UCHWAŁA NR XII/69/ 11 RADY GMINY ZADZIM z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8,art.40 ust.1,art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r., Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) i art.10, 11 i art.12 ust. 4 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm. Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r., Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016) i Obwieszczenia Ministra Finansów¹) z dnia 19 października 2011 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych obowiązujących w 2012 r. (M.P. z dnia 25 października 2011 r. Nr 95, poz. 961) i Obwieszczenia Ministra Finansów¹) z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. z dnia 25 października 2011 r. Nr 95, poz. 962). Rada Gminy w Zadzimiu uchwala co następuje : § 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.: 1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton; 2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton do równej lub wyższej niż 29 ton ze względu na liczbę osi , bez względu na rodzaj zawieszenia. Stawki podatku dla środków transportowych wyszczególnione w § 1, pkt 1 i 2 określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 3) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; 4) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton i powyżej 36 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ze względu na liczbę osi , bez względu na rodzaj zawieszenia. Stawki podatku dla środków transportowych wyszczególnione w § 1, pkt 3 i 4 określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu od 3,5 tony i poniżej 12 ton; 6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton włącznie do 40 ton i wyższej ze względu na liczę osi ,bez względu na rodzaj zawieszenia. Stawki podatku dla środków transportowych wyszczególnione w § 1, pkt 5 i 6 określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30; 8) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30. Stawki podatku dla środków transportowych wyszczególnione w § 1, pkt 7 i 8 określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. § 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych: 1) autobusy przeznaczone wyłącznie do dowozu dzieci do szkół;

Id: ESYAZ-DUNCX-VRAJS-QDYOR-TMJVF. Podpisany

Strona 1

2) pojazdy wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem pojazdów o których mowa w art. 8 pkt. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych; 3) samochody ciężarowe wykorzystywane do realizacji zadań w zakresie oświaty oraz zadań komunalnych z wyjątkiem pojazdów o których mowa w art. 8 pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych; 4) zwolnienia o których mowa w ust. 1-3 nie obejmują pojazdów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zadzim. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku od środków transportowych poczynając od roku podatkowego 2012.

Przewodniczący Rady Piotr Trybura

Id: ESYAZ-DUNCX-VRAJS-QDYOR-TMJVF. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/69/ 11 Rady Gminy Zadzim z dnia 27 października 2011 r. Stawki podatku od samochodów ciężarowych niezależnie od rodzaju zawieszenia

Stawka podatku a 2012r. (w złotych) L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie powyżej 9,0 ton i poniżej 12,00 ton od 12 ton włącznie i poniżej 15 ton od 15 ton włącznie i poniżej 19 ton od 19 ton włącznie i poniżej 25 ton od 25 ton włącznie i poniżej 29 ton od równej lub wyższej niż 29 ton 730,00 880,00 1100,00 X X X X X Liczba osi dwie i trzy X X X 1300,00 1800,00 2200,00 2400,00 2978,00 Liczba osi cztery i więcej X X X 1400,00 1800,00 2200,00 2400,00 2978,00

Id: ESYAZ-DUNCX-VRAJS-QDYOR-TMJVF. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/69/ 11 Rady Gminy Zadzim z dnia 27 października 2011 r. Stawki podatku od przyczep i naczep bez względu na rodzaj zawieszenia

L.p.

Dopuszczalna masa całkowitazespołu pojazdów :naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach ) od 7 ton i poniżej12 ton od 12 ton włącznie do 18 ton włącznie powyżej 18 ton do 36 ton włącznie powyżej 36 ton

Stawka podatku na 2012 r. ( w złotych ) Liczba osi jedna i dwie trzy X 1200,00 1700,00 2100,00 1100,00 X X X X 1400,00 1800,00 2200,00

1 2 3 4

Id: ESYAZ-DUNCX-VRAJS-QDYOR-TMJVF. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/69/ 11 Rady Gminy Zadzim z dnia 27 października 2011 r. Stawki podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanych do używania łącznie

L.p.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów :ciągnik siodłowy + naczepaciągnik balastowy + przyczepa( w tonach ) od 3,5 tony i poniżej 12 ton od 12 ton włącznie i poniżej 31 ton od 31 ton włącznie i poniżej 40 ton równej i wyższej niż 40 ton

Stawka podatku na 2012 r. ( w złotych ) Liczba osi dwie trzy X 2100,00 2200,00 2850,00 1450,00 X X X X 2300,00 2300,00 2378,53

1 2 3 4

Id: ESYAZ-DUNCX-VRAJS-QDYOR-TMJVF. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/69/ 11 Rady Gminy Zadzim z dnia 27 października 2011 r. Stawki podatku od autobusów

L.p. 1 2

Liczba miejsc mniej niż 30 miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc do siedzenia

Stawka podatku ( w złotych ) na 2012 r. 1750,00 2211,00

Id: ESYAZ-DUNCX-VRAJS-QDYOR-TMJVF. Podpisany

Strona 1