APA ITU INFLASI?

Pada urnumnya inIlasi bermakna "kenaikan yang berterusan dalarn tingkat harga
urnum". "Harga umum"
bermaksud harga yang menggambarkan paras harga bagi keseluruhan barangan
dan perkhidmatan yang ada dalarn sesuatu ekonorni pada sesuatu masa tertentu.
Oleh kerana terlalu banyak bilangan barangan yang terdapat pada sesuatu masa,
maka arnat sulit untuk mendapatkan sernua harga barangan dan perkhidmatan
berkenaan. Oleh itu, satu kaedah telah dibentuk untuk mengukur paras harga
urnum ini dengan mengambil sebilangan barangan dan perkhidmatan tertentu
sebagai mewakili keseluruhan barangan dan perkhidmatan yang ada dalarn sesuatu
ekonorni dan harga mereka diukur dengan rnenggunakan Indeks Harga. Seringkali
koleksi barangan dan perkhidmatan yang diambil itu mewakili barangan dan
perkhidmatan yang digunakan oleh pengguna. Oleh itulah indeks harga ini
dinamakan Indeks Harga Pengguna (IHP) dan bagi Malaysia, indeks ini
dikeluarkan dari masa ke masa oleh Jabatan Perangkaan.

"Kenaikan yang berterusan" bermaksud bahawa inflasi hanya berlaku pada
ketika paras harga urnum meningkat secara berterusan dalarn satu-satu
tempoh tertentu sahaja. Sesuatu kenaikan harga yang bersifat sementara
seperti kenaikan harga akibat musim kernarau atau kenaikan harga kerana
meningkatnya kadar cukai jalan tidak dianggap sebagai inflasi kerana
kenaikan harga sebegini hanya berlaku sekali sahaja.
Ke atas
INDEKS HARGA PENGGUNA
Indeks Harga Pengguna (IHP) merupakan kaedah yang digunakan untuk mengukur
atau menentulkan kadar inIlasi. IHP mengukur harga purata barangbarang dan
perkhidmatan yang biasanya digunakan oleh pengguna. IHP diukur dengan
membandinglkan purata harga barangan dan perkhidmatan pada tahun asas dengan
purata harga bagi tahun sernasa. Sementara itu kadar inIlasi pula adalah peratus
perubahan paras harga barangan dan perkhidmatan tahun semasa berbanding tahun
asas. IHP mengambilkira lebih kurang 430 item barangan dan perkhidmatan yang
digunakan oleh seunit isi rumah secara am (average household expenditure).
Ke atas
KESAN-KESAN INFLASI
InIlasi banyak memberi kesan negatiI kepada ekonomi dan penduduk sesebuah
negara. Kadar inIlasi yang tinggi akan meningkatkan kos hidup rakyat dan ini akan
mengurangkan taraI hidup mereka. Agihan Iaktor-Iaktor pengeluaran juga tidak
cekap dan akan merugikan ekonomi berkenaan.

agi individu, inIlasi akan mengurangkan pendapatan benar mereka. Keadaan ini
menjadi serius jika kadar kenaikan harga atau kadar inIlasi jauh lebih tinggi
daripada kadar kenaikan pendapatan wang individu berkenaan. Pengurangan
pendapatan benar akan berlaku dengan ketara kepada pekerjapekerja yang
berpendapatan tetap.

Sewaktu ekonomi menghadapi inIlasi, kesan
agihan amat dirasai. agi mereka yang
menabung,
yang menerima pencen, yang memiliki bon
dan polisi insuran, nilai sebenar (dalarn
eItikata kuasabeli wang) tabungan, nilai
pencen, nilai bon atau polisi insuran mereka
merosot. Ini kerana sewaktu inIlasi, kadar
Iaedah benar adalah rendah dan mungkin
negatiI berbanding dengan keadaan tanpa
inIlasi. agi mereka yang berhutang dan yang memberi hutang agihan semula
pendapatan juga akan berlaku. agi yang berhutang, mereka beruntung kerana
nilai benar wang bayaran hutang yang dijelaskan sudah menurun berbanding
keadaan sebelumnya. Yang memberi hutang pula akan rugi kerana nilai benar
bayaran hutang yang diterima menjadi rendah daripada keadaan tanpa inIlasi.

InIlasi juga akan memberi kesan kepada pelaburan dalam negara. Dengan
meningkatnya paras harga, pengeluaran barangan dan perkhidmatan yang dieksport
boleh kehilangan daya saing. Dengan kehilangan daya saing ini, pendapatan
eksport akan menurun dan ini akan mengurangkan pelaburan dalam industri-
industri berkenaan.
Ke atas
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMYEBABKAN INFLASI

Secara umumnya, inIlasi boleh disebabkan oleh mana-mana satu dari Iaktor-Iaktor
berikut atau kombinasi Iaktor-Iaktor ini :

Inflasi Tolakan Kos
InIlasi tolakan kos adalah disebabkan oleh kenaikan kos pengeluaran yang tinggi.
Kenaikan kos pengeluaran ini disebabkan oleh kenaikan harga bagi Iaktor-Iaktor
pengeluaran seperti tingkat upah. Sebagai contoh, jika kadar upah meningkat
dengan tinggi, maka kos pengeluaran akan meningkat.

Apabila kos pengeluaran meningkat, maka pengeluar yang sentiasa mahu
memaksimumkan keuntungan akan mengenakan harga yang tinggi kepada
pengguna. Selepas merasakan kesan kenaikan harga ini (penurunan dalam tingkat
pendapatan benar), pengguna yang juga bekerja (dianggap sebagai buruh) akan
meminta kenaikan gaji yang baru dan lebih tinggi bagi menampung peningkatan
harga ini. Jika permohonan mereka berjaya, kos pengeluaran akan meningkat dan
seterusnya pengeluar pula akan meningkatkan harga mereka. Tingkat harga umum
akan meningkat sekali lagi.

Inflasi Tarikan Permintaan
InIlasi tarikan permintaan berpunca daripada ketidakseimbangan antara jumlah
permintaan dengan jumlah penawaran barangan dan perkhidmatan dalam sesebuah
negara pada sesuatu masa tertentu. Jika berlaku peningkatan jumlah permintaan
yang tinggi berbanding dengan jumlah penawaran, maka inIlasi akan wujud.
Keadaan ini wujud apabila peningkatan permintaan berlaku pada masa ekonomi
negara berada pada tingkat gunatenaga penuh. Apabila sesebuah ekonomi
mencapai gunatenaga penuh seperti yang Malaysia alami pada masa ini tingkat
pengeluaran sukar dinaikkan dengan cepat untuk menampung permintaan yang
melambung ini, sama ada oleh sebab kekata,n pasaran buruh atau pembekalan
barangan. Peningkatan jumlah permintaan pula boleh berpunca kepada:

a) Peningkatan Tinglkat Pendapatan
Peningkatan yang tinggi dalam permintaan agregat disebabkan oleh peningkatan
dalam pendapatan pengguna. Pendapatan yang tinggi ini akan meninggikan
kecenderungan pengguna untuk berbelanja dan ini akan meningkatkan jumlah
permintaan dalam sesebuah ekonomi. Pada kebiasaannya, peningkatan pendapatan
pengguna berlaku pada ketika ekonomi mengalami pertumbuhan yang tinggi.

-) Peningkatan Penawaran Wang
Penawaran wang yang banyak dalam sesuatu ekonomi boleh meningkatkan jumlah
permintaan dalam negara. Jika penawaran wang tidak dikawal, maka ekonomi
pada keseluruhannya mempunyai kadar kecairan yang tinggi dan ia akan
meningkatkan jumlah permintaan dalam negara. Jika terlalu banyak wang yang
mengejar barangan dan perkhidmatan yang sedikit, maka inIlasi akan wujud.

Inflasi Diimport
InIlasi diimport boleh disebabkan oleh dua Iaktor: peningkatan harga barangan dan
perkhidmatan yang diimport dan penurunan kadar pertukaran asing.

i. Peningkatan Harga di Luar Negara
InIlasi boleh menyerap dalam sesebuah negara melalui import. Ini terutamanya
benar bagi sesebuah ekonomi terbuka seperti Malaysia yang banyak mengimport
barangan dan perkhidmatan dari luar negara. Jika hargaharga import ini meningkat,
maka ia akan memberi kesan kepada harga dalam negara.

ii. Penurunan Kadar Pertulkaran Wang
InIlasi import ini juga dipengaruhi oleh kadar pertukaran wang di antara Malaysia
dengan negara luar. Umpamanya, jika kadar pertukaran wang Malaysia dengan
Amerika jatuh (bermakna semakin banyak RM diperlukan untuk membeli satu
dollar Amerika), maka dengan secara langsung Malaysia terpaksa membelanjakan
banyak wang untuk mendapat sejumlah barangan dan membayar dengan harga
yang tinggi. Tentunya harga yang tinggi ini akan dikenakan ke atas pengguna
dalam negara.

1angkaan Pengguna
InIlasi juga dipengaruhi oleh jangkaan pengguna.
Jika pengguna membuat jangkaan yang harga akan naik pada masa hadapan,
mereka akan berbelanja sekarang dan ini akan menambah jumlah permintaan
dalam sesuatu ekonomi. Seterusnya, ini akan memberi peluang kepada pengeluar
untuk mengambil kesempatan untuk meningkatkan harga.

Secara umumnya, inIlasi boleh disebabkan oleh mana-mana satu dari Iaktor-Iaktor
berikut atau kombinasi Iaktor-Iaktor ini :

Inflasi Tolakan Kos
InIlasi tolakan kos adalah disebabkan oleh kenaikan kos pengeluaran yang tinggi.
Kenaikan kos pengeluaran ini disebabkan oleh kenaikan harga bagi Iaktor-Iaktor
pengeluaran seperti tingkat upah. Sebagai contoh, jika kadar upah meningkat
dengan tinggi, maka kos pengeluaran akan meningkat.

Apabila kos pengeluaran meningkat, maka pengeluar yang sentiasa mahu
memaksimumkan keuntungan akan mengenakan harga yang tinggi kepada
pengguna. Selepas merasakan kesan kenaikan harga ini (penurunan dalam tingkat
pendapatan benar), pengguna yang juga bekerja (dianggap sebagai buruh) akan
meminta kenaikan gaji yang baru dan lebih tinggi bagi menampung peningkatan
harga ini. Jika permohonan mereka berjaya, kos pengeluaran akan meningkat dan
seterusnya pengeluar pula akan meningkatkan harga mereka. Tingkat harga umum
akan meningkat sekali lagi.

Inflasi Tarikan Permintaan
InIlasi tarikan permintaan berpunca daripada ketidakseimbangan antara jumlah
permintaan dengan jumlah penawaran barangan dan perkhidmatan dalam sesebuah
negara pada sesuatu masa tertentu. Jika berlaku peningkatan jumlah permintaan
yang tinggi berbanding dengan jumlah penawaran, maka inIlasi akan wujud.
Keadaan ini wujud apabila peningkatan permintaan berlaku pada masa ekonomi
negara berada pada tingkat gunatenaga penuh. Apabila sesebuah ekonomi
mencapai gunatenaga penuh seperti yang Malaysia alami pada masa ini tingkat
pengeluaran sukar dinaikkan dengan cepat untuk menampung permintaan yang
melambung ini, sama ada oleh sebab kekata,n pasaran buruh atau pembekalan
barangan. Peningkatan jumlah permintaan pula boleh berpunca kepada:

a) Peningkatan Tinglkat Pendapatan
Peningkatan yang tinggi dalam permintaan agregat disebabkan oleh peningkatan
dalam pendapatan pengguna. Pendapatan yang tinggi ini akan meninggikan
kecenderungan pengguna untuk berbelanja dan ini akan meningkatkan jumlah
permintaan dalam sesebuah ekonomi. Pada kebiasaannya, peningkatan pendapatan
pengguna berlaku pada ketika ekonomi mengalami pertumbuhan yang tinggi.

-) Peningkatan Penawaran Wang
Penawaran wang yang banyak dalam sesuatu ekonomi boleh meningkatkan jumlah
permintaan dalam negara. Jika penawaran wang tidak dikawal, maka ekonomi
pada keseluruhannya mempunyai kadar kecairan yang tinggi dan ia akan
meningkatkan jumlah permintaan dalam negara. Jika terlalu banyak wang yang
mengejar barangan dan perkhidmatan yang sedikit, maka inIlasi akan wujud.

Inflasi Diimport
InIlasi diimport boleh disebabkan oleh dua Iaktor: peningkatan harga barangan dan
perkhidmatan yang diimport dan penurunan kadar pertukaran asing.

i. Peningkatan Harga di Luar Negara
InIlasi boleh menyerap dalam sesebuah negara melalui import. Ini terutamanya
benar bagi sesebuah ekonomi terbuka seperti Malaysia yang banyak mengimport
barangan dan perkhidmatan dari luar negara. Jika hargaharga import ini meningkat,
maka ia akan memberi kesan kepada harga dalam negara.

ii. Penurunan Kadar Pertulkaran Wang
InIlasi import ini juga dipengaruhi oleh kadar pertukaran wang di antara Malaysia
dengan negara luar. Umpamanya, jika kadar pertukaran wang Malaysia dengan
Amerika jatuh (bermakna semakin banyak RM diperlukan untuk membeli satu
dollar Amerika), maka dengan secara langsung Malaysia terpaksa membelanjakan
banyak wang untuk mendapat sejumlah barangan dan membayar dengan harga
yang tinggi. Tentunya harga yang tinggi ini akan dikenakan ke atas pengguna
dalam negara.

1angkaan Pengguna
InIlasi juga dipengaruhi oleh jangkaan pengguna.
Jika pengguna membuat jangkaan yang harga akan naik pada masa hadapan,
mereka akan berbelanja sekarang dan ini akan menambah jumlah permintaan
dalam sesuatu ekonomi. Seterusnya, ini akan memberi peluang kepada pengeluar
untuk mengambil kesempatan untuk meningkatkan harga.
Ke atas
LANGKAH MEMBENDUNG INFLASI

ObjektiI utama kerajaan ialah menstabilkan harga dalam keadaan ekonomi
membangun dengan pesat. Langkah-langkah utama kerajaan dalam usaha
memerangi inIlasi boleh dibahagikan kepada tiga kategori iaitu langkah-langkah
Iiskal, kewangan dan pentadbiran.

Dasar Kewangan (Monetary Policy)
Kerajaan mengamalkan dasar kewangan yang ketat untuk mengurangkan
pertumbuhan penawaran
wang di pasaran termasuk juga menetapkan kadar faedah pinjaman yang
tinggi untuk mengelakkan perbelanjaan awam yang banyak melalui
pinjaman serta mengetatkan syarat-syarat pengeluaran kad kredit.

Dasar Fiskal (Fiscal Policy)
ni termasuk pengawalan cukai bagi barangan termasuk makanan, barang-
barang isi rumah, barangbarang elektrik, elektronik dan sebagainya.

Pentad-iran

i. Menggalakkan Persaingan
Kerajaan akan meneruskan usaha menggalakkan persaingan yang lebih
sihat antara industri untuk menghasilkan produktiviti yang tinggi,
permodenan teknologi dan daya saing industri dari segi harga produk.

ii. Memper-alki Sistern Pengangkutan
Sistem pengangkutan awam sedang diperbaiki bagi memastikan
pengangkutan barangan dan perkhidmatan menjadi cekap dan efisyen.
Pembinaan LRT, lebuhraya dan sistem baru keretapi adalah usaha-usaha
mengatasi kesesakan. Mengenai makanan, kerajaan menggalakkan
peningkatan kapasiti pengeluaran.

iii. Kapasiti Pengeluaran Makanan
Agensi-agensi kerajaan yang lain seperti Kementerian Pertanian, Kerajaan-
Kerajaan Negeri, Lembaga Kemajuan lkan Malaysia (LKIM), Lembaga Pemasaran
Pertanian Persekutuan (FAMA) dan badan-badan berkaitan diberi galakan untuk
meningkatkan kapasiti pengeluaran makanan.

kuALA LuMÞu8 Ŷ lndeks Parga Þengguna (lPÞ) bagl Aprll 2010 nalk sebanyak 1Ŧ3 peraLus
berbandlng bulan yang sama Lahun lepas LeLapl Lldak berubah bulan ke bulanŦ 8agl Lempoh
!anuarlŴAprllţ lPÞ menlngkaL 1Ŧ3 peraLus berbandlng Lempoh yang sama Lahun lepasŦ 1ahun ke
Lahunţ lndeks makanan dan mlnuman bukan alkohol dan lndeks bukan makanan maslngŴmaslng
menlngkaL 2Ŧ2 peraLus dan 1Ŧ2 peraLusţ kaLa [abaLan lLuŦ
8agalmanapunţ bagl asas bulan ke bulanţ lndeks makanan dan mlnuman bukan alkohol dan
lndeks bukan makanan kekal Lldak berubahŦ 8agl asas bulan ke bulanţ [abaLan lLu berkaLa
kumpulanŴkumpulan uLama menun[ukkan kenalkan kecuall pakalan dan kasuL (Ŵ0Ŧ3 peraLus) dan
komunlkasl (Ŵ0Ŧ3 peraLus)Ŧ
kenalkan keLara bagl kumpulan uLama yang berwa[aran Llnggl lalah makanan dan mlnuman
bukan alkohol (1Ŧ6 peraLus)Ť perumahanţ alrţ elekLrlkţ gas dan bahan apl laln (1Ŧ0 peraLus)Ť dan
pengangkuLan (0Ŧ7 peraLus)Ŧ kenalkanŴkenalkan laln lalah mlnuman alkohol dan Lembakauţ dan
pelbagal barangan dan perkhldmaLan maslngŴmaslng pada 2Ŧ9 peraLusŤ perkhldmaLan rekreasl
dan kebudayaan 2Ŧ7 peraLusŤ pendldlkan 1Ŧ8 peraLusŤ resLoran dan hoLel 1Ŧ6 peraLusŤ keslhaLan
1Ŧ3 peraLusŤ dan hlasanţ perkakasan dan penyelenggaraan lsl rumah 0Ŧ7 peraLusŦ


Langkah-langkah membendung inIlasi:
O kerajaan mengamalkan dasar kewangan yang ketet untuk kurangkan pertumbuhan penawaran
wang di pasaran serta menetapkan kadar Iaedah yang tinggi bagi pinjaman yang dibuat oleh
pengguna agar dapat menggelakan perbelanjaan awam dan mengetatkan syarat pengeluaran
kad kredit.
O Dasar Fiskal iaitu pengawalan cukai bagi barangan termasuk makanan, batrangan isi rumah,
barangan elektrik, elektronik dan sebagainya.
O kerajaan juga menggalakan persaingan yang lebih sihat agar industri dapat menghasilkan
produktiviti yang tinngi. Sistem pengangkutan jugs harus diperbaiki untuk menggelakan
kesesakan. Agensi -agensi kerajaan yang lain seperti Kementerian Pertanian, Lembaga
Kemajuan Ikan Malaysia(LKIM) Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) juga
di saran untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran makanan.


Kadar inIlasi di Malaysia membimbangkan
Kaji selidik yang dilakukan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) menunjukkan kadar inflasi
di negara ini akan meningkat kepada empat peratus pada 2011 hingga 2012 dan berada
sekitar tiga peratus selepas 2013.Berdasarkan laporan Financial Times, kajian yang
dijalankan oleh Northern Light mendapati 62 peratus pelabur menjangkakan inflasi akan
meningkat secara global.Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna-Pengguna Malaysia
(Fomca) menjelaskan, awal minggu ini data yang dikeluarkan di Britain menunjukkan
Indeks Harga Pengguna di United Kingdom mencecah 3.7 peratus pada Januari 2011
yang menguatkan spekulasi bahawa inflasi sedang meningkat.Presidennya, Datuk
Marimuthu Nadason berkata, inflasi dikatakan bakal mencecah kadar empat peratus
dalam beberapa bulan akan datang dan kini penganalisa mempersoalkan sama ada Bank
of England sudah kehilangan kredibiliti.Katanya, pakar ekonomi percaya Indeks Harga
Pengguna akan meningkat sekitar 3.4 peratus pada Disember dengan petrol, makanan
dan bil utiliti memberikan tekanan paling kuat terhadap inflasi."Kadar inflasi pada tahun
ini dijangka berada sekitar 2.5 hingga tiga peratus dan peningkatannya diramal lebih
pantas menjelang separuh kedua ekoran pertumbuhan ekonomi dunia,¨ jelasnya dalam
satu kenyataan kepada Harakahdaily hari ini.Inflasi di negara ini, menurut beliau, bakal
meningkat lebih pantas sekiranya kerajaan melaksanakan cadangan pemansuhan subsidi
di bawah rasionalisasi subsidi yang dikemukakan Unit Pengurusan Prestasi dan
Penyampaian (Pemandu).Sementara itu, dalam laman webnya, consumerkini, Fomca
menjelaskan, kadar inflasi di Malaysia pada Disember 2010 naik kepada 2.2 peratus,
iaitu yang tertinggi dalam tempoh 19 bulan.Peningkatan itu, katanya, sekali gus
merekodkan kadar inflasi tahunan kepada 1.8 peratus untuk 2010.Kenaikan kadar inflasi
itu berpunca daripada lonjakan harga makanan, komoditi dan penurunan subsidi oleh
kerajaan pada akhir tahun 2010.Penurunan subsidi yang menyaksikan kenaikan harga
petrol RON95 dan diesel sebanyak lima sen seliter, LPG lima sen sekilogram dan gula 20
sen sekilogram serta sambutan perayaan Krismas dan cuti sekolah telah mendorong
kenaikan inflasi.Bagaimanapun, kadar inflasi negara masih jauh lebih rendah berbanding
Indonesia 6.9 peratus, Thailand tiga peratus, Korea 3.5 peratus dan India 8.4 peratus.


MaIaysia hadapi risiko kenaikan infIasi
LUXEMBOURG 13 Mei ÷ Malaysia sedang berhadapan dengan risiko kenaikan inflasi, sementara
zon Eropah berhadapan dengan krisis hutang dan peningkatan harga tenaga yang boleh mengugat
pertumbuhan stabil ekonomi, kata Gabenor Bank Negara Malaysia, Tan Sri Zeti Akhtar Aziz.

''Terdapat kecenderungan terhadap risiko kenaikan inflasi, namun ia sebaliknya bagi pertumbuhan,''
katanya kepada agensi berita Reuters di Persidangan Perbankan slam di sini hari ini.

''Terdapat risiko peningkatan inflasi. a merupakan fenomena sejagat apabila harga komoditi dan
tenaga akan ditafsirkan kepada kenaikan harga makanan dan minyak.

''a adalah sesuatu yang kami pantau secara dekat. Pada masa ini penilaian masih lagi di sekitar
jangkaan iaitu pada paras 2.5 hingga 3.5 peratus,'' katanya.

Ditanya mengenai pembuat dasar Malaysia yang sedang menimbang menaikkan unjuran inflasi pada
mesyuarat yang lepas, Zeti berkata,'' Tidak pada masa ini. Walaupun risiko ada, tetapi tidak terdapat
maklumat lanjut untuk menukarnya,'' jelas beliau.

Bank pusat Malaysia telah menaikkan penanda aras kadar faedah kepada tiga peratus pada April
berbanding 2.75 peratus.

Penganalisis melihat mata asas akan dinaikkan lagi sekitar 25 hingga 50 mata asas pada separuh
kedua tahun ini.

Zeti berkata, kesan ekonomi kepada Malaysia berikutan bencana gempa bumi di Jepun adalah terhad
manakala kesan terhadap krisis Timur Tengah tidak dapat dielakkan.

Sumber: Utusan Malaysia 14 Mei 2011
jnijijii

9  5.7.309./..7.203.3 503:7:3.9.33/80-.3-03...7.947 1.3. $005.3./.3 .35...31.3./.8.30:39:3.03 3.-.7 /.203:7:3-07-....3202-07:9./.-43./..531.350..3/.0/../.3-07./.7.1.731.5.8.8 .3..3.7.:/03.-007.947 -07:9.50.5  $0.3 0.9.3203:7.3 503/.5007.7 -.9 503/.2.3203:7.82:2./703/.. 2.37:07.7.35.32033.7. 0.3.3.485030:.8%4.3.3./.3.393 2.308.3 9.3 !03:7.3909.3507/2.:42-3.7 503:3./.2070. 3.3485030:.3 3. 503.3:9..3 -07503/..75.3503/.293.3:.5030:.348.3202-0708..9.393 03...9..3 3.9 /03.71.3 203.38:/.3-.3 085479.33 503/.7..3/9072.:.3..3. 31.81.5.3/3/03./.703..7.-03./....3.3-07:9.3203072.3-07. 5030:.3.05.5007.580-.3 .5.303.:54838:7.9. /.9../../807:8..9.3.7.7./.894.93.8-40/80-.380-0:23.3203:7:3/.80.9.-:7..9:5..7:5.9.9473  31.3 03.7.348 31.703/.8 % # % #$ $0.: .5.-..30.9 2. 31.-07:39:307.947 1.3/..03 .8  31.3 2033.3.7.4394 ..3/085479 -400.3/0..3:./80-.-03.8.9.2033..5..23/:897 3/:897-0703.8.35:../.3.3.33..9/7..3485030:.9:/.8...-.3.320303.8.3.91-07-.3/.33/./.3.32070.3-07:9.3/.0.3-03..2.73 019.380507993.3/3 0.9:04342203./.3:9.3.39.7.34003.7.5.8..7... 2074849 307.947 1.3/..703.8..354838:7. $0-.33 203./.:2:23.3.3402.32:33 30.3/.8:.9. 503:3.39.3 2070.3..9.8 .3202-07:9. .5.485030:.8207.8.32033..-.80-03...-0.8 08.5.7.3802:.72070.8.3.7.-:3.-:3 .9:31.3-. 03. 503/.9.34003././:-0703.2070.-:7.3/.7 1.39305.947 5030:.-03.3/.7.75.3.-.230..503.30.3.8.3202-43 /./..38039.:0-93 /../: 31.: 202.-:7: .7. .:..7..3503/.305.3-03.7...

89.5.9 2.3.7-.3.9.503.39..2..202-0.7.7.808:./.3!03.7..3.9079039: .802-.9./.7./.3.9.39/.9... 485030:.7.9!03/..8.7/3.3 !03.3.-.7.3 .507239.9075.5.09.5030:.09/.3 ..3503:3.32033.3 31..805079.:25479 3907:9.340/:.7.:5.3/03.9 5030:.903.3.70.7.8.9.75079:.!033.:2:2 .7.330./.3.3.8/25479-40/80-..7.2547932033.32070.3:39:202-08.3-.3507239.3/25479/.-.0-././. .9:04342-402033.1.3.3 -.7.3.8.825479 31.9/80-.20325479 -.230.3.3405033.5../.:5033.3/.907.-0...2070./.-07.7..:3..9..7207..5072443.3-.3.9.3:2.7.35:.3507/2..70././.3.3.30-93-.-07.7.3503:7:3.7.7.33::/.3/...3.380...5.9:3.3..3/.28080-:.2507239.3!07239.9.3507/2.9/..7 &25...3 2.230.9.3. 35.3..32033.3 !033.3 20..3.802.3-:7:...75..7.3933.3-..75:.-07..5.5033.2.3.:5. /03.31.3.3 80907:83./. .7:/. 507239..3-./03.#/507:.3/.3 0.9.25:35033../.20239.7.8..9.5.3/.3.3.3 /.3/..7.04342203.3-.7-./03.3..04342 !.393  ...503: 5.33.230. .3.503:805079..9:39:203./.3:2....04342 5.8.9..8./.83  !033.5.5/.:39:-07-0.3. 507239.3.31.75079:. !033.3503/.3./.507239.-40-075:3..393-07-.3:2.3/. 2.25079:2-:.8080-:.9.7. 507239.25:3507239.2-:33 8. -03.2.9. 30.:502-0.730.3/03.3 31...8-4020307.70.8. 31./.7.:.-.9.7.3:2.9.8%.3.3 207.3:2../.8.9.:2.3.33..7.2..3:2.93.39.980.05..8../:./.05...38:..7.3.7.28080-:.3507239.7.7.. %3.32033.9475033.7.9: /4.../.9.3/.380/9 2....9:2.7.3503:3.3 .8./.-.3-075:3.8080-:..507239.9.7.3.3.2808:.305.. 5033.2.03...3:2.8.7..503.7.3507/2..3.3202-0708.393/.9.8./.080:7:..8254793:.32033.3::/  31..9.3.3 !033.9.3 503:3.9.3::/ 0.9.3.04342 30.-..3/3/03.2025:3.3.3-07..7.75079:.04342 203.-07.7.3 . 2.7:40.3/.38:3.7...393/.9..7.8.3%3.7.3. .32033. .393.3 2033.903.3 507/2..3 2030.04342907-:.203.2503/.5.9: -072.25.3/.7.7!079:.9.7:.4080-.3./..3. !03/.7./.503.20.3..  31.28080-:.7.:-..03/07:3.  !03:7:3.33./503.30..3.3.3.

/..3402.947 -07:9.3507239.3.5.3.3.3 503:7:3.2-08025.3.32033.33.308.2503/.3/03..947 1.3:39:2033.5.9.34003.7.:3.5.3-075:3.3.3933..38:.-..4080-./..293.32070...3485030:..7.93.3 !033.3-07-0.7.7..3.5030:.7:/.7..7:40.5.503.485030:.305.3...9!03/.9.3::/ 0..7.5072443.7.3.3503:3.5030:. 2. 35./.8.7/03.2-.320303.33.7.33. 30.393 2./.70.380507993. !03/.3.3933.7.3 0.-07.-.980:2.04342 30./.9 5030:.3!03:3.3-.3405033.3 2. 507239.5033.903.-.:42-3.9..30-93-.7 :39:203./503.3 /.8.7.9..3.3.9.-:7: .8.3 20239.5.507239.7..3:39:203/.8.348.3.3/.203.3.82:2.9.-.7.3 /..9.3.:2.3.7..05.580-.9:/.507239.8%.303..9473  31.3.25:35033....81..3:.3203.503.39305.9.947 1.3.3. 485030:.503:3.38039.. $0-..33/80-..28080-:.3:2.980.9.71./..3202-0750:.32033.3.3./.7..80.: 202..39.5030:.32033./.9.3202-.3.9 2.9  5.3/03.3..  $0.3.9.1.3.. /.9/./.09/.-.7.2070.32033.7. /.393-07-..3 20.2.9.7.8.503: 5.05.8... 503:3.2-:33 8..3.894.9:2.3-.3 .5.3..9:04342 $0907:83.8..7././.  31.3507239.8.7:5..9.9:5.5.9.9.3:2.75./.393.7.9..947 5030:.2.3..9.30:39:3.9.393/../.3-:7:.2507239.3 2070..9.:5.3.2033.8503:3.5..2.:2...503:805079. 3.7 503:3.9 503/..7.8:..3/03.3 .7..9:39:203.9/80-.03.2808:..8%4. %3.33::/.3..7.7.-07.8080-:.-0.9. $005.30.3/.7.393 %039:3..-.230.32033.7.2.7...31.8-40/80-..8.3503:3.:39:-07-0.3-03..7.:502-0. 31.3.3!07239.808:.3/.3485030:.3507/2.3/3/03...3...32033....9079039: .75:.9.3/.34003.-40-075:3.  ..4394 .25..5.... .3503:3.-.3.25:3507239.9 /03.04342 203. ..903. .3:2..-07..3 !033.202-:.89. !033.8207.3%3.3:2.3..3 31.-.5.8./80-.348 31.485030:.7.3/.947 1../.507239.9./.-007..7...7/3.32033.393 03.3-07./..5.7.:2:23..:2:2 ..:5033.7.802-.9:3.3 .3 -. .35:.-.7.-.2./. 31.03/07:3.3:2.3 80907:83.

3:2.-.7.3.7.2808:..3!03:3..7./503.9.28080-:.3/.3./.7.503.230.9.9:.09.3.9.3./.393/././.7:40./.83  !033.3.5030:.8..3:2.7207./..2-08025.20389.393 %039:3. .3. 507239.3. /03.7/03..3.3 31.-./.3/.3/.3202-0750:.7.202-:.7:40..25079:2-:.8.20.20.33.730.3.:5.3:3/03.7 :39:203...380.8.3507/2.7.3.7.304342 202-.9.7-.07..28080-:. .393  .2547932033.30..7.3-07-0.1.70.3 /.... 3.7.7.0-.8..9:04342 $0907:83.8/25479-40/80-.3.3/.04342203.230./.9075.3.7.3./.3 503:3.8:..07.. ..75079:. 20207.3.5/.507239..3. 31.. .3.31. 18./.503:3.3/.5.3!03. -03./03.7./03.3.8.3../.7 &25.8080-:.3 2070.3.507239..20325479 -.-07..../-7.3 2030.8503:3.7.3:39:2033.3 2033.9.2.3.9.7.7../.33.9475033.3202-..38:3.3/.8-40/-.2025:3.3508.-.2808:.3/.. 0.7.3.3-.3..2.3/03.2.3.3/.3./.:25479 3907:9.3202-0708.3/.9.802.3..3.3.3.3.080:7:.2:8.. /..7.3.3.7.3/.  ..3503:3.507239.3.04342 !./.3.39/.3 !03.7....9../503.3.305.5.7..8-4020307..9 2.340/:.2.825479 31..:2...7..805079.9.3. 31.2.2-.3/..7.5.9../.3.04342907-:.3..70.. 2.7.3/.8 &$ -091:9.3. .39.33./.3..3../:.9./.907.9.5...3.9:04342-402033...3933.330.3503:7:3.3 507/2...7.9.7..7.9.7..305.230. 0. ...331.3-..8254793:.380/9 2.3 207..3.9: /4..3.7:.-.7.3-..3.7-.3.:...7.. 5033..80.7.3:39:202-08./.. .3  .04342 5.3:39:203/.30.75079:.3203.9.7..230.9: -072.305.35039.!033. 2.75079:..8.8...:9.7.9 .3::/  31.3/25479/.8..7.3.  !03:7:3.9.:-.7!079:.3 -.980:2.#/507:.3507/2.3503/.9047. .33.3..202-0.

5.8.3.7.0/.3.3.3-.95030:.3 038 .3        .8.$89073!03.78.3.35078.9:39:203:7.7.38050790203907../70/9  .2./.3 -.9..03807..301803 !02-3.3!079.7./.3.3007 02-. 8..3 5033.9.!02.3.70.7..574/:  02507-..895030:....8::.3!078.3#% 0-:7.202.8.203..3. :8.3 07..3  ..53.3.3.3203.80808.3-..3.9.7.3:9.3 07.20309.393 50724/03../..3/:897:39:203.3.3507-0.3.32..3-07.2.3.:.89!030:...3/.3 -.2.8.8.8.3/.:8.-.30- 8.320307:8.3:39: 2033./-7.20.7.3.7.895030:.3.9.3203.70..3.3 ..3503.7.02.780..0.5.3 503.3.3:8.39072.7.3 93:39:2030..-.7.380-.20309.7...38079.7..5.3 /.3 $8902503.8.8:503.9..3..89.7.8:2.7.  !039.3/507-..3 07..3574/:9./.3-.39. 203.7:0709.3.3.3.5.3..7..3203.3-. 07. 02-.3....388902-..390344/.3:9.: 53.9.39072. -..7!4.33/:897/.3.3 -..3  03.3 !079.5.71.5/.3!0780:9:.280/.309.3 0303.-.3 5079:2-:..3.3 4309.3.387:2.:..9 8..8.30097 009743/./.7.3..3...3/.3/5.9.2..3 07./.3/-07..38.3507/2.3.2.3..9.7.!4. 39072.3..3:9.3.

5.3503..7:8/507-..8 07.38050790203907.3 .3!079.3.3/-:.3 038 .:.3:.:.2.53..3203...7.9. 02.3.8.3.3:8.3  O .71.30097 009743/.38.3.3:9.3.5..35078.3.7..3.3 02-...3.3.8.3.92030..2/..3.3.203.3 :.9203.. ..-.0/.03807.3.3!079.3.-.3..73/:897/.:39:2030....3:39:2033.3.30909:39::7.3!0780:9:.3.7/./70/9 O O .3/.7.3933 $8902503.7.3 574/:9.38079.8./.78.3.8.95030:..387:2.895030:.3.3 0808...35079:2-:.202-03/:331..7. /8.380-.8.320309..9D ° ¾ f–f 9 °––°f %9% f– ½ °f ¾ f°f  ½ f¾ f° °– f° f°– ¾f¯f f° ½f¾ f½ f f f°  f° f– ¯½ f°f ½ 9¯ °°–f ½ f¾ f° °– ¯½f°–¾f¯ff° ½f¾ @f° f° ° ¾¯ff°f° f°¯°¯f° f°f f°° ¾ f°¯ff°f°¯f¾°– ¯f¾°– ¯ °°–f ½ f¾ f° ½ f¾ ff©f ff° f–f¯f°f½° f– f¾f¾ f°  f° ° ¾ ¯ff°f° f° ¯°¯f° f° f f° ° ¾ f° ¯ff°f° f f f f– f¾f¾ f°  f° ©f ff° ff ¯½f° ¯½f°f¯f¯ °°©f° °ff° nf½fff° f°f¾% ½ f¾% f° ¯°f¾% ½ f¾%  °ff° ff f–¯½f°f¯ff°– f©ff°°––ff¯ff°f° f°¯°¯f° f°f% ½ f¾% ½ ¯ff° f  –f¾ f° ff°f½f°% ½ f¾% f° ½ °–f°–f°% ½ f¾% °ff° °ff°f°ff¯°¯f°f f° ¯ ff f° ½ f–f ff°–f° f°½ ¯ff°¯f¾°– ¯f¾°–½f f ½ f¾ ½ ¯ff° f¾ f° fff° ½ f¾ ½ ° f° ½ f¾ ¾f° f° ½ f¾ ¾ff° ½ f¾ f°f¾f° ½ ff¾f° f°½ ° °––fff°¾¯f ½ f¾  ..3..30-8. 02-.5.9.3.3/5.D D.20309.940 503:3.39072.3.3..70.9:503. 07.3507-0.5.7.393-.3.8.8:2.7.3..7.2.!02.32.9.7..97.9.3 -..3 . -.

0.32033.980.3.05. 42.2-0-07.3.72:9:./. 507.38:..:0-703/..9:850..2.9:8 470.90.9.33503./.9507.30.9:8/..8.9907.9:8    .7 507.3...3507. 809.370/-9 .3.7.0- 5..3 424/9/.8.9:.43.8 07/.3 413.2. 2030.39.38:-8/.438:2073 42.3 /.3 203:7:9-0.:8 20704/.3 /.809.731.802-07/03..9:88005..880/./..9: .3 !02.:3.8..3805.28079.25. 3.8.8/30.7.3/3 3/4308.9..3.507.9.3/9..202-2-.9:8 /.3./.2.32033.. 2033..9 !708/033..2.3/0:.73 31.33./.3/79.9:85..305.320..203/4743 03..2/.33/..8807. 507.0.38:-8/40 07.7 3./.731. 0.8./. /.731.531.3.. 50974# /.340..0./.3502..3./.9.8 9:-075:3.. !03:3.9:85.-:3.3-07.3-.9:8/.3 .9:.3.025.3.35.. ..350974 2.3.3.30-3.-:.8/.3.75.507.303.7.4-.:3 3/.9.%208 .3.9:.3 2033...9:03.3 !03..047.5.3..../.7.3203:3:./.9.9:8:39: 03.731.3/02:./7.35079:2-:.3-:99202-07.39: .3 !033.2././.8 ..3!03:3.80380907 !2..331.8.2./&390/3/42203./...3.3404790739203/.2-:9.3 3/08.35.3!078. 507. 5.35033.7.7.5..905.8 /30./.3 !078.8.9:8 %..90-5..8. 507.3782.5:3 .390.7:0/:.331.7.3850:. 507.2 8./.3..8-.8 .203.830./.!03:3. .3203..07.89.: -.3/8:/.731..9:85.3/.3/08080-.....8../.:9804.547.390793/.7.3/: $02039.704342507.7.85..33.9...9.80/..3..3..38.9507.3.-07.32033./.83..3.507.8038047.82030.23:3/..8.3.9..3 .7. .7.3:.9: /.9:8 ..3:.8..9..8.3!7089./.20250784./.3/. 80././..305.8.3&39!03:7:8.:3 !03:7:3./.9..3. 203:3:./.79.3./.9507.3203:.843.7. 507.9.-07-.3/08.3 . 8038047.3:.802-07 3.31.7025.3.5.731.3/.3503:7:3.2. 31.8..731. 2030.-:7203.79.7.8/. !03:3.88:-8/.843-07.39.38:-8/ /-..2.8/../.8/.3.:.9809.7.8/.3.290254-:.7 .3../.304342/:3.

9.805.03..8 3.7.3/03.323.39.7 .3.8.2. %/./.9.3.3/3.2/83.:2.8 .203.3/.5. 2..9.7..7.3-07.3.9:5. 08.85..8..8 802039.80.5.7.502-:.8 3.8-0.9 2.-:2/05:3..-.0/./.3/03.3/9.378403./../.3  $:2-07&9:8.331.73  %07/. 0..7..907/..424/9/.8.2.389.05.8.305.:33  09-07.8.578403.97845033...35033./0.20303..3..8.9.8.9:85.08.9...0       3 .038-079.8..05.2:3.5.7.3..5.73..32032-. 43745. 507.3503..5.  .31034203.3203./809.38.7.025.3./ 2.331.3907.809.331.30434205.3/././.808:./...3 903.7.9.7: 0/:..305.3 .507./. 909.8 09-07.9./.9.03/07:3..80/.380/.3.9/.8.9.5788%2:7%03.903.3!07-.8820..3.:  ././..9././.7.331.90.9/0.3 .907.3.2.#0:9078/!078/.8.35:8./...9:.85.5.3907../.207:5.-07.73.9 5079:2-:.30.7.3.:5:3784.8 & &#0 .3788:9..92./.3-40203:.32.-07:9../.578403. 208:.5. %..9:8  !03.3..9 !.3/3 507.3$7099..3..3.90.3.3503..3-03.331.8.-0347.71.9.8.3:9:39:203:.80-.9.5..3:3:7..9:8 ..3.7  %07/.:80..  9.5079:2-:..25..8.9./.57 -07-.-.3.-04342 ..59/.3.8.9./.9/..3/.8./.9..5.187.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful