UCHWAŁA NR VIII/35/2011 RADY GMINY SOKOLNIKI z dnia 31 października 2011 r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Na podstawie art. 19 c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwała określa tryb i kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, przez co rozumie się każde przedsięwzięcie należące do zadań publicznych Gminy Sokolniki, realizowane we współpracy z mieszkańcami gminy w zakresie wskazanym w art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. § 2. Wnioski w ramach inicjatywy lokalnej mogą składać mieszkańcy Gminy Sokolniki, zwani dalej Wnioskodawcami, bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy. § 3. Wniosek o realizację inicjatywy składa się w Urzędzie Gminy w Sokolnikach na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 4. 1. Wójt Gminy Sokolniki najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku: 1) dokonuje analizy wniosku i ustala okoliczności istotne dla możliwości realizacji inicjatywy lokalnej; 2) w razie potrzeby wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia brakujących danych w terminie 7 dni; 3) dokonuje oceny wniosku, biorąc pod uwagę jego celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej oraz szczegółowe kryteria określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 4) przyjmuje wniosek do realizacji bądź odrzuca go z podaniem uzasadnienia. 2. W celu realizacji zadań wskazanych w ust. 1 Wójt może powołać Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych, składający się z co najmniej 5 członków. 3. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, wyznaczony przez Wójta spośród członków Zespołu. 4. Ostatecznego wyboru wniosków dokonuje Wójt Gminy. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Sokolniki Grzegorz Misiek

Id: ISXAU-THMYU-ZIWLX-PKKJV-KWEDT. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/35/2011 Rady Gminy Sokolniki z dnia 31 października 2011 r. WNIOSEK O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY SOKOLNIKI W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

(nazwa Wnioskodawcy) (adres Wnioskodawcy)

(miejscowość, data)

Wnioskuję/emy o realizację przedsięwzięcia w trybie inicjatywy lokalnej, o którym mowa w Uchwale Nr VIII/35/2011 Rady Gminy Sokolniki z dnia 31 października 2011 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 1. Informacja o grupie inicjatywnej:

2. Nazwa inicjatywy:

3. Opis inicjatywy:

4. Termin realizacji inicjatywy:

5. Miejsce wykonywania zadania:

6. Określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa:

7. Opis dotychczas wykonanych prac w ramach inicjatywy lokalnej:
Id: ISXAU-THMYU-ZIWLX-PKKJV-KWEDT. Podpisany Strona 1

8. Opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania:

9. Określenie rodzaju udziału Wnioskodawcy: 1) wkład rzeczowy (opis)

2) praca własna (opis)

3) wkład finansowy w wysokości …........................ złotych. 10. Szczegółowy zakres rzeczowy inicjatywy wraz z harmonogramem realizacji:
Lp. 1. 2. 3. ... Zakres rzeczowy Rozpoczęcie Zakończenie

11. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy:
Lp. 1. 2. ... Ogółem Zakres rzeczowy J.m. Koszt jednostkowy Koszt całkowity Wnioskowana wysokość udziału gminy Środki własne Wnioskodawcy Inne źródła finansowania

12. Imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną wraz z podpisami:
Lp. 1. 2. 3. ... Imię i nazwisko Adres zamieszkania PESEL Podpis

13. Informacja o załącznikach do wniosku:
Lp. Nazwa załącznika Ilość Tak Nie Nie Strona 2

Id: ISXAU-THMYU-ZIWLX-PKKJV-KWEDT. Podpisany

dotyczy Pisemne oświadczenie wszystkich uczestników potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania 1. publicznego oraz wskazujące osobę lub osoby, przez które będą reprezentowane, zgodnie z załącznikiem do wniosku 2. Statut organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 3. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź potwierdzenie wpisu do innego rejestru (ewidencji) 4. Oświadczenie o braku zaległości w zapłacie należności publicznoprawnych 5. Kosztorys inwestorski 6. Projekty budowlane 7. Decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania. 8. Inne: a)...............................................................b)..................................................................................

(podpis Wnioskodawcy)

Załącznik do wniosku o realizację zadania publicznego na terenie Gminy Sokolniki w ramach inicjatywy lokalnej

Id: ISXAU-THMYU-ZIWLX-PKKJV-KWEDT. Podpisany

Strona 3

OŚWIADCZENIE Oświadczam, że jestem uczestnikiem zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą ……………………………………………..………………………………………..........oraz potwierdzam zaangażowanie w jego realizację. Reprezentantami Wnioskodawcy są: 1) ...................................................................................................... ; 2) .......................................................................................................; 3) .......................................................................................................; 4) .......................................................................................................; ......................................................................................................
Lp. 1. 2. 3. 4. ........ Imię i nazwisko Adres zamieszkania PESEL Podpis

Id: ISXAU-THMYU-ZIWLX-PKKJV-KWEDT. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/35/2011 Rady Gminy Sokolniki z dnia 31 października 2011 r. Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego na terenie Gminy Sokolniki w ramach inicjatywy lokalnej

Kryteria oceny KRYTERIUM I OBSZAR WNIOSKOWANYCH DZIAŁAŃ - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmująca budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność gminy, - działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, - działalność w obszarze edukacji, oświaty i wychowania, - działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, - działalność w obszarze ochrony przyrody, w tym zieleni na wsiach, - działalność w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego, - działalności charytatywnej, - promocji i organizacji wolontariatu, - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, - działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, KRYTERIUM II ZGODNOŚĆ WNIOSKU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANAMI INWESTYCYJNYMI GMINY KRYTERIUM III DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH WNIOSKIEM KRYTERIUM IV RACJONALNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ WYDATKÓW KRYTERIUM V UDZIAŁ FINANSOWY WNIOSKODAWCY W REALIZACJI ZADANIA - 15% wartości zadania - od 16% do 40% wartości zadania - od 41% do 60% wartości zadania - od 61% do 80% wartości zadania - od 81% do 100% wartości zadania KRYTERIUM VI UDZIAŁ ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH WNIOSKODAWCY W REALIZACJI ZADANIA - 0% wartości zadania - do 20% wartości zadania - od 21% do 40% wartości zadania - od 41% do 60% wartości zadania - od 61% do 80% wartości zadania - od 81% do 100% wartości zadania KRYTERIUM VII WKŁAD WŁASNY WNIOSKODAWCY W FORMIE PRACY SPOŁECZNEJ - do 20 godz. pracy społecznej - od 21 do 30 godz. pracy społecznej - od 31 do 50 godz. pracy społecznej - powyżej 50 godz. pracy społecznej KRYTERIUM VIII STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA (DOSTARCZENIE PONIŻSZYCH ZAŁĄCZNIKÓW) - dla zadań inwestycyjnych: dokumentacja projektowa z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim oraz przygotowanym wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem zamiaru budowy, - dla zadań nieinwestycyjnych: harmonogram rzeczowo-czasowy, wstępny szczegółowy budżet zadania (metodologia obliczenia) - dla zadań inwestycyjnych: dokumentacja projektowa bez przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego; - dla zadań nieinwestycyjnych: wstępny budżet zadania Id: ISXAU-THMYU-ZIWLX-PKKJV-KWEDT. Podpisany

Maksymalna Waga liczba puktów 1-6 6 5 4 3 2 1 0-1 0-2 0-3 0-5 1 2 3 4 5 0-5 0 1 2 3 4 5 1-4 1 2 3 4 1-3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 2 2 2

Strona 1

- dla zadań inwestycyjnych: koncepcja określająca szczegółowy zakres rzeczowy i szacunkowy koszt zadania, - dla zadań nieinwestycyjnych: szacunkowy koszt zadania KRYTERIUM IX WNIOSKOWANE ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH GMINY - do 10 000 zł - 11 000 zł - 15 000 zł - 16 000 zł - 30 000 zł - 31 000 zł - 50 000 zł - 51 000 zł - 70 000 zł - 71 000 zł - 100 000 zł powyżej 100 000 zł

1 1-7 7 6 5 4 3 2 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Id: ISXAU-THMYU-ZIWLX-PKKJV-KWEDT. Podpisany

Strona 2