Cash&bank

9/7/2011

Tiền

Mục tiêu
• Nội dung, đặc điểm, các giao dịch liên quan đến khoản mục tiền • Xác định rủi ro kiểm toán liên quan đến khoản mục tiền  mục tiêu kiểm toán • Kiểm soát nội bộ đối với tiền • Phương pháp kiểm toán khoản mục tiền

Tiền

Tiền

Khoản mục tiền
• Tiền mặt • Tiền gửi ngân hàng (bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn < 3 tháng) • Tiền đang chuyển

Các nghiệp vụ chính
• Mua hàng trả ngay bằng tiền mặt, séc, chuyển khoản • Bán hàng thu tiền ngay bằng tiền mặt, séc, chuyển khoản • Thanh toán nợ phải trả cho người bán bằng tiền mặt, séc, chuyển khoản • Thu tiền của khách hàng • Kết chuyển số dư với tài khoản tiền đang chuyển

1

tiền dẫn liệu đến Đánh • Nợ/Có Tiền giá • Có/ Nợ Lãi (lỗ) chênh lệch tỉ giá (KQHĐKD) CLTG Tiền Tiền Rủi ro cơ sở dẫn liệu do gian lận Biển thủ tiền bán hàng Thông đồng rút tiền gửi ngân hàng Đánh giá và kiểm tra tính hữu hiệu của các thủ tục kiểm soát Chỉnh sửa giấygian lận ngăn ngừa gửi tiền/chứng từ ghi nhận • Kiểm soát đối với thu tiền • Kiểm soát đối với chi tiền doanh thu Thực hiện thủ thử nghiệm cơ Ghi thiếu doanh thu/ giả tạo nghiệp vụ hàng bản nhằm phát hiện gian lận bán trả lại Sử dụng thủ thuật gian lận gối đầu (Lapping) 2 .9/7/2011 Tiền Tiền Định khoản Thu tiền Trả tiền • Nợ Tiền • Có Phải thu khách hàng Rủi ro kiểm toán Rủi ro cơ sở dẫn liệu • Nợ Phải trả người bán • Có Tiền C E A V  O P Tiền lãi • 1. Nợ Tiền • Có Lãi phải thu Ghi khoản là rủi ro trọngtiền/chi Các nhận sai giá trị có khoản các tục kiểm yếu Thực hiện các tiềntiền/thu tiền Không phải trảkhoảncáckỳtiền/ trả thủ gửi thu hạn toán tháng không dưới 3 đượctiền (bao gồm sai của của trả thu nhận bằng thu không cóvị tiền vào sổ của tiền tiền/ đơn ghikhác được đủ sót không nhằmmụcthập cácđầy trình bày khoản thực chứng kiểm toán cho các cơ sở trong khoản tỉ giá hối đoái) liên vị mình khoản mục đơn quancủa mục tiền. Nợ Lãi phải thu • Có Doanh thu tài chính • 2.

9/7/2011 Kiểm soát nội bộ Kiểm soát nội bộ Thu trực tiếp từ bán hàng. biên lai. cung cấp dịch vụ • Tách rời chức năng bán hàng và thu tiền • Sử dụng hệ thống máy tính • Xuất phiếu tính tiền cho khách hàng • Ưn tiên sử dụng các hình thức thanh toán qua ngân hàng • Vận dụng đúng nguyên tắc ủy quyền. giấy giới thiệu đi thu tiền • Phân nhiệm cho các khâu khác nhau • Đối chiếu hàng tháng với sổ phụ ngân hàng Tiền Tiền Phương • Đánh giá việc thiết kế và vận pháp hành các thủ tục kiểm soát tiếp cận hệ thống • Thực hiện thử nghiệm cơ bản Phương pháp tiếp cận cơ bản • Chỉ thực hiện thử nghiệm cơ bản • • • • • Khoản mục tiền Nghiệp vụ liên quan đến tiền Rủi ro & mục tiêu kiểm toán Kiểm soát nội bộ Phương pháp tiếp cận kiểm toán 3 . phê chuẩn • Xây dựng các thủ tục duyệt các khoản chi • Đối chiếu cuối ngày Thu nợ của khách hàng • Kiểm soát thông qua phiếu thu.

9/7/2011 Tiền Cash Tiền • Cập nhật quá trình kế toán và báo cáo của đơn vị • Xác định những hoạt động chính trong quá trình kế toán và báo cáo cần ghi nhận Quá trình kế toán Quá trình kế toán T A D P O L E Thời gian thực hiện thủ tục Cách thức thực hiện thủ tục Báo cáo thực hiện Người thực hiện Kiểm tra việc thực hiện Mức độ tham gia của máy tính Cách xử lý sai sót 4 .

cập nhật chương trình kiểm toán 5 .9/7/2011 Quá trình kế Cash toán Quá trình kế toán Phương pháp tiếp cận hệ thống • Khởi tạo. ghi nhận • Xử lý • Báo cáo • Rủi ro trọng yếu • Thủ tục kiểm soát • Walkthrough Phương pháp tiếp cận cơ bản • Khởi tạo. ghi nhận • Xử lý • Báo cáo • Xem xét những ghi nhận đã có trong chương trình kiểm toán ở niên độ trước đó (nếu có) • Trao đổi với kiểm toán viên đã thực hiện kiểm toán cho đơn vị ở niên độ trước • Cập nhật chương trình kiểm toán cho năm hiện hành Quá trình kế toán Quá trình kế toán • Sử dụng TADPOLE để ghi nhận quá trình kế toán và báo cáo • Những điểm chính cần ghi nhận • Ghi nhận. phê duyệt. phê duyệt.

phí dịch vụ • Sai sót (vô tình hay cố ý) • Xem lại những mô tả về thủ tục kiểm soát năm trước (nếu có) • Trao đổi với kiểm toán viên đã thực hiện phần hành này năm trước • Thủ tục có được thiết kế tốt • Kiểm tra một bản đối chiếu bất kì trong năm • Cập nhật vào chương trình kiểm toán 6 . chưa thanh toán • Tiền đang chuyển • Khoản thu/ chi ủy quyền cho ngân hàng • Khoản khác: tiền lãi.9/7/2011 Tiền Thử nghiệm kiểm soát • Đánh giá việc thiết kế và thực hiện thủ tục đối chiếu số dư tiền gửi ngân hàng • Kiểm tra tính hiệu quả của thủ tục kiểm soát • Đánh giá rủi ro kiểm soát • Ghi nhận vào hồ sơ kiểm toán Đối chiếu khoản mục tiền ghi nhận trên sổ tiền mặt và tiền theo sổ phụ ngân hàng Thử nghiệm kiểm soát Thử nghiệm kiểm soát Các sai lệch thông thường • Séc đã phát hành.

Không Lưu ý đến việc báo cáo với cấp quản lý 7 . trình độ chuyên môn của người thực hiện Sự tham gia của hệ thống công nghệ thông tin Thử nghiệm kiểm soát Thử nghiệm kiểm soát Thủ tục kiểm soát được thiết kế không tốt Mục đích kiểm toán Yêu cầu khác Có thủ tục kiểm soát thay thế? Điểm trọng yếu? Có Đánh giá thiết kế và việc thực hiện của thủ tục kiểm soát thay thế Không Không thực hiện kiểm tra hiệu quả hoạt động của thủ tục kiểm soát với thiết kế không tốt Nhận định rủi ro kiểm soát là cao Thu thập bằng chứng kiểm toán thuyết phục hơn từ thử nghiệm cơ bản Có Phải báo với cấp quản trị của đơn vị bằng văn bản.9/7/2011 Thử nghiệm kiểm soát Thử nghiệm kiểm soát H O R N E T Cách thức thực hiện thủ tục kiểm soát Tần số thực hiện Rủi ro được giảm thiểu Bản chất và qui mô của những sai sót Kinh nghiệm.

8 . phê duyệt từ cấp trên Không Nhận định rủi ro kiểm soát là cao Thu thập bằng chứng kiểm toán thuyết phục hơn từ thử nghiệm cơ bản Phải báo với cấp quản trị của đơn vị bằng văn bản. thảo luận với khách hàng (nếu cần) • Kiểm tra bằng chứng của việc xem xét.9/7/2011 Thử nghiệm kiểm soát Thử nghiệm kiểm soát Thủ tục kiểm soát Số mẫu cần kiểm tra Tần số thực hiện Hàng năm Quý Tháng Rủi ro thủ tục kiểm soát hoạt động không hiệu quả Thấp Cao 1 1+1* 2 5 15 25 1 1+1* 3 6 25 40 Thủ công Tuần Ngày Nhiều lần trong ngày Qua hệ thống CNTT Thường xuyên 1 1 Thử nghiệm kiểm soát Thử nghiệm kiểm soát Mục đích kiểm toán Yêu cầu khác • Kiểm tra các số dư trên bảng đối chiếu. phải khớp với sổ cái và Tìm hiểu nguyên nhân Điểm trọng yếu? sổ phụ ngân hàng Có thủ tục kiểm soát thay thế? Có Có Kiểm tra thủ tục kiểm soát thay thế Không Lưu ý đến việc báo cáo với cấp quản lý • Kiểm tra tính chính xác về mặt số liệu trong bảng đối chiếu • Kiểm tra chứng từ liên quan đến các khoản sai lệch trong bảng đối chiếu.

9/7/2011 Thử nghiệm kiểm soát Tiền • Đánh giá thiết kế và việc thực hiện • Chọn mẫu kiểm tra • Cách kiểm tra thủ tục kiểm soát đối chiếu số dư TGNH • Xử lý khi thủ tục kiểm soát không hiệu quả • Đánh giá rủi ro kiểm soát cho khoản mục THỬ NGHIỆM CƠ BẢN Thử nghiệm cơ bản Thử nghiệm cơ bản • Ít được sử dụng đối với khoản mục tiền • Thường chỉ áp dụng nhằm thu thập bằng chứng kiểm toán cho phần thu nhập lãi liên quan đến khoản tiền gửi o Ước tính dựa vào lãi suất trung bình trong kỳ. yêu câu giải trình từ đơn vị nếu mưc sai lệch lớn hơn dự tính của kiểm toán viên A • Đối chiếu số dư đầu kỳ trên sổ kế toán với số dư trên hồ sơ kiểm toán năm trước A • Phân tích bảng kê chi tiết của tài khoản tiền. đối chiếu với số dư trên sổ cái • Đối chiếu số dư tiền mặt với biên bản kiêm kê E quỹ • Đối chiếu số dư từng tài khoản TGNH với sổ A phụ ngân hàng (nếu có) 9 . o Đối chiếu với số liệu trên sổ kế toán. số dư tài khoản tiền gửi bình quân.

9/7/2011 Thử nghiệm cơ bản Thử nghiệm cơ bản C E • Gửi thư xác nhận đến ngân hàng O E • Kiểm tra quỹ tiền mặt A • Kiểm tra việc quy đổi ngoại tệ ra đồng tiền hạch toán A • Kiểm tra các nghiệp vụ bất thường A • Kiểm tra việc khóa sổ các nghiệp vụ thu chi tiền (cut-off) Tiền 10 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful