Ulangan Akhir Semester ( UAS ) 2006 SYWŵ

ÞIIIIob toIob totu )owoboø yoøg poIIøg tepot l

:. Laruian : molal NaOH ( Mr · +o ) dapai di buai dari +o gram NaOH dan ..
A. oo gram air D. :ooo gram pclarui
B. air schingga ·olumc laruian mcn[adi : liicr L. ¬oo ml air
C. : liicr air

:. Jika ::o gram urca ( Mr · oo ) dilaruikan dalam ¬o ml air ( Mr · :s ). Iraksi mol zai icrlarui adalah.
A.

D.

B.

L.

C.

·. Molaliias laruian cianol ( C:H:OH ) +o° adalah. ( Ar H · : ,C · :: ,O · :o )
A. :,s: m D. :o m
B. :o m L. ·o,s: m
C. :s,:: m

+. Iraksi mol CO: dalam campuran :: gram gas CO: dan :s gram gas CO adalah. ( Ar C · ::, O · :o )
A.

D.

B.

L.

C.

:. Kcdalam :oo gram diiambahkan bcriurui-iurui :,s gram glukosa ( Mr · :so ) dan X gram urca ( Mr ·
oo ) dipcrolch kcmolalan laruian o,oo . Nilai X adalah.
A. : gram D. :,o gram
B. :,: gram L. :,s gram
C. :,+ gram

o. Kadar glukosa ( Mr · :so ) dalam laruian glukosa : molal adalah.
A. ::,:° D. :o,°
B. s:° L. ::,:°
C. :o,:°

. Siíai koligaiií laruian adalah siíai laruian yang..
A. Mcmpcrhiiungkan macam dan [umlah zai icrlarui
B. Mcmpcrhiiungkan macam zai yang icrlarui sa[a
C. Mcmpcrhiiungkan [umlah mol zai yang icrlarui sa[a
D. 1idak mcmpcrhiiungkan [umlah dan macam zai icrlarui
L. Kadang-kadang mcmpcrhiiungkan [umlah mol dan macam zai icrlarui.

s. Di bawah ini adalah siíai koligaiií laruian kccuali..
A. Icnurunan ickanan uap D. Kcccpaian mclaruikan
B. pcnurunan iiiik bcku L. 1ckanan osmoiik
C. Kcnaikan iiiik didihUlangan Akhir Semester ( UAS ) 2006 SYWŶ

¬. :o gram urca ( Mr · oo ) dilaruikan dalam +o gram ciil alcohol ( Ar C · ::, O·:o , H · : ). Jika
ickanan uap murni ciil alcohol pada suhu ·:oC aalah :oo mmHg.1ckanan uap laruian adalah.
A. :+,:¬ mmHg D. s:,o¬ mmHg
B. :+,:¬ mmHg L. s:,: mmHg
C. :+,:¬ mmHg

:o. Laruian yang mcngandung o,· gram zai nonclckirolii dalam :oo gram air ( Kí air · :,so
o
C/m ) ,
mcmbcku pada suhu ÷ o,o::
o
C. Massa molckul rcalaiií ( Mr ) zai icrscbui adalah.
A. ::o D. :·:
B. ::· L. ·:
C. ::

::. 1iiik didih laruian yang icrdiri dari ·o gram urca ( Mr · oo ) dalam ::o ml air ( 8 air · :gr/ml) [ika
Kb air · o,::
o
C/m adalah.
A. :oo,::
o
C D. :o:,::
o
C
B. :o:,::
o
C L. :o:,o+
o
C
C. :o:
o
C

::. :s gram glukosa ( CoH::Oo) dilaruikan dalam ::oo gram air.1ckanan osmoiik laruian pada suhu :
o
C
adalah. ( Ar C · ::, H · :, O · :o )
A. o,:+ aim D. :,+o aim
B. o,s: aim L. ·,:s aim
C. :,o+ aim

:·. Scnyawa organic mcmpunyai rumus cmpiris ( CH.O ) , ¬ gram scnyawa icrscbui dilaruikan dalam :oo
gram air mcmbcku pada suhu ÷ o,¬·
o
C ( KJ · :,so
o
C/m ). Rumus molckul scnyawa icrscbui adalah..
A. C:H+O: D. CH:+O
B. C:H:oO: L. C·HoO·
C. CoH::Oo

:+. Scnyawa A gram nonclckirolii ( Mr · :o+ ) dilaruikan dalam :oo gram air uniuk mcndapaikan laruian
dcngan iiiik didih :oo,o:o
o
C ( K| air · o,::
o
C/m ) . Nilai A adalah.
A. : gram D. :,o gram
B. :,o gram L. · gram
C. : gram

::. :o gram NaOH ( Mr · +o ) dilaruikan dalam :oo gram air,Jika K| air · o,::
o
C/m dan - · ::°. 1iiik
didih laruian adalah.
A. :oo,:o
o
C D. :oo,::
o
C
B. :oo,¬s
o
C L. :oo,··
o
C
C. :oo,¬¬
o
C

:o. Scbanyak ¬,s gram Asam sulíai di laruikan dalam :oo ml air dan mcmbcku pada suhu ÷ :,::o
o
C, maka
dcra[ai ionisasi/disosiasi asam sulíai adalah.
A. o,+ D. :
B. o,· L. o,:
C. o,:

:. Dianiara laruian di bawah ini yang mcmiliki iiiik bcku yang paling rcndah adalah.
A. Laruian CaCl: o.· M D. Laruian Mg(NO·): o,+ M
B. Laruian KCl o,: M L. Laruian NaCl o,: M
C. Laruian C::H::O::
Ulangan Akhir Semester ( UAS ) 2006 SYWŷ

:s. Laruian yang isoionic dcngan laruian NaCl o,· M adalah.
A. Na:SO+ o,: M D. IcCl· o,:: M
B. Al:(SO+)· o,: M L. K:CrO+ o,: M
C. CoH::Oo o,: M

:¬. 1ckanan osmoiic laruian clckirolii kuai ( n · · ) o,o: M pada suhu :
o
C adalah.. ( R · o,os: )
A. o,o:: aim D. o,·s aim
B. o,ooo aim L. :,:+o aim
C. o,:+o aim

:o. Laruian CaCl: dcngan kcpckaian o,: molal, dcra[ai ionisasi ::° , [ika Kí air · :,so
o
C/m.Maka iiiik
bcku laruian adalah.
A. ÷ o,:o
o
C D. ÷ :,·
o
C
B. ÷ o,+o
o
C L. ÷ +,o
o
C
C. ÷ o,:·
o
C
::. 1cniukan bilangan oksidasi dari Ni dan Cr dalam scnyawa K:
{˚˩{˕˚{Ÿ{ dan Cr:O
:-
. Bcriurui-iurui
adalah..
A. + :: dan +: D. +o dan +:
B. +: dan +o L. +· dan ++
C. ++ dan +·

::. Rcaksi rcdoks . KMnO+ + H:SO+ + IcSO+ F MnSO+ + Ic(SO+)· + K:SO+ + H:O . Scicngah rcaksi
oksidasi di aias adalah.
A. Mn
:+
F Mn
+
+ :c D. +H
+
+ O: F +c + :H:O
B. Ic
·+
+ c F Ic
:+
L. MnO+
-
+ sH
+
+ :c F Mn
:+
+ +H:O
C. Ic
:+
F Ic
·+
+ c

:·. Rcaksi rcdoks . MnO+
-
(aq) + C:O+
:-
(aq) F Mn
:+
(aq) + CO:(g) , bcrlangsung dalam suasana asam.Sciiap
mol MnO+
-
mcmcrlukan ion H
+
scbanyak ..
A. :: mol D. :o mol
B. + mol L. o mol
C. s mol

:+. Rcaksi . MnO+
-
F MnO: bcrcaksi dalam suasana basa.kocícsicn clcciron scbanyak..
A. D. +
B. o L. ·
C. :

::. Rcaksi rcdoks . MnO+
-
+ Ic
:+
F Mn
:+
+ Ic
·+
( Asam ). Jumlah mol MnO+
-
yang icpci bcrcaksi
dcngan o,:: mol Ic
:+
adalah.
A. o,o: mol D. o,o: mol
B. : mol L. o,: mol
C. :,:: mol

:o. Rcaksi yang iidak dapai bcrlangsung sponian dinyaiakan olch diagram scl ..
A. Zn/Zn
:+
// Ic
:+
/Ic D. Ic/Ic
:+
//Cu
:+
/Cu
B. Ib/Ib
:+
//Ic
:+
/Ic L. Ib/Ib
:+
//Ag
+
/Ag
C. Cu/Cu
:+
//Ag
+
/Ag

:. Dikciahui . Ni
:+
+ :c F Ni L
o
· - o,:: V
Ib
:+
+ :c F Ib L
o
· - o,:· V
Bcsarnya Lscl yang dihasilkan adalah.
A. + o,·s V D. ÷ o,:: V
B. + o,:: V L. + o,:: V
C. ÷ o,·s V
Ulangan Akhir Semester ( UAS ) 2006 SYWŸ

:s. Daia poicnsial siandar . R/R
:+
// Q
:+
/Q L
o
· + :,:o V
R/R
:+
//S
:+
/S L
o
· + :,: V
I/I
:+
//Q
:+
/Q L
o
· + :,+· V
Maka poicnsial siandar dari . I/I
:+
//S
:+
/S adalah.
A. + :,oo V D. ÷ +,o: V
B. + :,o¬ V L. ÷ ·,:o V
C. + :,¬ V

:¬. Jika di kciahui rcaksi . Zn(s) + Cu
:+
(aq) F Zn
:+
(aq) + Cu(s) Lscl · + :,: V
Sn
:+
(aq) + :c F Sn(s) L
o
· - o,:+ V
Cu
:+
( aq) + :c F Cu(s) L
o
· + o,·+ V
Maka poicnsial scl uniuk rcaksi . Zn(s) + Sn
:+
(aq) F Zn
:+
(aq) + Sn(s) Lscl · .. '
A. + o,o V D. + o,¬o V
B. + :,:+ V L. + o,o: V
C. + :,++ V

·o. Yang digunakan scbagai clckiroda ncgaiií dan posiiií bcriurui-iurui pada aki mobil adalah.
A. IbO: dan Ib D. IbSO+
B. IbO: dan IbO: L. IbO: dan IbSO+
C. Ib dan IbO

·:. Jika laruian Na:SO+ : M diclckirolisis dcngan clckiroda graíii, maka rcaksi yang icr[adi pada anoda
adalah.
A. H: F :H
+
+ :c D. :H:O F O: + +H
+
+ +c
B. :Na
+
+ :c F:Na L. +H:O + +c F :H:O + +OH
-

C. H:+ +OH
-
F +H:O + +c

·:. Oksidasi : mol ion CN
-
mcn[adi CNO
-
, mcmcrlukan muaian lisirik scbanyak .
A. : íaraday D. : íaraday
B. · íaraday L. + íaraday
C. : íaraday

··. Iada clckirolisis laruian kalium klorida dcngan muaian lisirik : x :o
-:
I, ·olumc gas yang icrbcniuk di
kaioda pada suhu dan ickanan icricniu di mana : liicr gas oksigcn · :,o gram. Adalah.
A. ::o cm
·
D. ·oo cm
·

B. :oo cm
·
L. ·:o cm
·

C. ::o cm
·


·+. Iada proscs clckirolisis laruian asam sulíai cnccr dihasilkan ::,+ liicr gas hydrogcn ( S1I ).Jika dalam
wakiu dan [umlah muaian lisirik yang sama dialirkan kcdalam laruian icmbaga (II ) sulíai akan
mcngcndap icmbaga scbanyak. ( Ar Cu · o·,: )
A. ::,¬ gram D. :: gram
B. ·:,s gram L. ::+ gram
C. o·,: gram

·:. Iroscs clckirolisis laruian LSO+ icrdapai cndapan o,·: gram logam L.[ika arus lisirik yang sama di
alirkan kcdalam laruian AgNO· dan dihasilkan :,os gram cndapan pcrak ( Ar Ag · :os ).Maka Ar L
adalah.
A. :s D. +o
B. oo L. :
C. o+Ulangan Akhir Semester ( UAS ) 2006 SYWŹ

·o. Iada proscs clckirolisis laruian kalsium sulíai dcngan arus lisirik :¬·o Coulumb, ·olumc gas yang
icrbcniuk di kaioda pada o
o
C, : aim . Dimana : liicr gas oksigcn bcrmassa :,o gram adalah. ( Ar O
· :o )
A. o,·: liicr D. o,· liicr
B. o,:: liicr L. o,: liicr
C. o,:: liicr

·. Iasangan garam alkali ianah yang mcnycbabkan kcsadahan iciap pada air adalah.
A. CaSO+ dan Ca(HSO+): D. Ca(HCO·): dan Mg(HCO·):
B. Mg(HCO·): dan MgCl: L. CaCl: dan Ca(HCO·):
C. CaCl: dan MgCl:

·s. Dianiara rcaksi bcrikui ini, yang 9/, dapai bcrlangsung sponian adalah.
A. :Cl
-
(aq) + Br:(g) F Cl:(g) + :Br
-
(aq) D. :Br
-
(aq) + Cl:(g)F Br:(g) + :Cl
-
(aq)
B. Br:(g) + :I
-
(aq) F :Br
-
(aq) + I:(g) L. :I
-
(aq) + Cl:(g) F I:(g) + :Cl
-
(aq)
C. I:(g) + :Cl
-
(aq) F :I
-
(aq) + Cl:(g)

·¬. Manakah saiu di aniara yang bcrikui ini mcrupakan uruian siíai yang bcnar dari unsurc-unsur pcriodc iiga '
A. logam - nonlogam-mcialoid-gas mulia D. mcialloid- logam ÷ nonlogam ÷ gas mulia
B. logam ÷ mcialloid-gas mulia ÷ non logam L. logam ÷ mcialloid ÷ nonlogam ÷ gas mulia
C. gas mulia ÷ mcialoid ÷ logam ÷ nonlogam

+o. Di aniara pasangan oksida bcrikui yang bcriuurui-iurui bcrsiíai oksida basa,asam dan amíoicr adalah.
A. Al:O· , SiO: dan I+O:o D. Na:O , MgO dan Al:O·
B. MgO , Al:O· dan I+O:o L. Na:O , MgO dan SO·
C. MgO, I+O:o dan Al:O·

+:. Icrnyaiaan yang iidak bcnar uniuk scnyawa kompllcks 1i(H:O)o)Cl· adalah
A. ion pusainya mcmpunyai bilangan oksidasi +·
B. bilangan koordinasi ion pusainya adalah o
C. ligannya adalah H:O dan Cl
-

D. icrgolong clckirolii kuaricrncr
L. nama IUIAC-nya adalah hcksaaminiiianium (III) klorida

+:. Iroscs pcmbuaian aluminium dikcnal scbagai proscs.
A. Bilik iimbcl D. Iroscs koniak
B. Vohlcr L. Hall
C. Sol·ay
+·. Mincral yang mcngandung icmbaga, aluminum, bcsi, dan iiianium bcriurui-iurui adalah . . . .
A. kalkosii, kriolii, hcmaiii, dan pirolusii
B. kriolii, bauksii, magnciii, dan ruiilc
C. kalkopirii, bauksii, pirii, dan ruiilc
D. magncsii, kriolii, sidcrii, dan pirii
L. kalkosii, lcmpung, kromii, dan dolomii
++. Icrhaiikan daíiar proscs indusiri dan produk indusiri bcrikui. Iroscs dan produk yang icrkaii dcngan icpai adalah ... .
No. Iroscs Indusiri Iroduk indusiri
A Irasch Amonia
B Bilik iimbal Asam niirai
C Sol·ay Amonium klorida
D Osiwald Bclcrang
L Goldsmiiih Krom

+:. Icrhaiikan daíiar proscs indusiri dan produk indusiri bcrikui. Iroscs dan produk yang icrkaii dcngan icpai adalah ... .
No. Iroscs Indusiri Iroduk indusiri
A 1anur iiup Ba[a
B Bcsscmcr Bcsi gubal
Ulangan Akhir Semester ( UAS ) 2006 SYWź

C Hall-Hcrouli Nikcl
D Dow Magncsium
L Kloralkali Nairium

Related Interests