UCHWAŁA NR XII/108/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wymagań stawianych przedsiębiorcom ubiegającym się o zezwolenie na prowadzenie  działalności na terenie Gminy Tykocin w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych  Na  podstawie  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  15  ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr  138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr  157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117,  poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996  r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495; z 2006 r.  Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215,  poz. 1664; z 2010 r. Nr 47, poz. 278; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz. 622) RadaMiejska w Tykocinie uchwala,  co następuje:  § 1. Określa się wymagania stawiane przedsiębiorcom ubiegającym się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie  działalności  na  terenie  gminy  Tykocin,  w zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i transportu  nieczystości ciekłych, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podlaskiego. 

Id: 957F6B96­359E­43C9­B1CF­540A2077BD7E. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/108/2011   Rady Miejskiej w Tykocinie   z dnia 15 listopada 2011 r. 

I. WYMAGANIA  STAWIANE  PRZEDSIĘBIORCOM  UBIEGAJĄCYM  SIĘ  O ZEZWOLENIE  NA  PROWADZENIE  DZIAŁALNOŚCI  W ZAKRESIE  OPRÓŻNIANIA  ZBIORNIKÓW  BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH  § 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i transportu  nieczystości  ciekłych  z terenu  gminy  Tykocin  powinien  spełniać  następujące wymagania:  1) prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,  zgodnie  z zapisem  w Krajowym  Rejestrze  Sądowym  bądź  wpisem  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  przedsiębiorcy;  2) posiadać  pojazd  asenizacyjny  spełniający  wymagania  obowiązujących  przepisów,  w tym  rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U.  z 2002 r. Nr 193, poz. 1617), ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr  108, poz. 908 z późn. zm.) oraz dodatkowo:  a) powinny być czyste i posiadać estetyczny wygląd,  b) powinny być oznakowane w sposób trwały, a oznakowanie powinno zawierać informacje o przedsiębiorcy ­  nazwę, adres i telefon,  c) powinny  być  wyposażone  w sprzęt  umożliwiający  sprzątanie  miejsc  odbioru  odpadów  w przypadkach  ich  zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych,  d) liczba  i stan  techniczny  posiadanych  przez  przedsiębiorcę  pojazdów  zapewnić  muszą  ciągłość  i nieprzerywalność usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,  3) dysponować  prawem  do  nieruchomości,  stanowiącej  bazę  techniczną  wyposażoną  w zaplecze  techniczno  ­  biurowe,  na  terenie  której  będą  garażowane  środki  transportu  przewidziane  do  świadczenia  usług  objętych  zezwoleniem oraz dodatkowo:  a) baza  powinna  być  zlokalizowana  na  terenie  utwardzonym  i ogrodzonym,  posiadać  pomieszczenia  socjalne  oraz  spełniać  wymagania  wynikające  z przepisów  bezpieczeństwa  i higieny  pracy,  przeciwpożarowe,  sanitarne  i ochrony  środowiska,  a także  powinna  być  dostosowana  do  mycia  i dezynfekcji  pojazdów,  wyposażona w miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów,  b) mycie i dezynfekcja pojazdów służących do opróżniania zbiorników asenizacyjnych i transportu nieczystości  ciekłych powinna odbywać się zgodnie z wymogami § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12  listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),  c) w  przypadku  braku  miejsca  do  mycia  i dezynfekcji  pojazdów  na  terenie  bazy  technicznej,  o której  mowa  w lit.  a,  posiadać  dokumentację  potwierdzającą  możliwość  mycia  i dezynfekcji  pojazdów  w miejscach  do  tego przeznaczonych,  4) posiadać  dokumentację  potwierdzającą  gotowość  odbioru  nieczystości  ciekłych  przez  oczyszczalnie  ścieków  lub stacje zlewne;  5) przedsiębiorca  wykonujący  usługi  ma  obowiązek  wystawiania  rachunku  a na  żądanie  właściciela  nieruchomości wystawiania faktur VAT za usuwanie nieczystości, w której zostanie określona ilość usuniętych  nieczystości ciekłych;  6) prowadzić  wykaz  umów  zawartych  z mieszkańcami  na  odbiór  nieczystości  ciekłych  oraz  sporządzić  i przekazać Burmistrzowi Tykocina do 15 dnia po upływie każdego miesiąca wykaz właścicieli nieruchomości,  dla których w poprzednim miesiącu prowadzący działalność opróżnił zbiornik bezodpływowy; 

Id: 957F6B96­359E­43C9­B1CF­540A2077BD7E. Podpisany

Strona 1

7) złożyć  wniosek  o uzyskanie  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach.  II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  § 1. Wymagania  określone  w niniejszej  uchwale  nie  zwalniają  przedsiębiorcy  z obowiązku  spełnienia  innych  wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa.  § 2. Przedsiębiorca,  który  nie  spełnia  niniejszych  wymagań,  nie  otrzyma  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i transportu  nieczystości  ciekłych  na  terenie  Gminy Tykocin.  § 3. Zmiany niniejszej uchwały dokonywane są w trybie przewidzianym do jej uchwalenia. 

Id: 957F6B96­359E­43C9­B1CF­540A2077BD7E. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie Ustawa  z dnia  23  stycznia  2009  r.  o zmianie  niektórych  ustaw,  w związku  ze  zmianami  w organizacji  i podziale  zadań  administracji  publicznej  w województwie  (Dz.  U.  z 2009  r.  Nr  92,  poz.  753)  wprowadziła  w ustawie  z dnia  13  września  1996  r.  o utrzymaniu  czystości  i porządku  w gminach  (dz.  U.  z 2005  r.  Nr  236,  poz.  2008  ze  zm.),  zmiany  w art.  7 ust.  3 a,  które  nakładają  na  Radę  Gminy  obowiązek  określenia  w drodze  uchwały  wymagań,  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się  o uzyskanie  zezwolenia  na  opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  W myśl zmian wprowadzonych ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. „Rada Gminy określi w drodze uchwały,  wymagania  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się  o zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  Wobec powyższego, przedmiotową uchwałę należy uznać za celową i uzasadnioną. 

Id: 957F6B96­359E­43C9­B1CF­540A2077BD7E. Podpisany

Strona 1