2879

UCHWAŁA Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Sępopol na rok 2011 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 320.000,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.340.000,00 zł, 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1.264.915,00 zł. § 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 66.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.): 1) dochody w wysokości 20.000,00 zł, 2) wydatki w wysokości 20.000,00 zł. § 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8. § 8. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla: 1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody 1.854.435,00 zł, koszty - 1.842.952,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - 7.500,00 zł; wydatki - 7.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9a. § 9. 1. Rezerwa ogólna wynosi - 40.000,00 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 2.924.915,00 zł, rozchody w wysokości 1.340.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 § 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego kwocie - 800.000,00 zł, deficytu budżetu w 2. Rezerwa celowa wynosi - 94.000,00 zł, z przeznaczeniem na: - wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 49.000,00 zł, - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 45.000,00 zł. § 10. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17.798.717,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 16.947.300,89 zł, dochody majątkowe w wysokości 851.417,00 zł. § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.383.632,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 16.946.800,89 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2.436.832,00 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 2.284.832,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.785.871,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5, - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.584.915,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie - 800.000,00, 2) pożyczek w kwocie - 784.915,00 zł.

do wysokości poszczególnych określonych w § 4 Uchwały, na:

limitów

zobowiązań,

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych; 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych; 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępopolu Tadeusz Sosnowski

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym: również w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (§ 401, § 404, § 417, § 411 i § 412), nie zwiększających jednocześnie ogólnej kwoty na wynagrodzenia i pochodne, oraz do przeniesień dotyczących wydatków inwestycyjnych (§ 605 i § 606), nie zwiększających ogólnej kwoty planu wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

INFORMACJA OPISOWA do projektu budżetu Miasta i Gminy Sępopol na 2011 r. Projekt budżetu miasta i gminy Sępopol został opracowany na podstawie aktualnego stanu prawnego tj.: 1) Ustawy o finansach publicznych, 2) Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 3) Założeń do projektu budżetu państwa na rok 2011 - prognozy wzrostu cen towarów i usług oraz wynagrodzeń, 4) Informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2011 rok oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, 5) Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 186/2010 z dnia 21 października 2010 r. o wstępnej kwocie dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2011 r., 6) Uchwały Rady Miasta i Gminy w Sępopolu Nr VIII/52/07 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta i gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, 7) Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku rolnym i leśnym, 8) Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na rok 2011. Dochody Projekt budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 17.798.717,89 zł, co stanowi 94,8 % roku bazowego. Na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów (pismo Nr ST3/4820/26/2010) przyjęto wpływy do budżetu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.245.149,00 zł. Planowana kwota subwencji ogólnej: - część wyrównawcza - 3.343.239,00 zł, z tego: kwota podstawowa - 2.315.247,00 zł - jest to kwota przeznaczona dla gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju, kwota uzupełniająca - 1.027.992,00 zł - przeznaczona dla gmin, w których gęstość zaludnienia w gminie ustalona na 31 grudnia 2009 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju (w gminie Sępopol przy liczbie mieszkańców na 31 grudnia 2009 r. wynoszącej 6 552 osoby, średnia gęstość zaludnienia na 1 km² wynosiła 27 osób wobec średniej gęstości zaludnienia w kraju wynoszącej 122 osoby), - część oświatowa - 4.203.205,00 zł, - część równoważąca - 237.707,00 zł, • wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano, przyjmując za podstawę przedmiot opodatkowania i przewidywane zmiany oraz przy założeniu wzrostu stawek podatkowych o 2,0 %, • dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano przyjmując za podstawę cenę skupu żyta w wysokości 37,64 zł za 1 q, • dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano przyjmując za podstawę cenę sprzedaży drewna w wysokości 154,65 za 1 m³,

• pozostałe dochody przyjęto na podstawie wykonania roku bazowego z zastosowaniem prognozowanego wskaźnika wzrostu cen w roku planowanym oraz w oparciu o przewidywane wpływy. Planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przewidziane w kwocie 1.245.149,00 zł zostały obliczone wg udziału w wysokości 37,12 %. Przekazana informacja o kwocie nie ma jednak charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Biorąc pod uwagę wykonanie za rok bieżący spodziewany jest raczej wpływ udziałów w niższej kwocie. Planowane wpływy z podatku rolnego i od nieruchomości obejmują podatek za rok 2011 oraz windykację zaległości podatkowych z tych tytułów. Przyjęta do oszacowania dochodów wysokość podatku rolnego na rok 2011 jest wyższa w stosunku do roku 2010 o 3,54 zł za 1 q, tj. o 10,4 %. Wyższe będą wpływy z podatku leśnego, gdyż cena sprzedaży drewna, będąca podstawą do wyliczenia podatku również wzrosła w stosunku do roku 2010 o 18,11 zł, tj. o 13,3 %. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przyjęte do budżetu w kwotach przyznanych na rok 2011, tj. w wysokości 2.945.122,00 zł, w tym na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego - 46.554,00 zł, na zadania z zakresu pomocy społecznej - 2.897.408,00 zł oraz na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 1.160,00 zł. Dotacje na zadania własne zostały wstępnie przyznane przez Wojewodę w wysokości 710.663,00 zł. Do budżetu przyjęto również kwotę dotacji z powiatu w wysokości 63.600,00 zł przeznaczoną na utrzymanie dróg powiatowych na podstawie zawartego porozumienia. Przyznana wstępnie część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2011 jest wyższa od subwencji za rok 2010 o 190.124,00 zł. Zgodnie z w/w informacją Ministra Finansów obejmuje ona skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli dokonane w roku bieżącym i przechodzące na rok 2011 oraz podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2011 r. o 7 %. Obejmuje także skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2011 jest wyższa w stosunku do roku 2010 o 161.817,00 zł. Nadal jest ona jednak niższa od kwoty subwencji sprzed dwóch lat i ma to związek z obniżeniem ceny żyta będącego podstawą do wyliczenia podatku rolnego na rok 2009 o 5,80 zł za kwintal. Skutki obniżenia stawki podatku z tego tytułu wyniosły 240.145,62 zł. W dochodach na rok 2011 zaplanowano otrzymanie dotacji na zwodociągowanie południowej części gminy oraz Ostrego Barda, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013 w kwocie 692.551,00 zł. Jest to zadanie podzielone na dwa etapy, z których pierwszy zrealizowano w II połowie b.r. Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie w kwocie 684.000,00 zł, zaciągniętej na ten cel. Zaplanowano również otrzymanie środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w wysokości 60.300,00 zł na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z utworzeniem placu zabaw w Smolance. Jej rozliczenie jest przewidziane w umowie do końca czerwca 2011 r., w związku z czym kwota dofinansowania powinna wpłynąć do końca 2011 r. Zaplanowano dochody i wydatki związane z realizacją dwóch projektów realizowanych w ramach Programu Kapitał Ludzki, tj. projekt „Przedszkole bliżej dziecka” i „Szkoła wiejska - niczym miejska”. Są to projekty kontynuowane z lat poprzednich. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały zaplanowane w kwocie 98.566,00 zł. Są to dochody majątkowe. Ogółem dochody majątkowe wynoszą 851.417,00 zł, natomiast dochody bieżące - 16.947.300,89 zł. Dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących, zgodnie z art. 242 Ustawy o finansach publicznych WYDATKI Planowane wydatki na rok 2011 wynoszą 19.383.632,89 zł, i zakładają zmniejszenie w stosunku do roku 2010 o 7,8 %. Przy projektowaniu wydatków budżetu miasta i gminy przyjęto następujące założenia : • na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 303/10 założono wzrost wydatków bieżących o 2,3 %, oraz energii i opału o 15 %, • założono pozostawienie wynagrodzeń pracowników samorządowych w wysokości dotychczasowej, • zaplanowano podwyżkę płac dla nauczycieli z dniem 1 września 2011 r. o 7 % , • przyjęto wysokość składek na Fundusz Pracy - 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, • wielkość funduszu nagród w jednostkach organizacyjnych przyjęto do wysokości 1 % planowanego funduszu płac, • zaplanowano wysokość środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszącą 1 % planowanego funduszu płac nauczycieli. Powyższe założenia dotyczące wzrostu wydatków bieżących uległy następnie korekcie z uwagi na konieczność zmniejszenia wydatków bieżących związaną ze zbyt niskimi dochodami bieżącymi. W ogólnej kwocie wydatków wydatki bieżące stanowią 87,4 %, a wydatki majątkowe 12,6 %. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią - 40,2 % ogółu wydatków, dotacje na zadania bieżące - 4,0 % i obsługa długu publicznego - 1,6 %. Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2011 r. wyniosą 2.436.832,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 1.354.132,00 zł. W dziale Rolnictwa planuje się wykonanie II etapu zwodociągowania południowej części gminy i Ostrego Barda. II etap obejmuje wykonanie sieci wodociągowej Pasławki - Chełmiec - Śmiardowo - Kinwągi. Zadanie sfinansowane zostanie w części własnej kredytem bankowym i w części unijnej pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego. Planuje się remont modernizacyjny budynku pawilonowego stadionu miejskiego w Sępopolu wykonywany sposobem gospodarczym. Jako oddzielne zadanie z udziałem środków unijnych planuje się modernizację boiska wielofunkcyjnego, tzw. kortów w Sępopolu. Wartość zadania wynosi 392.310,00 zł. Zaplanowano budowę sieci wodociągowych w Borytach, kolonii Różyna i kolonii Stopki. Planuje się budowę oczyszczalni ścieków w Stopkach Osadzie wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej. Pokrycie wydatków jest zabezpieczone kredytem, ale może uda się uzyskać częściowe dofinansowanie z zewnątrz. Planuje się

wykonanie nawierzchni bitumicznej na jednym pasie drogi betonowej do miejscowości Stopki - Osada - 144.000,00 zł, oraz wykonanie projektu przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej na rzece Mamlak we Lwowcu - 20.000,00 zł. Przebudowa jest konieczna z uwagi na coroczne zapychanie się przepustu i podtopienie wsi Lwowiec. W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego - 5.000,00 zł, zakup zmywarki przemysłowej do stołówki w Szkole Podstawowej w Dzietrzychowie - 8.000,00 zł oraz kserokopiarki do Urzędu Miejskiego 12.000,00 zł. Oprócz wydatków inwestycyjnych zaplanowano wydatki majątkowe. Zaplanowano kwotę 152.000,00 zł na wniesienie wkładów do Spółki z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, w której gmina jest wspólnikiem, na pokrycie kapitału zakładowego. W wydatkach bieżących zaplanowano obowiązkową wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego - kwotę 32.000,00 zł. Na drogi powiatowe i gminne przeznaczono 377.293,00 zł, w tym na drogi powiatowe 63.600,00 zł na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym, 4.683,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego, na drogi gminne 289.010,00 zł, w tym bieżące wydatki - 125.010,00 zł. Ponadto wydatki na utrzymanie dróg znajdują się w zaplanowanej dotacji na ten cel dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych. Na podstawie zawartej umowy z powiatem bartoszyckim zaplanowano dotację w wysokości 20.000,00 zł, na udzielenie pomocy dla powiatu na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Witki - Sępopol. Na Gospodarkę Mieszkaniową zaplanowano 262.084,00 zł, w tym dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w wysokości 224.635,00 zł. Dotacja dla Zakładu jest przeznaczona na wyrównanie do kosztów utrzymania i remontów bieżących administrowanych mieszkań komunalnych - kwota 156.985,00 zł, na dopłatę do kosztów wywozu nieczystości stałych z terenu gminy, w tym z cmentarza - kwota 27.650,00 zł oraz na dopłatę do kosztów utrzymania dróg, w tym oczyszczania, odśnieżania i utrzymania zieleni - kwota 40.000,00 zł. W zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami przewidziano wydatki w kwocie 35.849,00 zł, w tym na opracowanie niezbędnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wydatki na Administrację Publiczną w wysokości 1.927.231,00 zł dotyczą wydatków w ramach zadań zleconych i własnych. Zadania zlecone związane są z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencją ludności, na które przyznano dotację w kwocie 46.554,00 zł. Przyznana dotacja okazała się niższa niż w latach poprzednich w związku ze zmianą sposobu podziału dotacji celowej. W roku 2010 dotacja wyniosła 60.000,00 zł. Zadania własne to wydatki dotyczące obsługi Rady Miejskiej, funkcjonowania Urzędu, promocji miasta i gminy oraz pozostałe wydatki, w tym: diety dla sołtysów oraz składki członkowskie dla Stowarzyszenia Euroregion „Bałtyk”, Lokalnej Grupy Działania „Barcja” i dla Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu w kwocie 5.000,00 zł, zakup kserokopiarki w kwocie 12.000,00 zł oraz budowę sieci informatycznej w Urzędzie - 36.000,00 zł. Planowane wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną wynoszą 95.297,00 zł i są przeznaczone na wypłatę diet dla strażaków za udział w akcji gaśniczej i udział w szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, na zakup paliwa i części do samochodów strażackich oraz sprzętu gaśniczego a także na ubezpieczenie samochodów i strażaków. Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, w tym zwłaszcza wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów wyniosą 26.700,00 zł. Wydatki przewidziane w wysokości 313.453,00 zł na obsługę długu publicznego są związane z opłatą prowizji i odsetek od zaciągniętych i zaplanowanych kredytów i pożyczek. Są one wyższe w stosunku do roku ubiegłego z uwagi na to, że w 2011 r. planuje się zaciągnięcie 2.924.915,00 zł kredytu. Wydatki na Oświatę i Wychowanie znajdują się w dwóch działach: Oświata i Wychowanie i Edukacyjna Opieka Wychowawcza. Łącznie wydatki oświatowe wyniosą 7.174.582,00 zł, i będą sfinansowane subwencją oświatową oraz środkami własnymi. Udział subwencji w ogólnych wydatkach na oświatę wynosi 4.203.205,00 zł tj. 58,6 %. Przewidziano wydatki na remonty w szkołach w kwocie 56.786,00. Na sport szkolny rozdz. 80195 przeznaczono kwotę 4.400,00 zł. W ramach wydatków na oświatę wprowadza się dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 32.654,00 zł. W wydatkach na oświatę zaplanowano zwrot dotacji dla Miasta Bartoszyce w kwocie 23.000,00 zł za dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkola niepublicznego i integracyjnego znajdującego się w Bartoszycach. Wydatki na Ochronę Zdrowia wyniosą 70.000,00 zł. Dotyczą one wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 66.000,00 zł realizowanych zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatków na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 4.000,00 zł. Wydatki na Pomoc Społeczną dotyczą zadań własnych oraz zleconych. Zadania zlecone zostały ujęte w kwocie określonej wstępnie przez Wojewodę w wysokości 2.897.408,00 zł, tj. 58,4 % ogółu wydatków na pomoc społeczną. Wydatki na zadania własne wynoszą 2.066.127,00 zł - 41,6 % ogółu wydatków na pomoc społeczną, w tym finansowane dotacją na zadania własne w kwocie 710.663,00 zł. W rozdziale Pozostała Działalność zaplanowano środki własne - 20 % - na sfinansowanie wydatków związanych z dożywianiem uczniów i innych osób w wysokości 142.000,00 zł oraz 10.000,00 zł na wynagrodzenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 2.500,00 zł na pomoc społeczną poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej (dotyczy dystrybucji żywności w ramach programu unijnego PEAD). Zadanie przeznaczone do realizacji przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. W roku 2011 realizowany będzie program z dofinansowaniem środków unijnych : „Przedszkole bliżej dziecka” - wartość projektu - 168.671,47 zł oraz „Szkoła wiejska niczym miejska” - wartość projektu 263.067,76 zł. Wydatki na Gospodarkę Komunalną zaplanowano w wysokości 990.575,66 zł i dotyczą one gospodarki ściekowej i ochrony wód, oczyszczania miasta i wsi, utrzymania zieleni, wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz na pozostałą działalność, w tym wydatki na roboty publiczne i interwencyjne. Zaplanowano wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych - przeciętnie 25 osób. Wydatki na Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego dotyczą dotacji dla instytucji kultury: Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 320.000,00 zł przeznaczonej na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka, utrzymanie i remonty świetlic wiejskich. Dotacja na działalność biblioteki gminnej, zakup książek i prasy wyniesie 100.000,00 zł. Zaplanowano dotację w kwocie 8.000,00 zł na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w formie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Na opracowanie dokumentacji projektowej na lokalizację przystani kajakowej na rzece Łynie w obrębie miejscowości Smolanka przeznaczono 3.000,00 zł. Wydatki na Kulturę Fizyczną i Sport zaplanowano w kwocie 806.127,77 zł i dotyczą one finansowania zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w formie dotacji dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 72.000,00 zł, wydatków inwestycyjnych na remont pawilonu sportowego na stadionie miejskim -5.000,00 zł i utworzenia centrum sportowo-rekreacyjnego w Sępopolu 724.252,77 zł. Wykaz zadań przewidzianych do realizacji w formie dotacji przedstawia załącznik Nr 8 do budżetu. Zaplanowana rezerwa ogólna wynosi 40.000,00 zł tj. 0,2 % ogółu wydatków. Ponadto zaplanowano obowiązkową rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 45.000,00 zł oraz rezerwę w kwocie 49.000,00 zł

na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. W szczególności chodzi o przedszkola unijne. Budżet na rok 2011 zamyka się deficytem w wysokości 1.584.915,00 zł. Z dochodów budżetu przewidziano spłatę rat pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1.340.000,00 zł, w tym spłata pożyczki i raty kredytu związanych z programem unijnym - 694.000,00 zł. Zaplanowano również przychody w kwocie 2.924.915,00 zł jako przewidziane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki. Przewidywane wykonanie w zakresie długu gminy na 31 grudnia 2010 r. wyniesie 5.708.904,00 zł. Procentowy udział długu w stosunku do zrealizowanych dochodów wyniesie na koniec grudnia 2010 r. 30,4 %. Planowany dług gminy na koniec 2011 r. wyniesie 7.293.819,00 zł, tj. 41,0 % planowanych dochodów, a po wyłączeniach 30,5 %. W ramach wydatków finansowanych z opłat i kar otrzymanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska planuje się finansowanie zadań związanych z przeprowadzaniem konkursów związanych z edukacją ekologiczną, z zakupem pojemników na odpady stałe oraz z opracowaniem programu Ochrony Środowiska na lata 2011-2014. Razem wydatki w zakresie ochrony środowiska wyniosą 20.000,00 zł. Załącznik nr 1 do uchwały nr III/10/10 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 grudnia 2010 r. Plan dochodów budżetu miasta i gminy na 2011 r. w zł i gr
Dział Rozdział 1 010 2 01010 0970 6297 01095 2010 020 02001 0750 § 3 Treść 4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Razem dochody w dziale LEŚNICTWO Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Razem dochody w dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia Razem dochody w dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat Pozostałe odsetki Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Razem dochody w dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC i ewidencja ludności) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Spis powszechny i inne Dotacja celowa na realizację zadań związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r. Promocja jednostek samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł Razem dochody w dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Przewidywane wyk. za 2010 r. 5 1 600,00 1 600,00 Plan 2011 r. 6 694 051,00 1 500,00 692 551,00 1 016 927,00 1 016 927,00 1 018 527,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 63 600,00 63 600,00 63 600,00 154 600,00 11 500,00 694 051,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 63 600,00 63 600,00 63 600,00 177 426,00 12 000,00 1 500,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 63 600,00 63 600,00 63 600,00 78 860,00 12 000,00 98 566,00 692 551,00 z tego bieżące 7 1 500,00 1 500,00 majątkowe 8 692 551,00

692 551,00 -

600 60014 2320 700 70005 0470

0750

41 000,00

52 000,00

52 000,00

0760 0770 0830 0870 0910 0920 70095 0690 750 75011 2010 2360 75023 0920 0970 75056 2010 75075 2700

1 500,00 87 000,00 10 000,00 4 400,00 700,00 3 500,00 3 500,00 158 100,00 60 020,00 60 000,00 20,00 803,00 300,00 503,00 15 498,00 15 498,00 13 076,00 13 076,00 89 397,00 48 676,00 48 676,00 94 066,00 14 000,00 3 000,00 800,00 60,00 4 000,00 4 000,00 181 426,00 46 576,00 46 554,00 22,00 2 100,00 400,00 1 700,00 14 000,00

1 500,00 94 066,00 3 000,00 800,00 60,00 4 000,00 4 000,00 82 860,00 46 576,00 46 554,00 22,00 2 100,00 400,00 1 700,00 98 566,00 -

-

-

-

751

75101 2010 75107 2010 75109

2010

756 75601 0350 75615 0310 0320 0330 0340 0500 0690 0910 75616 0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0500 0690 0910 75618 0410 0480 0490 0590 0690 75621 0010 0020 758 75801 2920 75807 2920 75831 2920 801 80101 0690 0750 0920 0960 0970 80104 0830 80148 0830 80195 2030 852 85212 2010

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Razem dochody w dziale DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z różnych opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Razem dochody w dziale RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Razem dochody w dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Wpływy z usług Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Razem dochody w dziale POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

1 160,00 1 160,00 25 237,00 25 237,00 31 941,00

1 160,00 1 160,00 -

1 160,00 1 160,00 -

-

-

-

-

-

31 941,00 58 338,00 1 160,00 1 160,00 -

500,00 500,00 768 243,00 230 000,00 460 000,00 74 000,00 943,00 500,00 300,00 2 500,00 1 350 458,00 425 000,00 790 000,00 5 000,00 37 350,00 5 108,00 1 500,00 5 500,00 58 000,00 7 000,00 16 000,00 116 870,00 26 000,00 70 000,00 363,00 20,00 20 487,00 940 000,00 938 000,00 2 000,00 3 176 071,00 4 013 081,00 4 013 081,00 3 181 422,00 3 181 422,00 244 956,00 244 956,00 7 439 459,00 11 358,00 265,00 1 500,00 50,00 4 050,00 5 493,00 43 000,00 43 000,00 173 258,00 173 258,00 190,00 190,00 227 806,00

1 500,00 1 500,00 925 760,00 245 000,00 592 000,00 83 000,00 960,00 800,00 500,00 3 500,00 1 573 310,00 455 000,00 980 000,00 6 000,00 28 000,00 6 000,00 1 700,00 5 610,00 64 000,00 8 000,00 19 000,00 100 702,00 30 000,00 70 000,00 702,00

1 500,00 1 500,00 925 760,00 245 000,00 592 000,00 83 000,00 960,00 800,00 500,00 3 500,00 1 573 310,00 455 000,00 980 000,00 6 000,00 28 000,00 6 000,00 1 700,00 5 610,00 64 000,00 8 000,00 19 000,00 100 702,00 30 000,00 70 000,00 702,00

-

-

-

-

1 248 149,00 1 245 149,00 3 000,00 3 849 421,00 4 203 205,00 4 203 205,00 3 343 239,00 3 343 239,00 237 707,00 237 707,00 7 784 151,00 1 647,00 72,00 1 500,00 75,00

1 248 149,00 1 245 149,00 3 000,00 3 849 421,00 4 203 205,00 4 203 205,00 3 343 239,00 3 343 239,00 237 707,00 237 707,00 7 784 151,00 1 647,00 72,00 1 500,00 75,00

-

-

46 500,00 46 500,00 235 810,00 235 810,00 -

46 500,00 46 500,00 235 810,00 235 810,00 -

-

283 957,00

283 957,00

-

2 753 508,00 2 730 508,00

2 900 113,00 2 874 113,00

2 900 113,00 2 874 113,00

-

2360

85213

2010 2030 85214 2030 85216 2030 85219 0750 0920 2030 85228 0830 85295 2023 2030 853 85395 2007

2009

854 85415 2030 900 90002 0960 90011 0970 90019 0690 90020 0400 90095 0970 921 92109 6207

926 92601 6207

z zakresu administracji rządowej Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - środki z Banku Światowego Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Razem dochody w dziale POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Razem dochody w dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Razem dochody w dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wpływy z różnych dochodów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Razem dochody w dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Razem dochody w dziale KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Razem dochody w dziale Dochody ogółem

23 000,00

26 000,00

26 000,00

46 984,00

47 881,00

47 881,00

-

23 331,00 23 653,00 195 690,00 195 690,00 271 932,00 271 932,00 174 099,00 50,00 174 049,00 47 000,00 47 000,00 680 136,00 136 375,00 543 761,00 4 169 349,00 618 689,83 559 148,38

23 295,00 24 586,00 113 529,00 113 529,00 116 010,00 116 010,00 170 255,00 31 219,00 100,00 138 936,00 48 000,00 48 000,00 317 602,00 317 602,00 3 713 390,00 428 146,89 371 035,33

23 295,00 24 586,00 113 529,00 113 529,00 116 010,00 116 010,00 170 255,00 31 219,00 100,00 138 936,00 48 000,00 48 000,00 317 602,00 317 602,00 3 713 390,00 428 146,89 371 035,33 -

59 541,45 618 689,83 409 089,00 409 089,00 409 089,00 86,00 86,00 6 627,00 6 627,00 -

57 111,56 428 146,89 -

57 111,56 428 146,89 -

20 000,00 20 000,00

20 000,00 20 000,00 300,00 300,00 666 539,00 666 539,00 686 839,00 -

-

250,00 250,00 998 000,00 998 000,00 1 004 963,00 -

300,00 300,00 666 539,00 666 539,00 686 839,00 60 300,00 60 300,00

60 300,00 60 300,00

334 966,00 334 966,00 334 966,00 18 770 854,83

60 300,00 -

-

60 300,00 -

17 798 717,89

16 947 300,89

851 417,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/10/10 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 grudnia 2010 r. Wydatki budżetu gminy na 2011 r. w zł i gr
w tym: z tego: Przewidywane wykonanie za 2010 r. wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 9 w. na programy finansowane z udziałem środków świadczenia na opisanych w art. 5 rzecz osób ust. 1 pkt 2. i 3 ufp fizycznych w części zw. z realizacją zadań jst 11 12 -

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan na 2011 r.

Wydatki bieżące

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dotacje na zadania bieżące

1 010

2 01010

3

6050 6057 6059 01030 2850 01095 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4430 4740 4750 600 60014

2710

4210 4270 4300 4520 60016 4170 4210 4270 4300 6050 700 70001 2650

6210

70004 6210 70005 4300 4520 70095 4210 4260 4300 750 75011 4010 4040 4110 4120 4210 75022 3030 4210 4300 4410 4740 75023

4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty, składki Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Razem wydatki w dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem wydatki w dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Razem wydatki w dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Urzędy gmin

5 1 460 638,00 333 000,00 692 551,00 435 087,00 29 980,00 29 980,00 1 019 147,00 873,00 141,00 5 750,00 4 175,00 148,00 1 212,00 861,00 996 987,00 3 200,00 5 800,00 2 509 765,00 63 600,00

6 1 560 046,00 691 700,00 545 715,00 322 631,00 32 000,00 32 000,00 8 700,00

7 -

8 -

10 -

32 000,00 32 000,00 8 700,00

-

32 000,00 32 000,00

-

-

-

-

8 700,00

-

-

-

1 000,00 400,00 6 300,00 1 000,00

1 000,00 400,00 6 300,00 1 000,00

1 000,00 400,00 6 300,00 1 000,00

1 600 746,00 88 283,00

40 700,00 88 283,00

-

40 700,00 68 283,00

20 000,00

-

-

-

20 000,00

20 000,00

20 000,00

36 600,00 22 000,00 5 000,00 114 000,00 1 500,00 33 500,00 35 000,00 44 000,00

36 600,00 22 000,00 5 000,00 4 683,00 289 010,00 4 000,00 30 000,00 47 010,00 44 000,00 164 000,00

36 600,00 22 000,00 5 000,00 4 683,00 125 010,00 4 000,00 30 000,00 47 010,00 44 000,00 4 000,00 4 000,00

36 600,00 22 000,00 5 000,00 4 683,00 121 010,00 30 000,00 47 010,00 44 000,00 -

177 600,00 381 403,00 335 603,00

377 293,00 224 635,00 224 635,00

213 293,00 224 635,00 224 635,00

4 000,00 -

189 293,00 -

20 000,00 224 635,00 224 635,00

-

-

45 800,00

10 000,00 10 000,00 18 849,00 18 000,00 849,00 1 481,00 181,00 300,00 1 000,00 411 733,00 60 000,00 44 280,00 4 130,00 7 354,00 1 186,00 3 050,00 55 173,00 51 000,00 3 000,00 800,00 173,00 200,00 1 741 820,00

-

-

-

-

-

-

-

35 849,00 35 000,00 849,00 1 600,00 300,00 300,00 1 000,00 262 084,00 46 554,00 33 000,00 3 764,00 5 584,00 900,00 3 306,00 61 540,00 57 240,00 2 800,00 1 500,00

35 849,00 35 000,00 849,00 1 600,00 300,00 300,00 1 000,00 262 084,00 46 554,00 33 000,00 3 764,00 5 584,00 900,00 3 306,00 61 540,00 57 240,00 2 800,00 1 500,00

-

35 849,00 35 000,00 849,00

-

-

-

-

43 248,00 33 000,00 3 764,00 5 584,00 900,00 -

1 600,00 300,00 300,00 1 000,00 37 449,00 3 306,00

-

-

-

224 635,00 -

-

-

3 306,00 4 300,00

-

57 240,00 57 240,00

-

2 800,00 1 500,00

1 768 037,00

1 715 037,00

1 421 332,00

290 705,00

1 000,00

2 000,00

-

2330

3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350

4360

4370

4390 4410 4420 4430 4440 4700

4740 4750 6050 6060 75056 3020 3040 4110 4120 4210 4300 4410 4740 75075 4110 4120 4170 4210 4300 75078

2710

75095 3030 4430

751

75101 4010 4110 4120 4210 75107 3030 4110 4120 4170 4210 4300 4410 4740

75109

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Spis powszechny i inne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Różne opłaty i składki Razem wydatki w dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,

747,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 470,00 1 114 000,00 81 412,00 163 000,00 26 150,00 24 300,00 6 042,00 40 000,00 18 000,00 2 500,00 900,00 154 000,00 4 200,00

2 000,00 1 116 791,00 90 000,00 179 576,00 28 965,00 26 175,00 6 000,00 30 000,00 19 000,00 4 000,00 120,00 120 000,00 4 200,00

2 000,00 1 116 791,00 90 000,00 179 576,00 28 965,00 26 175,00 6 000,00 30 000,00 19 000,00 4 000,00 120,00 120 000,00 4 200,00 6 000,00 30 000,00 19 000,00 4 000,00 120,00 120 000,00 4 200,00 1 116 791,00 90 000,00 179 576,00 28 965,00 26 175,00

2 000,00

8 000,00

7 800,00

7 800,00

7 800,00

17 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

19 500,00 201,00 2 000,00 35 798,00 7 000,00

500,00 19 500,00 1 000,00 2 300,00 33 110,00 5 000,00

500,00 19 500,00 1 000,00 2 300,00 33 110,00 5 000,00

500,00 19 500,00 1 000,00 2 300,00 33 110,00 5 000,00

600,00 10 000,00 36 000,00 5 000,00 15 498,00 11 500,00 994,00 1 898,00 306,00 200,00 240,00 300,00 60,00 63 666,00 252,00 41,00 5 373,00 20 000,00 38 000,00 10 000,00 34 500,00 34 500,00 1 500,00 33 000,00 17 000,00 -

1 500,00 13 000,00 20 000,00 -

1 500,00 13 000,00 20 000,00 -

1 500,00 13 000,00 20 000,00 -

10 000,00

12 500,00 7 500,00 5 000,00 1 958 657,00

16 600,00 8 000,00 8 600,00 1 927 231,00

16 600,00 8 000,00 8 600,00 1 874 231,00

-

8 600,00

-

8 000,00 8 000,00

-

1 466 080,00

8 600,00 339 911,00

1 000,00

67 240,00

-

1 160,00 650,00 98,00 16,00 396,00 25 237,00 14 985,00 486,00 64,00 3 200,00 937,00 4 883,00 566,00 116,00

1 160,00 650,00 98,00 16,00 396,00 -

1 160,00 650,00 98,00 16,00 396,00 -

764,00 650,00 98,00 16,00

396,00

-

-

-

396,00 -

31 941,00

-

-

-

-

-

-

-

3030 4110 4120 4170 4210 4300 4410 4740 4750

754 75406 3000 75411

2320

6620

75412 3030 4170 4210 4260 4270 4300 4370 4410 4430 6060 75421 3030 4210 4300 75478 3030 4210 4300

756

75647 4100 4210 4300 757 75702 8010

8110

758 75818 4810 801 80101 3020 3240 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350

powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Razem wydatki w dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Straż Graniczna Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochotnicze Straże Pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty, składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zarządzanie kryzysowe Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Razem wydatki w dziale DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Razem wydatki w dziale OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Razem wydatki w dziale RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Razem wydatki w dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet

18 860,00 380,00 61,00 2 500,00 2 629,00 6 024,00 500,00 250,00 737,00 58 338,00 1 160,00 1 160,00 764,00 396,00 -

3 000,00 3 000,00 13 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 000,00

10 000,00

114 135,00 22 000,00 15 500,00 52 000,00 7 800,00 2 093,00 6 300,00 600,00 250,00 7 592,00 6 087,00 1 687,00 500,00 3 900,00 15 664,00 2 506,00 47,00 13 111,00 151 886,00

95 297,00 20 000,00 14 997,00 35 000,00 8 000,00 3 000,00 6 000,00 600,00

95 297,00 20 000,00 14 997,00 35 000,00 8 000,00 3 000,00 6 000,00 600,00

14 997,00

60 300,00

-

20 000,00 20 000,00

-

14 997,00 35 000,00 8 000,00 3 000,00 6 000,00 600,00

7 700,00

7 700,00

7 700,00

1 400,00 300,00 300,00 800,00 -

1 400,00 300,00 300,00 800,00 -

-

1 400,00 300,00 300,00 800,00

-

-

-

-

-

-

-

-

96 697,00

96 697,00

14 997,00

61 700,00

-

20 000,00

-

22 900,00 19 200,00 700,00 3 000,00 22 900,00

26 700,00 23 000,00 700,00 3 000,00 26 700,00

26 700,00 23 000,00 700,00 3 000,00 26 700,00

23 000,00 23 000,00

3 700,00

-

-

-

23 000,00

700,00 3 000,00 3 700,00

-

-

-

187 724,00 32 724,00

313 453,00 20 000,00

313 453,00 20 000,00

-

-

-

-

-

155 000,00

293 453,00

293 453,00

187 724,00 3 400 218,00 144 463,00 4 218,00 1 873 614,00 148 415,00 311 438,00 48 319,00 58 462,00 253 790,00 60 750,00 81 380,00 86 765,00 2 334,00 55 120,00 5 954,00

313 453,00 134 000,00 134 000,00 134 000,00 3 866 396,00 147 539,00 4 218,00 2 324 148,00 165 000,00 406 262,00 65 421,00 61 360,00 196 000,00 34 000,00 88 000,00 56 786,00 3 440,00 67 300,00 5 880,00

313 453,00 134 000,00 134 000,00 134 000,00 3 866 396,00 147 539,00 4 218,00 2 324 148,00 165 000,00 406 262,00 65 421,00 61 360,00 196 000,00 34 000,00 88 000,00 56 786,00 3 440,00 67 300,00 5 880,00

3 022 191,00

134 000,00 134 000,00 134 000,00 696 666,00

-

147 539,00 147 539,00

-

4 218,00 2 324 148,00 165 000,00 406 262,00 65 421,00 61 360,00 196 000,00 34 000,00 88 000,00 56 786,00 3 440,00 67 300,00 5 880,00

4360

4370

4390 4410 4430 4440 4700

4740 4750 6050 6060 80103 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4280 4410 4440 80104

2310

3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4240 4260 4270 4280 4300 4370 4410 4440 80110 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4280 4410 4430 4440 80113 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4270 4280 4300 4410 4430 4440 80146 4300 4410 4700 80148 3020

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do

-

800,00

800,00

800,00

5 700,00

7 100,00

7 100,00

7 100,00

2 697,00 6 041,00 6 575,00 195 872,00 3 105,00

15 800,00 5 950,00 8 600,00 196 592,00 6 200,00

15 800,00 5 950,00 8 600,00 196 592,00 6 200,00

15 800,00 5 950,00 8 600,00 196 592,00 6 200,00

4 043,00 16 453,00 18 710,00 6 000,00 262 411,00 13 390,00 179 482,00 14 144,00 29 388,00 4 768,00 1 300,00 7 900,00 60,00 11 979,00 187 368,00

254 696,00 14 212,00 172 233,00 16 900,00 30 233,00 4 860,00 1 600,00 3 000,00 490,00 400,00 10 768,00 234 129,00

-

254 696,00 14 212,00 172 233,00 16 900,00 30 233,00 4 860,00 1 600,00 3 000,00 490,00 400,00 10 768,00 234 129,00

224 226,00

16 258,00

-

14 212,00 14 212,00

-

172 233,00 16 900,00 30 233,00 4 860,00 1 600,00 3 000,00 490,00 400,00 10 768,00 131 928,00 73 296,00 23 000,00 5 905,00 -

20 260,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

4 547,00 86 280,00 5 331,00 12 962,00 2 100,00 9 988,00 17 285,00 4 000,00 15 000,00 4 000,00 300,00 5 315,00 1 390 759,00 73 480,00 942 271,00 69 162,00 150 564,00 24 338,00 70 000,00 4 000,00 815,00 1 800,00 2 500,00 51 829,00 384 255,00 300,00 31 494,00 2 862,00 4 899,00 791,00 690,00 32 000,00 1 000,00 30,00 306 241,00 100,00 2 800,00 1 048,00 29 652,00 20 000,00 2 000,00 7 652,00 537 422,00 1 615,00

5 905,00 104 089,00 7 200,00 17 777,00 2 862,00 10 000,00 23 963,00 3 500,00 17 000,00 5 000,00 300,00 6 500,00 400,00 200,00 6 433,00 1 495 269,00 65 182,00 965 359,00 82 000,00 167 360,00 26 940,00 93 000,00 23 000,00 1 200,00 1 800,00 3 000,00 66 428,00 390 450,00 300,00 35 148,00 2 724,00 5 753,00 928,00 861,00 30 000,00 3 000,00 30,00 307 536,00 120,00 3 000,00 1 050,00 32 654,00 17 900,00 1 500,00 13 254,00 608 647,00 1 850,00

5 905,00 104 089,00 7 200,00 17 777,00 2 862,00 10 000,00 23 963,00 3 500,00 17 000,00 5 000,00 300,00 6 500,00 400,00 200,00 6 433,00 1 495 269,00 65 182,00 965 359,00 82 000,00 167 360,00 26 940,00 93 000,00 23 000,00 1 200,00 1 800,00 3 000,00 66 428,00 390 450,00 300,00 35 148,00 2 724,00 5 753,00 928,00 861,00 30 000,00 3 000,00 30,00 307 536,00 120,00 3 000,00 1 050,00 32 654,00 17 900,00 1 500,00 13 254,00 600 647,00 1 850,00 280 391,00 35 148,00 2 724,00 5 753,00 928,00 861,00 30 000,00 3 000,00 30,00 307 536,00 120,00 3 000,00 1 050,00 32 654,00 17 900,00 1 500,00 13 254,00 318 406,00 44 553,00 965 359,00 82 000,00 167 360,00 26 940,00 93 000,00 23 000,00 1 200,00 1 800,00 3 000,00 66 428,00 345 597,00 1 241 659,00 104 089,00 7 200,00 17 777,00 2 862,00 10 000,00 23 963,00 3 500,00 17 000,00 5 000,00 300,00 6 500,00 400,00 200,00 6 433,00 188 428,00 -

5 905,00

65 182,00 65 182,00

-

300,00 300,00

-

-

-

1 850,00 1 850,00

-

4010 4040 4110 4120 4210 4220 4260 4270 4280 4300 4410 4440 6060 80195 4240 4300 4410 851 85153 3030 4170 4210 4300 85154 3030 4170 4210 4300 4390 4410 852 85202 4330

85212

3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4370 4410 4440 4700 4750

85213

4130 85214 3110 3119 85215 3110 85216 3110 85219 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350

4360

4370 4410 4430 4440

wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Razem wydatki w dziale OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Razem wydatki w dziale POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

214 007,00 16 572,00 31 331,00 4 703,00 66 599,00 173 258,00 6 370,00 175,00 4 200,00 400,00 10 217,00 7 975,00 9 240,00 5 350,00 3 090,00 800,00 6 201 325,00 4 000,00

219 300,00 19 548,00 35 783,00 5 760,00 44 336,00 235 810,00 10 000,00 12 400,00 560,00 5 500,00 1 400,00 8 400,00 8 000,00 4 400,00 2 600,00 1 400,00 400,00 6 886 641,00 4 000,00 400,00

219 300,00 19 548,00 35 783,00 5 760,00 44 336,00 235 810,00 10 000,00 12 400,00 560,00 5 500,00 1 400,00 8 400,00

219 300,00 19 548,00 35 783,00 5 760,00 44 336,00 235 810,00 10 000,00 12 400,00 560,00 5 500,00 1 400,00 8 400,00

4 400,00 2 600,00 1 400,00 400,00 6 878 641,00 4 000,00 400,00 800,00 1 400,00 1 400,00 66 000,00 1 000,00 24 000,00 22 000,00 15 000,00 4 000,00 70 000,00 165 000,00 165 000,00

-

4 400,00 2 600,00 1 400,00 400,00 1 675 705,00 2 800,00

-

-

-

4 944 948,00 800,00

23 000,00 -

234 988,00 400,00 400,00

-

1 400,00 2 600,00 66 000,00

800,00 1 400,00 1 400,00 66 000,00 1 000,00

800,00 1 400,00 1 400,00 41 000,00

24 000,00

-

1 000,00 1 000,00

-

22 500,00 22 700,00 16 500,00 4 000,00 300,00 70 000,00 147 600,00 147 600,00

24 000,00 22 000,00 15 000,00 4 000,00 70 000,00 165 000,00 165 000,00

24 000,00 22 000,00 15 000,00 4 000,00 24 800,00 43 800,00 165 000,00 165 000,00 1 400,00 -

2 730 508,00

2 874 113,00

2 874 113,00

58 588,00

27 635,00

-

2 787 890,00

-

2 648 593,00 45 735,00 3 473,00 7 524,00 1 206,00 3 456,00 14 921,00 700,00 100,00 2 500,00 1 300,00 1 000,00

2 787 890,00 45 874,00 3 887,00 7 608,00 1 219,00 5 000,00 17 915,00 1 000,00 100,00 2 620,00 1 000,00 -

2 787 890,00 45 874,00 3 887,00 7 608,00 1 219,00 5 000,00 17 915,00 1 000,00 100,00 2 620,00 1 000,00 45 874,00 3 887,00 7 608,00 1 219,00 5 000,00 17 915,00 1 000,00 100,00 2 620,00 1 000,00

2 787 890,00

46 984,00

47 881,00

47 881,00

47 881,00

-

-

-

-

46 984,00 243 417,00 215 677,00 27 740,00 329 345,00 329 345,00 271 932,00 271 932,00 546 526,00 345 000,00 27 322,00 54 000,00 9 000,00 1 500,00 18 560,00 35 000,00 3 000,00 18 345,00 840,00

47 881,00 160 969,00 160 969,00 332 000,00 332 000,00 116 010,00 116 010,00 587 460,00 371 366,00 28 575,00 60 682,00 9 724,00 1 500,00 22 000,00 36 000,00 6 000,00 175,00 23 000,00 840,00

47 881,00 160 969,00 160 969,00 332 000,00 332 000,00 116 010,00 116 010,00 587 460,00 371 366,00 28 575,00 60 682,00 9 724,00 1 500,00 22 000,00 36 000,00 6 000,00 175,00 23 000,00 840,00

47 881,00 -

160 969,00 160 969,00 -

471 847,00 371 366,00 28 575,00 60 682,00 9 724,00 1 500,00

115 613,00

-

332 000,00 332 000,00 116 010,00 116 010,00 -

-

22 000,00 36 000,00 6 000,00 175,00 23 000,00 840,00

900,00

900,00

900,00

900,00

2 500,00 1 500,00 240,00 10 667,00

2 700,00 1 300,00 600,00 12 400,00

2 700,00 1 300,00 600,00 12 400,00

2 700,00 1 300,00 600,00 12 400,00

4480 4520 4700

4740 6060 85228 3110 4300 85295

2830

3110 4113 4123 4173 4213 4243 4300 4303 4433

853 85395 4017 4019 4040 4047 4049 4110 4117 4119 4120 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4247 4249 4267 4269 4307 4309 4377

4379 4417 4419 4437 4439 4440

854 85401 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4270 4300 4440

85412 4300 85415 3240 3260 900 90001 4300 6050 90002 4210 4300 6010

Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej - dystrybucja żywności w ramach PEAD Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Razem wydatki w dziale POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty, składki Różne opłaty, składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Razem wydatki w dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Zakup usług pozostałych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Razem wydatki w dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki na wniesienie wkładów do spółki z o.o. pod firmą Zakład

7 200,00 854,00 1 700,00

7 344,00 854,00 1 500,00

7 344,00 854,00 1 500,00

7 344,00 854,00 1 500,00

2 200,00 6 198,00 184 000,00 131 836,00 52 164,00 844 122,00 196 000,00 196 000,00 484 102,00 196 000,00 196 000,00 484 102,00 196 000,00 196 000,00 12 000,00 -

-

2 500,00

469 602,00

-

3 000,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

693 497,00 869,00 122,00 28 174,00 15 887,00 225,00 11 250,00 90 750,00 348,00 5 344 434,00

469 602,00 12 000,00 4 963 535,00

469 602,00

469 602,00

12 000,00

12 000,00

4 963 535,00

578 316,00

516 248,00

2 500,00

3 866 471,00

-

627 170,83 182 826,44 17 546,98 2 097,82 110,43 33 944,20 4 333,62 5 384,20 687,12 87 298,54 18 472,54 8 251,66 1 090,92 60 392,13 10 429,87 3 245,81 295,24 164 724,64 13 781,12 596,50

446 290,23 83 510,79 10 679,21 10 806,00 1 642,00 19 623,13 2 646,11 265,00 3 389,54 453,67 157 998,63 26 241,59 13 533,09 1 777,84 4 499,51 1 082,98 3 210,46 384,27 79 449,84 15 997,57 -

446 290,23 83 510,79 10 679,21 10 806,00 1 642,00 19 623,13 2 646,11 265,00 3 389,54 453,67 157 998,63 26 241,59 13 533,09 1 777,84 4 499,51 1 082,98 3 210,46 384,27 79 449,84 15 997,57 -

12 713,00

1 838,00

-

-

431 739,23 83 510,79 10 679,21

10 806,00

1 642,00 19 623,13 2 646,11 265,00 3 389,54 453,67 157 998,63 26 241,59 13 533,09 1 777,84 4 499,51 1 082,98 3 210,46 384,27 79 449,84 15 997,57 -

31,40 283,34 33,91 10 103,10 1 209,30 627 170,83

764,40 91,50 5 055,94 1 349,16 1 838,00 446 290,23

764,40 91,50 5 055,94 1 349,16 1 838,00 446 290,23 12 713,00 1 838,00 1 838,00 -

764,40 91,50 5 055,94 1 349,16

431 739,23

210 607,00 19 011,00 132 415,00 7 417,00 20 246,00 3 548,00 6 900,00 4 300,00 16 770,00

241 941,00 15 612,00 149 432,00 13 300,00 26 405,00 4 250,00 10 900,00 7 000,00 300,00 800,00 13 942,00

241 941,00 15 612,00 149 432,00 13 300,00 26 405,00 4 250,00 10 900,00 7 000,00 300,00 800,00 13 942,00

193 387,00 149 432,00 13 300,00 26 405,00 4 250,00

32 942,00

-

15 612,00 15 612,00

-

10 900,00 7 000,00 300,00 800,00 13 942,00

4 900,00 4 900,00 505 432,00 480 000,00 25 432,00 720 939,00

4 000,00 4 000,00 40 000,00 40 000,00 285 941,00

4 000,00 4 000,00 40 000,00 40 000,00 285 941,00

-

4 000,00 4 000,00 -

-

-

-

-

-

40 000,00 40 000,00 55 612,00

-

193 387,00

36 942,00

-

-

64 111,00 24 400,00 39 711,00 34 000,00 5 000,00 1 000,00 28 000,00

6 000,00

-

-

-

-

-

-

6 000,00 154 000,00 1 000,00 1 000,00 152 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 -

90003 90004

90015

90019

90095

921 92109

92116

92120

92195

926 92601

92605

Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie Oczyszczanie miast i wsi 4300 Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Razem wydatki w dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Razem wydatki w dziale KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Utrzymanie i konserwacja stadionu 2830 miejskiego Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Promocja kultury fizycznej wśród 2830 dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej Promocja kultury fizycznej wśród 2830 dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego Razem wydatki w dziale Ogółem wydatki

63,00 63,00 2 500,00 2 500,00 154 000,00 128 000,00 26 000,00 -

300,00 300,00 3 300,00 3 000,00 300,00 158 000,00 132 000,00 26 000,00 20 000,00 7 000,00 13 000,00 648 975,66 1 644,00 432 432,00 16 120,00 70 661,00 11 398,00 22 636,00 15 000,00 2 000,00 2 500,00 2 800,00 32 484,66 12 000,00 27 300,00 990 575,66

300,00 300,00 3 300,00 3 000,00 300,00 158 000,00 132 000,00 26 000,00 20 000,00 7 000,00 13 000,00 648 975,66 1 644,00 432 432,00 16 120,00 70 661,00 11 398,00 22 636,00 15 000,00 2 000,00 2 500,00 2 800,00 32 484,66 12 000,00 27 300,00 832 575,66

-

300,00 300,00 3 300,00 3 000,00 300,00 158 000,00 132 000,00 26 000,00 20 000,00 7 000,00 13 000,00 116 720,66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 244 793,00 3 200,00 910 000,00 12 600,00 128 244,00 14 233,00 45 947,00 23 000,00 2 100,00 2 011,00 3 000,00 32 000,00 10 502,00 57 956,00 1 496 967,00

530 611,00

-

1 644,00 1 644,00

-

432 432,00 16 120,00 70 661,00 11 398,00 22 636,00 15 000,00 2 000,00 2 500,00 2 800,00 32 484,66 12 000,00 27 300,00 530 611,00 300 320,66 1 644,00 -

341 830,00 340 000,00 1 830,00 120 000,00 120 000,00 -

417 136,00 320 000,00 60 300,00 36 836,00 100 000,00 100 000,00 8 000,00

320 000,00 320 000,00

-

-

320 000,00 320 000,00

-

-

100 000,00 100 000,00 8 000,00

-

-

100 000,00 100 000,00

-

-

-

-

8 000,00

-

-

-

8 000,00

8 000,00

8 000,00

9 394,00 8 500,00 894,00 471 224,00 554 305,00 12 000,00 10 601,00 334 966,00 196 738,00 68 000,00 66 000,00

13 000,00 8 500,00 1 500,00 3 000,00 538 136,00 403 650,00 10 000,00 5 000,00 239 200,00 149 450,00 59 500,00 58 000,00

10 000,00 8 500,00 1 500,00

-

10 000,00 10 000,00

-

-

-

438 000,00 10 000,00 10 000,00

-

10 000,00 -

428 000,00 10 000,00 10 000,00

-

-

59 500,00 58 000,00

-

-

59 500,00 58 000,00

-

-

2 000,00 622 305,00 21 032 967,83

1 500,00 463 150,00 19 383 632,89

1 500,00 69 500,00 16 946 800,89 7 793 616,00 3 392 002,66

1 500,00 69 500,00 768 635,00 4 247 355,00 431 739,23

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.
w zł i gr

w tym: z tego: Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym 13 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp 17 868 346,00 z tego:

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Wydatki na obsługę długu

wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

zakup i objęcie akcji i udziałów

dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

1 010

2 01010

4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych

3

14 -

15 1 560 046,00 691 700,00 545 715,00 322 631,00

16 1 560 046,00 691 700,00 545 715,00 322 631,00

18 -

19 -

20 -

545 715,00 322 631,00

01030 2850 01095 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4430 4740

4750

600 60014

2710

4210 4270 4300 4520 60016 4170 4210 4270 4300 6050

700 70001 2650

6210

70004 6210 70005 4300 4520 70095 4210 4260 4300 750 75011 4010 4040 4110 4120 4210 75022 3030 4210 4300 4410 4740 75023

2330

3020 4010 4040 4110

Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty, składki Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Razem wydatki w dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem wydatki w dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Razem wydatki w dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Urzędy gmin Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 560 046,00 -

1 560 046,00 -

868 346,00 -

-

-

-

-

-

164 000,00

164 000,00

-

-

-

-

164 000,00 164 000,00

164 000,00 164 000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53 000,00

53 000,00

-

-

-

-

75056

75075

75078

75095

751

75101

75107

społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych 4740 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych Spis powszechny i inne Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń Nagrody o charakterze 3040 szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych 4740 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 4430 Różne opłaty i składki Razem wydatki w dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych 4740 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

36 000,00 17 000,00 -

36 000,00 17 000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53 000,00

53 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75109

3030 4110 4120 4170 4210 4300 4410 4740

4750

754 75406 3000 75411

2320

6620

75412 3030 4170 4210 4260 4270 4300 4370 4410 4430 6060 75421 3030 4210 4300 75478 3030 4210 4300

756

75647 4100 4210 4300 757

75702

8010

8110

758 75818 4810 801

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Razem wydatki w dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Straż Graniczna Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochotnicze Straże Pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty, składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zarządzanie kryzysowe Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Razem wydatki w dziale DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Razem wydatki w dziale OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Razem wydatki w dziale RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Razem wydatki w dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

313 453,00

-

-

-

-

-

-

20 000,00

293 453,00

-

313 453,00 -

-

-

-

-

-

-

80101 3020 3240 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350

4360

4370

4390 4410 4430 4440 4700

4740

4750 6050 6060 80103 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4280 4410 4440 80104

2310

3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4240 4260 4270 4280 4300 4370 4410 4440 80110 3020 4010 4040

Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80113

80146

80148

80195

851 85153

85154

852 85202

85212

Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe Razem wydatki w dziale OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe Razem wydatki w dziale POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 000,00

8 000,00

-

-

-

-

8 000,00 -

8 000,00 -

-

-

8 000,00 -

8 000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85213

85214

85215 85216 85219

85228

85295

853 85395

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup akcesoriów 4750 komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenia 4130 zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 3119 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne Zasiłki stałe 3110 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych 4740 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3110 Świadczenia społeczne 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób 2830 pozostających w trudnej sytuacji życiowej - dystrybucja żywności w ramach PEAD 3110 Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia 4113 społeczne 4123 Składki na Fundusz Pracy 4173 Wynagrodzenia bezosobowe 4213 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, 4243 dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 4303 Zakup usług pozostałych 4433 Różne opłaty i składki Razem wydatki w dziale POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4047 4049 4110 4117 4119 4120 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4247 4249 4267 4269 4307 4309 4377

4379 4417 4419 4437 4439 4440

854 85401 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4270 4300 4440

85412 4300 85415 3240 3260 900 90001 4300 6050 90002 4210 4300 6010 90003 4300 90004 4210 4300 90015 4260 4270 90019 4210 4300 90095 3020 4010 4040

roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty, składki Różne opłaty, składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Razem wydatki w dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Zakup usług pozostałych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Razem wydatki w dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki na wniesienie wkładów do spółki z o.o. pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 000,00

6 000,00

-

-

-

-

6 000,00 152 000,00

6 000,00 152 000,00

152 000,00 -

152 000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

921 92109

92116

92120

92195

926 92601

92605

Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Razem wydatki w dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZIC-TWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu 2480 dla samorządowej instytucji kultury Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu 2480 dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Razem wydatki w dziale KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Utrzymanie i konserwacja 2830 stadionu miejskiego Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Promocja kultury fizycznej wśród 2830 dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej Promocja kultury fizycznej wśród 2830 dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego Razem wydatki w dziale Ogółem wydatki 4110

-

-

158 000,00

6 000,00

-

-

-

152 000,00

-

-

97 136,00

97 136,00

97 136,00

-

-

-

60 300,00 36 836,00 -

60 300,00 36 836,00 -

60 300,00 36 836,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 000,00

3 000,00

-

-

-

-

3 000,00 100 136,00 393 650,00

3 000,00 100 136,00 393 650,00 97 136,00 388 650,00 -

5 000,00 239 200,00 149 450,00 -

5 000,00 239 200,00 149 450,00 239 200,00 149 450,00 -

-

313 453,00

393 650,00 2 436 832,00

393 650,00 2 284 832,00

388 650,00 1 354 132,00

-

-

152 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/10/10 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 grudnia 2010 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r. w zł
Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku 6 Planowane wydatki w tym źródła finansowania rok budżetowy 2011 (8+9+10+11) 7 185 000,00 dochody własne j.s.t. 8 15 000,00 kredyty i pożyczki 9 170 000,00 środki pochodzące z innych źródeł 10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program 12 Urząd Miejski

Lp. Dział

Rozdz.

§

1 1.

2 010

3 01010

4 6050

2.

010

01010

6050

3.

010

01010

6050

4. 5.

010 010

01010 01010

6050 6050

5 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Langanki - Boryty Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Rygarby skrzyżowanie - kolonia Różyna Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Stopki Osada skrzyżowanie - Stopki kolonia Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Stopki-Osada wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej Zwodociągowanie południowej

82 500,00

12 500,00

70 000,00

Urząd Miejski

54 200,00

14 200,00

40 000,00

Urząd Miejski

340 000,00 30 000,00

20 000,00

320 000,00

Urząd Miejski Urząd Miejski

części gminy oraz Ostrego Barda w Gminie Sępopol (Pasławki, Chełmiec, Śmiardowo, Kinwągi, Różyna kol., Rygarby-Sępopol) 2010 -2011 Zwodociągowanie południowej części gminy oraz Ostrego Barda w Gminie Sępopol 6057 6. 010 01010 (Pasławki, Chełmiec, 6059 Śmiardowo, Kinwągi, Różyna kol., Rygarby-Sępopol) 2010 -2011 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Wykonanie projektu przebudowy przepustu 7. 600 60016 6050 drogowego w ciągu drogi gminnej na rzece Mamlak we Lwowcu Wykonanie nawierzchni bitumicznej na jednym pasie 8. 600 60016 6050 drogi betonowej do miejscowości Stopki-Osada Dział 600 Transport i łączność Budowa sieci informatycznej w 9. 750 75023 6050 Urzędzie Zakup kserokopiarki do 10. 750 75023 6060 Urzędu Zakup sprzętu 11. 750 75023 6060 komputerowego do Urzędu Dział 750 Administracja publiczna 12. 801 80148 6060 Zakup zmywarki przemysłowej na stołówkę

868 346,00

Urząd Miejski

898 346,00

661 700,00

61 700,00

600 000,00

-

Urząd Miejski

20 000,00

20 000,00

144 000,00 164 000,00 36 000,00 12 000,00 5 000,00 53 000,00 8 000,00 8 000,00 6 000,00 6 000,00 97 136,00

24 000,00 44 000,00 36 000,00 12 000,00 5 000,00 53 000,00 8 000,00 8 000,00

120 000,00 120 000,00

Urząd Miejski

Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowie Urząd Miejski

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozbudowa kanalizacji 13. 900 90001 6050 sanitarnej w Sępopolu Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Remont i wyposażenie 6057 świetlicy wiejskiej wraz z 14. 921 92109 6059 utworzeniem placu zabaw w Smolance, gmina Sępopol Budowa przystani kajakowej w 15. 921 92195 6050 Smolance Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Remont modernizacyjny 16. 926 92601 6050 budynku pawilonowego stadionu miejskiego Modernizacja boiska 6057 17. 926 92601 wielofunkcyjnego w Sępopolu 6059 2010-2011 Dział 926 Kultura fizyczna i sport Ogółem

Urząd Miejski Urząd Miejski

3 000,00 97 136,00 5 000,00 3 000,00

3 000,00 3 000,00

388 650,00 393 650,00 1 395 132,00 889 700,00 169 700,00 720 029,00 -

Urząd Miejski

-

x

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/10/10 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 grudnia 2010 r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. w zł i gr
Kategoria interwencji funduszy strukt. Klasyfikacja (dział, rozdz. paragraf) 4 Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) 5 2 536 475,00 x w tym: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Planowane wydatki 2011 r. z tego: Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania Wydatki Wydatki razem razem pożyczki pożyczki obliobligacje pozostałe** pozostałe (10+11+12) (14+15+16) i kredyty i kredyty gacje 9 508 917,00 10 480 000,00 11 0,00 12 28 917,00 13 845 215,00 14 784 915,00 15 0,00 16 60 300,00

Lp.

Projekt

Wydatki razem (9+13)

2 Wydatki majątkowe 1 razem: Program: PROW 20072013 Oś: 3 Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 1.1 wiejskiej Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. i wcześniejsze 2011 r. 2012 r. 2013 r. Program: PROW 20072013 Oś: 3 Działanie: 313,

1

3

6 998 709,00

7 1 537 766,00

8 1 354 132,00

Zwodociągowanie południowej części gminy oraz Ostrego Barda w Gminie Sępopol (Pasławki, Chełmiec, Śmiardowo, Kinwągi, Różyna - kol., Rygarby-Sępopol) 1 238 Dz. 010 2 045 199,00 806 933,00 266,00 1 176 853,00 R. 01010 § 605 868 346,00 0,00 0,00 484 302,00 322 631,00 0,00 0,00 692 551,00 545 715,00 0,00 0,00 868 346,00 322 631,00 310 000,00 0,00 12 631,00 545 715,00 545 715,00 0,00 0,00

322, 323 1.2 Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. i wcześniejsze 2011 r. 2012 r. 2013 r. Program: PROW 20072013 Oś: 4 Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w 1.3 ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. i wcześniejsze 2011 r. 2012 r. 2013 r. Wydatki 2 bieżące razem: Program: PO KL Priorytet: IX Działanie: 9.1.2 Nazwa projektu: 2.1 Razem wydatki: z tego: 2010 r. i wcześniejsze 2011 r. 2012 r. 2013 r. Program: PO KL Priorytet: IX Działanie: 9.1.1 Nazwa projektu: 2.2 Razem wydatki: z tego: 2010 r. i wcześniejsze 2011 r. 2012 r. 2013 r. Ogółem (1+2)

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z utworzeniem placu zabaw w Smolance, gmina Sępopol

Dz. 921 R. 92109 § 605

98 966,00 1 830,00 97 136,00 0,00 0,00

38 666,00 1 830,00 36 836,00 0,00 0,00

60 300,00 0,00 60 300,00 0,00 0,00 97 136,00 36 836,00 30 000,00 0,00 6 836,00 60 300,00 0,00 0,00 60 300,00

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Sępopolu Dz. 926 392 310,00 153 110,00 3 660,00 R. 92601 § 605 388 650,00 0,00 0,00 1 260 006,52 3 660,00 149 450,00 0,00 0,00 188 977,12

239 200,00 0,00 239 200,00 0,00 0,00 1 071 029,40 388 650,00 149 450,00 140 000,00 0,00 9 450,00 239 200,00 239 200,00 0,00 0,00

x

431 739,23

60 703,90

0,00

0,00

60 703,90

371 035,33

0,00

0,00

371035,33

Szkoła wiejska - niczym miejska Dz. 853 579 851,37 158 212,00 R. 85395 263 067,76 158 571,61 0,00

86 977,71 23 731,80 39 460,17 23 785,74 0,00

492 873,66 134 480,20 223 607,59 134 785,87 0,00 263 067,76 39 460,17 0,00 0,00 39 460,17 223 607,59 0,00 0,00
223607,59

Przedszkole bliżej dziecka Dz. 853 680 155,15 511 483,68 R 85395 168 671,47 0,00 0,00 3 796 481,52

101 999,41 80 755,68

578 155,74 430 728,00 168 671,47 21 243,73 0,00 0,00 21 243,73 147 427,74 0,00 0,00
147427,74

x

21 243,73 147 427,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1 187686,12 2 608795,40

1 785 871,23

569 620,90

480 000,00

0,00

89 620,90

1 216250,33

784 915,00

0,00

431335,33

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym), ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne.

Załącznik nr 5 do uchwały nr III/10/10 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 grudnia 2010 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. w zł
z tego: Dział Rozdział § Nazwa Dochody dotacje ogółem 5 46 554,00 46 554,00 Wydatki ogółem (7+11) 6 46 554,00 46 554,00 w tym: Wydatki bieżące 7 46 554,00 46 554,00 wynagrodzenia 8 36 764,00 36 764,00 pochodne od wynagrodzeń 9 6 484,00 6 484,00 świadczenia społeczne 10 Wydatki majątkowe 11 Dochody związane z realizacją zadań zleconych 12 430,00 430,00 430,00 46 554,00 33 000,00 3 764,00 5 584,00 900,00 3 306,00 33 000,00 3 764,00 5 584,00 900,00 3 306,00 33 000,00 3 764,00 5 584,00 900,00

1 750

2

3

75011 0690 2010 4010 4040 4110 4120 4210

751

75101

2010 4010 4110

4 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wpływy z tytułu opłat za udzielenie informacji Dotacja celowa z budżetu państwa Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia

1 160,00

1 160,00

1 160,00

650,00

114,00

-

-

-

1 160,00

1 160,00

1 160,00

650,00

114,00

-

-

-

1 160,00 650,00 98,00 650,00 98,00 650,00 98,00

4120 4210 852

85212

0980

2010 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4370 4410 4440 4700

85213

2010 4130 OGÓŁEM

społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacja celowa z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne Składki na ubezpieczenia zdrowotne

16,00 396,00 2 897 408,00 2 897 408,00

16,00 396,00 2 897 408,00 49 761,00

16,00

8 827,00

2 787 890,00

-

30 002,00

2 874 113,00

2 874 113,00

2 874 113,00

49 761,00

8 827,00

2 787 890,00

-

30 002,00

30 002,00

2 874 113,00 2 787 890,00 45 874,00 3 887,00 7 608,00 1 219,00 5 000,00 17 915,00 1 000,00 100,00 2 620,00 1 000,00 2 787 890,00 45 874,00 3 887,00 7 608,00 1 219,00 5 000,00 17 915,00 1 000,00 100,00 2 620,00 1 000,00 45 874,00 3 887,00 7 608,00 1 219,00 2 787 890,00

23 295,00

23 295,00

23 295,00

-

-

-

-

-

23 295,00 23 295,00 2 945 122,00 2 945 122,00 23 295,00 2 945 122,00 87 175,00 15 425,00 2 787 890,00 30 432,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr III/10/10 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 grudnia 2010 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. w złotych
Dział 1 600 Rozdział 2 60014 2320 § 3 Nazwa 4 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bartoszyckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1394N Witki Sępopol - Dzietrzychowo Gierkiny Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin Dotacja celowa dla samorządu województwa na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Dotacja celowa przekazana gminie na zwrot wydatków na przedszkole OGÓŁEM Dochody ogółem 5 63 600 63 600 63 600 Wydatki ogółem (7+11) 6 83 600 83 600 Wydatki bieżące 7 83 600 83 600 wynagrodzenia 8 z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń 9 dotacje 10 20 000 20 000 Wydatki majątkowe 11 -

2710

20 000

20 000

20 000

4210 4270 4300 750 75023 2330 801 80104 2310

36 600 22 000 5 000 1 000 1 000 1 000 23 000 23 000 23 000 63 600 107 600

36 600 22 000 5 000 1 000 1 000 1 000 23 000 23 000 23 000 107 600 -

-

-

-

1 000 1 000 1 000 23 000 23 000 23 000 44 000

-

-

-

Załącznik nr 7 do uchwały nr III/10/10 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 grudnia 2010 r. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2011 r. - przychody i rozchody budżetu. w zł i gr
L.p. 1 1. 2. Treść 2 Planowane dochody Planowane wydatki Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) Finansowanie (Przychody - Rozchody) Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń Klasyfikacja § 3 Kwota Przewidywane wykonanie 2010 4 18 770 854,83 21 032 967,83 - 2 262 113,00 2 262 113,00 2 830 113,00 828 000,00 1 294 000,00 Plan 2011 r. 5 17 798 717,89 19 383 632,89 - 1 584 915,00 1 584 915,00 2 924 915,00 1 660 000,00 1 264 915,00

I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

§ 952 § 952 § 903 § 951 § 941 do 944 § 957 § 911 § 931 § 955 § 992 § 992 § 963 § 991 § 994 § 982 § 971 § 995

708 113,00 568 000,00 108 000,00 460 000,00

1 340 000,00 186 000,00 460 000,00 694 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr III/10/10 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 grudnia 2010 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżety jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r. w złotych
Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania/podmiotu 1 2 3 4 5 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania i remontów bieżących 1m² administrowanych mieszkań 1. 700 70001 2650 8262,36 m² x 19,00 zł Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów wywozu nieczystości 2. 700 70001 2650 stałych (w tym: z terenu cmentarza) 100 t x 276,50 zł Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania dróg ( w tym: oczyszczania, odśnieżania, utrzymania zieleni) 3. 700 70001 2650 800 godz. x 50,00 zł Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka oraz na utrzymanie 4. 921 92109 2480 świetlic wiejskich Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na 5. 921 92116 2480 wykonywanie zadań z zakresu biblioteki publicznej Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej - dystrybucja 1. 852 85295 2830 żywności w ramach PEAD 2. 921 92120 2720 Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 3. 926 92601 2830 Utrzymanie i konserwacja stadionu miejskiego Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 4. 926 92605 2830 zakresie piłki nożnej Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 5. 926 92605 2830 zakresie tenisa stołowego Ogółem przedmiotowej 6 kwota dotacji podmiotowej 7 celowej 8

156 985

27 650

40 000

320 000 100 000

2 500 8 000 10 000 58 000 1 500 80 000

224 635

420 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 9 do uchwały nr III/10/10 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 grudnia 2010 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r. w złotych
Lp. 1 I. Wyszczególnienie 2 Samorządowe zakłady budżetowe z tego: 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - ciepłownictwo 2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu Ogółem Stan środków obrotowych na początek roku 3 12 879 - 109 588 122 467 12 879 ogółem 4 1 854 435 245 200 1 609 235 1 854 435 Przychody w tym: w tym: dotacje z budżetu*** § 2650 § 6210 5 6 7 224 635 224 635 224 635 224 635 224 635 224 635 Koszty ogółem 8 1 842 952 235 380 1 607 572 1 842 952 Stan środków w tym: obrotowych na wpłata do koniec roku budżetu 9 10 24 362 - 99 768 124 130 24 362

Załącznik nr 9a do uchwały nr III/10/10 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 grudnia 2010 r. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2011 r. w złotych
Lp. 1. I. Wyszczególnienie 2. Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego: rozdział 80101 Szkoły podstawowe rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Ogółem Plan dochodów 3. 7500 3500 4000 7500 Plan wydatków 4. 7500 3500 4000 7500

2880