You are on page 1of 2

Rogion III

Dcpartmcnt nf EducatInn
DIVI5ION OF BULACAN
Dr. Fc!Ipc Dc Jcsus NatInna! HIgh 5chnn!
Agnaya, IIaiidoI

UNANG MARKAHANG PAG5U5ULIT 5A FILIPINO III


Pangalan: Petsa:
AntasSeksyon: Marka:

I. Noli Me Tangere
Panuto: Basahin ng mabuti ang mga katanungan at bilugan ang titik ng tamang sagot.

1. Ano ang buong pangalan ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal?
a. Jose Rizal
b. Jose Protacio Rizal Mercado y Alonso Realonda
c. Jose Mercado Rizal y Realonda
d. Jose Alonso Rizal y Realonda

2. Ang taong nagpasimuno o nagbigay ng isang Handaan.
a. Don Tiburcio b. Kapitan Tiyago c. Tinyente Guevarra d. Padre Damaso

3. Ang tumatanggap ng bisita sa Isang Handaan.
a. Tiya Isabel b. Kapitan Tiyago c. La Campana d. Padre Damaso

4. Ang paring nanlait sa mga Pilipino at tinawag ang ating lahi na 'indiyo.
a. Padre Sibyla b. Padre Damaso c. Padre Putin d.Padre Guevarra

5. Saan lugar sa mundo nanggaling o nag-aral si Crisostomo Ibarra?
a. Amerika b. Aleman c. Europa d. Espanya

6. Ang parte ng manok ang napunta kay Padre Damaso na nagdulot ng kanyang pagkagalit.
a. Leeg at pakpak b. Binti at piso c. Laman loob d. Ulo at buntot

7. Tinatawag sa isang taong kaaway ng pamahalaan.
a. Erehe b. Filibustero c. ChiIlado d. Taksil.

8. Tinatawag sa isang taong kaaway ng simbahan.
a. Erehe b. Filibustero c. ChiIlado d. Taksil.

9. Hotel na tinutuluyan ni Ibarra.
a. Benidecte b. Fonda de Lala c. Fonda da lala d. Fonde de Lala

10. Sino ang mabait na ama ni Crisostomo Ibarra?
a. Don Tiago b. Padre Damaso c. Don RaIael d. Don Tiburcio

11. Ang magandang babaeng minamahal Crisostomo Ibarra.
a. Maria Clara b. Isabel c. Donya Victorina d. Pia


II. Tukuyin o ibigay ang hinihingi ng bawat bilang. Punan ang bakanteng patlang upang mabuo ang salita o ang
kasagutan.

12. Uri ng akdang pampanitikan na binubo ng sukat, tugma at tayutay.
U
13. Isang mahabang kwento ng pangunahing tauhan na hinahati sa kabanata.
O E
14. Akdang pampanitikan na nagsasalaysay ng opinyon at kuro-kuro.
AA A
15. Ang bayaning sumulat ng sanaysay na ' Ang Pag-ibig.
E I O J T O
16. Isang pagtatanghal na maaring mapanuod sa malaking dulaan.
A
17. Elemento ng tula na tumutukoy sa pagkapare-pareho ng huling tunog ng mga huling salita sa bawat taludtod.
G
18. Tumutukoy sa bilang ng pantig sa bawat sa talutod ng tula.
K
19. Bahagi ng liham kung saan maaring mong mabasa ang tirahan ng sumulat at petsa kung kailang sinulat.
A U A A
20. 'Mahal kong tatay,, anong bahagi ng liham ito?
B A T I N G P A
21. Bahagi ng liham kung saan maaring mabasa ang posisyon at lugar ng sinulatan.
A U U A

III. A. Tukuyin kung anong istruktura ng nobela ang inilalarawan ng bawat bilang.
( Balangkas, Tauhan, Tagpuan , Salitaan o Pagsulong Isulat sa patlang bago ang bilang ang tamang sagot.

22. Sila ang gumagalaw sa loob ng nobela.
23.. Lugar kung saan nagaganap ang nobela.
24. Istilo ng pananalita o pagsulat.
25. Ito ang dayalogo sa loob ng nobela.

B. Luha ng Buwaya: Panuto: Piliin sa hanay B ang tauhan na inilalarawan ng bawat bilang na nasa hanay A. Isulat sa
patlang ang titik ng tamang sagot. Letra lamang ang isulat.
Hanay A Hanay B
26. Ang pinakamalupit at pinakamayaman sa Sampilong. A. Bandong
27. Pangulo ng Samahan ng Guro at Magulang at ama ni Pina. B. Andres
28. Pinakamatanda sa Sampilong C. Pina
29. Katiwala ng mga Grande. D. Donya Leona
30. Ang tunay na sumunog ng kamalig. E. Dislaw
31. Pinuno iskwater at lihim palang eredero. F. Kosme
32. Huwarang guro at naging prinsipal ng Sampilong G. Ba Inte
33. Ang babaeng nakatuluyan ni Maestro Bandong. H. Ninet
34. Ang anak na babae ni Donya Leona I. Cely
35. Ang panganay na anak ni Donya Leona J. Mang Pablo
K. Jun
C. Moses, Moses: Panuto:Hanapin o piliin sa loob ng kahon ang tauhang ng bawat bilang. Isulat sa patlang bago ang bilang ang
tamang sagot. Letra lamang ang isulat.


36. Ang matapang at panganay na anak ni Regina.
37. Ang nag-iisang magandang babaeng anak ni Regina
38. Ang taong nagpapahuli kay Tony at ang nagpakulong kay Regina.
39. Ang gurong may tatlong anak at isang balo.
40. Ang matandang babaeng kapatid ni Regina Calderon.

IV. A. Pagsunod-sunurin ang mga sumusunod na pangyayari buhat sa nobelang 'Luha ng Buwaya sa pamamagitan ng pagsulat
ng bilang 1-5 sa patlang.

41. Ang pagtatayo ng unyon ng mga magsasaka upang labanan si Donya Leona.
42. Ang pagpapasunog ng mga Grande sa kanilang sariling kamalig.
43. Ang Sampilong ay isang probinsya at si Donya Leona ang nagmamay-ari ng malaking lupain dito.
44. Kinasal si Bandong at pumayag siyang maging prinsipal ng Sampilong.
45. Sinabi ni Ba Inte kay Andres na siya ang tunay na nagmamay-ari ng lupain ni Donya Leona.

B. Pagsunod-sunurin ang mga sumusunod na pangyayari buhat sa kwentong 'Kwento ni Mabuti sa pamamagitan ng
pagsulat ng bilang 1-5 sa patlang.

46. Ang pagkikita ni Fe at ni Mabuti sa silid-aklatan.
47. Si Mabuti ay isang mahusay na guro sa Filipino o sa pagtuturo ng Panitikan.
48. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabunyag sa loob ng klase ang tungkol sa kanyang asawa at
siya ay nakilala lahat ng kanyang estudyante.
49. Ang pagapapakita sa kaarawan ng kanyang nag-iisang kayamanan, ang kanyang anak.
50. Ang pagkamatay ng asawa ni Mabuti.

"Karunungan ang nag-ingat sa ama ng daigdig, ang taong mag-isang nilalang." Karunungan 1:1
, Regina b. Tony c. Aida
d. Ana e. Ben d. Alkalde