terhadapdidnya. aganunya,maslari*atnya, negaranya seterusnya masyarakat dan antarabangsa. PENUBUHAN KUMPULAN PENGAKAP DI SEKOLAH Pergerakan Pengakap Malaysiaamnla bemsaskan di sekolahsejakini mula-muladitubuhkanpada tahun 1908di TanahMelayu. KumpulanPengakap Sekolah ditubuhkandi bawahPeraturan2l2Dasar Pettubuhan Peratulan(P.O.R)Persekutuan Pengakap Malaysia.Ia dikenali sebagai "Kumpulan Dianju/' institusi Pendidikansebagai di mara Pengefuasesebuah Kuasa Penganjur. KUASA PENGANJUR Kumpulanyang didaftzu'kan sebagai Kumpulan Dianjur" hendaklah melantik " JawatankuasaKumpulan yang menjalankan tugas-tugas bertaitan dengankumpulzm sebagaimana Peraturan 179.(2). Ahli Jawatankuasa Kumpulan adalah dilantik atau disarakan Kumpulan ataspersetujuan oleh Pemimpfur Pesruuhjaya Daerahsetelah bemnding denganKuasaPenga4iulseperlidi bawahPeratrran203. 2. permohonan KuasaPenganjulsernasa menrbuat untuk mendaftarkumpulandanpembarrran pendaftalan mestilahmenerima danbersetujusemna perkaladi bawahPeratru'an tahrman

(A). r7e.

J.

KuasaPenganju'berhakmencalondan melanlik guu ataukakitangansekolahsebagai Pemimpindalamkumpulandi bawahPeratulan66.dan180.(2) dan memajukan permohonan ini melalui Pesuru$ayaDaelahkepadaIbu PejabatPersekutu:ur Pengakap Malaysiabagi Tauliah Tetap Pemimpin seperliPelatulan -75. tujuanpengeluaran 67 KuasaPenganjulberhakdidengaroleh Perselmtuan Tempatan DaerahdanPesum$aya perkara-perkimpenolakan, perubahan Daerahberhubung pendaftaran ataupembatalan penganhrngan pembatalan kumpulan.Pengeluaran, atau Taulizrhbagisesorang Pernimpindi kumpulanseperli Peratruan dan180.(3) 77

1.

PENDAT'TARAN KUMPULAN Pelmohonan untuk mendaftalKunptrlan bzuuhendaklah dibuat oleh bakal Pemimpin Pengaliitpsebaiksahaja unit pengakap ditubutrkandenganpersetujuan ),angperlamaPesuuhjayaPengakap Daerahdenganmenggunakan Bolang CC dalamtiga salinand:ur ditandatargaioleh Krnsa Penganjuldan disithkanoleh Pesunrhjaya Pengakap Negeri dan dimajukanke Ibu PejabatPersekutuan Pengakap Mala,r'sia sepertidi bawahPeraturanl8l" 182datr183. 2. SatuSijil Pendaft:u'an Kumpulanlang mengandungi Bilang:rnKumpulan danDaerahserta NornborPendaftaran Kumpulanakandikeluarkanoleh Ibu PejabatPPM untuk simpanan Kumpulansepefiidi bawahPeratuan184..

I

3.

kumpulanhendaklah Setiaptahun,plosespembiuuanPendaftalan dijalankanbagi tempoh dad 01 April tahun semasa sehingga31 L4actahunbedlfftnya. di bawahPeratman11 - 46 sertamembalal Yuan KeahlianPengakap kumpulandanbayalansemulaPendaftaran di kumpulan sepeftiPeraturan186. perubahan yang dibuatbetkenaan Sebarang Pendaftarzm pertukaran dan denganstatus kumpulantermasuk Pembatalan Kumpulan danPengantungan Pendaftalan Kumpulan hendaklahmengikutdantetaklukdibawahPemhuan 188dan 189,dengan 1E7. slaratsyaratdi bawahPeratumnl9O - I92 hendaklah dipahrhi.

4.

KEAHI IAN KIIMPULAN KeahlaianKumpulandi SekolahMenengah teldiri daripada: 1. 2. 3. 1. 5. 6. 7. KuasaPengaqjulKumpulan @engetua) (PK) Seorang PemimpinKumpulan (PPR) Pengakap Remaja SeorangPemimpin Penolong-Penolong PemimpinPengakap Remaja@PPR) (PPlvD SeorangPemimpinPengakapMuda (PPPM) Penolong-PenolongPemimpinPengakapMuda ANi Jawatankuasa Kumpulzmlang tetdiri daripadaGuru-guru.Ibubapadan individr yang berminatuntuk membantu peryerakan . 8. Ahli-Alili Pengakap Muda (12 hingga15tahun) 9. Ahli-Ahli Pengakap Remaja(15 hinggarB ahun) 10. Keahlian wanitaterlakluk kepadalantikan PemimpinPengakap wanita di kunpulan.. PENTAI}BIRAN KUMPULAN KumpulanPengakap Sekolah Menengah di biasa ftingkatan SatuhinggaLima) mengandrurgi Unit Pengakap Mnda (i2 - 15tahun)danPengakap Remaja(15 - 18Tahun)kecualiSekolah Teknik Menengah hanyannit Pengakap Remajasahajasebagaimana bawahPeraflu'an 211. dan247N. Bagi Sekolah di Inuegasimengandungi Kumpulanyang lengkap,di tambahUnit Pengakap Kanak-Kanak(8 - 12tahun) seperti bawahPemhu'an 176. di 1. MAJLIS KUMPULAN Di manakumpulanitu mengandungi ataulebih unit. seorang dua Penimpin yang tidak menjaga sesuatu utit dilantik sebagai Pemimpin Kumpulan di bawahPeratulan169. di kumpulanitu dan hendaklah menubuhkan Majlis Kumpulan " seperti bawahPemtulan di 201.(1) dan (2) di " manaPemimpinKumpulan menjadi PengerusiMajlis Kumpulan itu. Pemimpin dan PenolongPemimpin 5ang dicalonkanoleh KuasaPengiurjur: mengikutPeraturan 180.(2) atasperakuan Persekutuan Tempatandan Pesum$ayaDaerahditauliahkandengan Tauliah Tetaplang dikeluarkanoleh Ibu PejabatPersel<utuan Pengakap ll4alayasia mengikut bagaimana dalamBahagianfV P.O.R.Persekutuirn Pengakap Malaysia. jawab memberilatihankepadaKetua-Kehra Patrol Pemimpin Pengakapadalahbertanggung yang dinyatakandalamPeraturan dalam tugas-tugasnla 241. dan atasmanayang bolcir meurberikiur Majlis Ketua Patrol bagaimana tugaskepada dalamPeratulut2l2 bei'kenaan dengan perkaramengenai sebalang Disiplin PentadbiundanPe$elanjaanbagaimana yang ditenflrtri:ur dakimPeraturan 209.
Seorang Pemimpin Pengakap adalahberlanggungjawab di atas empat (4) patrol dalam pasuliannl'a (Troop) sebagaimrmadalam Peratru'an235.

2.

PASUKAN (TROOP) (uoop) tidak lebih dalipadadad Enam (6) Pauol sepeftidalamPeraturan Saiz sesuatu Pasukan jumlah bilangan 237.Walaubagaimanapun dalamkeadaan teftentu saiznla berganttrng kepada yang adadi kumpulan. PemimpinPengakap Bilangan Ahli dalam SatuPatrolbagi Unit Pengakap Muda adalahLapan(8) orangdanbagi Unit Pengakap Remaja Tujuh (7) orang.seperti adalah dalamPeraturan 240.(l) dan247I. (1). Ketua Pasukan (Truop Leader) bagi setiapUnit boleh dilantik oleh Penrimpin Seorang Pengzikap dengirn Majlis Ketua Pahol, pemilihanadalahberdasarkan bemndingbersama kepada kelayakanyangditetapkandalamPeratulan238. (1) dan (2).danPeratffan2,17H. Majlis Ketua Patrol hendaklah dibentukterdiri daripadaKetua Pasukan fiika ada)danKetuaKetua Patrol , Majlis ini benanggungjawab menjagamamahPasukan. mengahx'aktiviti pasukan dan mentadbilpasukan mengikutbagaimana Peratru'an 9. (1) dan (2).danPeratwan24'1L. 23 yang dilantik oleh Pemimpin Pengakap setelah Ketua Patrol adalahseorang Pengakap berundingbersama denganMajlis Ketua Patrul bagi menjagasatuPaf,ol Pengakap. Ketua Patrol melatihpatolnya melalui aktiviti dalamperjumpaan Troop danPatrol serta perkhemahiursebagaimana dalamPeratu'an241. dan217J. yangdipilih olehKetua Patrol dengan PenolongKetua Patrol adalah seomng Pengakap persetujuan PemimpinPengakap Majlis Ketua Paflol untuk menolong dan membantu dan nya dalammemimpinpafrolnya.Sebagaiman dalamPemturan212. dan 217K.

PAKAIAN SERAGAM PemimpinPengakap Penolong (Termasuk dan PemimpinPengakap PemimpinKumpulan) memakaiPakaianSeragam bagaimana dalamPerafilan di BahagianVIII dan lencana-lencana sebagaimana dalamPeraturan-Peratu'an Bahagianyangsama.Dan di bawahPeraturan di 236. dan 247F. Seorang Attli Pengakap Muda danPengakap Remajamemakaipakaiansemgam bagaimana dalam Peratu'andi BahagianMII lencana-lencana termasuktandapangkatbagaimana dalamPeraturan di Bahagianyang sama. bawahPeratru'an dan217R. Di 217 {INDANG-I'NDANG MALAYSIA (AKTA 1,13) AKTA PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 1974 Seksyen l3a baru lang Akta (Perbadanan) PersekufuanBudak-Budak Pengakap Malaysia 1968 ( pindaan Akta 143 Tahun 1974dikenali sebagai Persekutuan PengakapMalaysia) adalah denganini dipinda denganmemasukkanselepas 13 sahajaseksJ'en suatu l3Ayang baru yang trleiikut: sekry.en "Penalti.13a. Sesotang per-Lurtukan ini Akta I'ang melanggarmana-maradaripada boleh,apabiladisabitkan"dilienakandendatidak lebih dzuipada lima mtusdnggit ataupenjaraselamatempohtidak lebih darip,ada bulan." satu

!T.

z
Fr'1 ^ Fl fn

-

I

E
fFfl

H

ZO az >Q
X

t]l-

I.TJ

-

z
n

n m
FJ

>d EZ
(n
i/\
F-1 \l

tj#

<=
>:
JI T; \J>

<9
YZ
:qE
,: 'v. t.1 i7

z
F.l

<a

<= |j ?
-

(a
: ^/ -r |'\ FJ
t -.t N
ttt

F]

z

;/\

=^r

-

S P
cld=

L{

eF5
-

EEx

fE h

f. o
-

A>
YZ
L lrt > (t) irr
14

ttl

(z

T-rZ4

7 ,> Fd
az

afr > tIj -Z
LL)

zq
r< ;=

^ ?

> (t) r-i

uF

Fx

lat |'\

Fq< z4
ll

ze
\<

>F E>

z
f9

\^a

trl
lr

H
I

F
l''t

ta.l

z
l-

-Z

z
7

n
Fl

/\
(ll

F
H

z
/\
Fl

C

>
n rn H

c
U)

H

v?7 n '
>:q
-Z

z\

<3
>F
FU n Z F

tr<
P-2,

r -\
=
tsJ

Fg

z q.r
r'|

\-.1

z
r.!

>
H F

<x
,-

(a 7

z
t/

Fo
, iV
Ftr I-

FV

c>

/\

Fl

=
(1

F

P

tr

' t= z

z