DANH SÁCH THI GK MÔN KTS

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Dự thi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Mã số
09212331
08098121
09073721
09083711
09068811
09071181
08107501
08103161
09090541
09230031
08106781
09084731
09072081
09195401
09216301
08098751
08094061
08101661
09081491
09090421
09086491
09083561
08107551
09224921
09167261
07720031
09089561
08109821
09204721
08110911
10229711
09082001
09086141
08200761
09093061
09077531
08102421
09086291
09092601
09085781
09075201
08110331
09218441
09089081
09086991
09078891
09212401
09218601
09071091

Họ và tên
Cao Hữu An
Hứa Nguyễn Trí Anh
Nguyễn Xuân Anh
Trần Trung ái
Nguyễn Vũ Bách
Huỳnh Lê Bảo
Nguyễn Hồng Bắc
Đoàn Văn Bình
Nguyễn Vũ Châu
Trần Đức Chinh
Dương Ngọc Minh Cương
Huỳnh Cường
Trương Đặng Danh
Nguyễn Tấn Duy
Tống Hoàng Duy
Hoàng Tiến Dũng
Lê Huy Dũng
Văn Việt Dũng
Trần Anh Dũng
Nguyễn Đình Dương
Trần Triều Dương
Võ Đình Dương
Nguyễn Khắc Dưỡng
Phan Danh Dự.
Ngô Kiến Đạt
Phạm Chiêu Đạt
Nguyễn Ngọc Đức
Mai Văn Giang
Bàn Tuấn Giang
Lê Phước Hậu
Dương Phú Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Trần Nhật Hoàng
Thẩm Văn Hóa
Hoàng Phi Hổ.
Hoa Quốc Hội
Đậu Xuân Huân
Nguyễn Nhật Huy
Nguyễn Quang Huy
Trần Đình Huy
Chiêm Cẩm Hùng
Nguyễn Phạm Phục Hưng
Trần Văn Hưng
Võ Ngọc Hưng
Lê Hồng Khanh
Nguyễn Xuân Khanh
Nguyễn Lâm Khánh
Trần Đăng Khiêm
Trần Văn Khoát

Ngày sinh
15.12.1991
20.04.1990
25.03.1991
20.01.1991
01.01.1991
01.12.1991
02.05.1990
02.10.1990
06.02.1991
24.11.1990
11.04.1990
19.10.1991
05.11.1991
13.10.1991
20.07.1990
19.09.1988
11.05.1989
11.02.1990
05.09.1991
07.09.1989
31.07.1991
20.08.1991
14.04.1990
10.02.1991
07.11.1991
13.09.1988
04.09.1991
03.12.1989
02.10.1990
09.10.1989
12.02.1992
10.08.1991
12.10.1991
29.09.1988
25.10.1990
01.10.1991
14.06.1990
10.11.1991
15.08.1990
23.11.1991
24.07.1991
03.12.1990
04.06.90
13.07.1990
17.03.1991
06.10.1991
02.11.1991
27.05.1990
15.11.1991

Lớp học
DHDT5A
DHCK4B
DHDT5B
DHDT5A
DHDT5B
DHDT5A
DHOT4
DHCK4A
DHDT5B
DHDT5B
DHCK4A
DHCK5A
DHDT5A
DHCK5A
DHDT5A
DHCK4A
DHCK4A
DHCK4A
DHDT5B
DHDT5A
DHDT5B
DHDT5A
DHCK4A
DHDT5A
DHDT5A
DHCK3B
DHDT5A
DHCK4A
DHDT5B
DHCK4A
DHDT6A
DHCK5A
DHCK5A
DHCK4A
DHCK5A
DHDT5A
DHCK4A
DHOT5
DHDT5A
DHDT5A
DHDT5B
DHCK4A
DHDT5B
DHCK5A
DHDT5B
DHCK5A
DHDT5A
DHDT5A
DHDT5A

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

09215091
08098211
09194701
08099701
08114841
10029461
09229481
09206941
09226981
09236201
09203701
09089481
09072061
09081191
09084051
09089191
09212041
08112381
09228251
08091731
08105911
08112921
09071981
09068791
09220901
09076971
09074021
09232771
09077631
09088841
09092651
08093151
09212441
09230691
08109641
08104701
08100881
09089811
09073781
09076491
10051451
09212671
09096981
09217731
08109481
09219561
09209911
09087471
09171321
08100761
08096201
08121261

Lê Đức Khương
Trần Kiên
Nguyễn Xuân Kiên
Hồ Chí Linh
Phạm Duy Linh
Phạm Hồng Long
Phan Quang Long
Nguyễn Hữu Lộc
Đặng Văn Lũy
Huỳnh Quang Minh
Nguyễn Văn Minh
Trần Tuấn Minh
Cao Phương Nam
Nguyễn Thanh Nam
Phan Thanh Nghiêm
Nguyễn Tri Nghĩa
Nguyễn Văn Ngọc
Nguyễn Phúc Nguyên
Phan Bá Nhẩn
Phạm Minh Nhựt
Nguyễn Văn Ninh
Cao Bá Phúc
Bùi Minh Phúc
Huỳnh Công Phúc
Dương Danh Phú.
Lê Đình Phước
Đỗ Minh Quang
Dương Tấn Quân
Nông Quốc Quân
Nguyễn Văn Quyết
Vũ Đăng Quyết
Nguyễn Hoàng Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
Lê Quang Sinh
Nguyễn Văn Son
Trương Nguyễn Văn Thành Tài
Trần Chí Tân
Mầu Nhật Tân
Đỗ Hiệp Thành
Trần Đức Thành
Lê Minh Thạch
Dương Ngọc Thạch
Lê Hữu Thắng
Trần Xuân Thắng
Dương Văn Thiện
Hồ Văn Thìn
Cao Xuân Thọ.
Bùi Thanh Thụ.
Bùi Năng Tiệp
Nguyễn Chánh Tín
Phạm Thành Tín
Nguyễn Văn Tính

26.03.1990
12.07.1989
01.08.1991
21.01.1990
27.07.1990
22.07.1992
07.06.1991
25.07.1991
13.01.1991
03.12.91
12.10.1991
02.12.1991
11.11.1991
28.10.1991
25.05.1991
30.11.1991
27.04.1991
07.10.1989
17.01.1991
29.01.1990
03.09.1989
12.01.1990
01.01.1991
05.12.1990
08.01.1990
27.05.1991
05.09.1991
10.01.1991
10.02.1991
15.08.1991
20.01.1991
01.11.1990
08.11.1989
04.10.1989
22.08.1990
10.04.1990
19.12.1990
14.10.1991
.10.1991
09.02.1991
20.05.1992
10.05.1990
07.07.1991
27.05.1990
12.11.1989
10.09.1989
15.05.1991
11.12.1991
28.07.1991
19.06.1990
08.04.1990
17.10.1990

DHDT5A
DHCK4A
DHDT5A
DHCK4B
DHCK4A
DHCK6C
DHDT5A
DHOT5
DHDT5B
DHDT5B
DHDT5B
DHDT5B
DHCK5A
DHCK5A
DHCK5A
DHDT5B
DHDT5A
DHCK4A
DHDT5B
DHCK4A
DHCK4A
DHCK4A
DHCK5B
DHCK5A
DHDT5B
DHCK5A
DHCK5A
DHCK5A
DHDT5B
DHCK5B
DHDT5A
DHCK4A
DHDT5B
DHCK5A
DHCK4A
DHOT4
DHCK4A
DHCK5A
DHDT5A
DHCK5A
DHCK6A
DHDT5B
DHCK5A
DHDT5B
DHCK4A
DHDT5B
DHCK5A
DHCK5A
DHCK5A
DHCK4A
DHCK4A
DHCK4A

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

08226921
09209141
09200931
09073441
08096701
09075961
09074541
09075151
09084861
09087601
08101201
09083981
09085421
08110901
09082601
08103951
08105051
08101451
07717921
09087251
09198231

Trần Thiện Tính
Hồng Phương Trọng Tín
Nguyễn Thành Tín
Trần Chánh Tín
Phạm Văn Toàn
Nguyễn Quốc Toản
Hoàng Đức Trọng
Lê Chánh Trực
Nguyễn Văn Tuân
Trần Khánh Tuân
Nguyễn Thanh Tuấn
Võ Thanh Tuấn
Hà Trọng Tuyên
Nguyễn Hải Tuyến
Nguyễn Ngọc Tuyến
Nguyễn Bùi Tú.
Trần Văn Tú.
Vũ Thanh Tùng
Nguyễn Cát Tường
Nguyễn Thế Vinh
Nguyễn Linh Vũ.

Nhóm 1 STT từ 1-40: thời gian 6g30-7g15
Nhóm 2 STT từ 41-80: thời gian 7g20-8g05
Nhóm 3 STT từ 81-122: thời gian 8g10-8g55

01.05.1988
03.02.1991
09.02.1991
20.09.1991
10.09.1990
10.12.1991
07.09.1991
20.07.1991
09.03.1991
16.04.1991
25.07.1990
10.06.1991
02.10.1991
02.07.1989
21.07.1991
23.04.1990
02.09.1991
23.08.1990
17.02.1989
24.05.1991
19.01.1991

DHOT4
DHDT5A
DHDT5B
DHCK5A
DHCK4A
DHCK5A
DHDT5A
DHCK5A
DHCK5A
DHCK5A
DHCK4B
DHCK5B
DHCK5A
DHCK4A
DHCK5A
DHCK4A
DHCK4A
DHOT4
DHCK3B
DHDT5B
DHCK5A

Khóa học
09
08
09
09
09
09
08
08
09
09
08
09
09
09
09
08
08
08
09
09
09
09
08
09
09
07
09
08
09
08
10
09
09
08
09
09
08
09
09
09
09
08
09
09
09
09
09
09
09

09
08
09
08
08
10
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
08
09
08
08
08
09
09
09
09
09
09
09
09
09
08
09
09
08
08
08
09
09
09
10
09
09
09
08
09
09
09
09
08
08
08

08
09
09
09
08
09
09
09
09
09
08
09
09
08
09
08
08
08
07
09
09