You are on page 1of 17

v

'MOARTEA LUI Mll1AIL

Mlhail a rmrrit si eu ri!tacesc ca 0 umbra care • pierdut suflet ul. .., 0, Medi terana r Nu te Ina! ]11 besc: 'I'rei ani rindul. -121i-a cersit un mic cU]Cl1~, scaldat in sonre, t refuzat, tu care esti a~a de generoasa cu p,adu chil .~i CU, naplrcile. El ~ fnnta rara, a carui prezenta pe pamint e dintre acelca care justifica $1 indreapta grcselile Crea .... tiunii ~ n-a putut sii-$i gaseascii Ul1 sarman eoltisor sub soarele tau, pentru ca sa-~i dezrnorteasea oaselc inlemnite de boala. 'Uft .. '·~ri.:atanu-I altceva decit 0 escroch arie di vlna. . . N e-arn desparfit pent ru totdcauna, intr-una din zilele lunii august 19'09, 13. Braila, Mergea incovoiat, snrijinindu-se pe un baston. Obrazul lui pamintiu transpira mereu broboane de sudoarc ,gtasa. 'I'usea, expectoratia abundenta, i curmau rils1Llflarea. 'I'otusl, tinea sa-rni vorbeasca destul e des, dar TIU putea 8-0 faca decit stind [os, Il ascultam, ingrozi t, nevoind sa cred ochilor ~i ure ... ehilor mele, Mihail pleca.; Mihail murea .. . Ce rna mai ~ putea face s~i continui a dori vlata ? Cred ca ~i dlsperarea asta e tot 0 minciuna ! Imi dau eama astazi, cind, dupa patru ani, continui totusi sa aiesc '~i sa sper mereu ca voi primi vesti de la prietenul eu. OTi~ el mi-a spus-o raspic.at~ la- pleearea vaporului re Odesa '~~,Sa,stil, daca 0 sa i'ntlrnpinam furtuni, daci
"

:a trebut sa sufar prea mult, am sa m.... arunc
~

in mare -

_____~

3HD

u n-a.i sa mAi ptil1.1e~ti, mcio ala~ nimic de la mine. Altfel, am, sa~ti scriu de indata ce sosese la Odesa, apoi de prin toate ora-cle rnai de seama care SU11t semanate in drumul m=u pina la Kazan ''. Mi-a SPitS cuvintele astea in 19'-IH.,ACLtm suntem in 1913~ Si eu astept mereu acea prtma scrisoare din Odesa, Decl, oasele celui mai mare dintre prictcnli mei, se ocH11nesc In Iundul Marii N egrc ~
tU numai in cazur acesta

Mi se rna]. intirl1}]la ~i acum, de 111ai multc ori pe 'lin mergind singur pc strada, sa ina Intorc bruse .51 sa privese la stSnga mea: in partea asta obi511U1a sa stea rviih.ai1~ lntut:cle.a\lM .. In partsa asta l-am simti t, timp de sase an l. Chiar ~n.vremea aeclor scurte .rvacante nrietenesti" -=- cum t numeam noi bosumflurilc noastl'€ satl(lespai'~irile de-o !llna sau doua ~ suflctul lui era vesnic prezent Ia stinga In2El~AUt de prezent, incit nu incetam de-a avea lungi C011,\7or biri Impr eun a", Cacl, niciod a tii~ turile noast re 11-3U pu tu L sa 11e faL:a eel Sil u! tUTIl cit eram de lcga~i unul de celalalt. LegatLu Alci notiunilc rl'-ragoste p1 !e1'e1tie sunt ncpufincioase Crt ~a l.arIlllreasca l€g~itul:a su llntelor noaetrc. Acosta era un f(;l 81 nostru de-a trilL Putuscm sti DC' incredlntiim, de-n
r'~

Jr_

J

l

lungul an llor, C:l nlmiinul nu eram de Iolos ~i nimeni ~1u n~_~ era, in masura in care ue sjrt1.\83.11111.oi,unul celuilalt, , Consta tarn, in j urul 110S tru, eEi oamen li se iubesc ~i pot inccta de-a sc mai iubi, Allii se desparteau, uneori. tot iublndu-so ; cole mai adesea, din, CaU7.8 unci neVCS·l.0 gilc.;cvi toare. Dar, intr-un Ct. z ca. si 111. celalalt, n epasa rea. a uitarea, chiar ~ dupa un timp oarecarc - acopereau cu lintoliul lor' ochi i care se iubiscra alt[ldata. a ,! desertaeiunea iubirli, tu nu esti nimic altceva decrt desertaciune ! Sla Vt. Creatorul ui : in; rna mea a ell ~ noscut inima lui Mihail, a CU110SCUt iubirea tare strivestc sl inliiturii totul, '~i trium bl pe deasupra intregii necurati], a. noroiu lui din. care s untem facu ti 'I'rlum Li. val aSHdind eu broboane de ulei Srlllt~ca Iata lui Mihail, in ziua despart=irii noastre ! Imi dadeam seama de aceasta birui n \ r~,mal ales 1)1 vremea tncercarilor la care ne S up U neau eer ~ rile noastre, u urmate de cite 0 desparjire, Acestea au fbst epocilc cind
I

j

t

si Irica de moarle .-HU intunccat eonetiinta, - irnpingindu-l s~~:)i cnute sta~)i"f.!a, cin.. lingii alcovul patroanei sale nct(}~c'i1.uiL'"C d in Cairo, evrelea multlrnllionara .~i catolica, co era saonverteascu Ia ea tolicism, cin d lill!~.tl cal uJ';arul de Ia

e-arn iur 1t mai 111U" ;; ·a,lea ara umr ra, l:ntr-o ill C ,e.. ere depli na. Sulletele noastro I tnstngcrate se ctruta u tunci ~i sc re{~a:;.e.au, cu usurinta cu care rindun e1(21 i.~t e egasesc cuibul. Simteam inima lui Mihail zvicnind ta tinga mea, El 0 simtca, pe-a mea, la drcapta lui. Ni(li lH.l. ~lde r.agaz intre forte] e nem urltoare r Ce putoau, oaro, s5 spuna sufletelc noastre, 'in aceste onvorbiri tacute ? Nimicuri.; Nurnai prostli L. Sunt . sUizi un om care se apropis de trcizoci d8 ani, am vaga ... , ondat, timp de sase ani. in lungul si-n latul Medi teranel, III eltit D1uIt, a111vazut mult, am sirntlt mult sl-mi dau erfect seama ca" d~~cu e adevarat ca. stiinta Iui Mihail lnil ubjuga totdeauna, Ct1 ideile ~i convingcrilo Iui mi le nsuseam adesea - nu era totusl Iatura asta a individuait.atii lui, aceea care ar fi putut sa Indreptateasca draostea mea un:ici.i, pent ru el - dupa cum, La ilndu-i, lnil ubea eu .aceeasi purcre, dar nu pentru cine stie ce insuslrl -eale, puternice, nestramutate. N u ! Eram pl ini dee 0]1 tra z1.2er i. L1; j n cop u f ell rna i
,

JI

udt deeit el, Apoi. cind tuberculoza

a~!rez, neatins, in sulletul meu, ttl mornentele aC210a mi-aminteam de .hioasa" care cltea P(J Ja cloC, in original, in elnttu~ie' a burmlui Kir Nicola. I'Vla ~il1d-ealll artir lu, tic tini'u' n obi 1, ratE'u:i tor volunlar,
I

fiilt u- Mtm te $,1 ch iar in bra tele hutc lLi esei d ~~ la La cu L r 'arat, a trebuii Sa lupt mul U cu mine insuml, co ~ii ina1.ur uritenia carc-i cntropca Irumoasa fig·ura $i sa-I
'L ••

sluaa ...JAo ul murriara plaIa Iungul sau sup un indu -se uluror muucilor silrrice pen Lru 0 bucata de pline. IVLai aruneam 11:1 t~ltg(·l'ul balantei acal cult al Fl'1..Ul10S1!1lti sl £11 inohri, pe care Mihail il profesa, ill ciuda odioasci sate izerrl trupesti, acel cult care in tarea propria-mi (;1'£"i'nta ~1 rna salvii din ghcarcle disperfieil, intf'-o vrcme a 01esc en t.ei mele, eind ~ de Ia 111.[t ica-mea pina 18. III tim Llnlatra betivana - tonta mahalaua sc unise Impotrl v lea, ca rna declare nebun,

sa

C'on,topit atunci, 1a un DC, des.llnele nOBS re .. I~_ to tul, Su fl etele noa stre n-aveau sa.... spuna mare is. ~i ucru. lmi inchlpui ca, in eternltate armenia provtne din tace:l'ea absolute, Cu vintul P;?tC ~~aie 0 pedeapsa, pe care I Durnnezeu a aplicat-o singurului animal Jncrezut de pe
,pan1int

hranea cu dr3gost~ ba cliiar nici p~'ezcn~a . oastru rnateT~.ahl,t ci numai faptul c~i flin tam unul 'in sufletul celuilalt, 0 intelegere desavir~itii. se crease, probabil, intre nci, _, cine _7ti.e in ce moment al vletii noastre CQmun e. Ponte chiar in clipa ctn d ne-.8.1TI ,int:ruci$'at prl .... , iuile pentru Intiia oara. De'-8 ..tunci, vorbirea ne-a f"Hl1it i Indeparta t. adesea. ~raC'Qreat n.ciods tao C2:ci convorblrile noastre obisnuitr nu difcreau ca atmosfera de cele ale nurttorilor, pen tru ea, depuneam aceeasi l:;unavaintii sl tloza de mindri e. Nu eram, dear. niste sfirrti. ~iJ mal ales, nu trebuie sa se uite piatra de incercare a pr ieteniei noastre : Bal1111. Banul ciytigat ~i chel tuit in devalana~ie .. e cite ori nu ne-a ot!'nvi t sufletele ! $i UNU} st altul ne-am acuzat, pe nedrept, de egoism, Cuvinte grelanc-au
~"1rE~

Nu convorbirea era rnotorul prietenia dintre mine ~i Mihail,

scspat.

Dar, oricare ar fi fast miezul nelntelegerli, niciodata n-a fast in stare C~, ~a~tearg'a din constiintele noastre acea ntrcpatrundere sufleteasea, pe care 0 sirriteam fara, peeche, ill lungul fir al prieteniilor noastre facute in ultrmii ere ant. Mereu la ~tin~a mea, de aproape sell de departe ... De departe, chiar si mai bine deeit de aproapc ! Tirnp de sase ani de-a rindul. Estc dcci adcvarat, ea nimic din ce exista pe Iumea asta u exista in cealal La, ! Sufletul lui 1\[ihail nu mai are ne ... , oie de acela pe care hirea mea iI tine zalog, Nu-l mal simt delnc, la stinga mea. Dimpotriva, simt perfect ruptura otala, spulberarea orlcarui acord. Sufletul sau nu nJA mal 'll'ea~ El trebuie sa Ii de1,cnit altceva. S-o. fi unit, pc de-nrcgul, Ctt totul. $i aeest tot~ care nu-l al nimanui, trebuie sa fie Ioarte deosebit de ceea ce este al meu ~i al tau,
Acum s-a [,soravit ~
" ..I

Imi dau seama blne de ceea ee spun, Sufletul mou , susi ma ajuta sa inteleg .. Acest suflet care nu mai este entru mine ceca ce era pe vremaa cind i.riHa M iha il. I Insusi ~i.:a,sehimbat felul de-a, fi, din cllpa cind sutle ... 11 prietenului men s-a dezrobit de apasarea humei. Sufletul meu a eU110,5cut eu precizie data acestei Iiberari, !\i1-a nstiintat, ehiar, fntii n-am voit s,a cred, Iar cind am nteles adevarul, d'Llp'a ease 1'LlJ1i de asteptare dezn.._~da.i"" "uita~ sufletu-mi paru strain sau C4 $i C'11111 ar fi._ Iost bol,av .. Sau adormit, Nu-l m.ai simtii vibrind penult aceasta vi.ata puternica, ce se tinea vesnie La. StiIl~.a. mea. Fu . asa, din eauza ea la strnga mea nu mai era dccit o prapastie intunecata. M'erg" acum, de-a Iungul acestel hrube fioroase. Si, ee fenomen ! Redeviu, incet-Ineet, fiinta fara rest, .e-acum noua ani, asa cum erarn Inainte de a cunoaste pe , ihail, cind nu.mai stiam ce sa ered de mine insumi, Totusi, daea Ia stlnga mea e rieantul, la dreapta mea Iurnea, Dupa ce am cimoscut pe Mihail, Iumea asta nu-rni . ai parea atit de uritii" de dusmanoasa, In arlee caz, 0 1'11"0 ii a~.a cum era '" Astazi, viata imi 'pare mai strainS. C:1 rriciodata. Un om o apropiase de mine, Acelasi om, disparind, .a indepartat-o~ [imic din tot ee am simtit sit iubit In timpul vie1~l mele u Mthail, nu mal simt ~i nu mai iubesc de cind r5t!cesc Ingur pe lume, Sentimerrtul acesta n-are nimic vag [n el, Inc-ep chlar a n1A intreb daca Mihail a fost 10 realitate sau numai 0 paritie halucinanta, Daca a fest I{) realitate, atunci ea . ste asemanstoare celet a lui Christos, Iisus nu s-a mal epetat, in 'viata. Nici Mihail, D-e patru ani de zils, ell cit n aut mai .sprig printre oameni, ou atit imi dau seama 'a. este inexistent. Trebuie sa existe, deci, suflete de sal~"'" a.toare, pe care Dumnezeu Ie trimite printre oamenl in ilele mari ale vesniciel Iui, • Slngura dragostea noastra e 'in stare sa reeunoasca ceste suflete, Ea, singura, poate sa. Ie urrneze, caci ele, a:ra sa see asernene ell clneva, se confunda cu orice : chlar .i cu. vltele unui staul, . Dar vai , AeeastA dragoste .......... ne ajuta. sa care erim sufletele de zile marl ale Vcsniciei - nici
I
o

re Jl1in e e z ni.ce,. a tJ:eapta a inillt~rii coresp undo -0 scara a mijloacelor, .. Odata cu di spar it.ia 1uil\qih~1il 'picrir! si mijloaeele mele de a iubi un om, asa cum lubesti un Dumnezeu. ~j nu stiu ce lipse-:te mal mul t pe pfunint :, accsti Dumnezei ai vletii sau dragosteo pe miisura lor? Pentru mine, ambele venira ~i se dusera pe aceleasi cai tainlce, A Iost doar 0 vizita,' Care a durat noua ani si-mi f~...

ne este acoroata

pentru

sarbatoare. A pierit ca 0 eelipsa !' Revenii Ia oamenii de toat-e zilele ~i la aceasts dragoste de c-are el se serves &1 s.a..;,o~i dezmorteasca clolanele, Acum total 0 caldut, Sufl e tul mcu faco asa ea ~i cum n-ar Ii Iost vorba i'lc 11iI11ic; Dormttcaza. Romine mut 111 fata Intrebarflor mele, Pen tru el, toate situatiile SUl1t acceptabile, deoarece pasul sau e 111 ritm eu 'lesnicia ~i pare sa nu-si aduea eminte de nimic,

cusern diatr .... uisa a obisnuinta, Crezui C'fl nu putea sa fie altfel, Dar de unde f Nu lUS8S€ dccit marea mea zi d

· .u vearn

toa lP. mot ivcle sa cred in maretia cxisten ~ei. Astazi nu mal am nici unul, IVUircgascsc 111 mijlocul aeelei lumi, dinaintea lui Mihail. Nu mat vad In [urul meu decit oamenii de to tdcauna si de peste tot, care! trul esc pentru ca sa manince ?i sa se irnnulteasca. Nu-i uriisc, dar nici nu l1fla, interescaza. Nu SU11t obisnuit sa pri vese viata ca. 0 iesle ~10 crescatorie. Netag,aduit; ~titl e5, omenirea face' tot ce poate ca sa nu se mai tir.a&ca pe burta, dar marturisesc ca .sJor·tiirile ei in directia asta nu-mi produc dcci-l mila, Nirnic mare nu se face cu sfortart. tnaltaxile c~ill~edivinitate SUl1.t Imnuri de Iumina, Nu. m iI'OS a ul ei.

care mcrg cu pas obisnuit .,:i care-mi am intesc de IVLihail ...._"ell sufar. Vcsnicla mea e ziua de care rna ... izbesc~ rind n1.a trezesc dimineata .. Pe vrcmea clnd Mihail era realitatea mea, traiam _in • r-itmul ei. Ea lncepu din ziua III care i1 doscopcnii In placintavia lui Kit' Nicola si 8fi1"$1 in ziua in care Ina pi1:rasi pe chelul debarcaderului d!n ·Bril.ila.. In tot aeest rastimp Dar
CU~

. C un cum a aat _ un1nezeu~ aude r;;i nici mustrar-l. 1,,"1.1. in puterea moa sa fiu mare stc\ Prln urmare, e :ji natural ca sa nu .... simt mediccntatea mi lata Iegea vU.IgUILli" Ea nu e Soi a mea. Die ce am Iost ell slnsrurul care am ~ id"enliR'jeat po l\IIiJL:lI1, de La prima aruncatuvii d~ ochi ~ Ceva si 111-ai mul t :: d~ cc am Inst eu singu rul care l-am eerut victii si l-am ~au tat ? C~~ci fill te ustenr-si.i decit penb~u lucrtnl de care nu tc-ai indoit nlciodata. ~ intocmai ca si ~
OJ

.

singurul care sufar atit de 11(11-11t, cit abia im i, mai recunose propriul sutlct '? . Ah l ce trist cste sa to vezi iara!5i soufundat in » ia1.a obisnuita, dupa ce, un tirnp, te-al bucurat de cea excepf" . '"iona I'" . ar " Prietenla fj eearuia pen tr LI fiecare sau a tnt urora .pen rtru toti, Prietenia, simtire secundara, care isi a!?tea pt ill, [lind ul ca sa fie in tro dusa. .. . Asta e totul de care pot s,n ." dispun ~: i'r~.(;;~nldeeit sa ~ talqg .. Varietatea e mare si pen lru toate ,gt1stltrile~ de Ia pr iotcnia cu cuti tul la biiu, pina Ia pr leten ia socialista standard .. 'I'oate stiu sa astcpte. Un dcfccl de mure insemn.itate, , . E, dealtfel, slngurul cusur pc care 1i-I IT'prd~ez. Dcoarece atunci clnd e vorba de d:rrl!--,oste nu in ~t~Je_g"dccit una sin gUI',a : aceea care trcce irrtiia 111 toatc in rcbarile vietii. . De ce oare Dumnezeu 0 fi faeut ill domoruul senti me,ntelor, ccea ce .noi oamenh Iacem in domeniul hainelor de gata : 0 8u1.a de "COstu~111.e; uuul mai prost de-cit celalalt '. Omul putea sa traiasca ~i 8.S. moara Ia IeI ca ani nul ele, care nu sunt lipsrte Ide noblete in slrnplicitatea lor ~i 111ld' rnai putin .crude decit omul, caci ele rru stiu sa ehlnulasca. Sa fi2, oare, pentru noi un scmn de superloritate sau mai ...... .... ...' t curiri d a me t ca I"" ana, aces st.~ b ogaue die sen. t'irnen t.e - pe cit de f.elurirUi pe atit de ffil"b1 nici urn Iolos - ~i de care dispunem in viata noastra de ficce zi ? Dar gtndu ril e Creatorului sunt de nepa truns, Eu $; Mj hail ri-avcam deci t ~a"'"i mul tu mim pel} Ttl. hat irul C8 nl ~-a f.aJcut,.de-a ne fi inzestrat cu 0 putere de iubire care , apl'opie pe om de divlnitate. Iubirea n -are n tm ie pamin ...

Inventatorii de geniu care, de, fapt nu des",:op~l'a, nimicl 13.:1r" cind ml-arn pierdut prletcnul, de C(_3 numu i eu sunt azi,

c.J,

I

·95

tcsc. Ea nu da simtir+lor noastre nici Eiucuriatnici 5UJ e rinta celorlalte sentimente sau pasluni, Eo. nu exalteaza ~il n~ci nu blciueste, eaci tarimul ei este sufletul. Dragostea este in intregime facuili din calm ~.i egala, con tinui tate,
J

Sa povestesc acum sfirsitul lui Mihail, El nu s--.a mai in tors in Egipt dectt 0 singul·1t data ~ in iarna an ului 1008-190'9. ~f.J_ intovar,asii bineinteles. Plecaram mai tirziu en de obicei, din 'cau-za. irnprejurarilor. pux.asin "Hot~lul .Bo'b~8CU.'~, in scptembrie, prietenul meu eazu bolnav de gripa ~] trcbul sa se tn.gri}eascii pi'os. la mijlocul lui cctombrre. Apoi, tocrnai clnd era restabilit ~i gata de plecare, se porni 0 vrcme rea. Toata toamna, pina la Sf'. Nieulae, Iu tngrozitoare. Asa ca furam silit; .sa stam lao ca1durici:i, linga buna mea marna, care S8 simtea ferieita. Ziarele TIe aduceau, de pee intinsul marilor, cele mal rele ~tiri fur-tuna bintuja aprcape fara ; incct are. 1\1 ihail erapa de necaz. - Atitea zile frumoase pierdute ~ spunea ell' . privlnd ploaia amestecal.a cu zapada, care biciuia geamurile .. N~avuranl incotro ~i ne resemnaram. Mihail suf'erea prea rnul t ,de r.au de mare. ca sa lie aven L uram pe-o ase .... ' rnenea VI erne. Citiram eu nemiluita [ucaram adesea carti, .ca 8-,0 d istram po mama si pctrecuram uri lant de seri d u ioase, la gu ra so bei ,. rlep:§ n in d problema d eo tnalta literatura sau afundind u -ne cu s ufletele in acele 1ungi t5 ceri, care erau un Iel de bai de Jurnina ale prieteniei noastre. In sfirsit. dupa sase d2C rnbr ie, un aer uscat aduse timp frumos, Numaidccit 0' pornlram Ia drum, spre marea
f
I

parere de rau a bietei melc mame.

Sezonul, pe care-l petreeuram In. iarna aeeea in Egipt.~ nu avu nimic neobisnui t Si ar fi pu tut sa treaca lara eel rnai rnic incident, daca lnchlpuirea mea anrinsa I1U si-ar fi bagat coada, ca sa mil faci sa. iau foe in fata unul nou ira], cum numai prin partca Iocului se poate vedea .. .... :·t.. .. ~ ....... A m n eSOCOl-<l.iar a~l~ in impr ejurarea aceea, .... t e12p21•u nea In, 1 ui l\[ihait Noroc c'a paguba nu fu prea mare, lata ce atirim~ Eram, de data asta, destul de bogatl ca sa putem trill oata iarna, fara sa munclrn, 'De la n'H'ote1ul Bobescu",

Mihail icsise cu 0 mie cinci sute de lei econorn il, iar eu ell 0 mie ... Din. aceasta sums mai avearn imoreuna ,dlJ1.ai : mii de Iei, cind, in ajunul Craciunului, ne insta.aram i·ntr-o camera frumoasa, dintr-o incintatcare reglune a' Nilulul. Dupa 0 saptalnina. de viata cumpatsta ~ cuprin- : zind dOLI.a mese indestulate pe zi, luate intr-un modest , restaurant grecese, mai adaugind u-se, 1a Iiecare -trei zile, : si cite 0 strasrrlca plimbare cu trarnvaiul spre Piramide sau I spre Hellopclls, ~ experienta ne demonstra ca cheltuieIile noastre generale nu treceau de doua sute de lei. pe i
I

Iuna,

trei sute de lei. pe slptaminti eu masa, loculnta, cafeneaua

Prapadit cum era, nu mai putea face nici un Iel de munca. , Orice pcrspectiva de reintoarcere silit§. In. munca, inainte de-a se fi refacut pe de.... a-ntregul, Ii dadea cole mai negra gindurl. I111i spunea : - Dei ani de 'via1~aca asta pe care 0 ducem azi, e tot, ce a~ cere S02.1'1ei. N u m-as mai clin ti din Egi pt. Iarna, l.f\ Cairo. Vara, la Alexandrla. l\iI~af? multurni chiar cu 0 sin.... gura masa p.. zi, IVI~a~Iipsl de orice dis tractie care m-ar B costa mai mult de cinci franci pe ,saptanl;11a, socotind $i cum piiratul car~ilor;o Frind singur, E.S ta mi-ar reveni cam a vrco suta douazeci de lei pe luna. Ch1E! ar fi asa de milostlv, sa mi-i dea, timp de doi ani ? ......_ ine ar putea mai bine decit parintii tiii ? C . ,_ Iar 0 ind.rugi. eu parinti! mel ! Ti-am spus de atitea ' ori ea nu vor mai avea vesti despre mine, decit daca at rebui sa rna intorc acasa, ca sa... i dau sufletul. Altfel, voi m ramine mort pentru ei, ea ~ipin.a acum, Ma simtearn asa de. nenorocit ci nu puteam 8a.... spun: i ,lata ,r nu te misea din Egipt. Voi munci ~i.... vol da cei 0 ti uta douazeci de lei I" Dar cum sa-l dau, etnd ~tia.rn ca u sunt in stare sa ma chivernisesc niei pe 'mine Insuml, .sa cum trebuie ? I,.... Marturisii. Intr-o zi aceasta tristete unel eunostinte roaspete pe care 0 facusem in mahalaua Musky, uncle '" ..f'. .. . _.... . .... uam m.a.sa ~l 'p-e~,:receam 0 par t e dilfl Z1, E ra un roman de 0 ' rstA cu 'mine, dar mgimf.at ~dspilcuit ..care risipea aproape
II.

linistc duioasa 'Se irrtipiiri atunci pe lata. lui Mihail, Gind1.hl ca avea putinta sa traiasc.a astfel, luni intregi, Ia adapostul oricaror griji b~ne$tit il umplea de sperante..

o

~

I

~i rnai

hu: aVCi1. b[d~lt l ini rna buna, IncnsiTI .. fura. suparare u d toate ZC{1't:111clell) provocate de purtarea lui usuratiea, c8-1 £iCMI ~u Ioucc in opt zil ~ tOli banii de pe (1 Iuna, Pentru ca apoi ~(l Iie silit sa-si .:tapcze" prietenli ~i chiar pe sonsulul

ru de poruml)ci~-" Ull e ponta n ficc.are 7L po mlna ",.a~i1of'· carablnei. Ne ti.l'i ~i p'e noi de citev f ~r-i, CI era gcncl'( i'S ~ 0 gcnerozi tate cam dezmatata --'
.fl

cs

CU .; 'I'i

ca

nostru.

Thl.1J"ul Be numea Teodor Moldoveanu, dar cafeneaua i'i sp tm ca. Tudori C8. 04."Iginltr din judetul Muscel, Moldo''"{'3nH spunc ca-i ~,. oAiat de familie" So mai soptea despre cl. eft 0 fr urnoasa mostcrrirc avea ill curind sri -1 Hca di't in pl iSL~~. Afil'n1a.tiilr; astea . ar fj putut usor sa treaca drcpt ,~g(l~o~i(~in nchii maestrilor mlnciunli .............. romdni sau .alta T1Hth~ - dill struda Darb-el-Barabra, dar flacaul poseda uri document nul entic, care fii.-cucl Iurori : era un permis pel ('~llc ferato, ..-lasa irrtii, cu f'otografie td mentlunea ~,ju:nct i(~Ha1'ta 1,Iil~ is1,crdJ d,e 11!io1~~le;;'. In sfu:.~it, putea fi vazut u ncori pli n1.bind u -so in triislu'a_ cu domnul Bicleanu, consul ul 110 uru, Iaimos prjn asprimea cu care trata' pe toate cpu vole n a uo nal e, care se d u ceau si,-i cearii 'najutor si ,)rotectiun::,-". n~~l ('11m stu sci-is in pasaport, Dei, intr .... d zi .. 1\loldov~~n11u Lrinlise la consul 1111 comlsioner cu. 0 scrl ... soarc ~i omul se mtoarse uductndu-I intr-un plic cincl tire slor! ine .. .lVIinunea'' so petrccu la cafenea. Toti pehllvan ii~Ix"1 ch i ar' ~i oamenii scriosi, ramasera ell gura l:.<.d.ti I)i~1~i ua acoca. repu ta tia. de nbaiat de famllie" a. lui Tu r-hlpicli fu f'apl Impl ini t, 1. u t reru rnu 1 t .)1 0 alt.8 rajln~ veni sa se adauge cclei [intil : ~Tudoricii ure noarnuri la Ierusalim". $i trage-i .. l)~i,cte cu cere rile .jl uromisi unilc de interventie in f'avoarca tuturor dczertorilor si nesupusilor rom iini., de care Egiptul e plln, . Aceastd situ fl. tie in gail u ia lui Turloric.}i sa Htapczc ~~'t ell ucees, pe oriclne, stiu t Iiind de taai.a lumea ea eel mai al dracului dintrc consuli ii eta bani, eu u~urinta~ Se spunea, ch 'tar, {~a :)bJi~ltU.letc Iamilic' datora deja Sl.Ul1C destul de 'rumuselc, la Cairo, undo se afla de doua Iuni. Int r-ut iun_g concediu ~~pEIltru cauze d-e boala", E adevarat ca d clte ori il soseau bani din Romania, Moldovean u .i~i plate·
i
I .

ca~

- arau .... nalnt,€ d 1 ie e un na t.... ~. r ~e roa e, Era ill) natlrau, judecind mai ales ,~Ju,pii elu:iile pe are le citoa : Haine-Ie ne!J?~e, Casirlnna en ?nuscu 1"o:}ie, a crin7.d in Sp,anin e rc, ~ toa La in fran 1uzes t e. Ingll·' tea rormane intregl din, accst sol de ] itt'l'atLlrtt~ tot timpul cit se atl a ill regim Cb2 ,. post' . Nu Iusei de parcrc sit rupcrn Ie.f::tiurilc, fi indeii, in tr-o t ~( marttu:isindu-i. jalea 111Pa,ell prtvlre la starca ncnoro'i tit a lui Mihail, 'I'udoriea imi faspunse, cu lacrimile in
.... • J

o parte dill datorii si nu uita, mat ales, pe domnul Bleleanu. Ceca ce ins,a l1U-1 impiedica ehiar de-a doua zi, imprumu turtle sa-si reia cursul ~i IDa! aprig ~ felul lui de-ll trai vi cu deosebrre n Tirul" Infulcctndu-i, cit ai clipl, orice ban I-ar Ii ciizut In nlJn,a. l\1:ihaU urrnarea pe Tudor-lea C'U 1111. ochi destul de neincrezator, '4e!~i il trata cu politcte. Moldoveanu era amorezat de distinctia prietenului meu, il plictisea cu lungi conversatii in frantuzeste ~ ,0 Irantuzcasea pentru vacile savoyarde: , spunea lVIillail ~ sl nu mal stia ce sa far;ii pentru a-I fl" pe plac t 11 nZ 1'1;,; ""1·11;(:)]D, cu ne t'" ra I r, . -) in 1.'4....,., l~.n.!L..l ,.~, II. restaurante mari, la spectaeolc, ne pliIl1ba ell trasura iar in toa te du pa ... ezile n e chin uia (~U odiosul sau "Ti.r· ami unde respingatorul masacru a] bietilor porumbei ne revolt-a mai mult decit toate pierderile de bani suferite de scrinti ... tul nostril .. - Eu erred C,B am face bine sa ne despiirtim de acest Tudoriea, imi ZiS8 intr-o zl Mihail. 11 ceca ce rna priveste, pe viitor, n-am sa mai pri111BsC nimie (10 18 el, filndca,
.. ..IL • oC. ;JL; .. ''!c: . ,'I.;;-

L,·

f·l!<_'1·-

~,·H

i )

j

~ Cum ~?,Dornnul Kazansky nu are unde sa~~i petreaca rara viiioare '? Dar e sirnplu ca buna ziua, vcti venl amin. ot la mine, 1<1Cimpulung .: ~:dti ca Ia noi, in Muscel, c climatul binecuvintat al tuberculosilor, eti Ii ca Ia dumeavoostrtt aeasa atita timp cit vii va face pluc('re~ l\qa zapacii de-a binelea .Speranja rna orbi. Mihail eta ciipat ! lVI ihail f u si el mi scat ! - Da ..., Cimpulungul este un minunat coltisor de , I vetie romaneasca si to aslgu r cit n-as face nici un fel de r , soane in, Iata unei oferte de gazduire gratu.ita; chiar dacit veni din pariea diavolului. Nurnai C(l.~. ITU ered

·L:h.1 ~

,r

.

J

~

pre sine aeGst bazmeti .. de Tudorlca .." c - Dar i-au dat Iacrimlle, {inn .a aflat

o iota <lin tot ce povesteste

~i fae€

sa

se povesteasca

es-

e~ti I - Eu. nu spun ea n-are inima, Dar e un zanatec Tn toata legea ~i un prost fara margjni. N-aFl.l nici a increderein el, N~·aibagat de searna cli faimosul Iui permis este expirat de mai 'vine de un an ? CIt despre postul sl\u Ia Ministerul de Interne, ar putea Ioarte binc sa rru f1C declf un simplu agent de Ia ,,b:ci.g.ada. treia", ca toti ,.~studcntii de meserie" de teapa lul, ~ Mie nu-mi pasa de ce ar putea sa fie in real itate, caci n-am de ghld sa-mi fac dintr-Insul un prieten. Un lueru e sigur : consulul nostru i1 cunoaste familia. Altfel, nu i-ar fi acorda t Increderea sa" Iar dac-a Tudurica i$i tine fii.gadllia]a ce ne-a facut-·o~ sunt ,gata sa rna bag argat la el pe timp de un an ..
t

halul L'1 care

ran \ele mele. ~.i cont inuararn sa-l tratam prieteneste, fara sa mai prirnim vreuna din invitatllle Iui, la dreapta sl la
stings .. gindu-I
lui (;.
...

Mihail

ram :lSC Ia bAnuH:lile lui. Eu lTIa 8~s.t.ai de spe-

Tudorica

8a

i~i yepelfi iagaduial.a.
ITLt-i

deMl.ha.il~ rustrice "feri~ir~a. de-a aiuta la vindecarea
si lata

~ Dealtf'el, adal1.ga Moldoveanu, n-o sa fiti singur la. noi.. Bunul nostru Corbeanu are sa se afle sl el acolo. ~ Bunul CO!COb~.Elnu era un tinsr lucrator, strunga.r, dill t.elierele dccurilor din Braila ~;i tnvaraf? al meu din eopilarie~ Tuberculos inaintat, iSi plirnba, de citeva 'luni, La Cairo, sfisietoarea-I gr.a.'vitate mclancolica, naturals. mutismul lui tr ist si convingcrea eft TIU se va mai vindeca .. Din cea mai frageda copllarie, doua patimi se desteptara in el : armonica ~i vinatul, Flit<:ELu.,deveni stAptn pe arrrin,duua" Dar) una din ele, vlnatul. avea 88,-1 Iericeasca intr-o zi eu 0 p leurezi e, care-l trrn ti in tu berculoza, Cu un an, t'n urma, dupa sase luni de concediu pla.t.it~ statul, patro ... nul sau~.li facu eunoscut ca are nevoie de Iucratorl zdraveni si-l concedle, De-atunci, Corbeanu tragea targa pe usc at, train.d din ce-t dadeau sarmanii lui p'arinti si din ce-i. aduceamaiastra sa armonica, de care era indrlig;ostit si
.

.

.

n edesparti t

Ii'

~ Sunt nevoit sa cred, raspunse el repede, 'I'udorica ilUi datoreaza p.ina acum zece lire sterline, - Cum? Zece lire? Durnncata care traiesti eu piine si sardele '? CUl11 .ai putut sa-i incrcdintezi 0 surna asa de

getul de ssleii din b~Utile lui iubite, Ionics diidea drurnu dcgetelor sale desirate sa. alerge gratios pe nenumaratel clape ale armonicei, careia ii smulgca r_u indeminare nestirslta varietate de melodli, Corbeanu cinta intotdea , -una pentru propria-i plaeerc ~i nu iesea din f!ravitatea-i bolnavicioasa nici in fata aplauzelor celor mai lnfocat ale ascultatnrIlcr, cuceri ti de arm lui. Banul pe care i-l daruia vreun ins mai gcneros, n prirnea tot mutnsta, (U 0 binevoitoare motaire dill cap. Nu lua parte niciodata 1 vreo disc u tie n1ai indelunga til. - De ce sa vorbese ? m,il larnl..lrea €l odata, Mai intotdeanna oamenii sporovaiesc, ca sa nu le stea gura, Prontii. ~i cind Ii se Intinlpli sa aiba cite .0 discutie mai interesanta ~ cam ca acelea care au lac uneori, intre tine ~i Mihail - atunci imi place .sa ascult, f.ar'a sa rna amcstec. Caci nu totdeauna pricep despre ce e vorba. Tu stii eli in viata rnea n-am facut dccit trei lucru .. dar le-arn fAcut ri, asa cum trebuie : strungarla, vinatul 51 arrnonica .. Un ..zlmbet dureros 11 aluneca pc buze, Pidauga .:. - Acum mal Iac 0 a patra treaba, tot atit de' bine : criip, in cetul cu incetul. Mihail iu bca ~i st irna pe Corbean u, asa cum rareori 0 faccau oamenil. Au xind cA si ~1 ern pnf'ti t de Tudorica la Cimpulung, prietenul meu J1 in treba intr-o zi : -----Ia spune-rni, Corbene, dumneata crezi in seriozita tea a cestei in vi tatii ?

n' ca un mie , venea 1 fiecare s€ari sa se aseze pe teresa lui Goldenberg, i Darb-el-Barebra. Si 'acolo, ell privirca pierduta spre bun .....

mare 't-- Ui te-asa, eu ti.t~lit..a~ ~ Oo.; pungasul r striga Mihail revoltat,
-Nu cred

sa fie

un pungas,

- Die e€ l1U ? ! Fimdca a intrat pe sub plelca consuului vostru ? Ce mare scofala ! ?
401

Nu ue asta ! Ciliin',cii a Intrat pe su pi -ea C1U.va de pe aiel, care e un smecher in stare sa bage in. buzunar o suta de eonsuli, E Nicolau, barbierul craiovean, care are pta vaJie pe 1-v1 sky, de-aproape clncizcci de ani. . Ej u bine, Nicolau avea nu stiu cc afacerl de deseurcat in Romania ~5iI'udorica _a reusit sa-l obtie 0 hirtie oficiala dIn ' Bucure .. care a lasa.t pe barbier eu gura cascata, AClUU; stl, ducc-ti-va S~t vedeti cum i1 Ierchezuleste Nicolau pe Tudorica, ill toate diminetile. Nici pentru un rnaharadjah nu S-C) r osteni cu atra indeminare, eaei barbic rul e b ogat ~i zgircit. I~i permile S~l scuipe peste COllSUJ.i ~.i peste' tuaia lumea, Cu toate aetea, i-a unprumutat lui Tudor ira, cineizeci de Iire, In hl ce mi .... da t Incredere 111ai In ul t decit a, d omn ul Bicl ean l;14 Pin it ,3 S taxi, n imeni n- a feu ~it sa.... tr (;,.gii I pe sf'oara pile Nicolau, - Ei,. bine ! zise Mihan, ell Tudorica 0 sa j se-nfunde ~ 0, sa va tl'agii ehlulul la toti. ~i chiar asa s-a Intimplat. A pacaJit pe toata lumea ... chiar si pe noi ! Caci, Intr-o zl, Tudoriea veni foarts inficrbintat sa rna roage ca sii... 1111prumut eu cinci lire, ~i eu l .a1Jta am, staruit, incit Mihail i Ie dadu, spunindu-mi numaideeit : ~ Aceste cinci lire, pe care le-ai vazut ducindu~s~~ mse:.·~Hl1n~l pentru noi ... clnci s4ptnnl'ini mai putin de v i~x~A til1n.ita~ Acum, llata.ra,ii suntem noi, nu Tudorice r , D'<;1.i'"' am sa-j CC1\ cu insistenta, Co: ~a ni le inapoicxc din primul manrlat po~ta] ce-i va scsi din ROI11Jnia. ~ Ehei, baiete, tu sa Iii santl tos~ c'a Tudorlca de mult nu mai primestc nicl un ban din ta.l"a .,i 1.r~1i~$teIrn prumutindu-se pc unde ponte, cu ci-te elnci lire ca sa dea ~napoi trei 1Ire, celor careii plJTI sula in coaste. Dar tu n-ai ochi co, ,qa doscoperi pisicherllcul oculleni!ol'".~ ~ Ni colau a Iost orbit de un ,~,dOCU111erlt alicia]" ~i: cum estc un nestiutor de carte, n-a vazut in hirtia . aia ceea C-Q ercd ail am vazu t eu.; Ce anume ?
~ Nici Nicolau D-are ?

- ea o Ul1 fals
__...Ah
r.

barbierul a, aratat documentul legatie, care 1-'31 gasit bun,
402:

!; A Iihalle ~ Uneori

e~ti nesuferl t l El bl ne r
secretarului
nostru

tie

barbierul, cuprins de ban,uieli nu mai pierde ceasuri In.... t) t'gi rnigalindu-i cararea, ca mai lnalntc, :flflciiul a miroiL primejdia, ~i daca [udecata nu rna in~ca]~i, urmarea i reasca ar fi dj spari tia neinrirzta til ,a, smechcrul ui, Mi se pare, chiar, ca cele cinci j ire ale nnastre i-au S( rvit lui Moldoveanu ca bani de drum, cael nu-l mai rcvazuram l1i.,C'J a dona zi si rriciodata; Ne in li!n-iranl, in schimb, cu Nicolau, chiar jn seara disparltiei ~~'biHat.tll1li e d tumilie". Venea Ia Goldenberg, ca ne SPlUl.H ca, ill calitatea sa de ~azd.a a fugnl'ului, dctiuea ha,gaju] acestuia si ca i1.U se aita In valiza lui nimic de va]()are~ afarii de un rlnd ,de hain e nogre, - 'I'i-] dau, Corbene, [io, zise e1 strungarului, Tu osti eel mal nenorocit dintre totl cei e~_rol'a. le-a teas chiul ul, Daca puslamaua nu vine acasa in noaptea asta po1J tt eel mime p:-' Ia prav,aJie~ea sa, iei cost 11l11'Lll~ Corbeanu privi pe barbier, cu tristetea-I obisnuiui : ~ M,-~_$mul tumi ~i C'l1 hainelc (ll1pa mine, pentru ca Hit ti u dus Ia gl'(l~pa. Mai de trcbuinla nri-ar ri Fost l:l'le zccc .llre stertine, dusc pc .3,})..[1 simbctci.

ctul in tara en Sa adba s... astepte mult sl bine .. o - De uncle .')1ii lu ? ~ Din ,~d~piit.~ealaare a cupi-ins pe Tudorica. De c
j

~

Ce'l~a.Ct~ rl=a lmpiooi.cat

apoi pc ,'ieu au S~ trinlcata in.t~1ri'rca, ~i aceasta intarirc poat
(:1.11

r

sa

ultima pe Carr- 81n petrecut .... Irnpreurui in o '.. ipt; hm va ramine pe veci sa,ptlta in suflet, pentru ing tclepciunea blindetea ell care rn-a ir.lJ:C'o.Plj urat eel mai bun dintre pricteni ~i care totdeauna a avut mai multa ( rcptate decit mine. Nu 111a mal cearta ca. alLidata," Delee. Mihai 1 trebuie sil Ii sim tlt ~ tCU toa La dragostea ce-i pur tarn _. maroa sa singuriitate, p.aTasir~2a pe care ~') simte, ·U111 s pun€ 1'"0rn,itn ul, eel care i.a ill trat 11.1 anul 1110T tii ,;. N u c.a 1'tU. I -n r I11ai Ii 1)]~ cut to'vitr~1~iamea sau e-ar Ii tn cetat, 0 eli pal de .a-rnj! pu 1a lnteresul de to ttl sauna, dar 'i{ea~n in cchii Iui CUfi1 se anunta, cu incetul, maroa rcf.ag-2i'e din. vLlta,. Presentimerrtul plecarli catr~. 0 regiune, (. care g_ indirca omului sup PI" lor 0 riisco!e~t~, se trudeste patrunda ~i izbuteste sa ~i~o faca apropiata, Ei bine,
I
1l
IJ •

O

1 ,1, al ., '1 ~

M" h

'T ,oa t.... Vlc.YuI. am sa t.~ p1.... 1 ... a . n-":' ~ng

'"In

L.U'"11.a asta.

."

40J

!in pt'Ivin

totalrtatea vedenillor care-I munceau, N-am s.avlr~it nicio .... , data pacatul de a-l descoase asupra acestor intimitati sufletesti, ~d vedeam bine ea pentru rezerva asta imi era,
nespus de recunoscstor. Dar cit sufeream ! Cit imi erau de neeufetite teste clipele acelea in care-I simtearn contemphnd singur peisagiile astrale, a earor raceala cauta 5-0,

ta asta,

!\.I{inail pastra

pentru

sme,

cu g-eozie,

• umamzeze, , M oartea Ia icii este eel m al d urero s chin moral ~i pe .... deapsa fHntei superloare. DL_, moment ce Dumnezeu .(1,

facut pe 0111 constient de existenta lui trecatoare, chinuindu-l in acelasi t:in~p cu spaima l.nOrlJ( sale, credinta Intr-o viata viitoare, vesnica, devine. pentru el Q nccesitate mai mult dectt religioasa, -=--- 1lrm,ana. Nu e omenesc sa dezarrnezi sarrnana faptura orneneasca, tocmai in clipa cea mai CI'U'dB. a 'vie\ii sale !' La cc bun? Cui serveste asa ceva ? Si ce scapare poate aduce ?'

eliherezi de orice, 1'1 te poti Iipsi, mai al es, de p 3catul u de-a ii decretat, sus ~i tare, ca 'totul se sfrrses te aci pe parnint~ Nu acolo trebuia sa ajunga spiritul nostru, stiin~ific~ $i sanu vie nimeni sa-rni VOrbBB.&~a de sfirsrtul semet al celor care sfideaza moartea ,: acestea sunt suflatel e useata '! Siguran ta neclinti ta, 1n rna terie doe v iata si de mcarte, este proprls becisnicului cultlvat. Am trecut ~i eu p22 colo, 1'=1 0 anumlta epoca a vietii male ~.i rni-e rusine S~O spun, caci daca nu sunt un OJIl cultlvat, nici ,nat.51 all nu Stint. Mihail care era ~i mai putin declt oricare altu~ si oar. Ii putut sa fie mindru de sfiin ta lui, a intruchlpat in ochli mei un Irumos exemplu de modestie, prin atitudinea ~'11 dutos-impacluitoare in fata misterului evistentet. ~i in anul acela, al rnortit sale, Intrebarlle mute pe' care Ie punea marelui Necunoscut, conatituira cea mai vitejeasca dezbaterc morala Ia care ml-a fost dat sa asist, pinaazi. Nici un raspuns nu-l multumea, Ie prirnea, insat pel [toste, unul dupa altul, cu 0 calma rcsernnare, Bineinteles, ideea ,,'pacatlllui'~ nu exists in constiinta sa, iar de bise riea era inca ~.i mat In(lepiirtat~ 'I'otusi, intr-o seal"a, co.. _." it . d escu,:ra.]are, M·1.......... U~~l".lnunga dl 1 1 iVlr~l'.e d .•. . JlJUU:1"· _U!. t.... .acoC'l'e :6 " fVorbi" asa, din senin : _
Ii

Ah ! aceasta inglmfare de-a voi, eu orice pret,

sa

te

innascut, un Instinct de apllr.are~ Oamenli au acut rau ca, au inhamat rugaciunea la carul bisericii, ilind- 0 8,a sufere soarta acesteia. Nu-i vina ei, daca biseica s-a dovedit, plna Ia urma, a nu avca nimic dumne ... lese. Rugaciunea e numai dumnezeire. De acolo vine uperioritatea ~i mintuirea celui care 8C roa~a slncer, supra celul care, in chip tot asa de sincer, nu mai ponte , se roage .. Ca mine. E tr ist, dar n-arn ce Iace ..., Nu suflai 0 vorba.; ::;i dill nou tacerea nesfirsita troeni intunericul odaii noastre., .

..
iii I

..~Or'icunl, erect ci rugaciunca n-ar fi tre uit sa ie joslia odats cu biserica si nlmicurile ei. Ar fi trebuit "0 p~st~arn. Ea nu e 0 prada a inteligentei noastre, Ci un -

entiment

Astea

82

petreceau la Braila, 1n ajunul plecarii 'lui

.....______--

A doua zi, la prlnz, il insotli Ia debareaderul ~,Compaiei ruse de navlgatle", Eram mai trist decit el, dar, desiur, nurnai in, aparenta, CU1TI scsisom cu 0 ora mai de vrerne, Mihail mti conuse spre un Ioe singuratic din port ~i se aseza pe 0 stiva e scindurl. ~tia ,ra accasta dcspartire avea sa fie gro:zava i voi 9-0 puna Ia adapostul oricarci pri viri riepott! teo Ca sa-rni dca puturi, irni vorbi iudel ung de odihna om pIeHi care it H~icG1 pta "pe Iirrul l'OS~ t de pc malurile 'ol!~ii'''. dar cu de mull nu mai auzeam decit rasuflarea lui ifiinda. horcainda, care 'rna apasa asa de tare, incit rna, im team rau, Deodata sirena vaporulul incepu sa sEisie aerul, N e r'uncaram unul in bratele celuilalt ~l voi i sa-I sarut pe ra ... Dar el Intcarse repede eapul Intr-o parte :: - Nu P(~ gura t.... Nu pee gura L. E foarte primejdios entru tine r - Ba da ! pe gura t... -1 ...... aUI SU f-1etu1 ..... · 11 b'" ~ r~ .
------'-----------------

Iihail spre OdC'SB..