4ν ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙ΢ΜΑ

ΟΡΙΑ-΢ΤΝΔΥΔΙΑ
ΘΕΜΑ 1Ο
Α. α) Πόηε κηα ζπλάξηεζε f :  

ιέγεηαη ζπλερήο ζην x0   θαη πόηε ζπλερήο;

β) Να δηαηππώζεηε ην ζεώξεκα Bolzano θαη λα δνζεί ε γεωκεηξηθή εξκελεία ηνπ.
γ) Να δηαηππώζεηε ην θξηηήξην παξεκβνιήο.
Β. Να δηαηππώζεηε θαη λα απνδείμεηε ην ζεώξεκα ελδηακέζωλ ηηκώλ.
Γ. ΢ωζηό ή Λάζνο;
i.

Αλ lim f  x   , ηόηε lim f  x0  h  

ii.

Αλ ε f είλαη ζπλερήο ζην ζεκείν x0  0 , ηόηε lim f  x0 h   f  x0  .

iii.

Αλ lim f  x   0 , ηόηε f  x   0 γηα θάζε ζεκείν x ηνπ πεδίνπ νξηζκνύ ηεο

x  x0

h 0

θαη αληίζηξνθα.
h 1

x  x0

f.
iv.

Αλ f :  

θαη  a, x0    x0 ,     , ηόηε γηα λα ππάξρεη ην lim f  x 
x  x0

πξέπεη θαη αξθεί λα ππάξρνπλ ηα lim f  x  θαη lim f  x  θαη λα είλαη ίζα.
x  x0

x  x0

v.

Αλ f  x   g  x  γηα θάζε x θνληά ζην x0, ηόηε lim f  x   lim g  x  .

vi.

Ιζρύεη όηη lim  f  x   g  x   lim f  x   lim g  x  .
x  x0
x  x0
x  x0

vii.

Αλ lim f  x   0 , ηόηε lim

viii.

Ιζρύεη όηη lim

ix.
x.
xi.

x  x0

x  x0

x  x0

 x

1
  ή  .
f  x

 x  1

 0.
x 0
x
x
Αλ κηα ζπλάξηεζε είλαη ζπλερήο ζε έλα θιεηζηό δηάζηεκα, ηόηε ε f παίξλεη
ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή.
Αλ κηα ζπλάξηεζε δελ κεδελίδεηαη ζε θαλέλα ζεκείν x ελόο δηαζηήκαηνο Γ,
ηόηε ε ζπλάξηεζε απηή δηαηεξεί ζηαζεξό πξόζεκν ζην Γ.
Αλ ε f είλαη γλεζίωο θζίλνπζα ζην    a,   , lim f  x    θαη
x 0

 1 θαη lim

x a

lim f  x    , ηόηε f      ,   .

x 

xii.

x  x0

Αλ lim f  x0  h   f  x0  , ηόηε ε f είλαη ζπλερήο ζην x0 .
h 0

ΘΕΜΑ 2Ο
Γίλεηαη

ζπλερήο

ζπλάξηεζε

f:

γηα

ηελ

νπνία

ηζρύεη

όηη

xf  x   2 x  3x  x γηα θάζε x  .
4

a) Να βξείηε ηελ ηηκή f  0  .
b) Να βξείηε ην lim f  x  .
x 

c) Να απνδείμεηε όηη ε εμίζωζε f  x   0 έρεη κηα ηνπιάρηζηνλ ζεηηθή ξίδα.

ΘΕΜΑ 3Ο
Γίλεηαη ζπλερήο ζπλάξηεζε f :

γηα ηελ νπνία ηζρύεη lim
x 1

f  x  2
 5 θαη ε
x 1

γξαθηθή ηεο παξάζηαζε ηέκλεη ηνλ άμνλα y’y ζην ζεκείν Μ(0,3).
a) Να βξείηε ηελ ηηκή f 1 .
b) Να απνδείμεηε όηη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηωλ ζπλαξηήζεωλ f  x  θαη

g  x   x 2  1 έρνπλ έλα ηνπιάρηζηνλ θνηλό ζεκείν κε ηεηκεκέλε x0   0,1 .
f  x   x2  x
c) Να ππνινγίζεηε ην όξην: lim
.
x 1
x2 1

ΘΕΜΑ 4Ο
Γίλεηαη κηγαδηθόο αξηζκόο z  i θαη ζπλάξηεζε f :
αύμνπζα, γηα ηελ νπνία ηζρύεη όηη:

ζπλερήο θαη γλεζίωο

z  i f  x   iz  1 f 1  x   z  i  iz  1 γηα θάζε x  .
a) Να απνδείμεηε όηη z  i  iz  1 .
b) Να απνδείμεηε όηη ν αξηζκόο z είλαη πξαγκαηηθόο.
1
c) Να βξείηε ηελ ηηκή f   .
2
d) Να ιύζεηε ηελ αλίζωζε f 8 x 2   1 .

e) Να απνδείμεηε όηη ε εμίζωζε xf  x   1  2 x έρεη κηα ηνπιάρηζηνλ ιύζε.

Δπηκέιεηα ζεκάηωλ
΢πίζα Δηξήλε