-≤Ú-´’¢√®Ωç 12 -úÕÂÆç-•®Ω’ 2011

Physical Sciences
The Process of Cooling glass slowly is
called annealing
Paper -I Part - A 4 Marks Questions
I. 1. Give a comparison between Newton’s
Corpuscular theory and Wave theory of light.
A.
Huygen’s Wave
Newton’s
Theory
Corpuscular Theory
1.
It
assumes
that
1. It assumes that
light travels in the
light consists of a
form of a wave.
stream
of
extremely small 2. The rectilinear proparticles
called
pogation of light is
Corpuscles.
explained by the
advancement
of
2. The rectilinear prowave front along
pogation of light is
the direction of norexplained by the
mals drawn to it.
straight line motion
of Corpuscles.
3. The colours of light
are due to differ3. The colours of light
ences in the Wave
are due to differlengths.
ence in the sizes of
Corpuscles.
4. The reflection and
refraction
are
4. The reflection and
explained by the
refraction of light
construction of secare explained by
ondary wave fronts
the repulsion and
applying Huygen’s
attraction of the
Principle.
Corpuscles by the
medium.
5 . It can explain the
Phenomena
of
5. It cannot explain
interference, difthe Phenomena of
fraction
and
interference, difPolarization
of
fraction
and
light.
Polarization
of
light.
6 . It correctly proves
6. It Predicts that the
that the velocity of
velocity of light in
light in a denser
a denser medium
medium is less
is greater than that
than that in a rarer
in a rarer medium.
medium.

-ïç-ûª’-¨»ÆæYç
ïçûª’-¨»ÆæYç – v§ƒü∑¿-N’-é¬ç-¨»©’
ÅA Ææy©p Ææ´÷-üμΔ† v°æ¨¡o©’
1. 'ö«ö-E¢˛’— Åçõ‰ à-N’öÀ?
ï. äéπ ¨»Æ‘Yߪ’ Ø√´’ç™ v°æñ«A, ñ«A Ê°®Ω’x äÍ陫
ÖçúË ¢√öÀE ö«ö-E¢˛’ Åçö«®Ω’. É™«çöÀ Ê°®Ωx†’
v°æA-§ƒ-Cçîªúø¢Ë’ ö«ö-E-O’.
ÖüΔ: àéÀqÆˇ àéÀqÆˇ – ´’îªa© >çéπ
®√ôÆˇ ®√ôÆˇ – á©’éπ
Ø√ñ« Ø√ñ« – Ø√í∫’-§ƒ´·
2. ÅN-éπ-Lpéπ ´K_-éπ-®Ωù ÅçûªÆæ’h©†’ Ê°®Ó\ç-úÕ.
ï. ´K_-éπ-®Ωù ņ’-véπ-´’ç™ 7 ÅN-éπ-Lpéπ Åçûª-Ææ’h©’
Öçö«®·. ÅN: ®√ïuç, ´®Ω_ç, N¶μ«í∫ç, véπ´’ç,
èπ◊ô’ç•ç, v°æñ«A, ñ«A
3. Ø√O’-éπ-®Ω-ù π◊ Ææç•ç-Cμç* v§ƒüμΔ†u Ææ÷vûªç üËEo
ûÁLߪ’ñ‰-Ææ’hçC?
ï. Ø√O’-éπ-®Ωù v°ævéÀ-ߪ’™ v§ƒüμΔ†uç v°æ鬮Ωç äéπ
ö«é¬qØ˛èπ◊ v°æA-§ƒ-Cç-*† Ê°®Ωx-™x ÅA §ƒûªC
îÁ©’x¶«ô’ Å´¤-ûª’çC. Ææt %A E•ç-üμ¿-†© v°æ鬮Ωç
ÅC îÁ©’x¶«ô’ Å®· ÖçúÕ, ¢ËÍ® Ê°®Ω’èπ◊ v§ƒüμΔ-†uç
É´y-†ç-ûª-´-®Ωèπÿ ÇÊ°Í® îÁ©’x-ûª’çC.
4. Ö°æ-ñ«A Åçõ‰ àN’öÀ?
ï. ñ«A éπçõ‰ ûªèπ◊\-¢Áj† ¢Ájéπ-Lp-éπ- ≤ƒn®·. äÍé ñ«AéÀ
îÁçC† @´¤©’ ¶μ˜íÓ-R-éπçí¬ N-´-éπhûª îÁçC, ¶«£æ«u
Ææy®Ω÷-°æç™ Ææy©p ´÷®Ω’p-©†’ éπLT Öçö«®·. äÍé
ñ«AéÀ îÁçC† NNüμ¿ Ö°ææ-ñ«-ûª’-©èπ◊ îÁçC† @´¤©
´’üμ¿u v°æï-††ç ï®Ω’-í∫’-ûª’çC. Ö°æ-ñ«A Åçõ‰ ûªßª÷®Ω-ßË’u-ü¿-¨¡™ Ö†o éÌûªh-ñ«A ÅE îÁ°æp-´îª’a.

Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛
2. Explain the formation of Co-ordinate
Covalent bond.
A.1. The bond in which one of the two combining atoms contribute the electrons and
those are shared by the both atoms is
called co-ordinate covalent bond.
e.g.: NH3 → BF3, NH4+, H3O+.....
2. Formation of Ammonia-Boron trifluoride molecule: 
Ammonia (NH3) molecule has a pyramidal
shape and has a lone pair of electrons on
nitrogen. On the other hand boron trifluoride
(BF3) has planar triangular shape and has
one empty P orbital. 
NH3 molecule donate the pair of electrons to
BF3 and forms a Co-ordinate covalent bond. 
Nitrogen donates its lone pair of electrons
and boron accepts. Ammonia Boron trifluo-

1

20
100
∴V% = ⎯ × 100 = ⎯
180
9
= 11.11
1 Mark Questions
5. What is a damped
Vibration.
A. Periodic Vibrations
of decreasing amplitude are called damped vibrations.
6. What is Annealing.
A. The process of cooling glass slowly is called
annealing.
Part B
1

()

II. A. Multiple Choice questions: ⎯
mark
2
each)
Pickup the correct answer.
7. The example of Para magnetic Substance is-

Unit for solid angle is Steradian
ride is formed.
F3B+: NH3 → F3B: NH3 (or) F3B ← NH3.

A) Aluminium B) Mercury
C) Cobalt
D) Gold
8. Units of ‘G’ in S.I. system.

2 Marks Questions
3. What are the factors that influence the value of ‘g’.
A.  ‘g’ decreases with attitude
(height) and depth. 
‘g’ is maximum at the poles and
minimum at the equator.

B) N/ Kg
A) Nm2 Kg-2
C) Kg/Nm2
D) Nm2/kg
9. The radiations used in RADAR
areC.V.SARVESWARA SARMA
A) Radio Waves B) Micro Waves
C) X-rays
D) γ - rays 

‘g’ is slightly affected by geological deposits,
massive concrete buildings and topography.
4. 20 ml of alcohol is mixed with 160 ml. of
Water. Find the volume percentage of the
solution.
A. ϑ = volume of the solute = 20 ml
V = Volume of the solvent = 160 ml.
Volume of the solution = V + ϑ =
160 + 20 =180 ml

ϑ

∴ Volume percentage V% = ⎯ × 100
v +ϑ

5. úÕ-§Úx¶«x-Æœdé¬, v--öÀ-§Úx¶«x-Æœdé¬ ´’üμ¿u ¶μ‰üΔEo ûÁ©-°æçúÕ.
ï. úÕ-§Úx¶«x-Æœdé¬ ™‰üΔ Í®úÕ-ßË’ö« ÅØËC -ߪ‚¢Á÷ö«V¢√èπ◊ îÁçC†, CyÆæhJûª (¶«£æ«u-Ææh yîªç, Åçûª”Ææh yîªç Öçúøôç) ´©ßª’ ≤˘-≠d´æ ©éπ~-ù«-©†’
v°æü¿JzçîË @´¤© v¨ÏùÀ – ÖüΔ-: ´®√_-E-úË-Jߪ’ 
vöÀ-§Úx¶«x-Æ œdé¬ ™‰üΔ ¶„j™„-õ‰-Jߪ÷ ÅØËC -ߪ‚-¢Ë’-ö«-ñ¢√èπ◊ îÁçC† vAÆæh-Jûª (Åü¿-†çí¬ N’-ü∑Δu-Ææh yîªç),
Cy§ƒ®Ωzy ≤˘-≠d´æ ©éπ~-ù«-©†’ v°æü¿JzçîË @´¤©
Ææ´‚£æ« v¨ÏùÀ.
ÖüΔ. §ƒxöÀ-£«-Ltç-C∑Æˇ †’ç* é¬Í®föÀ ´®Ω_ç ´®Ωèπ◊.
6. ñ«A í∫Aéπ-Q-©éπ ¶μ«´† Åçõ‰ àN’öÀ?
ï. äÍé ñ«AéÀ îÁçC† ïØ√¶μ« ¢√öÀ °æJ-Ææ-®√-©™,
¶μ˜íÓRéπçí¬ ïJÍí ´÷®Ω’p-©èπ◊ ņ’-í∫’-ùçí¬
E®Ωçûª®Ωç ņ’-èπÿ-©-Ø√-©†’ à®Ωp-®Ω--èπ◊çô÷ ´’†’-í∫úø

10. The instrument used to measure
Potential difference between two points is
calledA) Galvano meter

B) Volt meter

C) Ammeter

D) Sphero meter

11. Neptunium Series is aA) (4n + 1) Series

B) (4n + 2) Series

C) (4n + 3) Series

D) 4n Series

12. Molecules having double bond.
A) N2

B) C2H4

C) HCl

D) Cl2

9.

Â≠jñ-Æ‘-™-¢Ë’ö«, áçô-®Ó-Æ‘-™-¢Ë’ö« ´’üμ¿u- ¶μ‰ü¿ç àN’-öÀ?
ï. Â≠jñ -Æ‘-™-¢Ë’ö« Ö°æ- úÕ-N-ïØÓx Eï- ¨¡-K-®Ω-èπ◊-£æ«®Ω @´¤©’ç-ö«®·. OöÀ™ ´’üμ¿u-Ææh yîªç <©úøç ´©x à®ΩpúË
N¶μºéπh-èπ◊-£æ«®Ωç ™‰üΔ N¶μº-ï-†-èπ◊-£æ«®Ωç Öçô’çC.
ÖüΔ: Å-ØÁ-L-ú≈, Çw®Ón-§Úúø, ¢Á·©≤ƒ\
áçô®ÓÆ‘™ -¢Ë’-ö« Ö°æN¶μºï-†™ Ççvûª-èπ◊-£æ«®Ω
®Ωé¬EéÀ îÁçC† Eï-¨¡-K®Ω èπ◊£æ«®Ω @´¤©†’ îË®√a®Ω’.
ÇC Ççvûªç (ÇÈ®\ç-öÀ-®√Ø˛) †’ç* à®Ωp-úÕ† Ææç©-™«çöÀ E®√t-ù«© üΔy®√ Ñ èπ◊£æ«®Ωç à®Ωp-úø’-ûª’çC.
ÖüΔ: ÉÈéjØÓ-úÁ-Í®tö«, é¬Í®fô
10. ߪ‚ñ„-Eé˙q, ߪ‚°∂-E-é˙q© ´’üμ¿u ûËú≈†’
í∫’JhçîªçúÕ.
ï. ߪ‚ñ„-Eé˙q Åçõ‰ u-¨»ÆæY °æJñ«cØ√Eo ņ’-´-®Ωh†ç

-¢Ë’-™„j-† -´÷--†-´ Ææ-´÷-ï -E®√t-ù -v°æ-véÀ-ߪ’ -ߪ‚-ñ„-Eé˙q
é̆-≤ƒ-T-≤ƒh®·. DE´©x véπ´’çí¬ éÌûªh-ñ«A
îËÆ œ, ¢Ë’™„j† ©éπ~-ù«©’†o ´÷†´
°æJ-ù«´’ç îÁçü¿’ûª’çC. ÉüË ñ«A
Ææ´÷ñ«Eo E®√tùç îËÊÆ v°ævéÀߪ’.
í∫AéπQ©éπ ¶μ«´†.
´÷†-´¤úÕ °æ¤ô’déπ ûª®√yûª ü¿%¨¡u7. ñ«AE E®Ωy-*ç-îªçúÕ.
®Ω÷§ƒ©†’ îªéπ\-CüËl v°ævéÀ-ߪ’-©†’
N´JçîË ï†’u-¨»ÆæY ¨»ê– ߪ‚°∂-Eé˙q.
ï. äÍé Nüμ¿-¢Á’i† ©éπ~ù«©’ ÖçúÕ, Ö´’túÕ @Ø˛°æ‹-™¸†’ °æç-èπ◊E, Åçûª®Ω v°æï-††ç
11. äéπ NüΔuJn °æJ-Q-©†, N¨Ïx-≠æù, ®ΩîªNïߪ’-´ç-ûªçí¬ -E®Ωy£œ«ç-îË @´¤© Ææ´·- -áç.-Ç®˝. -v°æ≤ƒ-ü˛
†©†’ Ö°æßÁ÷-Tç* ïçûª’ v°æ´-®Ωh-††’
üΔߪ’ç. -äéπ ñ«AéÀ îÁçC† @´¤©’ Éûª®Ω
Åüμ¿u-ߪ’†ç îËߪ÷-©-†’- π◊-Ø√oúø’. Éçé¬
ñ«ûª’-©èπ◊ îÁçC† @´¤-©ûÓ v°æûª’u-ûªpAh N´-éπh-ûª†’ ¶μº÷N’°j ïçûª’ NÆæh-®Ωù NüμΔ-Ø√Eo πÿú≈ Åüμ¿u-ߪ’†ç
v°æü¿-JzÆæ÷h, äÍé @¢√-´-®Ωù ≤ƒnØ√Eo (E’) îËߪ÷-©-†’- π◊-Ø√oúø’. Å®·ûË Åûª-úø’ Åüμ¿u-ߪ’†ç
°æçèπ◊ç-ö«®·.
îËߪ÷-Lq† ¨»ê-©†’ ´®Ω’-Ææí¬ ûÁ©°æçúÕ.
8. ¢Á÷ØÁ®√, v§ÒöÀ-≤ƒd© ´’üμ¿u ûËú≈ à-N’öÀ?
ï. Éü∑Δ-©@, ïçûª’, ¶μ˜íÓ-Ré𠨻ÆæYç
ï. àéπ-éπù, Íéçvü¿éπ °æ‹®Ωy-@-´¤© Ææ´‚-£æ«¢Ë’ -¢Á÷ØÁ®√. 12. éπù-¶«£æ«u @®Ωg-véÀߪ’, éπù«ç-ûªÆæn @®Ωg-véÀ-ߪ’© ´’üμ¿u
ÖüΔ: ¶«uéÃd-Jߪ÷. àéπ-éπù, Eï Íéçvü¿éπ ïçûª’-´¤©’,
ûËú≈†’ í∫’Jhç-îªçúÕ.
¨Îj´-™«-©-©†’ éπLT† @´¤© Ææ´‚-£æ«¢Ë’ v§ÒöÀ≤ƒd. ï. éπù«-©èπ◊ •ßª’ô Åçõ‰ @®√g-¨¡ßª’ç, Ê°í∫’ èπ◊£æ«-®√--™x
Nõ‰d-éπ®˝ Å®·ü¿’ ®√ñ«u© ´K_-éπ-®Ω-ù™ Ñ È®çúø÷
ïJÍí @®Ωg-véÀߪ’ éπù-¶«£æ«u @®Ωg-véÀߪ’.ÖØ√o®·.
Ö-üΔ: ¢Á’ö«--ñ ¢√ @´¤©’ (Ææpç>éπ©’ ûª°æp)

13. Defecation is addition of.
A) Ca(OH)2 B) CO2 C) SO2 D) P2O3
14. ______ COOR is called.
A) Acid group
B) Anine group
C) Ester group
D) Ketone group
15. Shaving soap contains excess ofA) Builders
B) Perfume
C) Glycerol
D) Stearic acid
16. The catalyst used in hydrogenation of oils
is.
A) Al
B) Zn
C) Ni
D) Mg
B. Fill in the blanks with suitable word or
words 1/2 mark each)
17. The unit for solid angle (Ω) is ............
18. ............ rays are emitted in radio activity.
19. Distance between a node and the next
antinode is ............
20. The conductors which do not obey Ohms
law are called as ............
21. 238
234
U→
Th + ..........
92
90
22. The valence electronic configuration of Cr
(Z = 24) is ............
23. The body fluid, whose pH > 7, is ............
24. Electro negativity is measured in ..... Scale.
25. The formula for Stearic acid is ............
26. The ............period is incomplete.
27. The general formula of Alkynes is ............
Part: B: Answers:
A - 7) A 8) A 9) B 10) B 11) A 12) B 13) A
14) C 15) D 16) C.
B - 17) Steradian 18) α β and γ 19) λ/4
20) Non-ohmic conductors 21) 42 He
22) 4S’. 3d5 23) Blood which is alkaline in
nature 24) Linous Pauling 25) C17H35 COOH
26) VII 27) CnH2n-2

@®Ωg-Ø√∞¡ç ™°œç-*† éÌEo @´¤™x (Ææpç>-éπ©’), àéπéπù v§Úö-ñ -¢√ @´¤™x ǣ慮Ωç éπùç- ™-°æ©
@®Ωg´’´¤ûª’çC. ÉC éπù«ç-ûªÆæn @®Ωg-véÀߪ’.
13. ´®Ω_-N-é¬Ææ ´K_-éπ-®Ωù (Cladistic) Åçõ‰ à-N’öÀ?
ï. ÉC äéπ Ææ£æ«ï ´K_-éπ-®Ωù °æü¿l¥A. @´¤-™xE Ö´’túÕ
´ç¨¡-§ƒ-®Ωç-°æ®Ωuç ÇüμΔ-®Ωçí¬ îËÆœ† ´K_-éπ-®Ωù. Ñ ´K_éπ-®Ωù™ véÀߪ÷-≤ƒ´’u, E®√tù≤ƒ´’u ©éπ~-ù«-©èπ◊
v§ƒ´·êu-N’î√a®Ω’.
Ææy©p- Ææ-´÷-üμΔ† (4 ´÷®Ω’\©) v°æ¨¡o
-v°æ-¨¡o-: CyØ√-O’-éπ-®Ωù NüμΔ-Ø√Eo N´-Jç-îªçúÕ.
ï. Èé®Ó-©Æˇ ¢√Ø˛ LØËo-ߪ’Æˇ ÅØË Æ‘yúøØ˛ ´%éπ~-¨»-ÆæY-¢Ëûªh
®Ω*ç-*† ÆœÆæd-´÷-ØË-ͮ ÅØË ví∫çü∑¿ç °æ-üÓ v°æ-®Ωù™ ´Jgç*† ü¿yçü¿y- Ø√-O’-éπ-®Ω-ù«ØËo Çüμ¿’-Eéπ
鬩ç™ CyØ√-O’-éπ-®Ω-ùçí¬ ´u´-£æ«-J-Ææ’h-Ø√o®Ω’.
@´¤© Ø√O’-éπ®Ωùèπ◊ v°æ°æç-îª-¢√u-°æhçí¬ Çüμ¿’-Eéπ
鬩ç™ Ñ NüμΔØ√ØËo ¢√úø’-ûª’-Ø√o®Ω’. DE
v°æ鬮Ωç v°æA-@-NéÀ (¢Á·éπ\ ™‰üΔ ïçûª’´¤) È®çúø’
Ê°®Ω’x†o °æüΔ-©†’ ¨»Æ‘Yߪ’ Ø√´’çí¬ É≤ƒh®Ω’.
¢Á·ü¿öÀ °æü¿ç v°æñ«-AE Ææ÷*ÊÆh, È®çúÓ °æü¿ç
ñ«AE Ææ÷*-Ææ’hçC. v°æñ«-A- Ê°®Ω’ Ø√´’-¢√-îª-éπç-í¬,
ñ«A °æü¿ç N¨Ï-≠æ-ùç-í¬ Öçú≈L. v°æñ«-A- °æü¿ç
°ü¿l Åéπ~®Ωç (Capital Letter), ñ«A °æü¿ç *†o
Åéπ~®Ωç (Small letter) ûÓ v§ƒ®Ωç-¶μº-´’-´¤-û√®·.
OöÀE ≤ƒüμΔ-®Ω-ùçí¬ Éö«-Lé˙ ®Ω÷°æç™
´·vCçî√L. Ñ Ê°®Ω’x ™«öÀØ˛ ¶μ«≠æèπ◊ îÁçC-†¢Áj
Öçú≈L. äÍé v°æñ«-AéÀ îÁçC† È®çúø’ ñ«ûª’©èπ◊
äÍé-Ê°®Ω’ Öçúø-èπÿ-úøü¿’.
¨»Æ‘Yߪ’ Ø√´÷-EéÀ *´-®Ω™ Ç @NE ´K_-éπ-Jç-*†
¨»ÆæY-¢Ëûªh °æ‹Jh-Ê°-®Ω’-í¬-F ™‰üΔ Ç Ê°®Ω’-™E ¢Á·ü¿öÀ
Åéπ~-®√-Eo-í¬F ®√ߪ’-´îª’a. éπ†’-èπ◊\-†o Ææç´-ûªq-®√Eo
v¶«Èé-ö¸™ ®√ߪ÷L.
ÖüΔ: °∂L-Æˇ- LßÁ÷, LØËo-ߪ’Æˇ, 1758 ™‰üΔ Â°∂LÆˇ
LßÁ÷, L 1758.