IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR LAPORAN PROGRAM BINA INSAN GURU 1/2009 NAMA OPSYEN PROGRAM BIG

TEMPAT : GWEE POH GEK : PENGAJIAN BAHASA CINA : BIG I :i.TAPAK PERKHEMAHAN IPG KAMPUS

TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR ii. HUTAN SIMPAN IPG (AKTIVITI KEMBARA) iii. KOLAM RENANG (AKTIVITI AIR) TARIKH KUMPULAN AMBILAN : 20--22 Mac 2010 : PGSR : NOVEMBER 2008

LAPORAN REFLEKSI: (A) LAPORAN AKTIVITI/PERISTIWA

Pada 20 hingga 21 Mac, kumpulan PGSR Fasa 1 Ambilan November 2008 telah menjalani Program Bina Insan Guru I (BIG I).Program ini disertai oleh unit Bahasa Cina, Matematik dan Pendidikan Jasmani.Seramai 75 orang guru terlibat. Kami telah dibahagikan kepada 6 kumpulan iaitu A,B,C,D,E dan F.Pelbagai aktiviti telah jalani seperti Latihan Dalam Kumpulan, Aktiviti Airdan Aktiviti Kembara. Banyak pengalaman telah kami peroleh sepanjang aktiviti itu berjalan. Terima kasih kepada para pensyarah yang memberi banyak panduan dan tunjukajar sepanjang aktiviti ini berlangsung dan ribuan terima kemaafan atas segala kelemahan dan kesilapan yang kami lakukan . Hari Pertama pensyarah memberi taklimat untuk Program BIG dan kali ini disampaikan oleh Ketua Jabatan HEP sendiri iaitu En. Mohd Tahir bin Kamaruzaman.Penerangan serba ringkas berkaitan perjalanan dan

Pada waktu malam. Terlebih dahulu. Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada kami sebagai guru tentang ciri-ciridan kualiti insan guru yang unggul dan mencakupi enam domain utama kurikulum Bina Insan Guru iaitu kerohanian dan akhlak keguruan. saya ingin memanjatkan segala kesyukuran dan terima kasih saya kepada Tuhan kerana telah melindungi saya dan semua yang terlibat dalam Program Bina Insan Guru pada kali ini sehingga kami dapat menempuhi semuanya dengan berjaya sekali. bengkel yang disediakankami dengan input yang selaras denganprogram perkhemahan I penutup diadakan. berilmu. Saya berharap kita semua akan dapat memanfaatkan pengalaman yang kita dapat . Hari Kedua kami mengadakan Aktiviti Air pada sesi pagi dan Aktiviti Kembara pada sesi petang.Jutaan terima kasih di atas semua motivasi dan teguran yang telahdicurahkan.Saya juga ingin merakam ribuan terima kasih khaskepada semuafasilitator dan jurulatih yang telah mengiringi dan membimbing kami dalamsemua aktiviti yang telah kami jalankan.Tanpa kerjasama dan sokongan dari semua pihak sudah tentu program ini gagal dilaksanakan dengan sempurna.Kumpulan yang telah diikuti. dan berbakti berakauntabiliti dan amanah. Melalui BIG ini saya telah mendapat pelbagai pengalaman. berdaya tahan yang tinggi.berjiwa merdeka dan perkasa serta kreatif dan inovatif.pengalaman lepas berkaitan Program BIG ini telah memberi input yang berguna sebagai persediaan mental dan fizikal bagi saya dalam menjayakan Program BIG ini.Hari ketiga majlis masing-masing memberi refleksi keseluruhan Program BIG ini secara ringkas. beramal. Saya juga turut ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam pelaksanaan program ini. kami mengadakan aktivit ceramah.

Betapa besarnya pengorbanan mereka kepada saya. ada juga potensi yang dapat kita pelajari. sesi kerohanian dijalankan pada pukul 0600 pagi dan 0800 malam untuk guru bukan islam. barulah kita nampak bahawa kita juga ada potensi yang lebih baik dan tidak ada pada diri orang lain. Bagi saya orang itu adalah ibu bapa saya sendiri. Interaksi dengan orang lain atau alam sekitar yang ada di sekeliling kita adalah sangat penting. . Ini adalah untuk keharmonian hidup bersama. gemilang dan terbilang kelak. Saya telah belajar banyak perkara yang baru melalui LDK tersebut. saya mendapat banyak input yang berguna. kami telah membincangkan tentang siapakah orang yang kita tidak akan lupa ke atas jasanya kepada kita sehingga hari kiamat.Sebagai manusia kita tidak boleh bergantung kepada diri kita sendiri sahaja. Semasa sesi kerohanian yang pertama pada malam Sabtu.ini dengan baik dalam kehidupan kita selepas ini.Semasa sesi kerohanian ini dijalankan.Mereka telah memberikan kasih sayang yang tidak berbelah bagi kepada saya dari saya kecil sehingga sekarang yang sudah berumah tangga. kami telah menjalani 3 aktiviti latihan dalam kumpulan iaitu mengenali potensi diri. maka tanggungjawab kita adalah untuk manggunakan. Kita mesti bersyukur dengan anugerah Tuhan yang ada pada diri kita. memanfaatkan dan memperkembangkan potensi yang ada pada diri kita itu.Dalam kehidupan sebagai seorang guru.Selain potensi yang telah dianugerahkan kepada kita. Bersama-samalah kita melengkapkan diri kita dengan pelbagai ilmu supaya kita dapat melahirkan anak bangsa yang cemerlang. motivasi kepuasan kerjaya dan penghargaan kendiri dan perubahan sikap. Semasa program Bina Insan Guru dijalankan.orang dan alam tempat kita mengajar kelak. Kita sering melihat dan membandingkan bahawa potensi orang lain lebih baik daripada potensi diri kita. Kita sudah dianugerahkan potensi.Dalam sesi yang pertama iaitu mengenali potensi diri. kita mestilah manyayangi orang. kami telah diberi ujian untuk mengenali potensi diri masing-masing. Sepanjang program Bina Insan Guru ini.Setiap manusia dianugerahkan potensi yang berbeza-beza oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.Kami telah belajar mengapa kita mesti menyayangi alam sekitar atau orang di sekelilingkita.

kemahiranmendengarsecaraefektif. mengenalidanmenghadiribengkelsertapenekanantentang. . PegawaiUnit Protokol yangterlibattelahmenyertaibengkelini. tertib di mejamakan.IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR LAPORAN PROGRAM BINA INSAN GURU FASA II/2010 NAMA OPSYEN PROGRAM BIG TEMPAT : GWEE POH GEK : PENGAJIAN BAHASA CINA : BIG II :IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR TARIKH KUMPULAN AMBILAN : 16—17 DISEMBER 2010 : PGSR : NOVEMBER 2008 LAPORAN: Kursusinibertujuanmemupukkesedarantentangkepentingankhimatkemasyarak atan.Pelajardidedahkankepadakemahiranmerancang.Bahasa Tamil . pengucapanawam. pengendalianmajlisdanetiketberpakaian.00 pagitelahmemberibimbingantentangcarapelaksanaantugasbagipegawaiprotokol. kesantunanberbahasa.Matematik. SainsdanPendidikanJasmanitelahmenyertai BIG III pada 17-18 Disember2010. BahasaCina. etiket social dan protocol. Seramai 152 orang peserta yang terdiridaripadakumpulan PGSR ambilan November 2008 dari unit BahasaMelayu. pegawaipengiringdanpenyambuttetamu. PenceramahBengkelProtokol Dan EtiketSosialinitelahmenghadiripadatepat jam 8.

bahasahormat.Antaraperkara yang begituditekankanolehpenceramahpadaharitersebutialahbudayabakalbakalpendidiksekarang yang begitujauhmenyimpangdaribudaya guru yang sebenar yang sepatutnyadiamalkanoleh guru-guru. danbahasadiraja. Selainitu. majlisdapatmenyusuntetamukehormatanmengikutsusunankeutamaanmerekadanhali niseterusnyamembantumelancarkankelangsunganmajlis di sekolah kami nanti. Penceramahjugamemberipendedahantentangcarapenyediaanskripdancarapenyedia ansenaraijemputanbagimajlis . Menurutbeliau. parapesertatelahdiberipenerangantentangsusunankeutamaannegeridanpersekutuan.Dalam slot ini. Denganini.Tambahan pula. guru sepatutnyasudahpandaiataupunbelajaruntukmenyalurkansegalaperkara yang ingindisampaikankepadasesuatuorganisasiatauindividumelaluisaluran yang betul. Disinisayatelahmengenalpastibeberapakelemahandiridanrakan-rakanbakal guru dimanacaramenyalurkansesuatuperkaraadalahamatpentingsekalibagimenjagadanm .BagiPenyediaanSenaraiJemputan Dan SusunanTempat. Tegurandannasihatinisebenarnyabanyakmenyedarkansayadimanasituasisekaranga matbertepatandenganapa yang disampaikanolehpenceramahtersebut. penceramahjugaadamenyatakanbahawasebagaiseorang guru. Tertibketibaandankepulanganparajemputan. Seterusnya. BengkelProtokol Dan EtiketSosial yang telahberlangsunginitelahmemberikanbanyakmanfaatkepadasemua kamisemua. sayadapatpelajaribahawaseorang guru ituperlulahmempunyaipenampilan yang menariktetapibersesuaiandenganseorang guru. Segala input yang telahdiberikanolehpenceramahjemputantelahberjayamemberitunjukajarkepadasemu a guru yang hadir. penceramahtelahmemberipenerangan yang jelastentangasasperhubungansusunankeutamaan di mejamakandanpentasutamakepadasemuaeksekutif. pesertaturutdiberipenerangantentangpenampilandancaraberpakaian yang sesuai. penceramahjugatelahmenitikberatkanelemenelemenpentingdalampengacaraansepertigelarananugerah.

Akhirsesiceramah.Isuinisebenarnyatidaksepatutnyaberlakudikalangan guru keranaperkarainibenar-benarbertentangandenganbudayaseorang guru. Prosedur-prosedur yang telahditetapkanperlulahdiikutidenganbetulsupayamejarundingandapatdibukadansatuj alanpenyelesaiandapatdibuat. Oleh yang demikian.enjaminkelancaranmencaripenyelesaian. nasihatdantegurandaripenceramahpastiakandiambilseriusoleh kami semua.Jadi.Contoh yang diberikanpenceramahbegitumudahuntukdikaitkandenganbudaya guru dimana guru perlulahsentiasabertanggungjawabdanmenepatimasa. persediaandanilmubagimembaikikembalibudayaguru iniharusdilakukansupaya kami menjadiseorang guru yang profesional . .Disini. Akuantabilitiseorang guru jugaturutdisentuholehpenceramahdimanaseorang guru inibertanggungjwabdatangkekelasdanmengajarmuridmerekapadamasamengikutjadu al yang ditetapkan. penceramahsempatmemberikansedikitperingatankepada kami semuasebagai guru berpengalamansupayamembuatsatuanjakanparadigmadalammengamalkanbudaya gurudalamkehidupan kami . Sesiceramahkemudiandiakhiridengansatusesisoaljawabantarapenceramahdengan guru.Budayainisangatpentingdalamkehidupanseorang guru keranasemuainiadalahperkaralumrah yang perludihadapiolehinsansebagaiseorang guru. sayasedarbahawapenceramahmahumenegurdanmengajar kami sebagai guru tentangpentingnyamenepatimasadanmelaksanakantanggungjawab yang telahdiberikan.

pada 16 Disemberpada jam 11. .IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR LAPORAN PROGRAM BINA INSAN GURU (BIG) FASA III/2010 NAMA OPSYEN PROGRAM BIG TEMPAT TARIKH KUMPULAN AMBILAN : GWEE POH GEK : PENGAJIAN BAHASA CINA : BIG FASA III :IPG KAMPUSTEMENGGONG IBRAHIMJOHOR : 17 --18DISEMBER 2010 : PGSR : NOVEMBER 2008 LAPORAN : Kursusinibertujuanmendedahkan gurudengan domainpembangunandiriinsan guru yang seimbang. guru danhubungandengankomuniti. Pelbagaiaktivitidijalankansepertigotong-royong.Penekananutamakursusiniberkaitandenganpembangunaninsan guruyang seimbang. aktivitikemasyarakatan. guru danakauntabilitiprofesionalisme. pegawaiPusatSumbertelahmemberitaklimatmengenaipergurusanpusatsumber .kami unit BahasaCinakumpulan PGSR Ambilan November 2008. jeniskhidmatkemasyarakatan. Justeruitu.Pn. seramai 25 orang guru telahmenyertai Program BinaInsan (BIG ) Fasa II.berkauntabilitidanamanahdankreativitidaninovatif. anjuran IPGM KampusTemenggongIbrahim kePusatSumber IPGM KampusTemenggong Ibrahim . motivasidanlawatantelahdiadakan. Juliah .Pentingnyaperananperpustakaan di dalammenyediakankemudahanpencarianmaklumatsertamenambahpengetahuan di kalanganbakal guru perludipupuk. kami berkumpul di hadapanPusatSumber . Pada16 dan 17 Disember . khidmatpendidikankepadakomuniti.00am.

Juliahmemberitahu kamibahawasebahagianbesarbukuBahasaCina yang masihbelumdikategorikan. kami bercadangianyadilakukanpadamasa yang akandatang. . Juliah .Selepasitu . Kami memilihketuaopsyensebagaiketuapasukan kami iaituKokYok Hong.Beliaumemintabantuandankerjasama kami bagimembuatpengkategorianbuku-bukuBahasaCina.kamimeneruskantugas kami iaitukerjakerjapengkategoriandanmembaikpulihbukuukudapatdijalankandenganbaikdanlancar.Walaubagaimanapun . MenurutPu. kami memulakankerjakerjamembuatkategorisambilmembaikpulihbuku-buku yang telahrosak. Pn. Kami jugadapatiadasebahagianbuku yang harusdihapuskira. Juliahjugamemberitahu kami masalahkerja-kerja di pusatsumberiaitumembuatkategoribuku-bukubukanBahasa Malaysia danBahasaInggerisiaitubukuBahasaCina.Beliaumenyelitibuku-bukutersebutdanberbincangantara kami sendiribagimengagihkantugasmembuatkategoribuku-buku yang belumdikategorikan. Kami bercadangkepadapihaksumberbahawarisalah-risalahdanmajalah-majalah yang tidaksepatutnyaberada di rak-rakbukuitudipindahkandanletakkan di bahagianmajalah. cara-caramembuatkategori .kemudahan-kemudahandalampusatsumber .Selepasmembahagikantugas . kerjakerjabaikpulihdansebagainya.PuanJuliahmembawa kami kebahagian di manatempat yang terletakbukubukuBahasaCina . Pada 17Disember.kerjauntukmembuatpenghapusankiramemerlukanprosedurdanmasa yang agak lama . Pn.terdapatlebihkurang 2300 bukuBahasaCina di PusatSumber.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful