8A8 4 ť Strateg| Þend|d|kan Lestar| da|am Þenga[|an Sos|a

|

kaedah penga[aran dan pembela[aran merenLas kurlkulum berasaskan pembela[aran melalul
pengalaman

Ŵ Þerblncangan melalul pembela[aran koperaLlf
Ŵ Þermalnan Alam SeklLar
Ŵ ker[a Amall
Ŵ Þro[ek

Þerb|ncangan me|a|u| pembe|a[aran koperat|f

Þembela[aran koperaLlf meru[uk kepada kaedah penga[aran yang memerlukan murld darl pelbagal
kebolehan beker[asama dalam kumpulan kecll unLuk mencapal saLu maLlamaL yang sama (Slavlnţ 1982)Ŧ
Þembela[aran koperaLlf menggalakkan pela[ar berlnLeraksl secara akLlf dan poslLlf dalam kumpulanŦ lnl
membolehkan perkongslan ldea dan pemerlksaan ldea sendlrl dalam suasana yang Lldak Lerancamţ
sesual dengan falsafah konsLrukLlvlsmeŦul anLara LoplkŴLoplk yang sesual dlblncangkan Loplc lsu semasaţ
program pela[ar dan sebagalnyaŦkaedah lnl mellbaLkan akLlvlLl perbualan dl anLara guru dan pela[arŴ
pela[ar dalam kelas aLau saLu [enls akLlvlLl pembela[aran secara berLukarŴLukar flklran aLau ldea serLa
berkongsl maklumaL LenLang sesuaLu perkaraŦÞara pela[ar harus dlberlLahu caraŴcara dan peraLuranŴ
peraLuran perblncangan Lerleblh dahuluŦ lnl berLu[uaan agar akLlvlLl perblncangan lancarţ LeraLur dan
Lldak Lerpesong darlpada Lu[uanŦ Þada akhlr perblncanganţ ldeaŴldea haruslah dlrumuskanŦ 8umusan lnl
kan dlgunakan unLuk membuaL ulasan perblncanganŦ

Þerma|nan A|am Sek|tar

uewasa lnlţ kema[uan dalam bldang Leknologl pendldlkan seperLl penggunaan permalnan secara onllne
Lelah menghasllkan pelbagal kaedah penga[aran dan pembela[aran yang menarlk mlnaL murldŦ LeblhŴ
leblh lagl dalam abad keŴ21 klnlţ masyarakaL Lelah bergan[ak darl era perlndusLrlan ke era Leknologl
maklumaL Lanpa sempadan (Alvln 1offlerţ 1980)Ŧ Maka selaras dengan perkembangan dunla Leknologl
penga[aran dan pembela[aranţ guruŴguru dapaL menyampalkan kaedah penga[aran dan pembela[aran
secara kreaLlf dan lnovaLlfťConLohnyaţ penggunaan permalnan slmulasl eksperlenLal º8eycle ClLy"Ŧ la
boleh dlapllkasl dalam penerapan Þendldlkan Alam SeklLar MerenLas kurlkulumŦ Þendldlkan Alam
SeklLar secara rasmlnya Lelah dllaksanakan oleh kemenLerlan Þela[aran Malaysla secara merenLas
kurlkulum dalam semua maLa pela[aran yang dla[ar dl sekolahŦ (!abaLan Alam SeklLarţ 2006 dan
kemenLerlan Þela[aran Malayslaţ 2004)Ŧ lsu berkenaan pengeLahuan dan kesedaran alam seklLar
khasnya lsu klLar semula dan 'Þendldlkan LesLarl' merupakan Lema penLlng dalam maLa murldan 8ahasa
lnggerls 1lngkaLan 4Ŧ 1erdapaL banyak ka[lan yang membukLlkan bahawa penggunaan kaedah
permalnan berupaya unLuk memperLlngkaLkan Lahap pengguasaan bahasa lnggerls murld dan
seLerusnya menlngkaLkan moLlvasl murldŦ Lengellng (1993)ţ mengaLakan bahawa slfaL semula[adl
permalnan yang memoLlvaslkan menggalakan pembela[aran bahasa yang bermaknaţ mempromoslkan
dan menggalakan pembela[aran bahasa kedua seperLl 8ahasa lnggerlsŦ

ker[a Ama||

Þembela[aran melalul eksperlmen aLau kaedah amall leblh cepaL berlaku kerana pela[ar men[alankan
penylasaLan sendlrl bagl memperolehl maklumaL melalul bahan yang sebenar (Cgunnlyl 1983Ť ?usup


1997Ť 8erg 2003)Ŧ kaedah LersebuL dapaL menerapkan pengeLahuanţ kemahlran salnLlflk serLa slkap
salnLlflk dan nllal murnlŦ kemahlran salnLlflk dlperolehl apablla pela[ar merancangţ mengendallkan dan
menganallsls daLa menggunakan pelbagal peralaLan eksperlmen dan speslmen (8erg 2008Ť Parwood
2004)Ŧ Melalul kaedah amall yang blasanya dl[alankan secara berkumpulanţ akan dapaL menerapkan
elemen slkap salnLlflk dan nllal murnl seperLl beker[asamaţ slsLemaLlk dan yaklnţ [u[ur dan LepaL dalam
merekod daLa (ChrlsLensen Ǝ Mc8obble 1994Ť kÞM 2002ţ 2003)Ŧ kaedah amall dapaL menghasllkan
ob[ekLlf pembela[aran yang pelbagal dalam saLu sesl penga[aranŦ kaedah amall men[adl serampang Llga
maLa kepada penga[aran salns apablla keLlgaŴLlga elemen kurlkulum lalLu pengeLahuanţ kemahlran
salnLlflk dan nllal murnl dapaL dlperolehl secara langsung menerusl penggunaannyaŦ

Þro[ek

kaedah pro[ek yang dlasaskan oleh!ohn uewey mlsalnyaŴ menggalakkan pela[ar mempela[arl sesuaLu
melalul pengalamanţ permerhaLlan dan percubaanŦ Þela[ar merasa seronok men[alankan u[lka[l akLlvlLl
laln yang dllakukan dalam slLuasl sebenar dan bermaknaŦ 8lasanya kaedah lnl memberl peluang kepada
pela[ar menggunakan kemudahan alaL derla mereka unLuk membuaL pengamaLan dan penanggapan
secara berkesanŦ ConLohnya Þro[ek melukls mural dl bangunan sekolahŦ Muralyang menghadap plnLu
uLama sekolah dan secara Lldak langsung mengumumkan kepada orangŴramal LenLang komlLmen
sekolah dalam pendldlkan kesedaran alam seklLarŦ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful