Case study2: Giải pháp quan trọng nhất.

Inc (Prime Solutions, Inc Prime Solutions, inc là một nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp tùy chỉnh. Trụ sở chính

của tổ chức ở Chicago. Tổ chức này có năm chi nhánh trên toàn Unit States and Châu Âu. nó có tổng cộng 1.500 nhân viên trải rộng trên tất cả các văn phòng chi nhánh.Mạng của tổ
chức bao gồm Widown 2000, Window NT, máy trạm Windown Server 2003. ngoài ra, một số các nhân viên quản lý cao nhất có máy tính xách tay. Gần đây tổ chức có mua lại Best Solutions, Inc nó là một công ty nhỏ của 100 nhân viên là nhà cung cấp tùy chỉnh các phần mềm đến khách hàng. Tuy nhiên Best Solution, Inc cung cấp các giải pháp tùy chỉnh đến khách hàng trên hệ thống hoạt động Novell Netware 5.0.

Là mạng của Best Solutions Inc, cần phải được sáp nhập với mạng lưới của Prime Solution, Inc, quản lý của Prime Solutions, Inc đã bổ nhiệmJames là người quản trị hệ
thống. James cần một kế hoạch chiến lược cho việc sử dụng mạng lưới Best Solutions, Inc, với vốn đầu tư tài chính ít nhất để các mạng lưới của cả hai tổ chức có thể tương thích với nhau Ngoài ra, Prime Solutions, Inc có kế hoạch mở 2 chi nhánh mới ở Detroit và Richmond, nó sẽ có thiết lập trên cùng mạng như thiết lập mạng đang hiện có trên các văn phòng chi nhánh. Hệ thống hiện tại Jamed cần thiết kế một chiến lược để cho phép anh ấy sử dụng cái mạng lưới hiện có của Best Solutions, Inc. james cũng cần lên kế hoạch cho cơ sở hạ tầng mạng của hai văn phòng chi nhánh mới Hệ thống hiện tại của Prime Solution, Inc có cơ sở hạ tầng dưới đây:  Hệ thông hiện tại của Prime Solution, Inc là một giao thức TCP / IP dựa trên mạng mà sử dụng cấu trúc lớp B không phân lớp  Mạng của Prime Solution, inc có tất cả các dịch vụ mạng cần thiết như DHCP
 

server, DNS server, Wins server, Ftp servers, and RRAS server. Một không gian tên DNS nội bộ, primesolutions.com Các văn phòng chi nhánh của Prime Solution, Inc được kết nối với nhau và với trụ sở chính thông qua router để truy cập từ xa đến mạng của tổ chức, Tuy nhiên việc sử dụng văn phòng chi nhánh có vấn đề đáng kể trong
việc truy cập vào máy chủ và máy tính của trụ sở chính. Các vấn đề bao gồm truy cập mạng chậm và mạng lưới tắc nghẽn, thời gian

 

Prime Solutions, Inc có thẹc thi IPSec với Giấy

chứng nhận dịch vụ để duy trì tính bảo

mật của mạng
Mạng của Best Solution, Inc có một mạng dựa trên Novell NetWare của 100 máy. Mạng nè không thực thi bất

kỳ cơ chế an ninh cụ thể

HÌNH DUNG HỆ THỐNG

Jame cần thiết kế một chiến lược tối ưu hóa để các mạng hiện có của Best Solution, inc là tối ưu sử dụng. Ngoài ra, James cần lập kế hoạch cơ sở hạ tầng mạng của các văn phòng chi nhánh mới của Prime Solution, inc Hình dung hệ thống nên đáp ứng các yêu cầu dưới đây:

Inc phải dựa trên các thiết lập mạng hiện có     Cơ chế gỡ rối cần được thiết kế để giải quyết các trục trặc mạng giữa các văn phòng chi nhánh và trụ sở của Prime Solutions.Inc cần phải thiết lâp. Hoạt động này sẽ bao gồm quy hoạch các thành dưới đây:  Phân tích cái thiết lập mạng lưới hiện có và cái thiết kế các yêu cầu mạng  Hoạch định cấu hình subnet  Hoạch định cho kết nối truy cập từ xa giữa văn phòng chi nhánh và trụ sở chính. Inc  Hoạch định yêu cầu băng thông cho cái kết nối liên ngành (interBranch)  Hoạch định cái chiến lược gỡ rối cho việc giải quyết các trục trặc kết nối mạng  Hoạch định thêm bảo mật cho truyền dữ liệu và xử lí thông tin  Hoạch định thực thi cái phương pháp kết nối truy cập từ xa cập từ  Hoạch định cái bảo mật của phương pháp kết nối truy  Thảo luận nhóm và phê duyệt cái hoạch định. Inc sẽ vẫn là một mạng riêng biệt Mạng của các văn phòng chi nhánh mới của Prime Solution. tuy nhiên mạng của Best Solutions.Inc hoạch định mở 3 văn phòng chi nhánh mới ở United States trong 6 tháng tới. trong hoạt động này bạn sẽ trình bày cái hoạch định trong hiện tại của cái hướng dẫn và cái hoạch đinh phù hợp tốt nhất sẽ được phê duyệt để thực thi  Thực thi hoạch định được phê duyệt: Trong hành động này. bạn cần hoạch định mạng trên cơ sở các thông tin được cho trong case study. Inc và Prime Solution.Inc Thêm vào đó cơ chế bảo mật cần được thực thi đảm bảo truyền dữ liệu và thông tin giữa các văn phòng chi nhánh và trụ sở chính Mỗi văn phòng chi nhánh sẽ có riêng DNS namespace Quản lý của Prime Solution. Hoạch định giao thức mạng LAN cho các văn phòng chi nhanh mới  Hoạch định DHCP server cho văn phòng chi nhánh mới  Hoạch định cái lựa chọn DHCP server và thời gian thuê cho văn phòng chi nhánh mới  Hoạch dịnh DNS namespace cho văn phòng chi nhánh mới  Hoạch định cái kết nối giữa mạng của Best Solution. Do đó James cần hoạch định cái khả năng mở rộng cho thiết lập mạng lưới hiện có HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN Học sinh có 8h để hoàn thành dự án CÁC HS RÕ CHƯA :D  Hoạch định mạng: Trong các hoạt động này.Inc và mạng của Prime Solution. bạn sẽ thực thi những thành phần khác nhau của cái hoạch định đã được phê duyệt trong nhóm  Gỡ rối: Trong hành động này. bạn sẽ gỡ rối cái trục trặc có thể xảy ra trong mạng của nhóm .  Kết nối mạng giữa mạng của Best Solution.