You are on page 1of 10

MCNCGkAIIA CCN1A8ILA A CCMLk1ULUI CU AMANUN1UL

Speclflc penLru comerLul cu amanunLul esLe obllgaLlvlLaLea uLlllzarll casel de marcaL sl conducerea
raporLulul de gesLlune zllnlc penLru evldenLa anallLlca a marfurllor
ln cazul neplaLlLorllor de 1vA se lgnora conLurlle de 1vA 4426 4427 sl 4428 AsLfel dln formulele
conLablle de mal [os vor dlsparea lnreglsLrarlle cu acesLe conLurl
1 AchlzlLlonarea marfurllor de la furnlzorl Marfurlle a[ung cu facLura
401
371
4426
lnreglsLrarea adaosulul comeclal
371
378
4428
2 AchlzlLlonarea marfurllor de la furnlzorl Marfurlle a[ung cu avlz de lnsoLlre
371 408
lnreglsLrarea adaosulul comerclal
371
378
4428
ln momenLul prlmlrll facLurll
401
408
4426
3 vlnzarea marfurllor cu amanunLul ln baza raporLul Z de la casa de marcaL
A rln casa (numerar)
3311
707
4427
8 rln banca (card)
3121
707
4427
4 uescarcarea de gesLlune a marfurllor vanduLe Llnand conL de coeflclenLul k" de reparLlzare a
adaosulul calculaL penLru flecare luna
371
607
378
4428
3 enLru a se puLea descarca gesLlunea esLe necesar a se calcula adaosul marfurllor vanduLe AcesL
adaos se calculeaza cu a[uLorul coeflclenLulul k"
k (Sl 378 + 8c 378) / (Sl 371 Sl 4428) + (8d 371 8c 4428)
AcesL coeflclenL k se lnmulLesLe cu valoarea marfurllor vanduLe dln care sa scazuL coLa aferenLa de
1vA adlca cu rula[ul lunar al conLulul 707*
Adaosul comerclal k x 8ula[ul lunar al conLulul 707
AsLfel cosLul marfurllor vanduLe va fl
CosL 8ula[ lunar al conLulul 707 Adaos comerclal
* 8ula[ul lunar al conLulul 707 se refera doar la venlLurlle dln vanzarea marfurllor cu amanunLul

Contu| 4428 1axa pe va|oarea adaugata neex|g|b||a este un cont b|funct|ona|

ln credlLul conLulul 4428 1axa pe valoarea adaugaLa neexlglblla se lnreglsLreaza
Laxa pe valoarea adaugaLa aferenLa llvrarllor de bunurl presLarllor de servlcll sl execuLarllor de
lucrarl cu plaLa ln raLe conform prevederllor legale (411)
Laxa pe valoarea adaugaLa aferenLa marfurllor dln unlLaLlle comerclale cu amanunLul (371)
Laxa pe valoarea adaugaLa aferenLa llvrarllor de bunurl presLarllor de servlcll sl execuLarllor de
lucrarl penLru care nu sau lnLocmlL facLurl (418)
Laxa pe valoarea adaugaLa aferenLa garanLlllor penLru buna execuLle reLlnuLa de beneflclarll
lucrarllor (4427)
Laxa pe valoarea adaugaLa aferenLa cumpararllor efecLuaLe cu plaLa ln raLe precum sl cea aferenLa
facLurllor soslLe devenlLa deducLlblla (4426)

ln deblLul conLulul 4428 1axa pe valoarea adaugaLa neexlglblla se lnreglsLreaza
Laxa pe valoarea adaugaLa aferenLa cumpararllor efecLuaLe cu plaLa ln raLe conform prevederllor
legale (401 404)
Laxa pe valoarea adaugaLa aferenLa vanzarllor de marfurl dln unlLaLlle comerclale cu amanunLul
(371)
Laxa pe valoarea adaugaLa aferenLa vanzarllor de bunurl sl servlcll sau presLarllor de lucrarl cu
plaLa ln raLe devenlLa exlglblla ln cursul exerclLlulul (4427)
Laxa pe valoarea adaugaLa amanaLa la plaLa (446)

Soldul conLulul reprezlnLa Laxa pe valoarea adaugaLa neexlglblla


Contu| 378 D|ferente de pret |a marfur|
Cu a[uLorul acesLul conL se Llne evldenLa adaosulul comerclal (mar[a comerclanLulul) aferenL
marfurllor dln unlLaLlle comerclale
ConLul 378 ulferenLe de preL la marfurl esLe un conL recLlflcaLlv al valorll de lnreglsLrare a
marfurllor
ln credlLul conLulul 378 ulferenLe de preL la marfurl se lnreglsLreaza
valoarea adaosulul comerclal aferenL marfurllor lnLraLe ln gesLlune (371)
ln deblLul conLulul 378 ulferenLe de preL la marfurl se lnreglsLreaza
valoarea adaosulul comerclal aferenL marfurllor leslLe dln gesLlune (371)
Soldul conLulul reprezlnLa valoarea adaosulul comerclal aferenL marfurllor exlsLenLe ln sLoc la
sfarslLul perloadel
Contu| 371 Marfur|
Cu a[uLorul acesLul conL se Llne evldenLa exlsLenLel sl mlscarll sLocurllor de marfurl
ConLul 371 Marfurl esLe un conL de acLlv
ln deblLul conLulul 371 Marfurl se lnreglsLreaza
valoarea la preL de lnreglsLrare a marfurllor achlzlLlonaLe (401 408 446 342)
valoarea la preL de lnreglsLrare a marfurllor reprezenLand aporLul ln naLura al acLlonarllor sl
asoclaLllor (436)
valoarea marfurllor aduse de la LerLl (337 401)
valoarea la preL de lnreglsLrare a maLerlllor prlme maLerlalelor consumablle maLerlalelor de
naLura oblecLelor de lnvenLar anlmalelor sl pasarllor vanduLe ca aLare (301 302 303 361)
valoarea la preL de lnreglsLrare a produselor flnlLe LransferaLe magazlnelor proprll de desfacere
(343)
valoarea la preL de lnreglsLrare a marfurllor prlmlLe de la socleLaLlle dln grup alLe socleLaLl legaLe
prln parLlclpaLll unlLaLe sau subunlLaLl (431 432 481 482)
valoarea la preL de lnreglsLrare a marfurllor consLaLaLe plus la lnvenLar sl a celor prlmlLe cu LlLlu
graLulL (607 738)
valoarea adaosulul comerclal sl Laxa pe valoarea adaugaLa neexlglblla ln slLuaLla ln care evldenLa
marfurllor se Llne la preL cu amanunLul (378 4428)

ln credlLul conLulul 371 Marfurl se lnreglsLreaza
valoarea la preL de lnreglsLrare a marfurllor leslLe dln gesLlune prln vanzare sl llpsurlle de lnvenLar
(607)
valoarea la preL de lnreglsLrare a marfurllor Lrlmlse la LerLl (337)
valoarea adaosulul comerclal sl a Laxel pe valoarea adaugaLa neexlglblla aferenLa marfurllor leslLe
dln gesLlune (378 4428)
valoarea la preL de lnreglsLrare a marfurllor llvraLe socleLaLllor dln grup alLe socleLaLl legaLe prln
parLlclpaLll unlLaLe sau subunlLaLl (431 432 481 482)
valoarea donaLlllor sl plerderllor dln calamlLaLl (638 671)
Soldul conLulul reprezlnLa valoarea la preL de lnreglsLrare a marfurllor exlsLenLe ln sLoc la sfarslLul
perloadel

Monograf|| contab||e |n cazu| comertu|u| cu r|d|cata

1 8ecepLla marfurllor de la furnlzorl ln baza facLurll
401
371
4426
2 8ecepLla marfurllor de la furnlzorl ln baza avlzulul de lnsoLlre al marfll
408
371
4428
lnreglsLrarea facLurll prlmlLe
408 401
4426 4428
3 lnreglsLrarea vanzarllor caLre cllenLl pe baza de
facLura
4111
707
4427
avlz de lnsoLlre sl facLura
418
707
4428
sl la emlLerea facLurll
4111 418
4428 4427
4 uescarcarea gesLlunll marfurllor vanduLe
607 371Cperat|unea tr|ungh|u|ara se deruleaza lnLre Lrel agenLl economlcl sLablllLl ln sLaLe membre uL
AcesLe operaLlunl au urmaLoarele caracLerlsLlcl esenLlale
a llvrarea de marfurl Lrebule efecLuaLa de un furnlzor caLre un cumparaLor revanzaLor lnreglsLraLl
flecare ln scopurl de 1vA ln sLaLe membre dlferlLe
bllvrarea de bunurl efecLuaLa de furnlzorul dln prlmul sLaL membru Lrebule urmaLa obllgaLorlu de
llvrarea acelorasl bunurl de caLre cumparaLorul revanzaLor dln al dollea sLaL membru caLre
beneflclarul dlrecL slLuaL ln al Lrellea sLaL membru
c beneflclarul flnal Lrebule sa fle lnreglsLraL ln scopurl de 1vA ln al Lrellea sLaL membru ln vederea
lndepllnlrll obllgaLlel de plaLa a 1vA
d bunurlle Lrebule sa fle expedlaLe sau LransporLaLe dlrecL dln prlmul sLaL membru (al furnlzorulul)
caLre al Lrellea sLaL membru (al beneflclarulul) llvrarll
e furnlzorul sau cumparaLorul revanzaLor lsl asuma responsablllLaLea LransporLulul de bunurl ln
conformlLaLe cu condlLllle cuprlnse ln conLracLele lnchelaLe lnLre cele doua parLl (dln prlmul sl al
dollea sLaL membru)
e scurL operaLlunea Lrlunghlulara are loc aLuncl cand flrma Z ln callLaLe de beneflclar flnal al llvrarll
ar face parLe dlnLrun sLaL membru sl ar fl obllgaLa la plaLa Laxel de caLre flrma ? ln callLaLe de
cumparaLor revanzaLor persoana lmpozablla care esLe sLablllLa ln ungarla lar marfa esLe llvraLa
dlrecL de la un furnlzor x dln 8omanla
CbllgaLllle celor Lrel flrme sunL urmaLoarele
1 flrma x dln 8omanla ln callLaLe de furnlzor lnreglsLraLa ln scopurl de 1vA ln 8omanla
emlLe facLura caLre flrma 8 dln ungarla sl lnscrle codul de lnreglsLrare ln scopurl de 1vA al flrmel
obLlnuL ln urma sollclLarll acesLula
lncadreaza operaLlunea la llvrare lnLracomunlLara scuLlLa cu drepL de deducere a 1vA sl o
raporLeaza ln declaraLla 394 la llvrarl ln cadrul unel operaLlunl Lrlunghlulare ln declaraLle se va
evldenLla suma LoLala a llvrarllor de bunurl efecLuaLe ln sLaLul membru de soslre a bunurllor
expedlaLe sau LransporLaLe pe flecare beneflclar al llvrarll ulLerloare care are desemnaL un cod 1 sl
penLru care exlglblllLaLea Laxel a luaL nasLere ln LrlmesLrul calendarlsLlc respecLlv
bunurlle achlzlLlonaLe de flrma ? ln callLaLe de cumparaLor revanzaLor sunL LransporLaLe de flrma
LransporLaLoare care poaLe fl flrma x sau ? sau un LerL ln conLul flrmel ? dlrecL dln 8omanla caLre
beneflclarul dlrecL al llvrarll ulLerloare efecLuaLe ln 8ulgarla conform condlLlllor prevazuLe ln
conLracLul lnchelaL lnLre flrma x sl ?
2 flrma ? dln ungarla lnreglsLraLa ln scopurl de 1vA are urmaLoarele obllgaLll
comunlca codul sau de lnreglsLrare ln scopurl de 1vA flrmel x dln 8omanla
lncadreaza operaLlunea la llvrarl lnLracomunlLare scuLlLe efecLuaLe ln cadrul unel operaLlunl
Lrlunghlulare
emlLe facLura cu menLlunea ca persoana obllgaLa la plaLa 1vA esLe beneflclarul llvrarll
3flrma Z dln 8ulgarla lnreglsLraLa ln scopurl de 1vA desemnaLa de flrma ? ca fllnd obllgaLa la plaLa
Laxel lncadreaza operaLlunea la achlzlLll lnLracomunlLare lmpozlLeaza llvrarea prln Laxare lnversa sl o
raporLeaza ln declaraLla 394 ca fllnd achlzlLle lnLracomunlLara efecLuaLe ln cadrul unel operaLlunl
Lrlunghlulare
keducer||e comerc|a|e (609]709) se acord in legLur cu o marf facLuraL inLrun anumlL lnLerval
de Llmp ;l are ca scop sLlmularea vnzrll respecLlvel mrfl in acea perload (are un scop comerclal)
8educerlle de aceasL naLur se opereaz prln reducerea venlLurllor comerclale respecLlv reducerea
clfrel de afacerl
keducer||e f|nanc|are(667]767) se acord cu un scop necomerclal de regul penLru a sLlmula cllenLul
s plLeasc mal devreme sau penLru al sLlmula s foloseasc o anume form de plaL Ll nu esLe
legaL de un anumlL produs cl de o valoare ;l de o frecven( a pl(llor
8abaL se acord de regul penLru callLaLe nesaLlsfcLoare a mrfll vnzrl anlversare vnzrl
promo(lonale penLru a grbl reducerea sLocurllor vechl Se apllc la pre(ul de vnzare convenlL
anLerlor
8emlza se acord penLru vnzrl superloare volumulul convenlL penLru pozl(la preferen(lal a
cumprLorulul Se apllc la pre(ul curenL de vnzare
8lsLurnul se acord la flnele unel perloade asupra ansamblulul de opera(lunl efecLuaLe cu acela;l
Ler( penLru a recompensa fldellLaLea acesLula
SconLul de deconLare se acord penLru achlLarea daLorlel inalnLe de scaden(

Contu| 609 keducer| comerc|a|e pr|m|te
Cu a[uLorul acesLul conL se Llne evldenLa reducerllor comerclale prlmlLe ulLerlor facLurarll lndlferenL
de perloada la care se refera
ln credlLul conLulul 609 keducer| comerc|a|e pr|m|te se lnreglsLreaza
valoarea reducerllor comerclale prlmlLe ulLerlor facLurarll (401)

Contu| 709 keducer| comerc|a|e acordate

Cu a[uLorul acesLul conL se Llne evldenLa reducerllor comerclale acordaLe ulLerlor facLurarll
lndlferenL de perloada la care se refera
ln deblLul conLulul 709 8educerl comerclale acordaLe se lnreglsLreaza
valoarea reducerllor comerclale acordaLe ulLerlor facLurarll (411)

IAkMACII
1 Vanzar| facturate catre CIAS
1oL la sfarslLul lunll socleLaLea cenLrallzeaza reLeLele ellberaLe graLulL sau compensaLe lnLocmlnd
facLurl caLre Casa !udeLeana de SanaLaLe
ln flecare an se semneaza un conLracL cu Casa !udeLeana de SanaLaLe prln care socleLaLea
beneflclaza de un fond penLru ellberarea reLeLelor compensaLe sau graLulLe SocleLaLea nu poaLe sa
ellbereze reLeLe graLulLe sau compensaLe pesLe llmlLa acesLul fond
enLru luna mal 2009 conform 8aporLulul caLre C!S valoarea medlcamenLelor vanduLe pe baza
reLeLelor ellberaLe graLulL sau compensaLe esLe de 219367 lel ueoarece LoaLe sunL medlcamenLe cu
1vA 9 1vA colecLaLa aferenLa acesLor vanzarl va fl de 19761 lel

4111 239328
CllenLl"
707
venlLurl dln vanzarea marfurllor" 219367
4427
1vA colecLaLa" 19761

2 Incasarea pr|n banca a factur|| de |a CIAS
lncasarea creanLelor de la Casa de SanaLaLe se face ln conLul deschls la 1rezorerle Crlce farmacle
respecLlv socleLaLe care are conLracL cu Casa de SanaLaLe Lrebule sa alba conL deschls la 1rezorerle
penLru al puLea fl vlraLe sumele de banl cuvenlLe conform facLurllor accepLaLe de Casa de SanaLaLe
3121 4111 239328
ConLurl la bancl ln lel" anallLlc CllenLl"
18LZC8L8lL
ln cazul ln care o parLe dln suma nu esLe accepLaLa la plaLa dln dlverse moLlve aceasLa se va sLorna
prln Lrecere pe chelLulell
6388 4111 suma neLa (fara 1vA)
AlLe chelLulell de exploaLare" CllenLl" neaccepLaLa la plaLa
de caLre C!AS
ChelLulell cu alLe lmpozlLe Laxe sl varsamlnLe aslmllaLe
633 4427 1vA colecLaLa "
Suma ln rosu cu mlnus reprezenLand 1vA colecLaLa aferenLa creanLel neaccepLaLa la plaLa
9kCDUC1IA IN CUkS DL LkLCU1IL
C socleLaLe comerclala producaLoare de moblla lnreglsLreaza lnLro luna urmaLoarele cosLurl

chelLulell cu maLerla prlma scandurl cosL 300 lel
chelLulell cu adezlvl sl vopsele penLru moblla 30 lel
chelLulell cu suruburl sl furnlLurl 30 lel
salarlul unul munclLor 30 lel
aslgurarlle soclale penLru salarlul munclLorulul 10 lel
chelLulell cu reclama sl publlclLaLe 3 lel
chelLulell de proLocol lnLegral deducLlblle 2 lel
chelLulell cu LransporLul de la fabrlca la cllenL 3 lel
amenda AdmlnlsLraLla flnanclara 10 lel

CbllgaLla profeslonlsLulul conLabll esLe sa sLrucLureze cosLurlle de producLle sl sa deLermlne valoarea
de lnreglsLrare ln evldenLa conLablla a mobllel reallzaLe

oLrlvlL prevederllor de la pcL 32 dln ordln coroboraL cu prevederlle CMl nr 1826/2003 penLru
aprobarea reclzarllor prlvlnd unele masurl referlLoare la organlzarea sl conducerea conLablllLaLll de
gesLlune nu vor fl lnreglsLraLe ln cosLul de producLle chelLulellle cu reclama sl publlclLaLea
chelLulellle de proLocol chelLulellle cu LransporLul de la fabrlca la cllenL sl amenda prlmlLa

AsLfel cosLul de producLle al mobllel reallzaLe de socleLaLe esLe de 440 lel

lnreglsLrarea ln evldenLa conLablla
343 roduse flnlLe" 711 venlLurl aferenLe cosLurllor sLocurllor de produse" cu suma de 440 lel

lnchlderea conLulul la sfarslLul perloadel se efecLueaza prln arLlcolul conLabll
711 venlLurl aferenLe cosLurllor sLocurllor de produse" 121 roflL sl plerdere" cu suma de 440 lel

resupunem ca luna urmaLoare se vlnde moblla reallzaLa descarcarea dln gesLlune se efecLueaza
prln arLlcolul
711 venlLurl aferenLe cosLurllor sLocurllor de produse" 343 roduse flnlLe" cu suma de 440 lel

lnchlderea conLulul la sfarslLul perloadel se efecLueaza prln arLlcolul
121 roflL sl plerdere" 711 venlLurl aferenLe cosLurllor sLocurllor de produse" cu suma de 440 lel
Contu| 231 Imob|||zar| corpora|e |n curs de execut|e
Cu a[uLorul acesLul conL se Llne evldenLa lmoblllzarllor corporale ln curs de execuLle
ConLul 231 lmoblllzarl corporale ln curs de execuLle esLe un conL de acLlv
ln deblLul conLulul 231 lmoblllzarl corporale ln curs de execuLle se lnreglsLreaza
valoarea lmoblllzarllor corporale ln curs de execuLle facLuraLe de furnlzorl lncluslv enLlLaLl aflllaLe
sau enLlLaLl legaLe prln lnLerese de parLlclpare (404 431 433)
valoarea lmoblllzarllor corporale ln curs de execuLle efecLuaLe ln regle proprle neLermlnaLe (722)
valoarea lmoblllzarllor corporale ln curs de execuLle prlmlLe ca aporL la caplLalul soclal (436)
ln credlLul conLulul 231 lmoblllzarl corporale ln curs de execuLle se lnreglsLreaza
valoarea lmoblllzarllor corporale ln curs de execuLle recepLlonaLe daLe ln foloslnLa sau puse ln
funcLlune (211 212 213 214)
valoarea lmoblllzarllor corporale ln curs de execuLle scoase dln evldenLa (638)
valoarea lmoblllzarllor corporale ln curs de execuLle dlsLruse de calamlLaLl (671)
Soldul conLulul reprezlnLa valoarea lmoblllzarllor corporale ln curs de execuLle

Contu| 331 9roduse |n curs de execut|e
Cu a[uLorul acesLul conL se Llne evldenLa sLocurllor de produse ln curs de execuLle (care nu au LrecuL
prln LoaLe fazele de prelucrare prevazuLe de procesul Lehnologlc respecLlv producLla neLermlnaLa)
exlsLenLe la sfarslLul perloadel

ConLul 331 roduse ln curs de execuLle esLe un conL de acLlv

ln deblLul conLulul 331 roduse ln curs de execuLle se lnreglsLreaza
valoarea la cosL de producLle a sLoculul de produse ln curs de execuLle la sfarslLul perloadel
sLablllLa pe baza de lnvenLar (711)

ln credlLul conLulul 331 roduse ln curs de execuLle se lnreglsLreaza
scaderea dln gesLlune a valorll producLlel ln curs de execuLle la lncepuLul perloadel urmaLoare
(711)

Soldul conLulul reprezlnLa valoarea la cosL de producLle a produselor aflaLe ln curs de execuLle la
sfarslLul perloadel