TRANZACŢII BURSIERE

1. Clasificarea tranzacţiilor
Tranzacţiile bursiere se referă în sens larg, atât la contractele de vânzare-cumpărare de titluri şi alte active financiare de pe piaţa bursieră propriu-zisă, cât şi de pe piaţa extrabursieră. În sens restrâns, se referă doar la cele încheiate în incinta bursei de valori în conformitate cu reglementările pieţei. După momentul în care se execută tranzacţia, se disting tranzacţii specifice pieţelor de tip anglo-saxon şi tranzacţii specifice burselor europene:  bursele tranzacţii:    tranzacţii cu lichidare imediată când executarea are loc chiar în ziua încheierii contractului; tranzacţii cu lichidare normală; finalizarea operaţiunilor are loc într-un anumit număr de zile bursiere (T+3 ÷ T+7); tranzacţii parteneri; O categorie aparte a tranzacţiilor de tip american o constituie vânzările scurte (short), adică vânzarea de titluri cu dar executarea cu titluri contractului împrumutate.  bursele europene, după categorii de tranzacţii:   tranzacţii la vedere în care execuţia se face imediat sau în termen de 3 ÷ 7 zile denumite şi tranzacţii „cash” sau pe „bani gata”; tranzacţii la termen sau cu „reglementare lunară” a căror execuţie se realizează la o dată fixă în cursul lunii; la rândul lor pot fi:
1

de

tip

american

derulează

următoarele

categorii

de

cu

aranjament

special,

sunt

asemănătoare

cu

contractele comerciale prin negocierea termenului direct între

după

formula

lichidităţii

normale,

model francez, derulează următoarele

 ferme, caz în care părţile sunt angajate definitiv pentru plată, respectiv predarea titlurilor;  condiţionate care pot fi sau nu executate la termen în funcţie de opţiunea cumpărătorului care achită anterior o primă.      După natura contului deschis de client la broker, tranzacţiile sunt:  „pe bani gata” care se derulează în limita contului în numerar deţinut de client;  „în marjă” derulate pe datoria clientului faţă de broker, care îi pune la dispoziţie un credit în completarea contului deţinut de acesta (marjă). După scopul urmărit, operaţiunile de bursă cuprind:  operaţiuni de investire prin care se urmăreşte plasarea capitalurilor, modificarea structurii portofoliului sau obţinerea de lichidităţi;  operaţiuni de arbitraj, se desfăşoară fie spaţial (cumpără de pe o piaţă şi vinde pe alta cu diferenţă de preţ), fie în timp (cumpără acum şi vinde după un anumit timp pe aceeaşi piaţă);  operaţiuni de acoperire (hedging), urmăresc evitarea pierderilor datorate evoluţiei nefavorabile a cursului unei valori mobiliare sau a portofoliului;  operaţiuni speculative au ca scop obţinerea unui profit din diferenţa de curs între momentul încheierii tranzacţiei şi momentul lichidării;  operaţiuni cu caracter tehnic sunt efectuate de agenţii de bursă, creatori de piaţă prin care se menţine echilibrul sau lichiditatea pieţei.

2. Tranzacţii la vedere
Tranzacţiile la vedere sau pe „pe bani gata” sunt cele în care plata titlurilor şi livrarea lor se face imediat sau într-un termen de maxim 7 zile bursiere.
2

O tranzacţie la vedere se desfăşoară în trei faze:  tranzacţia propriu-zisă de vânzare-cumpărare;  compensarea – decontarea;  transferul dreptului de proprietate. În prima fază dacă S.S.I.F.-urile cumpără în nume propriu, este obligatoriu să nu afecteze capitalul minim net stabilit prin Regulamentele bursei. Compensarea şi decontarea este o operaţiune multilaterală între S.S.I.F.-uri supravegheată de Asociaţia Bursei. La sfârşitul fiecărei zi de tranzacţionare, fiecare S.S.I.F. primeşte patru rapoarte:  raportul de tranzacţionare;  raportul de compensare; raportul de decontare; raportul de comision.

Se calculează un net de încasat sau de plată care obligă societăţile de valori mobiliare să se conformeze. Transferul banilor se face printr-o bancă de decontare agreată de B.N.R. Se prevede legal constituirea unui fond de garantare prin contribuţia membrilor Asociaţiei bursiere care dă pentru aceştia posibilitatea de utilizare doar o singură dată. Dreptul de proprietate asupra valorilor mobiliare cumpărate se transferă prin mişcări între secţiunile bursei numai după achitarea lor. Atunci când nu se respectă obligaţiile de către clienţi, brokerul va proceda astfel:  vinde titlurile achiziţionate în numele clientului la preţul de piaţă din ziua scadenţei, iar cumpărătorul va suporta eventualele diferenţe nefavorabile de preţ,  cumpără titluri la preţul de piaţă din ziua în care acestea trebuiau predate cumpărătorului, vânzătorului imputându-i diferenţele nefavorabile de preţ.

3. Tranzacţiile în marjă
În fond, această tranzacţie este o variantă a tranzacţiilor la vedere care

3

presupune cumpărări de titluri pe datorie, brokerul punând la dispoziţia investitorului un anumit credit pentru realizarea operaţiunii. Clientul lasă drept gaj pentru împrumutul primit titlurile pe care le-a achiziţionat. El trebuie să depună în termenul aferent lichidării normale doar o parte din suma necesară denumită marjă. Acest tip de tranzacţii creează o capacitate suplimentară de finanţare pentru client, dar are ataşat şi un risc mai accentuat datorat volumului suplimentar de titluri a căror preţuri de piaţă pot evolua nefavorabil şi dobânzilor aferente creditului.
Risc financiar  1 Valoarea marjei

Derularea acestor tranzacţii presupune constituirea mai multor tipuri de marje:  Marja iniţială a cărei valoare este reglementată de piaţă, este un depozit constituit de client în numerar sau din titluri blocate la dispoziţia brokerului şi reprezintă condiţia obţinerii creditului.

 Marja permanentă (de menţinere) reprezintă capitalul propriu al clientului stabilit iniţial la un nivel minim şi care trebuie menţinut pe toată durata tranzacţiei ca procent din volumul total al cumpărărilor de titluri.  Colateralul cuprinde valoarea titlurilor achiziţionate şi constituite drept garanţie la broker.  Marja absolută este diferenţa dintre valoarea colateralului şi datoria clientului la broker.  Marja returnabilă se exprimă procentual ca raport între marja absolută şi valoarea de piaţă a titlurilor existente în contul clientului.  Apelul în marjă reduce sub limita iniţială. reprezintă o solicitare pentru client din partea brokerului pentru completarea marjei atunci când marja permanentă se

4

Cerinţa esenţială a acestui tip de tranzacţii este aceea că volumul colateralului să fie tot timpul mai mare decât debitul pe care îl are clientul la broker. La Bursa de Valori Bucureşti tranzacţiile în marjă sunt reglementate prin noul Cod Bursier, partea I, publicat în 2006, deşi există suportul tehnic de execuţie de mai mulţi ani.

4. Tranzacţii la termen ferm şi condiţionate
Caracteristic celor două tipuri de tranzacţii este aceea că partenerii convin să-şi îndeplinească obligaţiile care le revin peste o anumită perioadă de timp de la data încheierii tranzacţiei (între 1 şi 6 luni). 4.1. Tranzacţii la termen ferm. Părţile din tranzacţie sunt angajate concret: unul să achite preţul stabilit în prezent, iar celălalt să predea titlurile negociate la data scadenţei. Tranzacţiile dată viitoare la termen ferm sunt iniţiată utilizaţi în atunci la când un se preţ urmăreşte, din anumite raţiuni, modificarea structurii portofoliului la o printr-o operaţiune prezent, prestabilit. Un caz special îl constituie tranzacţiile cu reglementare la o lună care permit flexibilizarea termenului scadent prin operaţiunea de report. Cumpărătorul dacă nu este mulţumit de evoluţia preţului până la scadenţă, vinde titlurile unei societăţi de report care se angajează să i le revândă peste o lună la următorul termen de lichidare. Prin facilitatea de report se diminuează riscul determinat de caracterul probabil al anticipărilor privind evoluţia cursului bursier. Operaţiunile de report se fac la un curs de compensaţie stabilit de bursă la nivelul cursului mediu, al primei de tranzacţii din ziua de lichidare. În legăturile cu tranzacţiile la termen ferm sunt posibile şi două operaţiuni de tip speculativ:

5

 „poziţie deschisă” prin care se pot tranzacţiona titluri pe care vânzătorul nu le posedă, dar pe care le poate cumpăra mai ieftin până la scadenţă;  „poziţie acoperită” care permite cumpărătorului să revândă titlurile până în ziua scadenţei. 4.2. Tranzacţii condiţionate sau cu termeni speciali sunt de două feluri: cu primă şi cu stelaj. Tranzacţiile condiţionate cu primă sunt derulate la termen, dar finalizarea lor nu este obligatorie, cumpărătorul având dreptul să renunţe la contract în schimbul unei prime pe care a plătit-o iniţial. Acest tip de tranzacţii pe marile pieţe bursiere a fost înlocuit treptat cu contracte pe opţiuni. Tranzacţiile condiţionate cu stelaj, combină caracteristicile tranzacţiilor ferme cu cele ale operaţiunilor condiţionate. În stelaj sunt prevăzute două cursuri separate, numite borne care încadrează o marjă de fluctuaţie. Iniţierea unei astfel de tranzacţii are loc atunci când vânzătorul unui stelaj apreciază că până la scadenţă cursul valorilor mobiliare tranzacţionate va fi relativ stabil (se va încadra între borne), iar cumpărătorul mizează pe o puternică fluctuaţie (se va situa în afara bornelor). Stelajul este o tranzacţie fermă, deoarece impune obligaţia executării la scadenţă. Caracterul condiţional rezultă din faptul că operatorul (vânzătorul sau cumpărătorul) are dreptul ca la scadenţă să-şi stabilească poziţia în funcţie de evoluţia cursului; cumpărătorul va achiziţiona titlurile la preţul cel mai mare din stelaj, iar vânzătorul va opta pentru preţul cel mai mic din stelaj.

6

Cursul acţiunii Avantaj cumpărător Avantaj vânzător x Borne
Preţul cel mai mic

Avantaj cumpărător

x
Preţul cel mai mare

Dacă la scadenţă:   cursul se situează în afara bornelor, câştigul este al cumpărătorului; cursul se încadrează între bornele stelajului, câştigul este al vânzătorului. Tranzacţiile stelaj se încheie la un termen de 6 luni, dar lichidarea se poate face oricând în cadrul acestui termen.

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful