CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN THU HỒI VÀ XOÁ BỎ HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬP SAI
-

Căn cứ vào điểm 2, điều 18 thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của
Bộ Tài chình hướng dẫn thi hành số 51/2010/NĐ- CP ngày 14 tháng 05 năm
2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
- Căn cứ vào tình hình giao nhận hàng hoá thực tế.
Hôm nay ngày... tháng ... năm 2011. Đại diện chúng tôi gồm:
Bên bán:
Mã số thuế: .......................................................................................
Địa chỉ: .............................................................................................
Đại diện: ............................................................................................
Chức vụ:.............................................................................................
Bên mua: Công ty cổ phần phát hành sách Hải Phòng.
Mã số thuế: .........................................................................................
Đại diện: ..............................................................................................
Chức vụ: ..............................................................................................
Cùng lập biên bản đồng ý xoá bỏ, thu hồi liên 2 các hoá đơn số: .......
Ký hiệu: ........................, lập ngày .......................................................
Trị giá: .................................................................................................
Nội dung: .............................................................................................
Nguyên nhân xoá bỏ thu hồi liên 2: ....................................................
Bên bán xuất lại một hoá đơn thay thế: ...............................................
Số hoá đơn: ...........................................................................................
Ký hiệu:.................................................................................................
Trị giá:...................................................................................................
Bằng chữ:..............................................................................................
Biên bản được lập thành 02 bản, có giá trị ngang nhau mỗi bên giữ 01 bản, làm cơ sở
để thanh toán và khai báo thuế. Biên bản này không được tách rời hoá đơn đã thu hồi.
ĐẠI DIỆN BÊN MUA

Người type biên bản
WindBoo 

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN