IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR LAPORAN PROGRAM BINA INSAN GURU 1/2009 NAMA OPSYEN PROGRAM BIG

TEMPAT : GWEE POH GEK : PENGAJIAN BAHASA CINA : BIG I :i.TAPAK PERKHEMAHAN IPG KAMPUS

TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR ii. HUTAN SIMPAN IPG (AKTIVITI KEMBARA) iii. KOLAM RENANG (AKTIVITI AIR) TARIKH KUMPULAN AMBILAN : 20--22 Mac 2010 : PGSR : NOVEMBER 2008

LAPORAN REFLEKSI: (A) LAPORAN AKTIVITI/PERISTIWA

Pada 20 hingga 21 Mac, kumpulan PGSR Fasa 1 Ambilan November 2008 telah menjalani Program Bina Insan Guru I (BIG I).Program ini disertai oleh unit Bahasa Cina, Matematik dan Pendidikan Jasmani.Seramai 75 orang guru terlibat. Kami telah dibahagikan kepada 6 kumpulan iaitu A,B,C,D,E dan F.Pelbagai aktiviti telah jalani seperti Latihan Dalam Kumpulan, Aktiviti Airdan Aktiviti Kembara. Banyak pengalaman telah kami peroleh sepanjang aktiviti itu berjalan. Terima kasih kepada para pensyarah yang memberi banyak panduan dan tunjukajar sepanjang aktiviti ini berlangsung dan ribuan terima kemaafan atas segala kelemahan dan kesilapan yang kami lakukan . Hari Pertama pensyarah memberi taklimat untuk Program BIG dan kali ini disampaikan oleh Ketua Jabatan HEP sendiri iaitu En. Mohd Tahir bin Kamaruzaman.Penerangan serba ringkas berkaitan perjalanan dan

saya ingin memanjatkan segala kesyukuran dan terima kasih saya kepada Tuhan kerana telah melindungi saya dan semua yang terlibat dalam Program Bina Insan Guru pada kali ini sehingga kami dapat menempuhi semuanya dengan berjaya sekali.berjiwa merdeka dan perkasa serta kreatif dan inovatif.Jutaan terima kasih di atas semua motivasi dan teguran yang telahdicurahkan. dan berbakti berakauntabiliti dan amanah. berdaya tahan yang tinggi.Hari ketiga majlis masing-masing memberi refleksi keseluruhan Program BIG ini secara ringkas. Saya berharap kita semua akan dapat memanfaatkan pengalaman yang kita dapat . berilmu. beramal. kami mengadakan aktivit ceramah. Melalui BIG ini saya telah mendapat pelbagai pengalaman.pengalaman lepas berkaitan Program BIG ini telah memberi input yang berguna sebagai persediaan mental dan fizikal bagi saya dalam menjayakan Program BIG ini. Saya juga turut ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam pelaksanaan program ini.Saya juga ingin merakam ribuan terima kasih khaskepada semuafasilitator dan jurulatih yang telah mengiringi dan membimbing kami dalamsemua aktiviti yang telah kami jalankan. bengkel yang disediakankami dengan input yang selaras denganprogram perkhemahan I penutup diadakan.Kumpulan yang telah diikuti. Terlebih dahulu.Tanpa kerjasama dan sokongan dari semua pihak sudah tentu program ini gagal dilaksanakan dengan sempurna. Hari Kedua kami mengadakan Aktiviti Air pada sesi pagi dan Aktiviti Kembara pada sesi petang. Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada kami sebagai guru tentang ciri-ciridan kualiti insan guru yang unggul dan mencakupi enam domain utama kurikulum Bina Insan Guru iaitu kerohanian dan akhlak keguruan. Pada waktu malam.

Kita sering melihat dan membandingkan bahawa potensi orang lain lebih baik daripada potensi diri kita.Betapa besarnya pengorbanan mereka kepada saya. barulah kita nampak bahawa kita juga ada potensi yang lebih baik dan tidak ada pada diri orang lain.Semasa sesi kerohanian ini dijalankan. gemilang dan terbilang kelak. sesi kerohanian dijalankan pada pukul 0600 pagi dan 0800 malam untuk guru bukan islam. Bagi saya orang itu adalah ibu bapa saya sendiri.Kami telah belajar mengapa kita mesti menyayangi alam sekitar atau orang di sekelilingkita. kami telah membincangkan tentang siapakah orang yang kita tidak akan lupa ke atas jasanya kepada kita sehingga hari kiamat.Mereka telah memberikan kasih sayang yang tidak berbelah bagi kepada saya dari saya kecil sehingga sekarang yang sudah berumah tangga. ada juga potensi yang dapat kita pelajari. Interaksi dengan orang lain atau alam sekitar yang ada di sekeliling kita adalah sangat penting. . kita mestilah manyayangi orang. maka tanggungjawab kita adalah untuk manggunakan. Sepanjang program Bina Insan Guru ini.Sebagai manusia kita tidak boleh bergantung kepada diri kita sendiri sahaja. kami telah menjalani 3 aktiviti latihan dalam kumpulan iaitu mengenali potensi diri. Bersama-samalah kita melengkapkan diri kita dengan pelbagai ilmu supaya kita dapat melahirkan anak bangsa yang cemerlang.ini dengan baik dalam kehidupan kita selepas ini. memanfaatkan dan memperkembangkan potensi yang ada pada diri kita itu. Kita mesti bersyukur dengan anugerah Tuhan yang ada pada diri kita.Dalam sesi yang pertama iaitu mengenali potensi diri. Kita sudah dianugerahkan potensi. saya mendapat banyak input yang berguna.orang dan alam tempat kita mengajar kelak. Semasa sesi kerohanian yang pertama pada malam Sabtu. Ini adalah untuk keharmonian hidup bersama. kami telah diberi ujian untuk mengenali potensi diri masing-masing.Selain potensi yang telah dianugerahkan kepada kita. Saya telah belajar banyak perkara yang baru melalui LDK tersebut. Semasa program Bina Insan Guru dijalankan. motivasi kepuasan kerjaya dan penghargaan kendiri dan perubahan sikap.Setiap manusia dianugerahkan potensi yang berbeza-beza oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.Dalam kehidupan sebagai seorang guru.

Matematik. .Pelajardidedahkankepadakemahiranmerancang. kesantunanberbahasa. pengendalianmajlisdanetiketberpakaian. kemahiranmendengarsecaraefektif. pegawaipengiringdanpenyambuttetamu.Bahasa Tamil . SainsdanPendidikanJasmanitelahmenyertai BIG III pada 17-18 Disember2010. etiket social dan protocol. PegawaiUnit Protokol yangterlibattelahmenyertaibengkelini. Seramai 152 orang peserta yang terdiridaripadakumpulan PGSR ambilan November 2008 dari unit BahasaMelayu.IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR LAPORAN PROGRAM BINA INSAN GURU FASA II/2010 NAMA OPSYEN PROGRAM BIG TEMPAT : GWEE POH GEK : PENGAJIAN BAHASA CINA : BIG II :IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR TARIKH KUMPULAN AMBILAN : 16—17 DISEMBER 2010 : PGSR : NOVEMBER 2008 LAPORAN: Kursusinibertujuanmemupukkesedarantentangkepentingankhimatkemasyarak atan. PenceramahBengkelProtokol Dan EtiketSosialinitelahmenghadiripadatepat jam 8. tertib di mejamakan. BahasaCina. pengucapanawam. mengenalidanmenghadiribengkelsertapenekanantentang.00 pagitelahmemberibimbingantentangcarapelaksanaantugasbagipegawaiprotokol.

Disinisayatelahmengenalpastibeberapakelemahandiridanrakan-rakanbakal guru dimanacaramenyalurkansesuatuperkaraadalahamatpentingsekalibagimenjagadanm .Dalam slot ini. BengkelProtokol Dan EtiketSosial yang telahberlangsunginitelahmemberikanbanyakmanfaatkepadasemua kamisemua. Seterusnya. Denganini. guru sepatutnyasudahpandaiataupunbelajaruntukmenyalurkansegalaperkara yang ingindisampaikankepadasesuatuorganisasiatauindividumelaluisaluran yang betul. majlisdapatmenyusuntetamukehormatanmengikutsusunankeutamaanmerekadanhali niseterusnyamembantumelancarkankelangsunganmajlis di sekolah kami nanti.BagiPenyediaanSenaraiJemputan Dan SusunanTempat. Menurutbeliau. Selainitu. Segala input yang telahdiberikanolehpenceramahjemputantelahberjayamemberitunjukajarkepadasemu a guru yang hadir.Tambahan pula. parapesertatelahdiberipenerangantentangsusunankeutamaannegeridanpersekutuan. Tertibketibaandankepulanganparajemputan. penceramahtelahmemberipenerangan yang jelastentangasasperhubungansusunankeutamaan di mejamakandanpentasutamakepadasemuaeksekutif. penceramahjugatelahmenitikberatkanelemenelemenpentingdalampengacaraansepertigelarananugerah. Tegurandannasihatinisebenarnyabanyakmenyedarkansayadimanasituasisekaranga matbertepatandenganapa yang disampaikanolehpenceramahtersebut. Penceramahjugamemberipendedahantentangcarapenyediaanskripdancarapenyedia ansenaraijemputanbagimajlis . pesertaturutdiberipenerangantentangpenampilandancaraberpakaian yang sesuai. danbahasadiraja.Antaraperkara yang begituditekankanolehpenceramahpadaharitersebutialahbudayabakalbakalpendidiksekarang yang begitujauhmenyimpangdaribudaya guru yang sebenar yang sepatutnyadiamalkanoleh guru-guru. penceramahjugaadamenyatakanbahawasebagaiseorang guru. bahasahormat. sayadapatpelajaribahawaseorang guru ituperlulahmempunyaipenampilan yang menariktetapibersesuaiandenganseorang guru.

sayasedarbahawapenceramahmahumenegurdanmengajar kami sebagai guru tentangpentingnyamenepatimasadanmelaksanakantanggungjawab yang telahdiberikan. Akuantabilitiseorang guru jugaturutdisentuholehpenceramahdimanaseorang guru inibertanggungjwabdatangkekelasdanmengajarmuridmerekapadamasamengikutjadu al yang ditetapkan.Jadi.Isuinisebenarnyatidaksepatutnyaberlakudikalangan guru keranaperkarainibenar-benarbertentangandenganbudayaseorang guru.Disini. persediaandanilmubagimembaikikembalibudayaguru iniharusdilakukansupaya kami menjadiseorang guru yang profesional . Prosedur-prosedur yang telahditetapkanperlulahdiikutidenganbetulsupayamejarundingandapatdibukadansatuj alanpenyelesaiandapatdibuat.Budayainisangatpentingdalamkehidupanseorang guru keranasemuainiadalahperkaralumrah yang perludihadapiolehinsansebagaiseorang guru. nasihatdantegurandaripenceramahpastiakandiambilseriusoleh kami semua. Akhirsesiceramah. Oleh yang demikian.Contoh yang diberikanpenceramahbegitumudahuntukdikaitkandenganbudaya guru dimana guru perlulahsentiasabertanggungjawabdanmenepatimasa. .enjaminkelancaranmencaripenyelesaian. Sesiceramahkemudiandiakhiridengansatusesisoaljawabantarapenceramahdengan guru. penceramahsempatmemberikansedikitperingatankepada kami semuasebagai guru berpengalamansupayamembuatsatuanjakanparadigmadalammengamalkanbudaya gurudalamkehidupan kami .

Pn. seramai 25 orang guru telahmenyertai Program BinaInsan (BIG ) Fasa II. Pelbagaiaktivitidijalankansepertigotong-royong. Juliah .Pentingnyaperananperpustakaan di dalammenyediakankemudahanpencarianmaklumatsertamenambahpengetahuan di kalanganbakal guru perludipupuk. motivasidanlawatantelahdiadakan. anjuran IPGM KampusTemenggongIbrahim kePusatSumber IPGM KampusTemenggong Ibrahim . jeniskhidmatkemasyarakatan.IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR LAPORAN PROGRAM BINA INSAN GURU (BIG) FASA III/2010 NAMA OPSYEN PROGRAM BIG TEMPAT TARIKH KUMPULAN AMBILAN : GWEE POH GEK : PENGAJIAN BAHASA CINA : BIG FASA III :IPG KAMPUSTEMENGGONG IBRAHIMJOHOR : 17 --18DISEMBER 2010 : PGSR : NOVEMBER 2008 LAPORAN : Kursusinibertujuanmendedahkan gurudengan domainpembangunandiriinsan guru yang seimbang. khidmatpendidikankepadakomuniti. Justeruitu. pada 16 Disemberpada jam 11. aktivitikemasyarakatan. kami berkumpul di hadapanPusatSumber . guru danhubungandengankomuniti.00am. . guru danakauntabilitiprofesionalisme.kami unit BahasaCinakumpulan PGSR Ambilan November 2008.berkauntabilitidanamanahdankreativitidaninovatif.Penekananutamakursusiniberkaitandenganpembangunaninsan guruyang seimbang. Pada16 dan 17 Disember . pegawaiPusatSumbertelahmemberitaklimatmengenaipergurusanpusatsumber .

kemudahan-kemudahandalampusatsumber .Beliaumenyelitibuku-bukutersebutdanberbincangantara kami sendiribagimengagihkantugasmembuatkategoribuku-buku yang belumdikategorikan. Kami bercadangkepadapihaksumberbahawarisalah-risalahdanmajalah-majalah yang tidaksepatutnyaberada di rak-rakbukuitudipindahkandanletakkan di bahagianmajalah. kami bercadangianyadilakukanpadamasa yang akandatang.Beliaumemintabantuandankerjasama kami bagimembuatpengkategorianbuku-bukuBahasaCina.kerjauntukmembuatpenghapusankiramemerlukanprosedurdanmasa yang agak lama . Kami jugadapatiadasebahagianbuku yang harusdihapuskira. Juliah .kamimeneruskantugas kami iaitukerjakerjapengkategoriandanmembaikpulihbukuukudapatdijalankandenganbaikdanlancar. cara-caramembuatkategori . MenurutPu.terdapatlebihkurang 2300 bukuBahasaCina di PusatSumber. Pn. kami memulakankerjakerjamembuatkategorisambilmembaikpulihbuku-buku yang telahrosak.PuanJuliahmembawa kami kebahagian di manatempat yang terletakbukubukuBahasaCina . Juliahjugamemberitahu kami masalahkerja-kerja di pusatsumberiaitumembuatkategoribuku-bukubukanBahasa Malaysia danBahasaInggerisiaitubukuBahasaCina.Selepasmembahagikantugas .Walaubagaimanapun . . Juliahmemberitahu kamibahawasebahagianbesarbukuBahasaCina yang masihbelumdikategorikan. Pn. Pada 17Disember.Selepasitu . Kami memilihketuaopsyensebagaiketuapasukan kami iaituKokYok Hong. kerjakerjabaikpulihdansebagainya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful