1   

Zagadnienia na kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Konstrukcje metalowe – podstawy
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) Co to jest stal? Co to są konstrukcje stalowe? Zalety i wady konstrukcji stalowych. Omówić i krótko scharakteryzować etapy wytwarzania konstrukcji stalowych. Dwuetapowy proces wytwarzania stali. Podział oraz gatunki stali. Sposób oznaczenia gatunku stali. Rodzaje półwyrobów stalowych. Proces walcowania. Grupy wyrobów walcowanych. Rodzaje kształtowników walcowanych. Typowe kształty przekrojów giętych na zimno. Charakterystyczne cechy metali. Odmiany alotropowe żelaza. Rodzaje stopów żelaza na wykresie żelazo-węgiel. Sposób krystalizacji stopu żelaza. Obróbka cieplna stali. Sposób badania wytrzymałość stali na rozciąganie Wykres rozciągania stali. Sposób ustalania wartości minimalnej granicy plastyczności fy (Remin). Wartości obliczeniowe charakterystyk stali (E, G, ν, α, ρ). Wpływ karbu na wytrzymałość stali. Zgniot stali na zimno. Udarność. Oznaczenie odmian plastyczności stali. Zmęczenie stali Krzywa Wöhlera. Twardość. Starzenie. Pełzanie. Relaksacja. Co to jest wymiarowanie konstrukcji stalowych? Idea sprawdzania nośności konstrukcji wg metody stanów granicznych. Rodzaje stanów granicznych wg PN-EN 1990 Kombinacje oddziaływań w stanach granicznych nośności. Kombinacje oddziaływań w stanach granicznych użytkowalności. Wytrzymałość materiału w punkcie przekroju rozciąganego osiowo. Wytrzymałość materiału w punkcie przekroju ścinanego. 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) Wytrzymałość materiału w punkcie przekroju w złożonym stanie naprężenia. Nośność przekroju rozciąganego osiowo. Nośność przekroju ściskanego osiowo. Lokalna utrata stateczności ścianek ściskanych lub zginanych. Charakterystyka klas przekrojów i sposób ich ustalania. Nośność przekroju zginanego. Opisać sposób wyznaczania położenia osi obojętnej przekroju w stanie pełnego uplastycznienia. Omówić procedurę wyznaczania charakterystyk efektywnych przekrojów. Współczynnik redukcyjny (ρ) uwzględniający niestateczność ścianki. Nośność przekroju ścinanego. Współczynnik niestateczności przy ścinaniu χw. Nośność przekroju skręcanego. Skręcanie swobodne. Skręcanie nieswobodne. Nośność przekroju zginanego i ścinanego. Nośność przekroju zginanego i wytężonego siłą podłużną. Nośność elementu rozciąganego osiowo. Nośność elementu ścinanego. Nośność elementu ściskanego osiowo. Wyboczenie elementów ściskanych. Współczynnik wyboczenia χ Rodzaje krzywych wyboczeniowych. Nośność elementu zginanego. Zwichrzenie. Stan graniczny ugięcia pionowego. Stan graniczny przemieszczania poziomego. Stan graniczny drgań. Zalety i wady połączeń trzpieniowych. Połączenia trzpieniowe rozbieralne i nierozbieralne. Opis śrub. Klasy wytrzymałości śrub zalecane przez PN-EN. Klasy dokładności wykonania śrub. Podkładki – funkcje i rodzaje. Połączenia śrubowe zakładkowe. Połączenia śrubowe doczołowe. Kategorie połączeń śrubowych.

Nośność śrub na docisk. Nośność śrub na rozciąganie. Modele zniszczenia teownika zastępczego. 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104) . Nośność śrub na poślizg. Oznaczenia części składowych spoiny. Spoiny czołowe. Rodzaje złączy spawanych. Spoiny szerokobruzdowe. Nośność śrub na ścinanie. Powierzchnia zniszczenia w spoinach czołowych.2    75) Wyjaśnić sens warunków normowych rozmieszczania łączników w połączeniach (odległości minimalne i maksymalne łączników). Rozerwanie blokowe – nośność przekrojów z otworami. Pozycje spawania. Złącza długie. Obliczanie złączy ze spoinami pachwinowymi. Podstawowe części składowe węzłów stalowych połączenia belek ze słupami. Spawanie blach o różnych grubościach. Płytki wybiegowe. Charakterystyka połączeń spawanych. Cel ukosowania brzegów blach. Spoiny obciążone mimośrodowo. Mechanizm dźwigni. Nośność węzłów na zginanie połączeń doczołowych. Śrubowe połączenia doczołowe – zasada działania. Połączenia z pasami bez żeber. Spoiny pachwinowe. Nośność śrub na przeciąganie. Nośność śrub ścinanych i rozciąganych. Ocena wytężenia śrub w połączeniach zakładkowych obciążonych momentem i siłą. Mechanizmy wyczerpania nośności połączenia doczołowego.