Serviciul Fiscal ca istorie

Decenii de-a rîndul sistemul fiscal autohton s-a dezvoltat paralel cu cel al URSS, dupa aceleasi legi, principii si regulamente, cuprinzînd atît drepturile, cît si obligatiile, responsabilitatile inspectoratelor fiscale. În RSSM, ca si în URSS, a fost stabilit un sistem strict centralizat de calculare si încasare în buget a impozitelor si altor plati percepute de la întreprinderile si organizatiile de stat, cooperativele agricole si de producere, precum si de la populatie. Primul document despre crearea inspectoratelor fiscale de stat orasenesti si raionale este cel cu numarul 68 din luna martie 1990, aprobat de Sovietul Ministrilor al RSSM. Tot atunci, pe lînga Ministerul Finantelor, si-au început activitatea anumite subdiviziuni fiscale, dar care nu intrau în componenta organelor financiare locale. Începînd cu anul 1991, în republica a început sa se aplice propria legislatie fiscala, tinîndu-se cont de specificul economiei si interesele bugetare nationale. La 15 februarie, de exemplu, Sovietul Suprem adopta Legea privind prioritatile dezvoltarii sociale a satului si complexului agroindustrial, în care se prevad particularitatile impozitarii beneficiului întreprinderilor, însotite de o lista suplimentara de înlesniri, acordate acestor gospodarii. În aprilie 1992 a fost adoptata Legea cu privire la investitiile straine. Astfel, a fost prevazut un sir de scutiri de impozit pe beneficiu pentru întreprinderile mixte cu investitii straine. Ulterior au fost introduse anumite modificari care au simplificat considerabil ordinea acordarii lor. În afara de aceasta, întreprinderile mixte se bucura si de scutirile de baza prevazute pentru întreprinderile autohtone. La 17 noiembrie 1992 Parlamentul adopta Legea privind bazele sistemului fiscal. Aceasta lege determina principiile economice, juridice si organizationale generale de constituire a sistemului fiscal, prevede tipurile impozitelor si competenta organelor puterii de stat, drepturile si obligatiile contribuabililor, drepturile, obligatiile si responsabilitatea organelor fiscale, apararea contribuabililor, raspunderea pentru încalcarea legislatiei. Aceasta lege este asemanatoare cu cea ruseasca. Sistemul fiscal e voluminos, prevede 10 impozite generale de stat si 10 locale, numarul carora ulterior creste. De la 2 decembrie 1992 intra în vigoare Legea privind impozitul pe beneficiul întreprinderilor. Impozitului sînt supusi toti agentii economici - persoane juridice de pe teritoriul Republicii, indiferent de formele de proprietate si de cadrul juridic, inclusiv întreprinderile cu investitii straine, asociatiile si organizatiile internationale care îsi exercita activitatea de antreprenoriat nemijlocit sau prin intermediul reprezentantelor permanente si filialelor. Întreprinderile agricole, cu exceptia celor de tip industrial, nu platesc impozitul pe beneficiul provenit din fabricarea si desfacerea productiei agricole, precum si din desfacerea productiei obtinute prin prelucrarea industriala a materiei prime proprii. Beneficiul obtinut din activitatea neagricola si beneficiul întreprinderilor de tip industrial este impozitat în baza principiilor generale. Impozitului pe beneficiu nu se supuneau sumele de binefacere, sustinerea institutiilor de ocrotire a sanatatii, de cultura, învatamînt, educatie fizica în valoare de 2 la suta din beneficiul impozabil si un procent din beneficiul de bilant, transferat în fondul de sustinere sociala a populatiei.

conform decretului Presedintelui Republicii. includea doar doua titluri: „Dispozitii generale” si „Impozitul pe venit”. Cota impozitului este aprobata în marime de 20 la suta din volumul operatiunilor impozabile si poate fi precizata de Parlament în timpul aprobarii bugetului pentru anul viitor. a început sa fie platit de toate persoanele juridice cu fonduri fixe de productie si neproductive. Platitoare de impozit sunt întreprinderile si cetatenii. politica financiar-fiscala aferenta veniturilor statului trebuia sa defineasca cît mai exact posibil. important s-a dovedit a fi adoptarea Legii cu privire la impozitul pe veniturile persoanelor fizice. a intrat în vigoare Codul fiscal al Republicii Moldova. inclusiv straini. exceptie facând cetatenii care obtin un venit anual din comercializarea marfurilor mai mic de 400 salarii minime si institutiile finantate de la buget. impozitul pe venit. adoptata în decembrie 1992. inclus în pretul marfii (productiei) si este achitat de consumator.Legea cu privire la taxa pe valoarea adaugata a vazut lumina zilei în noiembrie 1994. produse de tutun. Aceasta Lege a fost abrogata odata cu punerea în aplicare a titlurilor I si II ale Codului fiscal. pentru procurarea autoturismelor. Pe parcursul anilor anumite modificari a suferit si Legea cu privire la impozitul funciar si modalitatea de impozitare. . pe care trebuie sa le îndeplineasca instrumentele folosite în procesul mobilizarii resurselor financiare. Începînd cu anul 1997. în repetate rînduri s-au modificat. posesiune si bineficiere. Platitori sunt persoanele fizice si juridice care produc si realizeaza marfuri supuse accizelor (nu de prima necesitate: bauturi alcoolice. La sfârsitul lunii decembrie 1994 Parlamentul a adoptat Legea cu privire la accize. în dependenta de bonitate. Platitori ai acestui impozit sunt persoanele fizice si juridice cu terenuri de pamânt cu titluri de proprietate. sursele de formare a fondurilor bugetare de care statul are nevoie. Conform Legii cu privire la impozitul rutier din iunie 1993. Actualmente în republica actioneaza noua titluri ale Codului fiscal. precum si de cetatenii posesori de cladiri si edificii. diferitelor constructii auto. altor mijloace de transport. În anul 2005. precum si obiectivele economice. Astfel. de fapt. metodele de prelevare. formate la fiecare etapa de producere si vînzare a marfii. Impozitul imobiliar. Începînd cu 1995. aplicat la suma valorii adaugate. care includea si impozitele imobiliar si rutier. impozitul de tranzit si un impozit rutier special. Ea prevede un impozit indirect de stat. Drept ca în decursul anilor cotele impozitului. si anume: dispozitii generale. cotele impozitului funciar s-au majorat.a. Din 1996 însa a început sa actioneze Legea cu privire la fondul rutier Pentru întregul sistem fiscal si nu numai. care desfasoara activitati de întreprinzator. de felul de utilizare agricola. executare a muncii si acordare a serviciilor. cotele impozitului dat au fost neînsemnate si diferentiate. accizele au fost stabilite prin taxe fixe în exprimare baneasca la o unitate a marfurilor supuse accizelor în loc de procentele care se aplicau înainte la pretul de realizare. obiecte din metale pretioase cu sau fara nestemate s. În legatura cu aceasta. precum si marimea venitului neimpozabil. cetatenii au început sa achite anumite plati pentru exploatarea autostrazilor. taxa pe valoarea adaugata. accizele. Accizele sunt un impozit indirect de stat.). Initial. platite anterior separat. sociale sau de alta natura. a fost aprobat titlul V al Codului fiscal: „Administrarea fiscala”. Din 1995 întreprinderile agricole au început sa plateasca un impozit funciar unic. care la acel moment.

precum si în cîstigarea încrederii acestora. alta decît cea pe suport de hîrtie. menite sa contribuie la fortificarea temeliei administrarii fiscale pusa în anii precedenti. Serviciul Fiscal de Stat este membru a doua organizatii internationale de profil: . serviciul „Declaratie rapida”.2006 a fost aprobata Strategia de Dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2006-2010. în anii 2005-2007. în Strategia de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat. România. Proiectul respectiv constituie un pas marcant în facilitarea lucrului cu contribuabilii. a garajelor si terenurilor pe care acestea sînt amplasate si a loturilor întovarasirilor pomicole cu sau fara constructii amplasate pe ele.md. Franta. Trebuie de mentionat si faptul ca. A fost initiata implementarea celei de-a doua etape de impozitare a bunurilor imobiliare cu destinatie comerciala si industriala. „Facturi fiscale”. Serviciul Fiscal de Stat conlucreaza în baza programelor de cooperare bilaterale cu administratiile fiscale din Regatul Tarilor de Jos. Pentru informarea contribuabililor. a fost initierea crearii SIA „e-Declaratii”. Acest serviciu permite persoanelor fizice primirea gratuita a semnaturii digitale pentru prezentarea declaratiei pe venit. ce include: serviciul „Declaratie electronica”.03. a fost lansat „Portalul serviciilor fiscale”. pe lînga relatiile de colaborare bilaterala. fara a vizita organul fiscal teritorial. au fost initiate lucrari de elaborare a unui nou sistem de impozitare a contribuabililor prin implementarea Sistemului Informational Automatizat „Cadastrul fiscal”.fisc. si anume în mod electronic cu aplicarea semnaturii digitale. taxele pentru resursele naturale si taxele rutiere În anul 2006. Alaturat. notificarea despre primirea declaratiilor de catre Serviciul Fiscal de Stat si erorile din aceste declaratii. taxele locale. În scopul optimizarii administrarii impozitului pe proprietate. precum si oportunitatile oferite de acesta. „Despre contribuabil”.10. Serviciul Fiscal de Stat îsi va orienta actiunile întru realizarea obiectivelor de baza stabilite în diverse programe guvernamentale. Totodata. serviciile de acces la informatii: „Descarca formulare”.2010.„Evidenta operatiunilor de schimb valutar în numerar”. În anul 2009 a fost dat în exploatare industriala. reiesind din valoarea estimata (de piata) a acestora. Cehia. În continuare. ce ofera o metoda alternativa de prezentare a darilor de seama fiscale. prin intermediul caruia. în regim on-line. . Un alt proiect semnificativ elaborat de Serviciul Fiscal de Stat. a fost initiata prestarea serviciilor electronice fiscale.Consiliul Coordonator al Conducatorilor Serviciilor Fiscale din statele membri ai Comunitatii Statelor Independente (CCCSF). Servicii de certificare si eliberare a semnaturilor digitale. s-a lansat mecanismul ce prevede notificarea contribuabililor despre termenul de prezentare a declaratiilor si a darilor de seama fiscale (calendarul fiscal).administrarea fiscala. Estonia. pe larg a fost popularizat site-ului oficial: www. a fost lansat „ghiseul electronic”. impozitul pe bunurile imobiliare. La 01. 1208 din 20. Sistemul Informational Automatizat . marcînd începutul unei noi etape de dezvoltare. ce constituie la ora actuala un sistem complex elaborat în baza tehnologiilor web. a fost lansat proiectul „Declaratie electronica pentru persoanele fizice”. La capitolul cooperare internationala.Organizatia Intra-Europeana a Administratiilor Fiscale (IOTA). prin Hotarîrea Guvernului nr. precum si în directia îmbunatatirii activitati de administrare fiscala . la fel. Lituania. etc.

se vor realiza noi performante la capitolul – onorarea de catre contribuabil. . Astfel. prezentul si viitorul Serviciului Fiscal Stat este determinat si direct influentat de nivelul civismului fiscal al contribuabililor. iar raza de activitate a organelor fiscale teritoriale si raza de deservire a contribuabililor . este de notat ca. ce definesc activitatea de ansamblu a Serviciului Fiscal de Stat. c) emite ordine. a personalului scriptic si a fondului de retribuire a muncii precum si modul de atribuire a gradelor de calificare functionarilor ei sînt stabilite în Regulamentul. Obiectivele şi funcţiile organeleor fiscale Sarcina de baza si principiile generale de organizare a organului fiscal Sarcina de baza a organului fiscal consta în exercitarea controlului asupra respectarii legislatiei fiscale. prin oferirea de noi servicii fiscale care sa contribuie la reducerea costurilor.In contextul celor mentionate. înregistrate pîna acum. dar si necesitatea de a evolua în continuare. al hotarîrilor Parlamentului. cererile si reclamatiile referitoare la actiunile acestora.de catre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lînga Ministerul Finantelor. Structura organizatorica a Serviciului Fiscal de Stat se aproba de Guvern. Ministerul Finantelor exercita dirijarea metodologica a activitatii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat fara ingerinte în activitatea lui si a inspectoratelor fiscale de stat teritoriale. inclusiv. d) organizeaza popularizarea legislatiei fiscale. al Codului fiscal si al altor legi. al deciziilor în problemele fiscale adoptate de autoritatile administratiei publice locale în limitele competentei. prin colaborarea permanenta si sustinerea acestora prin acordarea unei asistente consultativ-informative adecvate. Rezultatele perfectionarii legislatiei în domeniul fiscal. constient si corect a obligatiilor fiscale. varsarii depline si la timp la buget a sumelor obligatiilor fiscale. asigura crearea si functionarea unui sistem informational unic privind contribuabilii si obligatiile fiscale. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lînga Ministerul Finantelor si fiecare inspectorat fiscal de stat teritorial. au demonstrat eficienta activitatii desfasurate. al hotarîrilor si ordonantelor Guvernului. Atributiile organului fiscal Inspectoratul Fiscal Principal de Stat exercita urmatoarele atributii: a) efectueaza supravegherea activitatii inspectoratelor fiscale de stat teritoriale în vederea exercitarii controlului fiscal. b) activeaza în temeiul Constitutiei Republicii Moldova. raspunde la scrisorile. ia masuri în vederea eficientizarii activitatii lor. reclamatiile si la alte petitii ale contribuabililor în modul stabilit. b) controleaza activitatea inspectoratelor fiscale de stat teritoriale. examineaza scrisorile. fiind subordonat primului: a) au statut de persoana juridica si sînt finantate de la bugetul de stat. aprobat de Guvern. al decretelor Presedintelui Republicii Moldova. instructiuni si alte acte în vederea executarii legislatiei fiscale. Modul de functionare a organului fiscal. prin alinierea la standardele internationale si revizuirea tuturor indicatorilor de performanta. de aprobare a structurii. Pe parcursul anilor sistemul fiscal a suferit schimbari esentiale. în mod voluntar. asupra calcularii corecte.

h) exercita controlul asupra respectarii legislatiei fiscale în activitatea organelor vamale si serviciilor de colectare a impozitelor si taxelor locale si prezinta autoritatilor competente propuneri vizÎnd tragerea la raspundere a functionarilor acestor autoritati care au încalcat legislatia fiscala. cu exceptia celor administrate de alte organe. Organizarea concursurilor se efectueaza în modul stabilit de Guvern. Drepturile organului fiscal si ale functionarului fiscal Organul fiscal si functionarul fiscal au dreptul: a) sa efectueze controale asupra modului în care contribuabilii. j) colaboreaza cu autoritati din alte state în baza tratatelor internationale la care Republica Moldova este parte si activeaza în cadrul organizatiilor internationale de specialitate al caror membru este. b) popularizeaza legislatia fiscala si examineaza scrisorile. contra plata. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat îsi exercita atributiile pe întreg teritoriul Republicii Moldova. sa ceara explicatiile si informatiile de rigoare asupra problemelor . g) examineaza contestatii si emite decizii pe marginea lor. f) asigura gratuit contribuabilii cu formulare tipizate de dari de seama fiscale. executarea silita a obligatiilor fiscale. k) prezinta informatii si rapoarte asupra obligatiilor fiscale. f) organizeaza si efectueaza. dupa caz. h) sigileaza masinile de casa si de control ale contribuabililor. c) asigura evidenta integrala si conforma a contribuabililor si a obligatiilor fiscale. organele vamale si serviciile de colectare a impozitelor si taxelor locale. l) deleaga atributii inspectoratelor fiscale de stat teritoriale. depisteaza si curma încalcarile ce tin de repatrierea mijloacelor banesti. si-au adus contributia la îmbunatatirea procesului de administrare fiscala si/sau la majorarea încasarilor la bugetul public national. elaborate în conformitate cu instructiunile respective. j) exercita alte atributii prevazute de legislatie. cererile si reclamatiile contribuabililor. în conformitate cu instructiunile Ministerului Finantelor. g) elibereaza. timbre (marci) de acciz în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. i) examineaza contestatii. i) organizeaza diferite concursuri. tine evidenta lor. subiectilor impunerii formulare de facturi fiscale. inclusiv asupra restantelor. d) efectueaza controale fiscale. n) exercita alte atributii prevazute de legislatie. iar inspectoratul fiscal de stat teritorial poate sa-si exercite atributiile în afara teritoriului stabilit numai cu autorizarea conducerii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. m) preîntîmpina. cu stimularea din surse bugetare a contribuabililor care. cereri prealabile si emite decizii asupra lor. e) efectueaza executarea silita a obligatiilor fiscale. alte persoane respecta legislatia fiscala. efectueaza controale privind utilizarea/neutilizarea lor de contribuabili la decontarile în numerar.e) efectueaza controale fiscale. direct sau indirect. Inspectoratul fiscal de stat teritorial exercita urmatoarele atributii: a) întreprinde masuri pentru asigurarea stingerii obligatiilor fiscale. a marfurilor si serviciilor provenite din tranzactiile economice externe.

k) la estimarea obiectelor impozabile si la calcularea impozitelor si taxelor. în conformitate cu prezentul cod si cu alte acte legislative nu este sechestrabil. daca acestea se anexeaza la actul de control. cu exceptia contului de împrumut. date. dupa caz. majorarilor de întîrziere (penalitatilor) si/sau amenzilor ori al perceperii lor. o) sa suspende. documentelor. s) sa solicite efectuarea si sa efectueze controale fiscale în alte tari în baza tratatelor internationale la care Republica Moldova este parte. h) sa constate încalcarile legislatiei fiscale si sa aplice masurile prevazute de legislatie. spatiile comerciale si alte locuri cu exceptia domiciliului si resedintei. e) sa aiba acces la sistemul electronic de evidenta contabila al contribuabilului. altor obiecte. a prezenta documente si informatii în problema de interes pentru organul fiscal. dupa caz. cu exceptia informatiilor care constituie secret de stat.anularea înregistrarii întreprinderii. cu exceptia celui care. n) sa sechestreze. m) sa efectueze executarea silita a obligatiilor fiscale în modul stabilit de legislatia fiscala. folosite pentru obtinerea de venituri sau pentru întretinerea obiectelor impozabile. j) sa ceara si sa verifice lichidarea încalcarii legislatiei fiscale. inclusiv responsabilul de evidenta documentelor referitoare la persoana presupusa a fi subiectul impozitarii pentru a depune marturii. sa solicite de la institutiile financiare (sucursalele sau filialele acestora) prezentarea documentelor referitoare la clientii acestora. constituie secret de stat. taxelor. g) sa ridice de la contribuabil documente în cazurile si în modul prevazut de prezentul titlu.alte actiuni în conformitate cu legislatia. documente. b) în procesul controalelor fiscale. masuri de constrîngere. sa utilizeze metode si surse directe si indirecte. i) sa porneasca în instantele judecatoresti competente actiuni contra contribuabililor privind: . . sa ceara si sa primeasca gratuit de la orice persoana informatii. operatiunile la conturile bancare ale contribuabilului. taxe. d) sa deschida si sa examineze. precum si copiile de pe ele. sa sigileze. sa aplice.lichidarea întreprinderii. . depozitele.identificate în timpul controlului. l) sa primeasca în numerar impozite. organizatiei în cazul încalcarii modului stabilit de fondare a acestora sau al necorespunderii actelor de constituire prevederilor legislatiei si încasarea veniturilor obtinute de acestea. necesare în exercitarea atributiilor.anularea unor tranzactii si încasarea la buget a mijloacelor obtinute din aceste tranzactii. precum si a conturilor persoanelor fizice care nu sînt subiecti ai activitatii de întreprinzator. în modul stabilit de lege. c) sa efectueze vizite fiscale. orice bun. . potrivit legii. f) sa controleze autenticitatea datelor din documentele de evidenta si din darile de seama fiscale ale contribuabilului. organizatiei în temeiurile stabilite de legislatie si încasarea veniturilor obtinute de acestea. majorari de întîrziere (penalitati) si/sau amenzi. r) în procesul determinarii cuantumului impozitelor. persoana cu functie de raspundere a contribuabilului. în modul stabilit de lege. a contului provizoriu (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social). p) sa citeze la organul fiscal contribuabilul. . cu exceptia documentelor si informatiilor care. persoana presupusa a fi subiectul impozitarii. încaperile de productie. indiferent de locul aflarii lor.

u) sa prezinte organelor competente din alte state informatii despre relatiile contribuabililor straini cu cei autohtoni fara acordul sau înstiintarea acestora din urma. despre drepturile si obligatiile lui. în cazurile prevazute de legislatia fiscala sau la solicitarea acestuia. Formularul-tip al certificatelor mentionate se elaboreaza de catre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. sa elibereze certificatul despre sumele veniturilor obtinute în Republica Moldova si impozitele achitate (retinute). violentarea. Formularul-tip al certificatului mentionat se elaboreaza de catre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lînga Ministerul Finantelor. c) sa popularizeze legislatia fiscala. y) sa întreprinda alte actiuni prevazute de legislatia fiscala. la solicitarea scrisa a nerezidentului sau persoanei împuternicite de el (platitorul venitului). . amenintarea. b) sa trateze cu respect si corectitudine contribuabilul. Obligatiile organului fiscal si ale functionarului fiscal Organul fiscal si functionarul fiscal au urmatoarele obligatii: a) sa actioneze în stricta conformitate cu Constitutia Republicii Moldova. despre modul si termenele lor de achitare si despre actele normative respective. actele sale cu caracter normativ si cele cu caracter individual daca ele contravin legislatiei. e) sa informeze contribuabilul. atentarea la viata. Cerintele si dispozitiile legale ale functionarului fiscal sînt executorii pentru toate persoanele. v) sa utilizeze dari de seama fiscale. urmeaza a fi restituite. la cerere. sa elibereze certificate privind lipsa sau existenta restantelor fata de buget si certificate care confirma înregistrarea în calitate de platitor al impozitului pe venit si T. perfectati si protejati conform legislatiei în domeniu. Actele inspectoratelor fiscale de stat teritoriale care contravin legislatiei pot fi anulate. x) sa foloseasca mijloace de informare în masa pentru popularizarea si respectarea legislatiei fiscale.A.t) sa solicite organelor competente din alte state informatii despre activitatea contribuabililor fara acordul acestora din urma. în timpul exercitarii atributiilor sau în legatura cu aceasta atrag raspunderea prevazuta de lege. i) în lipsa tratatului international care reglementeaza impozitarea sau include norme care reglementeaza impozitarea. sa modifice sau sa suspende. compensarea sau perfectarea materialelor pentru restituirea sumelor platite în plus sau a sumelor care. în conditiile legislatiei. la sanatatea si la averea functionarului fiscal. împotrivirea. alti participanti la raporturile fiscale. Functionarul fiscal îsi exercita atributiile privind controlul fiscal la fata locului sau privind executarea silita a obligatiei fiscale în baza unei decizii emise de conducerea organului fiscal. conform legislatiei fiscale. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat are dreptul sa instituie posturi fiscale altele decît cele instituite în conformitate cu actele legislative si alte acte normative.V. Organul fiscal este în drept sa revoce. în care se indica destinatia certificatului. modificate sau suspendate si de catre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. corespondenta cu contribuabilii si informatii ale autoritatilor publice pe suporti electronici si de alt fel. despre impozitele si taxele în vigoare.. h) la cererea scrisa a contribuabilului. d) sa informeze contribuabilul. la cererea contribuabilului. f) sa asigure gratuit contribuabilul cu formulare tipizate de dare de seama fiscala. precum si a rudelor lui apropiate. g) sa efectueze. ofensarea. inclusiv pentru cele cu functie de raspundere. cu Codul fiscal si cu alte acte normative. reprezentantul lui. Împiedicarea de a-si exercita atributiile.

c) în alte cazuri expres prevazute de legislatia fiscala. stabileste tipul si locul de amplasare. dupa utilizare. Ridicarea documentelor se efectueaza în prezenta persoanei de la care acestea se ridica. se deplaseaza. sînt restituite persoanei de la care au fost ridicate sau. comunicari si alte informatii despre încalcari fiscale si sa le verifice. în functie de caz si de modul efectuarii controlului. În cazul crearii de posturi fiscale pe teritoriul unui agent economic. unde îsi exercita atributiile. n) în cazul depistarii unei încalcari fiscale si neîndeplinirii cerintelor legale ale functionarului fiscal. acesta . adresa martorilor asistenti. b) probabilitatii disparitiei acestora. în prezenta a doi martori asistenti. Postul fiscal Postul fiscal se creeaza de organul fiscal în scopul prevenirii si depistarii cazurilor de încalcare fiscala. Postul fiscal este constituit din cel putin un functionar fiscal si. inclusiv de transport. în lipsa acesteia. din colaboratori ai organelor afacerilor interne sau ai unui alt organ. Procesul-verbal este semnat de persoana care l-a întocmit si de persoana de la care s-au ridicat documentele ori de martorii asistenti. precum si în scopul exercitarii altor atributii de administrare fiscala. r) sa întreprinda si alte actiuni prevazute de legislatia fiscala. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. o) sa remita contribuabilului sau reprezentantului acestuia. asigurînd pastrarea lor în organul fiscal. persoanei care o înlocuieste. Postul fiscal mobil. decizia emisa. în el se va consemna refuzul. decizia este coordonata cu organul executiv al administratiei publice locale. Functionarii fiscali ridica documentele indiferent de apartenenta si de locul aflarii lor. aproba regulamentul lor. m) sa efectueze controale fiscale si sa întocmeasca actele de rigoare. Posturile fiscale pot fi stationare si mobile. în care se indica: a) data si locul întocmirii. f) numele. inclusiv a cazurilor de eschivare de la stingerea obligatiilor fiscale. prenumele. Documentele ridicate. Daca persoana de la care se ridica documentele refuza sa semneze procesul-verbal. k) sa examineze petitiile. în raza teritoriului controlat. asigurat cu mijloace tehnice. dupa caz. c) date despre proprietar sau posesor. b) functia. dupa caz. hotaraste asupra instituirii posturilor fiscale. Ridicarea documentelor Documentele se ridica în cazurile: a) necesitatii de a proba prin documente încalcarea fiscala. iar daca ea lipseste sau refuza sa participe la procedura de ridicare.j) sa primeasca si sa înregistreze cereri. numele si prenumele functionarului fiscal si ale persoanei de la care se ridica documentele. d) lista documentelor ridicate. e) timpul si motivul ridicarii. cererile si reclamatiile contribuabililor în modul stabilit de lege. Postul fiscal stationar este amplasat într-un loc stabil si special amenajat. în comun cu organele de resort. în termenele prevazute de legislatia fiscala. l) sa tina evidenta contribuabililor si a obligatiilor fiscale. p) sa nu foloseasca situatia de serviciu în interese personale meschine. sa emita decizie privind aplicarea de sanctiuni. În cazul crearii de posturi fiscale în locuri publice. Asupra cazului de ridicare a documentelor se întocmeste un proces-verbal. dupa caz.

Gradele de calificare ale functionarilor fiscali Pentru functionarii fiscali se instituie urmatoarele grade de calificare: consilier principal de stat în serviciul fiscal. confesiune. cu exceptia datelor a caror prezentare este expres interzisa prin lege. Selectarea. în conformitate cu legislatia. Organul fiscal colaboreaza cu alte autoritati publice. al caror model si mod de eliberare sînt stabilite de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. .a încadrat si se efectueaza în conformitate cu legislatia. indiferent de rasa. conform modelului si normelor stabilite de Guvern. sex. li se elibereaza legitimatii. Controalele si alte actiuni ale lui nu pot fi sistate decît de organele abilitate cu acest drept în temeiul legislatiei. Decizia privind delegarea persoanei cu functie de raspundere se adopta în termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii de catre organul fiscal. Organul fiscal decide în mod autonom asupra programului de activitate. Persoanele încadrate în organul fiscal în calitate de functionar fiscal depun juramîntul în conformitate cu Legea serviciului public si sînt supuse înregistrarii dactiloscopice de stat obligatorii. didactica si de creatie) si sa fie împuternicit al unui tert în organul fiscal. încadrarea si concedierea functionarilor fiscali Functionarii fiscali sînt selectati. ca o confirmare a împuternicirilor lor. Functionarului fiscal îi este interzis sa desfasoare în cumul o alta activitate remunerata (în afara de activitatea stiintifica. Functionarii fiscali au dreptul sa poarte în exercitiul functiunii uniforma. organul fiscal acorda asistenta la determinarea obligatiilor fiscale în cadrul proceselor penale. nationalitate. conform legislatiei în vigoare. sînt apti din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei si nu cad sub incidenta restrictiilor prevazute de Legea serviciului public. din rîndurile cetatenilor Republicii Moldova care domiciliaza pe teritoriul ei. consilier de stat de gradul II în serviciul fiscal. Încadrarea în organul fiscal se face în conformitate cu legislatia privind serviciul public si legislatia muncii. origine etnica. consilier de stat de gradul III în serviciul fiscal. Colaborarea organului fiscal cu autoritatile publice Autoritatile publice prezinta organului fiscal datele si materialele necesare îndeplinirii atributiilor ei. si elaboreaza indicatii metodice în domeniul administrarii impozitelor si taxelor locale. cu exceptia cazurilor de urgenta. Autoritatile administratiei publice centrale si locale deleaga persoane cu functie de raspundere pentru a acorda asistenta organului fiscal în îndeplinirea atributiilor ei. cu însemnele gradului de calificare respectiv. Functionarilor fiscali. eliberata gratuit.este obligat sa asigure personalului lor accesul si conditiile necesare exercitarii atributiilor. La cererea organelor de drept. consilier de stat de gradul I în serviciul fiscal. precum si la judecarea cazurilor de încalcare a legislatiei fiscale. aplicarea de masuri disciplinare functionarului fiscal tin de competenta autoritatii care l. în limita atributiilor prevazute de legislatia fiscala. Transferul. Functionarul fiscal în exercitiul functiunii este reprezentant al puterii de stat si se afla sub ocrotirea statului. concedierea. au studiile corespunzatoare.

Dreptul de a contesta actiunile lui Pentru actiuni ilegale.inspector de gradul I în serviciul fiscal. se acorda urmatoarele despagubiri: a) în caz de deces al functionarului fiscal. si alte masuri de asigurare materiala si de acordare a asistentei sociale personalului organului fiscal. Modul de conferire a gradelor de calificare si cuantumul suplimentelor pentru ele se stabilesc în Regulamentul Serviciului Fiscal de Stat.invalizilor de gradul II. se plateste de la bugetul de stat un ajutor unic. inspector de gradul II în serviciul fiscal. Asigurarea materiala si sociala a functionarului fiscal Functionarul fiscal în exercitarea atributiilor este asigurat cu mijloace de transport. Pot fi prevazute. conform legislatiei. Asistenta sociala si asigurarea cu pensie a functionarului fiscal se efectueaza în modul stabilit de legislatie. Raspunderea functionarului fiscal. 20 % . Pentru pierderile suportate în legatura cu îndeplinirea atributiilor în organul fiscal. Prejudiciul cauzat de functionarul fiscal prin actiune ilegala urmeaza sa fie reparat în modul prevazut de legislatie. Decizia organului fiscal si actiunea functionarului fiscal pot fi contestate de contribuabil în modul prevazut de Codul fiscal si de alte acte normative. echivalent cu 10 salarii anuale.invalizilor de gradul III. calculat în functie de salariul din ultimul an calendaristic de activitate al decedatului. functionarul fiscal poarta raspunderea prevazuta de legislatie. suma reparatorie fiind încasata ulterior de la persoanele vinovate. inspector de gradul III în serviciul fiscal. Apararea drepturilor si intereselor functionarilor fiscali Drepturile si interesele functionarilor fiscali sînt aparate conform Legii privind protectia muncii si Codului fiscal. fata de suma calculata conform lit. aprobat de Guvern. tehnice si alte mijloace necesare îndeplinirii obligatiilor de serviciu.a) în proportie de: 60 % . Prejudiciul cauzat bunurilor functionarului fiscal în legatura cu exercitarea atributiilor în organul fiscal se repara pe deplin de la bugetul de stat. 40 % .invalizilor de gradul I. Persoanele ale caror actiuni au cauzat functionarului fiscal decesul ori leziuni corporale sau au contribuit la ele restituie la bugetul de stat sumele platite conform alin. familiei acestuia sau persoanelor întretinute de el li se plateste de la bugetul de stat un ajutor unic. Conferirea gradului se consemneaza în carnetul de munca. Gradele de calificare ale functionarilor fiscali se egaleaza cu gradele de calificare prevazute de Legea serviciului public în ordinea stabilita de Guvern.(2). . b) în cazul unor leziuni corporale care exclud posibilitatea functionarului fiscal de a exercita în continuare profesia.

http://www.md/common/about/teritorial/structura_IFS_Chisinau_actuala.fisc.pdf .

iar impozitul pe bunurileimobiliare reprezintă sursa de reglementare a veniturilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale. percepută de la posesorii mijloacelor de transport înmatriculate în RM)reprezintă surse de reglementare a veniturilor sistemului bugetar. 13)taxa de la posesorii de cîini. 9) taxa pentru cazare. Coteleimpozitelor şi taxelor locale stabilite prin Codul Fiscal se numesc cotele maxime ale impozitelorşi taxelor locale. Pentru unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special. 2. orăşăneşti şi săteşti (comunale). 5)taxa de plasare a publicităţii (reclamei). 4)taxa pentru dreptul de a organiza licitaţii locale şi loterii pe teritoriul unităţii administrativ – teritoriale. .1)impozitul pe bunurile imobiliare. Impozitele locale. surse de reglementare aveniturilor sistemului bugetar sunt. se modifică sau se anulează exclusiv prin modificarea şi completarea Codului Fiscal. Impozitul pe venit şi taxele percepute în fondul rutier (în partea ce ţine de taxa pentrufolosirea drumurilor. 14)taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale. 11)taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele municipale. acotelor. 10)taxa balneară. care se adoptă pe parcursul anului fiscal concomitent cu modificărilecorespunzătoare ale bugetelor locale. de asemenea. 6)taxa deaplicare a simbolicii locale. Cotele concrete ale impozitelor şi taxelor locale nu trebuie să depăşească cotele maxime. 3 Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul la modificarea. 12)taxa pentru parcare. Impozitele şi taxele generale de stat şi locale se stabilesc. 2)taxele pentru resursele naturale. a modului şi termenelor de achitare a impozitelor şi taxelor locale şi la aplicareafacilităţilor suplimentare. taxa pe valoarea adăugată (în partea ce ţine detaxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate de agenţii economici dinunitatea autonomă) şi accizele la mărfurile (producţia) supuse accizelor.2 Legislaţia fiscală a RM. lista şi plafoanele taxelor locale se aprobă de către Parlament. 8) taxa de piaţă. Cotele impozitelor şi taxelor locale modificate de cătreautorităţile administraţiei publice se numesc cotele concrete ale impozitelor şi taxelor locale. 7)taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială. în limitele competenţei lor. 3)taxa pentru amenajarea teritoriului. fabricate pe teritoriulunităţii date.

2005 Titlul 8 „Taxele pentru resursele naturale” în vigoare din 01. Categoria II .01.01. bugetului de stat şi împrumutului de stat.1998 Titlul 4 „Accizele” în vigoare din 01. Aplicarea în timp a legii fiscale este bazată pe principiul anualităţii impozitelor.tariful de calcul.2001 Titlul 7 „Taxele locale” în vigoare din 01. care conţine 9 titluri: Titlul 1 „Dispoziţii generale” în vigoare din 01.Reglementarea juridică a impozitelor şi taxelor este instituită potrivit unor criterii de aplicare a legii fiscale în timp şi în spaţiu. În RM legislaţia fiscală este reprezentată prin: 1. Alăturat acestora. Codul Fiscal.2007 2. coordonat cu cerinţa de evitare a dublei impuneri a veniturilor.reglementarea juridică a impozitelor şi taxelor cuprinde 2 categorii de norme juridice: Categoria I . termenii şi alte condiţii de plată a acestora. potrivitnecesităţii de stabilire şi încasare a impozitelor. precum şi a soluţionării litigiilor dintre contribuabili şi organizaţiile fiscale ale statului. astfel ca necesităţile şi interesele finanţelor publice să fie protejate şi realizate în mod raţional şi conform maximelor fundamentale a impunerii.1998 Titlul 2 „Impozitul pe venit” în vigoare din 01. În realitatea financiară impozitele. Prima categorie are în general un conţinut de drept material. precum şi cu acte normative privind executareasilită a impozitelor şi taxelor.01. Aplicarea în spaţiu a legii fiscale este dirijată de principiul teritorialităţii impozitelor.2002 Titlul 6 „Impozitul pe bunurile imobiliare” în vigoare din 01. cum ar fi: . taxe şi celorlalte venituri bugetare.01.alte acte legislative adoptate în conformitate cu Codul Fiscal.financiare categoria normelor juridice privind veniturile publice care se realizează primordial cu specificul fiscal al impozitării. precizându-se obiectul.07.01.norme privind procedura fiscală a stabilirii şi încasării impozitelor şi taxelor.1998 Titlul 3 „Taxa pe valoarea adăugată” în vigoare din 01. subiectul impozabil sau taxabil.Legislaţia fiscală (drept fiscal) pune în evidenţă ansamblul reglementărilor juridice.01.coordonat cu natura de drept public a acestor compartimente structurale ale finanţelor publice.norme privind obiectul şi subiectele debitare de impozite. cicoordonat cu reglementările cheltuielilor publice. precum şi de definitivare a lor în cazuri decontestare. legislaţia fiscala este completată cu acte normative carereglementează sancţiunile aplicabile contribuabililor care declară corectitudinea obiectuluiimpozitului sau săvârşesc alte infracţiuni fiscale. Potrivit necesităţilor de ainstitui legal fiecare impozit în parte.2006 Titlul 9 „Taxele rutiere” în vigoare din 01. Cea de a doua categorie cuprinde formele fiscale de natură procedurală.2001 Titlul 5 „Administrarea fiscală” în vigoare din 01. taxele şi alte venituri bugetarefac parte din strategia finanţelor publice şi în cadrul acestora sunt reglementate nu autonom. Potrivit necesităţilor de realizare practică a veniturilor bugetul.07.01.

Interpretarea (explicarea) prevederilor actelor legislaţiei fiscale se efectuează de cătreorganul care le-a adoptat. care sunt în vigoare la termenul stabilit pentru achitarea impozitelor şi taxelor (Monitorul Oficial). Serviciul Fiscal de Stat şi a Codului Fiscal. Instrucţiuni elaborate în baza titlurilor Codului Fiscal. Actele normative adoptate de către Guvern. Orice interpretare (explicare)se publică în mod oficial. În cazul în care prevederile Codului Fiscal diferă de prevederile altor acte legislative privind impozitarea şi acordarea înlesnirilor fiscale. dacă actul respectiv nu prevede altceva. . Regulamente. se aplică dispoziţiile codului. Ministerul Finanţelor. Ministerul Finanţelor. Impozitarea se efectuează în baza actelor legislaţiei fiscale publicate în mod oficial. Decrete ale Preşedintelui RM Hotărâri ale Guvernului şi altele. Serviciul Fiscal de Stat în baza şi pentru executarea Codului Fiscal nu trebuie să contravină prevederilor lui sau sădepăşească limitele acestuia. Legea Bugetului pentru anul corespunzător. se aplică prevederile codului. se aplică regulile şi prevederile acordului internaţional sau aconvenţiei internaţionale. În cazul apariţiei unor divergenţe între actele normative adoptate de către Guvern. stipuleazăalte reguli şi prevederi decât cele fixate în Codul Fiscal sau în alte acte ale legislaţiei fiscaleadoptate conform Codului Fiscal. la care Republica Moldova este parte şi care este ratificat în modul stabilit.- Codul Vamal. Dacă un acord internaţional sau o convenţie internaţională privind evitarea dubleiimpuneri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful