You are on page 1of 3

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

LAMPIRAN
7

CONTOH BORANG INSTRUMEN PEMANTAUAN


(SENARAI SEMAK)
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
Nama dan alamat sekolah : ____________________________________________
Mata Pelajaran : _________________________________
Panduan :
Tandakan ( / ) bagi pernyataan Ya / Ada
( X ) bagi pernyataan Tidak / Tiada
Bil
1

4
5

Perkara
Jawatankuasa Pentaksiran Berasaskan
Sekolah
*Carta Organisasi
*Surat Perlantikan
*Minit mesyuarat disediakan dan
diedarkan
*Jadual kerja pentaksiran
Dokumen Kurikulum dan Pentaksiran
*Surat pekeliling PBS
*Surat perlantikan pentaksir
*Sukatan pelajaran
*Huraian Sukatan Pelajaran
Rangka Jadual Kerja Pentaksiran
*disediakan
*diedarkan
*dipamerkan
Pelaksanaan Pentaksiran
*Semasa p&p
*Di luar waktu p & p
Portfolio Murid
* Rekod penyerahan eviden
*Borang pergerakan eviden
*Borang skor individu
*Eviden ( produk, artifak, rakaman)

Ada Tiada

Catatan

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

10

LAMPIRAN
7

Fail Pentaksir
*Borang skor individu
*Borang gted induk
*Disimpan dengan selamat
Fail Penyelarasan
*Borang maklumat pentaksir dan
penyelaras
*Borang penyelarasan skor
*Laporan penyelarasan
Kes-kes Khas
*Calon menumpang
*Calon pindah
*Calon sakit berpanjangan
*Kes disiplin
*Lain-lain
Status kelengkapan
*Saiz/kelulusan yang sesuai
*Utiliti (Bekalan elektrik/air) tersedia
*Keselamatan
*Susunatur
*Pengurusan dan kebersihan
*Kelengkapan dan perabut
*Alat tangan
*Mesin mudah alih
*Mesin pegun
*Stok dan inventori
*Bahan pentaksiran
*Stor bahan/ alatan
*Tempat penyimpanan eviden
Taklimat dan Pemakluman
*Taklimat kepada murid
*Taklimat kepada ibu bapa
* Surat pemberitahuan PBS

Ulasan Pemantau :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

LAMPIRAN
7

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________
Nama Pemantau : _______________________________________________________________
Jawatan

: _______________________________________________________________

Nama Jabatan / Sekolah :

_______________________________________________________

No. Telefon : _______________________________


Tandatangan : ______________________________
Tarikh : ________________