AMWA¥ Ŵ C afacere de succes

Amway esLe una dlnLre cele mal marl companll de vânzarl dlrecLe dln lumeţ
care produce sl vlnde o gama varlaLa de produse de callLaLe dln dlferlLe domenllť
nuLrlLleţ sanaLaLeţ ingrl[lre personala sl ingrl[lre a loculnLelŦ
AlLlcor (wwwŦalLlcorŦcom) esLe companlaŴmama ce lnclude Amway CorpŦţ
CulxLar lncŦ sl Access 8uslness Croup LLCŦ Cu sedlul in Adaţ Mlchlganţ SuAţ AlLlcor
sl flllalele saleţ cunoscuLe sub numele de Amwayţ ofera produseţ oporLunlLaLl de
afacerlţ servlcll de producLle sl loglsLlca in pesLe 80 de Larl sl LerlLorll dln inLreaga
lumeŦ
ln cel mal recenL an flscalţ AlLlcor a raporLaL o clfra globala de vânzarl de 6ţ4
mlllarde de dolarlŦ Ma[orlLaLea produselor au fosL creaLe sl produse de AmwayŦ Þe
numeroase pleLeţ Amway ofera sl caLaloage care lnclud produse ce poarLa marca
Amway dar sl alLe pesLe 200 de produse de callLaLeŦ
ScurL lsLorlcť Amway Ŵ C poveste |ncarcata de trad|t|e s| reus|te
CorporaLla Amway a fosL fondaLa in 1939 in Adaţ Mlchlgan (SuA) de caLre !ay van
Andel sl 8lch uevosţ dol inLreprlnzaLorl care sŴau hoLarâL sa puna impreuna bazele
unel afacerlŦ
uesl unele dlnLre prlmele lor avenLurl in domenlul afacerllor au avuL succesţ
cea mal lmporLanLa lecLle a fosL invaLaLa de 8lch sl !ay când au devenlL
dlsLrlbulLorl lndependenLl al vlLamlnelor nu18lLl1LiZŦ Ll au inLeles foarLe repede
ca orlce persoana dlspusa sa munceasca puLea avea proprla afacere prln
lnLermedlul meLodel de markeLlng de vânzare dlrecLa de la om la omŦ Ll au creaL
Þlanul de vânzarl sl markeLlng al Amway sl au oferlL sl alLora sansa de aŴsl crea
proprla afacere bazaLa pe o anumlLa llnle de produseŦ 1oLul a incepuL cu un
produs in prezenL numlL LŦCŦCŦ (Llquld Crganlc CleanerŴueLergenL Llchld Crganlc)Ŧ
Þrlmele locaLll de producLle au fosL subsolurlle loculnLelor proprllţ cu LoaLe
acesLea in prlmul an de afacereţ vânzarlle Amway reprezenLau pesLe [umaLaLe de
mlllon de dolarlŦ
Afacerea a crescuL in anll ƌ60Ŧ La sfârslLul decenlululţ companla oferea pesLe
200 de produseţ avea pesLe 700 de anga[aLl sl pesLe 100Ŧ000 de persoane dln SuA
sl Canada isl desfasurau afacerea Amway ca lnLreprlnzaLorl ÞrlvaLl AuLorlzaLlŦ
ÞenLru a se adapLa acesLel cresLerlţ Amway a creaL lnslgna ulsLrlbulLorulul ulrecL
sl a creaL mal mulLe sapunurl sl deLergenLl de callLaLeŦ
ln anll ƌ70 companla a conLlnuaL sa creascaŦ LocaLllle Amway dln Ada sŴa
dezvolLaL sl au devenlL un adevaraL orasţ cu proprlul sau generaLor de
elecLrlclLaLeţ slsLem de epurare a apel sl locaLle de reclclareŦ Llnla de produse sŴa
exLlns sl eaţ adaugânduŴse produsele nu18lLl1L sl o llnle de produse de caLalog
care lncludea marcl lmporLanLeŦ Amway a decls sa deschlda cea deŴa doua flllala
lnLernaLlonala in AusLralla ţ urmaLa de cele dln Marea 8rlLanleţ Pong kong sl
Cermanla Ŧ
ln anll ƌ80ţ Amway a prlmlL Þremlul CrganlzaLlel naLlunllor unlLe penLru
Medlu sl a sponsorlzaL o expedlLle la Þolul nordŦ Amway slŴa deschls noua fabrlca
de produse cosmeLlce in Ada Ŧ ln domenlul exLlnderll llnlllor de produseţ Amway a
lnLrodus o noua caLegorle odaLa cu lansarea SlsLemulul Amway de LraLare a apelŦ
Mal mulLe flllale au fosL deschlse in Luropaţ Asla sl Amerlca de SudŦ
urmaLoarea generaLle a famlllllor van Andel sl uevos au preluaL
conducerea in anll ƌ90ţ sl LoL aLuncl a fosL creaL Conslllul pollLlcll companlel (Þollcy
8oard)Ŧ SLeve van Andel sl ulck uevos au urmaL parlnLllor lor la conducerea
companlel ca ÞresedlnLe LxecuLlv sl respecLlv ÞresedlnLeŦ
ln noul secolţ Amway conLlnua sa creasca sl sa isl dezvolLe gamele de
produse de vârfţ lncluslv revoluLlonarul slsLem de LraLare a apel numlL eSprlngŦ
LxLlnderea lnLernaLlonala conLlnua lar afacerea Amway se desfasoara in prezenL
in pesLe 80 de sLaLe sl LerlLorll lncluslv Chlnaţ Luropa de LsL sl 8usla prln
lnLermedlul a pesLe 3 mllloane de lnLreprlnzaLorl ÞrlvaLl AuLorlzaLlŦ

ÞCk1CICLIUL AMWA¥
vasLul porLofollu de produse al companlel Amway acopera un secLor foarLe
larg al nevollor consumaLorllorţ oferlnd soluLll penLru lngrl[lrea Lenululţ produse
penLru machla[ţ sanaLaLeţ nuLrlLle sl produse penLru lngrl[lre personala sau
lngrl[lrea loculnLelŦ
IkUMUSL1L
A81lS18? esLe una dlnLre prlmele clncl companll de presLlglu dln lume ln
domenlul produselor cosmeLlce sl penLru lngrl[lrea Lenulul *
*Conform unul sLudlu reallzaL ln 2003 de LuromonlLor lnLernaLlonal asupra
clfrelor globale de vanzarlŦ
LŦ lunkPCuSL8 o gama de produse profeslonale penLru machla[ţ creaL de un
makeŴup arLlsLť Lddle lunkhouserŦ
ÞA8luMu8l C llnle de parfumurl deoseblLeţ speclal creaLe penLru barbaLl sl
femelŦ ÞenLru barbaLl sunL dlsponlblle sub forma de Apa de LoaleLa sau LoLlune
dupa rasţ lar penLru femelţ Apa de parfumŦ
INGkIIIkL ÞLkSCNALA
C gama larga de produse penLru o lngrl[lre compleLa a corpululŦ
SA1lnlCuLţ Þ8C1lCuL Ŵ lngrl[lrea parulul
CLlS1L8 Ŵ SlsLem de lngrl[lre orala
8Cu? SL8lLS Ŵ Þroduse penLru lngrl[lrea corpulul
ÞL1L8 lSLAnu Ŵ LoLlunl de pla[a
1CLSCMţ P?MM Ŵ Þroduse barbaLesLl penLru lngrl[lrea Lenulul
NU1kI1IL SI SANA1A1L
nu18lLl1L Ŵ LsLe una dlnLre cele mal cunoscuLe marcl de supllmenLe allmenLare
penLru adulLl sl copllŦ lngredlenLele produselor nu18lLl1L sunL obLlnuLe dln planLe
culLlvaLe ln cadrul proprlllor ferme organlce auLorlzaLeŦ
lCCCk Ŵ vasele penLru gaLlL lCook au la baza o Lehnologle care comblna meLodele
de gaLlL cu aburl sl fara graslmlţ menLlnand aromaţ culoarea sl conLlnuLul nuLrlLlv
al allmenLelorŦ
eSprlng Ŵ SlsLem de LraLare a apel care reduce semnlflcaLlv pesLe 100 de
conLamlnanLl dln apa de bauL sl lmbunaLaLesLe callLaLlle acesLela (gusLţ mlrosţ
clarlLaLe)Ŧ
Þ8CuuSL ALlMLn1A8L Ŵ o gama selecLa ce lncludeť cafeaţ cealţ pasLe lLallene sl
sosurl penLru pasLeţ ulel de masllne exLra vlrgln sl oLeL balsamlcŦ
INGkIIIkLA LCCUIN1LI
Cama Amway de produse penLru lngrl[lrea loculnLel va pune la dlspozlLle soluLll
penLru loculnLa sl auLomobllul dumneavoasLraŦ
SA8 Ŵ deLergenLl penLru rufe
LCC Ŵ produse penLru lngrl[lrea loculnLel
ulSP u8CÞS Ŵ deLergenLl penLru vase
Þroduse penLru lngrl[lrea auLomobllulul
Amway va pune la dlspozlLle porLofollul sau de pesLe 1000 de produse de cea mal
buna callLaLe!

Þlanul Amway de vânzárl ;l MarkeLlng se bazeazá pe echlllbrul dlnLre
vânzarea dlrecLá a produselor ;l a servlclllor cáLre Cllen(l ;l inscrlerea de nol lÞAţ
asLfel incâL sá vá dezvolLa(l proprla afacereŦ

1oaLá lumea cunoa;Le modul in care magazlnele i;l ob(ln proflLulť cumpárá
produse la pre( de vânzare en grosţ dupá care vând la un pre( mal mareŦ AceasLá
dlferen(á de pre(ţ adaosulţ reprezlnLá proflLul lorŦ SlLua(la noasLrá esLe slmllará Ŵ
câ;Llga(l adaosul penLru flecare produs pe care il vlnde(l cu amánunLulŦ uar
recompensele pe care vl le acordá Amway nu se sfâr;esc alclŦ

IÞA pot ob¡|ne prof|t |n tre| modur|ť
1Ŧ Adaosul comerclalť ma[orlLaLea produselor Amway genereazá un adaos de
aproxlmaLlv 30Ʒ aLuncl când sunL comerclallzaLe la pre(ul recomandaL de
vânzare cu amánunLulŦ 8lnein(elesţ ca orlce comerclanL cu amánunLulţ
puLe(l sá sLablll(l adaosul pe care il dorl(lŦ
2Ŧ 8onus de performan(á penLru volum personalť Amway il ráspláLe;Le pe lÞA
cu bonusurl calculaLe pe baza volumulul de vânzárl personaleŦ
3Ŧ 8onus de performan(á penLru volumul de grupŦ lÞA poL fl recompensa(l cu
bonusurl supllmenLare pe baza volumulul de vânzárl efecLuaLe de alLe
persoane pe care leŴau lnLrodus sau le indrumá in re(eaua AmwayŦ Ace;Ll
oamenl fac parLe dln ūllnla descendenLá de indrumare"Ŧ ÞlaLa acesLor
bonusurl supllmenLare nu afecLeazá bonusurlle pláLlLe cáLre cel ce fac parLe
dln llnla descendenLá de indrumareŦ
8ecompensele flnanclare sunL doar o parLe a beneflclllor pe care vl le aduce
oporLunlLaLea AmwayŦ Þe másurá ce un lÞA are mal mulL succesţ acesLula l se
acordá un nlvel superlor de recunoa;Lereţ care poaLe lnclude parLlclparea la
evenlmenLe moLlva(lonaleţ cáláLorll ;l semlnarll de afacerl organlzaLe in locurl
mlnunaLeŦ Þlanul nu recompenseazá pe nlmenl penLru slmplul fapL cá a indrumaL
alLe persoane Ŵ o afacere Amway de succes se bazeazá pe echlllbrul inLre vânzarea
de produse ;l indrumarea alLora sá procedeze la felŦ
vânzárlle dlrecLe reprezlnLá o lndusLrle de 101 mlllarde de dolarl anual in
inLreaga lumeŦ Amwayţ ca una dlnLre cele mal marl companll de vânzárl dlrecLe
dln lumeţ esLe un membru lmporLanL ;l acLlv al asocla(lllor de vânzárl dlrecLe dln
inLreaga lumeŦ
La sfâr;lLul anulul flscal 2006 Amway avea o clfrá de afacerl de aproxlmaLlv 6ţ3
mlllarde de dolarl ob(lnuLe prln lnLermedlul a pesLe 3 mllloane de lÞA in pesLe 80
de sLaLe ;l LerlLorll dln inLreaga lumeŦ
ln Luropaţ Amway ac(loneazá in 26 de (árlŦ
Þrlmul produs Amway a fosL ueLergenLul unlversal LCC`ţ un deLergenL
concenLraLţ blodegradabll care a deschls calea produselor concenLraLe oferlLe de
AmwayŦ nu18lLl1L` a fosL prlnLre prlmele márcl de supllmenLe allmenLareŦ

Belul Amway esLe sá a[uLe coplll dln inLreaga lumeŦ AsLfel cele 26 de flllale Amway
dln Luropa sus(ln unlCLlţ londul penLru Copll al Crganlza(lel na(lunllor unlLeţ
inca dln 2001Ŧ
Avanta[e|e oportun|tå¡|| Amway
O un plan de afacerl blne deflnlL
O uvsŦ conLrola(l modul de dezvolLare al afacerll
O llexlblllLaLe Ŵ fle un venlL supllmenLarţ fle o afacere fullŴLlme
O Þroduse de o inalLá callLaLe
O SaLlsfac(le garanLaLá 100Ʒ
O CosLurl scázuLeţ rlsc scázuL la demararea afacerll
O lárá sLocurl
O nu exlsLá o llmlLá mlnlmá de achlzl(lonare de produse
Iinzarea D|rectå |nseamnå comerc|a||zarea
produse|or ¡| serv|c|||or |n mod d|rect cåtre
consumator|ţ |ntrŴo man|erå persona|åţ |a
dom|c|||u| |or sau a| a|tor persoane sau |n a|te
|ocur| decit |oca¡|||e permanente de vinzare cu
amånuntu|Ŧ Iinzår||e d|recte se deru|eazå |n
mod ob|¡nu|t pr|n exp||ca¡|a sau demonstra¡|a
vinzåtor||orţ care oferå c||en¡||or toate deta||||e
despre produsu| respect|vŦ
lndusLrla vânzárllor dlrecLe se aflá inLrŴo cre;Lere
conLlnuáţ lar in anul 2003 a generaL o clfrá de
afacerl de aproape 100 mlllarde de dolarl in
inLreaga lumeŦ (Sursať ledera(la lnLerna(lonala a
Companlllor de vânzare ulrecLáţ SLaLlsLlcl
lnLerna(lonale 2003)Ŧ

O
O Avanta[e|e vinzår|| d|recte
O Spre deoseblre de loca(llle de vânzare claslceţ vânzarea dlrecLá presupune
comerclallzarea produselor ;l servlclllor dlrecL cáLre consumaLorlŦ ue regulá
vânzarea dlrecLá lmpllcá ;l expllcarea produselor precum ;l recomandárl
personallzaLeŦ
O vânzarea dlrecLá oferá cllen(llor poslblllLaLea de a vedeaţ LesLa ;l aprecla
produsul in Llmpul llberţ acasá sau cu prleLenllŦ produsele sunL apol llvraLe
dlrecL la adresa lndlcaLá de cllenLŦ
O Amway oferá LoLodaLá ;l oporLunlLaLea de a dezvolLa o afacere proprleţ de
a acumula nol cuno;Lln(eţ mal ales referlLor la produse ;l la Lehnlclle de
managemenL in afacerlŦ ÞroflLurlle lnLreprlnzáLorllor sunL dlrecL
propor(lonale cu volumul bunurllor comerclallzaLe cáLre cllen(ll flnall ;l
consLau dln adaosul comerclal ;l bonusurl pe baza volumulul de vânzárlŦ
lnLreprlnzáLorll lndependen(l nu reallzeazá proflLurl dln aLragerea de nol
parLenerl in afacereŦ
O 8eneflcllnd de un program de lucru flexlbllţ lnLreprlnzáLorll poL alege sá
lucreze cu [umáLaLe de normá pe lângá slu[ba cu norma inLreagáţ sau sá
Lransforme afacerea Amway inLrŴo verlLabllá carleráŦ
O ACID (Asoc|a¡|a Compan|||or de Iinzår| D|recte) sŴa const|tu|t |n |u||e
2002ţ |a 8ucure¡t|ţ |ar pr|nc|p|u| de bazå a| aceste| asoc|a¡|| este prote[area
dreptur||or consumator||or ¡| ap||carea norme|or de condu|tå |n or|ce
moment ¡| |a ce|e ma| |na|te n|ve|ur|Ŧ
O Membrll ACvu sunL Amway 8omânla MarkeLlng S8Lţ Avon CosmeLlcs
(8omanla) S8Lţ Colden neoŴLlfe ulamlLe lnLernaLlonal S8Lţ Capra nera by
ueesse of SwlLzerlandţ SC ZepLer lnLernaLlonal lmporL Ŵ LxporL 8omânla
S8LŦ
O ÞrlnLre oblecLlvele prlnclpale ale asocla(lel se numárá promovarea
comunlcárllţ cooperárll ;l a dlalogulul permanenL inLre ACvu ;l auLorlLá(lle
româneŤ popularlzarea concepLulul de vânzárl dlrecLe ;l expllcarea
meLodelorţ oblecLlvelorţ lmporLan(el economlce ;l a avanLa[elor vânzárll
dlrecLe penLru consumaLorlŤ efecLuarea unor schlmburl colecLlve ;l
lndlvlduale de experlen(á inLre membrll sálŦ

f°n ¾nn ¾¾ ¾° ¾¾½.½ .

.

¾  ° f .n–f° D n ¾€f ¾f n°¾n ¾ °¯  ¯f € f½ ¾ ½°f f€fn ¾ n ½ n ¾–¾nf °½ ¾ f¾ ° ° f–f ¯ °n ¯f n °f°€¾nf nff½fn€f– ff i°f  ¯f  f .f©f f½ ¾ f€¾n f ¾½ ¾ ¯f 9 °¯ f¾ ½ ¯f€ f¾nfff– nf °n ½ ¾ n ½ff¯fnf ¯f f¾f ½ ¾ ½ ¾ nff n¾n ¯f ½ ¾  °nfnff f ¾ ¾ .

½ff¯ff€¾€° ff ° ° f .n–f°%D% nf fIf° ° ¾n I¾  ° ½°fnf ¾ ffi¾f½°f ¯½ °f f  ° f€fn  ¾°  ° ½¯ f ° ° ¯ °f€fn ff¾nn ¾ n f¯f¯½f°f n f€¾ °fff n¾fni° f ° ¾ ° ½ ° °ff¯° -D@@¢"* f ° ¾€f ½ nfn ½ ¾f°f ¾½¾f¾f¯°n f¾nf½ ff f½½ff€fn ½° ° ¯ ¯  ¯f °– i°f  nf f¯f¯ fn f 9f° i°f¾¯f °–f¯f¾f€ ¾ff¾f°¾f f ¾n f ½½ff€fn  fff½ f°¯f° ½ ¾ @f °n ½n° ½ ¾ °½ °°¯ .

% –f°n.

 f°  – °n –f°n% 9¯ nf ½ n f€¾¾ ¾ n° ½½ nf fn ¾ f °½¯f° f€fn i°f ¯f ½ °f½ ¾ ©¯ff  ¯° f €fn ffn ¾n °f° f¾€i¾ n ° n¯½f°f€ f½ ¾  ½ ¾ f f½ ¾ f°–f©f¾½ ¾  ½ ¾f° °D ¾.

f°f f ¾ ¾€f¾ff€fn f¯fnf ° ½°f9ff 9 °f¾ f f½ffn ¾ n ¾ ¯ffn f°¾–°f¾ n ¾fn f¯f¯ ¾f½°¾ – ° nff °f° n¯½f°ffn°°f¾fn f¾nf nf ¯f ° f¾ f f¾f °°f fff¾ n½½¾f– ° f  nnf ¾¾ ¯ ½f ff½ ¾nf  nnf °f ½ ¾ ¾ f .

¾f¾½°¾f ½ f9- ¯f¾ f ¾n¾°f€f nf ½ ¾ n¾¯ n  ° f ° ¯ ° ° ° ½ ¾ ¯ff ° ¾°fnf – ffnf°¾f f¾ ¯¯f ff ff½  .f f f° °–°–¾ ¯f°f °f° ¯ff½¯9 ¯–f°f -f°D° ½ ° .f¯ €f f€¾ ¾n¾  °½f ¾f¾¯ nf  D¯ff f– ° f f€f¯If°° ¾ I¾f½ f n° n f °f° ¾f°nf€¾n f. °¾¾ f f f–i° ¾ ½ ¾ -D@@¾° ½ ¾ nff– nf °n f¯fn¯½f° ¯ff n¾¾f ¾n fn f f f€ff ° °f°ff °¾ff ¯ff n  °.

°¾½nn¯½f° %9n f %  If°° ¾n I¾f¯f½f°fn° n f n¯½f° nf9 ¾ ° n¾ ¾½ n9 ¾ ° °°¾ n ¯fn°°f¾fn f¾nf¾¾f ¾ –f¯  ½ ¾ i€ °n¾ °f¾¾ ¯ ff ff½ °¯ ½°– ° f° °f°ffn°°fff€fn f¯f¾ ¾€f¾ff °½ °  °½ ¾ ¾f ¾ °n¾.

D@ @@ ¾ °f ° ½¯ n°nn¯½f° ½ ¾– °¯ ° ¯ °½ ¾ n¾¯ n ¾½ °°–© f °& &.J If¾½€ ½ ¾ fn¯½f° ¯ffn½ f°¾ n€f f–f° n°¾¯f € ° ¾½ °°–© f ° ½ ¾ ½ °¯fnf© ¾f°ff ° ¾½ ¾ ½ °°–© ½ ¾°ff¾f °–© fn°  D.°f ½f ¾¾¾f½° ° ¯ f½ ¾ ¯f°  ° ½°f9ff  9@D.

D° ½f€¯ ¾ ¾½ nfn f ½ ° f f¾ € ¯ 9 ° f f¾° ¾½° ¾ €¯f ½f f f¾f° ½ff¾ f½ °€ ¯ ½f ½f€¯ -9- –f¯ff–f ½ ¾ ½ °°–© n¯½ ffn½ .°€¯°¾ ff° ¯°° °f°ff¾½f n€ – f f°f  D-D–f¯f ½ ¾ ½€ ¾°f ½ °¯fnf© n f ° ¯f ½f¾  °¾  9D.

 9 ¾ f f ¾½ °°–© f ° -D@@-@@ -D@@ ¾ °f ° n ¯fn°¾n ¯fn ¾½¯ ° f¯ °f ½ °f ¾n½ °– ° ½ ¾ -D@@¾° ° °½f° nf °nf ½½€ ¯ –f°n ff . .D 9@..@-.D °–© f½f @ ¾ ¯ °–© ff 9 ¾ ½ °°–© fn½ 9@- ° ½f©f @.

 If¾ ½ °–f.

-@ –f¯f¾ nfn °n nf€ f n f ½f¾ f ° ¾ ¾¾½ °½f¾  ¯f¾° f–°¾ f¾f¯n -.ff ff °– nf n¯ °f¯  –fnf ¾€ff–f¾¯ ¯ °°f° f¯f nf f¾n°°° ff¯ °  ½°– ¾ ¯ ff ff½ nf n ¾ ¯°€nf½ ¾  n°f¯°f° °f½f f¾¯ °ff ¾ nff fn ¾ f%–¾ ¯¾ nff % 9D.

D-@ f¯f¯f ½ ¾ ½ °°–© fn° f½° f ¾½ ¾ ½ °n°f¾f¯ ¯° ff¾f   – °½ °€ .

 ½ ¾ ½ °°–© fn° 9  – °½ °f¾ 9 ¾ ½ °°–© ff¯ ¯ff½° f ¾½ ½€¾f ½ ¾ ½ ¾ n f¯f °fnff " 9f°¯f Ii°mÂ.f °–¾ f fm½ n ° i°f f nmf½ ¾ Âf¾ nnm .

 °Â °¾n f °9 f¾€  °ni¾mm f½½ff€fn  @fm¯ fn°f ¯  °nf ¯f–f°  Â °½€ n¯½mm ½ ¾ f½ i°f °–¾ ½mnf i° f°½ ¯f¯f n f¾m € °m ½ f f¾ ½ °m½€ ff°f¾m ¾ ¾¯fm ni–ff f¾½ °€ nf ½ ¾½ nf  ° nf¯m°° f n¯½ °¾ ½ nf fn m¯f°¾ ¾€i ¾nfn  .

9½ ° ½€ ° ¯   f¾n¯ nf ¯f©f f½ ¾ ¯f– ° fm°f f¾ f½¯f f°nni° ¾°n¯ nff f½ n¯f° f i°f nf¯m°° °  ° ¾ nfn n¯ nf°nf¯m°° ½ ¾m¾f f f¾½ nf     °¾ ½ €¯f°m½ °¯½ ¾°f ¯f m¾½m  ½ 9 n °¾nfnf ½ ff¯ i°m½ ¾°f  °¾ ½ €¯f°m½ °¯ –½ 9½€ n¯½ °¾fn °¾¾½¯ °f ½ ff¯ i°m € nf f ½ ¾f° ½ nf f° ¾¾f  ° ¯m ° ff¯f n  f¯ °€fn½f ° °f ¾n ° °m  ° ¯f # 9fffn ¾ °¾¾½¯ °f °f€ n fm °¾ ½m nm n n €fn½f °°f ¾n ° °m  ° ¯f  n¯½ °¾ €°f°nf ¾° f½f f ° €n½ nf f n ½°f f¯f 9 ¯m¾mn °9f ¯f¯¾nn ¾ fn ¾f¾ fn m°° ¾½  n°f  nf ½f °n ½fn½f ff °¯ ° ¯f°f nmm¾ ¯°f f€fn –f°f  °n ¯°°f 9f°° n¯½ °¾ fm½ °¯ °½ °¾¯½€f½nmf ° ¯f f ½ ¾f° f€fn ¯f ¾nn ¾¾ f fm½ n  ° i°f f ½ ¾  ° ¯f fff¾m½n f€  Ii°m  n ½ °m° ¾ ¯f  ff°f °  ° f–f¯ ¯f nf°f ° n ¯f¯fn¯½f° i°m n °¯ ¾ °¯ ¯ ¯½f°Âfnff¾nf i°m n °  ° f–f¯ f¾€iÂf°€¾nf¯ff fn€m f€fn f½¯f ¯f  f ° ½°° ¯ f½ ¾ ¯f° 9 °½ ¾ ¾f   ° ° f–f¯ °½f ¯ffn° fm ° m 9¯½ ¾¯ff€¾ – °° ¾f.

 ° – ° n°n °f  –f f nf f ¾n¾nf f½ ¾ n°n °f €  ¯f -D@@f€¾½° ½¯ ¯mn ¾½¯ ° f¯ °f  .

B ¯f ¾ ¾mf© n½ ° ° f–f¯ ¾€ n  €f ¯f °½f¾¾°D-.

 ° ½ °.

½f–f°f -f°D°  °nf ° f°f© ½°m¯f O O O O O O O O D°½f° f€fn ° €° ¾ n°f¯  f ff€fn  f € ° °¾½¯ °f € f€fn € ¯ 9 ¾  °fmnff f¾€fn –ff°fm .

¾¾nm ¾n¾nmf ¯ff ff€fn mm¾n - ¾m¯m¯°¯m fn°f ½ ¾ Ii°f f nm °¾ f¯°mn¯ nff f ½ ¾ ¾ n °¯  nnm n°¾¯f  ° ¯f° m½ ¾°fm f ¯n¾fff½ ¾f° ¾f °f n ninf ½ ¯f° ° i°f n f¯m°° Ii°m  n ¾  fm ° ¯ °½° ½nff¾f ¯°¾ff i°m nf € mn °f f ¾½ ½ ¾ ¾½ n ° ¾fi°m n ¾ f€m ° n   n°°m f °f°f– ° fn€m f€fn f½f½ ¯f  f °  ° f–f¯ %¾f ff° °f°fff .

¯½f° Ii°f nm f¾n ° °f°f % O O O  f°f© i°m n ½ ¾  nf i°f nf¾n i°f f nm½ ¾½° n¯ nff f½ ¾ ¾ n nnm n°¾¯f  –m i°f f nm¯½nm ½nf f½ ¾ ½ n¯Â n¯f° m ½ ¾°ff .

O O O Ii°f f nm€ mn °½¾ f f f f ¾fÂf½ nf ½ ¾ °¯½ fnf¾m¾fn½ ° ½ ¾ ¾°f½f  nff ¾f° nfm n ° ¯f€ m fm½°f f f ff€fn ½½  ffn¯f°n°Â° ¯ff ¾ € f½ ¾ Âf °n  ¯f°f– ¯ ° °f€fn 9€ ° ½°m¾° n ½½°f n¯ °n¯ nff nm n °€°f n°¾f °f f¾n¯ nf °¾½ ff¯ i°m ° ½°m° ½ ° °° f fm½€ °ff– f ° ½f °  °f€fn  ° €n° °½–f¯ n€  ° ½°m½f – ¾m n n©¯mf °¯m½ i°–m¾© fn°¯f ° f–m ¾f¾m f°¾€¯ f€fn f¯f ° f mnf m .

I%¾nff.

¯½f° Ii°m n %¾ fn°¾ °  f n  f½°n½ fmffn ¾ f¾nf ¾ ½ ©f f ½n°¾¯fÂf½nf f°¯ n° m °n ¯¯ °Âfn ¯f °f °  . ¯ .

I¾°¯f¯i°f.f °– °.

¾¯ n¾ %¯f°f% °- € f¯ ° °f°f .

f½f- f  ¾¾ € f° .

 ½ ° °f°f¯½ ½¯i°f  9°  n ½°n½f f f¾nf ¾ °¯mm½¯f f n¯°nm n½ mÂf f–½ ¯f° ° ° .

IÂfm ¯i° ½½ff fn°n ½ i°m n  ½nf f ¯   n ¯½f° n°¯n Âfff°f© i°m n ½ °n°¾¯f € nf f°¾n¯ n n  ° f  ½ °m ° ¯ ¯ ¾m O O O .