RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 5A
Masa

: 1020 hingga 1050 pagi (30 minit)

Tarikh / Hari

: 22 Ogos 2011 / Isnin

Bilangan pelajar : 20 orang
Tema

: Unit 8 : Pertanian

Tajuk

: Buah Seribu Khasiat

Subtajuk

: Buah Naga Buah Istimewa

Fokus utama

: 6.6 Aras 1(i)

Mengumpul maklumat dari bahan yang dibaca untuk
membuat ramalan.
Fokus sampingan : 9.1 Aras 1(i)
Mengeja dan menulis perkataan dan frasa yang dibacakan.
Hasil Pembelajaran

:

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid akan dapat;
1. Menjawab dengan betul 3 soalan pemahaman yang dikemukakan

berdasarkan teks.
2. Mengeja dan menulis perkataan dan frasa yang dicetak berwarna yang
terdapat dalam teks dengan betul.
3. Mengumpulkan maklumat tentang tanaman lain yang mempuyai khasiat
yang tersendiri menggunakan peta pengurusan grafik.
Sistem Bahasa;
1. Tatabahasa

: Kata keterangan, tanda baca, ayat aktif dan ayat pasif,.

2. Kosa kata

: Dikomersialkan, kolestrol

Pengisian Kurikulum;

1. Ilmu

: Sains, Kajian Tempatan

2. Nilai

: Kerajinan, Berdikari, kerjasam

3. KBKK

: Kemahiran berfikir : merumus, menganalisis, meramal,

menjana idea
Bahan bantu belajar

: buah naga, kad gambar, buku teks, lembaran kerja.

Pengetahuan sedia ada : murid pernah melihat dan makan buah naga.
Pendekatan pengajaran: Pendekatan Tematik
 Tema yang sama diberikan dan dibincangkan oleh
murid-murid dalam kumpulan pelbagai kebolehan
 Selepas perbincangan, dapatan hendaklah dibentangkan
oleh wakil kumpulan masing-masing dalam kelas.
 Membuat rumusan hasil perbincangan
Fasa

Isi Pelajaran

Aktiviti pengajaran dan
pembelajaran

Permulaan/
Mencungkil
idea

- Meneka objek
yang
terkandung
dalam kotak
misteri

- Guru meminta wakil murid
tampil ke hadapan untuk
memegang tanpa melihat lalu
meneka objek yang
terkandung dalam kotak
misteri .

(3 minit)

- Pembayang
kepada objek
misteri
(pantun 4
kerat)
(Rujuk
lampiran 1)

Menstruktu
r/
Menstruktu
r semula

- Bersoal jawab
tentang buah
naga

- Sebelum mereka meneka
objek berkenaan, guru
membacakan serangkap
pantun sebagai pembayang
kepada objek tersebut.
- Guru
menunjukkan/menayangkan
objek yang terkandung dalam
kotak misteri (buah naga)

Nota
Nilai;
-berani
mencuba
-yakin

BBB;
-kotak misteri
KBKK;
-menjana idea

- Guru bersoal jawab dengan
murid tentang pengetahuan
murid mengenai buah naga.

Nilai;

- Guru menunjukkan isi buah
naga kepada murid.

-yakin

-berdikari

(12 minit)

(merah/putih)
- Membaca
dan
memahami
teks “Buah
Naga Buah
Istimewa”
(Rujuk buku
teks halaman
100-101)

- Guru meminta murid

membuka buku teks halaman
100-101. Murid dikehendaki
membaca petikan secara
individu dan kelas.
- Guru meminta murid
mengenal pasti perkataan dan
frasa yang dicetak berwarna
dalam teks. Murid dikehendaki
mengeja dan meyebut
perkataan/frasa tersebut.
- Guru membacakan soalan lalu

- Menjawab
soalan
pemahaman.

BBB;
-buah naga
-buku teks

KBKK;
-menjana idea
-menganalisis

memanggil wakil murid untuk
menjawab soalan pemahaman
yang dikemukakan secara
lisan.

(Rujuk buku
teks halaman
101)
Aplikasi
idea
(12 minit)

- Aktiviti
berkumpulan
(perbincanga
n kumpulan)
(Rujuk
lampiran 2 )

- Guru meminta murid membina
kumpulan kecil (1 kumpulan 45 orang)
- Setiap kumpulan diedarkan

dengan 1 kad manila
(pengurusan grafik). Murid
dikehendaki berbincang dan
melengkapkan peta
pengurusan grafik tentang
kegunaan dan khasiat
pokok/buah yang terdapat di
dalam edaran kad manila.

- Pembentanga
n hasil
perbincangan
- Setiap wakil kumpulan diminta
.
tampil untuk membentangkan
hasil perbincangan mereka.

Nilai;
-kerjasama
dalam
kumpulan
-tekun
BBB;
-pengurusan
grafik
KBKK;
-menjana idea
-meramal

- Guru memberikan pendapat
tentang hasil perbincangan
murid dalam kumpulan.
Refleksi/
Penutup

- Kad gambar

tentang

- Guru menunjukkan beberapa

contoh kad gambar pokok

Nilai;

(3 minit)

contoh buahbuahan yang
mempunyai
khasiat
tersendiri.
(Rujuk
lampiran 3)
- Edaran kertas
lembaran
kerja

/buah-buahan yang
mempunyai kegunaan dan
khasiat yang tersendiri.

-tekun
-yakin
BBB;
-kad gambar

- Guru mengedarkan kertas
lembaran kerja kepada setiap
murid untuk disiapkan di
rumah dan perlu dihantar
keesokkan harinya.

KBKK;
menginteprest
asi gambar

(Rujuk
lampiran 4)

REFLEKSI GURU
_________________________________________________________________________________
________
_________________________________________________________________________________
________
_________________________________________________________________________________
________
_________________________________________________________________________________
________
_________________________________________________________________________________
________
_________________________________________________________________________________
________

_________________________________________________________________________________
________
_________________________________________________________________________________
________
_________________________________________________________________________________
________
_________________________________________________________________________________
________
_________________________________________________________________________________
________

LAMPIRAN:
1. LAMPIRAN 1
Pergi ke sekolah berjalan kaki,
Sampai di kelas terus
mentelaah;
Badanku merah seakan berduri,
Isiku putih dan ada juga

2. LAMPIRAN 2

Sabut/tempurung
;

Buah;

Nama pokok: ____________
Batang;

3. LAMPIRAN 3
Contoh kad gambar

Daun;

4. LAMPIRAN 4
BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

Nama
: _____________________________________
____________________

Kelas

:

Arahan
: Bina ayat penyata yang mudah menggunakan perkataanperkataan yang disenaraikan di bawah.

1. tanam
______________________________________________________________________________
_______
______________________________________________________________________________
_______

2. organik
______________________________________________________________________________
_______
______________________________________________________________________________
_______

3. unik
______________________________________________________________________________
_______
______________________________________________________________________________
_______

4. kolesterol
______________________________________________________________________________
_______
______________________________________________________________________________
_______

5. tempatan

______________________________________________________________________________
_______
______________________________________________________________________________
_______
******SELAMAT MENJAWAB SOALAN******
ULASAN GURU PENILAI 1:

Nama guru : ……………………………………….………………..
Tandatangan

: ………………………………………………………….

ULASAN GURU PENILAI 2 :

Nama guru : ……………………………………….………………..
Tandatangan

: ………………………………………………………….