GI I BÀI T P HÓA H C B NG PHƯƠNG PHÁP

Tr nh Ng c ính - Cao

IS

ng sư ph m Yên Bái

1. N i dung Phương pháp i s giúp chúng ta gi i ư c nhi u bài toán hóa h c ph c t p, và

là m t trong nh ng phương pháp ư c s d ng ph bi n hi n nay, b i vì phương pháp i s có ư ng l i r t rõ ràng, h c sinh th c hi n. Như c i m c a i ph c t p ,

phương pháp này là: trong m t s trư ng h p d n én nh ng bi n n ng n v phương di n toán h c, làm m t i nh ng tính ch t

c trưng c a hóa i s có th

h c, làm gi m kh năng tư duy hóa h c c a h c sinh. Phương pháp chia ra m t s bư c như sau: Bư c 1: Vi t t t c các phương trình ph n ng có th x y ra. Bư c 2: Bư c 3: i các gi thi t không cơ b n sang gi thi t cơ b n.

t n s cho lư ng các ch t tham gia ho c t o thành trong

phương trình, d a vào tương quan gi a các n ó trong các phương trình ph n ng l p ra các phương trình i s , bi u th các d ki n ã cho.

Bư c 4: Gi i phương trình hay h phương trình và bi n lu n k t qu (n u c n), r i chuy n k t qu cơ b n sang d ng không cơ b n (Tùy theo yêu c u c a bài ra). 2. Áp d ng: Bài t p 9: Cho tan hoàn toàn 11gam h n h p X g m Al và Fe trong dung d ch HCl, thu ư c 8,96 lít H2 ( ktc). Xác h p. Bài gi i Phương trình ph n ng: Al x Fe y
1

nh kh i lư ng m i kim lo i trong h n

+

3HCl

AlCl3 + 1,5H2 1,5x (mol) FeCl2 + H2 y (mol)

(1)

+

2HCl

(2)

Cách m t :

t n là s mol ch t c n tìm

G i x và y là s mol Al và Fe có trong 11 gam h n h p, theo gi thi t ta có : S gam h n h p = 27x + 56y = 11 M t khác, theo phương trình ph n ng (1) và (2) : S mol H2 = 1,5x + y = 8,96/22.4 = 0,4 Gi i h phương trình (3), (4) ư c : x = 0,2 mol Al y = 0,1 mol Fe Cách hai: S gam Al = 27.0,2 = 5,4 (gam) S gam Fe = 56.0,1 = 5,6 (gam) (4) (3)

t n là s gam ch t c n tìm : G i x và y là só gam Al và Fe trong 11 gam h n h p S gam h n h p = x + y = 11 (5)

Theo phương trình: 1 mol Al 27 gam Al x (gam) 56 gam Fe y (gam) 1,5 mol H2 1,5 mol H2 1,5x 27 (mol)

1mol H2 y 56 (mol)

1,5x 1,5x + = 0,4 27 27 Hay : 28x + 9y = 201,6 T ng s mol H2 = Gi i h (5) và (6) ư c : x = 5,4 ( gam Al ) Cách ba: ; y = 5,6 ( gam Fe )

(6)

t theo m t ch t r i suy ra ch t th hai G i x là s mol Al, y là s

mol H2 do nhôm t o ra, theo phương trình ta có : y = 1,5x
2

(7)

S mol Fe = S mol H2 do Fe t o ra 11 – 27x = 0,4 – y 56 Gi i phương trình (7), (8) ư c x = 0,2 mol Al ( ng v i 5,4 gam ) S gam Fe = 11− 5,4 = 5,6 (gam) Qua bài t p trên ta th y r ng dùng phương pháp i s cách t nd n n (8)

h phương trình ơn gi n nh t là cách hay nh t. Thông thư ng ta ti p là s mol ch t c n tìm.

t n tr c

Bài t p 10: Cho tan hoàn toàn 5,4 gam Al trong dung d ch HNO3 thu ư c 2,24 lít ( ktc) h n h p khí X g m NO và N2O. Tính th tích m i khí trong h n h p X. Bài gi i: Phương trình ph n ng : Al x 8Al + 30HNO3 y G i x và y là s mol Al tham gia ph n ng 1 ,2 S mol Al = x + y = 0,2 S mol X = x + 3y/ 8 = 0,1 Hay: 8x + 3y = 0,8 Gi i h ư c: x = 0,04; y = 0,16 (4) (3) + 4HNO3 Al(NO3)3 + NO + x 8Al(NO3)3 + 3 N2O + 15H2O (2) 3y/ 8 2H2O (1)

Th tích NO = 22,4x = 0,896 (lít) Th tích N2O = 22,4.3y/8 = 1,344 (lít) Ta cũng có th t tr c ti p s mol NO và N2O là x và y (5) S mol X = x + y = 0,1 S mol Al = x + 8y/3 = 0,2 Hay: 3x + 8y = 0,6
3

(6)

Gi i h

ư c: x = 0,04 y = 0,06

VNO = 22,4x = 8,96 (lít) VN2 O = 22,4y = 1,344(lít) t s mol Al tham

t tr c ti p cách tính ơn gi n hơn, tuy nhiên ta có th

gia ph n ng 1,2 là x và 8y,.Ta có h phương trình ơn gi n hơn; x + 8y = 0,2 x + 3y = 0,1 Và d dàng gi i nh m y = 0,02 và x = 0,04. Tùy t ng trư ng h p t n cho thích h p, ó là kinh nghi m c a ngư i h c Bài t p 11: Th c hi n ph n ng nhi t nhôm v i 9,66 gam h n h p X g m FexOy và nhôm, thu ư c h n h p r n Y. Cho Y tác d ng v i dung d ch NaOH dư, thu ư c dung d ch D và 0,672 lít khí ( ktc) và ch t không tan Z. S c CO2 vào dung d ch D l c k t t a và nung ch t r n. Xác Bài gi i: Phương trình ph n ng: 3FexOy + 3a 2yAl 2ay yAl2O3 + xFe ay 3ax (mol) (2) 2Na.[Al(OH)4] + 3H2 0,02 2Na[Al(OH)4] 2ay Al(OH)3 + NaHCO3 (2ay + 0,02) (mol) Al2O3 + 3H2O (ay + 0,01) (mol) nh, ta d t (5) (4) 0,03 (mol) (3) (1) n kh i lư ng không nh công th c c a oxit s t và kh i lư ng các ch t trong X. n dư (7) (8)

i ư c 5,1 gam

2Al + 2NaOH + 6H2O 0,02 Al2O3 +2NaOH+3H2O ay Na[Al(OH)4] + CO2 (2ay + 0,02) 2Al(OH)3 (2ay + 0,02)

FexOy ph n ng h t và trong phương trình ph n ng có h s xác hơn. Theo gi thi t ta có:
4

s mol FexOy là 3a, thì vi c tính s mol c a các ch t ph thu c tr nên ơn gi n

S gam X = s gam Y = S gam Al2O3 + S gam Fe + S gam Al(dư) = 102ay + 56.3ax + 27.0,02 = 9,66 Hay: 28ax + 17ay = 1,52 S mol Al2O3 = ay + 0,01 = 5,1/102 = 0,05 Hay: ay = 0,04 T (1) và (2): ax = 0,03 Ta có t l : ax = 0,03 ay 0,04 hay x = 3 y 4 (7) (8) (6)

V y công th c c a oxit Fe3O4 a = 0,01 s gam Fe2O3 = 232.3a = 6,96 (gam) S gam Al = 9,66 − 6,96 = 2,7 (gam) Phương pháp khác: S mol Al (ban u) = 5,1.2/102 = 0,1 mol (2,7 gam)

S mol Al (ph n ng nhi t nhôm) = 0,1− 0,02 = 0,08 S mol O (trong FexOy) = s mol O (trongAl2O3) = 1,5.0,08 = 0,12 S gam FexOy = 9,66 − 2,7 = 6,96 g. S gam Fe = 6,96 − 16.0,12 = 5,04 (g) hay 0,09 mol Fe S mol Fe: S mol O = 0,09 : 0,12 = 3: 4 Bài t p 12: Cho 8 gam h n h p A g m Mg và Fe tác d ng v i 200 ml dung d ch CuSO4, n khi ph n ng k t thúc, thu ư c 12,4gam h n h p r n B và dung

d ch D. Cho dung d ch D tác d ng v i dung d ch NaOH dư l c và nung k t t a ngoài không khí Hãy tính: a) Ph n trăm kh i lư ng kim lo i trong A. b) N ng mol/lit c a dung d ch CuSO4. n kh i lư ng không i thu ư c 8 gam h n h p g m 2 oxit.

c) Th tích NO thoát ra khi hòa tan B trong dung d ch HNO3 dư.
5

Bài gi i: Phương trình ph n ng : Mg + CuSO4 x Fe z x + CuSO4 z MgSO4 x FeSO4 z + Cu x (mol) + Cu z (mol) (2) (1)

Dung d ch D g m: MgSO4 và FeSO4 H n h p r n B g m: Cu và Fe dư. MgSO4 + 2NaOH x FeSO4 + 2NaOH z Mg(OH)2 x Mg(OH)2 + Na2SO4 x Fe(OH)2 + Na2SO4 z MgO + H2O x Fe2O3 + 2 H2O 0,5z u, z là s mol Fe ph n ng (7) (6) (5) (4) (3)

2Fe(OH)2 + 1/2O2 z

t x và y là s mol Mg và Fe ban S gam A = 24x + 56y = 8

R n B g m (x + z) mol Cu và (y − z) mol Fe dư S gam B = 64(x+z) + 56(y − z) = 12,4 Hay: 64x + 56y + 8z = 12,4 S gam oxit = 40x + 80z = 8 Gi i h phương trình (5), (6), (7) ư c x = 0,1 ; y = 0,1 ; z = 0,05 a) S gam Mg = 24x = 2,4 (gam) chi m 30% S gam Fe = 56y = 5,6 (gam) chi m 70% a) N ng mol/l [ CuSO4] = x + z 0,2
6

(8) (9)

= 0,75M

c) R n B g m: (x + z ) = 0,15 mol Cu (y − z ) = 0,05 mol Fe dư Tan hoàn toàn trong axit theo phương trình ph n ng: 3Cu 0,15 Fe 0,05 + 4HNO3 Fe(NO3)3 + 8HNO3 3 Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O (10) 0,1 (mol) + NO + 2H2O 0,05 (mol) Th tích NO = 22,4(0,1 + 0,05) = 3,36 (lít) Tuy nhiên có th lư ng t h n h p A t x, y là s mol Mg và Fe ph n ng s gia tăng kh i h nh pB ( 64x − 24x) + ( 64y− 56y) = 12,4 − 8 Hay: 5x + y = 0,55 S gam oxit = 40x + 80y = 8 Hay: x + 2y = 0,2 Gi i h (12) và (13), ta ư c : x =0,1 ; y= 0,05 S gam Mg = 24x = 2,4 (g) S gam Fe = 8 – 2,4 = 5,6 (g) Rõ ràng theo cách t th hai d n n h phương trình ơn gi n hơn nhi u. Bài t p 13: Cho 20 gam h n h p X g m Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 tan v a h t trong 700 ml HCl 1M, thu ư c 3,36 lít H2 ( ktc) và dung d ch D. Cho dung d ch D tác d ng v i NaOH dư, l c k t t a và nung ch t r n Y. Tính kh i lư ng c a Y. Bài gi i: a) S mol H2 = 3,36/22,4 = 0,15 (mol); S mol HCl = 0,7 (mol); Ptpư: Fe 0,15 + 2HCl 0,3 FeCl2 0,15 + H2 0,15 (mol) (1) n kh i lư ng không i, thu ư c (13) (12) (11)

7

FeO + 2HCl x 2x

FeCl2 x (mol) FeCl2 y 2FeCl3 2z (mol)

+

H2O

(2)

Fe3O4 + 8HCl y 8y Fe2O3 + 6HCl z 6z FeCl2 + 2NaOH (0,15 + x + y) FeCl3 + 3NaOH 2y 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O (0,15 + x + y) 2Fe(OH)3 (0,15+x+3y+2z)

+

2FeCl3 + 4H2O (3) 2y (mol) 3H2O (4)

+

Fe(OH)2 + 2NaCl (0,15 + x + y) (mol) Fe(OH)2 + 2y (mol) 4 Fe(OH)3 (0,15 + x + y) Fe2O3 + H2O 3NaCl

(5)

(6)

(7)

(8)

0,5(0,15+x+3y+2z)

t x, y, z là s mol FeO, Fe3O4 , Fe2O3 trong h n h p Theo gi thi t ta có h phương trình: S gam X = 56.0,15 + 72x + 232y + 160z = 20 S mol HCl = 0,3 + 2x + 8y + 6z = 0,7 Hay: x + 4y + 3z = 0,2 S mol Fe2O3 = 0,5(0,15 + x + 3y + 2z) H n h p g m 4 ch t phương trình vô (9) (10) (11) (12) n

c l p mà ch có 3 d ki n, v nguyên t c d n

nh. Trong h này ch có nghi m dương nhưng không nguyên, tìm ư c s mol Fe2O3 ta ch c n

nhi u h c sinh s b t c không gi i ư c. bi n

i các phương trình làm xu t hi n t ng (12) là ư c. Ta dùng phương ý r ng :

phápghép n s ,

S gam X = s gam Fe + s gam O = 56( 0,15 +x +3y + 2z) + 16(x + 4y + 3z) = 20 K t h p v i (11) thì ư c:
8

(0,15+x+3y+2z) =

20 −16.(x+4y+3z) 56

=

20−16.0,2 56

= 0,3

S gam Fe2O3 = 160.0,5.0,3 = 24 (gam) Cách gi i khác: Ta có th tìm s mol Fe ( ơn ch t và trong h p ch t) có trong thành ph n c a h n h p X, r i suy ra s mol Fe2O3 S mol HCl hòa tan Fe = 0,3 (mol) S mol HCl hòa tan các oxit = 0,7 − 0,3 = 0,4 (mol) C 2mol HCl l y i 1 mol nguyên t O t o ra1mol H2O, cho nên: S mol O (trong oxit) = 0,4/2 = 0,2 ( ng v i 3,2 gam oxi) 20 − 3,2 S mol Fe = = 0,3 (mol) 56 0,3 mol Fe 0,15 mol Fe2O3 ( hay 160.0,15 = 24 gam )

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful