HiÖp héi T- vÊn X©y dùng ViÖt Nam - VECAS

Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i

øng dông phÇn tin häc
trong c«ng t¸c tÝnh to¸n xö lý nÒn ®Êt yÕu.
Kü s-: TrÞnh ViÕt Linh - TEDI
1

®Æt vÊn ®Ò

Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, m¹ng l-íi giao th«ng ë ViÖt Nam ®· vµ ®ang ®-îc n©ng
cÊp vµ hoµn thiÖn. NhiÒu tuyÕn ®-êng ®-îc n©ng cÊp vµ lµm míi ®i qua vïng ®Êt
yÕu, ®ßi hái ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p xö lý nh»m ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ chÊt l-îng ngµy
mét cao, t-¬ng xøng víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ còng nh- khai th¸c tuyÕn ®-êng.
Trong sè c¸c biÖn ph¸p xö lý nÒn ®Êt yÕu, viÖc sö dông c¸c lo¹i ®-êng thÊm th¼ng
®øng – giÕng c¸t, bÊc thÊm• cã nhiÒu -u ®iÓm ®· ®-îc thõa nhËn. BiÖn ph¸p xö lý
nµy phï hîp víi ®Æc ®iÓm ®Êt yÕu, víi tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ còng phï hîp nhÊt víi
kh¶ n¨ng kinh tÕ cña ViÖt Nam.
Còng nh- tÊt c¶ c¸c néi dung thiÕt kÕ kh¸c, viÖc ph¸t triÓn c¸c phÇn mÒm trî gióp
cho viÖc tÝnh to¸n xö lý nÒn ®Êt yÕu lµ cÇn thiÕt, ®Ó n©ng cao tÝnh chÝnh x¸c cña kÕt
qu¶ tÝnh to¸n, t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng, ®ång thêi còng phï hîp víi xu h-íng ph¸t
triÓn chung – tù ®éng ho¸ trong c«ng t¸c tÝnh to¸n thiÕt kÕ.
Víi ph-¬ng ch©m ®ã, ®Ò tµi nµy giíi thiÖu mét phÇn mÒm ®-îc ph¸t triÓn nh»m
hoµn thiÖn vµ b-íc ®Çu gãp phÇn chuÈn ho¸ c«ng t¸c tÝnh to¸n thiÕt kÕ xö lý nÒn ®Êt
yÕu b»ng c¸c lo¹i ®-êng thÊm th¼ng ®øng trong x©y dùng ®-êng giao th«ng ë ViÖt
Nam – phÇn mÒm SASPro.
2

c¸c phÇn mÒm ®ang sö dông

TÝnh to¸n thiÕt kÕ xö lý nÒn ®Êt yÕu gåm hai néi dung chÝnh lµ æn ®Þnh lón vµ æn
®Þnh tr-ît. Hai néi dung nµy cã liªn quan chÆt chÏ víi nhau. Trong ®ã tÝnh to¸n æn
®Þnh lón – ®-îc hiÓu bao gåm viÖc tÝnh to¸n lón, cè kÕt cña ®Êt nÒn d-íi t¸c dông
cña t¶i träng nÒn ®¾p, hiÖu øng cña c¸c lo¹i ®-êng thÊm th¼ng ®øng vµ c¸c th«ng sè
liªn quan ®Õn æn ®Þnh tr-ît – lµ néi dung quan träng nhÊt trong tÝnh to¸n xö lý nÒn
®Êt yÕu.
Trî gióp cho néi dung tÝnh to¸n nµy, hiÖn ë ViÖt Nam còng ®· cã nh÷ng phÇn mÒm.
D-íi ®©y lµ mét sè phÇn mÒm mµ chóng t«i ®· cã dÞp tiÕp cËn.
2.1 Nh÷ng phÇn mÒm xuÊt xø n­íc ngoµi
CONSOL: ®©y lµ phÇn mÒm cña Mü, ch¹y trªn nÒn DOS, trî gióp tÝnh to¸n lón vµ
cè kÕt tù nhiªn (chØ tÝnh t¹i tim t¶i träng!) víi c¸c d¹ng t¶i träng c¬ b¶n lµ ph©n bè
®Òu v« h¹n, mãng b¨ng, mãng trßn.

KS. TrÞnh ViÕt Linh - TEDI

Trang 1/23

HiÖp héi T- vÊn X©y dùng ViÖt Nam - VECAS
Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i

GEOSPACE2: ®©y lµ phÇn mÒm cña h·ng NILEX, Malaysia, ch¹y trªn nÒn DOS,
trî gióp viÖc tÝnh to¸n xö lý ®Êt nÒn b»ng bÊc thÊm cho x©y dùng ®-êng giao th«ng.
KÕt qu¶ tÝnh to¸n chØ dõng l¹i ë lón vµ diÔn biÕn lón cè kÕt theo thêi gian (chØ tÝnh
t¹i tim t¶i träng!).
FLODRAIN: ®©y lµ phÇn mÒm d¹ng b¶n tÝnh EXCEL cã xuÊt xø tõ Malaysia, trî
gióp viÖc tÝnh to¸n xö lý ®Êt nÒn b»ng bÊc thÊm cho x©y dùng ®-êng giao th«ng.
PhÇn mÒm nµy tÝnh to¸n kh¸ ®Çy ®ñ lón, diÔn biÕn lón cè kÕt vµ diÔn biÕn søc
kh¸ng c¾t cña ®Êt (chØ tÝnh t¹i tim t¶i träng!).
Cã thÓ thÊy ®©y lµ nh÷ng phÇn mÒm cßn th« s¬, chØ gi¶i quyÕt mét phÇn nhá néi
dung æn ®Þnh lón cña bµi to¸n xö lý ®Êt yÕu. Hai phÇn mÒm sau thùc chÊt lµ c¸c
phÇn mÒm th-¬ng m¹i do nh÷ng c«ng ty cã s¶n phÈm PVD t-¬ng øng ph¸t triÓn.
NhËn xÐt chung: tÝnh øng dông cña c¸c phÇn mÒm nµy lµ rÊt h¹n chÕ.
2.2 Nh÷ng phÇn mÒm xuÊt xø trong n­íc
Trong Tæng C«ng ty, còng nh- mét vµi ®¬n vÞ ngoµi Tæng C«ng ty, ®ang cã mét sè
“phÇn mÒm”, do c¸c kü s- tù ph¸t triÓn nh- c¸c b¶n tÝnh EXCEL cña Trung t©m Tin
häc TVCTGT, C«ng ty TVTK §-êng Bé, C«ng ty CPTV CTGT 7,..., ch-¬ng tr×nh
cña C«ng ty TVTK CÇu §-êng... Nh÷ng s¶n phÈm nµy ®· vµ ®ang ®-îc sö dông
trong c«ng t¸c tÝnh to¸n thiÕt kÕ nÒn ®Êt yÕu.
Tuy nhiªn, sau mét thêi gian øng dông, chóng ®· béc lé nh÷ng tån t¹i, ¶nh h-ëng
®Õn chÊt l-îng hå s¬ còng nh- n¨ng xuÊt lao ®éng vµ qu¶n lý kü thuËt. Nh÷ng tån
t¹i ®ã cã thÓ ph©n ra ba d¹ng ®iÓn h×nh nh- sau:
1) TÝnh to¸n kh«ng ®Çy ®ñ
§iÓn h×nh nhÊt lµ kh«ng tÝnh to¸n ®-îc diÔn biÕn ¸p lùc n-íc lç rçng d(ALNLRD) theo s¬ ®å ®¾p thiÕt kÕ.
Tån t¹i nµy dÉn ®Õn bÊt cËp trong kh©u thiÕt kÕ vµ ®Æc biÖt lµ trong thi c«ng. Cô thÓ,
trong thiÕt kÕ qui ®Þnh quan tr¾c ¸p lùc n-íc lç rçng song l¹i kh«ng thÓ ®-a ra
nh÷ng qui ®Þnh kü thuËt cho c«ng t¸c nµy; trong thi c«ng thiÕu c¬ së ph©n tÝch,
®¸nh gi¸ vµ sö dông sè liÖu quan tr¾c trong viÖc ®iÒu chØnh tiÕn tr×nh ®¾p, qu¶n lý
chÊt l-îng c«ng t¸c ®¾p nÒn.
2) TÝnh to¸n ch-a chÝnh x¸c
Th-êng gÆp ë mét sè d¹ng lµ:
TÝnh ch-a chÝnh x¸c theo cÊu t¹o h×nh häc nÒn ®¾p, nhÊt lµ khi cã bÖ ph¶n ¸p.
TÝnh ch-a s¸t víi sù ph©n bè øng suÊt do nÒn ®¾p g©y ra theo chiÒu ngang.
DiÔn biÕn cè kÕt theo s¬ ®å ®¾p thiÕt kÕ, nhÊt lµ khi ®¾p nhiÒu h¬n mét giai ®o¹n
ch-a tÝnh ®-îc chÝnh x¸c.
KS. TrÞnh ViÕt Linh - TEDI

Trang 2/23

Nh÷ng hÖ qu¶ trªn cµng thÓ hiÖn râ khi qui m« dù ¸n cµng lín. Nh÷ng tån t¹i cña c¸c phÇn mÒm hiÖn ®ang sö dông vµ hÖ qu¶ cña chóng sÏ ®-îc ph©n tÝch kü thªm trong néi dung môc 3 – giíi thiÖu phÇn mÒm SASPro. HÖ qu¶ lµ: G©y ra sù kh«ng thèng nhÊt gi÷a c¸c néi dung tÝnh to¸n. khi c¸c ®iÒu kiÖn tÝnh to¸n bÞ thay ®æi (nh. TrÞnh ViÕt Linh . 3. dÉn ®Õn khã kiÓm so¸t tÝnh hîp lý vÒ kü thuËt vµ kinh tÕ cña hå s¬ thiÕt kÕ. ch¹y trªn nÒn Windows. 3 Giíi thiÖu phÇn mÒm sasPro 3.3 sÏ giíi thiÖu chi tiÕt nh÷ng c«ng thøc tÝnh to¸n c¬ b¶n trong SASPro. Gi¶m ®¸ng kÓ n¨ng suÊt lao ®éng.2 Giao diÖn SASPro ®-îc viÕt b»ng ng«n ng÷ Visual Basic.1 Lý thuyÕt tÝnh to¸n C¸c c«ng thøc vµ lý thuyÕt tÝnh to¸n sö dông trong SASPro chñ yÕu dùa trªn c¬ së qui tr×nh Kh¶o s¸t ThiÕt kÕ nÒn ®-êng « t« ®¾p trªn ®Êt yÕu 22TCN262-2000 vµ nh÷ng lý thuyÕt c¬ b¶n cña C¬ häc ®Êt..HiÖp héi T. 3.5 sÏ giíi thiÖu chi tiÕt s¬ ®å khèi vµ hÖ thèng menu chÝnh cña SASPro. vµ Lµm cho viÖc l-u tr÷ vµ qu¶n lý d÷ liÖu cã phÇn khã kh¨n.1. 3) Ch-a gi¶i quyÕt ®-îc mét c¸ch tù ®éng mèi quan hÖ gi÷a hai néi dung tÝnh to¸n æn ®Þnh lón vµ æn ®Þnh tr-ît. §iÓn h×nh lµ chØ tiªu c¬ lý ®Êt nÒn (nhÊt lµ søc kh¸ng c¾t) vµ th«ng sè nÒn ®¾p (nhÊt lµ chiÒu cao) khi tÝnh to¸n æn ®Þnh tr-ît kh«ng t-¬ng thÝch víi c¸c tÝnh to¸n æn ®Þnh lón.) – ®iÒu th-êng xÈy ra khi tÝnh to¸n thiÕt kÕ.TEDI Trang 3/23 .4 vµ 3.1 Tæng quan vÒ SASPro 3.VECAS Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i Cè kÕt ®Êt nÒn ch-a tÝnh ®-îc theo ®óng ®Þa tÇng.. TÊt c¶ nh÷ng tån t¹i nµy lµm cho kÕt qu¶ tÝnh to¸n thiÕu chÝnh x¸c.vÊn X©y dùng ViÖt Nam .1. Môc 3. thay ®æi ®-êng ®á.3 Nh÷ng bµi to¸n c¬ b¶n SASPro cã thÓ gi¶i quyÕt kh¸ ®Çy ®ñ c¸c d¹ng bµi to¸n xö lý nÒn ®Êt yÕu phæ biÕn trong x©y dùng ®-êng giao th«ng ë ViÖt Nam. KS. Tån t¹i nµy gÆp ë tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm hiÖn ®ang sö dông. gåm: NÒn ®-êng cã hoÆc kh«ng cã bÖ ph¶n ¸p. Môc 3.1.thay ®æi tuyÕn. ¶nh h-ëng ®Õn tÝnh chÝnh x¸c cña kÕt qu¶ tÝnh to¸n.

1. chiÒu s©u vµ s¬ ®å c¾m. vµ Cã thÓ thay ®æi tèc ®é ®¾p ®èi víi mçi giai ®o¹n ®¾p.2. chiÒu cao vµ vËt liÖu gia t¶i. Qui m« xö lý gåm lo¹i ®-êng thÊm vµ ph¹m vi xö lý.cÊu t¹o h×nh häc nÒn ®¾p. 3. vai vµ ch©n bÖ ph¶n ¸p (nÕu cã).1). thêi gian thi c«ng vµ s¬ ®å ®¾p. Cô thÓ: a) N©ng cao tÝnh chÝnh x¸c vµ kh¶ n¨ng tÝnh to¸n KS.HiÖp héi T. diÔn biÕn lón.VECAS Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i Gi¶i ph¸p xö lý cã thÓ lµ gia t¶i. 3.1.1. qui m« xö lý cã thÓ thay ®æi gi÷a th©n nÒn ®¾p vµ bÖ ph¶n ¸p. diÔn biÕn ALNLRD. giÕng c¸t/bÊc thÊm kÕt hîp ®¾p theo giai ®o¹n.2). Liªn kÕt tÊt c¶ c¸c th«ng sè cÇn thiÕt nh. thay ®Êt. TrÞnh ViÕt Linh . dung l-îng th-êng chØ 2 ®Õn 4Kb cho mét mÆt c¾t tÝnh to¸n. giÕng c¸t/bÊc thÊm. theo ®-êng cong nÐn lón (kh«ng xÐt tr¹ng th¸i cè kÕt cña ®Êt) hoÆc theo chØ sè nÐn lón (xÐt tr¹ng th¸i cè kÕt cña ®Êt) – ®-îc tÝnh cho c¸c ®iÓm tim.vÊn X©y dùng ViÖt Nam . HiÖu øng cña gi¶i ph¸p xö lý gåm diÔn biÕn cè kÕt cña ®Êt nÒn. vai vµ ch©n nÒn ®¾p.4 TÝnh to¸n vµ kÕt qu¶ tÝnh to¸n SASPro tÝnh to¸n c¬ b¶n ®Çy ®ñ c¸c th«ng sè cÇn thiÕt cña mét bµi to¸n xö lý nÒn ®Êt yÕu. còng nh.TEDI Trang 4/23 . -u ®iÓm næi bËt cña SASPro chÝnh lµ viÖc c¬ b¶n kh¾c phôc ®-îc nh÷ng tån t¹i cña c¸c phÇn mÒm tÝnh to¸n xö lý nÒn ®Êt yÕu hiÖn nay.tÊt c¶ nh÷ng bµi to¸n xö lý nÒn ®Êt yÕu phæ biÕn trong x©y dùng ®-êng giao th«ng ë ViÖt Nam hiÖn nay (xem môc 3.2.1 Nh÷ng -u ®iÓm næi bËt SASPro gi¶i quyÕt hÇu nh.5 L-u tr÷ d÷ liÖu D÷ liÖu cña c¶ hai néi dung tÝnh to¸n æn ®Þnh lón vµ æn ®Þnh tr-ît ®-îc l-u b»ng mét file duy nhÊt. VËt liÖu gia t¶i cã thÓ thay ®æi so víi vËt liÖu ®¾p.1. taluy ®-êng.2 ¦u ®iÓm vµ h¹n chÕ 3.thiÕt lËp mét sè ®Þnh d¹ng chuÈn cho bµi to¸n tÝnh æn ®Þnh tr-ît trong Geo-Slope. diÔn biÕn søc kh¸ng c¾t cña ®Êt nÒn• theo s¬ då ®¾p thiÕt kÕ ®-îc tÝnh cho c¸c ph¹m vi d-íi mÆt ®-êng. Nh÷ng kÕt qu¶ chÝnh gåm: Lón nÒn ®-êng – tÝnh b»ng ph-¬ng ph¸p ph©n tÇng lÊy tæng. Gi¶i ph¸p. ®Þa tÇng vµ chØ tiªu c¬ lý ®Êt nÒn• t¹i nh÷ng thêi ®iÓm cÇn kiÓm tra æn ®Þnh tr-ît sang phÇn mÒm Geo-Slope – bé phÇn mÒm kiÓm tra æn ®Þnh tr-ît phæ biÕn nhÊt hiÖn nay (Xem thªm môc 3. giÕng c¸t/bÊc thÊm kÕt hîp gia t¶i. mÆt bÖ ph¶n ¸p vµ taluy bÖ ph¶n ¸p (nÕu cã bÖ ph¶n ¸p vµ cã xö lý ®Êt yÕu d-íi bÖ ph¶n ¸p) – Xem thªm môc 3.2. Nãi chung. 3.

Nh. chÝnh x¸c h¬n.TEDI Trang 5/23 .vÊn X©y dùng ViÖt Nam . TrÞnh ViÕt Linh .HiÖp héi T. Sù m« pháng nµy gióp c¸c tÝnh to¸n cã c¬ së h¬n. ®ång thêi cã thÓ gi¶i quyÕt thªm mét sè tr-êng hîp ®Æc biÖt mµ hÇu hÕt c¸c phÇn mÒm hiÖn nay ch-a lµm ®-îc. Trong tÝnh to¸n.mét ph-¬ng ph¸p tÝnh lón chuÈn.2 a) hay kh«ng (H×nh 3.1. sù biÕn ®æi sz tõ tim ra phÝa ch©n taluy nÒn ®¾p trong SASPro ®-îc m« pháng nh. Theo ®ã mçi líp ®-îc xö lý sÏ ®-îc ph©n ra 9 hoÆc 5 ph©n líp tuú tr-êng hîp cã bÖ ph¶n ¸p vµ cã xö lý ®Êt yÕu d-íi bÖ ph¶n ¸p (H×nh 3.2 b) hoÆc kh«ng cã bÖ ph¶n ¸p (H×nh 3.®· biÕt. ph-¬ng ph¸p “ph©n tÇng lÊy tæng” ®· m« pháng kh¸ tèt sù biÕn ®æi sz theo chiÒu s©u (H×nh 3. c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm sù biÕn ®æi sz theo cÊu t¹o h×nh häc cña nÒn ®¾p. viÖc m« pháng sù biÕn ®æi sz s¸t víi thùc tÕ sÏ quyÕt ®Þnh ®é chÝnh x¸c cña kÕt qu¶ tÝnh to¸n. NÒn ®¾p §-êng ph©n bè sz m« pháng trong SASPro §-êng ph©n bè sz theo chiÒu s©u §-êng ph©n bè sz tõ tim ra phÝa ch©n taluy nÒn ®¾p §-êng ph©n bè sz m« pháng cho tÝnh lón theo P2 ph©n tÇng lÊy tæng H×nh 3.VECAS Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i SASPro ®· m« pháng s¸t víi thùc tÕ h¬n sù biÕn ®æi øng suÊt cña nÒn ®¾p theo chiÒu ngang – tõ tim ra ch©n taluy nÒn ®¾p.2 c). §èi víi tÝnh to¸n søc kh¸ng c¾t kh«ng tho¸t n-íc cña ®Êt (DC) – liªn quan ®Õn sù biÕn ®æi sz theo chiÒu ngang.2) vµ ®-îc xem nh.2). Trong tÝnh to¸n lón.øng suÊt nµy gi¶m dÇn theo chiÒu s©u vµ gi¶m dÇn tõ tim ra phÝa ch©n taluy nÒn ®¾p (H×nh 3.1 Ph©n bè sz do nÒn ®¾p g©y ra vµ m« h×nh m« pháng trong SASPro KS.minh ho¹ trªn h×nh 3. xuÊt ph¸t ®iÓm cña mäi tÝnh to¸n trong bµi to¸n xö lý nÒn ®Êt yÕu lµ øng suÊt (sz) do nÒn ®¾p g©y ra.

b) NÒn ®¾p cã bÖ ph¶n ¸p vµ kh«ng xö lý ®Êt yÕu d-íi bÖ ph¶n ¸p – 1 líp thµnh 5 ph©n líp.).tÝnh lón. §ång thêi..2 “Ph©n tÇng” theo sù m« pháng sz tõ tim ra ch©n taluy trong SASPro a) NÒn ®¾p cã bÖ ph¶n ¸p vµ cã xö lý ®Êt yÕu d-íi bÖ ph¶n ¸p – 1 líp thµnh 9 ph©n líp. t-¬ng tù nh.HiÖp héi T. Xö lý ®Êt yÕu d-íi ®-êng gom (®-êng gom ®-îc xem nh. TrÞnh ViÕt Linh . SASPro dÔ dµng tÝnh to¸n tr-êng hîp thay ®æi qui m« xö lý gi÷a ph¹m vi th©n nÒn ®¾p vµ ph¹m vi bÖ ph¶n ¸p mµ ch-a phÇn mÒm nµo mµ chóng t«i biÕt lµm ®-îc. Mét vÝ dô ®iÓn h×nh cho tr-êng hîp nµy ®-îc minh ho¹ ë h×nh 3. MÆt b»ng bÞ h¹n chÕ do dßng chÈy (ph¹m vi tr-íc mè cÇu. lµm cho kÕt qu¶ tÝnh DC vµ theo ®ã kÕt qu¶ tÝnh to¸n æn ®Þnh tr-ît chÝnh x¸c h¬n.3 Thay ®æi qui m« xö lý ®Êt yÕu d-íi th©n nÒn ®¾p vµ bÖ ph¶n ¸p KS. víi m« h×nh nµy.3. ®©y lµ nh÷ng tr-êng hîp: Muèn h¹n chÕ diÖn tÝch chiÕm dông mÆt b»ng ®Ó gi¶m kinh phÝ ®Òn bï hoÆc tr¸nh nh÷ng vÊn ®Ò cã thÓ ph¸t sinh do gi¶i phãng mÆt b»ng khi thi c«ng.VECAS Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i a) b) c) H×nh 3. c) NÒn ®¾p kh«ng cã bÖ ph¶n ¸p – 1 líp thµnh 5 ph©n líp. Sù m« pháng nµy.bÖ ph¶n ¸p).TEDI Trang 6/23 .. do c¸c c«ng tr×nh kh¸c kh«ng thÓ ph¸ dì hay di dêi.vÊn X©y dùng ViÖt Nam . PVD PVD GiÕng c¸t H×nh 3.

Nãi mét c¸ch chÝnh x¸c lµ SASPro tÝnh to¸n vµ cung cÊp.vÊn X©y dùng ViÖt Nam . §¶m b¶o sù thèng nhÊt vµ chÝnh x¸c c¸c th«ng sè gi÷a c¸c néi dung tÝnh to¸n Theo s¬ ®å ®¾p thiÕt kÕ. H a) b) Hd Htc He c) to t1 t H×nh 3.HiÖp héi T. nhÊt lµ víi nh÷ng dù ¸n lín.hiÖn nay. TÊt c¶ c¸c sai sãt trªn ®· ®-îc kh¾c phôc triÖt ®Ó qua viÖc kÕt nèi trùc tiÕp gi÷a SASPro vµ Geo-Slope. viÖc tÝnh to¸n thiÕt kÕ mÊt kh¸ nhiÒu thêi gian. cho phÐp gi¶i quyÕt khÐp kÝn mét bµi to¸n xö lý nÒn ®Êt yÕu. ®Þa tÇng vµ chØ tiªu c¬ lý (nhÊt lµ søc kh¸ng) cña c¸c líp ®Êt kh«ng thèng nhÊt hoÆc kh«ng phï hîp víi néi dung tÝnh to¸n æn ®Þnh lón. ViÖc kÕt nèi víi phÇn mÒm Geo-Slope tiÕt kiÖm ®-îc rÊt nhiÒu thêi gian tÝnh to¸n vµ. hiÖu xuÊt tÝnh to¸n thiÕt kÕ t¨ng lªn ®¸ng kÓ.4).TEDI Trang 7/23 . mét c¸ch tù ®éng. Phæ biÕn nhÊt lµ sai taluy vµ ®«i khi c¶ chiÒu cao nÒn ®¾p t¹i c¸c ®iÓm khèng chÕ hÖ sè an toµn tr-ît – Fs. tÝnh to¸n æn ®Þnh tr-ît th-êng kh«ng ph¶n ¸nh ®óng diÔn biÕn nµy.VECAS Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i b) Tù ®éng kÕt nèi víi phÇn mÒm Geo-Slope SASPro tù ®éng kÕt nèi víi phÇn mÒm Geo-Slope.4 DiÔn biÕn cÊu t¹o nÒn ®¾p trong khi thi c«ng KS. §Ó cã ®-îc c¸c th«ng sè thiÕt kÕ hîp lý. Do ®ã. theo ®ã. khi hai néi dung æn ®Þnh lón vµ æn ®Þnh tr-ît ®-îc tÝnh to¸n riªng lÎ nhhiÖn nay. TrÞnh ViÕt Linh . Khi hai néi dung æn ®Þnh lón vµ æn ®Þnh tr-ît ®-îc tÝnh to¸n riªng lÎ nh. cÊu t¹o nÒn ®¾p (chiÒu cao. tÊt c¶ c¸c th«ng sè cÇn thiÕt cho tÝnh to¸n æn ®Þnh tr-ît b»ng Geo-Slope – phÇn mÒm tÝnh to¸n æn ®Þnh tr-ît phæ cËp nhÊt hiÖn nay. viÖc tÝnh to¸n th-êng ph¶i thùc hiÖn nhiÒu lÇn. søc kh¸ng c¾t cña ®Êt. H¬n n÷a. ¦u ®iÓm nµy t¹o ra nhiÒu tiÖn Ých cho SASPro nh-: N©ng cao râ rÖt hiÖu xuÊt tÝnh to¸n thiÕt kÕ Xö lý nÒn ®Êt yÕu lµ bµi to¸n thö dÇn. §©y lµ -u ®iÓm mµ ch-a cã phÇn mÒm nµo thùc hiÖn ®-îc. taluy) thay ®æi liªn tôc vµ cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau (xem h×nh 3. bµi to¸n nµy phô thuéc nhiÒu vµo thiÕt kÕ tuyÕn. Khi tuyÕn thay ®æi c¸c tÝnh to¸n sÏ ph¶i thùc hiÖn l¹i.

mçi mÆt c¾t tÝnh to¸n th-êng ph¶i l-u tèi thiÓu 4 file sè liÖu gåm 1 file tÝnh to¸n lón vµ 3 file tÝnh æn ®Þnh tr-ît.VECAS Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i a) NÒn ®¾p trong tÝnh to¸n æn ®Þnh lón.HiÖp héi T. NghÜa lµ nÕu ALNLRD quan tr¾c thùc tÕ lín h¬n trÞ sè tÝnh to¸n. Khi ALNLRD (u) t¨ng – phÇn mÇu ®á. Tæng dung l-îng th-êng lµ vµi tr¨m Kilobyte. viÖc ®iÒu chØnh (t¨ng) tèc ®é chÊt t¶i lµ cã thÓ thùc hiÖn ®-îc. c) TÝnh to¸n c¸c th«ng sè phôc vô quan tr¾c vµ qu¶n lý thi c«ng nÒn ®¾p SASPro ®· tÝnh to¸n ®-îc diÔn biÕn ALNLRD theo s¬ ®å ®¾p thiÕt kÕ.vÊn X©y dùng ViÖt Nam . Tãm l¹i. Htc=Hd-Sto. TrÞnh ViÕt Linh . víi ®-êng ALNLRD tíi h¹n x¸c ®Þnh ®-îc trong SASPro th× ®èi víi thiÕt kÕ cã thÓ qui ®Þnh râ tiªu chuÈn cho c«ng t¸c quan tr¾c ¸p lùc n-íc lç rçng vµ ®èi víi thi c«ng cã thÓ dÔ dµng ®iÒu chØnh tèc ®é thi c«ng ®Ó võa ®¶m b¶o tiÕn ®é mµ vÉn ®¶m b¶o æn ®Þnh nÒn ®¾p – nghÜa lµ cã thÓ lµm chñ tèc ®é thi c«ng. chØ kho¶ng 2~4KB vµ do ®ã viÖc l-u tr÷ vµ qu¶n lý d÷ liÖu trë lªn ®¬n gi¶n h¬n rÊt nhiÒu. Víi kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt khÐp kÝn bµi to¸n xö lý nÒn ®Êt yÕu. DiÔn biÕn ALNLRD cã ý nghÜa thùc tiÔn kh«ng nh÷ng ®èi víi thiÕt kÕ mµ ®Æc biÖt lµ ®èi víi thi c«ng.2).TEDI Trang 8/23 . t-¬ng øng chiÒu cao tÝnh to¸n Hd. He=Hd-St1. b) NÒn ®¾p khi tÝnh to¸n æn ®Þnh tr-ît t¹i thêi ®iÓm to (yªu cÇu Fs>1. NghÜa lµ nÕu ALNLRD quan tr¾c thùc tÕ nhá h¬n trÞ sè tÝnh to¸n. Theo ®ã. nÒn ®-êng cã kh¶ n¨ng mÊt æn ®Þnh vµ do ®ã c¸c biÖn ph¸p dõng chÊt t¶i hoÆc dì bít t¶i cÇn ®-îc tÝnh tíi. mçi mÆt c¾t tÝnh to¸n trong SASPro chØ ph¶i l-u 1 file duy nhÊt víi dung l-îng cùc nhá. cã thÓ xem ®-êng diÔn biÕn ALNLRD tÝnh to¸n theo s¬ ®å ®¾p thiÕt kÕ nh. víi c¸c phÇn mÒm kh¸c. ®Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh tr-ît.4). KS. Ng-îc l¹i. s’ sÏ t¨ng dÉn ®Õn DC t¨ng vµ lµm t¨ng Fs. ®iÒu mµ hÇu hÕt c¸c phÇn mÒm hiÖn t¹i ch-a lµm ®-îc. ¸p lùc h÷u hiÖu (s’=s-u) sÏ gi¶m dÉn ®Õn ®é t¨ng søc kh¸ng c¾t cña ®Êt (DC) gi¶m vµ lµm gi¶m hÖ sè an toµn tr-ît (Fs). Sè file nµy sÏ t¨ng lªn t-¬ng øng víi mçi giai ®o¹n ®¾p. c) NÒn ®¾p khi tÝnh to¸n æn ®Þnh tr-ît t¹i thêi ®iÓm t 1 (yªu cÇu Fs>1. trÞ sè quan tr¾c ALNLRD kh«ng ®-îc v-ît qua. khi ALNLRD gi¶m – phÇn mÇu xanh.5 lµ mét biÓu ®å diÔn biÕn ¸p lùc tæng (c) vµ ALNLRD (d) theo s¬ ®å ®¾p thiÕt kÕ tÝnh trong SASPro.lµ c¸c trÞ sè tíi h¹n mµ.vËy. c¸ biÖt h¬n 10MB. ALNLRD (d – ®-êng mÇu vµng) chia biÓu ®å diÔn biÕn ¸p lùc tæng ra hai phÇn – mÇu xanh vµ mÇu ®á. H×nh 3. Nh. §¬n gi¶n ho¸ viÖc l-u tr÷ vµ qu¶n lý d÷ liÖu HiÖn nay.

vµ møc ®é hîp lý cña sè liÖu ®Çu vµo. ch-a ®-îc chuyÓn ®æi sang tiÕng ViÖt.vÊn X©y dùng ViÖt Nam . Ngoµi ph-¬ng ph¸p tÝnh lón theo hÖ sè nÐn Cc. Giao diÖn SASPro ®-îc thiÕt kÕ kh¸ ®Ñp. hiÖn giao diÖn SASPro hoµn toµn b»ng tiÕng Anh. Sè liÖu ®-îc nhËp hîp lý theo 4 nhãm gåm a) nhãm c¸c sè liÖu vÒ ®iÒu kiÖn biªn.2.TEDI Trang 9/23 .VECAS Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i a) H b) H t B sz P d) uo A c) H×nh 3. SASPro ®-îc thiÕt kÕ ®Ó ng-êi sö dông chØ ph¶i cung cÊp c¸c sè liÖu cÇn thiÕt cho tõng bµi to¸n cô thÓ.(d) 3. Thªm n÷a.5 DiÔn biÕn ¸p lùc tæng vµ ¸p lùc n-íc lç rçng d. c) nhãm c¸c sè liÖu vÒ ®Þa tÇng vµ chØ tiªu c¬ lý ®Êt nÒn vµ d) nhãm c¸c sè liÖu vÒ c¸c th«ng sè biÖn ph¸p xö lý.HiÖp héi T. §ång thêi c¸c th«ng sè tÝnh to¸n ®-îc tÝnh theo ®óng s¬ ®å ®¾p thiÕt kÕ. KÕt qu¶ ®-îc tÝnh to¸n vµ in ra ®Çy ®ñ tõ c¸c trÞ sè trung gian ®Õn c¸c kÕt qu¶ cuèi cïng.2 ¦u ®iÓm kh¸c Bªn c¹nh nh÷ng -u ®iÓm næi bËt trªn ®©y.nh÷ng phÇn mÒm kh¸c. ViÖc tÝnh to¸n song song c¶ hai ph-¬ng ph¸p nh. ®iÒu mµ hÇu hÕt c¸c phÇn mÒm hiÖn t¹i ch-a lµm ®-îc. TrÞnh ViÕt Linh .3 H¹n chÕ Còng nh. TÊt c¶ lµm cho viÖc nhËp sè liÖu trë lªn ®¬n gi¶n h¬n. SASPro còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ: Thø nhÊt. SASPro cho phÐp tÝnh to¸n lón theo c«ng thøc c¬ b¶n dùa trªn ®-êng cong nÐn lón. Tuy nhiªn.2.theo s¬ ®å ®¾p thiÕt kÕ DiÔn biÕn chiÒu cao nÒn ®¾p lý thuyÕt (a) vµ thùc tÕ tÝnh to¸n (b) DiÔn biÕn theo chiÒu cao nÒn ®¾p cña ¸p lùc tæng (c) vµ ¸p lùc n-íc lç rçng d. rÊt dÔ kiÓm tra khi cÇn thiÕt. b) nhãm c¸c sè liÖu vÒ nÒn ®¾p. 3.vËy cho phÐp kiÓm chøng kÕt qu¶ tÝnh to¸n. SASPro ®· sö dông tèi ®a c¸c thuËt ng÷ vµ ký hiÖu KS. SASPro cßn cã mét sè -u ®iÓm kh¸c: TÝnh to¸n chÝnh x¸c ¸p lùc do nÒn ®¾p g©y ra cho tÊt c¶ c¸c tr-êng hîp cã hoÆc kh«ng cã bÖ ph¶n ¸p. TÊt c¶ lµm kÕt qu¶ tÝnh to¸n trë lªn chÝnh x¸c h¬n so víi hÇu hÕt nh÷ng phÇn mÒm hiÖn t¹i.

VECAS Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i th«ng dông nªn. nÕu muèn cã biÓu ®å trùc quan. 3. lón cè kÕt ®-îc tÝnh theo c«ng thøc c¬ b¶n. cã thÓ nãi.vÊn X©y dùng ViÖt Nam .HiÖp héi T. TrÞnh ViÕt Linh . Tuy nhiªn. ng-êi sö dông cã thÓ dÔ dµng xö lý b»ng Excel. Thø hai.TEDI Trang 10/23 .3 Chi tiÕt c«ng thøc tÝnh to¸n 3.3.1 Lón Theo ®-êng cong nÐn lón.2) §èi víi ®Êt qu¸ cè kÕt: S= æ p + dp ö Cs H ÷÷ logçç 0 1 + eo è p0 ø NÕu p o + dp <pc æ Cs H æ p + dp ö ö æp ö C H ÷÷ ÷ NÕu po + dp >pc S = çç logçç c ÷÷ + c logçç 0 ÷ + 1 + e p 1 e p o o c øø è è 0ø è (3.4) Trong ®ã: eo: HÖ sè rçng ban ®Çu po: ¸p lùc ®Þa tÇng dp: øng suÊt th¼ng ®øng do nÒn ®¾p g©y ra Pc: ¸p lùc tiÒn cè kÕt Cc: HÖ sè nÐn Cs: HÖ sè nÐn l¹i H: ChiÒu dÇy líp ®Êt KS. diÔn biÕn ALNLRD hiÖn xuÊt ra d-íi d¹ng sè.1) Theo hÖ sè nÐn Cc. ®èi víi ®Êt cè kÕt b×nh th-êng: S= æ p + dp ö Cc H ÷÷ logçç 0 1 + eo è p0 ø (3. h¹n chÕ nµy kh«ng ¶nh h-ëng ®¸ng kÓ ®Õn viÖc sö dông.3) (3. S= De H 1 + eo (3.

VECAS Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i 3.U h ) (3. TrÞnh ViÕt Linh .6) Trong ®ã: U: HÖ sè cè kÕt tæng Uv: HÖ sè cè kÕt th¼ng ®øng Uh: HÖ sè cè kÕt ngang. Tv = Cv * t H2 (3.5) Trong ®ã: Tv: Nh©n tè thêi gian Cv: HÖ sè cè kÕt th¼ng ®øng t: Thêi gian H: ChiÒu dµi ®-êng thÊm (H/2 khi tho¸t n-íc 2 chiÒu).HiÖp héi T. æ 8Th U h = 1 . U = 1 . lnç s ÷ è Ks ø è d ø 2 3 HÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng søc c¶n cña giÕng Fr = pL2 KS.giÕng c¸t.2 Cè kÕt Cè kÕt th¼ng ®øng cña c¸c líp ®Êt ®-îc tÝnh theo lý thuyÕt cè kÕt thÊm cña Terzaghi.1÷÷.TEDI Kh qw (3.U v ) * (1 .11) Trang 11/23 .3.1 HÖ sè kho¶ng c¸ch Fn = 2 ln n n -1 4n 2 n= (3.10) (3.(1 . Tr-êng hîp ®-îc xö lý b»ng c¸c lo¹i ®-êng thÊm th¼ng ®øng nh. bÊc thÊm ®é cè kÕt ®-îc tÝnh theo c«ng thøc Carillo.expçç è Fn + Fs + Fr ö ÷÷ ø (3.vÊn X©y dùng ViÖt Nam .8) de dw (3.9) æK ö æd ö HÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña x¸o ®éng FS = çç h .7) n2 3n 2 .

TEDI Trang 12/23 .13d ®èi víi s¬ ®å vu«ng.3.ub ) tan f ] Fs = å w sin a a (3.vÊn X©y dùng ViÖt Nam .(P0 – Pc + dp).05d ®èi víi s¬ ®å tam gi¸c) d: Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c giÕng c¸t hoÆc bÊc thÊm dw: §-êng kÝnh giÕng c¸t (®-êng kÝnh t-¬ng ®-¬ng cña bÊc thÊm) Kh: HÖ sè thÊm theo ph-¬ng ngang Ks : HÖ sè thÊm cña ®Êt trong vïng bÞ x¸o ®éng qw : L-u l-îng tho¸t n-íc cña bÊc 3. 1 å m [Cb + (w . =1.U (3. Th = C h .12) Ch: HÖ sè cè kÕt theo ph-¬ng ngang de: ChiÒu dµi ®-êng thÊm hiÖu qu¶ theo ph-¬ng ngang (de=1. phæ biÕn nhÊt hiÖn nay lµ tÝnh theo c«ng thøc Bishop.3 Søc kh¸ng c¾t cña ®Êt Su= Suo + m.t de 2 (3.3.4 HÖ sè æn ®Þnh tr-ît HÖ sè æn ®Þnh tr-ît cã thÓ tÝnh theo nhiÒu ph-¬ng ph¸p kh¸c nhau tÝch hîp trong Geo-Slope.14) tan f ö æ ma = cos a ç1 + tan a ÷ Fs ø è (3.15) Trong ®ã: C: Lùc dÝnh cña ®Êt t¹i ®¸y mçi ph©n tè KS. TrÞnh ViÕt Linh .VECAS Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i Th: Nh©n tè thêi gian.13) Trong ®ã: Suo: Søc kh¸ng c¾t kh«ng tho¸t n-íc ban ®Çu Su: Søc kh¸ng c¾t kh«ng tho¸t n-íc t-¬ng øng víi ®é cè kÕt U m: HÖ sè t¨ng søc kh¸ng c¾t 3. Tuy nhiªn.HiÖp héi T.

vÊn X©y dùng ViÖt Nam .4 S¬ ®å khèi S¬ ®å khèi tæng qu¸t cña SASPro ®-îc tr×nh bÇy ë h×nh 3.TEDI Trang 13/23 .HiÖp héi T. TrÞnh ViÕt Linh . KS.VECAS Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i f : Gãc néi ma s¸t cña ®Êt t¹i ®¸y mçi ph©n tè b: ChiÒu réng c¸c ph©n tè u: ¸p lùc n-íc lç rçng t¹i ®¸y mçi ph©n tè W: Träng l-îng c¸c ph©n tè a : Gãc nghiªng cña mÆt ®¸y ph©n tè 3.6 d-íi ®©y.

Sr. a. Su.NÒn g .Tr¹ng th¸i cè kÕt .6 S¬ ®å khèi tæng qu¸t cña SASPro KS.ChiÒu dÇy. b .S¬ ®å ®¾p: Hd.S¬ ®å c¾m t < yªu cÇu & Sr < yªu cÇu tÝnh æn ®Þnh tr­ît . lo¹i ®Êt . Dt . h. Su S KiÓm tra æn ®Þnh tr­ît S Fso > yªu cÇu § KiÓm tra æn ®Þnh lón S t < yªu cÇu & Sr < yªu cÇu § TÝnh æn ®Þnh tr­ît khi thi c«ng & khi khai th¸c Fst.Giíi h¹n tÝnh lón .SD/PVD: ds.Mùc n­íc ngÇm . Cs.Ranh giíi xö lý Fso tÝnh cè kÕt & æn ®Þnh lón U. Pc.Gia t¶i: hs .TEDI Trang 14/23 .SD/PVD + gia t¶i . Fs1. t He ~~ Hne-S § KiÓm tra æn ®Þnh lón S Gi¶i ph¸p xö lý .Dung träng cña n­íc ®Þa tÇng & CTCL . St. TrÞnh ViÕt Linh .g . Ch . Fs2 S KiÓm tra æn ®Þnh tr­ît § Fst > yªu cÇu Fs1 > yªu cÇu Fs2 > yªu cÇu S in kÕt qu¶ kÕt thóc H×nh 3. Cc. m.vÊn X©y dùng ViÖt Nam . St. Hne. Kh/Ks. v.e.BÖ ph¶n ¸p (nÕu cã) L.VECAS Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i B¾t ®Çu §iÒu kiÖn biªn . N .ChiÒu dÇy líp ph©n tè . Cv. L . a tÝnh lón S tÝnh cè kÕt & æn ®Þnh lón S KiÓm tra chiÒu cao nÒn thiÕt kÕ S.SD/PVD .Gia t¶i . U.ds/dw.§iÒu kiÖn tho¸t n­íc nÒn ®¾p .SD/PVD + ®¾p theo giai ®o¹n § th«ng sè xö lý . dw .HiÖp héi T. Kh/qw. Sr.

7 Mµn h×nh khëi ®éng SASPro KS. ®ång thêi hiÓn thÞ c¸c ®iÒu kiÖn biªn hiÖn t¹i (H×nh 3.vÊn X©y dùng ViÖt Nam . bao gåm c¸c menu con d¹ng pop-up: File – qu¶n lý. Input Data – qu¶n lý d÷ liÖu ®Çu vµo.7).VECAS Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i 3.TEDI Trang 15/23 .5 Chi tiÕt giao diÖn vµ hÖ thèng Menu D-íi ®©y lµ giao diÖn vµ hÖ thèng menu chÝnh cña SASPro 3.1 Menu khëi ®éng Menu khëi ®éng ®-îc thiÕt kÕ ®Ó qu¶n lý chung ho¹t ®éng cña SASPro. Thanh tr¹ng th¸i hiÓn thÞ ®iÒu kiÖn biªn hiÖn t¹i cña bµi to¸n H×nh 3. in Ên vµ liªn kÕt víi Geo-Slope. Analysis – tÝnh to¸n vµ in kÕt qu¶ tÝnh to¸n vµ Help – trî gióp.5. TrÞnh ViÕt Linh .HiÖp héi T.

1 X¸c lËp c¸c th«ng sè chung cña bµi to¸n KS.8.3) vµ th«ng sè thiÕt kÕ xö lý (chi tiÕt xem h×nh 3.8. bao gåm c¸c sè liÖu liªn quan ®Õn ®iÒu kiÖn biªn.HiÖp héi T.1).VECAS Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i 3. H×nh 3. hay c¸c th«ng sè chung cña bµi to¸n – Calculation option (chi tiÕt xem h×nh 3.8).2 HÖ thèng menu nhËp vµ qu¶n lý d÷ liÖu ®Çu vµo: HÖ thèng menu nhËp d÷ liÖu ®Çu vµo ®-îc qu¶n lý chung trong tr×nh ®¬n Input Data (h×nh 3.4). th«ng sè ®Êt nÒn (chi tiÕt xem h×nh 3. th«ng sè nÒn ®¾p (chi tiÕt xem h×nh 3. TrÞnh ViÕt Linh .8.2). c¸c th«ng tin vÒ dù ¸n (Project ID).TEDI Trang 16/23 .8.8.vÊn X©y dùng ViÖt Nam .8 Tr×nh ®¬n Input Data qu¶n lý d÷ liÖu ®Çu vµo H×nh 3.5.

2 C¸c th«ng sè nÒn ®¾p H×nh 3.8.TEDI Trang 17/23 .HiÖp héi T.VECAS Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i H×nh 3. TrÞnh ViÕt Linh .vÊn X©y dùng ViÖt Nam .8.3 C¸c th«ng sè ®Êt nÒn KS.

vÊn X©y dùng ViÖt Nam . tÝnh lón – Settlement (chi tiÕt xem h×nh 3.9 Tr×nh ®¬n qu¶n lý viÖc tÝnh to¸n vµ in kÕt qu¶ tÝnh to¸n Analysis KS.3 HÖ thèng menu qu¶n lý viÖc tÝnh to¸n vµ in kÕt qu¶ tÝnh to¸n HÖ thèng menu tÝnh to¸n vµ in kÕt qu¶ tÝnh to¸n ®-îc qu¶n lý chung trong tr×nh ®¬n Analysis (h×nh 3.VECAS Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i H×nh 3. bao gåm kiÓm tra d÷ liÖu – Verify.TEDI Trang 18/23 .3).9.2).4 C¸c th«ng sè liªn quan ®Õn biÖn ph¸p xö lý 3.9.8. tÝnh cè kÕt khi kh«ng xö lý (chi tiÕt xem h×nh 3. TrÞnh ViÕt Linh .5.9.1).HiÖp héi T. tÝnh cè kÕt vµ c¸c th«ng sè liªn quan khi cã biÖn ph¸p xö lý (chi tiÕt xem h×nh 3. H×nh 3.9).

VECAS Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i H×nh 3. TrÞnh ViÕt Linh .TEDI Trang 19/23 .HiÖp héi T.2 TÝnh cè kÕt khi kh«ng xö lý (t-¬ng tù khi chØ gia t¶i) KS.vÊn X©y dùng ViÖt Nam .1 TÝnh to¸n lón H×nh 3.9.9.

TrÞnh ViÕt Linh .9.TEDI Trang 20/23 .VECAS Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i H×nh 3.vÊn X©y dùng ViÖt Nam .3 TÝnh to¸n cè kÕt vµ c¸c th«ng sè liªn quan khi cã xö lý KS.HiÖp héi T.

Sö dông vèn d.. gi¶i quyÕt ®-îc hÇu hÕt c¸c d¹ng bµi to¸n xö lý nÒn ®Êt yÕu phæ biÕn hiÖn nay.TEDI Trang 21/23 . qu¶n lý kü thuËt trong Tæng C«ng ty. §Ó n©ng cao chÊt l-îng ®å ¸n. n©ng cÊp vµ hoµn thiÖn thªm phÇn mÒm nµy. rÊt mong Tæng C«ng ty t¹o ®iÒu kiÖn c¶ vÒ thêi gian. vµ gÇn ®©y nhÊt lµ Dù ¸n cÇu Vµm Cèng. xuÊt xø n-íc ngoµi cã. v× nhiÒu lý do kh¸c nhau nh. qui tr×nh cô thÓ ®èi víi viÖc thÈm ®Þnh c¸c phÇn mÒm nãi chung vµ c¸c phÇn mÒm do c¸c kü s. gãp phÇn kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i trong c«ng t¸c thiÕt kÕ xö lý nÒn ®Êt yÕu hiÖn nay.tù ph¸t triÓn nãi riªng tr-íc khi sö dông trong thiÕt kÕ... Víi nh÷ng -u ®iÓm nµy. c¶ vÒ kinh phÝ ®Ó cËp nhËt.trªn ®· nãi. SASPro ®· cho thÊy hiÖu qu¶ râ rÖt.HiÖp héi T. Nhanh h¬n vÒ tèc ®é xö lý hoµn chØnh mét bµi to¸n. thÈm ®Þnh vµ cho ¸p dông trong Tæng C«ng ty nh. khi cã c¸c biÖn ph¸p xö lý nÒn ®Êt yÕu míi. thiÕt kÕ. chÝnh x¸c h¬n trong kÕt qu¶ tÝnh to¸n. vµ qua ®ã dÇn thiÕt lËp bé nh÷ng “phÇn mÒm chuÈn” cho c«ng t¸c tÝnh to¸n. tr×nh ®é tin häc. TrÞnh ViÕt Linh . KS.tù ph¸t triÓn cã. Qua qu¸ tr×nh sö dông trong c¸c dù ¸n nh. qui ®Þnh. vµ SASPro chØ lµ mét tr-êng hîp cô thÓ. kiÕn nghÞ 4. Víi riªng SASPro. SASPro ®· c¬ b¶n kh¾c phôc ®-îc nh÷ng tån t¹i cña hÇu hÕt c¸c phÇn mÒm. 4. tr×nh ®é chuyªn m«n.vÊn ®Ò lý thuyÕt tÝnh to¸n. thiÕt kÕ vµ nhÊt lµ qu¶n lý kü thuËt.. xuÊt xø trong n-íc cã. nh÷ng s¶n phÈm nµy còng g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho c«ng t¸c tÝnh to¸n.Quèc lé 10 giai ®o¹n 2. do c¸c kü s. qua ®ã. Trong t-¬ng lai.VECAS Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i 4 KÕt luËn.thËm trÝ c¶ quan ®iÓm tÝnh to¸n kh¸c nhau. kiÕn nghÞ Tæng C«ng ty sím xem xÐt.1 KÕt luËn SASPro lµ mét phÇn mÒm kh¸ hoµn chØnh. Tuy nhiªn cã mét thùc tÕ lµ.vÊn X©y dùng ViÖt Nam . Nh. TuyÕn tr¸nh TP Thanh Ho¸. SASPro cã nh÷ng -u ®iÓm v-ît tréi so víi hÇu hÕt c¸c “phÇn mÒm” hiÖn ®ang sö dông trong Tæng C«ng ty: §Çy ®ñ h¬n. L¸ng – Hoµ L¹c giai ®o¹n 2. c¸c “phÇn mÒm” nµy ®· vµ ®ang ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá trong c«ng t¸c tÝnh to¸n. thiÕt kÕ. vµ §¬n gi¶n h¬n trong l-u tr÷ vµ qu¶n lý d÷ liÖu.lµ mét trong nh÷ng phÇn mÒm chuÈn cho c«ng t¸c tÝnh to¸n xö lý nÒn ®Êt yÕu. Dù ¸n c¸c cÇu yÕu. gãp phÇn cñng cè th-¬ng hiÖu TEDI. kiÕn nghÞ Tæng C«ng ty mµ cô thÓ lµ Héi ®ång Khoa häc Tæng C«ng ty cã nh÷ng qui chÕ.2 KiÕn nghÞ HiÖn trong Tæng C«ng ty cã kh¸ nhiÒu phÇn mÒm trî gióp c«ng t¸c tÝnh to¸n xö lý.

.................1.......................3 Nh-îc ®iÓm ..............2 Cè kÕt.................................... 10 3............1....... 3...........2.......................1 Menu khëi ®éng .... 13 3............2 Nh÷ng phÇn mÒm xuÊt xø trong n-íc .................................................5.................................. 1 2............................................................................................................................................................................................................................................ 4 3...........................................1 KÕt luËn............ 16 3....................1 Lón.......1 Tæng quan vÒ SASPro ..................................................................................................................................................................................... 15 3........................................... 3 3............................................................................3...................................................................................5 Chi tiÕt giao diÖn vµ hÖ thèng Menu...................................................4 TÝnh to¸n vµ kÕt qu¶ tÝnh to¸n ........................................... 3 3..................TEDI Trang 22/23 .............................1 Nh÷ng -u ®iÓm næi bËt ......3.....................................................................................2 Giao diÖn .............................. 1 2 c¸c phÇn mÒm ®ang sö dông..................3 Chi tiÕt c«ng thøc tÝnh to¸n....................... 10 3..........5........2..4 HÖ sè æn ®Þnh tr-ît ................................. 21 4........ kiÕn nghÞ .......... 3 3............................1............................... TrÞnh ViÕt Linh ..................................5 L-u tr÷ d÷ liÖu ..................vÊn X©y dùng ViÖt Nam .. 3 3.......... 21 KS...................... 15 3..3 Søc kh¸ng c¾t cña ®Êt ..2 HÖ thèng menu nhËp vµ qu¶n lý d÷ liÖu ®Çu vµo: ..........................................3 Nh÷ng bµi to¸n c¬ b¶n....................................................... 1 2.....................VECAS Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i Môc lôc 1 ®Æt vÊn ®Ò .........1 Lý thuyÕt tÝnh to¸n .............. 12 3................................... 4 3..................................... Error! Bookmark not defined................................2 ¦u nh-îc ®iÓm ............................................................................................................................... 11 3......................2 ¦u ®iÓm kh¸c ....... 18 4 KÕt luËn....... 12 3........................1.... 4 3.........................4 S¬ ®å khèi ................................................3..... 9 3....1..........HiÖp héi T...........................................................2...1 Nh÷ng phÇn mÒm xuÊt xø n-íc ngoµi .... 21 4......................................................................... 4 3. 3 3..........3.......... 2 3 Giíi thiÖu phÇn mÒm sasPro ..........2 KiÕn nghÞ ..............5....................................3 HÖ thèng menu qu¶n lý viÖc tÝnh to¸n vµ in kÕt qu¶ tÝnh to¸n .......

........... 6 H×nh 3.....1 X¸c lËp c¸c th«ng sè chung cña bµi to¸n..............VECAS Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i Danh môc h×nh vÏ H×nh 3..........1 TÝnh to¸n lón ......9..............1 Ph©n bè sz do nÒn ®¾p g©y ra vµ m« h×nh m« pháng trong SASPro ........................ 20 KS....................................................5 DiÔn biÕn ¸p lùc tæng vµ ¸p lùc n­íc lç rçng d­ theo s¬ ®å tÝnh to¸n9 H×nh 3............................................................................8...4 DiÔn biÕn cÊu t¹o nÒn ®¾p trong khi thi c«ng ............ 16 H×nh 3.TEDI Trang 22/23 ........................................................... 17 H×nh 3............. 7 H×nh 3.................................................... 19 H×nh 3...........8................................6 S¬ ®å khèi tæng qu¸t cña SASPro.............................9 Tr×nh ®¬n qu¶n lý viÖc tÝnh to¸n vµ in kÕt qu¶ tÝnh to¸n Analysis 18 H×nh 3................ 18 H×nh 3... 5 H×nh 3...........8 Tr×nh ®¬n Input Data qu¶n lý d÷ liÖu ®Çu vµo ................8...............................9... 14 H×nh 3.............. 17 H×nh 3.......7 Mµn h×nh khëi ®éng SASPro .......... TrÞnh ViÕt Linh ....3 TÝnh to¸n cè kÕt vµ c¸c th«ng sè liªn quan khi cã xö lý .......3 C¸c th«ng sè ®Êt nÒn...... 19 H×nh 3...............................................................................3 Thay ®æi qui m« xö lý ®Êt yÕu d­íi th©n nÒn ®¾p vµ bÖ ph¶n ¸p ........8...9......HiÖp héi T........ 15 H×nh 3.4 C¸c th«ng sè liªn quan ®Õn biÖn ph¸p xö lý ......................... 16 H×nh 3.2 “Ph©n tÇng” theo sù m« pháng sz tõ tim ra ch©n taluy trong SASPro 6 H×nh 3...vÊn X©y dùng ViÖt Nam ...........................................2 C¸c th«ng sè nÒn ®¾p....2 TÝnh cè kÕt khi kh«ng xö lý (t­¬ng tù khi chØ gia t¶i) ..............................

Related Interests