UCHWAŁA NR XI/57/11

RADY GMINY ZAPOLICE
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz 
zwolnień od tego podatku. 
Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  8 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1551; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984,  Nr  153,  poz.  1271,  Nr  214,  poz.  1806,  z 2003  r.  Nr  80,  poz.  717,  Nr  162,  poz.  1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 
157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. 
Nr  21,  poz.  113,  Nr  117,  poz.  679,  Nr  134,  poz.  777)  i art.  10  ust.  1 i  2 ustawy  z dnia  12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, 
poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, 
Nr  171,  poz.  1016),  obwieszczenia  Ministra  Finansów  z dnia  19  października  2011  r. 
w sprawie  górnych  stawek  kwotowych  podatków  i opłat  lokalnych  w 2012  r.  (M.P.  Nr  95, 
poz. 61), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek 
podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 962) Rada 
Gminy Zapolice uchwala, co następuje: 
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych: 
1) zgodnie z załącznik nr 1 do niniejszej uchwały od: 
a) samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony 
i poniżej 12 ton, 
b) ciągnika  siodłowego  i balastowego  przystosowanego  do  używania  łącznie  z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 
12 ton, 
c) przyczepy  i naczepy,  które  łącznie  z pojazdem  silnikowym  posiadają  dopuszczalną 
masę  całkowitą  od  7 ton  i poniżej  12  ton,  z wyjątkiem  związanych  wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, 
d) autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia; 
2) zgodnie  z załącznikiem  nr  2 do  niniejszej  uchwały  od  samochodów  ciężarowych 
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton; 
3) zgodnie  z załącznikiem  nr  3 do  niniejszej  uchwały  od  ciągnika  siodłowego  lub 
balastowego  przystosowanego  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton; 
4) zgodnie  z załącznikiem  nr  4 do  niniejszej  uchwały  od  przyczepy  lub  naczepy,  które 
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 
niż12 ton, z wyjątkiem związanych  wyłącznie z działalnością  rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego. 

Id: YIZIX­VDOKJ­EANFT­ZPMQH­WVZIN. Podpisany

Strona 1

§ 2. Zwalnia  się  z podatku,  z wyjątkiem  środków,  o których  w art.  8 pkt  2,  4,  6 ustawy 
o podatkach  i opłatach  lokalnych,  środki  transportowe  wykorzystywane  przez  Gminę 
Zapolice do zadań publicznych. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 4. Traci moc uchwała nr XX/135/08 Rady Gminy w Zapolicach z dnia 12 listopada 2008 
r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych i zwolnień z tego podatku. 
§ 5. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  na  tablicy  informacyjnej,  stronie  internetowej  Urzędu 
Gminy w Zapolicach i w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie począwszy 
od roku podatkowego 2012. 
 
Przewodniczący Rady 
Gminy Zapolice 
Władysław Majewski

Id: YIZIX­VDOKJ­EANFT­ZPMQH­WVZIN. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/57/11
Rady Gminy Zapolice
z dnia 28 października 2011 r.
Tytuł 
 
Rodzaj środka transportu 

Stawka 
podatku 
w zł 


Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 3,5 tony do 
500 
5,5 tony włącznie 
powyżej 5,5 tony do 
700 
9 ton włącznie 
powyżej 9 ton 
850 
i poniżej 12 ton 
od 3,5 tony do 5,5 
500 
Ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub 
tony włącznie 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 
ton 
powyżej 5,5 tony do 
800 
9 ton włącznie 
powyżej 9 ton 
1 100 
i poniżej 12 ton 
Przyczepa lub naczepa, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton 
700 
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego 
o liczbie miejsc do 
1500 
Autobus, w zależności od liczby miejsc do siedzenia 
siedzenia mniejszej 
niż 30 
o liczbie miejsc do 
1 800 
siedzenia równej lub 
wyższej niż 30 

Id: YIZIX­VDOKJ­EANFT­ZPMQH­WVZIN. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/57/11
Rady Gminy Zapolice
z dnia 28 października 2011 r.
Tytuł 
 
Rodzaje środka transportu 


Samochód ciężarowy 
o dopuszczalnej masie całkowitej 
równej lub wyższej niż 12 ton 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) 
nie mniej niż 
mniej 
niż 

12 ton 
13 ton 
14 ton 
15 ton 

13 ton 
14ton 
15 ton 

12 ton 
17 ton 
19 ton 
21 ton 

17 ton 
19 ton 
21 ton 
23 
tony 
25ton 

23 tony 
25 ton 

Stawka podatku w zł 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  Inne systemy 
pneumatycznym lub zawieszeniem 
zawieszenia 
uznanym za równoważne 
osi jezdnych 


dwie osie 
800 
850 
850 
950 
900 
1 000 
950 
1 307 
trzy osie 
900 
1 000 
950 
1 050 
1 000 
1 100 
1 080 
1 180 
1 150 
1 150 

1 645 
1 645 

1 300 
1 350 
1 450 
1 750 
1 750 

1 350 
1 450 
1 726 
2 691 
2 691 

cztery osie i więcej 
12 ton 
25 ton 
27 ton 
29 ton 
31 ton 

25 ton 
27 ton 
29 ton 
31 ton 

Id: YIZIX­VDOKJ­EANFT­ZPMQH­WVZIN. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/57/11
Rady Gminy Zapolice
z dnia 28 października 2011 r.
Tytuł 
 
Rodzaj środka transportu 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
Stawka podatku w zł 
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik 
siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + 
przyczepa (w tonach) 
nie mniej niż 
mniej  Oś jezdna (osie jezdne)  Inne 
niż 
z zawieszeniem 
systemy 
pneumatycznym lub 
zawiesze
zawieszeniem uznanym  nia osi 
za równoważne 
jezdnych
 

Ciągnik siodłowy lub balastowy 
dwie osie 
przystosowany do używania łącznie 
12 ton 
18 ton 
1 000 
1 050 
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
18 ton 
25 ton 
1 050 
1 100 
masie całkowitej zespołu pojazdów równej 
25 ton 
31 ton 
1 100 
1 150 
lub wyższej niż 12 ton 
31 ton 
1 474 
2 080 
trzy osie i więcej 
12 ton 
36 ton 
1 301 
1 800 
36 ton 
1 798 
2 691 

Id: YIZIX­VDOKJ­EANFT­ZPMQH­WVZIN. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/57/11
Rady Gminy Zapolice
z dnia 28 października 2011 r.
Tytuł 
 
Rodzaj środka transportu 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa / przyczepa + pojazd 
silnikowy (w tonach) 
nie mniej niż 
mniej 
niż 


Przyczepa lub naczepa, która łącznie z pojazdem 
silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 


12 ton 
18 ton 
25 ton 
12 ton 
28 ton 
33 tony 
36 ton 
12 ton 
36 ton 

Id: YIZIX­VDOKJ­EANFT­ZPMQH­WVZIN. Podpisany

Stawka podatku w zł 

oś jezdna ( osie 
jezdne) 
z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem 
uznanym za 
równoważne 


jedna oś 
18 ton 
700 
25 ton 
800 
850 
dwie osie 
28 ton 
850 
33 
950 
tony 
36 ton 
1 000 
1 200 
trzy osie i więcej 
36 ton 
1 000 
1 150 

inne 
systemy 
zawiesz
enia osi 
jezdnyc


800 
850 
950 
950 
1 000 
1 350 
1 774 
1 100 
2 080 

Strona 1