www.meslekiyeterlilik.

com

BÖLÜM – III YÜKSEK TEKNOLOJ ve PAZARLAMA

Pazarlama günümüzde tek bir bölümün sorumluluğuna bırakılamayacak kadar büyük bir öneme sahiptir. Klasik olarak pazarlama, pazarlama bölümünce yürütülür anlayışı artık ortadan kalkmıştır. Yüksek teknoloji endüstrilerinde “pazarlama, işletme organizasyonu içinde bütün bölümlerin ve herkesin işidir”. Bilgisayar donanımları alanında faaliyet gösteren birçok işletme kısa bir süre içinde büyük satış rakamlarına ulaşmıştır. Örneğin; Apple yedi, Sun altı, Compaq firması ise sadece beş yıl içinde bir milyar dolar satış rakamına erişmişlerdir. Bu durum, özellikle yüksek teknoloji işletmelerinin yönetiminde, herkesin pazarlama dinamiklerini öğrenmesini gerektirmektedir. Pazarlama günümüzde bir işletme öğrenme süreci olmuştur197. lk aşama olarak tüketici istek ve ihtiyaçları ile beklentilerinin işletme içerisindeki tüm çalışanlarca tanımlanması ve öğrenilmesi gerekmektedir. kinci aşamada ise tüketici gereksinimleri örgütsel yeteneklerle karşılaştırılmalı ve buna uygun stratejiler geliştirilmelidir198. Yüksek teknoloji işletmelerinde harcanmakta olan yoğun çaba, pazarlama yaklaşım ve stratejilerinin artan önemi ile kendini göstermektedir. Yeni fikirler üretmek, yaratıcı bir örgüt yapısı sağlamak, sürekli yeni ürünler geliştirmek, bu ürünleri uygun stratejilerle pazara sunmak ve rakiplerden daha
197

Regis McKenna, “New Themes For New Marketing”, Relationship Marketing; Successful Strategies for the Age of the Customer, Addison-Wesley, 4. Baskı, New York, 1994, s:22.

1
Doç. Dr. Murat ERDAL stanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, şletme Bölümü 34116 Beyazıt- st merdal@istanbul.edu.tr, muraterdal@hotmail.com, Tel : (0212) 440 02 45

www.meslekiyeterlilik.com

hızlı bir şekilde hareket etmek günümüz yüksek teknoloji işletme yapısının temel dinamiklerini oluşturmaktadır. Bu yeni dinamiklerin gelişim sürecinde geleneksel olarak üretim teknoloji düzeyine odaklaşma anlayışı değişmiş yerini bütün süreçlerde pazarlama perspektifine odaklaşmaya bırakmıştır199.

www..mesllekiiyetterlliilliik..com© www mes ek ye er k com© 1. YÜKSEK TEKNOLOJ ve ÜRÜN YÖNET M
Küresel pazar ortamında teknoloji ve pazarlama “stratejik

düşünme”yi zorunlu kılmaktadır. Yüksek teknoloji ürünlerinin yüksek kalite ve performansları kadar bu ürünlere uygun fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurma bileşenlerinin de entegre edilmesi gerekmektedir ( Şekil 3-1).

ÜRÜN Fiziksel ürün, özellikler, aksesuarlar, garanti, ambalaj, marka vs.

F YAT Fiyatlamanın oluşturulması, Koşul ve vadelerin tanımlanması, fiyat esnekliği, indirimler vs.

DAĞITIM Dağıtım kanallarının tanımı, kanal yönetimi, lojistik, aracı tipleri vs.

TUTUNDURMA Tutundurma tekniklerinin seçimi, karışımı, satışçı tipi ve sayısı, reklam hedefleri vs.

Şekil 3-1 : Pazarlama Karması Unsurlarının Etkileşimleri
Kaynak : E. Jerome McCarthy, William D. Perreault, Basic Marketing, 9. Baskı, Irwin, Illinois, 1987, s:38.

198 199

Graham J. Hooley, John Saunders, Competitive Positioning, Prentice Hall, 1993, London, s:22. Art Weinstein, Defining Your Market: Winning Strategies for High-Tech, Industrial and Service Firms, The Haworth Press, New York, 1998, s:109.

2
Doç. Dr. Murat ERDAL stanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, şletme Bölümü 34116 Beyazıt- st merdal@istanbul.edu.tr, muraterdal@hotmail.com, Tel : (0212) 440 02 45

Ürün Kavramı ve Sınıflandırılması Ürün. kullanım. Baskı. The Successful Marketing Plan. Scott W. Siyasal Bilgiler Fakültesi.edu. Geleneksel pazarlamanın dört bileşenine. dikkat çekme veya elde edilmek için pazara sunulan herhangi bir şeydir. muraterdal@hotmail. Tablo 3-1: Pazarlama Teorisinde 4P ve 4C Modelleri. Zaman içerisinde hizmet pazarlaması kavramının gelişimiyle birlikte. 1997. 1994.st merdal@istanbul. şletme Bölümü 34116 Beyazıt. 4P MODEL Product: Ürün Price: Fiyat Place: Dağıtım Promotion: Tutundurma 4C MODEL Consumer Wants and Needs: Tüketici stek ve htiyaçları Consumer’s Cost: Ürün / Hizmetin Tüketiciye Maliyeti veya Satın alma Maliyeti. Hiebing. yaklaşım taşımakta Bu ve ve kitap uygulamaları özellikli içerisinde diğer yapılan pazarlama değerlendirmelerde “4P” modeli esas alınmıştır. “katılımcılar” (participants). Cooper. 2.Ü.F.meslekiyeterlilik.com.com Klasik pazarlama yaklaşımı içersinde bulunan “4P” modelinin yanı sıra günümüz pazarlama literatüründe “4C” olarak bilinen yaklaşım da bulunmaktadır ( Tablo 3-1 ). s:7-8. 1. Yüksek endüstrilerden uygulamalarını teknoloji pek çok gerekli pazarlama farklılık kılmaktadır. 200 Murat Ferman. Dergisi. s:5-8.tr. “4P” yaklaşımı yenilenmiş ve zenginleştirilmiştir.www. “Klasik Pazarlama Teorisinin Yerleşik Bileşenler (4 P ) Modeline Bir Eleştiri”. 3 Doç. “fiziksel unsurlar” (physical features) ve “süreç” (process) eklenerek daha geniş kapsamlı olarak “7 P” modeli oluşturulmuştur200. .1. NTC Business Books. Dr. Murat ERDAL stanbul Üniversitesi. Tel : (0212) 440 02 45 . Consumer Convenience: Ürün / Hizmete Tüketicinin Erişim Kolaylığı Consumer Communication: letişim Kaynak: Roman G. S.B. stanbul. bir istek veya ihtiyacı tatmin etmek üzere tüketim. Sayı:8. Illinois.

com Fiziksel objeleri. Ürünün üç temel düzeyi bulunmaktadır. Kaynak : Philip Kotler. mamul. 3. 1986. kişileri. 4 Doç. Murat ERDAL stanbul Üniversitesi. Baskı. Tel : (0212) 440 02 45 . “Pazarlama Stratejileri. Yıl:2.mesllekiiyetterlliilliik. örgütleri ve fikirleri kapsamaktadır201. 1986. ngilizce “product” sözcüğü. somut ve genişletilmiş ürün olarak sınıflandırılmaktadır. Dr. Prentice-Hall. şletme Bölümü 34116 Beyazıt. s: 297. hizmetleri. dilimize ürün. yerleri..edu. üründe algıladığı potansiyel doyumsamalar demeti veya bohçası ki buna “öz veya çekirdek ürün” denmektedir. s:5.www. s: 296. muraterdal@hotmail. New Jersey. Sayı:7. Prentice-Hall. Baskı. Ürünün üç boyutunu şu şekilde ifade etmek mümkündür202: - www.tr. Pazarlama Dünyası .com© www mes ek ye er k com© Ürün Yararları : Tüketicinin gereksinimlerini giderme açısından.. Ürün Politikaları”.meslekiyeterlilik. New Jersey.st merdal@istanbul. Mehmet Oluç. yapın veya mal sözcükleri ile çevrilmektedir. Principles of Marketing. Principles of Marketing. Siyasal Bilgiler Fakültesi. Bunlar yukarıda Şekil 3-2’de belirtildiği gibi öz. GEN ŞLET LM Ş ÜRÜN MONTAJ AMBALAJ SOMUT ÜRÜN TESL M VE KRED ÖZ ÜRÜN MARKA TEMEL FAYDA veya H ZMET ST L SATIŞ SONRASI H ZMET KAL TE AKSESUAR GARANT Şekil 3-2 : Ürün Düzeyleri.com. 201 202 Philip Kotler. 3.

Üçüncü düzey “genişletilmiş ürün”dür. Bu düzey “somut ürün” olarak adlandırılmaktadır. 203 Murat Ferman. vb. muraterdal@hotmail. " Mamul Araştırma ve Geliştirme Üzerine Değerlendirmeler".st merdal@istanbul. unsurlar bulunmaktadır. kredili alma imkanı.tr. Üçüncü düzey olan genişletilmiş ürün aşamasında ise üretici firmanın tüketiciye sağlamış olduğu teslim ve kredi imkanları.edu. Yıl:4.com - Ürün Nitelikleri : Özle birleşik olarak ürünü oluşturan bileşikler. Murat ERDAL stanbul Üniversitesi. garanti kapsamı. buzdolabının öz. kalite. Genellikle bir üründen bahsedilirken. ödeme koşulları. piyasaya ne sunacaklarına karar verirler). tutundurma ve dağıtım kararlarından önce ürünle ilgili kararları alırlar. istek ve ihtiyaca uygun olarak boyutu. sezinlenmekte kısacası tüketici tercihlerinin belirlenmesinde rol oynamaktadır203. şletme Bölümü 34116 Beyazıt. onun fiziksel özelliklerine ve görülebilir unsurlarına ağırlık verildiğine sıkça rastlanır. kinci düzeyde yani somut ürün aşamasında elle tutulur özellikler. biçem.meslekiyeterlilik. yedek parça bulunabilirliği ve firma saygınlığı gibi kriterlerdir. fiziki ve fiziksel olmayan özelliklere sahiptir. renkleri. Sayı:22. fiyat. Oysa ürüne atfedilebilecek diğer birçok faktör (teslim şartları. kalitesi vb. satış gücü. s:20. Ürün düzeyleri ile ilgili somut bir örnek vermek gerekirse. Pazarlama bileşenleri içerisinde öncelikli bir yere sahip olan ürün (işletmeler çoğunlukla.www. Dr. çekirdek kapsamında dolap içine konulan malzemelerin uygun ısı seviyesinde muhafaza edilmesi beklenmektedir. marka. temel unsurlardan oluşmaktadır. marka prestiji. ambalaj vb. bakım onarım hizmetleri. tamir-bakım olanak ve hizmetleri. kurma ve satış sonrası hizmet gibi faydalar bütünü gelmektedir204. 5 Doç. Tel : (0212) 440 02 45 . reklamlar.com. - Ürün Destek Sistemi : şletme-pazarlama bölümünün sağladığı garantiler.) tüketici tarafından aranmakta. Temmuz / Ağustos 1990. Siyasal Bilgiler Fakültesi. teslim koşulları. Pazarlama Dünyası .

muraterdal@hotmail. New York. 1987. Baskı. profesyonel hizmetler ve destek hizmetlerden oluşmaktadır. 204 Joel R. Dr. Barry Berman. tüketici ürünleri ve endüstriyel ürünler olmak üzere ikili bir yapı içerisinde değerlendirilmektedir. Bu ikili yapı içerisinde tüketici ürünleri. www. kolayda. s:237. endüstriyel ürünler. yardımcı donatım hammaddeler.www.meslekiyeterlilik. Kaynak : E. şletme Bölümü 34116 Beyazıt. Jerome McCarthy. klasik olarak. Perreault. beğenmeli.mesllekiiyetterlliilliik. Evans ..com© www mes ek ye er k com© ÜRÜNLER TÜKET C ÜRÜNLER Kolayda Ürünler Beğenmeli Ürünler Özellikli Ürünler Aranmayan Ürünler ENDÜSTR YEL ÜRÜNLER Donatım Yardımcı Donatım Hammaddeler Komponentler Profesyonel Hizmetler Destek Hizmetler Şekil 3-3 : Temel Ürün Sınıflandırılması. Basic Marketing. 1987.. Marketing. Baskı. 3.com. özellikli ve aranmayan ürünlerden oluşurken..tr.com Ürün sınıflandırılması aşağıda Şekil 3-3’den de görüleceği üzere. 9. donatım. Irwin. Murat ERDAL stanbul Üniversitesi. Tel : (0212) 440 02 45 . Siyasal Bilgiler Fakültesi. William D. 6 Doç.edu.st merdal@istanbul. Illinois. bileşenler. s:222. Macmillan Pub.

Industrial Marketing . Brierty. Bunlar. Ofis Sistemleri : Veri iletimi. PrenticeHall. Alt sektörlerin üretmiş oldukları ürünler farklı pazar yapılarına hitap etmektedir. Yüksek Teknoloji Ürün Kavramı Yüksek teknoloji ürünleri ve yenilikleri hemen her alanda kendini göstermektedir205: - Bilgisayarlar : Boyut. 1.com.com Yüksek teknoloji endüstrilerinden bilişim teknolojileri. -Askeri Elektronik Alt Sektörü’dür. New Jersey. performans. yapay zeka. -Bileşenler Alt Sektörü. Betty H. kapasite. 2. -Tüketim Cihazları Alt Sektörü.edu.2. Siyasal Bilgiler Fakültesi. -Bilgisayar Cihazları Alt Sektörü. elektronik posta. Reeder.tr. özellikli telefon ve bilgisayar sistem ve uygulamaları. Reeder. Elektronik sektörü ise temelde altı alt ana sektörü kapsamaktadır. telsiz vb.meslekiyeterlilik. CD. Bu bakımdan yüksek teknoloji endüstrileri. şletme Bölümü 34116 Beyazıt. s:288. hız. Dr. -Profesyonel ve Endüstriyel Cihazlar Alt Sektörü. bellek. faks cihazları. Robert R. cep telefonları. muraterdal@hotmail. depolanması. yazıcı.st merdal@istanbul. 1991. görüntü. Günümüzde yüksek teknoloji ürünleri gerek tüketici ürünlerinde gerekse endüstriyel ürünlerde ağırlığını giderek hissettirmektedir. -Telekomünikasyon Cihazları Alt Sektörü. Baskı. tüketici ve endüstriyel ürün gruplarından oluşmakta olup temelde elektronik endüstrisine dayanmaktadır. Murat ERDAL stanbul Üniversitesi. ses. 7 Doç. metin transferleri.www. nihai tüketici pazarları ve endüstriyel (örgütsel ) pazarlar olarak ele alınmaktadır. Tel : (0212) 440 02 45 . letişim : Uydu. 205 Edward G.

tasarım. www. projeksiyon sistemleri. . proses gözlem ve kontrol cihazları. Internet TV.st merdal@istanbul. Bu yenilikler ya doğrudan ürünün kendisi veya onu oluşturan alt bileşenlerde ya da onu üreten süreçte varlığını göstermektedir. hızlı trenler.g. Alış-Veriş: Internet alış veriş ortamı. ameliyat cihazları. fırın. Ev Ürünleri: Mikrodalga fırın. spor ayakkabı üreticileri. Kişisel Faaliyetler: Saatler.com.tr. Bankacılık : Otomatik para çekme. şletme Bölümü 34116 Beyazıt. sanal üniversiteler. Michael Hruby. Sağlık Sistemleri : Sağlık kontrol ekipmanları. düz kare vb. e-posta. hesap makineleri. ayak morfolojisi. paketleme ve teslimat. 8 Doç. uçaklar.mesllekiiyetterlliilliik. Spor : Spor ayakkabıları. buzdolabı.com© www mes ek ye er k com© 206 F. ergonomi. Gıda ve Beslenme : Gıda imalatında yüksek teknolojinin kullanımı. vitaminler. malat : Ölçme ve test ekipmanları. s:3. termostatlar. muraterdal@hotmail. - Tasarım ve Mühendislik : Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD).com - Tüketici Eğlence Ürünleri : Yüksek çözünürlüklü TV ( resim içinde resim. elektronik oyuncaklar. Eğitim : Uzaktan öğrenme. mutfak ve el aletleri. Taşıma : Otomotiv kontrol sistemleri. çeşitli malzemeler.alarm sistemleri vb. dijital kamera. Siyasal Bilgiler Fakültesi. hizmetler bütünü. plastikler gibi çeşitli uzmanlıklardan yararlanarak en uygun ürüne ulaşmaktadırlar206. konuşma aygıtları . elektronik fon transferleri.. Internet bankacılığı vb. Örneğin.www. bulaşık makinesi kontrol panelleri. Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE). duyma.meslekiyeterlilik. radyo. jimnastik malzemeleri. Internet. Yayıncılık: Masaüstü yayıncılık. müzik seti. bilgisayarlar. Bilgisayar Destekli malat (CAM). data bankaları.e. Murat ERDAL stanbul Üniversitesi. biyometri. elektronik yardımlı görme. sentetik fiberler. Dr. özellikler ). gemi vb.. a. Tel : (0212) 440 02 45 .edu.

s:34. Siyasal Bilgiler Fakültesi.meslekiyeterlilik. California Management Review. Yüksek teknoloji ürünlerinin mevcut pazarlarda.st merdal@istanbul. Dr. Pazar ve teknoloji etkileşimleri. Kaynak: Glenn Bacon. “Managing Product Definition in High-Technology Industries: A Pilot Study”. Rekabet ortamını değiştirmesi. Ürün değişim hızı ( yenilik ve eskime süreci ). TÜKET C / KULLANICI HT YAÇLARI RAK P ENFORMASYON TEKNOLOJ R SKLER ve FIRSATLAR DÜZENLEY C / STANDARTLAR ÇEVRES ÜRÜN TANIMI ÜRÜN GEL ŞT RME Şekil 3-4 : Yüksek Teknoloji Ürün Tanım Süreci. öğrenme gibi sayısız yararlar sağlamaktadır. bulundukları ortamda çeşitli değişimler ve faydalar yaratmalarıdır. Tel : (0212) 440 02 45 . insanlara. yüksek teknoloji ürünleri hayat standardının yükselmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Özetle.tr. Pazara giriş engellerini zayıflatması. şletme Bölümü 34116 Beyazıt. David Mowery.www. eğitim.edu.com Bütün bu teknoloji yoğun ürünlerinin ortak noktaları. Spring 1994.com. Edith Wilson. muraterdal@hotmail. ulaşım. 9 Doç. gibi önemli özellikleri bulunmaktadır. sağlık. Bugüne dek hiç olmadığı kadar zaman ve yer faydalarını artırmıştır. Bu ürünler. Sara Beckman. Kısa ürün hayat eğrisi. Murat ERDAL stanbul Üniversitesi. iletişim.

Mohan Reddy. Nov.meslekiyeterlilik. Bu alanda ürünlerin yerel ve uluslararası standartlara uygunluğu. Sayı:10. Meldrum. Yüksek teknoloji ürünleri belirli standartlara uygun olarak hazırlanmakta ve pazarlara sunulmaktadır. 208 N. No:4. Tel : (0212) 440 02 45 . Dr. “Marketing High-Tech Products : The Emerging Themes”. Bu durum ürünlerin gelişimindeki temel roldür.st merdal@istanbul. Bu belirsizlik sürecini tedarikçiler ve tüketiciler de paylaşmaktadır. s:238. Murat ERDAL stanbul Üniversitesi. 1987. Cilt:29. Teknolojik tabanlı yüksek bir belirsizlik derecesinde meydana gelirler. Mevcut sorunlara geçmiş yaklaşımlara göre daha farklı bakış açıları ve çözümler getirmektedir. Pazarlama alanında daha sağlıklı kararların alınması ve buna uygun strateji ve taktiklerin geliştirilmesinde “standartlara uygunluk” temel bileşen olmuştur208.com Yüksek teknoloji ürünlerini Şekil 3-4’den de görüleceği üzere tanımlama süreci. Bununla birlikte yüksek teknoloji ürünleri207. Siyasal Bilgiler Fakültesi. tüketici tercihlerinde önemli bir unsurdur. Yüksek teknik bir çevrede geliştirilmektedir. Her şeyden önce bu özellikteki ürünler “öncü” yani “en son teknoloji” ürünleridir.tr. European Journal of Marketing .com. kapsam bakımından genişliği göz önünde bulundurulduğunda bir hayli karmaşıktır. çerdiği bilgi birikimi ve teknoloji yoğunluğu bu ürünlerin belirli bir düzen içerisinde üretilmesini zorunlu hale getirmektedir. şletme Bölümü 34116 Beyazıt. s:48. Bütün bu değerlendirmeler ışığında yüksek teknoloji ürünleri için “özellikli ürünler” veya “teknik açıdan yüksek tasarımlı ürünler” demek M.edu. 1995. hedef pazarlarda başarıya ulaşılabilmesi. Yeni ve ileri teknoloji işbirliği ile üretilirler. J. 207 10 Doç.www. muraterdal@hotmail. şletme dışındaki mevcut altyapı donanımları ile her zaman işbirliği içinde olmamaktadır. “Voluntary Product Standards: Linking Technical Criteria to Marketing Decisions”. Vol:34. IEEE Transactions on Engineering Management.

ortak bilgiye sahip olmaktadır. 512 MB RAM gibi bilgisayar konfigürasyonları konusunda eşit. 6. Liang. Feb. M. yüksek teknoloji işletmelerinin küresel pazarlarda rekabet edebilme ve hayatiyetlerini sürdürebilme oranları büyük ölçüde finansal olanaklara. Meldrum. Yuan. Yüksek Teknoloji Endüstrilerinde Ürün Geliştirme Yüksek teknoloji işletmeleri temelde rekabetçi avantajlarını teknoloji sayesinde kazanır ar-ge yetenekleri ölçüsünde varlıklarını sürdürürler.1999. kültür ve güncel lisan sorunları aşılabilmektedir. Norcross. Çünkü bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin pazara sundukları ürünlerin mamul hayat eğrileri (PLC) kısa ve bulundukları pazarların değişim hızı ve riski yüksektir. Baskı. B. Yine bu alandaki ürünlerde kullanılan isim ve ortak dil ile. Bu yüzden. Chen.m. J. s:48. ınstitute of Industrial Engineers. Yüksek teknoloji ürünleri teknik ürünler olup bu ürün grubunda tüketici istekleri dünyanın her yerinde aynı biçimde karşılanmaktadır. K. Florida.3.New Jersey. insan kaynaklarına ve sürekli olarak yeni ürün üretebilme güçleri kısaca ar-ge çabalarına dayanmaktadır211. Vol:2. Proceedings of the Third International Conference on Management of Technology. Management of Technology III: The Key to Küresel Competitiveness. 211 Y. . 100 GB hard disk. Prentice-Hall. Dr. “Crucial Management Principles of High – Tech Companies in Taiwan”. Chen.edu. Siyasal Bilgiler Fakültesi. Tel : (0212) 440 02 45 .st merdal@istanbul. kimyasallar veya finansal hizmetler vb. Küresel anlamda ortak bir dil oluşturulmuştur. Küresel Marketing Management. Murat ERDAL stanbul Üniversitesi. muraterdal@hotmail. s:864. a.com.tr. ürünler bu gruba girmektedir210.g. deneyim ve eğlence gibi unsurları içermektedir.com mümkündür209. Warren J. Kişisel ilgi ürünleri olarak da sınıflandırılabilen bu ürünlere Canon kameraları ve Adidas spor malzemelerini örnek göstermek mümkündür. R. 210 209 11 Doç. Keegan. 17-21 1992. şletme Bölümü 34116 Beyazıt. yerel özellikler.www. Örneğin Rusya’daki veya ABD’deki bir bilgisayar alıcısı Pentium 4 mikroişlemci.s:211. Y. 1. kullanım alışkanlıkları.meslekiyeterlilik. Georgia. 1992. Bazı alanlarda ise yüksek teknoloji ürünleri daha az teknik olmasına karşılık daha çok kişiye özgü olma. Industrial Engineering and Management Press. Bilgisayarlar.

Dr. mühendis başına başarılı geliştirme proje sayısının artması Yaratıcılık ve TKY birleşmesi.tr.meslekiyeterlilik. teknoloji değişim hızı Yüksek geliştirme Ürün çeşitliliğinin artması. The Free Press. Baskı.st merdal@istanbul. tüketicinin takım çalışmalarıyla. geliştirme süreçleriyle bütünleştirilmesi Yoğun rekabet : Değişen tüketici beklentileri. 2. şiddetli rekabet Kaynak: Steven Wheel Wright. şletme Bölümü 34116 Beyazıt. 1992. Murat ERDAL stanbul Üniversitesi. YETENEK Hız ve Uyum YÖNLEND R C GÜÇ UYGULAMA Kısalan ürün hayat eğrileri Kaynaklardan yararlanma etkinliğinin artırılması. Revolutionizing Product Development. Bu temel hedefler yüksek kalite ve performansla birlikte uygun fiyatlarda ürünler üretmektir. muraterdal@hotmail. Marketing Management. 1997. kişisel bilgisayarlarda (IBM) 48’den 14’e.. Fakat ürün hayat eğrisinin kısalmasıyla birlikte ürün geliştirme hızı başarı için kritik faktör haline gelmiştir. Siyasal Bilgiler Fakültesi.. s:28. Tablo 3-2 : Ürün Geliştirme Dinamikleri.Ürün gelişiminde yaşanan 212 Peter R. jet motorlarında (GE) 84 aydan 48 aya.edu. Fort Worth. 12 Doç. The Dryden Press.www.com. yazıcılarda www. verimliliği tüketici farklılaşma. Dickson. s:5. Kim Clark. kablosuz telefonlarda (AT&T) 24 aydan 12 aya düşmüştür212.com© www mes ek ye er k com© (HP) 54’den 22’ye. Yüksek teknoloji alanlarında ürün geliştirme hızı ile ilgili somut örnekler vermek gerekirse. yoğun ve Entegrasyonu pazarlar. Günümüzde ürün gelişim hızına odaklanmayı yaratan nedenler Tablo 3-2’den de görüleceği üzere yoğun rekabet. New York. teknoloji değişim hızı. teknoloji farklılaşma Ürün Ayrıştırma Talep yaratma. Bu faktörleri gözönünde bulunduran işletmeler yeni ürün geliştirme projelerine hız vermekte.com Yüksek teknoloji endüstrilerinde faaliyet gösteren işletmelerin şiddetli rekabet ortamında üç temel hedefi bulunmaktadır. tüketicileri bu projelere dahil ederek daha başarılı ürünler üretmeyi amaçlamaktadırlar.mesllekiiyetterlliilliik. Tel : (0212) 440 02 45 . tüketici beklentileri olmaktadır.

Murat ERDAL stanbul Üniversitesi. Tel : (0212) 440 02 45 . Bu faktörleri aşağıda Şekil -’de görmek mümkündür. PAZAR P1 P2 ÜRÜN Ü1 3 Ü2 Ü3 Ü4 T3 0 Planlama T1 6 YIL Vizyon T4 ZAMAN TEKNOLOJ T2 AG1 AR-GE AG2 AG3 AG4 AG6 AG5 Kaynak : Pieter Groenveld. Research Technology Management. Dr. muraterdal@hotmail. bu durum da beraberinde yeni ürünleri meydana getirmektedir. şletme Bölümü 34116 Beyazıt. Eylül/Ekim 1997.tr. Vol:40.meslekiyeterlilik. Araştırma-geliştirmeye yapılan yatırımlar zamanla yeni teknolojik süreçleri ve yapılanmaları.com bu hızlı süreçleri doğuran. Siyasal Bilgiler Fakültesi. Issue:5. Ürün-teknoloji yol haritası. Pazara sunulan her yeni ürün ise rekabet halindeki diğer işletmeleri harekete geçirmekte ve böylece pazar benzer ve/veya ek yeni fonksiyonlarla donanmış yeni ürünlerle donatılmış olmaktadır.edu.com. 13 Doç. “Roadmapping Integrates Business and Technology”. yön veren bir takım faktörler bulunmaktadır.www.st merdal@istanbul. Şekil 3-10’dan da görüleceği üzere pazarürün-teknoloji ve gelişim zincirinin tam ortasında yani merkezinde yer alır. s:50. Yol haritasının oluşturulması bu etkileşim içerisinde bulunduğu fonksiyonlar arasında yakın bir ilişkinin zorunluluğunu gerektirir. Zamanla pazar yapısı ve onu oluşturan alt dinamiklerin bütünü değişmekte ve yeni bir pazar oluşmaktadır. Şekil 3-10 : Ürün-Teknoloji Yol Haritası.

Blackwell. Cambridge. Walkman ürününü pazarda daha önce hiç olmayan bir konsept olarak sunmuştur. s:160. Trammell. Sony. şletme Bölümü 34116 Beyazıt. Yüksek teknoloji ürünleri pazarlamasındaki ilk aşamalarda arz yönlü pazarlama yaklaşımlarının ağırlığı hissedilmektedir. Carmen J.tr. 1996. Oxford. Murat ERDAL stanbul Üniversitesi.st merdal@istanbul. 14 Doç.edu. Wilson. Marketing Management. Tel : (0212) 440 02 45 .meslekiyeterlilik.com. s:62. Yüksek teknoloji alanında eski bir deyiş olan “her ürün kendi talebini yaratır” sözü kısmen hâlâ kullanılmaktadır. Dr. Hedef pazarlara uygun ürünlerin geliştirilmesi ürün planlama çalışmalarıyla başlamaktadır. Siyasal Bilgiler Fakültesi. Kaynak: Clement C. 1995.com Yüksek teknoloji ürünlerinin geliştirilmesi aşamasında bugünün tüketici istek ve ihtiyaçları nelerdir ? sorusundan daha çok gelecekteki tüketici istek ve ihtiyaçlarıyla ilgilenilmektedir. Ü r ü n F i k i r l e r i Gelecekteki Tüketici htiyaçları Ürün Teknolojisi Seçimi ve Gelişimi Ürün Pazarlaması ve Dağıtım Nihai Ürün Tanımı ve Proje Hedefleri Ürün Tasarımı ve Değerlendirme Ürün malatı.www. Superior Product Development: Managing The Process For Innovative Products. Pazar çevresi trendleri detaylı bir şekilde analiz edilmelidir. Kennedy. Bunun nedeni mevcut pazarlarda daha önce hiç karşılaşılmadık ürünün pazara sunulmasından kaynaklanmaktadır213. Yüksek teknoloji ürünlerinin planlanmasında ilk aşama yüksek teknoloji pazarlarını yakından takip etmektir. Prentice-Hall. Michael E. muraterdal@hotmail. Mevcut ve olası tüketici 213 Frank Bradley. Teslimat ve Kullanımı Süreç Teknolojisi Seçimi ve Gelişimi malat Sistem Tasarımı Şekil 3-11: Ürün Geliştirme Süreçleri.

Ürünlerin gelişmesi aynı zamanda onların etkin ve verimli bir şekilde üretilmesinin de bir sonucudur. Zarecor.14 Kasım 1999. Japanese Technology Evaluation Center. “Defining Next Generation Products: An Inside Look. Boulton.216/ep/c2s1. daha ince ve daha hafif bir yapıda planlanmalıdır216. Tel : (0212) 440 02 45 . dizüstü (lap-top) bilgisayarlar. “Building The Electronic Industry’s Roadmaps”. muraterdal@hotmail. “High-Technology Product Planning”. 216 William R. video kamera. Jan/Feb 1975.st merdal@istanbul. bilişim teknoloji ürünlerinde hedef. şletme Bölümü 34116 Beyazıt. s:7.www. 15 Doç. s:118. Harvard Business Review. Nov/Dec 1997.htm . yüksek hız ve yüksek güç olmalıdır. hiçbir faktör dışarıda bırakılmamalıdır. Chapter:2. Murat ERDAL stanbul Üniversitesi.com. s:112. cep telefonları vb. Yüksek teknoloji ürünlerinin geliştirilmesinde birtakım unsurlar ön plana çıkmaktadır215: Gelecek iki yıl içerisindeki işletme ürün politikaları nasıl olacaktır ? Bununla ilgili olarak işletme geliştirme faaliyetlerinin kapsamı hangi boyutlarda planlanmaktadır ? Yeni oluşturulacak ürün özellikleri rakipler için herhangi bir fırsat oluşturmayacak şekilde eksiksiz düşünülmelidir. üründen beklentileri. yüksek performans. http:// 144. How Leading High-Tech Companies Successfully Develop New Products”. Dr. Electronic Manufacturing and Packaging in Japan Panel Report.176. pazar analizi. 215 Behnam Tabrizi.com davranışları. Bu özelliklerin sağlanabilmesi ise ürün ve süreç teknolojileri arasında sistematik bir bağlantının sağlanabilmesi ile mümkün olabilmektedir. Harvard Business Review. Rick Walleigh. Ayrıca bütün bu ürünler daha küçük.tr. Tüketici tercihlerinde rakip işletme ürünlerine yönlenmeler yok edilmeli. talep tahminlerinin iyi bir şekilde yapılması ürün başarısında birincil rol oynamaktadır214.126. Siyasal Bilgiler Fakültesi. Mevcut yeni ürünlerin pazara 214 William D. Yüksek teknoloji ürünlerinin geliştirilmesi konusunda tüketici beklentileri özellikle şu noktalarda odaklanmaktadır: Kişisel bilgisayarlar.edu.meslekiyeterlilik. Mevcut ve gelişmekte olan yüksek teknoloji pazarlarıyla ilgili olarak kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır.

K. HEDEF TÜKET C ÜRÜN TASARIMI ÜRÜN YÖNET M ÜRÜN PAZARLAMASI ÜRÜN MALATI Şekil 3-12: Ürün Gelişim Çevresi. Sağlıklı detaylandırılmış bir plan yapmak ve onu pazar ortamında tam anlamıyla tatbik edebilmek güçtür. Vol:11.tr. M.com. Martin Benkenstein.www. “Reengineering the New Product Development Process: A Framework For Innovation and Flexibility in High Technology Firms”. muraterdal@hotmail. Dr. Grover. Malhotra. bu analizlere uygun işletme stratejilerinin geliştirilmesinde tasarım. Vol:24. imalat ve bu ürünlerin pazarlanması önemli bileşenleri oluşturmaktadır218 ( Şekil 3-12). 217 16 Doç.meslekiyeterlilik. Desilvio. s:21. Ürün yönetimi öncelikli olarak hedef tüketici istek ve ihtiyaçlarından yola çıkarak planlanmakta olup. Grover. s:427. Siyasal Bilgiler Fakültesi. Brian Bloch. şletme Bölümü 34116 Beyazıt. V. “Reengineering the New Product Development Process: A Framework For Innovation and Flexibility in High Technology Firms”. M. “Models of Technological Evolution: Their Impact on Technology Management”. No:4. K. Kaynak : M. Yüksek teknoloji yüksek risk anlamına gelmektedir.edu. Omega-International Journal of Management Science. Tel : (0212) 440 02 45 . 218 M.com sunulması ile birlikte geçen zamanda yenilik boyutu işletme süreçlerindeki yenilik boyutunu etkiler ve zamanla bu iki unsur birlikte gelişme gösterir217. Omega-International Journal of Management Science. V. Vol:24. Desilvio.st merdal@istanbul. Murat ERDAL stanbul Üniversitesi. No:1. Yüksek teknoloji endüstrilerinde pazarlama planlarının hazırlanmasında çeşitli zorluklar çekilmektedir. Marketing Intelligence & Planning . 1993. Malhotra. Bunun temel nedeni mevcut pazarların ve teknolojilerin çok sık değişmesidir. No:4. s:427.

bilgi kaynakları. Murat ERDAL stanbul Üniversitesi. uluslararası pazarlar.mesllekiiyetterlliilliik.edu. s:270. ürün yenilik ve eskime plan ve programlarının oluşturulması. Dr.www. tahminleme. tedarikçiler.. Gelişmekte olan pazarlarda güçlü rekabetçi pazar pozisyonu.m. Yüksek teknoloji ürünleri pazarlaması yeniliklerin başarılı bir şekilde ticarileşmesi sürecine kadarki faaliyet zincirinde en önemli evredir. “pazar fırsat ve tehditleri nelerdir ?”. . “gelecekte hangi noktada olmalıyız ?”.com. Louise A. ekonomi.com şletme açısından stratejik olarak. “zayıf ve güçlü taraflarımız nelerdir ?”. Pazarlama planlaması açısından ürün hayat eğrisi. Tüketici istek ve ihtiyaçları.g.st merdal@istanbul.meslekiyeterlilik. 17 Doç. hizmet. “gelecekte neler olabilir ?”. “şu anda neredeyiz ?”. “pazar. şletme Bölümü 34116 Beyazıt.g. araştırmageliştirme. Ürün ve pazar farklılaştırma avantajı. Tel : (0212) 440 02 45 . .tr. aracılar gibi çevre faktörlerindeki değişimler incelenmelidir. yaşam biçimleri konusundaki trendler nelerdir ?” gibi sorulara cevap aranmalı ve detaylı bir durum analizi yapılmalıdır. hayat standardı dinamikleri ele alınması gereken özellikli referanslardır219.m. “nereye gitmek istiyoruz ?”. muraterdal@hotmail. “kaynaklarımız nelerdir ?”.com© www mes ek ye er k com© 219 220 Michael MacInnis. www. rekabet. s:113. a. Robert D. Heslop. Bu aşamadaki faktörleri. Zamanında pazara sunum.. a. Hisrich. teknoloji hayat eğrisi. Uygun ürün tasarımı. Uygun dağıtım ve satış stratejileri. Kısa geliştirme zamanı ve teknik riskler. endüstri tanım ve trendleri. yüksek teknoloji ürünleri pazarlamasındaki temel etkenleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür 220: Her yüksek teknoloji yeniliği yüksek iş garantisi değildir. Siyasal Bilgiler Fakültesi.

tutundurma. Bunda çeşitli unsurlar rol oynamaktadır. Yüksek teknoloji işletmeleri genellikle pazar ürün için hazır olmadan sunum stratejisini benimserler. dağıtım ve imaj gelmektedir. Sıklıkla planlanmış ürün 18 Doç. güvenilirlik ve hizmet görürlük ön plandaki özellikleri arasındadır. En iyi ürünler bile uygun pazar şartları oluşmamışsa iyi neticeler vermemektedir. şletme Bölümü 34116 Beyazıt. Başarılı bir yüksek teknoloji ürününün diğer ürünlerde olduğu gibi bazı temel boyutları bulunmaktadır. Yüksek teknoloji girişimcisi pazara giriş stratejileri konusunda dikkatli olmak zorundadır.edu. zamanında girme stratejisiyle yakın ilişkili olan bir diğer konu uygun ürün tasarımının oluşturulmasıdır. kinci faktör. Dr. Fakat bu boyutlar içerisinde kalite. Yüksek teknoloji ürünleri. Çok erken veya çok geç olarak pazarlara girmek kendi içinde avantajlı ve dezavantajlı durumları. Pazara uygun. Murat ERDAL stanbul Üniversitesi. fırsat penceresini barındırmaktadır221.com. pazara zamanında. uygun stratejilerle girmektir. Yüksek teknoloji pazarlarının yapısı büyük fırsatlar sunabildiği gibi girişimleri her an başarısızlıkla sonuçlanabilecek oluşumlara da sebebiyet vermektedir. Siyasal Bilgiler Fakültesi. Bu unsurlara ilaveten ürün dışı pazarlama faktörleri yani fiyat.www.com Bu faktörlerden birincisi yüksek teknoloji alanındaki bütün yeniliklerin yüksek teknoloji işletmesi açısından başarılı bir şekilde birer fırsat olarak geliştirilememesidir. tasarımları ve giriş stratejileri yüksek teknoloji pazarlarına uygun olmak mecburiyetindedir. muraterdal@hotmail.st merdal@istanbul.meslekiyeterlilik. En başta geleni yaratıcı bir yüksek teknoloji girişimi yapısında yeniliklerin pazarlanabilir birer ürün haline dönüştürülememesidir. Tel : (0212) 440 02 45 . Olgunlaşma öncesindeki ürünü pazara sunma durumunda işletme açısından zararlar meydana gelebilmektedir.tr.

a.tr. Yeni yüksek teknoloji ürünlerinin gelişiminde. Riggs. Purinton.www. bütüncül teknoloji unsurlarında yoğunlaşmaktadır224. Tel : (0212) 440 02 45 . 223 Henry E. Industrial Marketing Management.g. muraterdal@hotmail. Siyasal Bilgiler Fakültesi.st merdal@istanbul. Davidow. Murat ERDAL stanbul Üniversitesi. s:5. 1986. Yüksek teknoloji mühendisleri çoğunlukla yeni ürün gelişiminden ve ağırlıklı olarak tasarımından tatmin olmamakta ve ürün içeriğinde daha birçok geliştirilebilecek unsur olduğunu savunmaktadırlar. Yüksek teknoloji pazarlarında ürünleri ilk defa kullananlardan elde edilen izlenimler mevcut pazarın gözlenmesinde iyi birer veri oluşturmaktadır. Yüksek teknoloji ürünlerinde tüketici ve yönetim bakış açıları birtakım farklılıklar taşımaktadır. Yüksek teknoloji pazarlamasındaki en güçlü rekabet stratejilerinin temelinde. Vol:20. s:66. Kasım-Aralık 1986. Harvard Business Review. The Free Press. Rosen. Yüksek teknoloji ürünlerine tüketici bakış açısı. 43-45. 224 E.J.meslekiyeterlilik. M. Meldrum. maliyetler. kullanım kolaylığı ile bütüncül kalite unsurlarında toplanırken yönetim bakış açısı.edu. ürünün güncel tasarım trendlerine uyumu. E. Çeşitli gecikmelerin veya aksamaların olması kaçınılmazken tasarımla ilgili verilen taahhütlerin gerçekleşmemesi veya yüksek teknoloji ürünlerinin temel özelliklerini gerçekleştirememesi ürünün pazara sunumu açısından tehlikeli sonuçlar getirmektedir222.com. Oysa ki mevcut William H. New York.m. üretim kolaylığı. Schroeder.F. 1991. 222 221 19 Doç. Marketing High Technology. Millman. Dr. . şletme Bölümü 34116 Beyazıt. F. gelişmekte olan teknoloji ile yükselen tüketici istek ve ihtiyaçlarının kesişmesi özetle ortak bir paydada buluşması bulunmaktadır223. Ürünlerin pazara uygunluğu açısından fikir elde edilmekte ve buna uygun pazarlama stratejileri oluşturulabilmektedir. “Fund-Raising Lessons From High-Tech Marketing”. ürünün yarattığı faydalar. s:22-24. “Ten Risks in Marketing High-Technology Products”. ürün geliştirme süresinin uzunluğu ve yeni ürünün içerdiği teknik risklerin minimum seviyede olması önemlidir.com tasarımı zamanında veya yeterli kaynaklarla gerçekleştirilememektedir. değerler. ürün özellikleri. A.

Uyumlaştırıcı kontrol Müşterilerin gözlemlenmesi. Kullanım testleri Yayılma. şletme Bölümü 34116 Beyazıt. Yüksek teknoloji ürünlerinin geliştirilmesinde rol oynayan faktörler klasik ürün sınıflandırılması içinde yer alan ürünlerden birtakım farklılıklar 20 Doç.tr. girişimcilerden talep etmektedir. Paketlenmiş Ürünler Pazar tanımı. Yaratıcı gruplar. Pazarlama karması. muraterdal@hotmail.com pazar yapıları çok karmaşık ürün tasarımlarını arzulamamaktadır. Ortak geliştirme. Müşteri ile işbirliği Sürekli kıyaslama. En son tahminleme. Tüketici Konumlandırma. Urban. Ar-Ge. letişim Yüksek teknoloji ürünlerinin geliştirilmesinde rol oynayan faktörleri Tablo 3-3’deki gibi görmek Fırsat Tanımlaması Tasarım Test Pilot programlar Giriş – Sunum Yayılma.meslekiyeterlilik. Baskı. Konumlandırma. 2. Dr. Değer fazlalaştırma. Kullanımdaki Jenerasyon. s:635. Prentice Hall. kullanıcılar Yenilikçi kullanıcılar Müşteri Müşteri ihtiyaçları. Ar-Ge Tüketici ihtiyaçları. Yaratıcı gruplar. Nüfuz etme Satış Laboratuar. Beta testleri Hizmet Hedef pazar. Englewood Cliffs. ihtiyaçları. Üretim gözlemleme Nüfuz etme. Ön test. Burada unutulmaması gereken ürün karmaşıklığı arttıkça toplam ürün geliştirme zamanının uzadığı ve ürünün içerdiği teknik risklerin fazlalaştığıdır. Uyumlaştırıcı kontrol. Design and Marketing of New Products. Ürün özellikleri. Yüksek teknoloji pazarları çok fonksiyonlu basit ürünlerin yaratılmasını firmalardan. 1993. John R. Kullanıcı Yaratıcı gruplar.edu. Rekabetçi gözlem Mamul Hayat Tepki-cevap Eğrisi analizi. Murat ERDAL stanbul Üniversitesi.Teknolojik Ar-Ge. Sürekli Jenerasyonları geliştirme Kaynak : Glen L.com. Tablo 3-3 : Yeni Ürün Geliştirme Süreçlerindeki Değişkenler. Siyasal Bilgiler Fakültesi. ekonomik değeri. Ar-Ge. Müşteri ilişkileri. Yenilik Müşteri ilişkileri Yeni Teknoloji yönetimi. Pazarlama Karması Reklam. Ön yayılma Yayılma. Yaratıcı gruplar Hizmet planları Müşteri ihtiyaçları.st merdal@istanbul. New Jersey. Test pazarı Yayılma. Uyumlaştırıcı Kontrol Dayanıklı Tüketim Ürünleri Pazar tanımı. Hauser. Tel : (0212) 440 02 45 . Konumlandırma. Satın alma süreci. Yönetimi Rekabet. mümkündür. Yeni geliştirme Yayılma. ihtiyaçları. Yenilikçi kullanıcılar Tüketici ihtiyaçları. Sunum faydaları. Ürün. Sürekli geliştirme Endüstriyel Yüksek Teknoloji Ürünler Ürünü Pazar tanımı. Sunum stratejisi Laboratuar.www. Satış. Ürün özellikleri.

Çaprazlamalar E ttifak veya Ortak Projeler Şekil 3-13 : Temel Ürün Geliştirme Tiplerinin Tanımlanması Kaynak : Steven Wheelwright. 1992. Kim Clark. s:93.edu. birinci düzeyde ürünlere yeni ek fonksiyonlar eklenerek. Siyasal Bilgiler Fakültesi. Ayrıca görülen diğer bir örnek de birçok 21 Doç.www. çaprazlamalar sağlanarak türev ürünler üretilmektedir. platformlar oluşturulurken bu çabaların yoğunlaşarak devam ettirilmesiyle radikal oluşumlar sağlanabilmektedir.st merdal@istanbul. Tel : (0212) 440 02 45 . Ayrıca süreç ve ürüne odaklaşarak yeni jenerasyonlar.com içermektedirler. muraterdal@hotmail. The Free Press. Çoğaltmalar. Yüksek teknoloji ürünlerinin geliştirilmesinde Şekil 3-13’den de görüleceği üzere. Bu farklılıkları temelde ar-ge yoğunluğu.meslekiyeterlilik. Bunun en iyi örneği yüksek teknoloji endüstrilerinde görülen farklı uzmanlık alanları olan işletmelerin ortak projeler etrafında birleşerek bir sinerji yaratmalarıdır. Revolutionizing Product Development . Bütün bu çabalar işletme içinde yapılabildiği gibi dışarıdan da katkılar sağlanabilmektedir. Dr. şletme Bölümü 34116 Beyazıt. Murat ERDAL stanbul Üniversitesi. Çoğaltmalar C Radikal Oluşumlar Yeni Jenerasyon Veya Platform B A Türevler. New York.com. kullanıcı ihtiyaçlarına odaklanma ve yoğun bir yaratıcılık olarak söylemek mümkündür. D Araştırma ve leri Geliştirme Süreç Değişim Kapsamı Yeni Öz Süreçler Yeni Jenerasyon Süreçler Tek Bölüm Gelişimi Artan Değişimler Ve Ayarlamalar Ürün Değişim Kapsamı Yeni Öz Ürün Öz Ürünün Yeni Jenerasyonu Ürün Ailesine Eklenti Ürün Türevleri.tr.

Teknolojinin işletme bütününde yayılımı. Siyasal Bilgiler Fakültesi. Ürün geliştirme sürecinin küreselleşmesi. Teknolojik ürünler için stratejik planlama. s:68. Üst kademe yöneticilerin desteği. No:1. Dr. The Journal of Product Innovation Management. “Critical Technology Management Issues of New Product Development in HighTech Companies”. Bununla birlikte yüksek teknoloji işletmelerinde yeni ürün geliştirmede rol oynayan kritik faktörleri 225 . Yüksek teknoloji faaliyetlerinde ileri görüşlülük. Scott. Teknoloji alanında örgütsel öğrenmenin sağlanması. ittifak oluşturma.www. Tüketici ve tedarikçi katkıları. Yaratıcı örgüt kültürünün oluşturulması.com ar-ge merkezinin ürün geliştirme projeleri kapsamında bir amaç birliği altında toplanmasıdır. Tel : (0212) 440 02 45 .edu. Yeni ürün geliştirme takımlarının yönetimi ve koordinasyonu. Yüksek unsurların 225 teknoloji ayrı ürünleri pazarlamasında uygun rekabetçi avantajın yakalanması aşağıda Şekil 3–14’de gösterildiği gibi bütün somut ve soyut ayrı incelenerek stratejilerin geliştirilmesiyle George M. January 2000. Yüksek teknoloji faaliyetlerine kaynak aktarımı. Pazarlama bölümünün aktif katkısı. Ürün geliştirme faaliyetlerinde etkinlik. 22 Doç. Murat ERDAL stanbul Üniversitesi. Rekabetçi avantaj için yüksek teknoloji kullanımı. Teknolojik öz yeteneklerin geliştirilmesi.com. Vol:17. şeklinde sıralamak mümkündür. Teknoloji şirketleri ile işbirliği. Yeni ürün projelerinin seçiminde hassasiyet.st merdal@istanbul. Teknoloji trendleri ve paradigma değişiminin analizi. şletme Bölümü 34116 Beyazıt.tr. muraterdal@hotmail.meslekiyeterlilik.

endüstriyel robot vb. Tel : (0212) 440 02 45 .www. Siyasal Bilgiler Fakültesi. tutundurma bileşenleri ve teknik ve finansal desteklerin de büyük önemi bulunmaktadır. şletme Bölümü 34116 Beyazıt. özellikle ofis sistemleri. Rekabetçi Avantaj Kaynakları Rekabetçi Avantaj Türü Teknik Performans Ürün Kalitesi Somut Unsurlar Dağıtım Teknoloji Gelişim Hızı Fiyatlandırma Tutundurma Teknik Hizmetler Finansal Hizmetler Soyut Unsurlar Şekil 3-14 : Yüksek Teknoloji Ürünleri Pazarlamasında Rekabetçi Avantaj Kaynakları. Teknoloji yoğun endüstrilerin kendine özgü şiddetli rekabet ortamında ürünün teknik performansı. Murat ERDAL stanbul Üniversitesi. European Journal of Marketing. Tüm bu faktörlerin rakiplere oranla en yüksek faydayı oluşturacak biçimde hedef tüketiciye sunulması gerekmektedir. Yüksek teknoloji endüstrilerinde. Dr.com mümkündür. “Sources of Competitive Advantage in the Marketing of Technology Intensive Products and Processes. Vol:26.com. s:7. performansı ve teknik hizmetler satın alma 23 Doç. Kaynak : Charles Beard. 1992. No:12. Bu tip ürünlerde.meslekiyeterlilik. gibi örgütsel pazar ürünlerinde satın alma karar süreci örgüt tipi ve büyüklüğü ile bağlantılı olarak teknik kökenli elemanların sorumluluğundadır. Chris Easingwood.tr.st merdal@istanbul. ürün kalitesi. muraterdal@hotmail. dağıtımı ve teknoloji gelişim hızına adaptasyonu kadar fiyatı. kalitesi.edu.

Dr. Ürünün paketlenmesi. 1986. Murat ERDAL stanbul Üniversitesi. Lyle Ochs. http://www. 21 Eylül 1999.www. www. Industrial Marketing Management.tr.. kullanıcıya iletimi.ebscohost. Siyasal Bilgiler Fakültesi. garanti kapsamı. s:2.com kararında büyük ölçüde rol oynamaktadır... 227 Fred Phillips... July/Aug 1999.com.meslekiyeterlilik... kolay ulaşılabilirlik. Vol:15.mesllekiiyetterlliilliik. şletme Bölümü 34116 Beyazıt. teknik hizmetlerin kalitesi. Ürün fiyatı göreceli olarak ikinci planda yer almaktadır226.com© www mes ek ye er k com© Kullanıcının yüksek teknoloji ürün tercihinde soyut unsurlar giderek önem kazanmaktadır.st merdal@istanbul.. reklam mesajında verilen taahhütlerin eksiksiz yerine getirilmesi gibi faktörlerin yüksek teknoloji ürünlerinin rekabetçi avantajını belirlemedeki etkisi artmaktadır227.com . dağıtım aşamaları. No:4. Mike Schrock.edu. Vol:42. Russell Abratt. ürünün kurulması yani kullanıma hazır hale getirilmesi. s:297. Issue:4. “The Product is Dead Long Live The Product Service”. muraterdal@hotmail. 226 24 Doç. ambalajı.. “Industrial Buying in High-Tech Markets”. Tel : (0212) 440 02 45 . Research Technology Management .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful