Ten Small Mantras

Ten Small Mantras

Ï
shJ xiCo zhRu As-You-Will Jewel Wheel King Dharani

G
rV yL bCo lVn wBng tVo lVo nJ 1) nB mP fP tuP yE 2) nB mP dB mP yE 3) nB mP sEng qiF yE 4) nB mP guAn zL zDi pV sD mP hE sD 5) jX dD bEi xIn zhG 6) da zhi tuo 7) nan 8) zhao jie la fa di 9) zhen duo mo ni 10) mo he bo deng mi 11) lu lu lu lu 12) di shai zha 13) shao la e jie li 14) sha ye hong 15) pan suo he

 Pw   ², J w  :    z  % w C A ––––  B z   B 
1

¢¡  ¤

£

16) nan 17) bo ta mo 18) zhen duo mo ni 19) shao la hong 20) nan 21) ba la tuo 22) bo tan mi hong

10) hong hong

2

¢¡ 
6) nan

Ten Small Mantras 

 Cw % B}    C 

Disaster Eradicating Auspicious Spirit Mantra 

b8)
1) na mo san man duo mu tuo nan 2) e bo la di 3) he duo she 4) suo nang nan 5) da zhi tuo 


C

xiAo zAi jJ xJang shFn zhRu 

  

 UU U U 

7) que que 8) que xi 9) que xi

Ten Small Mantras

11) ru wa la 12) ru wa la 13) bo la ru wa la 14) bo la ru wa la 15) di sai cha 16) di sai cha 17) shai zhi li 18) shai zhi li 19) suo pan zha 20) suo pan zha 21) shan di jia 22) shi li ye 23) suo wa he 

 C O C O C C R R B B  O 
O O Meritorious Virtue Jewelled Mountain Spirit Mantra


1) nB mP fP tuP yE 2) nB mP dB mP yE 3) nB mP sEng qiF yE 4) nan 5) xi di hu lu lu 

 Pw  ––
3

gOng dF bCo shAn shFn zhRu

¢¡ 

10) bu lu li 11) sa wa he

qK shQu guI yI sU xI dL

tPu miDn dKng lK qI jX zhI wQ jIn chEng zDn dD zhWn tJ wFi yuDn cJ bEi chuJ jiA hX 1) na mo sa duo nan 2) san miao san pu tuo 3) ju zhi nan 4) da zhi tuo 5) nan 6) zhe li zhu li 7) zhun ti 8) suo po he

x V XR l³ H H  J XR  !  _ 

4

¤

£

¢¡ 

Ten Small Mantras

6) xi du lu 7) zhi li po 8) ji li po 9) xi da li

– $ _ _ P – O 
Zhun Ti Spirit Mantra 

zhWn tJ shFn zhRu

Ten Small Mantras

The Resolute Light King Dharani Of Holy Limitless Life

2 f =(
1) nan 2) nai mo pan ge wa di 3) ya ba la mi da 4) ya you li ya na 5) su bi ni 6) shi zhi da 7) die zuo la zai ye 8) da ta ge da ye 9) e la he di 10) san yao san pu da ye 11) da ni ye ta 12) nan 13) sa li ba 14) seng si ge li 15) ba li su ta 17) da la ma di 17) ge ge nai 18) sang ma wu ge di 19) suo ba wa

G 
w

shHng wV liDng shRu juF dLng guAng mJng wBng tuP luP nJ

'  

X %  P  P   ]  P  ] '
5

¢¡  

20) bi su di 21) ma he nai ye 22) ba li wa li suo he

Medicine Master’s True Words For Anointing The Crown

10) nan 11) bi sha shi 12) bi sha shi 13) bi sha she 14) san mo jie di suo he

6

¢¡ 

Ten Small Mantras 

. ' .

£\? :
yDo shI guDn dKng zhEn yBn 1) na mo bo qie fa di 2) bi sha she 3) ju lu bi liu li 4) bo la po 5) he la she ye 6) da tuo jie duo ye 7) e la he di 8) san miao san pu tuo ye 9) da zhi tuo 

 – C _ .  . F    

Ten Small Mantras

Guan Yin’s Efficacious Response True Words 


1) nan 2) ma ni ba mi hong 3) ma ha ni ya na 4) ji dao tuo ba da 5) ji tuo xie na 6) wei da li ge 7) sa er wa er ta 8) bu li xi ta ge 9) na bu la na 10) na bu li 11) diu te ba na 12) na mo lu ji 13) shuo la ye 14) suo he

: 
 ` P ` P f  ,  E 
 

guAn yIn lJng gCn zhEn yBn

¢¡  

7

1) na mo e mi duo po ye 2) duo tuo qie duo ye 3) duo di ye tuo 4) e mi li du po pi 5) e mi li duo

_  _ 

8

¤

£

¢¡ 

Ten Small Mantras

The True Words Of Seven Buddhas For Eradicating Offenses 

:

qI fP miH zuL zhEn yBn 1) li po li po di 2) qiu he qiu he di 3) tuo la ni di 4) ni he la di 5) pi li ni di 6) mo he qie di 7) zhen lin qian di 8) suo po he

_ _  % %  w b) _ 

Spirit Mantra For Rebirth In The Pure Land 

? 

wCng shEng jLng dX shFn zhRu

Ten Small Mantras

6) xi dan po pi 7) e mi li duo 8) pi jia lan di 9) e mi li duo 10) pi jia lan duo 11) qie mi li 12) qie qie nuo 13) zhi duo jia li 14) suo po he

_      _ 

Good Goddess Mantra

)
dD 1) na mo fo tuo 2) na mo da mo 3) na mo seng qie 4) na mo shi li 5) mo he ti bi ye 6) da ni ye tuo 7) bo li fu lou nuo 8) zhe li san man tuo 9) da she ni jJ xiBng tiAn nY zhRu

 Pw  w  H € A P %
9

¢¡ 

10) mo he pi he luo qie di 11) san man tuo 12) pi ni qie di 13) mo he zha li ye 14) bo mi 15) bo la 16) bo mi 17) sa li wa li tuo 18) san man tuo 19) xiu bo li di 20) fu li nuo 21) e li nuo 22) da mo di 23) mo he pi gu bi di 24) mo he mi lei di lou bo seng qi di 25) xi di xi 26) seng qi xi di 27) san man tuo 28) e tuo e ou 29) po luo ni

10

¢¡ 

Ten Small Mantras

w  A % w   O A C; H  Pw w I w    A R _%